UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2
Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Ročník
Časový rozsah výučby
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
slovenský jazyk a sloh
šiesty
3 hodiny/ týţdeň, 99 hodín/rok
1. Charakteristika predmetu
Slovenský jazyk a literatúra je ako materinský jazyk východiskovým nástrojom
na komunikáciu, poznávanie, získavanie a spracovanie informácií v ostatných
odborných predmetoch. V rámci predmetu sa realizuje výchova a vzdelávanie
s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt; vlastenectva
a občianskej zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom
jazyku a na zodpovedný ţivot v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia,
znášanlivosti a tolerancie. Slovenský jazyk je úradným jazykom v SR, preto je
nevyhnutné spisovné vyjadrovanie, získanie a vyuţívanie informácií zo všetkých
rovín jazyka. Predmet teda vedie ţiakov k osvojeniu si schopnosti samostatného
korektného ústneho i písomného vyjadrovania v súlade s pravopisnou normou
a štylistickými pravidlami, k pochopeniu znakov funkčných štýlov, slohových
postupov a ich ţánrov a k vyuţitiu vhodných jazykových prostriedkov, tvarov slov
a vetných konštrukcií pri tvorbe textu, vedie k obohacovaniu slovnej zásoby. V
literárnej výchove sa ţiaci oboznámia s podstatou literatúry ako špecifického druhu
umenia, poznajú funkcie literatúry, štruktúru literárnych diel, ich obsah a formu,
prehlbujú si zručnosti pracovať s rozličnými encyklopédiami, slovníkmi a literárnymi
príručkami, zoznámia sa so záznamom o prečítanom diele a s jeho tvorbou.
Slovenský jazyk a literatúra vedie ku kultúrnej literárnej tvorivosti, k práci s textom
a k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením.
V šiestom ročníku je časová dotácia na predmet slovenský jazyk a literatúra
5 hodín za týždeň. V predmete slovenský jazyk a literatúra rozlišujeme jazykovú
a slohovú zloţku a literárnu zloţku. Časová dotácia na vyučovanie jazykovej
a slohovej zloţky predstavuje 3 hodiny/týždeň, 99 hodín ročne.
Prehľad tematických celkov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka
Zhovárajme sa a diskutujeme
Ako tvoríme slová (pomenovania)
Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov
Svet v pohybe
Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy
Opakovanie učiva zo 6. ročníka
2. Ciele predmetu

Dobré zvládnutie jazykového učiva, najmä komunikačných
a kognitívnych kompetencií je východiskom kvalitnejších výsledkov
celého školského systému.

Naučiť ţiakov pochopiť umelecký a vecný text, reprodukovať ho,
porozumieť významu slov v týchto textoch, rozoznať sémantické vzťahy
medzi slovami.

Vedieť vytvoriť osnovu statického opisu, ja-rozprávania, onrozprávania, charakteristiky osoby. Vedieť vytvoriť tieto slohové
útvary.

Štylizovať jednoduché
postupnosti.

Orientovať sa v základných jazykových príručkách. Vedieť s nimi
pracovať.

V komunikačných situáciách zvoliť vhodný tón komunikácie, vedieť
začať a ukončiť komunikáciu na určitú tému.

Sformulovať vlastný názor a obhájiť ho argumentmi.

Pri komunikácii vyuţívať prostriedky neverbálnej komunikácie.

Vedieť zaujať hodnotiace stanovisko.
vety
a súvetia
podľa
časovej
a logickej
3. Kľúčové kompetencie
a) Komunikácia v materinskom jazyku
 schopnosť uplatňovať gramatické javy v beţnej komunikácii
i v písanom prejave,
b) Digitálne kompetencie
 vnímať digitálne technológie ako zdroj informácií,
 pracovať v aplikácii POWER POINT,
c) Naučiť sa učiť
 vytvoriť priestor na samostatné učenie, získavanie informácií,
nadobudnúť vedomosti, spracovať ich a aplikovať pri tvorbe
ústnych a písomných komunikátov,
d) čitateľská gramotnosť
 práca so súvislým textom,
 zvyšovať úroveň porozumenia textu,
e) Kultúrne povedomie a vyjadrovanie

uvedomiť si príslušnosť k slovenskému etniku, ktorého hlavným
znakom je spoločný slovenský jazyk,
 vplývať na kultivované vyjadrovanie a kultivovaný prejav,
f) Informačné zručnosti
 pouţívať jazykovedné slovníky a korigovať podľa nich vlastné
texty,
g) Tvorivé kompetencie
 vytvoriť vlastný text na základe dodrţania stanoveného ţánru
(slohového postupu, jazykového štýlu) a ústne ho prezentovať –
vytvoriť statický opis a ja-rozprávanie s pouţitím priamej reči.
4. Témy a požiadavky na výstup
Tematický celok
1. Opakovanie
vedomostí z 5.
ročníka
Rozvíjajúce ciele
Opakovanie
vedomostí a zručností
z 5. ročníka,
precvičenie pravopisu
a príprava na vstupný
test. Napísanie
vstupného diktátu
a jeho oprava.
Napísanie vstupného
testu a jeho analýza.
Obsahový štandard,
téma
Leto ako med
Pozdrav
z dovolenky
Výkonový
štandard
Ţiak vie vytvoriť
ústny komunikát
o prázdninách.
Opísať obrázok
s pouţitím
prídavných mien.
Ţiak vie napísať
adresu na
pohľadnicu
a vytvoriť text
pohľadnice
s dodrţaním
formálnych
znakov.
Nedokončený
príbeh
Ţiak vie dokončiť
príbeh.
Obojaký pán
Vie správne
pouţiť
predloţkové väzby
pri tvorení viet.
Rozlíšiť pojmy
antonymá
a synonymá.
Ťažkosti s letom do
vesmíru
Vie sa orientovať
v grafe – dokáţe
ho „prečítať“.
Keď upratuje mama
Ţiak vie uviesť 4
pranostiky
a vysvetliť ich
pôvod.
Napísať
vstupný diktát.
Opraviť
vstupný diktát.
Prierezové témy,
medzipredmetové
vzťahy
Vypracovať
vstupný test.
2. Zhovárame sa
a diskutujeme
Vysvetliť 2 nové
pojmy.
Rozhovor nie sú iba
slová
Ţiak vie vysvetliť
pojmy verbálna
a neverbálna
komunikácia.
Pozná prejavy
neverbálnej
komunikácie.
Rozlíšiť a zadefinovať
2 druhy zámen.
Osobné
a privlastňovacie
zámená
Ţiak dokáţe
definovať pojem
osobné
a privlastňovacie
zámená. Vie ich
vymenovať.
Naučiť ţiakov zaujať
postoj a povedať svoj
názor.
Argument
a protiargument
Vyhľadať predloţky
v texte, pouţívať
korektné väzby
Väzba s pádom
Ţiak vie
identifikovať
predloţky v texte.
Vie ich správne
pouţiť.
Vokalizácia
Vie definovať
pojem vokalizácia.
Opakovanie
3. Ako tvoríme
slová
Oboznámiť sa
a pracovať
s jazykovednými
príručkami.
Slovníky –
pravopisný,
synonymický,
frazeologický,
slovník cudzích slov
Ţiak dokáţe
v modelovej
situácii pouţiť
protiargument. Vie
ho kultivovane
predniesť
a obhájiť.
Diskutovať, pouţiť
argumenty
a protiargumenty.
Oboznámiť sa so
slovníkmi. Vedieť
sa orientovať
v Pravidlách
slovenského
pravopisu, vedieť
vyhľadať významy
15 cudzích slov
v Slovníku
cudzích slov,
v Malom
synonymickom
slovníku vyhľadať
synonymá k 10
pojmom, vedieť
vysvetliť 5
frazeologizmov
.
Vysvetliť rozdiel
medzi pojmami
Oboznámiť ţiakov
s postupom
vytvárania nových
slov – predponami,
príponami, skladaním.
Neutrálne a citovo
zafarbené slová
Tvorenie slov
odvodzovaním
Predponami
Tvorenie slov
príponami
Tvorenie slov
skladaním
Vedieť rozlíšiť
v ústnom
a písanom texte
neutrálne a citovo
zafarbené slová
Ţiak vie vytvoriť
od základového
slova odvodené
slovo pomocou
predpony.
Predponu dokáţe
v slove oddeliť.
Ţiak vie vytvoriť
od základového
slova nové slovo
pomocou prípony.
Príponu vie
v slove vydeliť.
Vie v texte
identifikovať slová,
ktoré vznikli
skladaním. Vie
určiť, z ktorých
slov vznikli.
Vypracovanie
pracovného listu.
Vypracovanie
testu – tvorenie
slov
Napísať 1.kontrolný
diktát, vypracovať test
Opakovanie
1.kontrolný
diktát
Oprava 1.
kontrolného
diktátu
Analýza chýb.
4. Svet je plný
zaujímavých
vecí, ľudí, javov
Oboznámiť
s postupom pri tvorbe
opisu. Vypracovať
štylizačné cvičenia.
Statický opis
Opis zvieraťa.
Opis kvetu.
Príprava na 1.
školskú písomnú
prácu.
Ţiak vie vytvoriť
osnovu, koncept.
Vie si ho prečítať
pred triedu a prijať
hodnotenie. Na
základe
odporúčaní
dokáţe text
prepísať.
1.písomná
slohová práca
/Statický opis/
Analýza chýb.
Zopakovať vedomosti
o podstatných
menách. Naučiť
určovať gramatické
kategórie. Vysvetliť
pojem vokatív.
Rozlíšiť pod. mená na
všeobecné a vlastné,
konkrétne
a abstraktné.
Rozdeliť prídavné
mená. Vysvetliť vzory.
zadeliť príd. mená
k vzorom.
Vedieť opraviť
písomnú prácu.
Podstatné mená
Aktivizácia poznatkov
Ţiak vie rozlíšiť
konkrétne
a abstraktné
pod.m. Uviesť
príklady.
Gramatické kategórie
Ţiak vie určiť rod,
číslo, pád a vzor
pod. mien.
Všeobecné a vlastné
pod. mená
Vokatív
Vie pouţiť
oslovenie
v ústnom
a písomnom texte.
Ţiak vie
identifikovať
oslovenie v tvare
vokatívu.
Vzťahové, akostné
a privlastňovacie
prídavné mená
Vzory pekný, cudzí,
otcov, matkin, páví
Ţiak vie rozlíšiť
pojmy vzťahové,
akostné
a privlastňovacie
príd. meno.
Príd. mená vie
začleniť k vzorom.
Oboznámiť ţiakov so
slohovým útvarom –
charakteristika.
Naučiť zostaviť
osnovu, vypracovať
štylizačné cvičenia
s vyuţitím prídavných
mien.
Charakteristika
osoby
vonkajšia a vnútorná
charakteristika
Preopakovať prebraté
učivo.
Opakovanie
Analýza chýb.
Charakteristika
osoby – vytvoriť
krátku
charakteristiku.
Vedieť vyjadriť
svoj názor
a zhodnotiť
charakteristiku.
Vypracovať
písomný alebo
elektronický test
2.kontrolný
diktát
/prídavné mená/
Oprava
2.kontrolného
diktátu
5. Svet v pohybe
Utvrdiť si vedomosti
o slovesách.
Vedieť rozdeliť
slovesá podľa
významu.
Opakovanie slovies
Časovanie, tykanie,
vykanie, neurčitok
Ţiak vie vyčasovať
sloveso vo
všetkých časoch.
Vie správne vykať.
Plnovýznamové
a neplnovýznamové
slovesá
Vie vymenovať
neplnovýznamové
slovesá. Dokáţe
rozlíšiť
plnovýznamové a
neplnovýznamové
slovesá v texte.
Recept
Oboznámiť ţiakov
s dynamickým
opisom.
Rozdelenie slovies na
zvratné a nezvratné.
Dynamický opis
Zvratné a nezvratné
slovesá
Ţiak dokáţe
hodnotiť
a povedať svoj
názor.
Vie rozlíšiť zvratné
a nezvratné
slovesá.
Rozprávanie
v 1.osobe – min.
jedenkrát pouţiť
priamu reč.
Charakterizovať jarozprávanie, uviesť
typické znaky - úvod,
jadro, záver.
Ja-rozprávanie
s vyuţitím priamej
reči
Rozlíšiť 3 slovesné
spôsoby. Uviesť
základné odlišnosti.
Naučiť zadeliť
slovesné tvary
k slovesnému
spôsobu.
Slovesný spôsob
Ţiak pozná rozdiel
medzi
oznamovacím,
rozkazovacím
a podmieňovacím
spôsobom.
V podmieňovacom
spôsobe vie
odlíšiť prítomný
a minulý čas.
Charakterizovať onrozprávanie, uviesť
typické znaky - úvod,
jadro, záver.
Zdôrazniť, ţe
prebieha
v chronologickej
postupnosti.
On-rozprávanie
Rozprávanie
v 3.osobe
Krátky príbeh
s rozprávačom
v 3. osobe.
Vedieť zaujať
stanovisko
k prečítaným
príbehom a slovne
zhodnotiť.
3.kontrolný
diktát
/slovesá/
Vedieť opraviť
3.kontrolný diktát
Analýza chýb
6. Nielen ľudia,
aj vety tvoria
príbehy
Kategorizovať
príslovky do 4 skupín.
Naučiť ţiakov
vystupňovať
príslovky.
Príslovky
Stupňovanie
prísloviek
Tvorenie viet
Kategorizácia
prísloviek
Ţiak vie rozdeliť
príslovky na 4
druhy. Jednotlivé
príslovky vie
k týmto druhom
zaradiť.
Vie vystupňovať
príslovky.
Oboznámiť ţiakov s 2
modelmi priamej reči
– uvádzacia veta
a priama reč + priama
reč a za ňou
uvádzacia veta.
Naučiť a precvičiť
správny zápis
interpunkčných
znamienok.
Definovať citoslovcia,
uviesť príklady a nájsť
ich v texte, pouţiť vo
vetách.
Priama reč
Ţiak vie zapísať
jednoduchú
priamu reč. Vie ju
pouţiť
v písomnom
komunikáte.
Citoslovcia
Ţiak vie definovať
citoslovcia. Vie ich
odlíšiť od
ostatných
slovných druhov.
Vie ich pouţiť vo
vete.
Preopakovať prebraté
učivo.
Opakovanie
Definovať pojem.
Vysvetliť funkciu
podmetu vo vete.
Vyhľadať podmet vo
vete. Rozlíšiť
vyjadrený
a nevyjadrený
podmet.
Vyjadrený
a nevyjadrený
podmet
Základný vetný člen
Vypracovať
písomný alebo
elektronický test.
Ţiak vie vyhľadať
vo vete podmet.
Vie rozlíšiť
vyjadrený
a nevyjadrený
podmet. Vie určiť
slovný druh,
ktorým je
vyjadrený podmet.
Definovať prísudok.
Diferencovať
prísudok.
Prísudok
Základný vetný člen.
Prísudok slovesný
a slovesno-menný.
Vytvoriť rozprávanie
Píšeme rozprávanie
/rozprávanie
s vyuţitím priamej
reči – on-rozprávanie,
ja-rozprávanie
Ţiak vie vyhľadať
vo vetách
prísudok. Vie
rozlíšiť 2 druhy
prísudkov.
Ţiak vie vytvoriť
rozprávanie,
v ktorom dodrţí
formálne znaky –
Ú, J, Z, členenie
na odseky
a vyuţije priamu
reč.
2. školská
písomná práca
/ja-rozprávanie
s priamou rečou/
Analýza chýb
Ţiak vie opraviť 2.
školskú písomnú
prácu
Vyvodiť pojem
prisudzovací sklad,
dvojčlenná veta
a zhoda.
Prisudzovací sklad
Dvojčlenná veta
Zhoda
Ţiak dokáţe určiť
prisudzovací
sklad. Chápe
kritérium na
určovanie
dvojčlennej vety.
Vie samostatne
tvoriť dvojčlenné
vety s vyjadreným
a nevyjadreným
podmetom. Ţiak
chápe dôleţitosť
gramatickej zhody
medzi podmetom
a prísudkom pre
porozumenie
textu.
Definovať prívlastok.
Uvedomiť si
postavenie a funkciu
prívlastku v texte
Prívlastok zhodný
/rozvíjací vetný člen/
Vie v texte
vyhľadať a označiť
prívlastky zhodné.
Vie vytvoriť vety
so zhodnými
prívlastkami.
Diferencovať
príslovkové určenia.
Vyhľadať v texte.
Príslovkové určenie
Ţiak dokáţe
vyhľadať v texte
príslovkové
určenia. Chápe
ich rozvíjaciu
funkciu. Vie
vytvoriť vety
s pouţitím
príslovkového
určenia.
Zopakovať vedomosti
o 2 hlavných a 2
rozvíjacích vetných
členoch.
Opakovanie
Vypracovať
elektronický
alebo písomný
test.
Výstupný diktát
Analýza chýb.
Oprava
výstupného
7. Informujeme
presne a pútavo
Tvorba projektu
/prezentácia/
diktátu.
Projekt a jeho
prezentácia
Výstupný test
Hodnotenie
a klasifikácia práce
ţiakov v 6. ročníku.
5. Metódy a formy práce
Výber metód a foriem práce je podriadený charakteru preberanej témy.
Cieľom vybratých a pouţitých metód je zefektívniť vyučovací proces
a aktivizovať ţiakov. Vyuţívame:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
motivačné rozprávanie,
prácu s textom – vyhľadávanie gramatických javov,
diskusiu,
riadený rozhovor,
didaktické hry,
tvorba prezentácií
praktické cvičenia, simulačné metódy,
práca s obrázkom a fotografiou,
test,
práca so slovníkmi v kniţnej i elektronickej podobe,
doplňovačky,
práca vo dvojiciach,
pravopisné cvičenie,
analýza diktátu,
oprava písomných prác.
6. Materiálne a výučbové prostriedky
 Učebnica, dataprojektor, pracovný zošit, aplikácia POWER
POINT, počítač, elektronické testy
7. Učebnicové zdroje:
Krajčovičová, J. – Kesselová, J.: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných
škôl
Somorová, R.: Precvičujeme si vybrané slová
Weidlerová, A. – Weidler, E.: Sloh na dlani
Testy zo slovenského jazyka ´98
Mistrík, J.: Moderná slovenčina
Slovenský jazyka a literatúra zbierka testov s aktuálnym prehľadom gramatiky
a literatúry
Malý synonymický slovník
Malý frazeologický slovník
Pravidlá slovenského pravopisu
Slovník cudzích slov
Pravidlá slovenskej výslovnosti
Krajčovičová,J. – Caltíková,M. – Ţigová, L.: Slovenský jazyk 6 učebnica
8. Hodnotenie
Na kontrolu a hodnotenie ţiakov zo slovenského jazyka a literatúry sa
vyuţívajú konkrétne a objektívne postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu
slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zloţky predmetu: jazyk, sloh a literatúra.
Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, pouţívať a prezentovať
vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková
správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická
pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.
1. Pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť v ústnej odpovedi ţiakov osvojenie
základných poznatkov stanovených výkonovou časťou učebných osnov. Po ústnej
odpovedi oznámi učiteľ ţiakovi známku ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa vyuţíva
slovné hodnotenie formou stručného komentára ku konkrétnemu výkonu ţiaka.
2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha troma
formami:
A/ Kontrolný diktát
a/ Počet a zameranie diktátov:
V 6. ročníku sa píše 5 diktátov.
Zameranie:
a)
b)
c)
d)
e)
Vstupný diktát
Tvorenie slov
Prídavné mená
Slovesá
Výstupný diktát – zhrnutie učiva 6. ročníka
b/ Hodnotenie a klasifikácia kontrolného diktátu:
0 – 1 chyba
výborný
2–3
chyby
chválitebný
4–7
chýb
dobrý
8 – 10 chýb
dostatočný
11 a viac chýb
nedostatočný
Kontrolný diktát sa píše po prebraní a zopakovaní sledovaného gramatického
javu. v jednotlivých ročníkoch.
Nácvičné diktáty (neklasifikované) sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o súvislé
texty. Môţu to byť slová, slovné spojenia, samostatné vety.
Kontrolné diktáty (klasifikované) sa píšu po prebratí daného učiva
a zopakovaní sledovaného gramatického javu. Môţe ísť o súvislý text alebo o
samostatné vety. Na napísanie a analýzu kontrolného diktátu sa odporúčajú 2
vyučovacie hodiny. Ak sa rovnaká chyba v tom istom tvare slova vyskytuje viackrát,
povaţuje sa za jednu chybu. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Za chybu sa
pokladajú aj nečitateľné tvary písma, nečitateľné slovo.
B/ Písomné práce
V kaţdom ročníku po prebraní a zopakovaní učiva sa píše vstupná a výstupná
práca. Po prebraní jednotlivých tematických celkov sa píše elektronický alebo
písomný test.
Ţiaci sa klasifikujú známkou, dodrţiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia
písomných testov:
100% - 90%
výborný
89% - 75%
chválitebný
74% - 50%
dobrý
49% - 30%
dostatočný
29% - 0%
nedostatočný
Kaţdý učiteľ má v svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy,
cvičenia a päťminútovky a podľa vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných
gramatických javov v časovom limite 10-20 minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi
ţiakovi a predloţí k nahliadnutiu do 10 dní. Ak ţiak z dôvodu absencie nepíše
niektorú z písomných prác, učiteľ môţe dať ţiakovi na napísanie tejto práce
náhradný termín.
C/ Kontrolné slohové práce – 2 – statický opis, ja-rozprávanie
Kontrolnú slohovú prácu hodnotíme dvoma známkami:
1. známka – sloh=obsah, kompozícia, štylizácia, členenie na odseky,
dodržanie slohového útvaru
2. známka – pravopisné zvládnutie, úprava, písmo, formálne zvládnutie
práce
Známky zapisujeme slovne s podpisom vyučujúceho. Pri písaní konceptu aj
čistopisu môţe ţiak pouţiť Pravidlá slovenského pravopisu, Synonymický slovník
a Krátky slovník slovenského jazyka. Hodnotenie pravopisu v slohových prácach
závisí od rozsahu práce (porovnateľne s počtom slov v diktáte).
Hodnotiť známkou nedostatočný môţe učiteľ sloh, ktorý preukázateľne ţiak stiahol
z internetu a bez zmeny ho odpísal.
Ţiaci majú moţnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii
ovplyvniť aj známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môţu za: vypracovanú
domácu úlohu podľa zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na
mimoškolských aktivitách, súťaţiach, za vypracovanie referátov, za príspevky do
obecných novín, za vypracovanie elektronického testu...
Vyučujúci na hodinách vyţaduje:










aktívnu účasť na hodinách
pripravenosť na vyučovanie,
nosenie pomôcok,
prejav zmysluplného názoru,
zadanú prácu vypracovať pravidelne doma,
schopnosť viesť dialóg a argumentovať,
dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania,
dôraz na kreativitu,
schopnosť komunikovať,
adekvátny štýl prejavu.
Absencia viacerých z nich môţe negatívne ovplyvniť výkon ţiaka, čo sa môţe
prejaviť aj v súhrnnom hodnotení a klasifikácii.
Domáce úlohy
Ţiak je povinný robiť si domáce úlohy zo všetkých troch zloţiek – slovenský
jazyk, literatúra, sloh. Učiteľ má právo vyţiadať si domáce úlohy a hodnotiť ich.
a) Slovné zhodnotenie domácej úlohy
– realizuje sa ústnou formou po
frontálnom skontrolovaní domácej úlohy. Ţiakovi, ktorý domácu úlohu nemá,
sa zapíše poznámka do ţiackej kniţky.
b) Hodnotenie známkou – hodnotiť domácu úlohu známkou moţno vtedy, keď
si učiteľ vyţiada zošit od konkrétneho ţiaka a úlohu mu skontroluje
a ohodnotí. Učiteľ si môţe vyţiadať zošity aj od všetkých ţiakov v triede na
vyhodnotenie a oznámkovanie domácej úlohy. Vtedy dostáva ţiak, ktorý nemá
domácu úlohu, známku nedostatočný.
Poznámkové zošity
Ţiak je povinný mať zavedené zošity na slovenský jazyk, na sloh a na literatúru.
Učiteľ si ich môţe kedykoľvek vyţiadať a skontrolovať obsahovú a pravopisnú
stránku. Po vykonaní kontroly sa podpíše, kontrolu datuje a slovne zhodnotí úroveň
poznámkového zošita. V hodnotení poukáţe na nedostatky, pochváli úpravu.
V prípade, ţe ţiak dostane učebný materiál – pracovný list, cvičenie na dopĺňanie
preberaného gramatického, literárneho či slohového javu, je povinný si ho zaloţiť do
pracovného zošita /prilepenie, vloţenie/.
Vypracovala: Mgr. Vaníková Michaela
Download

slovenský jazyk a sloh