Zoznam návrhov tém a školiteľov
Návrhy záverečných tém pre projekt EDUCJ z anglického jazyka
Trnavská univerzita v Trnave
Školiteľ: doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.
1. Monika Lépoová: Rozvíjanie slovnej zásoby na hodinách AJ formou hier ( hravou formou )
2. Simona Krištofíková: Aplikácia teórie viacnásobných inteligencií vo vyučovaní anglického jazyka
3. Martin Hallon: Digitálne technológie a internet vo vzdelávaní v oblasti cudzích jazykov ţiakov na 1. stupni ZŠ
4. Stanislava Líšková: Vyučovacie metódy na hodinách anglického jazyka
5. Viola Čulagová: Rozvíjanie slovnej zásoby cez záţitkové učenie so zameraním na deti mladšieho školského
veku
6. Zuzana Vaňová: Anglicky jazyk a ţiak s poruchami učenia
7. Gabriela Bleščáková: Vyuţitie IKT vo vyučovaní anglického jazyka
8. Eva Bušíková: Vyučovanie anglického jazyka v podmienkach špeciálnej základnej školy
9. Marián Lukáč: Vyuţitie Bloomovej taxonómie a inteligencií vo vyučovaní angličtiny na 1. stupni
10. Daniela Luptáková: Anglický jazyk v projektovom vyučovaní s vyuţitím informačno-komunikačných
technológií
11. Lucia Ţigová: Vyuţívanie prvkov ITV vo vyučovaní ANJ na 1. stupni ZŠ
12. Blanka Botková: Záujem ţiakov o učenie sa a ich postoj k učeniu sa anglického jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ
13. Magda Sharifiová: Zlepšovanie výučby anglického jazyka prostredníctvom reálnych aktivít
14. Margita Koszorús: Tvorivá dramatika vo vyučovaní AJ
15. Beáta Arpášová: Vyuţitie krátkych rozprávok, jednoduchých piesní a rečňovaniek vo výučbe anglického
jazyka
16. Jana Bobošová: Efektívnosť metódy CLIL v primárnom vzdelávaní
17. Daniela Jánošová: Vyuţitie individuálnych osobitostí v projektovej metóde na vyučovaní anglického jazyka
18. Magdaléna Tokáriková: Vyučovanie výslovnosti na 1. stupni ZŠ
Ţilinská univerzita v Ţiline
Školiteľ: doc. PhDr. Anna Hlavňová, CSc.
1. Using songs and music in the ESL classroom.
2. The effect of songs on second language vocabulary acquisition.
3. Learning games in classroom practice.
4. The Internet and young learners.
5. Developing young learners´ listening and speaking in ESL class.
6. Tips for motivating young learners and helping them learn efficiently.
7. Acquiring vocabulary through short stories.
8. Efficient ways of vocabulary development in the ESL class.
9. Classroom strategies for developing speaking.
10. The importance of lesson plans for teachers and young learners.
11. Engaging young learners: listening, speaking, cooperating.
12. Classroom management.
13. How best to design classwork material.
14. How to design a topic-based syllabus for young learners.
15. Classroom activities based on flashcards.
16. Technological support in the learning process.
Školiteľ: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Fonetika a fonológia
1. Chyby v anglickej výslovnosti slovenských ţiakov (segmentálny systém)
2. Chyby v anglickej výslovnosti slovenských ţiakov (slovný prízvuk)
3. Chyby v anglickej výslovnosti slovenských ţiakov (suprasegmentálny systém)
4. Lingválne faktory anglickej fónickej kompetencie slovenských ţiakov
5. Psycholingválne faktory anglickej fónickej kompetencie slovenských ţiakov
6. Sociolingválne faktory anglickej fónickej kompetencie slovenských ţiakov
Interkultúrna komunikácia
1. Vybrané aspekty z histórie USA (koloniálne obdobie)
2. Vybrané aspekty z histórie USA (vojna za nezávislosť)
3. Vybrané aspekty z histórie USA (občianska vojna)
4. Vybrané aspekty z histórie USA (svetové vojny)
5. Americkí prezidenti
6. Významní Američania (politika)
7. Významní Američania (kultúra)
8. Významní Američania (šport)
9. Americké sviatky
10. Printové médiá v USA
11. Audio-vizuálne médiá v USA
12. Vybrané kapitoly z americkej literatúry (19. storočie)
13. Vybrané kapitoly z americkej literatúry (20. storočie)
14. Vybrané kapitoly z americkej literatúry (21. storočie)
Spoločné návrhy tém pre Trnavskú univerzitu v Trnave a Ţilinskú univerzitu v Ţiline
Školiteľ: doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.
1. The Role of Grammar in Language Teaching
2. The Role of Grammar in Communicative Language Ability
3. Teaching Grammar through Projects
4. Teaching Vocabulary through Projects
5. A Communicative Approach to Language Teaching
6. A Communicative Approach to Grammar Teaching
7. Interactive Language Teaching
8. Project Teaching in the Primary Schools
9. Project-based Primary Education
10. The place of Foreign Languages in the Primary Curriculum
11. Visual Aids in Language Teaching
12. A learning-centred Approach to Foreign Language Teaching
13. A learning-centred Approach to Teaching Grammar
14. Teaching English through Games, Songs and Rhymes
15. Teaching Grammar Contrasting Different Approaches and Methods
16. Humanistic Approaches to Language Teaching
17. The role of the Teacher in the Language Classroom
18. Motivation in the Language Classroom
19. Task-based Language Teaching
20. The Importance of ICT in Language Teaching
Školiteľ: Dr. Zuzana Vépyová, PhD.
1. Adaptačný proces anglicizmov v súčasnom spisovnom jazyku z fonetického hľadiska
2. Adaptačný proces anglicizmov v súčasnom spisovnom jazyku z morfologického hľadiska
3. Lexikálno-sémantický aspekt anglických slov v súčasnom slovenskom jazyku
4. Internacionalizmy anglického pôvodu na stránkach dennej tlače
5. Anglické slová v publicistickom štýle
6. Anglické slová v reklame
7. Anglické slová v počítačovom a internetovom jazyku
8. Podobnosti a rozdiely prozodických vlastností v slovenskom a anglickom jazyku
9. Porovnanie anglického a slovenského vokalického systému
10. Porovnanie anglického a slovenského konzonančného systému
11. Slovotvorné procesy slov v učebniciach angličtiny pre 1.stupeň ZŠ
12. Motivačné aktivity v práci so slovnou zásobou
13. Frazeologizmy v učebniach angličtiny na ZŠ
14. Čítanie s porozumením na elementárnom stupni vyučovania angličtiny
15. Počúvanie s porozumením na elementárnom stupni vyučovania angličtiny
16. Morfologicko-sémantické zoskupenie slov v učebniciach angličtiny pre 1.stupeň ZŠ
17. Angličtina hrou
Školiteľ: Doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.
1. Projektové vyučovanie vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
2. Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
3. Vyuţívanie informačno-komunikačných technológií vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
4. Internet a jeho vyuţitie vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
5. Komunikatívny prístup a jeho aplikácia vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
6. Nastavenie pedagogickej dokumentácie na Spoločný európsky referenčný rámec pre úroveň A1 – vo výučbe
mladších ţiakov
7. Hodnotenie produktívnych zručností vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
8. Hodnotenie receptívnych zručností vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
9. Testovacie techniky vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
10. Hodnotenie ústneho prejavu vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
11. Orálny kurz vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
12. Vyučovanie pomocou úplnej fyzickej reakcie vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
13. Vyučovanie zamerané na ţiaka a jeho aplikácia vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
14. Štýly učenia sa a ich aplikácia vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
15. Funkčná gramatika vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
16. Osvojovanie si slovnej zásoby vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
17. Osvojovanie si správnej výslovnosti vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
18. Hry, piesne, riekanky vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
19. Motivácia a jej postavenie vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
20. Aktívny prístup k osvojovaniu si jazyka vo výučbe anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Školiteľ: PaedDr. Marína Trnková, PhD.
1. Nursery Rhymes and Their Application in EFL Classroom
2. Folk Tales and Fairy Tales and Their Application in EFL Classroom
3. Fables and Their Application in EFL Classroom
4. Functions of Animal Stories in the Teaching of English to Children
5. Picture Books and Their Application in EFL Classroom
6. Poetry and Its Application in EFL Classroom
7. Creating Icebreakers and Timefillers with the Use of Children`s Literary Texts
8. Implementation of Children`s Literary Texts in EFL Classroom
9. Curricular Perspectives in Children`s Literary Texts at Elementary Schools
10. Selection of Children`s Literary Texts at Elementary Schools
Návrhy záverečných tém pre projekt EDUCJ z nemeckého jazyka
Spoločné návrhy tém pre Trnavskú univerzitu v Trnave a Ţilinskú univerzitu v Ţiline
Školiteľka: doc. PaedDr. Hana Borsuková, CSc.
1. Vyuţitie IKT na hodinách nemeckého jazyka v mladšom školskom veku
2. Didaktické hry a rozvoj slovnej zásoby
3. Zmyslové vnímanie a jeho význam pri osvojovaní nemeckého jazyka u ţiakov v mladšom školskom veku
4. Vyuţitie vybraných učebných štýlov vo vyučovaní nemeckého jazyka v mladšom školskom veku
5. Uplatnenie projektového vyučovania v primárnom vzdelávaní cudzieho jazyka u detí mladšieho školského veku
6. Počúvanie s porozumením vo vyučovaní nemeckého jazyka v mladšom školskom veku
7. Osvojovanie si slovnej zásoby cudzieho jazyka prostredníctvom hry
8. Variabilita pouţitia motivačných metód vo výučbe nemeckého jazyka u ţiakov mladšieho školského veku
9. Hry vo vyučovaní nemeckého jazyka na 1. stupni základnej školy
10. Metódy vo výučbe nemeckého jazyka mladších ţiakov – učenie sa NJ pohybom, totálna fyzická odpoveď
Voľná téma1
Voľná téma
Voľná téma
Školiteľka: PaedDr. Viera Lagerová, PhD.
1. Vyuţívanie didaktickej techniky na hodinách nemeckého jazyka
2. Didaktické aspekty elektronického vzdelávania vo vyučovaní NJ
3. Vplyv masmédií na výchovu detí a mládeţe. Vyuţitie médií vo výučbe cudzích jazykov
4. Motivácia a kreativita na vyučovaní cudzieho jazyka
5. Osvojovanie slovnej zásoby v rámci komunikatívneho vyučovania nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka
6. Potrebujú deti rozprávky? Moţnosti nasadenia rozprávok vo vyučovaní NJ
7. Najčastejšie pouţívané učebnice nemeckého jazyka na základných školách pre jazykovú úroveň A1-A2
8. Audiovizuálne prostriedky pri práci s učebnicou - das Deutschmobil
9. Učiteľ ako aktívny činiteľ vo vyučovaní nemeckého jazyka
10. Testovanie zručnosti písania
Školiteľka: Mgr. Michaela Kramárová, PhD.
1. Autentický text a jeho vyuţitie vo výučbe nemeckého jazyka na 1. stupni ZŠ
2. Reflexia Spoločného európskeho referenčného rámca vo vybraných učebniciach nemeckého jazyka pre
jazykovú úroveň A1-A2
3. Hudba a rytmus ako súčasť výučby nemeckého jazyka v mladšom školskom veku
4. Rozprávka ako nástroj pre rozvoj komunikačnej kompetencie na 1. stupni ZŠ
5. Vplyv rytmických a dramatických hier na nácvik a upevňovanie lexikálnych jednotiek
6. Rozvoj zručnosti počúvanie s porozumením u ţiakov so špecifickými poruchami učenia sa
7. Metóda kooperatívneho učenia v praxi výučby nemeckého jazyka v mladšom školskom veku
8. Interaktívna tabuľa a jej význam vo vyučovaní nemeckého jazyka v mladšom školskom veku
9. Výber kooperatívnych metód pre upevňovanie a rozvoj slovnej zásoby
10. Rozvoj rečových zručností jazykovej úrovne A1-A2 prostredníctvom IKT
Voľná téma*
1
*
Návrh témy po dohode frekventanta/frekventantky so školiteľkou
Návrh témy po dohode frekventanta/frekventantky so školiteľkou
Download

Návrh ďalších tém