Absolventi kontinuálneho vzdelávania
Program KV: Digitálne technológie v práci učiteľa - využitie internetu a prezentácií
Dátum
Titul, priezvisko, meno
9.3.2013
Gavroňová Miroslava, Mgr.
9.3.2013
Girgášová Slavomíra, Mgr.
9.3.2013
Hrebenárová Beata, Mgr.
9.3.2013
Kamenický Jozef, Mgr.
9.3.2013
Kandráčová Katarína, Mgr.
9.3.2013
Kaprálová Anna, Mgr.
9.3.2013
Kučmová Ľudmila, Mgr.
9.3.2013
Kunstová Danka, RNDr.
9.3.2013
Marciová Martina, Mgr.
Anotácia záverečnej práce
Práca sa zaoberá lúčnymi bylinami, ich popisom, stavbou, alergickými účinkami,
užitočnosťou. Je určená pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Kľúčové slová: rastliny, list, stonka,
stavba, koreň, byľ, stôl
Prezentácia je určená pre výuku dejepisu. Cieľom prezentácie je preopakovať tematický
celok Grécko – Perzské vojny. Obsahom je prehľad historických bitiek – Maraton,
Termopyly, Salamine. Kľúčové slová: Grécko, Perzská ríša.
Prezentácia sa zaoberá slovnými druhmi. Je určená pre 3. Ročník ZŠ predmet slovenský
jazyk a literatúra. Kľúčové slová: ohybné slovné druhy, podstatné mená, zámená,
prídavné mená, číslovky, slovesá.
Prezentácia je určená pre výuku nemčiny v 8. ročníku. Cieľom práce je oboznámiť
žiakov s predložkovými väzbami v nemeckom jazyku. Kľúčové slová: predložky.
Prezentácia je vhodná pre žiakov 2. Ročníka špeciálnej základnej školy. Cieľom je
oboznámiť žiakov so základnými pojmami cestnej premávky. Súčasťou práce sú ukážky
modelových situácií na ceste, pri prechode cez prechod, ako sa správne správať na
cestnej komunikácii. Kľúčové slová: chodec, cyklista, prechod pre chodcov,
komunikácia, semafór.
Prezentácia je vhodná pre žiakov 4 ročníka základnej školy. Cieľom je naučiť žiakov na
základe riešenia úloh základné matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie,
delenie) s číslami. Prezentácia obsahuje príklady pre žiakov na overenie naučeného
učiva. Kľúčové slová: čísla, násobenie, delenie, sčítanie, odčítanie, magický štvorec.
Prezentácia je určená pre žiakov 3. Ročníka základnej školy. Prezentácia je vytvorená
ako úvodná hodina ku tematickému celku Vybrané slová. Cieľom je naučiť žiakov
vyhľadávať slová s obojakými spoluhláskami po ktorých nasleduje y/ý. V závere práce
sú zaradené motivačné prvky – pracovné listy so zábavnými úlohami na preopakovanie
učiva. Kľúčové slová: vybrané slová, príbuzné slová, obojaké spoluhlásky.
Prezentácia je určená pre výuku matematiky. Cieľom práce je naučiť žiakov pochopiť
zlomky. Kľúčové slová: čitateľ, menovateľ, časť celku.
Prezentácia je vhodná pre žiakov špeciálnej základnej školy. Cieľom je naučiť žiakov
poznať niektoré liečivé rastliny. Kľúčové slová: kvety, listy, korene, plody.
9.3.2013
Pirožeková Monika, Mgr.
9.3.2013
Sirková Ľubica, Mgr.
9.3.2013
Šomšáková Iveta, Mgr.
Prezentácia je určená pre výuku matematiky, v 1. ročníku špeciálnych základných škôl.
Cieľom práce je naučiť žiakov chápať pojem čísla 4, vysvetliť základné matematické
operácie s týmto číslom, napr. počítanie v obore do 4. Prezentácia obsahuje obrázky
a motivačné video s jednoduchou piesňou, zamerané na číslo 4 (počítanie 4/4 taktu).
Kľúčové slová: číslo, 4, počet, spočítavanie.
Prezentácia je určená pre výuku hudobnej výchovy. Cieľom je naučiť žiakov poznať
rôzné druhy hudobných nástrojov. Obsahom sú ukážky jednotlivých hudobných
nástrojov a ich triedenie. Kľúčové slová: strunové, dychové, bicie.
Prezentácia sa zaoberá témou ovocia, je určená pre žiakov druhého ročníka ZŠ na
predmet prírodoveda. Kľúčové slová: malvice, kôstkovice, bobule, uskladňovanie
ovocia.s
Download

09.03.2013