www.rusovskenoviny.sk
Škola
SAMOSPRÁVA
Pripravujeme obchvat?
MÚ informuje
Spomienky
na sobáš dojali
Slávnostná akadémia
ku Dňu matiek
Strana 2
Strana 6
Strana 7
Rusovské noviny
Noviny obyvateľov zadunajskej Mestskej časti Bratislavy - Rusoviec
Jún
2013
Foto: archív MÚ
Pozvánka na záverečné podujatie
Slávnostné prestrihnutie pásky projektu
Servus Pontis
Mestská časť pozýva obyvateľov na
záverečné podujatie projektu Servus
Pontis vo štvrtok 27. júna 2013
od 10. hodiny na miestnom úrade.
Súčasťou podujatia bude slávnostné prestrihnutie pásky a predstavenie výsledkov projektu, ktorého
cieľom bolo prepojenie slovenských
a rakúskych cyklotrás. Na podujatie
sú pozvaní predstavitelia slovenskej
a rakúskej strany. Okrem oficiálnych
príhovorov si hostia pozrú krátke
vystúpenie DFS Gerulata a oboznámia sa aj so zaujímavosťou projektu – geocacherskou skrýšou Servus
Pontis, ktorú za necelý mesiac našlo cca 50 „hľadačov“. (Geocaching
je zábavné hľadanie rôznych skrýš,
o ktorých sú vopred známe len geografické súradnice.)
Srdečne pozývame malých aj
veľkých obyvateľov Rusoviec!
Oľga Gáfriková, MÚ
Ďalšie kroky Gerulaty
na ceste „do UNECSO“
Koncom mája sa v priestoroch Múzea Antická Gerulata uskutočnila vernisáž veľmi zaujímavej výstavy, ktorá sa dotýka
naozaj všetkých obyvateľov Rusoviec. Predstavuje vyhodnotenie projektov súťaže, ktorej cieľom bolo navrhnúť atraktívny a moderný areál tohto múzea. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 31 jednotlivcov a kolektívov, do ďalšieho kola postúpilo
16 návrhov. Všetky návrhy sú súčasťou výstavy.
Foto: Veronika Vandrášeková
pokračovanie na strane 5
Samospráva / MÚ informuje
MÚ informuje
Mimoriadne rokovanie MZ
23. apríla 2013
Dňa 23. apríla t. r. sa poslanci MZ
zišli na mimoriadnom rokovaní,
ktoré bolo zvolané najmä z dôvodu
požiadavky hl. mesta, aby sa zastupiteľstvo vyjadrilo k návrhu VZN
hl. mesta o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na miestnych
komunikáciách. Keďže poslanci
mali proti návrhu viaceré výhrady, neschválili ho. V druhom bode
poslanci schválili dočasnú – do 31.
12. 2013 – stavebnú uzáveru na najcennejšie územia v MČ: námestie a
okolie areálu NKP Gerulata. (Konanie sa v čase prípravy júnových
RN nezačalo.) Tretím bodom bolo
schválenie predaja pozemkov pod
diaľnicou, ktoré má MČ v správe.
Oľga Gáfriková, MÚ
Riadne rokovanie MZ
23. mája 2013
Rokovanie MZ viedol starosta Dušan Antoš, neprítomnosť ospravedlnili dvaja poslanci.
Na úvod vzali poslanci na vedomie
kontrolu plnenia uznesení a účtovnú uzávierku spoločnosti ROT Oproti kaštieľu, s. r. o., za rok 2012,
ako aj účtovnú uzávierku spoločnosti ROT, s. r. o., za rok 2012. Štvrtým bodom rokovania bolo schválenie čistopisu zadania na spracovanie územného plánu pamiatkovej
zóny Rusovce, ktorý spracoval Ing.
Alexander Hollý.
Rozsiahla diskusia vznikla v súvislosti s návrhom všeobecne záväzného nariadenia o obmedzeniach pri
stavebných prácach. Stavebno-bytová komisia i podnikateľská komisia odporučili návrh VZN schváliť, ale prítomní poslanci vyslovili
aj isté obavy. Návrh VZN napokon
nezískal dostatočnú podporu, takže
VZN nebolo prijaté.
Poslanci jednomyseľne schválili minimálnu úpravu VZN o symboloch mestskej časti Bratislava
– Rusovce a ich používaní, ktoré
zamedzuje nepovolenému využívaniu erbu našej MČ rôznymi organizáciami.
Poslanci ďalej vzali na vedomie
správu o inventarizácii majetku
MČ Bratislava – Rusovce k 31. 12.
2012 a neschválili návrh na novelizáciu štatútu hl. mesta SR, ktorý sa týkal kontroly výberu daní z
nehnuteľností mestskými časťami,
pretože na kontroly magistrát nevyčlenil finančné krytie.
V ďalších bodoch rokovali o žiadostiach na prenájom pozemkov,
a to za jedným z bytových domov
na Vývojovej ul. a na umiestnenie
stánku s ovocím a zeleninou. Zaoberali sa tiež žiadosťou rímskokatolíckej cirkvi o príspevok na opravu nefunkčných kostolných zvonov.
Po krátkej diskusii sa poslanci jed-
nohlasne zhodli, že do júnového zasadania MZ vyčlenia v rozpočte čo
najvyššiu možnú sumu, ktorou MČ
prispeje k celkovej sume za opravu
zvonov. V poslednom bode rokovania poslanci jednomyseľne schválili
vyhlásenie verejnej súťaže na predaj pozemku s výmerou 867 m2
(v blízkosti bytového nájomného
domu na Pohraničníkov 60). Interpelácie nepodal nikto z poslancov.
Veronika Vandrášeková
Prvý rok činnosti SSÚ
Od 1. januára 2012 bol zriadený
Spoločný stavebný úrad (SSÚ) pre
mestské časti Rusovce, Jarovce a
Čunovo so sídlom v Rusovciach.
Stavebný úrad zabezpečuje plnenie
preneseného výkonu štátnej správy
na úseku územného plánovania
a stavebného poriadku. Poslanci
zastupiteľstiev všetkých troch
zainteresovaných mestských častí
na marcovom spoločnom rokovaní
skonštatovali, že SSÚ plní funkciu od
založenia spoľahlivo, bez zásadných
problémov, s dodržaním kvality
výkonu a časových lehôt. Finančne
zabezpečujú činnosť tohto úradu
mestské časti rovnými tretinami; v
roku 2012 boli celkové prevádzkové
náklady necelých 87 tisíc eur.
V roku 2012 dostal stavebný úrad
spolu 955 podaní a vydal spolu 437
rozhodnutí (v roku 2011 bolo spolu pre tri MČ vydaných 304 rozhodnutí). Znamená to teda, že počet stavieb sa postupne zvyšuje vo
všetkých troch MČ.
www.rusovskenoviny.sk
Blesková otázka starostovi
kať, pretože celý územný plán musí
byť hotový do konca roka 2013.)
Prosíme všetkých záujemcov, aby
sledovali webovú stránku www.
bratislava-rusovce.sk a informačné tabule MÚ pred úradom na Vývojovej ulici a pred budovou pošty
na Gerulatskej ulici.
Pripravujeme obchvat?
Otázka: Medzi dlhodobé problé-
dopravných spojení tohto typu je
my Rusoviec patrí rastúce doprav-
úplne vylúčené.
né zaťaženie na Balkánskej ulici.
Spracovanie štúdie obchvatu ne-
Pritom možno predpokladať, že
znamená okamžité praktické
rozvoj bytovej výstavby v Rusov-
riešenie; ide o prípravu územia
ciach a Čunove a rast počtu obyva-
a územnoplánovacích podkladov
teľov, dochádzajúcich na územie
v predstihu, na dlhý čas vopred.
SR z maďarského pohraničia, tento
Štúdia je nevyhnutná pre budúcu
problém ešte vyhrotí. Aké podkla-
zmenu územného plánu hlavného
dy treba pripraviť, aby sme sa v bu-
mesta SR, pričom až v budúcnosti
dúcnosti vyhli neúnosnej situácii?
bude aktuálna úvaha, či, kto, kedy
a z akých prostriedkov obchvat
Roztancovaný
vydarený
majáles
Rusovčania sa už po štrnásty raz zabavili na každoročnom majálese. Tradičné podujatie aj tento rok pripravili MČ Bratislava – Rusovce, Jarovce, Čunovo a Petržalka.
Počasie nesklamalo, a tak sa tóny hudby niesli našou mestskou časťou až do neskorých nočných hodín.
Starosta Dušan Antoš: Mest-
v skutočnosti vybuduje.
ská časť pripravuje dopravno-ur-
Jedným z posledných aktuálnych
V sobotu štvrtého mája sa lúka pri
ši a Ljubljanka z Jaroviec a Čuno-
na svoje aj deti. Zašantiť si mohli na
banistickú štúdiu obchvatu Ru-
krokov, ktoré spoločnosť Aurex,
kaštieli opäť zaplnila. Už po druhej
va, ktoré reprezentovali chorvát-
nafukovacom hrade či vyskákať sa
soviec, ktorú spracúva spoločnosť
s. r. o., riešila, je križovanie zamýš-
hodine popoludní všetkých pozdra-
sku menšinu, veselo bolo aj vďaka
na trampolíne. Pre „hladných či vy-
Aurex, s. r. o. Obchvat môže byť
ľanej diaľnice D4 a cesty I/2, čiže na-
vila moderátorka Ivana Ilgová, kto-
vystúpeniu šikovných detí z DFS
smädnutých“ bolo pripravené ob-
vedený iba na západe, to zname-
pojenie pri Jarovciach a Čunove. Ob-
rá k našim kultúrnym podujatiam
Gerulata, ktoré opäť perfektne pri-
čerstvenie v stánkoch, nechýbali
ná medzi existujúcou diaľnicou
chvat je komplikovaný tiež tým, že
už neodmysliteľne patrí. Spolu
pravila Betka Uhráková. Taneč-
ani predajne so suvenírmi. Majá-
do Maďarska a obývaným úze-
v jeho rámci treba riešiť aj dvojnásob-
s ňou zaželal Rusovčanom a ďal-
né čísla zavŕšil nestarnúci súbor
les je však predovšetkým o tanci –
mím našej mestskej časti, preto-
né križovanie so železničnou traťou.
ším návštevníkom príjemné chvíle
Ekonóm, z iného súdka bola zasa
a ten si mohli všetci vychutnať do
že na „opačnej strane“ Rusoviec
Štúdia obchvatu by mala byť dokon-
aj starosta Dušan Antoš. Program
hudba country kapely Atak a Ro-
neskorého májového večera. čená v lete tohto roka.
iste potešil všetky vekové kategórie
xette – Tribute. Popri pestrom zá-
Text a foto:
– veď nechýbali súbory Tamburá-
bavnom programe si v parku prišli
Veronika Vandrášeková
sú chránené územia a budovanie
(red.)
Spracúva sa koncept
Koncom mája sa v rámci spracúvania územného plánu pamiatkovej
zóny uskutočnil tzv. prvý kvalitársky výbor, na ktorom sa popri
iných zúčastnila aj hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.
Spracovateľ územného plánu zóny,
spoločnosť AUREX, prezentoval
svoju prácu v približne 60-percentnej rozpracovanosti.
Celú plochu pamiatkovej zóny
rozdelili spracovatelia na menšie
priestorové celky, v ktorých budú
stanovovať konkrétne regulatívy,
napr. prednú a zadnú stavebnú čiaru, koeficienty zastavanosti, podlažnosť a pod.
Najväčšiu pozornosť si bude vyžadovať spracovanie regulatívov pre
územie v blízkosti NKP Gerulata.
Špecifické potreby pamiatkovej
starostlivosti sa diskutujú na samostatných rokovaniach s pamiatkovými úradmi. Po nich spracujú
spracovatelia koncept územného
plánu pamiatkovej zóny, ktorý bude
zverejnený a ku ktorému sa budú
môcť vyjadriť nielen odborné orgány a zainteresované inštitúcie,
ale aj obyvatelia našej MČ.
Koncept územného plánu pamiatkovej zóny bude zverejnený čo najskôr, a to aj v prípade, že pôjde o čas
prázdnin a letných dovoleniek. (So
zverejnením na jeseň nemožno ča-
Oprava dvoch ulíc
V uplynulých týždňoch sa na Irkutskej a Vývojovej ulici, ktoré
boli rekonštruované vďaka europrojektom, objavili nedostatky. Na
Irkutskej ulici išlo o odstránenie
nedostatkov, ktoré si bežný užívateľ možno ani nevšimol, ale súdny
znalec ich potvrdil. Oprava v rámci reklamačného konania bola vykonaná hneď, ako to počasie dovolilo, a to na náklady pôvodného
dodávateľa.
V niektorých častiach Vývojovej
ulice došlo k poklesu, resp. prepadnutiu vozovky. V zimných mesiacoch zaznamenala Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., haváriu
v časti Vývojovej ulice a je možné,
že nedostatky zapríčinila práve táto
havária. Situáciu riešila MČ v rámci
reklamačnej doby so zhotoviteľom
stavby (Doprastav, a. s.), ktorý však
reklamáciu neuznal.
Podľa odborného posudku zapríčinila pokles vozovky naozaj havária vody a nedostatočne zhutnené
podložie pri budovaní súkromných
kanalizačných prípojok. Mestská
časť v súčasnosti rokuje so zainteresovanými na postupe odstránenia nedostatkov.
Oľga Gáfriková, MÚ
Beh za kaštieľ
Máj patril
Kanalizácia
– etapa prípravy projektovej dokumentácie
ženám a dievčatám
Foto: Veronika Vandrášeková
„Keď na námestí v prvý májový deň nestojí máj, akoby
muži a chlapci na svoje ženy či dievčatá ani nemysleli,“
hovorí Jozef Karácsony, ktorý vyberal v rusovskom chotári najvhodnejší strom na tohtoročnú „májku“. Pekné
tradície si totiž treba ctiť a odovzdávať ich mladším generáciám. Aj preto sa stavanie mája zaradilo medzi kultúrne podujatia našej mestskej časti.
dol starosta Dušan Antoš, ktorému
pomáhala Mária Jajcajová z MÚ
a tiež poslanci MZ Peter Golej, Ra-
V minulom čísle sme informovali
Celková dĺžka rekonštruované-
o zámere BVS, a. s., vybudovať aj
ho vodovodného potrubia je 1 072
vďaka úsiliu mestskej časti kana-
metrov, celková dĺžka navrhovanej
lizáciu na Gerulatskej a celej Ma-
kanalizácie je 1 348,5 metra. Naša
ďarskej ulici (s vyústením do Bal-
MČ rozposlala vyše 50 dotazníkov
kánskej ulice). Sú to posledné dve
pre budúcich možných užívateľov
Putovanie stromu z lesa na ná-
Také by mali po celý nasledujúci
jedle ozdobili naše deti. V posled-
ulice, kde doteraz nebola kanali-
kanalizácie, z nich 44 prejavilo zá-
mestie prišlo podporiť množstvo
rok zostať naše ženy a dievčatá,“
ný májový deň ju zložili: „Májka
zácia. Súčasťou prác by mala byť
ujem o napojenie na novú technic-
malých aj veľkých Rusovčanov.
usmieva sa J. Karácsony.
nesmie stáť ani v prvý júnový deň,
aj rekonštrukcia vodovodu v uve-
kú infraštruktúru.
„Minulý rok to bol vysoký topoľ,
Milý program pri májke odštarto-
kto na to zabudne, akoby zabudol
dených úsekoch. V júni t.r. dokon-
Na priloženej mapke vidieť, kto-
teraz sme sa rozhodli pre približ-
vali deti z Beniklubu, po ktorých
na ženy a dievčatá. A tie by nám
čuje spoločnosť Hydrocoop, a. s.,
ré ulice budú výstavbou kanalizá-
ne 17-metrovú borovicu. Topoľom
zaspievali a zatancovali o niečo
to, veru, nemuseli odpustiť...,“ uza-
projektovú dokumentáciu; realizá-
cie a rekonštrukciou vodovodu zasiahnuté.
sa výborne olupuje kôra, no sko-
starší členovia z Detského folklór-
tvára príbeh tohtoročnej májovej
ro vyschnú, boroviciam zasa dlho
neho súboru Gerulata. Symbolické
jedle Jozef Karácsony.
Ľubomír Fajta, MÚ
vydrží čerstvý a svieži vrcholec.
májové stretnutie na námestí vie-
cia by sa mala začať v druhej polovici tohto roka.
Samospráva / MÚ informuje
dovan Jenčík, Peter Horváth, František Lošonský a Jozef Karácsony.
Celý mesiac stála májka na námestí, nádherná aj vďaka farebným stužkám, ktorými vrcholec
Občianske združenie s názvom Občiansky parlament zorganizovalo
na 15. Júna 2013 v Rusovciach prvý
ročník podujatia s názvom Beh za
kaštieľ. Cieľom podujatia bolo sústrediť pozornosť verejnosti na potrebu obnovy národnej kultúrnej
pamiatky, vzácneho kaštieľa v našej mestskej časti. Trasy s dĺžkou
3 a 10 km viedli parkom a lesoparkom v blízkosti kaštieľa; výťažok zo
štartovného venujú organizátori na
obnovu pamiatky. Okrem SĽUK-u
bola partnerom podujatia aj mestská časť Bratislava – Rusovce.
Mária Jajcajová, MÚ
Proti komárom
V máji sa počas krátkeho obdobia
teplých dní značne rozmnožili komáre, takže hlavné mesto muselo
pristúpiť k postrekom vo viacerých
mestských častiach, medzi nimi
i v Rusovciach. Postrek vykonala
autorizovaná firma na žiadosť MČ
iba v extraviláne. Postrek v parku
pri kaštieli, ktorý je častým cieľom
krátkych či dlhších výletov, nechal
vykonať Úrad vlády SR.
Zuzana Červenáková, MÚ
(red.)
02 / 03
Dejiny v názvoch ulíc
Pokračujeme v seriáli o názvoch ulíc v Rusovciach
Život v Rusovciach
Kybele za trest nymfu usmrtila a
nu, Carnuntum, Brigetio a Aqu-
na Attida zoslala šialenstvo, takže
incum. Práve do Carnunta viedla
si sám odrezal časť tela, ktorá mu
jedna z priamych ciest z Gerula-
priniesla rozkoš, čo napokon vied-
ty. Väčšia časť vojenského tábo-
lo k jeho smrti. Kybele ho však aj
ra v Gerulate je zatiaľ skrytá pod
Kananefatská
na nej zakreslených takmer 4 000
naďalej milovala, a preto vyprosi-
vrstvou zeme, ale takmer s istotou
Prví archeológovia začali s vyko-
miest. Mapa je zapísaná na zozna-
la preňho zmŕtvychvstanie. Na jar,
možno predpokladať, že išlo o pra-
pávkami v Rusovciach už koncom
me svetového kultúrneho dedič-
keď príroda ožíva, sa vracal do ži-
vouhlú sieť ulíc s veliteľskými bu-
19. storočia. Až do 60. rokov 20.
stva UNESCO.
vota aj Attis. Boh Attis je stvárene-
dovami, ubytovňami pre vojakov,
ný na náhrobnej stavbe v Gerulate,
hospodárskymi a reprezentačný-
pričom jemu a Veľkej matke bohov
mi budovami.
storočia však nevedeli, či je ná-
Foto: Veronika Vandrášeková
lezisko, ktoré odkrývajú, skutoč-
Domiciánova
ne antická Gerulata. Kananefati,
Pri zrode vojenského tábora Geru-
kmeň z toku dolného Rýna (úze-
lata stál cisár Flaviovskej dynastie
mie dnešného Holandska), zohral
Titus Flavius Domicianus, ktorý
Dolichénska
v odhalení Gerulaty kľúčovú úlo-
vládol v rokoch 81 – 96 n. l. Prá-
Rôznorodosť náboženstiev vidno aj
že fortifikačný systém tvorili tá-
hu. Rozličné pramene totiž potvr-
ve počas jeho vlády bol postave-
na pamiatkach, objavených v Geru-
bory legionárov, pomocné tábory
dzovali, že v Gerulate sídlila elitná
ný drevozemný tábor, ktorý neskôr
late – sú tu zastúpené oficiálne rím-
a strážne veže. Pomocné (cudzím
jazdecká jednotka Kananefatov –
viackrát prestavali. Rimania vždy
ske božstvá, prvky náboženstva Et-
slovom auxiliárne) jednotky sídli-
tu bolo ich „domovské“ sídlo, hoci
využívali najmä dostupný miestny
ruskov, starovekého Grécka, ale aj
li aj v Gerulate. Pôvodne sa formo-
na boje a výboje ich mohli povo-
materiál. Hlavným poslaním voj-
kulty z východných provincií – Frý-
vali ako doplňujúce, neobčianske
lať na rôzne miesta. Práve nájde-
ska bola ochrana ríše. V čase mie-
gie, Sýrie, Perzie či Afriky, rovnako
vojsko, postupne však prešli čias-
né votívne oltáre kananefatských
ru hrozila vojenským jednotkám
sa našli aj prvé stopy po kresťan-
točným rímskym výcvikom. Neraz
jazdcov, ako aj prvá a zatiaľ jedi-
nuda a nečinnosť, ktorá by mohla
stve. Doliché bolo mesto v starove-
tvorili dôležitý nárazníkový pás.
ná kolkovaná tehla jednoznačne
priniesť demoralizáciu. Vojaci preto
kej Sýrii, kde bol uctievaný Jupiter
Veliacim jazykom bola latinčina.
určili, že nálezisko v Rusovciach
neustále museli byť v strážnej služ-
Dolichénsky. Príslušníci rímske-
Základnou jednotkou jazdy bola
je skutočne staroveká Gerulata.
be, podnikali prieskumy a výzved-
ho vojska odtiaľ doniesli jeho kult
ala, na ktorej čele stál prefekt (veli-
Odbornou expertkou poroty bola
A záhada bola rozlúsknutá...
né cesty, upratovali budovy a tábor,
so sebou a naďalej ho vyznávali vo
teľ). Podobne ako légie, aj pomoc-
Podľa odborníkov na staroger-
čistili latríny, udržiavali vodovody,
svätyni Jupitera Dolichénskeho,
né jednotky boli číslované a pome-
mánske jazyky možno pôvod po-
opravovali cesty a opevnenia.
objavenej v Gerulate.
ako „páni člnov, lodiek“; podľa ve-
Severovcov
Auréliova
decky menej prísneho, skôr voľné-
Villa rustica, rímska poľnohospo-
ho prístupu boli vraj Kananefati tí,
Kybele je venovaný aj oltár.
www.rusovskenoviny.sk
Firmova
Zjednodušene by sa dalo povedať,
pokračovanie z titulnej strany
Ďalšie kroky Gerulaty
na ceste „do UNECSO“
slava ako vlastník pamiatky v za-
chitektonickej súťaže návrhov s pred-
stúpení hlavnej architektky bolo
metom riešenia: Rekonštrukcia areálu
vyhlasovateľom tejto súťaže.
Múzea Antická Gerulata – Bratislava
Bolo niečo, čo vás pri prípra-
– Rusovce v kontexte urbánneho pre-
ve súťaže a v jej priebehu príjem-
pojenia. S touto dokumentáciou bude-
rov légií, táborov pomocných jedno-
ne prekvapilo, prípadne potešilo?
me v ďalšom programe hľadať finanč-
aj PhDr. Jaroslava Schmidtová, kto-
tiek a strážnych veží, ktorý umožňo-
Príjemne nás prekvapil obrovský
né prostriedky na realizáciu víťazného
rá je s Múzeom Antická Gerula-
val mať pod kontrolou súvislé úze-
záujem odbornej verejnosti o súťaž.
súťažného návrhu.
nované, a to väčšinou podľa etnic-
ta profesijne spätá už mnoho ro-
mie ríše. Prechádzali územím troch
Sekretárka súťaže Ing. arch. Soňa
Na obrázkoch sú časti z návrhov ocene-
kého pôvodu, zakladateľa jednotky,
kov a tunajšie vzácne vykopávky
kontinentov – Európy, Ázie a Afriky.
Tóthová nás informovala, že v prie-
ných druhými cenami. Výstava potrvá
špecializácie zbraní či božstva, ktoré
pozná azda lepšie ako svoju dlaň.
Z celého systému Limes Romanus
behu niekoľkých dní zaznamenali 1
do konca októbra.
Dynastia 7 cisárov Antoninovcov
im bolo naklonené. Okrem jazdy tu
Položili sme jej niekoľko otázok.
boli doteraz do Zoznamu svetového
800 kliknutí na stránku informu-
dárska usadlosť, nájdená v Rusov-
ktorej príslušníkom bol aj Marcus
sídlili aj ľahkoodenci a lukostrelci.
dedičstva UNESCO zapísané iba tri
júcu o súťaži. Takisto sme hrdí na
ktorí jedávali pór, pažítku, prípad-
ciach asi 3 km južne od vojenské-
Aurélius, bola pri moci v rokoch 96
Ulici dal meno Marius Firmus, pre-
Stali ste sa odbornou expert-
jeho časti – Hadriánov a Antoninov
to, že tento náš projekt odštartoval
ne inú podobnú rastlinku.
ho tábora, pochádza z obdobia dy-
– 192 n. l. Práve počas ich vlády s
fekt aly s 500 mužmi. Jeho meno
kou poroty. Čo ste mali za úlohu?
val vo Veľkej Británii a Hornoger-
sériu odborných architektonických
nastie Severovcov 193 – 235 n. l.
najväčšou pravdepodobnosťou za-
bolo nájdené na kamennej pa-
Mojou prvoradou úlohou bolo pri-
mánsko-raetsky Limes v Nemecku.
súťaží, ktoré podľa slov Ingrid Kon-
menovania Kananefati vysvetliť
Valentiniánova
(red.)
Blíži sa
Deň Rusoviec
nikol drevozemný tábor a vznikol
miatke v Gerulate.
praviť lokalitný program, teda defi-
Nominácia Dunajského Limesu na
rad pripravuje útvar hlavného ar-
Okamžite po vzniku stálych tábo-
najstarší kamenný tábor v Geru-
Oľga Gáfriková, MÚ
novať úlohy a ciele,
Slovensku, zahŕňajúca 2 časti – časť
bol rímskym cisárom v rokoch 364
rov sa v ich okolí usadzovalo civilné
late. S Limes Romanus – rímskou
ktoré touto súťažou sledujeme.
rímskeho vojenského tábora Gerula-
chitekta mesta Bratislavy.
Súťaž je uzatvorená, pozná-
až 375 n. l.; dal obnoviť Limes Ro-
obyvateľstvo, ktorého prioritou boli
hranicou, ktorá mala v Európe dĺž-
Nový areál by mal zväčšiť kapacitu
ta v Bratislave – Rusovciach a rímsky
me výsledky. Čo bude nasledo-
manus na zlepšenie ochrany pred
obchod, remeslo a služby. Civilná
ku cca 3 000 km – je jeho meno
a plochu múzea, skvalitni a zlepšiť
vojenský tábor v Iži – Kelemantia, sa
vať? Možno počítať aj s konkrét-
Posledný augustový deň bude
cudzími nájazdmi. Bol kresťan-
osada – vicus – zásobovala voja-
spojené veľmi tesne. Rimania sa
podmienky pre archeologickú zák-
pripravuje ako rozšírenie už existujú-
nou realizáciou niektorého z ná-
patriť najväčšiemu a tradičné-
ským cisárom, ale neprenasledo-
kov pôžitkami, zábavou, luxusným
pri rozširovaní svojho impéria v
ladňu a administratívu, zabezpe-
ceho zápisu, ako súčasť cezhraničnej
vrhov? Ak áno, kto bude prestav-
mu podujatiu mestskej časti,
val pohanské kulty. Zomrel náhle
tovarom a tovarmi dennej potreby.
Európe zastavili pri riekach Rýn a
čiť trvalo udržateľný rozvoj arche-
lokality svetového dedičstva UNE-
bu financovať?
Dňu Rusoviec a vatre. Podujatie
na srdcovú príhodu pri rokovaní s
Na trhoch v civilných osadách po-
Dunaj. Na strednom toku Dunaja
ologickej lokality a jej prezentácie
SCO „Hranice Rímskej ríše“.
Porota udelila dve druhé ceny, jed-
je určené širokej verejnosti a ako
Germánmi v Brigetiu (Komárno,
núkali svoje produkty aj obyvatelia
vznikla provincia Panónia.
a skultúrnenie jej bezprostredného
Vybudovanie novej expozície v Ru-
nu tretiu cenu a tri návrhy boli od-
vždy, aj tento rok si organizátori
Maďarsko). Na konci 4. storočia
víll; na trh v Gerulate teda celkom
Jeho pravý breh postup-
okolia v Rusovciach. Pripravili sme
sovciach je jedným z krokov plne-
menené. Kolektívu dvoch druhých
želajú, aby bolo plné príjemných
sa život antickej Gerulaty zásadne
určite prichádzali aj obyvatelia villy
ne opevnili a založili
zámer na vypracovanie projektovej
nia prísnych kritérií ako zachovať,
cien sme dali možnosť na dopraco-
zážitkov a prekvapení, ku kto-
mení; Rímska ríša pomaly slabne.
rusticy v jej blízkosti.
na ňom štyri veľ-
dokumentácie na rekonštrukciu a z
zabezpečiť a prezentovať túto loka-
vanie ich súťažných návrhov, kto-
rým určite prispeje aj vystúpe-
ké leg ioná r-
týchto podkladov hlavná architekt-
litu. Dôležité je i to, že zapísaním
ré budú ešte vyhodnotené. Okrem
nie skupiny Desmod.
a
ov
ián
n
nti
á
n
na
Ka
tsk
efa
ska
én
ch
li
Do
Meno Gerulata však nemalo ostať
le
Va
(6 cisárov).
Valentinián alebo Valentinianus I.
Sobota 31. augusta 2013
Attidova
ske tábory:
ka Bratislavy Ingrid Konrad pripra-
Gerulaty do zoznamu UNESCO sa
toho Múzeum mesta Bratislavy po-
Keďže pre pripravovanú rekon-
zaznamenané na rímskej mape zo
Attidov kult pochádza z Frýgie
Vindo-
do tohto „elitného klubu“ dostane
dalo žiadosť o poskytnutie dotácie
štrukciu kaštieľa v Rusovciach
4. – 5. stor. n. l. Jej známy stredo-
(dnešné územie Turecka) a v Ge-
bo-
vila lokalitný program pre súťaž.
Čo podnietilo vypísanie súťaže
Bratislava. Nový areál sa múzeum
na podporu projektu v roku 2012 z
sa môže zmeniť obvyklé miesto
veký prepis, pergamen z 12. – 13.
rulate je doložený na náhrobných
na rekonštrukciu areálu?
rozhodlo riešiť formou odbornej
programu Ministerstva kultúry SR
konania (park), presný čas a
stor. (dĺžka takmer 7 m), popisuje
doskách. Attis bol pôvodne mla-
Hranice Rímskej ríše, známe aj pod
súťaže pod patronátom Slovenskej
Obnovme si svoj dom. Dotácia na
miesto konania Dňa Rusoviec
rímsku cestnú sieť od Španielska
dý krásny muž, do ktorého sa pla-
pojmom Limes Romanus, sú časťou
komory architektov. Zároveň sme
podporu projektu vo výške 20 000
oznámime v augustovom vyda-
až po Indiu, od Veľkej Británie až
tonicky zaľúbila Veľká matka bo-
spoločného kultúrneho dedičstva
požiadali Milana Ftáčnika, primá-
eur je určená na spracovanie doku-
ní Rusovských novín.
po severnú Afriku. Je to jediná za-
hov Kybele. Prinútila ho ku sľubu
nielen krajín v oblasti Stredozem-
tora Bratislavy, aby prevzal záruku
mentácie víťazného návrhu verejnej
chovaná mapa s cestnými spoje-
čistoty, Attis však na tento sľub v
ného mora. Tvoril ich systém tábo-
nad súťažou. Hlavné mesto Brati-
anonymnej ideovej urbanisticko-ar-
niami z obdobia Rímskej ríše a je
náručí nymfy Sagaritidy zabudol.
a
iov
l
Mária Jajcajová, MÚ
ka
ns
a
ov
m
Fir
hé
lic
Do
va
do
ti
At
ré
Au
v
co
rov
ve
Se
stratené: v podobe Gerulatis bolo
Život v Rusovciach
04 / 05
Foto: archív ZŠ
Ihrisko
plné detí
Samospráva, MÚ informuje
www.rusovskenoviny.sk
púšťali do vzduchu, aby im splnili tajné prianie,“ reagoval miestny posla-
Postreh spoza opony
nec Peter Horváth, ktorému „sekun-
„Docvičené!“ povedali sme si 29.
mája pred obedom. A veru. Od
únavy nás neposlúchali nohy, vytrénované hrdlá potrebovali súrny
oddych, v hlavách sa uležali nástupy a v školských aktovkách krčili kravaty. Všetci sme si tak trochu vzrušene pohmkávali – už len
pár hodín a celé to vypukne.
dovali“ aj kolegovia Jozef Karácsony,
Futbalové ihrisko v Rusovciach sa
Peter Golej a František Lošonský. Pre
síce zapĺňa každý víkend, no v prvý
malých návštevníkov boli priprave-
júnový deň nebolo dôvodom vyso-
né viaceré zábavné atrakcie: jazda na
kej návštevnosti športové podujatie,
koňoch, streľba z pušky, lukostreľba,
ale oslava Medzinárodného dňa detí.
maľovanie na tvár, nafukovací hrad,
„Napriek nepriaznivým prognózam
ukážka hasičského auta, policajnej
nám napokon počasie prialo, a tak
techniky, no a v neposlednom rade aj
sme mohli privítať takmer tri stov-
veselá diskotéka. Deti si okrem množ-
ky detí,“ prezradila Mária Jajcajová
stva krásnych zážitkov odniesli do-
„To sladké a prosté slovíčko mama
spevom, recitáciou i tancom.
Rôznorodosť aktivít doplnilo vystú-
z miestneho úradu.
mov aj drobné darčeky na pamiatku.
znie tak dôverne a blízko. Zaznie
A potom už zaplnili javisko naši
penie piatačiek v muzikáli Na odratú
Hlavným organizátorom osláv MDD
Pre tých, ktorým zo šantenia vytrávi-
z ústočiek malého dieťatka ako
najmenší – škôlkari pekným tan-
kozu, nádherné vystúpenia piataka
bola už tradične MČ Bratislava – Ru-
lo, nechýbali sviatočné maškrtky, na-
prvé alebo jedno z prvých sloví-
com pod vedením učiteľky Moniky
Christiana Heidemu na saxofóne so
sovce v spolupráci s OZ Rusovčan.
príklad cukrová vata či pukance.
čok. Jeho zmysel je mu úplne jas-
Bobkovej. Naši prváčikovia zahra-
skladbou Ružový panter a rytmické
Slávnostná Akadémia ku Dňu matiek
Róbert Fodor
Jozef Tomas
Viktor Chalás
Viktor Glaser-Opitz
Vladimír Jancsár
Ján Klemensich
Gabriela Fodorová, rod. Mihálková
Katarína Tomasová, rod. Ledinczká
Jana Chalásová, rod. Minařiková
Helena Glaser-Opitzová, rod. Kavuliaková
Eva Jancsárová, rod. Bokorová
Anna Klemensichová, rod. Simonová
24. 1. 1987
14. 3. 1987
25. 4. 1987
18. 7. 1987
22. 8. 1987
19. 9. 1987
Akadémia je pre nás významnou
udalosťou v kolobehu školských
dní. Asi mesiac vopred začíname
intenzívne nacvičovať program.
Dolaďujú sa detaily vystúpenia,
flauty znejú na tón presne – kakofóniu si jednoducho nemôžeme dovoliť. Literárne vstupy sme
vyčlenili pre finalistov recitátorských súťaží. Pokyn je jednoznačný. Oprášime súťažné texty, divákov to musí chytiť priamo za srdce. Rátame s tým, že starším pubertiakom z druhého stupňa sa
príliš vystupovať nechce. Napriek
tomu sa ôsmaci „trhnú“ a okrem
skvelého tanečného čísla oceňujeme ich pomoc v zákulisí. Učiteľ
Kamil Šebek spoločne s učiteľkami Olgou Horváthovou a Tatianou
Lackovou neúnavne trénujú príchody a odchody žiakov z javiska.
Všetko to potom vo finále vyzerá
tak jednoducho. Za každým číslom programu je skrytých mnoho
nácvikov. Keby telocvičňa vedela
rozprávať...
Priestormi SĽUK-u sa nesie príjemná podvečerná atmosféra.
Riaditeľka školy Marta Bičanová
a starosta Dušan Antoš vítajú prítomných. Slová vďaky sa čochvíľa
pretkajú zvukmi tónov. Moderátorská dvojica Veronika Poláková a Andrej Sipos pôsobí profesionálne. A tu už jeden po druhom
vybiehajú spoza opony deti. Sťa farebné kvety. Aj tie najdrobnejšie z
materskej školy predvádzajú svoje
číselko. Bravó! Ešte prednes, spev,
flauty, anglický song, muzikálové
číslo, vzápätí sa na javisko vkráda Ružový panter. Ťažko uveriť,
že Christian hrá na saxofóne len
od septembra. Záverečná poklona, aplauz, Jessica kýva rodičom:
„O rok znova!“
Vďaka všetkým!
Zoltán Bognár
Jarmila Bognárová, rod. Tomášová
26. 9. 1987
Mgr. Júlia Jedináková, ZŠ s MŠ
„V priebehu popoludnia sme rozda-
Text a foto:
ný aj vtedy, ak význam iných slov
li na flautách dve nádherné sklad-
tanečné vystúpenie našich ôsmakov
li takmer päťsto balónov, ktoré deti
Veronika Vandrášeková
ešte nepozná. Veď jeho mama je
bičky a po nich ich rady doplnili
s music mixom.
prvá veľká istota,
ktorú v živote má.
Naša prvá Noc kostolov
Koho smiem sa spýtať,
mladí f lau-
Účinkujúci sa rozlúčili súborom pies-
tisti a spevá-
ní, ktoré si spolu s deťmi mohli za-
ci 2. až 4.roč-
spievať starší aj mladší návštevníci,
Nie je nič hrejivej-
prečo sme všetci rozdielni
šie ako „slnko“ vy-
a pritom celkom rovnakí,
níka, čím na
a to skladbami Mandarínka Darinka,
Rusovská farnosť sa 24. mája 2013 prvýkrát pripojila k podujatiu, ktoré dosahuje v okolitých krajinách vysokú návštevnosť. Noc kostolov mala v našej
mestskej časti premiéru. Ako ju vnímal Július Marián Prachár, správca farnosti
Bratislava – Rusovce?
chádzajúce z mi-
prečo svet robí rozdiely,
pódiu vzni-
Sugar Town (Šu Šu Šu), Tak sa neboj,
lujúceho materin-
keď sám je storaký?
kol obrovský
mama, Prvá láska a Pátá.
f lautov ý a
Lupienky tónov piesne Biely kvet Mi-
našich mám sú pre nás záhadou.
spevácky súbor. Svojimi prstíkmi,
roslava Žbirku, vyskladaných do ob-
Kde sa v nich berie toľko citu, lás-
lietajúcimi po flautičkách, vyčari-
rovskej kytice, venovali žiaci s vedo-
„Všetci chodíme okolo kostolov a
otázku viery, Boha a zmyslu života.
zareagovalo len malé promi-
ky, porozumenia, oddanosti, tr-
li nádherné tóny, ktorými poteši-
mím, že aj za mnohých rodičov, pani
užívame si spoločenské a sociálne
Takto filozofovať by mali vedieť už
le. Napriek tomu sme mali
pezlivosti, sily, obetavosti, sta-
li všetkých prítomných. Zmes ľu-
riaditeľke Marte Bičanovej za jej kaž-
vymoženosti, ktoré majú nábožen-
aj deti. Lebo čím skôr sa dieťa na-
bohatú účasť spokojných
rostlivosti a vznešenosti?
dových piesní a krásne sóla ľudo-
dodennú mravčiu obetavú prácu pre
ské korene. Existujeme na malej
učí premýšľať o sebe a svete, tým
hostí. Vďaka patrí najmä
Materinskú lásku azda ani opísať
viek od sestier Nicol a Bey Hataso-
nás všetkých, ktorých spája naša
zemeguli v prázdnote nekonečné-
lepšie sú predpoklady zdravého
aktívnym usporiadateľom,
nemožno. Je dobrotivá, trpezlivá,
vých a Veroniky Révayovej odkryli
Malá škola s veľkým srdcom.
ho vesmíru. A „zaprášení“ od ra-
vývoja celej spoločnosti. Kam sme-
všetkým, čo akciu podporili,
nemyslí na zlé, trpí pre neprávos-
umenie a talent našich detí. Že si
Za profesionálnym hudobným výko-
dostí a starostí len na tomto „zrn-
ruje ľudstvo, alebo kam by malo
pozvaným referentom pát-
ti, všetko znáša, vo všetko dúfa a
na anglickom jazyku nedolámu ja-
nom našich detí sa skrýva každoden-
ku“ a v horizonte relatívne krát-
smerovať, patrí tiež medzi otázky,
rovi mons. R. Bezákovi, bis-
všetko vydrží. Nikdy nezahynie a
zyk najmenší školáci, dokázali pri
ná odborná práca učiteľa Kamila Še-
keho času si často neuvedomuje-
ktoré by nás mali zaujímať.
kupovi, pátrovi A. Srholcovi,
nedá sa ničím nahradiť.“
speve anglickej pesničky Farma.
beka a spolupráca s hudobnou odbor-
me, vďaka komu a prečo existuje-
V Rusovciach sme touto akciou
mládežníckej hudobnej ka-
Týmito slovami privítali na našej
Na našej škole si rozvíjajú talent
níčkou pani Kollárovou. Samozrejme,
me. Takéto akcie ako Noc kostolov
chceli osloviť aj religiózne nezara-
pele, správcom evanjelické-
už tradičnej slávnostnej Akadémii
deti aj v recitácii, čo dokázali Da-
vďaka patrí aj všetkým pedagógom,
chcú trochu „vyrušiť“ a prebudiť
dených alebo nábožensky neroz-
ho kostola za sprístupnenie
ku Dňu matiek mamy, staré mamy
nielka Stejskalová s básňou o Za-
ktorí deti pripravovali, pomáhali pri
v človeku staré známe otázky: Čo
hodných. Rovnako veriacich, ktorí
ich chrámu a všetkým, čo sa
a všetkých hostí Veronika Poláko-
ľúbenom pavúkovi, Nicol Hata-
nácviku a zabezpečovali nerušený
môžeme vedieť? Čo máme robiť?
si pekné akcie a povzbudenie za-
na prvej Noci kostolov u nás
vá a Andrej Sipos. Žiaci našej ško-
sová s Majkou - Tárajkou a Kris-
priebeh vystúpení.
V čo smieme dúfať? A tým si po-
slúžia. Na 400 rozposlaných po-
zúčastnili.“
ly, od tých najmenších až po tých
tínka Halásová s recitáciou O
ložiť otázku po absolútnom, ako
zvánok pre „nových“ Rusovčanov
takmer najstarších, sa predstavili
Čiernej Ambre.
Spomienky
na sobáš dojali
(red.)
ského srdca. Srdcia
Róbert Bezák
Anton Srholec
Foto: archív
Aj tento rok matrikárka Vlasta Komorowska v rámci našej
MČ zorganizovala milé podujatie Zlaté a strieborné svadby.
S veľkým sklamaním však napokon usporiadatelia v kultúrnej sále miestneho úradu privítali iba jediný jubilantský pár.
Pre jubilantov bol pripravený hod-
kultúrneho programu zatancovali
čanov: „Ďakujeme za takúto milú
notný kultúrny program. Po úvod-
členovia DFS Gerulata pod vede-
spomienku na to, že je to už päť-
nom príhovore matrikárky a sta-
ním Betky Uhrákovej. „Tí pozvaní,
desiat rokov, čo sme sa vzali. Vy-
rostu vystúpili naši najmenší z ma-
ktorí napokon neprišli, môžu ľuto-
stúpenia detí boli krásne. Až ma to
terskej školy, po nich žiaci zo zá-
vať,“ skonštatoval smutne starosta
dojalo,“ priznala sa Marta Vargová
kladnej školy Rusovce, ktorí pod
Dušan Antoš. Oslava potešila man-
s manželom Jozefom.
vedením Kamila Šebeka zahrali na
želov Vargovcov, ktorí jediní osob-
Text a foto:
flaute a pridali pesničku. V závere
ne reprezentovali „starých“ Rusov-
Veronika Vandrášeková
RNDr. Olga Horváthová, ZŠ s MŠ
Zlatá svadba (rok 2013)
Matej Hladík
Ján Harrer
Mária Hladíková, rod. Czafiková
Katarína Harrerová, rod. Vargová
26. 6. 1963
31. 8. 1963
Jozef Varga
Marta Vargová, rod. Schüttová
23. 11. 1963
Strieborná svadba (roky 2012 – 2013)
Samospráva, MÚ informuje
06 / 07
RUSEKO informuje
V súvislosti s opravou strechy na budove pošty
sme zrealizovali strešnú izoláciu asfaltovými pásmi s posypom, natreli sme konštrukciu oplechovania atiky a subdodávateľsky sme
riešili výmenu strešných skorodovaných komínikov za nové.
Prebieha oprava strechy na požiarnej zbrojnici, ktorú takisto izolujeme asfaltovými pásmi
s posypom. Pri týchto prácach nám komplikovali situáciu daždivé počasie a silný vietor.
Pozvánka
Náročné na čas je čistenie zberných hniezd,
pretože pracovníci OLO, a. s., odvážajú iba obsah kontajnera a odpad uložený vedľa, aj keď
je vytriedený, uložený vo vreciach a kartóny
sú zviazané, odmietajú likvidovať. O celkovom
čistení zberných hniezd, ako je zametanie, nehovoriac. Toto všetko vykonávame a tým zvyšujeme náklady mestskej časti. Tento problém
by sa mal prehodnotiť v rámci zmluvných vzťahov mesta a OLO, a. s.
Priebežne kosíme trávniky celej mestskej časti.
Práce na rekonštrukcii výdajne jedál
v materskej škole sme museli prerušiť z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Ospravedlňujeme sa rodičom a najmä
deťom a ďakujeme im za trpezlivosť.
ka ochrancom prírody a ochrane
realizoval projekt LIFE+ Ochra-
vodného zdroja bol projekt vod-
na vtáctva Podunajska (LIFE07
do lužného lesa
ného diela Gabčíkovo upravený
NAT/SK/000707), vďaka nemu sa
a časť ostrova sa zachovala. Po
sprietočnili a prepojili úseky Ru-
sprevádzkovaní diela bola však
sovského ramena.
Najzachovalejší pôvodný lužný les
existencia lesa opäť ohrozená, lebo
Tunajší lužný les pomaly ožíva,
v okolí Dunaja sa nachádza blízko
lesohospodári tu plánovali začať
zlepšenie vodného režimu má
Rusoviec, rozprestiera sa na Dol-
s ťažbou dreva. V roku 2002 však
priaznivý vplyv na vodné organiz-
nom Rusovskom ostrove.
– našťastie – vody Dunaja zapla-
my a vďaka opatreniam by sa sem
Ostrov vznikol prirodzenou čin-
vili ostrov a znemožnil naň vstup.
mohli vrátiť vzácne haje tmavé
nosťou Dunaja v 18. storočí. Na
Koncom uvedeného roka bola na
alebo bociany čierne. Tieto plaché
mapách z toho obdobia je zakres-
ostrove vyhlásená prírodná rezer-
druhy vtákov boli kedysi pre luhy
lený so súvislým porastom lužné-
vácia Dunajské ostrovy s najvyš-
typické, hniezdilo tu cca 25 párov
ho lesa. Vlastníkom územia bol
ším stupňom ochrany.
hají. Posledné roky však v dunaj-
v minulosti gróf Lónyay, neskôr
Desať rokov po vyhlásení sa vďaka
ských luhoch nehniezdi ani jeden
vlastníctvo prevzal štát. V 70. ro-
ochranárom z Bratislavského re-
pár. Ochranári a milovníci príro-
koch minulého storočia bol plá-
gionálneho ochranárskeho zdru-
dy veria, že sa do týchto vzácnych
novaný zánik lesa – mal sa stať
ženia (BROZ) s partnermi a pod-
lesov onedlho navrátia.
súčasťou Hrušovskej zdrže. Vďa-
pore Európskej komisie a MŽP SR
Katarína Strapcová, RUSEKO
Ohrozený a vzácny bocian čierny
(Cicconia nigra), foto: A. Kovarik
Daniela Pilchová
Lužný les v okolí ramien Rusovského ostrova, foto: A. Kovarik
Rusovské rameno po odstránení
prehrádzok, foto: archív BROZ
RUSOVSKÉ NOVINY, dvojmesačník
3/2013 (máj - jún), ročník vydávania: 13.
Evidenčné číslo periodickej tlače pridelené MK SR: 3333/09
ISSN 1338-7561
Vydáva MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava – Rusovce, IČO 00304611
REDAKČNÁ RADA:
Oľga Gáfriková, Marta Kováčiková, Beata Vrzgulová, Peter Golej a Róbert Kalmár.
redaktorky:
PhDr. Beata Vrzgulová, [email protected] / print
Mgr. Veronika Vandrášeková, [email protected] / web
Sekretariát MÚ:
Zuzana Červenáková, [email protected], 02/68 20 70 16
Dizajn a obsahovú štruktúru novín pripravila PhDr. Henrieta Hrubá
v spolupráci s grafickým štúdiom Triad.
Download

pdf verzia - Rusovské noviny