ABSOLVENTSKÉ TABLÁ 2004 - 2012
^
Táto publikácia bola vydaná pri príležitosti 60. výrocia založenia školy
1953
2003
ZÁKLADNÁ
UMELECKÁ
ŠKOLA
,
FILAKOVO
10. máj 2013
2013
60 rokov v živote jednej školy skrýva v sebe nie iba šesť desaťročí.
Skrýva v sebe predovšetkým desiatky a stovky mladých umelcov, roky práce, pochybností,
úspechov a zážitkov.
Činnosť Základnej umeleckej školy je trvalou súčasťou života nášho mesta, po
uplynulé desaťročia ju opustilo veľa - veľa nadaných mladých absolventov, ktorí úspešne
reprezentujú seba, svojich pedagógov, svoje mesto nielen v našej krajine , ale aj v zahraničí.
Umelecká škola zahŕňa v sebe individualitu, prináša čosi emotívneho, okúzľujúceho a obohacujúceho pre človeka. Je to inštitúcia, ktorá vyhľadáva a rozvíja talenty, vnáša umenie
do nášho každodenného života, usiluje sa aby každé dieťa našlo vzťah ku krásnu a hľadalo
ho nielen v umeleckých dielach, ale aj v obyčajných veciach. Jej poslaním je vychovávať
ľudí citlivých, schopných vnímať umenie.
Bez zanietenia a nadšenia pedagógov by to však nebolo možné.
Ďakujem všetkým, ktorí stáli pri jej zrode a udržali ju tu celých 60 rokov, vydržali
v časoch neľahkých a rozdávali seba pre nás, aby sme boli lepší a vnímavejší.
Myslím, že hovorím za všetkých, keď poviem, že 60 rokov je významným jubileom nielen v život inštitúcie, ale aj v živote človeka. Dovoľte mi preto, popriať Vám v
mene svojom a v mene vedenia mesta, aby Vaše ďalšie dejiny, dejiny Základnej umeleckej
školy vo Fiľakove, ktoré budete písať, boli plné víťazstiev a úspechov.
Svoj krátky príhovor by som ukončil slovami HenrihoMatissa: „Všade kvitnú kvety
pre toho, kto ich chce vidieť.“
JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta Fiľakovo
,
Závodná hudobná škola Štátna hudobná škola Ludová škola umenia Základná umelecká škola Základná umelecká škola s právnou subjektivitou strana 3
,
Závodná hudobná škola Štátna hudobná škola Ludová škola umenia Základná umelecká škola Základná umelecká škola s právnou subjektivitou strana 2
SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR 2003 - 2013
POZDRAV ŠKOLE..
2003 - 2013
Pozdrav jubilujúcej škole
Vážená Škola, je mi cťou a veľkým potešením, že pri takejto významnej udalosti
môžem pozdraviť Vašich pedagogických a nepedagogických zamestnancov, žiakov a ich
rodičov. Uvedomujem si Vaše osobitné miesto medzi školami Fiľakova, som si vedomý, že
plníte špecifické vzdelávacie a kultúrno-výchovné ciele, a viem, že nie ste len škola, ale aj
dôležitá umelecká ustanovizeň. Sú mi známe Vaše vzdelávacie výsledky, ocenenia zo žiackych súťaží, Vaše prekrásne žiacke koncerty a jedinečné výstavy Vašich mladých výtvarníkov. Viem, že počas šiestich desaťročí svojej existencie ste vychovali stovky citlivých
ľudí s láskou k umeniu a vďaka osobitnej starostlivosti o talenty ste dali Slovensku a svetu
aj niekoľko významných umelcov. Vnímam to, a preto Vám aj ďakujem za úspešnú
reprezentáciu nášho mesta a šírenie jeho dobrého mena v tuzemsku či v zahraničí.
Vážená jubilujúca škola, prajem Vám v mene mojom, ako aj v mene všetkých
školských zamestnancov nášho mesta, aby po Vašej úctyhodnej minulosti a pozoruhodnej
súčasnosti nasledovala vo Vašom živote budúcnosť plná pekných výsledkov a ďalších významných úspechov. S úctou:
PhDr. Peter Fehér
vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu
Len „včera” sme si plní optimizmu a nebojácnosti voči plynutiu času pohmkávali
pieseň „Čože je to päťdesiatka...” - a zrazu to neplatí, zrazu slová slovenského evergreenu
znejú: „ ...čože je to šesťdesiatka?!”
Nuž: od posledného veľkého okrúhleho jubilea uplynulo desať rokov spoločného
úsilia, úspechov i neúspechov, desať rokov hľadania i nachádzania... V roku 2002 sa
zriaďovateľom školy (školy s právnou subjektivitou!!!) stalo mesto Fiľakovo a my sme si
naivne mysleli, že proces „prestavby” je dokončený, že pôjdeme ďalej po rokmi vychodených chodníčkoch. Tuším v roku 2004 nás štát odčlenil od povinného vzdelávania a
ZUŠ-ky v originálnej kompetencii spadli pod zriaďovateľskú pôsobnosť obcí.
Tak akosi bez predchádzajúcej prípravy nás v lete 2009 ministerstvo školstva
postavilo pred „hotovú” vec: začala sa obsahová prestavba školstva. Škola si vypracovala
Školský vzdelávací program pod názvom: „Umelecká škola hrou - tvorivosťou k umeniu”,
v ktorom si vymedzila vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania na škole. Doteraz
prvý stupeň štúdia sa rozčlenil na 4 ročníky prvej časti prvého stupňa - ISCED 1B
(ukončované komisionálnou skúškou) a 4 ročníky druhej časti prvého stupňa štúdia - ISCED
2B.
Za desať rokov bránu školy opustilo 165 absolventov hudobného odboru, 136 žiakov výtvarného odboru a 4 absolventi literárno-dramatického odboru. Žiaľ, navždy nás
opustili aj dve kolegyne, skvelé pedagogičky a tvorkyne imidžu školy. Česť ich pamiatke!
Listujúc v kronike školy si dovolím konštatovať (a dúfam, že i v mene žiakov,
rodičov či zriaďovateľa školy), že sme tu všetci spoločnou prácou zanechali stopu! PEČAŤ
našich tvorivých umeleckých snažení. Zorganizovali sme množstvo koncertov a výstav školského, mestského i regionálneho charakteru, naši najlepší žiaci hudobného a výtvarného
odboru dokázali na rôznych úrovniach - regionálnymi a celoslovenskými súťažami počnúc
a medzinárodnými zápoleniami končiac, že sa úrovňou a kvalitou svojich umeleckých
zručností vyrovnajú rovesníkom z iných umeleckých škôl. Že prostredníctvom umenia posúvajú svoje osobné kvality, aby sa sami stali lepšími, citlivejšími, chápavejšími... a aby tento
životný postoj sprostredkovali aj iným...
Tak ako tí, čo pôjdu v našich šľapajách. Tí, čo budú písať ďaľšie stránky dnes už
šesťdesiat stránkovej knihy Základnej umeleckej školy vo Fiľakove...
Mgr. František Mráz
riaditeľ školy
strana 5
ZAMESTNANCI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V JUBILEJNOM ROKU 60. VÝROCIA ZALOŽENIA ŠKOLY
ZAMESTNANCI ŠKOLY
2012 - 2013
^
,
Závodná hudobná škola Štátna hudobná škola Ludová škola umenia Základná umelecká škola Základná umelecká škola s právnou subjektivitou strana 4
2013
2003
ĎAĽŠÍ PEDAGÓGOVIA, PôSOBIACI NA ŠKOLE
V ROKOCH 2003 až 2013
Alžbeta Végešiová, hra na klavíri
Ildikó Csépeová, hra na klavíri
Hilda Jurečeková, hra na husliach
Gabriel Nagy, hra na klavíri
Ondrej Baláž, hra na husliach
Dezider Váradi, hra na klavíri
Lívia Csabová, hra na klavíri - externe
Mikuláš Csaba, hra na akordeóne - externe
Mgr. Edita Mrázová, výtvarný odbor - externe
Bc. Beáta Fehérová, výtvarný odbor - externe
OCENENIE PEDAGÓGOV:
2011
2011
2011
2011
2012
2013
Hilda Jurečeková
Komenského plaketa (Mesto Fiľakovo)
Mgr. František Mráz
Kvet kultúry za celoživotné výtvarné dielo
(Banskobystrický samosprávny kraj)
Mgr. art. Jana Bialová
Cena mesta (Mesto Fiľakovo)
Mikuláš Csaba
Čestný občan mesta (Mesto Fiľakovo)
Mgr. František Mráz
Komenského plaketa (Mesto Fiľakovo)
Róbert Kobela
Komenského plaketa (Mesto Fiľakovo)
Alžbeta Végešiová
1952 - 2006
Hilda Jurečeková
1946 - 2012
HORNÝ RAD ZĽAVA:
1. Mgr. Adrián Balog, hra na husliach
2. Alexander Bozó, hra na husliach
3. Peter Csaba, technik
4. Róbert Kobela, hra na akordeóne - zástupca riaditeľa školy
5. Peter Fehér, hra na dychových nástrojoch
6. Mgr. František Mráz, výtvarný odbor - riaditeľ školy
7. Gejza Jakab, hra na akordeóne
8. Alžbeta Čániová, upratovačka
9. Mária Gulyásová, školníčka
10. Eva Lavičková, administratívny zamestnanec školy
11. Mgr. Anton Oláh, hudobná náuka, hra na klavíri
DOLNÝ RAD ZĽAVA:
12. Mgr. Katarína Gášpárová, hra na klavíri
13. Mgr. art. Patrik Kobela, spev, hra na keyboarde
14. Erik Kovács , DiS. art., hra na gitare
15. Mgr. Edita Balázsová, hudobná náuka, hra na klavíri
16. Zuzana Kenyerešová, hra na klavíri a keyboarde
17. Agnesa Tóthová, hra na klavíri, spev
18. Angelika Bodorová, hra na klavíri a keyboarde
19. Mgr. Katarína Švoňavská, hra na klavíri
20. Mgr. art. Jana Bialová, výtvarný odbor
II. st.
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Ildikó Csépeová
tr. uč. Ildikó Csépeová
tr. uč. Ildikó Csépeová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Alžbeta Végešiová
Pavel Kožuch
Tibor Kökény
tr. uč. Róbert Kobela
tr. uč. Róbert Kobela
Gabriel Baláž
Štefan Váradi
Ondrej Baláž
II. st.
tr. uč. Hilda Jurečeková
tr. uč. Hilda Jurečeková
tr. uč. Hilda Jurečeková
Nagy Gabriela
II. st.
tr. uč. Agnesa Tóthová
Tomolya Adrien
Varga Noémi
Farkas Tímea
Farkas Júlia
Beáta Fehérová
Barbora Krahulcová
Andrej Gažo
Július Nôta
Zoltán Agócs
Gabriel Foglár
Rakottyay Katalin
Liana Spodniaková
Peter Ciriak
II. st.
II. st.
strana 7
KLAVÍR
Viktor Poržolt
Ladislav Szakó
Katarína Koroncziová
Michal Rezek
Patrícia Angyalová
Beáta Bercsényiová
Ľudovít Tolnay
Róbert Varga
Mikuláš Balázs
Henrieta Végešiová
AKORDEÓN
SPEV
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
30. apríl 2004
Mestské oslavy vstupu Slovenska
do Európskej únie
2004 - 2005
ABSOLVENTI
Varga Ferenc
Miroslava Hrnčiarová
Miroslava Kocúrová
II. st.
II. st.
Lóránt Tóth
VÝTVARNÝ ODBOR
strana 6
KLAVÍR
HUSLE
VÝTVARNÝ ODBOR
2003 - 2004
ABSOLVENTI
tr. uč. Alžbeta Végešiová
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Peter Fehér
Peter Farkaš
II. st.
tr. uč. Hilda Jurečeková
Július Mihály
II. st.
tr. uč. Róbert Kobela
Renata Medeová
Erika Kamenská
Viktória Tóthová
Diana Iždinská
Csilla Kovácsová
Zuzana Vargová
Gréta Medeová
Tomáš Kovács
Emília Medeová
Denisa Eleková
Miroslava Tóthová
Gabriel Koós
Tamara Kovácsová
Zuzana Jakubová
Attila Bozó
Romana Kovácsová
Soňa Krnáčová
Iveta Kaczarová
Pavel Vetrák
Richard Kati
Róbert Rubint
Michal Erdelac
Attila Rácz
Gabriel Rácz
Szvorák Dávid
Ján Kolpaský
Róbert Máč
Albert Gergely
Gergely György
II. st.
II. st.
II. st.
DYCHY
HUSLE
AKORDEÓN
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
HODRUŠA - HÁMRE
celoslovenská súťaž
„Návrhy na šperky”
Júlia Farkašová - hlavná cena
01. október 2003
Vernisáž výtvarných pedagógov školy
pred koncertom v družobnej
Základnej umeleckej škole
v Bátonyterenye ( Maďarsko)
Koncert
našej bývalej žiačky,
v súčasnosti členky
operného súboru
Štátnej opery
v Banskej Bystrici
II. st.
Balog Zsolt
Diana Šingliarová
Varga Dalma
Soós István
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
Kaško Pál
tr. uč. Hilda Jurečeková
Karolína Kovácsová
Gulyás Benjamín
tr. uč. Róbert Kobela
tr. uč. Róbert Kobela
LDO
II. st.
Lucia Svetová
Lucia Ciriaková
Nikola Kovácsová
Lucia Belková
tr. uč. Mgr. Anton Oláh
tr. uč. Mgr. Anton Oláh
tr. uč. Mgr. Anton Oláh
tr. uč. Mgr. Anton Oláh
Petra Pádárová
Lenka Medeová
Monika Fungáčová
Ladislav Kökény
Daniel Gyüre
Patrik Kasza
Patrícia Krpeľanová
Lucia Svetová
Zuzana Kováčová
Silvia Erdélyiová
Monika Budaiová
Andrea Bodorová
Zoltán Nagy
Alena Rezková
Petra Cíferová
Enikõ Kertészová
Alexandra Šebőková
Radoslav Benko
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
II. st.
II. st.
II. st.
II. st.
II. st.
strana 9
KLAVÍR
II. st.
II. st.
DYCHY
II. st.
tr. uč. Mgr. Edita Balázsová
tr. uč. Mgr. Edita Balázsová
tr. uč. Alžbeta Végešiová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
HUSLE
AKORDEÓN
VÝTVARNÝ ODBOR
strana 8
KLAVÍR
Attila Molnár
Henrik Fehérvári
Ladislav Danyi
Adrián Koronczi
Korponai Bernadett
Hajnalka Czikóová
Veronika Gondová
Nikoleta Csuláková
Henrietta Vargová
Katarína Bálintová
Kovács Erika
Marianna Koroncziová
VÝTVARNÝ ODBOR
DYCHY
2005 - 2006
ABSOLVENTI
2006 - 2007
ABSOLVENTI
Adrián Ferencz
Adrian Fajd
Attila Porteleki
Kornel Mihály
Otto Hank
Zupko Mátyás
Petra Slančíková
Dáša Tisoňová
Lenka Spodniaková
Ladislav Kökény
Katarína Deáková
Silvia Erdélyiová
II. st.
II. st.
II. st.
II. st.
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Mgr. Edita Balázsová
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Lívia Csabová
Trang Mihályová
Lucia Belková
Júlia Farkasová
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
Marek Keresztes
Patrik Szitai
Dávid Bozó
Peter Csaba
tr. uč. Gejza Jakab
tr. uč. Gejza Jakab
tr. uč. Gejza Jakab
tr. uč. Mikuláš Csaba
Juraj Novodomský
Adam Princz
Angelika Magpálová
Dana Grešinová
Dorota Fehérová
Katarína Paszkiewiczová
Trang Mihályová
Klaudia Molnárová
Tímea Balážová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
AKORDEÓN
PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV
Galakoncert víťazov vo Veľkom Krtíši,
04. máj 2007
Viki Vargová, spev, Peter Csaba, akordeón
IV roč. celoslovenského bienále detskej
výtvarnej tvorby Veľký Krtíš,
ocenení autori na vernisáži výstavy
Vernisáž výstavy
pri príležitosti
760. výročia prvej
písomnej zmienky
o meste Fiľakovo,
06. september 2006
II. st.
II. st.
Bolla Dávid
Kökény Dávid
Lucia Murárová
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
Nagy Monika
tr. uč. Róbert Kobela
AKORDEÓN
SPEV
Henrieta Végešiová
II. st.
tr. uč. Agnesa Tóthová
Júlia Farkašová
Gabriel Foglár
Linda Kovácsová
Lea Kaličiaková
Martin Zvara
Zuzana Sabová
Marcela Kovácsová
Czipó Ladislav
Balázs György
Boglárka Máčová
Katarína Očovaiová
Brigita Bialová
Alexandra Miková
Adriana Ferenczová
Andrea Magyelová
Viktória Póczosová
Anna-Mária Jaloviarová
Daniela Treláková
Lukáš Lalík
Roman Fehérvári
Adam Szabó
II. st.
II. st.
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. Edita Mrázová
tr. uč. Mgr. Edita Mrázová
tr. uč. Mgr. Edita Mrázová
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
2008 - 2009
ABSOLVENTI
Bialončíková Radka
Jaloviarová Anna-Mária
Treláková Daniela
Nagy Zoltán
Csulák Judit
Jancskár Réka
Tóth Dóra
Fehérvári Roman
tr. uč. Ildikó Csépeová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Mgr. Edita Balázsová
Ocsko Katalin
Dósa Réka
Balogová Judita
Lukáš Végesi
Graca Margaréta
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
Kocúr Martin
tr. uč. Gejza Jakab
Ruszó Karol
Fazekas Bence
Bari Tibor
tr. uč. Hilda Jurečeková
tr. uč. Hilda Jurečeková
tr. uč. Ondrej Baláž
Medeová Frederika
Fibiová Alexandra
Jambrich Boris
Szamosová Simona
Spodniaková Martina
Gaberová Martina
Jakab Orsolya
Mede Gréta
Nagyová Diana
Tóthová Kinga
Bodnárová Aneta
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
II. st.
PMU 2009
Galakoncert
víťazov Tornaľa
Erik Brusznyai,
hra na klarinete
TALENT REVÚCA,
Ladislav
Znám,
Veľká akordeónová paráda, BREZNO, 20. jún 2008
KLAVÍR strana 11
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Lívia Csabová
tr. uč. Mikuláš Csaba
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Gejza Jakab
tr. uč. Gejza Jakab
DYCHY
Váradi Frederika
Kovács Enikő
Michal Rezek
Koronczi Noémi
Dorottya Fehérová
Szabó Nóra
Dušan Lipták
Vaculčiak Agnes
Patrícia Pálová
Ladislav Znám
Mikuláš Baláž
Danyi Tibor
Patrícia Angyalová
VÝTVARNÝ ODBOR HUSLE
KLAVÍR strana 10
DYCHY
VÝTVARNÝ ODBOR
2007 - 2008
ABSOLVENTI
17. apríl 2008
14. december 2008
Vianočný program Domu Matice slovenskej,
KLUB - Fiľakovo - Akordeónový súbor
AKORDEÓN
Mladí klavíristi 2008
celoslovenská klavírna
súťaž Bratislava,
Richard Jambrich,
hra na klavíri
II. st.
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Hilda Jurečeková
tr. uč. Mgr. Edita Balázsová
tr. uč. Mgr. Edita Balázsová
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Mgr. Anton Oláh
tr. uč. Gejza Jakab
tr. uč. Angelika Bodorová
Diana Šingliartová
II. st.
tr. uč. Peter Fehér
Orsolya Jakabová
tr. uč. Gejza Jakab
Réka Vassová
Bálint Soós
tr. uč. Mgr. Anton Oláh
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
Tatiana Jaloviarová
Simona Murárová
Anna Anderková
Zuzana Kovácsová
Trang Mihályová
Patrik Kasza
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
II. st.
II. st.
II. st.
06. december 2009
Keď prídu vianoce - KLUB Fiľakovo
DMS - Dychový súbor ZUŠ
29. apríl 2009
Pódium mladých umelcov 2009
GALAKONCERT Modrý Kameň
KLAVÍR strana 13
Lívia Fazekašová
Mária Mártonová
Klaudia Nagyová
Dominik Mazák
Nikolas Csonka
Alexandra Ferencová
Simona Murárová
Kristofer Pusztai
Bianka Surányi
Boris Jambrich
Kristián Oláh
Hajnalka Czikóová
DYCHY
HUSLE
KEYBOARD
26. september 2009
SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU
2010 - 2011
ABSOLVENTI
Daniela Slančíková
Viktória Vargová
Frederik Čomor
Viktória Süleová
Boglárka Szakóová
Katarína Deáková
Lenka Spodniaková
Stella Györgyová
Richard Jambrich
Nagy Marián
Brusznyai Erik
Dávid Bolla
II. st.
II. st.
II. st.
Botoš Renáto
Kinga Palcsová
Bozó Dávid
VÝTVARNÝ ODBOR
KLAVÍR strana 12
VÝTVARNÝ ODBOR
,
2009 - 2010
ABSOLVENTI
tr. uč. Mgr. Edita Balázsová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Gabriel Nagy
tr. uč. Hilda Jurečeková
tr. uč. Hilda Jurečeková
II. st.
tr. uč. Gejza Jakab
Agócsová Beáta
Zsoldosová Flóra
tr. uč. Erik Kovács, DiS. art.
tr. uč. Erik Kovács, DiS. art.
Miriam Palkovičová
tr. uč. Agnesa Tóthová
Richard Jambrich
Enikő Ardamica
Rebeka Segéčová
Karin Kovácsová
Angelika Magpálová
Danka Grešinová
Richard Gášpár
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. František Mráz
II. st.
II. st.
DYCHY
HUSLE
AKORDEÓN
GITARA
SPEV
14. január 2011
KONCERT súčasných a bývalých žiakov:
Fazekaš Baláž a Bence, Znám L., Bálint P.
12. august 2011
VERNISÁŽ výstavy žiackych výtvarných
prác „FIĽAKOVO - MOJE MESTO”
pri príležitosti 765. výročia mesta
Lilla Szvorák
Vivien Ferenc
Bence Varga
Veronika Paučová
II. st.
II. st.
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Angelika Bodorová
II. st.
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
Bodor Ján
Levente Jakab
Márk Krajcsa
tr. uč. Gejza Jakab
tr. uč. Gejza Jakab
tr. uč. Róbert Kobela
Alexandra Nagyová
Dávid Kolpaský
Valentín Bodor
Nga Mihályová
Dávid Vaculčiak
Bettina Ferencová
Brigita Bialová
Linda Kovácsová
Viktória Póczošová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
II. st.
II. st.
II. st.
Pódium mladých umelcov
GALAKONCERT
Hrad Modrý Kameň, 27. apríl 2012
KLAVÍR strana 15
Barbora Fülöpová
Enikő Ardamica
Tibor Eibner
Gabriel Peter Agócs
Dorottya Fehérová
Patrícia Pálová
AKORDEÓN
Paleta mladých umelcov
ZUŠ Fiľakovo, 16. apríl. 2012
22. máj 2012
Medzinárodný rok biodiverzity - Fiľakovský hrad
AKORDEÓNOVÝ SÚBOR
VÝTVARNÝ ODBOR DYCHY
KLAVÍR strana 14
DYCHY
VÝTVARNÝ ODBOR
2011 - 2012
ABSOLVENTI
2012 - 2013
ABSOLVENTI
Bianka Tóthová
Róbert Rézmuves
Kristína Tamášová
Alexandra Szabóová
Silvia Sopóciová
Alexandra Bodzášiová
Andrea Molnárová
Diana Tóthová
Barbara Agócsová
Bianka Szabóová
Imrich Šimon
Bianka Csomorová
Erik Melicher
Dominika Paskiewiczová
Tibor Žilík
tr. uč. Agnesa Tóthová
tr. uč. Mgr. Katarína Švoňavská
tr. uč. Mgr. Katarína Švoňavská
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Angelika Bodorová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Zuzana Kenyerešová
tr. uč. Mgr. Edita Balázsová
tr. uč. Mgr. Anton Oláh
tr. uč. Mgr. Anton Oláh
tr. uč. Mgr. Anton Oláh
tr. uč. Mgr. Anton Oláh
Attila Galamb
Viktória Gecsová
tr. uč. Mgr. Anton Oláh
tr. uč. Mgr. art. Patrik Kobela
Patrik Pál
tr. uč. Gejza Jakab
Jozef Bogdán
Dominika Gurková
tr. uč. Alexander Bozó
tr. uč. Alexander Bozó
Judita Balogová
Valentín Bodor
Dávid Vaculčiak
Erika Czaková
Bianka Csonková
Veronika Luptáková
Andrea Rákošová
Michaela Krnáčová
Arnold Földi
Eva Ligártová
Alexandra Medeová
Simona Szamosová
Boris Jambrich
Dániel Koronczi
Friderika Györgyová
Zoltán Dávid Kurek
II. st.
II. st.
II. st.
Výtvarná súťaž „Maľujeme Timravu”
ocenení autori - 23. 10. 2012
KEYBOARD
AKORDEÓN
HUSLE
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
tr. uč. Peter Fehér
Medzinárodná
klavírna
súťaž P. Toperczera
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
Košice
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
BALÁZS
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
FAZEKAŠ
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz
tr. uč. Mgr. František Mráz apríl 2013
Vianočný koncert ZUŠ FIĽAKOVO
inštrumentálny súbor - 14. 12. 2012
strana 1
Táto publikácia bola vydaná pri príležitosti 60. výrocia založenia školy
,
1953 - 2013
PODAKOVANIE..
^
Závodná hudobná škola Štátna hudobná škola Ludová škola umenia Základná umelecká škola Základná umelecká škola s právnou subjektivitou strana 16
,
SLÁVNOSTNÝ KONCERT
10. MÁJ 2013, 16,00 HOD.
Slávnostný koncert žiakov a pedagógov školy - Koncertná sála ZUŠ
SO BOTA , 18 . má j 20 1 3 o 1 8,1 5 h o din e
„SLÁVNOSTNÝ KONCERT” (Noc múzeí) Mestské vlastivedné múzeum Fiľakovo
Slávnostný koncert žiakov a pedagógov školy
My, organizátori osláv šesťdesiateho výročia založenia Základnej umeleckej
školy vo Fiľakove, žiaci, rodičia a pedagógovia školy ďakujeme všetkým, ktorí materiálnou, finančnou a organizátorskou pomocou prispeli k dôstojnému priebehu osláv,
ktorí opätovne potvrdili, že ešte vždy sa nájdu dobré srdcia, ktorým osud a stav našej
kultúry (a školstva) nie je ľahostajný...
SPONZORI:
Matej Fehér - MEDIACITY
E K O LT E C H s p o l . s r. o . ,
Bulletin pri príležitosti 60. výročia založenia školy vydal:
Základná umelecká škola Fiľakovo, apríl 2013 - NEPREDAJNÉ!
Zostavil, grafická úprava, logo podujatia: Mgr. František Mráz
Ilustrácia na obálke: Mgr. art. Jana Bialová
Použité fotografie: archív Základnej umeleckej školy Fiľakovo
Náklad: 50 ks
Tlač: Matej Fehér - MEDIACITY
1953
1954
1961
1990
2002
1953 - 2013
Závodná hudobná škola
Štátna hudobná škola ZÁKLADNÁ
Ludová škola umenia
Základná umelecká škola UMELECKÁ
Základná umelecká škola
s právnou subjektivitou ŠKOLA
,
FILAKOVO
,
10. máj 2013
Download

Bulletin - zuš fiľakovo