SPRÁVA
O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
SPOJENEJ ŠKOLY , METODOVA 2, BRATISLAVA 821 08
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011.
Predkladá:
..............................................................
Ing. Zuzana Vaterková
riaditeľka školy
Prerokované v pedagogickej rade školy:
dňa 17. 10. 2011
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Krajskému školskému úradu v Bratislave
schváliť–neschváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
..............................................................
Mgr. Katarína Hudecová
predseda Rady školy pri Spojenej škole, Metodova 2, Bratislava
Stanovisko zriaďovateľa:
Krajský školský úrad v Bratislave
s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
................................................................
za zriaďovateľa
SPRÁVA
O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI
SPOJENEJ ŠKOLY, METODOVA 2, BRATISLAVA
ZA ŠKOLSKÝ ROK
2010/2011
Správu predkladá:
ING. ZUZANA VATERKOVÁ
riaditeľka školy
Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 27. október 2011.
Rada školy odporúčala zriaďovateľovi Krajskému školskému úradu v Bratislave
schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy.
Správu vypracovala:
Ing. Zuzana Vaterková, riaditeľka školy
Na spracovaní jednotlivých častí sa podieľali:
Mgr. Rudolf Reháček, zástupca riaditeľky školy
Ing. Michal Falath, zástupca riaditeľky školy
PaedDr. Jozef Varga, zástupca riaditeľky školy
Mgr. Zuzana Čajkovičová, zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Katarína Hudecová, predsedníčka Rady školy (v šk. roku 2010/2011 )
Eva Gajdošíková, tajomníčka školy
Ľubica Slobodová, tajomníčka školy
Zuzana Kosová, účtovníčka školy
Ing. Adriana Czafiková, hospodárka školy
ostatní pedagogickí zamestnanci
Spojená škola, Metodova 2
ako jeden právny subjekt má dve organizačné zložky
Gymnázium
a
Základnú školu
1
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1. Názov školy: Spojená škola
2. Adresa školy: Metodova 2, 821 08 Bratislava
3. Telefónne číslo: 02/ 555 75 400
faxové číslo: 02/ 555 75 400
4. Internetová adresa: www.gmet.sk
e-mailová adresa: [email protected]
5. Zriaďovateľ: Krajský školský úrad v Bratislave
VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY
Meno a priezvisko
Ing. Zuzana Vaterková
Ing. Michal Falath
Mgr. Rudolf Reháček
PaedDr. Jozef Varga
Mgr. Zuzana Čajkovičová
Daniela Škridlová
Funkcie
riaditeľka školy
zástupca riaditeľky školy
zástupca riaditeľky školy
zástupca riaditeľky školy
zástupkyňa riaditeľky školy
vedúca ŠK a ŠJ
ÚDAJE O RADE ŠKOLY A INÝCH PORADNÝCH ORGÁNOCH ŠKOLY
Údaje o rade školy
Súčasná rada školy pri Spojenej škole, Metodova 2, Bratislava bola ustanovená
v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa
20.9.2010. Funkčné obdobie Rady školy je na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy
P.č.
Meno a priezvisko
Funkcia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Mgr. Katarína Hudecová
predseda
Ing. Jana Galovičová
podpredseda
Ing. Gabriela Zelenáková
tajomník
Ing. Peter Axamit
Mgr. Mário Šefc
Ľubica Slobodová
Dávid Kundrát
JUDr. Zlatica Húsková
Valéria Bachratá
Mgr. Martin Benkovič
Mgr. Štefancová Gregorová
Zvolený /delegovaný/ za
rodičov
pedagogických zamestnancov
rodičov
rodičov
pedagogických zamestnancov
nepedagogických zamestnancov
žiakov
zriaďovateľa - KŠÚ Bratislava
zriaďovateľa - KŠÚ Bratislava
zriaďovateľa - KŠÚ Bratislava
zriaďovateľa - KŠÚ Bratislava
2
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Informácia o činnosti Rady Spojenej školy Metodova
za školský rok 2010/2011
správu vypracovala Mgr. Katarína Hudecová, predsedníčka Rady školy
V priebehu školského roka 2010/2011 sa Rada školy zišla trikrát. Na svojich
stretnutiach sa zaoberala aktuálnymi problémami školy súvisiacimi s výchovno - vzdelávacím
procesom ako aj s priamym chodom školy.
Členovia rady školy boli prostredníctvom riaditeľky školy Ing. Zuzany Vaterkovej
pravidelne informovaní o konkrétnych problémoch školy ako potreba rekonštrukcie
wc, potreba výmeny okien, modernizácie a vybudovanie jednotlivých učební –
multimediálnej, jazykovej, dokončenie rekonštrukcie športového areálu školy. Informovala
ďalej o aktivitách spojených s 50. výročím vzniku školy ako aj o prebiehajúcej stavbe
„Centrál“, ktorá je v bezprostrednej blízkosti školy.
Dňa 7. júna 2011 sa konalo výberové konanie na pozíciu riaditeľa Spojenej školy,
vyhlásené zriaďovateľom KŠÚ Bratislava dňa 21. apríla 2011. Na pozíciu riaditeľky bola
na ďalšie funkčné obdobie vymenovaná súčasná riaditeľka školy Ing. Zuzana Vaterková.
ÚDAJE O PREDMETOVÝCH KOMISIÁCH
- PORADNÝCH ORGÁNOCH RIADITEĽA ŠKOLY
Komisie sa zúčastňujú na rozhodovacej, výkonnej a kontrolnej činnosti manažmentu
školy, pomáhajú zabezpečovať vzdelávanie členov PK, plánujú a organizujú vlastnú činnosť
komisií, záujmovú činnosť žiakov, realizujú kompetencie delegované vedením školy.
V školskom roku 2010/2011 pracovali predmetové komisie v nasledovnom zložení:
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk
a komunikácia I
(vyučovací
jazyk)
Vedúci PK
Mgr. Anna Vančová
Jazyk
a komunikácia
II (cudzie
jazyky)
Mgr. Agáta
Lintnerová / Mgr.
Bronislava
Jedličková pre Fj
bilingválnej sekcie
Človek
a príroda
PaedDr. Ján Križan /
Eva Proksová pre
prírodovedné
Predmet/ročník
Učiteľ zodpovedný
za predmet
slovenský jazyk
a literatúra
Mgr. Anna Vančová
anglický jazyk
Mgr. Agáta Lintnerová
francúzsky jazyk
Mgr. Tamara Karelová
nemecký jazyk
španielsky jazyk
Mgr. Marta Jakubová
Mgr. Tamara Karelová
Mgr. Ružena Karvašová
Mgr. Eva Proksová
(pre bilingválnu sekciu)
fyzika
3
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
predmety a
matematiku
bilingválnej sekcie
chémia
biológia
prírodopis
dejepis
Človek
a spoločnosť
Mgr. Mária Fábryová
Človek
a hodnoty
Umenie
a kultúra
Mgr. Mária Fábryová
geografia
zemepis
náuka o spoločnosti
občianska náuka
občianska výchova
ekonomika
aplikovaná
ekonomika
etika/ náboženská
výchova
psychológia
psychosociálny
tréning
výtvarná výchova
hudobná výchova
umenie a kultúra
estetika
dejiny umenia
Človek a svet
práce
Mgr. Zuzana
Čajkovičová
Matematika
a práca
s informáciami
RNDr. Mário Boroš
Zdravie a pohyb
Mgr. Štefan Volek
technika
technická výchova
matematika
informatika
telesná a športová
výchova
telesná výchova
RNDr. Marta
Murányiová
Ing. Michal Falath
(pre bilingválnu sekciu)
PaedDr. Ján Križan
RNDr. Emile N. Kindji,
CSc.
(pre bilingválnu sekciu)
PhDr. Adelaida
Mezeiová
Mgr. Blanka Machová
Mgr. Mária Fábryová
Ing. Marin Grešš
Ing. Martin Grešš
Mgr. Lucia Križanová
Mgr. Zuzana Sukupová
Mgr. Petra Šinková
Mgr. Kornélia Luknárová
Mgr. Eva Štulajterová
PaedDr. Jarmila
Javorková
PaedDr. Jarmila
Javorková
Mgr. Zuzana
Čajkovičová
RNDr. Mário Boroš
RNDr. Věra Miškovská
(pre bilingválnu sekciu)
Mgr. Marek Farkaš
Mgr. Štefan Volek
4
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
SPRÁVY PREDMETOVÝCH KOMISIÍ (PK)
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA I
PK slovenského jazyka a literatúry
správu vypracovala vedúca PK Mgr. Anna Vančová
V školskom roku 2010/2011 bol vypracovaný školský vzdelávací program vo
vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia- vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra.
V prvom, druhom a treťom ročníku klasickej sekcie boli vypracované jednotné osnovy SJL v
súlade s požiadavkami novej koncepcie vyučovania slovenského jazyka a literatúry, vyučujúci
vypracovali časovo- tematické plány pre triedy novokoncipovaných ročníkov.
Členovia PK SJL vypracovali a schválili časovo- tematické plány pre 3. -4. ročník
nereformovaného štúdia, bol vypracovaný plán práce predmetovej komisie (vedúca PK
v spolupráci s členmi PK), rovnako v súlade s platným vzdelávacím štandardom i zadania ÚF
IČMS zo slovenského jazyka a literatúry.
V spolupráci so školskou psychologičkou boli vypracované osobitné plány
a metodické postupy pre vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia.
Plnenie školského vzdelávacieho programu prebiehalo podľa stanoveného plánu.
Vyučovanie podľa starej i novej koncepcie bolo naďalej zamerané na rozvoj komunikačných
schopností a čítanie s porozumením- umelecké, vecné, súvislé i nesúvislé texty. V rámci
vyučovacích hodín i v mimotriednych aktivitách bola rozvíjaná tvorivosť žiakov (
problémové vyučovanie, tvorba projektov, tvorivé písanie, dramatizácia. V priebehu
školského roka sa realizovali stanovené prierezové témy.
V školskom roku 2010/ 2011 členovia PK zorganizovali a uskutočnili školské kolá
olympiád a súťaží Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, kategória A,B,C,
Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povestí , Bratislavské metamorfózy – súťaž v prednese
poézie a prózy, Európa v škole, Literárny Kežmarok . Víťazi školského kola jednotlivých
súťaží dôstojne reprezentovali školu v obvodných a okresných kolách.
Členovia PK spolupracovali pri realizovaní krajského kola súťaže Európa v škole,
projektu Anasoft litera fest. Žiaci mali možnosť rozvíjať svoj talent v divadelnom krúžku
a v krúžku mladých autorov LAMA.
Počas školského roku bolo pre žiakov zorganizované autorské čítanie a beseda v rámci
projektu Anasoft litera, beseda s Dušanom Dušekom , prednáška a tvorivá dielňa v ÚSJL
SAV , pre žiakov 3. ročníka bolo zorganizované divadelné predstavenie Paperback. Žiaci
pravidelne navštevovali divadelné predstavenia SND.
V rámci ďalšieho vzdelávania sa členovia PK SJL sa zúčastnili na vybratých podujatiach
MPC MB a MŠVVaŠ SR(Tvorba testov, Modernizácia vzdelávania).
5
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA II
PK cudzích jazykov
(anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk)
správu štúdium vypracovala vedúca PK Mgr. Agáta Lintnerová
Anglický jazyk
Prvoradým cieľom práce predmetovej komisie AJ bolo zabezpečiť kvalitnú výučbu AJ
na našej škole, motivovať žiakov k
takým výsledkom, aby dokázali samostatne
komunikovať a vyjadriť svoj názor v cudzom jazyku a dosiahnuť úroveň B1 a B2
Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy . Tento cieľ sa nám podarilo
dosiahnuť.
Podľa Plánu hlavných úloh školy sa zasadnutia PK AJ konali v mesiacoch september,
február, apríl , jún, a operatívne podľa potreby. V priebehu septembra sa konalo zasadnutie
PK Aj , na ktorom sa zostavil plán práce ako aj tematické plány,
PK AJ zorganizovala ŠK OAJ, ktorého sa zúčastnilo 35 študentov našej školy.
Pripravila testy a zabezpečila ich opravu i ústnu časť súťaže. PK AJ organizačne pripravila aj
okresné kolo OAJ.
PK AJ zorganizovala výber prác do 17. ročníka celoslovenskej súťaže esejí, ktorého sa
zúčastnilo celkove 49 študentov, všetky práce PK posúdila a najlepších 10 prác zaslala Open
Society Foundation. Z celkovo 839 zúčastnených študentov z celého Slovenska v kategórii
"mladší" žiaci zvíťazila naša žiačka Rebeka Nagyová z 3AF.
PK AJ sa zapojila do novovzniknutej rétorickej súťaže "BrainStoring", ktorú
organizovalo Súkromné gymnázium Česká.
PK AK zorganizovala návštevu divadelného predstavenia "Prelet nad kukučím
hniezdom" v anglickom jazyku ako aj interaktívneho divadelného predstavenia v anglickom
jazyku pre mladších žiakov "Janko a Marienka".
PK AJ na prelome mesiacov apríl/máj zorganizovala študijno-poznávací zájazd do
Veľkej Británie, ktorého sa zúčastnilo 22 študentov našej školy a 2 členky PK AJ ako
pedagogický dozor.
PK AJ zabezpečila objednávku kníh a časopisov a ich pravidelnú distribúciu, ako aj
zapožičanie beletrie v anglickom jazyku študentom.
PK AJ aktualizovala maturitné zadania a obrázky im zodpovedajúce.
PK AJ pripravila zaraďovacie testy a poskytla podklady pre rozdelenie tried
novoprijatých žiakov.
V oblasti profesijného rastu sa členky PK AJ priebežne venovali najmä mladým
kolegyniam, zúčastňovali sa na hospitáciách, niektoré vykonávali funkciu fakultného učiteľa.
Niektoré členky PK AJ sa zúčastnili na odborných seminároch a v rámci modernizácie výuky
angličtiny na hodinách používali IKT, najmä za účelom prezentácií v programe Powerpoint.
Členky PK AJ celkove vypracovali 18 hodnotení a odporúčaní v anglickom jazyku
pre našich študentov.
Francúzsky, nemecký a španielsky jazyk
Zasadnutia PK prebiehali v súlade s pokynmi riaditeľstva a plánom školy, ale aj podľa
potreby, najmä v súvislosti s písomnými, ako aj ústnymi maturitnými skúškami. Vyučovací
proces prebiehal v súlade s tematickými plánmi.
6
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Členovia jednotlivých PK pripravovali žiakov na jazykové olympiády, napr. vo
francúzskom
a španielskom jazyku, a zorganizovali školské kolo olympiády. Aj v tomto
školskom roku
sa podieľali na vypracovaní úloh niektorých kategórií na krajské
i celoslovenské kolo vo francúzskom jazyku a spolupracovali tiež ako členovia komisií.
Členovia PK AJ, NJ a ŠJ sa opravou súťažných písomných prác žiakov gymnázií
Bratislavského kraja zapojili do projektu "Európa v škole". Ďalej spolupracovali s
bilingválnou sekciou na podujatí Beh proti hladu.
PK NJ zorganizovala celodennú návštevu Viedne spojenú s prehliadkou Umeleckohistorického múzea a stavebných pamiatok v centre mesta.
PK všetkých cudzích jazykov pokračovali v spolupráci s Filozofickou a Pedagogickou
fakultou Univerzity Komenského v rámci pedagogickej praxe študentov uvedených fakúlt,
s Univerzitou v Clermont-Ferrand a s Národným ústavom certifikovaných meraní
vzdelávania. V rámci ďalšieho vzdelávania sa zúčastnili odborných seminárov k novým
učebniciam Project a Quartier Libre.
VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A PRÍRODA
PK fyziky, chémie a biológie
správu vypracoval vedúci PK PaedDr. Ján Križan
Zasadnutia PK vo všetkých predmetoch sa uskutočňovali v súlade s plánom školy v
mesiacoch september, december, február, jún a priebežne podľa aktuálnej potreby.
V prvých, druhých a tretích ročníkoch a v príme, sekunde a tercii osemročného
gymnázia prebiehala výuka podľa nových tematických plánov so zameraním na zmenu
obsahu podľa novej koncepcie vyučovania.
Tematické plány pre jednotlivé predmety boli koncipované v súlade so školským
vzdelávacím programom a premietli sa do nich prvky multikultúrnej spoločnosti,
environmentálnej výchovy, výchovy k ochrane zdravia a prvky humanizácie vzdelávania s
dôrazom na nutnosť dodržiavania ľudských práv.
Fyzika
Výuka fyziky prebiehala podľa novokoncipovaných tematických plánov a do praxe
bola zavedená forma projektového vyučovania. Osvedčili sa témy: Energia, Čas, Pohyb,
Slnečná sústava . Ukázalo sa, že projektové vyučovanie je veľmi náročné na čas a tvorivú
činnosť učiteľa, ale aj časovú dotáciu samostatnej práce žiaka a materiálno – technické
zabezpečenie projektov. Rovnako náročné je pre učiteľa je osvojiť si tvorivé myslenie, ktoré
predpokladá od učiteľa individuálne štúdium a tvorbu vlastných vzdelávacích programov,
pracovných listov a metodických pokynov, čo je aj časovo veľmi náročné, nakoľko v tomto
smere absentovali študijné materiály a učebnice pre žiakov. S učebnicou pre 1. ročník sa
pracovalo veľmi zle, je nesystémová nevyhovovala nám ani ako učebnica, ani ako pracovný
list. Samostatnou prácou a aktivitami sme sa snažili u žiakov prehĺbiť objektivitu a
pravdivosť poznania.
Tematické plány boli splnené, ale na základe skúsenosti sa žiada upraviť ich z
hľadiska časového rozdelenia učiva.
7
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
V oblasti práce s talentovanými žiakmi a žiakmi s hlbším záujmom o fyziku bola
rozvinutá široká aktivita. V rámci projektového vyučovania sa projektu Fyzikfoto zúčastnilo
viac ako 100 žiakov. Žiaci boli zapojení do celoslovenského korešpondenčného seminára
FYZ IQ (35 žiakov). Práce našich žiakov boli vystavené v rámci Dňa otvorených dverí
SHMÚ. V snahe o spojenie teórie s praxou sme absolvovali rad exkurzií (Cern, Praha,
Volkswagen, Laserové centrum, Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice. Navštívili sme Dni
otvorených dverí na SAV, FMF a IUK, SHMÚ, naši žiaci sa pravidelne zúčastňovali projektu
Vedecká cukráreň. Žiaci sa zúčastnili aj výstavy A. Stodola, výstava Vedecká hračka a
vzdelávacích programov v SNM.
Aj učitelia fyziky sa pripravovali na novú koncepciu vzdelávania, zúčastnili sa
vzdelávania na katedre fyziky FMFaUK v rámci projektu APVV – prírodovedné predmety v
školskom vzdelávacom programe
O vysokej aktivite predmetovej komisie svedčia aj jej ďalšie akcie ako je napríklad
zorganizovanie školskej súťaže Fyzikfoto, účasť v projekte Tehlička pre Afriku, ktorého
účelom je podpora výstavby studní v Sudáne, čo bolo v súlade s cieľmi environmentálneho
vzdelávania.
V rámci projektu APVV s FMFal UK sme získali prostriedky na zakúpenie IKT
Chémia
Aj výuka chémie v prvom, druhom a treťom ročníku a prime, sekunde a tercii bola
uskutočňovaná podľa novokoncipovaných tematických plánov vytvorených v súlade so ŠkVP
a novými požiadavkami na reformu vzdelávania. Pri vyučovaní chémie sa využívali IKT
pomôcky, počítačové programy a videotechniku.
Svoje výchovné pôsobenie sme zamerali na prevenciu proti civilizačným ochoreniam,
na podporu zdravého životného štýlu a prevenciu pred experimentovaním s drogami v rôznej
podobe, teda prevenciu voči alkoholizmu, fajčeniu, užívaniu mäkkých, či tvrdých drog.
Učitelia chémie pripravovali žiakov na všetky kategórie a kolá 47. ročníka CHO.
Gymnázium Metodova patrí počas celého trvania CHO k najlepším školám a to vo všetkých
kategóriách. Učitelia sa tiež celoročne podieľali na práci v Slovenskej komisii CHO.
Učitelia sa pravidelne zúčastňovali všetkých vzdelávacích aktivít organizovaných
MPC MB, Prírodovedeckou fakultou UK a CHTFSTU, školenia k tvorbe školského
vzdelávacieho programu. Zúčastnili sa aj besedy „O vode“ s RNDr. Machlicom z Prír.
fakulty UK z katedry hydrogeológie, prednášky „Farby života“ na pôde CHTFSTU,
prednášky o projekte „Tehlička pre Afriku“ s prof. V. Krčmérym a ďalších aktivít.
Žiaci s hlbším záujmom o chémiu si mohli zvyšovať vedomosti a praktické schopnosti
v Chemickom krúžku a Onkologickom krúžku.
Žiaci sa zúčastnili exkurzie na Čistička odpadových vôd vo Vrakuni, v Plynárenskom
múzeu SPP a Vodárenskom múzeu a ostrove Sihoť
Učiteľky chémie počas celého školského roku viedli pedagogickú prax študentov
Prírodovedeckej fakulty UK.
Biológia
Reforma vzdelávania priniesla do vyučovania biológie významné zmeny. Tematické
výchovno-vzdelávacie plány pre 1., 2. a 3. ročník, pre prímu, sekundu a terciu osemročného
štúdia, aj plán práce, boli koncipované v súlade so školským vzdelávacím programom.
8
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Aktivita učiteľov bola pomerne vysoká o čom svedčia uvedené aktivity: exkurzia do
hvezdárne v Hlohovci, návšteva geologických zbierok Prírodovedného múzea, exkurzia Flóra
a fauna Neziderskeho jazera, exkurzia „Zdroje pitnej vody, jej rozvod a ochrana“,
korešpodenčná škola ekológie, Korešpondenčný seminár z prírodných vied, spolupráca so
SČK, otvorená hodina „Pitva oka“, zoologická exkurzia do Prírodovedného múzea vo Viedni,
prednáškové dopoludnie „Medzi človekom a šimpanzom“, vedecká cukráreň „Nervová
činnosť rastlín“, Ekotopfilm, exkurzia do ZOO Viedeň, vedecká cukráreň „Odpadové vody“ a
„ Hormóny, gény a my“, tvorba videotéky pre potreby učiteľov biológie.
Členovia PK uskutočnili v rámci Deň otvorených dverí otvorené hodiny laboratórnych
cvičení na tému „Pitva kravského oka“.
Materiálno – technické zabezpečenie výuky biológie je na veľmi dobrej úrovni,
funguje nová učebňa s multimediálnou technikou a pripojením na internet, vyhovujúce
mikroskopy, dostatok kvalitnej a modernej literatúry.
Pod vedením učiteľov sa žiaci zapojili do rôznych súťaží, olympiád, krúžkov
(akvaristický krúžok, environmentálny krúžok), záujmových činností.
VZDELÁVACIA OBLASŤ:
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A HODNOTY, UMENIE A KULTÚRA
PK dejepisu, geografie, náuky o spoločnosti, občianskej výchovy, ekonomiky,
etiky a estetiky, psychológie, hudobnej a výtvarnej výchovy
správu vypracovala vedúca PK Mgr. Mária Popluhárová-Fábryová
Dejepis
Predmetová komisia počas celého školského roka plnila stanovené úlohy. Vo
výchovno – vzdelávacej oblasti prebiehala výučba dejepisu podľa cieľových požiadaviek
maturitnej skúšky. Žiaci na hodinách dejepisu pracovali s prameňmi, dokumentmi, mapovými
dokumentmi. V prvom, druhom a treťom ročníku osemročného gymnázia sa vyučovalo podľa
alternatívnych učebných plánov v súvislosti s overovaním experimentu (v spolupráci so
Spojenou školou Novohradská), v prvom, druhom a treťom ročníku štvorročného štúdia sa
vyučovalo podľa nových učebných plánov v súvislosti s prebiehajúcou reformou vyučovania.
Dôraz bol kladený na čítanie s porozumením a na analyzovanie textov.
V predmete sme vytvárali medzipredmetové vzťahy – multikultúrna a mediálna
výchova, posilňovanie multiperspektívnych pohľadov na udalosti. Táto časť práce bola
sťažená takmer nulovým prepojením učiva slovenskej literatúry a dejepisu, keďže sa po prijatí
štátneho vzdelávacieho programu zmenila obsahová náplň jednotlivých ročníkov.
V oblasti mimotriednej a mimoškolskej činnosti sa uskutočnili exkurzie do Krakowa a
Oswiecimu (vyučovanie o holokauste), návšteva aktuálnych výstav v Bratislave – SNM –
Prísne tajné; beseda o holokauste – v spolupráci so Strediskom UNESCO; o stredovekej
Bratislave – v spolupráci s Mestským múzeom a Archeologickým múzeom; realizovali sme
vyučovanie na „tvári miesta“ – účasť na bitke o Bratislavu v roku 1809 – Sad Janka Kráľa.
V oblasti materiálno-technického zabezpečenia jednotliví členovia
využívajú prístupné disky školského serveru na variovanie hodín a poskytnutie študijného
materiálu žiakom. Prostredníctvom spoločného disku sa snažia vytvoriť databázu
dokumentov, ktoré budú využité tak pri bežnom vyučovaní, ako aj pri inovovaní maturitných
zadaní.
9
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Geografia
Predmetová komisia pracovala podľa plánu činnosti. Členovia predmetovej komisie
:B. Machová, J. Šuchter, K. Dudová , K. Kormanovičová .Učitelia postupovali podľa
tematických plánov vypracovaných pre jednotlivé ročníky. B. Machová a K. Kormanovičová
zorganizovali geografickú exkurziu do Poľska - Vielička, Krakow, Oswiečim. Exkurzie sa
zúčastnili žiaci 3.B a 2.B triedy. Študenti maturitného ročníka sa zúčastnili prednášky o Vode
a študenti prvého ročníka boli na prednáške o Vzniku Zeme.
Náuka o spoločnosti, Občianska náuka
V školskom roku 2010-2011 pracovala predmetová komisia podľa plánu činnosti
predmetovej komisie. Učitelia postupovali v jednotlivých ročníkoch a jednotlivých triedach
podľa vypracovaných tematických plánov. Podľa nového školského vzdelávacieho programu
vyučovali v prime a sekunde osemročného gymnázia a v treťom ročníku klasického
gymnázia.
Prierezovú tému Osobný a sociálny rozvoj pre študentov prvých ročníkov sme
pripravili v spolupráci so školskou psychologičkou. Prvý blok sme odučili v prvom
septembrovom týždni v každej triede prvého ročníka. Téma prvého bloku : Zoznamovanie
a komunikácia. Cieľom bolo nadviazať kontakty v kolektíve triedy, zoznámiť sa s triednym
učiteľom a so spolužiakmi. Študenti sa dozvedeli bližšie informácie o sebe navzájom
i o triednom učiteľovi Druhý blok sme zorganizovali spolu s Ligou pre duševné zdravie
a s Filozofickou fakultou UK. Názov bloku : Tolerancia – poznaj sám seba . So žiakmi sme
robili aktivity zamerané na rozvoj empatie, porozumenia a tolerancie. Tretí blok bol
pripravený na tému Zvládanie stresu – tréma a stres a Riešenie konfliktov. Pripravili sme pre
žiakov zážitkové aktivity , ktoré majú pomôcť žiakom prekonávať stres a trému a naučiť ich
rôznym stratégiám riešenia konfliktov.
Počas celého školského roka sme pripravovali žiakov štvrtého a piateho ročníka na
maturitnú skúšku. Maturitné zadania sme pripravili podľa cieľových požiadaviek pre náuku o
spoločnosti.
Počas celého školského roka sme viedli žiakov k pochopeniu a osvojeniu si
ľudských práv a slobôd. Zamerali sme sa najmä na štúdium druhej hlavy Ústavy SR, na
podrobnú analýzu Dohovoru o právach dieťaťa, na vnútroštátny i medzinárodný spôsob
ochrany ľudských práv. Zorganizovali sme školské kolo Olympiády ľudských práv,
spolupracovali sme s MPC MB .
Pre žiakov spoločenskovedného seminára sme zorganizovali dve exkurzie v NR SR,
žiaci sa oboznámili s úlohami NR SR ,s prácou odborných výborov, zúčastnili sa rokovania
národnej rady , oboznámili sa s jednotlivými etapami legislatívneho procesu. Pre žiakov
štvrtého a piateho ročníka sme pripravili besedu so sudkyňou .Žiaci diskutovali o rôznych
otázkach týkajúcich sa občianskeho a rodinného práva, rozšírili si svoje vedomosti
z právnych odvetví, oboznámili sa so súdnou praxou, s úlohami sudcov, prokurátorov a
obhajcov. Žiaci spoločenskovedného seminára besedovali s pracovníčkami banky o rôznych
bankových produktoch.
Etická výchova
V predmete Etická výchova sme v školskom roku 2010/2011 pokračovali v zavádzaní
ŠVP, učitelia splnili v jednotlivých ročníkoch stanovené tematické plány.
10
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Etickú výchovu v tomto školskom roku učili p. Košíková, p.Alwashová, p. Košiarová,
p. Luknárová, p. Bališová, p. Porgesová, p. Kaman, p. Bajzová, p. Koman, p. Štunda, p.
Hederová, p. Dingová, p. Vreštiaková a p. Križanová.
Predmet Etická výchova bol hodnotený slovom absolvoval/-a.
Väčšina vyučujúcich sa snažila výuku skvalitniť rôznymi materiálmi, textami,
krátkymi dokumentárnymi filmami, pestrou náplňou práce a striedaním rôznych foriem
hodiny.
Študenti druhého ročníka štvorročného štúdia sa v novembri 2010 zúčastnili filmových
projekcií festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2010.
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej kampane boja proti AIDS
Červené stužky - výrobou stužiek, nástenkami vo vestibuloch, premietaním filmu Anjeli a
poskytovaním informácií o HIV a AIDS.
Mnohí vyučujúci sa hlavne s triedami základnej školy a nižších ročníkov osemročného
štúdia zapojili do projektu Tehlička agentúry Savio s využitím pomôcok, informácií a
materiálov poskytnutých p. Karvašovou koordinujúcou tento projekt na našej škole.
Triedy 2.AO a 9.AZ s p. Košiarovou a Alwashovou v apríli v rámci akcie Deň Zeme
(Poupratujme si Slovensko) organizovanej pod záštitou Ministerstva životného prostredia
vyčistili okolie školy.
Estetická výchova, Výchova umením, Umenie a kultúra, Dejiny umenia, Výtvarná výchova
Členovia PK organizovali počas celého školského roka pre žiakov odborné exkurzie a
návštevy umeleckých výstav. Študenti Dejín umenia navštívili stále expozície Slovenskej
národnej galérie, Primaciálneho paláca, Múzeum Milana Dobeša, výstavu fotografií World
Press Photo, Bratislavské historické pamiatky a kostoly . V decembri sme zorganizovali
celodennú exkurziu Umelecko-historického múzea vo Viedni a historických pamiatok.
Počas celého školského roka pripravovali výstavy žiackych prác v triedach , na
chodbách a vo vestibule budovy na Jelačičovej ul. V septembri zorganizovali pre žiakov
druhého stupňa ZŠ návštevu Múzea obchodu, výstavu dokumentárnej fotografie, výstavu
v Národnej galérii, návštevu Botanickej záhrady.
VZDELÁVACIA OBLASŤ: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
PK matematiky a informatiky
správu vypracoval vedúci PK RNDr. Mário Boroš
Matematika
Hlavným cieľom plnenia plánu činnosti predmetovej komisie bolo v školskom roku
2010 / 2011 zvládnutie a overenie realizácie školskej reformy v 1. 2. a 3. ročníku gymnázia a
v 1. 2. a 3. ročníku osemročného gymnázia. V centre nášho záujmu bolo tiež to, či bude a v
akej forme vypracovaný materiál - požiadavky na maturitnú skúšku, ktorý by nám pomohol
kvalitnejšie zostaviť tematický plán. Členovia PK pracujú na novom znení maturitných
zadaní na nasledujúci školský rok. Pri plnení tematických plánov ŠkVP sa nevyskytli žiadne
problémy.
Oboznamujeme sa s prácou na interaktívnej tabuli (školiteľ: Haratíková). Členovia PK
sa zúčastňovali na aktivitách organizovaných metodickým centrom, akciách vysokoškolského
združenia Trojsten, akcie Vedecká cukráreň . Naši žiaci sa zapájali do súťaží Matematický
11
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
klokan, matematická olympiáda a Pytagoriáda, v niektorých z nich sme získali umiestnenia na
úrovni kraja. Našim najväčším úspechom bolo umiestnenie žiaka Jaroslava Petruchu zo 6.AO
na matematickej olympiáde, bol úspešným riešiteľom za Bratislavský kraj, taktiež sa zapojil
do korešpondenčného seminára – STROM. Ďalej sa naši žiaci zúčastnili týchto akcií:
Školské kolo vedomostnej súťaže EXPERT geniality show - 9.12. (školsky koordinátor
Očková),
MO - školské kolo - trieda I.AO, Pytagoriada -16.12 (školský koordinátor Očková,
Čajkovičová)
Exkurzia - DOD-FMFI UK – 14.2. (7. AO, 3.A, 8.AO - výber študentov ) , Pikopretek - (
školský koordinátor Očková, Vrabčeková ) , Exkurzia "Matematika hrou" SNM – I.AO.
školenie - EDUPAGE PREMIUM s p. Gottweisovou. V závere školského roku tvoríme
školský vzdelávací program pre 4. ročník gymnázia a pre 4. ročník osemročného gymnázia a
upravujeme a dolaďujeme časovo tematické plány pre ostatné ročníky.
Informatika
správu vypracoval vedúci PK Mgr. Marek Farkaš
V školskom roku 2012/2011 členovia predmetovej komisie, úspešne spolupracovali pri
vydávaní školského časopisu, pri zavádzaní IKT v rámci medzipredmetových vzťahov, s
triednymi učiteľmi a žiakmi v rámci zavedenia multifunkčných preukazov. Pokračovali
konzultácie o používaní IKT (konzultácie pre žiakov a učiteľov), konzultácie k IS školy a
implementácia IS
V rámci overovania – prebiehala u vybranej časti študentov tretieho a štvrtého ročníka
implementácia časti obsahu učiva zo sieťového programu Cisco Network Academy do výuky.
Rovnako pokračovalo overovanie možností používania Open Source Softwaru vo vyučovaní
ako alternatív ku plateným programom. Pri plnení tematických plánov ŠkVP sa nevyskytli
žiadne problémy a školský vzdelávací program pre predmet bol konzultovaný s pedagógmi z
iných škôl.
Členovia predmetovej komisie sa aktívne zapojili do medzinárodného testovania PISA
a do sieťového programu Cisco Network Academy, zároveň sa zúčastňovali na aktivitách
organizovaných metodickým centrom, Štátnym pedagogickým ústavom a ďalšími
vzdelávacími organizáciami.
Predmetová komisia efektívne využíva svoje ľudské a materiálne zdroje v
prospech edukačného rozvoja smerujúceho k rozvoju informačnej gramotnosti a
komunikačných schopností žiakov.
VZDELÁVACIA OBLASŤ: ZDRAVIE A POHYB
PK telesnej výchovy
správu vypracoval Mgr. Štefan Volek, vedúci PK TEV
V školskom roku 2010/11 pracovalo v PK TEV, TSV 9 učiteľov s potrebnou
kvalifikáciou.
Tematické plány boli splnené. Pri vyučovaní boli využívané tri telocvične, posilňovňa,
pohybové štúdio a športový areál. Na vyučovanie telesnej výchovy sú vytvorené výborné
podmienky.
Výchovno-vzdelávací proces bol realizovaný v neustále sa lepšiacich podmienkach.
12
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Školský vzdelávací program v predmete telesná výchova bol vypracovaný a
spracovaný v I. , II. III. ročníkoch všetkých foriem štúdia. V rámci pohybových aktivít v
prírode so zameraním na zimné športy sa uskutočnili štyri lyžiarske kurzy. Aktivity členov
PK Tv boli zamerané na prípravu a realizáciu účelových cvičení, lyžiarskych kurzov, kurzu na
ochranu človeka a prírody, letného kurzu pohybových aktivít v prírode, športových súťaží,
reprezentáciu školy v medziškolských súťažiach.
Práca členov PK Tv súvisela s materiálno – technickým zabezpečovaním školy,
úpravou športového areálu školy a krúžkovou činnosťou.
V školskom roku 2010/11 pracovalo na škole 16 krúžkov so športovým zameraním. V
športových súťažiach boli dosiahnuté pekné výsledky v rámci školy i v mimoškolských
súťažiach.
PREDMETOVÉ KOMISIE BILINGVÁLNEJ SEKCIE
PK prírodovedných predmetov vyučovaných vo francúzskom jazyku
správu vypracovala vedúca PK Eva Proksová
Predmetová komisia splnila všetky plánované úlohy: úprava tematických plánov pre
všetky ročníky, príprava a oprava spoločných testov, príprava a oprava maturitných písomiek,
účasť na spoločných schôdzkach M Trenčín, Tábor, Bi – Košice, Trenčín, CHF – Bratislava,
Trenčín
Ďalšie činnosti PK v školskom roku 2010/2011: organizácia Dňa otvorených dverí,
otvorené hodiny: Ch, Bi, F. Účasť na výstave Noc výskumníkov a Fúzia v Avione. Účasť na
oslave 20.výročia bilingválnej sekcie na gymnáziu J.Nerudu v Prahe. Uskutočnili sme
exkurziu do Jaslovských Bohuníc a zúčastnili sme sa exkurzie do Cernu, sprevádzali sme
žiakov z Fougeres po bratislavských parkoch a umožnili sme žiakom z francúzskeho lýcea
vo Viedni prezentáciu Math en jeans. Súťaže Klokan sa zúčastnilo 10 žiakov z 3.roč., z nich 3
boli medzi 5% najúspešnejšími v rámci Slovenska. Členovia PK J.Galovičová, E.Kindji
a V.Miškovská sa zúčastnili stáže vo Francúzsku.
Učitelia M.Falath a E.Kindji sa zúčastňovali projektu „Modernizácie vzdelávacieho
procesu“ organizovaného Ústavom informácií a prognóz školstva a I.Obšivanová projektu
Porovnávanie vyučovacích programov
Členovia PK vypracovali návrh nových učebných osnov matematiky a fyziky pre
gymnáziá so vzájomným prepojením obsahu oboch predmetov. Dohodli sme sa zriadiť
multimediálnu učebňu, ktorá bude slúžiť všetkým učiteľom osemročného a bilingválneho
gymnázia.
PK francúzskeho jazyka bilingválnej sekcie
správu vypracovala vedúca PK Mgr. Bronislava Jedličková
Predmetová komisia počas celého školského roka plnila stanovené úlohy. Zasadnutia
predmetovej komisie sa konali pravidelne a zúčastňovali sa ich všetci vyučujúci.
Výchovno-vzdelávací proces
Všetky tematické plány jednotlivých ročníkov boli aktualizované k dátumu 18.
september 2010. Vyučujúci prvého ročníka sa pravidelne stretávali za účelom prípravy
spoločného testu na konci mesiaca. Po prvýkrát sa uskutočnil ústny test 2. ročníka, ktorý sa
13
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
konal počas dvoch dní, v termíne 13.06.-15.06. 2011. Na jeho realizácii sa dohodli všetky
bilingválne sekcie na Slovensku, najmä z dôvodu zlepšenia ústneho prejavu študentov.
Študenti 3. ročníka sa v rámci hodín konverzácie zúčastnili prednášok a stretnutí vo
Francúzskom inštitúte, stretnutia sa konali počas celého školského roka.
Učitelia prvého ročníka sa dohodli na zmene metódy Connexions, ktorá sa od
septembra 2011 nahradí novou metódou Latitudes. Je to najmä z dôvodu modernizácie
vyučovacieho procesu a prípravy študentov podľa Európskeho jazykového rámca.
Vyučujúci B. Jedličková a O. Ernest sa v septembri 2010 zúčastnili stáže, ktorá bola
pod odborným vedením Stéphanie DUMORTIER a formovala učiteľov v oblasti
argumentácie a argumentačných textov.
Schôdza pre 2. a 3. ročníky sa konala v septembri v Trenčíne, zúčastnili sa jej R.
Cavet a E. Lukáčová. Preberali sa na nej najmä problémy ústneho prejavu študentov vyššie
uvedených ročníkov.
Výber koncoročných testov pre 1. a 2. ročník sa uskutočnil v Košiciach, za našu
sekciu bola prítomná M. Králiková.
Školenie zamerané na rozvoj ústneho prejavu a prípravy na ústne maturitné skúšky sa
konalo v januári 2011 v Prahe a zúčastnili sa ho E. Lukáčová, O. Ernest a A. Kleim. Viedol
ho M. Norbert CZERNY. Zároveň sa tu robil aj výber záverečného testu pre 3. ročník a
maturity „na nečisto“ pre 4. ročník.
Opravy písomných maturitných skúšok sa konali v Banskej Bystrici a zúčastnili sa ho
E. Lukáčová, B. Jedličková, M. Králiková, A. Kleim a R. Cavet.
Eva Lukáčová sa tento rok zúčastnila trojtýždňovej pedagogickej stáže v Sèvres pod
odborným vedením Mme. Catherine CARON.
Bronislava Jedličková vykonala hospitácie u vyučujúcich E. Lukáčová, O. Ernest, A.
Kapitáňová.
Mimotriedna a mimoškolská činnosť
Všetci vyučujúci pripravovali Deň otvorených dverí bilingválnej sekcie.
V rámci osláv Týždňa frankofónie sa študenti tretích ročníkov zúčastnili besedy s
africkým spevákom a poviedkarom Amadou Sanfom, ktorá vznikla v spolupráci s
Francúzskym inštitútom.
Naši študenti, Barbora Bednáriková zo 4. AF a Jozef Masarik z 2. AF, absolvovali
krajské kolo Olympiády z francúzskeho jazyka. Bednáriková vyhrala a postúpila do
celoslovenského kola, v ktorom sa umiestnila na 3. mieste, Masarik sa v krajskom kole
umiestnil na 3. mieste.
Študenti 3. BF a výber ostatných študentov bilingválnej sekcie boli na exkurzii v
Strassbourgu, na návšteve v Európskom parlamente.
1. Bf spolu s vyučujúcim R. Cavetom boli na premietaní filmu „Iluzionista“ v rámci
podujatia Festival frankofónneho filmu.
Jednotlivé triedy boli na výmenných pobytoch podľa harmonogramu, ktorý vypracoval
RNDr. E. N. Kindji, CSc. .
14
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Okrem predmetových komisií na škole pracovali
VÝCHOVNÍ PORADCOVIA
Správa o činnosti výchovnej poradkyne pre základnú školu a nižšie ročníky gymnázia v
školskom roku 2010/2011
správu vypracovala Mgr. Zuzana Čajkovičová
Celoročná činnosť výchovného poradcu bola odvíjaná od plánu práce, boli vždy
riešené aktuálne výchovné problémy, ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka.
V septembri boli žiaci deviateho ročníka oboznámení s výsledkami prvého zberu dát
– záujmu o štúdium na stredných školách. Zistené nové zmeny boli zapracované do
PROFORIENTU a odoslané do výpočtového strediska. Záujem žiakov kvarty o štúdium na
bilingválnych sekciách boli zistené a spracované v priebehu mesiacov december a január.
Na triednych aktívoch deviateho ročníka boli rodičia oboznámení s harmonogramom
prípravy prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok, testovania deviatakov a KOMPARA,
ktoré organizuje EXAM TEXTING. Mnohí žiaci boli prijatí na stredné školy už na základe T9 zo slovenského a matematiky. Po prvom kole prijímacích skúšok boli umiestnení všetci
žiaci 9. ročníka. Jeden žiak 8. ročníka bol prijatý na bilingválne štúdium na Gymnáziu Česká
a jeden žiak na OA Hrobákova.
Účasť na výchovno-poradenských aktivitách a iných činnostiach súvisiacich
s funkciou výchovného poradcu bola pravidelná. V centre výchovno-poradenských služieb
boli riešené problémy šikany, kyberšikany a iných výchovných problémov.
Na aktívoch výchovných poradcov je každoročne pripomienkovaný skorý termín
testovania deviatakov v marci, bol by vhodnejší termín koncom mája, vzhľadom na výchovné
problémy deviatakov, ktorí sú prijatí na stredné školy.
Výsledky testovania žiakov 9. ročníka:
- slovenský jazyk a literatúra 58,9 %
58,2 % SR
- matematika
53,6 %
52,9 % SR
Správa o činnosti výchovnej poradkyne pre gymnázium v školskom roku 2010/2011
správu vypracovala Mgr. Lucia Križanová
V úvodných mesiacoch prebehli vstupy do ročníkov. V prvých ročníkoch boli študenti
informovaní o možnostiach konzultácií u výchovného poradcu a aj o Fonde Gabriely
Šuranovej a finančnej podpore študentov v odôvodnených prípadoch.
V štvrtých ročníkoch štvorročného štúdia a piatych ročníkoch bilingválneho štúdia
boli študentom poskytnuté informácie o podávaní prihlášok na VŠ, termínoch prijímacích
pohovorov a možnostiach získavania informácií o VŠ.
Na školu prichádzalo množstvo materiálov z VŠ a rôznych iných inštitúcií, ponúk
kurzov a pod. Študenti boli s nimi oboznamovaní prostredníctvom nástenky vo vestibule, ako
aj priamo v miestnosti výchovného poradcu. Tieto materiály boli pravidelne obmieňané a
aktualizované.
Študenti boli priebežne informovaní o možnostiach štúdia na vysokých školách - v
triedach, na nástenke vo vestibule a aj individuálne. Mnohí z nich využili práve možnosť
osobných konzultácií.
Nejasné informácie výchovná poradkyňa overovala podľa potrieb študentov na
študijných oddeleniach príslušných VŠ.
15
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Výchovná poradkyňa sa venovala individuálnym konzultáciám so študentmi z podnetu
študentov, rodičov, či učiteľov. Spolupracovala so školskou psychologičkou.
Študenti nižších ročníkov boli informovaní o možnosti získania štipendia i štúdia na
školách s IB programom.
V kabinete výchovného poradcu sa začala budovať knižnica výchovného poradcu.
ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA
správu vypracovala Mgr. Petra Šinková
V školskom roku 2010/2011 školská psychologička realizovala:
Individuálne návštevy: návštevy žiakov, konzultácie rodičov, konzultácie učiteľov a
pedagogických pracovníkov, konzultovanie s odborníkmi.
Individuálne diagnostikovala a následne pracovala s deťmi na náprave a korekcii ich
ťažkostí a problémov: osobnostné ťažkosti (anxieta a úzkostné stavy, neurotické ťažkosti,
problémy so začlenením sa), výučbové ťažkosti ( integrované deti - konzultácie s rodičom a
učiteľom, ktorí deti učia, poruchy koncentrácie, výrazné zhoršenie sa v učení), problémy
v správaní (nevhodné správanie, nevhodné formy a spôsoby správania medzi deťmi,
šikanovanie, záškoláctvo). V rámci skupinovej diagnostiky: voľba povolania, diagnostika
sociálnych vzťahov v triede. Prevencia a prednášky: výchova k manželstvu a rodičovstvu,
Efektívne učenie.
Špeciálna pozornosť bola venovaná adaptácii nových žiakov. Vychádzajúc z projektu
Zdravie na školách boli realizované (aj v spolupráci s Fif UK v BA) bloky na rôzne témy
v prvých ročníkoch gymnázia. Zážitkové aktivity v mesiacoch september – jún boli zamerané
na témy: Zoznámenie sa a nadviazanie vzťahov v triede, Poznaj sám seba a tolerancia, Tréma
a stres, Riešenie konfliktov, Efektívne učenie.
Pracovníci CPPP a P BA 2 a pracovníci Súkromného pedagogicko – psychologického
zariadenia Kory pripravili pre našich žiakov besedy na rôzne aktuálne témy – extrémizmus,
sekty a kulty, drogy a alkohol, fajčenie, prevencia šikanovania, sexuálna výchova, asertívna
komunikácia.
Školská psychologička pracovala na korigovaní, redukovaní a predchádzaní poruchám
správania (úloha POP) a budovala dobré vzťahy žiakov v triedach, učiteľov a žiakov
navzájom, venovala sa predchádzaniu záškoláctva triedach. Snažila sa vytvárať dobré vzťahy
medzi deťmi a aj deťmi a učiteľmi prostredníctvom rôznych aktivít (na triednických
hodinách, výchovných predmetoch, triednych aktívoch a mimovyučovacích aktivitách ).
Integrácia žiakov: Pri integrácii žiakov s poruchami učenia spolupracovala so
špeciálnym pedagógom a s učiteľmi pri vytváraní individuálnych študijných plánov. Celý
školský rok sa konzultovali vhodné vyučovacie postupy. Konzultovala s rodičmi
integrovaných žiakov a domácu učebnú prípravu ich detí.
Aktivity pre učiteľov: počas celého školského roka individuálne konzultovala
problémy detí s ich triednymi učiteľmi, učiteľmi daných predmetov, kontaktovala ich s
rodičmi a sprostredkovala spoločné stretnutia. Konzultovala s učiteľmi ich výchovné
pôsobenie - individuálne aj skupinové postupy na žiakov a triedy. Vo vzájomnej spolupráci sa
riešili vznikajúce ťažkosti a problémy .
Pracovala s učiteľmi na prehĺbení komunikácie učiteľ-žiak, konzultovali nové formy a
postupy vyučovania. Pre vyučovanie etickej výchovy sa vytvorili hrové aktivity k jednotlivým
témam.
Na začiatku školského roka zrealizovala interaktívne prednášky pre učiteľov na témy
Osobnosť učiteľa a na tému Konflikty
16
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Spolupráca s rodičmi: pracovala ako poradca pre rodičov a konzultant pri riešení
ťažkostí detí. Rodičia prichádzali jednak na predvolanie (od učiteľa, psychológa), ale najmä z
vlastnej iniciatívy a snahy riešiť problémy dieťaťa.
Porady a pracovné stretnutia: V školskom roku 2010/2011 sa zúčastnila porád a
pracovných stretnutí: v škole: konferencie a pracovné porady, Pedagogicko-psychologická
poradňa a stretnutia školských psychológov.
Účasť na odborných akciách: Dieťa a právo – Univerzita Sigmunda Freuda Viedeň,
Psychofarmakológia - Univerzita Sigmunda Freuda Viedeň, Koncentratívno pohybová terapia
– kurzy, odborné interview – TV Markíza, časopis Mamina, Supervízne stretnutie –
Univerzita Sigmunda Freuda Viedeň, Výchova a vzťah - Univerzita Sigmunda Freuda
Viedeň.
Organizovanie prednášok mimo školy: Pedagogická fakulta UK Bratislava: prednáška
pre odborníkov: Deficity dielčich funkcií, Poruchy učenia a práca s dieťaťom v podmienkach
MŠ, ZŠ, Poruchy učenia a práca s dieťaťom v podmienkach ZŠ, SŠ, Deficity dielčich funkcií
– LVS Čakany, Deficity dielčich funkcií – prednáška pre odborníkov z pomáhajúcich profesií.
17
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
Základná škola
Stav k 15. 9. 2010
R o č n í k
Počet
tried
Počet
žiakov
1.
-
-
2.
-
3.
Stav k 31. 8. 2011
Počet
tried
Počet
žiakov
Počet
tried
Počet
žiakov
1.
-
-
-
2.
-
-
-
3.
4.
-
-
5.
-
6.
Počet
tried
1.
-
-
1.
-
-
2.
-
-
2.
-
-
-
3.
-
-
3.
-
4.
-
-
4.
-
-
4.
-
-
5.
-
-
5.
-
-
5.
-
-
-
6.
-
-
6.
-
-
6.
-
7.
-
-
7.
-
-
7.
-
-
7.
-
8.
1
17
8.
1
17
8.
1
17
8.
1
9.
1
15
9.
1
15
9.
1
15
9.
1
Spolu
2
32
Spolu
2
32
Spolu
2
32
Spolu
2
Pozn.: V školskom roku 2010/2011 mala základná škola 8. a 9. ročník
Gymnázium – 4-ročné (všeobecné štúdium)
Stav k 15. 9.2010
Ročník
Stav k 31. 8. 2011
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
1.
3
89
-
3
89
-
2.
4
113
-
4
113
-
3
4
129
1
4
129
1
4.
4
130
2
4
130
2
Spolu
15
461
Spolu
15
461
Spolu
18
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Gymnázium –5-ročné (bilingválne štúdium)
Stav k 15. 9. 2010
Ročník
Stav k 31. 8. 2011
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
Počet
tried
Počet žiakov
Z toho
integrovaných
1.
2
56
-
2
56
-
2.
2
57
-
2
57
-
3
2
62
-
2
62
-
4.
2
58
-
2
58
-
5.
2
54
-
2
54
-
Spolu
10
287
-
10
287
-
Gymnázium – 8-ročné
Stav k 15. 9. 2010
Ročník
Stav k 31. 8. 2011
Počet
tried
Počet žiakov
Počet
tried
Počet žiakov
Počet
tried
Počet žiakov
1.
1
28
-
1
28
-
2.
1
12
-
1
12
-
3
2
56
-
2
56
-
4.
1
32
-
1
32
-
5.
1
28
-
1
28
-
6.
1
35
-
1
35
-
7.
1
27
-
1
27
-
8.
1
25
-
1
25
-
Spolu
9
243
-
9
243
-
Počet všetkých tried školy (po 1.1. 2011):
36
Počet všetkých žiakov školy (po 1.1. 2011): 1024
19
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, ÚDAJE O POČTOCH
A ÚSPEŠNOSTI ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH A ICH NÁSLEDNOM
PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ ŠKOLY
Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ
POČET ŽIAKOV
Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH
POČET TRIED
SPOLU
DIEVČATÁ
počet / %
ODKLADY
počet / %
NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet / %
0
0
0
0
SAMOSTATNÉ
SPOJENÉ )
(
0
V školskom roku 2010/2011 sa zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy nekonal.
Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy
Žiaci 9. ročníka
Počet
žiakov
9. roč.
14
Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ
Gymnáziá
Stredné odborné
školy*
SOŠ-4. ročné
SOŠ-3. ročné
OU-2.ročné
Prih
lás.
Prijatí
Prihlás.
Prijatí
Prihlás.
Prijatí
Prihlás.
Prijatí
Prihlás.
Prijatí
10
6
9
8
0
0
0
0
0
0
* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické akadémie, umelecké
školy
Všetci žiaci 9. ročníka boli zaradení na ďalšie štúdium.
Žiaci 4. ročníka
Počet
žiakov
4. roč.
-
Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy
osemročné gymnáziá
na iné školy
Prihlásení
Úspešní
Prijatí
Prihlásení
Úspešní
Prijatí
-
-
-
-
-
-
Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ
Ročník
Počet žiakov
prijatých na SŠ
Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý
8. ročník
2
Súkromné gymnázium Česká ul. BA
Obchodná akadémia, Hrobákova, BA
Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou
Škola kurzy tohto typu neorganizuje.
20
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA STREDNEJ
ŠKOLY; ÚDAJE O POČTOCH A ÚSPEŠNOSTI UCHÁDZAČA NA PRIJATIE
Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých žiakov
do 1. ročníka strednej školy
Do ročníka
Počet prihlásených
žiakov
Počet žiakov, ktorí
konali prijímaciu
skúšku
Počet úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
Počet prijatých
žiakov
Z toho bez
prijímacej skúšky
1.ročník 8ročné štúdium
163
159
159
56
00
233
0
0
94
94
206
201
163
56
0
1. ročník
všeobecné
štúdium
1. ročníka
bilingválne
štúdium
Pozn.: V šk. roku 2010/2011 boli žiaci na štvorročné štúdium prijatí len na základe výsledkov
prospechu, celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ a súťaží. Prijímacie skúšky sa
nekonali.
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA
POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA
II. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Priemerný prospech jednotlivých tried základnej školy koncoročnej klasifikácie – PRÍLOHA
č.1
Výsledky externých meraní – Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ Testovanie 9
Trieda
Počet žiakov
Z toho
písalo
Matematika Ø
SR v %
Matematika Ø
triedy v %
Slovenský jazyk
Ø SR v %
Slovenský jazyk
Ø triedy v %
9.Az
14
14
52,9
53,6
58,2
58,9
21
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
GYMNÁZIUM
Priemerný prospech jednotlivých tried strednej školy koncoročnej klasifikácie – PRÍLOHA
č.1
Výsledky externých meraní – maturitné skúšky
Trieda
4.A
4.B
4.C
4.D
8.AO
5.AF
5.BF
Počet žiakov prihlásených na MS
34
32
30
34
24
24
26
Počet žiakov, ktorí neukončili posledný
ročník
0
0
0
1
0
0
0
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
34
32
30
34
24
24
26
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS
34
32
30
34
24
24
26
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,70
1,80
1,85
1,58
1,54
1,58
1,19
Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné
skúšky
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opakovať celú MS
Priemer triedy
Počet žiakov
prihlásených
na MS
z toho písalo
EČMS
Percentil školy
v SR
(*úroveň B1)
Ø žiakov školy
v%
(*úroveň B1)
Percentil školy
v SR
(*úroveň B2)
Ø žiakov školy
v%
(*úroveň B2)
Slovenský jazyk
a literatúra
212
211
––
––
79,3
97,0
Anglický jazyk
164
154
95,0
76,0
56,2
71,0
Francúzsky jazyk
10
5
––
52,5
––
76,4
Nemecký jazyk
14
9
93,0
62,1
94,9
74,2
Matematika
58
58
––
––
74,7
64,6
Predmet
22
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2010/2011
II. stupeň – ZŠ
Ročník
Uplatňované učebné plány
8. roč.
UP RV CJ - AJ
9. roč.
UP RV CJ - AJ
Pozn.: UP RV CJ – AJ: Učebný plán pre triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka
v 3.-9. ročníku základnej školy.
Gymnázium
Trieda
Študijný odbor, zameranie
1.A,B,C
2.A,B,C,D
3.A,B,C,D
4.A,B,C,D
1.AF,BF
2.AF,BF
3.AF,BF
4.AF,BF
5.AF,BF
1.AO
2.AO
3.AO,BO
4.AO
5.AO
6.AO
7.AO
8.AO
7902 5 00- všeobecné
7902 5 00- všeobecné
7902 5 00- všeobecné
7902 5 00- všeobecné
7902 5 74-bilingválne štúdium
7902 5 74-bilingválne štúdium
7902 5 74-bilingválne štúdium
7902 5 74-bilingválne štúdium
7902 5 74-bilingválne štúdium
7902 5 00- všeobecné
7902 5 00- všeobecné
7902 5 73- všeobecné
7902 5 73-cudzie jazyky
7902 5 73-cudzie jazyky
7902 5 73-cudzie jazyky
7902 5 73-cudzie jazyky
7902 5 73-cudzie jazyky
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2010/2011
Predmet
Etická výchova
Počet hodín, ktoré boli v danom predmete neodborne vyučované
15h/t.
23
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
ÚDAJE O FYZICKOM POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY KU DŇU
KONCOROČNEJ KVALIFIKÁCIE
Základná škola
Počet
zamestnanci ZŠ
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ**
Z počtu NZ
- školský psychológ***
- špeciálny pedagóg
- upratovačky
- ostatní
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Školský klub detí
Počet
zamestnanci ŠKD
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Školská kuchyňa a jed.
zamestnanci -spolu
9
9
Spolu počet zamestnancov
ZŠ + Gym+ ŠK a ŠJ
Stredná škola
Počet
zamestnanci SŠ
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky
114
88
88
88
0
0
26
26
10
125
Z celkového počtu
zamestnancov školy počet PZ
90
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Forma vzdelávania
Počet
vzdelávaných
Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
PhD. Všeobecná jazykoveda
1
1
0
0
Špecializačné kvalifikačné: Anglický jazyk
1
1
0
0
NÚCEM-predseda školskej MK, PMK a hodnotiteľa výsledkov
externých častí skúšok alebo testovania
6
6
0
0
Aktualizačné vzdelávanie: Lyžiarsky inštruktorský - Kurz
zjazdového lyžovania
1
1
0
0
Aktualizačné vzdelávanie - Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní
1
1
0
0
Ďalšie vzdelávanie učiteľov VVP - ukončovanie štúdia na SŠ
1
1
0
0
Aktualizačné vzdelávanie: Kto žije s nami- vzdelávanie k chápaniu
inakosti v predmete NJ
1
1
0
0
Inovačné vzdelávanie Humanizácia vyučovania nemeckého
jazyka
1
1
0
0
Aktualizačné vzdelávanie: Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a
komunikačných zručností
1
1
0
0
Špecializačné vzdelávanie: Modernizácia vyučovania v oblasti
informatiky na ZŠ a SŠ
1
1
0
0
DPŠ: učiteľ odborných predmetov
Adaptačné vzdelávanie
3
2
1
0
24
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Zoznam učiteľov a ich aprobácia
Alwashová Anna
MAT FYZ
Aubrechtová Eva
FRJ
Kleim Alice
Kormanovičová
Kristína
FJL
Rusňáková Jana
ANJ
Schwarzová Monika
ANJ
SJL NAS
Košiarová Alena
BIO CHE PRI
Sukupová Zuzana
PSY ETV
FYZ MAT
Košíková Milada
ANJ TEV OBV
Šefc Mário
DEJ NAS
Beutelhauser Róbert SJL DEJ
Kráková Zuzana
FRJ
Šidlová Anna
TEV
Bizoňová Mária
TEV
Králiková Martina
FRJ
Šinková Klára
CHE
Boroš Mário
MAT GEG
Križan Ján
BIO
ANJ
BIO ETV
Štauderová Viera
Štofančíková
Stanislava
Borovanská Jana
MAT INF
Križanová Lucia
Bučeková Barbora
TEV
Camara Janka
Kubalová Hana
BIO TEV
Štulajterová Eva
SJL VYV
FYZ
Kubovič František
NAB
Štunda Juraj
ETV
Cavet Romain
FJL
Kuzmová Dana
SJL DEJ
Šuchter Juraj
DEJ GEG
Čajkovičová Zuzana
MAT CHE
Lintnerová Agáta
ANJ
Tesařová Táňa
ANJ
Čepčeková Jana
MAT,ZEM
Lipková Lucia
AJL
Vančová Anna
SJL ETV DEJ
Dingová Silvia
MAT
Lukáčová Eva
FRJ
Varga Jozef
TEV
Dudová Katarína
GEG BIO
Luknárová Kornélia
SJL VYV
Vaterková
FYZ INF
Ernest Olivier
FRJ
Machová Blanka
MAT GEG
Volek Štefan
TEV
Falath Michal
CHE
Marcelliová Mária
FRJ
Vrabčeková Martina
MAT CHE
Farkaš Marek
INF PRO
Mezeiová Adelaida
SJL DEJ
Vreštiaková Lucia
MAT GEG
Galovičová Jana
Gašparovičová
Katarína
CHE
Miškovská Věra
Zajac Igor
NEJ
ANJ
Murányiová Marta
CHE
Grešš Martin
EKO APE
Obertová Martina
AJL
Grossová Barbora
SJL,AJL
Obšivanová Iveta
FYZ
Hájiková Monika
ANJ
Očková Erika
MAT FYZ
Haratíková Eva
MAT INF
Olahová Danica
ANJ
Hederová Ingrid
FRJ
Palušová Anna
ANJ
Chmurová Eva
ANJ KAJ
Petrovičová Beata
TEV FRJ
Jacková Dana
MAT INF
Plichtová Denisa
HIST,SJL
Jakubová Marta
NEJ KNJ
DEJ
Javorková Jarmila
ANJ DEU
Polívková Dagmar
Popluhárová
Fábryová Mária
Jedličková Bronislava FJL FRJ
Porgesová Vladimíra
DEJ
Kaman Milan
MAT,INF
Proksová Eva
FYZ
Kapitáňová Andrea
FRJ FJL
Pšenek Jozef
TEV TSV
Karelová Tamara
FRJ FJL
Puterková Soňa
BIO
Karvašová Ružena
FYZ
Reháček Rudolf
CHE BIO
Kiabová Zita
FRJ
Repášová Oľga
MAT
Kindji Emile Noel
BIO
Bajzová Gabriela
Bališová Eva
MAT GEG
MAT
DEJ
SJL NAS ETV
25
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Údaje o aktivitách organizovaných školou
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Oslavy 50. výročia školy
Výmenné pobyty so 4 partnerskými školami vo Francúzsku (Lyon, Ste Anne
d’Auray, , St Pol de Léon, Issoudin) a Belgicku (Cinney)
Lyžiarske výchovno-vzdelávacie kurzy
Škola v prírode
Vydávanie informačného spravodaja pre rodičov, učiteľova a žiakov školy Metodka-info
Deň študentov (november) pre súčasných a bývalých žiakov školy a pozvaných hostí
Deň otvorených dverí (december)
Imatrikulácie študentov
„Mikulášsky program“ pre postihnuté deti zo školy na Mokrohájskej ulici
Vianočné trhy
Organizácia okresného kola Olympiády v anglickom jazyku
Organizácia Krajského kola Európa v škole
ANASOFT LITERA FEST
Vydávanie školského študentského časopisu Naostro
„Burza kníh“, ktorej výťažok bol venovaný rodinám postihnutým povodňami
Výchovné koncerty
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola zapojila
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Deň narcisov – spolupráca s Ligou proti rakovine – žiaci vyzbierali 20 839,36 € – opäť
najúspešnejšia škola na Slovensku
Dni nezábudiek – spolupráca s Ligou za duševné zdravie – žiaci vyzbierali 1327,85 € –
druhá najúspešnejšia škola na Slovensku
Návšteva divadelných predstavení v anglickom jazyku
Študijno-poznávací 14 dňový pobyt vo Veľkej Británii
Návšteva divadelných predstavení SND
Exkurzia vo Viedni – Prírodovedné múzeum (Bio 2.ročník)
Environmentálne aktivity – zber vybitých monočlánkov a separovaný zber plastov
a papiera
Exkurzia vo Viedni – ZOO (Bio 2. ročník)
Predmetové olympiády
Brain Storing - improvizačná súťaž v anglickom jazyku
ENGLISH ESSAY WRITING COMPETITION
Účasť na športových súťažiach organizovaných MŠ SR a SASŠ (orientačný beh, krajské
kolo v atletike)
Výstavy –Slovenské národné múzeum (zbierka minerálov a hornín), spolupráca
s oddelením astronómie Slovenského národného múzea, Aurel Stodola, Energia okolo nás
– interaktívna prednáška, astronomické pozorovania – prenosné planetárium na škole
Deň otvorených dverí v SAV – Ústav slovenskej literatúry, Fakulta FMF UK, Fakulta
chemicko-potravinárskych technológií STU, Slovenský hydrometeorologický ústav,
Fyzikálny a Elektrotechnický ústav SAV, Prírodovedecká fakulta UK
Exkurzie – Hlohovec, Dunajské luhy, Jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach,
Medzinárodné laserové centrum Bratislava, Elektrotechnický ústav Bratislava, CERN,
Praha, prednášky Vedecká cukráreň, závod Volkswagen, SPP, Vodárenské múzeum
26
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a ostrov Sihoť, Festival vody, Čistička odpadových vôd, Odpadová voda ako zdroj
energie
Majstri ducha – vzdelávací program, SNM
Súťaže – Klokan, Hviezdoslavov Kubín, Fyzikálny trojboj, Fyzikálny náboj, Fotosúťaž –
optické javy, EUSTORY, GENIUS LOGIKUS
Literárny Kežmarok, Bratislavské metamorfózy, Šaliansky Maťko, Slávik Slovenska
Korešpondenčné súťaže (FyzIQ)
Biologické súťaže: Súťaž zdravotníckych hliadok prvej pomoci DDPP, HMZ – Hliadky
mladých zdravotníkov
Prednášky: S Tebou o Tebe, drogy, výchova k humánnemu prístupu – Svet pre všetkých
Noc výskumníka - vidieť ľudskú stránku vedy a vedcov
Vyhodnotenie súťaže Fyzikfoto
Energia meteorologických javov
Magnetické pole Zeme v mag. Vesmíre
Interaktívna výstava "Energia a prostredie pre život"
Masterclasses - 2011, svet elementárnych častíc, oči do mikrosveta, videokonferencia
Jar prichádza - astronomické pozorovanie Slnka a večernej oblohy - aj pre verejnosť
Rýchlosť svetla - v rámci programu astronómia - cesta poznávania (doc. RNDr. M.
Mojžiš)
Aktuality z meteorológie (RNDr. P. Jurčovič)
Seminár k 50.výročiu objavu LASERA - Lasery v medicíne
DOD -Chémia naživo – rádioaktivita
Chémia a medicína posledných 50 rokov na Slovensku a vo svete
Celoročná spolupráca s klubom astronómov, Dr. Maštenová
Exkurzia vo Viedni – Kunsthistorische Museum (4.-5.ročník)
SNG (4. – 5.ročník)
Moderné umenie, Viedeň
Bibiana (Tvorivé dielne, ZŠ)
ÚĽUV
Geograficko-dejepisná exkurzia – Oswienčim, Krakov, Vielička (3.ročník)
Beseda o holokauste v spolupráci s UNESCO-m, Stredoveká Bratislava – Mestské
múzeum
Vyučovanie „Na tvári miesta“ - Bitka o Bratislavu 1809, Sad Janka Kráľa
Geografická olympiáda
Spolupráca s PriFUK - Videokonferencie
Organizovanie odborných prednášok z predmetu geografia, téma VODA, Vznik Zeme
Modrá škola, zapojenie do súťaže
Kurz ochrany človeka a zdravia
Splav rieky Moravy (Vysoká p. Morave – Devín) 20 km
Beseda s príslušníkmi polície o kriminalite mladistvých
27
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Umiestnenie dosiahnuté výsledky
regionálne
kolo
krajské kolo
názov súťaže
umiestnenie
1.miesto
Rebeka Nagyová (AF)
Súťaž v písaní esejí v
anglickom jazyku
Matematická olympiáda
miesto
Jaroslav Petrucha
Fyzikálna olympiáda
1.miesto,
Krajské kolo,
kat.C
III.miesto
A.Camara
K.Jančovičová
IV.miesto
L.Matejcová
Úspešní
riešitelia, Krajské
kolo, Kat.A
Kundrát
Kat. B
Bíleková,
Petrucha,
Kat.C
Kundrát
Kat.Dg
Cagardová,
Pančíková
FyzIQ
Chemická olympiáda
III.miesto
Škorupová
Slávik Slovenska
PIKOpretek
celoslovenské kolo
Umiestnenie v medzinárodných
súťažiach
1.miesto
Babuljaková
Švecová,
Pančíková,
Kováčová
Najlepšie umiestnenia našich žiakov v športových súťažiach
výsledky na majstrovstvách Slovenska
Obvodné
kolo
Futbal (4.-5.
roč. ZŠ)
1.miesto
SŠ
Cezpoľný
beh
2.miesto
SŠ
Krajské kolo
1
Florbal (ch)
3.miesto dievčatá
a chlapcov
Futbal
2.miesto
mladších žiačok
Celoslovenské kolo
Medzinárodná
súťaž
Umiestnenie
28
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
1x 1.miesto (ch)
2x 2.miesto
(ch+d)
3x 3.miesto (ch)
Orientačný
.beh ZŠ a SŠ
Ľahká
atletika SŠ
4x 2.miesto
4x 3.miesto
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
Termín začatia realizácie
projektu
Termín ukončenia realizácie
projektu
Poznámka
Európa v škole
sept. 2010
apríl 2011
Realizácia + organizácia
krajského kola
Modrá škola
celoročne
„APVV LPP“ –
prírodovedné predmety
v školských vzdelávacích
programoch v rámci ESF
Beh proti hladu
sept. 2010
december 2012
Máj 2011
Jún 2011
„Centrál deťom“
Tehlička pre Afriku
Ostatné projekty uvedené
v správach jednotlivých
predmetových komisií
Vedomostná súťaž o vode
V spolupráci FMFaI UK
Jún 2011
Sept.2010
Jún 2011
V spolupráci s OZ SAVIO
Aktuálne problémy
s pitnou vodou v Afrike
29
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE
Predmet školskej inšpekcie v školskom roku 2010/2011:
Realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu
Zistenia a ich hodnotenie
Základné údaje
V kontrolovanej zložke gymnázia v Spojenej škole sa vyučovalo v slovenskom jazyku v 4ročnom gymnáziu so štyrmi maturitnými triedami a v 8-ročnom gymnáziu s jednou
maturitnou triedou, v 5-ročnom štúdiu bilingválneho gymnázia sa vyučovalo vo francúzskom
jazyku, v tejto sekcii boli dve maturitné triedy. V sledovanom dni sa externej časti (EČ)
maturitnej skúšky (MS) z matematiky zúčastnilo z prihlásených 48 žiakov 47 žiakov, z nich
konali 3 žiaci z bilingválnej triedy EČ MS v tomto predmete dobrovoľne. Jeden žiak sa pre
chorobu nezúčastnil EČ MS z matematiky a ani EČ a písomnej formy internej časti (PFIČ)
maturitnej skúšky v slovenskom jazyku a literatúre a v cudzom jazyku. Jeden žiak bol
zdravotne znevýhodnený s možnosťou predĺženia času testovania o 25 %.
Pripravenosť školy na externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky
Riaditeľka školy poverila funkciou školského koordinátora svojho zástupcu, ktorý včas
zabezpečil informovanosť žiakov, rodičov aj učiteľov o celej maturitnej skúške (MS)
prostredníctvom elektronickej pošty, nástenky, triednickej hodiny alebo zaškolenia. Zápisnica
z pracovnej porady uvádzala kľúčové informácie pokynov pre administrátorov, pomocný
dozor a pri EČ a PFIČ vo vyučovacom jazyku a cudzích jazykoch aj pre pomocných
hodnotiteľov. Na prezenčnej listine bola okrem podpisov aj informácia o aprobácii učiteľov,
ich pridelenie k skupinám v jednotlivé dni administrácie a určenie pedagógov ako pomocného
dozoru bolo podľa podmienok dodržané. Obsah zásielky č. 1 bol po doručení prekontrolovaný
a v počtoch dvojhárkov, odpoveďových hárkov (OH) a hárkov sa nevyskytli nedostatky. Na
PFIČ MS z vyučovacieho jazyka bola k dispozícii pomocná literatúra a na administráciu EČ
z cudzích jazykov funkčná technika. Školský koordinátor mal na každý deň administrácie
pripravený obal s materiálmi pre každého administrátora a pre vhodne vyčlenené učebne
zoznamy žiakov v skupine a zasadací poriadok. Predsedníčku školskej maturitnej komisie
(ŠMK) a predsedov predmetových maturitných komisií (PMK) menoval Krajský školský úrad
v Bratislave v stanovenom termíne.
Priebeh a organizácia administrovania testov externej časti maturitnej skúšky
V sledovanom dni prebiehala EČ MS z matematiky na poslednom poschodí budovy, ktoré
bolo vyčlenené na tento účel počas riadneho vyučovania v ostatných učebniach. Na chodbe
dozerali na nerušivý priebeh striedavo 3 učitelia pomocného dozoru, nápisy upozorňovali na
konajúcu sa maturitnú skúšku. Po doručení zásielky s testami riaditeľka školy
s koordinátorom pod dohľadom predsedníčok ŠMK a PMK odpečatila obálku, testy boli
skontrolované a rozdané administrátorom. Žiaci rozdelení do 5 skupín podľa pokynov
administrátorov vypĺňali záhlavie OH a pred rozdaním testov im predsedníčka PMK
skontrolovala dovolené typy kalkulačiek. Na tabuli bol v každej skupine uvedený časový
limit, ktorý mali žiaci k dispozícii, vo dvoch skupinách trvali pokyny dlhšie a tomu úmerne
bol stanovený aj koniec administrácie. V priebehu administrovania sa objavili u niektorých
žiakov zle vyplnené záhlavia alebo chyba žiaka v uvedení svojho kódu (rodného čísla), pod
dohľadom predsedníčky PMK boli urobené opravy. Žiaci mali nejasnosti v uvádzaní
30
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
niektorých výsledkov riešenia do kolónok testu alebo opráv svojich chybných výsledkov. Ich
otázky zodpovedali predsedníčky ŠMK a PMK. Po ukončení administrácie boli starostlivo
oddelené originály od kópií, skontrolované originály boli podľa pokynov pripravené na
odoslanie a spolu s obalom s podpísanými kópiami uložené na bezpečné miesto. Predsedníčky
ŠMK a PMK si plnili svoje úlohy dôsledne a pohotovo reagovali na vyskytujúce sa otázky.
Iné zistenia
Predsedníčky ŠMK a PMK upozornili na problém autorského vypracovania odpoveďového
hárku pre EČ MS z matematiky, kde žiak pri oprave trojciferného výsledku nemá miesto (3
kolónky vpredu) na zaznačenie svojho nového trojciferného výsledku.
Závery
V predmete matematika sa konala len EČ MS, ktorej administrácia v sledovanom dni
prebehla podľa časového harmonogramu bez väčších problémov. Viac pozornosti bolo treba
venovať vysvetleniu vypĺňania záhlavia OH žiakmi a na hodinách matematiky zápisom
výsledkov riešenia aj spôsobom, aký sa vyžaduje pri testovaní. Zdravotne znevýhodnený žiak
mal dobré podmienky pre prácu a čiastočne využil pridaný čas v rámci svojich špeciálnych
potrieb.
Správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti vyhotovila:
PhDr. Eva Kratochvílová, školská inšpektorka dňa 29.03.2011
ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNYCH PODMIENKACH ŠKOLY
Škola má k dispozícii novovybudované moderné laboratórium chémie, fyziky a tri
učebne informatiky a výpočtovej techniky, laboratórium biológie, multimediálnu učebňu.
Ďalej sú k dispozícii tri telocvične, ihriská pre loptové hry, posilňovňa, pohybové štúdio, dve
odborné jazykové učebne, učebňa domácej náuky, knižnice základnej školy gymnázia
a bilingválnej sekcie. V školskom roku 2010/2011 pokračovala rekonštrukcia športového
areálu a telocvične.
Pre športové aktivity sú k dispozícii dve nové viacúčelové ihriská s umelým
povrchom a je potrebné ešte dobudovať atletickú dráhou s umelým povrchom.
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2010
Spracovala: Zuzana Kósová, Adriana Czafiková
Rozpočet 2010:
1 547 694,- € z toho - mzdy 610
922 618,- €
- fondy 620 324 332,58 €
- vecné 630 287 367,- €
- bež. tr. 640
3 376,42 €
- kapit. 700
10 000,- €
31
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Spolu účelovo viazané financie : vzdelávanie poukazy :
maturity :
havárie :
investície :
súťaže:
19 427,- €
2 946,- €
19 050,- €
10 000,- €
1 447,- €
Čerpanie účelovo viazaných financií :
- vzdelávanie poukazy čerpanie do 100 %
- dohody, kancelárske, učebné a športové potreby, CD prehrávače
- maturity čerpanie do 100 %
- mzdy a fondy
- havárie čerpanie do 100 %
- prasknuté potrubie studenej vody a kanalizácie - oprava
- investície čerpanie 9 999,57 € nedočerpané 0,43 €
- vybavenie zborovne : zabudovaná stena s uzamykateľnými a otvorenými priehradkami,
zabudovaná stena s nástenkou , stoly, stoličky, projektor a premietacie rolovacie plátno a
diaľkovým ovládaním
- súťaže - čerpanie do 100 % na zabezpečenie obvodných, okresných a krajských
vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží žiakov v roku 2010
- 508,- € - súťaž : Krajské kolo Olympiády v AJ
čerpanie : - 305,- € na dohody pre porotcov,
- stravné, ceny, kancelárske potreby
- 679,- € - súťaž : Európa v škole
čerpanie : - 390,- € na dohody pre organizátorom
- stravné, ceny, poštovné, kancelárske potreby
- 260,- € - súťaž : hádzaná
čerpanie : - 40,- € na dohody pre rozhodcov
- strava, pitný režim, ceny, kancelárske potreby
Čerpané finančných prostriedkov SPOLU za všetky FK ZDROJ 111 : 1 547 694,- €
100 % k upr. roz.
z toho :
- mzdy 922 618,- €
- fondy 324 332,58 € - toho na DDS - organizácia za zamestnancov : 9 250,80 €
- vecné 287 367,- € z toho prevažne na :
- elektrickú energiu
40 309,95 €
- plyn
1 975,90 €
- teplo
113 079,38 €
- voda
12 156,18 €
- stravovanie
14 142,43 €
- tvorba fondu sociálneho
9 846,86 €
- dohody
28 308,30 €
- poštové a telekom. služby
5 127,62 €
- knihy, časopisy a učebné pomôcky 1 962,56 €
- všeobecný materiál
9 417,28 €
- cestovné tuzemské
1 716,48 €
- cestovné zahraničné
630,- € /výmenný pobyt študentov – Lyon, pedag.
dozor - strava/
32
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
- všeobecne služby
- OLO
- nájom budov a priestorov
- ochrana objektu
- interiérové vybavenie
- údržba budov a priestorov
- školenia
- poistenie
5 749,10 €
9 054,19 €
1 337,18 €
2 685,51 €
1 047,20 € /stoličky do zborovne/
437,06 € /dofinancovanie - havária/
115,76 €
1 482,72 € /počítače/
- bežné transfery 3 376,42 - dávky nemocenského poistenia
Čerpané mimorozpočtových finančných prostriedkov
SPOLU za všetky FK ZDROJ 72 :
26 580,65 € 100 %
z toho :
- z prenájmu telocvične, učebne a réžia : 16 130,90 € spolu
- elektrickú energiu
1 044,05 €
- plyn
147,- €
- teplo
2 253,31 €
- voda
4 332,65 €
- prevádzkové zariad., náradia
757,- € /fréza snehová/
- všeobecný materiál
1 553,87 €
- výpočtová technika
119,62 €
- údržba budov a priestorov
2 419,- € /dofinancovanie - havária/
- všeobecné služby
2 923,75 €
- OLO
580,65 €
- z darov a grantov : 10 449,75 € spolu
- údržba budov a priestorov 9 999,75 € /dofinancovanie úpravy zborovne maliarske
a murárske práce, povrchová úprava vstupných
dverí, osvetlenie, koberce, vertikálne žalúzie/
- všeobecné služby
450,- € /výročie školy/
PRÍJMY :
ZDROJ 72 :
63 498,60 €
2 325,50 € - prenájom telocvične
469,73 € - prenájom učebne
13 335,67 € - réžia
10 449,75 € - dary a granty
26 580,65 € - SPOLU
ZDROJ 111 : 33 596,09 € - prenájom pozemku
2 143,44 € - prenájom bytov
266,- € - prenájom - bufet
912,42 € - dobropisy
36 917,95 € - SPOLU
33
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Organizácie k 31. 12. 2010 nemá neuhradené faktúry.
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Zostatok účtu k 31. 12. 2009 :
Príjem za stravu :
Úhrada FA za potraviny :
Réžia :
Zostatok účtu k 31. 12. 2010
+ 6 117,86 €
+ 117 366,47 €
- 103 563,33 €
- 12 278,73 €
= 7 642,27 €
Zostatok pokladničnej hotovosti ŠJ : 0 €
Potraviny na sklade : 1 111,75 €
Nevyfakturované dodávky potravín : 169,08 €
Pri škole je zaregistrované občianske združenie METODKA ako samostatný subjekt, na ktorý
majú možnosť rodičia dobrovoľne prispievať
Prostriedky tohto združenia sa využívajú na zlepšenie kvality vyučovacieho procesu,
modernizáciu učební, ako príspevok pre žiakov na školské olympiády, študentské festivaly,
reprezentáciu školy v rôznych predmetových súťažiach
CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA
ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA
OBLASŤ VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROCESU
Cieľom v koncepčnom zámere rozvoja školy bolo:
o V existujúcich triedach základnej školy napriek plánovanému znižovaniu počtu
tried rozšíriť možnosť výučby cudzieho jazyka
V ôsmom ročníku ZŠ sme zrealizovali ponuku rozšíreného vyučovania cudzích jazykov
o nemecký jazyk, žiaci si vybrali ako druhý cudzí jazyk francúzsky jazyk.
V osemročnom type štúdia sme rozšírili doterajšiu ponuku cudzích jazykov (francúzsky
a anglický jazyk) aj o nemecký jazyk.
o Pokračovať v tvorbe nového školského programu pokračovať a nadväzovať na
doterajší program školy aj v novom školskom vzdelávacom programe
V tvorbe školského vzdelávacieho programu vychádzať z overeného alternatívneho
učebného plánu. V rámci realizácie prijatého programu vzdelávania na bilingválnej
sekcii a alternatívneho učebného plánu v štvorročnom a osemročnom type štúdia
gymnázia sa využívajú materiálne podmienky školy a stabilizovaný pedagogický zbor.
Na základe nami predloženého návrhu boli Ministerstvom školstva osnovy predmetov
vyučovaných vo francúzskom jazyku.
o Skvalitnenie vyučovacieho procesu vybudovaním špeciálnej učebne biológie, fyziky
a informatiky v budove na Jelačičovej ulici
Dobudovaním laboratórií fyziky a biológie sme vytvorili optimálne podmienky pre
praktické a teoretické vyučovanie prírodovedných predmetov.
34
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
o
Viesť študentov ku schopnosti prezentovať svoje vedomosti
Škola podporila prezentovanie výsledkov tvorivosti žiakov organizovaných za pomoci
rodičov v oblasti robotiky medializovaných aj v masovokomunikačných prostriedkoch.
o Podporovať študijné výmenné pobyty v zahraničí
Okrem pravidelných výmenných pobytov žiakov bilingválnej sekcie vo francúzsku škola
podporila aj pobyt študentov vo Veľkej Británii, ktorý bol zameraný na zdokonalenie sa
v anglickom jazyku a umožňuje študentom absolvovať časť štúdia na školách obdobného
typu v zahraničí. V spolupráci so zahraničným partnerom sa štyria žiaci bilingválnej
sekcie zúčastnili na polročnom resp. ročnom študijnom pobyte v Lycée St. André
v Niorte, dvaja žiaci v Lyone. Traja žiaci pokračujú v štúdiu v Lycée C.Julian
v Bordeaux (celoslovenský výber zabezpečovaný MŠ SR).
OBLASŤ MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI
o
ponúknuť žiakom a študentom zapojiť sa do záujmových krúžkov
Škola ponúkla prostredníctvom vzdelávacích poukazov rôzne typy krúžkovej činnosti pre
zmysluplné trávenie voľného času, čím sa predchádza nežiaducim negatívnym vplyvom
súčasnej spoločnosti .
35
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
SILNÉ STRÁNKY
Ø vysoká odbornosť pedagogických
zamestnancov
Ø tradícia školy
Ø vysoký záujem zo strany verejnosti
o štúdium na našej škole
Ø ponuka bilingválneho štúdia
Ø vyučovanie
podľa
progresívneho
učebného plánu
Ø rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
v 8-ročnom štúdiu
Ø dobrá úroveň vo vyučovaní cudzích
jazykov
Ø organizovanie výmenných pobytov do
Francúzska a Belgicka
Ø pravidelne zahraničné odborné stáže
učiteľov bilingválnej sekcie
Ø pôsobenie francúzskych lektorov na
bilingválnej sekcii
Ø individuálna integrácia žiakov so
ŠVVP
Ø fakultná škola
Ø materiálne vybavenie školy
Ø zapájanie sa do projektov
Ø široká ponuka záujmových krúžkov
Ø úzka spolupráca s Centrom pre
jazykovú a vzdelávaciu spoluprácu pri
Francúzskom veľvyslanectve
PRÍLEŽITOSTI
Ø dobré podmienky pre vzdelávanie
žiakov
Ø výborné podmienky na zavádzanie
informačno-komunikačných
technológií
Ø široká ponuka vzdelávacích programov
Ø spolupráca školy s rodičmi
využívanie priestorov pre športové
účely
Ø
SLABÉ STRÁNKY
Ø nedostatočná možnosť stabilizácie
kvalitných
učiteľov
z dôvodu
nízkeho finančného ohodnotenia
Ø nedostatok finančných prostriedkov
na údržbu budov
Ø nevyhovujúce technické vybavenie
kuchyne pre trvalý nedostatok
finančných prostriedkov
RIZIKÁ
Ø úbytok mladých schopných ľudí
z rezortu školstva
Ø pokles reálnej štátnej podpory
Ø vysoké výdavky na prevádzku školy
Ø nedostatok finančných prostriedkov
na rozvoj
Ø súčasný klesajúci počet žiakov v ZŠ
36
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Viac ako 99% absolventov klasickej a bilingválnej sekcie úspešne pokračuje v štúdiu na
domácich aj zahraničných vysokých školách rôzneho zamerania.
ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE
Voľnočasové aktivity školy
Škola každoročne ponúka široký výber záujmových krúžkov. V šk. roku 2010/2011 bolo
prijatých 689 vzdelávacích poukazov od žiakov, ktorí si ich uplatňovali v krúžkoch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Krúžok anglického jazyka 1
Krúžok anglického jazyka 2
Krúžok anglického jazyka 3
Krúžok anglického jazyka 4
Krúžok anglického jazyka 5
Akvaristický krúžok
Badmintonový krúžok
Cykloturistický krúžok
Debatný krúžok
Dejepis vo filme
Environmentálny krúžok
Florbal I
Florbal II
Florbal III
Futbal
Chemický krúžok
Informatika, Programovanie
Informatika-VT
Kondičná príprava
Krúžok posilňovacích cvičení I
Krúžok posilňovacích cvičení II
Krúžok posilňovacích cvičení III
Krúžok posilňovacích cvičení IV
Krúžok posilňovacích cvičení V
LCNA 1
LCNA II
Literárna Akadémia Mladých Autorov
Matematické zručnosti
Matematika I
Matematika II
Matematika III
Matematika IV
Matematika pre 1.roč.
Matematika pre 2.roč.
Matematika pre 3. a 4.roč.
M-F to je hračka
Onkologický krúžok
Recitačno-dramatický krúžok
Stolný tenis
37
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava
za školský rok 2010/2011
•
•
•
•
•
•
Šach
Školský časopis
Športové hry
Volejbalový krúžok
Zábavná matematika
Zumba
Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Spolupráca s MCMB v oblasti vzdelávania, preškoľovania ...
• Spolupráca s ŠPU a NÚCEM (maturity, tvorba učebného plánu ...)
• Spolupráca so školským psychológom a spolupráca s Centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie
• Spolupráca s rodičmi bola rozšírená o zasielanie priebežnej klasifikácie
prostredníctvom elektronickej pošty.
PRÍLOHA č.1
Priemerný prospech jednotlivých tried strednej školy koncoročnej klasifikácie
Správa je vypracovaná v zmysle:
• Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
• Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006
• Plánu práce Spojenej školy, Metodova 2, Bratislava na školský rok 2010/2011
• Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií
• Informácie o činnosti Rady školy pri Spojenej škole, Metodova 2, Bratislava
Download

spr á vao výsledkoch a podmienkach výchovno