SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK
2013/2014
Mgr. Martina Grošková
riaditeľka školy
1
HODNOTIACA SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ
ROK 2013/2014
a) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE:
Názov školy
Adresa školy
IČO
Telefón
Internetová adresa
Mailová adresa
Adresa zriaďovateľa
Súkromná základná škola BESST
Limbová 3, 917 02 Trnava
42165393
0917147931
www.besst.sk
[email protected]
BESST, s.r.o. Limbová 3, 917 02 Trnava
Management školy
konateľ
Mená vedúcich
zamestnancov
riaditeľka
zástupca riaditeľky
Mgr. Martina Grošková
PaedDr. Beata Bojanovová
zástupca riaditeľky
predseda
členovia
Mgr. Ľubica Srnáková
Ing. Roman Hirner
Mgr. Iveta Bajzíková
Mgr. Július Kováč
Ing. Anna Harvillová
Ľjubov Sukhovolskaja
JUDr. Maroš Prosman
Ing. Alena Pobiecká
Ing. Martin Tabaček
Ing. Norbert Adam
Jana Martinovičová
Peter Krajčovič
Ľjubov Sukhovolskaja
Mgr. Daniela Prosmanová
P. Horváthová
p.Jančovičová
p.Orihelová,
p. Babková
p. Babčanová,
p. Hájiková,
p. Ugorová
p. Zemanová,
p. Hucovičová,
p. Pobiecká,
p. Miklášová,
p. Martinovičová
Rada školy
predseda
členovia
Rada rodičov
Ing. Roman Hirner
Metodické orgány školy
Názov komisie
MZ 1. stupeň
PK slovenský jazyk
a spoločenskovedné predmety
PK anglický jazyk
PK matematika
PK prírodovedné predmety
Združenie predmetov Predseda PK/MZ
vyučujúce 1. stupňa
Mgr. Iveta Bajzíková
SJL, DEJ, OBN
Mgr. Zuzana Papačová
ANJ, LIB, EE
MAT, MTH
BIO, FYZ, CHE, SCI
Nick Crate, Mgr. Lucia Urbanovičová,
Mgr. Lucia Meričková
Mgr. Ľubica Srnáková
Ing. Katarína Ondreičková
b) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY:
Na konci školského roka 2013/2014 bol stav počtu žiakov a stav počtu tried v SZŠ
BESST, Limbová 3, Trnava nasledovný:
Základná škola
Počet žiakov spolu
- z toho dievčat
integrovaní -nadaní
8
165
78
Integrovaní - 23
Integrovaní -VPU
12
Integrovaní – nadaní a VPU
3
Počet tried spolu
14
- z toho primárne vzdelávanie 8
- nižšie stredné vzdelávanie 6
Údaje o počte žiakov v jednotlivých triedach:
počet žiakov k 15.09.2013
ročník trieda počet žiakov
1.A
12
1.
1.B
12
2.A
17
2.
2.B
16
3.A
13
3.
3.B
11
4.A
9
4.
4.B
9
5.
5.A
13
6.A
8
6.
6.B
11
7.
7.A
16
8.
8.A
10
9.
9.A
6
Spolu 14
163
počet žiakov k 31.08.2014
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
trieda počet žiakov
1.A
12
1.B
11
2.A
17
2.B
16
3.A
13
3.B
10
4.A
9
4.B
9
5.A
14
6.A
11
6.B
10
7.A
16
8.A
11
9.A
6
14
165
3
c) ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa konal v dňoch 15.01 – 17.01.2014.
Organizačne pripravila zápis Mgr. Viola Kúdelová. Počas zápisu bola priebežne prítomná
Mgr. Lucia Hečková a školská špeciálna pedagogička Mgr. Katarína Nagyová, ktorá
v prípade potreby poskytla rady rodičom aj vedeniu školy.
Počet zapísaných detí v termíne 15.01 – 17.01.2014 bol nasledovný :
Počet detí, ktoré sa zúčastnili zápisu:
43
Návrh na vyšetrenie školskej zrelosti
11
Povolený odklad
9
d) ÚDAJE O POČTE OTVORENIA TRIED V PRVOM ROČNÍKU ZŠ
Ako vyplýva z výsledkov zápisu do 1. ročníka, kde je prijatých 30 detí, Súkromná
základná škola BESST, Limbová 3, Trnava, ponúkla ich zákonným zástupcom možnosť
podpísania zmluvy o vzdelávaní na rok 2014/2015. K 30.06.2014 rodičia 30 detí ponuku
školy prijali.
V školskom roku 2014/2015 SZŠ BESST otvorí 2 triedy, každú s počtom žiakov 15.
e) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
Pedagogická rada zameraná na hodnotenie a klasifikáciu žiakov za druhý polrok
školského roka 2013/2014 prerokovala, na základe hodnotiacich správ triednych učiteľov,
úroveň prospechu, správania a dochádzky žiakov.
Sumárne konštatovala nasledovné výsledky dosiahnuté v menovaných oblastiach:
Úroveň vzdelávania:
Počet žiakov spolu:
165
Z celkového počtu žiakov prospelo:
165
Neprospelo:
0
Neklasifikovaní:
0
Osobitosti hodnotenia a klasifikácie v SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava:
1. Žiaci sú počas školského roka hodnotení písomnou aj ústnou formou podľa
Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č.22/2011. SZŠ BESST však na vyjadrenie úrovne
vedomostí žiakov využíva percentuálne hodnotenie, ktoré prostredníctvom
komunikátorov a IZK prezentuje zákonným zástupcom žiakov.
2. Na záverečné, sumárne hodnotenie vedomostí žiakov využíva škola klasifikáciu
známkami.
3. Okrem klasifikácie využíva SZŠ, ktorá v rámci ŠkVP plní vzdelávací program
Cambridge University, aj hodnotenie prostredníctvom hodnotiacich grafov,
predstavujúcich úroveň získaných vedomostí v predmetoch vyučovaných v anglickom
jazyku – Anglický jazyk, Mathematics, Science.
4. V SZŠ BESST sa vzdelávajú aj žiaci pochádzajúci z cudzojazyčného prostredia,
z iných krajín, teda cudzinci, pôsobiaci na území Slovenska. Žiaci, sú vzdelávaní
podľa zákona 245/2008 Z.z. školský zákon, § 146.
5. Deťom z rodín cudzincov poskytla škola kurz slovenského jazyka pre cudzincov.
Žiakom je osobitne venovaná pozornosť pri osvojovaní slovenského jazyka aj v iných
predmetoch, kde sú v hodnotiacich obdobiach hodnotené ich vecné vedomosti
z predmetu, nie ovládanie slovenského jazyka. Z predmetu slovenský jazyk, na
základe zákona a vyhlášky MŠVVaŠ SR nie sú títo žiaci klasifikovaní.
6. Žiaci, ktorí začali SZŠ BESST navštevovať vo vyšších ročníkoch alebo prestúpili
z inej školy, kde boli vzdelávaní podľa iného vzdelávacieho programu, majú v SZŠ
BESST možnosť absolvovať vyučovacie hodiny umožňujúce doplnenie si chýbajúcich
vedomostí predovšetkým z anglického jazyka. Preto je takýmto žiakom dočasne
upravený vzdelávací program, do ktorého majú zaradený predmet Extra English.
Tento stav pretrváva dovtedy, kým si žiak neosvojí v anglickom jazyku dostatočné
pemzum vedomostí, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu v základnej škole
a absolvovať vyučovanie predmetov programu Cambridge University. Tomu je
prispôsobené aj sumárne hodnotenie výkonov žiakov.
V školskom roku 2013/2014 v SZŠ BESST, Limbová 3, študovalo 18 detí cudzincov a 2 deti
z bilingválnych rodín.
Celkový výsledok prospechu žiakov
Prospeli s vyznamenaním 77
Prospeli veľmi dobre
19
Prospeli
40
Neprospeli
0
Neklasifikovaní
4
Úroveň prospechu:
Viď príloha č. 1 a príloha č.2.
Hodnotenie práce CIC
Na hodnotenie úrovne angličtiny sme aj tento rok využívali tzv. RAINBOW CHART, ktorá
bola vytvorená na základe English National Curriculum, a jej úlohou je určenie všeobecnej
úrovne angličtiny od stupňa 1c nahor (vyššie), a je možné z nej určiť úroveň angličtiny žiaka
a zároveň ju porovnať a previesť na slovenskú známku.
Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov
Vstupné písomné a výstupné práce boli vypracované podľa harmonogramu, napísané
a vyhodnotené v predpísaných termínoch. Percentá úspešnosti ukazujú nasledujúce tabuľky za
ročníky a predmety.
Predmet: Anglický jazyk
Vyučujúca/i: Crate, McDonnel, Meričková, Urbanovičová
1.A
Trieda
1.polrok
1,0
známka
2.polrok
1,0
známka
1.B
2A.
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
6.A
6.B
7.A
8.A
9.A
1,17
1,53
1,6
1,92
2,4
1,33
2,44
1,33
1,7
2,45
1,81
1,5
2,17
1,27
1,67
1,47
1,5
1,8
1,3
2,11
2
2,27
2,2
1,63
1,91
1,67
Kurz EE (Extra English) bol vedený pod dohľadom Mgr. Jany Kováčovej
a vznikol pre ľahšiu inklúziu žiakov s jazykovou bariérou v anglickom jazyku. Jeho úlohou
bolo prispôsobiť výučbu individuálne jednotlivcom, ktorí začali štúdium na škole
BESST alebo počas školského roka 2013/2014 a úroveň ich angličtiny nedosahovala
požadovanú úroveň pre konkrétny ročník.
5
Úroveň správania:
Hodnotiaca pedagogická rada na konci školského roka 2013/2014 posúdila návrhy
triednych učiteľov, vyjadrujúce stanovisko k prejavom správania žiakov.
Na návrh triednych učiteľov bolo na konci školského roka udelených:
Spolu 93 pochvál, z toho 78 TU a 15 RŠ
Štatistika uložených výchovných opatrení:
Pokarhanie od triednej učiteľky 2
Pokarhanie od riaditeľa školy 0
Štatistika uložených znížených známok zo správania:
Znížená známka zo správania:
2. stupeň
0 žiakov
Porovnanie so školským rokom 2013/2014:
Pochvaly od triednych učiteliek – ich počet vzrástol o 66 pochvál.
Pochvaly od riaditeľa školy – ich počet vzrástol o 13 pochvál.
Pokarhania od triedneho učiteľa o 1 viac ako minulý rok.
Pokarhania od riaditeľa školy o 1 menej ako minulý rok.
Dochádzka žiakov za 2. polrok školského roka 2013/2014:
Vymeškané hodiny:
I. polrok:
Spolu
5 658
z toho primárne vzdelávanie
3 184
nižšie stredné vzdelanie
2 474
Všetky vymeškané hodiny sú ospravedlnené.
Vymeškané hodiny:
II. polrok:
Spolu
7 104
z toho primárne vzdelávanie
3 254
nižšie stredné vzdelanie
3 850
Priemer na žiaka v počte vymeškaných hodín:
Primárne vzdelávanie:
I. polrok:
- ospravedlnené
33,17
Primárne vzdelávanie:
- ospravedlnené
II. polrok:
33,90
nižšie sekundárne vzdel.
- ospravedlnené
I. polrok:
35,86
nižšie sekundárne vzdel.
- ospravedlnené
II. polrok:
55,80
Spolu všetci žiaci:
- ospravedlnené
I. polrok:
34,71
Spolu všetci žiaci:
- ospravedlnené
II. polrok:
43,58
f) ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV
V ročníkoch 1. – 9. bol realizovaný ŠVP. Základný počet hodín bol naplnený
realizovaním povinného štandardu štátneho vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací
program bol naplnený realizáciou vzdelávacieho programu Cambridge University
v predmetoch anglický jazyk, matematika a Science.
g) ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV
PREDPOKLADU ZAMESTNANCOV
A PLNENÍ
KVALIFIKAČNÉHO
Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.06.2014 (zmluvne bez DoPČ)
FYZICKÝ STAV ZAMESTNANCOV ŠKOLY SPOLU:
PREPOČÍTANÝ STAV ZAMESTNANCOV ŠKOLY:
47
44,7
Z toho:
POČET UČITEĽOV A UČITELIEK
PREPOČÍTANÝ POČET:
25
23,2
POČET VYCHOVÁVATELIEK ŠKD:
PREPOČÍTANÝ STAV:
3
3
POČET NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:
PREPOČÍTANÝ POČET NEPEDAG. ZAMESTN.:
10
6,5
POČET ZAMESTNANCOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI:
PREPOČITANÝ STAV:
7
7
Evidenčný počet zamestnancov školy k 30.06.2013 ( DoPČ, DoBPČ) ZŠ
FYZICKÝ STAV ZAMESTNANCOV ŠKOLY SPOLU:
15
Z toho:
POČET UČITEĽOV A UČITELIEK
POČET VEDÚCICH ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV
POČET NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:
4
9
2
Odborná a pedagogická spôsobilosť učiteľov a učiteliek:
Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňali kvalifikačné predpoklady podľa zákona
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a podľa
vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre pedagogických
zamestnancov.
Kvalifikovanosť vyučovania predmetov na úrovni primárneho vzdelávania bola
94,94 %.
Kvalifikovanosť vyučovania na úrovni nižšieho stredného vzdelávania bola 79,50 %.
h) ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Meno
Mgr. Lucia
Ťažká
Mgr. Lucia
Hečková
Mgr. Martina
Grošková
druh
vzdelávacia názov vzdelávacieho
vzdelávania inštitúcia
programu
Adaptačné
Prípravné
atestačné
SZŠ BESST
Funkčné
MPC- TT
MPC – TT
1.atestácia
Riadenie školy a školského
zariadenia
začiatok
koniec
9/2013
6/2014
2013
2014
7
Mgr. Katarína
Nagyová
Skupinové
( interné)
Mgr. Martina
Grošková
Mgr. Beata
Bojanovová
Mgr. Lucia
Hečková
Mgr. Petra
Sýkorová
PaedDr. Adela
Melišeková
Špeciálnopedagogický
starostlivosť o intelektovo
nadaných žiakov
Používanie interaktívnych
SZŠ BESST tabúľ
Integrácia žiakov so ŠVVP
MPC – TT
v bežnej škole
Výskumný
ústav
Inovačné
Inovačné
Prípravné
atestačné
Inovačné
Prípravné
atestačné
Prípravné
atestačné
28.10.2013
2013
MPC – TT
2. atestácia
2014
MPC – TT
Baltík
2014
MPC – TT
1. atestácia
2014
MPC – TT
2. atestácia
2014
i) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI
Výtvarné súťaže
Názov súťaže
Jesenná láska
Maľovaný sen Vianoc
Animal Planet
Plagát k filmu
Zomierajú postojačky
Školský maskot
Vesmír budúcnosti
Literárne súťaže
Názov súťaže
Šaliansky Maťko
Rozprávkové vretienko
Hollého pamätník
Prvosienky
Čaro Vianoc
Letný príbeh
Súťaž o najkrajší list
Svätoplukovo
Súťažiaci/a
V. Uhlíková
O. Stümpel
T. Hupko
S. Macová
L. Hašková
E. Hesková
L. Ďorďová
K. Stümpel
P. Hlavnová
Súťažiaci/a
K. Babčan
Z. Barošová
L. Ďorďová
M. Mako
V. Uhlíková
A. Barošová
Z. Uhlíková
A. Cagáň
R. Rybárová
N. Pechová
K. Barošová
A. Mocko
S. Macová
L. Ďorďová
Trieda/Ročník
4. ročník
2.B
4.B
3.A
8.A
8.A
8.A
3. – 4. ročník
1. – 4. ročník
7.A
7.A
7.A
Umiestnenie
okresné kolo - účasť
okresné kolo – 3. miesto
okresné kolo – 3. miesto
okresné kolo - účasť
Trieda/Ročník
3.B
5.A
7.A
3.A
2.B
2.B
4.A
8.A
4.B
7.A
6.B
9.A
5. – 8. ročník
8.A
7.A
Umiestnenie
okresné kolo – účasť
okresné kolo - účasť
okresné kolo - účasť
školské kolo – 1. miesto
školské kolo – 1. miesto
školské kolo – 1. miesto
školské kolo – 1. miesto
krajské kolo – 3. miesto
okresné kolo – 3. miesto
okresné kolo – 1. miesto
školské kolo
školské kolo
školské kolo
školské kolo
školské kolo – účasť
okresné kolo - účasť
okresné kolo - účasť
školské kolo – účasť
školské kolo - účasť
školské kolo - účasť
kráľovstvo ožíva
Keď si vymýšľam
A teraz už dokážem
všetko
K. Stümpel
P. Hlavnová
M. Martinovičová
K. Tulejová
R. Hutta
J. Bartek
O. Slimák
D. Hucovič
T. Čambál
S . Macová
O. Tepala
k. Barošová
Matematické a informatické súťaže
Názov súťaže
Súťažiaci/a
Maksihranie
Maksík
B. Pösinger
M. Surový
M. Mikláš
N. Benčíková
A. Barošová
V. Klačová
Š. Melišek
J. Gese
Pytagoriáda 3
M. Mako
Pytagoriáda 4
J. Gese
Matematický klokan
Taktik
Baltík
J. Mečiar
T. Hečková
Š. Melišek
M. Mako
P. Karsh
J. Hirner
Všeobecno- vzdelávacie súťaže
Názov súťaže
Súťažiaci/a
Všetkovedko
T. Hečková
O. Červenka
M. Mako
J. Gese
Hudobné súťaže
Názov súťaže
Superstar
Pieseň o Mikulášovi,
Vianociach
Putujeme za ľudovou
7.A
7.A
8.A
8.A
6.A
6.A
6.B
6.B
6.B
8.A
8.A
6.B
Trieda/Ročník
2. – 4. ročník
2.A
2.A
2.A
2.A
2.B
2.B
3.A
4.A
3.A
4.A
1. – 4. ročník
2.B
2.B
3.A
3.A
6.A
7.A
školské kolo - účasť
školské kolo - účasť
školské kolo – účasť
školské kolo – účasť
školské kolo – účasť
školské kolo - účasť
školské kolo - účasť
školské kolo – účasť
školské kolo – účasť
školské kolo - účasť
školské kolo - účasť
školské kolo - účasť
Umiestnenie
okresné kolo - účasť
úspešní riešitelia
úspešný riešiteľ
úspešný riešiteľ
medzinárodné kolo účasť
úspešní riešitelia
1. miesto - kategória B
9. miesto – kategória C
Trieda/Ročník Umiestnenie
úspešní riešitelia
Súťažiaci/a
L. Póšová
T. Kúdelová
V. Gažová
Trieda/Ročník
1.A
3.B
1.A
Umiestnenie
okresné kolo – účasť
okresné kolo - účasť
okresné kolo – 1. miesto
L. Póšová
1.A
okresné kolo - účasť
9
piesňou
Športové súťaže
Názov súťaže
Majstrovstvá okresu
v šachu
Trnavský šachový
rebríček
Súťažiaci/a
T. Hupko
O. Duračka
S. Sahidi
J. Horváth
M. Melišek
Š. Melišek
S. Sahidi
Trieda/Ročník
3.A
3.A
4.A
1.A
1.B
3.A
4.A
1 . – 4. ročník
Umiestnenie
okresné kolo – účasť
okresné kolo – účasť
okresné kolo – 1. miesto
okresné kolo – účasť
okresné kolo – účasť
okresné kolo – účasť
okresné kolo – 2. miesto
okresné kolo - účasť
Súťažiaci/a
M. Martinovičová
A. Cagáň
L. Hašková
J. Hirner
L. Ďorďová
P. Hlavnová
J. Hirner
P. Miklášová
L. Mihálik
T. Novák
M. Prosman
D. Hucovič
P. Hlavnová
L. Ďorďová
J. Hirner
J. Kostolanská
N. Pechová
R. Hirner
J. Hirner
P. Hlavnová
P. Miklášová
L. Ďorďová
L. Kramárik
S. Sojka
M. Martinovičová
A. Cagáň
Trieda/Ročník
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
8.A
7.A
7.A
6.A
6.A
6.A
6.B
7.A
7.A
7.A
7.A
7.A
5.A
7.A
7.A
7.A
7.A
7.A
7.A
8.A
8.A
Umiestnenie
okresné kolo – účasť
okresné kolo – účasť
školské kolo – účasť
školské kolo - účasť
školské kolo - účasť
školské kolo - účasť
okresné kolo – účasť
okresné kolo – účasť
školské kolo – účasť
školské kolo - účasť
školské kolo - účasť
školské kolo – účasť
školské kolo – účasť
školské kolo - účasť
školské kolo - účasť
školské kolo – účasť
školské kolo – účasť
Celoslovenské kolo
Tarzan – športová
olympiáda
Prírodovedné súťaže
Názov súťaže
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda
Geografická olympiáda
Odysea mysle
Mimovyučovacie aktivity školy – krúžková činnosť
Krúžky 2013/2014
Názov krúžku
Programovanie Baltík začiatočníci
Vyučujúci
p. Rehák
Programovanie Baltík pokročilí
p. Rehák
Break dance
p. Brimus
Hip hop - streetdance
p. Komárňanský
Moderný tanec
p. Hanová
Futbal
p. Regualos
Florbal
p. Majerčík
Farbičky
p. Ščerbáková
Šach
p. Bohunický
Piano (ind.- 30 min.)
p. Čambálová
Odysea
p. Kollárová
Výtvarný krúžok
p. Jackaninová
Literárno – dramatický
p. Melišeová
Španielčina
p. Žitná
Ruština
p. Šmidáková
Plávanie
Lego Mindstorms začiatočníci
Klub Kvapka
p. Rehák
Lego Mindstorms – pokročilí
p. Rehák
Tenis kolektívny
p. Doležal
Tenis individuálny
p. Doležal
Stolný tenis
p. Šarvaic
Spolu:21
j) ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
Nadnárodné projekty:
Záložka do knihy spája školy,
Smart showcase schol,
Noc s Andersenom,
Supertrieda,
Odysea mysle
Celonárodné projekty:
Deň narcisov,
11
Modrý gombík,
Deň ľudovej rozprávky,
Týždeň hlasného čítania,
Týždeň tolerancie,
Veselé zúbky,
Food revolution day
Školské projekty:
Stavby sveta,
Deň stromov,
Mesiac vody,
Mesiac vzduchu,
Mesiac stromov,
Mesiac zvierat,
Deň jablka,
Festival vedy,
Športový deň,
Zber odpadového papiera,
Triedne zvieratko
k) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠŠI
V školskom roku 2013/2014, bola z pozície Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) v SZŠ
BESST, Ulica Limbová 3 v Trnave realizovaná inšpekcia v dňoch 12.5. – 20.5.2014.
Predmet školskej inšpekcie: Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym
vzdelávacím programom.
Hodnotenie ŠŠI: „ ŠkVP bol vypracovaný na priemernej úrovni.“
Škole boli uložené konkrétne opatrenia, ktoré boli prijaté a prerokované v pedagogickej rade.
Správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin bola odoslaná ŠŠI
12.9.2014.
l) ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
Názov: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA BESST
Adresa: LIMBOVÁ 3, TRNAVA
IČO:
42165393
V prenajatých priestoroch SZŠ zriadila alebo využívala :
Počet kmeňových tried:
Počet odborných učební:
Počet telocviční:
Počet tried ŠKD:
Počet kabinetných zbierok:
Sociálne zariadenia zrekonštruované:
Školské ihrisko:
14
3
2
2
2
6
4 (futbalové, volejbalové, tenisové, vybíjaná)
m) ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
I. Základné informácie:
1. Názov právnickej osoby, ktorá je zriaďovateľom Súkromnej základnej školy:
Zriaďovateľom Súkromnej základnej školy BESST (ďalej SZŠ BESST), Limbová 3,
Trnava je spoločnosť BESST s.r.o., so sídlom Limbová 3, 917 02 Trnava. SZŠ BESST bola
zriadená 17.3.2011 s termínom začatia činnosti od 1.9.2011
2. Informácie o členoch štatutárnych orgánov SZŠ BESST:
Štatutárnym orgánom Súkromnej základnej školy, Limbová 3, Trnava je riaditeľ
Súkromnej základnej školy, ktorého vymenúva a odvoláva rada školy.
3. Opis činnosti, na účel ktorej bola SZŠ BESST zriadená:
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava v súlade s princípmi a cieľmi
výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu,
rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej,
mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky,
zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej,
športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu
v živote, v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.
Súkromná základná škola nevykonáva podnikateľskú činnosť.
4. Tabuľka o počte zamestnancov podľa mesiacov
01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 10/13 11/13 12/13
30
30
29
31
33
32
27
36
40
41
42
41
II. Informácie o príjmoch školy:
1. Prehľad príjmov za vlastné výkony a tovar
Charakter príjmu
Bežné účtovné obdobie 2013 (v eur)
Príjmy za poskytovania stravy
119 237,85
Príjmy z a poskytovania
2 880,školského autobusu
Príjmy z poskytovania služieb
15 656,– predaj šk. učebníc
Prijaté príspevky od FO 294 041,25
školné
Prijaté príspevky od FO 3 950,zápisné
Prijaté príspevky od FO –
36 644,školský klub
Prijaté príspevky od FO3 447,doučovanie
Prijaté príspevky od FO33 389,42
školské výlety, súťaže
Prijaté nepeňažné dary
14 274,77
Ostatné príjmy (školský zber,
734,12
13
Year book, úroky, ...)
Účtovná jednotka nemá žiadne tržby z podnikateľskej činnosti, všetky výnosy súvisia s jej
hlavnou činnosťou.
2.Prehľad dotácií a grantov, ktoré SZŠ BESST prijala v priebehu bežného účtovného
obdobia
Prehľad dotácií a grantov
Suma v eur
Dotácie na vzdelávacie poukazy z KŠÚ
3 381,Normatívy na bežné výdavky z KŠÚ
256 373,Dotácie z mesta na originálne kompetencie
30 935,62,(priame dane)
Súkromnej základnej škole BESST boli pridelené dotácie z Okresného úradu Trnava,
odbor školstva s rozhodnutím MŠVVŠ SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) normatívne finančné prostriedky na rok 2013 v sume 256.373,- eur na obdobie od
1-12/2013, na bežné výdavky na prenesené kompetencie školy v zmysle zákona NR SR
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov. Tieto prostriedky boli všetky použité na mzdy (230.857,- eur) a odvody
(25.516,- eur)
b) nenormatívne finančné prostriedky na rok 2013 v sume 3.381,- eur na obdobie od
1-12/2013, účelovo určené na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom
vzdelávacích poukazov. Tieto účelovo určené prostriedky sa použili na pokrytie mzdových
nárokov pre záujmovú činnosť žiakov – mzdy (3.381,- eur).
Ostatné náklady pre zabezpečenie plynulej prevádzky SZŠB, t.j. náklady na nájomné, učebné
pomôcky, prevádzkové náklady, materiál, komunikácie, rôzne služby a ostatné mzdy, ktoré
nepokryli prostriedky zo ŠR boli hradené z vlastných mimorozpočtových zdrojov, t.j.
z príspevkov od rodičov (viď prehľad v tabuľke)
Súkromná základná škola BESST prijala dotáciu na originálne kompetencie z rozpočtu
mesta Trnava za rok 2013 celkovo 30.935,62 eur.
Konkrétne z rozpočtu mesta Súkromná základná škola BESST prijala za rok 2013
dotáciu na originálne kompetencie celkovo v sume 15.362,- eur z podielových daní a dotáciu
na 5% valorizáciu platov zamestnancov celkovo v sume 1703,91 eur určených pre školskú
jedáleň. SZŠ celú dotačnú čiastku z podielových daní spotrebovala za rok 2013 na HM
zamestnancov školskej jedálne celkovo 15.362,- eur. Dotáciu na 5% valorizáciu spotrebovala
za rok 2013 v sume 1298,53eur na HM zamestnancov a v sume 405,38 eur na odvody
zamestnancov. Ostatnú časť hrubých miezd a všetko ostatné poistné a odvody za
zamestnávateľa za pracovníkov školskej jedálne za rok 2013 uhradila SZŠ z iných zdrojov.
Z rozpočtu mesta Súkromná základná škola prijala za rok 2013 celkovo 13.073,- eur
z podielových daní a dotáciu na 5% valorizáciu platov zamestnancov v sume 796,71 eur
určených pre školský klub detí. SZŠ celú dotačnú čiastku z podielových daní spotrebovala za
rok 2013 na HM zamestnancov školského klubu celkovo v sume 13.073,-- eur. Dotačnú
čiastku na 5% valorizáciu spotrebovala na HM zamestnancov v sume 577,23 eur a na odvody
v sume 219,48 eur. Zostávajúcu časť HM a náklady na ostatné poistné a odvody za
zamestnávateľa vykryla z iných zdrojov.
III.Informácie o výdajoch školy
1.Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov
Náklady
Spotreba materiálu
Náklady na služby spolu:
- Z toho na nájom súboru
hnuteľ. a nehnuteľ. vecí
- Z toho náklady na
školenia zamestnancov
- Z toho náklady na
reklamu a propagáciu
- Náklady na prepravu
žiakov
- Náklady na reprezentáciu
a občerstvenie
- Náklady na inzeráty na
prácu
- Náklady na výučbu
externým učiteľom
- Náklady na šp. ped.
poradenstvo a manažér.
a kon. Služby
- Náklady na zabezpečenie
šk. tenisu
- Náklady na výlety, akcie,
podujatia, súťaže
- Náklady na telefónne
popl., internet, domény
- Náklady na programy,
licencie
- Z toho náklady na ostatné
služby
- Opravy a udržiavanie
Osobné náklady (mzdy, SP,
ZP,zák.soc.náklady)
Dane a poplatky
Odpisy majetku a opravné
položky
Ostatné náklady
Bežné účtovné obdobie 2013
(v eur)
115 110,02
106 129,70
13 608,-1 884,75
722,89
2 880,-1 219,96
1 021,33
9 277,66
24 893,20
2 622,26 946,33
3 776,44
3 818,91
9 039,38
4 418,85
438 870,84
240,08
12 000,85
7875,41
n) CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA
VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA
V KONCEPČNOM
ZÁMERE,
Cieľom práce pedagogických zamestnancov v základnej škole je zabezpečovanie
kvalitného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia. Učitelia poskytujú žiakom možnosť získať
úplné základné vzdelanie absolvovaním jednotlivých ročníkov a pridanou hodnotou v SZŠ
BESST je vyučovanie anglického jazyka podľa programu CUC a vyučovanie predmetov
Mathematics, Science, výtvarná výchova a telesná výchova v anglickom jazyku.
Okrem vyučovacieho procesu, vedeného v anglickom jazyku je povinnosťou vyučujúcich
hovoriť so žiakmi školy v angličtine aj počas prestávok a voľnočasových aktivít. Deti zas
15
majú privykať na atmosféru bilingválneho vzdelávania a rešpektovania inojazyčného
prostredia, pokiaľ majú dosiahnuť úroveň certifikátu Cambridge University.
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces sú povinní realizovať kvalifikovaní učitelia
v jednotlivých predmetoch.
o) SWOT ANALÝZA ŠKOLY
OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY
Silné stránky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky
- Dvojjazyčné vzdelávanie od predprimárneho vzdelávania
- Snaha poskytnúť vzdelanie rôznym kategóriám detí (VPU, NADANÍ, BEŽNÁ
POPULÁCIA, IUP)
- Nízky počet detí v triedach
- Veľmi dobré materiálne vybavenie učební a tried
- Zamestnávanie native teachers
- Pestrá mimoškolská záujmová činnosť
- Široká ponuka aktivít, výletov
- Starostlivosť o učiteľov
- Prítomnosť SMŠ – možnosť prípravy ďalších tried v ZŠ
- Vynikajúce výsledky žiakov 9. ročníka v celonárodnom testovaní Testovanie 9 –
NAJLEPŠIA ŠKOLA V TRNAVSKOM KRAJI
- Úspešné umiestnenie deviatakov na stredné školy
- Aktivita ŠKD
- Prítomnosť a činnosť školského špeciálneho pedagóga
- Pozitívny výsledok ŠŠI
- Získanie titulu MODELOVÁ ŠKOLA v projekte SUPERTRIEDA
- Obsadenie pozície marketingového špecialistu
- Obsadenie pozície recepčnej
- Vydávanie ročenky
- Vydávanie školského časopisu
- Zavedenie individuálnych rodičovských združení s výbornou účasťou rodičov
- Zefektívnenie fungovania študentskej rady
- Rozvoj telovýchovnej stránky na primárnom aj nižšom strednom vzdelávaní – súťaže,
prezentácie, vyučovací proces
- Zavedenie IZK
- Zriadenie Súkromného bilingválneho gymnázia BESST
Slabé stránky
-
Nedostatok učebných priestorov – ŠKD, knižnica
Technický stav počítačov
-
Nedostatočné dodržiavanie pokynov k hodnoteniu
Pokles úspešnosti našich reprezentantov v súťažiach usporadúvaných Kalokagatiou
Neusporadúvanie školských kôl súťaží
Neefektívne využívanie učebných materiálov
Absencia anglicky hovoriaceho zamestnanca na ekonomickom oddelení
Ohrozenia
- Aktivity na úkor vyučovania
Príležitosti
- Účasť na medzinárodných projektoch: Comenius, e-twining...
- Zainteresovanosť každého člena pracovného kolektívu na progrese školy
- Usporiadanie akcií, ktoré zviditeľnia školu v rámci mesta
- Kontinuálne vzdelávanie učiteľov
- Zriadenie školskej knižnice
Návrhy na riešenie
- vytvoriť základňu kvalifikovaných a kvalitných pedagógov na obidvoch stupňoch
vzdelávania,
- trvať na uplatňovaní progresívnych metód vyučovania,
- lepšie prepracovať požiadavky na prejavy správania sa žiakov, stanoviť jednoznačné
kritériá, normy a hranice správania, ako aj systém opatrení uplatnených v prípade
porušovania zásad a povinností,
- často a intenzívne komunikovať s učiteľmi a učiteľkami o práci v MO, o každodennej
práci o možnostiach, príležitostiach, iniciatíve, ...
p) VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY V PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA ĎALŠIE
ŠTÚDIUM
V školskom roku 2013/2014 mala SZŠ BESST 6 absolventov 9. ročníka. Všetci žiaci
boli úspešne prijatí na štúdium na stredných školách. Dvaja boli prijatí na bilingválne
gymnázia, traja na gymnázia a jeden na strednú odbornú školu.
ZÁVER
Riaditeľka školy vyjadruje všetkým pedagogickým zamestnancom školy úprimné
poďakovanie za prácu v školskom roku 2013/2014.
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006, §3, k dňu 15.10.2014, po predchádzajúcom
prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 09.09.2014, predkladá riaditeľka školy Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok
2013/2014 zriaďovateľovi školy.
17
19
Download

Hodnotiaca správa 2013-2014