LEGAL UPDATE 3/2014
Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními změnami v České republice a na Slovensku za
březen 2014. Zabývali jsme se především dokumenty, které nebyly uvedeny v předchozích vydáních
Legal Update, či návrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na významu.
Hlavní témata:
Národná rada schválila zákon o krátkodobom nájme bytu
Ústavní stížnost, které v trestní věci nepředcházelo dovolání, není přípustná
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Přehled právních předpisů nabývajících účinnosti ...................................... 2
Přijaté právní předpisy ............................................................................... 2
Připravované právní předpisy ..................................................................... 2
ÚOHS, ČTÚ ............................................................................................... 3
Právní předpisy EU .................................................................................... 4
Prijaté právne predpisy v SR ...................................................................... 5
Pripravované právne predpisy .................................................................... 7
Protimonopolný úrad SR ............................................................................ 8
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ......................................................... 8
Judikatura ČR ............................................................................................ 8
Judikatúra SR ...........................................................................................11
Judikatura SD EU .....................................................................................12
Právní časopisy .........................................................................................14
LEGAL UPDATE 3/2014
Měsíc březen byl z legislativního úhlu po-
kuční řád), ve znění pozdějších předpisů
hledu klidným měsícem, většina návrhů
(tisk č. 127), o kterém jsme Vás informovali v
předpisů momentálně prochází čtením ve
v únorovém vydáni Legal Update. Momentálně
sněmovně.
se čeká na projednání návrhu novely ústavně
1.
Přehled
právních
předpisů
nabývajících účinnosti
právním výborem.
Také o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
znění pozdějších předpisů a zákon č.
(autor: PBR)
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
V březnu je vzhledem k účelům Legal Update
zmínění hodné jen nabytí účinnosti následující
vyhlášky:
exekuční činnosti (exekuční řád), (tisk č.
106) jsme Vás informovali v únorovém vydáni
Legal Update. I u tohoto návrhu se momentálně čeká na projednání návrhu novely ústavně
Vyhláška č. 23/2014 Sb. o výkonu činnosti
právním výborem.
bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků s cennými papíry (tato vyhláška
upravuje požadavky na řídící a kontrolní systém nebo se zabývá informacemi a dokumenty
předkládanými ČNB).
2.
částek
Vláda
https://apps.odok.cz/vlegis-vyhledavani
Přijaté právní předpisy
Kontrola
3.2.
Sbírky
zákonů
Ministerstvo financí předložilo návrh novely
na
zákona č. 353/2013 Sb. o spotřebních da-
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
ních, jejímž cílem je navýšení sazby spotřební
(autor: PBR)
daně z tabákových výrobků tak, aby Česká
republika splňovala požadavky směrnice Rady
Ve sledovaném období nebyl Poslaneckou
2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktu-
sněmovnou přijatý žádný relevantní právní
ře a sazbách spotřební daně z tabákových
předpis.
výrobků.
3.
Připravované právní předpisy
(autor: PBR)
Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh
vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva
spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách
3.1.
Poslanecká sněmovna
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw
Poslanecká sněmovna pokračuje v práci na
novelách několika zákonů.
Zejména pak pracuje na návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exe-
advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
Změna má hlavně řešit nové stanovení výše
náhrady nákladů na zastoupení v tzv. bagatelních
civilních
soudních
řízeních.
LEGAL UPDATE 3/2014
3.3.
Přehled připravovaných právních předpisů
(autor: PBR)
čNázev návrhu zákona
VL/OV
1.
2.
3.
Senát
Prezident
P
Novela z. o Ssoudních exekutorech
127/0
26.2.
P
Novela z. o spotřebních daních
6.3.
Vyhláška o odměnách advokátů
21.3.
106/0
Novela z. - občanský soudní řád
27.1.
19.3.
105/0
Novela z. o trestní odp. PO
23.1.
ZAM
85/0
Novela z. - živnostenský zákon
16.1.
11.2.
42/0
Návrh zákona o registru smluv
13.1.
21.1.
99/0
Novela energetického zákona
22.1
5.2.
19.3. OR
26.3.
4.12.
10.12.
19.3.
26.3.
Novela z. o pobytu cizinců na území
30/0
ČR - EU
Pozn.: VR – vráceno PS; OR – obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět, NEP – nepodepsal
4.
ÚOHS, ČTÚ
nění transakce, v jejímž důsledku získá
hlavní město Praha výlučnou kontrolu nad
společností Pražská plynárenská Holding
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-
a.s. Rozhodnutí již nabylo právní moci.
zpravy
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
Doposud byla Pražská plynárenská Holding
zkontrolováno v období 1.3. - 31. 3. 2014
společně kontrolována ze strany Hlavního
(autor: JKE)
města Praha a E.ON Czech Holding AG. Praž-
4.1.
ČTÚ
ská plynárenská Holding přímo či nepřímo
kontroluje řadu společností působících zejmé-
Ve sledovaném období nevydal ČTÚ žádnou
na v oblasti energetiky, a to především společ-
aktuální tiskovou zprávu relevantní pro účely
nost Pražská plynárenská, a.s. a její dceřiné
Legal Update.
společnosti.
4.2.
ÚOHS
Navazující správní řízení, jehož předmětem byl
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
návrh na povolení spojení Pražská plynáren-
povolil ve zjednodušeném řízení uskuteč-
ská Holding a.s. a Pražská plynárenská, a.s.,
LEGAL UPDATE 3/2014
Úřad ukončil s tím, že toto spojení nepodléhá
na podporu společných společenských cílů. Je
jeho povolení.
rovněž třeba vyjasnit základní pojmy (např.
5.
pojem samotného zadávání veřejných zaká-
Právní předpisy EU
zek) a koncepty, aby se zajistila právní jistota,
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/03/direct-
a začlenit do současných pravidel určité
access.html?ojYear=2014
aspekty související s ustálenou judikaturou SD
zkontrolováno v období 1.3.2014 - 31.3.2014 dle zveřejně-
EU.
ní
Tato poměrně obsáhlá směrnice ve svém úvo-
(autor: NNE)
du definuje základní pojmy v oblasti veřejných
Směrnice Evropského parlamentu a Rady
zakázek. Svou věcnou působnost směrnice
2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadá-
omezuje pouze na veřejné zakázky s hodnotou
vání veřejných zakázek a o zrušení směrni-
nad určité limity (např. 5 186 000 EUR u veřej-
ce 2004/18/ES
ných zakázek na stavební práce). Zároveň
směrnice upravuje výjimky veřejných zakázek,
Dne 26.2.2014 přijal Evropský parlament a
na které se nevztahuje (např. filatelistické
Rada EU směrnici o zadávání veřejných zaká-
služby).
zek. V Úředním věstníku EU byla vyhlášena
28.3.2014, přičemž v platnost vstoupí 20.
Směrnice vedle obecné úpravy zohledňuje
dnem
Směrnice
specifika určitých oblastí, takže zvláštně upra-
2004/18/ES, která původně upravovala oblast
vuje např. dotované veřejné zakázky, veřejné
zadávání veřejných zakázek, se zrušuje s
zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti atd.
po
tomto
vyhlášení.
účinkem k 18.4.2016. Nejpozději do tohoto
data členské státy mají povinnost uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s novou směrnicí.
obsaženou ve sdělení Komise ze dne 3.3.2010
nazvaném „Evropa 2020“. Tato strategie je
jedním z tržně založených nástrojů, jenž se dá
využít k dosažení inteligentního, udržitelného
růstu podporujícího začlenění a zároveň k
zajištění nejefektivnějšího využití veřejných
prostředků. Za tímto účelem bylo legislativci
EU rozhodnuto o nutnosti revize a modernizace současných pravidel pro zadávání veřejzakázek
přijatých
podle
zadávání veřejných zakázek, pravidla pro komunikaci, úpravu subjektů, výběr druhu řízení
(užší, otevřené, s uveřejněním atd.)
Veřejné zakázky hrají klíčovou roli ve strategii
ných
Následně směrnice uvádí a rozvádí zásady
směrnice
2004/17/ES a směrnice 2004/18/ES, aby se
zvýšila efektivita veřejných výdajů, zejména
usnadněním účasti malých a středních podniků
na veřejných zakázkách, a aby zadavatelé
měli možnost lépe využívat veřejných zakázek
Směrnice reguluje i případné rámcové dohody,
elektronické aukce a katalogy či otázku centrálních zadavatelů. Zohledňuje i přeshraniční
spolupráci a obchod v rámci EU, když se zabývá i zadáváním veřejných zakázek za účasti
veřejných zadavatelů z různých členských
států.
Dále směrnice detailně rozpracovává průběh
řízení – např. požadavky na technické specifikace, předběžná oznámení, formu a způsob
uveřejňování oznámení, taktéž zásady výběru
účastníků a kritéria jejich vyloučení (např. vyloučit účastníka lze pro účast na zločinném
spolčení, praní peněz nebo financování terorismu či dětskou práci a jiné formy obchodová-
LEGAL UPDATE 3/2014
ní s lidmi), kvalifikační kritéria pro výběr etc.
Nový zákon upravuje právne vzťahy súvisiace
Významným dokumentem je jednotné evrop-
s krátkodobým nájmom bytu, ktorý zákon defi-
ské osvědčení, které v okamžiku podávání
nuje ako nájom založený nájomnou zmluvou
žádostí o účast nebo nabídek veřejní zadava-
uzavretou
telé přijímají pro veřejné zakázky jakožto před-
zákona. Na základe tejto nájomnej zmluvy
běžný doklad namísto osvědčení vydaných
môže nájom bytu vrátane jeho predĺžení trvať
veřejnými orgány nebo třetími stranami, jež
najviac šesť rokov.
podľa
ustanovení
predmetného
potvrzují, že příslušný hospodářský subjekt
splňuje příslušné podmínky. Do budoucna má
Podľa Občianskeho zákonníka je výpovedná
být přístupnost dat posílena i díky online data-
doba trojmesačná a sú taxatívne vymedzené
báze dokladů zvaná e-Certis. S cílem usnadnit
výpovedné dôvody, pre ktoré sa môže nájom
přeshraniční účast v zadávacích řízeních mají
bytu skončiť. Nový zákon o krátkodobom ná-
členské státy zajistit, aby informace týkající se
jme bytu dáva možnosť dohodnúť aj kratšiu
osvědčení a jiných dokladů uložené v systému
výpovednú dobu a zároveň umožňuje rýchlej-
e-Certis zřízeném Komisí byly neustále aktua-
šie ukončenie nájmu bytu a to odstúpením od
lizovány.
zmluvy.
Směrnice upravuje i samotné plnění veřejných
Prenajímateľ bude môcť od účinnosti nového
zakázek. Ve svém závěru pak uvádí zvláštní
zákona o krátkodobom nájme bytu od nájomcu
režimy zadávání veřejných zakázek (jde např.
žiadať, aby zložil peňažnú zábezpeku na za-
o sociální služby).
bezpečenie prípadných pohľadávok prenajíma-
6.
Prijaté právne predpisy v SR
čenie týchto pohľadávok
(autor: EMR)
zadržaním hnuteľ-
ných vecí, ktoré môže uplatniť v prípade, ak
Nový zákon o krátkodobom nájme bytu
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
n&MasterID=4789
nájomca nevyprace alebo neodovzdá byt
v zákonom stanovenej lehote.
Zákon o krátkodobom nájme bytu však stále
nerieši ešte jeden zásadný problém týkajúci sa
Dňa 19.03.2014 Národná rada Slovenskej
schválila
s nájomným vzťahom. Okrem toho však prenajímateľovi i naďalej zostáva právo na zabezpe-
skontrolované do 31.03.2014
republiky
teľa na úhradu platieb nájomcu v súvislosti
vládny
návrh
zákona
o krátkodobom nájme bytu, ktorý v prípade, ak
ho prezident Slovenskej republiky podpíše,
nadobudne účinnosť 01.05.2014.
Pre nájom bytu sa od účinnosti nového zákona
zavedú teda dva právne režimy, keďže právna
úprava nájmu bytu je už obsiahnutá aj
svojpomocného vypratania bytu, ktoré zostalo
aj naďalej nezákonné. Prenajímateľ sa bude
musieť aj v prípade krátkodobého nájmu bytu
obrátiť na súd, ktorý má právoplatne rozhodnúť
o vyprataní a následne bude byt vypratávať
exekútor.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
v znení neskorších predpisov
v Občianskom zákonníku.
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
LEGAL UPDATE 3/2014
Dňa 03.04.2014 schválila Národná rada Slo-
n&MasterID=4784
venskej republiky novelu zákona o ochrane
Dňa 20.03.2014 schválila Národná rada Slo-
osobných údajov, po tom, čo jej ju prezident
venskej republiky vládny návrh zákona, ktorým
Slovenskej republiky vrátil na opätovné prero-
sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z.z. o
kovanie. Novela nadobudne účinnosť dňa
tepelnej energetike v znení neskorších predpi-
15.04.2014.
sov, ktorý by mal nadobúdnúť účinnosť po tom,
ako ho podpíše prezident Slovenskej republi-
Podstatné zmeny v novele zákona o ochrane
ky, 01.05.2014.
osobných údajov od účinnosti novely nastanú
najmä v úprave vzťahov medzi prevádzkova-
Novelou zákona sa transponovala do sloven-
teľom a oprávnenou osobou.
ského právneho poriadku smernica EP a Rady
oprávnenej osoby v tejto súvislosti došlo
2012/27/EÚ
efektívnosti.
k zmene, nakoľko za oprávnenú osobu sa
V zákone sa doplnili definície niektorých po-
podľa doteraz platnej úpravy môže považovať
jmov, ako napríklad koncový odberateľ, inšta-
iba osoba v
lovaný výkon zariadenia na výrobu tepla, cen-
účinnosti novely zákona o ochrane osobných
trálny
údajov to bude môcť byť osoba v akomkoľvek
o
zdroj
energetickej
tepla
v budove,
zdroj
tepla
v centralizovanom zásobovaní teplom a iné.
Novelou zákona sa rozšírili práva a povinnosti
držiteľa
povolenia
súvisiace
najmä
V definícii
„pracovnom pomere“, kým od
„pracovnoprávnom vzťahu“, čiže aj tzv. „dohodári“, alebo osoby vykonávajúce absolventskú
prax a pod.
s oprávneniami držiteľa povolenia a povinnos-
Podľa novely zákona o ochrane osobných
ťami vlastníkov nehnuteľností, na ktoré môže
údajov bude povolené získavať osobné údaje
držiteľ povolenia vstupovať pri výkone povole-
kopírovaním, skenovaním alebo iným zazna-
nej činnosti, napr. za účelom úpravy trávnatých
menávaním úradných dokladov na nosič in-
porastov, odstraňovania a okliesňovania stro-
formácií aj bez súhlasu dotknutej osoby, ak ide
mov a iných porastov na cudzích pozemkoch,
o získavanie osobných údajov na účely
ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť
uzatvorenia pracovnoprávneho alebo obdob-
prevádzky
ného vzťahu. Doteraz sa vyžadoval súhlas
sústavy
tepelných
zariadení.
V nadväznosti na vyššie uvedené novela zákona
upravuje
povinnosti
dotknutej osoby.
zodpovedajúce
oprávneniam držiteľa povolenia ako
vecné
Novela zákona o ochrane osobných údajov
bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnos-
taktiež znižuje administratívnu záťaž prevádz-
ti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra
kovateľov informačných systémov tým, že sa
nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povo-
ruší povinnosť prevádzkovateľa vyhotovovať
lenia.
písomné poučenia pre každú oprávnenú osobu
„v listinnej podobe“ či povinnosť vypracovať
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
bezpečnostnú smernicu. Zároveň sa ruší po-
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a
vinnosť sprostredkovateľa písomne upozorniť
o zmene a doplnení niektorých zákonov
prevádzkovateľa na zjavné porušenie zákona
o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľ
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
n&MasterID=4902
od účinnosti novely zákona taktiež nebude
musieť v tejto súvislosti oznamovať Úradu na
LEGAL UPDATE 3/2014
ochranu osobných údajov SR, že prevádzko-
Od účinnosti novely už Úrad na ochranu osob-
vateľ
ných údajov SR nebude musieť vždy ukladať
napriek
písomnému
upozorneniu
sprostredkovateľa nevykonal nápravu.
poriadkovú pokutu pri porušení zákona, ale
bude na jeho úvahe, či poriadkovú pokutu
Od účinnosti novely budú môcť funkciu zod-
prevádzkovateľovi uloží alebo nie. Obligatórne
povednej osoby vykonávať už aj členovia šta-
ukladanie pokút zostane iba pri najzávažnej-
tutárneho orgánu alebo osoby, ktorým bola
ších formách porušenia zákona o ochrane
viackrát uložená pokuta v súvislosti s neplne-
osobných údajov, napr. pri nesplnení pod-
ním povinností zodpovednej osoby. Doteraz
mienok na spracúvanie osobitných kategórii
mohli funkciu zodpovednej osoby vykonávať
osobných údajov. Zároveň sa znížia horné
iba fyzické osoby, ktoré mali spôsobilosť na
hranice pokút za jednotlivé porušenia zákona o
právne úkony v plnom rozsahu, boli bezúhon-
ochrane osobných údajov.
né a mali platné potvrdenie úradu o absolvovaní skúšky. Nesmelo však ísť o člena štatu-
Existujúce registrácie informačných systémov
tárneho
zod-
sa budú považovať za oznámenia informač-
povednej osoby od účinnosti novely už nebude
ných systémov, konania o registrácii informač-
musieť byť poučenie zodpovednej osoby ako
ných systémov, konania o osobitnej registrácii
oprávnenej osoby a zruší sa aj povinnosť zod-
a tiež konania o uložení pokút, ktoré neboli
povednej osoby donášať na prevádzkovateľa v
ukončené do 14.04.2014 sa dokončia podľa
prípade, ak poruší zákon.
zákona účinného do 14.04.2014.
Informačné systémy podliehajúce registrácii
7.
orgánu.
Prílohou
poverenia
prevádzkovatelia od účinnosti novely už nebudú musieť registrovať na Úrade na ochranu
Pripravované právne predpisy
skontrolované do 31.03.2014
(autor: AON)
osobných údajov SR. Bude stačiť, ak ich prevádzkovanie bezplatne oznámia Úradu na
ochranu osobných údajov SR.
7.1.
Prehľad pripravovaných právnych predpisov
skontrolované do 31.03.2014
(autor: EMR)
ČPT
Názov návrhu zákona
Dátum doru- 1.
2.
3.
čenia
835
Zákon o krátkodobom nájme bytu
10.01.2014
28.1.2014
13.03.2014
19.03.2014
831
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa 09.01.2014
31.1.2014
20.03.2014
20.03.2014
zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike v znení neskorších predpisov
Prezident
LEGAL UPDATE 3/2014
8.
Protimonopolný úrad SR
Protimonopolného úradu SR. Najvyšší súd
Slovenskej republiky však v decembri 2013
http://www.antimon.gov.sk
zmenil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave tak, že zamietol všetky žaloby stavebných
skontrolované do 31.03.2014
spoločností, čím potvrdil závery úradu v naj-
(autor: EMR)
Protimonopolný
väčšom kartelovom prípade v histórii slovenúrad
SR
schválil
koncetráciu PENTA INVESTMENTS LIMITED a NaP Holding
http://www.antimon.gov.sk/kocentracie-pmu-srschvalil-koncentraciu-penta-investments-limited-a-
ského súťažného práva.
Dňom
nadobudnutia právoplatnosti
začína
spoločnostiam plynúť tridsaťdňová lehota na
zaplatenie pokuty.
9.
nap-holding/
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
odbor koncentrácií schválil dňa 05.03.2014
koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej
http://www.urso.gov.sk
výlučnej kontroly podnikateľa PENTA
skontrolované do 31.03.2014
(autor: MHO)
INVESTMENTS LIMITED („PIL“) nad podni-
V sledovanom období nevydal URSO žiadnu
kom podnikateľa NaP Holding. PIL touto kon-
vyhlášku relevantnú pre účely Legal Updatu.
centráciou získava kontrolu nad všeobecnými
nemocnicami v mestách Žiar nad Hronom (s
prevádzkami v Žiari nad Hronom, Banskej
Štiavnici, Kremnici a Žarnovici) a Rimavská
10.
Judikatura ČR
zkontrolováno do 28.2.2014
(autor: JKE)
Sobota.
10.1.
Rozsudok Najvyššieho súdu SR o karteli
šiestich stavebných spoločností je právoplatný
Dňa 20.03.2014 nadobudol právoplatnosť rozsudok vo veci kartelovej dohody šiestich stavebných spoločností pri výstavbe diaľnic.
Protimonopolný úrad SR v roku 2006 udelil
Judikatura Nejvyššího správního soudu
Databáze NSS na:
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaE
xtendedSearch
K postavením osob, které byly dle starého
občanského zákoníku zbaveny způsobilosti
k právním úkonům
pokutu v celkovej výške takmer 45 miliónov eur
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListV
spoločnostiam Strabag a.s., Doprastav, a.s.,
ety&evl_id=60011
BETAMONT s.r.o, Inžinierske stavby, a.s.,
Nejvyšší správní soud vydal dne 26.3.2014,
Skanska DS a.s., MOTA - ENGIL, EN-
rozsudek čj. 9 Ads 23/2014 - 34, v němž zabý-
GENHARIA E CONSTRUCAO, S.A. za uza-
val postavením osob, které byly dle starého
vretie kartelovej dohody. O dva roky neskôr
Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutia
občanského zákoníku zbaveny způsobilosti
k právním úkonům.
LEGAL UPDATE 3/2014
V této souvislosti nejvyšší správní soud stanovil následující právní větu: Osoby, které byly
zbaveny způsobilosti k právním úkonům podle
občanského zákoníku z roku 1964, se staly od
1. 1. 2014 ex lege způsobilé právně jednat v
rozsahu, ve kterém § 3032 občanského zákoníku z roku 2012 stanoví nemožnost omezení
jejich svéprávnosti. V tomto rozsahu pak mají
také procesní způsobilost podle § 33 odst. 2 s.
ř. s.
Document&lng=CZ
Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo dne 13.3.2014 stanovisko, kterým se zveřejní zveřejnění ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek rozsudek
Nejvyššího soudu, sp, zn. 30 Cdo 2533/2013,
s následující právní větou: „Náklady řízení
spočívající v nákladech na obhajobu v trestním
řízení, které neskončilo pravomocným odsuzujícím rozsudkem, nelze odepřít poškozenému
Alternativní vymáhání daňového nedoplatku na ručiteli při nemajetnosti dlužníka
(jako náklady, které nebyly vynaloženy účelně
ve smyslu § 31 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů) jen proto, že jde
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0049
o náklady vynaložené na obhajobu druhým
_9As__13_20140213124038_prevedeno.pdf
obhájcem poškozeného.“
Nejvyšší správní soud vydal dne 06.03.2014
K tomuto se dále uvádí v tiskové zprávě ná-
rozsudek čj. 1 Afs 3/2014 - 31, v němž se za-
sledující: „Dosavadní judikatura vychází z vý-
býval vymáhání daňového nedoplatku na ruči-
kladu, že v případě nákladů na obhajobu jed-
teli při nemajetnosti dlužníka
ním obhájcem jde vždy o náklady účelně vyna-
Nejvyšší správní soud judikoval následující:
ložené, není-li prokázán opak. Tím je jednak
Ze samotné skutečnosti, že hodnota majetku
respektováno výše zmíněné právo obviněného
daňového dlužníka, který je možno postihnout
na obhajobu a zároveň tento výklad umožňuje
exekucí, nepokrývá jeho daňový nedoplatek v
vyhnout se zjevným obtížím při posuzování
plné výši, nelze dovozovat, že by vymáhání
účelnosti nákladů vynaložených na obhajobu
nedoplatku jako celku bylo prokazatelně bez-
jako takových, tj. hledání odpovědi na otázku,
výsledné ve smyslu § 57a odst. 1 zákona č.
zda skutečně zastoupení obviněného konkrét-
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
ním obhájcem přispělo k zastavení trestního
Správce daně tedy v takovém případě nemůže
stíhání nebo zproštění obžaloby. Ostatně ta-
rovnou požadovat uhrazení celého nedoplatku
kový přístup by byl absurdní, neboť by vyžado-
po ručiteli, ale musí se pokusit alespoň část
val po poškozeném tvrzení a prokázání sku-
nedoplatku vymoct primárně na dlužníkovi.
tečností objektivně nezjistitelných, nebo zjisti-
10.2.
Judikatura Nejvyššího soudu
Databáze NS na:
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/W
ebSpreadSearch
telných jen s nemalými obtížemi (například
výslechem státních zástupců či soudců, kteří
se podíleli na rozhodování v trestním řízení a
zjišťování, do jaké míry k jejich rozhodnutí
činnost obhájce přispěla).
Stanovisko OOK - náklady na obhajobu v
Uvedené potíže s posuzováním přispění více
trestním řízení
obhájců k příznivému výsledku trestního stíhání pro poškozeného vedou k závěru, že účel-
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/w
nost takto vynaložených nákladů na obhajobu
eb/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_O
lze posuzovat jen ve vztahu k výsledku trestní-
OK___naklady_na_obhajobu_v_trestnim_rizeni~?open
ho stíhání, aniž by poškozený musel tvrdit a
LEGAL UPDATE 3/2014
prokazovat, že nemít dva obhájce, trestní říze-
námitka promlčení byla dlužníkem vznesena, a
ní by pro něho skončilo nepříznivě.
k tomuto okamžiku se váže počátek běhu ob-
Z uvedeného budou dány výjimky jen tehdy,
bude-li zjevné, že - stejně jako v případě jediného obhájce - určité úkony nemohly k výsledku trestního stíhání poškozeného přispět, nebo
že jsou úkony dvou obhájců duplicitní (obsahově totožné), což lze z povahy věci s určitostí
dovodit výlučně u úkonů písemných.“
K běhu promlčecí doby u náhrady škody,
jektivní promlčecí doby. Promlčená pohledávka
sice existuje nadále jako tzv. naturální obligace, ale uplatněním námitky promlčení se stává
nevymahatelnou z důvodu ztráty nároku na
plnění. V daném případě, kdy žalobce u soudu
uplatnil pohledávku proti občanskému sdružení, které vzneslo námitku promlčení, bude
třeba počátek běhu objektivní promlčecí doby
posoudit z uvedeného hlediska.
která byla způsobena pozdním uplatněním
Nejvyšší soud se tak neztotožnil s názorem
nároku advokátem
odvolacího soudu, který okamžik počátku běhu
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
promlčecí doby k uplatnění nároku žalobce na
Search/E0A540D0EE34A3A1C1257C9F0031F67D?open
náhradu škody proti advokátovi ztotožnil s
Document&Highlight=0,
okamžikem, kdy došlo k uplynutí promlčecí
doby k uplatnění nároku žalobce na plnění
Nejvyšší soud ČR vydal dne 26.2.2014 rozsu-
proti jeho dlužníkovi.
dek sp. zn. 25 Cdo 3672/2012, ve kterém se
zabýval během promlčecí doby u náhrady
škody, která byla způsobena pozdním uplat-
10.3.
Judikatura Ústavního soudu
něním nároku advokátem
Databáze ÚS na:
Nejvyšší soud ČR judikoval, že škoda spočíva-
http://www.concourt.cz
jící v nedobytnosti pohledávky tedy věřiteli
nevzniká pouhým uplynutím promlčecí doby,
Stanovisko pléna: ústavní stížnost, které v
jak uvažoval odvolací soud, nýbrž okamžikem,
trestní věci nepředcházelo dovolání, není
kdy je vzhledem k okolnostem případu nepo-
přípustná
chybné, že dlužník dobrovolně plnit odmítá a
neuspokojená pohledávka věřitele je soudně
nevymahatelná. To platí jak v případě, že o
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=St-3814_1
nároku na plnění promlčené pohledávky ne-
Ústavní soud dne 4. března 2014 přijal stano-
proběhlo vůbec soudní řízení, tak v případě, že
visko, ve kterém řešil otázku přípustnosti ús-
pohledávka byla sice po uplynutí promlčecí
tavní stížnosti, pokud v trestní věci nebylo
doby u soudu uplatněna, avšak soud ji nemůže
podáno dovolání
věřiteli přiznat, neboť poté, co dlužník důvodně
namítl její promlčení, se stala nevymahatelnou.
Ústavní soud přijal následující stanovisko:
Závěr, kdy a z jakých důvodů taková situace v
Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžo-
konkrétním případě nastala, je otázkou skut-
vatel v trestním řízení nepodá zákonem pře-
kových zjištění. Nenastala-li taková situace již
depsaným způsobem dovolání (§ 75 odst. 1
dříve, pak škoda způsobená neuspokojením
zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve
promlčené pohledávky vzniká v okamžiku, kdy
znění pozdějších předpisů).
LEGAL UPDATE 3/2014
Důvodem pro přijetí tohoto stanoviska bylo
ločnosti a vjazd mechanizmov na nehnuteľnosť
především, že Ústavní soud by musel sám
za účelom prevádzky, opravy a údržby nízko-
posuzovat
dovolacích
napäťového vedenia vedeného cez parcelu
důvodů a nahrazovat rozhodovací činnost
žalovaných a aby sa zároveň žalovaní zdržali
Nejvyššího soudu. To je však v rozporu s
poškodzovania
vlastním principem ústavní stížnosti, tedy
Okresný súd tejto žalobe vyhovel v časti po-
ochranou základních práv stěžovatelů násle-
vinnosti žalovaných strpieť vstup zamestnan-
dující po předešlém vyčerpání všech oprav-
cov s odkazom na oprávnenia energetickej
ných prostředků. K ochraně práv byly zřízeny
spoločnosti upravené v zákone č. 70/1998,
především obecné soudy a Ústavní soud je k
ktorý bol účinný do 31. decembra 2004. V časti
ochraně základních práv povolán až ve chvíli,
zdržania sa poškodzovania nízkonapäťového
kdy těmto základním právům nebyla poskytnu-
vedenia žalobu zamietol.
případnou
existenci
nízkonapäťového
vedenia.
ta ochrana před soudy obecnými.
11.
Judikatúra SR
Po podaní odvolania žalovaných Krajský súd
skontrolované do 31.03.2014
zrušil rozsudok Okresného súdu a postúpil
konanie na Ministerstvo hospodárstva Sloven-
(autor: EMR)
11.1.
Ústavný súd SR
skej republiky, keďže Krajský súd mal za to, že
podľa Občianskeho súdneho poriadku vec
nepatrí do právomoci súdu.
http://www.concourt.sk
V sledovanom období tohto vydania Legal
Update nedošlo k prijatiu žiadneho relevantného rozhodnutia.
11.2.
Najvyšší súd SR
Následne Ministerstvo hospodárstva podalo
žiadosť na Najvyšší súd o určenie právomoci
medzi súdom a orgánom štátnej správy, keďže
podľa Ministerstva hospodárstva konanie začalo za účinnosti skoršieho zákona č.70/1998
http://www.supcourt.gov.sk/
a v zmysle prechodných ustanovení novšieho
zákona č. 656/2004 o energetike, má konanie
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej
dokončiť orgán príslušný na konanie v čase
republiky vo veci uloženia povinnosti strpi-
začatia konania, t.j. Okresný súd Žilina resp.
eť vstup a vjazd zo strany energetickej spo-
Krajský súd Žilina. Najvyšší súd pri posudzo-
ločnosti na nehnuteľnosť v súkromnom
vaní kompetenčného konfliktu došiel k záveru,
vlastníctve za účelom prevádzky, opravy
že
a údržby nízkonapäťového vedenia
s postúpením veci je dôvodný, vzhľadom na
nesúhlas
Ministerstva
hospodárstva
prechodné ustanovenia novšieho zákona č.
http://www.supcourt.gov.sk/data/files/821_stanoviska_rozh
656/2004.
odnutia_5_2014.pdf
Žalobca sa domáhal na Okresnom súde
v Žiline, aby súd uložil povinnosť žalovaným
strpieť vstup zamestnancov energetickej spo-
Záverom Najvyšší súd považoval za potrebné
uviesť, že vecné bremená vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 sú inštitútmi sui generis,
ktorým nemožno priznať povahu súkromno-
LEGAL UPDATE 3/2014
právnych opatrení, lebo ide o obmedzenie
Finansų ministerijos (státní daňová inspekce
vlastníckeho
ministerstva financí) na straně druhé ve věci
práva
vo
verejnom
záujme
a v zmysle verejnoprávneho predpisu.
pokuty uložené této společnosti za porušení
litevského práva zakazujícího nekalé obchodní
praktiky vůči spotřebitelům.
Společnost 4finance poskytuje na dálku rychlé
12.
půjčky malé hodnoty. Rozhodnutím Valstybinė
Judikatura SD EU
vartotojų teisių apsaugos tarnyba ze dne
http://eur-
28.7.2011 jí byla uložena povinnost zaplatit
lex.europa.eu/search.html?type=named&qid=13969220
pokutu ve výši 8 000 litevských litasů (LTL) za
94697&name=collection:eu-law-case-
porušení čl. 7 bodu 22 zákona o nekalých ob-
law&DD_YEAR=2014&DD_MONTH=03
chodních praktikách, neboť měla provádět v
zkontrolováno v období 1.3.2014 - 31.3.2014
období od 26.10.2010 do 15.2.2011 reklamní
(autor: NNE)
kampaň, v jejímž rámci zavedla „pyramidový
Rozsudek soudního dvora (druhého senátu) ze dne 3. dubna 2014 ve věci C-515/12,
jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o
předběžné otázce na základě článku 267
SFEU, podaná rozhodnutím Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (litevský
nejvyšší správní soud) ze dne 29. října 2012
lům možnost získat odměnu, která závisí především na získávání nových spotřebitelů do
programu, a nikoli na prodeji nebo spotřebě
produktů“. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno
rozsudkem Vilniaus apygardos administracinis
teismas (regionální správní soud ve Vilniusu)
ze dne 25.10.2011, proti kterému podala společnost
http://eur-lex.europa.eu/legal-
4finance
následně
odvolání
před
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
content/CS/TXT/?qid=1396573656222&uri=CELEX:62012CJ0
515
(Nejvyšší správní soud Litvy).
Dle předkládajícího soudu společnost 4finance
Dne 3.3. vydal Soudní dvůr EU rozhodnutí o
předběžné otázce týkající se výkladu přílohy I
bodu 14 směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o
nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice
Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu
program distribuce zboží nabízející spotřebite-
a
Rady
97/7/ES,
98/27/ES
a
2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 2006/2004 (dále jen „Směrni-
nabízela všem novým zákazníkům odměnu ve
výši 20 LTL za registraci každého dalšího zákazníka, kterého získali. Aby se mohl stát zákazníkem společnosti 4finance, musel nový
zákazník při své registraci na internetové
stránce této společnosti zaplatit registrační
poplatek ve výši 0,01 LTL.
Předkládající soud přerušil řízení a předložit
SD tři předběžné otázky, zda:
ce“), v rámci sporu mezi „4finance“ UAB (dále
1.
jen „4finance“) na straně jedné a Valstybinė
vykládán v tom smyslu, že zahájení, provozo-
vartotojų teisių apsaugos tarnyba (státní orgán
vání nebo propagace pyramidového programu
na ochranu práv spotřebitelů) a Valstybinė
jsou považovány za všech okolností za nekalé
mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos
obchodní praktiky, pouze pokud má spotřebitel
musí být bod 14 přílohy I Směrnice
LEGAL UPDATE 3/2014
povinnost zaplatit za získání odměny, která
na třech společných podmínkách. Zaprvé se
závisí především na získávání nových spotře-
takový program zakládá na slibu, že spotřebitel
bitelů do programu, a nikoli na prodeji nebo
získá možnost dosáhnout hospodářského pro-
spotřebě produktů;
spěchu. Dále splnění tohoto slibu závisí na
vstupu dalších spotřebitelů do programu. A
konečně většina příjmů umožňujících financo-
2.
má výše platby spotřebitele za mož-
nost získat odměnu, která závisí především na
získávání nových spotřebitelů do programu, a
nikoli na prodeji nebo spotřebě produktů, dopad na kvalifikaci pyramidového programu jako
klamavé obchodní praktiky ve smyslu bodu 14
přílohy I Směrnice, pokud je nezbytné, aby
spotřebitel zaplatil za právo získat odměnu.
Zde SD poznamenal, že toto ustanovení nestanoví ve verzích uvádějících existenci platby
spotřebitele žádnou minimální finanční částku;
3.
musí být bod 14 přílohy I Směrnice
vykládán v tom smyslu, že z hlediska kvalifikace pyramidového programu jako klamavé obchodní praktiky záleží pouze na tom, že je
odměna již registrovanému spotřebiteli vyplácena především za získání nových spotřebitelů
vat slíbenou odměnu spotřebitelům nepochází
ze skutečné hospodářské činnosti. Takový
program musí být „pyramidovým“ programem v
tom smyslu, že jeho zachování vyžaduje vstup
stále většího počtu nových účastníků, aby
mohly být financovány odměny vyplácené
stávajícím členům. Znamená to rovněž, že u
nejnovějších členů je méně pravděpodobné,
že za svou platbu obdrží odměnu. „Pyramidový
program“ tedy vyžaduje, aby členové takového
programu poskytli platbu.
Ustanovení přílohy I bodu 14 Směrnice nestanoví ve verzích uvádějících existenci platby
spotřebitele žádnou minimální finanční částku.
Pojem platby spotřebitele tedy zahrnuje jakýkoli jeho finanční příspěvek nezávisle na jeho
výši.
do programu, a nikoli za prodej nebo spotřebu
Dle SD kvalifikace „pyramidového programu“
produktů, nebo je též důležitý rozsah, v němž
ve smyslu přílohy I bodu 14 Směrnice vyžaduje
je odměna vyplácená účastníkům tohoto pro-
existenci spojení mezi platbami nových členů a
gramu za získání nových spotřebitelů financo-
odměnou, kterou obdrží stávající členové, což
vána z příspěvků nových členů? Musí být v
potvrzují i znění většiny jazykových verzí přílo-
projednávaném případě odměna vyplácená již
hy I bodu 14 směrnic, dle kterých financování
zaregistrovaným
pyramidového
odměny, kterou může spotřebitel obdržet, zá-
programu zcela nebo z podstatné části finan-
visí „především“ nebo „zejména“ na platbách
cována z příspěvků členů, kteří nově vstoupili
poskytnutých později novými účastníky pro-
do programu?“
gramu.
SD zdůraznil, že nezbytnost jednotného použití
Praktiky zakázané podle článku 5 směrnice
a výkladu aktu unijního práva vylučuje, aby byl
jsou tudíž rozděleny do dvou kategorií. Na
posuzován izolovaně v jedné ze svých verzí,
jedné straně jde o obchodní praktiky, které
ale vyžaduje, aby byl vykládán s ohledem jak
jsou za všech okolností nekalé, protože jsou
na skutečnou vůli jeho původce, tak na cíl jím
pro spotřebitele nejškodlivější, a tudíž nevyža-
sledovaný, ve světle zejména všech jazyko-
dují hodnocení jednotlivých případů na základě
vých verzí. Zákaz pyramidových programů se
ustanovení článků 5 až 9 Směrnice. Na druhé
účastníkům
ve všech jazykových verzích přílohy zakládá
LEGAL UPDATE 3/2014
straně mohou být praktiky, které nejsou uve-
Napříště povinnost zapsat se do obchodního
deny v této příloze, prohlášeny za nekalé na
rejstříku (OR) budou mít zahraniční právnické
základě hodnocení jejich charakteristických
osoby mající sídlo mimo EU. Autor však z § 50
rysů v každém jednotlivém případě s ohledem
RejZ dovozuje, že pokud pobočku na území
na kritéria uvedená v těchto článcích 5 až 9.
ČR zřídí zahraniční právnická osoba mající
sídlo v členském státě EU, dopadne povinnost
V projednávaném případě v rámci pyrami-
zápisu do OR i na ni, navzdory výkladu § 44
dového programu zavedeného společností
RejZ.
4finance byly odměny stávajícím členům
placeny z plateb požadovaných od nových
Změny se dotkly i orgánů korporací. RejZ jim
členů pouze z velmi malé části. Zjistí-li
ukládá povinnost zapsat údaje o svém kontrol-
předkládající soud, že je tomu tak, nemůže
ním orgánu. Družstvo tak bude povinno nechat
být tato praktika zakázána na základě přílo-
zapsat do OR svou kontrolní komisi. Povinnost
hy I bodu 14 Směrnice.
zapsat údaje o svém kontrolním orgánu budou
mít i společnosti, které povinně vytvářejí výbor
Za těchto podmínek SD EU na položené před-
pro audit. Dále u každého orgánu společnosti
běžné otázky odpověděl tak, že příloha I bod
je nutné do OR zapsat jeho název, neplyne-li
14 Směrnice musí být vykládána v tom smyslu,
ze zákona. Povinným údajem dle RejZ bude
že pyramidový program představuje obchodní
taktéž počet členů těchto orgánů.
praktiku nekalou za všech okolností pouze
tehdy, vyžaduje-li takový program od spotřebi-
Při zápisu fyzické osoby do OR je nutné uvést
tele, aby zaplatil jakoukoli částku za možnost
nejen údaj o jejím trvalém pobytu, nýbrž i o
získat odměnu, která závisí především na zís-
skutečném bydlišti (liší-li se). Je přitom neroz-
kávání nových spotřebitelů do programu, a
hodné, z jakého důvodu je tato osoba do OR
nikoli na prodeji nebo spotřebě produktů
zapsána.
13.
Právní časopisy
Zohledněna vydání do 31.3.2014
13.1.
Právní rádce
V neposlední řadě RejZ stanoví povinnost pro
s.r.o. zapsat údaj o druhu podílu a popis práv a
povinností s ním spojených, a to alespoň odkazem na společenskou smlouvu, a také o
tom, zda byl na podíl vydán kmenový list. Autor
3/2014
je toho názoru, že tato povinnost postihne i
(autor: NNE)
společnosti zapsané do OR před 1.1.2014, a
Co nově (ne)zapsat do obchodního rejstříku?
Autor: Petr Čech
S novým občanským zákoníkem nabyl účin-
to zejména z důvodu ochrany třetích osob
z jiných členských států, které s těmito společnostmi mohou vstupovat do styku a české
právo neznají.
13.2.
Právní rozhledy
nosti i nový rejstříkový zákon (RejZ), který sice
5-6/2014
navazuje na staré právo, ale zároveň přináší
(autor: NNE)
změny. Autor příspěvku se zaměří na ty, které
působí výkladové nejasnosti.
Sdílí příslušenství osud věci hlavní? Ke
změnám v souvislosti s novým občanským
LEGAL UPDATE 3/2014
zákoníkem
nového občanského zákoníku
Autor: JUDr. Ondřej Horák, Ph.D.
Autor: JUDr. Petr Zima
Autor se ve svém příspěvku věnuje právnímu
Právo stavby bylo do našeho právního řádu
významu příslušenství věci. Uvádí, že na pří-
znovuzavedeno novým občanským zákoníkem
slušenství lze v zásadě nahlížet dvěma proti-
(§ 1240 – 1256). Autor článku odmítá názor,
kladnými přístupy. Buď úprava preferuje auto-
že by právo stavby nebylo vhodným institutem
nomii vůle a je tak na smluvních stranách, zda
k výstavbě trvalých objektů pro bydlení. Nao-
se věc zcizí s či bez příslušenství, anebo úpra-
pak píše, že právo stavby je vhodné pro vlast-
va referuje ingerenci, kde se výslovně stanoví
níky, kteří sami nemají prostředky či zájem
zásada accessorium aequitur principale (pří-
rozvíjet vlastní pozemky, ale nechtějí je ani
růstek, resp. příslušenství následuje věc hlav-
zcizit.
ní). V praxi pak většina právních řádů, včetně
toho českého, volí kompromisní úpravu, kdy
Není jasné, zda smlouva o zřízení práva stav-
příslušenství sdílí osud věci hlavní, ale jen v
by vznikne, když nebude obsahovat závazek
určitých případech, tato zásada accessorium
stavebníka stavbu postavit. V praxi však tento
aequitur principale tedy neplatí absolutně.
závazek ve smlouvě bude, neboť je to v zájmu
obou smluvních stran. Je však nutné jej sjed-
V důvodové zprávě k novému občanskému
nat dostatečně určitě z hlediska druhu stavby a
zákoníku je příslušenství sice samostatná věc
termínu jejího dokončení pro vklad práva do
v právním smyslu, ale její právní osud je do
katastru nemovitostí.
značné míry spojen s právním osudem věci
hlavní. NOZ pak v § 510 odst. 1 uvádí, že pří-
Autor považuje za možné, aby bylo právo
slušenství je vedlejší věcí vlastníka věci hlavní,
stavby zřízeno i jen pro rekonstrukci existující
je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užíva-
stavby, neboť tato stavba je dle NOZ již sou-
lo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospo-
částí pozemku a právo stavby se zřizuje k
dářského určení. Jsou-li pochybnosti, zda je
pozemku.
něco příslušenstvím věci, posoudí se případ
podle zvyklostí. Dle autora by měla být vzata v
potaz nejen objektivní hlediska (tj. právě ony
zvyklosti), ale i subjektivní hlediska (tj. vůle
vlastníka a smlouva vč. okolností jejího uza-
Vůči třetím osobám za škodu, jejíž příčina
spočívá v pozemku, bude odpovědný i vlastník
pozemku, pokud škoda bude mít původ nejen
ve stavbě, ale i v pozemku.
vření). NOZ dále stanoví vyvratitelnou do-
Je možné zřídit právo stavby bezplatně. V
mněnku, že právní jednání a práva a povinnos-
případě úplatného zřízení práva stavby sta-
ti týkající se hlavní věci se týkají i jejího příslu-
vební plat nesmí záviset na nejisté podmínce v
šenství. Dle autora by zde text NOZ měl být
budoucnosti.
vykládán tak, že osud věci hlavní bez dalšího
změny stavebního platu smí odvíjet jen od
sdílí pouze tzv. přirozené či kvalifikované pří-
inflace či deflace. Výjimkou by byla podstatná
slušenství – důležitým kritériem bude jeho
změna hospodářských podmínek, pokud by se
‚hospodářská nesamostatnost‘ a ‚nezbytnost‘
povinnost dodržet smlouvu stala pro dotčenou
pro věc hlavní.
stranu nepřiměřeně obtížnou nebo likvidační.
K některým otázkám práva stavby podle
Dle důvodové zprávy NOZ se
LEGAL UPDATE 3/2014
Autor taktéž nevylučuje vložit právo stavby
chatel není stíhán, a to z důvodu jeho bez-
jako vklad do obchodní korporace, byť dosud v
trestnosti, nestíhatelnosti (tzn. případ vynětí z
ČR neexistuje metodika k ocenění práva stav-
pravomoci orgánů činných v trestním řízení), v
by pro účely vkladu. Rovněž nevylučuje zatí-
důsledku úmrtí nebo nemožnosti zajištění jeho
žení pozemku, který je již zatížen právem
účasti v trestním řízení. Orgán činný v příprav-
stavby, dále, např. zástavním právem. Právo
ném řízení za takové situace však musí v
stavby je možné i převést – ujednání zakláda-
usnesení o zahájení trestního stíhání účastní-
jící nepřevoditelnost by byla nicotná.
ků na trestném činu výslovně uvést konkrétní
okolnost, která brání stíhání pachatele.
Autor svůj závěr demonstruje na konkrétním
trestním případu o návodci k trestnému činu
zneužití pravomoci úřední osoby, kdy pachatel
13.3.
Bulletin Advokacie
nebyl pro dokonaný trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby trestně stíhán. V takovém
3/2014
případě by návodce mohl být stíhán pro návod
k tomuto trestného činu i v případě, že nebyl
(autor: NNE)
stíhán hlavní pachatel. V zájmu přezkoumatelLze stíhat účastníka na trestném činu, i
nosti rozhodnutí však v odůvodnění usnesení
když není stíhán pachatel?
o zahájení trestního stíhání má být uveden
konkrétní důvod
Autor: doc. JUDr. PAVEL VANTUCH, CSc.
Účastenství je v našem právním řádu postaveno na zásadě akcesority účastenství, což
představuje
závislost
trestní
odpovědnosti
účastníka na trestní odpovědnosti hlavního
pachatele. Neznamená to však, že je účastenství vždy beztrestné, pokud nebyl trestný čin
dokonaný, anebo když se pachatel o něj nepokusil. V takovém případě by totiž takové jed-
nestíhatelnosti
pachatele.
Pokud by však nedošlo k naplnění znaků pachatele (např. úřední osoba neměla pravomoc
k jednání, v němž bylo spatřováno zneužití
pravomoci úřední osoby), nelze tuto osobu
stíhat jako pachatele a v důsledku akcesority
účastenství by pak nebylo možné stíhat ani
domnělého návodce.
Slovenská Justičná revue
nání bylo možné postihnout jako přípravu k
1/2014
trestnému činu, pokud by šlo o zvlášť závažný
zohľadnené do 31.03.2014
zločin.
(autor: EMR)
Autor se zaměřil na otázku, zda lze stíhat
účastníka na trestném činu, pokud není stíhán
Problematika
uplatňovania
pachatel, pokud je v praxi orgánům činným v
práva
bezodplatných
trestním řízení znám nejen pachatel trestného
s reflexiou na slovenskú a českú judikatúru
pri
predkupného
prevodoch
činu, ale rovněž i osoby, které v něm vzbudily
rozhodnutí spáchat trestný čin.
Autori: Mgr. Peter Mészáros, Mgr. Peter
Kotira, Mgr. Alexandra Čapkovičová
Autor příspěvku je přesvědčen, že účastníka
na trestném činu lze stíhat i v případě, že pa-
Autori článku sa venujú problematike uplatňo-
LEGAL UPDATE 3/2014
vrhujú riešenie tohto problému.
Autor vo svojom článku porovnáva odstúpenie od zmluvy s absolútnou a relatívnou
neplatnosťou právneho úkonu a špeciálne
sa zaoberá porovnaním následkov odstúpenia od zmluvy a dovolania sa relatívnej
neplatnosti. Predovšetkým sa však
zamýšľa nad aplikáciou princípov dobrej
viery a právnej istoty v prípade absolútnej
a relatívnej neplatnosti právneho úkonu,
berúc v úvahu aj rozdielnu aktuálnu slovenskú a českú judikatúru. V závere upozorňuje na riziko prílišného formalizmu
pri výklade právnych noriem v prípadoch,
kedy je vôľa realizovať trhovú výmenu
medzi zmluvnými stranami nesporná.
2/2014
Autoři:
vania inštitútu predkupného práva ako obmedzenia vlastníckeho práva pri scudzovaní spoluvlastníckeho
podielu.
Poukazujú
na výkladovú rozdielnosť ustanovenia § 140
Občianskeho zákonníka, upravujúceho predkupné právo v Slovenskej a v Českej republike, napriek jeho totožnému zneniu. Kritizujú
uplatnenie predkupného práva aj pri bezodplatných prevodoch, pretože gramatický výklad
pojmu predkupné právo ani z extenzívneho
hľadiska nemôže zahŕňať aj bezodplatné prevody. Poukazujú tiež na prínosy a nedostatky
riešenia tejto výkladovej nejednoznačnosti v
novom českom Občianskom zákonníku a na-
zohľadnené do 31.03.2014
(autor: EMR)
NNE, PBR, JKE, DTI, EMR
Absolútna neplatnosť, následky relatívnej
neplatnosti a dobromyseľnosť nadobúdateľa
Autor: Mgr. Peter TOTH-VAŇO
bpv BRAUN PARTNERS
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o
Palác Myslbek
aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují
Ovocný trh 8
se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční situace či zvláštní
CZ-110 00 Praha 1
požadavky adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy
vyžádat
příslušné
profesionální
služby
k
uvedeným
Tel.: (+420) 224 490 000
informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže
Fax: (+420) 224 490 033
společnost
bpv
Braun
Partners
s.r.o.,
její
partneři,
spolupracovníci či spolupracující advokáti a daňoví poradci
www.bpv-bp.com
zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a
[email protected]
nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se
konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.
Download

LEGAL UPDATE 3/2014 - bpv BRAUN PARTNERS