LEGAL UPDATE 2/2014
Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními změnami v České republice a na Slovensku za
únor 2014. Zabývali jsme se především dokumenty, které nebyly uvedeny v předchozích vydáních
Legal Update, či návrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na významu.
Hlavní témata:
U exekucí se navrhuje zavedení teritoriálního
krajského principu
,,Jednoeurové eseročky” na Slovensku nemusia
byť utópiou
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Přehled právních předpisů nabývajících účinnosti ...................................... 2
Přijaté právní předpisy ............................................................................... 2
Připravované právní předpisy ..................................................................... 2
ÚOHS, ČTÚ ............................................................................................... 3
Právní předpisy EU .................................................................................... 4
Prijaté právne predpisy v SR ...................................................................... 4
Pripravované právne predpisy .................................................................... 4
Protimonopolný úrad SR ............................................................................ 6
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ......................................................... 6
Judikatura ČR ............................................................................................ 6
Judikatúra SR ............................................................................................ 9
Judikatura SD EU .....................................................................................10
Právní časopisy .........................................................................................12
LEGAL UPDATE 2/2014
Měsíc únor se nesl v duchu legislativního
se sídlem v obvodu krajského soudu, v jehož
klidu, většina návrhů předpisů je ještě pro-
obvodu je obecný soud povinného.
jednávána ve vládě. Za zmínku stojí rychlý
legislativní postup novely zákona o podpo-
Rovnoměrný rozvrh na území působnosti kraj-
rovaných zdrojích energie, který ujasňuje
ského soudu zvýší efektivitu vymáhání založe-
postup úhrady nákladů spojených s podpo-
nou na místní znalosti a minimalizaci nákladů.
rou elektřiny. U návrhu, o kterém jsme informovali v prosincovém vydání Legal Update poslanci rozhodli o zkrácení lhůty k
projednání o 30 dnů.
1.
Dosavadní princip slučování exekucí zůstane
nezměněn, jeden exekutor bude vymáhat pohledávky za jedním určitým povinným. Jestliže
nastanou výjimečně důvody pro přesunutí
Přehled
právních
předpisů
nabývajících účinnosti
spisů jinému exekutorovi (nemoc, požár úřadu)
lze, opět rovnoměrně předat dalším úřadům
spisovou agendu (§44b).
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
Navrhuje se, aby zákon vstoupil v účinnost
(autor: DPL)
1.1.2015.
Ve sledovaném období nenabyl účinnosti žádný právní předpis relevantní pro účely Legal
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.
Update.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
2.
pozdějších předpisů a zákon č. 120/2001
Přijaté právní předpisy
Kontrola
částek
Sbírky
zákonů
Sb., o soudních exekutorech a exekuční
na
činnosti (exekuční řád), (tisk č. 106)
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
(autor: DPL)
Návrh usiluje o omezení procesních dopadů
exekucí nad rámec hmotněprávní úpravy spo-
Ve sledovaném období nebyl Poslaneckou
lečného jmění manželů.
sněmovnou přijatý žádný právní předpis.
Ze zákona se vypouštějí ta ustanovení, které
3.
Připravované právní předpisy
(autor: DPL)
3.1.
Poslanecká sněmovna
vytvářejí výslovné zákonné zmocnění vést
exekuci proti majetku, který je v majetku manžela povinného, aniž by byl dán vyvratitelný
předpoklad, že spadá do společného jmění.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.
Dále se z exekučního řádu vypouští ustanove-
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
ní, které předpokládá existenci režimu výkonu
exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění
proti majetku manžela povinného, aniž by ten-
pozdějších předpisů (tisk č. 127)
to majetek musel být součástí společného
Návrh novely zákona reaguje na naprosto
jmění manželů.
nepřijatelnou praxi vyřizování exekucí. Cílem
Vypouštěná ustanovení se odstraňují bez ná-
návrhu je zásadní změna provádění exekuční
hrady a obnovuje se stav před 1.1.2013.
činnosti. Navrhuje se zavedení teritoriálního
krajského principu s rovnoměrným rozvrhem. K
vedení exekuce tak má být příslušný exekutor
LEGAL UPDATE 2/2014
3.2.
Vláda
Ve sledovaném období neprojednávala Vláda
žádní právní předpis relevantní pro účely Legal
https://apps.odok.cz/vlegis
3.3.
Update.
Přehled připravovaných právních předpisů
(autor: DPL)
čNázev návrhu zákona
VL/OV
1.
2.
3.
Senát
Prezident
-
-
18.12.
23.12.
P
127/0
Novela z. o Ssoudních exekutorech
106/0
Novela z. - občanský soudní řád
27.1.
105/0
Novela z. o trestní odp. PO
23.1.
85/0
Novela z. - živnostenský zákon
16.1.
11.2.
42/0
Návrh zákona o registru smluv
13.1.
21.1.
476/2013
Novela z. o ochraně spotřebitele
27.11.
10.12.
26.2.
P
Pozn.: VR – vráceno PS; OR – obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět, NEP – nepodepsal
4.
ÚOHS, ČTÚ
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k
Návrhu sdělení Komise o pojmu státní podpora
podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-
Evropské unie.
zpravy
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
EP Industries mohou uskutečnit spojení s
zkontrolováno v období 1.2. - 28. 2. 2014
Energetickými opravnami
(autor: DPL)
4.1.
ČTÚ
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil
svým
prvostupňovým
rozhodnutím
spojení
Ve sledovaném období nevydal ČTÚ žádnou
soutěžitelů EP Industries, a.s., a Energetické
aktuální tiskovou zprávu relevantní pro účely
opravny, a.s. Rozhodnutí dosud není pravo-
Legal Update.
mocné.
4.2.
ÚOHS
Návrh sdělení Komise o pojmu státní podpora podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie
LEGAL UPDATE 2/2014
5.
Právní předpisy EU
Predkladaný návrh novely má za cieľ odstrániť
nedostatky existujúcej právnej úpravy vo vzťa-
http://eurlex.europa.eu/JOMonth.do?year=2014&month=02
zkontrolováno v období 1.2.2014 - 28.2.2014 dle zveřejnění
(autor: NNE)
hu k novozavedenej a nesystematickej platbe
za prístup do prenosovej alebo distribučnej
sústavy a stanoviť maximálnu výšku tejto platby v závislosti na množstve dodanej energie
do sústavy.
Ve sledovaném období tohoto vydání Legal
Update nebyl Evropským parlamentem a Ra-
Ak Národná rada SR schváli predložený návrh
dou EU přijat žádný legislativní akt relevantní
novely zákona o energetike, mal by nadobud-
pro účely Legal Update.
núť účinnosť 01.07.2014.
6.
Prijaté právne predpisy v SR
skontrolované do 28.02.2014
(autor: EMR)
V sledovanom období tohto vydania Legal
Update nedošlo k prijatiu žiadneho právneho
predpisu.
7.
Novela Obchodného zákonníka
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
n&MasterID=4857
Dňa 28.02.2014 bol Národnej rade SR predložený poslanecký návrh novely Obchodného
Pripravované právne predpisy
skontrolované do 28.02.2014
(autor: EMR)
zákonníka.
Navrhuje sa zaviesť novú koncepciu podnikania pre spoločnosti s ručením obmedzeným,
ktorá by sa podľa návrhu novely mala prejaviť
Novela zákona o energetike
v tom, že spoločníci spoločností s ručením
obmedzeným budú mať povinnosť vytvárať
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
n&MasterID=4822
základné imania spoločnosti iba vo výške 1,EUR.
Dňa 13.02.2014 bol Národnej rade SR predložený poslanecký návrh novely zákona o ener-
Takzvané „jednoeurové“ spoločnosti by sa
getike.
však podľa navrhovaného znenia novely nemali vyhnúť zodpovednosti. Navrhuje sa, aby
Navrhuje sa obmedziť maximálnu výšku platby
spoločníci ručili za záväzky spoločnosti vznik-
za prístup do prenosovej alebo distribučnej
nuté počas ich účasti v spoločnosti do výšky
sústavy pre každého výrobcu elektriny, ktorý je
5.000,- EUR. Ak výška základného imania
povinný uhrádzať platbu za prístup do preno-
zapísaného v obchodnom registri prevýši sumu
sovej alebo distribučnej sústavy, na sumu 0,50
5.000,- EUR, potom by mali spoločníci podľa
eura za jednu MWh elektriny dodanej do pre-
návrhu novely ručiť za záväzky spoločnosti iba
nosovej alebo distribučnej sústavy výrobcom
do
elektriny.
v Obchodnom
výšky
základného
registri.
imania
Pri
zapísaného
spoločnostiach
s viacerými spoločníkmi, kde výška základného imania spoločnosti presiahne 5.000,- EUR,
má každý spoločník podľa návrhu novely ručiť
LEGAL UPDATE 2/2014
za záväzky spoločnosti pomerne v rozsahu,
Novela
Zákona
o
osobitnom
odvode
v akom sa svojím vkladom podieľa na základ-
z podnikania v regulovaných odvetviach
nom imaní spoločnosti. V prípade, že výška
základného imania spoločnosti nepresiahne
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
5.000,- EUR, mali by za záväzky spoločnosti
n&MasterID=4876
ručiť všetci spoločníci spoločne a nerozdielne.
Dňa 28.02.2014 bol Národnej rade SR predloZároveň sa navrhuje zrušiť povinnosť prikladať
žený poslanecký návrh novely zákona o oso-
k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného
bitnom odvode z podnikania v regulovaných
registra výpis z bankového účtu preukazujúci
oblastiach.
splatenie peňažných vkladov alebo ich častí,
ktorá bola zavedená minuloročnou novelou
Okrem iného sa navrhuje rozšíriť okruh regulo-
Obchodného
vaných činností podliehajúcich osobitnému
zákonníka
účinnou
od
odvodu z podnikania o elektronický výber mý-
01.12.2013.
ta. Zároveň sa navrhuje upraviť sadzbu a záNavrhovaný termín účinnosti novely Obchod-
klad odvodu rozdielne pre
tzv. prirodzené
ného zákonníka je 01.07.2014.
monopoly a ostatné regulované osoby.
Navrhovaný termín účinnosti je 01.07.2014.
7.1.
Prehľad pripravovaných právnych predpisov
skontrolované do 28.02.2014
(autor: EMR)
ČPT
Názov návrhu zákona
941
940,
917
912
Dátum doručenia
Novela zákona o bankách
28.02.2014
Novela Obchodného zákonníka
28.02.2014
Novela zákona o osobitnom odvode
28.02.2014
z podnikania v regulovaných odvetviach
Novela zákona o dani z príjmov
27.02.2014
902
Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
27.02.2014
897
Novela zákona o ochrane hospodárskej
28.02.2014
906,
904
súťaže, o organizácii ministerstiev a
ostatných ústredných orgánov štátnej
správy SR, Občianskeho súdneho poriadku
1.
2.
3.
Prezident
9.
8.
Protimonopolný úrad SR
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví
http://www.urso.gov.sk
http://www.antimon.gov.sk
skontrolované do 28.02.2014
skontrolované do 28.02.2014
(autor: EMR)
(autor: EMR)
V sledovanom období nevydal URSO žiadnu
vyhlášku relevantnú pre účely Legal Updatu.
Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu podnikateľov Ing. Michala Holíka a
Dr. Stephana Fanderla nad AHOLD
10.
Judikatura ČR
zkontrolováno do 28.2.2014
(autor: JKE)
http://www.antimon.gov.sk/koncentracie-
10.1.
protimonopolny-urad-sr-schvalil-koncentraciupodnikatelov-ing-michala-holika-a-dr-stephanafanderla-nad-ahold/
Databáze NSS na:
Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií
schválil dňa 29.1.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly
podnikateľov
Ing.
Judikatura Nejvyššího správního soudu
Michala
Holíka,
a
Dr.
Stephana Fanderla, nad podnikom podnikateľa
AHOLD Retail Slovakia, k.s.
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaE
xtendedSearch
Nejvyšší správní soud definoval znaky závislé práce
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0046
_6Ads_13_20140220123634_prevedeno.pdf
Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky nad Slovenským plynárenským
priemyslom
Nejvyšší správní soud vydal dne 13.2.2014,
rozsudek čj. 6 Ads 46/2013, v němž vymezil
znaky závislé práce.
Nejvyšší správní soud judikoval, že společným
rysem a jakýmsi leitmotivem všech znaků zá-
http://www.antimon.gov.sk/koncentracie-pmu-sr-
vislé práce vymezených v zákoníku práce, je
schvalil-koncentraciu-spocivajucu-v-ziskani-vylucnej-
osobní či hospodářská závislost zaměstnance
kontroly-ministerstva-hospodarstva-slovenskej-
na zaměstnavateli. Tyto znaky slouží k odlišení
republiky-nad-slovenskym-plynarenskym-priemyslom/
závislé práce od jiných ekonomických aktivit
(zejména samostatného podnikání), ale také
PMÚ SR schválil koncentráciu spočívajúcu v
od aktivit jiného charakteru (zejména mezilid-
získaní kontroly Ministerstva hospodárstva
ské výpomoci).
Slovenskej republiky nad podnikom podnikateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a
nad podnikateľmi, ktorých tento podnikateľ v
rámci novej reorganizácie bude kontrolovať
(Nadácia SPP, Ekofond, n.f., SPP CNG, s.r.o.
a SPP CZ, a.s.).
Podle Nejvyššího správního soudu správní
orgány musí při postihování nelegální práce
prokázat obviněnému naplnění následujících
znaků – zaměstnanec osobně a soustavně
vykonává práci jménem zaměstnavatele a
podle jeho pokynů, přičemž se vůči zaměstnavateli nachází v podřízeném vztahu. Odměna
LEGAL UPDATE 2/2014
nepředstavuje samostatný definiční znak zá-
cílové skupiny (§ 4 odst. 1 a odst. 3 a § 5 odst.
vislé práce, avšak pokud jedna osoba poskyt-
2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebi-
ne nebo přislíbí druhé za její činnost odměnu,
tele, a § 8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o
jde o významnou skutečnost pro posouzení,
ochranných známkách).
zda mezi nimi existuje vztah nadřízenosti a
podřízenosti vyplývající z hospodářské závis-
10.2.
Judikatura Nejvyššího soudu
losti zaměstnance na zaměstnavateli.
Databáze NS na:
Současně nejvyšší správní soud poukázal na
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/W
ebSpreadSearch
žádoucí postup inspektorátů práce a to tak, že
by prokazování znaků jako je soustavnost či
K nicotnosti a neplatnosti rozhodnutí přija-
vztah podřízenosti vůči zaměstnavateli před-
tých valnou hromadou s.r.o s nesprávně
stavuje v konkrétních případech pro inspekto-
ustanovenými funkcionáři valné hromady
ráty práce velmi náročný úkol. Přesto na ně
s.r.o.
však nelze rezignovat a namísto odlišování
různých činností jednu z nich prohlásit za neexistující - tedy tvrdit, že závislou prací je vlastně jakákoliv činnost, kterou jeden člověk vyko-
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
Search/F54E9B91AEAE0892C1257C8A0040FB97?open
Document&Highlight=0,
nává pro druhého podle jeho požadavků. Není
Nejvyšší soud ČR vydal dne 29.1.2014 roz-
zkrátka a dobře možné v rámci boje proti ne-
sudek sp. zn. 29 Cdo 2834/2012, ve kterém se
žádoucí praxi nelegálního zaměstnávání likvi-
zabýval důsledky nesprávného ustavení funk-
dovat běžný občanský život.
cionářů valné hromady spol. s r.o.
K posuzování zaměnitelnosti nabízeného
Nejvyšší soud v tomto judikátu řešil problém
zboží se zbožím, resp. označením, které je
spočívající v nesprávném ustanovení funkcio-
chráněno zapsanou ochrannou známkou
nářů valné hromady, konkrétně zapisovatel byl
řádně zvolen, avšak předseda ani po dvou
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0049
_9As__13_20140213124038_prevedeno.pdf
Nejvyšší správní soud vydal dne
neúspěšných pokusech o jeho ustavení zvolen
nebyl. Funkce předsedy se ujal jednatel a žád-
13.2.2014
ný ze společníků neměl k tomuto výhrady.
rozsudek čj. 9 As 49/2013 - 44, v němž se
zabýval otázkou zaměnitelnosti zboží se zbo-
V této souvislosti judikoval Nejvyšší soud ná-
žím, které je chráněno ochrannou známkou.
sledující: „jedním z předpokladů (řádného)
Nejvyšší správní soud judikoval následující:
Při posuzování zaměnitelnosti nabízeného
zboží se zbožím, resp. označením, které je
chráněno zapsanou ochrannou známkou, je
třeba hodnotit celkový zejména vizuální dojem
nabízeného zboží, povědomí spotřebitelů o
ochranné známce na trhu, asociaci, která může mezi užívaným označením a ochrannou
známkou vzniknout, a to vše z pohledu průměrného spotřebitele zařazeného do správné
konání valné hromady společnosti s ručením
omezeným je ustavení jejích zákonem předepsaných funkcionářů. V tomto směru vymezovalo nezbytné minimum ustanovení § 129
odst. 3 obch. zák. Tato kogentní úprava představuje pro jednatele (pověřeného společníka),
který zahájil valnou hromadu, časové a věcné
omezení jeho působení ve funkci toho, kdo
valnou hromadu řídí. Promítnuto do poměrů
projednávané věci to znamená, že ačkoli byla
volba předsedy valné hromady neúspěšná,
LEGAL UPDATE 2/2014
nebyl jednatel oprávněn vztáhnout na sebe
toto porušení za porušení pracovních povin-
jeho působnost a pokračovat v řízení valné
ností zvlášť hrubým způsobem. K tomuto Nej-
hromady až k jejím věcným rozhodnutím.
vyšší soud uvedl následující: „Nejvyšší soud
Právní úprava účinná do 31. prosince 2013
proto již dříve dospěl k závěru, že útok na ma-
takový postup nepřipouštěla.“
jetek zaměstnavatele, ať už přímý (např. krádeží, poškozováním, zneužitím apod.), nebo
Ohledně posouzení nicotnosti daného rozhod-
nepřímý (např. pokusem odčerpat část majetku
nutí valné hromady společnosti uvedl Nejvyšší
zaměstnavatele bez odpovídajícího protiplně-
soud toto: „Uvedené procedurální pochybení
ní), představuje z hlediska vymezení relativně
však samo o sobě nezakládá nicotnost přija-
neurčité hypotézy ustanovení § 55 odst. 1
tých usnesení, neboť o tom, že příslušné roz-
písm. b) zák. práce tak významnou okolnost,
hodnutí přijala valná hromada, tedy orgán spo-
že zpravidla již sama o sobě postačuje pro
lečnosti ve smyslu ustanovení § 125 a násl.
závěr o porušení povinnosti zaměstnance vy-
obch. zák., není v daném případě pochyb.
plývající z právních předpisů vztahujících se k
Jinými slovy skutečnost, že předseda valné
hromady nebyl zvolen, resp. pro jeho zvolení
jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.“
nebyl odevzdán potřebný počet hlasů a valnou
Nejvyšší soud dále judikoval: „V posuzovaném
hromadu řídil nadále její svolavatel, nebyla
případě nebylo – jak vyplývá z odůvodnění
sama o sobě podle právní úpravy účinné do
rozsudku odvolacího soudu i rozsudku soudu
31. prosince 2013 důvodem pro závěr, že roz-
prvního stupně - pochyb o tom, že žalobkyně
hodnutí následně přijatá nepředstavují rozhod-
jednáním, které jí bylo vytknuto v okamžitém
nutí valné hromady jakožto orgánu společnos-
zrušení pracovního poměru ze dne 2. 11. 2010
ti. Jde toliko o rozpor se zákonem, jenž může
(dne 27. 10. 2010 se pokusila odnést ze svého
(podle okolností případu) vyústit v závěr o
pracoviště potraviny, které byly majetkem ža-
neplatnosti následně přijatých usnesení valné
lovaného), zaviněně porušila jednu ze základ-
hromady.“
ních povinností zaměstnance řádně hospodařit
s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a
K okamžitému zrušení pracovního poměru,
střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele
z důvodu útoku zaměstnance na majetek
před poškozením, ztrátou, zničením a zneuži-
zaměstnavatele
tím, vyplývající z ustanovení § 301 písm. d)
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
zák. práce. S odvolacím soudem lze souhlasit
Search/FC40F6C46E6B1DC0C1257C70003AB929?open
v tom, že při posuzování intenzity porušení
Document&Highlight=0,
pracovní povinnosti zaměstnance vyplývající z
právních předpisů vztahujících se k jím vyko-
Nejvyšší soud ČR vydal dne 21.1.2014 rozsu-
návané práci je třeba přihlížet též k dosavad-
dek sp. zn. 21 Cdo 1496/2013, ve kterém se
nímu postoji zaměstnance k plnění pracovních
zabýval okamžitým zrušením pracovního po-
úkolů, k době a situaci, v níž došlo k porušení
měru kvůli útoku na majetek zaměstnavatele.
pracovní povinnosti, jakož i k tomu, zda svým
jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnava-
V tomto judikátu je jednou z rozhodujících
teli škodu. Vzhledem k okolnostem, za nichž k
otázek určení míry porušení pracovních povin-
porušení pracovních povinností žalobkyní do-
ností, tak aby bylo zřejmé, kdy lze považovat
šlo, měl však odvolací soud přihlížet zejména k
LEGAL UPDATE 2/2014
tomu, že žalobkyně se svým jednáním, které
né v tomto vyjádření a nedostál tak svým pro-
spočívalo v pokusu odcizit věci (potraviny)
cesním povinnostem při rozhodování o poda-
náležející žalovanému, dopustila přímého úto-
ném odvolání, v důsledku čehož došlo k poru-
ku na majetek svého zaměstnavatele, a to v
šení práva stěžovatele na spravedlivý proces
postavení zaměstnankyně, která měla tyto věci
ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lid-
používat k plnění svých pracovních úkolů a
ských práv a základních svobod a práva na
která možnosti s nimi nakládat zneužila k po-
soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 a čl.
kusu o jejich odcizení. Na této povaze jednání
38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
žalobkyně nemůže nic změnit ani okolnost, že
Judikatúra SR
potraviny, které se pokusila odcizit, žalobkyni
11.
„zbyly“ po vydání objednaných obědů a že by
skontrolované do 28.02.2014
(autor: EMR)
jinak byly „zlikvidovány“, nehledě k tomu, že
lze pochybovat o nezbytnosti „likvidace“ originálně balených sušenek, které se mezi uvedenými potravinami rovněž nacházely.V posuzo-
11.1.
Ústavný súd SR
http://www.concourt.sk
vaném případě nebylo pochyb o tom, že za-
V sledovanom období tohto vydania Legal
městnankyně jednáním, které jí bylo vytknuto v
Update nedošlo k prijatiu žiadneho relevantné-
okamžitém zrušení pracovního poměru (poku-
ho rozhodnutia.
sila se odnést ze svého pracoviště potraviny,
které byly majetkem zaměstnavatele), zavině-
11.2.
Najvyšší súd SR
ně „
http://www.supcourt.gov.sk/
10.3.
Judikatura Ústavního soudu
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa
13.decembra 2012, sp. zn. 5 Obdo 33/2012
Databáze ÚS na:
http://www.concourt.cz
Neúčinnosť zmlúv o prevode obchodného
podielu a nariadenie predbežného opa-
Nemožnost vyjádřit se ke znaleckému po-
trenia
sudku
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=825
http://www.supcourt.gov.sk/data/att/28962_subor.pdf
17&pos=1&cnt=1&typ=result
Ústavní soud dne 29.1.2014 vyhlásil nález sp.
Žalobca sa v uvedenom prípade domáhal, aby
zn. IV.ÚS 3058/13, ve kterém se zabýval ne-
súd 1.stupňa určil, že zmluva o prevode ob-
možnosít vyjádřit se ke znaleckému posudku.
chodného podielu, uzatvorená medzi dlžníkom
Ústavní soud judikoval, že důvodem k zásahu
Ústavního soudu je zjištění, že stěžovateli jako
účastníkovi řízení nebylo doručeno vyjádření
znalecké kanceláře, která vypracovala znalecký posudek tak, aby se k němu mohl vyjádřit.
Odvolací soud tímto postupem odepřel stěžovateli možnost zpochybnit argumenty, obsaže-
ako prevodcom a žalovanými v 1. rade a 2.
rade ako nadobúdateľmi obchodného podielu,
na základe ktorej dlžník na žalovaného v 1.
rade previedol obchodný podiel v spoločnosti
vo výške 50% a na žalovaného v 2.rade obchodný podiel v spoločnosti vo výške 50%, je
voči žalobcovi právne neúčinná. Žalobca sa
zároveň
domáhal
nariadenia predbežného
LEGAL UPDATE 2/2014
opatrenia zakazujúceho žalovaným nakladať s
Rozsudek soudního dvora ze dne 6. února
ich obchodnými podielmi v spoločnosti, ktoré
2014 ve věci C-528/12, jejímž předmětem je
nadobudli od dlžníka na základe zmluvy
žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na
o prevode obchodného podielu, a ďalej, aby im
základě článku 267 SFEU, podaná rozhod-
súd zakázal tieto obchodné podiely previesť
nutím Landgericht Bonn (Německo) ze dne
na iné osoby, scudziť ich, podieľať sa s nimi
12. listopadu 2012
na podnikaní inej obchodnej spoločnosti, ručiť
nimi, alebo zriadiť k ním právo tretej osoby, a
http://eur-
to až do právoplatnosti rozhodnutia súdu
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:6
na odporovacej žalobe.
2012CJ0528:CS:HTML
Prvostupňový súd žalobu zamietol vzhľadom
Dne 6.2.2013 vydal Soudní dvůr EU rozhodnu-
na skutočnosť, že žalobca neosvedčil existen-
tí o předběžné otázce týkající se výkladu člán-
ciu zákonných predpokladov na nariadenie
ku 49 SFEU a článku 57 čtvrté směrnice Rady
predbežného opatrenia.
78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o roč-
Žalobca následne podal odvolanie, pričom
ních účetních závěrkách některých forem spo-
Krajský súd v Bratislave zmenil uznesenie
lečností, v rámci sporu mezi společností
prvostupňového súdu a nariadil predbežné
Mömax Logistik GmbH (dále jen „Mömax Lo-
opatrenie.
gistik“) a Bundesamt für Justiz (Spolkový úřad
pro justici) ve věci povinnosti zveřejnění roční
Proti tomuto uzneseniu podali žalovaní dovo-
účetní závěrky sestavené ke dni 31. března
lanie na Najvyšší súd SR. Najvyšší súd SR
2009 v německém elektronickém úředním
v tejto veci judikoval, že námietky dovolateľov
věstníku.
týkajúce sa realizácie prevodu obchodných
podielov za obvyklých trhových podmienok
Společnost Lutz Lutz Service je mateřskou
neukracujúcich veriteľov, nevysporiadanie sa s
společností společnosti Mömax Logistik, která
požiadavkou preukázania bezprostredne hro-
poskytuje logistické služby skupině Lutz, jejíž
ziacej ujmy a či nešlo o ekvivalentný právny
hlavní činností je prodej nábytku.
úkon, ktorý odporovateľným nikdy nemôže byť,
sa týkajú merita veci uplatnenej žalobcom v
Bundesamt für Justiz stanovil dopisem společ-
žalobe o odporovateľnosť právneho úkonu, ku
nosti Mömax Logistik šestitýdenní lhůtu, aby
ktorým je potrebné vykonať riadne dokazova-
správci německého elektronického úředního
nie, čo odporuje zmyslu predbežného opatre-
věstníku předložila účetní doklady nezbytné
nia ako dočasnej úpravy pomerov účastníkov
podle německého obchodního zákoníku za
konania. Predbežné opatrenie v tejto veci pre-
účetní období končící dnem 31. března 2009 a
to nie je možné vydať.
nechala je v uvedeném věstníku zveřejnit.
Společnost Mömax Logistik podala proti tomu-
12.
Judikatura SD EU
http://eurlex.europa.eu/JURISMonth.do?year=2014&month=02
zkontrolováno v období 1.2.2014 - 28.2.2014
(autor: NNE)
to rozhodnutí správní odvolání - odvolávala se
na osvobození od této povinnosti, neboť tvrdila, že je zahrnuta v konsolidované účetní závěrce společnosti Lutz Service se sídlem ve
Wels (Rakousko) a tato konsolidovaná účetní
závěrka společnosti Lutz Service již byla zve-
LEGAL UPDATE 2/2014
řejněna v německém elektronickém úředním
sestavila konsolidovanou účetní závěrku podle
věstníku. Toto osvobození bylo uvedeno v
tohoto práva.
komentáři ke zmíněné konsolidované účetní
závěrce a navíc se společnost Lutz Service
Dle Bundesamt für Justiz a německé vlády je
dobrovolně zavázala vůči společnosti Mömax
položená otázka hypotetická, a tudíž nepří-
Logistik k převzetí ztrát, přičemž i toto prohlá-
pustná. V tomto ohledu poukazují na to, že
šení bylo zveřejněno. Kromě toho byl v uvede-
podmínky použití ustanovení § 264 odst. 3
ném věstníku učiněn záznam o osvobození
HGB nejsou ve věci v původním řízení splně-
společnosti Mömax Logistik a o tom, že mateř-
ny, neboť společnost Mömax Logistik nepřed-
skou společností posledně zmíněné společ-
ložila v zákonné lhůtě prohlášení o převzetí
nosti je společnost Lutz Service. Bundesamt
ztrát mateřskou společností za předmětné
für Justiz však správní odvolání společnosti
období, aby se tak mohla dovolávat osvoboze-
Mömax Logistik zamítl a uložil jí pokutu ve výši
ní stanoveného v uvedeném ustanovení. SD
2 500 EUR z důvodu, že její mateřská společ-
EU však kontroval tím, že odmítnutí rozhod-
nost nemá sídlo v Německu, a tudíž se na
nout o žádosti o rozhodnutí o předběžné otáz-
společnost Mömax Logistik nevztahuje osvo-
ce podané vnitrostátním soudem ze strany SD
bození od povinnosti zveřejnit svoji účetní zá-
EU je možné pouze tehdy, pokud je zjevné, že
věrku podle ustanovení § 264 odst. 3 němec-
žádaný výklad unijního práva nemá žádný
kého obchodního zákoníku (dále jen „HGB“).
vztah k realitě nebo předmětu sporu v původ-
Společnost Mömax Logistik proti tomuto roz-
ním řízení, jestliže se jedná o hypotetický pro-
hodnutí podala nové správní odvolání, kde
blém nebo pokud SD EU nedisponuje skutko-
tvrdila, že provedení článku 57 směrnice
vými nebo právními poznatky nezbytnými pro
78/660/EHS příslušným ustanovením HGB je v
užitečnou odpověď na položené otázky. Dle
rozporu s unijním právem, konkrétně se svo-
SD EU s ohledem na výše uvedené předběžná
bodou usazování. Tomuto odvolání Bunde-
otázka přípustná je, neboť k zamítnutí odvolání
samt für Justiz nevyhověl s tím, že nerovné
společnosti Mömax Logistik vedla Bundesamt
zacházení s dceřinou společností, jejíž mateř-
für Justiz skutečnost, že mateřská společnost
ská společnost má sídlo v Německu, a s dceři-
společnosti Mömax Logistik nemá sídlo na
nou společností, jejíž mateřská společnost má
německém území. Taktéž, jsou-li ustanovení
sídlo v jiném členském státě, je nezbytné z
vnitrostátního práva dotčená v původním řízení
naléhavých důvodů obecného zájmu.
v rozporu s unijním právem, musí být pokuta
uložená společnosti Mömax Logistik zrušena.
Předkládající soud Landgericht Bonn se nakonec rozhodl přerušit řízení a položit SD EU
Článek 47 uvedené směrnice stanoví, že „řád-
předběžnou otázku, zda je se svobodou usa-
ně schválená roční účetní závěrka se spolu s
zování (článek 49 SFEU) slučitelná vnitrostátní
výroční zprávou a zprávou osoby pověřené
právní úprava, podle které se nemusí ustano-
ověřením účetní závěrky zveřejňují způsobem
vení článku 57 směrnice 78/660/EHS, týkající
stanoveným vnitrostátními právními předpisy v
se obsahu, auditu a zveřejňování ročních
souladu s článkem 3 směrnice č. 68/151 (na-
účetních závěrek uplatňovat na společnosti
hrazena směrnicí 2009/101/ES)“. Podle článku
řídící se právem dotyčného členského státu
57 směrnice 78/660/EHS nemusí členské státy
jen v tom případě, že se jejich mateřská spo-
u společností, které se řídí jejich vnitrostátním
lečnost řídí právem téhož členského státu a
právem a které jsou dceřinými podniky, uplat-
LEGAL UPDATE 2/2014
ňovat ustanovení směrnice 78/660/EHS, jsou-li
K pojmu nepoctivý záměr v insolvenčním
splněny podmínky vyjmenované v čl. 57 písm.
řízení
a) až g). V uvedeném čl. 57 písm. a) je uvedena podmínka, že se mateřský podnik musí řídit
Autor: Mgr. Vítězslav Pleva, asistent soud-
právem členského státu. Dle názoru SD EU
ce Krajského soudu v Praze
Spolková republika Německo využila možnosti
uvedené v článku 57 této směrnice. Ze znění §
264 odst. 3 a § 290 odst. 1 HGB však vyplývá,
že je výjimka vyhrazena pouze skupině podniků, v níž nejen dceřiný podnik, ale i mateřský
podnik mají sídlo na německém území.
Autor ve svém článku rozebírá dopad velké
revizní novely, která vstoupila v platnost k 1. 1.
2014 a provedena zákonem č. 294/2013 Sb.
výrazně změnila zákon č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční
zákon). Zásadní je ku příkladu změna § 395
Směrnice 78/660/EHS však užitím výrazů
odst. 3 InsZ, ze kterého zmizel příkladný výčet
„právem členského státu“ však čl. 57 písm. a)
situací, které tvořily předpoklad dlužníkova
jednoznačně ukazuje, že se pro účely uplatně-
nepoctivého záměru v oddlužení. Pojem nepo-
ní osvobození podle tohoto článku může ma-
ctivý záměr se tak stal možná nepřesnějším.
teřský podnik řídit právem jakéhokoli členského státu EU, a nikoli výlučně právem členského státu, v němž má sídlo dceřiný podnik.
Kromě toho, rozhodl-li se členský stát pro toto
osvobození, nemůže v podmínkách uplatňování uvedeného osvobození zavést rozdílné
zacházení s mateřskými podniky usazenými v
tomto státě a mateřskými podniky usazenými v
jiném členském státě.
Autor zmiňuje, že v dosavadní rozhodovací
praxi soudů lze spatřit jistou nechuť blíže stanovit (obecná) kritéria pro posuzování nepoctivého záměru a proto v minulosti odvolávací či
dovolávací instance pouze deklarovaly jednotlivá jednání jako nepoctivá či naopak. Judikatura tedy postupně doplnila výčet nepoctivých
jednání a potvrdila demonstrativnost bývalého
znění § 395 odst. 3 InsZ. Důvodová zpráva k
Za těchto podmínek SD EU na položenou
novele uvádí, že poznatky z praxe (čili "judika-
předběžnou otázku odpověděl tak, že článek
turní" doplňování nepoctivých jednání k výčtu)
57 směrnice 78/660/EHS musí být vykládán v
vedly k vypuštění bývalého příkladného výčtu v
tom smyslu, že brání právní úpravě členského
§ 395 odst. 3 InsZ, neboť tento byl zavádějící.
státu, podle níž se na dceřiný podnik řídící se
Ale právě absence příkladného výčtu by mohla
právem tohoto státu nemusí uplatňovat usta-
být problémem, neboť se soudy budou muset
novení této směrnice týkající se obsahu, auditu
spolehnout na vlastní úvahu a nalézt pokaždé
a zveřejňování ročních účetních závěrek pou-
na novo v konkrétním případu hranici mezi
ze tehdy, pokud se mateřský podnik též řídí
poctivostí a nepoctivým záměrem. A právě
právem uvedeného státu.
nalezení této hranice nemusí být při posuzování nepoctivého záměru, při zahrnutí ekono-
13.
Právní časopisy
Zohledněna vydání do 28.2.2014
13.1.
Právní rádce
mických, mravnostních, vzdělanostních prvků
či mezilidských vztahů, vůbec jednoduché.
V návaznosti je dobré také zmínit autorem
citované rozhodnutí č.j. 3 VSPH 254/2012-A-
1/2014
18, ve kterém se praví, že závěr o nepoctivém
(autor: PBR)
záměru přitom není vázán k povědomí dlužní-
LEGAL UPDATE 2/2014
ka o institutu oddlužení, jak se dlužníci domní-
zaměstnavatel nemůže jednostranně započíst
vají, ale je zkoumán obecně z hlediska pocti-
svoji pohledávku za zaměstnancem proti jeho
vého chování vůči věřitelům. Nepoctivý záměr
mzdě. Argumentací proč tomu tak je, bývá
je tedy třeba posoudit v obecné rovině, nikoliv
alimentační funkce mzdy, taxativnost výčtu
z pohledu dlužníka, který jedná buď poctivě a v
důvodů pro srážky ze mzdy podle § 146 ZP i
dobré víře ohledně plnění svých závazků nebo
to, že v případě připuštění jednostranného
právě také ve zlé víře počítá s možností oddlu-
započtení by ochranná ustanovení zákoníku
žení. Cílem zákonodárce je dle názoru autora
práce týkající se srážek ze mzdy ztratila smysl.
zabránit vzniku situací, kdy by zákonné náležitosti byly naplněny, avšak dobrodiní ve formě
Zlomové bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.
oddlužení by z objektivního hlediska bylo v
zn. 21 Cdo 3330/2011, kterým soud dospěl k
rozporu s jistou představou o poctivosti.
názoru, že jednostranné započtení zaměstnavatele proti mzdě v rozsahu, v jakém nezabavi-
Autor v závěru apeluje na soudy coby strážce
telné částky přesahuje, možné je.
společného zájmu věřitelů, ale také coby
strážce spravedlnosti, aby posoudili každý
Dle autora tvůrci nového občanského zákoníku
případ individuálně a nestavěl kategoricky
podle všeho sdílejí názor soudu, neboť NOZ
ekonomický zájem věřitelů nad obecnou zása-
se i přes alimentační funkci mzdy možnosti
du poctivosti. ("...že konkurs bude ekonomicky
započtení pohledávky proti pohledávce na
výhodnější..." - pro srovnání usnesení VS v
výplatu mzdy nebrání. Zjednodušení nastává
Olomouci č.j. 3 VSOL 396/2009-B-37) Autor
při výpočtu nezabavitelných částek, zde je
také pokládá otevřenou otázku, zda soudy
stanovena polovina mzdy. Otázkou je, zda
zrušený demonstrativní výčet situací, jež ne-
mzdy hrubé, nebo čisté. Zákon ani důvodová
poctivost předpokládají, i tak zahrnou do své
zpráva na tuto otázku neodpovídají. Vezme-li
rozhodovací praxe, nebo nikoliv a institut se
se dle úvahy autora ale v potaz, že přednostně
tedy bude ubírat zcela jiným směrem. Autor
jsou z (hrubé) mzdy vždy sraženy zákonné
činí také odkaz na § 362 InsZ, kde u reorgani-
odvody, je logické, že další srážky proběhnou
zace je (možná nedopatřením zákonodárce?)
už ze mzdy čisté a tudíž se jako limit pro za-
zachován onen demonstrativní výčet a hypote-
počtení nabízí polovina čisté mzdy.
ticky se tak otevírají dveře možné analogii.
13.2.
Právní rozhledy
Autor také rozebírá situaci srážek za účelem
úhrady příspěvků zaměstnance na benefity,
které zaměstnavatel financuje jen z části
3-4/2014
(autor: PBR)
Započtení a srážky ze mzdy po rekodifikaci
(např.: stravenky, příspěvky na penzijní připojištění). Tato benefitní plnění zpravidla představují jen malou část mzdy, ale lze si představit, že při souběhu s jinými srážkami by bylo
Autor: JUDr. Jakub Tomšej, doktorand
překročeno zákonné maximum. V tomto přípa-
právnické fakulty UK, právník CMS Came-
dě se autor přiklání k tomu, aby se k těmto
ron McKenna
srážkám v souvislosti se zákonnými zákazy
nepřihlíželo. Nejedná se totiž o transfer části
Autor úvodem k problematice osvětluje tradiční
mzdy třetí osobě (ať už zaměstnavateli, nebo
názor právní teorie, který zastává pozici, že
jinému věřiteli), ale spíše o jinou formu výplaty
LEGAL UPDATE 2/2014
mzdy (ve formě poukázek či platby na penzijní
vy o prevode. Iný súd žalobu o neplatnosť
konto) a zaměstnanec tak neztrácí kontrolu
nad danou částí mzdy, resp. mu je přímo či
zmluvy zamietol, lebo podľa neho súhlas dru-
nepřímo k dispozici.
hého manžela s prevodom nie je potrebný.
Na konci článku je uvedena přehledná tabulka
Podľa autora pri prevode obchodného podielu
všech změn.
ide o samostatný právny vzťah komplexne
upravený v Obchodnom zákonníku a vnútor-
13.3.
Bulletin slovenskej advokácie
ných predpisoch spoločnosti, do ktorého nemože zasahovať súhlas druhého manžela.
1-2/2014
Autor preto nepovažuje za správny názor sú-
(autor: EMR)
du, ktorý vyslovil neplatnosť zmluvy o prevode
Je potrebný súhlas druhého manžela pri
obchodného podielu z dôvodu, že druhý man-
prevode obchodného podielu?
žel nedal súhlas na uzavretie zmluvy o prevo-
Autor: JUDr. Alexander Škriňár, CSc.
Autor sa v príspevku zaoberá otázkou vzťahu
obchodného podielu a vyporiadania BSM.
Poukazuje na dlhšiu diskusiu v právnej praxi,
ktorá sa ustálila na tom, že hodnota obchodného podielu sa zaraďuje do vyporiadania
bezpodielového
spoluvlatníctva
de obchodného podielu.
Autor odporúča zjednotenie judikatúry v tejto
otázke a poukazuje najmä na potrebu legislatívnej úpravy vyporiadania BSM vo vzťahu
k obchodnému podielu.
Autoři:
manželov.
Problematická však zostáva časť názorov, ako
aj rozhodnutí niektorých súdov, či sa na platnosť prevodu obchodného podielu vyžaduje
súhlas druhého manžela s prevodom. Niektoré
súdy pri absencii súhlasu manžela s prevodom
obchodného podielu vyslovili neplatnosť zmlu-
DPL, NNE, PBR, JKE, KVA, DTI, EMR
bpv BRAUN PARTNERS
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o
Palác Myslbek
aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují
Ovocný trh 8
se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční situace či zvláštní
CZ-110 00 Praha 1
požadavky adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy
vyžádat
příslušné
profesionální
služby
k
uvedeným
Tel.: (+420) 224 490 000
informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže
Fax: (+420) 224 490 033
společnost
bpv
Braun
Partners
s.r.o.,
její
partneři,
spolupracovníci či spolupracující advokáti a daňoví poradci
www.bpv-bp.com
zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a
[email protected]
nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se
konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.
Download

LEGAL UPDATE 2/2014 - bpv BRAUN PARTNERS