VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
PATRIA Kobylí, a.s.
č.p. 716
691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
OBSAH
1
2-3
4
úvodní strana
obsah
základní údaje o společnosti
5-6
majetková struktura a management společnosti
7 - 15
ekonomické ukazatele a jejich vývoj
16 - 20
21
22 - 24
ekonomické ukazatele v grafech
skutečnosti po konci rozvahového dne
zpráva o vztazích
25
informace o budoucím vývoji
26
informace o výzkumu a vývoji
27
pořizování vlastních akcií a podílů
2
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
OBSAH
28
29 - 33
účetní závěrka
auditorská zpráva
34
organizační složka v zahraničí
35
ovládací vztahy
36
aktivity v životním prostředí
37 - 40
finanční analýza
41 - 63
přílohy
3
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Obchodní jméno
PATRIA Kobylí, a.s.
Sídlo
č.p. 716
PSČ
691 10 Kobylí
IČ
25532359
DI Č
CZ25532359
Práv ní forma
Akciov á společnost
Zápis společnosti v OR
23.červ na 1998, obchodní rejstřík v edený
Krajským soudem v Brně, oddíl B, v ložka 2658
Předmět podnikání
zemědělstv í v četně prodeje zem. produktů,
hostinská činnost, řeznictv í a uzenářstv í, silniční
motorov á doprav a,atd.
Účetní záv ěrka
sestav ena k 31. 12. 2013
4
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
MAJETKOVÁ STRUKTURA A MANAGEMENT SPOLEČNOSTI
Statutární orgán společnosti:
Funkce
Jméno
Bydliště
Předseda
představenstva
Ing. Ivo Dubš
628 00 Brno, Martina Kříže
10
člen představenstva
Ing. Josef Čačík
691 10 Kobylí 448
člen představenstva
Miloš Lanžhotský
691 10 Kobylí 714
člen představenstva
Ing. Roman Borovička
691 10 Kobylí 712
člen představenstva
MUDr. Anna Hozová
644 00 Brno, Rozárka
685/36
člen představenstva
Ing. Tomáš Čačík
691 10 Kobylí 832
Předseda dozorčí rady
Ing. Karel Máca
638 00 Brno, Slavíčkova 12
člen dozorčí rady
Libuše Štiková
691 10 Kobylí 796
člen dozorčí rady
Jiří Zajíček
691 06 Velké Pavlovice,
Nádražní 7
Způsob jednání:
Za společnost a představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.
5
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Osoby nebo společnosti podílející se na základním kapitálu společnosti:
Společnost/Jméno
Právní forma
Podíl v tis. Kč Podíl v %
HEI M Trade, SE, Brno práv nická osoba
34 132
30,91
650 akcionářů
76 282
69,09
fyzické osoby
Základní kapitál společnosti je 110 414 000 Kč.
Podniky, v nichž má společnost podstatný nebo rozhodující vliv, vč. účetních jednotek,
kde je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením:
Společnost nemá podstatný nebo rozhodující vliv na základním kapitálu žádné jiné
společnosti.
6
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
EKONOMICKÉ UKAZATELE A JEJICH VÝVOJ
Vývoj rozhodujících ekonomických ukazatelů za účetní období roku 2011 – 2013
v tisících Kč
2011
2012
2013
Výnosy celkem
202 449
246 112
230 788
Náklady celkem
192 251
242 750
222 679
Aktiv a
227 941
236 753
234 662
69 771
58 449
65 957
189 708
191 318
196 055
1 694
2 353
4 182
Výkony
171 513
149 902
149 831
Výkonov á spotřeba
103 436
93 806
88 056
Obchodní pohledáv ky
21 077
16 826
15 811
Obchodní záv azky
10 883
13 492
13 518
6 480
-1 749
6 429
10 198
3 361
8 109
8 184
2 506
6 603
Ukazatel
Přidaná hodnota
Vlastní kapitál
Obchodní marže
Prov ozní v ýsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před
zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění
7
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Komentář k vývoji rozhodujících ekonomických ukazatelů:
Roku 2013 předcházel velmi neúrodný rok 2012. Jižní Morava byla v tomto roce
postižena suchem, nadprůměrnými teplotami, holomrazem a jarní mrazy poškodily
vinice i ovocné sady. Bylo dosaženo historicky nejnižších výnosů obilovin a ostatní
plodiny byly pod dlouholetým průměrem. Zisk po zdanění dosáhl pouze 2.506 tis. Kč.
Do roku 2013 jsme vstupovali s velkým očekáváním. Konečně přišla příznivá zima se
srážkami a umírněnými teplotami. Vinice, sady i ozimé obiloviny přečkali zimní období
ve velmi dobré kondici. Průběh jarních prací probíhal za podstatně příznivějších
klimatických podmínek. Ještě v první dekádě měsíce června jsme odhadovali
nadprůměrnou úrodu obilovin, velmi dobrou úrodu meruněk a ve vinicích bylo
zahájení růstu letorostů v pořádku. Velké výkyvy teplot v červnu od tropických hodnot
+ 38oC a následné ochlazení s výraznými srážkami ovlivnily výnosy obilovin na
průměrné hodnoty 5 t /ha , celková sklizeň meruněk byla 590 tun (proti původnímu
odhadu 800 – 1000 tun). Uspokojivějších výsledků bylo dosaženo ve vinicích, kde jsme
sklidili celkem 905,3 tuny hroznů ve velmi dobré kvalitě. Pozitivním jevem bylo, že po
reorganizaci obchodního oddělení vína se podařilo zastavit pokles prodeje vína
z předešlých let a od poloviny roku se měsíční prodej začal zvyšovat. Podařilo se
vyřešit problém se zdravotním stavem dojnic, slibně se ve 2. roce rozvíjel prodej
vlastního masa a masných výrobků. V roce 2013 jsme poprvé z ekologické produkce
v sadech dodávali bio-ovoce pro přímý konzum i výrobu dětské výživy a nápojů pro
odběratele v České republice i v zahraničí. Divize plastových konstrukcí dosáhla i při
menším obratu výrazného hospodářského výsledku a stala se i v roce 2013 naší
nejúspěšnější činností. Vzhledem k tomu, že významná část výrobků z plastů míří na
export, tak zde příznivě působí oslabení koruny vůči euru.
Protože v předcházejícím roce nebylo dosaženo dobrého výsledku, tak bylo nutné se
od počátku roku zaměřit na veškeré úspory. Došlo k dalšímu snížení počtu
zaměstnanců o 15, optimalizují se spotřeby materiálu a energií. Tradičně jsme úspěšní
ve vyřizování dotačních titulů, které pro naši společnost mají velký přínos pro posílení
provozních prostředků i realizaci investic.
Hospodaření společnosti v roce 2013 skončilo ziskem před zdaněním ve výši
8.109.745,- Kč. daň z příjmu činí 1.506.390,- Kč, tj. výsledek hospodaření za účetní
období – tzv. čistý zisk je 6.603.355,- Kč.
Velmi dobrého hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout i při nižších
výnosech o 15,5 mil Kč. Důvodem bylo výrazné meziroční snížení nákladů o 21 mil Kč.
8
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Vzrostla přidaná hodnota o 11 % z 58,4 mil na 65,7 mil Kč a přidaná hodnota na 1
pracovníka vzrostla z 332 tis. na 408 tis. Kč.
V roce 2013 byly pořízeny nové investice (po odpočtu dotací na vinice) za
9.652.968,- Kč, nedokončené stavební zakázky za 464.240,- Kč a provozní opravy a
údržba v částce 570.760,- Kč. Nejvýznamnější investicí byla výsadba vinic a obnova
strojního zařízení. Bylo vykoupeno 28,2292 ha pozemků za 2.730.434,- Kč. Financování
investic bylo zajištěno převážně z vlastních prostředků, z nerozděleného zisku a
z dotací. Celkově jsme na investičních a provozních dotacích získali 18 mil Kč.
Co se týče výsledků hospodaření divizí za rok 2013, nastaly u některých středisek
významné posuny.
Divize zemědělské výroby, kam patří rostlinná a živočišná výroba, výroba krmiv a
prodejna hospodářských potřeb, dosáhla zisku 952 tis. Kč.
Hlavním úkolem rostlinné výroby v roce 2013 bylo zabezpečit potřebné množství
plnohodnotných krmiv a steliv pro živočišnou výrobu a vyprodukovat maximální
množství obilovin určených k prodeji. Průběh jara byl příznivý pro ozimé obiloviny a
kukuřici, ale velmi nepříznivý pro jarní ječmeny, což se ostatně odrazilo ve výnosech.
Díky suchému a teplému červenci se podařilo zajistit velké množství velmi kvalitního
steliva. Výnosy obilovin můžeme hodnotit jako průměrné. Do hospodářského výsledku
rostlinné výroby se významnou měrou promítla sklizeň kukuřice ve vyšších vlhkostech,
což s sebou neslo zvýšené náklady na sušení.
Prodejna hospodářských potřeb dosáhla o 6,7% vyšších tržeb proti roku 2012.
V živočišné výrobě byl hlavní důraz kladen na vyřešení zdravotního stavu dojnic
a ustálení denní produkce mléka na 5000l. V polovině roku bylo rozhodnuto o
personálních změnách na pozici zootechnika a veterinárního lékaře, byl přijat nový
provozní řád. Zdravotní stav dojnic se ke konci roku stabilizoval a v dubnu 2014 jsme
dosáhli stanovené denní hranice produkce mléka 5000l. Vážnou situaci v tomto oboru
částečně zachránila rostoucí cena mléka (leden 7,52 Kč/l – prosinec 9,48Kč/l).
Celkové tržby za mléko dosáhly 12,3 mil. Kč
Chov masných plemen skotu pokračoval ve svém rozvoji a 60% produkce našlo
uplatnění přes podnikovou prodejnu masa. Celkem bylo vyprodukováno 37131kg
hovězího masa.
V oblasti chovu prasat došlo v polovině roku k oživení výkupních cen, které však
nakonec pouze kopírovaly náklady na výkrm. Celková produkce vepřového masa
činila 297 449kg v průměrné ceně 34,42 Kč/kg. Tržby činily 10,24 mil. Kč
Míchárna krmiv zajišťovala krmné směsi pro vlastní živočišnou výrobu a prodejnu
hospodářských potřeb.
9
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Rostlinná výroba:
Hektarový výnos pšenice ozimé
ječmene ozimého
ječmene jarního
jarní pšenice
kukuřice na zrno
slunečnice
Realizační ceny:
Ječmen
Pšenice krmná
Pšenice potravinářská
Živočišná výroba
Hovězí dobytek:
- počet dojnic
- průměrná dojivost
- průměrná cena mléka
Chov prasat:
- průměrná výkup. cena v Kč/1
kg
2011
6,00 t
5,63 t
4,16 t
11,55 t
2011 Kč/t
4 400
4 300
4 300
2011
30,72
2013
5,70t
4,60t
2,74t
5,80t
8,29t
3,00t
2012 Kč/t
5 500
5 300
5 600
2012
197 ks
9 644l/laktaci
8,09 Kč/l
2012
2,60t
1,80t
2,74t
1,94t
9,20t
3,00t
2013
180 ks
9156/laktace
7,30 Kč/l
33,50
2013 Kč/t
3 600
3 900
3 900
190ks
9048l/laktace
8,27Kč/l
34,42
Divize sady – Rok 2013 byl na srážky zpočátku velmi bohatý. V podstatě roční
průměrný úhrn srážek pro naši oblast se odehrál během první poloviny roku 2013.
Docházelo i k značným výkyvům teplot. Tento průběh počasí před sklizní znamenal
zvýšenou náročnost na chemickou ochranu a způsobil propad plodů. Teploty se
pohybovaly na podprůměrných hodnotách a to sebou neslo zpožďování vegetace a
také posun začátku sklizně hluboko do července. Sklizeň meruněk v roce 2013 začala
symbolicky 1. 7.
Celé sklizňové období meruněk (6 týdnů) bylo suché, v první polovině s mírně
podprůměrnými teplotami, v druhé polovině extrémně horké. Tato situace měla vliv
na průběh dozrávání a organizaci sklizně meruněk. I sklizeň ostatních ovocných druhů
probíhala v termínech, na které jsme nebyli v posledních letech zvyklí, tedy výrazně
později. Poslední odrůda hrušní byla sklizena až v závěru října. Celkem bylo sklizeno
590t meruněk, 36,9t broskví, 34t višní, 56t švestek a 85t hrušek. Divize hospodařila se
ziskem 972tisíc Kč. Od roku 2013 je náš provoz v sadech certifikován jako Ekologické
zemědělství a všechny ovocné druhy jsou za svoji kvalitu držiteli ocenění Klasa.
Meruňky
Výměra plodných sadů meruněk
Sklizeno bylo
Průměrný výnos
Tržby na 1 ha
Výkup meruněk
Prodej meruněk celkem
Průměrná realizační cena
2011
143,15ha
152t
1,1 /ha
17 351 Kč
0
2 509 653 Kč
18,60 Kč/kg
Broskve
10
PATRIA Kobylí, a.s.
2012
2013
143ha
239t
1,67t/ha
17 351 Kč
0
4 324 376Kč
18,06 Kč/kg
150ha
590 t
3,93t/ha
63 597Kč
0
9 539 675Kč
16,17 Kč/kg
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Výměra plodných sadů broskví
Sklizeno bylo
Tržby celkem
Průměrná realizační cena
Výnos
Ostatní ovocné druhy v roce 2013
Výměra plodných sadů
Sklizeno bylo
Tržby celkem
Průměrná realizační cena
Výnos
12,06 ha
13,39 t
642.946 Kč
10,06 Kč/kg
5,3 t/ha
Višně
12,06 ha
22,2 t
126 998 Kč
9,48 Kč/kg
1,11 t/ha
Švestky
20,50 ha
34 t
595 359 Kč
17,48 Kč/kg
1,6 t/ha
12,16 ha
56 t
514 977 Kč
7,67 Kč/kg
4,6 t/ha
17,18 ha
36,9 t
361 513 Kč
9,79 Kč/kg
2,14 t/ha
Hrušky
12,22 ha
85,7 t
746 000Kč
8,9 Kč/kg
7,01t/ha
Divize vinice a sklep - Na úseku střediska výroby vína pracovalo v roce 2013
24 zaměstnanců a na úseku vinice 25 zaměstnanců + sezónní brigádníci. Z důvodu
klesajících tržeb za víno bylo přistoupeno k reorganizaci obchodního oddělení.
V květnu 2013 byli přijati 2 regionální obchodní zástupci pokrývající území celé ČR, Bc.
Jiří Radocha (Morava, Vysočina a Pardubický kraj), Vojtěch Salajka (Čechy) v červnu
jejich vedoucí ing. Martina Hrnčiříková. Od poloviny roku dochází k zastavení propadu
prodeje a k postupnému nárůstu. Od počátku roku 2013 byla věnována větší
pozornost také marketingovým aktivitám zahrnující rekonstrukci webové prezentace
vinařství, PR komunikace a přímé propagace značky Víno z Kobylí na prodejních
místech.
Vinařství navázalo i v roce 2013 na trend z posledních let, kdy byla standardně
vysoká kvalita Vína z Kobylí oceněna nejen milovníky vína, ale také odbornými
komisemi hodnotící nejrůznější prestižní vinařské soutěže. Na rekordních šest červených
vín, která se umístila v Salonu vín pro rok 2013, navázalo víno odrůdy Cabernet
Sauvignon rovnou ziskem titulu Šampion červených vín na Valtických vinných trzích.
Ziskem tohoto titulu však úspěchy vín zdaleka nekončí, což dokazuje dalších devět
medailí právě z Valtických vinných trhů a vyhlášení vítěze s nejlepší kolekcí vín, jímž se
také stalo naše vinařství.
Avšak nejen naše červená vína jsou schopna se prosadit ve velké konkurenci
vysoce kvalitních jakostní i přívlastkových vín. Vzhledem k trendu vyšší konzumace
spíše bílých vín bylo povzbudivé, že významně zabodovala také naše mladá bílá vína
na soutěži Juvenale 2013, na které získalo naše vinařství celkem dvanáct ocenění,
z toho pět pro bílá vína. Další vyhlášené vinařské soutěže přinesli našemu vinařství
dalších třicet cenných trofejí.
I přes veškeré úspěchy a propagaci přívlastkových vín se i v roce 2013 nadále
projevovala tendence zákazníků nakupovat vína v nižších cenových hladinách, což
způsobilo meziroční propad prodeje přívlastkových vín o 9 %. Vína jakostní odrůdová
11
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
vykazovala 2% meziroční nárůst také díky reakci na požadavky trhu v oblasti produkce
tzv. Bag in Boxů s kvalitním moravským vínem uvnitř. Toto balení bude v následujícím
roce inovováno a strategie směřuje k nahrazení logisticky náročnější 1 l láhve právě
tímto moderním obalem s obsahem 5 l. Vinařství uvedlo také zcela nový produkt –
jemně perlivé víno (frizzante) z Muškátu moravského, nazvaný Elegant Blanc, který
oživil náš sortiment před Vánoci 2013. Další změny nastanou v oblasti designu etiket,
jejichž novou podobu uvede na jaře roku 2014 zcela nová řada vín v přívlastku
kabinetní. Právě od této řady čtyř lehkých a osvěžujících vín očekáváme výraznější
prosazení značky Víno z Kobylí ve velké konkurenci bílých a růžových přívlastkových
vín. Kabinetní linie bude mít za úkol nejen osvěžit sortiment, ale také pomoci realizovat
růst obratu v kategorii vín s přívlastkem.
Při výrobě vína v roce 2013 byly zpracovány veškeré sklizené hrozny z vinic
společnosti Patria Kobylí, a.s., což činilo celkem 905 300 kg, z toho 394 000 kg bílých a
511 300 kg modrých hroznů. I přes poměrně nepříznivý průběh počasí v létě a na
začátku podzimu bylo v kategorii přívlastků sklizeno celkem 400 800 kg hroznů, bílé
hrozny na výrobu přívlastkových vín z toho činily 243 500 kg a modré pak 157 300 kg.
Nakoupeno bylo celkem 56 434 kg tuzemských hroznů na výrobu bílého vína, dále pak
207 190 kg hroznů původem ze zemí EU. Zpracováno bylo 1 168 924 kg hroznů při
průměrné výlisnosti 71 % bylo vyrobeno 839 550 l vína.
Investice v roce 2013 byly omezeny pouze na nákup 2 osobních vozidel
Hyundai i30 pro obchodní oddělení. Na rok 2014 je plánována investice do
rekonstrukce 2 části výrobního sklepu Na žlíbku, a to ve výši zhruba 6 000 tis. Kč. Bude
se jednat o výměnu stávajících tanků na víno za nerezové nádrže, kompletní výměna
podlah, kanalizace, vodovodního řádku a elektroinstalace. Ve vinicích bylo vyklučeno
5ha v trati Holý kopec a vysazeno 7,5ha na Dvořankách odrůdami Hibernal a Ryzlink
vlašský. Oplotili jsme vinice na Sovinkách a Holém kopci, byl pořízen viniční traktor
Case s příslušenstvím za 1,5 mil.Kč
Prodej vína za rok 2013 vykázal hodnotu 740 849 litrů s průměrnou realizační
cenou 62,16 Kč za 1 litr. Tržby za prodej vína činily 46 049 tis. Kč, výnosy na konci roku
činily 38 877 tis. Kč, náklady 37 769 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek divize vinařství
a vinohradnictví činil za rok 2013 zisk 11 tis. Kč.
Ukazatele
Výměra plodných vinic
Výměra mladých vinic
Výměra vinic celkem
modrých hroznů bylo sklizeno
bílých hroznů bylo sklizeno
Celkem
Výroba vína:
bílé víno
červeného vína
Celkem
2011
130,75 ha
14,43 ha
145,18 ha
206 710 kg
291 870 kg
498 580 kg
2012
133,66 ha
9,99 ha
143,65 ha
4 579,0 q
3 721,6 q
8 300,6 q
2013
132,6 ha
9,45 ha
142,05 ha
4 858,7 q
3 418,0 q
8 003,7 q
2012
505 080l
343 920l
849 000l
2013
394 000l
511 300l
905 000l
2011
557 300 l
341 980 l
899 280 l
12
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Prodej a tržby:
Prodej vína celkem
Tržby za víno
Průměrná cena 1 l vína
2011
861 711 l
49,4 mil. Kč
63,35 Kč
2012
691 418l
56,5 mil. Kč
65,62 Kč
2013
740 849l
46 mil. Kč
62,09 Kč
Divize plastových konstrukcí byla v roce 2013 naší nejúspěšnější divizí
s dosaženým ziskem 5,3 mil. Kč a meziročním zlepšením hospodářského výsledku
o 2,3 mil. Kč při tržbách 59,5 mil. Kč. Těchto výsledků bylo dosaženo s nižším počtem
zaměstnanců. Hlavními obchodními partnery byly ASIO Brno, AQUA-STYL Prostějov,
PARS Praha a další. Velký podíl na dosažených výsledcích má vyšší produktivita
práce na obou dílnách, dobrá organizace práce, úspora materiálu a vývoj kurzu
Kč/EUR.
Důsledné měsíční sledování nákladů na jednotlivé výkony
se projevilo
v hospodaření celé divize. V roce 2013 jsme vyrobily menší počet bazénů
a domovních čistíren. Podařilo se získat zakázky na vývoz bazénů do Švýcarska a
Polska. Pro firmu ASIO Brno jsme začali provádět investiční akce. Divize se podílí na
výzkumném projektu financovaném Technologickou agenturou České republiky.
V průběhu roku probíhalo a dál pokračuje jednání ohledně rekonstrukce spodní haly,
kde je zapotřebí provést výměnu střechy, osvětlení a zateplení budovy.
Divize plastových konstrukcí zakoupila nové nákladní vozidlo na odvoz výrobků a
novou formátovací pilu.
Fakturace celkem
Z toho:
ASIO, spol. s r.o.
EXPORT– bazény+ zastřešení
ostatní
2010
2011
63 698 264,- 69 005 312,-
2012
62 453 856,-
2013
59 554 871,-
16 732 415,- 25 328 409,34 267 517,- 35 513 755,8 748 759,- 5 663 710,-
24 460 066,29 697 034,5 649 202,-
20.522.848,30.580.980,8.451.043,-
Výroba a prodej v ks:
ČOV
Výrobek:
107
2011
237
2012
267
2013
165
Zak. výroba - Parshallův žlab
Lapák písku
vinaři
různé
ASIO-ČR
PATRIA-EXPORT
136
2
17
45
20
35
195
2
8
100
26
7
210
1
5
91
38
12
180
3
3
53
43
10
32
17
10
6
Bazény - PATRIA - ČR
2010
13
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
PATRIA - EXPORT
BAZÉNY celkem
Zastřešení - ČR
- EXPORT
196
204
166
133
228
221
176
139
9
11
4
21
0
17
0
14
Divize služeb byla v průběhu roku zrušena a rozdělena na středisko stavební údržby
a středisko masné výroby a služeb.
Stavební údržba je zaměřena na realizaci menších stavebních úprav
v provozech a budovách. Nabízí betonové směsi, písky a štěrky, zaměstnanci střediska
se podílí na sezónních činnostech jiných zemědělských divizí.
Třetím rokem byla provozována masná výroba s následným prodejem masa
a masných výrobků z našeho chovu zvířat. Na tomto středisku došlo k zásadním
personálním změnám, které měly nastartovat zvýšení prodeje masa a masných
výrobků především u velkoodběratelů a restauračních provozů. Do prodeje byly
připraveny nové výrobky jako Kobylský špekáček, nové druhy paštiky a sekané,
Kořeněný uzený bok, jemné párečky apod. Naše výrobky a maso nyní můžete koupit
na deseti další místech a restauracích na jižní Moravě. Hospodaření střediska skončilo
ziskem 654 tisíc Kč při tržbách více než 10 mil. Kč (6,1 mil. Kč v roce 2012).
Pro zvýšení kvality našich výrobků a produktivity práce byly pořízeny další
řeznické stroje jako kutr, pístová narážka, řezačka masa, expediční chladírna masa,
podařil se připravit projekt pro dotační titul 19. kola programu rozvoje venkova,
v rámci kterého získáme 40% dotaci na pořízení výše zmíněné expediční chladírny,
auta s chladírenskou nástavbou, varného kotle, vakuové masírky a vakuové baličky
masa. Získali jsme ocenění na naše výrobky v rámci projektu Jihomoravského Kraje
„Chuť Jižní Moravy“.
Prodej masa a masných výrobků je velmi rychle se rozvíjející oblast našeho
podnikání, které je věnována náležitá pozornost. Pro rok 2014 schválilo představenstvo
investice do nové prodejny masa, vybudování příjmové chladírny a dalších úprav
tohoto provozu.
V naší společnosti se v roce 2013 nevyskytla žádná mimořádná událost, žádný těžký
pracovní úraz, požár, nebo ekologická havárie. V roce 2013 bylo ve spolupráci
s Policií České republiky úspěšně řešeno několik krádeží v areálu akciové společnosti.
14
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Vývoj hospodářských výsledků jednotlivých středisek za účetní období roku 2011 2013 v tisících Kč:
Středisko
2 011
2 012
2 013
101 - RV
2 828
2 585
1 911
200 - ŽV/S
-762
-3 104
-1 625
201 ŽV/P
-301
-416
512
350 - VKS
563
137
154
2 328
-798
952
13
1 188
-1 076
420 - sklep
12 769
2 314
1 087
Celkem vinice + víno
12 782
3 503
11
103 - sady
-1 955
-1 084
972
44
-76
-31
-1 008
-580
654
-964
-655
623
-1 993
3 011
5 551
910 - CP
0
-616
0
CELKEM
10 198
3 361
8 109
Celkem zemědělská divize
102 - v inice
302 - stav ba
610 - kuchyně
Celkem divize služby
460 - plasty
15
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
EKONOMICKÉ UKAZATELE V GRAFECH
Vývoj celkových výnosů a nákladů v letech 2011 – 2013 údaje jsou uvedeny v tis. Kč.
Celkové výnosy
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Rok
2011
2012
2013
Celkové v ýnosy
202 449
246 112
230 788
Rok
2011
2012
2013
Celkov é náklady
192 251
243 606
222 679
0
2011
2012
2013
Celkové náklady
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2011
2012
2013
16
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Provozní výsledek hospodaření a výsledek hospodaření před zdanění a po zdanění
v letech 2011 – 2013:
Údaje jsou uvedeny v tis. Kč
Rok
Prov ozní v ýsledek Výsledek hospodaření Hospodářský v ýsledek
hospodaření
před zdaněním
po zdanění
2011
2012
2013
6 480
-1 749
6 428
10 198
3 361
8 109
Vývoj HV provozního, před a po zdanění
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
2011
Provozní výsledek hospodaření
2012
2013
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění
17
PATRIA Kobylí, a.s.
8 184
2 506
6 603
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Skladba aktiv v letech 2011-2013:
Údaje jsou uvedeny v tis. Kč.
Rok
2011
2012
2013
Stálá aktiv a
133 288
138 115
131 001
Oběžná aktiv a
94 300
97 985
102 996
Skladba aktiv
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2011
2012
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
2013
Ostatní aktiva
18
PATRIA Kobylí, a.s.
Ostatní aktiv a
353
651
663
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Vývoj výše obchodních pohledávek a závazků v letech 2011 – 2013:
Údaje jsou uvedeny v tis. Kč.
Rok
2011
2012
2013
Obchodní pohledáv ky
21 077
16 826
15 810
Obchodní záv azky
10 883
13 492
13 518
Vývoj obchodních pohledávek a závazků
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2011
2012
Pohledávky
2013
Závazky
19
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb a výkonové spotřeby v letech 20112013:
Údaje jsou uvedeny v tis. Kč.
Rok
2011
2012
2013
Tržby za prodej v ýrobků
159 782
135 390
137 930
Výkonov á spotřeba
103 436
93 806
88 056
Tržby za prodej výrobků a výkonová spotřeba
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2011
2012
Tržby za prodej výrobků
2013
Výkonová spotřeba
20
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
SKUTEČNOSTI PO KONCI ROZVAHOVÉHO DNE
Po datu rozvahového dne a po dni zpracování účetní závěrky nenastaly
žádné významné skutečnosti, které by negativně ovlivnily sestavenou účetní
závěrku společnosti PATRIA Kobylí, a.s.
21
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Zpráva o vztazích
Představenstvo společnosti PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem č.p. 716, 691 10 Kobylí, IČO
25532359 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl
B, vložka 2658 (dále jen „Společnost nebo Zpracovatel“) zpracovalo tuto zprávu o
vztazích mezi Společností a její ovládající osobou či osobami a mezi Společností a
ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále také „propojené
osoby”) za účetní období 2013 (dále jen „Rozhodné období“) v souladu
s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(„dále jen „zákon o obchodních korporacích“), dne 31. 3. 2014.
Definice osob a STruktura vztahů
Ovládající osoba/osoby:
Obchodní společnost HEIM Trade SE, se sídlem na adrese Brno, Vídeňská 264/120b,
PSČ 619 00 , IČ: 26970805, byla vůči Společnosti přímo ovládající osobou po celé
Rozhodné období . Rozhodující vliv ovládající osoby na zpracovatele vyplýval
v účetním období 2013 ze vztahů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy.
Ovládající osobou HEIM Trade SE byl po celé účetní období 2013 Ing. Ivo Dubš, r.č.
451030/408, bytem M. Kříže 10, 628 00 Brno, jako fyzická osoba, neboť vykonával
akcionářská práva spojená se 100% akcií emitovanými společností HEIM Trade SE. Dle
svého sdělení není Ing. Ivo Dubš ovládán žádnou osobou.
Ostatní společnosti ovládané stejnou ovládající osobou:
Ing. Ivo Dubš byl v účetním období 2013 vlastníkem 100% obchodního podílu ve
společnosti AUTORECYKLING, spol. s r.o., IČO: 63998262.
Další osoby přímo či nepřímo, čili zprostředkovaně, ovládané v roce 2013 ovládající
osobou Ing. Ivo Dubšem, potažmo HEIM Trade SE jsou uvedeny v příloze č. 1 této
zprávy.
Společnost jako ovládaná osoba:
Ovládající osoba HEIM Trade SE uplatňovala svůj vliv ve Společnosti přímo jako
společník, resp. akcionář Společnosti. HEIM Trade SE byla po celé Rozhodné období
ovládající osobou dle domněnky stanovené v § 75 odst. 4 ZOK. Společnost jako
ovládaná osoba zastává ve struktuře ovládaných osob funkci přímo ovládané osoby
s předmětem činnosti spočívajícím převážně v zemědělské výrobě .
22
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Ovládání je prováděno jednak prostřednictvím valné hromady, kde má ovládající
osoba společnické postavení spočívající ve vlastnictví 31% hlasovacích práv, jednak
přímo prostřednictvím osoby Ing. Ivo Dubše, který je členem představenstva
Společnosti (od června 2013 též předsedou představenstva) a současně je předsedou
představenstva DEMONTA Trade SE i předsedou DR HEIM Trade.
popis vztahů společnosti s propojenými osobami
1. Smlouvy platné v Rozhodném období
Zpracovatel jako poskytovatel (dodavatel):
Propojená
osoba
HEIM Trade
Typ smlouvy
Datum
uzavření
Doba
trvání
smlouvy
faktura/daň
ový doklad
Předmět
smlouvy
Plnění
Protiplnění
nákup vína
úplata
Zpracovatel jako příjemce (odběratel):
Propojená osoba
HEIM Trade SE
Typ smlouvy
Datum
uzavření
nájmu
zemědělských
pozemků
30.12.2013
Doba trvání
smlouvy
Předmět
smlouvy
Plnění
Protiplně
ní
neurčito
NeNájem
nemovitostí
služba
úplata
Další smluvní vztahy:
nejsou známy
V hodnoceném období byly mezi propojenými osobami uzavřeny pouze obchodní
smlouvy, které jsou uzavírány v souladu s běžnými obchodními podmínkami.
Zpracovateli nevznikla v souvislosti s výše uvedenými smlouvami žádná újma. Za
důvěrné jsou v rámci koncernu považovány informace a skutečnosti, které jsou
součástí obchodního tajemství propojených osob, a informace, které byly za důvěrné
označeny některou osobou, která je součástí koncernu. Za důvěrné jsou rovněž
považovány veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě
nebo v souvislosti s jinými informacemi způsobit újmu kterékoliv osobě tvořící koncern. Z
uvedeného důvodu neobsahuje tato zpráva v části B žádné informace o cenách,
popř. množství.
23
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
2.Přehled jednání, učiněných v Rozhodném období na popud nebo
v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, jež se týkala
majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu Zpracovatele, zjištěného
podle účetní závěrky za rok 2013
V průběhu Rozhodného období neučinila Společnost žádné jednání na popud nebo
v zájmu ovládající osoby/ovládajících osob, jež by se týkalo majetku, který přesahuje
10% vlastního kapitálu Společnosti zjištěného podle účetní závěrky za Rozhodné
období.
VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A PROPOJENÝMI
OSOBAMI
Společnost realizuje svou podnikatelskou činnost jakožto integrální součást koncernu
HEIM Trade. Koncern HEIM Trade, resp. společnosti ovládané nepřímo ovládající
osobou HEIM Trade prostřednictvím společnosti DEMONTA Trade SE, případně
částečně přímo ovládající osobou HEIM Trade SE s minimálním podílem, se primárně
zabývají výkupem a zpracováním kovového odpadu, výkupem a zpracováním
barevných kovů, a zároveň i výrobou polotovarů a finálních výrobků z těchto
barevných kovů. Společnost HEIM Trade SE pak realizuje podnikatelskou činnost
rovněž v oblasti pronájmů a správy nemovitostí. V tomto kontextu avšak vzhledem ke
specifickému předmětu činnosti ve vztahu k ostatním členům koncernu Zpracovateli
plynou ze vztahů s propojenými osobami zejména tyto výhody:
a) přístup k výhodným produktům bankovního trhu (hedging, úrokové sazby, bankovní
garance),
b) snížení některých nákladů (v oblasti pojištění, nákupu energií, nákupu služeb),
Zpracovateli plynou ze vztahů s propojenými osobami tyto nevýhody a rizika:
a)vyšší požadavky správních a bankovních orgánů na výkony jednotlivých
řízených osob ,
b) vyšší administrativní náročnost v oblasti zpracování a předkládání přehledů
ekonomických výsledků jednotlivých řízených osob.
Pro Zpracovatele však výše uvedené výhody jednoznačně převládají nad
nevýhodami členství v koncernu.
V Kobylí
dne 31. 3. 2014
24
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
INFORMACE O BUDOUCÍM VÝVOJI
Vedení společnosti si stanovuje cíl pokračovat v dosahování lepšího
hospodářského výsledku, vyšších výkonů a tržeb i v následujících letech.
Po příznivém období 2011 byl rok 2012 nepříznivý v dosahování
naturálních ukazatelů u pěstování obilovin a produkce mléka. V roce 2013
došlo ke stabilizaci situace u dojnic, pro následující rok předpokládáme
ustálení denní produkce mléka nad hranicí 5000l mléka. Pokračujeme v rozvoji
výkrmu masných plemen skotu. V roce 2013 došlo k zastavení poklesu prodeje
vína a bude následovat intenzivní práce na zvýšení prodeje přívlastkových vín.
V závislosti na vývoji počasí jsme připraveni maximalizovat zemědělskou
produkci a co nejvíce využít certifikaci na bioprodukci ovoce v sadech.
Rozvíjející se masná výroba připravuje nové prodejní prostory a rozšiřuje výrobní
a skladovací kapacity.
Pro rok 2014 je počítáno s využitím dotací 19. a 20. kola Programu rozvoje
venkova, v rámci kterých budou provedeny investice do masné výroby,
skladování ovoce a opravy stájí pro skot a dojírny. Využijeme dotace na úroky
při pořízení traktoru s mulčovačem do sadů, dotace na obnovu vinic na Holém
Kopci. Pro rok 2014 byl stanoven následující plán rozvoje společnosti:
-
-
-
provést výsadbu 9,5 ha vinice v trati Holý kopec včetně oplocení
provést demontáž starých nádrží v levé lodi sklepa, vybourání starých
podlah a výměnu kanalizace a elektroinstalace
opravit kravín, jímky, modernizovat dojírny
pořídit nakladač a dlátový pluh
pořídit traktor s mulčovačem do sadů, upravit prostor pro půlení
a expedici ovoce
připravit zpracování projektů na úpravu vestibulu, opravu spodní haly na
plastech a rozšíření masné výroby a nové prodejny masa
v živočišné výrobě je stanoven cíl dosáhnout průměrné denní produkce
mléka nad 5000 lt, rozšíření výkrmu hovězího dobytka a zkvalitnit výkrm
vepřového dobytka
výrazně rozšířit zahájenou produkci masa a masných výrobků z vlastního
chovu prasat a skotu, včetně zapojení se do soutěže Originální regionální
potravina
významné cíle budou kladeny na úsporná opatření, především režijních
nákladů
zapojíme se do řešení projektů, zabývajících se problematikou
podmáčených pozemků a ochranou peckovin pěstovaných
v ekologickém režimu
25
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
INFORMACE O VÝZKUMU A VÝVOJI
V hospodářském roce 2013 vykázala společnost náklady na oblast výzkumu
a vývoje, které byly spojeny s:
TAČR – Systém ochrany ovoce pro bezreziduální a ekologickou produkci –
504 tisíc Kč.
A dále na výzkum oleofobních povrchů, na něm začalo pracovat část
zaměstnanců divize plastových konstrukcí.
26
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
POŘIZOVÁNÍ VLASTNÍCH AKCIÍ A PODÍLŮ
Společnost v roce 2013 nepořizovala žádné vlastní akcie.
27
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Účetní závěrka společnosti PATRIA Kobylí, a.s. za rok 2013 v rozsahu Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce včetně Cash Flow a Přehled o změnách
vlastního kapitálu jsou přílohou této výroční zprávy.
28
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
29
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
30
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
31
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
32
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
33
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ
Společnost nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
34
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
OVLÁDACÍ VZTAHY
Společnost nemá založenu žádnou společnost s kapitálovou účastí.
Největším akcionářem společnosti je HEIM Trade SE, Brno.
35
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
AKTIVITY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
V oblasti životního prostředí společnost dodržuje základní zásady dané českými
platnými předpisy.
Výroba hroznů (stř.102) a vína (stř.420) pracují v systému integrované produkce
hroznů a vína (EKOWIN).
Středisko 103 - sady bylo od roku 2009 v přechodném období, od roku 2013 má
certifikaci příslušným orgánem k přechodu do systému kontrolovaného ekologického
zemědělství pod značkou BIO-Produkt.
36
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
FINANČNÍ ANALÝZA
Ukazatele v tis. Kč
2011
2012
2013
Základní kapitál
110 414
110 414
110 414
Vlastní kapitál
189 708
190 460
196 055
185
175
161
178 539
159 372
163 111
Tržby za zboží
7 026
9 470
13 280
Obchodní marže
1 694
2 353
4 182
Výkony
171 513
149 902
149 831
Výkonová spotřeba
103 436
93 806
88 057
Přidaná hodnota
69 711
58 449
65 957
Osobní náklady
55 664
54 826
52 313
Odpisy dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku
15 937
16 952
17 665
6 480
-1 749
6 428
Výnosové úroky
61
50
21
Nákladové úroky
595
453
554
-771
-479
-191
10 198
3 361
8 109
8 184
2 505
8 109
Počet pracovníků (přepočtený stav za rok)
Výsledkové ukazatele
Celkový obrat (tržby za zboží a prodej vl.
výrobků a služeb)
Provozní výsledek hospodaření
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření za účetní období (po
zdanění)
37
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Rozvahové ukazatele
Aktiva celkem
227 941
236 406
234 661
Dlouhodobý hmotný majetek
133 288
133 823
131 002
Dlouhodobý finanční majetek
4 361
4 172
4 198
Zásoby
57 034
62 643
69 600
Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
30 615
26 936
25 203
Cizí zdroje
38 233
45 434
38 606
0
0
0
Závazky (krátkodobé i dlouhodobé)
19 833
21 670
21 525
Bankovní úvěry
18 400
24 275
17 082
Poměrové ukazatele
2011
2012
2013
Přidaná hodnota/obrat
39,08
36,83
40,44
6,84
17,37
8,13
17,15
16,97
15,45
4,96
4,21
5,08
Osobní náklady na 1 prac. v Kč a měsíc
25 074
26 107
27 077
Přidaná hodnota na 1 pracovníka v Kč
377 141
333 994
409 670
Přidaná hodnota na 1 Kč osobních nákladů
1,25
1,06
1,26
Hospodářský výsledek na 1 Kč os. nákladů
0,18
0,06
0,12
Rezervy
Přidaná hodnota/hospodářský výsledek
Pohledávky / obrat
Vlastní kapitál / cizí zdroje
Dle zpracované analýzy patří společnost k finančně zdravým podnikům a ukazatelé
nesignalizují větší finanční potíže a hrozbu úpadku.
38
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
PŘÍLOHY
Účetní závěrka společnosti za období 2013
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Cash Flow
Příloha k účetní závěrce
39
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Jméno a příjmení, obchodní
firma nebo jiný název účetní
jednotky
VÝKAZ ZISKU A
ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke
dni 31.12. 2013
PATRIA Kobylí, a.s.
(v celých tisících Kč)
Sídlo nebo bydliště účetní
jednotky
a
místo podnikání, liší-li se od
bydliště
IČ
č.p. 716
25532359
691 10 Kobylí
Označení
a
I.
A.
TEXT
b
9 470
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
9 098
7 117
(ř.01-02)
03
4 183
2 353
(ř.05 až 07)
04
149 831
149 902
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
137 930
135 390
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
4 891
2 905
Aktivace
07
7 010
11 607
08
88 057
93 806
Spotřeba materiálu a energie
09
70 080
74 409
Služby
10
17 977
19 397
Výkony
3.
B.
Výkonová spotřeba
B.
1.
B.
2.
minulém
2
13 281
II.
2.
běžném
1
01
Obchodní marže
1.
Skutečnost v účetním období
Tržby za prodej zboží
+
II.
Číslo
řádk
u
c
(ř.09+10)
Přidaná hodnota
(ř.03+04-08)
11
65 957
58 449
Osobní náklady
(ř.13 až 16)
12
52 313
54 826
Mzdové náklady
13
39 043
39 218
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
924
2 160
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
12 346
13 448
Sociální náklady
16
0
0
D.
Daně a poplatky
17
1 400
1 536
E.
Odpisy douhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
17 665
16 952
19
2 598
3 029
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
1 123
731
Tržby z prodeje materiálu
21
1 475
2 298
22
2 735
2 466
+
C.
C.
1.
C.
2.
C.
3.
C.
4.
III.
III.
1.
III.
2.
F.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
(ř.20+21)
(ř.23+24)
40
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
F.
1.
F.
2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
Zůst.cena prodaného dlouhodobého majetku
23
1 111
1 263
Prodaný materiál
24
1 624
1 203
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období (+/-)
25
671
-193
Ostatní provozní výnosy
26
16 498
16 286
Ostatní provozní náklady
27
3 840
3 927
Převod provozních výnosů
28
0
0
Převod provozních nákladů
29
0
0
Provozní výsledek hospodaření
........................[ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 22 -(+/- 25) + 26 - 27 + (- 28) - (- 29)]
30
6 429
-1 750
Skutečnost v účetním období
Označení
Číslo
řádk
u
TEXT
sledovaném
1
minulém
2
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
0
33
0
0
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem
34
0
0
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
0
0
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
0
0
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
0
0
Náklady z finančního majetku
38
0
0
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
0
0
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
0
0
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)
41
Výnosové úroky
42
22
50
Nákladové úroky
43
555
453
Ostatní finanční výnosy
44
663
714
Ostatní finanční náklady
45
321
790
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření
[ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 -(+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (- 46) - (- 47))
48
-191
-479
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
49
1 506
856
Q.
1.
- splatná
50
1 506
856
- odložená
51
0
0
52
4 732
-3 085
Mimořádné výnosy
53
2 117
6 034
R.
Mimořádné náklady
54
246
443
S.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
0
0
S.
1.
- splatná
56
0
VI.
J.
VII.
VII.
1.
2.
3.
VIII.
K.
IX.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
2.
**
XIII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
(ř.34 až 36)
(ř.50 + 51)
(ř.30 + 48 - 49)
(ř.56 + 57)
41
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
57
0
0
58
1 871
5 591
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
0
0
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
(ř.52 + 58 - 59)
60
6 603
2 506
****
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
(ř.30+48+53-54)
61
- odložená
2.
*
Mimořádný výsledek hospodaření
W.
(ř.53 - 54 - 55)
185 010
Okamžik
23.3.2014
sestavení:
Právní forma účetní
akciová společnost
jednotky:
Předmět podnikání účetní
zemědělství
jednotky:
Jméno a podpis stat.orgánu nebo fyz. osoby, která je úč. jednotkou:
182 979
výnos
y
185 výnos
010 y
185
485
Ing. Tomáš Čačík
Jméno a příjmení, obchodní firma
nebo jiný název účetní jednotky
ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
PATRIA Kobylí, a.s.
(v celých tisících
Kč)
0
Sídlo nebo bydliště účetní
jednotky
a místo
podnikání, liší-li se od bydliště
IČ
č.p. 716
691 10 Kobylí
25532359
označen
í
..............
a
3 362
178 407 náklad
y
Ing. Tomáš Čačík
Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení účetmí závěrky:
Minimální závazný výčet
informací podle vyhlášky
č.500/2002 Sb.,
ve znění
pozdějších předpisů
8 109
náklad
y
AKTIVA
............................................................
b
Číslo
řádk
uc
Minulé úč.
období
Běžné účetní období
Brutto
1
Korekce
2
Netto
3
Netto
4
AKTIVA CELKEM
(ř.02+03+31+63)=ř.67
001
399 929
-165
268
234
661
236 406
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
0
0
0
0
B.
Dlouhodobý majetek
(ř.04+13+23)
003
295 666
-164
664
131
002
138 116
B. I.
Dlouhodobý nehmot. maj.
12)
004
297
-277
20
121
B. I.
1.
Zřizovací výdaje
005
0
0
0
0
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
0
0
3. Software
007
297
-277
20
121
4. Ocenitelná práva
008
0
0
0
0
5. Goodwill (+/-)
009
0
0
0
0
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
0
0
0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný
7.
majetek
011
0
0
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek
012
0
0
0
0
8.
(ř.05 až
42
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až
22)
013
291 171
-164
387
126
784
133 823
B. II.
1.
Pozemky
014
3 485
0
3 485
1 359
2.
Stavby
015
101 490
3.
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
016
94 568
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
017
78 516
69
972
19
217
26
891
5. Základní stádo a tažná zvířata
018
4 012
-31
518
-75
351
-51
625
-1
962
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
0
70 126
23 507
29 538
2 050
2 786
0
0
0
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
020
5 169
0
5 169
6 245
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
hmotný majetek
021
0
0
0
0
022
3 931
-3
931
0
262
023
4 198
0
4 198
4 172
024
1
0
1
1
025
215
0
215
430
026
30
0
30
30
027
0
0
0
0
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
3 952
0
3 952
3 711
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
0
0
0
0
030
0
0
0
0
9.
B. III.
B. III.
1.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
(+/-)
Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až
30)
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a
3.
podíly
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící
4.
osoba, podstatný vliv
2.
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
finanční majetek
0
označen
í
..............
a
AKTIVA
............................................................
b
C.
Oběžná aktiva
(ř.32+39+48+58)
C. I.
Zásoby
38)
C. I.
1.
Materiál
Číslo
řádk
uc
Minulé úč.
období
Běžné účetní období
Brutto
1
Korekce
2
Netto
3
Netto
4
102
996
69
600
10
356
031
103 600
-604
032
69 600
0
033
10 356
0
2. Nedokončená výroba a polotovary
034
2 268
0
2 268
2 688
3. Výrobky
035
48 970
0
48
970
45 040
4. Zvířata
036
5 791
0
5 791
4 967
5. Zboží
037
2 215
0
2 215
1 117
038
0
0
0
0
039
0
0
0
0
(ř.33 až
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
(ř.40 až
97 639
62 646
8 834
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
47)
C. II.
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
0
0
0
0
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
0
0
0
0
3. Pohledávky - podstatný vliv
042
0
0
0
0
43
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Pohledávky za společníky, členy
družstva
a za účastníky sdružení
043
0
0
0
0
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
0
0
0
0
6. Dohadné účty aktivní
045
0
0
0
0
7. Jiné pohledávky
046
0
0
0
0
8. Odložená daňová pohledávka
047
0
0
0
0
4.
C. III.
Krátkodobé pohledávky
57)
C. III.
1.
(ř.49 až
25
204
15
811
048
25 808
-604
Pohledávky z obchodních vztahů
049
16 415
-604
2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
0
0
0
0
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
0
0
0
0
052
0
0
0
0
053
0
0
0
0
6. Stát - daňové pohledávky
054
0
0
0
0
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
457
0
457
239
8. Dohadné účty aktivní
056
8 649
0
8 649
8 990
9. Jiné pohledávky
057
287
0
287
340
058
8 192
0
8 192
8 598
059
1 621
0
1 621
1 050
2. Účty v bankách
060
6 571
0
6 571
7 548
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
0
0
0
0
063
663
0
663
651
064
264
0
264
294
2. Komplexní náklady příštích období
065
0
0
0
0
3. Příjmy příštích období
066
399
0
399
357
Pohledávky za společníky, členy
4.
družstva
a za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní
5.
pojištění
C. IV.
Krátkodobý finanční maj.
62)
C. IV. 1.
Peníze
D. I.
Časové rozlišení
66)
D. I.
1.
Náklady příštích období
označ.
a
(ř.59 až
(ř.64 až
číslo Stav v běžném
řádku účetním období
c
5
PASIVA
b
26 395
16 826
Stav v minulém
účetním období
6
PASIVA CELKEM
(ř.68+85+118)=ř.001
067
234 661
236 406
A.
Vlastní kapitál
(ř.69+73+78+81+84)
068
196 055
190 461
A. I.
Základní kapitál
(ř.70 až 72)
069
110 414
110 414
A. I. 1.
Základní kapitál
070
110 414
110 414
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
0
0
3. Změny základního kapitálu (+/-)
072
0
0
073
3 998
3 985
074
3 931
3 931
A. II.
Kapitálové fondy
A. II. 1.
Emisní ážio
(ř.74 až 77)
44
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
2. Ostatní kapitálové fondy
075
85
72
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
076
-18
-18
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)
077
0
0
078
4 952
4 696
079
4 820
4 696
080
132
0
081
70 088
68 860
A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond
a ostatní fondy ze zisku
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
(ř.79+80)
2. Statutární a ostatní fondy
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
(ř.82+83)
A. IV. 1.
Nerozdělený zisk minulých let
082
70 088
68 860
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)
083
0
0
A. V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
(ř.01-69-73-78-81-85-118)=ř.60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu
084
6 603
2 506
B.
Cizí zdroje
085
38 606
45 945
B. I.
Rezervy
086
0
0
087
0
0
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
088
0
0
3. Rezerva na daň z příjmů
089
0
0
4. Ostatní rezervy
090
0
0
091
1 586
1 607
B. I.
1.
(ř.86+91+102+114)
(ř.87 až 90)
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahů
092
0
0
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
093
0
0
3. Závazky - podstatný vliv
094
0
0
095
0
0
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
096
0
0
6. Vydané dluhopisy
097
0
0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
098
0
0
8. Dohadné účty pasivní
099
0
0
9. Jiné závazky
100
1 586
1 607
101
0
0
řád.
c
Stav v běžném
účetním období
5
102
19 938
20 062
4.
(ř.92 až 101)
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům
sdružení
10. Odložený daňový závazek
označ.
a
PASIVA
b
B. III.
Krátkodobé závazky
B. III. 1.
Závazky z obchodních vztahů
103
13 519
13 492
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
104
0
0
3. Závazky - podstatný vliv
105
0
0
106
0
0
4.
(ř.103 až 113)
Stav v minulém
účetním období
6
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům
sdružení
45
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
5. Závazky k zaměstnancům
107
2 355
3 084
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
108
1 301
1 734
7. Stát - daňové závazky a dotace
109
1 949
1 528
8. Krátkodobé přijaté zálohy
110
0
0
9. Vydané dluhopisy
111
0
0
10. Dohadné účty pasivní
112
775
183
11. Jiné závazky
113
39
41
114
17 082
24 276
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
115
8 892
11 040
2. Krátkodobé bankovní úvěry
116
8 190
13 236
3. Krátkodobé finanční výpomoci
117
0
0
118
0
0
1. Výdaje příštích období
119
0
0
2. Výnosy příštích období
120
0
0
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
C. I.
C. I.
(ř.115 až 117)
Časové rozlišení
(ř.119+120)
.
.
.
Okamžik sestavení: 23.3.2014
výnosy
### výnosy
#HODNOTA!
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky:
zemědělství
Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky:
Ing. Tomáš Čačík
Jméno a podpis statut. orgánu nebo fyz. osoby, která je úč. jednotkou:
Ing. Tomáš Čačík
Výkaz o peněžních tocích r.2013
firma:
PATRIA Kobylí, a.s.
položka výkazu
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního
období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
8 598
9 980
-1 132
46
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.1.6.
A.*
A.2.
Odpisy stálých aktiv s výjimkou zůst. ceny prodaných stálých
aktiv,umoř.opr.pol. k nab.majetku
Změny stavu opravných položek a rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv včetně oceňovacích rozdílů z kapitálových
účastí
Výnosy z dividend a podílů na zisku vyjma investičních společností a fondů
Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapit. úroků a vyúčtované výnosové
úroky
Ostatní nepeněžní operace
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac.
kapitálu a mimoř. pol.
-482
-650
0
0
0
8 848
-14 931
A.3.
Změna potřeby pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti,akt.účtů čas.rozlišení a doh.účtů
aktivních
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti,pas.účtů čas.rozlišení
a doh.účtů pasivních
Změna stavu zásob
Změna stavu krátkod.fin.majetku nespadajícího do peněžních prostředků a
ekvivalentů
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými
položkami
Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných účtů
A.4.
Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem je investiční činnost
0
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří
mimořádný HV vč. uhr.daně
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
0
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.**
A.6.
A.***
-1 301
-6 676
-6 954
0
-6 083
0
-1 871
-7 954
Peněžní toky z investiční činnosti
7 114
B.1.
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
0
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
0
0
B.4.
Zaplacené kapitalizované úroky
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
7 114
Peněžní toky z finanční činnosti
-2 169
C.1.
Změna stavu dlouhodobých závazků
C.2.
C.2.4
Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky
Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního jmění, event. rez.
fondu včetně záloh
Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům
Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků
společníků
Úhrada ztráty společníky
C.2.5
Přímé platby na vrub fondů
0
C.2.6
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně
Jiné změny vlastního kapitálu (příp. použití výsledku hospodaření minulých
let
Přijaté dividendy nebo podíly na zisku s výjimkou investičních společností a
fondů
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
Čisté snížení, resp. zvýšení peněžních prostředků a peněžních
ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního
období
0
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.7
C.3.
C.***
F.
R.
47
PATRIA Kobylí, a.s.
8 096
0
0
0
0
8 096
0
5 927
5 087
13 685
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
za rok 2013
OBECNÉ ÚDAJE
(1)
Popis účetní jednotky
Obchodní firma:
PATRIA Kobylí, a.s.
Sídlo:
č.p. 716, 691 10 Kobylí
Právní forma:
akciová společnost
Datum vzniku:
23. června 1998
Předmět činnosti:
- zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských
a lesních výrobků, za účelem dalšího zpracování nebo dalšího prodeje
Zaměření zemědělské výroby:
rostlinná výroba,
živočišná výroba,
úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely
- výroba krmných směsí
- výroba vína
- výroba výrobků z plastů
- zednictví
- obráběčství
- zámečnictví, nástrojářství
48
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
- vodoinstalatérství
- truhlářství, podlahářství
- hostinská činnost
- ubytovací služby
- silniční motorová doprava nákladní
- řeznictví a uzenářství
- výroba nápojů
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
- opravy pracovních strojů
- opravy silničních vozidel
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
Statutární orgán:
představenstvo: /valná hromada a.s. 3.6.2010/
předseda:
Ing. Josef Čačík
člen
Miloš Lanžhotský
520715/251
Ing. Roman Borovička
740420/4082
MUDr. Anna Hozová
r.č.
500901/089
555619/1905
Ing. Tomáš Čačík
Ing. Ivo Dubš
750319/3852
451030/408
Dozorčí rada:/valná hromada a.s. 3.6.2010/
předseda
Ing. Karel Máca
r.č.
430427/404
člen
Libuše Štiková
585414/0479
Jiří Zajíček
581124/1381
49
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Základní kapitál:
110.414.000,-- Kč
Splaceno: 100%
Osoby, které
jednotky:
se
podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní
Obchodní jméno osoby
% vkladu na základní kapitálu účetní jednotky
HEIM Trade SE, Brno
2012
2013
30,91
30,91
Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:
Nevyskytly se
(2)
Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní
jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu
Nevyskytly se
(3)
Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních
nákladů
Ukazatel
2012
2013
Průměrný počet zaměstnanců
176
161
z toho řídící pracovníci
18
15
Osobní náklady v tis.Kč
54 825
52 312
50
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
(4)
Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v
peněžní, tak v naturální formě (poskytnuté účetní jednotkou)
Ing. Borovička Roman Kobylí č. 712
2 332 609,-- Kč
Lanžhotský Marcel Kobylí č. 714
1 539 714,-- Kč
Ing. Čačík Tomáš, Kobylí č. 832
79 679,-- Kč
INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH
A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
--------------------------------------------------------------------------------------------
(1)
Účetnictví účetní jednotky
-
Společnost používá software IMES společnosti SoftOK Příbram, s.r.o. Tento
software zahrnuje komplexní balíček: účetnictví, mzdy, zásoby,
personalistika, majetek, atd.)
-
Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví
a Vyhl. 500/200S b. ve znění pozdějších změn a doplňků.
- Účtování, pořízení a úbytek zásob se provádí podle způsobu „A“
-
Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření
bere účetní jednotka za základ:
∗
∗
(2.1)
Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez
ohledu na datum jejich placení.
Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a
jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky.
Způsob ocenění
a) Zásoby
Pořizovacími cenami - zásoby nakoupené
Vlastními náklady:
- zásoby vytvořené vlastní činností včetně přírůstků
zvířat
51
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
- příchovky zvířat
- Nedokončená výroba se oceňuje ve vlastních nákladech, popř.
včetně výrobní režie
- Zboží na skladě a v prodejnách je oceněno v pořizovacích cenách,
u aktivovaného zboží ve stejné výši ocenění uvedené u účtu 121
- Nedokončená výroba
- Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy,
popř. odhadem
b) Nehmotný a hmotný investiční majetek
Pořizovací cenou - nehmotný a hmotný investiční majetek nakoupený
Vlastními náklady - nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní
činnosti, pokud reprodukční pořizovací cena není
nižší než vlastní náklady
-
hmotný
investiční
vlastní činností
majetek
vytvořený
c) Cenné papíry a majetkové účasti
Oceňují se cenou pořízení
d) Příchovky a přírůstky zvířat
Oceněny v cenách na úrovni - operativní plánované kalkulace
vlastních nákladů
Kategorie
MJ
2013
52
PATRIA Kobylí, a.s.
2012
2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Telata narozená
Kč/kg
50,-
50,-
50,--
Telata do 6 měsíců
Kč/kg
33,49
37,09
42,36
Jalovice do 2 let
Kč/kg
34,70
34,93
34,18
Skot výkrm
Kč/kg
47,02
39,92
44,54
Jalovice chovné
Kč/kg
42,39
Prasata výkrm
Kč/kg
33,36
41,-34,25
32,63
e) Výrobky
Ocenění hlavních vlastních výrobků mimo zvířat
Komodita
MJ
2013
2012
2011
Mléko
Kč/lt
7,20
7,2
7,20
Pšenice
Kč/q
350,-
480,-
310,--
Ječmen
Kč/q
350,-
480,-
350,--
Kukuřice zrno
Kč/q
350,-
530,-
380,--
Sláma stelivová
Kč/q
30,-
32,-
32,--
Siláž
Kč/q
70,-
59,64
55,--
Senáž
Kč/q
75,-
69,79
65,--
Seno
Kč/q
110,-
100,-
100,--
Slunečnice
Kč/q
800,-
1000,-
450,--
Meruňky
Kč/q
1100,-
1806,-
1 600,--
Broskve
Kč/q
1100,-
972,-
1 050,--
Hrušky
Kč/q
700,-
1058,-
950,--
Švestky
Kč/q
800,-
936,-
700,--
Višně
Kč/q
1500,-
1012,-
1 070,--
Kč/kg
14,33
16,5
15,--
Hrozny moštové
53
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
(2.2)
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění
příslušného majetku v daném čase.
(2.3)
Druhy vedlejších pořizovacích nákladů
Do pořizovací ceny zásob se zahrnují:
- přeprava
- provize
- clo
- pojistné
(2.4)
Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů
účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz. § 8 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví)
Nebyly
(2.5)
Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravné položky nebyly tvořeny
(2.6)
Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité
odpisové metody při stanovení účetních odpisů
Investiční majetek odpisovaný je odpisován rovnoměrně
podle následující tabulky:
Odpisová skupina
Doba odpisování v letech
1
3
2
5
3
10
4
20
5
30
6
50
Rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy jsou sledovány neúčetně
(2.7)
Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Česká národní banka - denní kurz
54
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT
(1)
Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice
podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani
nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát
Nebyly
(2)
Významné události, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a datem,
ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo
účetní jednotku
Nevyskytly se
(3)
Další významné informace
(3.1) Nehmotný a hmotný investiční majetek kromě pohledávek
a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (úč. 022)
Skupina majetku
Pořizovací cena k
31.12.
Oprávky k 31.12.
(úč. 022)
(úč. 082)
(úč. 022)
2012
2013
2012
2013
DKP
1809
1809
0
0
DKP
4933
5160
6 601
6 069
Stroje, přístroje a zařízení
70 180
72 329
44 016
56 516
Dopravní prostředky
14 072
13 978
16 982
11 492
Inventář
1 292
1 292
1 180
1 275
Celkem
92 286
94 568
68 779
75 352
b) Nehmotný investiční majetek
Tato problematika je obsažena v tabulce v bodě (3.1)
písm. d).
c)Hmotný investiční majetek pořizovaný formou finančního pronájmu
nebyl
d)Přehled o přírůstcích a úbytcích investičního majetku
55
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Nehmotný a hmotný investiční majetek a investice:
Majetek
Stav
(účet)
k 1.1.
Přírůstky
Nákup
Úbytky
Aktiv.
Prodej
a
ostat.
2013
Stav
Vyřaz.
k 31.12.
a ostat.
2013
011
-
-
012
-
-
013
297
297
014
-
-
018
-
-
019
-
-
Celk. 01
297
297
021
98 624
2 881
15
101 490
022
92 287
5 086
2805
94 568
025
76 466
2375
325
78 516
026
4 960
1301
2249
4012
3676
5394
278 586
029
Celk. 02
272 337
7 967
031
1360
2125
3485
032
56
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Celk. 03
1360
2125
3485
041
042
6245
17 428
18 504
5169
Celk. 04
6245
17 428
18 504
5169
Finanční investice:
Finanč.
Stav
invest.
(účet)
k 1 .1.
2013
061
1
062
430
063
30
Přírůstky
Úbytky
Stav
k 31.12.
Nákup
Ostat.
Prodej
Ostat.
2013
1
215
215
30
066
067
3711
241
4172
241
3952
069
Celk. 06
215
4198
e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např.
dlouhodobé spotřeby neuvedené na účtu 018 nebo 028)
předměty
Nevyskytuje se
f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u
nemovitostí věcným břemenem
Pracovní stroj samojízdný-sběrač hroznů Gregoire G10 – v celkové výši
4 000 tis. Kč - zastaven pro Komerční banku, a.s.
57
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění
v účetnictví
Nevyskytuje se
h) Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a
majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí
Mlékařské odbytové družstvo Vyškov
Jižní Morava Tvrdonice
(3.2)
30.000
Kč
215.000
Kč
Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti
Pohledávky
2013
2012
2011
15 810
11 019
21 077
4 280
6 860
10 040
30 dnů po lhůtě splatnosti
6 251
109
9 019
90 dnů po lhůtě splatnosti
2 026
Celkem
z toho: v splatnosti
Po splatnosti
677
859
do 180 dnů -"-
851
2438
593
do 365 dnů -"-
97
329
6
2 304
605
560
nad 1 rok
-"-
b) Pohledávky k podnikům ve skupině
c) Pohledávky kryté
způsobem
podle
zástavního práva
nebo jištěné
Nevyskytly se
(3.3)
Vlastní jmění
a) Popis změn vlastního jmění v průběhu účetního období
Vlastní jmění
(účet)
Stav k
Zvýšení
Snížení
1.1.2013
Stav k
31.12.2013
58
PATRIA Kobylí, a.s.
jiným
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
411
110 414
110 414
412
3 931
3 931
413
73
414
-18
421
4696
124
427
0
600
428
68860
1228
187 956
1964
Celkem
12
85
-18
4820
468
132
70088
468
189 452
b) Rozdělení zisku roku 2013 ve výši 8 109 745,- Kč
příděl FKSP
340 000,- Kč
výplata dividend
1 104 140,- Kč
nerozdělený zisk
5 159 215,- Kč
zisk po zdanění
6 603 355,- Kč
DPPO
1 506 390,- Kč
c) Základní kapitál akciové společnosti
110.414 tis. Kč
Veřejně obchodovatelné akcie:
Nejsou
(3.4)
Závazky
a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti
Závazky
2013
2012
2011
Celkem
13 518
8 054
10 883
6 848
7 624
9 726
3 394
13
305
Z toho: v splatnosti
Po splatnosti
30 dnů po lhůtě splatnosti
59
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
90 dnů po lhůtě splatnosti
3 045
280
155
do 180 dnů -"-
13
0
16
do 365 dnů -"-
76
80
0
b) Závazky k podnikům ve skupině
Nevyskytly se
c) Závazky kryté podle zástavního práva
Nevyskytly se
d) Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Nevyskytly se
(3.5)
Rezervy.
Druh rezervy
stav
1.1.2013
tvorba
čerpání
stav
31.12.2013
- rez. opr. HIM
0
0
- na odměny stat. org.
0
0
(3.6)
Výnosy z běžné činnosti
Druh činnosti
2013
2012
Rostlinná výroba
17 683
11 099
Živočišná výroba
19 531
20 393
Prodej služeb
8 333
9 018
- prodej výrobků z plastů
49 121
50 876
- prodej vína
43 040
43 610
- prodej krmných směsí
224
395
Ostatní činnost (mat., HIM)
2 598
3 029
Jiné výrobní činnosti:
60
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Finanční výnosy
2 117
767
Tržby za zboží
13 281
9 469
Celkem
155 928
148 653
(3.7)
Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj
TAČR –Systém ochrany ovoce pro bezreziduální a ekologickou produkci –
158 tisíc Kč.
TAČR – projekt Plasmy – speciální ochranné nátěry plastových konstrukcí – 550
tisíc Kč.
(3.8)
Dohadné položky aktivní
Rok
Položka
Kč
2013
Pojištění HM - Gregoire
192 035,-
Dotace: Pojištění zvířat, plodin
1 275 297,56
Meziplodiny
Ekologické zem. - sady
4 981 650,22
Integrovaná produkce vinice
1 813 371,15
Zatravnění + biopásy
Zelená nafta
Celkem rok 2013
(3.9)
153 793,49
153 039,47
79 389,8 648 575,89
Dohadné položky pasivní
Rok
Položka
2012
odměny EKO-KOM 12/2012
Kč
178 987,65
Silniční daň prosinec 2012
12 417,00
Pojištění vozidel 4.Q.2012
46 975,--
EON – vyúčtování el. energie
13 884,30
61
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
RWE – vyúčtování plynu
227 272,73
HEIM Trade – nájem pozemky
235 886,00
Globus – finanční bonus
2 651,00
Kaufland – finanční bonus
25 026,75
Tesco – finanční bonus
8 206,10
Masocom Brno - maso
23 358,00
Celkem rok 2012
(3.10)
774 664,56
Dotace 2013
dotační titul
počet
ha,VDJ
Kč
Kč
sazba
výše dotace
Podpora chovu prasat
234 551
pojištění zvířat + dojnice
180 815
pojištění plodin
61 657
pojištění plodin
1 032 824
kontrola užitkovosti
skutečně obdržené dotace
provozní
234 551
27 937
27 937
6 819 648
6 819 648
TAČR - Plasma
550 000
550 000
TAČR - sady
158 000
158 000
16 767
16 767
SAPS
1151,76
6068
Kadávery
meziplodiny
58,64
2 622,67
153 793
ekologické zemědělství sady
220,97
21410,08
4 730 986
ekologické zemědělství sady
19,49
12861,18
250 664
141,83 12 785,53
1 813 371
integrovaná produkce vinice
zatravnění
0,73
7 439,31
5 431
zatravnění
9,04
6 808,86
61 552
Vinice oplocení, výsadby
2 374 515
62
PATRIA Kobylí, a.s.
investiční
2 374 515
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
biopásy
8,51 10 112,42
86 057
Vinifikátory
579 669
579 669
Filtr
866 628
866 628
CELKEM
20 004 865
Zbývá doplatit
8 377 950
(3.11) Bankovní úvěry. Stav k 31.12.2013 v tis. Kč.
ČSOB
KB
revolving
kontokorent
sklep technologie
FVE
10 000 000 Kč
kombajn hrozny
480 000 Kč
4 779 600 Kč
1 982 800 Kč
Implus Leasing
traktor sady
376 905,01 Kč
ČSOB leasing
od 2013
od 2013
IKB leasing
VW Crafter
secí komb. Horsh
Traktor viniční
cross flow filtr
celkem
rok 2012
V Kobylí: 18. 3. 2014
409 872,84 Kč
1 549 727,91 Kč
1 508 973,33 Kč
668 833,95 Kč
21 756 713 Kč
26 292 367 Kč
Razítko a podpis statutárního orgánu:
63
PATRIA Kobylí, a.s.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
64
PATRIA Kobylí, a.s.
Download

Výroční zpráva 2013 po stranu 24