Doe 9774
AN/969
MANUÁL PRE CERTIFIKÁCIU LETí SK
Odsúhlasené
Generálnym tajomnikom a publikované
Vydanie prvé-2001
ICAO
z jeho poverenia
Povinnosti a zodpovednosti
ádzkovatel'ov letisk:
Bezpecnostné
audity, kontroly a skúšky
Uvalenie sankci! za porušeníe alebo
Ibezpecenle súladu s akýmkol'vek
novením týchto predpísov: a
Využívanie vojenských letísk civilnými
alaml
2.4 Implementácia predpisov
,
Implementácia predpisov na certífikáciu I
bude vyžadovat zriadeníe adekvátne per~
a financne vybaveného subjektu v rámci
leteckého úradu V rámcI príslušnej legi~
móže štát požadovat zaplatenie primeran
za vydanle, obnovenie alebo prenos certi'
letíska,
9
Pred udelením certifíkátu letiska sa Letecký
úrad musi ubezpecit, že manuál letiska presne
popisuje
mfraštruktúru
a pozemné
vybavenie
letiska,
a že
obsahuje
všetky
podrobnosti
a mformácie tak ako je uvedené v Sekcii C týchto
predpisov. Letecký úrad sa musí tiež ubezpeci( že
infraštruktúra
a ,oozemné
vybavenie
letisk8
zodpovedajú normám a postupem špecifikovaným
v smernicl
3A 3.
Letecký
úrad
sa
musí
predovšetkým ubezpecit, že letisko bude poskytovat
bezpecné prostredie pre prevádzku lietadiel
pre
ktorú je urcené a že prevádzkovatef' letiska má
potrebné kompetencie a skúsenosti na prevádzku
a správnu údržbu letiska.
10. Ak existujú
nejaké odchýlky
od noriem
a zvyklostí uvedených v smernici 3A 3, Letecký úrad
móže,
po
vykonaní
leteckých
štúdii
na
zabezpeceme bezpecnosti / ak 8 kde sú povolené
normami
8 zvyklost8mi/,
rozhodnút
o udelení
certifikátu za ,oredpokladu, že prevádzkovatef' letiska
splní dané podmienky a dodrží predpisy
Urcitý
odentacný materiál o leteckých štúdiách je uvedený
v Prílohe 3.
11. Platnost certifikátu letiska móže byt otvorená
alebo móže mat limitované trvanie. Jeden štát
špecifikoval patrocnú platnost pre certifikáty,
iný špecifikoval
trojrocnú
platnost,
kým další
nešpecifikoval žiadnu pevnú dobu platnosti. Ak na
mieste
existuje
príslušný
dozorný
a kontrolný
systém, v takomto prípade
je vhodná otvorená
doba platnosti
Modelové predpisy zahrnujú oba
možnosti.
12. Prevádzkovatet
letiska sa móže dob,
zrieknut certifikátu letiska. Je potrebné aby e
predpis, který urcí adekvátnu formu OZné
které je potrebné odevzdat Leteckému úra<
bole
možné
takúto
požiadavku
sp,
a certifikát zrušit. Po zrušení certifikátu je ,0
letisko zatvont pre prevádzku
až kým
certifikát
na
prevádzkovanie
letiska
I
dalšiemu prevádzkovatetovi,
alebo letisko
ostat
otvorené
pre
verejné
POUŽitiE
necertifikované letisko. pre ktoré bude mus
vydat vhodné osobitné predpisy
13. Prechod
certifikátu
letiska
zj
prevádzkovateta na druhého musí byt odsú,
a vykonaný Leteckým úradom. Letecký 0
musí ubezpecit, že navrhovaný
prevádz
bude schopný
prevádzkovat
a udržiavat
v súlade s danými pred,oisml
14. Móže S8 stat, že do ukoncenia I
prechodu
certifikátu
letiska
na
c
prevádzkovateta,
bude potrebné vydat c
certifikát
letiska
pre
žiadateta
aleb,
navrhovaného nástupcu Letecký úrad sa vš,
ubezpecit, že by to boto vo verejnom záujr
certifikát bude udelený po ukoncení prísi
procesu a že tento stav nebude mat negatívl
na bezpecnost lietania.
15.
Vydanie zmeny ku certifikátu
leti~
vyžaduje ak dojde k zmene v používaní, prE
alebo hraniciach
letiska,
alebo prevádz
letiska požaduje vydanie zmeny
MODELOVÉ PREDPISY
38.1.
Požiadavka na certifikát letiska
38.1 1 Prevádzkovatel' letiska urceného na verejné
použitie má v súlade s národnými požiadavkaml
vlastnil' certifikát letiska.
38.1.3
Prevádzkovatel'
letiska, pre kt
nevyžaduje certifikát letiska, maže naprie
požiadat o udelenie certifikátu letiska, za ~
maže úctoval' príslušný poplatek.
38.2
38.1.2
Certifikát
letiska
sa
vyžaduje
ak
maximálna prepravná kapacita lietadla používaného
v prevádzke presahuje .
sedadle!.
Žiadost' o certifikát letiska
Žiadatel' o certifikát
letiska predloží
úradu
na
odsúhlasenie
žiadost
Letl
na
predpísanom
Leteckým
úradom. Žiados
obsahoval' manuál príslušného letiska.
Poznámka:
Alternativa
certifikát
letiska
sa móže
požadovat ak maximálna vzletová hmotnost lietadla
presahuje 2730 kg alebo ak je letisko urcené pre
využívanie aj v noci
udelenie docasného certifikátu je vo verejnom
me a neohrozí bezpecnost letectva
,2
Docasný certifikát
letiska vydaný
lade s predpisom 38.8.1 bude platný do
átumu ked. certifikát
edený; alebo
38.9
LU maŽE
požiadavk
certifikát II
letiska bude vydaný alebo
al nastali
letiska:
) dna ukoncenia platnosti, ktorý je špecifikovaný
ocasnom certifikáte letiska:
bl nastala
)I'vek nastane skoro
ci nastala
1.3
Tieto predpisy sa vztahujú na docasný
fikát letiska tak isto ako na certifikát letiska.
dl vlastn ik
a to v rozsahu, v ktorom sú aplikovatel'né na letisko
a v clenení na nasledujúce castí
Cast' 1. Všeobecné informácie uvedené v Castí 1
rozpIsu týchto predplsov í pozn Priloha 1/ pre úcely
manuálu letiska, právne požiadavky na certifikát
!etiska
a manuál
letiska
ako sú predpisané
v národných predpisoch; podmienky pre využívanie
ietiska
;dostupné
letecké
informacné
služby
a postupy na ich vyhlásenie
;systém záznamu
pohybov
lietadie!
a povinnosti
prevádzkovatel'a
letiska ako sú špecifikované
v Castí O týchto
predpisov
Cast' 2.
Podrobné údaje o umiestnenl letiska- ako
sú uvedené v Castí 2 rozpisu týchto predpisov,
Cast' 3.
Podrobné informácie o letisku, ktoré je
potrebné oznámil' leteckej informacnej s!užbe- ako
je uvedené v Castí 3 rozpisu týchto predpisov,
Cast'
4.
Prevádzkové
postupy
letiska
a bezpecnostné opatrenia -ako je uvedené v Castí 4
rozpisu
týchto
predpisov,
MMe
obsahoval'
odvolanie sa na postupy letovej prevádzkovej
služby ako sú tie, ktoré sa vztahujú na prevádzku za
znlženej viditel'ností.
Postupy riadenia leteckej
dopravy sa obycajne publikujú v manuály leteckých
prevádzkových služieb s odvolaním sa na manuál
letiska,
Cast' 5.
Podrobnosti o správe letiska a systéme
manažmentu bezpecnosti ako je uvedené v Castí 5
rozpisu týchto predpisov
3C,3.2
Ak LU podl'a predpisu 3E.1.1 oslobodl
prevádzkovatel'a
letiska
od splnenia
niektorej
z požiadaviek uvedených v predpise 36.3.2, manuál
letiska musí uvádzat identifikacné císlo LU takejto
výnimky a dátum kedy táto výnimka nadobúda
platnost a všetky podmienky alebo postupy, ktoré
sú zahrnuté do telto výnlmky
Ak údaje nie je zahrnutý do manuálu
3c.3.3
letiska pretože sa nedá na ietisko aplikoval',
prevádzkovatel'
letiska musí
v manuáli uvlest
pricinu, pre ktorú tento údaj nle je aplikovatel'ný
3C.4
Zmeny manuálu letiska
3C.4.1
Prevádzkovatel'
certifikovaného
letiska
musí
zmenit
alebo
opravil'
manuál
letiska,
kedykol'vek je to potrebné tak ,aby sa zabezpecila
presnost informácií uvedených v manuálí.
3C.4.2
Aby bola zachovaná presnost manuálu
letiska, LU maže vydal' písomnú direktivu pre
prevádzkovatel'a
ietiska
v
ktorej
bude
od
prevádzkovatel'a
letiska požadoval',
aby opravil
alebo zmenil manuál v súlade s touto direktivou.
3C.5
letiska
Oznámenie
Prevádzkovatel'
o zmenách
v manuáli
letiska musí LU oznámit'. hned' ako
je
to
možné,
všetky
zmeny,
ktoré
prevádzkovatel' vykonal' v manuáli letiska.
3C.6
Prijatie/Odsúhlasenie
chce
manuálu letiska
za strany LU
LU prijme/ odsúhlasl manuál letiska a všetky jeho
zmeny
za
predpokladu,
že tieto
vyhovujú
požiadavkám predpisov uvedených v tejto castí.
SEKCIA D
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATE~A LETISKA
UVODNÁ POZNÁMKA
Udeienie certifikátu ietiska zavazuje prevádzkovatei'a ietiska zabezpecit bezpecnost, pravideinost a úcinnost
prevádzky na ietisku. umožnit oprávneným pracovníkom LU prístup na letisko za úcelom vykonania
bezpecnostných auditov, kontrol a skúšok . Udeleniecertifikátu zavazuje prevádzkovatef'a plnit si aj oznamovaciu
a ohlasovaclu povinnost podi'a platných ustanovení.
MODELOVÉ PREDPISY
30.1
Súlad s normami a postupmi
Prevádzkovatel'
letiska musí vyhoviet' normám
a postupom
špeclfikovaným
v predpise
3A3
a akýmkol'vek
podmienkam
potvrdeným
v certifikáte v súlade s predpismi 38.4 a 3E.1.1.
30.2
Spósobilost
a obslužného personálu
prevádzkového
30.2.1
Prevádzkovatel'
letiska
zamestná
adekvátny
pocet
kvalifikovaných
a skúsených
pracovníkov
na vykonávanie všetkých kritických
cinností v rámci prevádzky a obsluhy letiska.
30.2.2
Ak LU alebo iná oprávnená vládne
organizácia
požaduje
certifikáciu
sposobilosti
pracovníkov podl'a predpisu 30.2.1, prevádzkovatel'
letiska zamestná len pracovníkov, ktorí sa preukážu
takýmito certifikátmi.
30.2.3
Prevádzkovatel' letiska bude uplatnovat'
program na zvyšovanie sposobilosti pracovníkov
podl'a predpisu 30.2.1.
30.3
Prevádzka a údržba letiska
Na základe akýchkol'vek príkazov, které
vydá,
prevádzkovatel'
letiska
zabezpecí
prevádzku a údržbu letiska v súlade s postupmi
uvedenými v manuáli letiska.
30.3.1
LU
30.3.2
Za úcelom zabezpecenie
bezpecnosti
lietadiel, LU maže vydat' písemné pokyny pre
prevádzkovatel'a
letiska
na zmenu
postupov
uvedených v manuál i letiska.
30.3.3
Prevádzkovatel'
letiska
zabezpecí
správnu a úcinnú údržbu zariadení letiska
30.3.4
Vlastník
certifíkátu
letiska
bude
koordinovat' svoju cinnost' s poskytovatel'om ATS LPS aby sa ubezpecil, že budú zabezpecené
primerané letové prevádzkové služby na zaistenle
bezpecnosti lietadiel v letovom priestore patriacom
letisku. Koordinácia
sa bude vzt'ahovat' aj na
ostatné oblasti týkajúce sa bezpecnosti, ako sú
letecká informacná
služba, letové prevádzkové
služby, meteorologické služby a bezpecnost'
3004
Systém
manažmentu
prevádzkovatel'a letiska
bezpecností
30.4.1
Prevádzkovatel' letiska zavedie systém
manažmentu
bezpecnosti
pre letisko popisujúci
organizacnú
štruktúru,
povinnosti,
právomoci
a zodpovedností
pracovníkov
podl'a organizacnej
štruktúry, so zretel'om na zabezpecenie skutocnosti,
že jednotlivé cinnosti sa vykonávajú tak, aby bolí
dokázatel'ne kontrolovatel'né
a v prípade potreby
bole vykonaná náprava.
30.4.2
Prevádzkovatel'
letiska uloží všetkým
používatel'om
letiska, vrátane
prevádzkovatel'ov
pevných
základní,
handlingových
agentov
a ostatných organizácií, které nezávisle vykonávajú
cinnosti
na letisku
spojené s lietanim
alebo
handlingom
lietadiel
.povinnost'
vyhoviet'
požiadavkám na zabezpecenie bezpecnosti letiska,
které
vyžaduje
prevádzkovatel'
letiska
Prevádzkovatel' letiska bude monitorovat' plnenle
týchto požiadaviek
30.4. 3
Prevádzkovatel' letiska bude vyžadovat'
od
všetkých
užívatel'ov
letiska,
vrátane
prevádzkovatel'ov pevných základní, handlingových
agentova iných organizácií podl'a predpisu 30.4.2,
aby spolupracovali na programe zvyšovania
3-10
-približovacie svetlá
-PAPI/APAPI alebo T-VASIS/AT-VASIS
-reflektorové
osvetlenie
odbavovacej
plochy
-prekažkové návestldlo
- pilotem zapínané osvetlenie, ak je
pritomné a
-systém vlzuálneho navádzania
31ožnýzdroj energie
4.5
UDELENIE
CERTIFIKÁTU
ALEBO
ZAMIETNUTIE
4.5.1
Predpisy
uvedené
v bode
38.3
modelových predpisov vyžadujú aby Letecký úrad
oznámil svoje rozhodnutie udelit alebo zamietnut
udelenie certifikátu. Predpisy uvedené v bode 38.4
modelových predpisov umožnujú Leteckému úradu
v záujme
bezpecnosti
potvrdil' podmienky
v
certifikáte letiska, který bude nesk6r udelený .
etromerný rukáv
svetlenie vetromerného
4.5.2
Na základe
výsledkov vyhodnotenia
formálnej žiadosti o udelenie certifikátu by mal
Letecký úrad oznámit žiadatel'ovi ci bol úspešný
alebo neúspešný. Ak bola žiadost neúspešná
žiadatel' by mal byt vyrozumený o krokoch, které Je
potrebné uskutocnit pred certifikáciou. Napriklad, je
potrebné pozmenit letiskový manuál tak, aby sa do
neho zapracovali všetky zmeny na infraštruktúre
letiska a jeho vybavení, aby sa
vyhovelo
normatívom
a postupem
špecifikovaným
v predpisoch.
rukávu
enné znacky a návestidlá
lacky na pohybovej ploche
liesta na ukotvenie lietadiel
Jzemnenia
áchranné a protipožiarne vybavenie a
,riadenia
ybavenie na údržbu letiska, najma na
bu letových zariadení vrátane merania
a vozovky VPD
~ametacie stroje a odstranovace snehu pre
ariadenia
na
:hopných lietadiel
odstránenie
pohybu
ostupy
a vybavenie
pre
oblast
)stlivosti o vol'ne žijúce zvieratá -biologická
ana
Duplexné rádioprijímace inštalované vo
jlách, které používa prevádzkovatel' na
b po pohybovej ploche
"ítomnost svetiel
ecnost lietadiel
které
mažu
ohrozil'
niace zariadenia
1davky na personál Leteckého úradu
Požiadavky
na personál
Leteckého
,onávajúci posúdenie formálnej žiadosti
certifikátu letiska mažu zahrnovat
inšpektorov, odborníkov na
stratégiu
vzdušného
priestoru,
inšpektorov
ch
a protipožiarnych
systém ov
,ov
na
vizuálne
zabezpecovacie
'I a zariadenia.
4.5.3
Ak bol žiadatel' úspešný bude mu po
pridelení identifikacného císla priznaný certifikát
letiska, který zahrnuje
podmienky
v súlade
s modelovými predpismi 38.4 alebo 3E.1 A
Poznámka. V prílohe 4 je uvedený vzor certifikátu
letiska vydaný urcitýmŠtátom.
4.5.4
Ak prevádzkovatel' letiska nie je schopný
vykonal' opatrenia na odstránenie
nedostatkov,
které mu boli oznámené podl'a bodu 4.5.2, a tak
splnil' požiadavky Leteckého úradu. Letecký úrad
maže
odmietnut
udelenie
certifikátu
Toto
odmietnutie maže byt podložené jedným alebo
viacerými zisteniami, které je potrebné podrobne
špecifikovat
al inšpekcia zariadení a vybavenia letiska odhalila.
že nedostatocne spínajú predpisy pre bezpecnost
leteckej prevádzky
b/ Hodnotenie prevádzkových postupov odhalilo, že
nedostatocne spínajú
predpisy pre bezpecnost
leteckej prevádzky
ci hodnotenie
manuálu
ietiska odhalilo, že
neobsahuje
podrobné údaje vyžadované
podl'a
modelového
predpisu
3C3.1
a príslušných
zoznamov predpisov , a
d/pri
zhodnotení
horeuvedených
skutocností
a ostatných faktorov I uviest zoznam/ sa zistilo, že
žiadatel' nebude schopný prevádzkovat a udržiavat
letisko v súlade s modelovými predpismi 38.3.2a
Download

Manual pre certifikaciu letiska.pdf