Ministerstvo
zemědělstv
Pozemkový úřad Třebíě
Bráfova tř. 2/1 Horka-Domk
67401 Třebíč I
1039 1I2012-MZE-130761
Spisová značka.:
2RP1089712011-130761
Č.j.:
10399112012-MZE-130761
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
II~I~Im00125734935
lllllllmIIIIIII~II~I
Ing. Marcela Svobodová
568408294
[email protected]
yphaax8
V Třebíči dne: 11. 6. 2012
VEŘEJNÁ
VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Třebíč, jako příslušn
§ 19 písmo a) a § 20 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o po
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpr
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších pře
rozhodlo podle ust. § 11 odst. 4 cit. zákona tak, že
správní úřad podle ust.
emkových úpravách a
vě vlastnických vztahů
isů (dále jen "zákon"),
schvaluje
návrh komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Čechočovice a na části katastrální o území Stařeě,
zpracovaný pod číslem zakázky: s_020_2009_CECH, Ing. Mirosla
který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkovýc
Geocart CZ a.s., se sídlem Vinařská 3, Brno.
Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
katastrálního území Stařeč je přílohou tohoto rozhodnutí, ro účas
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):
je uveden ve zvláštní příloze rozhodnutí, která je jeho nedílnou souč
10399112012-MZE-130761
m Dumbrovským CSc.,
úprav, jménem firmy
ík řízení (§27 odst. 1
seznam účastníků řízení
stí.
Odůvodnění
Řízení o pozemkových úpravách bylo zahájeno dne 18. 8. 200 z podnětu Ministerstva
zemědělství, Pozemkového úřadu Třebíč, na základě žádostí vlast ů pozemků s výměrou
zemědělské půdy 162,73 ha, což představuje 67 % z celkové v' ěry zemědělské půdy
v katastrálním území Čechočovice. Zahájení řízení o provedení komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Čechočovice bylo oznámeno veřejnou yhláškou č.j.: 9/08/8742008/PUTRlSv ze dne 30.7.2008. O zahájení řízení byl písemně vyr zuměn Katastrální úřad
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, a příslušné orgán a úřady státní správy
přípisem č.j.: 9/08/1 122-2008/PUTRlSv ze dne 1. 10.2008. Předmě em pozemkových úprav
jsou všechny pozemky v obvodu pozemkové úpravy mimo intrav lán Obce Čechočovice.
Celková výměra řešeného území je 253,6429 ha. Soubor geo tických informací byl
obnoven u lesních pozemků i chatové oblasti, které vstoupily jako ne měňované pozemky dle
§ 3 odst. 2 zákona (výměra pozemků neřešených ve smyslu ust. § 2 ' onaje 119,9444 ha).
S odkazem na ust. § 5 a § 7 vyhlášky č. 545/2002 Sb. byla uzavře a dohoda o zpracování
podkladů pro obnovu souboru geodetických informací pro pozemky neřešené ve smyslu ust.
§ 2 zákona v obvodu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním zemí Čechočovice mezi
Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Třebíč a K astrálním úřadem pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč.
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Třebíč, veřejnou
láškou č.j.: 9/08/12502010/PUTR/Sv
ze dne 8. 11. 2010 svolalo úvodní jednání,
ré se uskutečnilo dne
8.12.2010 v kulturním domě v Čechočovicích. Na tomto jednání byli přítomní vlastníci
seznámeni s účelem, formou a obvodem pozemkové úpravy. Dále b li přítomní informováni
o provedených přípravných pracích, seznámeni s předpokládaným
onogramem prací na
zhotovení návrhu pozemkové úpravy a s následnou realizací pozem ové úpravy. S vlastníky
byl projednán postup při stanovení nároků, odsouhlasen způs
určování vzdálenosti
jednotlivých pozemků. Na závěr jednání byl zvolen sbor zástupců počtu 5 členů volených
z řad vlastníků pozemků a 2 členů nevolených. Do sboru zástupců byli zvoleni: Kovář Jan
(Čechočovice 9), Stoklas Josef (Čechočovice 2), Matoušek Jiří (Če očovice 8), Kedroň Jiří
(Čechočovice 102) a Ježek Alois (Čechočovice 31). Nevoleným či nem sboru zástupců byl
za Obec Čechočovice jmenován Oldřich Špaček, za pozemk vý úřad Ing. Marcela
Svobodová. Předsedou sboru zástupců byl zvolen pan Ježek Alois, Č chočovice 31.
Obvod pozemkové úpravy byl upřesněn na základě zaměření sku ečného stavu, které bylo
dokončeno v květnu 2010, a je rozdělen na dvě samostatné části vnitřní a vnější obvod.
Část vnějšího obvodu přiléhá k části území, která vstupuje do ozemkové úpravy jako
nesměňovaná. Ve dnech 18. 8. 2010 až 19. 8. 2010 a 5. 10. 010 až 8. 10. 2010 se
uskutečnilo zjišťování průběhu hranic pozemků s jednotlivými vi stníky, které prováděla
komise složená z pracovníků pozemkového úřadu, katastrálního úřa u, zpracovatele návrhu a
zástupců obcí. Po určení obvodu pozemkové úpravy byla vypočte a plocha upravovaného
území dotčeného pozemkovou úpravou, tj 373,5873 ha. Porovn ím výměry určené ze
zaměření vyšetřených hranic a výměry získané součtem výměr všech parcel v obvodu
pozemkové úpravy evidovaných v katastru nemovitostí byl stan ven opravný koeficient
1,00166969. Pro stanovení nároků použil projektant opravný koefici nt 1,000000.
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Třebíč, veřejnou v hláškou č.j.: 9/08/1476201O/PUTRlSv ze dne 15. 12.2010 oznámilo vystavení soupisu n roků vlastníků pozemků
v obvodu komplexní pozemkové úpravy v termínu od 10.1.2011
24.l.2011 na Obecním
103991/2012-MZE-130761
úřadě v Čechočovicích a na Ministerstvu zemědělství, Pozemkovém úřadě Třebíč. Současně
byl soupis nároků doručen vlastníkům, jejichž pobyt byl znám. Ve dech 13. 1. 2011 a 14. 1.
2011 byli na Obecním úřadě v Čechočovicích přítomni zástupci pracovatele pozemkové
úpravy firmy Geocart CZ a.s., Brno, a Pozemkového úřadu Třebíč aby mohla být podána
vysvětlení k vystaveným nárokům. Soupis nároků je rozdělen na pozemky v obvodu
pozemkové úpravy řešené ve smyslu ust. § 2 zákona, pozemky neř šené ve smyslu ust. § 2
zákona a pozemky mimo obvod pozemkové úpravy. Ke dni vylož ní soupisu nároků bylo
v pozemkové úpravě řešeno 485 parcel evidovaných na 20 listech vlastnických.
Spoluvlastníkům LV č. 153 bylo na základě písemné dohod vypořádáno podílové
spoluvlastnictví tak, že část odpovídající spoluvlastnickému podílu byla připočtena k jejich
nároku. K soupisu nároků nebyly podány žádné námitky nebo připo ínky.
Plán společných zařízení zahrnuje opatření sloužící pro zpřístupnění pozemků,
vodo hospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povr ových vod a omezení
vodní eroze a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, výšení její ekologické
stability. Je navržen tak, aby byly splněny požadavky sboru zás upců a obce, vyjádření
dotčených orgánů a organizací a byla zachována plná funkčnost s stému. Při návrhu byla
převážně využita stávající cestní síť, která je doplněna tak, aby plnil kromě funkce dopravní
i funkci protierozní ochrany a spolu s doprovodnou zelení dotvář la celkový ráz krajiny.
Z důvodu vysokých sklonů a přesažení přípustného limitu srn u půdy je na částech
zájmového území navrženo zatravnění, zatravněný zasakovací pá a vyloučení pěstování
erozně náchylných plodin. Pro společná zařízení bylo použito ,4772 ha pozemků ve
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 1 ,3783 ha se na výměře
pozemků potřebné pro společná zařízení podílela Obec Čechoč vice. Pozemkový úřad
vykoupil ve prospěch státu 1,6969 ha zemědělské půdy, proto e výměra pozemků ve
vlastnictví státu a Obce Čechočovice nepokrývala potřebnou vý ěru pro navržený plán
společných zařízení. Plán společných zařízení byl vyhotoven v s ladu s ust. § 9 odst. 8
zákona s v souladu s ust. § 9 vyhlášky Č. 545/2002 Sb. Plán společný h zařízení byl posouzen
a odsouhlasen sborem zástupců dne 20. 7. 2011 a schvále zastupitelstvem Obce
Čechočovice dne 30. 8. 2011.
Z výše uvedených podkladů byl zpracován návrh nového umístě í pozemků. Pozemkový
úřad pozvánkou č.j.: 19462312011-MZE-130761 ze dne 26.1 2011 vyzval vlastníky
k projednání návrhu nového uspořádání pozemků na Obecní úřad v Čechočovicích ve dnech
14. II. 2011 a 15. 11. 2011. Vlastníci, kteří se na projednání nedo avili, byli pozemkovým
úřadem k projednání písemně vyzváni (č.j.: 221384/2011-MZE-13 761 ze dne 6.12.2011) a
současně jim byla zaslána mapa s vyznačením původních a nově navržených pozemků a
protokol o projednání nového uspořádání pozemků. Spoluvlast íci LV Č. 191, podali
připomínku k návrhu nového uspořádání pozemků v rámci Komp exní pozemkové úpravy
Čechočovice. Připomínka byla pozemkovým úřadem posouzena, b la projednána se sborem
vlastníků a spoluvlastníci byli se stanoviskem pozemkového úřad seznámeni písemně. Při
zpracování návrhu bylo v jednom případu překročeno kritérium při ěřenosti ceny, a to u LV
Č. 194. Jedná se o vlastníka vstupujícího do pozemkové úpravy po
e s jedním pozemkem.
Překročení kritéria ceny bylo projednáno se sborem zástupců, kte ' vyslovil souhlas s tím,
aby pozemkový úřad ustoupil od požadavku na uhrazení rozdílu ce y (§ 10 odst. 2 zákona
13912002 Sb.). Nové pozemky jsou v rámci jednotlivých LV avrženy tak, aby byly
respektovány zásady přiměřenosti kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných
pozemků. Stávající omezení vlastnických práv byla převedena v plném rozsahu na nové
pozemky. V průběhu řízení byly dle potřeby svolávány kontrolní ny. Na základě dohody
mezi obcí Čechočovice a Městysem Stařeč bude současně s roz odnutím o výměně nebo
č.
l03991/2012-MZE-130761
přechodu vlastnických práv k pozemkům provedena změna kat
v trati .Klozovické", Změnou katastrální hranice jsou dotčena katast
a katastrální území Stařeč. Do katastrálního území Stařeč p
.Klozovickě" o výměře 41644 m2• Rozhodnutí o změně katastrál
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč. Navrže
již dříve realizované změny katastrální hranice mezi obcí Čechočov
byla odsouhlasena zastupitelstvy Obce Čechočovice a Městyse Staře
trální (obecní) hranice
ální území Čechočovice
ejdou pozemky z trati
' (obecní) hranice vydá
změna je kompenzací
ce a Městysem Stařeč a
.
á
Veřejnou vyhláškou č.j.: 25349/2012-MZE-130761 ze dne 8.2.2 12 oznámil pozemkový
úřad vystavení návrhu Komplexní pozemkové úpravy Čechočovice v termínu od 29.2.2012
do 30.3.2012 na Obecním úřadě v Čechočovicích a na M' isterstvu zemědělství,
Pozemkovém úřadě Třebíč. Poslední termín uplatnění námitek a při omínek k vystavenému
návrhu byl stanoven na 30. 3. 2012. Pozemkový úřad současně sta vil termín závěrečného
jednání na 11. 4. 2012 v kulturním domě v Čechočovicích.
a tomto jednání byly
zhodnoceny výsledky komplexní pozemkové úpravy. Dále byl podány informace k
aktualizaci plánu společných zařízení podle návrhu nového uspořád ní pozemků, k vytyčení
pozemků po vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové ' pravy. K vystavenému
návrhu nového uspořádání pozemků byla vznesena jedna připomí a spoluvlastníků LV
10, kteří požádali o obnovení původního pozemku p.č. GP 5254. P odsouhlasení navržené
změny návrhu nového uspořádání pozemků dotčeným vlastníkem by o připomínce vyhověno.
V návrhu Komplexní pozemkové úpravy Čechočovice je navrženo 52 parcel na 200 listech
vlastnických. S návrhem nového uspořádání pozemků v katastrálním území Čechočovice a na
části katastrálního území Stařeč souhlasí vlastníci, resp. spoluvlastn i 253,4480 ha, tj. 99,78
% výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ust. § 2 zákona Komplexní pozemkové
úpravě Čechočovice.
č.
Na základě výše uvedených skutečností vydalo Ministerstvo
úřad Třebíč, v souladu s ust. § 11 odst. 4 zákona Č. 139/2002
rozhodnutí a schválilo návrh komplexních pozemkových úprav
výrokové části tohoto rozhodnutí. Po nabytí právní moci toho
pozemkový úřad po dohodě s jednotlivými vlastníky či nájemci
pozemkové úpravy vytyčení hranic pozemků. O způsobu př
zabezpečení polních prací se dohodnou vlastníci pozemků respek
Současně se účastníkům řízení připomíná ust. § 11 odst. 12 zákona,
stav podle schváleného návrhu je závazný i pro právní nástupce
vydání rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přec
k pozemkům podle ust. § 11 odst. 8 zákona se v listinách o nab
oprávnění k pozemkům (např. v kupní smlouvě, v usnesení so
v zástavní smlouvě) kromě nabývaných pozemků uvedou i jim od
schváleného návrhu (údaje o nich poskytuje pozemkový úřad). J
jejich části nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez souhl
zatížit nebo zcizit.
emědělství, Pozemkový
. v platném znění toto
ak, jak je uvedeno ve
rozhodnutí zabezpečí
a v souladu s návrhem
dání pozemků včetně
ive uživatelé vzájemně.
de je uvedeno, že právní
vlastníků pozemků. Do
odu vlastnických práv
vlastnictví nebo jiného
du o nabytí dědictví,
vídající pozemky podle
dnotlivé pozemky nebo
su pozemkového úřadu
Dále pozemkový úřad upozorňuje vlastníky, že s ohledem na no é uspořádání vlastnictví
k pozemkům bude žádoucí aktualizovat nájemní smlouvy. Dle fin čních možností přistoupí
pozemkový úřad k postupné realizaci společných zařízení navrže ých v rámci Komplexní
pozemkové úpravy Čechočovice ve smyslu zákona o pozemkových pravách a pozemkových
úřadech.
10399112012-MZE-130761
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno do
k Ministerstvu zemědělství České republiky
zákona č. 13912002 Sb. v platném znění)
Pozemkového úřadu Třebíč (§ 83 a § 86
pozdějších předpisů).
o odvolání
15 dnů ode dne jeho oručení podat odvolání
- Ústřednímu pozemko 'mu úřadu (§ 22 písmo e
podáním učiněným u
inisterstva zemědělství,
zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění
ého úřadu Třebíč
Údaje o zveřejnění:
vyvěšeno dne:
sejmuto dne:
Přílohy:
1. Zvláštní příloha k rozhodnutí č.j.: 10399112012-MZE-1307
seznam účastníků řízení
2. Návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území
katastrálního území Stařeč, zpracovaný pod číslem zakázky:
Miroslavem Dumbrovským CSc., který je osobou úředně o
pozemkových úprav, jménem firmy Geocart CZ a.s., se sídle
3. Žádost o vytyčení pozemků
4. Záznam ze závěrečného jednání Komplexní pozemkové úpra
I
ze dne 11.6.2012 -
Čechočovice a na části
_020_2009_ CECH, Ing.
rávněnou k projektování
Vinařská 3, Brno.
y Čechočovice
Rozdělovník:
1. Obdrží na doručenku známí účastníci řízení uvedení ve zvláštní říloze tohoto
rozhodnutí, kterým se dle ust. § 11 odst. 5 zákona k rozhod ti připojuje z náležitostí
návrhu jen ta písemná a grafická část návrhu, která se dotý konkrétního účastníka
řízení
2. Ostatním účastníkům řízení se podle ust. § 11 odst. 5 zák na rozhodnutí oznamuje
veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na
dní desce Ministerstva
zemědělství, Pozemkového úřadu Třebíč tt :/lea ri.czl u ic/web/mze/ ozemkoveurady) a na úřední desce Obecního úřadu Čechočovice a M styse Stařeč, kde lze do
schváleného návrhu nahlédnout.
3. Po nabytí právní moci obdrží Katastrální úřad pro Vysoči u, Katastrální pracoviště
Třebíč
á
úř
10399112012-MZE-130761
Zvláštní příloha k rozhodnutí
účastníků řízení:
č.j.: 103991/2012-MZE-130761
ze dne 11.6.2012 - seznam
1.
°
ADW AGRO,a.s., 28348982, Krahulov 76 , 675 21
říšky; Anděl Miroslav,
29.2.1964, Výčapy 218 , 674 01 Třebíč; Andresová
agda PhDr., 12.8.1980,
Vrchotovy Janovice 22 , 257 53 Vrchotovy Janovice ; B ejs Antonín, 29.9.1947,
Čechočovice 94 , 675 22 Stařeč; Bartejs Vlastimil, 22.2.19 5, Račerovická 774/1 ,
674 01 Třebíč; Bartejsová Irena, 15.2.1955, Račerovická 774/1 , 674 01 Třebíč;
Bartejsová Marie, 16.11.1948, Čechočovice 94 , 675 22 Stařeč; Bauer Zdeněk,
10.10.1957, Čechočovice 101 , 675 22 Stařeč; Bobe Antonín,
27.5.1940,
Čechočovice 47, 675 22 Stařeč; Bobková Miroslava, 10.4 1948, Čechočovice 47,
675 22 Stařeč; Cejpková Irena, 27.3.1966, čp. 104,
75 25 Rokytnice nad
Rokytnou; Čech Pavel MUDr., 8.1.1970, Kmochova 1090, 674 01 Třebíč; Čermák
Čeněk Ing. ,15.11.1943, Sídliště 1276 , 250 01 Brandýs nad Labem; Čermáková
Lýdia, 9.11.1948, Sídliště 1276,25001
Brandýs nad Lab m; Dobrovolná Anežka,
20.6.1945, Nárameč 127 , 675 03 Budišov; Dokulil Pavel, .2.1978, čp. 12,67525
Rokytnice nad Rokytnou; Doležalová Marie, 30.5.1957, Tyršova 165 , 675 22
Stařeč; Ďurinová Hana, 13.9.1974, Čechočovice 20 , 675 22 Stařeč; Dvořák Petr
Ing., 26.1.1960, Mlýnská 170 , 675 22 Stařeč; Ferda lastimil Ing., 7.2.1953,
Číha1ín 75, 675 07 Čechtín; Ferdová Vlasta, 21.4.1955, Čí lín 75, 675 07 Čechtín;
Filippi Petr Ing. ,20.11.1948, Náměstí J. Gurreho 2 , 373
Římov; Frajová Věra,
6.4.1926, Čechočovice 57 , 675 22 Stařeč; Fukal Zdeněk, 6 9.1962, Čechočovice 71
, 675 22 Stařeč; Genšiniák Miroslav, 7.5.1956, Markva ice 86, 675 22 Stařeč;
Hanzal Marek, 23.10.1976, čp. 71 , 675 28 Opatov; Hed ávný Jaroslav, 7.5.1959,
Viktorinova 311/11 ,67401
Třebíč; Hnidáková Marie, 7.. 1927, Nová Brtnice 9,
675 21 Okříšky; Hobza Jiří, 16.9.1952, Markvartice 27, 75 22 Stařeč; Hobzová
Stanislava, 19.5.1957, čp. 251 , 675 25 Rokytnice nad Ro ytnou; Hrůzová Helena,
12.8.1949, Markvartice 16 , 675 22 Stařeč; Chlebounov Irena Mgr., 28.5.1971,
Klausova 2541/15 , 155 00 Praha 5 - Stodůlky; Chrom Drahomíra, 15.2.1955,
Markvartice 34 , 675 22 Stařeč; Chromý Ivo, 22.8.1948,
arkvartice 34 , 675 22
Stařeč; Chromý Jaroslav, 11.7.1969, Zákostelní 121 , 675 55 Hrotovice; Chromý
Petr, 22.4.1974, Čechočovice 53 , 675 22 Stařeč; Jaru Zdeněk Ing., 7.2.1935,
Zdiměřická 1434/23 , 149 00 Praha 11 - Chodov; Janou ek Zdeněk, 19.10.1964,
Prostřední 302 , 763 12 Vizovice; Jeřábková Květoslava, 2 .5.1965, čp. 33 , 675 23
Kojetice; Ježek Alois ,31.5.1934,
Čechočovice 31 ,675 2 Stařeč; Ježek Josef,
18.3.1938, Čechočovice 34,67522 Stařeč; Ježek Ladislav, 23.1.1947, Čechočovice
27 ,67522
Stařeč; Ježková Božena, 20.12.1939, Čechoč ice 31 ,67522
Stařeč;
Ježková Marie, 10.10.1943, Čechoěovice 34, 675 22 St řeč; JIHOMORA vsKÁ
LESNÍ s.r.o., 26244004, Stará 8 /81, 674 01 Třebíč; Kedroň Jiří, 12.6.1976,
Čechočovice 102 , 675 22 Stařeč; Kocmánek Radek, 2.9.1971, Perk 78 , 675 22
Stařeč; Kocmánková Marta, 14.11.1970, Perk 78 , 675 22 Stařeč; Kolářová Lucie,
21.10.1982,
Čechočovice 28, 675 22 Stařeč; Kotač vá Marie, 24.12.1944,
Čechočovice 20 , 675 22 Stařeč; Kovář Jan, 31.1.1953, Čechočovice 9 , 675 22
Stařeč; Kovář Oldřich, 9.2.1963, Čechočovice 29 , 675 22 Stařeč; Krajská správa a
údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, 90450, K ovská 1122/16 , 586 01
Jihlava; Kubiš Karel, 4.1.1953, Markvartice 81 , 675 22 Stafeč; Kuthan Jan lng.,
8.8.1963, Petrovice 132,67521
Okříšky; Leinweber Ant nín , 12.12.1958, Horní
Břečkov 27, 671 02 Šumná ; Leinweberová Eva, 7.11.195 , Horní Břečkov 27, 671
02 Šumná ; Lesy České republiky, S.p., 42196451, Pře yslova 1106/19 , 501 68
Hradec Králové; Mastera Slavomír, 19.12.1943, čp. 244, 6 525 Rokytnice nad
l03991/2012-MZE-
130761
Rokytnou; Mašterová Blažena, 24.5.1946, čp. 244, 675 25 okytnice nad Rokytnou;
Moudrá Marie, 12.2.1939, Čechočovice 24, 675 22 St řeč; Moudrý Jaroslav ,
24.2.1935, Čechočovice 24, 675 22 Stařeč; Musil Jiří ,23 .. 1952, Markvartice 83,
675 22 Stařeč; Musilová Alena, 25.4.1956, Markvartice 8 ,675 22 Stařeč; Novák
Jiří, 27.4.1958, Fr. Hrubína 735/9 , 674 01 Třebíč; N váková Dagmar Mgr.,
25.12.1973, tř. Čsl. legií 2198/78 , 370 06 České Bud iovice; Novotná Marie,
13.8.1943, Čechočovice 13 , 675 22 Stařeč; Obec Čechočo ice, 376779, čp.79, 675
22 Stařeč; Obec Hvězdoňovice, 377287, Hvězdoňovice , 675 21 Okříšky; Obec
Markvartice, 378143, Markvartice, 675 22 Stařeč; Ob stová Jana, 29.8.1943,
Šatov 341 , 671 22 Šatov; Ondráček Martin Ing. arch. , 22.4 1971, Haškova 153/17 ,
638 00 Brno - Lesná; Padmosová Lucie, 9.10.1987, Trn a 141, 674 01 Třebíč;
Padmosová Mária, 29.6.1957, Čechočovice 51 ,675 22 St řeč; Padmosová Sylvie,
7.7.1994, Čechočovice 51 ,675 22 Stařeč; Palla Petr, 19. 0.1967, Tuřanské nám.
22/29, 620 00 Brno - Tuřany; Pažourková Jaroslava, 25.3 1972, Markvartice 52 ,
675 22 Stařeč; Petriláková Ladislava, 1.6.1954, Niva 389, 75 22 Stařeč; Plajerová
Jaroslava, 10.3.1946,
Čechočovice 69 , 675 22 Stař č; Pokorná Vladimíra,
25.12.1955, čp. Sl , 675 25 Rokytnice nad Rokytnou; P ická Jiřina, 25.11.1924,
čp. 153 , 675 2S Rokytnice nad Rokytnou; Prchalová Ja ,20.6.1964,
Kyjevská
572/4 ,67401
Třebíč; Procházka Tomáš Bc., 20.1.1984,
metanova 912 ,675 71
Náměšť nad Oslavou; Roupec Jiří, 1.3.1969, Čechočovic 109, 675 22 Stařeč;
Rybar Jan, 1.7.1971, Jar. Haška 643/3 , 674 01 Třebíč; veditelství silnic a dálnic
ČR, 65993390, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4; Sob tka Zdeněk ,21.1.1955,
Čechočovice 75, 675 22 Stařeč; Sobotková Hana, 31.3.19 , Čechočovice 75, 675
22 Stařeč; Souček Jaroslav, 13.8.1955, Střítež 125,
74 01 Třebíč; Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, 70994234, D ážděná 1003/7 , 110 00
Praha 1; Stoklas Josef, 2.9.1964, Čechočovice 2 , 675 2 Stařeč; Stoklas Petr,
13.7.1974, Čechočovice 108 , 675 22 Stařeč; Stoklasová Dagmar Mgr., 8.7.1945,
Rakovského 3145/15 , 143 00 Praha 12 - Modřany; Stok asová Marie, 14.8.1955,
Čechočovice 12 , 675 22 Stařeč; Svoboda Jaroslav ,6.1.19 3, Čechočovice 21 , 675
22 Stařeč; Svoboda Karel ,27.2.1940, Čechočovice 44, 75 22 Stařeč; Svoboda
Petr, 15.11.1973, Markvartice 49 , 675 22 Stařeč; Svobo a Vladimír ,30.3.1932,
Čechočovice 7, 67522 Stařeč; Svobodová Jana, 24.4.1978, čp. 241 ,67527 Předín;
Svobodová Jarmila, 3.1.1935, Čechočovice 7,675 22 St eč; Svobodová Ludmila,
27.1.1950,
Čechočovice 82 , 675 22
Stařeč; Svob ová Marie, 30.5.1935,
Čechočovice 50 ,67522 Stařeč; Svobodová Radka, 23.8.19 3, Čechočovice 44, 675
22 Stařeč; Šajovičová Jana, 25.12.1952, Čechočovice 35 ,67522
Stařeč; Šaňková
Miluše, 18.2.1959, Čechočovice 11 , 675 22 Stařeč; Šo stal Bohuslav, 5.3.1951,
Petrovice 133 , 675 21 Okříšky; Špaček Bohumil, 31.7.1 51, Mikuláškova 50113,
674 01 Třebíč; Špaček Oldřich, 28.1.1955, Čechočovi e 98 , 675 22 Stařeč;
Štveráčková Marie, 29.4.1942, Markvartice 35 , 675 2
Stařeč; Talpová Iveta,
20.5.1981, Na Kopci 4199/18,58601
Jihlava; Tornek Bo urnil,9.8.1955, Křečkov
39 , 290 01 Poděbrady ; Tomek Josef, 5.5.1949, Tábors ' 44/35 ,67401
Třebíč;
Tornek Pavel, 16.6.1952, čp. 202 , 675 25 Rokytnice ad Rokytnou; Trojanová
Pavla, 20.4.1959, Kodaňská 553/37 , 101 00 Praha 10 - V šovice; Urban Stanislav,
15.2.1949, Markvartice 77, 675 22 Stařeč; Urbanová Marje, 9.6.1953, Markvartice
77, 675 22 Stařeč; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 69797111,
Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 - Nové město; ala Aleš Ing., 19.2.1971,
Střítež 153, 674 01 Třebíč; Vávrová Marcela, 24.7.1983, Demlova 962/19, 674 01
Třebíč; Veselá Marie, 25.9.1952, Markvartice 78 ,675
2 Stařeč; Vláčil Josef,
16.9.1965, čp. 175 , 675 25 Rokytnice nad Rokytnou; V al František, 23.2.1957,
Hvězdoňovice 36 , 675 21 Okříšky; Vrzal Lubomír, 21.1 1950, Čechočovice 99 ,
675 ZZ Stařec; Yrzalova Jiřina, 13.9.1955, Čechočovice 99 675 22 Stařeč;
10399112012-MZE-130761
Vysočina, 70~90749, Žižkova 1882/57 , 587 33 Jihla
25.3.1973,
Cechočovice 102 , 672 22 Stařeč; Zelink
Čechočovice 100,67522
Stařeč; Zelníček Jaromír, 3.5.19
22 Stařeč; Zelníčková Věra, 18.11.1952,
Čechočovic
Zemědělské družstvo Stařeč, družstvo, 140341, Perk 514 ,
Markéta Ing., 18.6.1977, Petrovice 127 , 675 21 Okříšky;
a; Zejdová Jana Ing. ,
vá Pavla, 28.12.1943,
I, Čechočovice 86, 675
86, 675 22 Stařeč;
522 Stařeč; Zimolová
2. Osoby podle sdělení soudu (zemřel-li vlastník pozemk , který je předmětem
pozemkových úprav):
Bastl Jaroslav, 27.5.1941, Okrajová 1072/32, 674 01
řebíč; Bastl Vladimír,
29.12.1981, čp.247, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou; Bas I Vlastimil, 23.12.1966,
Spojenců 447/16A, 674 01 Třebíč; Bastl Zdeněk, 23.11.196 ,Benešova 506/23, 674
O I Třebíč; Brindová Helena, 17.8.1948, Sokolovská 765, 75 51 Jaroměřice nad
Rokytnou; Čermáková Františka, 6.10.1942, Čechočovice 18 ,67522 Stařeč; Houzar
Petr, 21.12.1977, Okružní 907/9, 674 01 Třebíč; Kaderová rahoslava, 23.10.1947,
Spojenců 912/13, 674 01 Třebíč; Kotačková Marie, 24.12 1944, Čechočovice 20 ,
675 22 Stařeč; Mertová Marie, 16.2.1954, Čajkovského 52/18, 674 01 Třebíč;
Nováková Martina, 20.9.1975, Mládežnická 1030120, 6
01 Třebíč; Souček
Jaroslav, 13.8.1955, Střítež 125 , 674 01 Třebíč; Špaček P vel,24.11.1970,
čp. 6,
67523 Kojetice; Špačková Ludmila, 3.9.1947, čp. 6 ,6752
Kojetice; Štěpanovská
Veronika, 7.5.1976, Račerovická 785/17, 674 01 Třebíč; alma Triša, 16.8.1964,
Družstevní 1092/5,67401 Třebíč;
3. Fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná v cná práva k pozemkům
mohou být řešením pozemkových úprav dotčena:
Novozámský Vít JUDr., soudní exekutor, Bratislavská 73,6 200 Brno; Podkonický
Juraj JUDr. Ph.D, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 6 3/132, 160 00 Praha6;
Kocián Petr JUDr., Exekutorský úřad Brno - venkov, Veveří 125,61645 Brno; Mgr.
Pavel Pajer, Exekutorský úřad Tachov, Hornická 1786, 47 01 Tachov; Kubis
Marcel Mgr., Exekutorský úřad Šumperk, Masarykovo ná . 4/44, 789 01 Zábřeh;
Cink Libor Mgr., Exekutorský úřad Břeclav, nám. T.G. Masaryka
17, 690 02
Břeclav; E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2156/6, 37 49 České Budějovice;
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Klášterská 126, 37 01 Jindřichův Hradec;
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ:411 7518 , Orlická 2020/4,
13000 Praha 3 - Vinohrady, okres Hlavní město Praha; Kozáková Ivana JUDr.,
Exekutorský úřad Třebíč, Bráfova 53,67401
Třebíč; Kon z David Mgr., Exekuční
úřad Cheb, 26.dubna 10, 350 02 Cheb; Česká pojišťovna a.. , IČ:45272956 , Spálená
75/16, 11304 Praha 1 - Nové Město; Okresní správa sociál ího zabezpečení Třebíč,
Karlovo nám. 106/57, 674 01 Třebíč; Finanční úřad v řebíěi, Žerotínovo nám.
17/1, 674 01 Třebíč; Mgr. Radek Karafiát, Exekutorský úřad Jihlava, Královský
Vršek 25, 568 01 Jihlava; Finanční úřad v Pelhřimově Příkopy 1754, 393 01
Pelhřimov; Tlačbaba Radek Ing. , Rybné 20, 588 27 Rybné;
4. Účastníka řízení, který není znám nebo jehož pobyt není z árn, zastupuje v řízení o
pozemkových úpravách opatrovník:
Polická Jiřina, 11.4.1952, Vltavská 202/3, 625 00 Brno - S rý Lískovec (LV 154)
103991120 12-MZE-13076
1
Download

Veřejná vyhláška pozemkového úřadu