LEGAL UPDATE 1/2014
Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními změnami v České republice a na Slovensku za
leden 2014. Zabývali jsme se především dokumenty, které nebyly uvedeny v předchozích vydáních
Legal Update, či návrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na významu.
Hlavní témata:
Novela exekučního řádu umožňuje postih celého SJM pro dluhy,
které vnikly před uzavřením manželství jednomu z manželů
Návrh zákona o registru smluv ve druhém čtení
URSO rozhodlo o výške taríf za prístup do distribučnej siete a
distribúciu plynu na rok 2014 pre SPP – distribúcia, a.s.
Na Slovensku sa pripravuje novela zákona o tepelnej energetike
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Přehled právních předpisů nabývajících účinnosti ČR ................................ 2
Přijaté právní předpisy ČR ......................................................................... 2
Připravované právní předpisy ČR............................................................... 2
ÚOHS, ČTÚ ............................................................................................... 4
Právní předpisy EU .................................................................................... 4
Prijaté právne predpisy v SR ...................................................................... 5
Pripravované právne predpisy SR .............................................................. 5
Protimonopolný úrad SR ............................................................................ 6
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ......................................................... 7
Judikatura ČR ............................................................................................ 7
Judikatúra SR ...........................................................................................10
Judikatura SD EU .....................................................................................11
Právní časopisy .........................................................................................12
nabyla
účinnost
novela
dozvěděl, může být společné jmění postiženo
exekučního řádu, podle které je nyní možné
jen do výše, již by představoval podíl dlužníka,
exekuovat pro dluhy, které vnikly před
kdyby
uzavřením manželství jednomu z manželů.
vypořádáno podle § 742 (viz výše).
K
1.1.2014
Poslanecká sněmovna také stihla projednat
návrh zákona o registru smluv. Odborná
veřejnost
vesměs
se
staví
pozitivně,
k celé
rekodifikaci
nicméně
v podobě
článků, rozborů, a stanovisek upozorňuje
na
možné
interpretační
potíže
nových
pramenů práva.
1.
Přehled
právních
předpisů
nabývajících účinnosti
bylo
jmění
zrušeno
a
Zajímavé je především to, že na vymezení
majetku pro exekuci se nebude vztahovat
žádné zúžení rozsahu majetku rozhodnutím
soudu,
smlouvou,
sjednáním
režimu
oddělených jmění nebo vyhrazením vzniku
společného jmění ke dni zániku manželství.
2.
Přijaté právní předpisy
Kontrola
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-
společné
částek
Sbírky
zákonů
na
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
ucinnosti/
(autor: DPL)
(autor: DPL)
Ve sledovaném období nebyl Poslaneckou
sněmovnou přijatý žádný právní předpis.
Novela exekučního řádu
Novelizaci § 242a o.s.ř. a navazujícího § 42
ex.ř., která nabyla účinnosti k 1.1.2014 je nově
možné exekuovat celé SJM pro dluhy, které
vnikly před uzavřením manželství jednomu z
maželů.
3.
(autor: DPL)
3.1.
Původní návrh novely počítal s omezením
podle § 742 NOZ. Dle tohoto ustanovení se při
Připravované právní předpisy
Poslanecká sněmovna
Návrh zákona o registru smluv
vypořádání společného jmění nahlíží na podíly
Dne 21. 1. 2014 prošel prvním čtením v
obou manželů jako by byly stejné. Aplikací
Poslanecké
tohoto ustanovená by tedy exekuovat šlo jen
zákona o Registru smluv (sněmovní tisk č.
podíl manžela, který do manželství přinesl
42/0), jehož cílem je zvýšení veřejné kontroly
dluhy, tj polovinu SJM (případně by soud
nakládání s majetkem státu, krajů, obcí a
přihlédl i k nákladům vynaloženým na společný
dalších subjektů.
majetek,
k potřebám
nezaopatřených
apod.). Druhému manželu
by zbyl
sněmovně
poslanecký
návrh
dětí,
Cílem návrhu zákona je zřídit Registr smluv, ve
vždy
kterém by se povinně uveřejňovaly smlouvy
minimálně jeho „nedotknutelný“ podíl.
Nově se tato podmínka bez dalšího nepoužije,
druhý manžel bude muset vyjádřit nesouhlas
ve smyslu § 732: Pokud vznikl dluh jen
uzavřené:
Českou republikou,
územním samosprávným celkem,
jednoho z manželů proti vůli druhého manžela,
právnickou osobou zřízenou zákonem,
který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez
nebo
zbytečného odkladu poté, co se o dluhu
právnickou
osobou,
kterou
stát,
LEGAL UPDATE 1/2014
územní samosprávný celek sám nebo
podnikání. Navrhuje se odstranit povinnost
s jinými územními samosprávnými
osob, které ohlašují živnost, žádají o koncesi
celky ovládá, a to i prostřednictvím jiné
nebo
právnické osoby. Návrh zákona tak
jednou již doložené obecnímu živnostenskému
zřizuje další prvek veřejné kontroly
úřadu, pokud skutečnosti, které tyto doklady
nakládání s majetkem státu, krajů,
osvědčují, zůstaly beze změny. Jde o doklad
obcí a dalších subjektů.
prokazující
Smlouva podléhající uveřejnění má nabýt
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění (toto
ustanovení kritizuje stanovisko vlády)․ Nebude-
oznamují
změnu,
odbornou
dokládat
způsobilost,
doklady
doklad
prokazující právní důvod pro užívání prostor
sídla a výpis z evidence trestů, není-li tento
starší než 3 měsíce.
li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců ode
Současně
dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od
právní úpravy vedení živnostenského rejstříku
počátku.
ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
Dle stávajícího § 147a ZVZ jsou veřejní
údajů zapisovaných osob. Údaje o bydlišti a
zadavatelé
profilech
místě pobytu na území České republiky,
(internetových stránkách) uveřejňovat smlouvy
bydlišti mi-mo území České republiky, jakož i
s hodnotou plnění nejméně 500 000 Kč.
veškeré údaje o podnikateli po uplynutí 4 let
Většina ostatních smluv je přístupná na
ode dne zániku posledního živnostenského
základě individuální žádosti podle zákona o
oprávnění tedy již nebudou veřejně dostupné.
povinni
na
svých
svobodném přístupu k informacím.
se
navrhuje
provedení
změny
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti práv-
3.2.
Vláda
https://apps.odok.cz/vlegis
nických osob a řízení proti nim
Cílem návrhu zákona je v reakci na rozmach
nekalých praktik při poskytování úvěrů někte-
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.
rými nebankovními úvěrovými subjekty z řad
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
právnických osob umožnit trestní postih těchto
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších
praktik i u těchto osob.
předpisů
Změna se bude týkat jen § 7 zákona, kde se
Cílem navrhované novely živnostenského zá-
za slova "legalizace výnosů z trestné činnosti z
kona je snížení administrativní zátěže podnika-
nedbalosti (§ 217 trestního zákoníku), vloží
telů při zahájení a v průběhu živnostenského
slovo lichva podle § 218 trestního zákoníku.
LEGAL UPDATE 1/2014
3.3.
Přehled připravovaných právních předpisů
(autor: DPL)
čNázev návrhu zákona
VL/OV
1.
2.
3.
Senát
Prezident
-
-
18.12.
23.12.
P
105/0
Novela z. o Strestní odp. PO
85/0
Novela z. - živnostenský zákon
16.1.
42/0
Návrh zákona o registru smluv
13.1.
21.1.
476/2013
Novela z. o ochraně spotřebitele
27.11.
10.12.
23.1.
P
Pozn.: VR – vráceno PS; OR – obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět, NEP –
nepodepsal
4.
Evropská komise přijala nové Pokyny pro
ÚOHS, ČTÚ
státní podporu investic v rámci rizikového
financování
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskovezpravy
Malé a střední podniky a malé a inovativní
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
společnosti
se
střední
tržní
kapitalizací,
obzvláště když jsou nové na trhu, mají často
zkontrolováno v období 1.1. - 31. 1. 2014
problém zajistit si prostředky pro své projekty.
Dochází tak k selhání trhu, které je možné
(autor: DPL)
napravit poskytnutím podpory ze strany státu.
4.1.
ČTÚ
V
Ve sledovaném období nevydal ČTÚ žádnou
aktuální tiskovou zprávu relevantní pro účely
Legal Update.
4.2.
s přípravou
modernizace
pravidel
veřejné
podpory přijala Evropská komise nové Pokyny
pro státní podporu investic v rámci rizikového
financování,
které
mají
usnadnit
zprostředkování potřebných prostředků pro
ÚOHS
V souvislosti
průběhu
výše zmíněné podniky. Veřejná podpora může
návrhu
Směrnice
Evropského parlamentu a Rady o určitých
pravidlech upravujících žaloby o náhradu
škody podle vnitrostátního práva v případě
prostřednictvím finančních nástrojů a dalších
opatření přilákat investice právě do výše
zmíněných projektů.
5.
Právní předpisy EU
porušení právních předpisů členských států a
Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže
http://eur-
ÚOHS vyzývá k účasti na debatě ohledně
lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2014&month=1
návrhu. Text k návrhu směrnice je ke stažení
zkontrolováno
na stránkách úřadu.
zveřejnění
(autor: NNE)
v období 1.1.2014 - 31.1.2014 dle
LEGAL UPDATE 1/2014
Ve sledovaném období tohoto vydání Legal
Update nebyl Evropským
parlamentem
Radou
legislativní
EU
přijat
žádný
a
akt
relevantní pro účely Legal Update.
(autor: EMR)
Vládny návrh novely zákona o tepelnej
energetike
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
n&MasterID=4784
Prijaté právne predpisy v SR
6.
Dňa
09.01.2014
bol
Národnej
rade
SR
skontrolované do 31.01.2014
predložený vládny návrh novely zákona o
(autor: GZA)
tepelnej
Novela zákona o ochrane a využívaní
energetike
v
znení
neskorších
predpisov. Novelou sa má transponovať do
slovenského právneho poriadku smernica EP
poľnohospodárskej pôdy
a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
Navrhuje sa okrem iného definovať výrobu
n&MasterID=4717
tepla v centrálnom zdroji tepla v budove.
Dňa 28.01.2014 schválila Národná rada SR
V prípade schválenia návrhu novely zákona sa
novelu
a využívaní
rozširi pôsobnosť zákona o tepelnej energetike
poľnohospodárskej pôdy. Novela nadobudne
na práva a povinnosti fyzických osôb a
účinnosť dňa 27.02.2014.
právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom
zákona
o ochrane
zdroji tepla v budove. V súvislosti s definíciou
Cieľom novely zákona je zvýšiť ochranu viníc
koncového odberateľa tepla sa tiež navrhuje
a zabrániť ich degradácii a znižovaniu výmery
spresniť pojem konečný spotrebiteľ.
na stanovištiach vhodných pre pestovanie
viniča. Z tohoto dôvodu si je orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy pri návrhu zmeny
vinice
na
iný
druh
poľnohospodárskeho
pozemku povinný vyžiadať odborné stanovisko
V
súvislosti
s
centralizovaného
podporou
zásobovania
účinného
teplom
sa
navrhuje stanoviť doplňujúce podmienky pre
výstavbu sústavy tepelných zariadení.
Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu
Ďalej sa navrhuje vyňať nové budovy s
poľnohospodárskeho a stanovisko dotknutého
maximálnou výpočtovou ročnou potrebou tepla
orgánu
30 MWh z povinnosti prednostného pokrytia
územnej
samosprávy
obsahujúce
zhodnotenie historických súvislostí a zámerov
regionálneho rozvoja.
Od účinnosti novely bude zároveň možné
použiť poľnohospodársku pôdu na stavebné
účely a iné nepoľnohospodárske účely len
v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom
rozsahu.
potreby
tepla
z
existujúcich
zdrojov
na
využívanie obnoviteľnej energie.
Zároveň
sa
navrhuje
rozširiť
povinnosť
inštalovať určené meradlá alebo pomerové
rozdeľovače tepla u konečného spotrebiteľa aj
na konečného spotrebiteľa tepla v budove s
centrálnym zdrojom tepla. Obdobne to má
platiť aj pre pravidlá rozpočítania nákladov na
výrobu tepla.
7.
Pripravované právne predpisy
skontrolované do 31.01.2014
Navrhovaný termín nadobudnutia účinnosti
LEGAL UPDATE 1/2014
novely
zákona
o
tepelnej
energetike
je
ktoré
01.05.2014, s výnimkou niektorých ustanovení,
7.1.
by
mali
nadobudnúť
účinnosť
až
01.06.2014.
Prehľad pripravovaných právnych predpisov
skontrolované do 31.01.2014
(autor: EMR)
ČPT
Názov návrhu zákona
Dátum
1.
2.
3.
Prezident
doručenia
853
Novela Exekučného poriadku
10.01.
850
Novela Občianskeho zákonníka
10.01.
849
Novela zákona o verejnom obstarávaní
10.01.
843
Novela Daňového poriadku
08.01.
831
Novela zákona o tepelnej energetike
09.01.
829
Novela zákona o dani z príjmov
07.01.
8.
Protimonopolný úrad SR
úrad
SR
správne
konanie
voči
dvom
podnikateľom podnikajúcim na trhu výroby,
http://www.antimon.gov.sk
distribúcie a predaja tovarov a služieb v oblasti
skontrolované do 31.01.2014
geodézie a kartografie na území Slovenskej
(autor: GZA)
republiky
Protimonopolný úrad SR začal správne
vo
veci
možnej
dohody
obmedzujúcej súťaž.
konanie vo veci možnej kartelovej dohody v
Začatiu
oblasti geodézie a kartografie
vykonanie inšpekcií u dotknutých podnikateľov.
správneho
konania
predchádzalo
Na základe získaných dôkazov nadobudol
http://www.antimon.gov.sk/protimonopolny-uradzacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-kartelovejdohody-v-oblasti-geodezie-a-kartografie/
Dňa dňa 16.12.2013 začal Protimonopolný
úrad podozrenie, že dotknutí podnikatelia sa
pri poskytovaní tovarov a služieb dohodli na
rozdelení
trhu
Slovenskej
republiky,
koordinovali svoje správanie vo verejných
LEGAL UPDATE 1/2014
obstarávaniach
a
obchodných
odvetví
verejných
súťažiach, priamo alebo nepriamo určovali
ceny poskytovaných tovarov a služieb alebo
http://www.urso.gov.sk
iných obchodných podmienok a dohodli sa na
skontrolované do 31.01.2014
tom, že obmedzia alebo budú kontrolovať
(autor: EMR)
výrobu, odbyt, technický rozvoj alebo investície
s cieľom vzájomnej kontroly svojich výrobných
aktivít.
V sledovanom období nevydal URSO žiadnu
vyhlášku relevantnú pre účely Legal Updatu.
Takéto konanie môže byť v rozpore s § 4
zákona o ochrane hospodárskej súťaže č.
136/2001 Z. z. v platnom znení ako aj čl. 101
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré
stanovujú zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž.
10.
zkontrolováno do 31.1.2014
(autor: JKE)
10.1.
Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní
(tzv.
„bid
rigging“)
najškodlivejších
predstavujú
praktík,
ktorá
jednu
z
poškodzuje
obstarávateľov aj spotrebiteľov, pretože sa
vynakladá viac verejných prostriedkov, ktoré
by mohli byť použité na iné verejné projekty.
Judikatura ČR
Judikatura
správního soudu
Nejvyššího
Databáze NSS na:
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaE
xtendedSearch
K postupu při vydávání územního plánu
Vzhľadom na to, že ide o horizontálne dohody
medzi
priamymi
konkurentmi,
ktoré
sa
považujú za ťažké kartely, hrozí podnikateľom
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListV
ety&evl_id=58794
v prípade preukázania takejto dohody pokuta
Nejvyšší správní soud vydal dne 17.1.2014,
až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce
rozsudek čj. 5 Aos 2/2013 - 83, v němž se
uzavreté
účtovné
obdobie.
Uvedené
zabýval otázkou vydávání územního plánu a
nevylučuje
možnosť
účastníka
zakázanej
případné vázanosti již vydanými územními
dohody obmedzujúcej súťaž získať plnú alebo
rozhodnutími.
čiastočnú imunitu z uloženia pokuty, ak splní
Nejvyšší správní soud judikoval ve výše
podmienky stanovené zákonom.
zmíněném rozsudku tyto právní věty: Při
V prípade, ak sa preukáže, že sa uchádzač
podieľal na kolúzii vo verejnom obstarávaní,
takýto uchádzač sa po dobu troch rokov od
konečného
existenciu
rozhodnutia
dohody
potvrdzujúceho
obmedzujúcej
súťaž
nemôže zúčastňovať verejných obstarávaní.
Tento zákaz sa nevzťahuje na toho, kto splnil
podmienky pre neuloženie alebo zníženie
pokuty podľa leniency programu.
vydávání územního plánu (§ 54 stavebního
zákona z roku 2006) není obec vázána již
vydanými
územními
probíhajícími
územními
rozhodnutími
řízeními;
ani
naopak
územní rozhodnutí musí být vydáváno v
souladu
s
platnou
územně-plánovací
dokumentací; přípravu územního plánu, resp.
jeho změny nelze podřizovat probíhajícímu
územnímu řízení.
Námitky proti návrhu změny územního plánu
9.
Úrad pre reguláciu sieťových
podle § 52 odst. 2 stavebního zákona z roku
LEGAL UPDATE 1/2014
2006 (předpokládá je obecně i § 172 odst. 5
odst. 2 o. s. ř.
správního řádu z roku 2004 proti návrhu
opatření obecné povahy) představují institut
Judikatura Nejvyššího soudu
veřejnoprávní, byť jeho smyslem je především
10.2.
ochrana
vlastnického
práva
subjektů
Databáze NS na:
dotčených
napadenou
změnou
územního
plánu (opatření obecné povahy). Ve vztahu k
danému
ustanovení
soukromoprávní
konkrétním
je
uzavření
smlouvy
územním
jakékoli
uzavřené
řízení,
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/W
ebSpreadSearch
byť
v
jednou
Důkazní
síla
znaleckého
posudku
předloženého účastníkem řízení
stranou smlouvy je účastník, kterému svědčí
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
právo podat námitky, irelevantní.
Search/71F5C2365018D0B3C1257C7000335334?openD
Nejvyšší správní soud dále také judikoval, že
ocument&Highlight=0,
řízení o změně územního plánu (opatření
obecné povahy) dle § 52 a násl. stavebního
Nejvyšší soud ČR vydal dne 22.1.2014 roz-
zákona z roku 2006 a územní řízení (o
sudek sp. zn. 26 Cdo 3928/2013, ve kterém se
umístění stavby) dle § 84 a násl. stavebního
zabýval důkazní silou znaleckého posudku
zákona z roku 2006 jsou zcela odlišná
předloženého účastníkem řízení.
samostatná řízení, přičemž každé z nich má
svá specifika, jakož i samostatné odlišné
procesní prostředky právní obrany.
Nejvyšší soud judikoval, že účelem novelizace
ustanovení § 127 o. s. ř. a začlenění
ustanovení § 127a o. s. ř. bylo urychlit řízení a
K právní povaze rozhodnutí okresní správy
umožnit
sociálního zabezpečení ve věci nároku na
posudek, na nějž se hledí - obsahuje-li
regresní náhradu
všechny zákonem požadované náležitosti a
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListV
ety&evl_id=58947
účastníkům
předložit
znalecký
doložku znalce o tom, že si je vědom následků
vědomě nepravdivého znaleckého posudku jako na posudek vyžádaný soudem. Tím se
Nejvyšší správní soud vydal dne
17.1.2014
změnila důkazní hodnota znaleckého posudku
rozsudek čj. 4 Ads 100/2013 - 26, v němž se
předloženého účastníkem, který při dodržení
zabýval právní povahou rozhodnutí okresní
všech obsahových náležitostí stanovených v §
správy sociálního zabezpečení ve věci nároku
127a o. s. ř. není důkazem listinným, ale má
na regresní náhradu.
důkazní sílu znaleckého posudku, a proto se
Nejvyšší správní soud judikoval následující:
stala dosavadní judikatura v tomto směru
Rozhodnutí
sociálního
nepoužitelnou. Postup podle ustanovení §
zabezpečení ve věci nároku na regresní
127a o. s. ř. neporušuje ani zásadu rovnosti
náhradu (§ 126 zákona č. 187/2006 Sb., o
stran, neboť druhému účastníku zůstávají
nemocenském pojištění) vůči třetí osobě, která
zachovány stejné námitky jako proti soudem
svým
ustanovenému
okresní
zaviněným
správy
protiprávním
jednáním
znalci
(např.
námitka
způsobila vznik sociální události, která byla
podjatosti) a jeho posudku (např. nesprávnost,
důvodem pro vyplacení dávek nemocenského
nejasnost, neúplnost).
pojištění pojištěnci, je rozhodnutím správního
Protože ustanovení § 127a o. s. ř. hovoří o
orgánu ve věci soukromoprávní ve smyslu § 7
znaleckých posudcích obecně, není důvodu,
LEGAL UPDATE 1/2014
aby se uvedené ustanovení nevztahovalo i na
Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanci, který
znalecké posudky revizní. Splňuje-li znalecký
uzavřel
posudek
řízení
rozvázání pracovního poměru, přísluší – bez
předpoklady stanovené v § 127a o. s. ř.,
ohledu na to, co bylo v této dohodě uvedeno
pohlíží se na něj jako na znalecký posudek
jako důvod rozvázání pracovního poměru a
vyžádaný soudem i v případě, že jde o
zda byl v době uzavření dohody zařízením
znalecký posudek revizní.
závodní
předložený
účastníkem
se
zaměstnavatelem
preventivní
dohodu
péče vydán
o
lékařský
posudek o způsobilosti zaměstnance k práci Nárok
zaměstnance
na
odstupné
při
rozvázání pracovního poměru dohodou
odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku
průměrného výdělku, jestliže bude zjištěno, že
zaměstnanec v době uzavření dohody o
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
Search/76E5ABF8921D64EFC1257C70004CAEA6?ope
nDocument&Highlight=0,
rozvázání pracovního poměru nesměl pro
pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání
nebo pro ohrožení nemocí z povolání dále
konat dosavadní práci a že tato okolnost byla
skutečným důvodem rozvázání pracovního
Nejvyšší soud ČR vydal dne 21.1.2014 roz-
poměru účastníků, a jestliže – byly-li důvodem
sudek sp. zn. 21 Cdo 983/2013, ve kterém
zdravotní
řešil otázku nároku zaměstnance na odstupné
výkonu dosavadní práce pracovní úraz nebo
při rozvázání pracovního poměru dohodou.
onemocnění
Nejvyšší soud judikoval, že lékařský posudek
zaměstnavatel
vydaný zařízením závodní preventivní péče o
odpovědnosti za škodu vzniklou zaměstnanci
způsobilosti zaměstnance k práci není aktem,
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
z něhož by byl soud při zjišťování důvodu
podle ustanovení § 367 odst. 1 zák. práce.
rozvázání pracovního poměru [tj. při zjišťování,
zda k rozvázání pracovního poměru mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem došlo z
důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. d)
zák. práce] ve sporu o odstupné povinen
vycházet.
Zdravotní
stav
zaměstnance
z
hlediska jeho schopnosti dále konat dosavadní
Ke
nezpůsobilosti
škodě
nemocí
v
z
zcela
zaměstnance
povolání
-
nezprostil
souvislosti
s
k
se
své
postupem
správního orgánu v přestupkovém řízení
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
Search/3ECBE64A9346329BC1257C70002E781B?open
Document&Highlight=0,
práci pro pracovní úraz, pro nemoc z povolání
Nejvyšší
nebo pro ohrožení nemocí z povolání proto
rozsudek sp. zn. 30 Cdo 2715/2013, ve kterém
může být posouzen lékařem i jinak a není
se vyjadřuje ke škodě v souvislosti s postupem
vyloučeno ani to, že – nebyl-li zařízením
správního orgánu v přestupkovém řízení.
soud
ČR
vydal
dne
22.1.2014
závodní preventivní péče lékařský posudek o
způsobilosti zaměstnance k práci vůbec vydán
Nejvyšší
soud
judikoval,
že
účelem
- bude pro účely zjištění důvodu rozvázání
přestupkového řízení není zajištění podkladů
(zejména
pro to, aby osoba případně přestupkem
prostřednictvím odborných vyjádření orgánů
poškozená měla snadnější výchozí pozici pro
veřejné moci, popřípadě znaleckých posudků)
uplatňování nároku na náhradu škody proti
teprve v řízení o odstupném při skončení
domnělému škůdci. Nemůže tedy ve vztahu k
pracovního poměru ze zdravotních důvodů.
osobě
pracovního
poměru
zjišťován
přestupkem
poškozené
dojít
k
LEGAL UPDATE 1/2014
nesprávnému úřednímu postupu, jestliže viník
určenie
přestupku nebude v přestupkovém řízení
telekomunikačnú
zjištěn, neboť náhrada škody přestupkem
komunikačnú sieť) považovať za službu v
způsobené
zmysle
není
primárním
účelem
bodov
zákona
napojenia
na
sieť
o
verejnú
(elektronickú
ochrane
hospodárskej
přestupkového řízení, přičemž poškozený má
súťaže, nestotožnil s výkladom prezentovaným
nezávisle
žalobcom,
na
výsledku
správního
řízení
ktorý
za
podstatnú
považoval
možnost domáhat se náhrady škody v řízení
skutočnosť, či uvedený úkon je poskytovaný
před soudem podle občanského soudního
bezodplatne alebo za úhradu. Otázka ceny nie
řádu.
je podľa Najvyššieho súdu SR pri vymedzení
10.3.
Judikatura Ústavního soudu
tovaru/služby
v
zmysle
súťažného
práva
primárnym atribútom, dôležitá je skutočnosť,
Databáze ÚS na:
že takáto služba je poskytovaná a je žiadaná,
http://www.concourt.cz
teda vzťah ponuky a dopytu.
Ve sledovaném období nebyly vydány žádné
Najvyšší súd SR ďalej konštatoval, že nie je
relevantní judikáty Ústavního soudu pro účely
bez významu, že žalobca službu rezervácie
Legal Updatu.
poskytoval bez odplaty len po obmedzenú
dobu 1 roka, po jej uplynutí boli účtované
11.
Judikatúra SR
mesačné
skutočnosti
je vylúčený ani postup, že podnik niektorý svoj
produkt alebo službu môže ponúkať so stratou
Ústavný súd SR
alebo
dokonca
bezplatne,
aby
takýmto
prístupom získal viac zákazníkov, pričom na
http://www.concourt.sk
tento
bezplatne,
V sledovanom období tohto vydania Legal
produkt/službu,
Update
produkty/služby,
k prijatiu
žiadneho
relevantného rozhodnutia.
11.2.
ktorej
bezodplatnú. Príkladmo možno uviesť, že nie
(autor: GZA)
nedošlo
z
vyplýva, že nemožno ju považovať za úplne
skontrolované do 31.12.2013
11.1.
poplatky,
Najvyšší súd SR
prípadne
sa
budú
ponúkané
lacno
viazať
však
získaný
ďalšie
už
za
poplatok.
Najvyšší súd SR v súvislosti s uvedeným
dospel k záveru, že skutkový stav, z ktorého
http://www.supcourt.gov.sk
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa
30.10.2012, sp. zn. 8Sžhpu/1/2011
správne orgány vychádzali, nebol dostatočný
pre vymedzenie relevantného trhu a určenia
postavenia na ňom a rovnako je v rozpore s
obsahom predložených spisov. Pri definovaní
Zneužívanie dominantného postavenia na
tovarového
relevantného
trhu
a
skúmaní
trhu
vzájomnej zastupiteľnosti bolo brané do úvahy
najmä kritérium zastupiteľnosti z pohľadu účelu
http://www.supcourt.gov.sk/data/att/25054_subor.pdf
použitia.
Najvyšší súd SR s ohľadom na tento prípad
Najvyšší súd SR sa vo svojom rozhodnutí v
súvislosti s otázkou, či je možné rezerváciu a
dal do pozornosti rozsudok Súdu prvého
LEGAL UPDATE 1/2014
stupňa T – 201/04 Microsoft (bod 319), z
správce podstaty v rámci úpadkového řízení
ktorého vyplýva, že aj keď si podniky v zásade
vztahujícího se na majetek A. Zimmermann
môžu voliť svojich obchodných partnerov (táto
(dále jen „Dlužnice“), a L. Hertel, s bydlištěm
otázka
ve Švýcarsku, ohledně odpůrčí žaloby.
patrí
do
odmietnutie
internej
sféry
dodávok
podniku),
podnikom
v
dominantnom postavení môže byť za určitých
Ralph Schmid je ustanoveným správcem
okolností, ak nie je objektívne odôvodnené,
podstaty v úpadkovém řízení, které bylo
zneužitím
dominantného
zahájeno v Německu dne 4. května 2007 vůči
Skutočnosť,
že
relevantnom
trhu
neznamená,
že
určitý
postavenia.
podnik
dominantné
by
nebol
na
Dlužnici. Žalovaná Lilly Hertel má bydliště ve
postavenie
Švýcarsku. Ralph Schmid žaluje L. Hertel u
má
oprávnený na
německých soudů prostřednictvím
odpůrčí
ochranu svojich vlastných záujmov podniknúť
žaloby, kterou se domáhá, aby do majetku
určité opatrenia (k rovnakému záveru dospel v
Dlužnice byla vrácena částka 8 015,08 EUR
podmienkach Európskej únie ESD v rozsudku
spolu s úroky. Tato žaloba byla v prvním a
C
189),
druhém stupni odmítnuta jako nepřípustná z
primeranosti
důvodu nedostatku mezinárodní příslušnosti
-
27/76
samozrejme
United
za
Brands,
predpokladu
bod
německých
týchto opatrení.
soudů.
Svým
opravným
prostředkem podaným k Bundesgerichtshof
12.
Ralph Schmid nadále trvá na své odpůrčí
Judikatura SD EU
žalobě.
http://eurBundesgerichtshof uvedl, že spor v původním
lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
řízení spadá do věcné působnosti čl. 3 odst. 1
zkontrolováno v období 1.1.2014 - 31.1.2014
Nařízení. Odkazoval v této souvislosti na
rozsudek SD EU Seagon - C 339/07 a
(autor: NNE)
připomněl, že v tomto rozsudku SD EU
Rozsudek soudního dvora ze dne 16. ledna
rozhodl, že soudy členského státu, na jehož
2014 ve věci C 328/12, jejímž předmětem je
území bylo zahájeno úpadkové řízení, jsou
žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na
příslušné rozhodnout o odpůrčí žalobě proti
základě
podaná
žalovanému, který má své statutární sídlo v
rozhodnutím Bundesgerichtshof (Německo) ze
jiném členském státě. Dosud však zůstalo
dne 21. června 2012
neobjasněno, zda toto dopadá i na žalovaného
článku
267
SFEU,
s bydlištěm/statutárním sídlem ve třetím státě.
http://eur-
Proto se Bundesgerichtshof rozhodl přerušit
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
řízení a položit Soudnímu dvoru předběžnou
ELEX:62012CJ0328:CS:HTML
otázku, zda jsou soudy členského státu, na
jehož území bylo zahájeno úpadkové řízení na
Dne 16.1.2014 vydal Soudní dvůr EU (SD EU)
majetek dlužníka, příslušné rozhodovat o
rozsudek o předběžné otázce týkající se
odpůrčí žalobě podané v rámci úpadkového
výkladu čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č.
řízení proti žalovanému, který nemá bydliště
1346/2000
ze
dne
29.
května
2000
o
úpadkovém řízení (dále jen „Nařízení“) v rámci
sporu mezi R. Schmidtem, jednajícím jako
nebo statutární sídlo na území členského
státu.
LEGAL UPDATE 1/2014
SD EU v řízení o předběžné otázce nejprve
rozhodnout o žalobách, které přímo vyplývají z
zdůraznil, že čl. 3 odst. 1 Nařízení pouze
uvedeného řízení a úzce s ním souvisejí.
stanoví, že k zahájení úpadkového řízení vůči
dlužníkovi jsou příslušné soudy členského
S ohledem na tyto důvody SD EU konstatoval,
státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní
že cíle sledované článkem 3 odst. 1 Nařízení,
zájmy tohoto dlužníka (tedy v Německu ve věci
které spočívají v podpoře předvídatelnosti
původního řízení).
soudní příslušnosti v úpadkových věcech, a v
důsledku
toho
právní
jistoty,
svědčí
ve
Nejprve se SD EU zabýval určením, zda v
prospěch výkladu v tom smyslu, že „toto
případě, kdy se jediný cizí prvek, který dotčená
ustanovení
situace vykazuje, týká vztahu mezi členským
rozhodnout
státem a třetím státem, úpadkové řízení spadá
úpadkovém řízení proti žalovanému, který má
do příslušnosti soudů tohoto členského státu
své bydliště ve třetím státě“. SD EU tento svůj
podle čl. 3 odst. 1 Nařízení, nebo zda musí být
závěr odůvodnil mimo jiné i tím, že kritérium,
tato otázka mezinárodní příslušnosti naopak
které
vyřešena
práva
rozhodnutí takovéto žaloby nařízení stanoví (tj.
Nařízení
místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy
členského
za
použití
státu.
Z
vnitrostátního
ustanovení
pro
zakládá
o
odpůrčí
určení
žalobě
soudu
podané
příslušného
pro
Nařízení spadaly pouze situace, které vykazují
předvídatelné, a žalovaný ho může zohlednit v
vazby na dva či více členských států. Naopak,
okamžiku, kdy se spolu s dlužníkem účastní
v odůvodnění Nařízení je dokonce zmíněn cíl
úkonu, jenž může být v rámci úpadkového
„zvýšení účinnosti a zrychlení úpadkových
řízení
řízení s mezinárodním dopadem“ a pravidlo, že
předvídatelnosti
úpadková
rozsahu
úpadkových věcech a právní jistoty převažují
působnosti nařízení „mají obecnou platnost a
nad snahou zabránit tomu, aby žalovaný nebyl
vztahují se na veškerý majetek dlužníka“. Tyto
žalován u zahraničního soudu.
spadající
do
Za
žalovaného
v
dlužníka),
zrušen.
pro
příslušnost
nevyplývá, že by do rozsahu působnosti
řízení
je
rovněž
těchto
soudní
obvykle
podmínek
příslušnosti
cíle
v
cíle mohou zahrnovat nejen vztahy mezi
členskými státy, nýbrž i všechny přeshraniční
Přitom nemůže uspět ani argument vycházející
situace. Nadto, SD EU již dříve ve svém
z toho, že soudy třetích států nic nezavazuje
rozhodnutí Staubitz Schreiber - C 1/04 rozhodl,
uznat či vykonat rozhodnutí vydané příslušným
že pro účely určení soudu příslušného pro
soudem v rámci Unie - tato skutečnost totiž
zahájení úpadkového řízení musí být místo
nijak nebrání použití pravidla o příslušnosti
soustředění hlavních zájmů dlužníka určeno k
stanoveného v čl. 3 odst. 1 tohoto Nařízení
datu, kdy byl podán návrh na zahájení
úpadkového řízení, neboť v tomto raném
stádiu může být existence jakéhokoli cizího
13.
Právní časopisy
prvku neznámá.
Zohledněna vydání do 31.1.2014
Dále SD EU již v rozsudku Seagon rozhodl, že
čl. 3 odst. 1 Nařízení musí být vykládán v tom
smyslu, že soudům členského státu, který je
(autor: PBR)
13.1.
příslušný pro zahájení úpadkového řízení,
přiznává
rovněž
mezinárodní
příslušnost
1/2014
Právní rádce
LEGAL UPDATE 1/2014
Jak to bude s předsmluvní odpovědností
Novinkou
podle NOZ?
ustanovení odst. 2 § 1729 NOZ, které určuje,
oproti
stávající
úpravě
je
pak
že strana, která neuzavřením smlouvy utrpí
Autor:
Marie
Zimáková,
advokátní
koncipientka Accace Legal
škodu, bude moci nárokovat nejen vzniklé
náklady, ale také ušlý zisk. Jako jistou
Autorka se v rámci seriálu rekodifikace změny 2014 ve svém článku zaměřuje na
(nový) institut předsmluvní odpovědnosti –
culpa in contrahendo - který se od 1. ledna s
platností nového občanského zákoníku v
českém právním řádu objevuje.
‘‘pojistku‘‘ pak autoři ve zmíněném odst. 2 §
1729 NOZ stano-vují, že nahrazená škoda
musí odpovídat ztrátě z neuzavřené smlouvy v
obdobných přípa-dech, čili nesmí být vyčíslena
nesmyslně vysoce.
Závěrem autorka podotýká, že autoři NOZ
Institut culpa in contrahendo český právní řád
znal i před platností nového občanského zákoníku, nicméně tento nebyl nijak přímo
zákonně ukotven. Stará úprava se opírala
především o judikaturu, nová úprava pak v §§
1728 až 1730 přímo upravuje zmíněný institut.
proklamují
Sama
dispozitivnost
ale
ustanovení
není
jeho
úplně
týkající
ustanovení.
přesvědčena,
se
že
předsmluvní
odpovědnosti bude možné dohodou stran
vyloučit.
V
případě
vztahu
mezi
dvěma
podnikateli se autorka přiklání k názoru, že
vyloučit či omezit předsmluvní odpovědnost
Ani výslovná úprava však nezaručí jasnost a
možné bude. Ve vztahu podnikatel-spotřebitel
jednomyslnost výkladu. Dle autorky je výslovné
si toto ale představit nedovede.
upravení
předsmluvní
odpovědnosti
velice
vítané, nicméně podíváme-li se na příklad na §
1728 odst. 1 NOZ ‘‘Každý může vést jednání o
smlouvě a neodpovídá to, že ji neuzavře,
ledaže jednání o smlouvě zahájí nebo v
takovém jednán pokračuje, aniž má úmysl
smlouvu uzavřít‘‘, dospějeme k problému, jak
13.2.
Právní rozhledy
1-2/2014
Nabytí
vlastnického
práva
od
neoprávněného podle nového občanského
zákoníku
od sebe odlišit obyčejné obchodní jednání a
Autor: Prof. JUDr. Jakub Vaněk, advokát,
jednání o smlouvě.
Praha, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
V
duchu
předchozího
odstavce
autorka
pokračuje a rozebírá všechny paragrafy a
jejich
od-stavce
týkající
se
předsmluvní
Autor v úvodu svého článku zmiňuje starou
úpravu
převodu
vlastnického
práva
od
odpovědnosti. Poukazuje také na důležitou
neoprávněného a poukazuje na dva režimy,
informační
(budoucím)
které fakticky existovaly – režim občanského a
smluvním stranám předepisuje § 1728 odst. 2
režim obchodního zákoníku. Nová úprava platí
NOZ. I zde autorka vypichuje jisté potenciální
pro všechny soukromoprávní vztahy a do
interpretační potíže: je snadno představitelné,
značné míry sjednocuje pravidla pro nabytí
že si každá
vlastnického práva od neoprávněného.
povin-nost,
ze stran
kterou
pod
zásadními
informacemi, u kterých má povinnost tyto
protistraně sdělit, snadno může představit
něco jiného.
Nabytí vlastnického práva od neoprávněného
v případě věcí, které nejsou zapsané ve
LEGAL UPDATE 1/2014
veřejném seznamu, řeší §§ 1109 až 1113
věc neevidovaná ve veřejném rejstříku, 3)
NOZ. Jelikož NOZ ve svém § 489 definuje věc
nabyvatel
jako vše, co je rozdílné od osoby a slouží
v oprávnění převodce převést vlastnické právo
potřebě lidí, a oproti staré úpravě zavádí i
k věci a 4) vlastník nesmí prokázat, že věc
nehmotné věci jako práva, jejichž povaha to
pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného
připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty,
trestného činu.
musí
prokázat
dobrou
víru
nabízí se otázka, zda-li do kategorie věcí
potenciálně způsobilých k nabytí vlastnického
Dále se pak autor věnuje druhé skupině věcí,
práva od neoprávněného spadají na příklad
věcem zapsaným ve veřejném seznamu. I zde
tedy i obchodní podíly nebo pohledávky. Podle
obsahuje NOZ jednu podstatnou novinu oproti
důvodové zprávy k NOZ jsou pohledávky
stávající úpravě, § 984 odst. 1 stanovuje, že
předmětem vlastnictví a tudíž je podle autora
osoba jednající v dobré víře nabude úplatně
nejspíše přípustné i nabytí vlastnického práva
věcné právo od osoby oprávněné podle zápisu
k pohledávkám
ve veřejném seznamu, i kdyby tento zápis
od
neoprávněného,
samozřejmě za předpokladu dobré víry, kterou
neodpovídal
NOZ
předchozí
důvěra ve veřejné seznamy. Aby však nedošlo
úprava, a také za předpokladu, že vlastnické
k případnému neužití, obsahují NOZ i nový
právo je převáděno na základě řádného titulu.
katastrální zákon řadu možností ochrany osob,
definuje
podrobněji
než
skutečnosti.
Posiluje
se
tak
jejichž věcná práva jsou zápisem dotčena.
Dobrou víru je třeba posuzovat v širším
(Např. § 985 stanovuje, že dotčená osoba má
kontextu, tedy je třeba posoudit, co nabyvatel
právo domáhat se odstranění nesouladu…)
v momentu
přechodu
vlastnického
práva
skutečně věděl, ale i co by nabyvatel při běžné
Autor se k nové úpravě staví pozitivně, vnímá
míře opatrnosti, kterou od něj lze rozumně
rozšíření
požadovat, vědět mohl a měl.
neoprávněného velice pozitivně, stejně tak to,
možností
nabytí
práva
od
že se s novou úpravou otevírají dveře pro
Oproti staré úpravě nastává také zásadní
nabytí práva od neoprávněného v případě
změna při dokazování jednání v dobré víře.
nehmotné věci.
Zatímco stará úprava důkazní břemeno příliš
Bulletin slovenskej advokácie
neřešila a dle judikatury měl toto nést sám
13.3.
nabývající, nová úprava dobrou víru do značné
zohľadnené do 31.01.2014
míry
(autor: GZA)
předpokládá
nabyvatele
její
a
stanoví
existenci
povinnost
dokazovat
jen
v případech nabytí od neoprávněného, na
Dohovor
které se vztahuje generální klauzule - tj. §
medzinárodnej kúpe tovaru a úroky z
1111 NOZ.
omeškania
Podle § 1111 NOZ tedy platí, že pro nabytí
věci
od
neoprávněného
jsou
stanoveny
OSN
o
zmluvách
o
Autor: JUDr. Michal Hrušovský
následující podmínky: 1) nesmí se jednat o
Autor sa v článku zaoberá problematikou
zvláštní případ, pro který NOZ stanovuje
úrokov z omeškania podľa Dohovoru OSN o
vlastní řežím nabytí od neoprávněného (viz. §
zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (ďalej
1110 NOZ), 2) předmět nabytí musí být movitá
len „Viedenský dohovor“).
LEGAL UPDATE 1/2014
Autor
konštatuje,
že
Viedenský
dohovor
Autor vzhľadom na uvedené odporúča, aby si
obsahuje právnu úpravu úrokov z omeškania
zmluvné strany túto otázku upravili priamo
najmä v článku 78, avšak takáto právna
v kúpnej zmluve a pre prípad omeškania
úprava je pomerne strohá a zakotvuje len
s plnením
samotný nárok na úroky z omeškania, pričom
konkrétnu výšku úrokov z omeškania.
peňažného
záväzku
stanovili
neurčuje napríklad ich výšku. Za účelom
vyplnenia
tejto
medzery
vo
Viedenskom
dohovore sa postupne vytvorili v zásade dva
prístupy, a to uniformný a vnútroštátny. Autor
ďalej konštatuje,
vypĺňaní
tejto
dohovore
Autoři:
DPL, NNE, JKE, PBR, GZA, EMR
že jednotný postup pri
medzery
zatiaľ
vo
neexistuje,
Viedenskom
aj
keď
prevažujúcim je práve vnútroštátny prístup.
Slovenské súdy, podobne ako nemecké či
švajčiarske,
postupujú
v zásade
podľa
vnútroštátneho prístupu.
bpv BRAUN PARTNERS
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
Palác Myslbek
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Ovocný trh 8
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti,
CZ-110 00 Praha 1
finanční situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho
adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné
Tel.: (+420) 224 490 000
profesionální služby k uvedeným informacím. I přes
Fax: (+420) 224 490 033
pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv
Braun
Partners
s.r.o.,
její
partneři,
www.bpv-bp.com
spolupracovníci či spolupracující advokáti a daňoví
[email protected]
poradci zaručit přesnost a úplnost informací zde
obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za
konání nebo zdržení se konání na základě informací
obsažených v tomto materiálu.
Download

LEGAL UPDATE 1/2014 - bpv BRAUN PARTNERS