LEGAL UPDATE 09/2013
Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními změnami v České republice a na Slovensku za
září 2013. Zabývali jsme se především dokumenty, které nebyly uvedeny v předchozích vydáních
Legal Update, či návrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na významu.
Hlavní témata:
Zákony navazující na rekodifikaci soukromého práva vyhlášeny
ve Sbírce zákonů
Senátu byly postoupeny návrhy zákonných opatření z daňové oblasti
Na Slovensku bude platiť nový zákon o e-Government
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Přehled právních předpisů nabývajících účinnosti ČR ............................................. 2
Přijaté právní předpisy ČR ....................................................................................... 2
Připravované právní předpisy ČR ............................................................................ 3
ÚOHS, ČTÚ ............................................................................................................. 5
Právní předpisy EU .................................................................................................. 6
Prijaté právne predpisy v SR ................................................................................... 6
Pripravované právné předpisy SR ........................................................................... 8
Protimonopolný úrad SR .......................................................................................... 9
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ......................................................................10
Judikatura ČR .........................................................................................................10
Judikatúra SR .........................................................................................................12
Judikatura ESD .......................................................................................................13
Právní časopisy ......................................................................................................13
LEGAL UPDATE 09/2013
Hlavní událostí tohoto měsíce je legislativní
postup zákonů, které na své poslední
schůzi schválila dnes již rozpuštěná Poslanecká sněmovna. Zákony, mezi které patří
zejména ty navazující na rekodifikaci soukromého práva, byly schváleny Senátem,
podepsány prezidentem a vyhlášeny ve
Sbírce zákonů. Zároveň utichly diskuze o
sející zákony
Dne 17.9.2013 Prezident podepsal novelu
zákona o podporovaných zdrojích energie,
kterou na poslední chvíli během 8 dní schválila
Poslanecká sněmovna. Pro Bližší informace
k této novele odkazujeme na náš News Alert
08/2013.
legitimitě přijetí těchto zákonů v situaci,
Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstří-
kdy chybí poslanecká sněmovna. Dále je
cích právnických a fyzických osob
třeba upozornit i na novelu zákona o veřej-
Prezident podepsal dne 17.9.2013 zákon o
ných zakázkách, kterou vláda předložila
veřejných rejstřících právnických a fyzických
Senátu ve formě zákonného opatření.
osob. Zákon má umožnit, aby se obchodní
1.
Přehled
právních
předpisů
nabývajících účinnosti
společnosti, družstva, spolky, ústavy, nadace
či společenství vlastníků jednotek zapisovala
do povinných veřejných rejstříků podle jediné-
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
ho zákona. Zákon sjednocuje doposud roztříš-
(autor: DPL)
těnou právní úpravu a ministerstvo spravedlnosti si od něj slibuje také zrychlení zápisů do
Zákon č. 212/2013, kterým se mění zákon č.
29/2000 Sb., o poštovních službách a o
změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
veřejných rejstříků.
V současné době existuje úprava pouze obchodního rejstříku v obchodním zákoníku,
která se analogicky používá i pro další veřejné
rejstříky. Nový zákon zavádí společnou úpravu
O takzvané malé novele poštovního zákona,
pro všechny veřejné rejstříky s tím, že tam, kde
která byla uveřejněna ve sbírce zákonů
je to třeba, stanoví určité odchylky pro různé
24.7.2013, jsme Vás informovali v červnovém
formy právnických osob. Ministerstvo také
vydání Legal Update. Zákon nabývá účinnosti
počítá se zavedením jednoho rejstříku, kde se
k 1.10.2013.
bude soustředit veškerá agenda podle tohoto
zákona (obdoba ARES.cz)
2.
Nově budou moci do rejstříků zapisovat nejen
Přijaté právní předpisy
Kontrola
částek
Sbírky
zákonů
krajské soudy, ale také notáři. Dle ministra
na
spravedlnosti je Notářská komora na tento úkol
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
připravena, o zákonu s ní bylo již jednáno.
(autor: DPL)
Zápis prostřednictvím notáře nebude povinný.
Zákon č. 310/2013, kterým se mění zákon č.
165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 407/2012 Sb., a další souvi-
Lidé si budou moci vybrat, zda se obrátí na
notáře, nebo na rejstříkový soud. S ohledem
na to, že služba u notáře bude zpoplatněna,
odhaduje ministerstvo, že se díky notářům
agenda rejstříkových soudů sníží o jednu šes-
LEGAL UPDATE 09/2013
tinu. Úspory státu by mohly činit až 292 milionů
nutí o úpadku nelze nařízené exekuce
korun.
nejen provést, ale ani nařizovat),
Zákon nabývá účinnosti k 1.1.2014.
zpřehlednění procesu uplatňování pohledávek za majetkovou podstatou a
Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních
pohledávek jim na roveň postaveným,
soudních
umožnění oddlužení závazků z podni-
a
kání,
Zákon č. 293/2013 Sb. kterým se mění zá-
zavedení společného oddlužení man-
kon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
želů,
znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony
zmírnění kritérií povolení reorganizace
Zákony, které dohromady s novelou insol-
Cílem novely je také zmírnění administrativní-
venčního zákona tvoří základ procesní úpravy
ho zatížení insolvenčních soudů, insolvenčních
a navazují na rekodifikaci soukromého práva
správců, zabezpečení větší transparentnosti
byly dne 17.9.2013 podepsány Prezidentem.
při určování insolvenčních správců a harmoni-
Shodně počítají s účinností k 1.1.2014. Detail-
zace s novým občanským zákoníkem.
ně jsme Vás o nich informovali v červnovém
vydání Legal Update.
Zákon č. 294/2013 kterým se mění zákon č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o
insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 303/2013 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zákon, který novelizuje 74 zákonů, navazujících na již schválený občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích byl podepsán
prezidentem rovněž 17.9.2013 a počítá s účinností k 1.1.2014. Detailněji jsme Vás o tomto
Účelem tzv. revizní novely insolvenčního zá-
zákonu informovali v srpnovém vydání Legal
kona je zejména reagovat na problémové zku-
Update.
šenosti s insolvenčním řízením, ujasnit a kon-
Připravované právní předpisy
kretizovat některá ustanovení insolvenčního
3.
zákona, jejichž výklad a aplikace činí v praxi
(autor: DPL)
obtíže. Současně novela upřesňuje některé
Poslanecká sněmovna
instituty insolvenčního práva, které byly v praxi
3.1.
jak pro soudy tak pro insolvenční správce ne-
Ve sledovaném období se nekonala žádná
jasné a aplikačně problematické. Změny spo-
schůze poslanecké sněmovny.
čívají především v těchto bodech:
3.2.
zavedení rotačního způsobu určování
insolvenčních správců,
Vláda
Návrh zákonného opatření Senátu o změně
daňových zákonů v souvislosti s rekodifi-
zefektivnění působnosti věřitelského
kací soukromého práva a o změně někte-
výboru,
rých zákonů
vymezení vzájemného vztahu úpadko-
Návrh zákonného opatření Senátu obsahově
vého a exekučního práva (po rozhod-
vychází z návrhu zákona o změně daňových
LEGAL UPDATE 09/2013
zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého
lení mohla zákonná opatření Senátu vyjít co
práva a o změně některých zákonů (senátní
nejdříve ve Sbírce zákonů. Cílem je zajistit
tisk 176), který byl Senátem dne 12. září 2013
všem dotčeným subjektům co nejdelší čas na
zamítnut. Vláda jej schválila dne 26.9.2013.
přípravu.
Vzhledem k časové tísni nebyl návrh v podsta-
Návrh zákonného opatření Senátu, kterým
tě měněn, výjimku tvoří tři věcné okruhy. První
se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
dva se týkají problematiky zdanění investičních
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a
fondů a osvobození dividend a podílů na zisku
zákon č. 55/2012., kterým se mění zákon č.
od daní z příjmů. Tato ustanovení byla upra-
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
vena dle připomínek, které k nim zazněly při
znění pozdějších předpisů
projednávání v Senátu. Senát dále zamítnul
návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti,
Vláda dne 25.9.2013 schválila návrh novely
což se také musí promítnout do navrhovaného
zákona o veřejných zakázkách, která mimo
zákonného opatření.
jiné zachovává současný limit pro veřejnou
Návrh zákonného opatření Senátu o dani z
nabytí nemovitých věcí
Návrh zákonného opatření, které vláda rovněž
zakázku malého rozsahu u stavebních prací
na třech milionech korun. Jako návrh zákonného opatření Senátu ji poslala přímo k projednání do horní komory Parlamentu.
schválila dne 26.9.2013, obsahově vychází z
návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí
Návrh předpokládá zachování současných
(senátní tisk 170). Na základě připomínek Se-
limitů pro veřejné zakázky na stavební práce,
nátu došlo k věcné změně v otázce poplatníka
které se bez přijetí návrhu automaticky sníží z
daně. V případě koupě nebo směny nemovité
dosavadních 3 mil. Kč bez DPH na 1 mil. Kč
věci si budou moci smluvní strany zvolit, kdo
bez DPH. Ve vztahu k tomuto bodu by tedy v
bude poplatníkem daně. Může jím být buďto
případě nepřijetí návrhu musely být v režimu
prodávající s tím, že kupující bude ručitelem,
ZVZ zadávány všechny veřejné zakázky, je-
nebo jím bude přímo kupující.
jichž předpokládaná hodnota dosahuje limitu 1
Důvodem obou zákonných opatření je nutnost
předejít negativním dopadům spojeným s nepřizpůsobením stávající úpravy daně z převodu nemovitostí rekodifikaci soukromého práva.
Schůze Senátu, na které by tyto návrhy byly
projednány, by pak měla proběhnout v první
polovině října tak, aby v případě jejich schvá-
3.3.
mil. Kč bez DPH. Toto by vedlo ke zvýšení
administrativní zátěže a finančních nákladů jak
na straně zadavatelů, tak na straně dodavatelů. Dále by tím byl zpomalen investiční proces
v oblasti stavebnictví, neboť délka řízení před
uzavřením smlouvy by byla nepřiměřeně prodloužena a tím pravděpodobně také negativně
ovlivněn trh se stavebními zakázkami obecně.
Přehled připravovaných právních předpisů
Vzhledem k zásadě diskontinuity Poslaneckých sněmoven, návrhy zákonů, které dnes již rozpuštěná
Poslanecká sněmovna nestihla schválit, nebude moct nově zvolená Poslanecká sněmovna dále projednávat, legislativní proces pro ně končí. V tabulce jsou zvýrazněny červeně.
(autor: DPL)
LEGAL UPDATE 09/2013
PNázev návrhu zákona
VL/OV
1.
2.
3.
Senát
15.5
18.6.
8.8.
ZAM
10.5.
12.6.
8.8.
12.9.
17.9.
Prezident
S
1071/0
Novela z. o Pspotřebitelském úvěru
1003/0
Vl.n.z. o dani z nabytí nemovitých 24.4
31.5.
věcí
Vl.n.z.o veřejných rejstřících právnic- 22.4.
986/0
kých a fyzických osob
932/0
Novela z. - občanský soudní řád
5.3.
19.3.
12.6.
8.8.
12.9.
17.9.
931/0
Vl.n.z. o zvláštních řízeních soudních 5.3.
19.3.
12.6.
8.8.
12.9.
17.9.
19.3.
12.6.
8.8.
12.9.
17.9.
14.5.
17.5.
VR
23.8.
24.10.
7.12.
ZAM
- EU
929/0
Novela z. - insolvenční zákon
853/0
Novela z. o pojišťovacích zprostřed- 22.11.
5.3.
6.2.
kovatelích
821/0
Vl.n.ústav.z. o rozpočtové odpověd- 10.10.
6.2.
nosti - EU
Vl.n.z. o katastru nemovitostí (kata- 22.8.
778/0
15.2.
strální zákon)
742/0
Novela z. - obchodní zákoník
712/0
Novela z. o elektronických komuni- 14.6.12
2.7.
11.12.
kacích - EU
595/0
Novela zákona o finanční kontrole
6.2.
14.3.
Pozn.: VR – vráceno PS; OR – obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět, NEP – nepodepsal
4.
ÚOHS, ČTÚ
Nejvyšší správní soud svým rozsudkem z
30.9.2013 vyhověl kasační stížnosti Úřadu
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-
pro ochranu hospodářské soutěže v přípa-
zpravy
dě zneužití dominantního postavení spo-
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
lečností STUDENT AGENCY a.s. NSS tedy
zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, u
zkontrolováno v období 1.9. - 30. 9. 2013
nějž STUDENT AGENCY v listopadu 2012
uspěla se svou žalobou.
(autor: DPL)
4.1.
ČTÚ
Úřad v roce 2011 uložil společnosti STUDENT
AGENCY
pravomocně
sankci
ve
výši
Ve sledovaném období nevydal ČTÚ žádnou
5.154.000,- Kč, a to za zneužití dominantního
zprávu relevantní pro účely Legal Update.
postavení na trhu poskytování služeb veřejné
4.2.
ÚOHS
linkové osobní autobusové dopravy na lince
LEGAL UPDATE 09/2013
Praha – Brno a zpět s úmyslem vyloučit z uve-
Nařízení rozlišuje vnější a vnitřní vyšetřování.
deného trhu společnost ASIANA, spol. s r.o.
V rámci vnějších vyšetřování provádí úřad
ÚOHS v tomto řízení pro vymezení relevantní-
kontroly a inspekce na místě v členských stá-
ho trhu i prokázání tzv. predátorských cen,
tech a v souladu s platnými dohodami o spolu-
tedy podnákladových cen nasazených za úče-
práci a vzájemné pomoci i ve třetích zemích a
lem vytlačení konkurence z trhu, využil pokro-
v prostorách mezinárodních organizací. Za-
čilých ekonomických a ekonometrických me-
městnancům úřadu má být umožněn přístup ke
tod.
všem informacím a dokumentům týkajících se
skutečností, které jsou předmětem vyšetřová-
Při posuzování žaloby, kterou proti rozhodnutí
ní, a to za stejných podmínek jako příslušným
Úřadu společnost STUDENT AGENCY podala,
orgánům daného členského státu, a taktéž k
Krajský soud potvrdil, že jednání STUDENT
veškerým relevantním informacím, které jsou v
AGENCY bylo svým charakterem zneužívající.
držení orgánů, institucí a jiných subjektů EU v
Podle názoru soudu však nebylo dostatečně
souvislosti s vyšetřovanými skutečnostmi. V
podloženo vymezení relevantního trhu a roz-
rámci
hodnutí Úřadu proto zrušil. Po verdiktu NSS se
správní vyšetřování uvnitř orgánů, institucí a
bude nyní muset případem zabývat znovu.
jiných subjektů Unie.
Rozhodnutí i uložená sankce jsou tedy opět
platné a pravomocné.
5.
Právní předpisy EU
vnitřních
vyšetřování
provádí
úřad
Nařízení dále rozvádí postup při zahájení vyšetřování, postup při samotném vyšetřování,
procesní záruky, důvěrnost a úpravu ochrany
údajů získaných při vyšetřování, spolupráci
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
zkontrolováno do 30.9.2013 dle zveřejnění
(autor: NNE)
úřadu s Eurojustem a Europolem, výměnu
informací mezi úřadem a orgány dotčených
členských států či výměnu politických názorů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
mezi generálním ředitelem a Parlamentem,
(EU, EUROATOM) č. 883/2013 ze dne 11.
Radou a Komisí. Explicitně se také v nařízení
září 2013, o vyšetřování prováděném Ev-
stanoví povinnost orgánům, institucím a jiným
ropským úřadem pro boj proti podvodům
subjektům EU informovat úřad, pokud zjistí
(OLAF) a o zrušení nařízení Evropského
informaci týkající se možných případů podvodů
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a naří-
a úplatkářství.
zení Rady (EUROATOM) č. 1074/1999
V čele úřadu stojí generální ředitel, který nesmí
Dne 11.9.2013 bylo Evropským parlamentem a
při plnění svých úkolů přijímat pokyny od žád-
Radou EU schváleno nařízení č. 883/2013, o
né vlády ani orgánu, instituce nebo jiného sub-
vyšetřování prováděném Evropským úřadem
jektu. Nad plněním vyšetřovací funkce úřadem
pro boj proti podvodům (OLAF), které se za-
dohlíží dozorčí výbor.
měřuje na boj proti podvodům, úplatkářství a
jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu
6.
Prijaté právne predpisy v SR
finanční zájmy EU. Nařízení pozměňuje před-
skontrolované do 30.9.2013
chozí úpravu vyšetřování prováděných úřa-
(autor: GZA)
dem, kterému Evropská komise poskytla plnou
nezávislost při plnění jeho vyšetřovací funkce.
Novela zákona o inšpekcii práce
LEGAL UPDATE 09/2013
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
n&MasterID=4500
n&MasterID=4493
Dňa 04.09.2013 Národná rada SR schválila
Dňa 13.09.2013 schválila Národná rada SR
zákon o elektronickej podobe výkonu pôsob-
novelu zákona o inšpekcii práce. Novela na-
nosti orgánov verejnej moci a o zmene a dopl-
dobudne účinnosť dňa 01.11.2013.
není
niektorých
zákonov
(zákon
o
e-
Governmente). Zákon nadobudne účinnosť
S cieľom zlepšiť dodržiavanie pracovných
dňa 01.11.2013.
podmienok a podmienok zamestnávania sa
účinnosťou novely zvyšujú pokuty za poru-
Cieľom zákona je ustanoviť všeobecnú právnu
šenie
zamestnávania
úpravu spôsobu výkonu verejnej moci v elek-
dvoch a viacerých osôb zo sumy 2.000 EUR
tronickej podobe vrátane súvisiacich právnych
na 5.000 EUR
inštitútov, a tým umožniť realizáciu elektronic-
zákazu
nelegálneho
kých služieb orgánov verejnej moci jednotným
Novela Exekučného poriadku
spôsobom, bez potreby zásahu do každého
osobitného právneho predpisu, ktorý upravuje
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
n&MasterID=4494
v konkrétnych prípadoch tento výkon. Podstatou je kodifikovanie elektronickej komunikácie
Dňa 04.09.2013 schválila Národná rada SR
ako hlavnej formy komunikácie fyzických a
novelu Exekučného poriadku. Novela nadobú-
právnických osôb s orgánmi verejnej moci i
da účinnosť dňa 01.11.2013.
samotnými orgánmi verejnej moci navzájom
tak, aby sa komunikačné procesy zjednodušili,
Zavádza sa účinnejší dohľad nad činnosťou
zrýchlili, sprehľadnili, zjednotili a aby sa zvýšila
súdnych exekútorov a nanovo sa upravuje
bezpečnosť tejto komunikácie. Takisto je ďal-
systém vyvodzovania disciplinárnej zodpoved-
ším dôležitým faktorom zavedenie úplne no-
nosti voči súdnym exekútorom. Prísnejšie pra-
vých inštitútov (napríklad konverzia dokumen-
vidlá budú platiť aj pre nakladanie s vymože-
tov, elektronické schránky), ktoré v právnom
nými peniazmi, ktoré bude musieť exekútor
prostredí chýbali a sú nevyhnutné pre riadne
viesť na osobitnom účte a odoslať oprávnené-
fungovanie elektronických procesov.
mu najneskôr v lehote 14 dní od ich prijatia.
Zákon orgánom verejnej správy dáva povinNovela takisto zvyšuje nároky na budúcich
nosť primárne vykonávať svoju činnosť elek-
exekútorov. Po novom už nebude stačiť len
tronicky a zavádza dôležitý nový princíp, podľa
splnenie doterajších zákonných podmienok,
ktorého orgány budú pri komunikácii navonok
ale záujemca o povolanie exekútora bude mu-
voči občanom vystupovať spoločne ako jeden
sieť prejsť riadnym verejným výberovým kona-
subjekt a nebudú si od občanov žiadať údaje,
ním.
ktoré už má k dispozícii iný orgán verejnej
správy.
Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
Zákon bližšie definuje úlohu a funkčnosť
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
ústredného portálu verejnej správy prevádzko-
Governmente)
vaného úradom vlády a zavádza systém elektronických schránok pre elektronické doručo-
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
vanie dokumentov okrem iného od štátnych
LEGAL UPDATE 09/2013
orgánov. Podľa zákona budú schránky orgá-
spotrebiteľa vyžaduje, aby na získanie tovaru
nom verejnej správy, právnickým osobám,
alebo služby kontaktoval predávajúceho tele-
podnikateľom a občanom, ktorí v čase platnos-
fonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou.
ti zákona dovŕšia 18 rokov, zriaďované autoPoslanecký návrh novely Exekučného pori-
maticky.
adku
Zákon ďalej definuje elektronickú identitu osoby a jej preukazovanie a upravuje elektronické
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
podávanie dokumentov a konverziu medzi
n&MasterID=4687
elektronickými a papierovými dokumentami.
Dňa 27.09.2013 bol Národnej rade SR predlo-
Zavádza tiež elektronické platby pre orgány
žený návrh novely Exekučného poriadku s
verejnej správy.
navrhovanou účinnosťou od 01.01.2014.
7.
Navrhuje sa znížiť výšku odmeny súdneho
Pripravované právné predpisy
exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exeskontrolované do 30.9.2013
kúcii na peňažné plnenie a to tak, že v prípade
dôchodcov by to malo byť 10 % a v prípade
(autor: GZA)
fyzických osôb, nepodnikateľov, 15 % zo základu na jej určenie (najmenej však 33,19 EUR
Poslanecký návrh novely zákona o ochrane
a najviac 33.193,92 EUR).
spotrebiteľa
Poslanecký návrh novely Zákonníka práce
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
n&MasterID=4693
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
n&MasterID=4657
Dňa 27.09.2013 bol Národnej rade SR predložený poslanecký návrh novely zákona o
Dňa 26.09.2013 bol Národnej rade SR predlo-
ochrane
žený poslanecký návrh novely Zákonníka prá-
spotrebiteľa.
Navrhovaný
termín
nadobudnutia účinnosti novely zákona je od
ce s navrhovanou účinnosťou od 01.02.2014.
01.01.2014.
Navrhuje sa, aby po nadobudnutí nároku zaNavrhuje sa rozšíriť okruh povinností predá-
mestnanca alebo štátneho zamestnanca na
vajúceho vo vzťahu k spotrebiteľom o ďalšiu
starobný dôchodok mal zamestnávateľ alebo
povinnosť, a to povinnosť uvádzať na všetkých
služobný úrad možnosť slobodne sa roz-
reklamných materiáloch pravdivý a úplný údaj
hodnúť, či so svojím zamestnancom alebo
o jednotkovej cene volania alebo maximálnej
štátnym zamestnancom rozviaže pracovný
možnej cene volania, ktorú bude musieť spo-
pomer štandardným spôsobom, alebo ho na-
trebiteľ za volanie uhradiť v prípade, ak sa od
ďalej ponechá v pracovnom pomere.
7.1.
Prehľad pripravovaných právnych predpisov
(autor: GZA)
ČPT
Názov návrhu zákona
Dátum
čenia
doru- 1.
2.
3.
Prezident
LEGAL UPDATE 09/2013
Návrh na vydanie ústavného zákona o 27.9.
747
stabilite daňového systému
744
Novela zákona o cenách
737
Novela zákona o pozemných komuni- 26.9.
27.9.
káciách (cestný zákon)
Novela ústavného zákona o ochrane 26.9.
735
verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
734
Novela Ústavy SR
727
Návrh zákona o výbere mýta za užíva- 27.9.
26.9.
nie vymedzených úsekov pozemných
komunikácií
Návrh zákona o Úrade pre reguláciu 27.9.
723
elektronických komunikácií a poštových
služieb a Dopravnom úrade
Novela zákona o odpadoch
721
8.
Protimonopolný úrad SR
27.9.
nad podnikom podnikateľa AVE CEE Holding
GmbH.
http://www.antimon.gov.sk
skontrolované do 30.9.2013
JUDr. Daniel Křetínský je fyzická osoba, ktorá
(autor: GZA)
vlastní majetkové podiely vo viacerých spoločnostiach v oblasti poradenských služieb, výro-
Protimonopolný úrad SR schválil koncen-
by a rozvodu elektriny, plynu a tepelnej ener-
tráciu spočívajúcu v získaní nepriamej vý-
gie, výroby a opravy strojov a zariadení, v ob-
lučnej kontroly podnikateľa JUDr. Daniela
lasti stavebníctva a inžinierskych činností.
Křetínského nad podnikom podnikateľa
Zároveň pán Křetínský vykonáva spoločnú
AVE CEE Holding GmbH.
kontrolu nad spoločnosťou Energetický a průmyslový holding (ďalej len „EPH“), ktorá je
http://www.antimon.gov.sk/134/5076/protimonopolnyurad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciuspocivajucu-v-ziskani-nepriamej-vylucnej.axd
materskou spoločnosťou ďalších spoločností v
oblasti ťažby uhlia, výroby elektrickej a tepelnej
energie, distribúcie elektriny a obchodu s elek-
Dňa 09.09.2013 schválil odbor koncentrácií
trinou, ako aj v oblasti dodávok elektriny ko-
Protimonopolného
nečným spotrebiteľom a poradenských služieb.
úradu
SR
koncentráciu
spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa JUDr. Daniela Křetínského
AVE CEE je holdingová spoločnosť, ktorá kontroluje viaceré dcérske spoločnosti pôsobiace v
LEGAL UPDATE 09/2013
oblasti nakladania s odpadmi v Slovenskej
republike, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku a na Ukrajine. Na území
Slovenskej
republiky
pôsobí
AVE
CEE
prostredníctvom spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., poskytujúcej komplexné služby v oblasti nakladania s odpadmi.
Protimonopolný úrad SR dospel k záveru, že
posudzovaná koncentrácia značne nenaruší
účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v
dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného
postavenia,
preto
koncentráciu
schválil.
9.
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví
nutí součinnosti při provádění kontroly.
Nejvyšší správní soud judikoval následující: V
případě, že zaměstnanec kontrolované osoby
v pozici vedoucího provozovny odmítne vpustit
kontrolory do kontrolované provozovny, může
jakožto fyzická osoba, která způsobila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle § 14
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, nést
za to odpovědnost v podobě uložení pořádkové pokuty dle § 19 odst. 1 citovaného zákona.
Této odpovědnosti se nemůže zprostit ani
poukazem na (nezákonný) pokyn svého zaměstnavatele.
K možnosti zachování lhůty pro podání
žádosti povolení k trvalému pobytu
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListV
http://www.urso.gov.sk
ety&evl_id=55723
skontrolované do 30.9.2013
Nejvyšší správní soud vydal dne 19.9.2013
(autor: GZA)
rozsudek 4 As 69/2013 - 43,v němž judikoval
V sledovanom období nevydal URSO žiadnu
vyhlášku relevantnú pre účely Legal Updatu.
právní větu, ve které je řešena otázka zachování lhůty k podání žádosti.
Nejvyšší správní soud judikoval následující:
10.
Judikatura ČR
zkontrolováno do 30.9.2013
(autor: JKE)
Pokud cizinci zabrání ve včasném podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu (resp.
o prodloužení doby jeho platnosti) důvody na
jeho vůli nezávislé, je povinen při následném
10.1.
Judikatura Nejvyššího správního soudu
Databáze NSS na:
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaE
xtendedSearch
podání žádosti v dodatečné lhůtě tří pracovních dnů po zániku těchto důvodů (§ 47 odst. 1
věta druhá zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky) uvést, že
žádost podává opožděně právě z této kvalifikované příčiny, a doložit existenci důvodů,
K odpovědnosti vedoucího provozovny při
nevpuštění kontroly do provozovny
které mu ve včasném podání žádosti zabránily.
K místní příslušnost soudu při podání žaSpecializovaného
loby
ety&evl_id=56442
finančního úřadu
Nejvyšší správní soud vydal dne 30.9.2013
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListV
rozsudek 4 As 80/2013 - 48,v němž judikoval
ety&evl_id=56442
právní větu, kterou je vyřešena otázka odpovědnosti vedoucího provozovny při neposkyt-
proti
rozhodnutí
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListV
Nejvyšší správní soud vydal dne 11.9.2013
rozsudek Nad 44/2013 – 40,v němž se zabýval
LEGAL UPDATE 09/2013
místní příslušností soudu pro podaní žaloby
veřejné moci se promlčuje i nárok na náhradu
proti rozhodnutí Specializovaného finančního
nemajetkové újmy osobní povahy, zejména v
úřadu.
podobě konstatování porušení práva nebo
Nejvyšší správní soud judikoval následující: V
omluvy.
řízení o žalobě na ochranu před nezákonným
zásahem, pokynem nebo donucením Specializovaného finančního úřadu je místně přísluš-
K rozhodnému stavu pro vydání výtěžku
zpeněžení zajištěnému věřiteli
ným krajský soud, v jehož obvodu má sídlo
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
žalobce, nikoli Městský soud v Praze, v jehož
Search/D42EB29EBB882EAEC1257BFC003F5FFD?ope
obvodu sídlí žalovaný Specializovaný finanční
nDocument&Highlight=0,
úřad (§ 7 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s § 12a
Dne 29.8.2013 vydal Nejvyšší soud ČR usne-
zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě
sení 29 NSČR 67/2013, v němž se zabývá
České republiky).
rozhodným stavem pro vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli.
10.2.
Judikatura Nejvyššího soudu
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že je-li zajištěná pohledávka v insolvenčním řízení řádně
Databáze NS na:
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/W
ebSpreadSearch
Stanovisko NS: Promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy osobní povahy
zjištěna, pak okolnost, že případně probíhá
(pravomocně neukončené) trestní řízení, jehož
výsledek by mohl vést ke zpochybnění některého z předpokladů, na nichž spočívá existence zjištěné zajištěné pohledávky, není v žádném směru důvodem k vyloučení postupu dle
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/w
§ 298 odst. 2 insolvenčního zákona (k vydání
eb/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovisko_N
výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli), pro
S__Promlceni_naroku_na_nahradu_nemajetkove_ujm
který je rozhodující stav v době vydání roz-
y_osobni_povahy~?openDocument&lng=CZ
hodnutí o vydání výtěžku zpeněžení zajiště-
Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu schválilo na svém zasedání
11.9.2013 stanovisko, které se týká lhůty promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy
osobní povahy, zejména v podobě konstatování porušení práva nebo omluvy. Stanovisko
nému věřiteli. Okolnost, že v budoucnu možná
(snad) bude jednání, jež vedlo ke vzniku pohledávky, posouzeno jako trestné, je právně
bezvýznamná, jestliže v rozhodné době zde
(při řádně zjištěné pohledávce) takového rozhodnutí není.
bude zveřejněno ve Sbírce soudních rozhod-
Krácení základní částky odškodnění za
nutí a stanovisek vydávané Nejvyšším sou-
nepřiměřenou délku řízení
dem.
Právní věta vycházející ze skutkového stavu
dle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 2387/2012 zní :
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
Search/36AA3B5D8ADCB747C1257BE2004CDDD7?op
enDocument&Highlight=0,
Dne 4.9.2013 vydal Nejvyšší soud ČR usnesení 30 Cdo 1078/2013, v němž se zabývá
Podle § 32 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb. o
otázkou krácení základní částky odškodnění
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
za nepřiměřenou délku řízení.
LEGAL UPDATE 09/2013
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že při stanove-
zaniklo i stěžovatelovo postavení poškozené-
ní výše přiměřeného zadostiučinění za nema-
ho. Stěžovatel se proto domáhal toho, aby
jetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou dél-
Ústavní soud svým nálezem vyslovil, že člán-
kou řízení je nezbytné zohlednit také to, že
kem II rozhodnutí prezidenta republiky o am-
jakékoliv řízení vždy nějakou dobu trvá. Bylo
nestii byla porušena jeho ústavně zaručená
by proto nesprávné, jestliže by i počáteční
práva na ochranu vlastnictví a na spravedlivý
doba řízení (kterou by bylo možno považovat
proces.
ještě za přiměřenou) byla odškodňována ve
stejné výši jako doba jí přesahující. Pro účely
vypořádání se s touto problematikou tak Nejvyšší soud pokládá za rozumné, jestliže první
dva roky řízení (resp. prvních 24 měsíců) budou ohodnoceny částkou o polovinu nižší, než
jsou určené částky za jeden rok řízení (srov.
Ústavní soud návrh posoudil a usnesením jej
v plénu odmítl. Prvním důvodem odmítnutí byla
skutečnost, že stěžovatel nebyl osobou oprávněnou k podání stížnosti. Vlastní vyhlášení
amnestie nezpůsobuje samo o sobě zastavení
konkrétního trestního stíhání, natož aby jím
bylo rozhodováno přímo o základních právech
Rc 58/2011).
stěžovatele. Jinak řečeno, Ústavní soud po-
Uvedené krácení však není navázáno na oso-
strádal prvek individualizace tvrzeného zásahu
bu poškozeného či účastníka řízení, ale na
do základních práv, pokud stěžovatel napadl
řízení samotné.
přímo část amnestijního rozhodnutí prezidenta.
Druhým důvodem vedoucím k odmítnutí návr-
10.3.
Judikatura Ústavního soudu
hu byl již dříve publikovaný právní názor Ústavního soudu ohledně vlastní příslušnosti k
Databáze ÚS na:
rozhodování o ústavnosti amnestie. V usnese-
http://www.concourt.cz
ní sp. zn. Pl. ÚS 4/13 Ústavní soud uvedl, že
rozhodnutí o amnestii charakterizují především
Ústavní soud odmítl ústavní stížnost po-
znaky milosrdenství, odpuštění, zapomenutí a
škozeného směřující proti aboliční části
absence odůvodnění. V důsledku toho je am-
amnestie
nestijní rozhodnutí vyňato ze soudní kontroly.
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_m
Pokud je tedy rozhodnutí o amnestii ze soud-
luvci/Pl-14-13.pdf
ního přezkumu vyňato, není Ústavní soud k
Ústavní soud dne 24.9.2013 vydal nález sp.
řízení o takovém návrhu příslušný.
zn. Pl.ÚS 14/13, jímž odmítl ústavní stížnost
směřující proti čl. II rozhodnutí prezidenta re-
Judikatúra SR
publiky č. 1/2013 Sb.
11.
Stěžovatel napadl v ústavní stížnosti čl. II roz-
skontrolované do 30.09.2013
hodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o
(autor: GZA)
amnestii, s tvrzení, že jím byl zbaven možnosti
uplatnit v rámci trestního řízení nárok na náhradu škody, která mu měla být způsobena
jednáním několika obžalovaných osob. Jejich
11.1.
Ústavný súd SR
http://www.concourt.sk
trestní stíhání však byla v důsledku amnestie
V sledovanom období tohto vydania Legal
Vrchním soudem v Praze zastavena a tím
Update nedošlo k prijatiu žiadneho relevantné-
LEGAL UPDATE 09/2013
ho rozhodnutia.
11.2.
Najvyšší súd SR
12.
Judikatura ESD
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
zkontrolováno do 30.9.2013
http://www.supcourt.gov.sk/
(autor: JKE)
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa
Ve sledovaném období nevydal ESD žádné
26.03.2013, sp. zn. 8 Sžf/14/2012
rozhodnutí.
Dôkazná povinnosť daňovníka pri uplatnení
odpočtu DPH
13.
Právní časopisy
Zohledněna vydání do 30.9.2013
http://www.supcourt.gov.sk/rozhodnutia/?ID=48&nazov=&
art_datrozh_od=&art_datrozh_do=&art_katrozh=0&art_cisr
ozh=&art_spisznac=8S%C5%BEf%2F14%2F2012&art_ob
sah=&odoslat=Odosla%C5%A5
Najvyšší súd SR svojím rozhodnutím v prípade
sporného nároku na odpočet DPH poukázal na
13.1.
Právní rádce
9/2013
(autor: NNE)
Jaké problémy působí předžalobní výzva?
povinnosť správcu dane dodržiavať princíp
Autor: Karel Svoboda
právnej istoty a rešpektovať existujúcu judi-
S účinností od 1.1.2013 byl do občanského
katúru a vyjadriť sa ku všetkým argumentom
soudního řádu ustaven nový § 142a, podle
daňovníka.
něhož žalobce, který měl úspěch s žalobou na
Najvyšší súd SR v tejto súvislosti v odôvodnení
rozhodnutia poukazuje na viaceré skutočnosti
a pochybenia, najmä zdôrazňuje, že je povinnosťou všetkých orgánov štátnej moci svojou
činnosťou napĺňať legitímne očakávanú predstavu jednotlivca o právnom štáte, ktorého
plnění, má právo na náhradu nákladů řízení
proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve
lhůtě nejméně sedm dní před podáním návrhu
na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování (příp. na poslední známou adresu)
výzvu k plnění.
neoddeliteľnou súčasťou je i právna istota. S
Dle autora článku může žalobce, který řádně a
princípom právnej istoty v rozhodovacej čin-
včas zaslal předžalobní výzvu, uplatnit právo
nosti súdov korešponduje zásada rozhodova-
na náhradu odměny advokáta za tuto výzvu
nia súdov v obdobných veciach rovnakým
jako náklad řízení jen tehdy, když žalobce
spôsobom, a teda nepriamo konštatuje povin-
prokáže, že zastoupení advokátem vzniklo
nosť prihliadať v rozhodnutiach na už existujú-
ještě před uskutečněním předžalobní výzvy.
cu judikatúru.
O předžalobní výzvu dle § 142a o.s.ř. se ne-
Najvyšší súd SR taktiež v odôvodnení rozsudku opätovne konštatuje, že v daňovom konaní
neplatí zásada koncentrácie, a teda odvolací
daňový orgán sa musí vysporiadať so všetkými
námietkami uvedenými daňovníkom v odôvodnení svojho rozhodnutia.
jedná, pokud v ní není uvedeno upozornění, že
v případě marného uplynutí lhůty k dodatečnému splnění povinnosti dojde k podání žaloby. Naopak v případě vzájemného návrhu
žalovaný pravděpodobně nemusí žalobci adresovat výzvu k plnění.
Nedošlo-li k předžalobní výzvě, může soud
LEGAL UPDATE 09/2013
právo na náhradu nákladů řízení přiznat jen
(autor: NNE)
výjimečně, shledá-li důvody zvláštního zřetele
hodné, např. fakt, že k doručení předžalobní
Postoupení budoucích pohledávek (nejen)
výzvy nedošlo pro zavinění na straně žalova-
podle nového občanského zákoníku
ného.
Autor: JUDr. Jiří Handlar
Příležitost, jejíž potenciál ukáže až praxe:
Trusty v českém pojetí
Autor: Aleš Eppinger, Anna Kolářová
Nový občanský zákoník (NOZ) možnost postoupení budoucích pohledávek výslovně zmiňuje v § 1887, podle kterého lze postoupit i
Nový občanský zákoník (NOZ) systémově
soubor pohledávek, ať již současných nebo
podřadil trust pod správu cizího majetku a dal
budoucích, je-li takový soubor pohledávek
mu český název svěřenský fond. Trustem se
dostatečně určen, zejména pokud se jedná o
rozumí zvláštní forma sdružení majetku, který
pohledávky určitého druhu vznikající věřiteli v
zřizovatel svěří jiné osobě – správci, aby s ním
určité době nebo o různé pohledávky z téhož
hospodařil ve prospěch zřizovatele, příp. tře-
právního důvodu. Umožňuje tedy tzv. globální
tích osob.
cese.
Jeho hlavní charakteristikou je, že vlastnictví
trustu nenáleží ani jeho správci ani jeho zřizovateli ani jeho beneficientům; autoři článku s
nadsázkou tvrdí, že trust vlastní „sám sebe“.
Dle NOZ je pro trust typická značná neformálnost a relativní snadnost jeho zřízení. Vnitřní
poměry se řídí statutem (nutná forma veřejné
listiny), nicméně není předmětem zápisu v
žádném veřejném rejstříku, předmětem evidence jsou pouze správci svěřenských fondů.
Budoucí pohledávky jsou takové, které v okamžiku uzavření postupní smlouvy ještě nevznikly, např. pohledávky z již existujících
právních vztahů, jejichž vznik je vázán na naplnění další právní skutečnosti či na splnění
odkládací podmínky či na doložku času, ale
dokonce i pohledávky ze smluv, které dosud
uzavřeny nebyly (a to i v případě, že neexistuje
povinnost uzavřít takovou smlouvu).
Z toho vyplývá i anonymita svěřenského fondu.
Postoupení budoucích pohledávek je vázáno
Veškerá práva vyplývající z existence svěřen-
na jejich vznik, k postoupení tedy dochází v
ského fondu jsou právně vymahatelná. Autoři
okamžiku, kdy budoucí pohledávka postupiteli
příspěvku jsou také přesvědčeni, že trust lze
vznikne.
použít jako alternativu obchodní společnosti, a
dále v příspěvku tyto dvě varianty srovnávají
co do jejich výhod a nevýhod. Trust je méně
náročný – absentuje zde minimální výše vkladu do fondu, zakladatel nemusí platit poplatky
spojené s podání návrhu na vklad do veřejného rejstříku, není třeba identifikovat zakladatele, trust dokonce nemusí mít žádné „sídlo“ etc.
Sporná je otázka, zda lze dle NOZ postoupit
budoucí pohledávku, kterou v době uzavření
postupní smlouvy nelze jednotlivě určit. Dle
autora článku to možné bude, pokud v postupní smlouvě budou uvedena taková kritéria,
která umožní identifikovat budoucí pohledávky
jako předmět převodu v okamžiku jejich vzniku.
Nový český zákon o mezinárodním právu
13.2.
17-18/2013
Právní rozhledy
soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv
LEGAL UPDATE 09/2013
Autor: JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
13.3.
V rámci soukromoprávní rekodifikace byl přijat
9/2013
i nový zákon o mezinárodním právu soukro-
(autor: NNE)
mém (ZMPS), který má nahradit dosavadní
zákon o mezinárodním právu soukromém a
procesním.
Bulletin advokacie
V zářijovém vydání nezveřejnil Bulletin advokacie žádný relevantní článek pro účely Legal
Update.
ZMPS se použije v mezích ustanovení vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je ČR
vázána, a přímo použitelných ustanovení prá-
13.4.
Bulletin slovenskej advokácie
va EU. Mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je
EU, se považují za nedílnou součást práva
EU; nicméně je třeba rozlišovat, zda tato
smlouva spadá do výlučné kompetence EU, či
9/2013
zohľadnené do 30.9.2013
(autor: GZA)
je v kompetenci sdílené (takovou smlouvu pak
totiž vedle EU musí uzavřít i její členské státy).
Proto ustanovení, která spadají do kompetence členských států, se co do svých účinků řídí
vnitrostátním právem dotyčného členského
Omeškanie s plnením peňažného záväzku
po novele Obchodného zákonníka
Autor: prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.
státu, nikoliv právem EU.
Autorka sa vo svojom článku zaoberá zmenaZákon se použije jen tam, kdy tyto „nadřaze-
mi právnej úpravy omeškania s plnením
né“ předpisy danou otázku ponechávají vnitro-
peňažného záväzku po novele Obchodného
státní úpravě. Mohou tak činit výslovně; pokud
zákonníka uskutočnenej zákonom č. 9/2013
však danou otázku tyto předpisy blíže neurčují,
Z.z., ktorou bola transponovaná smernica Eu-
zákon se užije jen tam, kde tuto otázky nelze
rópskeho parlamentu a Rady č. 2011/7/EÚ.
vyřešit na základě aplikačně nadřazené úpra-
Autorka v predmetnom článku bližšie špecifiku-
vy.
je vymedzenie pojmu „subjekt verejného prá-
Může nastat situace, kdy daná otázka bude
spadat
do
působnosti
jak
mezinárodní
smlouvy, tak unijního předpisu. Pokud půjde o
smlouvu, jejíž stranou je EU, bude mít tato
smlouva před unijním právem přednost, nebude-li porušovat ústavní zásady práva EU.
Nicméně mezinárodní závazky se třetími zeměmi, které členské státy uzavřely před přistoupením do EU, nejsou právem EU dotčeny
(ledaže by šlo o mezinárodní smlouvy uzavřené mezi členskými státy).
va“, ktorý nahradil do účinnosti novely používaný pojem „orgán verejnej moci“. Okrem toho
sa autorka zameriava i na všeobecnú úpravu
času plnenia záväzku, ktorá bola novelou doplnená o právnu úpravu času plnenia peňažného záväzku. Autorka poukazuje na predchádzajúce nesprávne systematické zaradenie
pravidla pre určenie lehoty splatnosti peňažného záväzku, ktoré bolo zmenené novelou,
ktorá následne správne začlenila problematiku
času plnenia peňažného záväzku do všeobecných ustanovení obchodných záväzkových
vzťahov. Autorka tiež upozorňuje na zmeny,
ktoré nastali v právnej úprave dôsledkov
LEGAL UPDATE 09/2013
omeškania dlžníka. Novela začlenila do § 365
účel zistenia, či veriteľ plnil riadne a najneskôr
(Omeškanie dlžníka) dva nové odseky upra-
do 30 dní odo dňa skončenia prehliadky pl-
vujúce prípady, keď sa dlžník, ktorého záväzok
nenia veriteľa.
spočíva v peňažnom plnení dostane do omeš-
racionálnejšie skoncentrovať právnu úpravu
kania. V zmysle novej právnej úpravy totiž
času plnenia peňažného záväzku na jedno
dlžník, ktorého záväzok spočíva v peňažnom
miesto, do všeobecnej časti Obchodného zá-
plnení je v omeškaní, ak ho nesplní riadne a
konníka a pri úprave omeškania s plnením
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokla-
peňažného záväzku logicky vychádzať zo vše-
du (faktúra alebo iná výzva veriteľa podobnej
obecnej definície omeškania, t.j., že ak dlžník
povahy) alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia
nesplní svoj záväzok riadne a včas, dostane
plnenia veriteľom podľa toho, ktorý z týchto dní
sa do omeškania.
Autorka konštatuje, že bolo
nastal skôr, ak zo zmluvy nevyplýva iná lehota
splatnosti. Ak je deň doručenia dokladu neistý,
Autoři:
dlžník je v omeškaní uplynutím 30 dní odo dňa
DPL, NNE, JKE, DTI, GZA
poskytnutia plnenia veriteľom. Ak sa po splnení veriteľa má uskutočniť prehliadka plnenia na
bpv BRAUN PARTNERS
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
CZ-110 00 Prague 1
Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo
kopírování jakýchkoliv částí bez předchozího
souhlasu není dovoleno. Naším úmyslem je upozornit na témata, která jsou v daný okamžik
zajímavá, nikoliv poskytnout úplnou analýzu
Tel.: (+420) 224 490 000
těchto témat.
Fax: (+420) 224 490 033
Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné pro-
www.bpv-bp.com
fesionální služby k uvedeným informacím a spo-
[email protected]
lečnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za
konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.
Download

zářijovém vydání Legal Update