LEGAL UPDATE 04/2013
Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními změnami v České republice a na Slovensku za
duben 2013. Zabývali jsme se především dokumenty, které nebyly uvedeny v předchozích vydáních
Legal Update, či návrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na významu.
Hlavní témata:
Ústavní soud zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku – vedla ke vzniku trhu s bagatelními
pohledávkami
Spory s poskytovateli telekomunikačních služeb budou možná řešit soudy
Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí má omezit příležitost
k obcházení daně zdaněním vkladů do obchodních korporací
Písemnou smlouvu, která obsahuje výhradu písemných změn, lze měnit i ústně
Národná rada Slovenskej republiky schválila nový zákon o ochrane osobných údajov
Protimonoplný úrad SR zverejnil svoju prioritizačnú politiku
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Přehled právních předpisů nabývajících účinnosti v ČR ........................................... 2
Přijaté právní předpisy v ČR .................................................................................... 2
Připravované právní předpisy v ČR ......................................................................... 2
ÚOHS, ČTÚ ............................................................................................................. 5
Právní předpisy EU .................................................................................................. 6
Prijaté právne predpisy v SR ................................................................................... 7
Pripravované právné předpisy v SR ......................................................................... 8
Protimonopolný úrad SR .........................................................................................10
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR ................................................................10
Judikatura ČR .........................................................................................................10
Judikatúra SR .........................................................................................................13
Judikatura ESD .......................................................................................................13
Právní časopisy ......................................................................................................14
LEGAL UPDATE 04/2013
Aby nový občanský zákoník mohl začít od
3.
1.1.2014 fungovat, je nutno přijmout ještě
Připravované právní předpisy v
ČR
mnoho doprovodné legislativy se kterou se
budeme stejně jako minulý měsíc blíže seznamovat.
V části
Připravované
právní
předpisy najdete přehled návrhu zákona o
veřejných rejstřících fyzických a právnic-
(autor: DPL)
3.1.
Prezident
Veto novely zákona o odpadech
kých osob, jehož cílem je sjednotit hmotnou a procesní úpravu zápisu do obchod-
http://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-
ního a nadačního rejstříku, zápisu do rej-
zpravy/7662.shtml
stříku ústavů a do rejstříku společenství
vlastníků jednotek. Nutné je rovněž zmínit
Prezident Zeman vetoval svůj první zákon
důležitý nález ústavního soudu, který ruší
a vrátil jej Poslanecké sněmovně. Zákon ze
tzv. přísudkovou vyhlášku, který je blíže
dne 27. dubna 2013, kterým se mění zákon č.
rozebrán v části Judikatura Ústavního sou-
185/2001 Sb., o odpadech a o změně někte-
du.
rých dalších zákonů byl prezidentem vrácen
z důvodu zásadního rozporu s jednacím řádem
1.
Přehled
právních
předpisů
nabývajících účinnosti v ČR
Poslanecké sněmovny. Ve svém stanovisku
prezident blíže odůvodnil, že sněmovna (pravděpodobně omylem) poslala do senátu verzi
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
návrhu zákona se zapracovaným pozměňova-
(autor: DPL)
cím návrhem, který ovšem neschválila.
Nález ústavního soudu ÚS 25/12, ze dne 17.
Onen pozměňovací návrh byl již dříve kritizo-
4. 2013
ván, neboť o šest měsíců prodlužuje lhůtu, v
Dne 17. 4. 2013 vyhlásil Ústavní soud ve věci
vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 25/12 nález rušící
tzv. přísudkovou vyhlášku, která určuje paušální odměny advokáta vítězné strany v občanskoprávních
sporech.
Bližší
informace
k nálezu viz část Judikatura Ústavního soudu.
2.
Přijaté právní předpisy v ČR
Kontrola částek Sbírky zákonů č. 36 - 52; od 1.4.2013 do
níž musí provozovatelé solárních elektráren
uzavřít smlouvu o financování likvidace elektroodpadu ze solárních panelů. Po vetu prezidenta by zákonodárci měli schválit novelu ve
správném znění.
3.2.
Senát
Kontrola na:
http://www.senat.cz/dokumenty/posledni_projednavane_tis
ky.php
30.4.2013 na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
(příp. vyhlášené)
od 1.4.2013 do 30.4.2013, do 6. Schůze
(autor: DPL)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.
V měsíci dubnu nebyl přijatý žádný právní
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
předpis relevantní pro LegalUpdate.
škodu způsobenou provozem vozidla a o
LEGAL UPDATE 04/2013
změně některých souvisejících zákonů
ho zákona. Zákon sjednocuje doposud roztříštěnou právní úpravu a ministerstvo spravedl-
Dne 2.5.2013 Senát schválil novelu zákona dle
nosti si od něj slibuje také zrychlení zápisů do
které budou muset pojišťovny již od příštího
veřejných rejstříků.
roku vyplácet tři procenta (původní návrh počítal s 6ti procenty) z povinného ručení hasičům.
V současné době existuje úprava pouze ob-
Hasiči by měli dostat kolem 600 milionů korun
chodního rejstříku v obchodním zákoníku,
ročně na lepší vybavení. Zástupci pojišťoven
která se analogicky používá i pro další veřejné
už dříve varovali, že kvůli dalším nákladům
rejstříky. Nový zákon zavádí společnou úpravu
budou muset zdražit.
pro všechny veřejné rejstříky s tím, že tam, kde
je to třeba, stanoví určité odchylky pro různé
Novela dále počítá s obnovením fondu zábra-
formy právnických osob. Ministerstvo také
ny škod, právě do něj pak mají pojišťovny od-
počítá se zavedením jednoho rejstříku, kde se
vádět tři procenta z vybraného povinného ru-
bude soustředit veškerá agenda podle tohoto
čení.
zákona (obdoba ARES.cz)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.
Nově budou moci do rejstříků zapisovat nejen
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-
krajské soudy, ale také notáři. Dle ministra
dějších předpisů
spravedlnosti je Notářská komora na tento úkol
O tomto zákoně, který opět chce zavést pro
určitý okruh pracovníků opakované zaměstnávání na dobu určitou jsme Vás infomovali
v lednovém vydání LegalUdate. Senát vrátil
návrh zákona sněmovně s pozměňovacími
návrhy.
3.3.
připravena, o návrhu zákona s ní było již
jednáno. Zápis prostřednictvím notáře nebude
povinný. Lidé si budou moci vybrat, zda se
obrátí na notáře, nebo na rejstříkový soud. S
ohledem na to, že služba u notáře bude
zpoplatněna, odhaduje ministerstvo, že se díky
notářům agenda rejstříkových soudů sníží o
Poslanecká sněmovna
jednu šestinu. Úspory státu by mohly činit až
292 milionů korun.
Sněmovní tisky č. 962 – 1008
Novela zákona o elektronických komunikaod 1.4.2013 do 30.4.2013
cích
Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících
Sněmovní tisk č. 712
právnických a fyzických osob
Novela zákona reaguje na reálné riziko, které
Sněmovní tisk č. 986
by hrozilo při neřešení problematiky účastnických sporů o peněžitá plnění. Dle důvodové
Vláda schválila návrh zákona o veřejných rej-
zprávy hrozí kolaps Českého telekomunikační-
střících právnických a fyzických osob, který byl
ho úřadu a s tím související nárůst stížností na
nyní postoupen k jednání do poslanecké sně-
nečinnost a podávání žádostí podle zákona o
movny. Zákon má umožnit, aby se obchodní
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
společnosti, družstva, spolky, ústavy, nadace
veřejné moci.
či společenství vlastníků jednotek zapisovaly
do povinných veřejných rejstříků podle jediné-
Cílem předkládaného návrhu zákona je převe-
LEGAL UPDATE 04/2013
dení kompetence k řešení účastnických sporů
vané právní úpravy shrnout do následujících
o peněžitá plnění na obecné soudy s tím, že
bodů:
řízení zahájená a nedokončená ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona dokončí Český tele-
• vymezení předmětu daně z nabytí nemovi-
komunikační úřad. Před ČTÚ se nyní řeší roč-
tých věcí v návaznosti na nové vymezení ne-
ně na 100 tisíc sporů a jejich počet stále stou-
movitých věcí v občanském zákoníku
pá. Otázkou tedy je, jak se s takovým množ-
• rozšíření předmětu daně na případy převodů
stvím vypořádá česká justice, s kterou návrh
podílů v obchodních korporacích vlastnících
zákona ani nebyl projednán.
3.4.
nemovité věci, resp. na případy, kdy dochází
ke změně ovládající osoby
Vláda
Právní předpisy projednávané vládou nalezne-
• omezení příležitostí k obcházení daně, zda-
te na:
nění vkladů do obchodních korporací
http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf
• sjednocení osoby poplatníka daně - Nově
Usnesení vlády naleznete na:
bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých
http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.n
věcí místo převodce nabyvatel nemovité věci
sf/web/cs?Open&2010
(s výjimkami, kdy poplatníkem daně je např.
Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemo-
svěřenský fond, podílový fond). Tato úprava
vitých věcí
bude obdobná jako v mnoha ostatních evropských státech, neboť převažují právě ty právní
Cílem nové právní úpravy daně z nabytí ne-
úpravy, kdy poplatníkem daně je nabyvatel.
movitých věcí je vytvořit novou koncepci daně
z nabytí nemovitých věcí jako součásti daňové
• jednoznačné vymezení předmětu daně a
soustavy České republiky. Druhotným cílem je
stanovení místní příslušnosti správce daně
přizpůsobení úpravy daně z nabytí nemovitých
• aktualizace systému osvobození
věcí a sjednocení s novými základními principy
a změnami zejména v oblasti občanského
• řešení dalších problémů vyplývajících z pra-
práva, bez něhož by daň v současné podobě
xe, např. způsob přepočtu cizí měny na čes-
nemohla být součástí platného právního řádu.
kou měnu, zvýšení limitu pro neplacení daně,
úprava místní příslušnosti správce daně, aj.
Dle důvodové zprávy lze hlavní změny navhro-
3.5.
Přehled připravovaných právních předpisů
(autor: DPL)
PSP
Název návrhu zákona
VL/OV
1003/0
Vl.n.z. o dani z nabytí nemovitých
24.4
1.
věcí
986/0
Vl.n.z.o veřejných rejstřících právnic-
22.4.
kých a fyzických osob
932/0
Novela z. - občanský soudní řád
5.3.
19.3.
2.
3.
Senát
Prezident
LEGAL UPDATE 04/2013
929/0
Novela z. - insolvenční zákon
5.3.
19.3.
896/0
Vl.n.z. o investičních společnostech
17.1.
6.2.
a investičních fondech - EU
876/0
Novela z. - zákoník práce
10.1.
12.2.
853/0
Novela z. o pojišťovacích zprostřed-
22.11.
6.2.
829/0
Novela z. o České národní bance - EU 11.10.
6.2.
821/0
Vl.n.ústav.z. o rozpočtové odpověd-
10.10.
6.2.
22.8.
15.2.
6.2.
20.3.
27.3.
6.2.
19.2.
kovatelích
nosti - EU
Vl.n.z. o katastru nemovitostí (kata-
778/0
strální zákon)
755/0
Novela z. o poštovních službách
20.7.
742/0
Novela z. - obchodní zákoník
2.7.
715/0
Vl.n.z.o opatřen. ke zvýšení trans-
18.6.
6.11.
14.6.12
11.12.
VR
parentnosti akciových spol. ( list.
akcie na jméno)
Novela z. o elektronických komunika-
712/0
cích - EU
662/0
Novela z. o insolvenčních správcích
11.4.
12.12.
19.3.
27.3.
647/0
N. z. o změně zák.v souv.s přijetím
23.3
6.11.
6.2.
13.2.
20.3.
6.2.
14.3.
24.10.
7.12.
ZAM
30.4.
z.o mezin.just.spolupr.
Novela zákona o finanční kontrole
595/0
Pozn.: VR- vráceno PS; OR- obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět, NEP - nepodepsal
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskove-
Upozornění na konec přechodného období pro oznámení podnikání v oblasti
poštovních služeb
zpravy
http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-
4.
ÚOHS, ČTÚ
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
informace.html?action=detail&ArticleId=10252
zkontrolováno v období 1.4. - 30.4. 2013
(autor: KVA)
4.1.
ČTÚ
Díky zákonu č. 221/2012, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách,
došlo k několika změnám týkajících se podmínek pro podnikání na trhu poštovních služeb, a
LEGAL UPDATE 04/2013
to s účinností od 1.1.2013. Největší změnou je
ke spoutě dalších podmínek, jako je např.
vznik oprávnění k podnikání v oblasti poštov-
zpracování osobních údajů nad rámec zákona
ních služeb, které nově vzniká doručením pí-
či automatické prodloužení smlouvy, aniž by si
semného oznámení (formuláře) o podnikání
mohl sjednat odlišné podmínky. Tato ustano-
ČTÚ. Na všechny provozovatele a poskytova-
vení navíc často nejsou dostatečně jasně for-
tele poštovních služeb, kteří měli platné živ-
mulována tak, aby si spotřebitel byl skutečně
nostenské oprávnění k 31.12.2012 pro obor
vědom toho, s čím souhlasí. ČTÚ bude nově
činnosti „Poskytování poštovních a poštovních
požadovat, aby operátor předkládal spotřebiteli
zahraničních služeb“ se vztahuje překlenovací
stručný,
období v délce 4 měsíců, tj. do 30.4.2013, ve
smlouvy obsahující jen ty podmínky, které se
kterém musí ČTÚ oznámit, že podnikají
vztahují ke zvolenému tarifu. Spotřebitel by
v daném oboru. Pokud tak neučiní, jejich živ-
měl mít navíc možnost si dodatečně nastavit
nostenské oprávnění zaniká. Podnikatel, který
parametry smlouvy formou souhlasu ano/ne u
by nadále pokračoval v podnikání v oboru po-
jednotlivých podmínek, které byly doposud
šotvních služeb aniž by to oznámil ČTÚ by se
paušálně nastavené operátorem. Úřad shledal
dopustil správního deliktu dle §37a odst. 1
nedostatky i ve způsobu provádění jedno-
písm b) zákona o poštovních službách a bylo
stranných
by možné mu uložit pokutu až 10 milionů ko-
a v postupech informování účastníků o těchto
run.
změnách, v ujednáních o smluvních pokutách
Smlouvy mobilních operátorů jsou
komplikované a nepřehledné.
ČTÚ požaduje nápravu
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskovezpravy.html?action=detail&ArticleId=10267
Dne
17.dubna 2013 ukončil ČTÚ analýzu
podmínek účastnických smluv, jejímž závěrem
přehledný
změn
a
srozumitelný
smluvních
návrh
podmínek
a sankcích vůči zákazníkům a skládání kaucí.
Mobilní operátoři byli o výsledku analýzy informováni již v únoru, avšak neupravili smluvní
podmínky v rozsahu požadovaném ČTÚ ve
stanoveném termínu, takže ČTÚ bude nucen
uložit jim tyto povinnosti ve správních řízeních
dle zákona o elektronických komunikacích.
4.2.
ÚOHS
je výtka ČTÚ vůči mobilním operátorům za
nepřehledné, složité a nesrozumitelné smlouvy
Ve sledovaném období tohoto vydání Legal
a smluvní podmínky, které nabízí svým klien-
Update nedošlo k uveřejnění žádného rele-
tům. Úřad přitom spatřuje největší nedostatky
vantního rozhodnutí ÚOHS.
již v samotném způsobu uzavírání smluv, které
jsou většinou příliš rozsáhlé se spoustou od-
5.
Právní předpisy EU
kazů, kdy se zákazník může jen složitě orientovat a navíc v mnoha případech jsou smlouvy
uzavírány mimo prodejnu či po internetu, což
je v protikladu k tomu, jak moc jsou smlouvy
složité. ČTÚ dále operátorům vytýká nedostatečné zpracování informací o minimální nabízené a minimální garantované kvalitě služeb.
Úřadu se nelíbí ani fakt, že podpisem takové
smlouvy dává zákazník tzv. paušální souhlas
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
zkontrolováno v období 1.4. – 30.4.2013
dle zveřejnění
(autor: KVA)
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 377/2013/EU ze dne
24.dubna 2013, kterým se stanoví dočasná
odchylka
od
směrnice
2003/87/ES o vytvoření systému pro
LEGAL UPDATE 04/2013
obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů ve Společenství
n&MasterID=4398
Národná rada SR schválila vládny návrh zákohttp://eur-
na o ochrane osobných údajov, ktorým bola do
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201
slovenského právneho poriadku transponova-
3:113:0001:0004:CS:PDF
ná Smernica Európskeho parlamentu a Rady
Dne 24. dubna 2013 bylo v Úředním věstníku
EU zveřejněno Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, které dočasně odkládá účinnost
směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému
obchodování s emisními povolenkami v letecké
dopravě.
Toto
rozhodnutí
bylo
95/46/ES z 24.10.1995 o ochrane jednotlivcov
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe týchto údajov a ktorý nahrádza zákon
č. 428/2002 Z.z. Nová právna úprava nadobudne účinnosť 01.06.2013.
přijato
Nový zákon o ochrane osobných údajov do
k usnadnění a urychlení pokroku při přijímání
značnej miery kopíruje doteraz platný zákon o
environmentálních opatření, které by se mělo
ochrane osobných údajov, avšak zavádza aj
uskutečnit v rámci 38. zasedání Mezinárodní
niekoľko noviniek.
organizace pro civilní letectví (ICAO) ve dnech
24.9.-4.10.2013. Cílem zasedání je přijmout
Podľa novej právnej úpravy sa na udelenie
globální rámec pro politiku v oblasti snižování
písomného súhlasu so spracovaním osobných
emisí a vytvoření celosvětového tržního opat-
údajov nebude vyžadovať vlastnoručný podpis
ření, které by mělo za cíl snížit emise CO2 na
dotknutej osoby, ale bude postačovať aj zaru-
globální i regionální úrovni. Proti provozovate-
čený elektronický podpis.
lům letadel, kteří létají na a z letišť mimo EU se
nebudou přijímat žádná opatření týkající se
požadavků
vyplývajících
ze
směrnice
2003/87/ES o vykazování ověřených emisí za
kalendářní roky 2010, 2011 a 2012. Tato odchylka se vztahuje pouze na provozovatele
letadel, kteří neobdrželi nebo vrátili všechny
bezplatné povolenky, které byly vydány v roce
2012. Rozhodnutí by nemělo narušit životní
prostředí EU ani hospodářskou soutěž. Směrnice 2003/87/ES se však nadále vztahuje na
lety odlétající z a přistávající na letiště na území EU.
6.
Ďalej sa zavádza definícia pojmu „priestor
prístupný verejnosti“, ktorým má byť priestor,
do ktorého je voľný vstup a možno sa v ňom
voľne zdržiavať bez časového obmedzenia
alebo vo vymedzenom čase. Nový zákon o
ochrane osobných údajov umožní monitorovať
priestor prístupný verejnosti aj na účely ochrany majetku alebo zdravia. Predlžuje sa tiež
lehota na likvidáciu záznamu z monitorovania
priestoru prístupného verejnosti. Záznam získaný monitorovaním (bez ohľadu na to, či je
snímaný obraz alebo zvuk) bude musieť byť
zlikvidovaný do 15 dní odo dňa nasledujúceho
Prijaté právne predpisy v SR
po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. Doteraz bola lehota na likvidáciu záznamu z mo-
skontrolované do 30.04.2013
nitorovania 7 dní.
(autor: MSA)
Nová právna úprava tiež umožňuje sprístupniť
Zákon o ochrane osobných údajov
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
osobné údaje zamestnanca tretím osobám
alebo ich zverejniť bez súhlasu zamestnanca,
len ak je takéto zverejnenie alebo sprístup-
LEGAL UPDATE 04/2013
nenie nevyhnutné na plnenie pracovných úloh
spracúval osobné údaje, alebo nie. Zodpoved-
zamestnanca, a to v rozsahu: titul, meno,
nou osobou podľa nového zákona o ochrane
priezvisko, jeho zaradenie a kontaktné údaje
osobných údajov nebude môcť byť štatutárny
(t.j. telefónne a faxové číslo, pracovný email).
orgán prevádzkovateľa, ani osoba oprávnená
Uvedené osobné údaje môžu byť zverejnené
konať v jeho mene. Po novom bude musieť
iba takým spôsobom, aby nenarušili vážnosť,
zodpovedná osoba naviac absolvovať skúšku
dôstojnosť a bezpečnosť zamestnanca.
zo znalostí všeobecne záväzných právnych
predpisov týkajúcich sa ochrany osobných
Poveriť sprostredkovateľa so spracúvaním
údajov na Úrade na ochranu osobných údajov
osobných údajov bude podľa nového zákona o
SR. Účasť na skúške je bezplatná a postup jej
ochrane osobných údajov možné len na zákla-
zložena ako aj náležitosti prípravy na ňu má
de písomnej zmluvy, nebude postačovať, ako
stanoviť nová vyhláška Úradu na ochranu
doteraz, jednostranné
písomné poverenie.
osobných údajov SR. Úrad na ochranu osob-
Písomná zmluva so sprostredkovateľom musí
ných údajov SR vydá uchádzačovi po úspeš-
obsahovať náležitosti stanovené zákonom a
nom absolvovaní skúšky potvrdenie o jej ab-
vyžaduje sa, aby bola podpísaná najneskôr
solvovaní platné na 7 rokov. Tí prevádzkovate-
v deň začatia spracovania osobných údajov
lia, ktorí však nepoveria výkonom dohľadu
sprostredkovateľom.
bude
zodpovednú osobu, budú povinní zaregistrovať
údaje
informačné systémy podliehajúce registrácii.
oprávnený
Sprostredkovateľ
spracovávať
osobné
prostredníctvom subdodávateľa len v prípade,
ak to bude výslovne dohodnuté v zmluve.
Nový zákon o ochrane osobných údajov ďalej
zavádza spoplatnenie registrácie informačných
Nová právna úprava zároveň umožňuje, aby
systémov. Poplatok za registráciu alebo zmenu
sprostredkovateľ získaval a likvidoval za pre-
registácie infomačného systému má byť 20
vádzkovateľa osobné údaje, vybavoval námi-
eur, pri osobitnej registrácii a jej zmene 50 eur.
etky dotknutých osôb, poskytoval im informácie
Uvedeným poplatkom budú podliehať aj zare-
a vykonával prenos osobných údajov do člen-
gistrované informačné systémy, ktoré musia
ských štátov Európskej únie alebo tretích kra-
byť nanovo zaregistrované do 6 mesiacov od
jín. Toto však musí byť výslovne dohodnuté
účinnosti zákona.
v písomnej zmluve medzi sprostredkovateľom
a prevádzkovateľom. Doterajšie zmluvné vzťa-
Prevádzkovateľ je podľa nového zákona tiež
hy medzi prevádzkovateľmi a sprostredkova-
povinný do 6 mesiacov od účinnosti zákona
teľmi musia byť zosúladené s novou právnou
zosúladiť všetky informačné systémy, v ktorých
úpravou najneskôr do konca mája 2014.
spracúva osobné údaje a do 9 mesiacov taktiež všetky prijaté bezpečnostné opatrenia.
Ďalej sa ustanovuje povinnosť poveriť výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov
zodpovednú osobu v prípade, ak prevádzkova-
7.
Pripravované právné předpisy
v SR
teľ spracúva osobné údaje prostredníctvom
viac ako dvadsiatich oprávnených osôb. Podľa
doterajšej právnej úpravy mal prevádzkovateľ
takúto povinnosť, ak zamestnával viac ako päť
osôb bez ohľadu na to, či prostredníctvom nich
skontrolované do 30.04.2013
(autor: MSA)
Poslanecký návrh novely zákona o regulácii
LEGAL UPDATE 04/2013
v sieťových odvetviach
určenia sieťových poplatkov pri vykonávaní
cenovej regulácie Úradom pre reguláciu sieťo-
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&M
vých odvetví. Takéto určenie sieťových poplat-
asterID=4444
kov má podľa návrhu zabrániť tomu, aby súčet
Dňa 26. 04. 2013 bol Národnej rade SR predložený poslanecký návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach s navrhovaným
termínom účinnosti od 01. 09. 2013.
tu aritmetického priemeru súčtu určených sieťových poplatkov v iných členských štátoch
Európskej únie podľa aktuálnych štatistických
údajov Štatistického úradu Európskych spolo-
Navrhuje sa presné určenie výšky a spôsobu
7.1.
určených sieťových poplatkov prekročil hodno-
čenstiev.
Prehľad pripravovaných právnych predpisov
skontrolované do 30.04.2013
(autor: DTI)
ČPT
2.
3.
Prezident
30.1.
26.3.
26.3.
12.4.
18.12.
29.1.
29.1.
15.2.
18.12.
5.2.
5.2.
27.2.
5.2.
20.3.
20.3.
27.3.
11.1.
30.1.
19.3.
19.3.
28.3.
pozemkových 21.2.
22.3.
31.1.
19.3.
19.3.
11.4.
31.1.
13.3.
13.3.
4.4.
Názov návrhu zákona
Dátum doru- 1.
čenia
321
Zákon o pozemkových spoločen- 19.11
stvách
334
Novela zákona o podpore obnovi- 7.12.
teľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby
279
Novela zákona o potravinách
369
Novela Občianskeho súdneho pori- 10.1.
6.11
adku
357
Novela zákona o investičnej pomoci
406
Novela
zákona
o
úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
359
Novela zákona o verejnom obstará- 11.1.
vaní
352
Novela zákona o pobyte cudzincov
11.1.
LEGAL UPDATE 04/2013
Novela cestného zákona
426
22.2.
Protimonopolný úrad SR
8.
26.3.
zkontrolováno do 30.4.2013
http://www.antimon.gov.sk
(autor: JKE)
skontrolované do do 30.04.2013
10.1.
(autor: MSA)
Prioritizačná politika Protimonopolného
úradu SR
Judikatura Nejvyššího správního soudu
Databáze NSS na
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaE
xtendedSearch
http://www.antimon.gov.sk/files/31/2013/PRIORITY%20
K povinnosti řidiče poznat, že obcí projíždí
-FINAL.pdf
a přizpůsobit rychlost jízdy i bez dopravní
Protimonopolný úrad zverejnil svoju Prioriti-
značky označující začátek obce
začnú politiku, v rámci ktorej stanovil svoje
priority dlhodobého i krátkodobého charakteru.
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0183
_1As__1200050A_prevedeno.pdf
V uvedenom dokumente Protimonopolný úrad
SR stanovil za svoju prioritu predovšetkým
Nejvyšší správní soud vydal dne 20.3.2013
rozhodovaciu činnosť vrátane kontroly plnenia
rozsudek 1 As 183/2012 - 50 v němž se vyja-
rozhodnutí, prieskum trhu a spracovanie sekto-
dřoval k povinnosti řidiče poznat, že obcí pro-
rových štúdii, aktivity v oblasti súťažnej advo-
jíždí a přizpůsobit rychlost jízdy i bez dopravní
kácii a vzdelávanie v oblasti súťaže, vydávania
značky označující začátek obce.
usmernení a metodických pokynov.
Nejvyšší správní soud judikoval následující
Medzi prioritné kritéria rozhodujúce o tom, či
právní větu: „Přijede-li řidič do obce po pozem-
sa Protimonopolný úrad SR bude vecou zao-
ní komunikaci, která není osazena dopravní
berať,
význam
značkou č. IS 12a „Obec“, neznamená to, že
preskúmania, pravdepodobnosť úspechu a
by nebyl povinen dodržovat maximální povole-
strategický charakter.
nou rychlost v obci stanovenou v § 18 odst. 4
9.
boli
zaradené
závažnosť,
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví SR
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.“
Nejvyšší správní soud vycházel především z
http://www.urso.gov.sk
skontrolované do 30.04.2013
(autor: MSA)
V sledovanom období URSO nevydal žiadnu
vyhlášku relevantnú pre účely Legal Updatu.
10.
Judikatura ČR
toho, že obec je v zákoně o silničním provozu
vymezena primárně jako zastavěné území.
Právě zastavěnost představuje základní a
klíčový znak charakterizující území obce.
K osvobezení právnické osoby od soudních
poplatků
LEGAL UPDATE 04/2013
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0187_1
sení 25 Cdo 2224/2012, ve kterém se zabýval
As__120_20130416145424_prevedeno.pdf
povinnostmi ve vztahu ke klientovi.
Dne 4.4.2013 vydal Nejvyšší správní soud ČR
Pokud není výslovně sjednáno, že smlouva
rozsudek 1 As 187/2012 - 32, v němž řešil
mezi advokátem a klientem se vztahuje pouze
otázku osvobození právnické osoby od soud-
na některé konkrétně vymezené úkony, nebo
ních poplatků.
je tato povinnost vyloučena pozdějším výslovným pokynem klienta, je povinností advokáta
Nejvyšší správní soud judikoval, že soud při-
postupovat tak, aby byly oprávněné zájmy
zná osvobození od soudních poplatků právnic-
klienta řádným způsobem chráněny a prosa-
ké osobě, která je skutečně a objektivně ne-
zovány, k čemuž je advokát povinen využívat
majetná (§ 36 odst. 3 s. ř. s.), pokud vedení
důsledně všechny zákonné prostředky, které
soudních sporů není obvyklou součástí napl-
mohou sloužit zájmům klienta v právní záleži-
ňování jejího předmětu činnosti.
tosti, jež je předmětem smlouvy o poskytnutí
Nejvyšší správní soud dále dle výše zmíněného konkretizoval podmínky pro osvobezení od
právní služby, tj. jak prostředky procesněprávní
povahy, tak povahy hmotněprávní.
soudního poplatku a to následovně: „Soud
K odpovědnosti státu za škodu společně s
nepřizná osvobození od soudních poplatků
jiným škůdcem
právnické osobě, která je skutečně a objektivně nemajetná (§ 36 odst. 3 s. ř. s.), zpravidla
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
tehdy, pokud právní věc, v níž se domáhá
Se-
soudní ochrany, nesouvisí s její existencí,
arch/C3073F5A057FB351C1257B4E0028B0E9?openDo
vnitřními poměry či majetkem ani s předmětem
cument&Highlight=0,
činnosti uvedeným ve stanovách či obdobné
listině. Týká-li se soudní spor ochrany práva,
Dne 4.4.2013 vydal Nejvyšší soud ČR rozsu-
jehož výkonem právnická osoba vykročila z
dek 28 Cdo 1702/2012, v němž řešil odpověd-
předmětu své činnosti, je spravedlivé trvat na
nost státu za škodu způsobenou společně
tom, aby si opatřila dostatek prostředků na
s jiným škůdcem.
úhradu nákladů řízení.“
10.2.
Judikatura Nejvyššího soudu
Závěr, dle kterého může být nárok na náhradu
škody způsobené nesprávným úředním postupem úspěšně uplatněn vůči státu pouze tehdy,
Databáze NS na
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/W
ebSpreadSearch
K povinnosti advokáta využívat všechny
zákonné prostředky ve prospěch klienta
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
Search/B020CD001D27942AC1257B4E004F1CB8?open
Document&Highlight=0,
Dne 26.3.2013 vydal Nejvyšší soud ČR usne-
nemůže-li se poškozený úspěšně dosáhnout
uspokojení své pohledávky vůči dlužníku, který
je mu povinen plnit, judikatura Nejvyššího soudu dovodila, pokud jde o nárok poškozeného
vůči dlužníku vyplývající ze smluvního závazku
či o nárok poškozeného vůči dlužníku vyplývající z bezdůvodného obohacení.
Za dlužníka ve smyslu uvedené judikatury však
nelze považovat jiného škůdce v situaci, kdy
kromě státu, který by mohl být shledán odpo-
LEGAL UPDATE 04/2013
vědným za vzniklou škodu, existují další škůd-
To vede ke vzniku trhu s bagatelními pohle-
ci, kteří se různou měrou podíleli na vzniku této
dávkami, během jejichž uplatňování převyšují
škody, avšak žádný z nich žalobci neodpovídá
přiznané náklady ty, které byly skutečně vyna-
z titulu bezdůvodného obohacení, ani se v
loženy. Přiznané náklady se v důsledku této
daném případě nejedná o plnění vyplývající ze
vyhlášky pravidelně dostávají do hrubého ne-
smlouvy. S ohledem na znění § 26 zákona č.
poměru k
82/1998 Sb. je nutno v takovém případě apli-
stanovení sankce bez zákona, a tedy i ke kolizi
kovat i ustanovení § 438 obč. zák.
s čl. 4 odst. 1 Listiny (povinnosti lze ukládat jen
10.3.
Judikatura Ústavního soudu
Databáze ÚS na
hodnotě sporu, čímž dochází ke
na základě zákona a v jeho mezích). Tato
skutečnost, stejně jako rozpor s § 142 odst. 1
o. s. ř., který stanoví jako kritérium přiznání
náhrady nákladů řízení účelnost vynaložení
http://www.concourt.cz
Zrušení přísudkové vyhlášky
těchto nákladů, vedla Ústavní soud k rozhodnutí vyhovět návrhu a přísudkovou vyhlášku
zrušit jako celek.
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_so
ud_www/Aktualne_prilohy/p-25-12.pdf
Nad rámec posuzování ústavnosti vyhlášky
Ústavní soud poznamenal, že při přípravě
Ústavní soud dne 25.4.2013 vydal nález sp.
nové právní úpravy by bylo vhodné, aby krité-
zn. Pl. ÚS 25/12, zrušil vyhlášku Minister-
ria pro určení výše náhrady byla obsažena
stva spravedlnosti 484/2000 Sb.
přímo v samotné vyhlášce. Stejně tak by mělo
být stanovení výše odměny za právní zastou-
Po přezkoumání návrhu dospěl Ústavní soud k
pení přiměřené vymáhané částce. Závěrem
závěru, že napadená vyhláška je v rozporu s
svého nálezu Ústavní soud uvedl příklady z
ústavním pořádkem a se zákonem a zrušil ji ke
vlastní judikatury, jejímž prostřednictvím v
dni vyhlášení svého nálezu ve Sbírce zákonů.
průběhu času precizoval pojmy „účelně vyna-
Původním smyslem přísudkové vyhlášky bylo
zjednodušení výpočtu odměny za právní zastupování v občanském soudním řízení a odstranění průtahů způsobených účastníky řízení. Přísudková vyhláška tak stanovila náklady
ložené náklady právního zastoupení“ respektive „zneužití práva na zastoupení advokátem“.
Výslovným uvedením stěžejních principů tak
Ústavní soud poskytl indicie pro budoucí –
ústavně souladnou – právní úpravu.
právního zastoupení paušální výší odměn
Na zrušení přísudkové vyhlášky zároveň nava-
právních zástupců, přičemž nerozlišovala složi-
zuje tisková zpráva Ústavního soudu TZ 23/13,
tost věci, časovou náročnost, počet provede-
v níž je upřesněno, že práva přiznaná dle zru-
ných úkonů právní služby ani výsledek řízení
šené vyhlášky, jsou exekučně vykonatelná.
před soudem. Tento systém se v praxi neosvědčil.
Ústavní soud k exekučnímu výkonu takových
práv uvedl následující : „V
případě nároků na
Přísudková vyhláška naopak motivuje věřitele
paušální odměnu, které byly pravomocně při-
k soudním sporům o bagatelní částky, přičemž
znány ještě před vykonatelností nálezu Ústav-
jejich ziskem není samotný předmět sporu, ale
ního soudu, však musí převážit princip právní
paušální (a vzhledem k předmětu řízení nepři-
jistoty před důvody, které Ústavní soud vedly k
měřená) výše odměny právního zastoupení.
LEGAL UPDATE 04/2013
derogaci vyhlášky. Nároky plynoucí z
těchto
rozhodnutí proto mohou být předmětem
vý-
konu rozhodnutí v exekučním řízení.“
11.
vlastníctvo od účastníka relatívne neplatného
právneho úkonu v čase, ktorý predchádzal
dovolaniu sa relatívnej neplatnosti.
Judikatúra SR
12.
Judikatura ESD
skontrolované do 30.04.2013
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
(autor: DAB)
zkontrolováno od 1.4. do 30.4.2013
11.1.
(autor: KVA)
Ústavný súd SR
http://www.supcourt.gov.sk/data/files/544.pdf
Rozsudek soudního dvora ze dne 11.
dubna 2013 ve věci C-636/11, Karl Berger proti Freistaat Bayern, jehož předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002,
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej
http://eur-
republiky zo dňa 20.12.2011, sp. zn. 6 Cdo
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:6
221/2010
2011CJ0636:CS:HTML
Právne účinky dovolania sa relatívnej ne-
Dne 11. dubna 2013 vydal ESD rozhodnutí o
platnosti
předběžné otázce týkající se výkladu článku
http://www.concourt.sk
V sledovanom období Ústavný súd SR nevydal
žiadne rozhodnutie relevantné na účely Legal
Updatu.
11.2.
Najvyšší súd SR
právneho
úkonu
po
prevode
vlastníctva veci
10 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kte-
http://www.supcourt.gov.sk/data/files/650_stanoviska_
rým se stanoví obecné zásady a požadavky
rozhodnutia_3_2013.pdf
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad
pro bezpečnost potravin a stanoví postupy
Najvyšší súd SR sa v predmetnom uznesení
zaoberal otázkou právnych účinkov dovolania
sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu po
prevode vlastníctva, pričom skonštatoval, že
kto v čase pred dovolaním sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu previedol na tretiu
osobu vec nadobudnutú na základe tohto
právneho úkonu, jeho dispozícia mala právne
účinky prevodu vlastníctva.
týkající se bezpečnosti potravin. Předmětem
původního sporu byla skutečnost, že společnost Berger Wild GmbH podnikající v odvětví
zpracování a distribuce zvěřiny nedodržela
hygienické podmínky a opakovaně uvedla na
trh maso nevhodné k lidské spotřebě, přičemž
bavorský ministr životního prostředí oznámil
společnosti, že buď sama na své náklady
oznámí zákazníkům o závodnosti svých výrobků nebo tak učiní jeho ministerstvo. Berger
Preto dovolanie sa relatívnej neplatnosti práv-
Wild s návrhem nesouhlasil a chtěl pouze va-
neho úkonu nemá vplyv na právne postavenie
rovat před výrobky s ohledem na to, že neo-
tretích osôb, ktoré dobromyseľne nadobudli
hrožovaly zdraví a zákazníci by je pouze vy-
LEGAL UPDATE 04/2013
měnili v prodejnách, kde obvykle nakupují.
04/2013
Ministerstvo proto zveřejnilo několik tiskových
zpráv ohledně závadných potravin Berger
Wild. Společnost však měla za to, že zveřejněním tiskových zpráv jí vznikla značná škoda a
Jak se změní autorské právo?
Autor: Andrea Jarolímková
proto podala žalobu na náhradu škody k zem-
Autorka se ve svém příspěvku soustředí na
skému soudu v Mnichově. Mnichovský soud
změny, které pro oblast autorského práva při-
dal za pravdu postupu ministerstva, avšak v
náší nový občanský zákoník („NOZ“).
souvislosti s tím se obrátil i k ESD s předběžnou otázkou, zda: „brání článek 10 [nařízení č.
NOZ nově pojímá věc v právním smyslu. Au-
178/2002] vnitrostátní právní úpravě, na jejímž
torské dílo není možné podřadit pod novou
základě lze informovat veřejnost uvedením
definici nehmotných věcí, neboť požadavek
názvu potraviny nebo krmiva a podniku, pod
obecné ovladatelnosti věci dle důvodové zprá-
jehož jménem či firmou byly potravina nebo
vy nemůže autorské dílo jakožto výsledek tvůr-
krmivo vyrobeny nebo zpracovány nebo byly
čí činnosti autora naplnit s ohledem na exis-
uvedeny do oběhu, pokud se do oběhu uvádí
tenci osobnostních práv k dílu. Výlučná majet-
nebo byla uvedena v nezanedbatelném množ-
ková autorská práva by mohla být věcí v práv-
ství potravina, která sice není zdraví škodlivá,
ním smyslu jakožto práva, jejichž povaha to
avšak je nevhodná k lidské spotřebě přede-
připouští, nicméně na základě subsidiární apli-
vším proto, že vzbuzuje odpor, anebo pokud
kovatelnosti NOZ se přednostně užije ustano-
byla taková potravina z důvodu svých vlastnos-
vení autorského zákona, dle kterého jsou tato
tí uváděna do oběhu pouze v malém množství,
práva i nadále nepřevoditelná, neocenitelná a
ale po delší dobu?“ ESD dovodil, že o potravi-
nepostižitelná. Naopak ostatní práva duševní-
nách, které nejsou zdraví škodlivé, avšak ne-
ho vlastnictví či licence nehmotnou věcí dle
splňují ustanovení týkající se bezpečnosti po-
NOZ budou.
travin, protože nejsou vhodné k lidské spotřebě, mohou vnitrostátní orgány informovat spo-
NOZ dále sjednocuje úpravu licenční smlouvy
třebitele. Z výše uvedeného vyplývá, že článek
o licenci k předmětům průmyslového vlastnictví
10 nařízení č. 178/2002 umožňuje informovat
a o licenci k předmětům autorského práva,
veřejnost uvedením názvu potraviny a podni-
přičemž zavádí zvláštní část týkající se licence
ku, pod jehož jménem či firmou byla potravina
autorskoprávní.
vyrobena, zpracována či uvedena do oběhu,
pokud taková potravina sice není zdraví škodlivá, avšak není vhodná k lidské spotřebě.
13.
Právní časopisy
Podobně NOZ odstraňuje dualismus obchodní
a neobchodní smlouvy o dílo a napříště je
upravuje obecně spolu s některými specifiky,
přičemž předmětem smlouvy o dílo může být
nejen hmotná, ale i nehmotná věc.
(autor: NNE, DAB)
Jak nově přistupovat k pracovnělékařským
Zohledněna vydání do 30.04.2013
13.1.
službám?
Právní rádce
Autor: Nataša Randlová, Barbora Kudrhalt
Suchá
LEGAL UPDATE 04/2013
Autorky se ve svém příspěvku věnují vyhlášce
terpretaci contra proferentem jakožto stan-
č. 79/2013 Sb., která nabyla účinnosti v dubnu
dardního
2013.
výkladu právních jednání. Pravidlo contra pro-
soukromoprávního
instrumentária
ferentem znamená vykládat pochybný pojem v
Každý zaměstnavatel je povinen uzavřít pí-
neprospěch toho z účastníků, který jej do jed-
semnou smlouvu o poskytování pracovnělé-
nání vnesl („proferent“).
kařských služeb s jejich poskytovatelem.
V současnosti je toto pravidlo v ČR legislativně
Tímto poskytovatelem může být jen lékař
provedeno jen dílčím způsobem, nikoliv obec-
oprávněný poskytovat služby v oboru všeo-
ně. Pro obchodní vztahy platí konkrétně § 266
becné praktické lékařství nebo pracovní lékař-
odst. 4 obchodního zákoníku. Ve vztazích
ství, či zdravotnické zařízení takového lékaře
mezi dodavateli a spotřebiteli se dá aplikovat
zaměstnávající, nikoliv však pouze zprostřed-
pravidlo v § 55 odst. 3 občanského zákoníku.
kovatelské společnosti bez vlastních lékařů.
Nicméně judikatura, včetně Ústavního či Nej-
Zaměstnavatel je povinen zajistit pracovnělé-
vyššího soudu, toto pravidlo uznala za obecné.
kařské služby pro všechny své zaměstnance
V novém občanském zákoníku má být pravidlo
(včetně tzv. dohodářů) a uchazeče o zaměst-
contra proferentem legislativně zakotveno již
nání. Z povinnosti provádět vstupní a výstupní
jako obecné, přičemž zvláštní pravidlo bude
prohlídky jsou ale vyjmuti uchazeči či zaměst-
přijato pro právní vztah s podnikatelem v § 558
nanci vykonávající na základě dohod neriziko-
odst. 1 nového občanského zákoníku.
vé práce v 1. a 2. nerizikové kategorii.
Předpoklady pro užití tohoto pravidla jsou exisVstupní prohlídka je povinná před uzavřením
tence kvalifikovaných výkladových pochybnos-
pracovní smlouvy, dále dohody u rizikové prá-
tí, které nejsou fatální (např. nelze měnit nepo-
ce od 2. rizikové kategorie a výše a před pře-
chybnou absolutní neplatnost jednání), je-li
vedením zaměstnance na práci, vykonávanou
možné objektivně určit proferenta a nelze-li
za odlišných podmínek. U výstupní prohlídky
dosáhnout jednoznačného výkladu gramatic-
lze vydat pouze potvrzení.
kým, logickým a systémovým výkladem.
Pokud zaměstnanec neabsolvuje předepsanou
Dispozitivní a kogentní normy v novém
prohlídku, bude považován za zdravotně ne-
občanském zákoníku
způsobilého. Kdyby mu zaměstnavatel přesto
přiděloval práci, hrozí mu sankce do výše 2
Autor: JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
mil. Kč.
Při aplikaci soukromoprávních norem hraje
13.2.
Právní rozhledy
významnou roli právní povaha, resp. aplikovatelnost (použitelnost) těchto norem. Z tohoto
04-07/2013
Výklad právních jednání contra proferentem
Autor: JUDr. Václav Pilík
Autor se ve svém příspěvku soustředil na in-
hlediska rozlišujeme normy kogentní a dispozitivní.
Od dispozitivních norem se lze odchýlit, přičemž působí podpůrně pro případ, kdy si adresáti norem vzájemný vztah neupraví auto-
LEGAL UPDATE 04/2013
nomně. Od kogentních norem se odchýlit nel-
překážkou pro to, aby z tohoto důvodu byla
ze, neboť působí bezpodmíněčně; sjednají-li
jejich shodná vůle od počátku negována. Sám
si přesto strany něco odchylného, pak je tako-
občanský zákoník v ustanovení § 40a stanoví,
vé ujednání v rozporu se zákonem.
že jestliže nebyl právní úkon učiněn ve formě,
kterou vyžaduje dohoda účastníků, považuje
Východiskem pro zjištění povahy normy je její
se právní úkon za platný, pokud se ten, kdo je
teleologický výklad, povaha normy tedy vyplý-
takovým úkonem dotčen, neplatnosti právního
vá z jejího smyslu a účelu.
úkonu nedovolá.
Zásadně je irelevantní dikce (formulace) usta-
Považuje-li tedy oprávněný účastník, tj. ten,
novení, neboť i dispozitivní norma může být
kdo je neplatností právního úkonu chráněn a
formulována imperativně; toto však neplatí,
kdo se jí tedy může dovolat, učiněný právní
pokud ustanovení výslovně odchylné ujednání
úkon za vyhovující a přijatelný, neměl by mu
zakazuje.
zákon nad míru nutnou a přiměřenou jeho
Právní norma je kogentní, pokud představuje
pravidlo, u kterého by odchýlení se od něj
svobodnou vůli omezovat.
13.4.
Bulletin slovenskej advokácie
představovalo rozpor s dobrými mravy, s veřejným pořádkem včetně
odchýlení se od
3/2013
práva týkajícího se postavení osob, či jehož
účelem je ochrana slabší strany a odchýlení
směřuje v její neprospěch, či její účel a smysl
odporuje tomu, aby se strany mohly od této
zohľadnené do 30.04.2013
(autor: MSA)
normy odchýlit. Nenaplňuje-li norma některý z
Inštitút
těchto znaků, je dispozitivní.
ties“ v slovenskom práve
13.3.
Autor : Juraj Gyárfáš
Bulletin advokacie
04/2013
nález
and
warran-
Autor v predmetnom článku analyzuje inštitút
V dubnovém vydání připomněl Bulletin advokacie
„representations
Ústavního
soudu
ze
dne
12.11.2011, sp. zn. I ÚS 1264/2011, ve kterém
Ústavní soud mimo jiné rozhodl, že písemně
uzavřenou smlouvu se sjednanou výhradou
změn v písemné podobě lze změnit i jinou
formou, např. ústně učiněnými právními úkony,
není-li včas namítána jejich relativní neplatnost. Tento závěr se však netýká smluv, u
nichž písemnou formu stanoví zákon.
Ústavní soud svůj postoj zdůvodnil tím, že
nedostatek náležitostí právního úkonu, které si
smluvní strany vymínily, nejsou tak zásadní
„representations and warranties“ – teda vyhlásení a záruk v akvizičných zmluvách, ktorý
z anglického práva prostredníctvom medzinárodných zmluvných zvyklostí a zahraničných
právnych poradcov prenikol do slovenskej
právnej praxe. Autor sa pritom sústreďuje na
koncepčné
v slovenskom
zaradenie
práve
a
tohoto
na
inštitútu
nároky,
ktoré
v prípade nepravdivosti týchto nárokov slovenské právo priznáva.
Inštitút „representations and warranties“ slovenský právny poriadok nepozná. Ekonomickou podstatou používania „representations and
warranties“ je podľa autora potreba alokácie
LEGAL UPDATE 04/2013
rizika vyplývajúceho z toho, že niektorý aspekt
kajúce sa vlastností prevádzaných aktív, ktoré
transakcie neprebieha presne tak, ako si to
rozdeľuje na tie, ktorých nepravdivosť zname-
strany predstavovali.
ná neplatnosť celej zmluvy a ostatné. V prvom
prípade bude zmluva ako taká neplatná a
V prípade nepravdivosti „representations and
nadobúdateľ bude mať pravdepodobne nárok
warranties“ sa podľa autora javí zákonná úpra-
na náhradu škody. V druhom prípade ostáva
va nárokov z vád podľa príslušných ustanovení
podľa autora zmluva platná a ak existuje
Obchodného zákonníka a Občianskeho zá-
zmluvná úprava, bude sa postupovať podľa
konníka ako vhodný základ pre formuláciu
nej.
nárokov nadobúdateľa. Autor však pred týmto
spôsobom preferuje podrobnejšiu úpravu kon-
V ďalšej časti autor prostredníctom metód
krétnych nárokov priamo v zmluve, nakoľko
komparácie poukazuje na právnu úpravu „re-
zákonné nároky nie sú šité na mieru každej
presentations
akvizičnej zmluve.
Nemecké právo pri absencii inej zmluvnej
and warranties“
v Nemecku.
úpravy subsumuje nepravdivosť vyhlásaení
V niektorých
prípadoch
autora
v akvizičných zmluvách pod zákonnú úpravu
nadobúdateľ bude môcť domáhať tiež relatív-
vád predávanej veci. Je pritom kľúčové, či ide
nej neplatnosti zmluvy pre omyl, bude však
o kúpu podniku alebo o kúpu práva. Nárokmi
musieť
omyl
z vád sú náprava a po uplynutí primeranej
v rozhodujúcej skutočnosti (podľa § 49a prvej
lehoty odstúpenie, zľava z kúpnej ceny a ná-
vety Občianskeho
hrada škody alebo náhrada výdavkov, odstrá-
preukázať,
sa
že
podľa
išlo
o
zákonníka) a že druhá
strana ho vyvolala úmyselne
(podľa § 49b
nenie vád a dodatočná dodávka.
druhej vety Občianskeho zákonníka).
Na
záver
autor
zdôrazňuje,
že
nároky
Zmluvná úprava prípadných nárokov by podľa
z nepravdivých vyhlásení by mali byť ideálne
autora mohla založiť aj inominátne záväzky
upravené priamo v zmluve. I napriek absencii
podľa § 269 ods. 2 ObZ. Strany by si mohli
zmluvnej úpravy by však súdy podľa autora
nároky z nepravdivých vyhlásení upraviť aj vo
nároky
forme sľubu odškodnenia podľa § 725 a nasl.
forme určite priznať mali
ObZ. V tejto súvislosti však autor
z nepravdivých
vyhlásení
v nejakej
v prípade
velmi formálnej interpretácie § 725 ObZ. vidí
Autoři: DPL, NNE, JKE, KVA, MSA, DAB,
problematické splnenie požiadavky indemnifi-
DTI
kovaného konania kupujúceho.
Autor článku poukazuje aj na vyhlásenia netý-
bpv BRAUN PARTNERS
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
CZ-110 00 Praha 1
Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo
kopírování jakýchkoliv částí bez předchozího
souhlasu není dovoleno. Naším úmyslem je upozornit na témata, která jsou v daný okamžik
zajímavá, nikoliv poskytnout úplnou analýzu
Tel.: (+420) 224 490 000
těchto témat.
Fax: (+420) 224 490 033
Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné pro-
www.bpv-bp.com
fesionální služby k uvedeným informacím a spo-
[email protected]
lečnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za
konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.
Download

LEGAL UPDATE 04/2013