LEGAL UPDATE 08/2013
Rádi bychom Vás seznámili s aktuálními legislativními změnami v České republice a na Slovensku za
srpen 2013. Zabývali jsme se především dokumenty, které nebyly uvedeny v předchozích vydáních
Legal Update, či návrhy, které v postupu legislativním procesem nabyly na významu.
Hlavní témata:
Dnes již neexistující Poslanecká sněmovna schválila návrhy zákonů, které navazují na novou úpravu soukromého práva, novou
procesní úpravu soukromého práva i novelu zákona o podporovaných zdrojích energie
Nový katastrální zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů
Na Slovensku sa pripravuje novela zákona o účtovníctve
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Přehled právních předpisů nabývajících účinnosti ČR ............................................. 2
Přijaté právní předpisy ČR ....................................................................................... 2
Připravované právní předpisy ČR ............................................................................ 3
ÚOHS, ČTÚ ............................................................................................................. 4
Právní předpisy EU .................................................................................................. 6
Prijaté právne predpisy v SR ................................................................................... 7
Pripravované právné předpisy SR ........................................................................... 7
Protimonopolný úrad SR .......................................................................................... 9
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ......................................................................10
Judikatura ČR .........................................................................................................10
Judikatúra SR .........................................................................................................13
Judikatura ESD .......................................................................................................14
Právní časopisy ......................................................................................................14
LEGAL UPDATE 08/2013
V souvislosti s rozpuštěním Poslanecké
17.8.2013. Zákonem se odstraňují některé
sněmovny vyvstává z hlediska legislativní-
nekompatibility platného zákona s právem
ho procesu zásadní otázka, co se stane
Evropské unie, které byly opakovaně kritizová-
s právními předpisy, které schválila dnes již
ny v konvergenčních zprávách Evropské komi-
neexistující Poslanecká sněmovna. Mezi
se a Evropské centrální banky. Zrušuje se
schválené předpisy patří návrhy zákonů,
výbor pro finanční trh a také pravomoc České
které navazují na novou úpravu soukromé-
národní banky vydávat opatření České národní
ho práva, dále nová úprava soukromého
banky jako speciální regulatorní nástroj. Dále
práva procesního i novelu zákona o podpo-
se legislativně vyjasňuje otázka nakládání s
rovaných zdrojích energie. Všechny tyto
majetkem ČNB včetně devizových rezerv.
zákony byly schváleny ve třetím čtení na
Dochází rovněž ke zpřesnění právní úpravy
mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny.
výkaznictví a statistiky a k nápravě některých
O jejich osudu se zatím vedou spory,
aplikačních nedostatků a nejasností stávající-
nicméně převládá názor, že pokud návrhy
ho znění zákona.
projdou Senátem i u prezidenta České re-
Přijaté právní předpisy
publiky bez připomínek, není důvod, proč
2.
by neměly být posléze i vyhlášeny, přitom
Kontrola
ale nelze vyloučit napadení legislativního
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
procesu ústavní stížností. Pokud je bude
(autor: DPL)
částek
Sbírky
zákonů
na
Senát či prezident vetovat, návrhy zákonů
tím budou definitivně zamítnuty, nová sně-
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovi-
movna o nich dle jednacího řádu již nemůže
tostí (katastrální zákon)
rozhodovat.
Dne 8. 8. 2013 Poslanecká sněmovna schváli-
1.
Přehled
právních
předpisů
nabývajících účinnosti
la vládní návrh zákona o katastru nemovitostí,
přičemž přijala pozměňovací návrhy Senátu, o
kterých jsme blíže informovali v červencovém
http://www.epravo.cz/top/zakony/prehledy-ucinnosti/
vydání Legal Update. Díky nim by měli být
(autor: DPL)
vlastníci pozemků důsledněji informováni o
Zákon č. 155/2013 Sb., kterým se mění zá-
změnách v zápisech do katastru.
kon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
Novým katastrálním zákonem bude odstraně-
pozdějších předpisů
na dualita právní úpravy evidence nemovitostí.
Zákon navazuje na úpravu nového občanské-
O této novele zákoníku práce, která opět chce
ho zákoníku - ten zavádí požadavek na zápis
zavést pro určitý okruh pracovníků opakované
mnoha dalších skutečností, které se do katast-
zaměstnávání na dobu určitou, jsme Vás info-
ru dosud nezapisovaly. Do katastru bude zapi-
movali v lednovém vydání Legal Udate.
sováno
Zákon č. 227/2013 Sb., kterým se mění zá-
15
nových
věcných
práv
k nemovitostem a 19 nových poznámek.
kon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
Kromě výše uvedených změn zákon přináší
ve znění pozdějších předpisů
též novou evidenci cenových údajů v katastru,
Novela zákona o ČNB nabyla účinnosti dne
elektronizaci katastru a nový způsob evidence
LEGAL UPDATE 08/2013
staveb kvůli nové definici nemovitosti a zásadě
robny energie z obnovitelných zdrojů uvedené
superficies solo cedit.
do provozu po 31.12.2013 s výjimkou pro větr-
V souvislosti
s posílením
principu
důvěry
v pravdivost údajů zapsaných do veřejných
seznamů bude pro vkladové řízení vyžadována plná moc s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele. Dále bude katastrální úřad infor-
né, vodní a geotermální elektrárny, které budou požívat podporu, pokud budou uvedeny
do provozu do 31.12.2015. Dále novela počítá
s fixací příspěvku na podporu OZE ve výši
495,- Kč/MWh.
movat o dotčení právních poměrů dané nemovitosti
změnou
(poštou
nebo
do
datové
schránky, na požádání též e-mailem nebo
SMS nebo službou sledování změn v katastru).
Zákon byl dne 23.8.2013 vyhlášen ve sbírce
zákonů, nabyde účinnosti stejně jako NOZ
1.1.2014.
3.
Poslanecká sněmovna na své mimořádné
schůzi dne 8.8.2013 schválila vládní návrh
zákona o zvláštních řízeních soudních a vládní
návrh novely občanského soudního řádu. O
obou návrzích zákonů jsme Vás informovali
Připravované právní předpisy
(autor: DPL)
3.1.
Nová procesní úprava soukromého práva
detailně v červnovém vydání Legal Update.
Návrhy tvoří vedle novely insolvenčního zákona základ procesní úpravy navazující na rekodifikaci soukromého práva. Občanský soudní
Poslanecká sněmovna
řád bude nadále upravovat pouze sporná říze-
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.
ní. Pro nesporná řízení a jiná zvláštní řízení se
165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
použije subsidiárně.
energie a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.
Poslanecká sněmovna schválila tzv. Dopro-
Poslanecká sněmovna během osmi dní schvá-
vodný zákon, který provádí změny vyžadované
lila návrh novely zákona o podporovaných
novým občanským zákoníkem a zákonem o
zdrojích energie. O této novele jsme Vás in-
obchodních korporacích. Tento návrh zákona
formovali již v červencovém vydání Legal Up-
neřeší terminologické změny ve všech navazu-
date. Mezi nejzásadnější změny, které přináší
jících předpisech (ty mají být překonány postu-
tato novela patří prodloužení tzv. solárního
pem času pomocí dalších dílčích novel), nýbrž
odvodu ze základu odvodu v snížené výši 10%
mění zákony z věcných důvodů. Návrh zákona
u výkupní ceny a 11 % u zeleného bonusu na
se týká široké škály oblastí (zejména podniká-
elektřinu. Odvodu bude podléhat všechna
ní a finanční trhy (živnostenský zákon), nové
elektřina
záření
instituty v oblasti oceňování majetku, pojištění
v období od 1.1.2014 po dobu trvání práva na
či dražeb (zákon o oceňování majetku, o pojiš-
podporu výroby elektŕiny v zařízeních uvede-
ťovnictví), ochrana spotřebitele, sociální oblast,
ných do provozu v období od 1.1.2010 do
pracovněprávní vztahy a mnoho dalších.) a
31.12.2010 (Výjimku tvoří malé elektrárny
navazuje také na zvláštní právní předpisy,
s výkonem do 30 kW).
které zavedou procesní úpravu (nový zákon o
Novela dále zastavuje podporu pro nové vý-
zvláštních řízeních soudních, novela občan-
vyrobená
ze
slunečního
LEGAL UPDATE 08/2013
ského soudního řádu, novela insolvenčního
Ve sledovaném období neprojednávala vláda
zákona).
žádný právní předpis relevantní pro účely Legal Update.
3.2.
Vláda
3.3.
Přehled připravovaných právních předpisů
(autor: DPL)
PNázev návrhu zákona
VL/OV
1.
2.
3.
15.5
18.6.
8.8.
10.5.
12.6.
8.8.
Senát
Prezident
S
1071/0
Novela z. o Pspotřebitelském úvěru
1003/0
Vl.n.z. o dani z nabytí nemovitých 24.4
31.5.
věcí
986/0
Vl.n.z.o veřejných rejstřících právnic- 22.4.
kých a fyzických osob
932/0
Novela z. - občanský soudní řád
5.3.
19.3.
12.6.
8.8.
931/0
Vl.n.z. o zvláštních řízeních soudních 5.3.
19.3.
12.6.
8.8.
19.3.
12.6.
8.8.
6.2.
10.5.
15.5
3.7.
22.7.
10.5.
15.5.
20.6.
18.7.
14.5.
17.5.
VR
23.8.
24.10.
7.12.
ZAM
- EU
929/0
Novela z. - insolvenční zákon
896/0
Vl.n.z. o investičních společnostech 17.1.
5.3.
a investičních fondech - EU
853/0
Novela z. o pojišťovacích zprostřed- 22.11.
6.2.
kovatelích
829/0
Novela z. o České národní bance - 11.10.
6.2.
EU
821/0
Vl.n.ústav.z. o rozpočtové odpověd- 10.10.
6.2.
nosti - EU
778/0
Vl.n.z. o katastru nemovitostí (kata- 22.8.
15.2.
strální zákon)
742/0
Novela z. - obchodní zákoník
712/0
Novela z. o elektronických komuni- 14.6.12
2.7.
11.12.
kacích - EU
595/0
Novela zákona o finanční kontrole
6.2.
14.3.
Pozn.: VR – vráceno PS; OR – obecná rozprava, ZAM – zamítnuto, VZ – vzat zpět, NEP – nepodepsal
4.
ÚOHS, ČTÚ
http://www.compet.cz/informacni-centrum/tiskovezpravy
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html
LEGAL UPDATE 08/2013
mové
zkontrolováno v období 1.8. - 31. 8. 2013
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-
(autor: NNE)
zpravy.html?action=detail&ArticleId=10621
4.1.
ČTÚ
ČTÚ dne 13.8.2013 oznámil, že v poslední
Český telekomunikační úřad vyhlašuje auk-
době zaznamenal zvýšený počet stížností na
ci volných kmitočtů
postup obchodních zástupců společnosti Air
Telecom, a. s. Ti se, podle stížností spotře-
http://www.ctu.cz/aktuality/tiskovezpravy.html?action=detail&ArticleId=10627
bitelů, často vydávají nikoliv za zástupce Air
Český telekomunikační úřad dne 15.8.2013
Telecom, ale za pracovníky původního posky-
zveřejnil na své elektronické úřední desce a v
tovatele služeb a pod záminkou kontroly nebo
Telekomunikačním
do-
výměny zastaralých telefonních přístrojů nabí-
kumentaci k výběrovému řízení na volné rádio-
zejí domácnostem, především z řad seniorů, k
vé kmitočty v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a
podpisu nové smlouvy o poskytování služeb
2600 MHz. Úřad zveřejněním zahájil proces
elektronických komunikací. Přitom vystupují
výběrového řízení.
tak, aby navodili dojem, že se jedná pouze o
věstníku
plnou
Cílem výběrového řízení je rozvoj nových služeb mobilního vysokorychlostního internetového připojení, podpora hospodářské soutěže,
vytvoření podmínek pro vstup dalšího operátora s celostátní působností a zajištění efektivního využívání kmitočtového spektra.
Přihlášky do výběrového řízení mohou být podávány od 15.8.2013 do 30.9.2013. Úspěšné
žadatele pozve ČTÚ do aukční části. Následně
proběhne školení účastníků na využívání elektronického aukčního systému a dvě zkušební
aukce. ČTÚ předpokládá, že samotná aukce
volných kmitočtů a následné přiřazení konkrétních kmitočtových bloků úspěšným účastníkům
aukce proběhnou do konce tohoto roku. Poté,
co úspěšní uchazeči uhradí cenu za vydražené
spektrum, jim ČTÚ udělí příslušná oprávnění k
jeho využívání. K tomu by mělo dojít na začátku roku 2014.
změnu stávající služby a nikoliv o podpis nové
smlouvy s jiným poskytovatelem. Poškození
spotřebitelé pak musí hradit finanční závazky
vyplývající jak ze smlouvy stávající, tak ze
smlouvy nové, nekale uzavřené.
ČTÚ v reakci na tuto situaci doporučilo spotřebitelům určité kroky, které by jim měly pomoci
se ochránit před nekalosoutěžním jednáním ze
strany obchodních zástupců společnosti Air
Telecom, a. s., např. aby požadovali při návštěvě těchto obchodním zástupců prokázaní
jejich totožnosti a informaci, za jakého poskytovatele služeb vystupují, a v případě jakýchkoli
pochybností aby se okamžitě obrátili na zákaznickou linku poskytovatele, pro kterého
obchodní zástupce podle svého vyjádření pracuje, a ověřili si, zda jsou podávané informace
pravdivé.
ČTÚ v souvislosti s praktikami obchodních
zástupců společnosti Air Telecom a.s. zahájil s
touto společností správní řízení pro podezření
ČTÚ upozorňuje: uzavírání smluv s po-
na klamavou obchodní praktiku.
skytovatelem služeb elektronických komunikací Air Telecom, a.s. může být problé-
4.2.
ÚOHS
LEGAL UPDATE 08/2013
Úřad povolil fúzi EP Industries s odpado-
diskriminoval-zahranicni-dodavatele-nahradnich-
vou společností AVE CEE
dilu.html
Dne 21.8.2013 ÚOHS zveřejnil informaci o
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-
tom, že předseda Úřadu pro ochranu hospo-
zpravy/hospodarska-soutez/1669-urad-povolil-fuzi-ep-
dářské soutěže potvrdil uložení pokuty ve výši
industries-s-odpadovou-spolecnosti-ave-cee.html
500 000 Kč pro Dopravní podnik hlavního
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dne
města Prahy za nezákonný postup při zadává-
19.8.2013 informoval o povolení ve zjednodu-
ní veřejné zakázky „Dodávka náhradních dílů
šeném prvostupňovém řízení spojení soutěži-
pro autobusy“, čímž jednoznačně odmítl ná-
telů EP Industries, a.s., a AVE CEE Holding
mitky podané zadavatelem proti rozhodnutí
GmbH, neboť nebude mít za následek pod-
ČTÚ v první instanci. ČTÚ totiž po prošetření
statné narušení hospodářské soutěže.
dané zakázky v první instanci rozhodl, že se
zadavatel dopustil správního deliktu, když dis-
Holdingová společnost EPI působí zejména v
kriminoval potenciální zahraniční uchazeče.
oblasti projektování, výroby, prodeje, instalace
a servisu energetických zařízení, výroby a
Zásadním pochybením byla kombinace nejed-
prodeje autobusů a stavebně montážních pra-
noznačného požadavku zadavatele v zadáva-
cí, a to zejména prostřednictvím dceřiných
cí dokumentaci, jímž bylo uchazeči zakázáno
společností Elektrizace železnic Praha, a. s.,
měnit nebo opravovat přiložený návrh smlouvy
První brněnská strojírna, a. s., SOR Libchavy
v neprospěch
s. r. o., ENV Holding, a. s., Energetické montá-
návrhu byla současně podmínka určující, že
že Holding, a. s., nebo společnosti SERW,
„Konsignant je českou právnickou osobou
spol. s r.o.
zapsanou v obchodním rejstříku…“, což vyústi-
zadavatele,
přičemž v tomto
lo v diskriminaci zahraničních dodavatelů. NaAVE CEE je rakouská holdingová společnost,
bídku tak nemohla podat např. italská společ-
která kontroluje řadu společností, jež působí v
nost V.A.R. s.r.l. Ricambi Equivalenti Bus,
oblasti nakládání s odpady, a to na území
ačkoliv o účast měla zájem.
České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Moldávie a Ukrajiny. V České republi-
Zadavatel pochybil také při vyřizování námitek,
ce působí prostřednictvím společnosti AVE CZ
když je zamítl s odůvodněním, že neobsahují
odpadové hospodářství s.r.o. a jejích dceři-
vyjádření újmy, která stěžovateli v důsledku
ných společností.
údajného porušení zákona hrozí. Újmou však
může být i okolnost, že se dodavatel nemůže
Úřad v rozhodnutí konstatoval, že spojení ne-
zúčastnit zadávacího řízení z důvodu stanove-
bude mít za následek podstatné narušení hos-
ní diskriminačních zadávacích podmínek, což
podářské soutěže.
italská společnost deklarovala.
5.
Pražský
dopravní
podnik
diskriminoval
zahraniční dodavatele náhradních dílů
Právní předpisy EU
http://eur-lex.europa.eu/RECH_date.do
zkontrolováno do 31.8.2013 dle zveřejnění
(autor: DPL)
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskovezpravy/verejne-zakazky/1673-prazsky-dopravni-podnik-
Ve sledovaném období tohoto vydání Legal
LEGAL UPDATE 08/2013
Update nedošlo k přijetí žádného relevantního
7.
Pripravované právné predpisy
předpisu, nicméně EP podpořil návrh Rady na
zavedení Daně z finančních transakcí v režimu posílené spolupráce.
skontrolované do 31.8.2013
(autor: MOS)
Daň by měla zatížit každou transakci s finančními nástroji mezi finančními institucemi (investičními podniky, organizovanými trhy, úvěro-
7.1.
Vládny návrh novely zákona o
účtovníctve
vými institucemi, společnostmi poskytujícími
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
finanční leasing, atd,) přičemž by se měla (no-
n&MasterID=4609
vě, v porovnání s původním návrhem) uplatnit
tzv. zásada rezidence: daň by měla být splatná
Dňa 16.8.2013 bol Národnej rade SR predlo-
vždy, je-li kterákoli ze stran transakce usazena
žený vládny návrh novely zákona o účtovníc-
v členském státě uplatňujícím posílenou spo-
tve. Podľa dôvodovej správy je cieľom novely
lupráci nebo jedná-li kterákoli ze stran z pově-
zníženie administratívnej záťaže malých pod-
ření strany usazené v členském státě uplatňu-
nikateľov. Návrh novely zákona o účtovníctve
jícím posílenou spolupráci (pak by mělo být
prináša predovšetkým tieto podstatné zmeny:
jedno, kde na světě se transakce zrealizuje).
Proti zavedení daně z finančních transakcí, byť
v režimu posílené spolupráce, se bezprostředně po předložení návrhu postavila organizace
sdružující účetní (ACCA), neboť nesouhlasí s
jejími očekávatelnými exteritoriálními dopady a
Navrhuje sa zaviesť definíciu pojmu „mikro
účtovná jednotka“, ktorou má účtovná jednotka, ktorá sa za účtovné obdobie, v ktorom
vznikla, rozhodla postupovať ako mikro účtovná jednotka, alebo
má obavu z dvojího zdanění. Organizace In-
1. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
surance Europe zase rozporovala fakt, že se
účtovná závierka a za bezprostredne
daň negativně dotkne transakcí penzijních
predchádzajúce účtovné obdobie ne-
fondů,
prekročila dve z týchto podmienok:
což
je
učiní
méně
atraktivní-
mi/výnosnými v době, kdy řada členských států
přistupuje k penzijním reformám zaměřeným
a)
celková suma jej majetku ne-
na oslabení role státu při vyplácení starobních
presiahla 350 000 eur, pričom
důchodů (a tedy na posílení role soukromých
celkovou sumou majetku sa
penzijních fondů). K dani se staví negativně i
rozumie
Česká republika, daň navíc může být úspěšná,
súvahy v ocenení neuprave-
jen pokud by byla zavedena celosvětově, což
nom o odpisy a opravné po-
nebude.
ložky,
6.
Prijaté právne predpisy v SR
b) čistý
suma
obrat
zistená
zo
nepresiahol
700 000 eur, pričom čistým obskontrolované do 31.8.2013
ratom sa na tento účel rozu-
(autor: ALH)
mejú
V sledovanom období tohto vydánia Legal
Update Národná rada SR neschválila žiadny
právny predpis.
výnosy
dosiahnuté
z predaja výrobkov, tovarov,
poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou čin-
LEGAL UPDATE 08/2013
cenách
nosťou účtovnej jednotky po
odpočítaní zliav,
c)
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zako
priemerný prepočítaný počet
zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať, alebo
n&MasterID=4607
Do Národnej rady SR bol dňa 16.8.2013
predložený vládny návrh novely zákona o
cenách.
2. dve z podmienok podľa bodu 2 prekročila len v jednom z dvoch po sebe
nasledujúcich účtovných období, pri-
Navrhuje sa zrušiť povinnosť vedenia a
uchovávania cenovej evidencie u
čom v prvom z týchto dvoch účtovných
podnikateľov, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa
období podľa bodov 1. a 2. sa považo-
nevzťahuje regulácia cien.
vala za mikro účtovnú jednotku.
Cenovú evidenciu budú však naďalej povinní
Účtovná jednotka, ktorá spĺňa vyššie uvedené
viesť vyššie spomenutí podnikatelia v prípade,
podmienky sa podľa návrhu novely zákona
ak splnia aspoň dve z nasledujúcich troch
stane mikro účtovnou jednotkou, ak sa tak
podmienok, a to celková suma ich majetku
rozhodne.
presahuje
Mikro účtovné jednotky budú
môcť okrem
iného podľa návrhu novely zákona zostavovať
350 000
eur,
obrat
presahuje
700 000 eur, ide o podnikateľov s počtom
zamestnancov vyšším ako desať.
tzv. „skrátenú účtovnú závierku“, ktorá má
Navrhovaný
obsahovať súvahu, výkaz ziskov a strát
novely zákona je 1.1.2014.
termín
účinnosti
predloženej
a poznámky, avšak v skrátenom rozsahu. Náležitosti skrátenej účtovnej závierky majú byť
stanovené osobitným opatrením Ministerstva
7.3.
Poslanecký návrh novely zákona o
zdravotnom poistení
financii SR.
Ďalej sa okrem iného navrhuje znížiť periodicitu povinnosti vykonávať inventarizáciu majetku. Dlhodobý majetok sa podľa návrhu novely
ttp://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon
&MasterID=4621
zákona má inventarizovať len raz za štyri roky
a peňažné prostriedky v hotovosti len ku dňu,
Národnej rade SR bol dňa 14.8.2013 predlo-
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
žený poslanecký návrh novely zákona o zdra-
Zmierňujú sa tiež povinnosti pri vedení účtov-
votnom poistení.
níctva pre účtovné jednotky, ktoré neboli zriadené na účely podnikania.
V predloženej novele navrhuje skupina poslancov vypustiť povinnosť platiť odvody na
Ak Národná rada SR návrh novely zákona o
poistné
účtovníctve schváli, mala by byť novela účinná
z dividend, tj. podielov na zisku vyplácaných
od 1.1.2014.
zo zisku obchodných spoločností alebo druž-
7.2.
Vládny návrh novely zákona o
na
verejné
zdravotné
poistenie
stiev, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom
zostatku
obchodných
spoločnosti
LEGAL UPDATE 08/2013
alebo družstiev a podielov na výsledku podni-
Navrhovaný termín účinnosti v návrhu novely
kania vyplácaných tichému spoločníkovi.
zatiaľ nie je uvedený.
7.4.
Prehľad pripravovaných právnych predpisov
skontrolované do 31.8.2013
(autor: ALH)
ČPT
Názov návrhu zákona
Dátum doru- 1.
2.
3.
Prezident
čenia
692
Novela zákona o Národnom zdra- 16.8.
votníckom informačnom systéme
690
Novela zákona o verejných vodovo- 16.8.
doch a verejných kanalizáciách
681
Novela
zákona
o
elektronických 16.8.
komunikáciách
679
Novela stavebného zákona
673
Novela zákona o zdravotnom pois- 14.8.
16.8.
tení
658
Novela zákona o cenách
16.8.
647
Novela Notárskeho poriadku
14.8.
637
Novela zákona o dani z príjmov
8.8.
8.
Protimonopolný úrad SR
spocivajucu-v-ziskani-nepriamej-spolocnej.axd
http://www.antimon.gov.sk
Dňa 21.8.2013 schválil odbor koncentrácií
skontrolované do 31.8.2013
Protimonopolného úradu koncentráciu spočí-
(autor: MOS)
vajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly
podnikateľov Ing. Holíka a Dr. Fanderla nad
Protimonopolný úrad SR schválil koncen-
podnikom
tráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spo-
spotrebné družstvo a nad podnikom Diligentia
ločnej kontroly podnikateľov Ing. Michala
R.C., s.r.o., ktorých hlavným predmetom čin-
Holíka a Dr. Stephana Fanderla nad podni-
nosti je maloobchodný predaj každodenného
kom podnikateľov TERNO a Diligentia R.C.
spotrebného tovaru.
http://www.antimon.gov.sk/408/5058/protimonopolnyurad-slovenskej-republiky-schvalil-koncentraciu-
podnikateľa TERNO
Slovensko,
Ing. Holík pred koncentráciou nepriamo kontro-
LEGAL UPDATE 08/2013
loval TERNO, ktoré malo k júnu 2013 dvadsaťpäť predajní a Dr. Fanderl nepriamo kontroloval pred koncentráciou Diligentia R.C, s.r.o.,
ktorá mala k júnu 2013 päťdesiatsedem predajní Moja Samoška.
Pri
posudzovaní
10.
zkontrolováno do 31.8.2013
(autor: JKE)
10.1.
koncentrácie
išlo
o koncentráciu medzi predajňami väčšieho a
menšieho formátu. Pre identifikáciu relevantných trhov a zhodnotenia dopadov koncentrácie na hospodársku súťaž oslovil úrad vybraných podnikateľov v oblasti maloobchodného
predaja každodenného spotrebného tovaru, a
to podnikateľov Billa, Tesco, Kaufland, Lidl,
Judikatura ČR
Judikatura Nejvyššího správního soudu
Databáze NSS na:
http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaE
xtendedSearch
K povinnosti cizince žádat o nové pracovní
povolení při časově omezeném vyslání do
zahraničí
Carrefour, CBA, Ahold Retail Slovakia, COOP
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListV
Jednota DS a COOP Jednota Krupina.
ety&evl_id=55788
Úrad pri určovaní spádových oblastí zistil, že
k prekrytiu aktivít TERNO a Moja Samoška
dochádza
len
v Bratislave
a
potenciálne
v Banskej Bystrici. V prípade spádových oblastí v rámci Banskej Bystrice neidentifikoval ži-
Nejvyšší správní soud vydal dne 22.8..2013
rozsudek 1 As 67/2013 - 42, v němž judikoval
právní větu, kterou je vyřešena otázka povinnosti cizince žádat o nové pracovní povolení
při časově omezeném vyslání d o zahraničí.
adne súťažné obavy vzhľadom na počet a
Nejvyšší správní soud judikoval následující: Při
charakter konkurenčných predajní. Úrad ďalej
časově omezeném vyslání cizince k výkonu
zistil, že v Bratislave by po koncentrácii došlo
práce mimo místo výkonu práce uvedené v
k nepriamej kontrole 59 predajní.
povolení k zaměstnání není třeba žádat o nové
povolení k zaměstnání (§ 145 zákona č.
Úrad dospel k záveru, že posudzovaná kon-
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zá-
centrácia značne nenaruší účinnú súťaž na
kona č. 382/2008 Sb.)
príslušných relevantných trhoch, najmä v
dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného
postavenia,
preto
koncentráciu
schválil.
9.
Nejvyšší správní soud dále judikoval, že argument obcházením zákona, zastíráním jiného
právního jednání nebo zneužitím práva nemůže v obecné rovině vyloučit uplatnění celého
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví
jinak dovoleného institutu, jako je pracovní
cesta nebo přeložení dle zákoníku práce (§ 42
a § 43 zákoníku práce z roku 2006).
http://www.urso.gov.sk
skontrolované do 31.8.2013
(autor: ALH)
V sledovanom období nevydal URSO žiadnu
vyhlášku relevantnú pre účely Legal Updatu.
K zákonnosti důkazů a k vlivu nezákonně
získaného důkazu na konečné rozhodnutí
http://www.nssoud.cz/mainc.aspx?cls=EvidencniListV
ety&evl_id=55723
Nejvyšší správní soud vydal dne 2.8.2013
LEGAL UPDATE 08/2013
rozsudek 4 As 28/2013 - 24, v němž judikoval
správním řízení učinit jednoznačný závěr, že
právní větu, ve které je řešena otázka zákon-
skutkový stav, který vzal správní orgán za
nosti důkazů a vliv nezákonně získaného dů-
základ napadeného rozhodnutí, obstojí.
kazu na konečné rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud judikoval následující:
audiovizuální záznam pořízený policistou ve
Judikatura Nejvyššího soudu
službě o průběhu úředního úkonu je zázna-
10.2.
mem pořízeným orgánem veřejné moci, nikoli
Databáze NS na:
záznamem soukromým, a to i přesto, že byl
záznam pořízen na soukromý mobilní telefon
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/W
ebSpreadSearch
policisty, jehož záměrem bylo použít záznam
pouze pro svou vlastní potřebu, a nebyl tedy
Přihlédnutí soudu k obecně známé skuteč-
po jeho pořízení úředně evidován a archivo-
nosti (tzv. notorietě)
ván.
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
Nejvyšší správní soud dále judikoval, že Usta-
Search/360CF9148AB0735CC1257BC1003B284E?open
novení § 60 a 62 odst. 1 zákona č. 273/2008
Document&Highlight=0,
Sb., o Policii České republiky, obsahují dosta-
Dne 29.7.2013 judikoval Nejvyšší soud ČR
tečnou právní úpravu zmocňující policii k poři-
rozsudek 32 Cdo 2537/2011, ve kterém se
zování audiovizuálních záznamů dokumentují-
zabýval povinností soudu umožnit stranám
cích průběh úředního úkonu. Pokud audiovi-
vyjádření se k obecně známým skutečnostem.
zuální záznam zasahující do práva na soukromí fyzické osoby (čl. 10 Listiny základních práv
a svobod) pořízený policií o průběhu úředního
úkonu nebyl dle § 60 zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky, pořízen a zpracován
tak, aby byl zabezpečen proti neoprávněnému
přístupu, změně, zničení, zneužití nebo neoprávněnému zpracování, jedná se o záznam,
který nebyl pořízen v souladu se zákonem, a
proto jej nelze dle § 51 odst. 1 správního řádu
z roku 2004 použít jako důkaz ve správním
řízení.
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že má-li soud
za to, že určité skutečnosti není třeba dokazovat, neboť se jedná o takové skutečnosti, které
jsou obecně známé (tzv. notoriety), nebo o
skutečnosti, které jsou známy jen soudu, a to z
jeho úřední činnosti, pak musí být účastníkům
umožněno, aby se k povaze těchto skutečností
vyjádřili, a musí jim být umožněno dokazovat,
že poznatek o tom, že se jedná o notorietu či o
skutečnost úředně známou, není správný. Je
tedy především povinností soudu, aby účastníky se svým názorem na takovouto povahu
Otázku vlivu nezákonně získaného důkazu na
určitých právně významných skutečností včas
konečné rozhodnutí řeší následující právní
seznámil, tak aby měli příležitost procesně
věta: Je-li ve správním řízení použit důkaz
reagovat.
získaný v rozporu se zákonem (§ 51 odst. 1
správního řádu z roku 2004), nemusí to být
vždy bez dalšího důvodem pro zrušení rozhodnutí správního orgánu pro vady řízení dle §
76 odst. 1 s. ř. s. Žaloba může být nedůvodná,
pokud lze i při odhlédnutí od nezákonného
důkazu z ostatních důkazů provedených ve
V souzené věci odvolací soud v souladu s
výše uvedenými zásadami nepostupoval. Skutečnost, kterou označil za notorietu, totiž že
severní Čechy jsou v porovnání s jinými částmi
České republiky oblastí s vysokou mírou kriminality, použil jako podklad pro rozhodnutí ve
LEGAL UPDATE 08/2013
věci, aniž by účastníky se svým pohledem na
ni předem seznámil, a zbavil je tak možnosti
stran této otázky skutkově a právně argumen-
Ústavního soudu.
Jestliže rozhodnutí Ústavního soudu trpělo
procesními vadami takové povahy, že Evrop-
tovat.
ský soud pro lidská práva považoval za nutné
V této otázce Nejvyšší soud dále uvedl, že
vyslovit porušení základního práva stěžovatel-
nebyla-li zde soudem označená notorieta (vy-
ky na přístup k soudu, naplňuje rozhodnutí
soká míra kriminality charakteristická pro se-
Ústavního soudu podmínku nezákonného roz-
verní Čechy) tvrzena v řízení před soudem
hodnutí ve smyslu § 8 odst. 1 OdpŠk.
prvního stupně nebo nevyšla–li tato skutečnost
v řízení před soudem prvního stupně jinak
najevo (procesním způsobem seznatelným ze
spisu), pak k ní odvolací soud nemohl přihlédnout, ať již z podnětu účastníků (srov. § 213
odst. 5 ve spojení s § 205a a § 211a o. s. ř.) či
z vlastní iniciativy, aniž by porušil princip neúplné apelace ovládající odvolací řízení ve sporech.
Povinnost posoudit jako předběžnou otázku to,
jak by řízení bylo dopadlo, kdyby v něm bylo
pokračováno, soudy rozhodující v tzv. odškodňovacím řízení nemají, neboť nemohou předjímat rozhodnutí soudů v dané věci, v tomto
případě rozhodnutí Ústavního soudu, a nově
přezkoumávat věc, která byla předmětem řízení původního. Pokračovat v řízení poté, co ve
věci rozhodl Evropský soud pro lidská práva,
může jen Ústavní soud na základě rozhodnutí
Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím Ústavního soudu
o obnově řízení podle § 119 zákona o Ústavním soudu.
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/Web
Judikatura Ústavního soudu
Search/22E03AB3E37E807CC1257BC7004A6B27?open
10.3.
Document&Highlight=0,
Databáze ÚS na:
Dne 24.6.2013 vydal Nejvyšší soud ČR rozsudek 30 Cdo 443/2013, v němž se zabývá od-
http://www.concourt.cz
povědnost za škodu způsobenou nezákonným
K odměně soudního exekutora při dobro-
rozhodnutím Ústavního soudu
volném plnění dlužníka po nařízení exekuce
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že samotná
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-2348-
skutečnost, že rozhodnutí Ústavního soudu
12_1
nebylo zrušeno, nemá za daných specifických
okolností případu za následek vyloučení odpovědnosti státu podle zákona č. 82/1998 Sb.,
pakliže nezákonnost rozhodnutí byla deklarována v rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.
Při posuzování nezákonnosti rozhodnutí Ústavního soudu ve smyslu § 8 odst. 1 OdpŠk lze
vyjít pouze z odůvodnění rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, jako jediného
orgánu oprávněného přezkoumávat rozhodnutí
Ústavní soud dne 8.8.2013 vydal nález sp. zn.
II.ÚS 2348/12, jímž se vyjádřil k odměně soudního exekutora při dobrovolném plnění dlužníka po nařízení exekuce.
Ústavní soud dospěl ve výše uvedeném nálezu k závěru, že pokud obecný soud nevzal při
stanovení odměny exekutora v úvahu skutečnost, že stěžovatel, byť až po nařízení exekuce, avšak stále ještě před jejím vynuceným
provedením, vymáhanou částku v plné výši
bez přímé účasti exekutora dobrovolně opráv-
LEGAL UPDATE 08/2013
něnému uhradil, znamená to, že nedostál
odst. 1 Ústavy ČR, pokud by měl být jednotli-
svým procesním povinnostem při přezkoumá-
vec zbaven svého oprávněného nároku toliko
vání zákonnosti postupu exekutora a nevzal v
na
úvahu závaznou judikaturu Ústavního soudu.
ne/promlčitelnosti tohoto práva.
základě
nevyjasněné
koncepce
Za účelem dodržení shora uvedených principů
K povinnosti obecných soudů zabývat se
otázkou, zda námitka promlčení nároku na
náhradu nemateriální újmy dle § 13 odst. 2
občanského zákoníku neodporuje dobrým
mravům
je nutno posuzovat individuální okolnosti daného případu též prizmatem kogentního ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku, které
je v rovině podústavního práva odrazem shora
vymezeného ústavního požadavku nalezení
spravedlivého řešení.
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-340311_1
Ústavní soud dne 8.8.2013 vydal nález sp. zn.
11.
Judikatúra SR
II.ÚS 3403/11, jímž se vyjádřil k povinnosti
obecných soudů zabývat se otázkou, zda ná-
skontrolované do 31.08.2013
mitka promlčení nároku na náhradu nemateri-
(autor: DTI)
ální újmy dle § 13 odst. 2 občanského zákoníku neodporuje dobrým mravům.
Ústavní soud dospěl ve výše uvedeném nálezu k závěru, že ke změně rozhodovací soudní
praxe, zvláště jde-li o praxi nejvyšší soudní
instance povolané i k sjednocování judikatury
nižších soudů, je třeba přistupovat opatrně a
při posuzování jednotlivých případů tak, aby
nebyl narušen princip předvídatelnosti soudního rozhodování a aby skrze takovou změnu
11.1.
Ústavný súd SR
http://www.concourt.sk
Uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa
11.7.2012, sp. zn. II. ÚS 267/2012
Lehota na podanie sťažnosti Ústavnému
súdu Slovenskej republiky
http://portal.concourt.sk/Zbierka/2012/60_12s.pdf
nebyl popřen požadavek na spravedlivé rozhodnutí ve smyslu respektu k základním prá-
V predmetnej veci Ústavný súd SR prerokoval
vům účastníků řízení.
na neverejnom zasadnutí sťažnosť týkajúcu sa
Za situace, kdy rozhodná ustanovení občanského zákoníku ne zcela dostála požadavku
předvídatelnosti, srozumitelnosti a vnitřní bezrozpornosti, jelikož se jejich interpretace v čase
natolik proměňovala, že během několika let
orgán sjednocující judikaturu obecných soudů
dospěl k oběma pólovým závěrům (promlčitelné – nepromlčitelné právo), by bylo v rozporu s
principem důvěry občana v právo, který je
porušenia základného práva na prerokovanie
veci bez zbytočných prieťahov. Ústavný súd
SR vyjadril názor, že doručenie oznámenia o
spôsobe vybavenia sťažnosti na prieťahy
v konaní adresovanej predsedovi súdu nie je
spôsobilé vyvolať začatie plynutia lehoty na
podanie sťažnosti ústavnému súdu v konaní
podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy SR.
11.2.
Najvyšší súd SR
součástí komplexu formujícího principy materiálního právního státu podle ustanovení čl. 1
http://www.supcourt.gov.sk/
LEGAL UPDATE 08/2013
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej
Autoři ve svém příspěvku vycházejí z novely
republiky zo dňa 20.12.2011 sp. zn. 6 Cdo
zákoníku práce, kterou aktuálně projedná-
221/2010 o určenie vlastníckeho práva
vá Senát. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva dojde také ke změnám v oblasti
http://www.supcourt.gov.sk/data/att/19580_subor.pdf
Najvyšší súd SR v predmetnom rozhodnutí
bližšie definoval právne účinky dovolania sa
relatívnej neplatnosti právneho úkonu po pre-
pracovního práva, které však i nadále zůstane
upraveno v zákoníku práce (ZP) při zachování
jeho aplikační přednosti před subsidiárními
normami nového občanského zákoníku.
vode vlastníctva veci, keď judikoval, že kto v
Tato novela stanoví, že bude-li možné právní
čase pred dovolaním sa relatívnej neplatnosti
jednání vyložit různým způsobem, užije se
právneho úkonu previedol na tretiu osobu vec
výklad pro zaměstnance nejpříznivější.
nadobudnutú na základe tohto právneho úkonu, disponoval s vecou ako vlastník a jeho
V ustanovení § 19 ZP se zachová pouze usta-
dispozícia mala právne účinky prevodu vlast-
novení písm. g), podle kterého soud přihlédne i
níctva.
bez návrhu k neplatnosti právního jednání,
Dovolanie
sa
relatívnej
neplatnosti
právneho úkonu teda nemá vplyv na
právne postavenie tretích osôb, ktoré
dobromyseľne nadobudli vlastníctvo od
účastníka relatívne neplatného právneho
úkonu v čase, ktorý predchádzal dovolaniu
sa relatívnej neplatnosti.
k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas
příslušného orgánu, v případech, kdy to ZP
nebo zvláštní právní předpis výslovně stanoví.
Pokud právní jednání nebude učiněno ve formě předepsané ZP, nebude možné dovolat se
neplatnosti, půjde-li o taková právní jednání,
jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah.
12.
Judikatura ESD
Nově se k výkonu závislé práce bude moci
http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmland=cs
zavázat jen ten nezletilý, který dovršil 15 let a
zkontrolováno do 31.8.2013
ukončil povinnou školní docházku. Taktéž bu-
(autor: DPL)
de existovat možnost zákonného zástupce
Ve sledovaném období nevydal ESD žádné
rozhodnutí.
13.
Právní časopisy
Zohledněna vydání do 31.8.2013
nezletilého, který ještě nedosáhl 16 let, rozvázat jeho pracovní poměr, za podmínky, že je
tento postup nutný v zájmu vzdělávání, vývoje
či zdraví nezletilého. Zákonný zástupce za
stejných podmínek bude moci i tento pracovní
poměr okamžitě zrušit, přičemž k platnosti
takového zrušení bude třeba přivolení soudu.
13.1.
Právní rádce
8/2013
(autor: NNE)
Nový kodex ovlivní i pracovní právo
Pro konstatování platného zastoupení právnické osoby jakožto zaměstnavatele zaměstnancem či naopak případného překročení oprávnění zaměstnance bude rozhodující objektivní
posouzení veřejností (jak se to veřejnosti jeví).
Autor: Miroslav Bělina, Jan Přib
LEGAL UPDATE 08/2013
se splněním dluhu nevzniká samostatně za
13.2.
Právní rozhledy
15-16/2013
každý den trvání prodlení, ale jednorázově
v den, kterým se dlužník ocitl v prodlení se
splněním závazku.
(autor: NNE)
Nejvyšší soud ČR: Promlčení práva na úroky z prodlení, jejichž splatnost nastala po
právní moci rozhodnutí o přiznání práva
13.3.
Bulletin advokacie
8/2013
(autor: NNE)
V srpnovém vydání Právní rozhledy připomněly usnesení velkého senátu občanskoprávního
V srpnovém vydání otiskl Bulletin advokacie
a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR
vyjádření předsedy České advokátní komory
z 15.5.2013, sp. zn. 31 Cdo 2160/2012, ve
JUDr. Martina Vychopeně k situaci po zrušení
kterém bylo judikováno, že je-li vznesena ná-
vyhlášky č. 484/2000 Sb., která stanovovala
mitka promlčení práva na úroky z prodlení,
paušální sazby výše odměny za zastupování
jejichž splatnost nastala po právní moci roz-
účastníka advokátem nebo notářem při rozho-
hodnutí, běží tříletá promlčecí doba podle §
dování o náhradě nákladů v občanském soud-
110 odst. 3 věty za středníkem občanského
ním řízení, nálezem Ústavního soudu ČR sp.
zákoníku od právní moci exekučního titulu;
zn. Pl. 25/12.
v takovém případě se právo na plnění úroků
z prodlení promlčí „jako celek, tedy do zapla-
Proběhlo jednání s ministerstvem spravedlnos-
cení“.
ti za účelem dosažení novelizace advokátního
tarifu a jeho přizpůsobení současným podmín-
V odůvodnění Nejvyšší soud mimo jiné argu-
kám, když poslední úprava advokátního tarifu
mentoval odůvodněním rozsudku sp. zn. 33
je starší deseti let. Výsledkem jednání bylo
Cdo 3258/2008, podle kterého i když bylo prá-
ustanovení společné odborné komise, která
vo pravomocně přiznáno, na úroky z prodlení,
v průběhu prázdnin zanalyzuje stávající situaci
jejichž splatnost nastala po právní moci roz-
a analýza této komise s doporučeným postu-
hodnutí, dopadá obecná tříletá promlčecí do-
pem bude pak projednávána na odborném
ba. Z toho je zjevné, že úroky z prodlení, po-
semináři, který by se měl konat v září na minis-
kud jde o promlčení, sdílejí s pohledávkou
terstvu spravedlnosti.
právní osud jen zčásti, což konečně odpovídá
účelu promlčení, kterým je jednak stimulovat
ČAK bude při jednání prosazovat názor, že
věřitele ke včasnému vykonání pohledávek,
jednotlivé konkrétní sazby advokátního tarifu
jednak čelit tomu, aby dlužníci nebyli ohledně
musí splňovat různé funkce a požadavky, ne-
svých dluhů vystaveni po časově neurčitou
boť náhrada nákladů řízení má nejen funkci
dobu donucujícímu zákroku.
reparační, ale také sankčně výchovnou, a že
advokátní tarif musí upravovat nejen problema-
Nejvyšší soud také neopomíjí zmínit, že někte-
tiku náhrady nákladů řízení, ale i stanovit výši
rá opětující se plnění se nepromlčují jako celek
odměny advokátů za jejich práci pro případ, že
(např. výživné) a že jiná se naopak jako celek
se advokát s klientem nedohodnou jinak.
promlčují (např. úroky z prodlení). K tomu soud
vysvětluje, že povinnost platit úroky z prodlení
Kvadratura kruhu – společný zájem věřitelů
LEGAL UPDATE 08/2013
a pokyny zajištěného věřitele při provozu
podniku dlužníka v insolvenci
13.4.
Autor: JUDr. Michal Žižlavský
Bulletin slovenskej advokácie
7-8/2013
Insolvenční řízení má probíhat v souladu se
zohľadnené do 31.8.2013
společným zájmem věřitelů. Insolvenční zákon
(autor: ALH)
společný zájem věřitelů definuje jako zájem
nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho
Investičné arbitráže na základe zmlúv
cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl
o ochrane
pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní
štátmi EÚ
investícii
medzi
členskými
způsoby řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých
Autor: JUDr. Peter J. Heriban
věřitelů.
V praxi pak platí, že v zájmu nezajištěných
Autor sa v predmetnom článku zaoberá otáz-
věřitelů je co nejdéle provozovat podnik dluž-
kou zmlúv o ochrane investícii medzi členský-
níka v konkursu. V zájmu zajištěného věřitele
mi štátmi a ich potenciálnym konfliktom s prá-
je pak co nejrychlejší zpeněžení zajištěných
vom EÚ. V európskom kontexte treba podľa
aktiv,
konkurs
autora rozlišovať dva druhy týchto zmlúv - na
s rychlým ukončením provozu podniku dlužní-
jednej strane sú to tzv. BIT členských štátov
ka.
s tretími krajinami a vnútroeurópske BIT zmlu-
což
zpravidla
znamená
vy. V prvom prípade bol rozpor vyriešený prijaSpolečný zájem je právním institutem, který
tím nariadenia, ktoré zakladá výlučnú kompe-
má být hlavním kritériem pro postup věřitel-
tenciu Komisie zakladať BIT zmluvy s tretími
ských orgánů, soudu i insolvenčního správce
krajinami. Problém podľa autora predstavuje
v celém insolvenčním řízení. Tyto subjekty totiž
druhý typ BIT zmlúv, vzhľadom na nejednot-
musí vždy hledat řešení spravedlivé a výnos-
nosť právneho názoru Komisie a praxe arbit-
nější z pohledu všech věřitelů. Takové řešení
rážných súdov. Ako najčastejší argument Ko-
musí zohlednit oprávněné zájmy těch klíčových
misie sa uvádza diskriminácia, ako aj nekom-
věřitelů (často zajištění věřitelé či věřitelé s
petentnosť arbitrážnych súdov rozhodovať
velkými pohledávkami), kteří je sami v řízení
spory týkajúce sa európskeho práva. BIT však
uplatňují kvalifikovaně a včas.
naďalej predstavujú platne uzavreté zmluvy
záväzné pre štáty. Napriek snahe odôvodňo-
Jde-li o zpeněžení věci, práva či pohledávky,
vať neúčinnosť týchto zmlúv článkom 59 Vied-
která slouží k zajištění pohledávky, je insol-
enského dohovoru, upravujúcom zánik zmluvy
venční správce vázán pokyny zajištěného věři-
v prípade existencie neskoršej zmluvy o tom
tele směřujícími ke zpeněžení. Pokud ale
istom predmete a úmysle strán upraviť tento
předmět zajištění tvoří integrální součást pod-
predmet danou zmluvou, samotná Komisia
niku, který dlužník provozuje, může věřitel
tento argument nepripúšťa. V spore Eureko
takové pokyny udílet jen, je-li předmětem zajiš-
Komisia v poznámkach uviedla, že Zmluva
tění dlouhodobý majetek dlužníka, a nikoliv
o pristúpení k Európskej únii z roku 2003 ne-
oběžný majetek (tedy ne v případě např. zásob
obsahovala úmysel nových členských štátov
materiálu, zboží etc.).
zrušiť svoje predchádzajúce BIT. Autor článku
LEGAL UPDATE 08/2013
uvádza, že rovnaký záver možno vyvodiť pre
článku načrtol predpokladaný vývoj v otázke
všetky
o pristúpení
neplatnosti arbitrážných doložiek. Keďže sa
a vnútroeurópske BIT. Slovenská republika
spor Eureko momentálne nachádza na ne-
v tomto prípade vzniesla námietku neaplikova-
meckom Najvyššom súde, je možné, že sa
teľnosti arbitrážnej doložky, mimo iného aj na
v prípade
základe článku 344 ZFEÚ pojednávajúcom
s prejudiciálnou otázkou. Ak by rozhodol Eu-
výlučnú právomoc Európskeho súdneho dvora.
rópsky súdny dvor o neplatnosti arbitrážných
Arbitrážny súd však zamietol argumenty Slo-
doložiek vo vnútroeurópskych BIT, znamenalo
venska a Komisie a potvrdil svou právomoc.
by povinnosť pre vnútroštátne súdy neuznávať
Slovenská strana vôbec ako prvý štát napadla
právomoc arbitrážných súdov a vykonávať ich
toto rozhodnutie na vnútroštátnom súde vo
rozhodnutia.
ostatné
Zmluvy
pochybností
obráti
na
ESD
Franfurkte. Súd však námietky Slovenska zamietol, a voči argumentu apelujúcom na výluč-
Autoři:
nú právomoc ESD zastal názor, že dané usta-
DPL, NNE, JKE, MSA, ALH
novenie je aplikovateľné iba na spory medzi
členskými štátmi navzájom a nie na spory
medzi členskými štátmi a investormi. Autor v
bpv BRAUN PARTNERS
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
CZ-110 00 Prague 1
Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo
kopírování jakýchkoliv částí bez předchozího
souhlasu není dovoleno. Naším úmyslem je upozornit na témata, která jsou v daný okamžik
zajímavá, nikoliv poskytnout úplnou analýzu
Tel.: (+420) 224 490 000
těchto témat.
Fax: (+420) 224 490 033
Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné pro-
www.bpv-bp.com
fesionální služby k uvedeným informacím a spo-
[email protected]
lečnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za
konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.
Download

v srpnovém vydání Legal