V aktuálním čísle měsíčníku
Právní rádce
mimo jiné najdete:
• TÉMA: NOVELA
SOUDNÍHO ŘÁDU
SPRÁVNÍHO A JEJÍ
DOPADY
5. 4. 2012
číslo 7/12
• ELIŠKA
WAGNEROVÁ: AŤ MĚ SOUDÍ
HISTORIE
E LEK TRO NICK Ý NE WS LE TTE R M ĚS ÍČNÍK U P RÁ VNÍ RÁ DCE
VYDÁVÁ ECONOMIA, A.S., V EXKLUZIVNÍ SPOLUPRÁCI S ATLAS consulting spol. s r.o.
• SOUBĚH
FUNKCÍ A
ODPOVĚDNOST ZA
ŠKODU
REPORTÁŽ
• SMLOUVA O ÚVĚRU
Právní prostor 2012 aneb právníci v Seči
V úterý 27. března a ve středu 28. března probíhal druhý ročník kongresu Právní
prostor, jehož byl Právní rádce mediálním
partnerem. Záštitu nad akcí převzali ministr pro místní rozvoj Kamil Janovský a
ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Do
hotelu v Seči – Ústupkách se sjely téměř
dvě stovky právníků z celé České republiky, nechyběli ani hosté ze zahraničí. Někteří z řečníků pojednali své téma jako
přednášku, jiní spíše jako úvaha nad současnými problémy českého práva. Není
ani divu, kongres totiž nesl podtitul Právo
ve znamení změn.
František Korbel, Monika Forejtová, Roman Fiala, Tomáš
Častých změn, typických pro naši sou- Lichovník, Jan Sváček, Daniela Kovářová a Karel Havlíček
časnou legislativu, si všímala řada vystupujících, z nichž někteří poukazovali na
závratné počty nových právních předpisů,
které v poslední době vycházejí každý rok
ve Sbírce zákonů. Nyní hodně diskutovanou novinkou, které se ostatně věnuje i
téma dubnového čísla Právního rádce, je
novela zákona o veřejných zakázkách.
Veřejným zakázkám byl věnován hned
první blok, ve kterém vystoupil náměstek
ministra pro místní rozvoj Jan Sixta (s
obecným úvodem a přehledem hlavních
změn, jež novela přináší), ředitel analytického a legislativního odboru Nejvyššího
státního zastupitelství Miroslav Růžička Daniela Kovářová, Monika Forejtová a Roman Fiala
(který se věnoval vybraným otázkám postihu korupce v České republice, a to vzhledem k jeho funkci z pohledu státního
zástupce) a také Robert Pergl, předseda
Komory administrátorů veřejných zakázek a advokát, který se podělil o praktický pohled na novelu.
Dopolední část druhého dne byla možná
nejzajímavější z celého kongresu a
v rámci ní zaznělo patrně i nejvíce různých úvah de lege ferenda. Ve vůbec
nejdelším nepřerušovaném bloku kongresu Aktuální otázky v justici sice nevystoupili všichni původně ohlášení řečníci,
de facto to ale vůbec nevadilo. Omluvil se Předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček
náměstek ministra spravedlnosti z justiční
sekce Filip Melzer, Ministerstvo spravedlnosti ČR ale zastupoval náměstek František Korbel. Ten se při svém vystoupení věnoval například elektronickému platebnímu rozkazu. Místo předsedy České advokátní komory Martina Vychopeně na konferenci vystoupila advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela
Kovářová. Vedle již zmíněných řečníků v tomto bloku vystoupil místopředseda Nejvyššího soudu
ČR Roman Fiala, nakladatel Karel Havlíček (který se zabýval novou dělbou moci), prezident
Soudcovské unie ČR a soudce Okresního soudu ve Ždáru nad Sázavou Tomáš Lichovník (jenž se
(Pokračování na stránce 2)
www.PravniRadce.cz
A SPOTŘEBITELSKÝ
ÚVĚR
• PRÁVO A PERSONALISTIKA
Ukázkové číslo ZDARMA a předplatné:
tel. 800 110 022, www.PravniRadce.cz
NOVINKY
Transparentnost akciových
společností na vládě
Ministerstvo spravedlnosti ČR dokončilo
přípravu návrhu zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností. Listinné akcie na
majitele by podle něj bylo nutné transformovat buď na akcie na jméno, nebo provést imobilizaci či zaknihování. De facto by tak přestaly být anonymní.
O návrhu bude nyní rozhodovat vláda.
„Cílem těchto opatření je umožnit identifikovat akcionáře v jakémkoliv okamžiku. Možnost výběru dává větší prostor akciovým společnostem a dává možnost minimalizovat
náklady na transformaci,“ popsal hlavní smysl
návrhu zákona ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Při přípravě návrhu vycházelo ministerstvo například z rakouského vzoru. Více na
http://pravniradce.ihned.cz/c1-55275250.
Doručování nejdůležitějších
písemnosti zaměstnavatelem
Nejvyšší soud judikoval podrobnosti týkající
se § 334 odst. 1 zákoníku práce a vydal k
tomuto sjednocující stanovisko. Zmíněný
odstavec upravuje doručování písemností
týkajících se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního
místa vedoucího zaměstnance, důležitých
písemností týkajících se odměňování (mzdový
výměr a pracovní výměr) a záznamu o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce.
Zaměstnavatel musí podle rozhodnutí Nejvyšší soudu z listopadu loňského roku (sp. zn.
21 Cdo 3278/2010), které bylo v březnu občanskoprávním a obchodním kolegiem schváleno ke zveřejnění ve Sbírce soudních rozhod(Pokračování na stránce 2)
strana 1
PRÁVNÍ RÁDCE
7/2012
(Pokračování ze stránky 1)
věnoval tomu, jak se mění úloha soudce a
jeho povinnosti a otázce, jaké jsou vlastně požadavky na osobu soudce), předseda
Městského soudu v Praze Jan Sváček
(jehož vystoupení bylo možná vůbec
nejkontroverznější a poukázalo na problematiku řady změn, jak v trestním právu například v otázce postojů soudců
k požadavku společenské škodlivosti,
která je prý de facto soudci vnímána stejně jako společenská nebezpečnost, kterou
požadovalo pro trestnost činu dřívější
trestní zákon - tak obecně v procesu,
třeba nevybavení soudních síní zařízeními Tomáš Sokol během svého vystoupení
k protokolaci, které by už podle zákonné
úpravy měly u soudů být…). Blok uzavřel příspěvek Daniela Kovářové, která
jednak prezentovala zajímavá čísla dodaná Martinem Vychopeněm (v České republice je prý více než 9600 advokátů a
více než 3000 koncipientů) a jednak se
zabývala vlastními úvahami nad tím, jak
vypadají vztahy mezi právníky. Apelovala
na vzájemnou spolupráci a korektnost.
(Celou reportáž z kongresu najdete
v dubnovém Právním rádci).
Jan Januš
f o t o : AT L A S c o n s u l t i n g
Více fotografií naleznete na adrese
http://managerweb.ihned.cz/c1-55310550
Vystoupení předsedy Komory administrátorů veřejných
zakázek a advokáta Roberta Pergla
ZÁKONY
Nový Občanský zákoník
Dne 22. 3. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 89/2012 Sb. zákon občanský zákoník.
Nový občanský zákoník publikovaný pod symbolickým číslem odkazujícím na rok Sametové
revoluce a počátek procesu znovuobnovení demokratického zřízení našeho státu je značně rozsáhlým dílem, které společně s novým zákonem o obchodních korporacích a novým zákonem o mezinárodním právu soukromém představuje výsledek dlouholetých snah o rekodifikaci veškerého
soukromého práva a intenzivní práce na ní. Jeho tvůrci si dle důvodové zprávy kladli za cíl vytvořit především standardní občanský zákoník kontinentálního typu, který bude co do celkového pojetí i co do úpravy jednotlivých základních institutů konvenční vůči standardním úpravám kontinentální Evropy s respektem k tradici středoevropského právního myšlení. Klíčovým pak má být kategorický rozchod s právními tradicemi totalitarismu, což se má projevit především v diskontinuitě
vůči "socialistickým" občanským zákoníkům z let 1950 a 1964. Byť byl současný občanský zákoník po roce 1989 rozsáhle novelizován, přesto jej tvůrci nového občanského zákoníku považují
především z hlediska jeho materialistického pojetí za nevyhovující.Svými závěrečnými ustanoveními zákon vedle dosavadního občanského zákoníku ruší ke dni své účinnosti také zákoník obchodní a další více než dvě stovky právních předpisů či některých jejich částí, ve většině případů
novelizujících rušené právní předpisy. Zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Více na webové adrese http://www.codexisuno.cz/0cT
Zákon o obchodních korporacích
Dne 22. 3. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).Zákon byl společně s novým občanským
zákoníkem a zákonem o mezinárodním právu soukromém připraven a přijat v rámci procesu rekodifikace veškerého soukromého práva. Oproti předchozímu obchodnímu zákoníku je koncipován
tak, že principielně respektuje výsostné postavení občanského zákoníku ve smyslu co možná nejdůslednějšího zamezení duplicitě institutů občanského a obchodního práva. Cílem tvůrců obou
zákonů bylo v souzvuku práva občanského a obchodního vytvořit koherentní a harmonickou úpravu soukromého práva. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, zákon nevytváří paralelní soukromoprávní kodifikaci svébytně oproti občanskému zákoníku upravující dílčí otázky. Naopak, vychází z
teze obchodní právo celkově dekodifikovat v tom smyslu, že se zaměřuje pouze na nejnutnější
právní problematiku, která se zásadně nedotýká oblastí života upravených občanským právem.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Více na: http://www.codexisuno.cz/0cU
www.PravniRadce.cz
www.atlasconsulting.cz
www.atlasconsulting.cz
ZÁKONY
www.atlasconsulting.cz
www.atlasconsulting.cz
www.atlasconsulting.cz
www.atlasconsulting.cz
www.atlasconsulting.cz
www.atlasconsulting.cz
(Pokračování ze stránky 1)
nutí a stanovisek, doručit zaměstnanci takovouto písemnost vlastnoručně podepsanou
jednající osobou. Více se dočtete na adrese
http://pravniradce.ihned.cz/c1-55234180
Zavedení přímé volby prezidenta
bylo správné
Rozhodnutí o zavedení přímé volby prezidenta považuje podle společnosti STEM určitě
za správné 30 procent dotázaných v ČR. Spíše
ano odpovědělo 44 procent, spíše ne 18 procent a určitě ne 8 procent respondentů. Výrok,
že lidé jsou nezodpovědní a při volbě prezidenta snadno naletí líbivým heslům a různým
slibům, vystihuje názor 51 procent dotázaných, 49 procent si myslí, že lidé při prezidentské volbě budou volit odpovědně a posuzovat kandidáty z mnoha hledisek.
Společnost STEM provedla také druhý průzkum, v němž se věnovala kampani. Na otázku společnosti STEM: „Souhlasíte s názorem,
že přímá volba prezidenta bude ve skutečnosti
pro daňové poplatníky nákladná a zbytečná
show?“ odpovědělo 20 procent dotázaných
určitě ano a 11 procent dotázaných určitě ne.
K variantám souhlasu či nesouhlasu se slovem
spíše se přiklonilo více odpovídajících, spíše
ano totiž řeklo 29 procent a spíše ne 40 procent z nich. Více se dočtete internetové adrese
http://pravniradce.ihned.cz/c1-55179580
Ustanovení OZ o spotřebitelských
smlouvách se patrně změní
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
schválila změnu nyní účinného občanského
zákoníku týkající se spotřebitelských smluv.
Nyní bude změnu projednávat Senát, vzhledem k počtu 166 poslanců, kteří pro návrh
hlasovali, se ale dá očekávat bezproblémový
průchod i druhou komorou Parlamentu. První
věta paragrafu 57 odst. 1 nyní účinného občanského zákoníku v platném znění v tuto
chvíli je: „Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání
dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé
místo k podnikání, může spotřebitel od smlou(Pokračování na stránce 3)
strana 2
PRÁVNÍ RÁDCE
Zákon o mezinárodním právu soukromém
Dne 22. 3. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 91/2012 Sb. zákon o mezinárodním právu
soukromém. Zákon byl společně s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích připraven a přijat v rámci procesu rekodifikace veškerého soukromého práva. Jak uvádí
důvodová zpráva, dosavadní právní úprava nepůsobila v praxi významnější potíže ani nebyly vyslovovány výraznější požadavky na její změnu. Nicméně, v souvislosti s tak zásadní změnou právního řádu, jakou je právě rekodifikace soukromého práva, se stala dosavadní právní úprava mezinárodního práva soukromého zastaralou a potřeba nahradit ji právní úpravou novou se ve světle
tohoto ukázala být nezbytnou. Zákon tedy nově v poměrech s mezinárodním prvkem upravuje,
právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry, a to včetně používání jiných předpisů
než určeného rozhodného práva, právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech, pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě těchto poměrů a
rozhodování o nich, a to včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném, uznávání a výkon cizích rozhodnutí, právní pomoc ve styku s cizinou, některé záležitosti
týkající se úpadku, a nakonec některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Více na webové stránce http://www.codexisuno.cz/0cV
Zd r o j : CO DE X I S ®
JUDIKÁTY
Přípustnost dovolání v otázkách zásadního významu
Dne 21. 2. 2012 vydalo plénum Ústavního soudu nález sp.zn. Pl.ÚS 29/11, jímž zrušilo ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, podle kterého bylo
přípustné dovolání v případech zásadního právního významu. V tomto nálezu byl formulován imperativ, dle nějž pravidla o přístupu k vyšším soudním instancím musí být formulována co nejurčitěji tak, aby byla co nejjasněji seznatelná pro účastníky řízení a aby připuštění opravného prostředku pro ně bylo dostatečně předvídatelné. Toto ustanovení je formulováno natolik vágně a nepředvídatelně, že neumožňuje dovolateli kvalifikovaně odhadnout přípustnost tohoto opravného prostředku. Ústavní soud ponechal toto ustanovení v platnosti do 31. 12. 2012, čímž dal zákonodárci
prostor pro úpravu, která by byla v souladu požadavky nastíněnými tímto nálezem. Více na webové
adrese http://www.codexisuno.cz/0c7
Výpověď pro nadbytečnost
Dne 28. 2. 2012 vydal Nejvyšší soud rozsudek sp.zn. 21 Cdo 4574/2010, v němž posuzoval pravomoc zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost. Propuštěná zaměstnankyně
namítala, že na její místo, byť jinak označené,
bylo poté, co dostala výpověď, vypsáno výběrové
řízení. Nejvyšší soud připomněl, že o výběru zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnavatel; soud není oprávněn v tomto
směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat.
Nejvyšší soud pouze přezkoumal, zda rozhodnutí
zaměstnavatele vedlo podle svého smyslu k dosažení změny úkolů zaměstnavatele, technického
vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem
zvýšení efektivnosti práce nebo jiné organizační
změny. Nejvyšší soud konstatoval, že takové rozhodnutí je předpokladem pro platnou výpověď pro nadbytečnost, a to i tehdy, "nebyl-li organizační
změnou sledovaný efekt později dosažen nebo ukázala-li se přijatá organizační změna posléze jako
neúčinná". Více na: http://www.codexisuno.cz/0c9
Převod nemovitosti "jak stojí a leží"
Dne 29. 2. 2012 vydal Nejvyšší soud rozsudek sp.zn. 33 Cdo 1430/2010, v němž se zabýval
odpovědností za vady individuálně určené věci (nemovitosti), převedené "jak stojí a leží" dle § 501
občanského zákoníku. Nejvyšší soud § 501 vyložil tak, že tento dopadá pouze na věci určené úhrnně a že umožnění převodu určených individuálně nebo druhově s doložkou "jak stojí a leží" by
odporovalo smyslu zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci a výrazně by znevýhodňovalo kupujícího, neboť by nemohl uplatnit svůj nárok z odpovědnosti za vady. A jelikož v
posuzované věci byla převáděna nemovitost, tedy věc určená individuálně, je použití § 501 vyloučeno. Více na http://www.codexisuno.cz/0ca
Zd r o j : CO DE X I S ®
7/2012
(Pokračování ze stránky 2)
vy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky
zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce.“
Druhá věta tohoto odstavce by podle návrhu
měla nově znít: „To neplatí ohledně smluv o
opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu
nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží, než
nutné k provedení opravy nebo údržby.“
Občanský zákoník už vyšel
ve Sbírce zákonů
V částce 33 Sbírky zákonů vyšel patrně nejvíce diskutovaný zákon současnosti, nový
občanský zákoník, v tuto chvíli již zákon č.
89/2012, občanský zákoník. V dalších částkách (34 a 35) vyšly zákony, které soukromoprávní rekodifikaci de facto doplňují. Jde o
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Více se dočtete
v rubrice Zákony.
Od dubna se mění pravidla rozpočtové skladby
V částce 38 Sbírky zákonů je také obsažena
vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002
Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších
předpisů. Ve Sbírce je pod číslem 96/2012.
Přináší změny hned do úvodních paragrafů
vyhlášky, mění se tak například jednotky třídění příjmů a výdajů.
Ve vyhlášce se také například objevuje zcela
nový § 1a Druhy třídění příjmů a výdajů a
hlediska třídění, který obsahuje 11 odstavců.
Mění se i příloha vyhlášky. Změny jsou účinné
od začátku dubna. Více se dočtete na adrese
http://pravniradce.ihned.cz/c1-55222750.
PERSONÁLIE
Šéfem exekutorů je Jiří Prošek
Jiří Prošek byl Sněmem soudních exekutorů
zvolen prezidentem Exekutorské komory České republiky a nahradil tak na této pozici Janu
Tvrdkovou. Prošek působil jako viceprezident
komory, na jeho místo po volbách nastoupil
David Koncz. V prezidiu jsou také Vladimír
Plášil, Stanislav Pazderka a Michal Rudý.
„Nové prezidium se chce zaměřit především
na osvětovou a edukační činnost směrem
k veřejnosti“ stojí na webových stránkách
Exekuční komory. V prezidiu působili před
dubnovými volbami kromě již zmíněných
Tvrdkové, Proška a Koncze také Arnošt Hofman a Ingrid Švecová.
PRÁVNÍ RÁDCE – PDF servis vydavatelství Economia, a.s., a firmy ATLAS consulting spol. s.r.o. www.atlasconsulting.cz , [email protected], Výstavní 292/13, Ostrava, 709 16, tel.: 596 613 333
Registrován pod ISSN 1805-1405. Vychází jednou za 14 dní. Kontakt na redakci: On-line divize odborného tisku, Economia, a.s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7., M gr. Jan Januš, šéfredaktor, tel.: 233 071 473,
[email protected], Lucie Trojanová, redaktorka, tel.: 233 071 470, [email protected], Pavel Horský, manažer inzerce, tel.: 233 071 418, [email protected] © Všechna práva vyhrazena.
Bez předchozího písemného souhlasu vydavatelství Economia, a.s., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu
zveřejněného v tomto PDF servisu. PŘIHLÁŠENÍ-ODHLÁŠENÍ PDF SERVISU: [email protected]
www.PravniRadce.cz
strana 3
Download

Právní rádce Právní prostor 2012 aneb právníci v Seči