Zápis z členské schůze
Družstva domu Argentinská 6/1284
se sídlem Argentinská 1284/6, Praha 7
(dále jen „družstvo“)
ze dne 2. 12. 2014
Předsedající schůze: Yvona Bruyová
Zapisovatel: JUDr. Vladěna Kostková
Program:
1. Zpráva o činnosti družstva
2. Nebytové prostory v domě – výlohy
3. Měřiče spotřeby vody – výměna
4. Informace o průběhu privatizace bytových jednotek
5. Různé
Členskou schůzi zahájila z pověření představenstva družstva JUDr. Vladěna Kostková, přivítala
přítomné členy a konstatovala, že na členské schůzi je přítomno 19 členů z 27 členů družstva a že
členská schůze je usnášení schopná, členové družstva potvrdili včasné seznámení se s pozvánkou
a s programem jednání.
Členská schůze jednomyslně odsouhlasila předsedkyni družstva paní Yvonu Bruyovou jako
předsedajícího členské schůze a paní JUDr. Vladěnu Kostkovou jako zapisovatele. Dále členská
schůze jednomyslně odsouhlasila způsob hlasování přítomných členů – a to zvednutím ruky.
Členská schůze jednomyslně odsouhlasila jako první bod programu informaci o průběhu
privatizace bytových jednotek s tím, že další body budou následovat dle pozvánky na členskou
schůzi. Následně bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu.
1) Informace o průběhu privatizace bytových jednotek
Předsedající schůze předal slovo JUDr. Vladěně Kostkové, aby přítomné seznámila
s průběhem privatizace jednotek v domě. JUDr. Kostková zrekapitulovala průběh převodu
bytových jednotek – prohlášení vlastníka schváleno členskou schůzí 4. 12. 2013, rozdělení
domu na bytové jednotky, převod prvních pěti bytů – vznik společenství vlastníků jednotek
(SVJ), SVJ zapsáno do obchodního rejstříku 25. 8. 2014, následný převod většiny bytových
jednotek, v současné době zapsáno v katastru nemovitostí dvě třetiny nových vlastníků, další
zápisy budou probíhat v průběhu měsíce prosince 2014. Předpoklad – nejpozději do konce
měsíce března 2015 budou převedeny všechny bytové jednotky.
2) Zpráva o činnosti družstva
Předsedkyně družstva a předsedající schůze informovala o činnosti družstva za období od
29.4.2014 do dne konání schůze:
- zajištění nutné opravy střechy – zatékalo do výtahové strojovny a půdy, kde je umístěno
zařízení TMobil.
- uzavření nové pojistky na dům – dům byl zhodnocen, v původní pojistce nebyl zahrnut
výtah, odpovědnost představenstva, odcizení protipožárního zařízení.
- podařilo se prodat byt po p. Weiglovi,
- byla vybrána společnost, která vypracuje průkaz energetické náročnosti budovy(PENB),
- zajištění inzerátu a zajišťování prodeje bytu ve 4. patře po p. Vudmaskovi,
1
-
-
proběhla každoroční revize el. instalace – bylo zjištěno mnoho závad v souvislosti
s účinností nových vyhlášek platných od 1. 1. 2014, zajišťujeme odstranění zjištěných
závad,
po převodu prvních bytů do osobního vlastnictví – zajištění změn adres u všech
dodavatelů na SVJ (odvoz odpadů, vodovody, servis výtahu, kominíci, pojištění, atd.),
probíhá výběr dodavatele na fasádu a úpravu vnitřku domu.
3) Nebytové prostory v domě - výlohy
Předsedající schůze navrhla členům družstva, aby rozhodli o tom, že při pracích na fasádě
domu by měly být v nebytovém prostoru v přízemí domu vyměněny výlohy. Informovala o
nabídkách, které družstvo v souvislosti s výměnou výloh obdrželo.
Z diskuze k tomuto problému vyplynulo, že členové družstva z výměnou výloh souhlasí a
navrhli, aby výlohy vyměnila firma, která vyměňovala okna v domě.
Následovalo hlasování:
19 členů družstva bylo pro, aby byla provedena výměna výloh, a to firmou AB THERM
s.r.o., Argentinská 1097/15, Praha 7. Nikdo se hlasování nezdržel a nikdo nebyl proti.
4) Měřice spotřeby vody – výměna
Místopředsedkyně družstva informovala o nutnosti výměny měřičů spotřeby vody, která
vyplývá pro družstvo ze zákona a navrhla s ohledem na umístění měřičů vody
v jednotlivých bytech a s ohledem na průběh zajištění odečtu, kdy musíme výsledky dále
zpracovávat a posílat do SF, elektronické vodoměry Elektronický vodoměr má možnost
odečtu bez vaší přítomnosti a najednou ve stejnou dobu pro všechny bytové jednotky.
Následovalo hlasování:
19 členů družstva bylo pro, aby byla vybrána firma na zajištění dodávky elektronických
vodoměrů spotřeby vody a pověřila představenstvo družstva výběrem této firmy, nikdo se
hlasování nezdržel a nikdo nebyl proti.
5) Různé
Předsedající schůze informovala o tom, že proběhne revize PO a upozornila členy družstva,
že vše co je umístěno mimo jednotlivé byty na chodbách, musí být odstraněno. V opačném
případě hrozí družstvu udělení pokuty.
Předsedající schůze dále připomněla, že dochází k opakované ztrátě hasičského přístroje,
který musí být hrazen z prostředků družstva.
Předsedající schůze a účastníci schůze se dohodli, že firma, která bude zajišťovat fasádu a
opravu vnitřku domu, bude vyzvána k podání nabídky na zateplení světlíku.
Program schůze byl zcela vyčerpán, dotazy zodpovězeny, nebyl vznesen žádný požadavek na
specifickou protokolaci diskusního příspěvku, proto členská schůze přijala následující.
2
Usnesení
Členská schůze odsouhlasila, aby byla provedena výměna výloh v nebytovém prostoru
v přízemí domu, a to firmou AB THERM s.r.o., Argentinská 1097/15, Praha 7.
Nikdo se hlasování nezdržel a nikdo nebyl proti.
Členská schůze odsouhlasila, aby byla vybrána firma na zajištění dodávky elektronických
vodoměrů spotřeby vody a pověřila představenstvo družstva výběrem této firmy.
V Praze dne 2. 12. 2014
Zapsala:
JUDr. Vladěna Kostková
Souhlasí: představenstvo družstva
Přílohy: Prezenční listina
3
Download

Zápis ze schůze 2.12.2014 - Družstvo domu Argentinská 6/1284