PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátní kancelář
s mezinárodním dosahem
EU LEGAL NEWS
L I S T O PA D 2 0 1 2
( n e j e n ) v oblasti soutěže a regulace
Vážení klienti a obchodní přátelé,
jsem rád, že Vám mohu představit další sadu
příspěvků a novinek z oblasti práva EU od našeho
specializovaného týmu věnujícího se této oblasti.
Na stránkách tohoto vydání Evropských právních
aktualit Vás kolega Vít Makarius seznámí s novým
zněním švýcarských pravidel pro rozhodčí řízení
v mezinárodních sporech, jež jsou v účinnosti od
června 2012. Petr Bříza následně kriticky analyzuje
nedávné rozhodnutí francouzského Nejvyššího soudu, týkající se neplatnosti
asymetrických dohod, jež může vnést nejistotu zejména do oblasti úvěrových
smluv.
Příspěvek Aleše Roztočila se věnuje předběžné otázce, kterou položil český
Nejvyšší správní soud Soudnímu dvoru EU a která má vyjasnit, jaká práva má
daňový subjekt v přeshraničních kauzách. O kritériích pro kvantitativní selektivní
distribuci s ohledem na blokovou výjimku na motorová vozidla se více dozvíte
z příspěvku Petra Demčáka. Předposlední příspěvek shrnuje nedávné rozhodnutí
českého Nejvyššího soudu, pokud jde o uplatňování náhrady škody způsobené
ze strany státu porušením práva EU. Na závěr Vás pak již tradičně Robert
Neruda informuje o aktualitách ze světa soutěžního práva.
Pravidelní čtenáři našich aktualit rovněž vědí, že mám ve zvyku Vás ve svém
úvodníku příležitostně upozornit na zajímavé čtení zabývající se evropským
a soutěžním právem. Je mi proto potěšením Vám tímto představit nový knižní
přírůstek, jehož autorem je kolega Petr Bříza. Stručné představení jeho poslední
knihy Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě najdete na konci
tohoto čísla Aktualit. Jsme rádi, že Petr své znalosti získané nejen prací na této
knize využívá při práci pro naše klienty.
OBSAH
NOVÉ ZNĚNÍ ŠVÝCARSKÝCH PRAVIDEL
PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍCH SPORECH
JSOU ASYMETRICKÉ JURISDIKČNÍ
DOHODY NEPLATNÉ?
JAKÁ PRÁVA MÁ DAŇOVÝ SUBJEKT
V PŘESHRANIČNÍCH KAUZÁCH
KRITÉRIÁ PRE KVANTITATÍVNU
SELEKTÍVNU DISTRIBÚCIU
NEJVYŠŠÍ SOUD: UPLATŇOVÁNÍ NÁHRADY ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZE STRANY
STÁTU PORUŠENÍM PRÁVA EU
AKTUALITY ZE SVĚTA SOUTĚŽNÍHO
PRÁVA
BŘÍZA, P.: VOLBA PRÁVA A VOLBA
SOUDU V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ
KONTAKTY
Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit.
Robert Nešpůrek, partner
Největší právnická firma
v České republice
Klienty nejlépe hodnocená
právnická firma
v České republice
Právnická firma roku
v České republice
(2012)
1. místo v počtu realizovaných
fúzí a akvizic v České republice
a východní Evropě
(2011)
1. místo mezi domácími
právnickými firmami
(2012)
|2|
|4|
|6|
|7|
|9|
| 11 |
| 14 |
NOVÉ ZNĚNÍ ŠVÝCARSKÝCH PRAVIDEL
PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ V MEZINÁRODNÍCH SPORECH
K 1. červnu 2012 vstoupilo v účinnost
revidované znění Švýcarských pravidel
pro rozhodčí řízení v mezinárodních
sporech („Švýcarská pravidla“). Těmito
pravidly se budou řídit všechny arbitráže
zahájené podle uvedených pravidel
po tomto datu, v případě že se strany
nedohodnou jinak.
se podle nich vedou, stálý rozhodčí soud.
Stejně jako tyto instituce je i Rozhodčí
soud a jeho sekretariát pověřen úkoly
typickými pro stálé rozhodčí soudy,
mezi něž patří mj. pomocné funkce
v počáteční fázi arbitráže, při jmenování
a ukončení mandátu rozhodců, při
dohledu nad délkou a náklady řízení apod.
Novela Švýcarských pravidel nepřináší
žádnou radikální změnu, lze u ní nicméně
vysledovat významnou snahu učinit
rozhodčí řízení dle těchto pravidel rychlejší,
levnější a efektivnější. Mezi stěžejní prvky
nové úpravy pravidel patří vytvoření
stálého rozhodčího soudu („Rozhodčí
soud“), tedy instituce, v jejíž pravomoci
je správa, dílčí dozor a v určitých fázích
sporu i vedení rozhodčího řízení. Další
změnou, kterou revize pravidel přináší, je
nově upravené právo stran sporu žádat
o vydání předběžného opatření ještě
před ustavením rozhodčího senátu.
Novelou pravidel byly dále posíleny
pravomoci rozhodčího senátu při rozhodování o předběžných opatřeních.
Významným úkolem, který autoři nově
vzniklému Rozhodčímu soudu vytkli, je
pravomoc schvalovat a v případě potřeby
i upravovat náklady arbitrážních řízení
vedených podle Švýcarských pravidel.
Zatímco před 1. červnem 2012 měly
obchodní komory pouze poradní hlas,
přičemž právo rozhodnout o nákladech
řízení příslušelo výhradně rozhodčímu
senátu, po novele pravidel mají rozhodci
povinnost předložit návrh rozhodnutí
o nákladech řízení Rozhodčímu soudu
ke schválení. Rozhodčí soud je následně
povinen při schvalování návrhu přihlédnout
k principům pro stanovení nákladů řízení,
které jsou v pravidlech vtěleny, zejména pak
k zásadě úspěchu ve věci, způsobu vedení
arbitráže jednotlivými stranami apod.
Rozhodčí soud
Na první pohled nejzjevnější změnou
Švýcarských
pravidel
je
založení
Rozhodčího soudu. Před 1. červnem
2012 neexistoval orgán, který měl pro
potřeby rozhodčích řízení vedených dle
Švýcarských pravidel na starosti agendu
stálých rozhodčích soudů. Bylo tomu tak
proto, že si každá ze šesti obchodních
komor jednotlivých švýcarských kantonů,
které pravidla vydaly, spravovala u ní
vedená řízení samostatně.
Tím, že byl založen Rozhodčí soud
s pravomocí spravovat všechna rozhodčí
řízení vedená dle pravidel, se Švýcarská
rozhodčí pravidla v Evropě zařadila
po bok významných mezinárodních
rozhodčích pravidel, jako jsou rozhodčí
pravidla ICC, LCIA, SCC nebo VIAC. Ta
všechna mají pro potřeby arbitráží, které
Předběžná
rozhodce
opatření
a
mimořádný
Pro počáteční fázi sporu je důležitou
změnou, kterou nově zrevidovaná
švýcarská pravidla přinesou, možnost
žádat o předběžné (v terminologii
pravidel „nouzové“) opatření ještě před
ustanovením rozhodčího senátu. Tato
změna reflektuje obecný trend v oblasti
mezinárodní arbitráže, který lze vysledovat
v revizích dalších pravidel, například
v nedávné novele rozhodčích pravidel ICC
z ledna 2012.
Důvodem pro zavedení tzv. řízení o nouzovém
opatření
(emergency
relief
procedure, procédure d’urgence) byla
především snaha zkrátit dobu potřebnou
k vydání předběžného opatření, která
je vzhledem k povaze tohoto právního
prostředku pro strany sporu klíčová.
Novelizovaná Švýcarská pravidla proto
poskytují stranám rozhodčí doložky právo
domáhat se vydání předběžného opatření
již v zárodku sporu, aniž by předem
byly povinny učinit standardní právní
úkony, které jsou pro rozhodčí řízení
charakteristické (podání žaloby, navržení
rozhodců apod.). Zároveň se autoři novely
pokusili vyvážit snahu o zvýšení efektivity
předběžných opatření s ochranou práv
osob, proti kterým opatření směřují.
Podle Švýcarských pravidel (ve znění
po novele) je strana sporu oprávněna
požádat o vydání předběžného opatření
jak po, tak i před podáním rozhodčí
žaloby. Pokud podá strana sporu návrh
na vydání předběžného opatření před
podáním žaloby, je povinna žalobu
podat do deseti dnů po doručení návrhu
na
vydání
předběžného
opatření
sekretariátu Rozhodčího soudu. V případě,
že tuto povinnost nesplní, Rozhodčí soud
řízení o vydání nouzového předběžného
opatření zastaví.
Klíčové postavení Rozhodčího soudu
v úvodní části řízení o shora uvedeném
návrhu na vydání předběžného opatření
– na rozdíl od jiných pravidel jako jsou
rozhodčí pravidla ICC – je zdůrazněno dále
jeho pravomocí rozhodnout, zda jmenuje
rozhodce výhradně pro účely přezkoumání
návrhu na vydání předběžného opatření
(emergency arbitrator, arbitre d’urgence),
anebo zda jmenování takového rozhodce
odmítne s tím, že se jako vhodnější
jeví pokračovat v ustavení rozhodčího
senátu, který věc následně posoudí.
Podobně jako v řízeních dle pravidel ICC
je přitom Rozhodčí soud dle Švýcarských
pravidel oprávněn odmítnout jmenovat
rozhodce k rozhodnutí o návrhu na vydání
předběžného opatření, pokud je rozhodčí
doložka ve prospěch těchto pravidel
zjevně neplatná.
EU LEGAL NEWS
2
Rozhodne-li Rozhodčí soud o jmenování
rozhodce výhradně pro účely přezkoumání
návrhu, je rozhodnutí o tom, zda bude
předběžné opatření vydáno, či nikoliv,
v pravomoci takto jmenovaného rozhodce.
Právní postavení rozhodce je přitom
obdobné tomu, které dle pravidel přísluší
rozhodčímu senátu. O návrhu je takový
rozhodce povinen rozhodnout do patnácti
dnů ode dne, kdy mu byl předán spis
k věci. Tato lhůta může být změněna
dohodou stran, případně Rozhodčím
soudem. Švýcarská rozhodčí pravidla
nepředepisují formu rozhodnutí, kterým
rozhodce opatření vydává. Převládá
nicméně názor, že rozhodnutí mohou mít
obě zásadně v úvahu přicházející formy,
tedy jak formu usnesení, tak nálezu.
V takovém případě bude na uvážení
rozhodce, jakou formu zvolí s ohledem na
konkrétní okolnosti případu, zejména pak
s ohledem na právní řád země
potenciálního výkonu opatření. Vzhledem
k tomu, že má rozhodce dle pravidel
postavení v zásadě obdobné tomu, jež
náleží rozhodčímu senátu, bude jím vydané
předběžné opatření i stejným způsobem
vykonatelné, a to v souladu s právem
země, ve které bude výkon iniciován.
Ustanovení o řízení o nouzovém předběžném opatření obsažená v pravidlech
(ve znění po novele) jsou přímo
aplikovatelná na strany rozhodčí doložky,
která na pravidla platně odkazuje. Proto,
pokud strany sporu hodlají aplikaci
těchto ustanovení vyloučit, musí si to
v rozhodčí doložce výslovně sjednat.
Přijetím shora popsané právní úpravy
nebylo v principu dotčeno právo stran
domáhat se vydání předběžného opatření
v rámci řízení ve věci před standardně
ustanoveným
rozhodčím
senátem
(jediným rozhodcem). I tato část pravidel
nicméně doznala dílčích změn. Nově je
po novele rozhodčí senát oprávněn ve
výjimečných situacích a po upozornění
účastníků řízení předběžné opatření
bez návrhu stran, tedy z vlastní iniciativy
změnit, zrušit nebo pozastavit jeho účinky.
Mimo to je nově rozhodčí senát nadán
pravomocí vydat bez vědomí ostatních
stran sporu předběžné rozhodnutí
o návrhu na vydání předběžného
opatření. I tohoto práva však senát může
využít pouze ve výjimečných případech.
K platnosti takového předběžného rozhodnutí nadto pravidla vyžadují, aby
návrh na předběžné opatření byl ostatním
stranám sporu doručen nejpozději
s přijetím předběžného rozhodnutí a aby
jim byla neprodleně poskytnuta příležitost
se k věci vyjádřit.
Pro úplnost je namístě dodat, že novela
pravidel žádným způsobem nezasáhla
do práva stran sporu domáhat se bez
ohledu na shora uvedené možnosti vydání
předběžného opatření u obecných soudů.
Rychlost a náklady řízení
Ve snaze rozhodčí řízení zrychlit a zlevnit,
vložili autoři novely do Švýcarských
pravidel článek 15. 7, který ukládá stranám
sporu povinnost vyvinout „úsilí k tomu, aby
řízení probíhalo efektivně, nedocházelo
ke zbytečným průtahům a aby nevznikaly
zbytečné náklady“. Jakkoliv se může zdát,
že citované ustanovení je deklaratorní
povahy a že nestanovuje sankce za
jeho porušení, může být rozhodci vzato
v úvahu při rozhodování o nákladech
řízení. I přesto, že v pravidlech – na
rozdíl od rozhodčích pravidel ICC po
novele z ledna 2012 – nenalezneme
ustanovení, které by výslovně přikazovalo
rozhodcům o nákladech řízení rozhodnout
s přihlédnutím k tomu, jak efektivně
strany v arbitráži postupovaly, se jedná
o důležitou indikaci kritérií, které mohou
být při stanovení, resp. schválení
nákladů řízení rozhodčím senátem
a Rozhodčím soudem brány v úvahu.
procédure accelérée) zavedené novelou
pravidel v roce 2004. Změny, které do
tohoto typu řízení vnáší, jsou spíše
technického rázu. Zrychlené řízení, které se
mandatorně použije pro arbitráže, v nichž
hodnota sporu nepřesahuje jeden milion
švýcarských franků, si vydobylo za několik
let praxe uznání zejména proto, že většina
sporů v něm řešených byla rozhodnuta
v pravidlech určené šestiměsíční lhůtě.
Článek 42 odst. 1 Pravidel přitom výslovně
poskytuje i stranám sporu s větší hodnotou
možnost podřídit vzájemnou dohodou
rozhodování o sporu zrychlenému řízení.
Novela Švýcarských pravidel pro rozhodčí
řízení naznačuje, že se její autoři pod
vlivem současného vývoje na poli
mezinárodních arbitráží pokusili učinit
arbitráž rychlejší, flexibilnější a levnější.
Řada nově představených změn je spíše
deklaratorního charakteru a jen praxe
rozhodčích senátů a Rozhodčího soudu
ukáže, do jaké míry se v nich zakotvené
principy ve skutečnosti prosadí. Ostatní
změny významně rozhodčí pravidla
obohacují a arbitráž podle nich vedenou
potenciálně zkvalitňují. Vynikající výsledky
zrychleného řízení v kombinaci s červnovou
novelou tak pravděpodobně napomohou
Švýcarským pravidlům uchovat si svou
pozici jedněch z nejuznávanějších
a nejvyhledávanějších institucionálních
pravidel v mezinárodní arbitráži.
Další změnu, která si klade za cíl rozhodčí
řízení zrychlit, lze nalézt v článku 18.3
a 19.2 pravidel. Dle těchto ustanovení
jsou strany povinny veškeré důkazy
a jiné listiny předložit rozhodčímu senátu
spolu s prvním podáním ve věci. Z dikce
obou ustanovení je patrné, že se jedná
o obecné pravidlo, od kterého se lze
a od kterého bude často nevyhnutelné
se odchýlit. Odrážejí nicméně novelou
nastoupený trend, který by strany ani
rozhodci neměli přecházet bez povšimnutí.
Nová verze Švýcarských pravidel v principu zachovává relativně vysoce ceněné
zrychlené řízení (expedited procedure,
Vít Makarius,
advokát
Anna Hlaváčová
EU LEGAL NEWS
3
JSOU ASYMETRICKÉ JURISDIKČNÍ DOHODY NEPLATNÉ?
Nedávné rozhodnutí nejvyššího francouz-
„příslušného“ soudu. Paní „X“ přesto v roz-
členských států EU v občanských a ob-
ského soudu (Cour de Cassation) vnes-
poru s tímto ujednáním zažalovala banku
chodních věcech. Platnost dohody se tak
lo značnou nejistotu zejména do oblasti
v Paříži. Cour de Cassation pak překva-
měla řídit primárně čl. 23 tohoto nařízení
úvěrových smluv, pokud jde o platnost
pivě rozhodl, že sjednaná jurisdikční do-
a je otázkou, zda vůbec nařízení ve své
ujednání, podle kterého věřitel může ža-
ložka je nevymahatelná, protože byla
současné podobě umožňuje posoudit
lovat i u jiných soudů, než je soud, u ně-
tzv. „potestativní“ („potestatif“). Potestatif/
platnost jurisdikční dohody podle (ja-
hož je (výlučně) povinen žalovat dlužník.
potestative je doktrinální definice/termín,
kéhokoliv) vnitrostátního práva. Navíc,
který se (nejenom) ve francouzském prá-
i kdyby to možné bylo, je otázkou, jak Cour
Cour de Cassation pro občanské a trestní
vu používá pro podmínku či právo, jejíž/
Cassation došel k závěru, že v takovém pří-
1
jehož splnění, naplnění či uplatnění je
padě má/může použít francouzské právo,
který lze bez nadsázky označit za překva-
podmíněno toliko ochotou, resp. vůlí jed-
a nikoliv právo lucemburské jakožto právo
pivý a v každém případě v rozporu se zave-
né ze stran ji/jej uplatnit, resp. je výhrad-
zvoleného soudu. Na koncepci, že se tzv.
denou praxí uzavírání jurisdikčních dohod
ně v moci, rukách či na úvaze jedné ze
materiální platnost jurisdikční dohody posu-
zejména v bankovních transakcích. Roz-
stran, zda danou podmínku/právo uplatní.
zuje podle (kolizních norem) práva zvolené-
věci vynesl dne 26. září 2012 rozsudek,
sudek vydaný ve sporu mezi paní „X“2 a lu-
ho soudu je postavena jak Haagská úmlu-
cemburskou bankou se týkal platnosti tzv.
V daném případě byl podle soudu pro-
va o dohodách o volbě soudu z r. 2005, tak
„asymetrické“ jurisdikční dohody. Asymet-
blém v tom, že banka nebyla výlučnou
i revize nařízení Brusel I, jež by měla brzy
rickou jurisdikční dohodou se rozumí ujed-
příslušností lucemburského soudu vá-
vstoupit v platnost (a následně i v účinnost).
nání, podle něhož je pouze jedna strana
zána, protože se od ní mohla odchýlit
V každém případě platí, že postup Cour
povinna žalovat výlučně u jednoho soudu,
ve prospěch jakéhokoliv jiného přísluš-
de Cassation nemá oporu v žádném z judi-
zatímco strana druhá může žalovat i jinde.
ného soudu. Cour de Cassation tak
kátů Soudního dvora EU a bylo podle mého
zneplatnil jurisdikční dohodu na zákla-
názoru jistě namístě, aby se francouzský
dě doktríny z oblasti smluvního práva.
soud obrátil na Soudní dvůr s žádostí
V daném případě si paní X uložila
u dotčené banky 1,7 mil. EUR na základě
o vyjasnění této otázky.
smlouvy, v níž bylo ujednáno, že případ-
Tento rozsudek je problematický v mno-
né spory bude výlučně řešit lucemburský
ha ohledech. Na daný spor bylo apliko-
Jak již bylo uvedeno výše, judikát je
soud, nicméně banka mohla podle toho-
váno tzv. nařízení Brusel I,3 podle něhož
v každém případě v rozporu se zave-
to ujednání žalovat i u jakéhokoliv jiného
se určuje mezinárodní příslušnost soudů
denou praxí, kdy tento typ jurisdikčních
1
2
3
4
Srov. http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/983_26_24187.html.
Rozsudek nezmiňuje její skutečné jméno a nezbylo tedy než ji uvádět anonymizovaně i v tomto příspěvku.
Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
Srov. body 32, 105 a 106 důvodové zprávy k Haagské úmluvě.
EU LEGAL NEWS
4
dohod je zejména v bankovních obcho-
Jakkoliv je nanejvýš pochybné, že by se
dech zcela běžný. Ostatně i důvodová
s názorem Cour de Cassation ztotožnil
zpráva k již zmiňované Haagské úmluvě
i Soudní dvůr EU, přesto je zřejmé, že
o dohodách o volbě soudu z r. 2005 uvádí
přinejmenším na území Francie budou
tento typ ujednání jako jeden z typických
nyní podle všeho jurisdikční dohody nevy-
druhů jurisdikčních dohod.4 Vzhledem
mahatelné, alespoň do doby, než se tato
k tomu, že tato úmluva byla předmětem
otázka k Soudnímu dvoru dostane. Je zde
širokého konsensu a mezi jinými byla po-
samozřejmě zároveň i riziko, že se přístu-
depsána (jakkoliv zatím neratifikována)
pem Cour de Cassation budou inspirovat
i EU, zdá se, že Cour de Cassation svým
i soudy z jiných členských států EU.
názorem šel proti proudu nejen odborné literatury a praxe, ale i mezinárodního spo-
Podle mého názoru se nicméně dá rizi-
lečenství.
ko neplatnosti asymetrické dohody snížit její pečlivou textací a rozdělením do
Pro
rozhod-
více ustanovení. Samozřejmě, v někte-
nutí Cour de Cassation nelze bohu-
úplnost
podotýkám,
že
rých případech bude na místě i zvážit,
žel vyložit tak, že by se mělo týkat jen
zda k sjednání asymetrické dohody vů-
vztahu se spotřebitelem, protože soud
bec přistoupit a neomezit se na sjednání
argumentoval zcela obecně a použil usta-
jednoduché výlučné jurisdikční dohody.
Petr Bříza,
seniorní advokát
novení týkajících se obchodních vztahů
(a to včetně článku 23 nařízení Brusel I).
EU LEGAL NEWS
5
JAKÁ PRÁVA MÁ DAŇOVÝ SUBJEKT V PŘESHRANIČNÍCH
KAUZÁCH
Nejvyšší správní soud položil Soudnímu
v daňovém řízení použít. Pan Sabou ne-
napadnout důkazy získané při ověřová-
dvoru EU předběžnou otázku, která má
byl informován o podání dožádání a jeho
ní preferenčního původu zboží v rámci
vyjasnit výklad evropských směrnic o spo-
obsahu, nebyl ani vyrozuměn o tom, že
mezinárodní spolupráce celních orgánů.
lupráci daňových orgánů členských států,
dožádané orgány provádějí výslech svěd-
První vlaštovkou vstřícnějšího přístupu
konkrétně jaká procesní práva mají daňo-
ků, ani neměl možnost vyslýchaným svěd-
k právům daňových subjektů v této oblasti
vé subjekty v rámci takovéto spolupráce
kům položit dotazy. V některých případech
byla předběžná otázka Nejvyššího správ-
mezi členskými státy.
z odpovědí dožádaných orgánů vůbec ne-
ního soudu ve věci Kyrian vs. Celní úřad
lze zjistit, jak ke svým skutkovým závěrům
Tábor, kde Soudní dvůr překvapivě odTábor
dospěly.
pověděl, že úřední dokumenty daňových
Jiří Sabou, český profesionální fotbalista
vykázal v rámci daňově uznatelných výda-
orgánů doručované v jiných členských
jů mj. také faktury maďarské společnosti
Nejvyšší správní soud, který má případ
státech EU (např. platební výměry) musí
„Solomon“, která jej měla zastupovat při
pana Sabou projednat, proto položil Soud-
být přeloženy do jazyka tohoto členského
jednáních o přestupu do předních ev-
nímu dvoru EU otázku, zda z evropských
státu, v němž je doručováno, jinak je doru-
ropských fotbalových klubů Manchester,
předpisů (např. z Listiny základních práv
čení neúčinné. Nyní položená předběžná
Barcelona či Marseille. Finanční úřad
Evropské unie) nebo z obecných právních
otázka může ještě dále objasnit standardy,
pojal podezření, zda fakturované služby
zásad vyplývá právo daňového subjektu
kterými se musí spolupráce mezi orgány
byly skutečně poskytnuty, a proto požádal
na určitý základní standard procesních
členských států v daňových věcech řídit.
britské, francouzské a španělské finanč-
práv i v řízení před dožádanými zahranič-
ní orgány podle směrnice 77/799/EHS
ními orgány, respektive do jaké míry infor-
o prověření toho, zda jednání s přísluš-
mace a důkazy získané v rámci meziná-
nými kluby v inkriminovaném období pro-
rodní spolupráce mohou být přezkoumány
běhla. Odpovědi zahraničních orgánů byly
českými daňovými orgány a správními
negativní, což vedlo finanční úřad k domě-
soudy.
ření daně panu Sabou.
Doposud české soudy přistupovaly k proPan Sabou se proti doměření daně z pří-
cesním právům daňových subjektů v rám-
jmů bránil a mj. tvrdil i to, že informace
ci mezinárodní spolupráce dosti odmítavě;
a důkazy získané dožádáním od cizích
např. podle ustálené judikatury Nejvyšší-
daňových správ jsou nezákonné a nelze je
ho správního soudu není možné soudně
Aleš Roztočil,
advokát
EU LEGAL NEWS
6
KRITÉRIÁ PRE KVANTITATÍVNU SELEKTÍVNU DISTRIBÚCIU
Súdny dvor Európskej únie dal v júni
kvalitatívnu povahu, sú stanovené jed-
vypovedať koncesionársku zmluvu s výluč-
tohto roku odpoveď na prejudiciálnu
notne pre všetkých distributérov, neu-
ným koncesionárom – Auto 24 – v meste
otázku1, čo treba rozumieť pod pojmom
platňujú sa diskriminačným spôsobom
Périgueux. Dovozca tiež nevyhovel žia-
„stanovené kritériá“ v súvislosti s kvan-
a priamo neobmedzujú počet distributérov.
dosti tej istej spoločnosti Auto 24 o získa-
titatívnou selektívnou distribúciou defi-
nie postavenia schváleného distributéra
novanou nariadením (ES) č. 1400/2002
Nariadenie
typy
z dôvodu, že zásada numerus clausus
o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy
distribučných systémov, ktoré majú od-
mu neumožňuje v tomto meste určiť dis-
na niektoré kategórie vertikálnych do-
lišné kritériá pre výber distributérov. Na-
tributéra nových vozidiel. Medzitým iný,
hôd a zosúladených postupov v sektore
riadenie zároveň viaže na tieto dva typy
schválený distribútor JLR otvoril svoju
motorových
distribučných systémov odlišné podmi-
ďalšiu prevádzkareň na predmestí Pé-
enky pre uplatnenie výnimky zo zákazu
rigueux.3 Spoločnosť Auto 24 sa pred
Nariadenie 1400/2002 v článku 1 v rám-
dohôd obmedzujúcich súťaž. Zatiaľ čo pri
vnútroštátnymi súdmi neúspešne domá-
ci definície selektívneho distribučného
kvantitatívnom selektívnom distribučnom
hala náhrady škody za odmietnutie schvá-
systému všeobecne uvádza, že distribu-
systéme vertikálna dohoda môže splniť
liť ju ako distributéra. V dovolacom konaní
téri alebo opravovne, ktoré pôsobia v ta-
podmienku na vyňatie spod zákazu len vte-
táto spoločnosť argumentovala, že pri zá-
komto distribučnom systéme, sú vybraní
dy, ak dodávateľ nepresiahne 40% podiel
sade numerus clausus – teda v kvantita-
dodávateľom na základe „stanovených
na relevantnom trhu, pri kvalitatívnom
tívnom selektívnom distribučnom systéme
kritérií“. Nariadenie potom bližšie špecifi-
selektívnom distribučnom systéme nie
– musí dodávateľ pri výbere distributérov
kuje, že pri kvantitatívnom selektívnom
sú stanovené žiadne prahové kritériá, t.j.
uplatňovať kritériá kvantitatívneho výbe-
distribučnom systéme dodávateľ uplatňu-
v takomto systéme majú vertikálne doho-
ru, ktoré sú „presné, objektívne, primera-
je pri výbere distributérov kritériá, ktoré
dy výhody bez ohľadu na veľkosť trhového
né cieľu, ktorý sa má dosiahnuť, a uplat-
priamo obmedzujú ich počet (numerus
podielu dodávateľa.
ňované
vozidiel
(„Nariadenie“).
2
teda
rozlišuje
dva
nediskriminačným
spôsobom.“
clausus). Pokiaľ ide o kvalitatívny selektívny
systém,
Naria-
vozidiel
Francúzsky dovolací súd Cour de cassati-
diametrálne
odlišné
a výrobkov značky Land Rover pre fran-
on sa v tejto veci rozhodol obrátiť na Sú-
parametre pre kritériá na výber distri-
cúzsky trh – spoločnosť Jaguar Land
dny dvor Európskej únie s tým, že je po-
butérov: kritériá musia mať výhradne
Rover France SAS (“JLR”) – sa rozhodol
trebné vysporiadať sa s otázkou, čo treba
denie
1
2
3
distribučný
stanovuje
Dovozca
nových
motorových
Rozhodnutie Súdneho dvora EU zo dňa 14. júna 2012, Auto 24 SARL proti JLR France SAS, C-158/11, doteraz neuverejnené v Zb. rozh.
Nariadenie (ES )1400/2002 skončilo platnosť 31. mája 2010, ale výnimky podľa jeho ustanovení sa budú aplikovať do 31. mája 2013. S účinnosťou od 1. júna 2013 sa bude
na vertikálne dohody týkajúce sa nákupu, predaja alebo ďalšieho predaja nových motorových vozidiel uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 330/2010.
Podľa čl. 5 ods. 2 písm. b) dodávateľ nesmie distributérovi priamo ani nepriamo ukladať záväzky, ktoré by obmedzovali jeho schopnosť vytvárať ďalšie predajné miesta
v iných lokalitách v rámci selektívnej distribúcie.
EU LEGAL NEWS
7
rozumieť pod pojmom stanovené kritériá
zákazu nemôže viesť automaticky k ná-
v súvislosti s kvantitatívnou selektívnou
hrade škody ani nemôže nútiť dodávateľa,
distribúciou.
aby prijal žiadateľa o postavenie distribútora do distribučného systému.
Súdny dvor Európskej únie dospel k záveru, že pojem „stanovené kritériá“ sa musí
Ak teda dodávateľ/importér nových mo-
vykladať tak, že ide o kritériá, ktorých
torových vozidiel, resp. výrobkov vytvá-
presný obsah možno preveriť. To zname-
ra vlastnú distribučnú sieť, kde kritériami
ná, že žiadateľ o zaradenie do distribučnej
priamo určuje počet distributérov (kvanti-
siete musí mať možnosť „spoznať“ tieto
tatívny selektívny distribučný systém), ta-
kritériá a teda posúdiť, či by ich dokázal
kéto kritéria môžu zakladať rôzny prístup
splniť. Súd však ďalej konštatuje, že tento
k žiadateľom o zaradenie do distribučnej
pojem nemožno vykladať tak, že obsahuje
siete. Dodávateľ napr. môže odmietnuť
požiadavku, podľa ktorej kritériá musia byť
žiadateľov, aj keby kritériá spĺňali, a to
nielen stanovené, ale aj objektívne odôvod-
z titulu, že na danom území chce mať len
nené, uplatňované jednotne a nerozdielne
obmedzený počet distributérov. Dáva mu
vo vzťahu k všetkým žiadateľom o schvá-
to tiež priestor individualizovať podmienky
lenie. Toto platí totiž iba v súvislosti s kva-
vykonávania činnosti pre rôzne skupiny
litatívnym selektívnym distribučným systé-
distributérov.
Peter Demčák,
právní expert
mom, kde to požaduje priamo nariadenie.
Samozrejme, to všetko za predpokladu,
Súdny dvor taktiež potvrdil skutočnosť, že
že vertikálne dohody požívajú výhody
nesplnenie podmienky na vyňatie spod
z výnimky podľa čl. 101 (3) Zmluvy.
EU LEGAL NEWS
8
NEJVYŠŠÍ SOUD: UPLATŇOVÁNÍ NÁHRADY ŠKODY
ZPŮSOBENÉ ZE STRANY STÁTU PORUŠENÍM PRÁVA EU
implementace unijního práva a z důvodu
že vnitrostátní úprava neměla být v posu-
mořádně významné rozhodnutí z pohle-
nesprávného úředního postupu SZIF (ne-
zovaném případě ve vztahu k žalobkyní
du aplikace práva EU v České republice.
dodržení lhůt) se však žalobkyně nemohla
uplatněnému nároku vůbec použita, a to
Soud totiž konečně – více než rok poté, co
včas domoci vyplacení výrobních náhrad
s ohledem na zásadu přednosti práva EU
jej k tomu nepřímo vyzval i Ústavní soud2
za měsíc červenec 2004 a uplatnila je jako
před vnitrostátním právem a zásadu přímé
– vyjasnil otázku, jakým způsobem se má
škodu podle zákona č. 82/1998 Sb.
aplikovatelnosti evropského nařízení.
hradu škody způsobené ze strany státu
Soud prvního stupně argumentům žalob-
Daleko zásadnější jsou však závěry Nej-
porušením práva EU. Přesněji, v jakém
kyně nepřisvědčil a dospěl k závěru, že
vyššího soudu, pokud jde o otázku uplat-
SZIF se nesprávného úředního postupu
ňování nároku na náhradu škody způso-
nedopustil. K námitce pozdní implementa-
bené ze strany státu porušením práva EU.
Žalobkyně (společnost zpracující řepný
ce unijního práva pouze uvedl, že podle
Dovolací soud nejdříve zopakoval své
cukr pro výrobu kyseliny šťavelové) se
zákona č. 82/1998 Sb. se nelze domáhat
předchozí závěry k otázce vztahu práva
v posuzované věci domáhala na České
náhrady škody způsobené normotvornou
EU a odpovědnosti státu za škodu podle
republice – Ministerstvu zemědělství ná-
činností státních orgánů. Odvolací soud
zákona č. 82/1998 Sb.5 Ty však dále vy-
hrady škody přesahující 3,5 mil. Kč s odů-
rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
jasnil v tom smyslu, že pokud jsou splněny
vodněním, že se v důsledku vstupu ČR
V rámci dovolání žalobkyně se však celá
podmínky aplikace principu odpovědnos-
do EU stala ke dni 1. 7. 2004 oprávněnou
věc ocitla před Nejvyšším soudem a ten
ti státu za škodu způsobenou porušením
příjemkyní výrobních náhrad ve smyslu
zaujal zcela opačný postoj než soudy prv-
unijního práva,6 stát musí poskytnout ná-
příslušných ustanovení práva EU.4
ního a druhého stupně.
hradu za způsobenou škodu v souladu
Nejvyšší soud vydal na konci srpna mi1
postupovat při uplatňování nároku na ná-
rozsahu lze použít zákon č. 82/1998 Sb.
3
Ev-
ropské předpisy byly v rámci vnitrostát-
s vnitrostátními právními předpisy upra-
ní úpravy provedeny nařízením vlády
Dovolací soud jednak potvrdil obecně
vujícími odpovědnost, přičemž podmínky
č. 364/2004 Sb., jež umožňovalo oprávně-
uznávaný závěr, že princip aplikační před-
náhrady škody stanovené vnitrostátními
ným příjemcům výrobních náhrad s účin-
nosti unijního práva, jakož i princip jeho
právními předpisy nesmí být méně příz-
ností ke dni 15. 6. 2004 podávat vůči Stát-
přímého účinku spolu s principem přímé
nivé než podmínky platné pro podobné
nímu zemědělskému intervenčnímu fondu
použitelnosti, představují základní výcho-
nároky vzniklé na základě vnitrostátního
(„SZIF“) návrhy na registraci, která byla
diska, která je každý soud členského státu
práva a nesmí v praxi znemožňovat nebo
nezbytným předpokladem pro podání žá-
povinen při řešení případů s evropským
nadměrně ztěžovat získání náhrady škody.
dosti o výrobní náhrady. Z důvodu pozdní
prvkem respektovat. Následně uzavřel,
Nejvyšší soud z toho dovodil, že za okol-
1
2
3
4
5
6
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. srpna 2012, sp. zn. 28 Cdo 2927/2010.
Srov. rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 9. února 2011, sp. zn. IV. ÚS 1521/10.
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001, o společné organizaci trhů v odvětví cukru a prováděcího nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června
2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování produkční náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané
v chemickém průmyslu.
Srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. února 2010, sp. zn. 25 Cdo 3556/2007; či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 25 Cdo
1124/2005 (publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, pod č. 7, roč. 2008), kde Nejvyšší soud uzavřel, že „případy odpovědnosti státu za porušení norem
komunitárního [unijního] práva jsou postaveny na jiném skutkovém i právním základě než případy vzniku odpovědnosti státu za majetkovou újmu jednotlivce podle zákona
č. 82/1998 Sb. Odpovědnost státu za porušení komunitárního [unijního] práva (…) není totožná s odpovědností státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.“
Tj. porušení unijního právního předpisu přiznávajícího práva jednotlivci, dostatečně závažné porušení a příčinná souvislost mezi porušením právního předpisu a škodou.
EU LEGAL NEWS
9
ností, kdy neexistuje adekvátní úprava
neřeší, a to za předpokladu, že nijak
odpovědnosti státu za porušení unijního
neznemožní ani nadměrně neztíží právo
práva na vnitrostátní úrovni, se v situa-
jednotlivce na získání náhrady škody.
ci, kdy dojde k porušení unijního práva,
aplikují v souladu se zásadou přednosti
podmínky odpovědnosti státu vyplývající
z judikatury Soudního dvora a vnitrostátní zákon č. 82/1998 Sb. se použije pouze potud, pokud právo EU (včetně judikatury Soudního dvora), nestanoví jinak.
Jinými slovy řečeno, zákon č. 82/1998
Sb. bude představovat základní procesní nástroj pro uplatňování tohoto typu nároků, nicméně se použije
pouze v rozsahu, v jakém je jeho úprava souladná s úpravou unijního práva,
případně na otázky, které unijní právo
Petr Bříza,
seniorní advokát
René Cienciala
EU LEGAL NEWS
10
AKTUALITY ZE SVĚTA SOUTĚŽNÍHO PRÁVA
EK zaslala spoločnostiam Slovak Te-
nostních práv dotčeného subjektu převáží
tiam. Obchodný súd sa obrátil s preju-
lekom a Deutsche Telekom oznámenie
zájem společnosti na objasnění a potres-
diciálnou otázkou na SD EÚ s otázkou,
námietok (8. 5. 2012)
tání deliktních jednání. V rámci správního
či v zmysle Európskej charty základných
řízení týkajícího se zakázaných vertikál-
práv môže EK žalovať v civilnom spore tých
V zaslanom oznámení EK konštatuje,
ních dohod (dohod o určení ceny pro další
účastníkov kartelu, o ktorých protisúťaž-
že spoločnosť Slovak Telekom zrejme
prodej) použil ÚOHS jako důkaz svědčící
nom správaní sama rozhodla. Podľa názo-
odmietla poskytovať konkurentom uvoľne-
prokázanému
jednání
ru generálneho advokáta Cruza Villalón by
ný prístup k svojim účastníckym vedeni-
mj. záznam telefonického hovoru mezi
mal SD EÚ takéto právo EK priznať, t.j. EK
am a veľkoobchodným širokopásmovým
odběratelem a dodavatelem (HUSKY
by mala mať možnosť vystupovať zároveň
službám a uplatňovala stláčanie marže
CZ). Záznam pořídil internetový prodejce
ako žalobca, sudca aj poškodený. Práva
v prípade alternatívnych prevádzkovateľov
po konzultaci s ÚOHS ohledně nutnosti
žalovaných boli totiž dostatočne zabezpe-
tým, že im účtovala neprimerané veľko-
opřít své tvrzení o nějaký důkazní prostře-
čené možnosťou podať žalobu voči pôvod-
obchodné ceny. Pokiaľ ide o Deutsche
dek. Současně Krajský soud upozornil,
nému rozhodnutiu EK pred súdmi EÚ.
Telekom, EK vychádza z potenciálnej
že s ohledem na absenci právní úpravy
zodpovednosti matky za správanie svo-
je pořízení audiovizuálního záznamu ze
Všeobecný súd potvrdil pokutu pre
jej dcérskej spoločnosti. Obe spoločnosti
strany ÚOHS v rámci správního řízení
Microsoft (28. 6. 2012)
dostali k dispozícii 3 mesiace na zaslanie
třeba považovat za nepřípustný důkaz.
protisoutěžnímu
odpovede. Podľa názoru EK, alternatívni
prevádzkovatelia sú závislí od prístupu
Nejvyšší správní soud vydal rozsudek
k
ve věci kartelu mezi Julius Meinl a Billa
veľkoobchodným
širokopásmovým
službám, avšak spoločnosť Slovak Tele-
(17. 5. 2012)
kom im ukladá ťažko splniteľné technické
Všeobecný
súd
potvrdil
rozhodnutie
EK, ktorým v roku 2008 sankcionovala Microsoft za neplnenie rozhodnutia
o povinnosti sprístupniť svojím konkurentom informácie týkajúce sa interope-
a obchodné požiadavky. Bráni alternatív-
Nejvyšší správní soud potvrdil rozsudek
rability Windows s konkurenčnými systé-
nym operátorom v rentabilnom vstupe na
Krajského soudu v Brně, který již dříve
mami. Súd však znížil pôvodnú sankciu
trh, keďže im účtuje neprimerané veľko-
potvrdil rozhodnutí ÚOHS z října 2003,
z 899 miliónov eúr na 860 miliónov eúr.
obchodné ceny. Tiež využíva zdržiavaciu
kterým uložil pokutu společnostem Julius
Spoločnosť Microsoft vyslovila sklamanie
taktiku a blokuje rokovania o týchto zmluv-
Meinl a Billa za uzavření kartelové doho-
z rozsudku, ale odmietla sa vyjadriť, či má
ných požiadavkách, najmä v súvislosti
dy. Tyto společnost se v letech 2001 až
v úmysle odvolať sa k Súdnemu dvoru EÚ.
s uvoľneným prístupom k účastníckym ve-
2002 dohodly na koordinaci a slaďování
deniam. EK sa teda domnieva, že spoloč-
nákupních cen zboží a obchodních pod-
nosť Slovak Telekom porušila článok 102
mínek vůči svým dodavatelům. Jednalo se
ZFEÚ. Deutsche Telekom by mohla byť
tedy o cenový kartel, který je řazen mezi
za takéto správanie taktiež zodpovedná.
tzv. hard-core porušení soutěžního práva.
Krajský soud v Brně uznal telefonní záznam pořízený soukromou osobou za přípustný důkaz (10. 5. 2012)
Generálny advokát navrhuje, aby EK
Novela zákona o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory (4. 7.
2012)
Dne 4. 7. byl ve Sbírce zákonů vyhlášen
mohla žalovať účastníkov kartelu o ná-
zákon č. 236/2012 Sb.,1 který překonává
hradu škody (27. 6. 2012)
výkladové problémy související s provozem registru podpor malého rozsahu, po-
EK podala na bruselský obchodný súd ža-
siluje koordinační a kontrolní úlohu Úřadu
Krajský soud v Brně ve věci Husky CZ
lobu o náhradu škody voči výrobcom výťa-
pro ochranu hospodářské soutěže a Mi-
potvrdil, že v rámci správního řízení
hov (spoločnosti Otis, Kone, Schindler
nisterstva zemědělství. Zákon nyní nově
použít lze jako důkaz audiovizuální zá-
a ThyssenKrupp), pričom tento nárok na
zahrnuje povinnost poskytovatele podpo-
znam pořízený soukromou osobou, pokud
náhradu škody je priamym dôsledkom
ry malého rozsahu uvést v právním úkonu
v konkrétním případě nad ochranou osob-
vyšetrovania EK voči týmto spoločnos-
poskytnutí podpory malého rozsahu ná-
1
Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č.
109/2009 Sb. s účinností od 1. 8. 2012.
EU LEGAL NEWS
11
zev přímo použitelného předpisu EU, podle
EK začala vyšetrovanie Microsoftu pre
ti BOHEMIA REALTY COMPANY s.r.o.,
kterého byla podpora malého rozsahu po-
možné porušenie záväzkov (17. 7. 2012)
která pronajímá čerpací stanice, maďar-
skytnuta. Poskytovatel je nadále povinen
skou ropnou a plynárenskou společností
do 30. dubna kalendářního roku předložit
EK podozrieva spoločnosť Microsoft, že
MOL. Společnost MOL na území ČR již
koordinačnímu orgánu informace o veřej-
v rozpore so záväzkami, ktorými bolo
působí prostřednictvím dceřiné společ-
ných podporách poskytnutých v předchá-
ukončené
zneužívania
nosti Slovnaft v oblasti velkoobchodní
zejícím kalendářním roce, a to i v případě,
dominantného postavenia v roku 2009,
distribuce pohonných hmot a produktů
že v daném roce nevyplatil v rámci ozná-
nezabezpečila
„browser
ze zpracované ropy a rovněž v oblasti
mené veřejné podpory žádné prostředky.
choice screen“ v každom predanom počítači
geofyzikálního průzkumu a projektování
s Windows 7 platformou. Microsoft odmie-
elektráren. ÚOHS spojení schválil proto,
EK začala testovať záväzky ČEZ (10. 7.
ta neplnenie svojich záväzkov a argumen-
že vzhledem k nízkému tržnímu podílu na
2012)
tuje technickými problémami pri realizácii
celostátní i lokální úrovni nebude mít spo-
tohto záväzku. Podľa vyjadrenia komisá-
jení negativní vliv na hospodářskou soutěž.
EK začala testovať záväzky spoločnosti
ČEZ v prípade podozrenia zo zneužitia dominantného postavenia. Spoločnosť ČEZ
v návrhu záväzkov súhlasila so “zbavením
sa” jednej zo štyroch svojich elektrární
v Českej republike. Spoločnosť tak prejavila vôľu rýchlo ukončiť vyšetrovanie. Lehota
na vyjadrenie tretích strán k predloženým
záväzkom bola stanovená na jeden mesiac.
EK uskutočnila inšpekcie u výrobcov plastových potrubí (11. 7. 2012)
EK uskutočnila v niekoľkých členských
krajinách inšpekcie v sídlach spoločností
vyrábajúcich plastové potrubia pre odpadové hospodárstvo. Dôvodom je podozrenie z uzavretia kartelovej dohody. Inšpekcií sa zúčastnili aj zamestnanci národných
súťažných úradov. Mená prešetrovaných
spoločností EK nezverejnila. Toto vyšetrovanie nadväzuje na inšpekcie uskutočnené
v roku 2010 medzi výrobcami plastových
filmov, využívaných v poľnohospodárstve.
PMÚ SR zakázal koncentráciu podnikateľov Agrofert Holding, a.s. a Euro Bakeries Holding , a.s. (11. 7. 2012)
prešetrovanie
zobrazovanie
ra J. Almuniu, ak EK preukáže úmyselné
porušenie povinností, Microsoft môže
Nedosiahnutie
očakávať sankciu. V októbri už EK do-
podľa Oznámenia EK de minimis ne-
prahových
podielov
konca zaslala v tomto duchu spoločnosti
bráni postihovaniu a sankcionovaniu
Microsoft oznámenie námietok, ktoré však
dohody (6. 9. 2012)
neprejudikuje konečný výsledok konania.
Generálna advokátka J. Kokott zauEK zaslala spoločnosti Visa oznámenie
jala stanovisko k prejudiciálnej otázke
námietok (30. 7. 2012)
francúzskeho Cour d´appel de Paris,
ktorý sa pýta SD EÚ, či vnútroštátny sú-
V zaslanom oznámení EK konštatuje,
ťažný orgán alebo súd môže postihovať
že mnohostranné medzibankové poplat-
a sankcionovať dohodu, ktorá môže (citeľ-
ky (MIFs) za platby kreditnými kartami,
ne) ovplyvniť obchod medzi členskými štát-
stanovenými spoločnosťou Visa, môžu
mi, ale ktorá zároveň nedosahuje prahové
obmedzovať súťaž medzi acquiring ban-
hodnoty podielov podľa Oznámenia EK de
kami, zvyšovať obchodníkom náklady
minimis. Podľa názoru generálnej advo-
za akceptáciu platobných kariet a tiež
kátky, predmetné oznámenie nevyvoláva
zvyšovať spotrebiteľské ceny. Podľa EK,
záväzné právne účinky. Avšak obsahuje
podstata obmedzenia spočíva v tom,
pokyny a hodnotenia EK, ktoré sú priamo
že tieto MIFs za platby kreditnými karta-
určené vnútroštátnym orgánom a súdom
mi sa prenášajú na obchodníkov a tí ich
pri uplatňovaní článku 101 ZFEÚ. To zna-
presúvajú na spotrebiteľov. EK zároveň
mená, že vnútroštátne súťažné orgány
v oznámení konštatuje, že podľa jej názoru
alebo súdy môžu zakročiť proti dohodám,
MIFs nemôžu splniť podmienky na vyňatie
aj keď nie je dosiahnutá prahová hodnota
spod zákazu tak, ako sa domnieva Visa.
podielov podľa predmetného oznámenia
V roku 2010 v konaní týkajúcom sa MIFs
za podmienky, že tieto orgány a súdy nále-
za platby debetnými kartami Visa pristúpi-
žite preskúmajú usmernenia EK uvedené
la na podmienky urovnania. Kreditné a de-
v tomto oznámení a v konkrétnom prípade
Protimonopolný úrad SR zakázal koncen-
betné karty spoločnosti Visa predstavujú
existujú aj iné indície ako podiely na trhu,
tráciu podnikateľov Agrofert Holding, a.s.
približne 41% všetkých platobných kariet
na základe ktorých možno predpokladať,
a Euro Bakeries Holding, a.s., pôvodne
v európskom hospodárskom priestore.
že súťaž bola citeľne obmedzená. Pokiaľ
oznamovanú aj v Českej republike. Na rozdiel od slovenského súťažného úradu, český ÚOHS predmetnú koncentráciu schválil,
ale s podmienkou odpredaja 4 pekární patriacich do holdingu Agrofert. Rozhodnutie
ide o tzv. cieľové dohody, generálna advoÚOHS povolil převzetí čerpacích stanic
kátka považuje prahové hodnoty podielov
PAP OIL maďarským koncernem MOL
na trhu podľa predmetného oznámenia za
(5. 9. 2012)
irelevantné pri určení citeľnosti obmedzenia súťaže. V takom prípade zásadne
Protimonopolného úradu SR je neprávo-
ÚOHS povolil převzetí společnosti PAP
neexistuje dôvod nepostihovať cieľové do-
platné, účastník podal voči nemu rozklad.
OIL čerpací stanice, s.r.o. a společnos-
hody.
EU LEGAL NEWS
12
Novela ZOHS (9. 10. 2012)
jednání, tzv. prioritizaci. Účelem nového
veň trhu distribuce léčiv, na níž doposud
institutu je, aby ÚOHS mohl své zdroje
neoperovala. Následně ÚOHS povolil3
Dne 9. 10. 2012 podepsal prezident ČR
soustředit na šetření těch nejzávažněj-
(za
v pořadí již desátou novelu ZOHS. Jejím
ších protisoutěžních deliktů se značným
ve prospěch zachování účinné hospodář-
hlavním cílem je především zákonné za-
dopadem na hospodářskou soutěž, a tedy
ské soutěže v podobě převodu několika lé-
kotvení procesních institutů, které mají za
zprostředkovaně též na konečné spo-
káren) Pentě rovněž převzetí kontroly nad
úkol zefektivnit odhalování kartelových do-
třebitele. V neposlední řadě je do ZOHS
řetězcem lékáren dosud provozovaných
hod a správní řízení před ÚOHS. Mnohé
nově doplněn výslovný dozor ÚOHS nad
společností Lékárny Lloyds, čímž skupina
z těchto institutů již v současnosti fun-
činností orgánů veřejné správy. Základní
rozšířila své lékárenské portfolio na ma-
gují na základě tzv. soft law vydávaného
seznámení s obsahem výše identifikova-
loobchodní úrovni trhu prodeje léčiv. Obě
ÚOHS či na základě jeho ustálené rozho-
ných změn, jakož i dalších dílčích změn
rozhodnutí ÚOHS jsou již pravomocná.
dovací praxe; nicméně jejich uzákonění
zejména technického či kompetenčního
má posílit právní jistotu účastníků řízení
charakteru (stanovující například obec-
a zefektivnit tak jejich využívání. Jedná
nou povinnost všech subjektů poskytovat
se především o tzv. program shovívavosti
ÚOHS pravdivé informace), které přináší
(neboli Leniency program), který umožňu-
novela ZOHS, včetně krátkého komentá-
je ÚOHS odpustit či výrazně snížit pokutu
ře, přináší AK Havel, Holásek & Partners
účastníku kartelu, a dále institut narovná-
v mimořádném vydání Competition Flash.
podmínky
splnění
závazků
ní, který umožňuje ÚOHS snížit pokutu
účastníkům řízení výměnou za přiznání
Expanze skupiny Penta na trhu prodeje
odpovědnosti za ÚOHS vytýkané proti-
léčiv (5. 11. 2012)
soutěžní jednání. Novela dále reaguje na
situaci, kdy s ohledem na omezené perso-
Skupina Penta rozšiřuje své aktivity
nální a další zdroje není ÚOHS schopen
na obou úrovních lékárenského trhu
v jeden okamžik šetřit veškeré jím zjištěné
v České republice. Do své skupiny inte-
protisoutěžní delikty. Novela proto zakot-
grovala klasického velkodistributora léčiv,
vuje oprávnění ÚOHS nezahájit správní ří-
společnost GEHE Pharma.2 Tímto krokem
zení s ohledem na nízkou míru škodlivosti
Penta expandovala na velkoobchodní úro-
2
3
Rozhodnutí ÚOHS č.j. S559/2012/KS-20170/2012/840/RPl ze dne 26. 10. 2012 ve věci Aitor one a.s. / GEHE Pharma Praha ,spol .s r.o.
Rozhodnutí ÚOHS č.j. S544/2012/KS-20803/2012/840/RPl ze dne 5. 11. 2012 ve věci Česká lékárna,a.s. / Lékárny Lloyds s.r.o. a Lloyds Holding CZ s.r.o.
EU LEGAL NEWS
13
BŘÍZA, P.: VOLBA PRÁVA A VOLBA SOUDU V MEZINÁRODNÍM
OBCHODĚ
Tento příspěvek stručně představuje no-
Cílem knihy Volba práva a volba sou-
cím bez mezinárodního prvku, štěpení,
vou knihu o volbě práva a volbě soudu
du v mezinárodním obchodě je napo-
podmiňování a „zmrazení“ volby práva
v mezinárodním obchodě, jež v minu-
moci nejen právní praxi, ale všem, kte-
a volby soudu k určitému časovému oka-
lých týdnech vyšla v nakladatelství C. H.
ří se pohybují v oblasti mezinárodního
mžiku, ale i rozdílu výlučné a nevýlučné
Beck a jejímž autorem je Petr Bříza, se-
obchodu, při nakládání s instituty volby
volby soudu (soudů), problému italské-
niorní advokát naší advokátní kanceláře.
soudu a práva, ať již jde o textaci těchto
ho torpéda, sankcím za porušení juris-
ujednání či jejich výklad. Kniha obsahuje
dikčních dohod, jejich (ne)vykonatelnosti
Každý, kdo se pohybuje v oblasti meziná-
zejména zevrubnou analýzu předpisů EU,
ve prospěch soudů mimo EU či otázce,
rodních obchodních závazkových vztahů
ať již jde o Římskou úmluvu, či nařízení
zda se daná volba práva či soudu bude
a transakcí, ví, jak zásadní a nenahra-
Řím I v oblasti volby práva, tak nařízení
řídit unijní, nebo vnitrostátní úpravou.
ditelnou roli v nich hrají klauzule určující
Brusel I, pokud jde o volbu soudu. Kromě
rozhodné právo a příslušné soudy. Sku-
toho však pokrývá i přístup soudů USA
tečnost, zda a v jaké podobě jsou tato
k volbě práva a volbě soudu a opomenuta
ustanovení v příslušné smluvní dokumen-
není ani oblast mimosmluvních závazků.
taci zahrnuta či zda je lze nějakým způsobem dovodit z jiných dokumentů, praxe
Publikace klade důraz na svou prak-
či chování stran, má zcela zásadní vliv
tickou využitelnost, patřičný prostor je
na postavení zúčastněných subjektů a na
proto věnován i složitým, avšak v praxi
odhad úspěchu v případném sporu či jejich
mnohdy užitečným otázkám konkludent-
motivaci vůbec jakýkoliv spor zahajovat.
ní volby práva (a někdy i soudu), situa-
EU LEGAL NEWS
14
PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátní kancelář
s mezinárodním dosahem
EU LEGAL NEWS
L I S T O PA D 2 0 1 2
( n e j e n ) v oblasti soutěže a regulace
Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners se sídlem v Praze a s pobočkami v Brně, Ostravě a Bratislavě
je s týmem více než 140 právníků, z toho 21 partnerů, několika desítek studentů právnických fakult a více než
400 spolupracovníků, včetně 130 zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší československou právnickou firmou. Kancelář v současné době poskytuje služby zhruba 700 klientům, z toho více než
30 společnostem patřícím do Czech TOP 100 a cca 80 společnostem patřícím do Fortune 500. Advokátní kancelář
Havel, Holásek & Partners je podle výsledků oficiální soutěže Právnická firma roku v posledních čtyřech letech
nejúspěšnější českou advokátní kanceláří, a to jak podle počtu titulů, tak podle počtu nominací. Kancelář také získala
prestižní ocenění Who’s Who Legal Award, je vyhodnocena jako nejlepší advokátní kancelář roku 2011 a 2012
v České republice a v celkovém hodnocení publikace Practical Law Company za všechny hodnocené právní obory
získala 1. místo mezi domácími advokátními kancelářemi. Kancelář dále získala ocenění ILO Client Choice Awards
2010 udělované mezinárodní ratingovou agenturou International Law Office (ILO), čímž se stala klienty nejlépe
hodnocenou právnickou firmou v České republice. Právníci kanceláře jsou pravidelně uváděni mezi vedoucími či
doporučovanými specialisty renomovanými mezinárodními ratingovými publikacemi jako jsou PLC Cross-border,
European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts, Global Law Experts a IFLR 1000; tyto
publikace uvádějí kancelář jako jednu z nejlepších právních firem pro transakce realizované v České republice
v oblasti fúzí a akvizic, obchodního práva a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, práva
kapitálových trhů, insolvence a restrukturalizace, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a řešení
sporů. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners má nejkomplexnější mezinárodní podporu dostupnou pro
české a slovenské advokátní kanceláře.
Týn 1049/3,
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 224 895 950
Fax: +420 224 895 980
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Česká republika
Tel.: +420 596 110 300
Fax: +420 596 110 420
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 423 420
Fax: +420 545 423 421
Apollo Business Center II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
www.havelholasek.cz
V případě Vašeho zájmu o bližší informace, kontaktujte prosím přímo Roberta Nešpůrka
([email protected]), Jaroslava Šuchmana ([email protected]) nebo
Lenku Gachovou ([email protected]).
Evropské právní aktuality připravuje advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners zpravidla čtvrtletně nebo podle
aktuální situace. Evropské právní aktuality přináší aktuální informace z oblasti práva EU a české legislativy mající
k právu EU bezprostřední vztah, které mohou být zajímavé pro české i zahraniční subjekty podnikající v České
republice. Účelem tohoto dokumentu a informací v něm obsažených je informovat obecně o vybraných významných
legislativních změnách a vývoji judikatury, nikoliv podat jejich vyčerpávající právní rozbor. Přestože přípravě tohoto
dokumentu byla věnována maximální pozornost a péče, advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners doporučuje
si před přijetím jakýchkoliv rozhodnutí na základě informací v tomto dokumentu vyžádat detailnější právní konzultaci.
© 2012 Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Download

11-2012 Evropské právní novinky, PDF dokument