výročná správa annual report 2011
VETROPACK nemšová s.r.o.
Príhovor konateľa
4
Minulý vývoj
a výhľad do budúcnosti
6
6
8
8
Pracovnoprávne vzťahy
Výroba a kvalita
Ekológia a životné prostredie
Výhľad pre rok 2012
Hospodárské výsledky
10 Súvaha v plnom rozsahu
22 Výkaz ziskov a strát
Poznámky k účtovnej závierke
28
32
32
32
34
42
62
72
78
80
82
82
84
86
88
90
96
Vyjadrenie dozornej rady
102
Správa nezávislého audítora
104
Správa o overení súladu
108
Informácie o účtovnej jednotke
Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky
Informácie o konsolidovanom celku
Informácie o účtovných zásadách
a účtovných metódach
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
Informácie o výnosoch
Informácie o nákladoch
Informácie o daniach z príjmov
Informácie o údajoch
na podsúvahových účtoch
Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Informácie o príjmoch a výhodách členov
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov
a iných orgánov účtovnej jednotky
Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej
jednotky a spriaznených osôb
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po
dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
do dňa zostavenia účtovnej závierky
Informácie o vlastnom imaní
Prehľad peňažných tokov
Director’s foreword
5
Historical development
and future outlook
7
7
9
9
Employment relationship
Production and quality
Environment
Perspectives for the year 2012
Financial Statements
11 Balance Sheet
23 Income Statement
Notes to the Financial Statements
31
33
33
33
35
43
63
73
79
81
83
83
85
87
89
91
97
Statement of Supervisory Board
103
Independent Auditor’s Report
105
Report on Audit of Consistency
109
Information about the accounting entity
Information about the accounting entity’s bodies
Information about the shareholders
of the accounting entity
Information about the controlling parties
Information about accounting principles
and accounting policies
Information about data
on the asset side of the balance sheet
Information about data on liabilities
and equity side of the balance sheet
Information about income
Information about expenses
Information about income taxes
Information about data
in off-balance sheet accounts
Information on off-balance sheet assets
and off-balance sheet liabilities
Information on income and emoluments
of members of the statutory bodies, supervisory
bodies, and other bodies of the accounting
entity
Information about the accounting entity‘s
transactions with related parties
Information on events occuring between
the balance sheet date and the date
of preparation of financial statements
Information on equity
Cash flow statement
Príhovor konateľa
rastu domácej spotreby. Napriek tomu si spoločnosť udržala silné postavenie na domácom
trhu. Vďaka rastúcemu dopytu sa podarilo zvýšiť
odbyt v segmente vínnych a pivových fliaš.
V spolupráci s kľúčovými zákazníkmi spoločnosť
úspešne vyvinula nové výrobky s mimoriadne exkluzívnym dizajnom, najmä v segmente liehovín.
Podiel exportu spoločnosti Vetropack Nemšová
predstavoval 48,4 %, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o cca 10 %.
Vážené dámy, vážení páni,
rok 2011 bol pre spoločnosť Vetropack Nemšová náročný. Turbulencie okolo vývoja európskej meny a najmä jej stability mali významný
vplyv na celkové výsledky spoločnosti.
Celoročný obrat dosiahnutý predajom vyrobkov,
tovarov a služieb v obchodnom roku 2011 dosiahol hodnotu 47,96 mil. eur, ktorá je o 1,9 %
nižšia ako v predchádzajúcom roku.
Hlavným cieľom Vetropack Nemšová bolo
zabezpečiť plné vyťaženie výrobných kapacít,
ako aj optimalizáciu výrobných nákladov. Trvalé
zlepšovanie jednotlivých procesov umožnilo
dosiahnuť obidva ciele.
Ekonomické zotavenie krajiny nenapreduje
očakávaným tempom, čo prispieva k pomalému
4
Príhovor konateľa
Zvýšený odbyt na domácom trhu nebol dostatočný na krytie poklesu v exporte.
Celkovo sa vyrobilo a predalo 414,6 mil. ks
výrobkov, čo predstavuje pokles o 5,2 %.
Ku koncu hospodárskeho roka zamestnávala
spoločnosť Vetropack Nemšová 369 zamestnancov.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým
zamestnancom za výsledky dosiahnuté v uplynulom hospodárskom roku, za ich aktívny a zodpovedný prístup, ako aj za prínos k budovaniu
dobrého mena spoločnosti.
Ing. Gregor Gábel
konateľ spoločnosti
Director’s foreword
Ladies and Gentlemen,
The year 2011 was for the company Vetropack
Nemšová challenging year. Turbulences around
the development of European currency and in
particular its stability had a significant impact on
overall company results.
Full-year sales in fiscal year 2011 amounted to
EUR 47.96 million which is 1.9% lower than the
previous year.
The main objective of Vetropack Nemšová was
to ensure full utilization of production capacity
as well as optimizing production costs. Continuous improvement of processes allowed achieving both objectives.
The economic recovery of the country is lagging
behind the expected pace and contributes to
slower growth in domestic consumption. However the company maintained a strong position in
the domestic market. With the growing demand
our sales in the segment of the wine and beer
bottles has been increased.
In cooperation with key customers the company
has successfully developed new products with
very exclusive design especially in the spirits
segment.
The export share of Vetropack Nemšová was
48.4%, which represents a decrease of approximately 10% compared with the previous year.
Increase in sales at the domestic market was not
sufficient to cover the decline in export.
Overall, we have produced and sold 414.6 million pieces of goods what comprises a decline
of 5.2%.
At the end of the financial year the company
Vetropack Nemšová had 369 employees.
This way I would like to thank to all employees
for achievements in the past financial year, for
their active and responsible approach, as well
as a contribution to the company's reputation.
Ing. Gregor Gábel
General Director
Director’s foreword
5
Impressions 2011
Minulý vývoj a výhľad do budúcnosti
1st
8
Half Year
At the Ukrainian production facility in Gostomel, new twelve- and ten-station IS machines
replace the existingvzťahy
smaller systems, meaning
Pracovnoprávne
that both furnaces can now be operated to
capacity.
The twelve-stationvzťahov
IS machine
uses
Oblasť
pracovnoprávnych
je v spoločboth VETROPACK
a triple- and double-gob
The
nosti
NEMŠOVÁ process.
s. r. o. každomodernisation
rounded Všetky
off with
ročne
upravenáprogramme
Kolektívnouiszmluvou.
the integration
of new inspection
machinery.
In
záväzky
voči zamestnancom
obsiahnuté
v dokuaddition,
clearmiere
glass splnili,
furnacevrátane
is nowzvýšenia
equipmente
smethe
v plnej
ped with the necessary
priemerného
zárobku. technology to produce
lightweight glass.
Systematicky sa neustále venujeme starostlivosti
Lazdravie
Verreriezamestnancov
de St-Prex, located
in the
Canton
o
podporou
rehabilitačof Vaud, Switzerland,
celebrates
its centennial.
no-rekondičných
pobytov,
financovaním
zdravotThisrehabilitácie
glassworks isa the
original parent company
nej
rekreácií.
of the Group, which is managed from Bülach.
The centennial
celebration
together
with zdravia
busiVýznamnú
pozornosť
venujeme
ochrane
ness
partners and
representatives
from the
a
bezpečnosti
pri práci,
čo je zakomponované
marks the opatrení.
start of the festivities. This
vauthorities
pláne ozdravných
is followed by a celebration with employees
at the Swiss
and Bülach
well
Dbáme
o to,sites
aby insaSt-Prex
pracovníci
neustáleasvzdeas an open
day.
lávali.
Podporujeme
rozsiahle jazykové vzdelávanie priamo na pracoviskách. Venujeme sa
To commemorate
Swiss company’s
príprave
mladých the
odborných
kádrov, a cententak sa
nial, Swiss
journalist
Karl Lüönd
researches
the
snažíme
zvýšiť
profesionalitu
odborného
persoGroup’s history. His book entitled "Zeitgeist im
nálu.
Glas. In 100 Jahren von der Verrerie de St-Prex
zu Vetropack – Ein dynamisches Schweizer
Familienunternehmen im Wandel von Technik,
Markt
Umwelt"
["Spirit ofmnohé
the times
in glass.
V roku und
2011
sme uskutočnili
personálne
100
years
from
Verrerie
de St-Prex
to Vetropack
výmeny,
a to
hlavne
na úrovni
riadiacich
funkcií.
Group
– A dynamic
Swiss family
enterprise
Tieto zmeny
boli plánované
prevažne
prirodzeas
reflected
in technology,
the market and the
ným
odchodom
do dôchodku.
environment"] is published in German and
French,
versions
containingobsadením
an English
Veríme, with
že ajboth
s novým
personálnym
summary.
The PDF versions
be downloaded
na týchto pozíciách
sa nám can
podarí
v nasledujúat
vetropack.com
or vetropack.ch.
com
roku zlepšiť naše
výrobné výsledky.
Vetropack’s
Croatian plant is awarded the natiVýroba a kvalita
onal CROPAK prize for technical achievements
in
area vysokému
of lightweight
glass. Onnasadeniu
the podium
Aj the
napriek
pracovnému
stands
range of
lightweight
returnable
a prácea celého
tímu
ako z výroby,
tak aj zbeer
kvabottles,
the average
weight
of whichsplniť
has been
lity, sa nám
v tomto roku
nepodarilo
stanoreduced
year
afternašich
year, očakávaní.
showcasingNedarilo
Vetropack
vené ciele
podľa
sa
Straža’s
and experience
this field.
nám, anitechnology
čo sa týka reklamácií
a našeinvýsledky
ovplyvnili hlavne dve nepríjemné reklamácie,
Vetropack
Nemšová
s.r.o. wins
thena
Slovak
Gold
ktorých dopad
sa prejavil
hlavne
finančných
Medal
for quality.
In the
category,
nákladoch.
Napriek
tomuServices
aj naďalej
pokra-the
company
is being recognised
for its sa
extensive
čujeme v intenzívnej
práci a urobili
mnohé
glass
recycling
opatrenia,
aby activities.
sme sa reklamáciám tohto typu
v budúcnosti vyhli.
2nd Half Year
Historical development and future outlook
25 years of Vetropack in Austria. Vetropack
Group acquired the Pöchlarn glassworks in Austria in 1986, followed
by the Kremsmünster plant
Employment
relationship
a mere seven years later. A host of prominent
guests
gather
to celebraterelations
the anniversary
at
The
area
of employment
in the comVetropack’s
Pöchlarn
factory ons.r.o.
16 September.
pany
VETROPACK
NEMŠOVÁ
is annually
Led by expert
guides, Agreement.
the guests discover
the verupdated
in Collective
All obligations
satility
of glasscontained
as a material.
agree that
glass
to
employees
in theAll
document
were
packaging
is indispensable
for in
food
and drink.
fully
met including
an increase
average
wages
The following
and
salaries. Saturday sees the factory gates
open to local members of the public.
Systematically and continually we devote to
The renovation
work at theby
recycling
facility
in
health
care of employees
supporting
of rehaPöchlarn -asreconditioning
well as the replacement
andofextenbilitation
stays, funding
medisionrehabilitation
of a glass production
line are completed
cal
and recreation.
in time for the 25th anniversary. No sooner has
the final celebratory
finished
than
Significant
attention isdrink
paidbeen
to health
andoffsafety
repair
work
begins
on the coloured
at
work,
which
is incorporated
in theglass
planfurnace
of rein Kremsmünster.
Cyclical maintenance, repairs
organization
measures.
and modernisation are all part of everyday
business.
From
the viewpoint
of thetoGroup
as
We
provide
continuous
education
our employa whole,
tasks likeextensive
this are never
completely
ees.
We support
language
trainings difinished.
rectly
at the workplace. We are dedicated to
professional training of junior employees and so
Vetropack Moravia Glass a.s. has been part of
Vetropack Group for 20 years. This is a cause for
celebration, with a gathering held for business
partners and members of the authorities as well
as
day. Tothe
theprofessionalism
public’s joy, theofopen
wean
tryopen
to increase
qualiday
fied was
staff.brought forward and combined with the
popular carnival in Kyjov.
In 2011, we conducted numerous personnel
Vetropack
Group presents
arguments
changes, particularly
at thecompelling
level of managein
favour
of lightweight
glass atwere
the Brau
Beviale
ment
functions.
These changes
planned,
exhibition
Lightweight glass
and mainlyheld
dueintoNuremberg.
natural retirement.
technology allows glass packaging to be made
lighter
without
safety or quality,
We believe
thatcompromising
the new management
can imthus
raw materials
andincutting
CO2
provesaving
our production
results
the upcoming
emissions.
year.
Vetropack
announces
its plans to collaborate
Production
and quality
with Emhart Glass, a manufacturer of glassmaking
machinery,
to test
a process
developed
Despite
of the high
work
commitment
and work
by
the whole
latter for
tempering
packaging
glass. and
of the
team
of production
department
The
testing is
to be conducted
under
the quality
department,
this year,
weindustrial
were not
production
innovative tempering
able to meetconditions.
objectivesThe
in accordance
with our
procedure
represents
milestone
the manufacexpectations.
We did anot
succeedineither
in terms
ture
of more claims
robust and our
moreresults
lightweight
glass
of warranty
were influpackaging.
enced by two unpleasant claims which affected
mainly our financial costs. Nevertheless we con-
9
Počas tohto roka boli uskutočnené aj viaceré
projekty a opatrenia na zvýšenie ako výrobných, tak aj kvalitatívnych parametrov. Týka sa
to hlavne modernizácie zariadení vo výrobe.
Uskutočnila sa investícia do výroby na linke
711 technológiou NNPB (automatické váženie
kvapky), ako aj automatická regulácia teploty
foriem na linke 723. Taktiež sa investovalo
do nákupu a modernizácie viacerých kontrolných liniek na studenej zóne, čo by malo priniesť
väčšie možnosti kontroly a tým aj lepšiu kvalitu
zabalenej produkcie.
Podarilo sa nám úspešne rozbehnúť projekt
zvýšenia obsahu črepov v sklárskom kmeni, čo
by do budúcnosti malo priniesť nielen úsporu
každoročne sa zvyšujúcich nákladov na energie,
ale aj úsporu nákladov na suroviny pre sklársky
kmeň. Tento rok sa nám podarilo zvýšiť postupne
percento črepov na zelenej sklovine z pôvodných 58 % na 90 %.
Ekológia a životné prostredie
Sklo je jedným z najstarších, najrozšírenejších,
ale aj najekologickejších obalových materiálov.
Obaly zo skla patria k nášmu každodennému
životu, čo však predstavuje aj určitý odpad.
Spoločnosť VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
dokáže ako jediná na Slovensku odpad zo
sklených obalov opäť recyklovať. Využitím
tejto druhotnej suroviny sa nielen šetrí energia
a prírodné zdroje, potrebné na jeho výrobu, ale
eliminuje sa aj množstvo emisií CO2, NOx, ako
aj SOx do ovzdušia.
8
Minulý vývoj a výhľad do budúcnosti
Sme významným podporovateľom iniciatívy
Federácie európskych výrobcov obalového skla
FEVE, ktorej cieľom je informovať širokú verejnosť o prednostiach sklenených obalov a motivovať spotrebiteľov k nákupu potravín v skle
a ku následnej recyklácii.
Počas roku 2011 sme získali viaceré významné
ocenenia. V mesiaci jún bola spoločnosť ocenená zlatou medailou Slovak Gold za službu
„Úprava a recyklácia odpadového skla“. Následne sme v mesiaci november získali 2. miesto
Národnej podnikateľskej ceny za životné
prostredie SR v kategórii produkt „Separácia,
triedenie a recyklácia odpadového skla“.
Výhľad na rok 2012
Ďalší vývoj spoločnosti úzko súvisí s pozitívnym
vývojom slovenskej ekonomiky a ekonomiky
Eurozóny. Kvalitu podnikateľského prostredia zásadným spôsobom ovplyvňuje stabilita politiky,
ekonomický rast a úroveň legislatívy.
Ako ohodnotenie a uznanie nášho prínosu pre
podnikateľské prostredie vidíme ocenenie našej
spoločnosti Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou za uplatňovanie etických princípov
v podnikaní za rok 2011 a získanie „Veľkej ceny
SOPK“.
V tomto smere máme pozitívne očakávania, sme
však pripravení naďalej optimalizovať výrobný
proces, neustále modernizovať výrobné linky
a investovať do zvyšujúcej sa kvality našej
produkcie.
tinue in the intensive work and have made
many measures to avoid such claims in future.
During this year several projects and measures were carried out to increase production
as well as qualitative parameters. These apply
especially to the modernization of production
facilities. There has been an investment to the
production line 711, an option for technology
NNPB (automatic weighing drops) and automatic temperature control forms on line 723.
We have also invested to the purchase and
modernization of several control lines at the
cold zone, which should bring more control
and better quality of packed production.
We were able to successfully launch a project
to increase the content of cullet in the glass
stem, which should bring not only savings in
annually rinsing energy costs but also savings
on raw materials for glass stem. This year we
were able to gradually increase the percentage of green enamel fragments from the original 58% up to 90%.
Environment
Glass is one of the oldest, most widespread,
but also the greenest packaging materials.
Containers made of glass are part of our daily
live but also represent certain waste.
Company Vetropack Nemšová s.r.o. can, as
the only one in Slovakia, recycle the waste
from glass containers. Using of this secondary raw material saves energy and natural resources necessary for its production and also
eliminates the emissions of CO2, NOx and SOx
into the atmosphere.
We are a major supporter of the initiative of the
Federation of European manufacturers of glass
containers FEVE, which aims to inform the public
about the advantages of glass packaging and
motivate consumers to purchase a groceries in
the glass packaging and to their subsequent recycling.
During the year 2011 we received several major
awards. In June, the company was awarded by
a gold medal Slovak Gold for the service "Treatment and recycling of glass waste." Then in November we have received the second place of
the National Enterprise Awards for the Environment in the SR in category "Separation, sorting
and recycling of glass waste."
Perspectives for the year 2012
Further development of the company is closely
related to the positive development of the Slovak economy and the economy of Euro zone.
The quality of the business environment is significantly affected by stability of politic environment, economic growth and the level of legislation.
Awarding of our company by Slovak Chamber
of Commerce and Industry for the application
of ethical principles in business in 2011 and obtaining a "Grand Prix SCCI" we perceive as the
evaluation and recognition of our contribution to
the business environment.
In this regard we have positive expectations but
we are ready to continue to optimize the production process, continuously upgrade production lines and invest in increasing of our products
quality.
Past developments and future outlook
9
Súvaha v plnom rozsahu k 31. decembru 2011
EUR
STRANA AKTÍV
Bežné účtovné obdobie
Brutto – časť 1
Korekcia – časť 2
Netto
Netto
Spolu majetok r. 002 + r. 030 + r. 061
001 102 306 893
36 061 614
66 245 279
67 602 487
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
002
76 484 199
33 972 722
42 511 477
45 681 461
A. I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010)
003
117 158
111 433
5 725
14 060
004
0
0
0
0
2. Softvér (013) − /073, 091A/
005
88 756
83 032
5 725
14 060
3. Oceniteľné práva (014) − /074, 091A/
006
28 401
28 401
0
0
4. Goodwill (015) − /075, 091A/
007
0
0
0
0
A. I. 1. Aktivované náklady na vývoj (012) − /072, 091A/
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019, 01X) − /079, 07X, 091A/
008
0
0
0
0
6.
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
(041) − 093
009
0
0
0
0
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051) − 095A
010
0
0
0
0
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)
011
76 367 042
33 861 290
42 505 752
45 667 401
012
138 031
0
138 031
138 088
013
16 123 537
2 665 318
13 458 219
13 137 390
A. II.
A. II. 1. Pozemky (031) − 092A
2. Stavby (021) − /081, 092A/
10
Číslo
riadku
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
3.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) − /082, 092A/
014
59 559 167
31 195 972
28 363 196
32 170 496
4.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) − /085, 092A/
015
0
0
0
0
5.
Základné stádo a ťažné zvieratá
(026) − /086,092A/
016
0
0
0
0
6.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029, 02X, 032) − /089, 08X, 092A/
017
0
0
0
0
7.
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
(042) − 094
018
546 306
0
546 306
101 037
8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) − 095A
019
0
0
0
120 390
9.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
(+/ − 097) +/ − 098
020
0
0
0
0
Súvaha v plnom rozsahu
Goldregen
Cannes.
Der
Zlatý indážď
v Cann.
slowakische
Goral
Slovenská
Goral Vodka
Vodka
Master von GAS
Master
od spoločnosti
Familia
holtena súťaži
sich am
Familias.r.o.
získala
United
Vodka
Wettbewerb
United
Vodka
hneď dve
2011
gleich
zwei goldene
zlaté
ocenenia:
zlatú
Auszeichnungen:
den
hviezdu za obal
zoGold
skla
Star
für die
Glasverpackung
a zlatú
medailu
za kvalitu
und eine
Goldmedaille
vodky.
Fľaša
je doslova
für die Qualität des
Vodkas.
medzinárodným
umeleckým
Die Flasche
ist ein
multidielom:
sklárski
experti
kulturelles
Meisterwerk:
zo
slovenského
závodu
Die Glasexperten
des sloVetropack Nemšová
wakischen
Vetropack-Werks
pracovali
ruka v ruke
arbeiteten
Handz Bieloruska
in Hand mit
s odborníkmi
Spezialistena Rakúska.
aus Weissrussland und Österreich.
Dekoratívna
ako
Fľaša
As decorative
askarafa.
a carafe.
na víno
"Obal
roku"zo
is sklárne
the nameVetropack
of the
Moravia
Glass prize
získala
prestížnu
Czech
packaging
awarded
cenu
„Obal
Fľašabybola
to this
wine
bottleroka“.
produced
vyvinutá
pre Moravia
vinárstvoGlass.
Tereziánske
Vetropack
The
Jednoduchá
elegancia
bottlesklepy.
was developed
for the
Terevychádza
z kónického
tvaru
karafy,
ziánské sklepy
(Theresian
Cellars)
ktorú zdobí
dvojitéelegance
prstencové
wine company.
Its simple
lemovanie.
je tiež
is achieved
by meansNa fľaši
of the conivyrazený
kruh
pre znak
vinárstva.
cal carafe
shape,
adorned
by
double ribbons. A circle is also
engraved to hold the coat
of arms of the wine company.
Balance Sheet as at 31 December 2011
EUR
ASSETS
Line
No.
Preceding
accounting
period
Current accounting period
Gross – part 1 Correction – part 2
Net
Net
Total assets line 002 + line 030 + line 061
001 102,306,893
36,061,614
66,245,279
67,602,487
A.
Non-current assets line 003 + line 011 + line 021
002
76,484,199
33,972,722
42,511,477
45,681,461
A. I.
Non-current intangible assets − total
(lines 004 to 010)
003
117,158
111,433
5,725
14,060
004
0
0
0
0
2. Software (013) −/073, 091A/
005
88,756
83,032
5,725
14,060
3. Valuable rights (014) − /074, 091A/
006
28,401
28,401
0
0
4. Goodwill (015) − /075, 091A/
007
0
0
0
0
A. I. 1. Capitalized development costs (012) − /072, 091A/
5.
Other non-current intangible assets
(019, 01X) − /079, 07X, 091A/
008
0
0
0
0
6.
Acquisition of non-current intangible assets
(041) − 093
009
0
0
0
0
7.
Advance payments made for non-current intangible
assets (051) − 095A
010
0
0
0
0
Property, plant and equipment – total
(lines 012 to 020)
011
76,367,042
33,861,290
42,505,752
45,667,401
012
138,031
0
138,031
138,088
013
16,123,537
2,665,318
13,458,219
13,137,390
014
59,559,167
31,195,972
28,363,196
32,170,496
4. Perennial crops (025) − /085, 092A/
015
0
0
0
0
5. Livestock (026) − /086,092A/
016
0
0
0
0
A. II.
A. II. 1. Land (031) − 092A
2. Structures (021) − /081, 092A/
3.
Individual movable assets and sets of movable assets
(022) − /082, 092A/
6.
Other property, plant and equipment
(029, 02X, 032) − /089, 08X, 092A/
017
0
0
0
0
7.
Acquisition of property, plant and equipment
(042) − 094
018
546,306
0
546,306
101,037
8.
Advance payments made for property,
plant and equipment (052) − 095A
019
0
0
0
120,390
9.
Value adjustment to acquired assets
(+/- 097) +/ − 098
020
0
0
0
0
Balance Sheet
13
EUR
STRANA AKTÍV
Bežné účtovné obdobie
Brutto – časť 1
Korekcia – časť 2
Netto
Netto
A. III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)
021
0
0
0
0
A. III. 1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej
jednotke (061) − 096A
022
0
0
0
0
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) − 096A
023
0
0
0
0
3.
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
(063, 065) − 096A
024
0
0
0
0
4.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
(066A) − 096A
025
0
0
0
0
5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(067A, 069, 06XA) − 096A
026
0
0
0
0
6.
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 06XA) − 096A
027
0
0
0
0
7.
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
(043) − 096A
028
0
0
0
0
8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
(053) − 095A
029
0
0
0
0
B.
Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
030
25 813 138
2 088 892
23 724 247
21 911 186
B. I.
Zásoby súčet (r. 032 až 037)
031
11 032 731
1 232 000
9 800 731
8 349 889
032
3 084 391
0
3 084 391
2 719 032
033
76 512
0
76 512
77 963
3. Výrobky (123) − 194
034
7 803 247
1 228 000
6 575 247
5 495 052
4. Zvieratá (124) − 195
035
0
0
0
0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) − /196, 19X/
036
68 582
4 000
64 582
57 842
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) − 391A
037
0
0
0
0
B. II.
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)
038
0
0
0
0
B. II. 1.
Pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) − 391A
039
0
0
0
0
040
0
0
0
0
B. I. 1. Materiál (112, 119, 11X) − /191, 19X/
2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121, 122, 12X) − /192, 193, 19X/
2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke (351A) − 391A
041
0
0
0
0
4.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
(351A) − 391A
042
0
0
0
0
5.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
(354A, 355A, 358A, 35XA) − 391A
043
0
0
0
0
6.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A,
375A, 376A, 378A) − 391A
044
0
0
0
0
045
0
0
0
0
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)
14
Číslo
riadku
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Súvaha v plnom rozsahu
EUR
ASSETS
Line
No.
Preceding
accounting
period
Current accounting period
Gross – part 1 Correction – part 2
Net
Net
A. III.
Non-current financial assets − total
(lines 022 to 029)
021
0
0
0
0
A. III. 1.
Shares and ownership interests in a subsidiary
(061) − 096A
022
0
0
0
0
2.
Shares and ownership interests with significant influence
over enterprises (062) − 096A
023
0
0
0
0
3.
Other long-term shares and ownership interests
(063, 065) − 096A
024
0
0
0
0
4. Intercompany loans (066A) − 096A
025
0
0
0
0
5.
Other non-current financial assets
(067A, 069, 06XA) − 096A
026
0
0
0
0
6.
Loans with maturity up to one year
(066A, 067A, 06XA) − 096A
027
0
0
0
0
7.
Acquisition of non-current financial assets
(043) − 096A
028
0
0
0
0
8.
Advance payments made for non-current financial assets
(053) − 095A
029
0
0
0
0
B.
Current assets line
031 + line 038 + line 046 + line 055
030
25,813,138
2,088,892
23,724,247
21,911,186
B. I.
Inventory − total (lines 032 to 037)
031
11,032,731
1,232,000
9,800,731
8,349,889
032
3,084,391
0
3,084,391
2,719,032
033
76,512
0
76,512
77,963
3. Finished goods (123) − 194
034
7,803,247
1,228,000
6,575,247
5,495,052
4. Animals (124) − 195
035
0
0
0
0
5. Merchandise (132, 133, 13X, 139) − /196, 19X/
036
68,582
4,000
64,582
57,842
6. Advance payments made for inventory (314A) − 391A
037
0
0
0
0
B. II.
Non-current receivables − total (lines 039 to 045)
038
0
0
0
0
B. II. 1.
Trade receivables
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) − 391A
039
0
0
0
0
040
0
0
0
0
Receivables from a subsidiary and a parent
(351A) − 391A
041
0
0
0
0
4. Other intercompany receivables (351A) − 391A
042
0
0
0
0
B. I. 1. Raw material (112, 119, 11X) − /191, 19X/
2.
Work in progress and semi-finished products
(121, 122, 12X) − /192, 193, 19X/
2. Net value of contract (316A)
3.
5.
Receivables from participants, members, and association
(354A, 355A, 358A, 35XA) − 391A
043
0
0
0
0
6.
Other receivables (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A,
375A, 376A, 378A) − 391A
044
0
0
0
0
045
0
0
0
0
7. Deferred tax asset (481 A)
Balance Sheet
15
EUR
STRANA AKTÍV
Číslo
riadku
Bežné účtovné obdobie
Brutto – časť 1
Korekcia – časť 2
Netto
Netto
B. III.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)
046
9 847 021
856 892
8 990 129
10 070 137
B. III. 1.
Pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) − 391A
047
9 534 643
856 892
8 677 752
9 868 669
048
0
0
0
0
2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej
účtovnej jednotke (351A) − 391A
049
0
0
0
0
4.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
(351A) − 391A
050
0
0
0
0
5.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A − 391A
051
0
0
0
0
052
0
0
0
0
6. Sociálne poistenie (336) − 391A
7.
Daňové pohľadávky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347) − 391A
053
306 050
0
306 050
201 468
8.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A,
375A, 376A, 378A) − 391A
054
6 328
0
6 328
0
Finančné účty súčet (r . 056 až r. 060)
055
4 933 386
0
4 933 386
3 491 160
056
17 666
0
17 666
10 144
2. Účty v bankách (221A, 22X +/− 261)
057
4 319 112
0
4 319 112
2 716 794
3.
Účty v bankách s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok 22XA
058
0
0
0
0
4.
Krátkodobý finančný majetok
(251, 253, 256, 257, 25X) − /291, 29X)
059
596 609
0
596 609
764 222
5.
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A) − 291
060
0
0
0
0
Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)
061
9 556
0
9 556
9 840
1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
062
0
0
0
0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
063
9 556
0
9 556
9 840
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)
064
0
0
0
0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
065
0
0
0
0
B. IV.
B. IV. 1. Peniaze (211, 213, 21X)
C.
C.
16
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Súvaha v plnom rozsahu
EUR
ASSETS
Line
No.
Preceding
accounting
period
Current accounting period
Gross – part 1 Correction – part 2
Net
Net
B. III.
Current receivables − total (lines 047 to 054)
046
9,847,021
856,892
8,990,129
10,070,137
B. III. 1.
Trade receivables
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) − 391A
047
9,534,643
856,892
8,677,752
9,868,669
048
0
0
0
0
Receivables from a subsidiary and a parent
(351A) − 391A
049
0
0
0
0
4. Other intercompany receivables (351A) − 391A
050
0
0
0
0
051
0
0
0
0
052
0
0
0
0
2. Net value of contract (316A)
3.
5.
Receivables from participants, members, and association
(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) − 391A
6. Social security (336) − 391A
7.
Tax assets and subsidies
(341, 342, 343, 345, 346, 347) − 391A
053
306,050
0
306,050
201,468
8.
Other receivables (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A,
375A, 376A, 378A) − 391A
054
6,328
0
6,328
0
Financial accounts − total (lines 056 to 060)
055
4,933,386
0
4,933,386
3,491,160
056
17,666
0
17,666
10,144
2. Bank accounts (221A, 22X +/ − 261)
057
4,319,112
0
4,319,112
2,716,794
3.
Bank accounts with notice period
exceeding one year 22XA
058
0
0
0
0
4.
Current financial assets
(251, 253, 256, 257, 25X) − /291, 29X)
059
596,609
0
596,609
764,222
5.
Acquisition of current financial assets
(259,314A) − 291
060
0
0
0
0
Accruals/deferrals − total (lines 062 to 065)
061
9,556
0
9,556
9,840
1. Prepaid expenses − long-term (381A, 382A)
062
0
0
0
0
2. Prepaid expenses − short-term (381A, 382A)
063
9,556
0
9,556
9,840
3. Accrued income − long-term (385A)
064
0
0
0
0
4. Accrued income − short-term (385A)
065
0
0
0
0
B. IV.
B. IV. 1. Cash on hand (211, 213, 21X)
C.
C.
Balance Sheet
17
EUR
Číslo
riadku
Bežné
účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Spolu vlastné imanie a záväzky r.067 + r.088 + r.121
066
66 245 279
67 602 487
A.
Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087
067
36 602 115
35 875 594
A. I.
Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
068
16 596 959
16 596 959
069
16 596 959
16 596 959
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/ 252)
070
0
0
3. Zmena základného imania +/− 419
071
0
0
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/−/353)
072
0
0
073
0
0
074
0
0
075
0
0
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
(417, 418)
076
0
0
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/− 414)
077
0
0
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/− 415)
078
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
(+/− 416)
079
0
0
Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)
STRANA PASÍV
A. I. 1. Základné imanie (411 alebo +/− 491)
A. II.
Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
A. II. 1. Emisné ážio (412)
2. Ostatné kapitálové fondy (413)
3.
6.
A. III.
080
1 287 970
1 180 163
A. III. 1. Zákonný rezervný fond (421)
081
1 287 970
1 180 163
2. Nedeliteľný fond (422)
082
0
0
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)
083
0
0
084
16 626 478
15 942 336
085
16 626 478
15 942 336
086
0
0
A. IV.
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086
A. IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
2. Neuhradená strata minulých rokov (/−/429)
A. V.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ −/
r. 001 − (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
087
2 090 708
2 156 136
B.
Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118
088
29 195 420
31 223 895
B. I.
Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
089
1 980 127
2 472 311
090
0
0
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)
091
323 221
540 304
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)
092
716 086
737 640
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
093
940 820
1 194 367
B. I. 1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A)
18
Súvaha v plnom rozsahu
EUR
LIABILITIES AND EQUITY
Line
No.
Current
accounting
period
Preceding
accounting
period
Total equity and liabilities line 067 + line 088 + line 121
066
66,245,279
67,602,487
A.
Equity line 068 + line 073 + line 080 + line 084 + line 087
067
36,602,115
35,875,594
A. I.
Share capital – total (lines 069 to 072)
068
16,596,959
16,596,959
069
16,596,959
16,596,959
2. Own shares and own ownership interests (/−/252)
070
0
0
3. Change in share capital +/− 419
071
0
0
A. I. 1. Share capital (411 or +/− 491)
072
0
0
073
0
0
074
0
0
075
0
0
076
0
0
4. Differences from revaluation of assets and liabilities (+/− 414)
077
0
0
5. Investment revaluation reserves (+/− 415)
078
0
0
Differences from revaluation in the event of a merger, amalgamation
6.
into a separate accounting entity or demerger (+/− 416)
079
0
0
080
1,287,970
1,180,163
081
1,287,970
1,180,163
2. Non-distributable fund (422)
082
0
0
3. Statutory funds and other funds (423, 427, 42X)
083
0
0
084
16,626,478
15,942,336
085
16,626,478
15,942,336
086
0
0
4. Receivables related to unpaid share capital (/−/353)
A. II.
Capital funds – total (lines 074 to 079)
A. II. 1. Share premium (412)
2. Other capital funds (413)
3.
A. III.
Legal reserve fund (Non-distributable fund) from capital contributions
(417, 418)
Funds created from profit – total (lines 081 to 083)
A. III. 1. Legal reserve fund (421)
A. IV.
Net profit/loss of previous years line 085 and line 086
A. IV. 1. Retained earnings from previous years (428)
2. Accumulated losses from previous years (/−/429)
A. V.
Net profit/loss for the accounting period after tax /+ −/
line 001 − (line 068 + line 073 + line 080 + line 084 + line
088 + line 121)
087
2,090,708
2,156,136
B.
Liabilities line 89 + line 94 + line 106 + line 117 + line 118
088
29,195,420
31,223,895
B. I.
Provisions − total (lines 090 to 093)
089
1,980,127
2,472,311
090
0
0
2. Legal provisions – short-term (323A, 451A)
091
323,221
540,304
3. Other long-term provisions (459A, 45XA)
092
716,086
737,640
4. Other short-term provisions (323A, 32X, 459A, 45XA)
093
940,820
1,194,367
B. I. 1. Legal provisions – long-term (451A)
Balance Sheet
19
EUR
Číslo
riadku
Bežné
účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
094
8 360 497
3 311 285
B. II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)
095
0
0
2. Čistá hodnota zákazky (316A)
096
0
0
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)
097
0
0
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke (471A)
098
0
0
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)
099
5 000 000
0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
100
0
0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
101
0
0
8. Vydané dlhopisy (473A/−/255A)
102
0
0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)
103
10 410
1 032
10.Ostatné dlhodobé záväzky
(474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
104
0
0
11. Odložený daňový záväzok (481A)
105
3 350 087
3 310 253
106
8 354 796
14 190 299
107
5 154 965
3 594 139
STRANA PASÍV
B. II.
B. III.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
B. III. 1. Záväzky z obchodného styku
(321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
20
2. Čistá hodnota zákazky (316A)
108
0
0
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
109
49 133
65 473
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
110
2 500 000
10 000 000
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
(361A, 36XA, 471A, 47XA)
111
0
0
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
112
0
0
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
113
267 524
267 100
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
114
183 688
173 624
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
115
197 513
85 672
10.Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
116
1 973
4 291
B. IV.
Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /−/255A)
117
0
0
B. V.
Bankové úvery r. 119 + r. 120
118
10 500 000
11 250 000
B. V. 1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
119
3 750 000
0
2.
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
120
6 750 000
11 250 000
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)
121
447 744
502 998
C.
1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)
122
0
0
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)
123
0
0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
124
351 862
408 922
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
125
95 882
94 076
Súvaha v plnom rozsahu
EUR
LIABILITIES AND EQUITY
Line
No.
Current
accounting
period
Preceding
accounting
period
Non-current liabilities – total (lines 095 to 105)
094
8,360,497
3,311,285
095
0
0
2. Net value of contract (316A)
096
0
0
3. Unbilled long-term supplies (476A)
097
0
0
4. Non-current liabilities to a subsidiary and a parent (471A)
098
0
0
5. Other non-current intercompany liabilities (471A)
099
5,000,000
0
6. Long-term advance payments received (475A)
100
0
0
7. Long-term bills of exchange to be paid (478A)
101
0
0
8. Bonds issued (473A/−/255A)
102
0
0
9. Liabilities related to social fund (472)
103
10,410
1,032
104
0
0
105
3,350,087
3,310,253
Current liabilities – total (lines 107 to 116)
106
8,354,796
14,190,299
Trade liabilities (
B. III. 1.
321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
107
5,154,965
3,594,139
2. Net value of contract (316A)
108
0
0
3. Unbilled supplies (326, 476A)
109
49,133
65,473
4. Liabilities to a subsidiary and a parent (361A, 471A)
110
2,500,000
10,000,000
5. Other intercompany liabilities (361A, 36XA, 471A, 47XA)
111
0
0
Liabilities to partners and association
6.
(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
112
0
0
7. Liabilities to employees (331,333,33X,479A)
113
267,524
267,100
8. Liabilities related to social security (336, 479A)
114
183,688
173,624
9. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
115
197,513
85,672
10.Other liabilities (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
116
1,973
4,291
B.I II.
B.I II. 1. Non-current trade liabilities (321A, 479A)
10.
Other non-current liabilities
(474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
11. Deferred tax liability (481A)
B. III.
B. IV.
Short-term financial assistance
(241, 249, 24X, 473A,/−/255A)
117
0
0
B. V.
Bank loans line 119 and line 120
118
10,500,000
11,250,000
B. V. 1. Long-term bank loans (461A, 46XA)
119
3,750,000
0
120
6,750,000
11,250,000
121
447,744
502,998
2. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
C.
C.
Accruals/deferrals − total (lines 122 to 125)
1. Accrued expenses – long-term (383A)
122
0
0
2. Accrued expenses – short-term (383A)
123
0
0
3. Deferred income – long-term (384A)
124
351,862
408,922
4. Deferred income – short-term (384A)
125
95,882
94,076
Balance Sheet
21
Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2011
EUR
Skutočnosť
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
I.
Tržby z predaja tovaru (604, 607)
01
2 165 278
2 074 065
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
(504, 505A, 507)
02
2 113 597
2 005 534
+
Obchodná marža r. 01 − r. 02
03
51 681
68 531
II.
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07
04
48 244 209
46 451 300
05
45 799 336
46 626 469
06
1 447 295
−1 185 502
07
997 578
1 010 333
Výrobná spotreba r. 09 + r. 10
08
31 319 358
30 558 964
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503, 505A)
09
23 608 651
23 969 954
2. Služby (účtová skupina 51)
10
7 710 707
6 589 010
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 − r. 08
11
16 976 532
15 960 867
Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)
12
6 329 947
6 200 278
1. Mzdové náklady (521, 522)
13
4 450 745
4 231 302
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
14
0
0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
15
1 592 365
1 677 624
4. Sociálne náklady (527, 528)
16
286 837
291 352
II.
1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
2.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/- účtová skupina 61)
3. Aktivácia (účtová skupina 62)
B.
B.
C.
C.
1.
D.
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
17
195 201
179 876
E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)
18
6 054 352
5 938 324
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
(641, 642)
19
72 433
118 841
F.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku
a predaného materiálu (541, 542)
20
83 678
169 935
G.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/−547)
21
240 660
−658 571
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)
22
1 121 232
990 020
III.
IV.
22
Číslo
riadku
Výkaz ziskov a strát
Income Statement as at 31 December 2011
EUR
Actual data
Line
No.
Current
accounting
period
Preceding
accounting
period
Revenue from the sale of merchandise (604, 607)
01
2,165,278
2,074,065
Cost of merchandise sold (504, 505A, 507)
02
2,113,597
2,005,534
+
Trade margin line 01 − line 02
03
51,681
68,531
II.
Production line 05 + line 06 + line 07
04
48,244,209
46,451,300
1.
Revenue from the sale of own products and services
(601, 602, 606)
05
45,799,336
46,626,469
2.
Changes in internal inventory
( +/− account group 61)
06
1,447,295
(1,185,502)
07
997,578
1,010,333
Production line 09 + line 10
08
31,319,358
30,558,964
Consumed raw materials, energy consumption, and consumption
of other non-inventory supplies (501, 502, 503, 505A)
09
23,608,651
23,969,954
10
7,710,707
6,589,010
Added value line 03 + line 04 − line 08
11
16,976,532
15,960,867
Personnel expenses total (lines 13 to 16)
12
6,329,947
6,200,278
1. Wages and salaries (521, 522)
13
4,450,745
4,231,302
2. Remuneration of board members of company or cooperative (523)
14
0
0
3. Social security expenses (524, 525, 526)
15
1,592,365
1,677,624
4. Social expenses (527, 528)
16
286,837
291,352
I.
A.
II.
3. Own work capitalized (account group 62)
B.
B.
1.
2. Services (account group 51)
+
C.
C.
D.
Taxes and fees (account group 53)
17
195,201
179,876
E.
Amortization and value adjustments to non-current intangible assets
and depreciation and value adjustments to property,
plant and equipment (551,553)
18
6,054,352
5,938,324
Revenue from the sale of non-current assets and raw materials
(641, 642)
19
72,433
118,841
F.
Carrying value of non-current assets sold and raw materials sold
(541, 542)
20
83,678
169,935
G.
Creation and reversal of value adjustments to receivables (+/− 547)
21
240,660
(658,571)
Other operating income (644, 645, 646, 648, 655, 657)
22
1,121,232
990,020
III.
IV.
Income Statement
23
EUR
Skutočnosť
Číslo
riadku
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545 546, 548, 549, 555, 557)
23
1 866 657
1 259 583
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (−) (697)
24
0
0
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (−) (597)
25
0
0
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
r. 11 − r. 12 − r. 17 − r. 18 + r. 19 − r. 20 − r. 21 + r. 22 − r. 23 +
(–r. 24) − (–r.25)
26
3 399 702
3 980 303
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
27
426 688
0
Predané cenné papiere a podiely (561)
28
768 222
0
Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32
29
0
0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke
a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)
30
0
0
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)
31
0
0
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)
32
0
0
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)
33
0
0
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
34
0
0
Výnosy z precenenia cenných papierov
a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
35
0
0
L.
Náklady na precenenie cenných papierov
a náklady na derivátové operácie (564, 567)
36
0
0
M.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k finančnému majetku +/− 565
37
0
0
Výnosové úroky (662)
38
3 008
6 654
Nákladové úroky (562)
39
394 533
430 626
Kurzové zisky (663)
40
46 220
50 180
Kurzové straty (563)
41
143 636
100 010
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
42
180
0
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
43
174 390
182 042
Prevod finančných výnosov (−) (698)
44
0
0
Prevod finančných nákladov (−) (598)
45
0
0
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
r. 27 − r. 28 + r. 29+ r. 33 − r. 34 + r.35 − r. 36 − r. 37 + r. 38 −
r. 39 + r. 40 − r. 41 + r. 42 − r. 43 +(− r. 44) − (− r. 45)
46
−1 004 686
− 655 844
H.
V.
I.
J.
VII.
VII.
VIII.
K.
IX.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
XIII.
R.
*
24
1.
Výkaz ziskov a strát
EUR
Actual data
Line
No.
Current
accounting
period
Preceding
accounting
period
Other operating expenses
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
23
1,866,657
1,259,583
Transfer of operating income (−) (697)
24
0
0
Transfer of operating expenses (−) (597)
25
0
0
*
Profit/loss from operations
line 11 − line 12 − line 17 − line 18 + line 19 − line 20 − line
21 + line 22 − line 23 + (− line 24) − (− line 25)
26
3,399,702
3,980,303
VI.
Revenue from the sale of securities and shares (661)
27
426,688
0
Securities and shares sold (561)
28
768,222
0
VII.
Income from non-current financial assets line 30 + line 31 + line 32
29
0
0
VII. 1.
Income from securities and ownership interests in a subsidiary
and in a company where significant influence is held (665A)
30
0
0
2.
Income from other long-term securities and shares (665A)
31
0
0
3.
Income from other non-current financial assets (665A)
32
0
0
Income from current financial assets (666)
33
0
0
Expenses related to current financial assets (566)
34
0
0
Gains on revaluation of securities and income from derivative
transactions (664, 667)
35
0
0
L.
Loss on revaluation of securities and expenses related to derivative
transactions (564, 567)
36
0
0
M.
Creation and reversal of value adjustments to financial assets +/− 565
37
0
0
Interest income (662)
38
3,008
6,654
Interest expense (562)
39
394,533
430,626
Exchange rate gains (663)
40
46,220
50,180
Exchange rate losses (563)
41
143,636
100,010
Other income from financial activities (668)
42
180
0
Other expenses related to financial activities (568, 569)
43
174,390
182,042
Transfer of financial income (−) (698)
44
0
0
Transfer of financial expenses (−) (598)
45
0
0
Profit/loss from financial activities
line 27 − line 28 + line 29 + line 33 − line 34 + line 35 − line
36 − line 37 + line 38 − ine 39 + line 40 − line 41 + line 42 − line
43 +(− line 44) − (− line 45)
46
(1,004,686)
(655,844)
H.
V.
I.
J.
VIII.
K.
IX.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
XIII.
R.
*
Income Statement
25
EUR
Skutočnosť
**
S.
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
pred zdanením r. 26 + r. 46
47
2 395 016
3 324 459
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50
48
304 308
1 168 323
1
– splatná (591, 595)
49
264 474
103 078
2.
– odložená (+/− 592)
50
39 834
1 065 245
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
r. 47 − r. 48
51
2 090 708
2 156 136
XIV.
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
52
0
0
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
53
0
0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
r. 52 − r. 53
54
0
0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57
55
0
0
T.
*
U.
1.
– splatná (593)
56
0
0
2.
– odložená (+/− 594)
57
0
0
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
r. 54 − r. 55
58
0
0
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
(+/−) [r. 47 + r. 54]
59
2 395 016
3 324 459
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/− 596)
60
0
0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/−)
[r. 51 + r. 58 − r. 60]
61
2 090 708
2 156 136
V.
***
26
Číslo
riadku
Výkaz ziskov a strát
EUR
Actual data
**
S.
S.
Line
No.
Current
accounting
period
Preceding
accounting
period
Profit/loss from ordinary activities before tax
line 26 + line 46
47
2,395,016
3,324,459
Income tax on ordinary activities line 49+ line 50
48
304,308
1,168,323
1.
– current (591,595)
49
264,474
103,078
2.
– deferred (+/-592)
50
39,834
1,065,245
**
Profit/loss from ordinary activities after tax line 47 − line 48
51
2,090,708
2,156,136
XIV.
Extraordinary income (account group 68)
52
0
0
Extraordinary expenses (account group 58)
53
0
0
Profit/loss from extraordinary activities before tax line 52 − line 53
54
0
0
Income tax on extraordinary activities line 56 + line 57
55
0
0
T.
*
U.
U.
1.
– current (593)
56
0
0
2.
– deferred (+/- 594)
57
0
0
*
Profit/loss from extraordinary activities after tax
line 54 - line 55
58
0
0
***
Profit/loss for the accounting period before tax (+/−)
(line 47 + line 54)
59
2,395,016
3,324,459
Transfer of net profit/net loss shares to partners (+/− 596)
60
0
0
Profit/loss for the accounting period after tax
(+/−) [line 51 + line 58 − line 60]
61
2,090,708
2,156,136
V.
***
Income Statement
27
Poznámky k účtovnej závierke k 31. decembru 2011
A. Informácie o účtovnej jednotke
1. Založenie
spoločnosti
Spoločnosť VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená 20. februára
2002 a do obchodného registra bola zapísaná 6. marca 2002 (Obchodný register Okresného súdu
v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 13610/R). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 35 832 517.
2. Hlavnými
činnosťami
Spoločnosti sú:
– výroba obalového skla,
– výroba foriem pre sklárske stroje,
– veľkoobchod s výrobkami sklárskej výroby v rozsahu voľnej živnosti,
– s tým súvisiace služby, nákup a predaj tovaru a iné.
3. Priemerný počet
zamestnancov
Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
2011
2010
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
367
368
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
369
367
25
23
EUR
Počet vedúcich zamestnancov
28
4. Údaje o neobmedzenom ručení
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5
Obchodného zákonníka.
5. Právny dôvod
na zostavenie
účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2011 je zostavená ako riadna účtovná závierka
podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.
6. Dátum schválenia
účtovnej závierky
za predchádzajúce účtovné
obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2010, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola
schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 28. marca 2011.
7. Zverejnenie
účtovnej závierky
za predchádzajúce účtovné
obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2010 spolu s výročnou správou a správou audítora
o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2010 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 10. mája 2011. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku 18. augusta 2011.
8. Schválenie audítora
Valné zhromaždenie dňa 28. marca 2011 schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. ako
audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra
2011.
Poznámky k účtovnej závierke
Zvečniť
okamih. Lahodné
vlnenie
Den Augenblick
konserviert.
Die
tela –weiche,
hra bokov,
a ramien –
leichtedrieku
Schwingung
des
takýto
pohyb
zachytáva
Körpers,
wellengleich
wiefľaša
das
Mikado.
obal
vyrábaný
SpielSklený
zwischen
Hüfte,
Taille
v ukrajinskom
Vetropack
und Schulter závode
– diese Bewegung
Gostomel
pre miešaný
fängtbol
dievyvinutý
Mikado-Flasche
ein.
nápojDie
z hrozna
a sliviek. Krstným
im Vetropack-Werk
in der
otcom bol
recept
z Japonska.
Preto
Ukraine
produzierte
Glasvervýchodu.
dostal
meno z Ďalekého
packung
wurde für ein
Mischgetränk aus Weintrauben und
Pflaumen entwickelt. Pate stand
ein japanisches Rezept. Deshalb
auch der fernöstliche Name.
perennial
hit.
AtraktívnaAttractive
stálica. Dobrý
dizajn
Goodnikdy
bottlenenudí,
design pretože
is never
fľaše
because
it has so
máboring
mnoho
tvárí. Klasická
many
facets. The
white
fľaša
z bieleho
sklaclassic
zo sklárne
glassStraža
bottle vbyChorvátsku
Vetropack
Vetropack
Straža in Croatia
is proof:
to potvrdzuje:
pôvodne
bola
originally
developed
for
vyvinutá
pre minerálnu
vodu
mineral water,
the customer,
od zákazníka
Podravka.
Teraz
nowšťavy
also
sa so nejPodravka
plnia aj d.d.,
ovocné
these Fľaša
aesthetically
nádhernýchfillsfarieb.
sa tak
pleasing
magic-makers
with
rozžiarila
v novom svetle.
its brilliantly colourful fruit
juices. The bottle shines with
a new brilliance – from apple
red to lemon yellow.
Notes to the individual Financial Statements
as at 31 December 2011
A. Information about the accounting entity
1. Establishment of the
Company
The company VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. (hereinafter referred to as „the Company“) was established on 20 February 2002 and was registered in the Commercial Register on 6 March 2002
(Commercial Register of the District Court in Trenčín, Section Sro, file 13610/R). Identification number
of the organization (IČO) is 35 832 517.
2. The principal
activities of
the Company
comprise:
– production of packing glass,
– production of the forms for glassware machinery,
– wholesale trade with glassware goods,
– provision of services and the purchase and sale of goods related thereto.
3. Number
of employees
Information on the number of employees for the current accounting period and preceding accounting
period is shown in the following table:
2011
2010
Average recalculated number of employees
367
368
Number of employees
as at the balance sheet date
369
367
25
23
EUR
of which are managers
4. Information on
unlimited liability
The Company is not a partner with unlimited liability in other companies according to Article 56 (5)
of the Commercial Coder.
5. Legal reason for
the preparation
of the Financial
Statements
The Financial Statements of the Company as at 31 December 2011 have been prepared as ordinary
financial statements in accordance with Article 17 (6) of Slovak Act No. 431/2002 Coll. on Accounting for the accounting period from 1 January 2011 to 31 December 2011.
6. Date of approval
of the Financial
Statements for
the preceding
accounting period
The Financial Statements of the Company as at 31 December 2010, i.e., for the preceding accounting
period, were approved by the shareholders at the Company’s general meeting on 28 March 2011.
7. Publication of the
Financial Statements
for the preceding
accounting period
The Financial Statements of the Company as at 31 December 2010 including the annual report and the
auditor’s report on the audit of the financial statements as at 31 December 2010 were filed in the collection of deeds of the Commercial Register on 10 May 2011. The balance sheet and income statement
for the preceding accounting period were published in the Commercial bulletin on 18 August 2011.
8. Appointment
of the auditor
On 28 March 2011 the general meeting appointed KPMG Slovensko spol. s r.o. as the auditor of the
Financial Statements for the period from 1 January 2011 to 31 December 2011.
Notes to the financial statements
31
B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Konatelia
Dipl. Ing. Claude Raymond Cornaz
Dipl. Ing. David Zak
Ing. Gregor Gábel
Prokurista
Ing. Eva Vanková
Ing. Jozef Chmelina
Dozorná rada
Dipl. Ing. Christoph Burgermeister
JUDr. Roman Slivka CSc.
Dr. Ing. Marcello Montisci
Inge Jost
C. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky
Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. decembru 2011 je takáto:
Výška podielu
na základnom imaní
Spoločník, akcionár
Podiel
na hlasovacích
právach
Iný podiel
na ostatných
položkách VI
ako na ZI
%
EUR
%
%
Vetropack Holding S.A., Švajčiarsko
9 958 175
60
60
Vetropack Austria Holding, AG,
Rakúsko
6 638 784
40
40
—
16 596 959
100
100
—
spolu
D. Informácie o konsolidovanom celku
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky koncernu Vetropack, ktorú zostavuje
spoločnosť Vetropack Holding S.A., Rue de la Verrerie, CH-1132 St-Prex, Švajčiarsko. Konsolidovanú
účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.
32
Poznámky k účtovnej závierke
B. Information about the accounting entity’s bodies
Directors
Dipl. Ing. Claude Raymond Cornaz
Dipl. Ing. David Zak
Ing. Gregor Gábel
Authorized signatory
Ing. Eva Vanková
Ing. Jozef Chmelina
Supervisory Board
Dipl. Ing. Christoph Burgermeister
JUDr. Roman Slivka CSc.
Dr. Ing. Marcello Montisci
Inge Jost
C. Information about the shareholders of the accounting entity
The shareholders of the Company as at 31 December 2011 were as follows:
Interest in share capital
Shareholder
Different interest
on other items
of equity than
interest on share
Voting rights
capital
in absolute terms
in %
in %
Vetropack Holding S.A., Switzerland
9,958,175
60
60
Vetropack Austria Holding, AG,
Austria
6,638,784
40
40
-
16,596,959
100
100
-
Total
in %
D. Information about the controlling parties
The Company is included in the consolidated financial statements of the Vetropack group prepared
for Vetropack Holding S.A., Rue de la Verreire, CH-1132 St-Prex, Switzerland. These consolidated
financial statements are available at its headquarters.
Notes to the financial statements
33
E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(a) Východiská pre
zostavenie účtovnej
závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované,
okrem:
– účtovania poistenia majetku určeného na prevádzkovú činnosť a iného poistného súvisiaceho
s prevádzkovou činnosťou. Takéto poistenie sa od 1. januára 2011 účtuje na účet 548 – Ostatné
náklady na hospodársku činnosť.
Uvedené zmeny nemajú vplyv na výsledok hospodárenia vykázaný v predchádzajúcich účtovných
obdobiach, keďže sa aplikujú prospektívne na účtovné prípady, ktoré vznikli po 1. januári 2011.
(b) Dlhodobý
nehmotný
a dlhodobý
hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky
z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého
majetku do používania.
Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.
Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi
sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa
vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho
používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný
majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
34
Poznámky k účtovnej závierke
E. Information about accounting principles and accounting policies
(a) Basis
of preparation
The financial statements were prepared using the going concern assumption that the Company will
continue in operation for the foreseeable future.
The accounting policies and general accounting principles have been consistently applied by the
entity except for:
– The accounting of the insurance of assets used in operating activities and other insurance related
to the operating activities. Such insurance is recorded on account 548 – Other operating expenses from 1 January 2011.
These changes have no impact on profit or loss of previous periods as they are applied prospectively
for accounting transactions occurred after 1 January 2011.
Non-current intangible
assets and
property, plant
and equipment
Purchased non-current assets are valued at their acquisition cost, which consists of the price at which
an asset has been acquired plus costs related to the acquisition (customs duty, transport, assembling
costs, insurance etc.).
With effect from 1 January 2003, acquisition cost does not include capitalized borrowing costs or
realized exchange rate differences, which arose before the non-current assets were put into use.
With effect from 1 July 2010, acquisition cost of non-current intangible assets does not include capitalized borrowing, which arose before the non-current intangible assets were put into use.
Self-constructed non-current assets are valued at their conversion cost. Conversion cost includes all
direct costs incurred during production or other activities and indirect costs related to production or
other activities.
Amortization of non-current intangible assets is based on the expected useful lives of the assets.
Amortization commences in the month the non-current asset was put into use. Low-value non-current
intangible assets with an acquisition cost (or conversion cost) of EUR 2,400, or less are written off
when the asset is put into use.
Notes to the financial statements
35
Predpokladaná doba používania dlhodobého nehmotného majetku, metóda odpisovania a odpisová
sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
predpokladaná doba
používania v rokoch
metóda
odpisovania
ročná odpisová
sadzba v %
Softvér
5
lineárna
20
Oceniteľné práva (licencia)
5
lineárna
20
rôzna
jednorazový odpis
100
Drobný dlhodobý nehmotný majetok
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia
dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena
(resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
Pozemky sa neodpisujú.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
predpokladaná doba
používania v rokoch
metóda
odpisovania
ročná odpisová
sadzba v %
20 až 45
lineárna
2,2 až 5
5 až 15
lineárna
6,6 až 20
5
lineárna
20
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 až 10
lineárna
10 až 20
Drobný dlhodobý hmotný majetok
rôzna
jednorazový odpis
100
Stavby
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
(c) Cenné papiere
a podiely
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.
(d) Zásoby
Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo
vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné,
provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované
zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.
Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady)
a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou
(výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracova-
36
Poznámky k účtovnej závierke
Estimated useful life of non-current intangible assets, amortization method, and amortization rate are
described in the following table:
Estimated useful
life in years
Amortization
method
Annual rate of
amortization in %
Software
5
straight-line
20
Valuable rights (license)
5
straight-line
20
rôzna one-off amortization
100
Low-value non-current intangible assets
Depreciation of property, plant and equipment is based on the expected useful lives of the assets. Depreciation commences in the month the asset was put into use. Low-value non-current tangible assets
with an acquisition cost (or conversion cost) of EUR 1,700 or less are written off when the asset is put
into use. Land is not depreciated.
Estimated useful life, depreciation method, and depreciation rate are described in the table below:
Estimated useful
life in years
Depreciation
method
Annual rate of
depreciation in %
20 to 45
straight-line
2.2 to 5
5 to 15
straight-line
6.6 to 20
5
straight-line
20
Other non-current tangible assets
5 to 10
straight-line
10 to 20
Low-value non-current tangible assets
diverse one-off depreciation
100
Structures
Machinery and equipment
Vehicles
(c) Securities and
ownership interests
Securities and ownership interests are valued at their acquisition cost, including costs related to the
acquisition, less any impairment of the securities and ownership interests.
(d) Inventory
Inventory is valued at the lower of its acquisition cost (purchased inventory), conversion cost (own
work capitalized) or its net realizable value.
Acquisition cost includes the price at which inventory has been acquired plus costs related to the
acquisition (customs duty, transport, insurance, commissions, discount etc.). Borrowing costs are not
capitalized. The cost of inventory is based on the weighted average principle.
Conversion cost includes direct costs (direct material, direct labor, and other direct costs) and part of
indirect costs directly related to own work capitalized (production overheads). Production overheads
are included in the conversion cost based on the stage of production. Administrative overheads and
selling costs are not included in the conversion cost. Borrowing costs are not capitalized.
Notes to the financial statements
37
nosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou
vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady
na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.
(e) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky
nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
(f) Peňažné prostriedky Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
a ceniny
opravnou položkou.
38
(g) Náklady budúcich
období a príjmy
budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(h) Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
(i) Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve,
uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
(j) Odložené dane
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou
v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú
stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
Poznámky k účtovnej závierke
Net realizable value is the estimated selling price less the estimated costs of completion and the
estimated costs necessary to make the sale.
Inventory is written down for any impairment of value.
(e) Receivables
Receivables are valued at their nominal value except for: assigned receivables and receivables
acquired via a contribution to share capital which are valued at their acquisition cost, including costs
related to the acquisition. Receivables are decreased by the write-downs for any amounts expected
to be irrecoverable.
(f) Cash, stamps and
vouchers
Cash, stamps and vouchers are valued at their nominal value. A value adjustment is created for any
impairment.
(g) Prepaid expenses
and accrued
income
Prepaid expenses and accrued income are presented in accordance with the matching principle in
terms of substance and time.
(h) Provisions
Provisions are liabilities of uncertain timing or amount. Provisions are created to cover known risks or
losses from business activities. They are valued at the expected amount of the liability.
(i) Liabilities
Liabilities are valued at their nominal value except for: assumed liabilities, which are valued at their
acquisition cost at the time of their assumption. If reconciliation procedures reveal that the actual
amount of liabilities differs from the amount recorded in the accounting books, the actual amount
shall be used to value these liabilities in the accounting books and financial statements.
(j) Deferred taxes
Deferred taxes (deferred tax assets and deferred tax liabilities) relate to the following:
a) temporary differences between the carrying value of assets and the carrying value of liabilities
presented in the Balance Sheet and their tax base;
b) tax losses which are possible to carry forward to future periods, being understood as the possibility of deducting these tax losses from the tax base in the future;
c) unused tax deductions and other tax claims, which are possible to carry forward to future periods.
Notes to the financial statements
39
(k) Výdavky budúcich
období a výnosy
budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(l) Emisné kvóty
Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou
sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.
Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.
(m) Dotácie zo štátneho
rozpočtu/účelových
fondov
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených
podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.
Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období
a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr
vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej
súvislosti so zaúčtovaním odpisov.
(n) Prenájom (lízing)
Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj
majetok jeho vlastník, nie nájomca.
Finančný prenájom (s kúpnou opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom).
Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004
a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.
(o) Cudzia mena
40
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného
prípadu.
Poznámky k účtovnej závierke
(k) Accrued expenses
and deferred
income
Accrued expenses and deferred income are presented in accordance with the matching principle in
terms of substance and time.
(l) Emission quotas
A proportional part of emission quotas valued at their replacement cost shall be credited to an account of deferred income.
The deferred income shall be released in relation in terms of time and substance to use of emission
quotas allocated free of charge because of their sale or creation of provision or fulfilment of the
obligation to submit emission quotas.
(m) Subsidies from the
state budget / funds
An entitlement to a subsidy from the state budget / funds shall be accounted for if it is virtually certain
that the subsidy will be granted to the Company on the basis of the fulfillment of the grant conditions.
Subsidies for the Company’s operations are initially recorded as deferred income and are released
into operating revenue in relation to the recognition of expenses incurred for the purpose for which
the subsidies for operations have been granted.
Subsidies for acquisition of non-current intangible assets and property, plant and equipment are initially recorded as deferred income and are released into Income Statement in relation to the depreciation of non-current assets for which subsidies have been granted.
(n) Leasing
Operating leases: assets leased through operating leases are presented by the owner, not by the
lessee.
Financial leases (with a purchase option; without a call option the lease is considered to be an
operating lease): assets leased with a contract concluded before 31 December 2003 are presented
by the owner, not by the lessee. Assets leased with a contract concluded on or after 1 January 2004
are presented by the lessee, not by the owner.
(o) Foreign currency
Assets and liabilities denominated in foreign currency are translated to Euro as at the date of the
accounting transaction by the reference exchange rate determined and declared by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia as at the date preceding the date of the accounting
transaction.
Notes to the financial statements
41
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska
v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene
sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
účtovného prípadu.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro
už neprepočítavajú.
(p) Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy
a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred
na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
1. Dlhodobý nehmotný Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára
majetok a dlhodobý 2011 do 31. decembra 2011 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra
hmotný majetok
2010 je uvedený v tabuľkách na stranách 7 až 10.
Spoločnosť v roku 2011 predala nehnuteľnosť (pozemok) vo výške 3 850 EUR, ktorú k 31. 10.
2011 vyňala zo svojho majetku.
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou
až do výšky 154 678 820 EUR (2010: 154 716 683 EUR).
42
Poznámky k účtovnej závierke
Assets and liabilities denominated in a foreign currency (except for advance payments made and
advance payments received) are translated to Euro at the Balance Sheet date according to the reference exchange rate determined and declared by the European Central Bank or the National Bank of
Slovakia as at the Balance Sheet date, and are recorded with an impact on profit or loss.
Advance payments made and advance payments received in foreign currencies are translated to
Euro as at the date of the accounting transaction by the reference exchange rate determined and
declared by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia as at the date preceding
the date of accounting transaction.
Advance payments made and advance payments received in a foreign currency to or from bank
account maintained in Euro are translated to Euro by the exchange rate for which these values were
purchased or sold.
Advance payments are not translated to Euro as of the Balance Sheet date.
(p) Revenue
Revenue from own work and merchandise is net of value added tax. Revenue is also reduced by
discounts and reductions (quick payment discounts, bonuses, rebates, and credit notes etc.), irrespective of whether a customer was entitled to a discount in advance or whether a discount was agreed
subsequently.
F. Information about data on the asset side of the balance sheet
1. Non-current
intangible assets
and property,
plant and
equipment
Information on the movements of non-current intangible assets and property, plant and equipment
from 1 January 2011 to 31 December 2011 and for the comparative period from 1 January 2010 to
31 December 2010 is shown in the table on the pages 7 to 10.
The Company sold land in the amount of EUR 3,850 which was disposed of as at 31 October 2011.
Property, plant and equipment are insured against theft and natural disaster up to EUR 154,678,820
(2010: EUR 154,716,683).
Notes to the financial statements
43
2. Zásoby
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie (rok 2011)
EUR
Stav opravnej
položky
k 31.12.2010
Zúčtovanie
opravnej položky
Tvorba opravnej z dôvodu zániku
položky opodstatnenosti
Zúčtovanie
opravnej
položky
z dôvodu vyradenia majetku
z účtovníctva
Stav opravnej
položky
k 31.12.2011
Materiál
0
0
0
0
0
Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
0
0
0
0
0
Výrobky
1 019 000
209 000
0
0
1 228 000
Zvieratá
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
4 000
Nehnuteľnosť
na predaj
0
0
0
0
0
Poskytnuté preddavky na zásoby
0
0
0
0
0
1 021 000
211 000
0
0
1 232 000
Tovar
Zásoby spolu
Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky.
Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku zmeny výrobného sortimentu, nadmernosti zásob, zníženia obstarávacích cien tovaru v porovnaní s jeho doterajšou účtovnou hodnotou
a zníženia predajných cien.
Zásoby sú poistené pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou až do výšky
13 787 353 EUR (2010: 13 787 353 EUR).
44
Poznámky k účtovnej závierke
2. Inventory
The movements of a value adjustment during the accounting period are presented in the table below:
Current accounting period (2011)
EUR
Release of value
adjustment due to
Value adjustment
cease of justifias at 31 Dec Creation of value
cation
2010
adjustment
Release of value
adjustment in
relation with
the disposal of
Value
the asset from
the accounting adjustment as at
31 Dec 2011
books
Materials
0
0
0
0
0
Work in progress
and semi-finished
products
0
0
0
0
0
1,019,000
209,000
0
0
1,228,000
0
0
0
0
0
2,000
2,000
0
0
4,000
Real estate for
sale
0
0
0
0
0
Advance payments made for
inventory
0
0
0
0
0
1,021,000
211,000
0
0
1,232,000
Finished goods
Animals
Merchandise
Total inventory
A value adjustment was created to reflect impairment of inventory.
The value of inventory has been impaired mainly due to changes in the product range, excessive
inventory, decrease in net realizable value of merchandise and a decrease in sales prices.
Inventory is insured against the theft and natural disaster for a value of up to EUR 13,787,353
(2010: EUR 13,787,353).
Notes to the financial statements
45
46
Poznámky k účtovnej závierke
V E T R O PAC K N E M Š OVÁ s . r. o.
0
0
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Opravné položky
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Oprávky
0
0
Prírastky
Úbytky
5 724
14 060
0
0
0
0
83 032
0
8 336
74 696
88 756
0
0
0
88 756
c
b
0
Softvér
Aktivované
náklady na
vývoj
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prvotné ocenenie
Dlhodobý nehmotný majetok
EUR
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku 31. 12. 2011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
Goodwill
0
0
0
0
0
28 401
0
0
28 401
28 401
0
0
0
28 401
d
Oceniteľné
práva
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f
Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok
Bežné účtovné obdobie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
g
Obstarávaný
dlhodobý
nehmotný
majetok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
h
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný
majetok
5 724
14 060
0
0
0
0
111 433
0
8 336
103 097
117 157
0
0
0
117 157
i
Spolu
Notes to the financial statements
47
V E T R O PAC K N E M Š OVÁ s . r. o.
0
0
0
Increases
Decreases
Closing balance
0
0
Opening balance
Closing balance
Carrying value
0
Opening balance
Value adjustments
0
Closing balance
5,724
14,060
0
0
0
0
83,032
0
8,336
0
0
Increases
Decreases
Opening balance
88,756
74,696
Closing balance
0
0
0
0
0
Transfers
Accumulated depreciation
0
0
Decreases
0
Increases
88,756
c
b
0
Software
Capitalized
development
costs
Opening balance
Acquisition cost/conversion cost
Acquisition cost/conversion cost
EUR
Summary of movements of non-current intangible assets 31. 12. 2011
0
0
0
0
0
0
28,401
0
0
28,401
28,401
0
0
0
28,401
d
Valuable
rights
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f
Other
non-current
intangible
assets
Goodwill
Current accounting period
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
g
Acquisition of
non-current
intangible
assets
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
h
Advance
payments
made for
non-current
intangible
assets
5,724
14,060
0
0
0
0
111,433
0
8,336
103,097
117,157
0
0
0
117,157
i
Noncurrent
intangible
assets
– total
48
Poznámky k účtovnej závierke
V E T R O PAC K N E M Š OVÁ s . r. o.
0
0
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Opravné položky
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
Oprávky
0
0
Prírastky
Úbytky
14 060
15 948
0
0
0
0
74 696
0
8 818
65 878
88 756
0
0
6 930
81 826
c
b
0
Softvér
Aktivované
náklady na
vývoj
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prvotné ocenenie
Dlhodobý nehmotný majetok
EUR
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku 31. 12. 2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
Goodwill
0
0
0
0
0
28 401
0
0
28 401
28 401
0
0
0
28 401
d
Oceniteľné
práva
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f
Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
g
Obstarávaný
dlhodobý
nehmotný
majetok
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
h
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný
majetok
14 060
15 948
0
0
0
0
103 097
0
8 818
94 279
117 157
0
0
6 930
110 227
i
Spolu
Notes to the financial statements
49
V E T R O PAC K N E M Š OVÁ s . r. o.
0
0
Opening balance
Closing balance
Carrying value
0
Closing balance
14,060
15,948
0
0
0
0
0
Increases
0
74,696
0
Decreases
Opening balance
Value adjustments
0
Closing balance
0
8,818
0
0
Increases
65,878
Decreases
Opening balance
88,756
0
0
0
Closing balance
Accumulated depreciation
0
Transfers
0
6,930
0
0
Increases
81,826
c
b
0
Software
Capitalized
development
costs
Decreases
Opening balance
Acquisition cost/conversion cost
Non-current intangible assets
EUR
Summary of movements of non-current intangible assets 31. 12. 2010
0
0
0
0
0
0
28,401
0
0
28,401
28,401
0
0
0
28,401
d
Valuable
rights
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f
Other
non-current
intangible
assets
Goodwill
Preceding accounting period
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
g
Acquisition of
non-current
intangible
assets
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
h
Advance
payments
made for
non-current
intangible
assets
14,060
15,948
0
0
0
0
103,097
0
8,818
94,279
117,157
0
0
6,930
110,227
i
Noncurrent
intangible
assets
– total
50
Poznámky k účtovnej závierke
V E T R O PAC K N E M Š OVÁ s . r. o.
0
0
0
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
138 088
138 031
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
Opravné položky
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
Oprávky
138 031
0
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
0
57
Úbytky
138 088
b
Pozemky
Prírastky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prvotné ocenenie
Dlhodobý nehmotný majetok
EUR
13 458 219
13 137 390
0
0
0
0
2 665 318
14 469
446 092
2 233 695
16 123 537
22 630
27 089
756 911
15 371 085
c
28 363 195
32 170 496
0
0
0
0
31 195 972
70 061
5 584 481
25 681 552
59 559 167
198 122
72 884
1 581 881
57 852 048
d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f
Základné
stádo a
ťažné zvieratá
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
546 306
101 037
0
0
0
0
0
0
0
0
546 306
−100 362
0
545 631
101 037
h
g
0
Obstarávaný
dlhodobý
hmotný majetok
Ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Bežné účtovné obdobie
Samostatné
hnuteľné veci a Pestovateľské
súbory hnuteľ- celky trvalých
porastov
ných vecí
Stavby
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku 31. 12. 2011
j
Spolu
0
100 030
2 884 423
84 530
6 030 573
0
120 390
0
0
0
0
42 505 751
45 667 401
0
0
0
0
0 33 861 290
0
0
0 27 915 247
0 76 367 041
−120 390
0
0
120 390 73 582 648
i
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný majetok
Notes to the financial statements
51
0
Closing balance
0
0
0
Decreases
Closing balance
Value adjustments
0
0
0
0
138,088
138,031
Increases
Decreases
Closing balance
Carrying value
Opening balance
Closing balance
Opening balance
0
Increases
Opening balance
138,031
57
Transfers
Accumulated depreciation
0
Decreases
13,458,219
13,137,390
0
0
0
0
2,665,318
14,469
446,092
2,233,695
16,123,537
22,630
27,089
756,911
15,371,085
c
b
138,088
Structures
Land
Increases
Opening balance
Property, plant and equipment
EUR
28,363,195
32,170,496
0
0
0
0
31,195,972
70,061
5,584,481
25,681,552
59,559,167
198,122
72,884
1,581,881
57,852,048
d
Individual
movable
assets and
sets of movable assets
Summary of movements of property, plant and equipment 31. 12. 2011
V E T R O PAC K N E M Š OVÁ s . r. o.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
Perennial
crops
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f
Livestock
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
546,306
101,037
0
0
0
0
0
0
0
0
546,306
(100,362)
0
545,631
101,037
h
g
0
Acquisition
of property,
plant and
equipment
Other
property,
plant and
equipment
Current accounting period
j
Property,
plant and
equipment
– total
0
100,030
2,884,423
84,530
6,030,573
0
120,390
0
0
0
0
42,505,751
45,667,401
0
0
0
0
0 33,861,290
0
0
0 27,915,247
0 76,367,041
(120,390)
0
0
120,390 73,582,648
i
Advance
payments
made for
property,
plant and
equipment
52
Poznámky k účtovnej závierke
V E T R O PAC K N E M Š OVÁ s . r. o.
0
0
0
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
Prírastky
Úbytky
Stav na konci účtovného obdobia
138 088
138 088
Stav na začiatku účtovného obdobia
Stav na konci účtovného obdobia
Zostatková hodnota
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
Opravné položky
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
Oprávky
138 088
0
Presuny
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
Prírastky
138 088
b
Pozemky
Úbytky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prvotné ocenenie
Dlhodobý nehmotný majetok
EUR
73 395
125 306
1 941 494
55 962 465
d
13 137 390
13 127 370
0
0
0
0
2 233 695
60 279
457 952
32 170 496
35 627 228
0
0
0
0
25 681 552
125 238
5 471 553
1 836 022 20 335 237
15 371 085 57 852 048
0
60 279
467 972
14 963 392
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f
Základné
stádo a
ťažné zvieratá
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 037
102 786
0
0
0
0
0
0
0
0
101 037
-73 395
22 457
94 103
102 786
h
g
0
Obstarávaný
dlhodobý
hmotný majetok
Ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostatné
hnuteľné veci a Pestovateľské
súbory hnuteľ- celky trvalých
porastov
ných vecí
Stavby
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku 31. 12. 2010
0
208 042
2 623 959
71 166 731
j
Spolu
185 517
5 929 505
120 390
0
0
0
0
0
45 667 401
48 995 472
0
0
0
0
0 27 915 247
0
0
0 22 171 259
120 390 73 582 648
0
0
120 390
0
i
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný majetok
Notes to the financial statements
53
V E T R O PAC K N E M Š OVÁ s . r. o.
Transfers
0
0
0
Increases
Decreases
Closing balance
0
0
Decreases
Closing balance
138,088
138,088
Opening balance
Closing balance
Carrying value
0
0
Increases
13,137,390
13,127,370
0
0
0
0
2,233,695
60,279
457,952
1,836,022
15,371,085
0
60,279
467,972
Opening balance
Value adjustments
0
Opening balance
Accumulated depreciation
138,088
0
0
Decreases
Closing balance
0
14,963,392
c
b
138,088
Structures
Land
Increases
Opening balance
Acquisition cost/conversion cost
Property, plant and equipment
EUR
32,170,496
35,627,228
0
0
0
0
25,681,552
125,238
5,471,553
20,335,237
57,852,048
73,395
125,306
1,941,494
55,962,465
d
Individual
movable
assets and
sets of movable assets
Summary of movements of property, plant and equipment 31. 12. 2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
e
Perennial
crops
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f
Livestock
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101,037
102,786
0
0
0
0
0
0
0
0
101,037
(73,395)
22,457
94,103
102,786
h
g
0
Acquisition
of property,
plant and
equipment
Other
property,
plant and
equipment
Preceding accounting period
0
208,042
2,623,959
71,166,731
j
Property,
plant and
equipment
– total
185,517
5,929,505
120,390
0
0
0
0
0
45,667,401
48,995,472
0
0
0
0
0 27,915,247
0
0
0 22,171,259
120,390 73,582,648
0
0
120,390
0
i
Advance
payments
made for
property,
plant and
equipment
3. Pohľadávky
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie (rok 2011)
Stav opravnej položky k 31.12.2010
EUR
Pohľadávky z obchodného styku
Zúčtovanie
opravnej položky
Tvorba opravnej z dôvodu zániku
položky opodstatnenosti
Zúčtovanie
opravnej
položky
z dôvodu vyradenia majetku
z účtovníctva
Stav opravnej položky
k 31.12.2011
616 233
446 984
113 832
92 493
856 892
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0
0
0
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
0
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
0
0
0
0
0
Iné pohľadávky
0
0
0
0
0
616 233
446 984
113 832
92 493
856 892
Pohľadávky spolu
Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Pohľadávky k 31.12.2011
V lehote splatnosti
Po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
Pohľadávky z obchodného styku
0
0
0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej
jednotke
0
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
Iné pohľadávky
0
0
0
Dlhodobé pohľadávky spolu
0
0
0
7 651 068
1 883 575
9 534 643
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej
jednotke
0
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
Sociálne poistenie
0
0
0
306 050
0
306 050
6 328
0
6 328
7 963 446
1 883 575
9 847 021
EUR
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
54
Poznámky k účtovnej závierke
3. Receivables
The movements in the value adjustment to receivables during the accounting period are presented in
the table below:
Current accounting period (2011)
Release of value
adjustment due to
Value adjustment Creation of value cease of justification
as at 31 Dec 2010
adjustment
EUR
Trade receivables
Release of value
adjustment in
relation with
the disposal of
the asset from
the accounting
books
Value
adjustment
as at
31 Dec 2011
616,233
446,984
113,832
92,493
856,892
Receivables from a subsidiary and a
parent
0
0
0
0
0
Other intercompany receivables
0
0
0
0
0
Receivables from participants, members
and association
0
0
0
0
0
Other receivables
0
0
0
0
0
Total receivables
616,233
446,984
113,832
92,493
856,892
The aging structure of receivables is as follows:
Receivables as at 31 December 2011
Due
Overdue
Total receivables
Trade receivables
0
0
0
Receivables from a subsidiary and a parent
0
0
0
Other intercompany receivables
0
0
0
Receivables from participants, members and association
0
0
0
Other receivables
0
0
0
Total non-current receivables
0
0
0
7,651,068
1,883,575
9,534,643
Receivables from a subsidiary and a parent
0
0
0
Other intercompany receivables
0
0
0
Receivables from participants, members and association
0
0
0
Social security
0
0
0
306,050
0
306,050
6,328
0
6,328
7,963,446
1,883,575
9,847,021
EUR
Non-current receivables
Current receivables
Trade receivables
Tax assets and subsidies
Other receivables
Total current receivables
Notes to the financial statements
55
Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom
prehľade:
Pohľadávky k 31.12.2010
V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu
EUR
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
0
0
0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
Iné pohľadávky
0
0
0
Dlhodobé pohľadávky spolu
0
0
0
7 654 606
2 830 296
10 484 902
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
Sociálne poistenie
0
0
0
201 468
0
201 468
0
0
0
7 856 074
2 830 296
10 686 370
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
EUR
31.12.2011
31.12.2010
Pohľadávky po lehote splatnosti
1 883 575
2 830 296
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
7 963 446
7 856 074
Krátkodobé pohľadávky spolu
9 847 021
10 686 370
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až päť rokov
0
0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
ako päť rokov
0
0
Dlhodobé pohľadávky spolu
0
0
Na pohľadávky z obchodného styku bolo v prospech banky zriadene záložné právo.
56
Poznámky k účtovnej závierke
The ageing structure of receivables for the preceding accounting period is as follows:
Receivables as at 31 December 2010
Due
Overdue
Total receivables
Trade receivables
0
0
0
Receivables from a subsidiary and a parent
0
0
0
Other intercompany receivables
0
0
0
Receivables from participants, members and association
0
0
0
Other receivables
0
0
0
Total non-current receivables
0
0
0
7,654,606
2,830,296
10,484,902
Receivables from a subsidiary and a parent
0
0
0
Other intercompany receivables
0
0
0
Receivables from participants, members and association
0
0
0
Social security
0
0
0
201,468
0
201,468
0
0
0
7,856,074
2,830,296
10,686,370
EUR
Non-current receivables
Current receivables
Trade receivables
Tax assets and subsidies
Other receivables
Total current receivables
Receivables according to remaining maturity are as follows:
Receivables according to remaining maturity
31 Dec 2011
31 Dec 2010
Receivables overdue
1,883,575
2,830,296
Receivables with remaining maturity less than one
year
7,963,446
7,856,074
Total current receivables
9,847,021
10,686,370
Receivables with remaining maturity from one to five
years
0
0
Receivables with remaining maturity more than five
years
0
0
Total non-current receivables
0
0
EUR
Trade receivable are pledged in favour of a bank.
Notes to the financial statements
57
Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia sú
uvedené v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou
formou zabezpečenia
0
0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné
právo
x
3 000 000
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené
právo s nimi nakladať
x
0
Opis predmetu záložného práva
4. Finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami
v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať, okrem termínovaného vkladu vo výške 3 000 000
EUR, ktorým bude môcť disponovať až po 3. januári 2012.
Spoločnosti bola poskytnutá banková garancia bankou Tatra banka, a.s. vo výške 82 985 EUR
s neobmedzenou platnosťou zabezpečenou blokáciou na bežnom účte. Beneficientom je Colný úrad
Trenčín.
Spoločnosti bolo na účte ČSOB, a.s. zablokované 6 872 EUR exekučným konaním v prospech
oprávneného – spoločnosti Fercam S.p.A k pohľadávke 2 730 EUR.
Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu
58
Poznámky k účtovnej závierke
31. 12. 2011
31. 12. 2010
17 666
10 144
1 319 112
2 716 794
3 000 000
0
0
0
4 336 778
2 726 938
Information on receivables secured by a lien or other form of security is shown in the following table:
Current accounting period
Value of the security
Value of receivable
Receivables secured by a lien or other form of
security
0
0
Value of pledged receivables
x
3,000,000
Value of receivables that are not at the Company´s
full disposal
x
0
Description of security
4. Financial accounts
Cash on hand, bank accounts, and current financial assets are presented in financial accounts. The
bank accounts are at the Company’s full disposal, except for a term deposit in the amount of EUR
3,000,000, which will become available after 3 January 2012.
Tatra banka, a.s. provided a bank guarantee in the amount of EUR 82,985 with unlimited duration,
which is secured by cash balance on an account with Tatra banka, a.s. The Customs Office Trenčín is
the beneficiary.
The amount of EUR 6,875 was blocked on the ČSOB, a.s. account by the execution in favour of the
company Fercam S.p.A’s receivable in amount of EUR 2,730.
Overview of items of financial accounts is shown in the following table:
31 Dec 2011
31 Dec 2010
17,666
10,144
1,319,112
2,716,794
Term deposits
3,000,000
0
Cash in transit
0
0
4,336,778
2,726,938
Cash on hand, stamps and vouchers
Current bank accounts
Total
Notes to the financial statements
59
5. Krátkodobý
finančný majetok
Ako krátkodobý finančný majetok sú vykázané akcie v rôznych spoločnostiach a emisné kvóty:
Bežné účtovné obdobie (rok 2011)
Stav
k 31.12.2010
Prírastky
Úbytky
Stav
k 31.12.2011
Majetkové cenné papiere na obchodovanie
0
0
0
0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
0
0
0
0
764 222
1 321 650
1 489 263
596 609
Dlhové cenné papiere so splatnosťou
do jedného roka držané do splatnosti
0
0
0
0
Ostatné realizovateľné cenné papiere
0
0
0
0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku
0
0
0
0
764 222
1 321 650
1 489 263
596 609
EUR
Krátkodobý finančný majetok
Emisné kvóty
Krátkodobý finančný majetok
spolu
6. Časové rozlíšenie
Ide o tieto položky:
31. 12. 2011
31. 12. 2010
0
0
9 556
9 840
Poistné
1 458
1 494
Ostatné
8 098
8 346
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
0
0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
0
0
9 556
9 840
EUR
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
Spolu
60
Poznámky k účtovnej závierke
5. Current financial
assets
Shares in various companies and emission quotas are presented as current financial assets:
Current accounting period (2011)
Balance as at 31
Dec 2010
Additions
Disposals
Balance as at
31 Dec 2011
Shares and similar securities held for
trading
0
0
0
0
Debt securities held for trading
0
0
0
0
764,222
1,321,650
1,489,263
596,609
Held to maturity debt securities with up
to one year to maturity
0
0
0
0
Other available-for-sale securities
0
0
0
0
Acquisition of current financial assets
0
0
0
0
764,222
1,321,650
1,489,263
596,609
EUR
Current financial assets
Emission quotas
Total current financial assets
6. Accruals/deferrals
They include the following items:
31 Dec 2011
31 Dec 2010
Prepaid expenses – long-term, out of it:
0
0
Prepaid expenses – short-term, out of it:
9,556
9,840
Insurance
1,458
1,494
Other
8,098
8,346
Accrued income – long-term, out of it:
0
0
Accrued income – short-term, out of it:
0
0
9,556
9,840
EUR
Total
Notes to the financial statements
61
G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
1. Vlastné imanie
Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.
2. Rezervy
Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Bežné účtovné obdobie (rok 2011)
stav
k 31.12.
2010
tvorba
použitie
zrušenie
stav
k 31.12.
2011
737 640
57 429
78 983
0
716 086
Odchodné do dôchodku, životné a pracovné jubileá
737 640
57 429
78 983
0
716 086
Ostatné rezervy dlhodobé spolu
737 640
57 429
78 983
0
716 086
1 734 671
1 064 739
1 453 142
82 227
1 264 041
166 176
175 200
166 176
0
175 200
30 889
31 349
30 889
0
31 349
Nevyfakturované dodávky
343 239
122 778
299 482
49 863
116 672
Zákonné rezervy krátkodobé spolu
540 304
329 327
496 547
49 863
323 221
131 965
42 860
99 601
32 364
42 860
20 722
64 293
20 722
0
64 293
107 489
82 265
46 478
0
143 276
EUR
Dlhodobé rezervy, z toho:
Ostatné rezervy dlhodobé
Krátkodobé rezervy, z toho:
Zákonné rezervy krátkodobé
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie
daňového priznania
Ostatné rezervy krátkodobé
Prémie a odmeny vrátane sociálneho zabezpečenia
Bonusy z predaja výrobkov
Reklamácie
Rezerva na likvidáciu starých zariadení
149 373
0
4 976
0
144 397
Rezerva na emisie
727 205
456 509
727 205
0
456 509
57 613
89 485
57 613
0
89 485
1 194 367
735 412
956 595
32 364
940 820
Životné a pracovné jubileá vrátane sociálneho zabezpečenia
Ostatné rezervy krátkodobé spolu
62
Poznámky k účtovnej závierke
G. Information about data on liabilities and equity side of the balance sheet
1. Equity
Information on equity is provided in Parts C and P.
2. Provisions
Provisions for the current accounting period are shown in the table below:
Current accounting period (2011)
Balance as at
31 Dec 2010
Creation
Use
Reversal
Balance as at
31 Dec 2011
737,640
57,429
78,983
0
716,086
Retirement, anniversaries
737,640
57,429
78,983
0
716,086
Other long-term provisions - total
737,640
57,429
78,983
0
716,086
1,734,671
1,064,739
1,453,142
82,227
1,264,041
Vacation pay, including social security
166,176
175,200
166,176
0
175,200
Audit of financial statements and preparation of tax
return
30,889
31,349
30,889
0
31,349
Unbilled supplies
343,239
122,778
299,482
49,863
116,672
Legal short-term provisions - total
540,304
329,327
496,547
49,863
323,221
131,965
42,860
99,601
32,364
42,860
20,722
64,293
20,722
0
64,293
Claims
107,489
82,265
46,478
0
143,276
Disposal of old equipment
149,373
0
4,976
0
144,397
Provision for emission quotas
727,205
456,509
727,205
0
456,509
57,613
89,485
57,613
0
89,485
1,194,367
735,412
956,595
32,364
940,820
EUR
Long-term provisions, out of it:
Other long-term provisions
Short-term provisions, out of it:
Legal provisions short-term
Other provisions - short-term
Bonuses, including social security
Turnover bonuses
Anniversaries, including social security
Other short-term provisions - total
Notes to the financial statements
63
Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2010)
stav
k 31.12.
2009
tvorba
použitie
zrušenie
stav
k 31.12.
2010
568 298
186 669
17 327
0
737 640
Odchodné do dôchodku, životné a pracovné jubileá
568 298
186 669
17 327
0
737 640
Ostatné rezervy dlhodobé spolu
568 298
186 669
17 327
0
737 640
1 368 057
1 477 810
978 196
133 000
1 734 671
151 809
166 176
151 809
0
166 176
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie
daňového priznania
29 769
30 889
29 769
0
30 889
Nevyfakturované dodávky
62 584
343 239
62 584
0
343 239
244 162
540 304
244 162
0
540 304
101 319
131 965
101 319
0
131 965
EUR
Dlhodobé rezervy, z toho:
Ostatné rezervy dlhodobé
Krátkodobé rezervy, z toho:
Zákonné rezervy krátkodobé
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia
Zákonné rezervy krátkodobé spolu
Ostatné rezervy krátkodobé
Prémie a odmeny vrátane sociálneho zabezpečenia
Bonusy z predaja výrobkov
59 679
20 723
48 679
11 000
20 723
Reklamácie
240 000
0
10 511
122 000
107 489
Rezerva na likvidáciu starých zariadení
149 373
0
0
0
149 373
Rezerva na emisie
503 313
727 205
503 313
0
727 205
70 211
57 613
70 212
0
57 612
1 123 895
937 506
734 034
133 000
1 194 367
Životné a pracovné jubileá vrátane sociálneho zabezpečenia
Ostatné rezervy krátkodobé spolu
Rezerva na odchodné do dôchodku a jubileá bola vytvorená s použitím poistnej matematiky.
Rezerva na emisie vypustené do ovzdušia vo výške 456 509 EUR bola vytvorená vo výške násobku
množstva vypustených emisií do ovzdušia počas účtovného obdobia a hodnoty emisných kvót, ktoré
si Spoločnosť určila na odovzdanie podľa zákona o obchodovaní s emisnými kvótami.
64
Poznámky k účtovnej závierke
Provisions for the previous accounting period are shown in the table below:
Preceding accounting period (2010)
Balance as at
Reversal 31 Dec 2010
Balance as at
31 Dec 2009
Creation
Use
568,298
186,669
17,327
0
737,640
Retirement, anniversaries
568,298
186,669
17,327
0
737,640
Other long-term provisions - total
568,298
186,669
17,327
0
737,640
1,368,057
1,477,810
978,196
133,000
1,734,671
151,809
166,176
151,809
0
166,176
Audit of financial statements and preparation of tax
return
29,769
30,889
29,769
0
30,889
Unbilled supplies
62,584
343,239
62,584
0
343,239
244,162
540,304
244,162
0
540,304
Bonuses, including social security
101,319
131,965
101,319
0
131,965
Turnover bonuses
59,679
20,723
48,679
11,000
20,723
Claims
240,000
0
10,511
122,000
107,489
Disposal of old equipment
149,373
0
0
0
149,373
Provision for emissions
503,313
727,205
503,313
0
727,205
70,211
57,613
70,212
0
57,612
1,123,895
937,506
734,034
133,000
1,194,367
EUR
Long-term provisions, out of it:
Other long-term provisions
Short-term provisions, out of it:
Legal provisions short-term
Vacation pay, including social security
Legal short-term provisions - total
Other provisions - short-term
Anniversaries, including social security
Other short-term provisions - total
A provision for lump sum payment at retirement and personal and work anniversaries was calculated
using actuarial mathematics.
A provision for emissions in the amount of EUR 456,509 was created as a multiple of the known
amount of emissions released into the atmosphere during the accounting period and the value of
emission quotas determined by the Company for submission according to the Act on Trading with
Emission Quotas.
Notes to the financial statements
65
3. Záväzky
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:
31.12.2011
31.12.2010
64 646
213 062
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane
8 290 150
13 977 237
Krátkodobé záväzky spolu
8 354 796
14 190 299
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
8 360 497
3 311 285
0
0
8 360 497
3 311 285
EUR
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Spoločnosti bol v roku 2009 poskytnutý úver materskou spoločnosťou Vetropack Holding S.A., Švajčiarsko vo výške 5 000 000 EUR, ktorý bol pôvodne splatný 3. januára 2011. Splatnosť bola v roku
2011 prolongovaná na 31.12.2014. Tento úver je v roku 2011 vykázaný ako súčasť dlhodobých
záväzkov, v roku 2010 bol súčasťou krátkodobých záväzkov.
Spoločnosti bol v roku 2011 poskytnutý úver materskou spoločnosťou Vetropack Holding S.A., Švajčiarsko vo výške 2 500 000 EUR, ktorý bol splatený 3. januára 2012.
4. Odložený daňový
záväzok
Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:
31.12.2011
31.12.2010
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou
základňou, z toho:
18 873 958
18 668 647
– odpočítateľné
−2 088 892
−1 637 000
– zdaniteľné
20 962 850
20 305 647
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov
a daňovou základňou, z toho:
−1 200 398
−1 204 742
– odpočítateľné
−1 200 398
−1 204 742
0
0
−41 522
−41 522
0
0
19
19
EUR
– zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov (v %)
66
Poznámky k účtovnej závierke
3. Liabilities
The structure of liabilities (except for bank loans) according to maturity is shown in the table below:
Balance
31. 12. 2011
Balance
31. 12. 2010
64,646
213,062
Liabilities due within 1 year
8,290,150
13,977,237
Total current liabilities
8,354,796
14,190,299
Liabilities due within 1-5 years
8,360,497
3,311,285
0
0
8,360,497
3,311,285
EUR
Liabilities overdue
Liabilities over 5 years
Total non-current liabilities
In 2009, the parent company Vetropack Holding S.A., Switzerland granted a loan of EUR
5,000,000 to the Company. The maturity of the loan was originally on 3 January 2011 but it was
prolonged to 31 December 2014 in 2011. In 2011 the loan was presented as a non-current liability
and as a current liability in 2010.
In 2011, the parent company Vetropack Holding S.A., Switzerland granted a loan of EUR
2,500,000 to the Company which was repaid on 3 January 2012.
4. Deferred tax
liability
The calculation of the deferred tax liability is presented in the table below:
EUR
31 Dec 2011
31 Dec 2010
Temporary differences between the carrying value
of assets and their tax base
18,873,958
18,668,647
– deductible
(2,088,892)
(1 637,000)
– taxable
20,962,850
20,305,647
Temporary differences between the carrying value
of liabilities and their tax base
(1 200,398)
(1 204,742)
– deductible
(1 200,398)
(1 204,742)
0
0
(41 522)
(41 522)
0
0
19
19
– taxable
Tax loss carried forward for future periods
Possibility to claim unused tax deductions
Income tax rate (in %)
Notes to the financial statements
67
31.12.2011
31.12.2010
Odložená daňová pohľadávka
0
0
Uplatnená daňová pohľadávka
0
0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
0
0
Zaúčtovaná do vlastného imania
0
0
3 350 087
3 310 253
Zmena odloženého daňového záväzku
39 834
1 065 245
Zaúčtovaná ako náklad
39 834
1 065 245
0
0
EUR
Odložený daňový záväzok
Zaúčtovaná do vlastného imania
5. Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom
prehľade:
2011
2010
1 032
−1 774
58 507
54 478
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
0
0
Ostatná tvorba sociálneho fondu
0
0
Tvorba sociálneho fondu spolu
58 507
54 478
Čerpanie sociálneho fondu
49 129
51 672
Konečný zostatok sociálneho fondu
10 410
1 032
EUR
Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť
sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne,
zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.
68
Poznámky k účtovnej závierke
31 Dec 2011
31 Dec 2010
Deferred tax asset
0
0
Recognized deferred tax asset
0
0
EUR
Recorded as decrease of expenses
0
0
Recorded in equity
0
0
3,350,087
3,310,253
The change in deferred tax liability
39,834
1,065,245
Recorded as an expense
39,834
1,065,245
0
0
Deferred tax liability
Recorded in equity
5. Social fund
The creation and drawing from the social fund during the accounting period are presented in the
table below:
31 Dec 2011
31 Dec 2010
1,032
(1 774)
58,507
54,478
Creation of social fund from profit
0
0
Other creation of social fund
0
0
Total creation of social fund
58,507
54,478
Drawing of social fund
49,129
51,672
Closing balance of social fund
10,410
1,032
EUR
Opening balance of social fund
Creation of social fund against expenses
According to the Act on the Social Fund, part of the social fund must be created against expenses
and part can be created from retained earnings. According to the Act on the Social Fund, the social
fund is used to satisfy social, health, recreation, and other needs of employees.
Notes to the financial statements
69
6. Bankové úvery
Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:
Mena
Úrok p.a. v % Dátum splatnosti
Suma istiny
v príslušnej mene
k 31.12.2011
Suma istiny
v príslušnej mene
k 31.12.2010
3 750 000
0
3 750 000
0
Dlhodobé bankové úvery
Investičný úver (dlhodobá
časť)
EUR
2,644
2013
Dlhodobé úvery spolu
Krátkodobé bankové úvery
Investičný úver (krátkodobá
časť)
EUR
2,644
2012
3 750 000
11 250 000
Splátkový úver
EUR
1,659
2012
3 000 000
0
6 750 000
11 250 000
10 500 000
11 250 000
Krátkodobé úvery spolu
Spolu
Investičný úver s úverovou linkou vo výške 15 000 000 EUR Spoločnosti poskytla UniCredit Bank Slovakia
a. s. Investičný úver je zabezpečený vlastnou bianko zmenkou avalovanou spoločnosťou VETROPACK
MORAVIA GLASS, a.s., Česká republika a tiež firemnou zárukou tejto spoločnosti. Zároveň je úver krytý
patronátnym vyhlásením materskej spoločnosti Vetropack Holding S.A., Švajčiarsko. V priebehu roku 2011
bola predĺžená splatnosť úveru. Úver je splácaný štvrťročne s poslednou splátkou 31.12.2013.
V roku 2011 poskytla Tatra banka, a.s. Spoločnosti úver vo výške 3 000 000 EUR na základe
zmluvy o refinančnom úvere s Exportno-importno bankou Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR).
Úver je krytý pohľadávkami a bianko zmenkou.
7. Časové rozlíšenie
70
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Výdavky budúcich období dlhodobé
0
0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
0
0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
351 862
408 922
Dotácia z recyklačného fondu
351 862
408 922
Poznámky k účtovnej závierke
6. Bank loans
Bank loans are detailed in the table below:
Curren- Annual interest
cy
in %
Maturity
The amount
The amount
of principal in
of principal in
currency as at currency as at 31
Dec 2010
31 Dec 2011
Long-term loans
Investment loan
(long-term part)
EUR
2.644
2013
Total long-term loans
3,750,000
0
3,750,000
0
Current bank loans
Investment loan
(short-term part)
EUR
2.644
2012
3,750,000
11,250,000
Short-term loan
EUR
1.659
2012
3,000,000
0
6,750,000
11,250,000
10,500,000
11,250,000
Total short-term loans
Total
The investment loan with a credit line amounting to EUR 15,000,000 was provided by UniCredit Bank
Slovakia a.s. The loan is secured by the Company’s bill of exchange guaranteed by VETROPACK
MORAVIA GLASS, a.s. Czech Republic along with a business guarantee from the Company. The loan
is also secured by a letter of support from the parent company Vetropack Holding S.A., Switzerland.
During the year 2011 the maturity was prolonged, the loan is repaid quarterly with the last installment
due on 31 December 2013.
In 2011, a short-term loan in the amount of EUR 3,000,000 was provided to the Company by Tatra
banka, a.s. based on contract on refinancing loan with Exportno-importná banka Slovenskej republiky
(EXIMBANKA SR). The loan is secured by receivables and a bill of exchange.
7. Accruals/deferrals
The structure of accruals/deferrals is presented in the table below:
31 Dec 2011
31 Dec 2010
Accrued expenses – long-term
0
0
Accrued expenses – short-term, out of it:
0
0
Deferred income – long-term, out of it:
351,862
408,922
Subsidies from Recycling fund
351,862
408,922
Notes to the financial statements
71
31. 12. 2011
31. 12. 2010
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
95 882
94 076
Dotácia z recyklačného fondu
57 059
57 059
Emisné kvóty
38 823
37 017
447 744
502 998
Spolu
V roku 2009 bola Spoločnosti poskytnutá dotácia z Recyklačného fondu vo výške 570 591 EUR
na obstaranie recyklačnej linky. Táto dotácia sa bude rozpúšťať do výnosov počas celej doby odpisovania recyklačnej linky. Hodnota dotácie vykazovaná v súvahe k 31. decembru 2011 predstavuje
408 922 EUR.
Na základe aktuálnej spotreby emisných kvót v roku 2011 bola na 49 522 kvót pridelených v roku
2011 vytvorená rezerva. Zostávajúca časť emisných kvót pridelených v roku 2011 je súčasťou výnosov budúcich období (3 201 kvót v cene 13,49 EUR za kvótu).
H. Informácie o výnosoch
1. Tržby za vlastné
výkony a tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb,
a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
EUR
vlastné výrobky
Oblasť odbytu
2010
2011
Spolu
2010
2011
2010
2011
15 575 191 14 561 304
367 458
334 987 2 089 811 2 039 985 18 032 460 16 936 276
Česká republika
8 005 579 10 442 865
444 100
339 996
9 203
2 192
Maďarsko
4 063 058
5 381 903
256 148
1 436
44 784
21 652
4 363 990
5 404 991
Taliansko
2 207 280
2 928 399
326 791
0
9 366
0
2 543 437
2 928 399
Švajčiarsko
4 309 816
4 277 434
775 361
429 965
286
2 165
5 085 463
4 709 564
Rakúsko
5 021 685
2 379 711
358 250
119 945
0
6 050
5 379 935
2 505 706
iné
3 650 231
4 553 211
438 388
875 313
11 828
2 021
4 100 447
5 430 545
Spolu
72
tovar
2010
Slovenská republika
2011
služby
8 458 882 10 785 053
42 832 840 44 524 827 2 966 496 2 101 642 2 165 278 2 074 065 47 964 614 48 700 534
Poznámky k účtovnej závierke
31 Dec 2011
31 Dec 2010
Deferred income – short-term, out of it:
95,882
94,076
Subsidies from Recycling fund
57,059
57,059
Emission quotas
38,823
37,017
447,744
502,998
Total
In 2009, the subsidy of EUR 570,591 from the Recycling Fund was provided to the Company for acquisition of a recycling line. The subsidy will be released into the income statement during the useful
life of the recycling line. The amount of the subsidy presented in the balance sheet as at 31 December 2011 is EUR 408,922.
Based on actual consumption of emission quotas for 2011 a provision for 49,522 emission quotas
was created in 2011. The rest of emission quotas assigned in 2011 represents a part of deferred
revenues (3,201 emision quotas for EUR 13.49 per quota).
H. Information about income
1. Revenue from
own work and
merchandise
EUR
Territory
Revenue from own work and merchandise according to the individual segments, i.e. types of products
and services and main territories, is presented in the table below:
Own goods
Merchandise
2010
2011
Total
2010
2011
2010
2010
2011
Slovak Republic
15,575,191 14,561,304
367,458
334,987 2,089,811 2,039,985 18,032,460 16,936,276
Czech Republic
8,005,579 10,442,865
444,100
339,996
9,203
2,192
Hungary
4,063,058
5,381,903
256,148
1,436
44,784
21,652
4,363,990
5,404,991
Italy
2,207,280
2,928,399
326,791
0
9,366
0
2,543,437
2,928,399
Switzerland
4,309,816
4,277,434
775,361
429,965
286
2,165
5,085,463
4,709,564
Austria
5,021,685
2,379,711
358,250
119,945
0
6,050
5,379,935
2,505,706
Other
3,650,231
4,553,211
438,388
875,313
11,828
2,021
4,100,447
5,430,545
Total
2011
Services
8,458,882 10,785,053
42,832,840 44,524,827 2,966,496 2,101,642 2,165,278 2,074,065 47,964,614 48,700,534
Notes to the financial statements
73
2. Zmena stavu
zásob vlastnej
výroby
Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zvýšenie 1 447 295 EUR
(v roku 2010 zníženie 1 185 502 EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek predstavuje zvýšenie 1 078 744 EUR (v roku 2010 zníženie 1 635 922 EUR), ako je to znázornené v nasledujúcom
prehľade:
2011
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
2010
Konečný
zostatok
Konečný
zostatok
Začiatočný
stav
2011
2010
76 512
77 963
95 681
−1 451
−17 718
Výrobky
6 575 247
5 495 052
7 113 256
Zvieratá
0
0
0
6 651 759
5 573 015
7 208 937
EUR
Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
Spolu
1 080 195 −1 618 204
0
0
1 078 744 −1 635 922
Manká a škody
368 551
262 420
Reprezentačné
0
0
Dary
0
0
Iné
0
188 000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát
1 447 295 −1 185 502
Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú
prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na príslušné iné účty nákladov a výnosov.
3. Aktivácia
nákladov, výnosy
z hospodárskej
činnosti,
finančnej činnosti
a mimoriadnej
činnosti
Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:
2011
2010
997 578
1 010 333
997 578
1 010 333
1 121 232
990 020
Dotácie z recyklačného fondu
131 009
57 058
Emisné kvóty
932 435
839 834
57 804
56 859
−16
36 269
EUR
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
Ostatná aktivácia - črepy
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej
činnosti, z toho:
Inventúrne prebytky
Iné
74
Poznámky k účtovnej závierke
2. Changes in
internal inventory
The change in internal inventory presented in the income statement represents an increase in the
amount of EUR 1,447,295 (in 2010 decrease in the amount of EUR 1,185,502). According to the
balance sheet, the increase amounts to EUR 1,078,744 (in 2010 decrease in the amount of EUR
1,635,922) as shown in the table below:
2011
EUR
Work in progress and semi-finished
products
Finished goods
Animals
Total
2010
Change
Konečný
zostatok
Konečný
zostatok
Začiatočný
stav
2011
2010
76,512
77,963
95,681
(1,451)
(17,718)
6,575,247
5,495,052
7,113,256
-
-
-
6,651,759
5,573,015
7,208,937
1,080,195 (1,618,204)
-
-
1,078,744 (1,635,922)
Shortages and damages
368,551
262,420
Entertainment expenses
-
-
Gifts
-
-
Other
-
188,000
Change of internal inventory in the income statement
1,447,295 (1,185,502)
The difference between the balance sheet and the income statement arises because, according
to Slovak legislation, certain items are not accounted for as a change in inventory but are directly
recorded in other expense and income accounts.
3. Capitalized costs,
other operating
income, financial
income and
extraordinary
income
Overview of capitalized costs, other operating income, financial income and extraordinary income is
presented in the table below:
2011
2010
997,578
1,010,333
997,578
1,010,333
1,121,232
990,020
Subsidies from Recycling fund
131,009
57,058
Emission quotas
932,435
839,834
57,804
56,859
-16
36,269
EUR
Significant items of capitalized costs, out of it:
Other capitalizasion – cullets
Other significant items of other operating income,
out of it:
Inventory surplus
Other
Notes to the financial statements
75
EUR
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Výnosy z predaja emisných kvót
Výnosové úroky
Ostatné finančné výnosy
Mimoriadne výnosy, z toho:
4. Čistý obrat
2010
476 096
56 834
46 220
50 180
3 805
15 228
429 876
6 654
426 688
0
3 008
6 654
180
0
0
0
Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:
2011
2010
Tržby za vlastné výrobky
42 832 840
45 524 827
Tržby z predaja služieb
2 966 496
2 101 642
Tržby za tovar
2 165 278
2 074 065
Výnosy zo zákazky
0
0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0
0
4 114 634
990 526
52 079 248
50 691 060
EUR
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat spolu
76
2011
Poznámky k účtovnej závierke
2011
2010
Financial income, out of it:
476,096
56,834
Exchange rate gains, out of it:
46,220
50,180
3,805
15,228
429,876
6,654
426,688
0
3,008
6,654
180
0
0
0
EUR
Exchange rate gains as at the balance sheet date
Other significant items of financial income, out of it:
Income from the sale of emission quotas
Interest income
Other financial income
Extraordinary income, out of it:
4. Net turnover
The net turnover of the Company for the purpose of determination of obligation to have financial
statements audited by an auditor [Article 19 (1a) of the Act on Accounting] is shown in the table
below:
2011
2010
42,832,840
45,524,827
Revenues from services provided
2,966,496
2,101,642
Revenues from merchandise
2,165,278
2,074,065
Revenues from construction contracts
0
0
Revenues from construction of real estates
0
0
Other income related to ordinary activities
4,114,634
990,526
52,079,248
50,691,060
EUR
Revenues from own products
Total net turnover
Notes to the financial statements
77
I. Informácie o nákladoch
1. Náklady
na poskytnuté
služby, ostatné
náklady
na hospodársku
činnosť, finančné
a mimoriadne
náklady
Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných
a mimoriadnych nákladoch:
2011
2010
7 710 707
6 589 010
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
46 425
46 425
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky
46 425
46 425
Iné uisťovacie audítorské služby
0
0
Súvisiace audítorské služby
0
0
Daňové poradenstvo
0
0
Ostatné neaudítorské služby
0
0
7 664 282
6 542 585
koncernové náklady (poradenstvo, licencie, záruky atď.)
2 414 214
2 267 297
preprava výrobkov
2 734 491
2 089 240
opravy a údržba
845 877
751 619
vodné, stočné, likvidácia odpadu, upratovacie práce
372 481
294 189
logistické služby
226 196
251 329
strážna služba
120 048
130 560
93 431
110 153
EUR
Náklady na poskytnuté služby, z toho:
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby,
z toho:
nájomné, leasing
poradenstvo, certifikácie
109 209
74 962
telefónne a poštové poplatky
64 773
66 478
likvidácia starých zariadení
7 550
42 749
služby súvisiace s informačnými systémami
41 471
42 218
cestovné
52 566
42 100
reprezentačné
23 694
32 866
558 281
346 825
1 866 657
1 259 583
Manká a škody
389 797
365 103
Emisné kvóty
450 344
725 665
Reklamácie z nekvality
759 844
−109 721
3 300
6 613
92 493
0
ostatné (eurest - stravovanie, clo atď.)
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej
činnosti, z toho:
Dary
Odpis pohľadávok
78
Poznámky k účtovnej závierke
I. Information about expenses
1. Costs of services
provided, other
operating
expenses, financial
and extraordinary
expenses
Overview of costs of services provided, other operating expenses, financial and extraordinary expenses is presented in the table below:
2011
2010
7,710,707
6,589,010
Costs related to auditor, audit company, out of it:
46,425
46,425
Audit of the individual financial statements
46,425
46,425
Other assurance audit services
0
0
Related audit services
0
0
Tax consulting
0
0
Other non-audit services
0
0
7,664,282
6,542,585
Intragroup expenses (advisory, licenses,
guarantees, etc.)
2,414,214
2,267,297
Transport of goods
2,734,491
2,089,240
Repair and maintainance
845,877
751,619
Water, sewage, waste disposal, cleaning services
372,481
294,189
Logistic services
226,196
251,329
Security services
120,048
130,560
93,431
110,153
109,209
74,962
Phone and postal services
64,773
66,478
Disposal of old equipment
7,550
42,749
IT services
41,471
42,218
Travel expense
52,566
42,100
Representation
23,694
32,866
558,281
346,825
1,866,657
1,259,583
Shortages and damages
389,797
365,103
Emission quotas
450,344
725,665
Claims
759,844
-109 721
3,300
6,613
92,493
0
EUR
Costs of services provided
Other significant items of costs of services provided,
out of it:
Rent, leasing
Advisory, certifications
other (eurest – meals, custom duty etc.)
Other significant items of other operating expenses,
out of it:
Gifts
Write offs of receivables
Notes to the financial statements
79
2011
2010
13 759
91 169
123 055
125 950
34 065
54 804
1 480 782
712 678
143 636
100 010
9 183
2 259
1 337 146
612 668
Predaj emisných kvót
768 222
0
Nákladové úroky
394 533
430 626
Bankové poplatky
146 270
176 242
28 121
5 800
0
0
EUR
Náklady na recykláciu
Poistné
Iné
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Iné
Mimoriadne náklady, z toho:
J. Informácie o daniach z príjmov
Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:
2011
EUR
Výsledok hospodárenia pred zdanením,
z toho:
základ dane
daň
2 395 016
teoretická daň
daň základ dane
100,00 %
455 053
19,00 %
15,89 %
daň
3 324 459
daň
100,00 %
631 647
19,00 %
1 015 800
193 002
5,81 %
−9,93 % −1 703 006
Daňovo neuznané náklady
2 002 594
380 493
Výnosy nepodliehajúce dani
−1 251 322
−237 751
−323 571
−9,73 %
0
0
0,00 %
0
0
0,00 %
3 146 288
597 795
24,96 %
2 637 253
501 078
15,07 %
Splatná daň z príjmov
264 474
11,04 %
103 078
3,10 %
Odložená daň z príjmov
39 834
1,66 %
1 065 245
32,04 %
Celková daň z príjmov
304 308
12,71 %
1 168 323
35,14 %
Umorenie daňovej straty
Spolu
80
2010
Poznámky k účtovnej závierke
2011
2010
13,759
91,169
123,055
125,950
34,065
54,804
1,480,782
712,678
143,636
100,010
Exchange rate losses as at the balance sheet date
9,183
2,259
Other significant items of financial expenses, out of it:
1,337,146
612,668
Sale of emission quotas
768,222
0
Interest expense
394,533
430,626
Bank charges
146,270
176,242
28,121
5,800
0
0
EUR
Recyclation costs
Insurance
Other
Financial expenses
Exchange rate losses, out of it:
Other
Extraordinary expenses, out of it:
J. Information about income taxes
A reconciliation of the effective tax rate is shown in the table below:
2011
EUR
Profit before tax
Tax base
2010
Tax
2,395,016
At theoretical tax rate 19%
Tax in %
Tax base
100.00 %
3,324,459
455,053
19.00 %
2,002,594
380,493
15.89 %
(1 251,322)
(237 751)
0
0
0.00 %
3,146,288
597,795
24.96 %
Current tax
264,474
Deferred tax
Tax non-deductible expenses
Income not subject to tax
Tax losses claimed during the period
Total
Total reported tax
Tax
Tax in %
100.00 %
631,647
19.00 %
1,015,800
193,002
5.81 %
(9.93) % (1 703,006)
(323 571)
(9.73) %
0
0
0.00 %
2,637,253
501,078
15.07 %
11.04 %
103,078
3.10 %
39,834
1.66 %
1,065,245
32.04 %
304,308
12.71 %
1,168,323
35.14 %
Notes to the financial statements
81
Rozdiel medzi vypočítanou daňou a splatnou daňou z príjmov za rok 2011 vo výške 333 321 EUR
predstavuje uplatnená daňová úľava.
Rozdiel medzi vypočítanou daňou a splatnou daňou z príjmov za rok 2010 vo výške 398 000 EUR
predstavuje uplatnená daňová úľava.
Spoločnosti bola poskytnutá štátna pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov právnických osôb ako
forme nepriamej štátnej pomoci podľa § 35b zákona č. 366/1999 Z. z. (Zákon o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov platný do 31. decembra 2003) a zákona č. 595/2003 Z. z. (Zákon
o dani z príjmov) v znení neskorších predpisov. Spoločnosť má právo čerpať daňový úver maximálne
do výšky 2,5 mil. EUR najviac počas 10 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období,
pričom výška úľavy v každom roku nesmie presiahnuť 80% vyčíslenej daňovej povinnosti. Spoločnosť
sa ako podmienku poskytnutia investičného stimulu zaviazala v rokoch 2003 až 2012 vynaložiť
najmenej 72,9 mil. EUR na obstaranie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku.
K 31. decembru 2011 Spoločnosť preinvestovala 71,6 mil. EUR a vyčerpala daňovú úľavu v celkovej
výške 2,1 mil. EUR. V prípade, že Spoločnosť nepreinvestuje do konca roka 2012 sumu, ktorú sa
preinvestovať zaviazala, bude musieť vyčerpanú daňovú úľavu vrátiť.
K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Najatý majetok
Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) osobné automobily a drobný hmotný majetok od tretích osôb. Nájomné zmluvy týkajúce sa nájmu osobných automobilov boli uzavreté na dobu 36 a 60
mesiacov s platnosťou do roku 2013 a 2015.
2. Prenajatý majetok
Spoločnosť prenajíma časť administratívnych, skladových a nebytových priestorov v celkovej výmere
1 249 m2 a záhradky o celkovej výmere 2 400 m2 tretím osobám. Ročné výnosy z nájomného sú
približne 31 200 EUR. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú.
L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach
1. Podmienené
záväzky
Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:
– Spoločnosť je účastníkom súdneho konania vo veci zasahovania do vlastníckeho práva fyzickej
osoby. Ide o spor, v ktorom je Spoločnosť žalovaná za rušenie žalobkyne hlukom a vibráciami
pri prevádzke železničnej vlečky, ktorá je vo vlastníctve Spoločnosti. Vzhľadom na opatrenia,
82
Poznámky k účtovnej závierke
The difference between current and calculated income tax for the year 2011 in the amount of EUR
333,321 represents a drawn tax relief.
The difference between current and calculated income tax for the year 2010 in the amount of EUR
398,000 represents a drawn tax relief.
The Company received indirect state assistance in the form of corporate income tax relief in accordance with Article 35 (b), Act no. 366/1999 Coll. on Income Taxes as amended (Act on Income
Taxes valid to 31 December 2003), and Act. 595/2003 Coll. on Income Taxes as amended. The
Company has the right to draw a tax loan up to the amount of EUR 2.5 million for the period of
10 immediately subsequent tax periods, by which the amount of the tax relief cannot in every year,
exceed 80% of the calculated tax liability. As a condition to the state assistance provision, the
Company has agreed to spend a minimum of EUR 72.9 million on acquisition of property, plant and
equipment and non-current intangible assets during the years 2003-2012.
As at 31 December 2011, EUR 71.6 million was spent for this purpose and tax relief drawn
amounted to EUR 2.1 million. Should the investment requirement not be met until 2012, the Company
is obligated to pay back the whole amount of drawn tax relief.
K. Information about data in off-balance sheet accounts
1. Property leased to
other parties
The Company leases (operating lease) personal cars and low-value non-current tangible assets from
a third party. The lease contracts relating to personal cars were concluded for the period of 36 and
60 months with maturity in 2013 and 2015.
2. Property leased to
other parties
The Company leases part of the administrative, storage, and non-residential premises in the overall area of 1,249 m2 and gardens in the overall area of 2,400 m2 to a third party. Annual leasing
income is approximately EUR 31,200. The lease contracts are made for indefinite period.
L. Information on off-balance sheet assets and off-balance sheet liabilities
1. Contingent
liabilities
The Company has the following contingent liabilities, which are not recorded in balance sheet accounts:
– There is a legal action pending against the Company for an interference of the ownership rights
of person. It is a legal case where the Company is charged with the interference of the plaintiff by
noise and vibrations of the factory railway, which is the property of the Company. The law suit has
Notes to the financial statements
83
ktoré boli fyzicky vykonané v roku 2008 na základe rozhodnutia manažmentu Spoločnosti, je
možné dôvodne predpokladať, že žaloba bude zamietnutá, nakoľko došlo k odstráneniu rušivých
zásahov (hluk aj vibrácie). Súd nariadil v roku 2010 doplnenie znaleckého dokazovania. O jeho
výsledku však účastníci zatiaľ neboli informovaní. V súdnom spore sa v roku 2011 nekonalo a nie
je zatiaľ vytýčené ani ďalšie pojednávanie.
– Spoločnosť ručí za úverový rámec 10 278 000 EUR poskytnutý spoločnosťou Tatra banka, a.s.
vlastnou bianko zmenkou a zmluvou o zabezpečení postúpením pohľadávky z kúpnych zmlúv. Ku
koncu roka Spoločnosť čerpala úver od tejto banky vo výške 3 000 000 EUR.
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je
možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.
2. Ostatné finančné
povinnosti
Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú
tieto:
– Spoločnosť má v nájme (operatívny prenájom) osobné automobily a drobný hmotný majetok
od tretej osoby. Ročné náklady na nájomné sú približne 93 341 EUR.
– Spoločnosť má s materskou spoločnosťou uzatvorenú licenčnú zmluvu na používanie obchodnej
značky a loga. Poplatok za používanie obchodnej značky je stanovený vo výške 2% z čistého
obratu voči tretím osobám.
M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov
a iných orgánov účtovnej jednotky
Členovia štatutárnych a dozorných orgánov Spoločnosti nepoberali v roku 2011 a 2010 žiadne
odmeny za svoju činnosť v týchto orgánoch.
84
Poznámky k účtovnej závierke
not been settled yet, however, in regards to the measurements, which took place in 2008 based on
decision of the Company’s management, it is reasonably possible to expect that the action will be
dismissed as the interference (noise and vibrations) were removed. In 2010, the court requested
additional expert evidence. However, the parties have not been informed about its result yet. No
progress in the clase was in 2011 and no further hearing has been set by the court yet.
– The Company secures a credit line in the amount of EUR 10,278,000 provided by Tatra banka,
a.s. by its bill of exchange and by its receivables. As at 31 December 2011 the Company was
granted a loan of EUR 3,000,000.
Many parts of Slovak tax legislation remain untested and there is uncertainty about the interpretation
that the tax authorities may apply in a number of areas. The effect of this uncertainty cannot be quantified and will only be resolved as legislative precedents are set or when the official interpretations of
the authorities are available.
2. Other financial
commitments
Other financial commitments, which are not recorded in balance sheet accounts, are as follows:
– The Company leases (operating lease) personal cars and low low-value non-current tangible assets from a third party. Annual leasing costs amount to approximately EUR 93,341.
– The Company entered into a license agreement with its parent company for the use of the trademark and logo. The license fee for the use of the trademark is calculated as 2% of the net sales to
the third parties.
M. Information on income and emoluments of members of the statutory bodies, supervisory bodies, and other bodies of the accounting entity
No payments to members of the Company’s statutory and supervisory bodies for their activities for
the Company were provided during 2011 and 2010.
Notes to the financial statements
85
N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb
Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami):
EUR
Kód druhu
obchodu Hodnotové vyjadrenie obchodu
Spriaznená osoba
2011
2010
Transakcie s ostatnými spriaznenymi subjektmi
Nákup foriem a zásob materiálu a tovaru
01
2 798 041
2 233 639
Nákup konzultačných a poradenských služieb
01
525 195
451 050
Ostatné nákupy
01
751 114
305 782
Tržby z predaja vlastných výrobkov, tovaru a služieb
02
16 584 118
15 088 563
Ostatné predaje
02
170 371
164 262
Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce
transakcie s materskou spoločnosťou:
EUR
Kód druhu
Hodnotové vyjadrenie obchodu
obchodu
2011
2010
01
1 246 080
1 172 739
01
1 246 080
1 172 739
02
0
14 000
02
0
14 000
Prijatie úročenej pôžičky
08
2 500 000
5 000 000
Splatenie úročenej pôžičky
08
5 000 000
0
Nákladové úroky z prijatej pôžičky
08
130 816
93 045
Náklady na prevzaté záruky
10
112 500
150 000
Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka
Materská spoločnosť
Nákup konzultačných a poradenských služieb (vrátane manažérskych poplatkov a interného auditu)
z toho: realizované transakcie
Predaj služieb
z toho: realizované transakcie
Kód druhu obchodu: 01 – kúpa; 02 – predaj; 05 – licencia; 08 – úver, pôžička; 10 – záruka; 11 – iný obchod
86
Poznámky k účtovnej závierke
N. Information about the accounting entity’s transactions with related parties
The Company carried out the following transactions with related parties during the accounting period:
EUR
Transaction
type (code)
Related party
Value of the transaction
2011
2010
Transactions with sister companies
Purchase of components and inventory
of material and goods
01
2,798,041
2,233,639
Purchase of advisory services
01
525,195
451,050
Other purchases
01
751,114
305,782
Revenue from the sale of own products and services
02
16,584,118
15,088,563
Other sales
02
170,371
164,262
The Company had following transactions with the parent company during the current accounting
period and preceding accounting period:
EUR
Transaction
type (code)
Value of the transaction
2011
2010
01
1,246,080
1,172,739
01
1,246,080
1,172,739
02
0
14,000
02
0
14,000
Receipt of a long-term interest bearing loan
08
2,500,000
5,000,000
Repayment of a long-term interest bearing loan
08
5,000,000
0
Interest paid on the received long-term loan
08
130,816
93,045
Costs of guarantees provided
10
112,500
150,000
Subsidiary/Parent company
Parent company
Purchase of advisory services (including managerial
fees and internal audit)
out of it: realized transactions
Sale of services
out of it: realized transactions
Code of the type of transaction: 01 – purchase; 02 – sale; 05 – licence; 08 – loan, borrowing; 10 – guarantee;
11 – other transaction
Notes to the financial statements
87
Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
31. 12. 2011
31. 12. 2010
1 306 916
2 607 146
0
0
Spolu aktíva
1 306 916
2 607 146
Ostatné dlhodobé záväzky (dlhodobá úročená pôžička)
5 000 000
0
Ostatné krátkodobé záväzky (krátkodobá úročená pôžička)
2 500 000
10 000 000
Záväzky z obchodného styku
1 571 169
858 442
Spolu pasíva
9 071 169
10 858 442
EUR
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
Spoločnosti bol v roku 2009 poskytnutý úver materskou spoločnosťou Vetropack Holding S.A., Švajčiarsko vo výške 5 000 000 EUR, ktorý bol pôvodne splatný 3. januára 2011. Splatnosť bola v roku
2011 prolongovaná na 31.12.2014. Tento úver je v roku 2011 vykázaný ako súčasť dlhodobých
záväzkov, v roku 2010 bol súčasťou krátkodobých záväzkov.
Spoločnosti bol v roku 2011 poskytnutý úver materskou spoločnosťou Vetropack Holding S.A., Švajčiarsko vo výške 2 500 000 EUR, ktorý bol splatený 3. januára 2012.
O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky
Po 31. decembri 2011 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
88
Poznámky k účtovnej závierke
Selected assets and liabilities arising from related-party transactions are presented in the table below:
31 Dec 2011
31 Dec 2010
1,306,916
2,607,146
0
0
Total assets
1,306,916
2,607,146
Other non-current liabilities (long-term interest-bearing loan)
5,000,000
0
Other current liabilities (short-term interest bearing loan)
2,500,000
10,000,000
Trade liabilities
1,571,169
858,442
Total liabilities
9,071,169
10,858,442
EUR
Trade receivables
Other intercompany receivables
In 2009, the parent company Vetropack Holding S.A., Switzerland granted a loan of
EUR 5,000,000 to the Company. The maturity of the loan was originally on 3 January 2011. The
maturity was prolonged to 31 December 2014 in 2011. In 2011 the loan was presented as a noncurrent liability and as a current liability in 2010.
In 2011, the parent company Vetropack Holding S.A., Switzerland granted a loan of EUR
2,500,000 to the Company. The loan was repaid on 3 January 2012.
O. Information on events occuring between the balance sheet date and the date of preparation of financial statements
No events with a material impact on the true and fair presentation of facts subject to the bookkeeping
occurred after 31 December 2011.
Notes to the financial statements
89
P. Informácie o vlastnom imaní
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom
prehľade:
Bežné účtovné obdobie
EUR
stav
k 31.12.2010
prírastky
Základné imanie
16 596 959
0
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
0
0
stav
k 31.12.2011
0
16 596 959
0
0
0
0
Zmena základného imania
0
0
0
0
0
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
0
0
0
0
0
Emisné ážio
0
0
0
0
0
Ostatné kapitálové fondy
0
0
0
0
0
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
0
0
0
0
0
1 180 163
0
0
107 807
1 287 970
Nedeliteľný fond
0
0
0
0
0
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
0
0
0
0
0
Nerozdelený zisk minulých
15 942 336
rokov
0
0
684 142
16 626 478
Neuhradená strata minulých rokov
0
0
0
0
0
2 156 136
2 090 708
0
-2 156 136
2 090 708
Vyplatené dividendy
0
0
1 364 187
1 364 187
0
Ostatné položky vlastného
imania
0
0
0
0
0
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa
0
0
0
0
0
2 090 708 1 364 187
0
36 602 115
Zákonný rezervný fond
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
Spolu
90
presuny
úbytky
Poznámky k účtovnej závierke
35 875 594
P. Information on equity
The movements of equity during the accounting period are presented in the table below:
Current accounting period
Transfers
Balance as at
31 Dec 2011
0
16,596,959
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Share premium
0
0
0
0
0
Other capital funds
0
0
0
0
0
Legal reserve fund (Non-distributable fund) from capital
contributions
0
0
0
0
0
Differences from revaluation
of assets and liabilities
0
0
0
0
0
Investment revaluation
reserve
0
0
0
0
0
Differences from revaluation in the event of merger,
amalgamation into a
separate accounting entity
or demerger
0
0
0
0
0
1,180,163
0
0
107,807
1,287,970
Non-distributable fund
0
0
0
0
0
Statutory funds and other
funds
0
0
0
0
0
15,942,336
0
0
684,142
16,626,478
0,
0,
0
0
0
2,156,136
2,090,708
0
(2,156,136)
2,090,708
Dividends paid
0
0
1,364,187
1,364,187
0
Other equity items
0
0
0
0
0
Account 491 – Equity of
sole trader
0
0
0
0
0
35,875,594
2,090,708
1,364,187
0
36,602,115
EUR
Balance as at
31 Dec 2010
Additions
Share capital
16,596,959
0
Own shares and own ownership interests
0
0
Change in share capital
0
Receivables related to
unpaid share capital
Legal reserve fund
Retained earnings from
previous years
Accumulated losses from
previous years
Net profit (loss) of the current accounting period
Total
Disposals
0
Notes to the financial statements
91
Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom
prehľade:
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
EUR
stav
k 31.12.2009
prírastky
Základné imanie
16 596 959
0
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
0
0
stav
k 31.12.2010
0
16 596 959
0
0
0
0
Zmena základného imania
0
0
0
0
0
Pohľadávky za upísané
vlastné imanie
0
0
0
0
0
Emisné ážio
0
0
0
0
0
Ostatné kapitálové fondy
0
0
0
0
0
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí
a rozdelení
0
0
0
0
0
1 082 884
0
0
97 279
1 180 163
Nedeliteľný fond
0
0
0
0
0
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
0
0
0
0
0
Nerozdelený zisk minulých
15 325 005
rokov
0
0
617 331
15 942 336
Neuhradená strata minulých rokov
0
0
0
0
0
1 945 575
2 156 136
0
−1 945 575
2 156 136
Vyplatené dividendy
0
0
1 230 965
1 230 965
0
Ostatné položky vlastného
imania
0
0
0
0
0
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej osoby - podnikateľa
0
0
0
0
0
2 156 136 1 230 965
0
35 875 594
Zákonný rezervný fond
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
Spolu
92
presuny
úbytky
Poznámky k účtovnej závierke
34 950 423
The movements of equity during the preceding accounting period are presented in the table below:
Preceding accounting period
Transfers
Balance as at
31 Dec 2010
0
16 596 959
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Share premium
0
0
0
0
0
Other capital funds
0
0
0
0
0
Legal reserve fund (Non-distributable fund) from capital
contributions
0
0
0
0
0
Differences from revaluation
of assets and liabilities
0
0
0
0
0
Investment revaluation
reserve
0
0
0
0
0
Differences from revaluation in the event of merger,
amalgamation into a
separate accounting entity
or demerger
0
0
0
0
0
1,082,884
0
0
97,279
1,180,163
Non-distributable fund
0
0
0
0
0
Statutory funds and other
funds
0
0
0
0
0
15,325,005
0
0
617,331
15,942,336
0,
0
0
0
0,
1,945,575
2,156,136
0
(1,945,575)
2,156,136
Dividends paid
0
0
1,230,965
1,230,965
0
Other equity items
0
0
0
0
0
Account 491 – Equity of
sole trader
0
0
0
0
0
2,156,136 1,230,965
0,
35,875,594
EUR
Balance as at
31 Dec 2009
Additions
Share capital
16 596 959
0
Own shares and own ownership interests
0
0
Change in share capital
0
Receivables related to
unpaid share capital
Legal reserve fund
Retained earnings from
previous years
Accumulated losses from
previous years
Net profit (loss) of the current accounting period
Total
34,950,423
Disposals
0
Notes to the financial statements
93
Účtovný zisk za rok 2010 bol rozdelený takto:
2010
Účtovný zisk
Prídel do zákonného rezervného fondu
2 156 136
107 807
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
0
Prídel do sociálneho fondu
0
Prídel na zvýšenie základného imania
0
Úhrada straty minulých období
0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
Iné
Spolu
684 142
1 364 187
0
2 156 136
O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2011 vo výške 2 090 708 EUR rozhodne
valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:
– prídel do zákonného rezervného fondu 104 535 EUR,
– vyplatenie dividend 1 323 000 EUR
– prevod na nerozdelený zisk minulých rokov 663 173 EUR.
94
Poznámky k účtovnej závierke
Profit for 2010 was distributed as follows:
2010
Accounting profit
Contribution to legal reserve fund
2,156,136
107,807
Contribution to statutory and other funds
0
Contribution to the social fund
0
Contribution for the purpose of increasing share capital
0
Settlement of losses of previous periods
0
Transfer to retained earnings
Payment of dividends to owners, members
684,142
1,364,187
Other
0
Total
2,156,136
The general meeting will decide on the distribution of profit in the amount of EUR 2,090,708 for the
2011 accounting period. The proposal presented by the statutory body to the general meeting is as
follows:
– contribution to the legal reserve fund in the amount of EUR 104,535,
– payment of dividends in the amount of EUR 1,323,000,
– transfer of profit to retained earnings from previous years in the amount of EUR 663,173.
Notes to the financial statements
95
Q. Prehľad peňažných tokov k 31. Decembru 2011
2011
2010
Peňažné toky z prevádzky
9 217 669
11 287 253
Zaplatené úroky
−394 533
−430 626
3 008
6 654
−156 642
150 198
−1 364 187
−1 230 965
7 305 315
9 782 514
0
0
7 305 315
9 782 514
−2 881 424
−2 630 889
9 261
195
426 688
0
−2 445 475
−2 630 694
−2 500 000
5 000 000
−750 000
−9 970 000
−3 250 000
−4 970 000
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov
1 609 840
2 181 820
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
2 726 938
545 118
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka
4 336 778
2 726 938
EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Prijaté úroky
Zaplatená daň z príjmov
Vyplatené dividendy
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami
Príjmy z mimoriadnych položiek
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Príjmy z predaja emisných kvót
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti
Príjmy/(splátky) prijatých úverov
Príjmy/(splátky) bankových úverov
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
96
Poznámky k účtovnej závierke
Q. Cash flow statement for the year ended 31 december 2011
2011
2010
Cash generated from operations
9,217,669
11,287,253
Interest paid
(394,533)
(430,626)
Interest received
3,008
6,654
Income tax paid
(156,642)
150,198
(1,364,187)
(1,230,965)
7,305,315
9,782,514
0
0
7,305,315
9,782,514
(2,881,424)
(2,630,889)
Sale of property, plant and equipment
9,261
195
Proceeds from sale of emission quotas
426,688
0
(2,445,475)
(2,630,694)
(2,500,000)
5,000,000
(750,000)
(9,970,000)
(3,250,000)
(4,970,000)
Net increase in cash and cash equivalents
1,609,840
2,181,820
Cash and cash equivalents at the beginning of year
2,726,938
545,118
Cash and cash equivalents at the end of year
4,336,778
2,726,938
EUR
Cash flows from operating activities
Dividends paid
Cash flow before extraordinary items
Proceeds relating to extraordinary items
Net cash inflow from operating activities
Cash flows from investing activities
Purchase of property, plant and equipment
Net cash outflow from investing activities
Cash flows from financing activities
(Repayment)/proceeds from received loans
Repayment of bank loans
Net cash outflow from financing activities
Notes to the financial statements
97
Peňažné toky z prevádzky
2011
2010
2 786 541
3 748 431
6 054 352
5 938 324
Opravná položka k pohľadávkam
240 659
−658 571
Opravná položka k zásobám
211 000
155 000
0
22 457
Nerealizované kurzové straty
9 183
2 259
Nerealizované kurzové zisky
−3 805
−15 228
−492 184
535 956
−9 204
−195
341 534
0
9 138 076
9 728 433
234 461
−233 212
−1 661 842
1 823 280
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia
pasív)
1 506 974
−31 248
Peňažné toky z prevádzky
9 217 669
11 287 253
EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových
a mimoriadnych položiek)
Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Zmarená investícia
Rezervy
Zisk z predaja dlhodobého majetku
Strata z predaja emisných kvót
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
Zmena pracovného kapitálu:
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných
pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)
Úbytok (prírastok) zásob
98
Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu
Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma
bankovými účtami.
Ekvivalenty peňažných
prostriedkov
Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok
zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny
jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú
lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou,
ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Poznámky k účtovnej závierke
Cash generated from operations
2011
2010
2 786 541
3 748 431
6,054,352
5,938,324
Value adjustment to receivables
240,659
(658,571)
Value adjustment to inventory
211,000
155,000
EUR
Net profit (before interest, tax and extraordinary items)
Adjustments for non-monetary transactions:
Depreciation and value adjustments to non-current assets
0
22,457
Unrealized exchange rate losses
Discontinued investment
9,183
2,259
Unrealized exchange rate gains
(3,805)
(15,228)
(492,184)
535,956
(9,204)
(195)
341,534
0
9,138,076
9,728,433
234,461
(233,212)
Provisions
Loss from sale of emission quotas
Loss (profit) on sale of property, plant and equipment
Operating profit before working capital changes
Changes in working capital:
Decrease (increase) in trade and other receivables
(including accruals/deferrals of assets)
(Increase) / decrease in inventory
(1,661,842)
1,823,280
Increase / (decrease) in liabilities
(including accruals/deferrals of liabilities)
1,506,974
(31,248)
Cash generated from operations
9,217,669
11,287,253
Cash
Cash is defined as cash on hand, equivalents of cash on hand, cash in current bank accounts, overdraft facility, and part of the balance of the cash in transit account tied to the transfer between the
current account and petty cash or between two bank accounts.
Cash equivalents
Cash equivalents are defined as current financial assets that are readily convertible to a known amount
of cash, which, as of the balance sheet date, do not entail the risk that their value will change considerably during the next three months, e.g. term deposits in bank accounts with a maximum of a three-month
notice, liquid securities held for trading, and priority shares acquired by the accounting entity, which are
due within three months of the balance sheet date.
Notes to the financial statements
99
13. marca 2012
Dátum zostavenia účtovnej závierky
..............................
Podpis štatutárneho orgánu
2. apríla 2012
Dátum schválenia účtovnej závierky
..............................
Podpis osoby zodpovednej
za zostavenie účtovnej závierky
..............................
Podpis osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva
100
Poznámky k účtovnej závierke
13. March 2012
Date of preparation of the financial statements
..............................
Signature of the statutory body
2. April 2012
Date of approval of the financial statements
..............................
Signature of the person
responsible for the preparation
of the financial statements
..............................
Signature of the person
responsible for bookkeeping
Notes to the financial statements
101
102
Vyjadrenie dozornej rady
Statement of the Supervisory Board
103
104
Správa audítora
Auditor’s Report
105
106
Správa audítora
Auditor’s Report
107
108
Správa o overení súladu
Report on Audit of Consistency
109
110
Správa o overení súladu
Report on Audit of Consistency
111
112
Správa o overení súladu
Report on Audit of Consistency
113
VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
Železničná 207/9
SK-914 41 Nemšová
Telefon +421 32 65 57 111
Fax +421 32 65 89 901
www.vetropack.sk
Download

výročná správa annual report 2011