Profil spoločnosti
Výročná správa
2008
Z A P A b e t o n S K s . r. o .
Výročná správa 2008
1
Obsah Výročnej správy
ZAPA beton SK s.r.o. za rok 2008
Všeobecná časť – vývoj spoločnosti
Profil spoločnosti
6
História a súčasnosť
6
Vlastníci spoločnosti
7
Štatutárne orgány spoločnosti
7
Vedenie spoločnosti
7
Základné údaje o spoločnosti
7
Organizačná štruktúra spoločnosti
8
Personálne ukazovatele
Trh transportbetónu a postavenie skupiny ZAPA beton v Slovenskej republike
9
10
Výroba a tržby skupiny ZAPA beton v Slovenskej republike
11
Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
12
Informácie o vplyve činnosti ZAPA beton SK s.r.o. na životné prostredie
13
Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená
14
Údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
14
Predpokladaný budúci vývoj podnikania
15
Finančná časť
Účtovná závierka ZAPA beton SK s.r.o. za rok 2008
16
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o. za rok 2008
19
Správa audítora k účtovnej závierke ZAPA beton SK s.r.o. za rok 2008
34
Návrh na rozdelenie zisku
35
Dcérske spoločnosti
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
Profil spoločnosti, základné údaje o spoločnosti
36
36
Účtovná závierka ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. za rok 2008
37
Správa audítora k účtovnej závierke ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. za rok 2008
40
SONDA, s.r.o.
42
Profil spoločnosti, základné údaje o spoločnosti
42
Účtovná závierka SONDA, s.r.o. za rok 2008
43
Správa audítora k účtovnej závierke SONDA, s.r.o. za rok 2008
46
Kontakty / Mapa prevádzok
47
Výročná správa 2008
3
4
Výročná správa 2008
Výročná správa 2008
5
Profil spoločnosti
História a súčasnosť
Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o., popredný výrobca transportbetónu na Slovensku, bola založená v roku 2001 ako 100 % dcérska
spoločnosť spoločnosti ZAPA beton a.s., jedného z najväčších producentov transportbetónu v Českej republike. Skupina ZAPA beton
je súčasťou nemeckého koncernu Dyckerhoff, ktorý patrí do talianskeho holdingu Buzzi Unicem, skupiny s celosvetovou pôsobnosťou
zaoberajúcou sa predovšetkým aktivitami v oblasti výroby cementu a transportbetónu.
Od svojho založenia sa spoločnosť veľmi dynamicky rozvíja. Ku koncu roku 2001 prevádzkovala 3 betonárne - v Hlohovci, Skalici
a Piešťanoch.
Do konca roka 2002 to už bolo celkom 13 betonární, do prevádzky boli uvedené betonárne v Bratislave, Banskej Bystrici, Novom
Meste nad Váhom, v Humennom, Trebišove a Prešove. V roku 2002 spoločnosť získala tiež prevádzkarne v Senici, Brezne, Rožňave
a Michalovciach. V tom istom roku ZAPA beton SK s.r.o. rozšírila svoju pôsobnosť prevzatím majetkových účastí v ZAPA beton, s.r.o.,
Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o. a Slovpanel Beton, a.s. aj do Košíc, Martina a Žiliny.
V roku 2003 boli uvedené do prevádzky betonárne v Michalovciach, Brezne. V Novom Meste nad Váhom a v Piešťanoch spoločnosť
ZAPA beton SK s.r.o. vybudovala a skolaudovala nové betonárne, vybavené recyklingom, a v Piešťanoch aj ohrevom kameniva a zámesovej vody pre celoročnú prevádzku.
V roku 2004 došlo k výstavbe novej betonárne v Košiciach, ktorá nahradila predtým existujúcu a tiež k zásadnej rekonštrukcii betonárne v Žiline. V Trnave začala spolu so spoločnosťou STRABAG s.r.o., prevádzkovať mobilnú betonáreň Stetter M2.
V roku 2005 sa spoločnosť rozrástla o novú prevádzku v Moste pri Bratislave. Koncom roku 2005 bola ZAPA beton SK s.r.o. prijatá
za člena Slovenskej asociácie výrobcov transportbetónu.
V roku 2006 sa ZAPA beton SK s.r.o. stala podľa objemu výroby transportbetónu druhou najväčšou spoločnosťou v SR, ktorá navyše
ako jediná má prevádzky vo všetkých krajoch SR.
V roku 2007 prvý krát presiahol obrat spoločnosti hodnotu 1 mld. Sk čiastočne aj vďaka jej novej expanzii. Betonárne v Seredi
a B. Bystrici boli opravené a čiastočne zrekonštruované a okrem zvýšenej kapacity ponúkajú teraz aj celoročnú prevádzku. Prevádzka
v Seredi bola vybavená aj novým recyklingom. Stará betonáreň z prevádzky Most pri Bratislave bola po celkovej oprave premiestnená do novo vzniknutej prevádzky v Holíči. Bola zahájená výroba na betonárni v Trenčíne. Veľkým úspechom bolo otvorenie novej prevádzky v Levoči, kde je nainštalovaná úplne nová výkonná betonáreň s celoročnou prevádzkou. V celoštátnej súťaži SAVT „O najekologickejšiu betonáreň“ vyhodnocovanej podľa pravidiel ERMCO, získala 1. cenu !
V roku 2008 sa ZAPA beton SK s.r.o. stala podľa objemu výroby najväčším výrobcom transportbetónu v SR. Na jar bola spustená
do prevádzky vynovená betonáreň v Prešove vybavená zariadením pre celoročnú prevádzku. V roku 2008 kúpila spoločnosť ZAPA
beton SK s.r.o. 100% obchodný podiel v spoločnosti SONDA, s.r.o. Koncom roku 2008 mala ZAPA beton SK s.r.o. 22 betonární, z toho
21 v prevádzke.
ZAPA beton SK s.r.o. je aj dodávateľom kameniva, suroviny potrebnej pre výrobu transportbetónu. Od roku 2002 spoločnosť prevádzkovala štrkovňu v Drahovciach – Maduniciach. V závere roka 2006 bola ťažba štrkopieskov v dobývacom priestore Drahovce ukončená a prevádzka vrátane strojného vybavenia bola presunutá na novo otvorené ložisko v Považanoch. Prostredníctvom SONDA, s.r.o.
prevádzkujeme štrkovňu v Mostu pri Bratislave a prostredníctvom maďarskej dcérskej spoločnosti ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. i štrkovňu v maďarskej Zsujte.
Spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. postupne zavádza a udržuje systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám
STN EN ISO 9001:2001 na svojich prevádzkach. K 31.12.2008 bol tento systém zavedený na 11 prevádzkach a správe.
Spoločnosť sa člení na správu v Bratislave a jednotlivé výrobné strediská po celom území Slovenska. Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
6
Výročná správa 2008
Profil spoločnosti
Vlastníci spoločnosti
Rozloženie obchodných podielov k 31.12.2008:
ZAPA beton a.s.
100 %
Štatutárne orgány spoločnosti
Konatelia:
Jan Petřík
Rudolf Hanták
Vedenie spoločnosti
Rudolf Hanták
Jan Petřík
Katarína Gáborová
Josef Sita
generálny riaditeľ
technický riaditeľ
ekonomická riaditeľka
výrobný riaditeľ
Základné údaje o spoločnosti
Obchodná firma:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Telefón:
Fax:
Http:
E-mail:
Dátum vzniku:
Právna forma:
Základné imanie:
Predmet podnikania:
ZAPA beton SK s.r.o.
35 814 497
SK2020283573
Vajnorská 142, P.O.Box 99, 830 00 Bratislava
+421 2 49105411
+421 2 49105420
www.zapa.sk
[email protected]
18.6.2001
spoločnosť s ručením obmedzeným
259.000.000 Sk
- výroba a predaj betónových zmesí (transportbetón)
- reklamná, propagačná a inzertná činnosť
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním
doplnkových služieb
- administratívne práce
- faktoring a forfaiting
- prenájom motorových vozidiel
- sprostredkovateľská činnosť
- poradenská činnosť v rozsahu predmetu
podnikania
- banská činnosť podľa § 2 písm. b/, c/, d/, e/ a
§ 3 písm. s/ zákona č. 51/1998 Zb. o banskej
činnosti, výbušninách, a o štátnej banskej
správe, v znení zákona č. 499/1991 Zb.,
zákona č. 154/1995 Z.z. a zákona č. 58/1998
Z.z. v zmysle banského oprávnenia, vydaného
Obvodným banským úradom v Bratislave č.
1004/2002 zo dňa 17.4.2002
- vnútroštátna nákladná cestná doprava
- výroba stavebných prvkov z betónu
- výroba výrobkov z betónu
Výročná správa 2008
7
Profil spoločnosti
Organizačná štruktúra ZAPA beton SK s.r.o.
valné
zhromaždenie
konatelia
asistentka
generálneho
riaditeľa
ekonomická
riaditeľka
advokátska
kancelária
generálny riaditeľ
technický riaditeľ
riaditeľ pre oblasť
lomov a štrkovní
(ZAPA beton a.s.)
výrobný riaditeľ
riaditeľ štrkovne Zsujta
(ZAPA BETON
HUNGÁRIA Kft.)
hlavná účtovníčka
správca IT
vedúci
obchodného úseku
vedúci betonárne
vedúci dopravy
hlavný technológ
účtovníčky
správa
pohľadávok
dispečer
asistentka
dopravy
fakturantky
obchodní
zástupcovia
miešač
vodiči
mzdy
a personalistika
8
technicko – investičný
manažéri
Výročná správa 2008
strojník / vodič
vedúci štrkovní
technológovia
obchodno – výrobný
vedúci
Personálne ukazovatele
Počet zamestnancov ZAPA beton SK s.r.o. (k 31.12.)
160
140
128
120
147
149
2007
2008
125
111
100
90
80
60
46
40
20
0
2002
2003
2004
2005
2006
Výročná správa 2008
9
Trh transportbetónu a postavenie skupiny ZAPA beton
v Slovenskej republike
Trh transportbetónu v Slovenskej republike 2003 - 2008
(tis. m3)
4 000
3 700
3 450
3 500
2 900
3 000
2 640
2 500
2 100
2 243
2 000
1 500
1 000
500
0
2003
2004
2006
2005
2007
2008
Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedenia spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o.
Trh transportbetónu v Slovenskej republike
podľa skupín výrobcov v roku 2008
(tis. m3)
1 400
1 278
ZAPA beton (Buzzi Unicem)*
14,3%
Holcim (vr. Hirostavbet, s.r.o.)*
13,4%
TBG Doprastav, a.s.*
11,4%
STRABAG s.r.o.*
6,3%
1 200
ALAS (Asamer)*
6,1%
1 000
Inžinierske stavby, a.s. (Colas)*
4,5%
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.*
3,6%
LADCE Betón, s.r.o. (Berger + Lafarge)*
2,3%
800
600
400
530
495
420
233
200
0
225
166
134
84
80
35
20
EKO - BETON, s.r.o.*
2,2%
CORRECT Betón, spol. s r.o.*
0,9%
HS Beton spol. s r.o.*
Ostatné
0,5%
34,5%
Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedenia spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o.
* členovia Slovenskej asociácie výrobcov transportbetónu
10
Výročná správa 2008
Výroba a tržby skupiny ZAPA beton v Slovenskej republike
Skupina ZAPA beton v Slovenskej republike 2001 - 2008
Výroba transportbetónu
3
(m )
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
6 160
74 155
156 415
250 766
367 521
399 750
491 890
529 782
0
28 467
0
0
0
0
0
0
ZAPA beton, s.r.o.
0
27 865
27 680
0
0
0
0
0
Slovpanel Beton, a.s.
0
7 773
0
0
0
0
0
0
Dyckerhoff Transportbeton
Slovensko, s.r.o.
6 160
138 260
184 095
250 766
367 521
399 750
491 890
529 782
ZAPA beton SK s.r.o.
celkom (m3)
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb*
(tis. Sk)
1 400 000
1 224 589
1 200 000
1 077 032
1 000 000
832 379
800 000
759 506
600 000
400 000
200 000 9 065
0
2001
432 249
350 230
229 831
2002 2003
2004 2005 2006 2007
2008
* vrátane spoločností vyrábajúcich kamenivo a ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
Výročná správa 2008
11
Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Vzhľadom k narastajúcim nárokom odberateľov na kvalitu stavebných výrobkov a k dynamickému vývoju na trhu stavebných materiálov a technologických postupov je potrebné, v spolupráci s externými organizáciami, neustále venovať pozornosť preverovaniu vlastností existujúcich produktov i vývoju nových druhov a tried betónov so špecifickými vlastnosťami. V súčasnosti je možné výberom
druhu cementu, vhodnou aplikáciou prímesí a prísad do betónu a dôslednou technologickou disciplínou dosahovať výrazné zlepšenie
vlastností čerstvého aj zatvrdnutého betónu, a zároveň šetriť energeticky a ekonomicky náročné materiály na jeho výrobu.
V súlade s potrebou uvádzania stavebných výrobkov na trh podľa požiadaviek Zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení
neskorších predpisov a Vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných
výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody, sme na certifikáciu vnútropodnikovej kontroly výroby betónu a kameniva, na ich
skúšky podľa platných STN EN a na činnosti spojené s výskumom a vývojom v oblasti výroby betónu v roku 2008 vynaložili 204 tis Sk.
12
Výročná správa 2008
Informácie o vplyve činnosti ZAPA beton SK s.r.o.
na životné prostredie
Vedenie spoločnosti stanovilo enviromentálnu politiku, ktorej hlavnou stratégiou je maximálna ochrana životného prostredia. V rámci
ochrany životného prostredia sa spoločnosť zaviazala monitorovať a plniť všetky právne požiadavky, ktoré sú pre ňu záväzné a úzko
spolupracovať a aktívne komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami. Neustále zvyšovanie efektívnosti ochrany životného
prostredia je dosahované využitím najmodernejších dostupných technológií, vlastných i externých odborníkov a technickým zariadením pre zabezpečenie bezprašného a bezodpadového výrobného cyklu na jednotlivých betonárňach.
V roku 2008 predstavovali ekologické investície* 1 458 tis. Sk a ekologické náklady** 2 116 tis. Sk.
V roku 2006 získala v celoštátnej súťaži o najekologickejšiu betonáreň prevádzka Trebišov 3. miesto, v roku 2007 prevádzka Levoča
1. miesto a v roku 2008 prevádzka Prešov 2. miesto.
*- Ekologické investície sú investície slúžiace k zlepšeniu, alebo udržaniu situácie v životnom prostredí
**- Ekologické náklady sú výdavky, ktoré vo výrobnom procese vedú k zlepšeniu alebo udržaniu situácie v životnom prostredí, napr. na ochranu
pred emisiami, likvidácie odpadov, ochranu vôd, obmedzenie hlučnosti, prašnosti a pod.
Výročná správa 2008
13
Významné riziká a neistoty
Údaje o dôležitých skutočnostiach
Významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená
V spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o. nie sú identifikované žiadne významné riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená.
Údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré je zostavená výročná správa, nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali osobitý
význam pre spoločnosť.
14
Výročná správa 2008
Predpokladaný budúci vývoj podnikania
V nasledujúcich rokoch bude pokračovať expanzia ZAPA beton SK s.r.o. do ďalších oblastí SR, ležiacich
predovšetkým na strategickej trase Bratislava – Košice. Prioritou bude získanie akvizície v poslednom
krajskom meste – Nitre, kde sa zatiaľ naša spoločnosť neetablovala. Veľký dôraz bude kladený aj na rekonštrukcie
a opravy existujúcich betonární s cieľom prispôsobiť ich výkon rastúcim potrebám trhu a umožniť ich
celoročnú prevádzku za súčasného zníženia emisií tuhých znečisťujúcich látok a zvýšeniu komfortu obsluhy.
Nemalá pozornosť bude venovaná aj zlepšeniu sociálneho zázemia našich zamestnancov. Pokračovať budeme
i v postupnom vyraďovaní starých autodomiešavačov a ich nahradzovaní novými, výkonnejšími a súčasne šetriacejšími životné
prostredie. Rozšírený by mal byť aj náš park autočerpadiel na betón. Podiel vlastnej dopravy by sa tak mal výrazne zvýšiť. V súvislosti
s rastúcou výrobou a predovšetkým nárokmi odberateľov sa predpokladá aj zvýšenie počtu pracovníkov v oblasti technológie a
zlepšenie ich vybavenosti. Najdôležitejšou úlohou bude optimalizácia receptúr za použitia najmodernejšej dostupnej techniky so
zreteľom na zmeny sortimentu a predovšetkým rast cien cementu. Veľkú pozornosť budeme naďalej venovať zvyšovaniu úžitkových
vlastností betónu, využitiu netradičných surovín ako sú popolček, veľmi jemno mletá troska a zlievarenský piesok.
Na našej prevádzke v Považanoch predpokladáme optimalizáciu výroby štrkopieskov. Nemenej významným bude zahájenie ťažby
štrkopieskov v Ducovom.
Naďalej budeme sledovať svetové trendy v oblasti techniky a technológie výroby betónu s cieľom zlepšenia jeho úžitkových vlastností
a zvýšenie podielu zákaznicky orientovaných receptúr. Predpokladá sa aj zvyšovanie vnútropodnikovej kontroly kvality a rozšírenie
procesu certifikácie systému kvality podľa STN ISO 9001 na ďalšie naše prevádzky.
V roku 2009 a 2010 môžeme očakávať dopad celosvetovej finančnej krízy a následnej krízy z nadvýroby aj v podmienkach
slovenského stavebníctva, obzvlášť výrazný v oblasti výroby transportbetónu. Jeho súčasťou bude aj negatívny vývoj platobnej
schopnosti firiem. Pokles investícií do veľkých projektov a presun ťažiska stavebnej výroby do oblasti pridruženej stavebnej výroby
a ukončovacích prác s nižšou potrebou transportbetónu budú mať vplyv na našu stratégiu v oblasti ďalšej expanzie, kedy sa budeme
viac orientovať na nevyhnutné opravy a rekonštrukcie existujúcich betonární so zaisteným trhom.
Výročná správa 2008
15
Účtovná závierka ZAPA beton SK s.r.o. za rok 2008
Súvaha k 31. decembru 2008
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné obdobie
STRANA AKTÍV
16
č.r.
Brutto
1
(v tis. Sk)
Korekcia
2
(v tis. Sk)
Netto
3
(v tis. Sk)
Netto
4
(v tis. Sk)
Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062
001
971 138
243 781
727 357
A.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)
002
-
-
-
636 460
-
B.
Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023
003
684 375
219 929
464 446
318 129
B.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až r. 012)
004
36 408
36 408
-
16
B.I.1.
Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/
005
247
247
-
-
B.I.2.
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/
006
-
-
-
-
B.I.3.
Softvér (013) - /073, 091A/
007
2 285
2 285
-
16
B.I.4.
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
008
-
-
-
-
B.I.5.
Goodwill (015) - /075, 091A/
009
33 876
33 876
-
-
B.I.6.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
010
-
-
-
-
B.I.7.
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093
011
-
-
-
-
B.I.8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A
012
-
-
-
-
B.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až r. 022)
013
489 009
183 521
305 488
306 468
B.II.1.
Pozemky (031) - 092A
014
44 929
-
44 929
31 176
B.II.2.
Stavby (021) - /081, 092A/
015
126 560
17 515
109 045
112 396
B.II.3.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
016
311 044
165 886
145 158
156 091
B.II.4.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/
017
-
-
-
-
B.II.5.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/
018
-
-
-
-
B.II.6.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
019
270
120
150
376
B.II.7.
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094
020
5 867
-
5 867
1 726
B.II.8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A
021
339
-
339
4 703
B.II.9.
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098
022
-
-
-
-
B.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)
023
158 958
-
158 958
11 645
B.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A
024
158 958
-
158 958
11 645
B.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A
025
-
-
-
-
B.III.3.
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A
026
-
-
-
-
B.III.4.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A
027
-
-
-
-
B.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A
028
-
-
-
-
B.III.6.
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A
029
-
-
-
-
B.III.7.
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A
030
-
-
-
-
B.III.8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A
031
-
-
-
-
C.
Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056
032
284 584
23 852
260 732
314 752
C.I.
Zásoby súčet ( r. 034 až 040)
033
24 284
-
24 284
19 767
C.I.1.
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
034
23 175
-
23 175
18 684
C.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
035
1 100
-
1 100
1 074
C.I.3.
Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A
036
-
-
-
-
C.I.4.
Výrobky (123) - 194
037
9
-
9
9
C.I.5.
Zvieratá (124) - 195
038
-
-
-
-
C.I.6.
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/
039
-
-
-
-
C.I.7.
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A
040
-
-
-
-
C.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až r. 047)
041
-
-
-
-
C.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
042
-
-
-
-
C.II.2.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A
043
-
-
-
-
C.II.3.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A
044
-
-
-
-
C.II.4.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
045
-
-
-
-
C.II.5.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
046
-
-
-
-
C.II.6.
Odložená daňová pohľadávka (481A)
047
-
-
-
-
C.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)
048
226 378
23 852
202 526
267 248
C.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
049
206 966
23 852
183 114
198 865
C.III.2.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A
050
16 585
-
16 585
7 924
C.III.3.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A
051
-
-
-
-
C.III.4.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A
052
-
-
-
-
C.III.5.
Sociálne poistenie (336) - 391A
053
-
-
-
-
C.III.6.
Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345 346, 347) - 391A
054
-
-
-
19
C.III.7.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
055
2 827
-
2 827
60 440
C.IV.
Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)
056
33 922
-
33 922
27 737
C.IV.1.
Peniaze (211, 213, 21X)
057
315
-
315
547
C.IV.2.
Účty v bankách (221A, 22X +/-261)
058
33 607
-
33 607
27 190
-
C.IV.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA
059
-
-
-
C.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/
060
-
-
-
-
C.IV.5.
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291
061
-
-
-
-
D.I.
Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064
062
2 179
-
2 179
3 579
D.I.1.
Náklady budúcich období (381, 382)
063
2 179
-
2 179
3 579
D.I.2.
Príjmy budúcich období (385)
064
-
-
-
-
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)
888
3 882 373
975 124
2 907 249
2 542 261
Výročná správa 2008
Účtovná závierka ZAPA beton SK s.r.o. za rok 2008
Súvaha k 31. decembru 2008
STRANA PASÍV
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
5
(v tis. Sk)
6
(v tis. Sk)
č.r.
Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116
065
727 357
636 460
A.
Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085
066
401 881
329 570
A.I.
Základné imanie súčet (r. 068 až 070)
067
259 000
259 000
A.I.1.
Základné imanie (411 alebo +/- 491)
068
259 000
259 000
A.I.2.
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)
069
-
-
A.I.3.
Zmena základného imania +/- 419
070
-
-
A.II.
Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)
071
1 033
1 033
A.II.1.
Emisné ážio (412)
072
-
-
A.II.2.
Ostatné kapitálové fondy (413)
073
2 793
2 793
A.II.3.
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)
074
50
50
A.II.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
075
(1 810)
(1 810)
-
A.II.5.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)
076
-
A.II.6.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)
077
-
-
A.III.
Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081)
078
5 147
3 344
A.III.1.
Zákonný rezervný fond (421)
079
5 147
3 344
A.III.2.
Nedeliteľný fond (422)
080
-
-
A.III.3.
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)
081
-
-
A.IV.
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084
082
64 390
30 120
A.IV.1.
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
083
64 390
30 120
A.IV.2.
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
084
-
-
A.V.
Výsledok hodpodárenia za účtovné obdobie /+-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)
085
72 311
36 073
B.
Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112
086
325 474
306 889
B.I.
Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)
087
8 213
7 626
B.I.1.
Rezervy zákonné (451A)
088
-
-
B.I.2.
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)
089
-
-
B.I.3.
Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)
090
8 213
7 626
B.II.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)
091
102 761
114 388
B.II.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)
092
-
-
B.II.2.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)
093
-
-
B.II.3.
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)
094
93 582
104 500
B.II.4.
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)
095
-
-
B.II.5.
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
096
-
-
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
097
-
-
B.II.7.
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)
098
-
-
B.II.8.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
099
338
319
B.II.9.
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
100
-
-
B.II.10.
Odložený daňový záväzok (481A)
101
8 841
9 569
B.III.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)
102
214 500
184 875
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 47XA)
103
99 721
142 529
B.III.2.
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
104
174
-
B.III.3.
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
105
32 304
31 860
B.III.4.
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)
106
66 615
162
B.III.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
107
-
-
B.III.6.
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
108
3 152
3 463
B.III.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
109
2 044
1 862
B.III.8.
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
110
10 469
3 242
B.III.9.
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
111
21
1 757
B.IV.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)
112
-
-
B.IV.1.
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
113
-
-
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
114
-
-
B.IV.3.
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
115
-
-
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)
116
2
1
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
117
-
-
C.I.2.
Výnosy budúcich období (384)
118
2
1
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118)
999
2 837 115
2 509 766
Výročná správa 2008
17
Účtovná závierka ZAPA beton SK s.r.o. za rok 2008
Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2008
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1
(v tis. Sk)
2
(v tis. Sk)
č.r.
18
I.
Tržby z predaja tovaru (604)
01
24 984
14 860
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)
02
25 041
15 287
+
Obchodná marža r. 01 - r. 02
03
(57)
(427)
II.
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07
04
1 161 765
1 058 934
II.1.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)
05
1 149 635
1 042 326
II.2.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)
06
38
794
II.3.
Aktivácia (účtová skupina 62)
07
12 092
15 814
B.
Výrobná spotreba r. 09 + r. 10
08
949 703
868 457
B.1.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)
09
750 301
674 422
B.2.
Služby (účtová skupina 51)
10
199 402
194 035
+
Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08
11
212 005
190 050
C.
Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)
12
80 742
71 587
C.1.
Mzdové náklady (521, 522)
13
59 672
53 136
C.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
14
-
-
C.3.
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
15
18 957
16 540
C.4.
Sociálne náklady (527, 528)
16
2 113
1 911
D.
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
17
3 018
2 650
E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)
18
43 166
48 581
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)
19
4 548
1 091
F.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
20
493
1 262
IV.
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
21
12 092
8 561
G.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)
22
17 697
20 158
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)
23
-
-
H.
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)
24
-
-
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + (-r. 23) - (-r. 24)
25
83 529
55 464
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
26
-
-
I.
Predané cenné papiere a podiely (561)
27
-
-
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 29 + r. 30 + r. 31
28
-
-
VII.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)
29
-
-
VII.2.
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)
30
-
-
VII.3.
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)
31
-
-
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)
32
-
-
J.
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
33
-
-
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
34
-
-
K.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
35
-
-
L.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565
36
-
-
X.
Výnosové úroky (662)
37
1 305
1 814
M.
Nákladové úroky (562)
38
7 314
4 783
XI.
Kurzové zisky (663)
39
16 455
1 280
N.
Kurzové straty (563)
40
4 694
4 485
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
41
7
1
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
42
491
484
-
XIII.
Prevod finančných výnosov (-) (698)
43
-
P.
Prevod finančných nákladov (-) (598)
44
-
-
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 + r. 37 - r. 38 + r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (-r. 43) - (-r. 44)
45
5 268
(6 657)
R.
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48
46
16 486
12 734
R.1.
- splatná (591, 595)
47
17 214
10 113
R.2.
- odložená (+/- 592)
48
(728)
2 621
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25 + r. 45 - r. 46
49
72 311
36 073
XIV.
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
50
-
-
S.
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
51
-
-
T.
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r. 54
52
-
-
T.1.
- splatná (593)
53
-
-
T.2.
- odložená (+/- 594)
54
-
-
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 50 - r. 51 - r. 52
55
-
-
Z.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)
56
-
-
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 49 + r. 55 - r. 56
57
72 311
36 073
Kontrolné číslo súčet (r. 01 až r. 64)
58
5 024 064
4 459 297
Výročná správa 2008
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
POZNÁMKY K ÚČTOVNÝM VÝKAZOM ZA ROK 2008
Obchodné meno spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
35 814 497
Poznámka: Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v tisícoch Sk (pokiaľ nie
je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).
I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Základné údaje o spoločnosti
ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
11. júna 2001
18. júna 2001
Výroba a predaj betónových zmesí,
banská činnosť,
prenájom nehnuteľností a motorových vozidiel.
Obchodné meno a sídlo
Dátum založenia
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)
Hospodárska činnosť
2. Zamestnanci
Počet zamestnancov k 31. 12. 2008
z toho: vedúci zamestnanci
151
4
3. Neobmedzené ručenie
Spoločnosť je jediným spoločníkom v spoločnosti SONDA, s.r.o.
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o. Bola zostavená za účtovné
obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov
účtovania pre podnikateľov.
5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2007
Účtovnú závierku spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o. za rok 2007 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa
25. apríla 2008.
6. Členovia orgánov spoločnosti
Konatelia
Ing. Jan Petřík – od 22. novembra 2002
Jorg Reiner Wild – od 22. novembra 2002 do 1. júna 2006
Ing. Rudolf Hanták – od 7. júla 2006
7. Štruktúra spoločníkov a ich podiel na základnom imaní
Spoločníci
ZAPA beton a.s., Praha
Podiel na základnom imaní
Hlasovacie práva
v tis. Sk
v%
v%
259 000
100
100
8. Konsolidovaná účtovná závierka
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Dyckerhoff AG, Biebricher Strasse 69, 652 03
Wiesbaden. Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu Dyckerhoff AG zostavuje spoločnosť Dyckerhoff AG, Biebricher Strasse
69, 652 03 Wiesbaden. Tieto konsolidované účtovné závierky sú uložené priamo v sídle uvedenej spoločnosti, alebo v sídle
spoločnosti ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4.
Výročná správa 2008
19
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY
1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania
pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j.
v slovenských korunách.
2. Účtovná závierka za rok 2008 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
Vedenie spoločnosti monitoruje možný dopad finančnej krízy a hroziacej ekonomickej recesie na činnosti spoločnosti. Vedenie
verí, že finančná kríza a recesia nebudú mať významný dopad na činnosti spoločnosti vzhľadom na charakter činností, dlhodobé
zmluvy uzavreté so zákazníkmi a na limitovanú mieru rizika spojenú s využívaním externých zdrojov financovania, hoci existuje
vnútorná neistota vyplývajúca zo súčasnej situácie.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady
a výnosy, ktoré sa vzťahujú k účtovnému obdobiu bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty,
ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo
krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky
a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
sa vykazuje v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie podniku vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré
majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu účtovnej závierky, ako aj na
vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym
novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií,
sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.
9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien. Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:
a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majtok
obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú
vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené
na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacia cena
je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady
vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného
nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď
sa o ňom účtuje.
e) Dlhodobý finančný majetok – investície v dcérskych účtovných jednotkách obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje
cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Zníženie hodnoty sa vyjadruje prostredníctvom
opravných položiek.
f) Zásoby obstarané kúpou – sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo,
prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Pri úbytku zásob sa
používa metóda váženého aritmetického priemeru.
20
Výročná správa 2008
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
g) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál,
priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou
činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.
Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích
zdrojov.
h) Pohľadávky:
• pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
• pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou, vrátane
nákladov súvisiacich z ich obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich hodnota v čase vykazovania.
i) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
j) Záväzky:
• pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
• pri prevzatí – obstarávacou cenou.
k) Rezervy – v očakávanej výške záväzku alebo poistno-matematickými metódami.
l) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
• pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
• pri prevzatí – obstarávacou cenou.
Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
m) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
n) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri
sadzbe 19 %, po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
o) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe
a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužité daňové odpočty
do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom
období, t. j. 19 %.
10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie
a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv,
opravných položiek a odpisov.
• Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho
zabezpečenia, odmeny, nevyfakturované dodávky a služby pri ktorých nie je známa presná výška záväzku. Ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
• Opravné položky sa vytvárajú:
k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 100 %, 180 – 365 dní 50 %, 1 – 179 dní 2 %, z ostatných pohľadávok
v lehote splatnosti 2 %.
• Plán odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do
používania. Drobný nehmotný majetok do výšky 50 000,- Sk sa účtuje priamo do nákladov.
Výročná správa 2008
21
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
Goodwill sa amortizuje počas 5 rokov.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedený dlhodobého majetku do používania.
Drobný hmotný majetok od 1 000 Sk do 20 000 Sk sa účtuje priamo do nákladov a sleduje sa v operatívnej evidencii. Drobný
dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je v rozmedzí nad 20 000 Sk do 30 000 Sk sa odpisuje
sa dva roky. Dlhodobý hmotný majetok nad 30 000 Sk sa odpisuje podľa určitých evidenčných skupín. Pozemky sa neodpisujú.
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov. Účtovné odpisy sú rovnomerné.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Druh majetku
Životnosť
Ročná sadzba odpisov
Budovy a stavby
40 rokov
Drobné stavby, prípojky, kontajnery kovové, betónové stroje
15 rokov
2,5 %
6,9 %
Dopravné prostriedky, kancelárska technika, stroje
4 roky
28,6 %
Technológia, mixy, plastové bunky, nakladače, cisterny, prívesy, WAP, nábytok, stroje, lode, pumy
8 rokov
13,4 %
Softvér
5 rokov
28,6 %
b) Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie obstarávacej
ceny sa vyjadruje prostredníctvom opravných položiek.
11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom určeným v kurzovom lístku NBS ku dňu
uskutočnenia účtovného prípadu a v účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu
sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 004 a 013 súvahy)
1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty
Riadok súvahy
Zriaďovacie
náklady
Softvér
Goodwill
Celkom
005
007
009
004
Obstarávacia cena
K 1. januáru 2008
247
2 285
33 876
36 408
Prírastky
-
-
-
-
Úbytky
-
-
-
-
Presuny
-
-
-
-
247
2 285
33 876
36 408
247
2 269
33 876
36 392
16
-
16
-
K 31. decembru 2008
Oprávky
K 1. januáru 2008
Ročný odpis
Prírastky
-
-
-
Úbytky
-
-
-
-
Presuny
-
-
-
-
247
2 285
33 876
36 408
K 1. januáru 2008
-
-
-
-
Prírastky
-
-
-
-
Úbytky
-
-
-
-
Presuny
-
-
-
-
K 31. decembru 2008
-
-
-
-
K 1. januáru 2008
-
16
-
16
K 31. decembru 2008
-
-
-
-
K 31. decembru 2008
Opravná položka
Zostatková hodnota
22
Výročná správa 2008
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty
Riadok súvahy
Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí
Ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Obstarávaný
dlhodobý
hmotný
majetok
Poskytnuté
preddavky
Celkom
014
015
016
019
020
021
013
Obstarávacia cena
K 1. januáru 2008
Prírastky
Úbytky
31 176
126 208
284 446
463
1 726
4 703
-
-
-
-
42 195
339
448 722
42 534
(82)
-
(1 972)
(193)
-
-
(2 247)
Presuny
13 835
352
28 570
-
(38 054)
(4 703)
-
K 31. decembru 2008
44 929
126 560
311 044
270
5 867
339
489 009
K 1. januáru 2008
-
13 812
128 355
87
-
-
142 254
Ročný odpis
-
3 703
39 503
226
-
-
43 432
Prírastky
-
-
-
-
-
-
-
Úbytky
-
-
(1 972)
(193)
-
-
(2 165)
Oprávky
Presuny
-
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2008
-
17 515
165 886
120
-
-
183 521
K 1. januáru 2008
-
-
-
-
-
-
-
Prírastky
-
-
-
-
-
-
-
Úbytky
-
-
-
-
-
-
-
Presuny
-
-
-
-
-
-
-
K 31. decembru 2008
-
-
-
-
-
-
-
Opravná položka
Zostatková hodnota
K 1. januáru 2008
31 176
112 396
156 091
376
1 726
4 703
306 468
K 31. decembru 2008
44 929
109 045
145 158
150
5 867
339
305 488
Prírastky hnuteľných veci predstavujú najmä nákup technológií (21 592 tis. Sk), automobilov (118 tis. Sk), ostatných strojov
(624 tis. Sk), inventár (399 tis Sk).
Vyradenia samostatne hnuteľných vecí predstavujú predaj autodomiešavačov (1 656 tis Sk), vyradenie kancelárskych strojov
(228 tis. Sk) a iné.
1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Predmet poistenia
Osobné automobily
Technológia a budovy
Zodpovednosť za škodu
Druh poistenia
Výška poistenia
(zostatková hodnota
poisteného majetku)
Názov a sídlo poisťovne
2008
2007
proti odcudzeniu, havarijné, zákonné
2 282
2 634
Generali, Bratislava
poistenie proti živelným pohromám
1 158
1 327
Generali, Bratislava
293
-
101
386
chyba výrobku
Nadnárodné poistenie
AIG Slovakia
AIG
1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na žiadny majetok a nemá obmedzené disponovanie so žiadnym dlhodobým nehmotným
a hmotným majetkom.
1.5. Majetok vo vlastníctve iných subjektov
Spoločnosť nemá žiadny majetok vo vlastníctve iných subjektov.
Výročná správa 2008
23
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
2. Dlhodobý finančný majetok (r. 023 súvahy)
2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku
Riadok súvahy
Podielové CP a
podiely v dcérskej
účtovnej jednotke
Celkom
024
023
Obstarávacia cena
K 1. januáru 2008
Prírastky
11 645
11 645
149 000
149 000
Úbytky
Kurzový rozdiel z precenenia
K 31. decembru 2008
-
-
(1 687)
(1 687)
158 958
158 958
Opravná položka
K 1. januáru 2008
-
-
Prírastky
-
-
Úbytky
-
-
Presuny
-
-
K 31. decembru 2008
-
-
Netto suma
K 1. januáru 2008
K 31. decembru 2008
11 645
11 645
158 958
158 958
Spoločnosť obstarala obchodný podiel v spoločnosti SONDA, s.r.o. vo výške 100 % v sume 149 000 tis Sk. Cena bola stanovená na
základe odhadu hodnoty v budúcnosti vyťažiteľného štrku na pozemku, ktorý vlastní SONDA. Celá suma bola v roku 2008 splatená.
Kurzový rozdiel z precenenia finančnej investície vznikol prepočtom finančnej investície v spoločnosti ZAPA BETON HUNGARIA Kft.
kurzom k 31. decembru 2008 a bol zaúčtovaný na účte 563 kurzové straty.
2.2. Dcérske spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom (r. 024 a 025 súvahy)
Obchodné meno a sídlo
spoločnosti
Obstarávacia
cena tis. Sk
Opravná
položka
tis. Sk
Počet
vlastnených
podielov ks
Menovitá
hodnota
podielu
tis. HUF
ZAPA beton HUNGARIA
k.f.t.
15 702
-
1
88 000
Celkom
15 702
-
1
88 000
Podiel na ZI
%
100
Vlastné imanie
Výsledok hospodárenia
Hlasovacie
práva
%
2008
2007
2008
2007
100
19 150
18 195
3 591
5 551
19 150
18 195
3 951
5 551
Primárnym predmetom činnosti spoločnosti ZAPA BETON Hungaria Kft. je ťažba a predaj štrku.
Obchodné meno a sídlo
spoločnosti
Obstarávacia
cena tis. Sk
Opravná
položka
tis. Sk
Počet
vlastnených
podielov ks
Menovitá
hodnota
podielu
tis. Sk
Podiel na ZI
%
Hlasovacie
práva %
100
100
SONDA s.r.o.
149 000
-
1
149 000
Celkom
149 000
-
1
149 000
Vlastné
imanie
2008
Výsledok
hospodárenia
2008
72 799
890
72 799
890
Spoločnosť posúdila ocenenie investícii k 31. decembru 2008 porovnaním ich obstarávacích cien vykázaných v súvahe a
odhadovanej hodnoty spoločnosti vyplývajúcej z hodnoty štrku. Na základe posúdenia nie je potrebné účtovať o opravnej položke
k investíciám.
2.3. Záložné právo a obmedzené disponovanie s dlhodobým finančným majetkom
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na žiadny finančný majetok a nemá obmedzené disponovanie so žiadnym dlhodobým
finančným majetkom.
3. Zásoby (r. 033 súvahy)
3.1. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na zásoby ani nemá obmedzené disponovanie so žiadnymi zásobami.
24
Výročná správa 2008
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
4. Pohľadávky (r. 041 a 048 súvahy)
4.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny:
31. december 2008
Kategória
pohľadávok
Do lehoty splatnosti
Dlhodobé (r. 041)
Krátkodobé (r. 048)
Po lehote splatnosti
< 30 dní
< 90 dní
< 180 dní
< 365 dní
Celkom
> 365 dní
-
-
-
-
-
-
-
121 036
47 826
28 558
5 534
4 436
18 988
226 378
31. december 2007
Kategória
pohľadávok
Do lehoty splatnosti
Dlhodobé (r. 041)
Krátkodobé (r. 048)
Po lehote splatnosti
< 30 dní
< 90 dní
< 180 dní
< 360 dní
Celkom
> 360 dní
-
-
-
-
-
-
-
185 577
50 848
24 305
6 041
3 892
13 943
284 606
4.2. Pohľadávky voči spriazneným osobám
Položka
Spriaznené osoby
Suma k 31. 12. 2008
Krátkodobé pohľadávky
ZAPA BETON Hungaria
Pohľadávky z obchodného styku (r. 049)
5 957
Sonda s.r.o.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke (r. 050)
14 537
ZAPA BETON Hungaria
8 385
Sonda s.r.o
8 201
Celkom
37 080
Položka
Spriaznené osoby
Suma k 31. 12. 2007
Krátkodobé pohľadávky
ZAPA BETON Hungaria Kft.
Pohľadávky z obchodného styku (r. 049)
4 246
Sonda s.r.o.
12 853
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke
a materskej účtovnej jednotke (r. 050)
ZAPA BETON Hungaria Kft.
Iné pohľadávky (r. 055)
Sonda s.r.o
7 924
60 440
Celkom
85 463
Pohľadávky voči ovládanej osobe k 31. decembru 2008 zahrňujú úročené pôžičky na prevádzkové účely poskytnuté dcérskym
spoločnostiam ZAPA beton Hungaria K.f.t. a Sonda, s.r.o.
Spoločnosť
Suma v tis. Sk
Úroková sadzba %
Dátum splatnosti
Záruka
Suma splatná v tis. Sk
v r. 2009
po r. 2009
-
ZAPA beton Hungaria K.f.t.
8 385
3M BRIBOR + 2 % p.a.
31. 12. 2009
Žiadna
8 385
Sonda s.r.o.
8 201
2,5 %
5. 1. 2009
Žiadna
8 201
-
16 586
-
Celkom
16 586
4.3. Opravné položky k pohľadávkam
Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:
Položka
Riadok
Stav k 1. 1. 2008
Tvorba
Zníženie
Zrušenie
Stav k 31. 12. 2008
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
049
Spolu
17 358
23 852
5 272
12 086
23 852
17 358
23 852
5 272
12 086
23 852
Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry.
4.4. Zabezpečenie pohľadávok
Spoločnosť nemá žiadne zabezpečenie pohľadávok.
4.5. Záložné právo a obmedzené nakladanie s pohľadávkami
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na žiadne pohľadávky ani nemá obmedzené disponovanie so žiadnymi pohľadávkami.
Výročná správa 2008
25
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
5. Finančné účty (r. 056 súvahy)
5.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre
Položka
Peňažné prostriedky
Pokladňa
Bankové účty bežné
Spolu
2008
2007
315
33 607
33 922
547
27 190
27 737
6. Časové rozlíšenie (r. 062 súvahy)
Položka
Náklady budúcich období
z toho najmä:
doprava
prenájom
ostatné
Spolu
Riadok
063
Položka
Náklady budúcich období
z toho najmä:
poistenie
prenájom
ostatné
Spolu
Riadok
063
K zúčtovaniu do 12 mesiacov
2 179
K zúčtovaniu nad 12 mesiacov
-
1 538
444
197
2 179
062
-
K zúčtovaniu do 12 mesiacov
3 579
K zúčtovaniu nad 12 mesiacov
-
2 357
443
879
3 579
062
Spolu k 31. 12. 2008
2 179
1 538
444
197
2 179
Spolu k 31. 12. 2007
3 579
-
2 357
443
879
3 579
IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1. Vlastné imanie (r. 066 súvahy)
1.1. Informácie o vlastnom imaní
Prehľad zmien vlastného imania je uvedený v časti XIII.
Zákonný rezervný fond je tvorený v požadovanej výške.
1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty
Výsledok hospodárenia roku 2007 sa po rozhodnutí valného zhromaždenia rozdelil nasledovne:
Druh prídelu
Prídel do zákonného rezervného fondu
Nerozdelený zisk minulých rokov
Zisk na rozdelenie spolu
Schválené rozdelenie zisku roku 2007
1 803
34 270
36 073
2. Rezervy (r. 087 súvahy)
2.1. Krátkodobé rezervy (r. 090 súvahy)
Charakteristika rezervy
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a poistné
Rezerva na energie
Rezerva na dopravu
Iné
Spolu
Stav k 1. 1. 2008
2 644
479
914
3 589
7 626
Tvorba
3 064
925
2 335
1 889
8 213
Použitie
2 644
479
914
3 589
7 626
Zrušenie
-
Stav k 31. 12. 2008
3 064
925
2 335
1 889
8 213
3. Záväzky (r. 091 a 102 súvahy)
3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti (r. 102 súvahy):
31. december 2008
Položka
Záväzky z obchodného styku (r. 103)
Nevyfakturované dodávky (r. 104)
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 105)
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 106)
Záväzky voči zamestnancom (r. 108)
Záväzky zo sociálneho poistenia (r. 109)
Daňové záväzky a dotácie (r. 110)
Ostatné záväzky (r. 111)
Spolu k 31. decembru 2008
26
Výročná správa 2008
do lehoty
99 721
174
32 304
66 615
3 152
2 044
10 469
21
214 500
Splatnosť
do 360 dní po lehote
-
nad 360 dní po lehote
-
Celkom
99 721
174
32 304
66 615
3 152
2 044
10 469
21
214 500
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
31. december 2007
Položka
do lehoty
142 529
31 860
162
3 463
1 862
3 242
1 757
184 875
Záväzky z obchodného styku (r. 103)
Nevyfakturované dodávky (r. 104)
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 105)
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 106)
Záväzky voči zamestnancom (r. 108)
Záväzky zo sociálneho poistenia (r. 109)
Daňové záväzky a dotácie (r. 110)
Ostatné záväzky (r. 111)
Spolu k 31. decembru 2007
Splatnosť
do 360 dní po lehote
-
Celkom
nad 360 dní po lehote
-
142 529
31 860
162
3 463
1 862
3 242
1 757
184 875
3.2. Dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (r. 091 súvahy):
31. decembra 2008
Položka
Dlhodobé voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 094)
Záväzky zo sociálneho fondu (r. 099)
Odložený daňový záväzok (r. 101)
Spolu k 31. decembru 2008
Do 1 roka
-
Od 1 do 5 rokov
93 582
338
8 841
102 761
Viac ako 5 rokov
-
Spolu
93 582
338
8 841
102 761
Do 1 roka
319
9 569
9 888
Od 1 do 5 rokov
104 500
104 500
Viac ako 5 rokov
-
Spolu
104 500
319
9 569
114 388
31. decembra 2007
Položka
Dlhodobé voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 094)
Záväzky zo sociálneho fondu (r. 099)
Odložený daňový záväzok (r. 101)
Spolu k 31. decembru 2007
K 31. decembru 2008 má spoločnosť úvery iba od spoločností v skupine v tomto členení:
Spoločnosť
ZAPA a.s.
ZAPA a.s.
ZAPA a.s.
Cement Hranice
Celkom
Suma (v
tis. Sk)
Istina
68 362
25 336
20 541
66 615
Mena
CZK
SKK
CZK
SKK
Zostatok k 31. 12.
2008 V SKK
77 317
25 336
23 233
66 615
192 501
Úroková sadzba
Dátum splatnosti
Ručenie
6M PRIBOR + 1,2 % p.a.
6M PRIBOR + 1,2 % p.a.
6M PRIBOR + 1 % p.a.
3M BRIBOR + 0,75 % p.a.
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2010
31. 12. 2009
žiadne
žiadne
žiadne
žiadne
Suma splatná v tis. Sk
v r. 2009 (r. 105, 106 súvahy)
32 304
66 615
98 919
po r. 2009 (r. 94 súvahy)
45 013
25 336
23 233
93 582
3.3. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Spoločnosť nemá žiadne záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.
3.4. Odložený daňový záväzok (r. 101 súvahy)
Spoločnosť využila možnosť vykázania odloženej daňovej pohľadávky a záväzku voči jednému daňovému úradu vo výslednej
výške, t. j. zápočtom daňového záväzku a pohľadávky (r. 101 súvahy).
Popis
Odložený daňový záväzok k 1. januáru
Odložená daň z príjmov zúčtovaná v bežnom roku do výkazu ziskov a strát – náklad/(výnos)
Odložený daňový záväzok k 31. decembru
2008
9 569
(728)
8 841
2007
6 948
2 621
9 569
Zdaniteľné dočasné rozdiely zahŕňajú najmä:
• opravné položky k pohľadávkam
• rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou hodnotou dlhodobého majetku.
3.5. Záväzky zo sociálneho fondu (r. 099 súvahy)
Počiatočný stav k 1. januáru 2008
Tvorba celkom:
z nákladov
zo zisku
iná tvorba
Čerpanie
Konečný stav k 31. decembru 2008
Suma
319
315
315
(296)
338
Výročná správa 2008
27
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
3.6. Záväzky voči spriazneným osobám
31. decembra 2008
Položka
Dlhodobé záväzky:
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 094)
Krátkodobé záväzky:
Záväzky z obchodného styku (r. 103)
Spriaznené osoby
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 105)
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 106)
Spolu
Suma k 31. 12. 2008
ZAPA beton a.s., Praha
93 582
Cement Hranice a.s.
ZAPA beton a.s., Praha
ZAPA beton Hungaria
ZAPA beton a.s., Praha
Cement Hranice
44 780
22 486
1 849
32 304
66 615
261 516
31.decembra 2007
Položka
Dlhodobé záväzky:
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 094)
Krátkodobé záväzky:
Záväzky z obchodného styku (r. 103)
Spriaznené osoby
Nevyfakturované dodávky (r. 104)
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (r. 105)
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (r. 106)
Ostatné záväzky (r. 111)
Spolu
Suma k 31. 12. 2007
ZAPA beton a.s., Praha
104 500
Cement Hranice a.s.
Sonda
42 242
2 581
31 860
162
181 345
ZAPA beton a.s., Praha
Cemen Hranice
4. Záväzky z finančného prenájmu (u nájomcu)
Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2008 a 31. decembru
2007 nasledovná:
Celková suma platieb
31. december 2008
Záväzky z finančného prenájmu
Splatné do 1 roka vrátane
Splatné od 1 do 5 rokov vrátane
Splatné po 5 rokoch
Mínus: nerealizované finančné náklady
Súčasná hodnota záväzkov z finančného prenájmu (istina)
Mínus: suma istiny splatná do 1 roka vrátane (vykázaná v krátkodobých záväzkoch r. 111)
Suma istiny splatná nad 1 rok (vykázaná v dlhodobých záväzkoch r. 100)
-
31. december 2007
674
5
669
Všetky záväzky z finančného prenájmu sú v slovenských korunách.
V. VÝNOSY
1. Výnosy z hospodárskej činnosti
1.1. Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 01, 05 výkazu ziskov a strát)
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:
Oblasť odbytu
Slovensko
Predaj celkom
2008
v tis. Sk
1 174 619
1 174 619
2007
%
100,0
100,0
v tis. Sk
1 057 186
1 057 186
%
100,0
100,0
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa typov výrobkov a služieb:
Výrobok/tovar/služba
Betón
Prepravné výkony
Ostatné
Predaj celkom
28
2008
v tis. Sk
959 554
179 220
35 845
1 174 619
Výročná správa 2008
2007
%
81,69
15,26
3,05
100,00
v tis. Sk
873 128
169 198
14 860
1 057 186
%
82,59
16,00
1,41
100,00
Celková suma platieb znížená o nerealizované
finančné náklady
31. december 2008
31. december 2007
-
669
(669)
-
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
1.2. Aktivácia (r. 07 výkazu ziskov a strát)
Položka
Aktivácia materiálu a tovaru
Aktivácia spolu
Účet
621
2008
12 092
12 092
2007
15 814
15 814
Aktivácia materiálu predstavuje ťažbu štrku v štrkovni Považany, ktorý je využívaná pre výrobu betónu na ostatných strediskách
spoločnosti.
1.3. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Položka
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu:
dlhodobý majetok
materiál
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
z toho:
prebytky na sklade – materiál
prijaté náhrady škôd
prefakturácia
výnosy z postúpenia pohľadávok
ostatné
Riadok
19
21
2008
4 548
4 253
295
12 092
2007
1 091
965
126
8 561
2 112
59
1 347
5 305
3 269
1 415
2 511
1 004
3 091
540
2. Výnosy z finančnej činnosti
Položka
Výnosové úroky
z toho:
úroky z pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti
Kurzové zisky:
realizované
nerealizované
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Riadok
37
39
41
2008
1 305
2007
1 814
461
16 455
1 742
14 713
7
459
1 280
324
956
1
VI. NÁKLADY
1. Náklady z hospodárskej činnosti
1.1. Výrobná spotreba
Položka
Náklady na predaný tovar
Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok
Služby
z toho hlavne:
opravy a údržba
cestovné
náklady na reprezentáciu
prepravné betónu
čerpanie betónu
nájomné betonárky
telefónne poplatky
likvidácia odpadu
iná preprava
ostatné
Riadok
02
2008
25 041
2007
15 287
09
750 301
674 422
10
199 402
194 035
23 757
870
402
78 035
35 200
961
2 040
2 117
1 226
54 794
32 189
491
1 347
77 429
27 717
792
2 273
1 668
1 682
48 447
1.2. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
Položka
Osobné náklady
z toho:
mzdové náklady
náklady na soc. zabezpečenie
sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy
Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu:
dlhodobý majetok
materiál
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Riadok
12
2008
80 742
2007
71 587
17
18
59 672
18 957
2 113
3 018
43 166
53 136
16 540
1 911
2 650
48 581
20
493
1 262
22
366
127
17 697
1 170
92
20 158
Výročná správa 2008
29
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
2. Finančné náklady
Položka
Nákladové úroky
Kurzové straty:
realizované
nerealizované
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Riadok
38
40
42
2008
7 314
4 694
1 798
2 896
491
2007
4 783
4 485
2 155
2 330
484
VII. DAŇ Z PRÍJMOV
Sadzba dane z príjmov pre rok 2008 je 19 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní. Spoločnosti vznikla daňová povinnosť na dani
z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2008 vo výške 17 213 543 Sk.
Odsúhlasenie dane z príjmov
Položka
Splatná daň z príjmov:
z bežnej činnosti (r. 47)
z mimoriadnej činnosti (r. 53)
Odložená daň z príjmov:
z bežnej činnosti (r. 48)
z mimoriadnej činnosti (r. 54)
Daň z príjmov celkom
2008
Položka
Zisk pred zdanením
Daň z príjmov pri sadzbe 19 %
Trvalé rozdiely:
pripočitateľné položky
odpočitateľné položky
Daň z príjmov celkom
2007
17 214
-
10 113
-
(728)
16 486
2 621
12 734
2008
88 796
16 871
2007
48 808
9 273
628
(1 013)
16 486
9 677
6 216
12 734
VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY
1. Prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy
Spoločnosť má v nájme (operatívny leasing) 2 osobné autá, 13 ks úžitkových áut a 11 ks autodomiešavačov, 7 ks nakladačov
a 3 betonpumpy, kde končí nájom do roku 2012. Nájom osobných áut končí v roku 2008 – 2011, nájom úžitkových končí v roku
2009- 2012 a nakladačov v roku 2008 – 2013.
Spoločnosť má v nájme administratívne priestory, prevádzky na výrobu betónu a pozemky od tretích osôb. Nájomné zmluvy sú
uzatvorené na dobu neurčitú.
2. Odpísané pohľadávky
Spoločnosť v roku 2008 odpísala pohľadávky v menovitej hodnote 5 272 tis. Sk. Spoločnosť odpísala pohľadávky v súlade s opatrením
MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva účinné od 1. januára 2007.
IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom,
ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne
precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.
S účinnosťou od 1. januára 2009 vstupujú do platnosti nové požiadavky na transferové oceňovanie vzťahujúce sa na transakcie
so zahraničnými spriaznenými osobami. Nové požiadavky stanovujú, že spoločnosť musí mať vopred vypracovanú dokumentáciu ku
každej transakcii so zahraničnými spriaznenými osobami, ktorá bude dokazovať, že transakcia bola vykonaná na princípe nezávislých
trhových cien. Spoločnosť v súčasnosti pracuje na zabezpečení súladu s novou požiadavkou slovenskej daňovej legislatívy, čo sa týka
podpornej dokumentácie k transferovému oceňovaniu platnému od 1. januára 2009.
30
Výročná správa 2008
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku
odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné
výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.
X. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Všetci štyria členovia vedenia majú k dispozícii služobné motorové vozidlá používané aj na súkromné účely. Vedeniu spoločnosti boli
vyplatené za rok 2008 brutto odmeny 2 932 646 Sk, ktoré nepredstavujú odmeny za členstvo v štatutárnych orgánoch.
XI. SPRIAZNENÉ OSOBY
Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní
presahuje 20 % (dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti).
Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so
spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.
Spriaznené osoby
Spoločníci
Podniky v skupine
Dcérske spoločnosti
Spolu
Spriaznené osoby
Spoločníci
Podniky v skupine
Dcérske spoločnosti
Sonda
Spolu
Zostatky a transakcie za rok končiaci 31. decembra 2008
Pohľadávky
Záväzky
Náklady
Výnosy
Iné
148 372
10 028
250
111 395
215 943
37 080
1 849
89 829
3 709
37 080
261 616
315 800
3 959
-
Zostatky a transakcie za rok končiaci 31. decembra 2007
Pohľadávky
Záväzky
Náklady
Výnosy
Iné
157 616
9 536
11
42 404
152 413
12 171
4 120
68 518
2 581
80 689
206 721
161 949
11
-
XII. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A DO DŇA
ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Konverzia na EUR
Od 1. januára 2009 vstúpila Slovenská republika do Eurozóny a slovenská koruna (Sk) bola nahradená novou platnou menou eurom
(EUR). Ako dôsledok spoločnosť prekonvertovala od tohto dátumu svoje účtovníctvo na eurá a takisto účtovná závierka v roku 2009
a nasledujúcich rokoch bude zostavovaná v eurách. Porovnateľné údaje budú prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.
XIII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA
Stav k 1. 1. 2008
Rozdelenie výsledku
hospodárenia za minulé
účtovné obdobie
Výsledok hospodárenia
za bežný rok
Stav k 31. 12. 2008
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
067
071
078
Výsledok
hospodárenia
minulých rokov
082
30 120
Výsledok
hospodárenia za
účtovné obdobie
085
36 073
Spolu
259 000
1 033
3 344
-
-
1 803
34 270
(36 073)
329 570
-
-
-
-
-
72 311
72 311
259 000
1 033
5 147
64 390
72 311
401 881
XIV. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe.
Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách
a časť zostatku účtu peniaze na ceste.
Výročná správa 2008
31
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:
Položka
Peniaze
Ceniny
Účty v bankách
Peniaze na ceste
Kontokorentný účet
Spolu
Účet
211
213
221.1
261
221.2
Zostavené dňa:
Podpisový záznam
člena štatutárneho
orgánu účtovnej
jednotky alebo
fyzickej osoby,
ktorá je účtovnou
jednotkou:
Ing. Rudolf Hanták
14. 3. 2009
Schválené dňa:
2008
191
124
2 910
30 697
33 922
2007
438
109
2 392
45
24 753
27 737
Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie
účtovnej závierky:
Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie
účtovníctva:
Katarína Gáborová
Andrea balážová
Príloha:
Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2008
Označenie
Názov položky
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
A.1.
pred zdanením daňou z príjmov (+/-)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)
Zmena stavu rezerv (+/-)
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
Úroky účtované do nákladov (+)
Úroky účtované do výnosov (-)
Kurzové rozdiely (+/-)
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje
za peňažný ekvivalent (+/-)
Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)
Vplyv
zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej
A.2.
činnosti
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
Zmena stavu zásob (-/+)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré
sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet
Z/S+A.1.+A.2.)
Prijaté úroky (+)
Výdavky na zaplatené úroky (-)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)
A.
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za
peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B.
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1.
Peňažné toky vo vlastnom imaní
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z
C.2.
finančnej činnosti
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)
C.
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných
D.
ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného
E.
obdobia
Zostatok
peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci
G.
účtovného obdobia (súčet D + E + F)
32
Výročná správa 2008
Skutočnosť v tis. Sk
Bežné účtovné
Predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
88 797
48 807
47 902
62 528
43 166
587
6 494
1 401
7 314
(815)
(11 817)
48 581
2 586
3 876
(788)
4 783
(1 814)
1 374
(3 887)
205
5 459
3 725
79 654
(8 922)
52 366
31 992
(4 704)
(57 001)
53 805
(5 726)
216 353
102 413
815
(246)
(12 764)
204 158
1 814
(4 783)
(14 384)
85 060
(42 536)
(43 908)
(149 000)
-
4 253
(187 283)
965
(42 943)
-
-
(10 689)
(8 125)
(10 021)
(669)
(7 417)
(19)
-
(689)
(10 690)
(8 125)
6 185
33 992
27 737
(6 255)
33 922
27 737
Poznámky k účtovným výkazom ZAPA beton SK s.r.o.
k 31. decembru 2008
Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na
bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom
a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.
Peňažné ekvivalenty
Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za
vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch
mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré
sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie
obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Výročná správa 2008
33
Správa audítora k účtovnej závierke
ZAPA beton SK s.r.o. za rok 2008
34
Výročná správa 2008
Návrh na rozdelenie zisku
Valné zhromaždenie spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o. dňa 20.05.2009 schválilo rozdelenie zisku vo výške 72 310 098,57 Sk
nasledovne:
1. tvorba rezervného fondu vo výške 5 % z čistého zisku, t.j. vo výške 3 615 504,93 Sk a
2. nerozdelený zisk vo výške 68 694 593,64 Sk.
Výročná správa 2008
35
Dcérske spoločnosti
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. – profil spoločnosti, základné údaje o spoločnosti
Spoločnosť bola založená v roku 2002 ako 100 % dcérska spoločnosť spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o. Spoločnosť prevádzkuje
štrkovňu v maďarskej Zsujte, nachádzajúcej sa pri hraniciach s východným Slovenskom. Hlavným cieľom jej založenia bolo zaistiť
dodávky štrkopieskov pre betonárne ZAPA beton SK s.r.o. vo východoslovenskom regióne.
Základné údaje o spoločnosti:
obchodné meno:
sídlo:
registračné číslo:
základné imanie:
vlastnícka štruktúra:
predmet činnosti:
štatutárny orgán:
konateľ:
36
Výročná správa 2008
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
3897 Zsujta, Béke u. 6
05-09-009640
88 000 000 HUF
100 % ZAPA beton SK s.r.o.
-prevádzkovanie štrkovní a pieskovní
-dobývanie a úprava nerastov inde neklasifikovaných
-výroba stavebných prvkov z betónu
-výroba transportného betónu
-výroba iných produktov z betónu, sadry a cementu
-veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi, prevádzkovaný agentmi
-veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym tovarom
-maloobchod s ďalším, inde nezaradeným priemyslovým tovarom
-maloobchod prevádzkovaný mimo predajne
-cestná nákladná doprava
-preprava tovaru a nákladu
-služby súvisiace s výstavbou a predajom nehnuteľností
-prenajímanie, prevádzkovanie nehnuteľností
-prenájom motorových vozidiel
-prenájom ďalších, inde nezaradených zariadení
-právne poradenstvo
-inžinierska činnosť, poradenstvo
-ostatné, nikam nezaradené služby pre podnikateľské subjekty
-inde nezaradené ďalšie služby
Ľudovít Monyok
Účtovná závierka ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
za rok 2008
SÚVAHA „A“ metóda - Majetok (aktíva)
údaje v tis. Ft
č. riadku
Názov položky
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Investičný majetok (02.+10.+18.r.) (účt.tr.1)
NEHMOTNÝ INVESTIČNÝ MAJETOK (03.+09.r.) (účt.sk.11)
Aktivované zriaďovacie a reorganizačné náklady
Náklady na výskum a vývoj
Oceniteľné práva (účet 113)
Nehmotný investičný majetok (účet 114)
Goodwill
Poskytnuté preddavky na nehmotný invest. majetok
Opravné položky k nehmotnému invest. majetku
HMOTNÝ MAJETOK ( r. 11 až 17)
Nehnuteľnosti a s nimi spojené oceniteľné práva (účt.sk.12)
Technické stroje a zariadenia, dopravné prostriedky (účt.sk.13)
Ostatné stroje, zariadenia a dopravné prostriedky (účt.sk.14)
Základné stádo a ťažné zvieratá
Investície, modernizácia (účt.sk.16)
Poskytnuté preddavky na investície
Opravné položky k hmotnému invest. majetku
FINANČNÉ INVESTÍCIE (r.19.až 25.)
Dlhodobé podiely v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom
Dlhodobé pôžičky v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom
Iné dlhodobé podiely
Poskytnuté dlhodobé pôžičky podnikom v skupine (podiel na ZI menej ako 50 % )
Iné dlhodobé poskytnuté pôžičky
Dlhodobé cenné papiere
Opravné položky k finančným investíciám
Obežný majetok (27.+34.+40.+45. r.)
ZÁSOBY (r. 28. až 33.) (účt.tr.2)
Materiál (účet 211, účet 212, účet 213)
Nedokončená výroba a polovýroba (účet 23)
Zvieratá
Hotové výrobky (účt.sk. 25)
Tovar (účt. sk. 26)
Poskytnuté preddavky na zásoby
POHĽADÁVKY (r. 35. až 39.)
Pohľadávky z predaja tovaru a služieb (odberatelia) (účt.sk. 31)
Pohľadávky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom (účt.sk. 32)
Pohľadávky voči podnikom v skupine
Pohľadávky vyplývajúce zo zmeniek
Ostatné pohľadávky (účt.465+466-467-468+469+36)
CENNÉ PAPIERE ( r. 41 až 44.)
Podiel v podniku s rozhodujúcim vplyvom
Ostatné podiely
Vlastné cenné papiere, podiely
Obežné cenné papiere
FINANČNÝ MAJETOK ( r. 46 až 47)
Pokladňa, ceniny (účet 381, účet 382)
Účty v bankách (účet 384, účet 385, účet 386, účet 389)
Časové rozlíšenie aktív ( r. 49 až 51)
Príjmy budúcich období (účet 391)
Náklady budúcich období (účt.sk. 39 )
Dohadné účty aktívne
52.
AKTÍVA SPOLU (01.+26.+48. r.)
Minulé účtovné obdobie
c
191 796
5 122
Opravy za minulé
účtovné obdobia
d
Bežné účtovné obdobie
e
178 582
4 659
5 122
4 659
186 674
45 248
100 324
1 149
173 923
41 493
91 479
998
39 953
39 953
81 880
26 510
5 378
339
128 236
63 810
13 622
2 992
16 389
4 404
25 107
22 089
48 604
6 147
31 065
53 757
3 388
15 064
11 392
35 305
6 766
76
6 690
14 790
10 669
123
10 546
29 053
14 790
29 053
288 466
335 871
Výročná správa 2008
37
Účtovná závierka ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
za rok 2008
SÚVAHA „A“ metóda - Zdroje (pasíva)
údaje v tis. Ft
č. riadku
38
Názov položky
a
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Vlastné imanie (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. r.)
I. Základné imanie zapísané v obch. registri (účet 411)
Z r. 54 Odkúpený podiel spoločníkov v menovitej hodnote
II. ZÁKLADNÉ IMANIE ZAPÍSANÉ - NESPLATENÉ (-)
III. KAPITÁLOVÉ FONDY
IV. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK MINULÉHO OBDOBIA (účet 413)
V. REZERVY
VI. OCEŇOVACIE ROZDIELY Z PRECENENIA MAJETKU
VII. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Účelové rezervy (r. 63. až 65)
Účelová rezerva k očakávaným záväzkom
Účelová rezerva k budúcim nákladom
Ostatné účelové rezervy
Záväzky (67.+71.+80. r.)
Odložené záväzky (r. 68. až 70).
Odložené záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom
Odložené záväzky voči podnikom v skupine
Ostatné odložené záväzky
DLHODOBÉ ZÁVAZKY ( r. 72. až 79.)
Dlhodobé prijaté pôžičky
Obchodovateľné cenné papiere
Záväzky z obchodovateľných cenných papierov
Úvery na investície a vývoj (účet 4442)
Iné dlhodobé úvery
Dlhodobé záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom
Dlhodobé záväzky voči podnikom v skupine
Iné dlhodobé záväzky
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (r. 81 a 83. až 89.)
Krátkodobé pôžičky
z r. 81 obchodovateľné cenné papiere
Krátkodobé úvery (účet 4442)
Preddavky poskytnuté odberateľmi
Záväzky z obchodného styku (tovar, služby) (účet 454+ účet 455)
Záväzky vyplývajúce zo zmeniek
Krátkodobé záväzky voči podnikom s rozhodujúcim vplyvom (účet 4521, účet 456)
Krátkodobé záväzky voči podnikom v skupine
Ostatné krátkodobé záväzky (účet 4522+462+463-464+účt.sk 47+účt.sk 48)
Časové rozlíšenie pasív (r. 91. až 93.) (účt.sk.48)
Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období (účt.sk 48)
Dohadné účty pasívne
94
PASÍVA SPOLU ( R. 53.+62.+66.+90.)
Výročná správa 2008
Minulé účtovné obdobie
c
137 495
88 000
Opravy za minulé
účtovné obdobia
d
Bežné účtovné obdobie
e
169 230
88 000
7 545
49 495
41 950
31 735
150 742
153 156
150 742
153 156
7 284
15
5 238
18 999
134 610
127 986
3 610
229
6 156
13 485
229
13 485
288 466
335 871
Účtovná závierka ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
za rok 2008
„A“ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
údaje v tis. Ft
č. riadku
01.
02.
I.
03.
04.
II.
III.
05.
06.
07.
08.
09.
IV.
10.
11.
12.
V.
VI.
VII.
A.
13.
14.
15.
16.
17.
VIII.
18.
19.
20.
21.
IX.
B.
C.
X.
XI.
D.
E.
XII.
F.
22.
23.
G.
Názov položky
Tržby z predaja tovaru v tuzemsku (účt.sk. 91+ účt.sk. 92)
Tržby z predaja tovaru v zahraničí (účet 931)
Tržby z predaja tovaru (01.+02.)
Zmena stavu zásob vlastnej výroby (účet 581)
Aktivácia majetku
Aktivácia vlastnej výroby a majetku (+/-03.+04.)
Ostatné tržby (úč. sk. 96)
z r. III. Rozpustené opravné položky
Spotreba materiálu (účt.sk. 51)
Nakupované služby (účt.sk. 52)
Ostatné služby (účt. sk. 53)
Náklady vynaložené na predaný tovar (účet 814)
Náklady vynaložené na predané služby (účet 815 + účet 816)
Náklady na materiál a služby (05.+06.+07.+08.+09.)
Mzdové náklady (účet 541)
Iné osobné náklady (účt.sk. 55)
Náklady na sociálne zabezpečenie (účt.sk. 56)
Osobné náklady (10.+11.+12.)
Odpisy majetku (účet 571, účet 572)
Ostatné náklady (účt.sk. 86)
z r. VII. opravné položky (účet 8661, účet 8662)
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (I+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)
Prijaté podiely na zisku a vklady
z r. 13: prijaté od podnikov s rozhodujúcim vplyvom
Kurzové zisky z prijatých podielov a vkladov
z r. 14: prijaté od podnikov s rozhodujúcim vplyvom
Výnosové úroky a kurzové zisky z finančných investícií
z r. 15: prijaté od podnikov s rozhodujúcim vplyvom
Ostatné prijaté úroky, ost. finančné príjmy (účet 974)
z r. 16: prijaté od podnikov s rozhodujúcim vplyvom
Výnosy z ostatných finančných operácií (účet 977)
Výnosy z finančných operácií (13.+14.+15.+16+17.) (účt.sk. 97)
Kurzové straty z finančných investícií
z r. 18: poskytnuté podnikom s rozhodujúcim vplyvom
Nákladové úroky (účet 871)
z r. 19: poskytnuté podnikom s rozhodujúcim vplyvom (účet 8712)
Opravné položky k podielom, cenným papierom, vkladom na bankových účtoch
Ostatné finančné náklady (účet 877)
Finančné náklady (18.+19.+/-20.+21.) (účt.sk. 87)
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z FINANČNEJ ČINNOSTI (VIII.-IX.)
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z BEŽNEJ ČINNOSTI (+/-A.+/-B.)
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK Z MIMORIADNEJ ČINNOSTI (X.-XI.)
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM (+/-C.+/-D.)
Daňová povinnosť (účet 891, účet 892)
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PO ZDANENÍ (+/-E.-XII.)
Podiel vyplácaný z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod podielu na hospodárskom výsledku
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PODĽA SÚVAHY (+/-F.+22.+23.)
Minulé účtovné obdobie
Opravy za minulé
účtovné obdobia
Bežné účtovné obdobie
15 364
246 903
262 267
-1 235
9 183
357 360
366 543
9 737
-1 235
20
15
43 629
67 373
5 965
37 538
223
154 728
22 723
3 057
7 903
33 683
13 414
6 284
2
52 943
9 737
3 970
133
40 591
81 834
2 409
124 844
2 585
252 263
24 582
3 763
8 554
36 899
13 854
19 443
176
57 791
6 249
6 249
10 812
10 812
5 598
4 705
4 741
4 640
9 557
15 155
-8 906
44 037
26 068
30 809
-19 997
37 794
44 037
2 087
41 950
37 794
6 059
31 735
41 950
31 735
Výročná správa 2008
39
Správa audítora k účtovnej závierke
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. za rok 2008
40
Výročná správa 2008
Správa audítora k účtovnej závierke
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. za rok 2008
Výročná správa 2008
41
Dcérske spoločnosti
SONDA, s.r.o. – profil spoločnosti, základné údaje o spoločnosti
Spoločnosť bola založená v roku 2000. V roku 2005 spoločnosť ZAPA beton SK s.r.o. prevzala vlastnícke práva k časti majetku
spoločnosti SONDA, s.r.o. súvisiaceho s výrobou betónu. V roku 2008 kúpila ZAPA beton SK s.r.o. 100 % obchodný podiel spoločnosti
SONDA, s.r.o.
Základné údaje o spoločnosti:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
základné imanie:
vlastnícka štruktúra:
predmet činnosti:
štatutárny orgán:
konateľ:
42
Výročná správa 2008
SONDA, s.r.o.
Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave
35 792 515
200 000 SK
100 % ZAPA beton SK s.r.o.
-kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod)
-kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod)
-dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania
nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a
likvidácia banských diel a lomov
-výroba transportného betónu
Katarína Gáborová
Účtovná závierka SONDA, s.r.o.
za rok 2008
Súvaha k 31. decembru 2008
Označenie
a
A.
B.
B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.
B.I.5.
B.I.6.
B.I.7.
B.I.8.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8.
B.II.9.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
C.
C.I.
C.I.1.
C.I.2.
C.I.3.
C.I.4.
C.I.5.
C.I.6.
C.I.7.
C.II.
C.II.1.
C.II.2.
C.II.3.
C.II.4.
C.II.5.
C.II.6.
C.III.
C.III.1.
C.III.2.
C.III.3.
C.III.4.
C.III.5.
C.III.6.
C.III.7.
C.IV.
C.IV.1.
C.IV.2.
C.IV.3.
C.IV.4.
C.IV.5.
D.I.
D.I.1.
D.I.2.
STRANA AKTÍV
b
Spolu majetok r. 002 + r. 003 + r. 032 + r. 062
Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353)
Neobežný majetok r. 004 + r. 013 + r. 023
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až r. 012)
Zriaďovacie náklady (011) - /071, 091A/
Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/
Softvér (013) - /073, 091A/
Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
Goodwill (015) - /075, 091A/
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až r. 022)
Pozemky (031) - 092A
Stavby (021) - /081, 092A/
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A
Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 024 až 031)
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A
Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A
Obežný majetok r. 033 + r. 041 + r. 048 + r. 056
Zásoby súčet ( r. 034 až 040)
Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/
Nedokončená výroba a polotovary (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A
Výrobky (123) - 194
Zvieratá (124) - 195
Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/
Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až r. 047)
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
Odložená daňová pohľadávka (481A)
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055)
Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A
Sociálne poistenie (336) - 391A
Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345 346, 347) - 391A
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A
Finančné účty súčet (r. 057 až r. 061)
Peniaze (211, 213, 21X)
Účty v bankách (221A, 22X +/-261)
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA
Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291
Časové rozlíšenie r. 063 a r. 064
Náklady budúcich období (381, 382)
Príjmy budúcich období (385)
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)
č.r.
c
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
888
Bežné účtovné obdobie
(v tis. Sk)
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto
4
171 402
Brutto
1
111 201
Korekcia
2
38 730
Netto
3
72 471
102 853
37 982
64 871
155 645
102 853
42 111
19 123
39 876
37 982
8 905
29 077
64 871
42 111
10 218
10 799
74 980
47 489
11 738
14 907
1 743
489
357
1 743
80 665
80 665
8 258
4 402
84
7 510
4 402
84
15 665
1 464
214
4 318
4 318
1 250
202
202
986
202
2 693
1 412
986
13 115
7 455
1 122
159
213
29
184
1 122
159
213
29
184
5 495
165
100
80
20
90
90
90
90
92
92
289 794
685 516
202
3 441
2 160
444 714
748
748
748
154 920
Výročná správa 2008
43
Účtovná závierka SONDA, s.r.o.
za rok 2008
Súvaha k 31. decembru 2008
Označenie
a
A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.II.5.
A.II.6.
A.III.
A.III.1.
A.III.2.
A.III.3.
A.IV.
A.IV.1.
A.IV.2.
A.V.
B.
B.I.
B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.6.
B.II.7.
B.II.8.
B.II.9.
B.II.10.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.9.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.
B.IV.3.
C.
C.I.1.
C.I.2.
44
STRANA PASÍV
b
Spolu vlastné imanie a záväzky r. 066 + r. 086 + r. 116
Vlastné imanie r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 085
Základné imanie súčet (r. 068 až 070)
Základné imanie (411 alebo +/- 491)
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)
Zmena základného imania +/- 419
Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077)
Emisné ážio (412)
Ostatné kapitálové fondy (413)
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)
Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081)
Zákonný rezervný fond (421)
Nedeliteľný fond (422)
Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)
Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 083 + r. 084
Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
Výsledok hodpodárenia za účtovné obdobie /+-/ r. 001 - (r. 067 + r. 071 + r. 078 + r. 082 + r. 086 + r. 116)
Záväzky r. 087 + r. 091 + r. 102 + r. 112
Rezervy súčet (r. 088 až r. 090)
Rezervy zákonné (451A)
Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)
Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)
Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až r. 101)
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
Odložený daňový záväzok (481A)
Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až r. 111)
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X,475A, 478A, 479A, 47XA)
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až r. 115)
Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a r. 118)
Výdavky budúcich období (383)
Výnosy budúcich období (384)
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 118)
Výročná správa 2008
č.r.
Bežné účtovné
obdobie
c
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
999
5
72 471
43 718
200
200
-
(v tis. Sk)
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
6
171 402
44 557
200
200
-
20
20
42 608
76 881
(34 273)
890
28 753
2 286
2 286
124
-
20
20
36 932
71 205
(34 273)
7 405
126 839
333
333
117
-
124
1
117
-
26 343
17 050
26
8 201
392
634
34
6
-
21 542
19 574
511
661
61
735
104 847
39 126
13 634
52 087
6
6
288 994
678 197
Účtovná závierka SONDA, s.r.o.
za rok 2008
Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembra 2008
Označenie
TEXT
č.r.
a
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
*
VI.
I.
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VIII.
J.
IX.
K.
L.
X.
M.
XI.
N.
XII.
O.
XIII.
P.
*
R.
R.1.
R.2.
**
XIV.
S.
T.
T.1.
T.2.
*
Z.
***
b
Tržby z predaja tovaru (604)
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A)
Obchodná marža r. 01 - r. 02
Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602)
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)
Aktivácia (účtová skupina 62)
Výrobná spotreba r. 09 + r. 10
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)
Služby (účtová skupina 51)
Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08
Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16)
Mzdové náklady (521, 522)
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
Sociálne náklady (527, 528)
Dane a poplatky (účtová skupina 53)
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 555, 557)
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-) (697)
Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-) (597)
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 + r. 21 - r. 22 + (-r. 23) - (-r. 24)
Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
Predané cenné papiere a podiely (561)
Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 29 + r. 30 + r. 31
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)
Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)
Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565
Výnosové úroky (662)
Nákladové úroky (562)
Kurzové zisky (663)
Kurzové straty (563)
Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
Prevod finančných výnosov (-) (698)
Prevod finančných nákladov (-) (598)
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 26 - r. 27 + r. 28 + r. 32 - r. 33 + r. 34 - r. 35 - r. 36 + r. 37 - r. 38 + r. 39 - r. 40 + r. 41 - r. 42 + (-r. 43) - (-r. 44)
Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r. 48
- splatná (591, 595)
- odložená (+/- 592)
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti r. 25 + r. 45 - r. 46
Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 53 + r. 54
- splatná (593)
- odložená (+/- 594)
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti r. 50 - r. 51 - r. 52
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 49 + r. 55 - r. 56
Kontrolné číslo súčet (r. 01 až r. 64)
c
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
(v tis. Sk)
Skutočnosť
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1
2
91
16
83
16
8
36 515
47 573
33 447
46 849
3 068
724
Bežné účtovné
obdobie
20 433
7 199
13 234
16 090
8 103
5 855
21 549
7 354
14 195
26 024
9 432
6 817
1 966
282
325
5 628
14 081
12 856
1 899
1 014
2 317
298
231
7 742
1 115
109
1 857
109
4 144
11 373
1 392
2 888
316
9
2 791
4 920
58
52
383
48
(1 572)
1 682
898
784
890
(2 171)
1 797
1 803
(6)
7 405
890
194 881
7 405
229 802
Výročná správa 2008
45
Správa audítora k účtovnej závierke
SONDA, s.r.o. za rok 2008
46
Výročná správa 2008
Kontakty / Mapa prevádzok
Betonárne
Banská Bystrica
Bratislava
Brezno
Hlohovec
Holíč
Humenné
Košice
Levoča
Martin
Michalovce
Most pri Bratislave
Nové Mesto nad Váhom
Piešťany
Prešov
Senica
Sereď
Skalica
Trebišov
Trnava
Žilina
Ostatné prevádzky
Most pri Bratislave - štrkovňa
Považany - štrkovňa
Zsujta - štrkovňa
Adresa
Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Cesta osloboditel'ov 203, 977 03 Brezno
Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec
Kopčianska 39, 908 51 Holíč
Jasenovská, areál Lesostavu, 066 01 Humenné
Teplárenska 2, 040 12 Košice
Novoveská cesta 38A, 054 01 Levoča
Kollárova 73, 036 01 Martin
Stavbárov 10, 071 01 Michalovce
Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave
Piešťanská 83, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Obchodná 2601/3, 921 01 Piešťany
Jesenná 12, 080 01 Prešov
Štefánikova 1476, 905 01 Senica
Vonkajší rad 3175, 926 01 Sereď
Dr. G. Schaefflera 6, 909 01 Skalica
Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
Zavarská cesta, 919 26 Zavar
Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Telefon
484 142 382
244 633 784
486 122 154
337 301 320
346 682 792
577 762 951
557 296 877
534 699 743
434 303 401
566 887 171
245 646 068-9
903 251 825
337 719 594
517 595 310
346 518 141
317 892 812
346 649 113
566 722 555
910 303 061
417 003 602
Obchodný zástupca
Ľudovít Tomčík
Alexander Jašík
Ľudovít Tomčík
Peter Andrejkovič
Peter Andrejkovič
Milan Šimko
Marta Együdová
Marta Együdová
Ľudovít Tomčík
Milan Šimko
Alexander Jašík
Peter Andrejkovič
Peter Andrejkovič
Marta Együdová
Peter Andrejkovič
Daniel Kolenič
Peter Andrejkovič
Milan Šimko
Daniel Kolenič
Ľudovít Tomčík
Kontakt
910 987 009
903 567 314
910 987 009
903 500 853
903 500 853
903 491 833
903 778 446
903 778 446
910 987 009
903 491 833
903 567 314
903 500 853
903 500 853
903 778 446
903 500 853
903 111 361
903 500 853
903 491 833
903 111 361
910 987 009
Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave
916 26 Považany - Obora
Béke u.6, 3897 Zsujta
[email protected]
[email protected]
[email protected]
245 646 069
903 560 064
46 587 430
Marián Pomšahár
Marek Lago
Tomáš Monyok
903 288 350
903 560 064
903 257 722
Žilina
Prešov
Levoča
Martin
Trenčín
Nové Mesto
nad Váhom
Skalica
Senica
Holíč
Považany
Humenné
Michalovce
Košice
Brezno
Zsujta
Banská Bystrica
Trebišov
Piešťany
Bratislava
Trnava
Hlohovec
Sereď
Most pri Bratislave
betonárne
concrete mixing plants
štrkovne
gravels pits
Výročná správa 2008
47
Profil spoločnosti
w w w. z a p a . s k
48
Výročná správa 2008
Download

2008 - ZAPA beton as