VÝROČNÁ SPRÁVA
OFZ, a. s., Istebné
za rok 2012
OBSAH
1. Vybrané ukazovatele .............................................................................................................. 3
2. Správne orgány a. s. ................................................................................................................ 3
3. Majetkové účasti OFZ, a. s. .................................................................................................... 4
4. Výroba .................................................................................................................................... 4
5. Predaj ...................................................................................................................................... 5
6. Finančná situácia .................................................................................................................... 7
7. Investičná činnosť................................................................................................................... 7
8. Zamestnanosť ......................................................................................................................... 7
9. Výkaz ziskov a strát................................................................................................................ 8
10. Súvaha - bilancia zdrojov a majetku ................................................................................. 10
11. Výrok audítora .................................................................................................................... 14
2
1. Vybrané ukazovatele
ukazovateľ
Výnosy
Hospodársky výsledok pred zdanením
Hospodársky výsledok po zdanení
Vlastné imanie
Základné imanie
Cudzie zdroje
€
2012
114 996 710 €
-2 502 244 €
-1 941 906 €
53 928 907 €
33 400 000 €
50 640 267 €
2. Správne orgány a. s.
Predstavenstvo
funkcia
Predseda
Člen
Člen
meno
Ing. Vladimír Klocok
Ing. Ľubomír Cimrák
Ing. Anton Sklarčík
Dozorná rada
funkcia
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
meno
Ing. Michal Suroviak
Ing. Daniel Ďaďo
Daniel Chomistek
Ing. Martin Klocok
Ing. Milan Bruncko
Ing. Jana Jančeková
Vedenie spoločnosti
funkcia
meno
Ing. Vladimír Klocok
Ing. Ľubomír Cimrák
Ing. Anton Sklarčík
Generálny riaditeľ
Obchodno-ekonomický riaditeľ
Výrobno-technický riaditeľ
3
€
2011
108 774 485 €
-2 195 028 €
-1 762 871 €
56 261 344 €
33 400 000 €
44 333 472 €
3. Majetkové účasti OFZ, a. s.
Majetkové účasti OFZ, a.s. v iných podnikoch k 31.12.2012
podiel na vlastnom imaní k
31.12.2012
podnik
€
%
DS Martin, a.s.
3 709 481
100,00%
ESI, s.r.o. Istebné
-69 646
100,00%
SES SK, a.s. K.N. Mesto
*
20,00%
Hutnictví železa, a.s. Praha
*
2,72%
* - Spoločnosti Hutníctví železa , a. s. Praha a SES Sk, a.s. K.N.Mesto nepredložili k
dátumu zostavenia poznámok údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia.
4. Výroba
Celkový objem vyrobených ferozliatin v roku 2012 bol 102.874 tt. V porovnaní s
predchádzajúcim rokom nastalo zvýšenie výroby spolu o 22.509 tt, čo je nárast o 28.0 % oproti
roku 2011. Zvýšenie výroby bolo spôsobené pomalým zvýšením spotreby ferozliatin, avšak na
nepriaznivý hospodársky výsledok a.s. mali dopad nižšie ceny ferozliatin ku koncu obdobia
a vyššie náklady na vstupné suroviny.
Vo vyrobenom sortimente prevažovala produkcia mangánových zliatin v celkovom
množstve 62.951 tt. Kremíkatých zliatin bolo vyrobených 32.726 tt.
Výroba plnených profilov dosiahla 7.197 ton, vyrábané boli hlavne profily plnené FeSiCa.
Z ostatných výrobkov spoločnosť vyrobila 5.070 tt Microsilica-Sioxidu, 12.920 tt
Grasimatu a 23.180 tt Simatu. Počas celého roka 2012 spoločnosť spracovávala celý výskyt
odpadov z hutníckej výroby na predajné výrobky resp. ich spotrebovala vo vlastnej výrobe.
Výrobné kapacity spoločnosti boli v priebehu roku 2012 využité na 84,6 %.
Výroba ferozliatin (tt) v OFZ, a.s. v roku 2012
výrobok
hmotná výroba (tt)
FeMnC
FeSiMn
FeSi
plnené profily
spolu
%
12 862
50 089
32 726
7 197
102 874
4
12,50%
48,69%
31,81%
7,00%
100,00%
5. Predaj
Spoločnosť predávala ferozliatiny predovšetkým stálym odberateľom na svojich tradičných trhoch
v SR, ČR, Poľsku, Srbsku, Rumunsku. Predaj na ostatné tradičné trhy v Rakúsku, Nemecku,
Taliansku a v balkánskych krajinách ostal o niečo nižší vzhľadom na vyššie dopravné náklady.
V danom období sa uskutočňoval predaj aj na vzdialenejšie trhy, napr. do Japonska.
Predaj v roku 2012 bol ovplyvnený najmä predajom ferozliatin aj na iné ako tradičné trhy
a. s., a preto vzrástol. Rozhodujúci podiel na predaji mali mangánové zliatiny, menší bol podiel
kremíkatých ferozliatin.
Predaj ferozliatin a plnených profilov predstavoval 89.958 tt, čo bolo vo finančnom
vyjadrení 94.507.335 €. Predaj vedľajších výrobkov bol 40.493 tt, v hodnote 236.866 €.
Spoločnosť realizovala takmer celý predaj priamo konečným spotrebiteľom ferozliatin.
5
6
6. Finančná situácia
V roku 2012 tržby za predaj vlastných výrobkov, tovaru a služieb predstavovali hodnotu
101.592.230 €. Akciová spoločnosť dosiahla v hodnotenom účtovnom období stratu po zdanení
vo výške 1.941.906 €. Celkové vlastné imanie predstavovalo k 31.12.2012 hodnotu 53.928.907 €,
základné imanie 33.400.000 €.
Finančná situácia spoločnosti bola ovplyvnená prepadom cien ferozliatin na trhoch a.s..
Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku vykázaného v bežnom účtovnom období:
Zúčtovanie straty
Kompenzácia s nerozdeleným ziskom minulých rokov
Spolu
Suma v EUR
1 941 906 €
1 941 906 €
7. Investičná činnosť
V roku 2012 boli investície smerované na rekonštrukcie, modernizácie (ReMo) a obmenu
vozového parku. Boli realizované tieto akcie investičného plánu :
a) výstavba :
- ReMo odprášenie linky č. 3
- ReMo filtračnej stanice
- hadicový filter na SiCa na úlety
b) nákupy :
- automobily 2 ks Volkswagen Passat 3c, BMW 530xd, Peugeot Partner, Audi A6
- čelný kolesový nakladač VOLVO
- klimatizačné zariadenie LG UT
- drvič oceľových triesok
Celkový objem investícii predstavuje 520.659,29 €.
8. Zamestnanosť
Priemerný počet zamestnancov v akciovej spoločnosti v roku 2012 dosahoval 482
pracovníkov, z toho riadiacich 35. Oproti predchádzajúcemu roku sa zamestnanosť v spoločnosti
znížila o 6,6 %.
V hodnotenom období bol dosiahnutý priemerný mesačný zárobok 1 055,80 €, čo v porovnaní
s predchádzajúcim rokom znamená nárast o 19,6 %.
V sociálnej oblasti a starostlivosti o zamestnancov akciová spoločnosť pokračovala
v zabezpečovaní a podpore sociálnych aktivít v oblasti závodného stravovania, rekondičných
pobytov a ďalších príspevkov zamestnancom podľa platnej Kolektívnej zmluvy.
7
9. Výkaz ziskov a strát
č.
1
2
trieda položka
I. Tržby z predaja tovaru (604)
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A)
3
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02
4
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07
5
bežné
účt.
obdobie
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602)
6
2. Zmena stavu vnútro organizačných zásob (+/- účtová skupina 61)
7
3. Aktivácia (účtová skupina 62)
8
9
10
11
12
13
646 891
1 977 285
12 134
110 150
340
101 592
230
40 377
100 879
412
101 742
768
-1 407 461
7 960 256
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10
Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok
B.1. 502, 503,505A)
659 025
predch.
účt.
obdobie
2 017 662
(501,
2. Služby (účtová skupina 51)
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08
C. Osobné náklady súčet r. 13 až 16
C.1. Mzdové náklady (521,522)
597 854
544 105
97 278 885
94 348 625
95 194 005
91 833 124
2 084 880
2 515 501
12 883 589
6 571 164
8 675 620
7 895 138
6 288 475
5 582 260
2 135 224
2 036 225
14
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
15
3. Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)
16
4. Sociálne náklady (527,528)
251 921
276 653
17
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53)
195 524
231 023
18
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
E. (551,553)
2 085 593
2 336 288
1 610 483
2 033 747
20
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642)
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
F. (541,542)
1 592 798
21
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam(+/-547)
4 211 175
-39 848
22
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)
961 563
2 657 909
23
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557)
920 546
1 686 046
24
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)
-2 225 621
-2 230 329
19
25
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)
26
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19
* - r.20 - r.21 + r.22 - r.23 +(- r.24)-(-r.25)
27
28
29
30
31
32
1 384 502
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
J. Predané cenné papiere a podiely (561)
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30+r.31 +r.32
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v
VII.1 spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665/10)
33
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)
34
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
35
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
IX. (664,667)
36
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
L. (564,567)
37
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/-565
38
X. Výnosové úroky (662)
1 392 968
1 021 368
39
N. Nákladové úroky (562)
1 400 842
954 541
8
40
XI. Kurzové zisky (663)
191 984
128 850
41
O. Kurzové straty (563)
353 502
89 983
42
43
44
45
46
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27 - r.28 + r.29 + r.33 - r.34 +
* r.35 - r.36 - r.37 + r.38 - r.39 + r.40 - r.41 + r.42 - r.43 + (-r.44) -(- r.45)
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r.46
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r.50
S. 1.
- splatná (591, 595)
50
2.
51
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r.47 – r.48
53
54
55
35 301
-2 502 244
-2 195 028
-560 338
-432 157
- odložená (+/-592)
5 396
13 769
-565 734
-445 926
-1 941 906
-1 762 871
-2 502 244
-2 195 028
-1 941 906
-1 762 871
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.52-r.53
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r.57
56
U. 1.
57
2.
58
-276 623
R. Prevod finančných nákladov (-) (598)
48
52
35 537
105 930
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698)
47
49
30 348
137 579
- splatná (593)
- odložená (+/-594)
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
* r.55
r.54 –
59
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)[r.47+r.54]
60
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596)
61
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)[r.51+r.58-r.60]
9
10. Súvaha - bilancia zdrojov a majetku
Označenie
Číslo
riadku
STRANA AKTÍV
a
b
c
Spolu majetok r. 002 + r. 030 + r. 061
001
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
súčet (r. 004 až 010)
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/
003
005
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
006
4. Goodwill (015) - /075, 091A/
007
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019, 01X) - /079, 07X, 091A/
008
6.
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041)093
009
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný
majetok (051) – 095A
010
A.II.1. Pozemky (031) - 092A
2. Stavby (021) - /081, 092A/
011
012
013
3.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/
014
4.
Pestovateľské celky trvalých porastov
(025) - /085, 092A/
015
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/
6.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) -094
017
018
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný
majetok (052) -095A
019
9.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
(+/-097) +/-098
020
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)
021
Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej
osobe
(061) – 096A
24 323 155
37 558 245
19 642 731
173 731
158 292
Netto 2
Netto
3
104 591 429
100 597 019
17 915 514
21 343 762
15 439
140 675
125 236
15 439
33 056
33 056
33 667 066
19 476 472
553 923
14 376 470
4 729 291
18 140 888
14 648 018
14 190 594
17 243 751
553 923
592 520
9 647 179
11 640 206
3 492 870
4 662 424
96 514
96 514
300 108
152 087
100 000
100 000
3 709 481
4 100 011
3 709 481
4 100 011
016
8.
A.III.1.
Brutto - časť 1
Korekcia – časť
2
128 914 584
004
2. Softvér (013) - /073, 091 A/
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020)
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
022
10
195 677
99 163
300 108
100 000
3 717 448
7 967
3 709 481
Podielové cenné papiere a podiely v
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) – 096A
023
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
(063, 065) - 096A
024
4.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
(066A) - 096A
025
5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(067, 069, 06XA) - 096A
026
6.
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 06XA), - 096A
027
7.
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)096A
028
8.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný
majetok
(053) - 095A
029
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055
030
2.
3.
B.I. Zásoby súčet ( r. 032 až 037)
031
B.I.1. Materiál (112,119, 11X) - /191, 19X/
2.
032
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
(121,122, 12X) - /192,193, 19X/
033
3. Výrobky (123) – 194
034
4. Zvieratá (124) – 195
035
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) – /196, 19X/
036
6.
Poskytnuté preddavky na zásoby
391A
(314A) –
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) – 391A
2. Čistá hodnota zákazky (316A)
037
038
039
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke (351A) – 391A
041
4.
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
(351A) - 391A
042
5.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
(354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
043
6.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A,
375A, 376A, 378A) - 391A
044
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A
2. Čistá hodnota zákazky (316A)
3.
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a
materskej účtovnej jednotke (351A) – 391A
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
664
664
91 288 644
4 680 424
31 289 776
10 080 218
2 457 678
17 893 899
11 089
846 892
12 841 135
900 600
86 608 220
79 158 163
31 289 776
22 153 119
10 080 218
9 729 914
2 457 678
1 092 526
17 893 899
11 298 796
11 089
3 657
846 892
28 226
12 841 135
9 400 972
900 600
1 140 000
11 339 720
8 225 891
600 815
35 081
38 697 831
40 054 746
15 795 346
17 773 633
15 404 311
15 566 996
040
3.
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)
7 303
7 303
045
046
047
11 339 720
600 815
43 378 255
4 680 424
20 307 796
4 512 450
048
049
050
11
15 404 311
(351A) - 391A
5.
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
(354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A
6. Sociálne poistenie (336) - 391A
051
052
7.
Daňové pohľadávky a dotácie
(341, 342, 343, 345,346,347) - 391A
053
8.
Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A,
375A, 376A, 378A) - 391A
054
B.IV. Finančné účty súčet (r.056 až 060)
055
B.IV.1
Peniaze (211, 213, 21X)
.
3 119 337
4 546 811
167 974
3 779 478
68 701
056
2. Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)
057
3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako
jeden rok (22XA)
058
4.
Krátkodobý finančný majetok
(251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/
059
5.
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259,314A) - /291/
060
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až 065)
3 710 777
061
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)
67 695
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
063
3. Príjmy budúcich období dlhodobé(385A)
064
4. Príjmy budúcich období krátkodobé(385A)
065
066
067
068
069
trieda
60 525
7 170
Strana Pasív
Spolu vlastné imanie a záväzky r. 067 + r. 088 + r. 121
A Vlastné imanie r. 068+ r. 073+ r. 080 + r. 084 + r. 087
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072)
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/-491)
070
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)
071
3. Zmena základného imania +/- 419
072
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)
073
074
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)
2. Ostatné kapitálové fondy (413)
076
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418)
077
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)
078
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)
080
4 378 837
4 775 767
3 779 478
7 549 326
68 701
71 985
3 710 777
7 477 341
67 695
95 094
60 525
89 136
7 170
5 958
Dátum: 31.12.2012
bež. účt. obd. pred. účt. obd.
104 591 429
100 597 019
53 928 907
56 261 344
33 400 000
33 400 000
33 400 000
33 400 000
3 693 876
4 084 406
3 693 876
4 084 406
806 386
806 386
806 386
806 386
A.II.1. Emisné ážio (412)
075
079
1 938 350
062
Pozn.: Štruktúra pasív je v súlade s oficiálnymi finančnými výkazmi SR
č.
3 119 337
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)
A.III. Fondy zo zisku
súčet (r. 081 až r. 083)
081 A.III.1. Zákonný rezervný fond (421)
082
2. Nedeliteľný fond (422)
083
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)
12
084
085
086
087
088
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 085 + r. 086)
A.IV.1
. Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
A.V. /+ -/ r.001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)
B. Záväzky r. 089 + r. 094 + r. 106 + r. 117 + r.118
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)
090
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A)
091
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)
092
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)
094
095
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)
17 970 551
19 733 423
-1 941 906
-1 762 871
50 640 267
44 333 472
276 681
152 650
154 505
109 625
122 176
43 025
10 527
5 486
10 527
5 486
12 994 362
7 691 950
11 303 342
6 274 404
608 485
11 900
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)
096
2. Čistá hodnota zákazky (316A)
097
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)
098
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)
099
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)
100
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)
101
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)
102
8. Vydané dlhopisy (473A /-/ 255A)
103
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472)
104
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)
105
11. Odložený daňový záväzok (481A)
106
19 733 423
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
089
093
17 970 551
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)
107 B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)
108
2. Čistá hodnota zákazky (316A)
109
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A)
110
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)
111
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)
112
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
4 647
4 647
113
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
677 356
333 959
114
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)
272 638
209 517
115
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
127 877
88 369
116
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47XA)
117
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,/-/255A)
118
B.V. Bankové úvery (r.119 + r.120)
119
120
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
121
C. Časové rozlíšenie súčet (r.122 až r. 125)
122
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)
123
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)
124
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
125
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
13
17
769 154
29 939 759
30 487 759
7 418 938
5 995 627
531 103
796 654
6 887 835
5 198 973
22 255
2 203
22 255
2 203
11. Výrok audítora
14
15
16
17
Download

1. Vybrané ukazovatele