Tucet dôvodov pre použitie transportbetónu pri
stavaní
Transportbetón – komfort a trvanlivosť
1) Transportbetón – osvedčený materiál s veľkou tradíciou
Z betónu sa stavia už viac ako 100 rokov a za posledných 50 rokov sme svedkami širokého
využitia betónu aj za použitia súvisiacej služby s jeho použitím – dopravy betónu až na
stavenisko k zákazníkovi, táto služba dala vzniknúť pojmu „transportbetón“ (transportovaný
betón). Dá sa povedať, že aj na Slovensku od začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia
sa začala éra rozvoja využívania transportbetónu realizátormi stavieb. Sprvu sme boli
svedkami využívania transportbetónu len pre veľké stavby, ale zmeny po roku 1989 (po
zrušení obmedzení pre predaj transportbetónu súkromných osobám) priniesli aj čoraz väčšie
využívanie transportbetónu aj na menšie stavby a aj jeho čoraz širšie používanie súkromníkmi
pri individuálnej bytovej výstavbe.
2) Transportbetón – zaručená kvalita
Tým, že je betón vyrábaný priemyselne je možné zabezpečiť jeho kvalitu, ktorá je
nezrovnateľná s kvalitou betónu vyrobeného jeho ručným miešaním na stavbe.
Transportbetón sa vyrába v betonárni, kde je dávkovanie zložiek betónu veľmi presne,
spravidla riadené počítačom. Jednotlivé zložky betónu (cement, kamenivo) sú starostlivo
skladované, takže nedochádza k ich znečisteniu alebo zhoršeniu ich vlastností (napr. použitím
cementu s dlhodobým skladovaní). Okrem toho garancia za kvalitu betónu výrobcom
transportbetónu vyplýva aj z príslušných zákonov a preto si žiaden výrobca nemôže dovoliť
dodať aj na malú stavbu nekvalitný betón, pretože v prípade reklamácie by znášal všetky
náklady na opravu vybetónovanej betónovej alebo železobetónovej konštrukcie (ktoré sú vždy
veľmi vysoké). Pracovníci betonární sú pravidelne školení a veľká pozornosť sa venuje
vnútropodnikovej kontrole kvality výrobného procesu. Okrem toho betonárne sa pravidelne
kontrolované nezávislými orgánmi, ktoré kontrolujú dodržiavanie procesu vnútropodnikovej
kontrole kvality, ktorý bol podmienkou pre zahájenie výroby a predaja transportbetónu danej
betonárne.
Dôležitosť kvality vyrobeného betónu nie je spravidla zrejmá hneď po betonáži, no každý
stavebník ju ocení už po desiatich rokoch. Všeobecne sú známe prípady rozpadu betónu
(alebo aspoň postupného rozrušovania povrchovej vrstvy betónu) po 10 – 15 rokoch, čo
nemôže nastať u kvalitne zhotoveného betónu. Ten spravidla udrží svoje vlastnosti minimálne
50 rokov, ale jeho kvalitnou výrobou a určitými opatreniami pri jeho výrobe, ukladaní,
zhutňovaní a ošetrovaní možno dosiahnuť udržanie týchto vlastností i po dobu 100 rokov.
Každý si vie vypočítať, že je lepšie budovať betónovú konštrukciu (či už je to chodník,
oporný múr alebo schody) jeden krát z kvalitného betónu, ako napr. po 20 rokoch pracne
vyhadzovať drobiaci sa betón a betónovú konštrukciu znovu betónovať. Všetky opravy
nekvalitného betónu znamenajú veľké finančné náklady a ich trvácnosť je otázna.
3) Transportbetón – stavať aj za horších poveternostných podmienok
Tým, že výroba betónu sa vykonáva priemyselným spôsobom, dovoľuje použitie prísad na
výrobu betónu, ktoré umožňujú optimalizovať vlastnosti betónu pre dané ročné obdobie a tak
zlepšiť vlastnosti betónu pri jeho spracovaní na stavbe (v lete spomaliť tuhnutie betónu a za
chladného počasia naopak urýchliť nárast pevnosti betónu, aby tento mohol čím skôr
zatuhnúť a znášať i nízke teploty. V tejto problematike Vám poradia technológia betonární
u výrobcov transportbetónu a poradia Vám, ako betónovať i za teplôt blízkych bodu mrazu.
Za týchto teplôt už vôbec nemožno uvažovať s ručnou výrobou betónu pre betonáž.
betónových konštrukcií
4) Transportbetón – stavať rýchlo a hospodárne
Stavanie za použitia transportbetónu je rýchle a tým aj hospodárne. Toto obzvlášť platí, ak sa
betónujú základy rodinného domu za použitia prenajatého debnenia. Rýchlosť výstavby sa
dosahuje tým, že transportbetón, ktorý je na stavenisko dopravovaný domiešavačmi, je ďalej
na stavbe dopravovaný čerpadlom na betón, ktoré výrazne znižuje prácnosť pri doprave
betónu na stavbe. Dodávka transportbetónu na stavbu presne v potrebný čas zabraňuje
prestojom na stavbe. Výrazne sa tiež zníži i potrebný počet pracovníkov pri betonáži
a najpracnejšie je už len zahladzovanie povrchu betónu (napr. pri betonáži stropných dosiek).
Hadica čerpadla na betón dosiahne na každé miesto na stavbe a tak 1 pracovník postačí na
rozprestieranie betónu na ľubovoľné miesto stavby a betonáž môže byť ukončená za krátky
čas 1 – 2 hodiny (podľa zložitosti betónovanej konštrukcie). Kratšia doba betonáže znamená
úsporu pracovných hodín pracovníkov a tým i menšie náklady na mzdy. Časové porovnanie
betonáže napr. stropnej betónovej dosky na 1.poschodí rodinného domu pri ručnej výrobe
betónu s betonážou za použitia transportbetónu a čerpadla na betón je nezrovnateľné,
nehovoriac už o možnosti vytvárania nežiaducich pracovných škár v betóne pri jeho ručnej
výrobe a rozvážaní na stavbe.
5) Transportbetón – vhodný pre široký rozsah konštrukcií
Za použitia transportbetónu možno zhotovovať všetky druhy konštrukcií, či už ide
o základové dosky, nosné steny, podlahy, stropy, schodištia, strešné terasy, chodníky, oporné
múry, bazény, ale aj obvodové steny (v kombinácii s tepelno-izolačným materiálom).
V kombinácii s izolačnými materiálmi obvodové steny vytvárané z transportbetónu ľahko
dosiahnu požadované hodnoty, čo sa využíva pri malých a stredných bytových stavbách a toto
šetri náklady na kúrenie, čo iste poteší každého stavebníka. Za použitia moderných
systémových debnení je možné vytvoriť každý druh konštrukcie z transportbetónu
v kombinácii s čerpadlom na betón, naviac umožnia rýchlo vybetónovať túto konštrukciu.
Pevnosť materiálu umožňuje zmenšovať hrúbku konštrukcií, čo šetrí priestor. Napr. pri dome
so základovou plochou 100 m2 je môže byť takto získaných až šesť štvorcových metrov
dodatočnej plochy naviac, ako pri použití tradičného muriva.
6) Transportbetón – pevnosť a trvácnosť aj za vplyvu poveternostných podmienok
Betón má oprávnene povesť veľmi pevného, odolného a trvácneho materiálu. Táto odolnosť
mu umožňuje ponúknuť z hľadiska bezpečnosti početné úžitkové vlastnosti: odolnosť voči
ohňu, erózii, záplavám, zemetraseniu, násilnému vniknutiu, výbuchom a iným škodlivým
vplyvom. Tento materiál má už vo svojej podstate odolnosť voči korozívnym účinkom a voči
obrusovaniu. Trvácnosť materiálu voči nepriaznivým poveternostným vplyvom zabezpečuje
dlhovekosť obydlia počas niekoľkých desaťročí bez akejkoľvek údržby. Betón je vzhľadom
na svoju štruktúru a kompaktnosť (nemá vzduchové kanáliky) aj odolný voči všetkým
škodcom (neumožňuje ani reprodukciu hmyzu). Nemajú ho radi ani vlamači, pretože
vlámanie sa do budovy vytvorením otvorov v stenách je skoro nemožné, čím betón prispieva
k zvýšeniu bezpečnosti osôb a majetku.
Dlhoročné skúsenosti s používaním betónu priniesli i nové poznatky ako dosiahnuť jeho
trvácnosť. Toto všetko sa premietlo i do nových požiadaviek technických noriem a do práce
projektantov, takže títo dnes už predpisujú vlastnosti betónu aj pre rôzne prostredia
vyplývajúce z poveternostných podmienok, ktorým bude budúca konštrukcia vystavená (napr.
každý uzná, že je rozdielna požiadavka na odolnosť betónu voči mrazu na juhu Slovenska ako
na jeho severe). Ale nie je to len odolnosť voči mrazu, potrebné je tiež zohľadniť fakt, či
bude betónová konštrukcia v interiéri budovy alebo vonku, či nie je betón ohrozený
posypovými rozmrazovacími soľami (chodníky blízko verejných komunikácií), alebo
dokonca chemickou agresivitou v pôde. Projektant toto všetko zohľadní v požiadavkách na
betón, ale takýto betón nie je možné vyrobiť ručným miešaním, ale len v priemyselnej výrobe
– na betonárni. Aj keď tento betón môže byť o trochu drahší, mnohonásobne sa táto investícia
vráti v dlhou dobou trvácnosti betónu 50 a viac rokov – bez jeho porušenia (a rodinný dom
nestaviame predsa na 20 rokov).
7) Transportbetón – prináša ticho do domova
Hluk poškodzuje naše zdravie a transportbetón veľmi účinne ochraňuje pred hlukom. Nárast
škodlivých zvukových účinkov (zvuky pochádzajúce rovnako zvnútra ako aj zvonku)
zapríčinených moderným životom je príčinou viacerých porúch: stres, únava, migrény,
poruchy sluchu a spánku. Preto tento fenomén viedol k zvýšeniu akustickej kvality stavieb.
Ak sú steny a stropy z transportbetónu – hluk sa nedostane do vnútra budovy. Samozrejme za
predpokladu použitia kvalitných okien, ktoré nedovoľujú prenikanie hluku do vnútorných
miestnosti. Aj keď v susednom byte budú cvičiť hru na klavíri bude u vás hluk znížený na
minimum. A hlavne, ak máte steny a strop z transportbetónu môžete v noci kľudne spať.
Betón umožňuje aj dobrú izoláciu voči vnútornému hluku. Dobrá zvuková izolácia podláh sa
dosiahne technikou plávajúcich dosiek (doska je položená na izolačnú spodnú vrstvu urobenú
napr. zo skleneného vlákna), pričom dochádza k pohlcovaniu vibrácií a zabraňuje sa ich
ďalšiemu šíreniu odrazom na vnútorných plochách obydlí. Výsledok bude ešte lepší, ak
podlaha bude úplne oddelená od stien. Aj priečky z betónu (vzhľadom na svoju vyššiu
objemovú hmotnosť) lepšie tlmia hluk ako napr. priečky z tehál alebo sadry.
Len 15 cm hrubá stena z transportbetónu znižuje hluk kosačky trávy u rodinného domu na
prijateľnú hodnotu. Pritom použitie betónu sa nemusí obmedziť len na steny a stropy.
V oblastiach s výskytom hluku lietadiel alebo v blízkosti diaľnic a železničných tratí znižuje
protihluková plochá strecha z transportbetónu podstatne hladinu hluku v obydlí.
8) Transportbetón – zásobník tepla a klimatizácia zdarma
Betón v spojení s dobrou tepelnou izoláciou prispieva k úspore energie a reguluje odchýlky
medzi dennou a nočnou teplotou, predovšetkým v období horúčav, ale takisto aj krutej zimy.
Betón ako kompaktný materiál má tepelnú zotrvačnosť, táto vlastnosť predstavuje schopnosť
akumulovať energiu a potom ju postupne uvoľňovať. Používanie betónu v rodinných domoch
alebo v malej bytovej výstavbe umožňuje dosiahnuť reálnu úsporu pri vykurovaní v zime
a vyhnúť sa potrebe klimatizácie v lete. Betón akumuluje teplo počas dňa a postupne ho
odovzdáva počas noci a tak umožňuje lepšie regulovanie teploty a prirodzenú klimatizáciu
obydlia. Pritom štíhla konštrukcia z transportbetónu s tepelnou izoláciou umiestnenou na
vonkajšej strane je ideálna konštrukcia, pretože celková šírka konštrukcie, vrátane 10 cm
tepelnej izolácie musí byť len 25 cm.
Výkyvy teplôt v interiéri medzi dňom a nocou sú podstatne menšie, ako napríklad
v montovaných drevených domoch, toto vytvára príjemnejšiu bytovú klímu.
Betón už zo svojej materiálovej podstaty zlepšuje energetickú účinnosť budov, ktorá je teraz
povinne hodnotená u každej novej ale aj existujúcej bytovej stavby v zmysle európskej
smernice pre energetickú účinnosť budov.
9) Transportbetón – suterén, kde vlhkosť nemá šancu
Pivnica je „využitý základ“ domu. Práve pri stúpajúcich cenách pozemkoch je potrebne rátať
s každým štvorcovým metrom zastavanej plochy. Bez zväčšenia zastavanej plochy ponúka
pivnica ľubovoľné množstvo dodatočnej úžitkovej a obytnej plochy. Podľa prieskumu
v Nemecku by viac ako dve tretiny všetkých stavebníkov, ktorí sa vzdali výstavby pivnice, by
už druhýkrát stavali len dom s pivnicou.
Pivnica je pevným základom domu a otvára nové voľné priestory. Dá sa celkom flexibilne
využívať. Je vhodná ako priestor pre konanie „party“ alebo priestor pre hobby. Ponúka miesto
pre zariadenia vykurovania domu, pračku a natiahnutie šnúr na sušenie prádla. Vytvára
priestor pre pracovňu alebo aj izbu pre hostí.
Pretože stavebník môže voľné priestory v suteréne plnohodnotne využívať, mali by byť
pivnice trvale tepelne izolované a chránené voči vode zvonku. A v lete pivnice z betónu
ponúkajú želanú možnosť úniku z vonkajšej horúčavy.
Nebezpečenstvo pri stavbe pivnice je výskyt vody alebo vlhkosť v pivnici. Tu môže opäť
prospieť použitie transportbetónu. Transportbetón sa dá za použitia prísad vyrobiť ako
„vodotesný“. Pri vhodnom naplánovaní styčných škár a ich vyhotovením podľa noriem za
pomoci odborníka môžu stavitelia aj na pozemkoch s vysokou hladinou spodnej vody
postaviť stavby, do ktorých nepreniká voda a nie sú vlhké, za použitia systému tzv. “bielej
vane“. Bližšie informácie Vám podajú technológovia výrobcov transportbetónu.
Aj pri použití betónových tvárnic pre výstavbu suterénu a pri súčasnej hladine spodnej vody
pod úrovňou základovej dosky suterénu, doporučuje sa aspoň do výšky 50 – 60 cm vytvoriť
steny suterénu z betónu (najlepšie vodotesného), ako zabezpečenie proti zmene hladiny
spodnej vody v budúcnosti.
10) Transportbetón – nehorľavý a bezpečný
Betón je nehorľavý materiál, ktorý pri požiari nevytvára žiaden dym. Má aj veľkú prednosť –
schopnosť spomaliť prestup tepla počas požiaru (spomaľuje zohrievanie susediacich
priestorov). Podľa výskumu z Francúzskapočas jednej hodiny požiaru jeho teplota dosiahne
len 100°C - pri jeho hrúbke 7,5 cm. Betónové steny sa preto často používajú na vytvorenie
požiarnych stien vo väčších obytných domoch. Nosné betónové steny významne znižujú
riziko ich zrútenia sa na obyvateľov. Betónové schody predstavujú na jednej strane spoľahlivú
a bezpečnú evakuačnú cestu pre obyvateľov a na druhej strane praktickú prístupovú cestu pre
hasičov. Teda v prípade požiaru sa môžu stavebné časti zhotovené z betónu postarať o to, aby
nedošlo ku katastrofe.
11) Transportbetón – prírodný materiál a priaznivý k životnému prostrediu
Transportbetón je jedným z na bývanie najzdravších a pre životné prostredie najpriaznivejších
materiálov. Betón je prírodný inertný materiál, vyrába sa hlavne z minerálnych materiálov
(cement, piesok, štrk, voda). Pre zlepšenie jeho vlastnosti pri spracovaní a na zvýšenie jeho
pevnosti a trvácnosti sa do neho pridávajú v malom množstve prísady a prímesi.
V zatvrdnutom stave betón neobsahuje škodlivé zložky, či už prchavé alebo neprchavé,
toxické alebo rakovinotvorné. Z betónu nevychádzajú žiadne škodlivé exhaláty a aj v stave
trvalej vlhkosti nehnije a neplesnivie a neposkytuje žiadnu živnú pôdu pre biologické, zdravie
poškodzujúce vplyvy. Betón je chemicky stabilný, neuvoľňuje žiaden plyn podporujúci
„skleníkový efekt“, ani žiadnu toxickú zložku a to ani v prípade požiaru. Nemôže byť preto
žiadnym pôvodcom znečistenia ovzdušia a ani nepredstavuje nebezpečie pre jeho
používateľov. Pre jeho výrobu je potrebné relatívne malé množstvo energie.
Aj spôsob výroby transportbetónu v centrálnych betonárňach neustále vytvára lepšie
podmienky pre jeho výrobu za čo najmenších vplyvov na životné prostredie. Hustá sieť
betonárni umožňuje skracovať na najnutnejšiu mieru aj dopravné vzdialenosti transportbetónu
a tým znižovať zaťažovanie životného prostredia vplyvom dopravy (znižovanie množstva
výfukových plynov vplyvom kratších dopravných vzdialeností). Aj skutočnosť, že
transportbetón prichádza k Vám bez použitia obalov, rovnako prospieva k ochrane životného
prostredia. Na stavenisku vzniklé nežiadúce zbytky betónu budú v recyklačnom zariadení na
betonární spracované a znovu použité ako materiál vo výrobnom cykle. Pre výrobu betónu sa
tiež používa recyklovaná voda (napr. oplachová voda použitá pre čistenie zariadení betonárne
a domiešavačov).
Betón je materiál 100% recyklovateľný. Aj pri odstraňovaní budov môžu byť časti budovy
z betónu ešte efektívne využité. Starý použitý betón môže byť upravený a použitý ako
materiál na výstavbu ciest alebo znovu ako kamenivo na výrobu betónu.
12) Transportbetón – voľnosť nápadov pre architektov
Väčšina stavieb rodinných domov predstavuje individuálne riešenia. Vlastným domom chce
stavebník vyjadriť aj vlastný postoj (názor) k bývaniu, odlíšiť sa od iných domov alebo lepšie
– zdôrazniť vlastnú osobnosť. Toto prináša vlastný štýl a vlastné nápady. Stavebník musí
vedieť, že s transportbetónom môžete zrealizovať temer každý tvar a každú funkciu a preto
môže byť stavebník na neho náročný. Transportbetón je ľubovoľne formovateľný - vytvorenie
stĺpov, rotúnd, zakrivených fasád nie je problém. Tu treba povedať, že aj pri rekonštrukciách
starších budov a výstavbe v stiesnených pomeroch miest je transportbetón nenahraditeľný.
Čerpadlo na betón potrebuje relatívne malo miesta na svoje postavenie a dokáže ovládať
z tohto miesta každý kút stavby. Pri rekonštrukciách stavieb nie je problémom viesť potrubia
čerpadlá aj cez chodníky peknej záhrady a dostať tak betón na potrebné miesto, bez toho aby
došlo k poškodeniu alebo znečisteniu okrasnej záhrady.
Pre potreby náročnejších stavieb je možné použiť aj širokú škálu špeciálnych betónov:
- samozhutniteľný betón umožňujúci vytvorenie ľubovoľného tvaru konštrukcie
s mimoriadne hladkým a pekným povrchom betónu (vhodný na „pohľadový betón“)
- betón vystužený oceľovými vláknami, ktorý má zlepšenú pevnosť v ťahu
a v niektorých prípadoch môžu oceľové vlákna nahradiť tradičné armovanie
- farebný betón, vyrábaný pridaním prírodných pigmentov
- dekoratívne betóny - ostatné interiérové a exteriérové betóny (napr. vymývaný betón).
O týchto druhoch betónov Vám podajú viacej informácií technológovia výrobcov
transportbetónu.
Záver
Veľké spoločnosti vyrábajúce transportbetón a spoločnosti, ktoré venujú veľkú pozornosť
kvalite vyrábaného transportbetónu za dodržania podmienok výroby betónu s čo najnižšími
vplyvmi na životné prostredie združuje Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu.
Snahou týchto spoločností sú pravidelné školenia zamestnancov, zabezpečenie rovnomernej
kvalitu výroby a dobrého servisu.
Okrem toho tieto spoločnosti majú k dispozícii
kvalifikovaných pracovníkov (predovšetkým technológov spoločností), ktorí Vám môžu
kompetentne poradiť vo všetky Vašich otázkach týkajúcich sa transportbetónu. Nato sa
môžete spoľahnúť! Kvalifikovaných podnikateľov v oblasti transportbetónu nachádzajúcich
sa blízko k Vám nájdete aj na internete: www.savt.sk, v podkapitole „Rozmiestnenie
prevádzok“.
Betón je v súčasnej dobe bezpochyby naviac používaným stavebným materiálom: Vzhľadom
na svoju všestrannú použiteľnosť, svoje mnohé výhodné vlastnosti a nie na poslednom mieste
vzhľadom na svoju hospodárnosť (primeranú cenu). Betón aj keď je tradičný materiál sa
ustavične inovuje, vznikajú nové aplikácie a nové technologické postupy.
Spoločnosti pokračujú neustále vo vývoji betónu, aby objavili nové možnosti jeho použitia.
Viacej informácií získate na internete – www.savt.sk. Na tejto web stránke nájdete aj adresy
výrobcov transportbetónu z vášho okolia.
Spracovateľ:
Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, Koliskova 1, 841 05 Bratislava.
HESLO: BETÓN – ZÁLEŽÍ NA TOM OD KOHO HO KÚPITE
Download

Tucet dôvodov pre použitie transportbetónu pri stavaní