Výroční zpráva / Annual Report
ZAPA beton a.s.
2008
Contents of the Annual Report
of ZAPA beton a.s. 2008
Obsah Výroční zprávy
ZAPA beton a.s. 2008
Prezentační část
Presentation Section
Company Profile
The Past and the Present
Fundamental Company Data
Company Shareholder
Company Statutory Bodies
Company Management
Company Organisational Structure
Foreword from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors
Reference Contracts for ZAPA beton a.s. during 2008
The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group
- Czech Republic
The Ready Mixed Concrete Market and the Position of the ZAPA beton Group
- Slovak Republic
Production and Sales (ZAPA beton a.s., Group,
Czech and Slovak Republics and Total)
Technologies, Research and Development, Quality
Ecology
Mobile Technology
Design
Public Relations
Employees
Important Events Happening after the Balance Date
Expected Developments in the Activities of the Accounting Unit
4
6
6
6
6
8
10
12
14
16
18
22
26
28
30
32
34
36
36
Report on the Audit of the Annual Report
of ZAPA beton a.s. for 2008
40
42
50
86
88
15
17
19
23
27
29
31
33
35
37
37
Zpráva dozorčí rady
Účetní závěrka ZAPA beton a.s. 2008
Příloha k účetní závěrce ZAPA beton a.s. 2008
Vybrané finanční ukazatele ZAPA beton a.s.
Zpráva o auditu Výroční zprávy
ZAPA beton a.s. 2008
41
43
51
87
89
Konsolidační část
Consolidation Section
Equity Participations of ZAPA beton a.s.
Related Party Transactions Report
Fundamental Data Pertaining to Companies Consolidated
as Part of the ZAPA beton Group
Consolidation Methodology Applied to the 2008 Annual Financial Statements
(Consolidation Rules)
Consolidated Financial Statements of ZAPA beton a.s. for 2008
Audit Report for the Consolidated Accounting Unit for 2008
5
7
7
7
7
9
11
13
Finanční část
Financial Section
Report of the Supervisory Board
Financial Statements of ZAPA beton a.s. for 2008
Notes to the Financial Statements of ZAPA beton a.s. for 2008
Selected Financial Indicators of ZAPA beton a.s.
Profil společnosti
Historie a současnost
Základní údaje o společnosti
Akcionář společnosti
Statutární orgány společnosti
Vedení společnosti
Organizační struktura společnosti
Slovo generálního ředitele a předsedy představenstva
Referenční zakázky ZAPA beton a.s. roku 2008
Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton
v České republice
Trh transportbetonu a postavení skupiny ZAPA beton
ve Slovenské republice
Výroba a tržby (ZAPA beton a.s. a skupina, v České republice,
ve Slovenské republice a celkem)
Technologie, Výzkum a vývoj, Kvalita
Ekologie
Mobilní technika
Design
Vztahy s veřejností
Zaměstnanci
Významné skutečnosti po rozvahovém dni
Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky
94
96
98
104
110
112
Přehled majetkových účastí ZAPA beton a.s.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Základní údaje o společnostech konsolidujících se do skupiny ZAPA beton
Metodika konsolidace roční účetní závěrky 2008 (konsolidační pravidla)
Konsolidovaná účetní závěrka ZAPA beton a.s. 2008
Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky ZAPA beton a.s. 2008
95
97
99
105
111
113
Contacts of the ZAPA beton Group
114
Kontakty skupiny ZAPA beton
114
Branch Map of the ZAPA beton Group
115
Mapa provozoven skupiny ZAPA beton
115
Výroční zpráva 2008
1
Presentation Section
2
Annual Report 2008
Prezentační část
Výroční zpráva 2008
3
Company Profile
The Past and the Present
Several larger producers (groups) of ready mixed concrete have gradually emerged onto both the Czech and Slovak markets in
recent years. Their total production represents a majority share of the market. ZAPA beton is without a doubt one of the most
notable players on the ready mixed concrete stage, not only in terms of market share, commercial policy and economic results but
also corporate image.
ZAPA beton was founded at the beginning of the nineties by a private party. After seven years of progressive development, foreign
capital was invested into the company via the German company Dyckerhoff Aktiengesellschaft. This company gradually increased
its share level to 100 %. It is part of the multinational commercial group Buzzi Unicem, which mainly operates in the field of production of cement and ready mixed concrete in Europe, Ukraine, Russia, the USA and Mexico.
Another important subject of activity for ZAPA beton is the production of aggregates - the basic raw materials for the production
of ready mixed concrete.
The production and business activities of ZAPA beton a.s. are divided regionally (Bohemia, Moravia); the production is organised on the level of individual units (concrete mixing plants or aggregates producing/processing plants) while the management of
the company (economic, financial and administrative control) is organised centrally. The company does not have any organisational unit abroad.
At the end of 2008 ZAPA beton a.s. owned 55 concrete mixing plants, 2 quarries, 2 grinding plants and a gravel pit in the Czech
Republic and through its subsidiary companies it also controlled another 7 concrete mixing plants and 2 sand pits. In the Slovak
Republic it had 22 concrete mixing plants and 2 gravel pits. Whilst one gravel pit under the ZAPA beton brand is operated in Hungary.
ZAPA beton a.s. participated in establishing the Czech Association of Concrete Producers and its subsidiary company ZAPA beton
SK s.r.o. is a member of the Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers. These are professional interest groups associating the most important companies in the field.
ZAPA beton – years and events:
1991
- company founded by Mr Jiří Pavlica
- first plant in Prague
1993
- 3 plants in Prague
1994
- 5 plants, expansion to central Bohemia
1996
- 12 plants, expansion to eastern Bohemia and Moravia
- transformed to a limited liability company
1997
- transformed to a joint-stock company
1998
- purchase of 49.97 % of ZAPA beton a.s. shares by Dyckerhoff
- acquisition of the subsidiary company VIA – VODA spol. s r.o.
2000
- foundation of the subsidiary company ZAPA UNISTAV, s.r.o.
2001
- entry onto the Slovak market, foundation of the subsidiary company ZAPA beton SK s.r.o.
- acquisition of EKO ZAPA beton, a.s.
2002
- expansion onto the Hungarian market, foundation of the subsidiary company ZAPA BETON
HUNGÁRIA Kft.
- takeover of the ownership interests in the subsidiary companies of Dyckerhoff:
Bohemia Beton Union Děčín s.r.o., Beton Union Plzeň s.r.o., BLANK BETON CHEB, k.s.,
ZS BETON CHEB, s.r.o., BLANK BETON MOST, k.s. and MOST BETON, s.r.o.
(in 2003 and 2004 the last four companies named merged in ZAPA beton a.s.)
2002 - 2003 - increase in Dyckerhoff´s ownership interest to 100 %
- gradual acquisition of 45.6 % of the shares in Pískovny Hrádek a.s.
2003
- ZAPA beton a.s. surpassed 1 million m3 of ready mixed concrete produced in one year - the ZAPA
beton Group was the Czech market leader this year for the first time
2006
- the ZAPA beton Group produced over 2 million m 3 in the Czech Republic and Slovakia – the Group was
again the leader in the Czech market this year
- shares in Pískovny Hrádek a.s. were increased to 50.6 % and in Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. to 100%
- merger of the subsidiary VIA – VODA spol. s r.o. with ZAPA beton a.s.
2007
- purchase of the remaining shares in Pískovny Hrádek a.s., meaning 100 % ownership
- sale of Bohemia Beton Union Děčín s.r.o.
2008
- production by the ZAPA beton Group in the Czech Republic and Slovakia exceeded 2.5 million m 3
- ZAPA beton becomes the number one in the Slovak market for the first time
4
Annual Report 2008
Profil společnosti
Historie a současnost
Na českém a v posledních letech i slovenském trhu transportbetonu se postupně vyprofilovalo několik největších výrobců (skupin),
jejichž výroba v součtu představuje majoritní podíl na trhu. Jedním z nejvýraznějších aktérů na scéně transportbetonu, a to nejen
tržním podílem, obchodní politikou a hospodářskými výsledky, ale také firemním image, je bezesporu ZAPA beton.
Společnost ZAPA beton byla založena na počátku devadesátých let soukromou osobou. Po sedmi letech progresivního vývoje vstoupil do společnosti zahraniční kapitál prostřednictvím německé společnosti Dyckerhoff Aktiengesellschaft. Ta svůj podíl postupně
navýšila až na 100 %. Je součástí nadnárodního podnikatelského seskupení Buzzi Unicem, operujícího především v oblasti výroby
cementu a transportbetonu v Evropě, na Ukrajině, v Rusku, USA a Mexiku.
Dalším významným předmětem činnosti ZAPA beton je výroba kameniva, základní suroviny pro produkci transportbetonu.
Výrobní a obchodní aktivity ZAPA beton a.s. mají regionální členění (Čechy, Morava); výroba probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren či výroben kameniva), zatímco správa společnosti (ekonomické, finanční a administrativní řízení) je vykonávána
centrálně. Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
Ke konci roku 2008 vlastnila ZAPA beton a.s. v ČR 55 betonáren, 2 lomy, 2 drtírny a štěrkovnu a prostřednictvím dceřiných společností provozovala dalších 7 betonáren a 2 pískovny. Na Slovensku měla 22 betonáren a 2 štěrkovny. Štěrkovna pod hlavičkou
ZAPA beton funguje i v Maďarsku.
ZAPA beton a.s. stála u založení Svazu výrobců betonu ČR a dceřiná společnost ZAPA beton SK s.r.o. je členem Slovenské asociácie výrobcov transportbetónu. Jedná se o profesní zájmová sdružení nejvýznamnějších firem v oboru.
ZAPA beton – roky a události:
1991
- založení společnosti Jiřím Pavlicou
- první provozovna v Praze
1993
- 3 provozovny v Praze
1994
- 5 provozoven, rozšíření do středních Čech
1996
- 12 provozoven, expanze do východních Čech a na Moravu
- přeměna na společnost s ručením omezeným
1997
- přeměna na akciovou společnost
1998
- převzetí 49,97 % akcií ZAPA beton a.s. společností Dyckerhoff
- akvizice dceřiné společnosti VIA - VODA spol. s r.o.
2000
- založení dceřiné společnosti ZAPA UNISTAV, s.r.o.
2001
- vstup na slovenský trh, založení dceřiné společnosti ZAPA beton SK s.r.o.
- akvizice dceřiné společnosti EKO ZAPA beton, a.s.
2002
- rozšíření na maďarský trh, založení dcery ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
- převzetí podílů na dceřiných společnostech firmy Dyckerhoff: Bohemia Beton Union Děčín s.r.o.,
Beton Union Plzeň s.r.o., BLANK BETON CHEB, k.s., ZS BETON CHEB, s.r.o., BLANK BETON MOST, k.s. a
MOST BETON, s.r.o.
(poslední 4 jmenované společnosti fúzují v letech 2003 a 2004 se ZAPA beton a.s.)
2002 - 2003 - navýšení podílu společnosti Dyckerhoff na ZAPA beton a.s. až na 100 %
- postupné získání 45,6 % akcií Pískoven Hrádek a.s.
2003
- ZAPA beton a.s. překonává hranici 1 milionu m 3 vyrobeného transportbetonu za rok - skupina ZAPA beton je
v ČR v tomto roce poprvé tržním leaderem
2006
- skupina ZAPA beton vyrobila v ČR a SR přes 2 miliony m 3 - v tomto roce je skupina opět v čele českého trhu
- navýšení podílů v Pískovnách Hrádek a.s. na 50,6 % a v Bohemia Beton Union Děčín s.r.o. na 100 %
- fúze dceřiné společnosti VIA – VODA spol. s r.o. se ZAPA beton a.s.
2007
- dokoupení podílu v Pískovnách Hrádek a.s. do 100 %
- prodej společnosti Bohemia Beton Union Děčín s.r.o.
2008
- výroba skupiny ZAPA beton v ČR a SR překročila 2,5 milionu m 3
- ZAPA beton se stává poprvé jedničkou na slovenském trhu
Výroční zpráva 2008
5
Company Profile
Fundamental Company Data
Company name:
Company ID No.:
Tax ID No.:
Registered office:
Postcode:
Telephone:
Fax:
Http:
E-mail:
Date of incorporation:
Legal form:
Business activities:
Registered capital:
Commercial Register:
ZAPA beton a.s.
25137026
CZ25137026
Vídeňská 495, Praha 4
142 00
+ 420 226 004 444
+ 420 226 004 440
www.zapa.cz
[email protected]
16.6.1997
joint-stock company
- Purchase of goods for the purpose of their resale and sale (except for goods listed in Appendices 1, 2
and 3 of the cited Act)
- Leasing of real estate with the provision of other than basic services connected with the lease
- Repairing of motor vehicles
- Leasing of movable assets
- Mediation in the transportation of cement materials and their placing
- Mediation activity in the area of trade and services
- Production of goods from cement
- Leasing of motor vehicles
- Leasing of industrial goods
- Road freight transport
- Mining activity and activity performed using mining methods per the scope stipulated in Act No.
61/1988 Coll.
- Production and placing of concrete mixtures
- Waste management business activities
- Hazardous waste management business activities
- Research and development in the construction industry
- Activities of accounting consultants, bookkeeping, keeping of tax records
- Activities of business, financial, organisational and economic consultants
- Testing laboratory
- Production not classified elsewhere in the sphere of aggregates
- Operation of filling stations with fuels
300,200,000 CZK (3,002 registered shares with nominal value of CZK 100,000)
entered in the Commercial Register, maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 4785.
Company Shareholder
Dyckerhoff Aktiengesellschaft
100 %
Company Statutory Bodies
Board of Directors
Jiří Pavlica
Vlastimil Hanáček
Jaromír Chmela
Chairman
Member
Member
Supervisory Board
Georg Kleger
Walter Ritter
Bohuslav Kučera
Company Management
Jiří Pavlica
Peter Markulinec
Vlastimil Hanáček
Ivan Martinča
Roman Pochylý
Jörg Wild
6
Annual Report 2008
Managing Director
Director for Bohemia
Director for Moravia
Finance Director
Technical Director
Director of Quarries and Sandpits
Chairman
Member
Member
Profil společnosti
Základní údaje o společnosti
Obchodní firma:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
PSČ:
Telefon:
Fax:
Http:
E-mail:
Datum vzniku:
Právní forma:
Předmět podnikání:
Základní kapitál:
Obchodní rejstřík:
ZAPA beton a.s.
25137026
CZ25137026
Vídeňská 495, Praha 4
142 00
+ 420 226 004 444
+ 420 226 004 440
www.zapa.cz
[email protected]
16.6.1997
akciová společnost
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.
zákona)
- pronájem nemovitého majetku s poskytováním jiných než základních služeb spojených
s pronájmem
- opravy motorových vozidel
- pronájem movitého majetku
- zprostředkování dopravy cementových materiálů a jejich uložení
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- výroba cementového zboží
- pronájem motorových vozidel
- pronájem průmyslového zboží
- silniční motorová doprava nákladní
- hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ust. zákona č. 61/1988 Sb.
- výroba a uložení betonových směsí
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- zkušební laboratoř
- výroba jinde nezařazená v oblasti kameniva
- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
300 200 000 Kč (3 002 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč)
zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785.
Akcionář společnosti
Dyckerhoff Aktiengesellschaft
100 %
Statutární orgány společnosti
Představenstvo
Jiří Pavlica
Vlastimil Hanáček
Jaromír Chmela
předseda
člen
člen
Dozorčí rada
Georg Kleger
Walter Ritter
Bohuslav Kučera
předseda
člen
člen
Vedení společnosti
Jiří Pavlica
Peter Markulinec
Vlastimil Hanáček
Ivan Martinča
Roman Pochylý
Jörg Wild
generální ředitel
ředitel oblasti Čechy
ředitel oblasti Morava
finanční ředitel
technický ředitel
ředitel pro oblast lomů a pískoven
Výroční zpráva 2008
7
Company Profile
Company Organisational Structure of ZAPA beton a.s.
General Meeting
of the Shareholders
Supervisory Board
Board of Directors
Managing Director
Director
for Bohemia
Director
for Moravia
Accredited
Testing Laboratory
Quality Management
Department
Technical Director
Finance Director
Advertising and
Public Relations
Operating Plants
Operating Plants
Operating Plants
Technical
Department Bohemia
Subsidiaries
Sales Department
Sales Department
Sales Department
Technical
Department Moravia
Economic
Department
Central Dispatching
Central Dispatching
Development
Department
Work Health and Safety,
Fire Protection and
Insurance Department
Legal Department
Supplies
Supplies
Technical
Department
Transport
Department
Transport
Department
Metrologist
Technology
Department
Technology
Department
Metrologist
Metrologist
IT Department
8
Director of Quarries
and Sandpits
Annual Report 2008
Profil společnosti
Organizační struktura společnosti ZAPA beton a.s.
Valná hromada
akcionářů
Dozorčí rada
Představenstvo
Generální ředitel
Ředitel
oblasti Čechy
Ředitel
oblasti Morava
Ředitel pro oblast
lomů a pískoven
Akreditovaná
zkušební laboratoř
Oddělení
řízení jakosti
Technický ředitel
Finanční ředitel
Reklama
a public relations
Provozovny
Provozovny
Provozovny
Technické
oddělení Čechy
Dceřiné
společnosti
Obchodní
oddělení
Obchodní
oddělení
Obchodní
oddělení
Technické
oddělení Morava
Ekonomické
oddělení
Centrální
dispečink
Centrální
dispečink
Oddělení
rozvoje
Oddělení BOZP,
PO a pojištění
Právní oddělení
Zásobování
Zásobování
Technické
oddělení
Oddělení
dopravy
Oddělení
dopravy
Metrolog
Oddělení
technologie
Oddělení
technologie
Metrolog
Metrolog
Oddělení IT
Výroční zpráva 2008
9
Foreword from the Managing Director
and Chairman of the Board of Directors
Dear Business Partners, Dear Colleagues,
It is not a simple matter to evaluate the past year. Despite the fact that we did not enter into 2008 with any exaggerated expectations, it would have been difficult for anybody to guess that the mortgage crisis would break out in the USA in the autumn, which
is subsequently influencing the global economy.
In the first few months, financial analysts were not able to agree which immediate impact this would have on the Czech economy.
Now, from the results of the Czech Statistical Office, we already know that the global financial crisis had basically not yet hit the
Czech Republic at the close of 2008. The crisis showed itself only in the more cautious approach taken by the commercial banks with
regards to provision of loan products. Although there was a drop in real GDP in the last quarter, in total the gross domestic product
for the whole year grew by 3.2 %, industrial production by 0.4 % and construction production by 0.6 %.
ZAPA beton a.s. also recorded growth. Our company including its subsidiaries in Bohemia and Moravia produced 1,984,359.27 m3
and thus managed to increase their production in the interim by 6.6 %. Our Slovak subsidiary company ZAPA beton SK s.r.o. was
also very successful, increasing its production by 7.7 % to the level of 529,782.19 m3 . The ZAPA Group in the Czech Republic and
Slovakia produced a total of 2,514,141.46 m3 and thus improved on the result from last year by more than 160,000 m3 .
Dear business colleagues, we have behind us a very successful year and it is my obligation to thank not only you, but above all our
employees. Without their commitment, we would not have achieved these results.
2009 will not be an easy year for any of us. We will have to battle not only with regular operational problems, but above all with
the adverse economic situation and the appreciable drop in construction work. But I can promise you that the whole of our team
will continue to perform good quality work and I am sure that if you continue to back us, we will be able to overcome this period
together. Please allow me to wish you the greatest of success at work and above all good health and well-being in your family lives.
Jiří Pavlica
Managing Director and Chairman of the Board of Directors
10
Annual Report 2008
Predpokladaný budúci vývoj
podnikania
Slovo generálního ředitele
a předsedy představenstva
Vážení obchodní partneři, milí kolegové,
není jednoduché hodnotit uplynulý rok. Přestože jsme do roku 2008 nevstupovali s přehnaným očekáváním, nikdo asi netušil, že na
podzim vypukne v USA hypotéční krize, která následně ovlivní celosvětovou ekonomiku.
Finanční analytici se v prvních měsících nedokázali shodnout, jaký bezprostřední dopad to bude mít na českou ekonomiku. Dnes
již z výsledků Českého statistického úřadu víme, že globální finanční krize Českou republiku v závěru roku 2008 v zásadě ještě
nezasáhla, projevila se jen v opatrnějším přístupu komerčních bank k poskytování úvěrových produktů. V posledním čtvrtletí sice
došlo k poklesu reálného HDP, v úhrnu za celý rok však hrubý domácí produkt vzrostl o 3,2 %, průmyslová výroba o 0,4 % a stavební výroba o 0,6 %.
Nárůst zaznamenala i ZAPA beton a.s. Naše společnost včetně svých účastí v Čechách a na Moravě vyrobila 1 984 359,27 m3
a dokázala tak zvýšit svou produkci meziročně o 6,6 %. Velmi úspěšná byla i naše slovenská dceřiná společnost ZAPA beton SK
s.r.o., která zvýšila svou výrobu dokonce o 7,7 % na 529 782,19 m3 . Celkově vyrobila skupina ZAPA v České a Slovenské republice
2 514 141,46 m3 a polepšila si tak proti loňskému roku o více než 160 000 m3 .
Vážení obchodní přátelé, máme za sebou velmi úspěšný rok a je mojí povinností poděkovat nejen vám, ale především všem našim
zaměstnancům, bez jejichž nasazení bychom těchto výsledků nedosáhli.
Rok 2009 nebude pro nikoho z nás jednoduchý. Budeme se muset potýkat nejen s běžnými provozními problémy, ale především s
nepříznivou ekonomickou situací a citelným poklesem stavební výroby. Mohu vám ale slíbit, že celý náš tým bude i nadále odvádět
dobrou práci, a věřím, že pokud nám zachováte přízeň, dokážeme toto období společně překonat. Dovolte, abych vám popřál mnoho
pracovních úspěchů a hlavně hodně zdraví a rodinné pohody.
Jiří Pavlica
generální ředitel a předseda představenstva
Výroční zpráva 2008
11
Reference Contracts
for ZAPA beton a.s. during 2008
(contracts are listed in descending order according to volume for each type of construction work carried out)
12
Administrative and
commercial construction:
Liberec Plaza shopping centre
Forum Liberec commercial and entertainment centre
Křižíkova administration building (Prague)
Nisa Liberec commercial and entertainment centre
FOC - Factory Office Centre (Prague – Smíchov)
Residential construction:
Zelené město apartment buildings (Prague – Jarov)
Kollárova apartment building (Hradec Králové)
Chuchle – Na Hvězdárně residential complex (Prague – Chuchle)
Kasárna residential housing (Uherské Hradiště)
U Vodojemu apartment buildings (Brandýs nad Labem)
Horní lán residential and commercial development (Olomouc)
Infrastructure construction:
D47 motorway – section 4705 (Bělotín – Hladké Životice)
D47 motorway – section 4706 (Hladké Životice – Bílovec)
D1 motorway – section 0134.1 (Mořice – Kojetín)
D1 motorway – section 0135 (Kroměříž východ – Říkovice)
Ring road around Prague (SOKP) – section 513
Optimisation of the railway line Benešov – Stránčice – Říčany
D47 motorway – section 4704 (Lipník nad Bečvou – Bělotín)
Industrial construction:
VGP Park (Prague – Horní Počernice)
Kunice logistics centre (Kunice u Říčan)
Čistá Říčka and Rakovec – sewer system and sewage treatment plant
Processing of mother liquors – DIAMO (Stráž pod Ralskem)
VGP Park – external areas (Olomouc – Nemilany)
Points of interest and other:
University Library in the University of South Bohemia (České Budějovice)
Farm at Neštětice u Benešova
Kroměříž malt house
River House Olomouc residential project
Hotel Ibis Pilsen
Kunín cow sheds
Annual Report 2008
Referenční zakázky
ZAPA beton a.s. roku 2008
(zakázky jsou v rámci typu výstavby řazeny sestupně dle objemu)
Administrativní a
komerční výstavba:
Nákupní galerie Liberec Plaza
Obchodní a zábavní centrum Forum Liberec
Administrativní dům Křižíkova (Praha)
Obchodní a zábavní centrum Nisa Liberec
Kancelářský komplex FOC - Factory Office Center (Praha – Smíchov)
Bytová výstavba:
Bytové domy Zelené město (Praha – Jarov)
Bytový dům Kollárova (Hradec Králové)
Obytný soubor Chuchle – Na Hvězdárně (Praha – Chuchle)
Residenční bydlení Kasárna (Uherské Hradiště)
Bytové domy U Vodojemu (Brandýs nad Labem)
Bytová a komerční výstavba Horní lán (Olomouc)
Infrastrukturní stavby:
Dálnice D47 – stavba 4705 (Bělotín – Hladké Životice)
Dálnice D47 – stavba 4706 (Hladké Životice – Bílovec)
Dálnice D1 – stavba 0134.1 (Mořice – Kojetín)
Dálnice D1 – stavba 0135 (Kroměříž východ – Říkovice)
Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) – stavba 513
Optimalizace železniční trati Benešov – Stránčice – Říčany
Dálnice D47 – stavba 4704 (Lipník nad Bečvou – Bělotín)
Průmyslová výstavba:
VGP Park (Praha – Horní Počernice)
Logistické centrum Kunice (Kunice u Říčan)
Čistá Říčka a Rakovec – kanalizace a ČOV
Zpracování matečných louhů – DIAMO (Stráž pod Ralskem)
VGP Park – venkovní plochy (Olomouc – Nemilany)
Zajímavosti a ostatní:
Univerzitní knihovna Jihočeské univerzity (České Budějovice)
Farma Neštětice u Benešova
Sladovna Kroměříž
Obytný projekt River House Olomouc
Hotel Ibis Plzeň
Kravín Kunín
Výroční zpráva 2008
13
The Ready Mixed Concrete Market and the Position
of the ZAPA beton Group - Czech Republic
The Ready Mixed Concrete Market within the Czech Republic in 2001 - 2008
(thousands of m3)
10 000
7 528
8 000
6 100
6 000
5 053
5 200
2001
2002
7 997
8 457
8 575
2007
2008
6 548
4 000
2 000
2003
2004
2005
2006
Source: Czech Association of Concrete Producers and estimation of management
of ZAPA beton a.s.
The Ready Mixed Concrete Market within the Czech Republic
- Groups of Producers in 2008
(thousands of m3)
1 992 1 984
0
2 000
0
1 500
1 249
1 014
0
1 000
821
516
500
0
14
442
290
267
Heidelberg*
23,2%
ZAPA beton (Buzzi Unicem)*
23,1%
CEMEX*
14,6%
Skanska*
9,6%
FRISCHBETON (ILBAU - Bau Holding)*
6,0%
Holcim*
5,2%
Source: Czech Association of Concrete Producers and estimation
of management of ZAPA beton a.s.
Štěrkovny Dolní Benešov (in 2008 joined the FRISCHBETON group) 3,4%
* members of the Czech Association of Concrete Producers
Others
Annual Report 2008
KÁMEN Zbraslav (Asamer)*
3,1%
11,8%
Trh transportbetonu a postavení skupiny
ZAPA beton v České republice
Trh transportbetonu v České republice 2001 - 2008
(tis. m3)
10 000
7 528
8 000
6 100
6 000
5 053
5 200
2001
2002
7 997
8 457
8 575
2007
2008
6 548
4 000
2 000
2003
2004
2005
2006
Zdroj: Svaz výrobců betonu ČR a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s.
Trh transportbetonu v České republice dle skupin výrobců
v roce 2008
(tis. m3)
0
2 000
0
1 500
1 992 1 984
1 249
1 014
0
1 000
821
516
500
0
442
290
Zdroj: Svaz výrobců betonu ČR a odhad vedení společnosti
ZAPA beton a.s.
* členové Svazu výrobců betonu ČR
267
Heidelberg*
23,2%
ZAPA beton (Buzzi Unicem)*
23,1%
CEMEX*
14,6%
Skanska*
9,6%
FRISCHBETON (ILBAU - Bau Holding)*
6,0%
Holcim*
5,2%
2008joined
převzato
FRISCHBETON)
Štěrkovny Dolní Benešov (v(inr.2008
the skupinou
FRISCHBETON
group)
3,4%
KÁMEN Zbraslav (Asamer)*
Others
Ostatní
3,1%
11,8%
Výroční zpráva 2008
15
The Ready Mixed Concrete Market and the Position
of the ZAPA beton Group - Slovak Republic
The Ready Mixed Concrete Market within the Slovak Republic in 2003 - 2008
(thousands of m3)
4 000
3 700
3 450
3 500
2 900
3 000
2 500
2 640
2 100
2 243
2003
2004
2 000
1 500
1 000
500
2005
2006
2007
2008
Source: Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers and estimation of management of ZAPA beton a.s.
The data for 2007 have been changed according to the new estimation of the Slovak Association of the Ready Mixed
Concrete Producers.
The Ready Mixed Concrete Market within the Slovak Republic
- Groups of Producers in 2008
(thousands of m3)
1 500
1 278
1 200
900
600
0 530 495
420
233 225
300
0
16
166 134
84
80
35
20
ZAPA beton (Buzzi Unicem)*
14,3%
Holcim (incl. Hirostavbet, s.r.o.)*
13,4%
TBG Doprastav, a.s.*
11,4%
STRABAG s.r.o.*
6,3%
ALAS (Asamer)*
6,1%
Inžinierske stavby, a.s. (Colas)*
4,5%
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.*
3,6%
LADCE Betón, s.r.o. (Berger + Lafarge)*
2,3%
EKO - BETON, s.r.o.*
2,2%
Source: Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers and
estimation of management of ZAPA beton a.s.
CORRECT Betón, spol. s r.o.*
0,9%
* members of the Slovak Association of Ready Mixed Concrete Producers
Others
Annual Report 2008
HS Beton spol. s r.o.*
0,5%
34,5%
Trh transportbetonu a postavení skupiny
ZAPA beton ve Slovenské republice
Trh transportbetonu ve Slovenské republice 2003 - 2008
(tis. m3)
4 000
3 700
3 450
3 500
2 900
3 000
2 640
2 500
2 100
2 243
2003
2004
2 000
1 500
1 000
500
2005
2006
2008
2007
Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedení společnosti ZAPA beton a.s.
Údaj za rok 2007 byl dodatečně upraven na základě nového odhadu Slovenské asociácie výrobcov
transportbetónu.
Trh transportbetonu ve Slovenské republice dle skupin výrobců
v roce 2008
(tis. m3)
1 500
1 278
1 200
900
600
0
530
495
420
233
300
0
225
166 134
84
80
35
20
ZAPA beton (Buzzi Unicem)*
14,3%
Holcim (vč. Hirostavbet, s.r.o.)*
13,4%
TBG Doprastav, a.s.*
11,4%
STRABAG s.r.o.*
6,3%
ALAS (Asamer)*
6,1%
Inžinierske stavby, a.s. (Colas)*
4,5%
Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.*
3,6%
LADCE Betón, s.r.o. (Berger + Lafarge)*
2,3%
EKO - BETON, s.r.o.*
2,2%
Zdroj: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu a odhad vedení
společnosti ZAPA beton a.s.
CORRECT Betón, spol. s r.o.*
0,9%
* členové Slovenské asociácie výrobcov transportbetónu
Ostatní
HS Beton spol. s r.o.*
0,5%
34,5%
Výroční zpráva 2008
17
Production and Sales
(without influence of consolidation)
ZAPA beton a.s. in 2001 - 2008
Production Ready Mixed Concrete
Sales of Own Products
and Services
(m3)
(thousands of CZK)
2 000 000
1 697 654
1 529 876
1 500 000
1 000 000
1 788 819
3 462 965
3 210 176
3 500 000
2 840 750
3 000 000
1 328 182
1 073 413 1 112 092
2 417 493
2 500 000
763 657 809 145
1 952 538
2 000 000
500 000
2 035 245
1 438 526
1 500 000
1 000 000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1 287 818
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ZAPA beton Group in the Czech Republic in 2001 - 2008
Production Ready Mixed Concrete
Sales of Own Products and
Services*
(m3)
(thousands of CZK)
2 000 000
4 000 000
1 500 000
3 925 625
3 500 000
3 332 928
3 000 000
1 000 000
00
2 786 593
2 500 000
2 332 421
2 395 336
500 000
2 000 000
2001
763 657
2002
2003
2004
2005
2006
2007
41 471
13 566
0
55 407
45 498
34 629
39 133
40 340
22 990
24 625
34 058
39 100
19 374
79 768
95 850
66 487
71 433
102 529
0
42 544
38 080
43 412
41 483
50 385
0
0
0
16 943
248
0
0
0
0
0
Annual Report 2008
ZAPA beton a.s.
47 649
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
13 967
20 959
EKO ZAPA beton, a.s.
104 557
126 933
803 644 1 012 861 1 266 845 1 295 182 1 520 538 1 757 572 1 861 676 1 984 359
18
1 509 978
2001 2002
809 145 1 073 413 1 112 092 1 328 182 1 529 876 1 697 654 1 788 819
26 421
1 943 770
1 500 000
2008
Beton Union Plzeň s.r.o.
Bohemia Beton Union Děčín s.r.o.
BLANK BETON CHEB, k.s.
Celkem (m3)
Total
3 598 788
2003
2004
2005
2006 2007
2008
* including companies producing aggregates
Výroba a tržby
(bez vlivu konsolidace)
ZAPA beton a.s. 2001 - 2008
Výroba transportbetonu
Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb
(m3)
(tis. Kč)
2 000 000
3 500 000
1 697 654
1 529 876
1 500 000
1 000 000
1 788 819
3 462 965
3 210 176
2 840 750
3 000 000
1 328 182
1 073 413 1 112 092
2 417 493
2 500 000
763 657 809 145
1 952 538
2 000 000
500 000
2 035 245
1 438 526
1 500 000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1 000 000
2008
1 287 818
2001 2002 2003
2004
2005
2006 2007 2008
Skupina ZAPA beton v České republice 2001 - 2008
Výroba transportbetonu
Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb*
(m3)
(tis. Kč)
2 000 000
4 000 000
3 925 625
3 500 000
1 500 000
3 332 928
3 000 000
2 786 593
1 000 000
00
2 500 000
500 000
2 332 421
2 000 000
763 657
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1 943 770
2001 2002
809 145 1 073 413 1 112 092 1 328 182 1 529 876 1 697 654 1 788 819
26 421
41 471
13 566
0
55 407
45 498
ZAPA beton a.s.
34 629
39 133
40 340
47 649
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
22 990
24 625
34 058
39 100
19 374
79 768
95 850
66 487
71 433
102 529
13 967
20 959
EKO ZAPA beton, a.s.
104 557
126 933
0
42 544
38 080
43 412
41 483
50 385
0
0
Bohemia Beton Union Děčín s.r.o.
0
16 943
248
0
0
0
0
0
BLANK BETON CHEB, k.s.
803 644 1 012 861 1 266 845 1 295 182 1 520 538 1 757 572 1 861 676 1 984 359
2 395 336
1 509 978
1 500 000
2001
3 598 788
2003
2004
2005 2006 2007
2008
* včetně společností vyrábějících kamenivo
Beton Union Plzeň s.r.o.
Celkem (m3)
Výroční zpráva 2008
19
Production and Sales
(without influence of consolidation)
ZAPA beton Group in the Slovak Republic in 2001 - 2008
Production Ready Mixed Concrete
Sales of Own Products
and Services*
(m3)
(thousands of SKK)
600 000
1 224 589
1 200 000
500 000
1 000 000
400 000
832 379
800 000
300 000
759 506
600 000
432 249
200 000
400 000
100 000
200 000 9 065
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1 077 032
350 230
229 831
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
* including companies producing aggregates and ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
6 160
74 155
156 415
250 766
367 521
399 750
0
28 467
0
0
0
0
0
27 865
27 680
0
0
0
0
7 773
0
0
0
0
6 160
138 260
184 095 250 766 367 521 399 750
491 890 529 782
0
ZAPA beton SK s.r.o.
0
ZAPA beton, s.r.o.
0
0
Slovpanel Beton, a.s.
0
0
Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o.
491 890 529 782
Total (m3)
ZAPA beton Group in the Czech and Slovak Republics in 2001 - 2008
Production Ready Mixed Concrete
Sales of Own Products
and Services
(m3)
3 000 000
(thousands of CZK)
3 997 564
2 000 000
4 000 000
1 500 000
3 000 000
1 000 000
4 451 593
3 368 062
2 608 028
2 116 556
2 735 191
2 000 000
500 000
1 516 759
1 000 000
0
2001
2002
803 644 1 012 861
6 160
138 260
2003
2004
1 266 845 1 295 182
184 095
250 766
2005
2006
2007
2008
1 520 538 1 757 572 1 861 676 1 984 359
367 521
399 750
491 890
529 782
809 804 1 151 121 1 450 940 1 545 948 1 888 059 2 157 321 2 353 566 2 514 141
20
5 019 622
5 000 000
2 500 000
Annual Report 2008
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CZ
SK
Total CZ + SK (m3)
Výroba a tržby
(bez vlivu konsolidace)
Skupina ZAPA beton ve Slovenské republice 2001 - 2008
Výroba transportbetonu
Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb*
(m3)
600 000
(tis. Sk)
1 224 589
1 200 000
500 000
1 000 000
400 000
832 379
800 000
300 000
759 506
600 000
200 000
432 249
400 000
100 000
350 230
200 000 9 065
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1 077 032
229 831
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
* včetně společností vyrábějících kamenivo a ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
6 160
74 155
367 521
399 750
0
28 467
0
0
0
0
0
0
ZAPA beton, s.r.o.
0
27 865
27 680
0
0
0
0
0
Slovpanel Beton, a.s.
0
7 773
0
0
0
0
0
0
Dyckerhoff Transportbeton Slovensko, s.r.o.
6 160 138 260
156 415 250 766
184 095 250 766 367 521 399 750
491 890 529 782
491 890 529 782
ZAPA beton SK s.r.o.
Celkem (m3)
Skupina ZAPA beton v České republice a ve Slovenské republice celkem 2001 - 2008
Výroba transportbetonu
Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb
(m3)
(tis. Kč)
3 000 000
5 019 622
5 000 000
2 500 000
3 997 564
4 000 000
2 000 000
1 500 000
3 000 000
1 000 000
4 451 593
3 368 062
2 608 028
2 116 556
2 735 191
2 000 000
500 000
1 516 759
1 000 000
0
2001
2002
803 644 1 012 861
6 160
138 260
2003
2004
1 266 845 1 295 182
184 095
250 766
2005
2006
2007
2008
1 520 538 1 757 572 1 861 676 1 984 359
367 521
399 750
491 890
529 782
809 804 1 151 121 1 450 940 1 545 948 1 888 059 2 157 321 2 353 566 2 514 141
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ČR
SR
Celkem ČR+SR (m3)
Výroční zpráva 2008
21
Technologies,
Research and Development, Quality
Technologies
What in fact is concrete? Each of us probably first imagines a drab, grey substance, or perhaps some sort of unsightly building,
maybe a panel-built apartment block. Yet we come across concrete in its various forms almost every step we take. Since the middle of the 19th century, this material has become a practically indispensible construction material.
We nowadays understand the term concrete to mean a reliable and durable material; it is a so-called composite material, i.e. a mixture – of aggregates and binding agents. There are various types of binding agents, but the most common is so-called cement concrete, i.e. concrete, which gains its final properties (strength, durability and water resistance) through hydration of binding agents
on the basis of Portland clinker. An essential part of modern concrete production is the use of special additives and admixtures,
pigments and fibres etc.
There has been a significant development of ready mixed concrete in recent years. This means that concrete is produced at central
concrete mixing plants and transported to individual customers on their construction sites, usually in truck mixers. The majority of
concrete is produced and supplied in this manner in developed countries.
ZAPA beton plants now traditionally produce a wide range of products on the basis of Portland cement, which find application on
implementation of all types of building, underground, transport and engineering construction projects. This concerns ready mixed
concrete (especially conforming to the requirements of the adopted European ČSN EN 206-1 norm), fine screeds, masonry mortars, light-weight and coloured concretes, soil cement and cement fly-ash suspension etc. Since 2008, the valid Z3 amendment to
the above-mentioned norms has caused further stiffening up of the requirements for the durability of concrete and places increased demands on the producer, especially from the point of view of the selection of input raw materials and checks on the declared
parameters of fresh and hardened concrete.
Each of us noticeably comes across information every day about global warming and efforts to limit emission of greenhouse gasses,
especially carbon dioxide. This trend shows itself distinctively during the production of Portland cement, because emissions of CO2
created by the firing of Portland clinker are very high. Cement producers are thus developing so-called mixed cements (e.g. with
a higher ratio of lime, slag or fly-ash) and these cements are then put into practical use. ZAPA beton made significant progress in
2008 in relation to the testing and use of these cements.
In its plants that deal with mining and processing of aggregates, ZAPA beton produces a wide range of sizes pursuant to the
European norms, which apply for aggregates used in concrete, railway beddings and bound and unbound materials.
Our accredited testing laboratory has been performing the prescribed control tests on concrete and aggregates since 2004. Other
than a control function, the results of the tests are also of significance for further optimisation of prescriptions. The services of
the testing rooms are used by more and more of our business partners. In autumn 2008, we received our regular supervisory visit
from the Czech Accreditation Institute. The conclusion of this was recommendation for issue of a Certificate of Accreditation including appendices to an unaltered scope. The laboratory currently holds a Certificate of Accreditation in line with ČSN EN ISO/IEC
17025:2005 valid until 2012.
Research and Development
Expenditure on activity associated with research and development amounted to 4,615 thousand CZK in 2008. This mainly involved
wages and other costs at our accredited laboratory, selected costs of other wages associated with research and development and
the cost of material and certification. It is only natural that we are trying to be self-sufficient in this area and so an ever-larger part
of this activity is provided by our own technology and specialists.
22
Annual Report 2008
Technologie,
Výzkum a vývoj, Kvalita
Technologie
Co je to vlastně beton? Každý z nás si asi nejdříve představí šedou, fádní hmotu, případně nějakou nevzhlednou stavbu, možná panelák. Přitom se s betonem v jeho nejrůznějších formách setkáváme téměř na každém kroku - od poloviny 19. století se stal prakticky nepostradatelným stavebním materiálem.
Pod pojmem beton dnes rozumíme spolehlivý a trvanlivý materiál; je to takzvaný kompozitní materiál, tedy směs - kameniva a pojiva.
Pojiva mohou být různá, nejčastěji se ovšem jedná o tzv. cementový beton, tedy beton, který získává své konečné vlastnosti (pevnost, trvanlivost, nepropustnost) hydratací pojiv na bázi portlandského slínku. Neodmyslitelnou součástí výroby moderního betonu
je používání speciálních přísad a příměsí, pigmentů, vláken atd.
V posledních letech došlo k výraznému rozvoji transportbetonu, to znamená, že beton je vyráběn na centrálních betonárnách a
dovážen k jednotlivým odběratelům na stavby, zpravidla v autodomíchávačích. Ve vyspělých zemích je tímto způsobem vyráběna a
dodávána převážná část betonu.
Provozovny ZAPA beton již tradičně vyrábějí široký sortiment výrobků na bázi portlandského cementu, které nacházejí uplatnění
při realizaci všech druhů pozemních, podzemních, dopravních a inženýrských staveb. Jedná se o transportbeton (zejména vyhovující požadavkům převzaté evropské normy ČSN EN 206-1), jemnozrnné potěry, zdící malty, lehké a barevné betony, cementové stabilizace, cementopopílkové suspenze atd. Od roku 2008 platná změna Z3 výše uvedené normy přinesla další zpřísnění požadavků
na trvanlivost betonu a klade zvýšené nároky na výrobce, zejména z hlediska výběru vstupních surovin a kontroly deklarovaných
parametrů čerstvého i ztvrdlého betonu.
Každý z nás se patrně denně setkává s informacemi o globálním oteplování a snaze omezovat emise skleníkových plynů, zejména
oxidu uhličitého. Tento trend se výrazně projevuje při výrobě portlandského cementu, protože emise CO2 vznikající výpalem portlandského slínku jsou velmi vysoké. Výrobci cementů tedy vyvíjejí tzv. směsné cementy (např. s vyšším podílem vápence, strusky,
popílku) a tyto cementy jsou zaváděny do praxe. ZAPA beton učinila v roce 2008 z hlediska ověřování a používání těchto cementů výrazný pokrok.
V provozovnách zabývajících se těžbou a úpravou kameniva vyrábí ZAPA beton širokou škálu frakcí podle evropských norem platných pro kamenivo do betonu, kolejová lože a nestmelené a stmelené směsi.
Od roku 2004 provádí předepsané kontrolní zkoušky betonu a kameniva naše akreditovaná zkušební laboratoř. Kromě kontrolní
funkce mají výsledky zkoušek význam i pro další optimalizaci receptur. Služeb zkušebny využívají stále více i naši obchodní partneři. Na podzim roku 2008 se uskutečnila pravidelná dozorová návštěva Českého institutu pro akreditaci. Závěrem bylo doporučení vydat osvědčení o akreditaci včetně přílohy v nezměněném rozsahu. Laboratoř má v současné době Osvědčení o akreditaci podle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 s platností do roku 2012.
Výzkum a vývoj
Výdaje na činnosti spojené s výzkumem a vývojem v roce 2008 činily 4 615 tis. Kč. Jednalo se především o mzdové a ostatní náklady naší akreditované laboratoře, vybrané náklady na ostatní mzdy související s výzkumem a vývojem, na zkoušení materiálu a certifikace. Přirozenou snahou je soběstačnost v této oblasti, a tak je stále větší část těchto činností zajišťována vlastním technologickým zázemím a odborníky.
Výroční zpráva 2008
23
Technologies,
Research and Development, Quality
Quality
In terms of ensuring the quality of its products and services, ZAPA beton a.s. introduced and successfully certified a quality management system (QMS) in line with the pertinent norms back in 1995 – for the Kačerov concrete mixing plant. In the following years,
the QMS in line with ČSN EN ISO 9001:2001 was introduced and certified in other (existing and new) company concrete mixing
plants. By the end of 2008 a total of 19 concrete mixing plants in Bohemia and 29 concrete mixing plants in Moravia held a QMS
certificate. Among other things, we are planning QMS certification in 2009 of the new concrete mixing plants in Litvínov and in Aš,
and gradual recertification of all existing QMS certificates is also anticipated to fall in line with the new ČSN EN ISO 9001:2009.
An integral part of the quality management system is quality policy set by top company management, which conforms with the company’s strategies, plans, objectives and possibilities and which defines one of its main priorities as the satisfaction of its customers with the products and services offered. Introduction, maintenance and constant improvement of the quality management system and its subsequent control are ensured in the company by highly qualified workers. Top company management performs regular evaluation of the effectiveness of the company’s quality management system, including adoption of measures to increase this
and ensures constant deepening of the awareness of all of company employees about the quality management system, which has
been introduced inside the company.
Efforts to ensure quality for the customers include (amongst other things) regular checks and evaluation of quality claims made concerning concrete. Authorised laboratories perform continuous supervision of production. The company has an elaborate system of
training for plant leaders, operators and sales representatives.
The following subsidiary companies hold a QMS certificate in line with ČSN EN ISO 9001:2001: ZAPA UNISTAV, s.r.o., EKO ZAPA
beton, a.s., Beton Union Plzeň s.r.o. and Pískovny Hrádek a.s.
A quality management system was introduced and certified in Slovakia in line with STN EN ISO 9001:2001 at the Košice concrete
mixing plant in 2002. By the end of 2008, ten concrete mixing plants in ZAPA beton SK s.r.o. held a QMS certificate. Certification
is planned in 2009 for the concrete mixing plant in Prešov and also gradual recertification of all existing QMS certificates to fall in
line with the new STN EN ISO 9001:2009.
24
Annual Report 2008
Technologie,
Výzkum a vývoj, Kvalita
Kvalita
V rámci zabezpečení kvality svých produktů a služeb společnost ZAPA beton a.s. zavedla a úspěšně certifikovala systém řízení kvality (QMS) dle příslušné normy již v roce 1995 - na betonárně Kačerov. V následujících letech byl QMS dle ČSN EN ISO 9001:2001 zaváděn a certifikován na dalších (stávajících i nových) betonárnách společnosti. Ke konci roku 2008 vlastnilo certifikát QMS 19 betonáren oblasti Čechy a 29 betonáren oblasti Morava. Pro rok 2009 se plánuje mimo jiné certifikace QMS nové betonárny v Litvínově a
v Aši a také se předpokládá postupná recertifikace všech stávajících certifikátů QMS dle nové ČSN EN ISO 9001:2009.
Nedílnou součástí systému managementu kvality je vrcholovým vedením stanovená politika kvality, která je v souladu se strategií, záměry, cíli a možnostmi společnosti a jako jednu z hlavních priorit definuje spokojenost svých zákazníků s nabízenými výrobky
a službami. Zavádění, udržování a neustálé zlepšování systému managementu kvality a jeho následná kontrola jsou ve společnosti zajišťovány vysoce kvalifikovanými pracovníky. Vrcholové vedení provádí pravidelné hodnocení efektivity systému managementu
kvality společnosti, včetně přijímání opatření k jejímu zvyšování a zajišťuje neustálé prohlubování povědomí všech svých zaměstnanců o systému managementu kvality zavedeném ve společnosti.
Snaha o zajišťování kvality pro zákazníky zahrnuje (mimo jiné) pravidelnou kontrolu a vyhodnocování reklamací kvality betonu.
Autorizované laboratoře vykonávají průběžný dozor výroby. Společnost má propracovaný systém školení vedoucích provozů, dispečerů a obchodních zástupců.
Z dceřiných společností vlastní certifikát QMS dle ČSN EN ISO 9001:2001 ZAPA UNISTAV, s.r.o., EKO ZAPA beton, a.s., Beton Union
Plzeň s.r.o. a Pískovny Hrádek a.s.
Na Slovensku byl zaveden a certifikován systém řízení managementu kvality dle STN EN ISO 9001:2001 na betonárně Košice v roce
2002. Ke konci roku 2008 mělo ve společnosti ZAPA beton SK s.r.o. certifikát QMS 10 betonáren. V roce 2009 se plánuje certifikace
betonárny v Prešově a také postupná recertifikace všech stávajících certifikátů QMS dle nové STN EN ISO 9001:2009.
Výroční zpráva 2008
25
Ecology
The production of ready mixed concrete and the mining and processing of aggregates are clear industrial activities, which place
great demands on environmental protection. ZAPA beton a.s. are fully aware of all risks involved, and as a result spends significant amounts each year to eliminate these. In practice, this means monitoring and fulfilling all legal requirements, actively cooperating with all parties concerned, establishing awareness amongst all employees and ensuring resources for the environmental
protection. For this, we use the latest technologies and technical equipment, as well as in-house and external experts to the greatest extent possible.
Concrete mixing plants are usually located in industrial zones. They are encased, enclosed and insulated in order to protect the
surrounding environment against dust and noise. Recycling equipment is used to minimise levels of waste production: this machine processes liquid concrete remnants from truck mixers and concrete pumps – this material is returned to production thus achieving savings on raw materials, water and energy. The aggregates used during concrete production are protected against secondary creation of dust by sprinkling.
Mine water is used in quarries and sand pits for misting and spraying to decrease emissions of solid particles into the air. Operating
regulations set monitoring as well as measures if there are any occurrences of protected animals or plant species. New biotopes
(areas of water, wetlands, forest or rock cultures among other things) are already created during mining and certainly no later than
in terms of recultivation.
The concrete mixing plants in Hranice and Kolín have tried to shift environmental protection measures past the limits set out in the
basic regulations: they have gained an EMS (Environmental Management System) certificate in line with ČSN EN ISO 14001:2005,
confirming the high level of environmental protection.
Ecological investments (investments used to improve the environment or to resolve environmental problems, e.g. investment into
equipment for reducing emissions, creation of dust, noise and water protection – investment into filtration systems, cleaning and
washing equipment, compacted areas, recycling equipment, sludge management, sedimentation sumps etc.) in 2008 came to CZK
27,360 thousand. Ecological costs (expenses, which lead to improvement or as the case may be, maintenance of the environmental situation in the production process, e.g. costs for liquidation of waste, landscaping and other improvement of the appearance of
plants, recultivation etc.) came to approximately CZK 9,477 thousand.
During 2008, not even one accident was recorded which had a significant impact on the environment.
26
Annual Report 2008
Ekologie
Výroba transportbetonu i těžba a zpracování kameniva je průmyslová činnost, jejíž provozování klade velké nároky na ochranu
životního prostředí. Společnost ZAPA beton a.s. si je vědoma všech rizik zde vznikajících a každoročně vynakládá nezanedbatelné částky na jejich eliminaci. V praxi to znamená monitorovat a plnit veškeré příslušné právní požadavky, aktivně spolupracovat se
všemi zainteresovanými stranami, budovat povědomí všech zaměstnanců o ochraně životního prostředí, zajišťovat zdroje nezbytné
pro jeho ochranu. Využíváme k tomu v maximální možné míře nejmodernější technologie a technického zařízení, vlastních i externích odborníků.
Betonárny se nacházejí zpravidla v průmyslových zónách. Jsou opláštěny, uzavřeny a odizolovány za účelem ochrany okolí před prachem a hlukem. K minimalizaci odpadovosti slouží recyklační zařízení: zpracovává tekuté zbytky betonu z autodomíchávačů a čerpadel betonu – tento materiál se vrací zpět do výroby a tím dochází k úsporám surovin, vody i energie. Kamenivo používané při výrobě betonu je zabezpečeno proti druhotné prašnosti zkrápěním.
V lomech a pískovnách se využívá důlní voda na mlžení a kropení k snížení emisí pevných částic do ovzduší. Provozní řády stanoví
monitorování a opatření při výskytu chráněných živočišných či rostlinných druhů. Již během těžby, ale nejpozději v rámci rekultivace, jsou vytvářeny nové biotopy (vodní plochy, mokřady, lesní či skalní kultury a jiné).
Pokusem o posunutí ochrany životního prostředí dále, než stanovují základní předpisy, se staly betonárny Hranice a Kolín: získaly certifikát systému EMS (environmentálního managementu) dle ČSN EN ISO 14001:2005, potvrzující vysokou úroveň zabezpečení environmentální ochrany.
Ekologické investice (investice sloužící ke zlepšení životního prostředí nebo vyřešení ekologické problematiky, např. investice do
zařízení k redukci emisí, prašnosti, hlučnosti a k ochraně vodstva – do filtračních systémů, čisticích a mycích zařízení, zpevněných
ploch, recyklačních zařízení, kalového hospodářství, sedimentačních jímek apod.) v roce 2008 činily 27 360 tis. Kč. Ekologické náklady (výdaje, které ve výrobním procesu vedou ke zlepšení, popřípadě udržení situace v životním prostředí, např. náklady na likvidaci
odpadů, ozelenění a jiné zkrášlení provozoven, rekultivace apod.) se pohybovaly ve výši 9 477 tis. Kč.
V roce 2008 nebyla zaznamenána žádná nehoda s významným dopadem na životní prostředí.
Výroční zpráva 2008
27
Mobile Technology
It is the job of ZAPA beton a.s. not only to produce concrete according to customer requirements, but for most contracts also to provide its transportation and placing or as the case may be, its pumping onto the building site. All technology deployed when implementing a job is subject to prior consultation and also subsequently operated by professionally trained workers.
Roughly thirty percent of transport is covered by our own mobile technology and a little over half of our production is transported
for ZAPA beton by contractual carriers. The remaining share is made up of customers with their own transport.
You cannot fail to overlook our company vehicles on the roads, tracks and building sites because - similarly as with the concrete mixing plants – they are adorned with colourful paintings in the ZAPA style. We have at our disposal an extensive fleet of truck
mixers with all volumes of mixing drums (4, 6, 7, 8 and 9 m 3) with drums from Stetter, Liebherr and Karrena fitted onto Scania,
MAN, DAF or Mercedes Benz chassis. We also provide customers with use of pumps for concrete mixtures with various placing
booms, which come mainly from the Schwing and Putzmeister brands. Hybrid vehicles are also sometimes used when implementing jobs – truck mixers with a pump body (so-called “pumi” vehicles). Our vehicle fleet also includes cement tanks, dump trucks,
loaders and utility vehicles.
Increasing customer requirements and competition in our market lead us to the regular renewal and supplementation of the vehicle fleet to include new, better quality and better performing machines. The year 2008 was no exception to this: several new truck
mixers and pumps were added to the ZAPA beton Group fleet.
28
Annual Report 2008
Mobilní technika
Úkolem ZAPA beton a.s. není jen vyrobit beton podle požadavků zákazníka, ale u většiny zakázek zajistit také jeho přepravu a uložení, případně čerpání na stavbě. Veškerá technika nasazená při realizaci zakázky je předem konzultována a následně i obsluhována odborně vyškolenými pracovníky.
Zhruba třicet procent transportu je pokryto naší vlastní mobilní technikou, něco přes polovinu vyrobené produkce přepravují u ZAPA
beton prověření smluvní dopravci. Zbývající podíl tvoří zákazníci s vlastním odvozem.
Naše firemní vozidla jsou na silnicích, cestách a stavbách nepřehlédnutelná, protože jsou -podobně jako betonárny - opatřena pestrým pomalováním ve stylu ZAPA. Disponujeme rozsáhlou flotilou autodomíchávačů všech objemů nástaveb (4, 6, 7, 8 a 9 m 3) s
nástavbami značek Stetter, Liebherr a Karrena na podvozcích Scania, MAN, DAF nebo Mercedes Benz. Dále slouží zákazníkům čerpadla betonových směsí různých délek ramene (výložníku), která jsou zastoupena především značkami Schwing a Putzmeister. Při
uskutečňování zakázek jsou někdy nasazována i hybridní vozidla – autodomíchávače s čerpadlovou nástavbou (tzv. „pumi“). Do
našeho vozového parku patří i cementové cisterny, sklápěče, nakladače a užitková vozidla.
Rostoucí požadavky zákazníků a konkurence na trhu nás vedou k pravidelnému obnovování a doplňování vozového parku o nové,
kvalitnější a výkonnější stroje. Ani rok 2008 nebyl výjimkou: do flotily skupiny ZAPA beton přibyla řada nových autodomíchávačů a čerpadel.
Výroční zpráva 2008
29
Design
The extraordinary and eye-catching design continues to attract and amaze people, growing year on year to include new visions
brought to life by architect Jan Rada, designer for ZAPA beton a.s.
The concrete mixing plant in České Budějovice demonstrates another one of his works. Mr. Rada found inspiration from the picturesque arcades in the historical part of the city, amongst other things, to incorporate large scale paintings onto the grey steel silos.
At a first glance these are reminiscent of houses and facades, which can be seen on the square in České Budějovice. By incorporating into the environment where it stands, whilst not causing disturbance, we can almost exaggerate to say that our concrete mixing
plant design actually improves the surroundings and attracts the attention of passers by at the same time.
All concrete mixing plants deserve a new coat of paint from time to time, just like our vehicles. This year was it the concrete mixing
plant in Kosmonosy, which required some attention as over the years it seems to have lost its appeal and shiny coat. As a result,
its silvery cladding sparkles in the sunlight. As well as Kosmonosy, the concrete mixing plant in Hranice also underwent reconditioning works, where figures leap from the walls onto cars passing by. The concrete mixing plant in Hradec Králové is also proudly
showing off its new coat of paint after some years, in what is now the standard graphic stylisation of waves and gravel. An interesting piece of work worth mentioning is the non-traditional painting of the house boat, which can be seen sailing on the Baťa
Canal in Veselí nad Moravou, reaping in praise from locals as well as those water sport fans from all over the country who meet
up with it on their travels.
Truck mixers and pumps are a chapter in their own right, springing up like mushrooms after the rain with a graphic design that
nobody can fail to notice. Truck mixers are painted in multicolour and you can meet a pump reminiscent of the Indian expedition. A
whole range of creatures can also be portrayed on trucks - from snails, cats and dogs, right through to the mammoth. This is displayed on a truck mixer in the concrete mixing plant of Přerov, where there is a nearby prehistoric archaeological site present, dating
back to the time of the mammoth hunters.
We could continue with this in vein, but you will certainly be delighted more by the actual surprise you experience when you come
across one of these unique works on the road, in the city or in the countryside. Our concrete mixing plants and vehicles are not
only means of construction and transportation, but are beginning to form their own individual culture thanks to the people who
take pleasure from them.
30
Annual Report 2008
Design
Vyjímečný a nepřehlédnutelný design, který přitahuje a stále ohromuje novými nápady, se rok co rok rozrůstá o nové uskutečněné
vize architekta Jana Rady, designéra společnosti ZAPA beton a.s.
I v letošním roce se můžeme pochlubit dalším z nových děl, kterým je betonárna v Českých Budějovicích. Zde se nechal pan Rada
inspirovat malebným podloubím v historické části města a nejen jím - na šedých ocelových silech industriálního vzhledu jsou tak
vyvedeny velkoplošné malby, na první pohled připomínající domy a fasády, jež jsou na budějovickém náměstí k vidění. Tím se naše
betonárna opět začlenila do prostředí, ve kterém stojí, a pokud možno nenarušuje jej, a s trochou nadsázky se dá i říci, že je zkrášluje. V neposlední řadě tak plní i svůj důležitý úkol, a to je - upoutat na sebe pozornost kolemjdoucích.
Všechny betonárny, stejně jako naše vozidla, si čas od času zaslouží nový nátěr. V letošním roce se dostalo i na betonárnu v
Kosmonosech, která už po letech ztratila ten blyštivý lak, jaký by mělo mít vesmírné plavidlo, za které je převlečena, a tak se nám
opět třpytí na slunci ve stříbřitém plášti. Stejně tak se své „repase“ dočkala betonárna v Hranicích, kde na kolemjedoucí vozidla skáčou panáci z hradeb. V Hradci Králové pak po letech betonárna pyšně nese nový nátěr v dnes již standardní grafické stylizaci vlny
a štěrku. Mezi zajímavé počiny patří netradiční pomalování hausbótu plujícího na Baťově kanále ve Veselí nad Moravou - ten sklízí
úspěch u místních, ale i vodáků z celé republiky, kteří se s ním potkávají při svých plavbách.
Samostatnou kapitolou jsou autodomíchávače a čerpadla, ty přibývají jako houby po dešti a jejich grafika nenechá nikoho bez
povšimnutí. Setkáte se tak na silnici s pumpou připomínající indiánskou výpravu, pestrobarevnými mixy, celou plejádou zvířecí říše
od šneků, koček a pejsků až po mamuta, který bude na svém mixu parkovat ve svojí domácí betonárně Přerov, kde se nedaleko
nachází pravěké naleziště právě z dob lovců mamutů.
Mohli bychom takto pokračovat dále, ale zajisté Vás více potěší to samotné překvapení, až se s některým z unikátních děl setkáte na cestě, ve městě nebo v krajině. Naše betonárny a auta nejsou pouhými stavbami a dopravními prostředky, ale stávají se díky
lidem, kteří je mají rádi, osobitou kulturou.
Výroční zpráva 2008
31
Public Relations
One of our company’s main aims is the establishment of good relations with the public, which we support through active cooperation with municipalities, state administrations, the professional and general public, the public media or in the form of financial aid
for selected entities.
In 2008, we supported organisations such as the Regional Hospital in Příbram where our company contributed towards the purchase of medical equipment. We helped the nursery school in Hradec Králové to cover the costs for the purchase of carpets for physically handicapped pupils and we sponsored the children’s day and the playground opening for the Mraveniště civic association in
Říčany. We also sponsored the Benefit Ball held by the Club for Girls and Women with Turner Syndrome. We donated concrete and
aggregate to the Ententyky Maternity Centre in Slavkov and also the Fund for Children in Need.
The company also participated in some interesting projects, which are of intellectual, scientific or artistic benefit, such as the exploration into the Hranice Abyss, the “Children in traffic” colouring book, educational songs for children from the late artist, Pavel
Novák, the Fairytale Forest at Night event and the Prague Photographic competition.
We also help sporting groups including the Hranice Sports Club, the Korytná Physical Education Association, the Hiking and Skiing
Club, the Czech Automobile Club, the autocross European Champion Laďa Hanák (Alfa Racing), the U.S. Kids Golf Tour and Václav
Papáček – the World Champion in Western Action Shooting.
Next year, the company will be financially contributing or helping in another manner with events that are no less important and beneficial as well as helping needy entities where the main priorities will again be children, health and nature.
32
Annual Report 2008
Vztahy s veřejností
Důležitým cílem naší společnosti je budování dobrých vztahů s veřejností, které podporujeme aktivní spoluprací s obcemi, státní
správou, odbornou i laickou veřejností, veřejnoprávními médii nebo v podobě finanční pomoci vybraným subjektům.
V roce 2008 jsme podpořili organizace jako jsou Oblastní nemocnice Příbram, kde naše firma přispěla na pořízení zdravotnického
vybavení. Mateřské škole Prointepo v Hradci Králové jsme pomohli pokrýt náklady na nákup koberců pro žáky s tělesným postižením, občanskému sdružení Mraveniště v Říčanech jsme sponzorovali dětský den a otevření hřiště. Byli jsme také sponzory benefičního plesu Klubu dívek a žen s Turnerovým syndromem. Beton a štěrky jsme darovali Mateřskému centru Ententyky ve Slavkově
a taktéž Fondu ohrožených dětí.
Dále se firma podílí na zajímavých projektech, které jsou přínosem duševním, vědeckým, nebo uměleckým, jako je výzkum Hranické
propasti, omalovánky „Děti v silničním provozu“, naučné písně pro děti od dnes již zesnulého umělce, Pavla Nováka, akce Noční
pohádkový les nebo soutěž Praha fotografická.
Pomáháme i sportovním oddílům, za které stojí zmínit Sportovní klub Hranice, Tělovýchovnou jednotu Korytná, Klub turistů a lyžařů, Autoklub České republiky, autokrosového mistra Evropy Laďu Hanáka (Alfa Racing), U.S. Kids Golf Tour nebo Václava Papáčka
– mistra světa ve westernovém střílení.
V příštím roce se bude firma finančně podílet a nebo jinou formou vypomáhat při neméně důležitých a přínosných akcích a potřebným subjektům, kde hlavními prioritami budou opět děti, zdraví a příroda.
Výroční zpráva 2008
33
Employees
Employees
As at the end of 2008, the number of employees* in ZAPA beton a.s. was 539. This represents an interim growth by more than
6 %, which is related to the increase in production and also with opening of new plants - Litvínov and Nebanice (Vrbová). The share
in the number of workers in operations is 84 % and administration workers make up 16 %. The overwhelming majority of our personnel - 88 % - are men.
Numerous training sessions are organised every year for employees in operations and administration using external and in-house trainers. Operational training sessions are for the most part focused on working with machinery and in the field of occupational
health and safety, not forgetting the matter of environmental protection. Courses for sales representatives are orientated towards
communication and sales skills. Other professions in the field of administration undergo regular training orientated mainly towards
familiarisation with current legislation and other knowledge (accounting, tax, IT skills, training for drivers, employees using company passenger cars and such like). Courses in English also take place in the administration section.
Because work with machines, electrical equipment and means of transport, movement around building sites or manipulation with
chemical or explosive substances poses a significant risk, increased attention is paid to the matter of occupational health and safety. This effort includes the organisation of regular obligatory training, ensuring optimum working conditions, safety signs, work
clothing and protective aids etc. There were 19 accidents at work over the course of 2008. We know of no permanent consequences for our employees’ health having resulted from these. The total length of inability to work as a result of these injuries came to
1,105 calendar days. The level of inability to work due to illness and injury (3.2 %) was below the nationwide average. No job-related illnesses were reported.
The company has an elaborate system of material incentives (bonuses, an end-of-year bonus, retirement bonus, a company car if
required, which is also available for personal use etc.) Remuneration of employees is coordinated with the company’s economic
development on the basis of analysis and management plans, in such a way that this does not disrupt the company´s financial stability and also that it provides motivation for the staff. ZAPA beton a.s. has contributed towards employees’ premiums for private life insurance since 2003. Holiday entitlement is 5 days more than the legal minimum – totalling 25 days. Insurance for damage whilst performing work and a policy for the occupational injury with an above-standard insurance benefit is concluded for each
employee above the framework of the legal obligation. Other benefits include above-standard medical care ensured by the employer
and extended insurance for business trips. A motivation competition is announced every year for the best plant and the best workers. The original working environment (in the ZAPA style) and teambuilding training sessions contribute towards decreasing stress
at work and strengthening the employee’s feeling of belonging with the company.
Number of Employees* of ZAPA beton a.s. (as of 31.12.)
600
505
506
2006
2007
539
500
439
383
400
354
330
300
412
2001
2002
2003
2004
2005
2008
*Employees with social security and health insurance contributions
Selected Personal Costs
(thousands of CZK)
300 000
262 085
234 629
250 000
207 696
200 000
152 488
150 000
102 028
160 248
social security and health
insurance costs
114 132
100 000
50 000
0
34 304
0
691
2001
34
payroll costs
174 727
40 409
52 278
55 586
60 881
72 363
82 923
84 488
3 428
3 042
3 475
2 417 1 329 2 811
1 223
1 155
0 579 1 561 861
1 145
979
2002
Annual Report 2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
training costs
privat life insurance - contribution
Zaměstnanci
Zaměstnanci
Počet zaměstnanců* ZAPA beton a.s. ke konci roku 2008 činil 539. To představuje meziroční nárůst o více než 6 %, který souvisí s celkovým zvýšením výroby i s otevřením nových středisek - Litvínov a Nebanice (Vrbová). Podíl počtu pracovníků provozu činí
84 % a správy 16 %. Převážnou většinu personálu - 88 % - tvoří muži.
Každoročně jsou organizována četná školení zaměstnanců v provozu i administrativě, za využití externích i vlastních školitelů.
Provozní školení jsou z velké části zaměřena na práci se stroji a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, není opomíjena ani
otázka ochrany životního prostředí. Kurzy obchodních zástupců jsou orientovány na komunikační a prodejní dovednosti. Ostatní
profese ve správě mají pravidelná školení orientovaná převážně na osvojení aktuálních legislativních a jiných poznatků (účetnictví,
daně, IT dovednosti, školení řidičů referentů atd.). Na správě probíhají také kurzy anglického jazyka.
Protože práce se stroji, elektrickými zařízeními a dopravními prostředky, pohyb po stavbách či manipulace s chemickými nebo
výbušnými látkami představuje nezanedbatelné riziko, je věnována otázce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zvýšená pozornost. Toto úsilí zahrnuje jak organizování povinných pravidelných školení, zajišťování optimálních pracovních podmínek, bezpečnostního značení, pracovních oděvů, ochranných pomůcek apod. Během roku 2008 došlo k 19 pracovním úrazům. Není známo, že
by z nich vyplynuly trvalé zdravotní následky. Celková délka pracovní neschopnosti v důsledku těchto úrazů činila 1 105 kalendářních dnů. Míra pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (3,2 %) byla pod celorepublikovým průměrem. Nebyla hlášena žádná
nemoc z povolání.
Společnost má propracovaný systém hmotných pobídek (prémie, 13. plat, odměna při odchodu do starobního důchodu, podle potřeby služební vůz, i k osobnímu užití apod.). Odměňování zaměstnanců je na základě analýz a plánů managementu sladěno s vývojem hospodaření společnosti, aby nenarušilo její finanční stabilitu a zároveň bylo motivující pro personál. ZAPA beton a.s. přispívá zaměstnancům již od roku 2003 na pojistné pro soukromé životní pojištění. Nárok na čerpání dovolené na zotavenou je o 5 dnů
vyšší než zákonné minimum - činí 25 dnů. Ve prospěch každého zaměstnance je uzavřeno nad rámec zákonné povinnosti pojištění za škodu při výkonu povolání a pojistka pro případ pracovního úrazu s nadstandardním plněním. Dalšími benefity jsou nadstandardní lékařská péče, zajištěná zaměstnavatelem, a rozšířené pojištění pro služební cesty. Každým rokem je vyhlašována motivační soutěž o nejlepší střediska a nejlepší pracovníky. Ke snížení pracovního stresu a posílení sounáležitosti s firmou přispívá vizuálně originální pracovní prostředí (v ZAPA-stylu) či teambuildingová školení.
Počet zaměstnanců* ZAPA beton a.s. (k 31.12.)
600
505
506
2006
2007
539
500
439
383
400
330
300
2001
412
354
2002
2003
2004
2005
2008
* pracovníci s odvody sociálního a zdravotního pojištění
Vybrané náklady na zaměstnance
(tis. Kč)
300 000
262 085
234 629
250 000
207 696
200 000
152 488
150 000
102 028
160 248
náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění
114 132
100 000
50 000
0
34 304
0
691
2001
mzdové náklady
174 727
40 409
52 278
55 586
60 881
72 363
82 923
84 488
3 428
3 042
3 475
2 417 1 329 2 811
1 223
1 155
0 579 1 561 861
1 145
979
2002
2003
2004
2005
2006
2007
náklady na školení
příspěvky na soukromé životní pojištění
2008
Výroční zpráva 2008
35
Important Events /
Expected Developments
Important Events Happening after the Balance Date
No events having any significance for the purpose of this Annual Report occurred after the balance date.
Expected Developments in the Activities of the Accounting Unit
In 2009, we expect worse conditions throughout our field, which is relatively sensitive to the development of the economy as a
whole. The crisis affects both reserves of construction contracts and also the economic situation inside the sector. Deterioration is
seen in the payment morals of companies and we also see a growth in secondary insolvency. With a view to this, we will attempt
to minimise these impacts – prevention and measures in the field of debts will be made stricter. A significant economy drive will be
implemented in order to reduce costs within the company. At the same time however, we will continue to strive for the same level
of production and services.
Within the total market and local markets we operate in, we wish to maintain our current position/s for this year, enabling us to
continue to rank amongst the largest producers.
As far as important contracts in Bohemia during 2009 are concerned, we will be participating in the creation of the BB Centrum
FILADELFIE administrative building in Prague – Michle and AKUMA (Mladá Boleslav) will be one of our most important customers.
The largest contracts in Moravia during 2009 will particularly include deliveries for infrastructure construction projects: the D47
and D1 motorways. We will also be supplying ready mixed concrete for the D47 motorway on the Hladké Životice – Bílovec and
Bílovec – Ostrava, Rudná sections. In terms of construction of the D1 motorway, we will be transporting concrete mixtures to the
Kroměříž – East – Říkovice and Mořice – Kojetín sections. Deliveries will commence for construction of the R55 expressway between
Hulín and Skalka (Otrokovice).
36
Annual Report 2008
Významné skutečnosti /
Předpokládaný vývoj
Významné skutečnosti po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu této Výroční zprávy.
Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky
V roce 2009 očekáváme zhoršenou situaci v našem oboru, který je poměrně citlivý na vývoj celkového hospodářství. Krize se dotkne
jak zásoby stavebních zakázek, tak ekonomické situace uvnitř sektoru. Dojde ke zhoršení platební morálky firem i k nárůstu druhotné platební neschopnosti. Vzhledem k tomu se budeme snažit o minimalizaci těchto dopadů – bude zpřísněna prevence a opatření v oblasti pohledávek. Budou přijata podstatná úsporná opatření ke snížení nákladů uvnitř firmy. Přitom však budeme nadále
usilovat o udržení dosažené úrovně výroby i služeb.
Na trhu transportbetonu chceme udržovat takovou pozici ve stávajících lokalitách i na celkovém trhu, abychom i nadále patřili
k největším výrobcům.
Co se týká důležitých zakázek roku 2009 v Čechách, budeme se mimo jiné podílet na vzniku administrativní budovy BB Centrum
FILADELFIE v Praze - Michli, k významným zákazníkům bude patřit i AKUMA z Mladé Boleslavi.
Mezi největší zakázky na Moravě budou i v roce 2009 patřit zejména dodávky na infrastrukturní stavby: dálnici D47 a D1.
Na komunikaci D47 budeme nadále dodávat transportbeton na úseky Hladké Životice – Bílovec a Bílovec – Ostrava, Rudná.
V rámci výstavby dálnice D1 budeme vozit betonové směsi na úsek Kroměříž – východ – Říkovice a Mořice - Kojetín. Zahájeny budou
dodávky na budování rychlostní komunikace R55 Hulín –Skalka (Otrokovice).
Výroční zpráva 2008
37
Financial Section
38
Annual Report 2008
Finanční část
Výroční zpráva 2008
39
Report of the Supervisory Board
In 2008, in accordance with the Commercial Code and the company’s articles of association, the Supervisory Board performed a
control role within the company, oversaw the activities of the Board of Directors and the realisation of the business activities of
ZAPA beton a.s. as well as of the whole ZAPA beton Group.
During the course of 2008 one separate meeting of the Supervisory Board and two joint meetings of the Board of Directors and the
Supervisory Board were held, at which the main point of agenda was an analysis of the company’s market and economic development including the meeting of the investment plan, the approval of the economic and investment plans as well as the market strategy for the coming period and a discussion of the other cardinal topics.
The financial statements of ZAPA beton a.s. for 2008 were audited by Deloitte Audit s.r.o. with the consolidated financial statements
of ZAPA beton a.s. for 2008 being audited by Petrus & Partner, k.s. According to the findings made by both of these auditors of the
above-mentioned statements give a true and fair view of the financial position of ZAPA beton a.s. as of 31 st December 2008 and of
the company’s costs, revenues and operating results for 2008 pursuant to the Czech accounting regulations.
The Supervisory Board reviewed the annual financial statements as well as the consolidated financial statements of ZAPA beton
a.s. and acknowledged and consented to both of the auditor’s conclusions. It recommended the General Meeting to approve both of
the financial statements as well as the proposal for the settlement of the profit for 2008.
Georg Kleger
Chairman of the Supervisory Board
40
Annual Report 2008
Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada plnila v roce 2008 v souladu se zákonem a stanovami společnosti svou kontrolní funkci ve společnosti, dohlížela na
výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti ZAPA beton a.s. i celé skupiny ZAPA beton.
V průběhu roku 2008 se konalo jedno samostatné zasedání dozorčí rady a dvě společná zasedání představenstva a dozorčí rady, v
jejichž rámci byl především prodiskutován tržní a ekonomický vývoj společnosti včetně plnění plánu investic, schváleny plány hospodaření a investování i strategie na trhu pro další období a projednána i další zásadní témata.
Účetní závěrka společnosti ZAPA beton a.s. za rok 2008 byla ověřena společností Deloitte Audit s.r.o. a konsolidovaná účetní závěrka ZAPA beton a.s. za rok 2008 společností Petrus & Partner, k.s. Dle vyjádření obou auditorů podávají obě účetní závěrky věrný
a poctivý obraz finanční pozice společnosti ZAPA beton a.s. k 31. prosinci 2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok 2008 v souladu českými účetními předpisy.
Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku společnosti ZAPA beton a.s. a vzala se souhlasem na vědomí obě stanoviska auditorů. Doporučila valné hromadě schválení obou účetních závěrek i návrhu na vypořádání zisku
za rok 2008.
Georg Kleger
předseda dozorčí rady
Výroční zpráva 2008
41
Financial Statements of ZAPA beton a.s.
for 2008
Balance sheet full version
as of 31.12.2008
(in CZK thousand)
31.12.2008
31.12.2007
ASSETS
Gross
42
Adjustment
Net
Net
TOTAL ASSETS
2 526 692
732 282
1 794 410
1 795 190
B.
Fixed assets
1 701 002
639 585
1 061 417
995 721
B.I.
Intangible fixed assets
34 631
33 696
935
1 021
B.I.1.
Start-up costs
7 130
7 130
B.I.2.
Research and development
10 634
10 634
B.I.3.
Software
10 506
9 571
935
348
B.I.4.
Valuable rights
6 231
6 231
B.I.6.
Other intangible fixed assets
130
130
1 282 398
605 889
54
519
B.I.7.
Intangible fixed assets under construction
B.II.
Tangible fixed assets
B.II.1.
Land
103 732
103 732
100 376
B.II.2.
Structures
470 826
211 705
259 121
273 847
B.II.3.
Individual movable assets and sets of movable assets
564 721
371 128
193 593
223 003
B.II.6.
Other tangible fixed assets
902
91
811
701
B.II.7.
Tangible fixed assets under construction
62 934
13 773
B.II.8.
Prepayments for tangible fixed assets
33 841
B.II.9.
Valuation difference on acquired assets
45 442
B.III.
Non-current financial assets
B.III.1.
Equity investments in subsidiaries
B.III.2.
Equity investments in associates
B.III.3.
Other securities and investments
B.III.4.
Loans and borrowings - controlling entity, substantial influence
C.
Current assets
100
62 934
676 509
656 835
33 841
19 628
22 477
25 507
383 973
383 973
337 865
286 701
286 701
286 701
14 297
14 297
8 164
22 965
82 975
800 118
92 697
3 033
82 975
43 000
707 421
777 610
C.I.
Inventories
44 351
41 318
35 993
C.I.1.
Material
18 895
18 895
17 236
C.I.2.
Work in progress and semifinished goods
2 714
2 714
4 207
C.I.3.
Products
3 033
18 901
13 138
808
1 412
2 065
936
1 129
1 500
936
1 134
21 934
C.I.5.
Goods
C.II.
Long-term receivables
808
C.II.1.
Trade receivables
936
C.II.5.
Long-term prepayments made
833
833
C.II.7.
Other receivables
296
296
366
C.III.
Short-term receivables
728 649
88 728
639 921
724 031
C.III.1.
Trade receivables
671 906
87 529
C.III.2.
Receivables - controlling entity
C.III.4.
Receivables from partners and association members
C.III.6.
584 377
639 879
28 692
28 692
69 454
24
24
18
State - tax receivables
9 463
9 463
1 054
C.III.7.
Short-term prepayments made
9 687
8 488
6 378
C.III.8.
Estimated receivables
2 110
2 110
4 121
C.III.9.
Other receivables
6 767
6 767
3 127
C.IV.
Current financial assets
25 053
25 053
16 086
C.IV.1.
Cash on hand
951
951
979
C.IV.2.
Cash at bank
24 102
24 102
15 107
D. I.
Other assets
25 572
25 572
21 859
D.I.1.
Deferred expenses
18 006
18 006
14 522
D.I.2.
Complex deferred expenses
7 559
7 559
7 330
D.I.3.
Accrued income
7
7
7
Annual Report 2008
1 199
Účetní závěrka ZAPA beton a.s. 2008
Rozvaha v plném rozsahu
k datu 31.12.2008
(v tisících Kč)
31.12.2008
31.12.2007
AKTIVA
Brutto
Korekce
Netto
Netto
AKTIVA CELKEM
2 526 692
732 282
1 794 410
1 795 190
B.
Dlouhodobý majetek
1 701 002
639 585
1 061 417
995 721
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
34 631
33 696
935
1 021
B.I.1.
Zřizovací výdaje
7 130
7 130
B.I.2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
10 634
10 634
B.I.3.
Software
10 506
9 571
935
348
6 231
6 231
130
130
1 282 398
605 889
676 509
B.I.4.
Ocenitelná práva
B.I.6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
54
519
100
656 835
B.II.1.
Pozemky
103 732
103 732
100 376
B.II.2.
Stavby
470 826
211 705
259 121
273 847
B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
564 721
371 128
193 593
223 003
B.II.6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
902
91
811
701
B.II.7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
62 934
62 934
13 773
B.II.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
33 841
33 841
19 628
B.II.9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
45 442
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
B.III.2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
B.III.3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
B.III.4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
82 975
C.
Oběžná aktiva
800 118
92 697
3 033
22 477
25 507
383 973
383 973
337 865
286 701
286 701
286 701
14 297
14 297
8 164
C.I.
Zásoby
44 351
C.I.1.
Materiál
18 895
C.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary
C.I.3.
Výrobky
22 965
2 714
82 975
43 000
707 421
777 610
41 318
35 993
18 895
17 236
2 714
4 207
3 033
18 901
13 138
808
1 412
2 065
936
1 129
1 500
936
1 134
21 934
C.I.5.
Zboží
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
936
C.II.5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
833
833
C.II.7.
Jiné pohledávky
296
296
366
C.III.
Krátkodobé pohledávky
728 649
88 728
639 921
724 031
671 906
87 529
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
C.III.2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
C.III.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
C.III.6.
808
584 377
639 879
28 692
28 692
69 454
24
24
18
Stát - daňové pohledávky
9 463
9 463
1 054
C.III.7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
9 687
8 488
6 378
C.III.8.
Dohadné účty aktivní
2 110
2 110
4 121
C.III.9.
Jiné pohledávky
6 767
6 767
3 127
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
25 053
25 053
16 086
C.IV.1.
Peníze
951
951
979
C.IV.2.
Účty v bankách
24 102
24 102
15 107
D. I.
Časové rozlišení
25 572
25 572
21 859
D.I.1.
Náklady příštích období
18 006
18 006
14 522
D.I.2.
Komplexní náklady příštích období
7 559
7 559
7 330
D.I.3.
Příjmy příštích období
7
7
7
1 199
Výroční zpráva 2008
43
Financial Statements of ZAPA beton a.s.
for 2008
Balance sheet full version
as of 31.12.2008
(in CZK thousand)
LIABILITIES
44
31.12.2008
31.12.2007
TOTAL LIABILITIES & EQUITY
1 794 410
1 795 190
A.
Equity
1 122 139
1 083 932
A.I.
Share capital
300 200
300 200
A.I.1.
Share capital
300 200
300 200
A.II.
Capital funds
424
424
A.II.4.
Gains or losses from the revaluation upon transformations
424
424
A.III.
Statutory funds
94 340
94 340
A.III.1.
Statutory reserve fund / Indivisible fund
A.IV.
Retained earnings
94 340
94 340
277 327
277 327
277 327
A.IV.1.
Accumulated profits brought forward
277 327
A.V.
Profit or loss for the current period (+/-)
449 848
411 641
B.
Liabilities
665 611
703 992
B.I.
Reserves
23 959
21 851
B.I.1.
Reserves under special legislation
B.I.4.
1 850
1 163
Other reserves
22 109
20 688
B.II.
Long-term liabilities
20 953
29 231
B.II.5.
Long-term prepayments received
B.II.10.
Deferred tax liability
20 953
29 185
B.III.
Short-term liabilities
620 699
652 910
B.III.1.
Trade payables
301 498
310 851
B.III.2.
Payables - controlling entity
248 323
241 955
B.III.4.
Payables to partners and association members
B.III.5.
Payables to employees
46
2 505
4 829
18 003
14 104
B.III.6.
Social security and health insurance payables
9 255
10 084
B.III.7.
State - tax payables and subsidies
7 489
26 452
B.III.8.
Short-term prepayments received
B.III.10.
Estimated payables
736
147
32 824
44 424
B.III.11.
Other payables
66
64
C. I.
Other liabilities
6 660
7 266
C.I.1.
Accrued expenses
6 603
7 209
C.I.2.
Deferred income
57
57
Annual Report 2008
Účetní závěrka ZAPA beton a.s. 2008
Rozvaha v plném rozsahu
k datu 31.12.2008
(v tisících Kč)
PASIVA
31.12.2008
31.12.2007
PASIVA CELKEM
1 794 410
1 795 190
A.
Vlastní kapitál
1 122 139
1 083 932
A.I.
Základní kapitál
300 200
300 200
A.I.1.
Základní kapitál
300 200
300 200
A.II.
Kapitálové fondy
424
424
A.II.4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
424
424
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
94 340
94 340
A.III.1.
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
94 340
94 340
277 327
277 327
277 327
A.IV.1.
Nerozdělený zisk minulých let
277 327
A.V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
449 848
411 641
B.
Cizí zdroje
665 611
703 992
B.I.
Rezervy
23 959
21 851
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B.I.4.
1 850
1 163
Ostatní rezervy
22 109
20 688
B.II.
Dlouhodobé závazky
20 953
29 231
B.II.5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
B.II.10.
Odložený daňový závazek
20 953
29 185
B.III.
Krátkodobé závazky
620 699
652 910
B.III.1.
Závazky z obchodních vztahů
301 498
310 851
B.III.2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
248 323
241 955
B.III.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
B.III.5.
Závazky k zaměstnancům
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
Krátkodobé přijaté zálohy
B.III.10.
Dohadné účty pasivní
B.III.11.
Jiné závazky
66
64
C. I.
Časové rozlišení
6 660
7 266
C.I.1.
Výdaje příštích období
6 603
7 209
C.I.2.
Výnosy příštích období
57
57
46
2 505
4 829
18 003
14 104
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
9 255
10 084
Stát - daňové závazky a dotace
7 489
26 452
736
147
32 824
44 424
Výroční zpráva 2008
45
Financial Statements of ZAPA beton a.s.
for 2008
Profit and Loss Account
structured by the nature of expense method
Year ended 31.12.2008
(in CZK thousand)
46
Year ended
Year ended
31.12.2008
31.12.2007
I.
Sales of goods
20 349
21 864
A.
Costs of goods sold
19 503
20 788
+
Gross margin
II.
846
1 076
Production
3 488 971
3 239 745
II.1.
Sales of own products and services
3 462 965
3 210 176
II.2.
Change in internally produced inventory
II.3.
Own work capitalised
B.
B.1.
B.2.
Services
592 763
532 071
+
Added value
991 062
972 942
C.
Staff costs
359 656
335 689
C.1.
Payroll costs
262 085
234 629
C.2.
Remuneration to members of statutory bodies
12 586
17 601
C.3.
Social security and health insurance costs
84 488
82 923
C.4.
Social costs
D.
Taxes and charges
7 645
12 356
18 361
17 213
Purchased consumables and services
2 498 755
2 267 879
Consumed material and energy
1 905 992
1 735 808
497
536
8 898
6 474
E.
Depreciation of intangible and tangible fixed assets
72 854
85 147
III.
Sales of fixed assets and material
55 675
50 727
III.1.
Sales of fixed assets
6 099
7 963
III.2.
Sales of material
49 576
42 764
F.
Net book value of fixed assets and material sold
46 708
49 057
F.1.
Net book value of sold fixed assets
1 806
10 569
F.2.
Book value of sold material
44 902
38 488
G.
Change in reserves and provisions relating to operating activities and complex deferred expenses
13 970
10 572
13 635
IV.
Other operating income
35 339
H.
Other operating expenses
64 500
29 140
*
Operating profit or loss
515 490
521 225
VII.
Income from non-current financial assets
47 787
15 612
VII.1.
Income from subsidiaries and associates
47 787
15 612
X.
Interest income
4 911
3 729
N.
Interest expenses
8 832
9 055
XI.
Other financial income
4 687
403
O.
Other financial expenses
1 821
1 305
*
Financial profit or loss
Q.
Income tax on ordinary activities
Q.1.
- due
Q.2.
- deferred
**
46 732
9 384
112 374
118 968
120 606
136 777
-8 232
-17 809
Profit or loss from ordinary activities
449 848
411 641
***
Profit or loss for the current period (+/-)
449 848
411 641
****
Profit or loss before tax
562 222
530 609
Annual Report 2008
Účetní závěrka ZAPA beton a.s. 2008
Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění
období končící k 31.12.2008
(v tisících Kč)
Období do
Období do
31.12.2008
31.12.2007
I.
Tržby za prodej zboží
20 349
21 864
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
19 503
20 788
+
Obchodní marže
846
1 076
II.
Výkony
3 488 971
3 239 745
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
3 462 965
3 210 176
II.2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
7 645
12 356
II.3.
Aktivace
B.
18 361
17 213
Výkonová spotřeba
2 498 755
2 267 879
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
1 905 992
1 735 808
B.2.
Služby
592 763
532 071
+
Přidaná hodnota
991 062
972 942
C.
Osobní náklady
359 656
335 689
C.1.
Mzdové náklady
262 085
234 629
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
12 586
17 601
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
84 488
82 923
C.4.
Sociální náklady
497
536
D.
Daně a poplatky
8 898
6 474
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
72 854
85 147
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
55 675
50 727
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
6 099
7 963
III.2.
Tržby z prodeje materiálu
49 576
42 764
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
46 708
49 057
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
1 806
10 569
F.2.
Prodaný materiál
44 902
38 488
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
13 970
10 572
IV.
Ostatní provozní výnosy
35 339
13 635
H.
Ostatní provozní náklady
*
Provozní výsledek hospodaření
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
47 787
15 612
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
47 787
15 612
X.
Výnosové úroky
4 911
3 729
N.
Nákladové úroky
8 832
9 055
XI.
Ostatní finanční výnosy
4 687
403
O.
Ostatní finanční náklady
1 821
1 305
*
Finanční výsledek hospodaření
46 732
9 384
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
112 374
118 968
120 606
136 777
Q.1.
- splatná
Q.2.
- odložená
**
64 500
29 140
515 490
521 225
-8 232
-17 809
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
449 848
411 641
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
449 848
411 641
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
562 222
530 609
Výroční zpráva 2008
47
Financial Statements of ZAPA beton a.s.
for 2008
Statement of Changes in Equity
Year ended 31.12.2008
(in CZK thousand)
Share capital
Balance at 31 December 2006
300 200
Capital funds
424
Statutory funds
175 003
Distribution of profit or loss
Dividends paid
Demerger of ZAPA BETON UNION a.s.
Accumulated
profits brought
forward
Profit or loss
for the current
period
149 535
387 327
-277 327
-149 535
-110 000
-259 535
411 641
411 641
-80 663
-80 663
411 641
1 083 932
-411 641
-411 641
Profit or loss for the current period
449 848
449 848
449 848
1 122 139
300 200
424
424
94 340
1 012 489
Dividends paid
Balance at 31 December 2008
300 200
TOTAL EQUITY
277 327
Profit or loss for the current period
Balance at 31 December 2007
Accumulated
losses brought
forward
94 340
277 327
277 327
Cash Flow Statement
Year ended 31.12.2008
(in CZK thousand)
P.
Opening balance of cash and cash equivalents
Year ended
Year ended
31.12.2008
31.12.2007
16 086
36 827
Cash flows from ordinary activities
Z.
Profit or loss from ordinary activities before tax
562 222
530 609
A.1.
Adjustments for non-cash transactions
38 450
89 279
A.1.1.
Depreciation of fixed assets
72 854
85 147
A.1.2.
Change in provisions and reserves
13 755
10 284
A.1.3.
Profit (loss) on the sale of fixed assets
A.1.4.
Revenues from dividends and profit shares
A.1.5.
Interest expense and interest income
A.1.6.
Adjustments for other non-cash transactions
-4 293
2 606
-47 787
-15 612
3 921
5 326
1 528
A.*
Net operating cash flow before changes in working capital
600 672
619 888
A.2.
Change in working capital
26 207
-47 515
A.2.1.
Change in operating receivables and other assets
41 190
-16 842
A.2.2.
Change in operating payables and other liabilities
-7 253
-17 576
A.2.3.
Change in inventories
-7 730
-13 097
626 879
572 373
-8 276
-7 867
A.**
Net cash flow from operations before tax and extraordinary items
A.3.
Interest paid
A.4.
Interest received
A.5.
Income tax paid from ordinary operations
491
392
-146 726
-141 748
A.7.
Received dividends and profit shares
A.***
Net operating cash flows
42 802
15 612
515 170
438 762
B.1.
Fixed assets expenditures
B.2.
Proceeds from fixed assets sold
-100 380
6 099
-124 136
7 963
B.3.
Loans provided to related parties
-235
19 886
B.***
Net investment cash flows
-94 516
-96 287
Cash flows from investing activities
Cash flow from financial activities
48
C.1.
Change in payables from financing
C.2.
Impact of changes in equity
C.2.6.
C.***
F.
Net increase or decrease in cash and cash equivalents
R.
Closing balance of cash and cash equivalents
Annual Report 2008
-46
-103 681
-411 641
-259 535
Dividends paid
-411 641
-259 535
Net financial cash flows
-411 687
-363 216
8 967
-20 741
25 053
16 086
Účetní závěrka ZAPA beton a.s. 2008
Přehled o změnách vlastního kapitálu
k datu 31.12.2008
(v tisících Kč)
Základní kapitál
Kapitálové fondy
300 200
424
Stav k 31.12.2006
Rezervní fondy,
nedělitelný fond
a ostatní fondy
ze zisku
175 003
Rozdělení výsledku hospodaření
Vyplacené dividendy
Odštěpení společnosti ZAPA BETON UNION a.s.
Nerozdělený zisk
minulých let
Výsledek
hospodaření
běžného účetního
období
VLASTNÍ KAPITÁL
CELKEM
1 012 489
149 535
387 327
277 327
-277 327
-149 535
-110 000
-259 535
411 641
411 641
-80 663
-80 663
Výsledek hospodaření za běžné období
Stav k 31.12.2007
Neuhrazená
ztráta minulých
let
411 641
1 083 932
Vyplacené dividendy
-411 641
-411 641
Výsledek hospodaření za běžné období
449 848
449 848
449 848
1 122 139
Stav k 31.12.2008
300 200
300 200
424
424
94 340
94 340
277 327
277 327
Přehled o peněžních tocích
(Cash flow)
k datu 31.12.2008
(v tisících Kč)
P.
Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Období do
Období do
31.12.2008
31.12.2007
16 086
36 827
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.
Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním
562 222
530 609
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
38 450
89 279
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv
72 854
85 147
A.1.2.
Změna stavu opravných položek a rezerv
13 755
10 284
A.1.3.
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
-4 293
2 606
A.1.4.
Výnosy z dividend a podílů na zisku
-47 787
-15 612
A.1.5.
Nákladové a výnosové úroky
3 921
5 326
A.1.6.
Opravy o ostatní nepeněžní operace
A.*
Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu
600 672
619 888
A.2.
Změna stavu pracovního kapitálu
26 207
-47 515
A.2.1.
Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv
41 190
-16 842
A.2.2.
Změna stavu závazků a časového rozlišení pasív
-7 253
-17 576
A.2.3.
Změna stavu zásob
-7 730
-13 097
626 879
572 373
-8 276
-7 867
A.**
Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami
A.3.
Vyplacené úroky
A.4.
Přijaté úroky
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
A.7.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.***
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
1 528
491
392
-146 726
-141 748
42 802
15 612
515 170
438 762
-100 380
-124 136
Peněžní toky z investiční činnosti
6 099
7 963
-235
19 886
-94 516
-96 287
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu závazků z financování
C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu
-46
-103 681
-411 641
-259 535
C.2.6.
C.***
Vyplacené dividendy
-411 641
-259 535
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
-411 687
F.
-363 216
Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
8 967
R.
-20 741
Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
25 053
16 086
Výroční zpráva 2008
49
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2008
Name of the Company:
Registered Office:
Legal Status:
Corporate ID:
ZAPA beton a.s.
Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
Joint Stock Company
25137026
TABLE OF CONTENTS
1.
2.
3.
4.
50
GENERAL INFORMATION
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Incorporation and Description of the Business
Year-on-Year Changes and Amendments to the Register of Companies
Organisational Structure
Group Identification
Board of Directors and Supervisory Board
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.11.1.
3.11.2.
3.11.3.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
Tangible Fixed Assets
Intangible Fixed Asstes
Non-Current Financial Assets
Inventory
Receivables
Trade Payables
Loans
Reserves
Foreign Currency Translation
Finance Leases
Taxation
Depreciation of Fixed Assets for Tax Purposes
Current Tax Payable
Deferred Tax
Impairment
Revenue Recognition
Use of Estimates
Extraordinary Expenses and Income
Year-on-Year Changes in Valuation, Depreciation or Accounting Policies
Other
Cash Flow Statement
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.5.
4.6.
4.6.1.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.8.
4.9.
4.10.
4.10.1.
4.11.
4.12.
4.12.1.
4.13.
4.13.1.
4.13.2.
4.14.
4.14.1.
4.15.
4.16.
4.17.
4.17.1.
4.17.2.
4.18.
4.19.
4.19.1.
4.19.2.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
Fixed Assets
Intangible Fixed Assets
Tangible Fixed Assets
Assets Held under Finance and Operating Leases
Operating Leases
Non-Current Financial Assets
Equity Investments in Subsidiaries
Equity Investments in Associates
Agreements between Owners
Loans and Borrowings to Subsidiaries and Associates
Inventory
Receivables
Long-Term Receivables
Short-Term Receivables
Aging of Trade Receivables
Intercompany Receivables
Short-Term Prepayments Made
Deferred Expenses
Equity
Changes in Equity
Reserves
Payables
Long-Term Payables
Short-Term Payables
Aging of Short-Term Trade Payables
Intercompany Payables
Bank Loans
Short-Term Bank Loans and Financial Borrowings
Estimated Payables
Accrued Expenses
Income Taxation
Deferred Tax
Income Tax Charge (Credit)
Details of Income by Principal Activity
Related Party Transactions
Income Generated with Related Parties
Purchases Generated with Related Parties
Consumed Purchases
Services
Costs of Fees Paid to the Statutory Auditor
Depreciation and Amortisation of Intangible and Tangible Fixed Assets
Purchase of Fixed Assets and Materials
Change in Reserves and Provisions Relating to Operating Activities and Complex Deferred Expenses
Other Operating Income
Other Operating Expenses
Income from Non-Current Financial Assets
Interest Income
Interest Expenses
Other Financial Income
Other Financial Expenses
5.1.
Staff Costs and Number of Employees
BASIS OF ACCOUNTING AND GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
ADDITIONAL INFORMATION ON THE BALANCE SHEET AND PROFIT AND LOSS ACCOUNT
5.
EMPLOYEES, MANAGEMENT AND STATUTORY BODIES
6.
7.
CONTINGENT LIABILITIES AND OFF BALANCE SHEET COMMITMENTS
POST BALANCE SHEET EVENTS
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2008
Název společnosti:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
ZAPA beton a.s.
Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
akciová společnost
25137026
OBSAH
1.
OBECNÉ ÚDAJE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Založení a charakteristika společnosti
Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
Organizační struktura společnosti
Identifikace skupiny
Představenstvo a dozorčí rada
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.11.1.
3.11.2.
3.11.3.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Zásoby
Pohledávky
Závazky z obchodních vztahů
Úvěry
Rezervy
Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Finanční leasing
Daně
Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Splatná daň
Odložená daň
Snížení hodnoty
Výnosy
Použití odhadů
Mimořádné náklady a mimořádné výnosy
Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období
Jiné
Přehled o peněžních tocích
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.5.
4.6.
4.6.1.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.8.
4.9.
4.10.
4.10.1.
4.11.
4.12.
4.12.1.
4.13.
4.13.1.
4.13.2.
4.14.
4.14.1.
4.15.
4.16.
4.17.
4.17.1.
4.17.2.
4.18.
4.19.
4.19.1.
4.19.2.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu
Operativní pronájem (leasing)
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Dohody mezi společníky
Půjčky a úvěry – ovládající a řízená osoba, podstatný vliv
Zásoby
Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů
Pohledávky k podnikům ve skupině
Krátkodobě poskytnuté zálohy
Časové rozlišení aktivní
Vlastní kapitál
Změny vlastního kapitálu
Rezervy
Závazky
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů
Závazky k podnikům ve skupině
Bankovní úvěry
Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci
Dohadné účty pasivní
Výdaje příštích období
Daň z příjmu
Odložená daň
Daňový náklad (výnos)
Výnosy z běžné činnosti podel hlavních činností
Transakce se spřízněnými osobami
Výnosy realizované se spřízněnými subjekty
Nákupy realizované se spřízněnými subjekty
Spotřebované nákupy
Služby
Informace o celkových nákladech na odměnu statutárnímu auditorovi
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Prodej dlouhodobého majetku a materiálu
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
5.1.
Osobní náklady a počet zaměstnanců
2.
3.
ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ
4.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
5.
ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
6.
7.
ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ
UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Výroční zpráva 2008
51
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
GENERAL INFORMATION
Incorporation and Description of the Business
ZAPA beton a.s. (hereinafter the “Company”) was formed by a Memorandum of Association dated 2 April 1997 and was incorporated
following its registration in the Register of Companies held by the Municipal Court in Prague on 16 June 1997.
The Company is primarily engaged in the production, transportation and placing of concrete mixtures.
The Company’s registered office is located at Vídeňská 495, Praha 4. The Company’s place of business is located at Kvestorská 2,
Praha 4.
The Company’s share capital amounts to CZK 300,200 thousand.
The sole shareholder of the Company is Dyckerhoff Aktiengesellschaft, with its registered office at Biebricher Strasse 69, Wiesbaden,
Germany.
The Company’s financial statements have been prepared as of and for the year ended 31 December 2008.
Year-on-Year Changes and Amendments to the Register of Companies
There were no year-on-year changes to the Register of Companies.
Organisational Structure
The statutory body of the Company is the Board of Directors and the oversight body is the Supervisory Board. The highest position in the
Company is the CEO. The Advertising and Public Relations Department, the accredited testing laboratory and directors of individual operating
areas (Director of the Quality Management Department, Director for Bohemia, Director for Moravia, Technical Director, Director of Quarries and
Sandpits and Finance Director) report to the CEO. There was no significant change in the organisational structure of the Company in the year ended
31 December 2008.
Group Identification
The Company is included in the Dyckerhoff Aktiengesellschaft Group with its registered office at Biebricher Strasse 69, 65203
Wiesbaden, Germany (registered by the Wiesbaden Registration Court under reg. No. HRB 2035), which is included in the Buzzi
Unicem S.p.A. Group, with its registered office at Via Luigi Buzzi 6, 150 33 Casale Monferatto (AL), Italy (registered by the Alessandria
Registration Court under reg. No. 00930290044).
Board of Directors and Supervisory Board
Board of Directors
Supervisory Board
Position
Chairman
Member
Member
Chairman
Member
Member
Name
Jiří Pavlica
Jaromír Chmela
Vlastimil Hanáček
Georg Kleger
Walter Ritter
Bohuslav Kučera
During the year ended 31 December 2008, no changes were made to the composition of the Company’s Board of Directors or Supervisory
Board.
2.
BASIS OF ACCOUNTING AND GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES
The Company’s accounting books and records are maintained and the financial statements were prepared in accordance with
Accounting Act 563/1991 Coll., as amended; Regulation 500/2002 Coll. which provides implementation guidance on certain provisions
of the Accounting Act for reporting entities that are businesses maintaining double-entry accounting records, as amended; and Czech
Accounting Standards for Businesses, as amended.
The accounting records are maintained in compliance with general accounting principles, specifically the historical cost valuation basis,
the accruals principle, the prudence concept and the going concern assumption.
These financial statements are presented in thousands of Czech crowns (CZK ‘000).
3.
3.1.
52
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Tangible Fixed Assets
Tangible fixed assets include assets with an estimated useful life greater than one year and an acquisition cost greater than CZK 20
thousand on an individual basis.
Purchased tangible fixed assets are stated at cost.
Tangible fixed assets developed internally are valued at direct costs, incidental costs directly attributable to the internal production of
assets (production overheads), or alternatively incidental costs of an administrative character if the production period of the assets
exceeds one accounting period.
The following tangible fixed assets are stated at replacement cost: tangible fixed assets acquired through donation, tangible fixed
assets acquired without consideration on the basis of a contract to purchase a leased asset (accounted for by a corresponding
entry in the relevant accumulated depreciation account), fixed assets recently entered in the accounting records (accounted for by a
corresponding entry in the relevant accumulated depreciation account), and an investment of tangible fixed assets. Replacement cost
is determined based on an expert’s appraisal.
The cost of fixed asset improvements increases the acquisition cost of the related tangible fixed asset.
Depreciation is charged so as to write off the cost of tangible fixed assets, other than land and assets under construction, over their
estimated useful lives, using the straight line method, on the following basis:
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
OBECNÉ ÚDAJE
Založení a charakteristika společnosti
ZAPA beton a.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 2.4.1997 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Městského soudu
v Praze dne 16.6.1997.
Předmětem podnikání společnosti je zejména výroba, doprava a ukládání betonových směsí.
Sídlo společnosti je v Praze 4, Vídeňská 495. Místo podnikání je Kvestorská 2, Praha 4.
Společnost má základní kapitál ve výši 300 200 tis. Kč.
Akcionářem společnosti je Dyckerhoff Aktiengesellschaft, Biebricher Strasse 68, Wiesbaden a to ve výši 100 %.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31.12.2008.
Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V rozhodném období nedošlo ke změnám v obchodním rejstříku.
Organizační struktura společnosti
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Nejvyšší pozicí ve společnosti je generální
ředitel, jemuž je podřízeno oddělení reklamy a public relations, akreditovaná zkušební laboratoř a též ředitelé jednotlivých funkčních
oblastí – oddělení řízení jakosti, ředitel oblasti Čechy, ředitel oblasti Morava, technický ředitel, ředitel pro oblast lomů a pískoven a
finanční ředitel. V roce 2008 nenastala žádná významná změna v organizační struktuře společnosti.
Identifikace skupiny
Společnost je součástí skupiny Dyckerhoff Aktiengesellschaft, se sídlem Biebricher Strasse 69, 65203 Wiesbaden, SRN (zapsané v
rejstříkovém soudu Wiesbaden pod HRB 2035), která je dále součástí skupiny Buzzi Unicem S.p.A., sídlem via Luigi Buzzi 6, 150 33
Casale Monferatto (AL), Itálie (zapsané v rejstříkovém soudu Alessandria, pod č. 00930290044).
Představenstvo a dozorčí rada
Představenstvo
Dozorčí rada
Funkce
předseda
člen
člen
předseda
člen
člen
Jméno
Jiří Pavlica
Jaromír Chmela
Vlastimil Hanáček
Georg Kleger
Walter Ritter
Bohuslav Kučera
V průběhu roku 2008 nedošlo k žádným změnám v představenstvu a dozorčí radě.
2.
ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění,
vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a
časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).
3.
3.1.
PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 20
tis. Kč v jednotlivém případě.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně
související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření
majetku přesahuje období jednoho účetního období.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně
nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý majetek nově
zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku. Reprodukční
pořizovací cena je stanovena znaleckým posudkem oprávněného znalce.
Technické zhodnocení vždy zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.
Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované
životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:
Výroční zpráva 2008
53
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
Computers
Cars
Construction machinery
Pumps
Mixers + lorries
Security systems
Furniture and fixtures
Concrete mixing plant technology
Other machinery and equipment
Engineering networks
Handling areas
Valuation difference on acquired assets
Buildings and structures + fencing
Fixed assets included in the Company’s assets
after the expiration of a lease contract
Number of years
4
4
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
30
2
Assets held under finance leases are depreciated by the lessor.
The gain or loss arising on the disposal or retirement of an asset is determined as the difference between the sales proceeds and the
net book value of the asset at the sale date and is recognised through the profit and loss account.
The valuation difference on acquired assets is composed of a positive difference between the valuation of the business acquired and the
sum of the carrying values of individual components of assets of the selling, investing or dissolving entity net of assumed liabilities. A
positive valuation difference on acquired assets is amortised on a straight line basis over 15 years from the acquisition of the business.
Provisioning
Provisions can be made against tangible fixed assets that are not used based on the results of the inventory taking, to the extent that
the carrying value temporarily does not match the actual balance. The level of provisioning is determined by comparing the carrying value
and the fair value of the asset. In the year ended 31 December 2008, the Company maintained a provision against tangible fixed assets
in the amount of the net book value of tangible fixed assets of the plant in which the Company discontinued operations..
3.2.
Intangible Fixed Assets
Intangible fixed assets include assets with an estimated useful life greater than one year and an acquisition cost greater than CZK 40
thousand, on an individual basis.
Purchased intangible fixed assets are stated at cost.
Expenditure on research activities is recognised as an expense in the period in which it is incurred.
The cost of fixed asset improvements increases the acquisition cost of the related tangible fixed asset.
Amortisation of intangible fixed assets is recorded on a straight line basis over their estimated useful lives as follows:
Software
Certification
Licences
3.3.
54
Non-Current Financial Assets
Number of years
4
4
5
Non-current financial assets principally consist of loans with maturity exceeding one year, equity investments, securities and equity
investments available for sale.
Upon acquisition securities and equity investments are carried at cost. The cost of securities or equity investments includes the direct
costs of acquisition, e.g. commissions paid to advisors.
At the date of acquisition of the equity investments, the Company categorises these non-current financial assets based on their
underlying characteristics as equity investments in subsidiaries and associates.
Equity investments were acquired in exchange for a non-cash contribution made to a company; they are recorded at the carrying value of
the non-cash contribution. The carrying value is increased to reflect VAT in the event that the contribution constitutes a taxable supply.
Investments in enterprises in which the Company has the power to govern the financial and operating policies so as to obtain benefits
from their operations are treated as ‘Equity investment in subsidiaries’.
Investments in enterprises in which the Company is in a position to exercise significant influence over their financial and operating
policies so as to obtain benefits from their operations are treated as ‘Equity investments in associates’.
At the balance sheet date, equity investments are stated at cost less provisions.
At the balance sheet date, the Company does not have any other non-current financial assets than equity investments and loans.
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
Výpočetní technika
Osobní auta
Stavební stroje
Čerpadla
Mixy + nákladní auta
Zabezpečovací zařízení
Inventář + nábytek
Technologie betonáren
Ostatní stroje a zařízení
Inženýrské sítě
Manipulační plochy
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Budovy a stavby + oplocení
Dlouhodobý majetek zařazený po ukončení leasingu
Počet let
4
4
10
10
10
10
10
10
10
15
15
15
30
2
Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odpisován u pronajímatele.
Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku
k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku obsahuje kladný (aktivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého vkladem a
souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky sníženým o
převzaté závazky. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje do nákladů rovnoměrně 15 let od nabytí podniku.
Způsob tvorby opravných položek
Na základě inventarizace může být tvořena opravná položka k nepoužívanému dlouhodobému hmotnému majetku, jehož ocenění v
účetnictví přechodně neodpovídá reálnému stavu. Výše opravné položky se stanoví na základě porovnání účetní a reálné hodnoty
aktiva. V roce 2008 zůstala vytvořena opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku, a to ve výši zůstatkové ceny dlouhodobého
hmotného majetku střediska, ve kterém byl ukončen provoz.
3.2.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40
tis. Kč v jednotlivém případě.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách.
Výdaje související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají.
Technické zhodnocení vždy zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:
Software
Certifikace
Licence
3.3.
Počet let
4
4
5
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok, dále majetkové účasti, realizovatelné
cenné papíry a podíly.
Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé
náklady související s pořízením, např. poplatky poradcům.
K datu pořízení majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek společností klasifikován dle povahy jako majetkové účasti ve
společnostech jako podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.
Majetkové účasti nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti, jejich oceněním je zůstatková cena
nepeněžitého vkladu. Tato zůstatková cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud je tento vklad zdanitelným plněním.
Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost řídit s cílem získat přínosy z jejich činnosti, jsou
klasifikovány jako podíly v ovládaných a řízených osobách.
Podíly ve společnostech, jejichž finanční toky a provozní procesy může společnost významně ovlivňovat s cílem získat přínosy z jejich
činnosti, jsou klasifikovány jako podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem.
K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky.
K datu účetní závěrky má společnost pouze podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem a
půjčky.
Výroční zpráva 2008
55
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
3.4.
3.5.
Inventory
Purchased inventory is valued at acquisition costs. Acquisition costs include the purchase cost and indirect acquisition costs such as
customs fees, freight costs and storage fees, commissions and insurance charges as appropriate.
Work in progress and finished products are stated at production cost which includes the price of material, labour costs and manufacturing
overheads proportionate to the stage of completion of the inventory.
Inventory is issued out of stock using the costs determined by the weighted arithmetic average method.
Provisions are recognised based on the assessment of the saleability of inventory, using the percentage of the stock price.
Receivables
Upon origination, receivables are stated at their nominal value as subsequently reduced by appropriate provisions for doubtful and
bad amounts. (Receivables acquired for consideration or through an investment are stated at cost less provisions for doubtful and bad
amounts.)
Provisioning
Maturity analysis
Before due date
Up to 180 days past due
181 to 360 days past due
Over 361 days past due
At 31 Dec 2008
2%
2%
50 %
100 %
Provisions against receivables that are before their due dates and less than 180 days past their due dates are based on a long-term
analysis of the risk that the receivable will be a loss-making receivable.
In 2008, the Company started to create full provisions against receivables which are being recovered through court proceedings,
irrespective of their due dates.
In addition to the provisioning policy presented above, provisions are also created based on an individual analysis of each receivable.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
Trade Payables
Trade payables are stated at their nominal value.
Loans
Loans are stated at their nominal value. The portion of long-term loans maturing within one year from the balance sheet date is included
in short-term loans.
Interest is added to the principal amount.
Reserves
Reserves are intended to cover future risks and expenditure, the nature of which is clearly defined and which are likely to be incurred,
but which are uncertain as to the amount or the date on which they will arise.
The reserve for outstanding vacation days is created based on the average wage per hour recalculated to the total number of
outstanding vacation days, including social security and health insurance contributions.
Reserves for the costs of bringing land to its original condition are recognised over the duration of the lease contract based on
anticipated land reclamation costs and costs of liquidating the concrete mixing plant after the expiry of the lease contract.
Reserves for remediation, reclamation and mine damage are recognised in compliance with the instructions of the relevant Mining Office
and are determined by reference to the volume of exploited rock. The reserve amount is credited to a blocked bank account.
Foreign Currency Translation
Transactions denominated in foreign currencies during the year are translated using a fixed annual exchange rate derived from the
daily foreign exchange rate promulgated by the Czech National Bank on the first working day of the current period. If a foreign currency
is purchased for the cash desk, the Company uses the ruling daily exchange rate of the foreign currency market promulgated by the
Czech National Bank.
At the balance sheet date, the relevant assets and liabilities are translated using the effective exchange rate promulgated by the Czech
National Bank as of that date and any resulting foreign exchange rate gains and losses are recorded through the current year’s financial
expenses or revenues as appropriate.
3.10. Finance Leases
A finance lease is the acquisition of a tangible fixed asset such that, over or after the contractual lease term, ownership title to the
asset transfers from the lessor to the lessee; pending the transfer of title the lessee makes lease payments to the lessor for the asset
that are charged to expenses.
If a lease contains an initial lump-sum payment, it is amortised and expensed over the lease period. Lease payments are expensed
evenly over the lease term. After the expiration of the lease and the exercising of the purchase option, the leased asset is added to the
Company’s assets at its purchase price.
3.11. Taxation
3.11.1. Depreciation of Fixed Assets for Tax Purposes
Depreciation of fixed assets is calculated using the accelerated method for tax purposes.
56
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
3.4.
3.5.
Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména
celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné.
Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část
výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti.
Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem.
Opravná položka je tvořena na základě zhodnocení prodejnosti zásob, a to procentem ze skladové ceny.
Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným
částkám. (Pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem jsou oceněny pořizovací cenou sníženou o opravnou položku k pochybným a
nedobytným částkám).
Způsob tvorby opravných položek
Časové rozmezí
Do splatnosti
Do 180 dnů po splatnosti
181 až 360 dnů po splatnosti
Nad 361 dnů po splatnosti
k 31.12.2008
2%
2%
50 %
100 %
Opravné položky do splatnosti a do 180 dnů po splatnosti vychází z dlouhodobé analýzy rizikovosti, že pohledávka bude ztrátová.
V roce 2008 společnost začala tvořit opravné položky ve výši 100 % na pohledávky, které jsou u soudu, bez ohledu na dobu splatnosti.
Kromě výše uvedeného postupu jsou opravné položky tvořeny dle individuální analýzy jednotlivých pohledávek.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
Závazky z obchodních vztahů
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
Úvěry
Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho
roku od data účetní závěrky.
Úroky z úvěrů jsou připisovány k jistině.
Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, avšak
zpravidla není jistá částka a datum, k němuž vzniknou.
Rezerva na nevybranou dovolenou je tvořena dle průměrné hodinové mzdy s přepočtem na celkový počet dnů nevybrané dovolené, a to
včetně sociálního a zdravotního pojištění.
Rezerva na uvedení pozemku do původního stavu je tvořena po dobu trvání nájemní smlouvy na základě předpokládané ceny za
rekultivaci pozemku a nákladů na likvidaci betonárny po skončení nájemní smlouvy.
Rezerva na sanace a rekultivace a na důlní škody je tvořena na základě pokynů příslušného báňského úřadu a její tvorba vychází z
množství vytěžené horniny. Výše tvorby je připisována na vázaný bankovní účet.
Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným ročním kurzem, který je stanoven na základě denního
kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu pracovnímu dni běžného roku. V případě nákupu zahraniční měny do pokladny se
používá aktuální denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB.
K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kursem ČNB platnému k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena,
a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného období.
3.10. Finanční leasing
Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané
doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví hradí
platby za nabytí v rámci nákladů.
Případná akontace finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu pronájmu do nákladů. Leasingové splátky jsou do
nákladů zahrnovány rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen
do majetku společnosti v kupní ceně.
3.11. Daně
3.11.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita zrychlená metoda.
Výroční zpráva 2008
57
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
3.11.2. Current Tax Payable
The Company has recognised a tax payable and a tax charge based on its tax calculation which follows from its understanding of the
interpretation of Czech tax legislation valid at the financial statements date and believes that the amount of tax is correct in compliance
with the effective Czech tax regulations. Since various interpretations of tax laws and regulations by third parties, including state
administrative bodies, exist, the income tax payable reported in the Company’s financial statements may change based on the ultimate
opinion of the tax authorities.
3.11.3. Deferred Tax
Deferred tax is accounted for using the balance sheet liability method.
The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the balance sheet date and reduced to the extent that it is no longer probable
that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the asset to be recovered.
Deferred tax is charged or credited to the profit and loss account, except when it relates to items charged or credited directly to equity,
in which case the related deferred tax is also dealt with in equity.
Deferred tax assets and liabilities are offset and reported on an aggregate net basis in the balance sheet, except when partial tax assets
cannot be offset against partial tax liabilities.
3.12. Impairment
At each balance sheet date, the Company reviews the carrying amounts of its assets to determine whether there is any indication that
those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order
to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual
asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset belongs.
The recoverable amount is the greater of the net selling price and the value in use. In assessing the value in use, estimated future cash
flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of
money and the risks specific to the asset.
If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, the carrying amount of
the asset (cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount.
3.13. Revenue Recognition
Revenues are recognised when goods are shipped out of stock and the title has passed to the customer or when services are rendered
and are reported net of discounts and VAT.
Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable.
Dividend income from investments is recognised when the shareholders’ rights to receive payment have been established.
3.14. Use of Estimates
The presentation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts
of assets and liabilities at the balance sheet date and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.
Management of the Company has made these estimates and assumptions on the basis of all the relevant information available to it.
Nevertheless, pursuant to the nature of estimates, the actual results and outcomes in the future may differ from these estimates.
3.15. Extraordinary Expenses and Income
Extraordinary items are income or expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities
of the Company as well as income or expenses from events or transactions that are not expected to recur frequently or regularly.
3.16. Year-on-Year Changes in Valuation, Depreciation or Accounting Policies
No year-on-year changes were made to the valuation, depreciation or accounting policies.
3.17. Other
The Company does not hedge against foreign exchange risk exposures. It sells all its products and services using Czech crowns. All its
funds are acquired through companies included in the Dyckerhoff Aktiengesellschaft Group and are realised in Czech crowns. ZAPA beton
a.s. and Cement Hranice, akciová společnost, participating in a joint cash-pooling scheme, do not draw any bank loans. Any cash-pooling
interest income of one company is the interest expense of the other company under the cash-pooling scheme. This is the reason why no
interest rate risk exposures beyond the Group arise.
3.18. Cash Flow Statement
The cash flow statement is prepared using the indirect method. Cash equivalents include current liquid assets easily convertible into
cash in an amount agreed in advance. Cash and cash equivalents can be analysed as follows:
Cash on hand and cash in transit
Cash at bank
Total cash and cash equivalents
31. Dec 2008
951
24 102
25 053
(CZK ‘000)
31. Dec 2007
979
15 107
16 086
Cash flows from operating, investment and financial activities presented in the cash flow statement are not offset.
58
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
3.11.2. Splatná daň
Společnost zaúčtovala daňový závazek a daňový náklad na základě kalkulace daně, která vychází z jeho porozumění interpretace
daňových zákonů platných v České republice k datu sestavení účetní závěrky a je přesvědčeno o správnosti výše daně v souladu s
platnými daňovými předpisy České republiky. S ohledem na existenci různých interpretací daňových zákonů a předpisů ze strany třetích
osob včetně orgánů státní správy, závazek z daně z příjmů vykázaný v účetní závěrce společnosti se může změnit podle konečného
stanoviska finančního úřadu.
3.11.3. Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je k datu účetní závěrky posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné,
že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo její část uplatnit.
Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a
kdy je také související odložená daň zahrnuta do vlastního kapitálu.
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě s výjimkou případů,
kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.
3.12. Snížení hodnoty
Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě
ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty
ze snížení hodnoty. Není-li možno realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek majetku odhadnout, určí společnost realizovatelnou
hodnotu výnosové jednotky, ke které majetek patří.
Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty z užívání. Při posuzování hodnoty z užívání jsou
odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která
zohledňuje současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem.
Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota
majetku (výnosové jednotky) snížena na hodnotu realizovatelnou.
3.13. Výnosy
Výnosy jsou zaúčtovány k datu vyskladnění zboží a přechodu vlastnického práva na zákazníka nebo k datu uskutečnění služeb a jsou
vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
Úrokový výnos je časově rozlišován na základě časové souvislosti dle nezaplacené části jistiny a platné úrokové sazby.
Příjem z dividend je zaúčtován ve chvíli, kdy je deklarováno právo na přijetí dividend.
3.14. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku
a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady
a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v
budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.
3.15. Mimořádné náklady a mimořádné výnosy
Tyto položky obsahují výnosy / náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy / náklady
z mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.
3.16. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období
Ve výkazech za období roku 2008 nedošlo k žádným změnám ve způsobu oceňování, postupech odpisování a postupech účtování oproti
předcházejícímu období.
3.17. Jiné
Společnost se nezajišťuje proti měnovým rizikům. Veškeré zboží a služby prodává v české měně. Veškeré zdroje jsou čerpány v rámci
skupiny Dyckerhoff Aktiengesellschaft a realizují se v české měně. Společnosti ZAPA beton a.s. a Cement Hranice, akciová společnost,
zapojené do společného cash-poolingu, nečerpají bankovní úvěry. Jakýkoliv úrokový výnos v rámci cash-poolingu jedné společnosti je
úrokovým nákladem druhé společnosti uvnitř cash-poolingu. Z těchto důvodů nevznikají žádná úroková rizika mimo tuto skupinu
3.18. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze
snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:
Pokladní hotovost a peníze na cestě
Účty v bankách
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem
31.12.2008
951
24 102
25 053
(údaje v tis. Kč)
31.12.2007
979
15 107
16 086
Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.
Výroční zpráva 2008
59
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
4.
ADDITIONAL INFORMATION ON THE BALANCE SHEET AND PROFIT
AND LOSS ACCOUNT
4.1.
Fixed Assets
4.1.1. Intangible Fixed Assets
Cost
Start-up costs
Research and development
Software
Valuable rights
Other intangible fixed assets
Intangible fixed assets under construction
Total
(CZK ‘000)
Balance
at 31 Dec 2006
7 130
10 634
9 274
6 231
130
0
33 399
Additions
0
0
0
0
0
0
0
Balance
at 31 Dec 2007
7 130
10 634
9 689
6 231
130
100
33 914
0
0
0
0
0
0
Balance
at 31 Dec 2007
7 130
10 580
9 341
5 712
130
32 893
9 891
34 122
50 364
0
89 299
30 743
0
214 419
Balance
at 31 Dec 2007
100 376
459 861
565 260
758
13 773
19 628
45 442
1 205 098
Disposals
0
0
415
0
0
100
515
Additions
Disposals
0
0
817
0
0
0
817
0
0
0
0
0
100
100
Accumulated Amortisation
Start-up costs
Research and development
Software
Valuable rights
Other intangible fixed assets
Total
(CZK ‘000)
Balance
at 31 Dec 2006
7 130
10 516
7 120
4 607
130
29 503
Net Book Value
4.2.
Additions
Disposals
0
64
2 221
1 105
0
3 390
Additions
Disposals
0
54
230
519
0
803
0
0
0
0
0
0
Balance
at 31 Dec 2008
0
54
348
519
0
100
1 021
0
0
935
0
0
0
935
Tangible Fixed Assets
Cost
Land
Buildings
Individual movable assets
Other tangible fixed assets
Tangible fixed assets under construction
Prepayments for tangible fixed assets
Valuation difference on acquired assets
Total
60
Balance
at 31 Dec 2008
7 130
10 634
9 571
6 231
130
33 696
(CZK ‘000)
Balance
at 31 Dec 2007
Start-up costs
Research and development
Software
Valuable rights
Other intangible fixed assets
Intangible fixed assets under construction
Total
Balance
at 31 Dec 2008
7 130
10 634
10 506
6 231
130
0
34 631
Annual Report 2008
(CZK ‘000)
Balance
at 31 Dec 2006
101 343
471 711
557 970
758
43 486
1 686
45 442
1 222 396
Additions
8 924
22 272
57 654
0
59 586
48 685
0
197 121
Disposals
Additions
4 567
11 253
20 325
144
85 450
62 613
0
184 352
Disposals
1 211
288
20 864
0
36 289
48 400
0
107 052
Balance
at 31 Dec 2008
103 732
470 826
564 721
902
62 934
33 841
45 442
1 282 398
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
4.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
4.1.
Dlouhodobý majetek
4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena
Zřizovací výdaje
Neh. výsl. výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Jiný DNM
Nedokončený DNM
Celkem
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2006
7 130
10 634
9 274
6 231
130
0
33 399
Přírůstky
Stav k 31.12.2006
7 130
10 516
7 120
4 607
130
29 503
Přírůstky
Úbytky
Přírůstky
0
0
0
0
0
0
0
Stav k 31.12.2007
7 130
10 634
9 689
6 231
130
100
33 914
Přírůstky
0
0
0
0
0
0
Stav k 31.12.2007
7 130
10 580
9 341
5 712
130
32 893
9 891
34 122
50 364
0
89 299
30 743
0
214 419
Stav k 31.12.2007
100 376
459 861
565 260
758
13 773
19 628
45 442
1 205 098
Přírůstky
4 567
11 253
20 325
144
85 450
62 613
0
184 352
0
0
415
0
0
100
515
Úbytky
0
0
817
0
0
0
817
0
0
0
0
0
100
100
Oprávky
Zřizovací výdaje
Neh. výsl. výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Jiný DNM
Celkem
Zůstatková hodnota
Zřizovací výdaje
Neh. výsl. výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Jiný DNM
Nedokončený DNM
Celkem
4.2.
Stav k 31.12.2008
7 130
10 634
10 506
6 231
130
0
34 631
(údaje v tis. Kč)
Úbytky
0
64
2 221
1 105
0
3 390
Úbytky
0
54
230
519
0
803
0
0
0
0
0
0
Stav k 31.12.2008
7 130
10 634
9 571
6 231
130
33 696
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2007
0
54
348
519
0
100
1 021
Stav k 31.12.2008
0
0
935
0
0
0
935
Stav k 31.12.2006
101 343
471 711
557 970
758
43 486
1 686
45 442
1 222 396
Přírůstky
8 924
22 272
57 654
0
59 586
48 685
0
197 121
Dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Jiný DHM
Nedokončený DHM
Zálohy na DHM
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Celkem
(údaje v tis. Kč)
Úbytky
Úbytky
1 211
288
20 864
0
36 289
48 400
0
107 052
Stav k 31.12.2008
103 732
470 826
564 721
902
62 934
33 841
45 442
1 282 398
Výroční zpráva 2008
61
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
Accumulated Depreciation and Provisions
(CZK ‘000)
Balance
at 31 Dec 2006
Land
Buildings - accumulated depreciation
- provision
Individual movable assets
Other tangible fixed assets
Tangible fixed assets under construction
Valuation difference on acquired assets
Total
0
162 195
0
318 431
33
0
16 907
497 566
Net Book Value
Land
Buildings
Individual movable assets
Other tangible fixed assets
Tangible fixed assets under construction
Prepayments for tangible fixed assets
Valuation difference on acquired assets
Total
Additions
0
27 706
3 279
58 472
24
0
3 029
92 510
Disposals
0
7 166
0
34 646
0
0
0
41 812
Balance
at 31 Dec 2007
0
182 735
3 279
342 257
57
0
19 936
548 264
Additions
0
25 979
0
49 736
34
0
3 029
78 778
Disposals
0
288
0
20 865
0
0
0
21 153
Balance
at 31 Dec 2008
0
208 426
3 279
371 128
91
0
22 965
605 889
(CZK ‘000)
Balance
at 31 Dec 2007
100 376
273 847
223 003
701
13 773
19 628
25 507
656 835
Balance
at 31 Dec 2008
103 732
259 121
193 593
811
62 934
33 841
22 477
676 509
The Company acquired tangible assets that were charged directly to expenses in the amounts of CZK 2,336 thousand and CZK 2,916
thousand for the years ended 31 December 2008 and 2007, respectively. These assets are low value tangible assets comprising other
movable assets and sets of movable assets with an estimated useful life greater than one year and a cost between CZK 2 thousand
and CZK 20 thousand.
Additions to tangible fixed assets in 2008 predominantly included investments in the plants in Nové Město na Moravě, the Hrubá Voda
quarry and Hulín in the cost amounts of CZK 20,505 thousand, CZK 1,055 thousand and CZK 1,745 thousand, respectively.
Tangible fixed assets under construction predominantly included investments in the Přerov II, Aš and Litvínov plants in the amounts of
CZK 12,500 thousand, CZK 4,125 thousand and CZK 25,653 thousand, respectively.
4.2.1. Assets Held under Finance and Operating Leases
Finance Leases
Name
Trucks
Concrete mixing plants
Total
4.3.
(CZK ‘000)
Total lease value
at 31 Dec 2008
47 966
18 845
66 811
Payments made
in 2007
10 140
3 714
13 855
Payments made
in 2008
3 418
3 574
6 992
Total lease value
at 31 Dec 2008
Payments made
in 2007
Payments made
in 2008
Due in 2009
1 850
127
1 977
Operating Leases
(CZK ‘000)
Name
Trucks
Passenger cars
Concrete mixing plant technology
Total
62
Annual Report 2008
312 672
8 142
22 405
343 219
39 331
1 961
3 957
45 244
56 257
1 999
4 861
63 117
Estimated
payments to be
made in 2009
15 494
1 215
0
16 709
Due in the
following years
1 252
265
1 517
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
Oprávky a opravné položky
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2006
0
162 195
0
318 431
33
0
16 907
497 566
Pozemky
Stavby - oprávky
- opravná položka
Samostatné movité věci
Jiný DHM
Nedokončený DHM
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Celkem
Zůstatková hodnota
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Jiný DHM
Nedokončený DHM
Zálohy na DHM
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Celkem
Přírůstky
Úbytky
0
27 706
3 279
58 472
24
0
3 029
92 510
0
7 166
0
34 646
0
0
0
41 812
Stav k 31.12.2007
0
182 735
3 279
342 257
57
0
19 936
548 264
Přírůstky
0
25 979
0
49 736
34
0
3 029
78 778
Úbytky
0
288
0
20 865
0
0
0
21 153
Stav k 31.12.2008
0
208 426
3 279
371 128
91
0
22 965
605 889
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2007
100 376
273 847
223 003
701
13 773
19 628
25 507
656 835
Stav k 31.12.2008
103 732
259 121
193 593
811
62 934
33 841
22 477
676 509
Společnost pořídila v roce 2008 hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 2 336 tis. Kč (2 916 tis. Kč v roce 2007). Tento
majetek představuje drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden
rok a v pořizovací hodnotě od 2 tis. Kč do 20 tis. Kč.
Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku zahrnují v roce 2008 především investice na střediscích Nové Město na Moravě v pořizovací
hodnotě 20 505 tis. Kč, lom Hrubá Voda 1 055 tis. Kč a Hulín 1 745 tis. Kč .
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je v roce 2008 tvořen zejména položkami na střediscích Přerov II. v hodnotě 12 500 tis. Kč,
Aš 4 125 tis. Kč a Litvínov 25 653 tis. Kč.
4.2.1. Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu
Finanční leasing s následnou koupí najaté věci
Název
Nákladní automobily
Betonárny
Celkem
4.3.
(údaje v tis. Kč)
Celková hodnota
leasingu k
31.12.2008
47 966
18 845
66 811
Skutečně uhrazené
splátky v roce
2007
10 140
3 714
13 855
Skutečně uhrazené
splátky v roce
2008
3 418
3 574
6 992
Celková hodnota
pronájmu k
31.12.2008
312 672
8 142
22 405
343 219
Skutečně uhrazené
splátky v roce
2007
39 331
1 961
3 957
45 244
Skutečně uhrazené
splátky v roce
2008
56 257
1 999
4 861
63 117
Splatno v roce
2009
1 850
127
1 977
Splatno v dalších
letech
1 252
265
1 517
Operativní pronájem (leasing)
(údaje v tis. Kč)
Název
Nákladní automobily
Osobní automobily
Technologie betonáren
Celkem
Odhad splátek v
roce 2009
15 494
1 215
0
16 709
Výroční zpráva 2008
63
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
4.4.
Non-Current Financial Assets
Cost
(CZK ‘000)
Equity investments in subsidiaries
Equity investments in associates
Loans and borrowings - controlling entity,
substantial influence
Total
Balance
at 31 Dec 2006
271 442
8 164
Additions
45 629
0
Disposals
30 370
0
Balance
at 31 Dec 2007
286 701
8 164
Additions
Balance
at 31 Dec 2008
286 701
14 297
Disposals
0
6 133
0
0
89 169
1 344
47 513
43 000
43 373
3 398
82 975
368 775
46 973
77 883
337 865
49 506
3 398
383 973
In the year ended 31 December 2008, additions to equity investments in associates included the increase in the investment in ZAPA
UNISTAV, s.r.o. in the amount of CZK 6,133 thousand. The addition was made in the form of an asset contribution and the amount of
the addition represents the carrying amount of the contributed tangible fixed assets. This transaction did not result in any ownership
percentage increase; the Company’s ownership remained unchanged, i.e. 50 percent.
The disposal of intercompany loans and borrowings of CZK 3,398 thousand includes a partial repayment of the loan by ZAPA beton SK
s.r.o. The addition represents an increase in the loans of ZAPA beton SK s.r.o. in the amount of 43,373 thousand (refer to Note 4.4.4.).
4.4.1. Equity Investments in Subsidiaries
2008
Name of the entity
Pískovny Hrádek a.s.
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
(CZK ‘000), (*SKK ‘000)
Registered office
Václavice 2, 463 34
Hrádek nad Nisou
Vajnorská 142, 830 00
Bratislava
Chotěšovská 279,
314 60 Plzeň
Total
Cost
Nominal value
Ownership
percentage
Voting power
in %
Equity
Profit or loss
Dividend
income for the
period
Valuation
at 31 Dec
2008
70 642
12 000
100.00
100.00
48 264
21 404
35 189
70 642
196 034
196 034
100.00
100.00
*401 881
*72 310
0
196 034
20 025
22 500
71.20
71.20
69 197
18 923
7 478
20 025
286 701
230 534
xxx
xxx
xxx
xxx
42 667
286 701
2007
Name of the entity
Pískovny Hrádek a.s.
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
Total
64
Annual Report 2008
Registered office
Václavice 2, 463 34
Hrádek nad Nisou
Vajnorská 142, 830 00
Bratislava
Chotěšovská 279,
314 60 Plzeň
Cost
Nominal value
Ownership
percentage
Voting power
in %
Equity
Profit or loss
Dividend
income for the
period
Valuation
at 31 Dec
2007
70 642
12 000
100.00
100.00
62 049
23 189
0
70 642
196 034
196 034
100.00
100.00
*329 571
*36 073
0
196 034
20 025
22 500
71.20
71.20
60 777
11 055
9 017
20 025
286 701
230 534
xxx
xxx
xxx
xxx
9 017
286 701
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
4.4.
Dlouhodobý finanční majetek
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným
vlivem
Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba,
podstatný vliv
Celkem
Stav k 31.12.2006
271 442
Přírůstky
45 629
Úbytky
30 370
Stav k 31.12.2007
286 701
Přírůstky
Úbytky
0
0
Stav k 31.12.2008
286 701
8 164
0
0
8 164
6 133
0
14 297
89 169
1 344
47 513
43 000
43 373
3 398
82 975
368 775
46 973
77 883
337 865
49 506
3 398
383 973
Přírůstky za období 2008 u podílů v účetních jednotkách pod podstatným vlivem tvoří navýšení podílu dceřiné společnosti ZAPA
UNISTAV, s.r.o. v hodnotě 6 133 tis. Kč. Došlo k navýšení formou věcného vkladu a hodnota navýšení reprezentuje zůstatkovou cenu
vkládaného dlouhodobého hmotného majetku. Touto transakcí nedošlo k navýšení %-ního podílu, zůstal zachován podíl společnosti ve
výši 50 %.
Úbytek půjček a úvěrů ve skupině ve výši 3 398 tis. Kč je tvořen částečným splacením úvěru společností ZAPA beton SK s.r.o. Přírůstek
je tvořen navýšením úvěrů společnosti ZAPA beton SK s.r.o. ve výši 43 373 tis. Kč, viz bod 4.4.4.
4.4.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2008
Obchodní firma
Pískovny Hrádek a.s.
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
(údaje v tis. Kč), (*údaje v tis. Sk)
Sídlo
Václavice 2, 463 34
Hrádek nad Nisou
Vajnorská 142, 830 00
Bratislava
Chotěšovská 279,
314 60 Plzeň
Celkem
Pořizovací
cena
Nom. hodnota
Vlastnický
podíl v %
Hlasovací
práva v %
Vlastní kapitál
spol.
Výsledek
hospodaření
70 642
12 000
100,00
100,00
48 264
21 404
196 034
196 034
100,00
100,00
*401 881
20 025
22 500
71,20
71,20
69 197
286 701
230 534
xxx
xxx
xxx
Příjem z
dividend
za rok
Ocenění k
31.12.2008
35 189
70 642
*72 310
0
196 034
18 923
7 478
20 025
xxx
42 667
286 701
2007
Obchodní firma
Pískovny Hrádek a.s.
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
Celkem
Sídlo
Václavice 2, 463 34
Hrádek nad Nisou
Vajnorská 142, 830 00
Bratislava
Chotěšovská 279,
314 60 Plzeň
Pořizovací
cena
Nom. hodnota
Vlastnický
podíl v %
Hlasovací
práva v %
Vlastní kapitál
spol.
Výsledek
hospodaření
70 642
12 000
100,00
100,00
62 049
23 189
196 034
196 034
100,00
100,00
*329 571
20 025
22 500
71,20
71,20
60 777
286 701
230 534
xxx
xxx
xxx
Příjem z
dividend
za rok
Ocenění k
31.12.2007
0
70 642
*36 073
0
196 034
11 055
9 017
20 025
xxx
9 017
286 701
Výroční zpráva 2008
65
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
4.4.2. Equity Investments in Associates
2008
Name of the entity
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
(CZK ‘000)
Registered office
Moravanská 224/98,
619 00 Brno
Kvestorská 287/2,
140 00 Praha 4
Total
Cost
Nominal value
Ownership
percentage
Voting power
in %
Equity
Profit or loss
Dividend
income for the
period
6 233
10 000
50.00
50.00
50 783
15 821
3 817
6 233
8 064
504
50.00
50.00
20 751
3 814
1 303
8 064
14 297
10 504
xxx
xxx
71 534
19 635
5 120
14 297
2007
Name of the entity
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
Valuation
at 31 Dec
2008
(CZK ‘000)
Registered office
Moravanská 224/98,
619 00 Brno
Kvestorská 287/2,
140 00 Praha 4
Total
Cost
Nominal value
Ownership
percentage
Voting power
in %
Equity
Profit or loss
Dividend
income for the
period
Valuation
at 31 Dec
2007
100
100
50.00
50.00
18 146
7 634
5 588
100
8 064
504
50.00
50.00
19 545
2 607
1 007
8 064
8 164
604
xxx
xxx
37 691
10 241
6 595
8 164
4.4.3. Agreements between Owners
No agreements establishing voting rights regardless of the share of the share capital, controlling agreements or profit allocation
agreements were made between the owners (apart from the Deed of Association).
66
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
4.4.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
2008
Obchodní firma
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
(údaje v tis. Kč)
Sídlo
Moravanská 224/98,
619 00 Brno
Kvestorská 287/2,
140 00 Praha 4
Celkem
Pořizovací
cena
Nom. hodnota
Vlastnický
podíl v %
Hlasovací
práva v %
Vlastní kapitál
spol.
Výsledek
hospodaření
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
Ocenění k
31.12.2008
6 233
10 000
50,00
50,00
50 783
15 821
3 817
6 233
8 064
504
50,00
50,00
20 751
3 814
1 303
8 064
14 297
10 504
xxx
xxx
71 534
19 635
5 120
14 297
2007
Obchodní firma
Příjem z
dividend
za rok
(údaje v tis. Kč)
Sídlo
Moravanská 224/98,
619 00 Brno
Kvestorská 287/2,
140 00 Praha 4
Celkem
Pořizovací
cena
Nom. hodnota
Vlastnický
podíl v %
Hlasovací
práva v %
Vlastní kapitál
spol.
Výsledek
hospodaření
Příjem z
dividend
za rok
Ocenění k
31.12. 2007
100
100
50,00
50,00
18 146
7 634
5 588
100
8 064
504
50,00
50,00
19 545
2 607
1 007
8 064
8 164
604
xxx
xxx
37 691
10 241
6 595
8 164
4.4.3. Dohody mezi společníky
Nebyly uzavřeny žádné dohody mezi společníky (nad rámec společenských smluv), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši
podílu na základním kapitálu u těchto obchodních společností ani ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku.
Výroční zpráva 2008
67
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
4.4.4. Loans and Borrowings to Subsidiaries and Associates
SUMMARY OF LONG-TERM AND SHORT-TERM LOANS AND BORROWINGS - PROVIDED subsidiary and associate (valid in 2008 and 2007)
Entity
Loan number
Date of
conclusion
Amount
in CZK ‘000
Maturity
Interest rate
To be repaid
at 31 Dec
2008
in CZK ‘000
To be repaid
at 31 Dec
2007
in CZK ‘000
Interest paid
at 31 Dec
2008
in CZK ‘000
Interest to
Interest
be paid
paid at 31
at 31 Dec
Dec 2007 2008 from the
in CZK ‘000 loan inception
in CZK ‘000
Interest to
be paid
at 31 Dec
2007 from
the loan
inception
in CZK ‘000
Long-term loans and borrowings (presented in line B.III.4):
ZAPA beton SK s.r.o.
20050316
16 Mar 2005
71 800
31 Dec 2010
20030602
2 June 2003
87 000
31 Dec 2008
10 000
8 000
SKK 25,000
thousand
31 Dec 2010
31 Dec 2010
31 Dec 2010
6M PRIBOR + 1.2
% p.a.
6M PRIBOR + 1.0
% p.a.
3.78 % p.a.
3.19 % p.a.
6M PRIBOR + 1.0
% p.a.
Total long-term loans and
borrowings
39 800
43 000
0
0
0
0
0
0
422*
0
8 308*
0
4 234
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 799
0
632
0
2 834
0
71 833
43 000
1 054
0
11 142
0
* The amount represents all three portions of loan No. 20030602 together.
Entity
Loan number
Date of
conclusion
Amount
in CZK ‘000
Maturity
Interest rate
To be repaid
at 31 Dec
2008
in CZK ‘000
To be repaid
at 31 Dec
2007
in CZK ‘000
Interest paid
at 31 Dec
2008
in CZK ‘000
Interest
paid at 31
Dec 2007
in CZK
‘000
Interest to
be paid
at 31 Dec
2008 from the
loan inception
in CZK ‘000
Interest to
be paid
at 31 Dec
2007 from
the loan
inception
in CZK ‘000
Short-term loans and borrowings (presented in line C.III.2):
ZAPA beton SK s.r.o.
68
2 June2003
87 000
31 Dec 2008
10 000
8 000
SKK
25,000
thousand
31 Dec 2010
31 Dec 2010
31 Dec 2010
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
180204
9 Feb 2004
15
31 Dec 2008
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
20041026
26 Oct 2004
31
31 Dec 2008
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
20050302
2 Mar 2005
40
31 Dec 2008
ZAPA beton SK s.r.o.
20050316
16 Mar 2005
19 200
31 Dec 2009
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
20060125
25 Jan 2006
80
31 Dec 2008
Beton Union Plzeň s.r.o.
20050125
25 Jan 2005
10 000
25 Feb 2009
Total short-term loans and
borrowings
Total short-term and longterm loans and borrowings
4.5.
20030602
Inventory
6M PRIBOR +
1.0 % p.a.
3.78 % p.a.
3.19 % p.a.
6M PRIBOR + 1.0
% p.a.
1 % EURIBOR at
18 Feb 2004
1 % + 1M
EURIBOR at 27
Oct 2004
1 % + 1M
EURIBOR
at 7 Mar 2005
6M PRIBOR
+ 1.2 % p.a
3%
3M PRIBOR +
0.9 %
0
0
0
426
0
7 886
0
0
4 234
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 418
0
653
0
2 203
0
396
7
13
0
10
0
820
14
27
0
18
0
1 059
22
35
40
22
19 200
19 200
3 336
2 139
9 362
6 026
0
2 125
55
67
90
37
0
0
170
0
0
0
19 200
53 252
3 604
3 360
9 492
16 202
91 033
96 252
4 658
3 360
20 634
16 202
As of 31 December 2008, the balance of inventory was CZK 44,351 thousand (CZK 36,621 thousand as of 31 December 2007).
Inventory primarily consists of raw material for the production of concrete mixtures. In the year ended 31 December 2008, the Company
recognised a provision against products in the amount of CZK 3,033 thousand (2007: CZK 628 thousand) which reflects the low sale
rate of products.
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
4.4.4. Půjčky a úvěry – ovládající a řízená osoba, podstatný vliv
SOUPIS DLOUHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH PŮJČEK A VÝPŮJČEK - VYDANÝCH ovládající a řízená osoba, podstatný vliv (platných v roce 2008 a 2007)
Společnost
Číslo půjčky
Datum
uzavření
Částka v
tis. Kč
Splatnost
Úroková sazba
Vydané
úroky k
31.12.2008
v tis. Kč
Zbývá uhradit
Vydané
z úroků k
úroky k
31.12.2008 od
31.12.2007
počátku půjčky
v tis. Kč
v tis. Kč
Zbývá
uhradit z
úroků k
31.12.2007
od počátku
půjčky v
tis. Kč
Zbývá uhradit
z půjčky k
31.12.2008 v
tis. Kč
Zbývá uhradit
z půjčky k
31.12.2007 v
tis. Kč
39 800
43 000
0
0
0
0
0
0
422*
0
8 308*
0
4 234
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dlouhodobé půjčky a úvěry (vykázané v řádku B.III.4):
ZAPA beton SK s.r.o.
20050316
16.3.2005
71 800
31.12.2010
20030602
2.6.2003
87 000
31.12.2008
10 000
8 000
25 000 tis.
SKK
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
6M PRIBOR + 1,2
% p.a.
6M PRIBOR + 1,0
% p.a.
3,78 % p.a.
3,19 % p.a.
6M PRIBOR + 1,0
% p.a.
Celkem dlouhodobé půjčky
a úvěry
19 799
0
632
0
2 834
0
71 833
43 000
1 054
0
11 142
0
*Částka představuje sumu za všechny tři části půjčky číslo 20030602.
Společnost
Číslo půjčky
Datum uzavření
Částka v
tis. Kč
Splatnost
Úroková sazba
Zbývá uhradit
z půjčky k
31.12.2008 v
tis. Kč
Zbývá
Zbývá uhradit
uhradit z
Zbývá uhradit
Vydané
Vydané úroky
z úroků k
úroků k
z půjčky k
úroky k
k 31.12.2008
31.12.2008 od 31.12.2007
31.12.2007 v
31.12.2007
v tis. Kč
počátku půjčky od počátku
tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
půjčky v
tis. Kč
Krátkodobé půjčky a úvěry (vykázané v řádku C.III.2):
ZAPA beton SK s.r.o.
2.6.2003
87 000
31.12.2008
10 000
8 000
25 000 tis.
SKK
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2010
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
180204
9.2.2004
15
31.12.2008
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
20041026
26.10.2004
31
31.12.2008
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
20050302
2.3.2005
40
31.12.2008
ZAPA beton SK s.r.o.
20050316
16.3.2005
19 200
31.12.2009
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
20060125
25.1.2006
80
31.12.2008
Beton Union Plzeň s.r.o.
20050125
25.1.2005
10 000
25.2.2009
Celkem krátkodobé půjčky
a úvěry
Celkem krátkodobé i
dlouhodobé půjčky a úvěry
4.5.
20030602
6M PRIBOR + 1,0
% p.a.
3,78 % p.a.
3,19 % p.a.
6M PRIBOR + 1,0
% p.a.
1 % EURIBOR k
18.2.2004
1 % + 1M EURIBOR
k 27.10.2004
1 % + 1M EURIBOR
k 7.3.2005
6M PRIBOR
+ 1,2 % p.a
3%
3M PRIBOR +
0,9 %
0
0
0
426
0
7 886
0
0
4 234
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 418
0
653
0
2 203
0
396
7
13
0
10
0
820
14
27
0
18
0
1 059
22
35
40
22
19 200
19 200
3 336
2 139
9 362
6 026
0
2 125
55
67
90
37
0
0
170
0
0
0
19 200
53 252
3 604
3 360
9 492
16 202
91 033
96 252
4 658
3 360
20 634
16 202
Zásoby
Stav zásob k 31.12.2008 činil 44 351 tis. Kč (36 621 tis. Kč v roce 2007). Zásoby představují především suroviny používané k výrobě
betonových směsí. V roce 2008 byla vytvořena opravná položka k výrobkům ve výši 3 033 tis. Kč (628 Kč v roce 2007), která zohledňuje
nízkou prodejnost výrobků.
Výroční zpráva 2008
69
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
4.6.
Receivables
4.6.1. Long-Term Receivables
The Company recorded receivables of CZK 2,065 thousand with maturity exceeding one year as of 31 December 2008 (CZK 2,436
thousand on a gross basis in 2007, after recognition of a provision in the amount of CZK 1,500 thousand). Long-term receivables
primarily represent long-term prepayments for fuel and advances to mobile phone operators of CZK 833 thousand (CZK 1,134 thousand
in 2007), loans provided of CZK 296 thousand (CZK 366 thousand in 2007) and a receivable of CZK 936 thousand arising from a notarial
deed with a debtor (CZK 936 thousand in 2007) which was provided for in the year ended 31 December 2004.
Provisioning movements can be analysed as follows:
(CZK ‘000)
2008
Opening balance at 1 January
Provisioning charge
Release
Closing balance at 31 December
4.7.
2007
936
0
0
936
936
0
0
936
91 - 180 days
22 046
7 247
14 799
8 784
148
8 636
Past due date
181 - 360 days
26 795
14 956
11 839
13 308
5 615
7 693
Short-Term Receivables
4.7.1. Aging of Trade Receivables
(CZK ‘000)
Year
Category
2008
Gross
Provisions
Net
Gross
Provisions
Net
2007
Before due date
371 296
7 338
363 958
419 984
8 887
411 097
0 - 90 days
189 336
4 139
185 197
204 861
4 030
200 831
1 - 2 years
18 164
12 571
5 593
9 220
6 191
3 029
2 years and more
44 269
41 278
2 991
62 047
53 454
8 593
Total past due
Total
300 610
80 191
220 419
298 220
69 438
228 782
671 906
87 529
584 377
718 204
78 325
639 879
Receivables past their due date by 181 days and more that are not provisioned are intercompany receivables due within the Dyckerhoff
Aktiengesellschaft Group.
4.7.2. Intercompany Receivables
Name of the entity
Short-Term Receivables
Trade balances
ZAPA beton SK s.r.o.
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
Pískovny Hrádek a.s.
Beton Union Plzeň s.r.o.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Subsidiaries
ZAPA beton SK s.r.o.
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
Total short-term intercompany receivables
Other than intercompany receivables
Provisions
Total short-term receivables
4.8.
70
Short-Term Prepayments Made
(CZK ‘000)
Balance at 31
Dec 2008
19 381
18 917
47
12
171
234
28 692
28 562
130
48 073
680 576
-88 728
639 921
Balance at 31
Dec 2007
19 914
16 830
7
0
0
3 077
69 454
64 966
4 488
89 368
714 149
-79 486
724 031
The aggregate net value of short-term prepayments was CZK 8,488 thousand (2007: CZK 6,378 thousand). The most significant items
of short-term prepayments made predominantly include prepayments for energy consumption in the amount of CZK 4,589 thousand,
prepayments for repairs of concrete mixing plants of CZK 1,592 thousand and unbilled prepayments to Vojenské stavby CZ a.s. of CZK
1,129 thousand. Vojenské stavby CZ a.s. is currently in bankruptcy proceedings; therefore, this prepayment was provisioned in full as
of 31 December 2008.
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
4.6.
Pohledávky
4.6.1. Dlouhodobé pohledávky
K 31. prosinci 2008 vykázala společnost dlouhodobé pohledávky se splatností delší než 1 rok ve výši 2 065 tis. Kč (2 436 tis. Kč brutto
v roce 2007, po zohlednění opravné položky ve výši 1 500 tis. Kč). Dlouhodobé pohledávky představují dlouhodobé zálohy na pohonné
hmoty a mobilním operátorům, a to ve výši 833 tis. Kč (1 134 tis. Kč v roce 2007), poskytnuté půjčky ve výši 296 tis. Kč (366 tis. Kč
v roce 2007) a pohledávku ve výši 936 tis. Kč vyplývající z notářského zápisu s dlužníkem (936 tis. Kč v roce 2007), na kterou byla již
v roce 2004 vytvořena opravná položka.
Změnu opravné položky lze rozčlenit následovně:
(údaje v tis. Kč)
2008
Počáteční stav k 1. lednu
Tvorba
Rozpuštění
Konečný zůstatek k 31. prosinci
4.7.
2007
936
0
0
936
936
0
0
936
91 - 180 dní
22 046
7 247
14 799
8 784
148
8 636
Po splatnosti
181 - 360 dní
26 795
14 956
11 839
13 308
5 615
7 693
Krátkodobé pohledávky
4.7.1. Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů
Rok
Kategorie
2008
Brutto
Opr. položky
Netto
Brutto
Opr. položky
Netto
2007
Do splatnosti
371 296
7 338
363 958
419 984
8 887
411 097
0 - 90 dní
189 336
4 139
185 197
204 861
4 030
200 831
(údaje v tis. Kč)
1 - 2 roky
18 164
12 571
5 593
9 220
6 191
3 029
2 a více let
44 269
41 278
2 991
62 047
53 454
8 593
Celkem po
splatnosti
300 610
80 191
220 419
298 220
69 438
228 782
Celkem
671 906
87 529
584 377
718 204
78 325
639 879
Pohledávky po splatnosti 181 dnů a více, na něž není tvořena opravná položka, jsou za společnostmi v rámci skupiny Dyckerhoff
Aktiengesellschaft.
4.7.2. Pohledávky k podnikům ve skupině
Název společnosti
Krátkodobé pohledávky
Z obchodních vztahů
ZAPA beton SK s.r.o.
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
Pískovny Hrádek a.s.
Beton Union Plzeň s.r.o.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Ovládaná a řízená osoba
ZAPA beton SK s.r.o.
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině
Pohledávky mimo skupinu
Opravné položky
Krátkodobé pohledávky celkem
4.8.
(údaje v tis. Kč)
Stav k
31.12.2008
19 381
18 917
47
12
171
234
28 692
28 562
130
48 073
680 576
-88 728
639 921
Stav k
31.12.2007
19 914
16 830
7
0
0
3 077
69 454
64 966
4 488
89 368
714 149
-79 486
724 031
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Celková netto hodnota krátkodobých záloh je 8 488 tis. Kč (6 378 tis. Kč v roce 2007). Mezi nejvýznamnější položky krátkodobých
poskytnutých záloh patří zejména zálohy na energie ve výši 4 589 tis. Kč, zálohy na opravy betonáren ve výši 1 592 tis. Kč a
nevyúčtovaná záloha poskytnutá společnosti Vojenské stavby CZ a.s. ve výši 1 129 tis. Kč. Vojenské stavby CZ a.s. jsou v současné
době v konkurzu, proto byla na tuto zálohu k 31.12.2008 vytvořena opravná položka v plné výši.
Výroční zpráva 2008
71
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
4.9.
Deferred Expenses
Deferred Expenses
The aggregate amount of deferred expenses was CZK 18,006 thousand (2007: CZK 14,522 thousand). Deferred expenses principally
consist of rental and other overheads in the amount of CZK 14,390 thousand (2007: CZK 9,227 thousand) and deferred insurance
payments of CZK 48 thousand (2007: CZK 3,193 thousand).
Complex Deferred Expenses
The aggregate amount of complex deferred expenses was CZK 7,559 thousand (2007: CZK 7,330 thousand). Complex deferred expenses
consist of deferred expenses arising from the earth removal in the Hrubá Voda quarry.
Accrued Income
The aggregate amount of accrued income was CZK 7 thousand (2007: CZK 7 thousand). The accrued income includes accrued interest
on the loan advanced to a third party.
4.10. Equity
4.10.1. Changes in Equity
For the statement of changes in equity refer to the financial statements.
Pursuant to the decision of the General Meeting held on 19 May 2008, the 2007 profit of CZK 411,641 thousand was paid out to the
shareholder.
4.11. Reserves
Balance at 31 Dec 2007
Charge for reserves
Use of reserves
Balance at 31 Dec 2008
(CZK ‘000)
Reserve for the cost of
bringing leasehold land to
its original condition
4 828
1 292
0
6 120
Reserve for vacation days
12 881
12 921
12 881
12 921
Statutory reserve
for remediation and
reclamation
1 163
687
0
1 850
Reserve for
redevelopment and
reclamation
1 964
89
0
2 053
Total reserves
Other reserves
21 851
14 989
12 881
23 959
1 015
0
0
1 015
4.12. Payables
4.12.1. Long-Term Payables
As of 31 December 2008, the Company recorded long-term payables of CZK 20,953 thousand whose maturity exceeds one year (CZK
29,231 thousand in 2007), these payables primarily consist of a deferred tax liability of CZK 20,953 thousand (CZK 29,185 thousand
in 2007).
4.13. Short-Term Payables
4.13.1. Aging of Short-Term Trade Payables
Year
Category
2008
2007
Short-term
Short-term
Before due date
273 189
282 608
0 - 90 days
26 215
26 257
(CZK ‘000)
91 - 180 days
1 605
966
Past due date
181 - 360 days
284
803
1 - 2 years
197
160
2 years and more
8
57
Total past due
28 309
28 243
Total
301 498
310 851
As of 31 December 2008, the Company recorded payables to association members (association with TRANSMIX Ostrava s.r.o. / its
successor, TBG Čechy a Morava a.s.) in the amount of CZK 2,505 thousand (CZK 4,829 thousand in 2007).
As of 31 December 2008, the Company recorded payables of CZK 9,255 thousand (CZK 10,084 thousand in 2007) arising from social
security and health insurance, of which CZK 6,563 thousand (CZK 7,126 thousand in 2007) are social security payables before the
maturity date and CZK 2,692 thousand (CZK 2,958 thousand in 2007) are health insurance payables before the maturity date. In the
years ended 31 December 2008 and 2007, the Company carried no payables arising from social security or health insurance past their
due dates.
As of 31 December 2008, the Company recorded tax payables of CZK 7,489 thousand (CZK 26,452 thousand in 2007). Employee income
tax payables amounted to CZK 3,487 thousand (CZK 4,313 thousand in 2007) and VAT payables were CZK 4,491 thousand (CZK 5,483
thousand in 2007). Payables arising from corporate income taxation were CZK 9,463 thousand (CZK 16,656 thousand in 2007) as of
31 December 2008.
72
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
4.9.
Časové rozlišení aktivní
Náklady příštích období
Celková hodnota nákladů příštích období je 18 006 tis. Kč (14 522 tis. Kč v roce 2007). Významnou položkou je nájemné a ostatní režie
ve výši 14 390 tis. Kč (9 227 tis. Kč v roce 2007) a časové rozlišení pojištění ve výši 48 tis. Kč (3 193 tis. Kč v roce 2007).
Komplexní náklady příštích období
Celková hodnota komplexních nákladů příštích období je 7 559 tis. Kč (7 330 tis. Kč v roce 2007). Komplexní náklady příštích období
tvoří časově rozlišené náklady vynaložené v souvislosti se skrývkou lomu Hrubá Voda.
Příjmy příštích období
Celková hodnota příjmů příštích období je 7 tis. Kč (7 tis. Kč v roce 2007). Příjmy příštích období tvoří časově rozlišené úroky z půjčky
třetí osobě.
4.10. Vlastní kapitál
4.10.1. Změny vlastního kapitálu
Přehled změn vlastního kapitálu je uveden v samostatné příloze.
Výsledek hospodaření roku 2007 ve výši 411 641 tis. Kč byl na základě valné hromady ze dne 19.5.2008 byl vyplacen akcionáři.
4.11. Rezervy
Zůstatek k 31.12.2007
Tvorba rezerv
Použití rezerv
Zůstatek k 31.12.2008
(údaje v tis. Kč)
Rezerva na uvedení
pronajatých pozemků do
původního stavu
4 828
1 292
0
6 120
Rezerva na dovolenou
Zákonná rezerva na
sanace a rekultivace
12 881
12 921
12 881
12 921
Rezerva na sanace a
rekultivace
1 163
687
0
1 850
Rezervy celkem
Ostatní rezervy
1 964
89
0
2 053
21 851
14 989
12 881
23 959
1 015
0
0
1 015
4.12. Závazky
4.12.1. Dlouhodobé závazky
K 31. prosinci 2008 společnost vykázala dlouhodobé závazky s dobou splatnosti delší než 1 rok ve výši 20 953 tis. Kč (29 231 tis. Kč
v roce 2007), které představuje odložený daňový závazek ve výši 20 953 tis. Kč (29 185 tis. Kč v roce 2007).
4.13. Krátkodobé závazky
4.13.1. Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů
Rok
Kategorie
2008
2007
Krátkodobé
Krátkodobé
Do splatnosti
273 189
282 608
0 - 90 dní
26 215
26 257
91 - 180 dní
1 605
966
Po splatnosti
181 - 360 dní
284
803
(údaje v tis. Kč)
1 - 2 roky
2 a více let
197
160
8
57
Celkem po
splatnosti
28 309
28 243
Celkem
301 498
310 851
K 31. prosinci 2008 společnost vykázala závazky ke společníkům ve sdružení (sdružení se společností TRANSMIX Ostrava s.r.o., resp.
její nástupnickou společností TBG Čechy a Morava a.s.) ve výši 2 505 tis. Kč (4 829 tis. Kč v roce 2007).
K 31. prosinci 2008 společnost vykázala závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 9 255 tis. Kč (10 084 tis.
Kč v roce 2007), ze kterých 6 563 tis. Kč (7 126 tis. Kč v roce 2007) představují závazky ze sociálního zabezpečení před splatností
a 2 692 tis. Kč (2 958 tis. Kč v roce 2007) představují závazky ze zdravotního pojištění před splatností. V průběhu let 2008 a 2007
společnost neevidovala žádné závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění po splatnosti.
K 31. prosinci 2008 společnost vykázala daňové závazky ve výši 7 489 tis. Kč (26 452 tis. Kč v roce 2007). Závazky z titulu odvodu
daně z příjmů za zaměstnance k 31. prosinci 2008 činily 3 487 tis. Kč (4 313 tis. Kč v roce 2007) a z titulu daně z přidané hodnoty
4 491 tis. Kč (5 483 tis. Kč v roce 2007). K 31. prosinci 2008 závazky z titulu daně z příjmu právnických osob činily -9 463 tis. Kč
(16 656 tis. Kč v roce 2007).
Výroční zpráva 2008
73
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
4.13.2. Intercompany Payables
Name of the entity
Short-term payables
Trade balances
EKO ZAPA beton, a.s.
Pískovny Hrádek a.s.
Beton Union Plzeň s.r.o.
Cement Hranice, akciová společnost
Related party
Jiří Pavlica
Controlling entity
Cement Hranice, akciová společnost
Total short-term intercompany payables
(CZK ‘000)
Balance at 31 Dec 2008
58 056
146
36
0
57 874
0
0
248 323
248 323
306 379
Balance at 31 Dec 2007
60 246
428
36
430
59 352
505
505
241 955
241 955
302 706
4.14. Bank Loans
4.14.1. Short-Term Bank Loans and Financial Borrowings
The Company has an overdraft loan facility from UniCredit Bank Czech Republic a.s. This loan was not drawn during the years ended
31 December 2008 and 2007.
4.15. Estimated Payables
(CZK ‘000)
Balance at 31 Dec 2008
Overhead costs
Truck service
Share in the profit based on contracts
Telecommunication
Other
Total
9 722
8 787
12 456
318
1 541
32 824
Balance at 31 Dec 2007
11 524
10 220
19 889
626
2 165
44 424
4.16. Accrued Expenses
The aggregate amount of accrued expenses was CZK 6,603 thousand (2007: CZK 7,209 thousand). Accrued expenses predominantly
included accrued overhead costs of CZK 2,936 thousand (CZK 1,579 thousand in 2007), truck service of CZK 1,864 thousand (CZK
2,349 thousand in 2007) and material of CZK 1,383 thousand (CZK 3,170 thousand in 2007).
4.17. Income Taxation
4.17.1. Deferred Tax
The deferred tax liability can be analysed as follows:
Deferred Tax Arising From
Accumulated depreciation and amortisation of fixed assets
Provisions against fixed assets
Receivables
Reserves
Provisions against products
Total
(CZK ‘000)
Balance at 31 Dec 2008
-34 703
656
8 702
3 785
607
-20 953
Balance at 31 Dec 2007
-38 296
689
4 516
3 774
132
-29 185
4.17.2. Income Tax Charge (Credit)
The charge for the year can be reconciled to the profit per the profit and loss account as follows:
(CZK ‘000)
Profit before tax
Income tax rate
Tax at the domestic income tax rate
Tax effect of expenses / revenues that are not deductible in determining taxable
profit
Corrections of estimates of prior years’ taxes
Tax recognised in the profit and loss account
Effective tax rate
74
Annual Report 2008
Balance at 31 Dec 2008
562 222
21 %
118 067
Balance at 31 Dec 2007
530 609
24 %
127 346
-6 309
80
112 374
19.99 %
-8 495
117
118 968
22.4 %
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
4.13.2. Závazky k podnikům ve skupině
Název společnosti
Krátkodobé závazky
Z obchodních vztahů
EKO ZAPA beton, a.s.
Pískovny Hrádek a.s.
Beton Union Plzeň s.r.o.
Cement Hranice, akciová společnost
Spřízněná osoba
Jiří Pavlica
Ovládající a řízená osoba
Cement Hranice, akciová společnost
Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2008
Stav k 31.12.2007
58 056
146
36
0
57 874
0
0
248 323
248 323
306 379
60 246
428
36
430
59 352
505
505
241 955
241 955
302 706
4.14. Bankovní úvěry
4.14.1. Krátkodobé bankovní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci
Společnost má k dispozici kontokorentní úvěr od UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Tento úvěr nebyl v roce 2008 ani 2007 čerpán.
4.15. Dohadné účty pasivní
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2008
Režijní náklady
Autodoprava
Podíl na zisku dle smluv
Telekomunikace
Ostatní
Celkem
Stav k 31.12.2007
9 722
8 787
12 456
318
1 541
32 824
11 524
10 220
19 889
626
2 165
44 424
4.16. Výdaje příštích období
Celková hodnota výdajů příštích období je 6 603 tis. Kč (7 209 tis. Kč v roce 2007). Výdaje příštích období tvoří zejména časově
rozlišené režijní náklady 2 936 tis. Kč (1 579 tis. Kč v roce 2007), autodoprava 1 864 tis. Kč (2 349 tis. Kč v roce 2007) a materiál
1 383 tis. Kč (3 170 tis. Kč v roce 2007).
4.17. Daň z příjmů
4.17.1. Odložená daň
Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:
Odložená daň z titulu
Oprávky dlouhodobého majetku
Opravné položky dlouhodobého majetku
Pohledávky
Rezervy
Opravné položky k výrobkům
Celkem
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2008
-34 703
656
8 702
3 785
607
-20 953
Stav k 31.12.2007
-38 296
689
4 516
3 774
132
-29 185
4.17.2. Daňový náklad (výnos)
Výše daně za rok může být porovnána se ziskem dle výsledovky následovně:
Zisk před zdaněním
Sazba daně z příjmu
Daň při lokální sazbě daně z příjmu
Daňový dopad nákladů / výnosů, které nejsou daňově uznatelné
Opravy odhadů daně minulých období
Daň vykázaná ve výkazu zisku a ztráty
Efektivní daňová sazba
Stav k 31.12.2008
562 222
21 %
118 067
-6 309
80
112 374
19,99 %
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2007
530 609
24 %
127 346
-8 495
117
118 968
22,4 %
Výroční zpráva 2008
75
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
4.18. Details of Income by Principal Activity
(CZK ‘000)
Year ended 31
Dec 2008
Total
1 520
6 540
9 170
3 119
20 349
2 782 633
92 463
1 099
576 163
0
2 492
8 115
3 462 965
Goods: concrete
Goods: aggregates
Goods: oil – rebilling
Other
Sales of goods
Sales of product: concrete
Sales of product: aggregates
Other
Services: transportation
Services: mixing of aggregates
Services: rental
Other
Total sales of own products and services
Year ended 31
Dec 2007
Total
2 650
12 590
5 974
650
21 864
2 583 539
83 127
852
520 907
5 699
7 568
8 484
3 210 176
Income from ordinary activities is generated only in the Czech Republic. The mixing of aggregates was provided only in 2007.
4.19. Related Party Transactions
4.19.1. Income Generated with Related Parties
2008
Entity
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
Pískovny Hrádek a.s.
Cement Hranice, akciová společnost
Jiří Pavlica (ID)
Jiří Pavlica
Total
(CZK ‘000)
Relation to the Company
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Fellow subsidiary
Related party
Related party
Goods
Products
244
5
24
25
0
10
0
0
0
308
0
184
0
40
0
50
0
0
0
274
Services
1 828
1 695
1 930
3 916
40
60
0
0
0
9 469
Other income
2 404
0
543
28
0
0
0
0
0
2 975
Financial income
4 390
7 648
1 303
3 817
98
35 189
0
0
0
52 445
Services
Other income
3 154
7
345
32
7
0
0
0
0
3 545
Financial income
3 217
9 018
1 007
5 588
141
30
0
0
0
19 001
2007
Entity
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
Pískovny Hrádek a.s.
Cement Hranice, akciová společnost
Jiří Pavlica (ID)
Jiří Pavlica
Total
76
Annual Report 2008
Total
8 866
9 532
3 800
7 826
138
35 309
0
0
0
65 471
(CZK ‘000)
Relation to the Company
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Fellow subsidiary
Related party
Related party
Goods
Products
231
100
15
132
0
75
18
0
0
571
0
602
0
43
0
0
0
1
0
646
948
2 503
558
9 305
0
8
5
1
0
13 328
Total
7 550
12 230
1 925
15 100
148
113
23
2
0
37 091
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
4.18. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností
(údaje v tis. Kč)
Období do
31.12.2008
Celkem
1 520
6 540
9 170
3 119
20 349
2 782 633
92 463
1 099
576 163
0
2 492
8 115
3 462 965
Zboží beton
Zboží kamenivo
Zboží nafta přefakturace
Ostatní
Tržby za prodej zboží
Prodej výrobku beton
Prodej výrobku kamenivo
Ostatní
Služby přeprava
Služby mísení kameniva
Služby nájemné
Ostatní
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem
Období do
31.12.2007
Celkem
2 650
12 590
5 974
650
21 864
2 583 539
83 127
852
520 907
5 699
7 568
8 484
3 210 176
Výnosy z běžné činnosti jsou realizovány pouze v rámci České republiky. Služba mísení kameniva byla poskytována jen v roce 2007.
4.19. Transakce se spřízněnými osobami
4.19.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty
2008
Subjekt
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
Pískovny Hrádek a.s.
Cement Hranice, akciová společnost
Jiří Pavlica (IČO)
Jiří Pavlica
Celkem
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
sesterská spol.
spřízněná os.
spřízněná os.
Zboží
Výrobky
244
5
24
25
0
10
0
0
0
308
Služby
0
184
0
40
0
50
0
0
0
274
1 828
1 695
1 930
3 916
40
60
0
0
0
9 469
Ost. výnosy
2 404
0
543
28
0
0
0
0
0
2 975
Fin. výnosy
4 390
7 648
1 303
3 817
98
35 189
0
0
0
52 445
Ost. výnosy
3 154
7
345
32
7
0
0
0
0
3 545
Fin. výnosy
3 217
9 018
1 007
5 588
141
30
0
0
0
19 001
2007
Subjekt
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft.
Pískovny Hrádek a.s.
Cement Hranice, akciová společnost
Jiří Pavlica (IČO)
Jiří Pavlica
Celkem
Celkem
8 866
9 532
3 800
7 826
138
35 309
0
0
0
65 471
(údaje v tis. Kč)
Vztah ke společnosti
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
sesterská spol.
spřízněná os.
spřízněná os.
Zboží
Výrobky
231
100
15
132
0
75
18
0
0
571
Služby
0
602
0
43
0
0
0
1
0
646
948
2 503
558
9 305
0
8
5
1
0
13 328
Celkem
7 550
12 230
1 925
15 100
148
113
23
2
0
37 091
Výroční zpráva 2008
77
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
4.19.2. Purchases Generated with Related Parties
2008
(CZK ‘000)
Entity
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Pískovny Hrádek a.s.
Cement Hranice, akciová společnost
Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
Dyckerhoff Aktiengesellschaft
Jiří Pavlica (ID)
Jiří Pavlica
Total
Relation to the Company
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Fellow subsidiary
Fellow subsidiary
Parent company
Related party
Related party
Goods
Material
0
201
20
841
0
0
0
0
0
0
1 062
0
0
2
8
0
292 588
0
0
81
0
292 679
Services
Other expenses
196
0
7 250
1 834
180
664
210
432
840
627
12 233
0
0
0
0
0
429
0
2 467
0
0
2 896
Financial expenses
0
0
0
0
0
8 832
0
0
0
0
8 832
Other expenses
0
43
0
0
0
737
0
914
0
0
1 694
Financial expenses
0
0
0
0
0
9 055
0
0
0
0
9 055
2007
Total
196
201
7 272
2 683
180
302 513
210
2 899
921
627
317 702
(CZK ‘000)
Entity
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Pískovny Hrádek a.s.
Cement Hranice, akciová společnost
Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
Dyckerhoff Aktiengesellschaft
Jiří Pavlica (ID)
Jiří Pavlica
Total
Relation to the Company
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Subsidiary
Fellow subsidiary
Fellow subsidiary
Parent company
Related party
Related party
Goods
Material
0
1 860
1
97
0
0
0
0
0
0
1 958
4.20. Consumed Purchases
Consumed material
Consumed energy
Consumption of other non-storable supplies
Total consumed purchases
11
2
7 255
2 916
180
497
413
0
748
285
12 307
Total
11
2 007
7 256
3 017
180
297 912
413
914
812
285
312 807
(CZK ‘000)
Year ended
31 Dec 2008
1 870 404
27 283
8 305
1 905 992
Year ended
31 Dec 2007
1 706 663
22 236
6 909
1 735 808
Year ended 31
Dec 2008
100 015
296 602
1 422
3 298
7 815
2 850
147
60 839
70 109
2 281
5 493
2 020
207
36
6 718
20 277
12 634
592 763
Year ended 31
Dec 2007
73 490
282 485
1 253
2 436
7 720
2 114
507
57 818
59 103
234
8 650
2 150
298
39
7 241
14 041
12 492
532 071
4.21. Services
Repairs and maintenance
Services related to transportation and production of concrete
Travel charges
Representation costs
Telephone, fax, internet, security equipment
Postal fees
Low value intangible assets put into use
Rental
Leasing
Car-washing, MOT inspection and other services relating to cars
Legal and advisory services
Audit
Tax advisory
Notary services
Advertisement
Explosion, crushing and other services relating to quarries
Other services
Total
0
102
0
4
0
287 623
0
0
64
0
287 793
Services
(CZK ‘000)
The major items of other services principally comprise IT services of CZK 3,817 thousand (CZK 3,600 thousand in 2007), training of
CZK 1,145 thousand (CZK 979 thousand in 2007), rebilling of services of CZK 5,440 thousand (CZK 5,748 thousand in 2007) and
association-related expenses (wages, training, fees, etc.) of CZK 2,856 thousand (CZK 3,769 thousand in 2007).
4.22. Costs of Fees Paid to the Statutory Auditor
The fees paid to Deloitte for the reporting period are as follows:
-
78
audit – CZK 2,020 thousand; and
other non-assurance services - CZK 101 thousand.
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
4.19.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty
2008
(údaje v tis. Kč)
Subjekt
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Pískovny Hrádek a.s.
Cement Hranice, akciová společnost
Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
Dyckerhoff Aktiengesellschaft
Jiří Pavlica (IČO)
Jiří Pavlica
Celkem
Vztah ke společnosti
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
sesterská spol.
sesterská spol.
mateřská spol.
spřízněná os.
spřízněná os.
Zboží
Vztah ke společnosti
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
dceřiná spol.
sesterská spol.
sesterská spol.
mateřská spol.
spřízněná os.
spřízněná os.
Zboží
Materiál
0
201
20
841
0
0
0
0
0
0
1 062
0
0
2
8
0
292 588
0
0
81
0
292 679
Služby
196
0
7 250
1 834
180
664
210
432
840
627
12 233
Ost. náklady
0
0
0
0
0
429
0
2 467
0
0
2 896
Fin. náklady
Celkem
0
0
0
0
0
8 832
0
0
0
0
8 832
2007
196
201
7 272
2 683
180
302 513
210
2 899
921
627
317 702
(údaje v tis. Kč)
Subjekt
ZAPA beton SK s.r.o.
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Pískovny Hrádek a.s.
Cement Hranice, akciová společnost
Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
Dyckerhoff Aktiengesellschaft
Jiří Pavlica (IČO)
Jiří Pavlica
Celkem
4.20. Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Spotřebované nákupy celkem
4.21. Služby
Opravy a udržování
Služby spojené s přepravou a výrobou betonu
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Telefon, fax, internet, bezpečnostní zařízení
Poštovné
Výdej drobného nehmotného majetku do užívání
Nájemné
Leasing
Mytí, STK a ostatní služby týkající se aut
Právní a poradenské služby
Audit
Daňové poradenství
Notářské služby
Reklama
Trhací, drtící a ostatní služby týkající se lomů
Ostatní služby
Celkem
Materiál
0
1 860
1
97
0
0
0
0
0
0
1 958
0
102
0
4
0
287 623
0
0
64
0
287 793
Služby
11
2
7 255
2 916
180
497
413
0
748
285
12 307
Ost. náklady
0
43
0
0
0
737
0
914
0
0
1 694
Fin. náklady
0
0
0
0
0
9 055
0
0
0
0
9 055
Celkem
11
2 007
7 256
3 017
180
297 912
413
914
812
285
312 807
(údaje v tis. Kč)
Období do
31.12.2008
1 870 404
27 283
8 305
1 905 992
Období do
31.12.2007
1 706 663
22 236
6 909
1 735 808
(údaje v tis. Kč)
Období do
31.12.2008
100 015
296 602
1 422
3 298
7 815
2 850
147
60 839
70 109
2 281
5 493
2 020
207
36
6 718
20 277
12 634
592 763
Období do
31.12.2007
73 490
282 485
1 253
2 436
7 720
2 114
507
57 818
59 103
234
8 650
2 150
298
39
7 241
14 041
12 492
532 071
Největší položky ostatních služeb tvoří zejména služby informatiky 3 817 tis. Kč (3 600 tis. Kč v roce 2007), školení 1 145 tis. Kč
(979 tis. Kč v roce 2007), přefakturace služeb 5 440 tis. Kč (5 748 tis. Kč v roce 2007), náklady spojené se sdružením (mzdy, školení,
poplatky, atd.) ve výši 2 856 tis. Kč (3 769 tis. Kč v roce 2007).
4.22. Informace o celkových nákladech na odměnu statutárnímu auditorovi
Odměny společnosti Deloitte za účetní období:
-
audit 2 020 tis. Kč
jiné neauditorské služby 101 tis. Kč.
Výroční zpráva 2008
79
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
4.23. Depreciation and Amortisation of Intangible and Tangible Fixed Assets
Depreciation and amortisation of tangible and intangible FA
Depreciation and amortisation of tangible and intangible FA
Extraordinary write-offs when fixed assets are taken out of service
through liquidation
Amortisation of a positive valuation difference on acquired assets
Total depreciation and amortisation
(CZK ‘000)
Year ended 31 Dec 2008
69 453
Year ended 31 Dec 2007
81 819
372
3 029
72 854
299
3 029
85 147
The amortisation and depreciation of intangible and tangible assets is reported including the write-off of the valuation difference which
amounted to CZK 3,029 thousand as of 31 December 2008 (CZK 3,029 thousand in 2007).
4.24. Purchase of Fixed Assets and Materials
2008
Item
Land
Other tangible fixed assets
Oil
Gravel
Other material
Total
(CZK ‘000)
Tangible FA
Net book value
1 211
595
0
0
0
1 806
Material
Selling value
Net book value
5 362
737
0
0
0
6 099
Selling value
0
0
38 598
6 073
231
44 902
0
0
39 888
9 409
279
49 576
(CZK ‘000)
2007
Item
Land
Other tangible fixed assets
Oil
Gravel
Other material
Total
Tangible FA
Net book value
3 708
6 861
0
0
0
10 569
Material
Selling value
Net book value
3 114
4 849
0
0
0
7 963
0
0
32 718
5 480
290
38 488
Selling value
0
0
33 750
8 665
349
42 764
4.25. Change in Reserves and Provisions Relating to Operating Activities and Complex Deferred Expenses
(CZK ‘000)
Change in other reserves - bringing leasehold land to its original condition
Change in other reserves - vacation
Change in other reserves - remediation and reclamation
Change in complex deferred expenses
Change in tax-deductible provisions against receivables
Change in tax non-deductible provisions against receivables
Change in tax non-deductible provisions against products
Change in tax non-deductible provisions against buildings
Change in tax non-deductible provisions against land
Change in reserves and provisions relating to operating activities
Year ended 31 Dec 2008
1 292
41
682
308
-8 023
17 265
2 405
0
0
13 970
Year ended 31 Dec 2007
1 231
3 351
644
287
-2 605
3 756
629
3 279
0
10 572
Year ended 31 Dec 2008
356
24 289
2 342
- 643
2 580
699
1 640
4 076
35 339
Year ended 31 Dec 2007
371
3 032
2 826
1 203
2 444
55
888
2 816
13 635
4.26. Other Operating Income
Contractual penalties and default interest
Recoveries of receivables written off and transferred
Insurance proceeds collected from an insurer
Income related to prior periods
Other operating income - rebilling
Income from the sale of metal waste
Sundry operating income
Inventory surpluses, compensation for deficits and damage of operating assets
Total other operating income
80
Annual Report 2008
(CZK ‘000)
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
4.23. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Odpisy DNM a DHM
Odpisy DNM a DHM
Mimořádné odpisy při vyřazení dlouhodobého majetku likvidací
Odpisy aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
Odpisy celkem
(údaje v tis. Kč)
Období do 31.12.2008
69 453
372
3 029
72 854
Období do 31.12.2007
81 819
299
3 029
85 147
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou vykázány včetně odpisu oceňovacího rozdílu, který v roce 2008
představoval 3 029 tis. Kč (3 029 tis. Kč v roce 2007).
4.24. Prodej dlouhodobého majetku a materiálu
(údaje v tis. Kč)
2008
Položka
Pozemky
Ostatní DHM
Nafta
Štěrk
Ostatní materiál
Celkem
DHM
Zůstatková cena
1 211
595
0
0
0
1 806
Materiál
Prodejní cena
5 362
737
0
0
0
6 099
Zůstatková cena
Prodejní cena
0
0
38 598
6 073
231
44 902
0
0
39 888
9 409
279
49 576
(údaje v tis. Kč)
2007
Položka
Pozemky
Ostatní DHM
Nafta
Štěrk
Ostatní materiál
Celkem
DHM
Zůstatková cena
3 708
6 861
0
0
0
10 569
Materiál
Prodejní cena
3 114
4 849
0
0
0
7 963
Zůstatková cena
0
0
32 718
5 480
290
38 488
Prodejní cena
0
0
33 750
8 665
349
42 764
4.25. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
(údaje v tis. Kč)
Změna stavu ostatních rezerv - uvedení pronajatých pozemků do původního stavu
Změna stavu ostatních rezerv - dovolená
Změna stavu ostatních rezerv - sanace a rekultivace
Změna stavu komplexních nákladů příštích období
Změna stavu daňových opravných položek k pohledávkám
Změna stavu účetních opravných položek k pohledávkám
Změna stavu účetních opravných položek k výrobkům
Změna stavu účetních opravných položek ke stavbám
Změna stavu účetních opravných položek k pozemkům
Celkem změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
Období do 31.12.2008
1 292
41
682
308
-8 023
17 265
2 405
0
0
13 970
Období do 31.12.2007
1 231
3 351
644
287
-2 605
3 756
629
3 279
0
10 572
Období do 31.12.2008
356
24 289
2 342
- 643
2 580
699
1 640
4 076
35 339
Období do 31.12.2007
371
3 032
2 826
1 203
2 444
55
888
2 816
13 635
4.26. Ostatní provozní výnosy
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Výnosy z odepsaných a postoupených pohledávek
Plnění od pojišťovny
Výnosy týkající se minulých období
Ostatní provozní výnosy - přefakturace
Výnosy z prodeje kovového odpadu
Ostatní provozní výnosy
Přebytky zásob, náhrady mank a škod na provozním majetku
Ostatní provozní výnosy celkem
(údaje v tis. Kč)
Výroční zpráva 2008
81
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
4.27. Other Operating Expenses
(CZK ‘000)
Gifts
Contractual penalties and default interest
Other penalties and fines
Write-off of receivables and transferred receivables
Sundry operating expenses
Deficits and damage relating to operating activities
Total other operating expenses
Year ended 31 Dec 2008
1 337
0
66
44 291
18 011
795
64 500
Year ended 31 Dec 2007
840
1
132
5 825
21 255
1 087
29 140
Sundry operating expenses include research and development costs amounting to CZK 4,615 thousand in the year ended 31 December
2008 (CZK 4,409 thousand in 2007). The development costs relate to the concrete production technology and relating certifications.
4.28. Income from Non-Current Financial Assets
(CZK ‘000)
Dividends:
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Pískovny Hrádek a.s.
Total income from non-current financial assets
Year ended 31 Dec 2008
7 478
1 303
3 817
35 189
47 787
Year ended 31 Dec 2007
9 017
1 007
5 588
0
15 612
Year ended 31 Dec 2008
107
4 804
4 911
Year ended 31 Dec 2007
182
3 547
3 729
Year ended 31 Dec 2008
7 830
1 002
8 832
Year ended 31 Dec 2007
6 990
2 065
9 055
Year ended 31 Dec 2008
4 608
79
4 687
Year ended 31 Dec 2007
358
45
403
Year ended 31 Dec 2008
1 139
151
499
32
1 821
Year ended 31 Dec 2007
816
0
481
8
1 305
4.29. Interest Income
(CZK ‘000)
Interest on current bank accounts
Other interest received from other debtors
Total
4.30. Interest Expenses
(CZK ‘000)
Interest on cash pooling with Cement Hranice, akciová společnost
Interest on loans from Cement Hranice, akciová společnost
Total
4.31. Other Financial Income
(CZK ‘000)
Foreign exchange rate gains
Other
Total
4.32. Other Financial Expenses
(CZK ‘000)
Foreign exchange rate losses
Deficits and damage on financial assets
Banking fees
Other financial expenses
Total
82
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
4.27. Ostatní provozní náklady
(údaje v tis. Kč)
Dary
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky
Ostatní provozní náklady
Manka a škody v provozní oblastí
Ostatní provozní náklady celkem
Období do 31.12.2008
1 337
0
66
44 291
18 011
795
64 500
Období do 31.12.2007
840
1
132
5 825
21 255
1 087
29 140
Součástí ostatních provozních nákladů jsou náklady na výzkum a vývoj, které představují v roce 2008 částku 4 615 tis. Kč (4 409 tis.
Kč v roce 2007). Náklady na vývoj se týkají technologií výroby betonu a souvisejících certifikací.
4.28. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(údaje v tis. Kč)
Dividendy:
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Pískovny Hrádek a.s.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku celkem
Období do 31.12.2008
7 478
1 303
3 817
35 189
47 787
Období do 31.12.2007
9 017
1 007
5 588
0
15 612
4.29. Výnosové úroky
(údaje v tis. Kč)
Úroky z bankovních účtů běžných
Ostatní přijaté úroky od jiných dlužníků
Celkem
Období do 31.12.2008
107
4 804
4 911
Období do 31.12.2007
182
3 547
3 729
4.30. Nákladové úroky
(údaje v tis. Kč)
Období do 31.12.2008
Úrok z cash poolingu se společností Cement Hranice, akciová
společnost
Úrok z půjček od společnosti Cement Hranice, akciová společnost
Celkem
Období do 31.12.2007
7 830
6 990
1 002
8 832
2 065
9 055
4.31. Ostatní finanční výnosy
(údaje v tis. Kč)
Kursové zisky
Ostatní
Celkem
Období do 31.12.2008
4 608
79
4 687
Období do 31.12.2007
358
45
403
4.32. Ostatní finanční náklady
(údaje v tis. Kč)
Kurzové ztráty
Manka a škody na finančním majetku
Bankovní výlohy
Ostatní finanční náklady
Celkem
Období do 31.12.2008
1 139
151
499
32
1 821
Období do 31.12.2007
816
0
481
8
1 305
Výroční zpráva 2008
83
Notes to the Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
5.
5.1.
EMPLOYEES, MANAGEMENT AND STATUTORY BODIES
Staff Costs and Number of Employees
The following table summarises the average number of the Company’s employees and managers for the years ended
31 December 2008 and 31 December 2007:
(CZK ‘000)
2008
Number
Staff
Managers
Total
Payroll costs
513
7
520
241 998
20 087
262 085
Social security and
health insurance
84 849
-361
84 488
Other expenses
Total staff costs
497
12 586
13 083
327 344
32 312
359 656
(CZK ‘000)
2007
Number
Staff
Managers
Total
Payroll costs
495
7
502
214 805
19 824
234 629
Social security and
health insurance
74 824
8 099
82 923
Other expenses
Total staff costs
536
17 601
18 137
290 165
45 524
335 689
The number of employees is based on the average recalculated headcount. The category of ‘managers’ includes management (refer to
Note 1.3).
During the years ended 31 December 2008 and 2007, the members of the Company’s Board of Directors, Supervisory Board and
management received the following loans and bonuses in addition to their basic salary:
(CZK ‘000)
2008
Loans and borrowings provided (as of 31 Dec)
Interest rate
Life and pension insurance
Bonuses
Directors’ fees
Cars / other movable and immovable assets also available for personal use (amount by which the tax base of
employees is increased)
Total
Board of Directors
Supervisory Board
Managers
0
0
16
5 189
16 466
0
0
8
120
0
400
5%
40
3 881
0
50
21 721
0
128
401
4 722
(CZK ‘000)
2007
Life and pension insurance
Bonuses
Directors’ fees
Cars / other movable and immovable assets also available for personal use (amount by which the tax base of
employees is increased)
Total
6.
Board of Directors
Supervisory Board
Managers
16
5 064
15 493
8
120
0
40
3 740
0
279
20 852
0
128
401
4 181
CONTINGENT LIABILITIES AND OFF BALANCE SHEET COMMITMENTS
Legal Disputes
As of 31 December 2008, the Company was involved in no legal dispute, the outcome of which would significantly impact the Company.
7.
POST BALANCE SHEET EVENTS
No significant events occurred subsequent to the balance sheet date that would have a significant impact on the financial statements.
84
Annual Report 2008
Příloha k účetní závěrce
ZAPA beton a.s. 2008
5.
5.1.
ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Osobní náklady a počet zaměstnanců
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za rok 2008 a 2007 je následující:
(údaje v tis. Kč)
2008
Počet
Zaměstnanci
Vedení společnosti
Celkem
Mzdové náklady
513
7
520
Soc. a zdrav. zabezpečení
241 998
20 087
262 085
Ostatní náklady
84 849
-361
84 488
Osobní náklady celkem
497
12 586
13 083
327 344
32 312
359 656
(údaje v tis. Kč)
2007
Zaměstnanci
Vedení společnosti
Celkem
Počet
Mzdové náklady
495
7
502
Soc. a zdrav. zabezpečení
214 805
19 824
234 629
Ostatní náklady
74 824
8 099
82 923
Osobní náklady celkem
536
17 601
18 137
290 165
45 524
335 689
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem členové řídících orgánů se rozumí management
(viz bod 1.3.).
V roce 2008 a 2007 obdrželi členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů půjčky a odměny nad rámec základního
platu:
(údaje v tis. Kč)
2008
Poskytnuté půjčky a úvěry (stav k 31.12.)
Úroková sazba
Příspěvky na životní a důchodové pojištění
Odměny
Tantiémy
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou
se zvyšuje daňový základ pracovníků)
Celkem
Představenstvo
Dozorčí rada
Členové říících orgánů
0
0
16
5 189
16 466
0
0
8
120
0
400
5%
40
3 881
0
50
21 721
0
128
401
4 722
(údaje v tis. Kč)
2007
Příspěvky na životní a důchodové pojištění
Odměny
Tantiémy
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely (údaj představuje částku, o kterou
se zvyšuje daňový základ pracovníků)
Celkem
6.
Představenstvo
Dozorčí rada
Členové řídících orgánů
16
5 064
15 493
8
120
0
40
3 740
0
279
20 852
0
128
401
4 181
ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ
Soudní spory
K 31.12.2008 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost.
7.
UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.
Výroční zpráva 2008
85
Selected Financial Indicators
of ZAPA beton a.s.
Selected Financial Indicators of ZAPA beton a.s.
indicator
indicator level
calculation of the indicator
reference (desired) value
= {after-tax profit + interest expenses *
(1 - tax rate 15 % / 100)} / total capital
should not be lower than the average
interest rate paid for bank credits
8%
10%
14%
15%
21%
21%
23%
25%
return on equity (ROE)
= after-tax profit / equity
should be higher than the current
profitability of safe capital alocation
in the financial market (bank deposits,
government securities etc.)
13%
20%
26%
27%
39%
38%
38%
40%
return on assets (ROA)
= after-tax profit / total net assets
the higher, the better is the profitability
(utilisation) of the company´s assets
7%
9%
13%
14%
20%
21%
23%
25%
EBITDA margin
= EBITDA / production
EBITDA = earnings before interest, taxes,
depreciation and amortisation
production = row II. of the Profit and
Loss Account
the higher, the better is the profitability
of the operating management
13%
15%
17%
18%
23%
21%
19%
18%
108%
84%
93%
111%
109%
119%
152%
167%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
economic effectiveness (profitability)
return on total capital
financial independence, equity level and indebtedness
86
financial independence
= equity / liabilities
Liabilities = rows of the Balance Sheet
B. Liabilities + C. Other liabilities
level of independence on creditors,
satisfying level above 150 %
equity level
= equity / total capital
appropriate level is higher than 50% (but
too high equity level leads to decrease of
its profitability)
52%
46%
48%
53%
52%
54%
60%
63%
total indebtedness
= liabilities / total net assets
Liabilities = rows of the Balance Sheet
B. liabilities + C. Other liabilities
appropriate level is less than 50 % (too
high ratio of liabilities is accompanied by
high interest costs)
48%
54%
52%
47%
48%
46%
40%
37%
Annual Report 2008
Vybrané finanční ukazatele
ZAPA beton a.s. 2008
Vybrané finanční ukazatele ZAPA beton a.s.
ukazatel
výpočet ukazatele
referenční (žádoucí) hodnota
výše ukazatele
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
ukazatele efektivnosti (rentability) hospodaření
rentabilita celkového kapitálu
z čistého zisku
= {zisk po zdanění + úroky placené
* (1 - daňová sazba 15 % / 100)} /
celkový kapitál
neměla by být nižší než průměrná
úroková míra placená bankám z úvěrů
8%
10%
14%
15%
21%
21%
23%
25%
rentabilita vlastního kapitálu
z čistého zisku (ROE)
= zisk po zdanění / vlastní kapitál
měla by být vyšší než běžná míra
výnosu bezrizikové alokace kapitálu na
finančním trhu (vkladové účty, státní
cenné papíry apod.)
13%
20%
26%
27%
39%
38%
38%
40%
rentabilita aktiv z čistého zisku (ROA)
= zisk po zdanění / aktiva netto celkem
čím vyšší, tím je lepší výnosnost (využití)
majetku podniku
7%
9%
13%
14%
20%
21%
23%
25%
EBITDA marže
= EBITDA / výkony
EBITDA = zisk před odečtením úroků, daní,
odpisů a amortizace
výkony = řádek II. Výkazu zisku a ztráty
čím vyšší, tím je lepší úspěšnost
provozního hospodaření
13%
15%
17%
18%
23%
21%
19%
18%
108%
84%
93%
111%
109%
119%
152%
167%
ukazatele finanční samostatnosti, úrovně vlastního kapitálu a zadluženosti
finanční samostatnost
= vlastní kapitál / cizí kapitál
cizí kapitál = řádky pasiv B. Cizí zdroje +
C. Časové rozlišení
stupeň nezávislosti vůči věřitelům,
uspokojivá výše vyšší než 150 %
podíl vlastního kapitálu
= vlastní kapitál / celkový kapitál
vhodná je vyšší než 50 % (ale příliš
vysoký podíl vlastního kapitálu snižuje
míru jeho výnosnosti)
52%
46%
48%
53%
52%
54%
60%
63%
celková zadluženost
= cizí kapitál / aktiva celkem
cizí kapitál = řádky pasiv B. Cizí zdroje +
C. Časové rozlišení
vhodná je nižší než 50 % (příliš vysoký
podíl cizího kapitálu zatěžuje náklady
vysokými úroky)
48%
54%
52%
47%
48%
46%
40%
37%
Výroční zpráva 2008
87
Report on the Audit of the Annual Report
of ZAPA beton a.s. for 2008
Deloitte Audit s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praque 8
Czech republic
Tel.: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555
[email protected]
www.deloitte.cz
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders of ZAPA beton a.s.
Having its registered office at:
Identification number:
Principal activities:
Registered at the Municipal Court
in Praque, Section C, File 24349
ID Nr.: 49620592
Tax Id Nr.: CZ49620592
Vídeňská 495, 142 00 Prague 4
25137026
production, transportation and storage of concrete mixtures
Report on the Financial Statements
Based upon our audit, we issued the following audit report dated 18 February 2009 on the financial statements which are included in this
annual report in the Financial Section entitled ‘Financial Statements of ZAPA beton a.s. for 2008’ and in the Section entitled ‘Notes to the
Financial Statements of ZAPA beton a.s. for 2008’:
“We have audited the accompanying financial statements of ZAPA beton a.s., which comprise the balance sheet as of 31 December 2008,
and the profit and loss account, statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Statutory Body’s Responsibility for the Financial Statements
The Statutory Body is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with accounting regulations applicable in the Czech Republic. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the
preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting
and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the
Act on Auditors and International Standards on Auditing and the related application guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech
Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for
the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of ZAPA beton a.s., as of 31 December 2008,
and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with accounting regulations applicable in the
Czech Republic“.
88
Annual Report 2008
Zpráva o auditu Výroční zprávy
ZAPA beton a.s. 2008
Deloitte Audit s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555
[email protected]
www.deloitte.cz
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Pro akcionáře společnosti ZAPA beton a.s.
Se sídlem:
Identifikační číslo:
Hlavní předmět podnikání:
zapsaná Městským soudem
Y 3U D] H RG G tO & Y O Rå ND
IČ: 49620592
DIČ: CZ49620592
Vídeňská 495, 142 00 Praha 4,
25137026
výroba, doprava a ukládání betonových směsí
Zpráva o účetní závěrce
Na základě provedeného auditu jsme dne 18. února 2009 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy ve Finanční části v
kapitole „Účetní závěrka ZAPA beton a.s. 2008“ a v kapitole „Příloha k účetní závěrce ZAPA beton a.s. 2008“, zprávu následujícího znění:
„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ZAPA beton a.s., tj. rozvahu k 31. prosinci 2008, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách
vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící k tomuto datu a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této
odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Kromě oblasti popsané v následující části jsme provedli audit
v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní
závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i
posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti ZAPA beton a.s. k 31. prosinci 2008 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy.“
Výroční zpráva 2008
89
Report on the Audit of the Annual Report
of ZAPA beton a.s. for 2008
Report on the Related Party Transactions Report
We have also reviewed the factual accuracy of the information included in the related party transactions report of ZAPA beton a.s. for the
year ended 31 December 2008 which is included in this annual report in the Consolidation Section entitled ‘Related Party Transactions Report’.
This related party transactions report is the responsibility of the Company’s Statutory Body. Our responsibility is to express our view on the
related party transactions report based on our review.
We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements (ISRE) 2400 and the related application guidelines issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as to whether the related party transactions report is free of material factual misstatements. A review is limited primarily to
inquiries of Company personnel and analytical procedures and examination, on a test basis, of the factual accuracy of information, and thus
provides less assurance than an audit. We have not performed an audit of the related party transactions report and, accordingly, we do not
express an audit opinion.
Nothing has come to our attention based on our review that indicates that the information contained in the related party transactions report
of ZAPA beton a.s. for the year ended 31 December 2008 contains material factual misstatements.
Report on the Annual Report
We have also audited the annual report for consistency with the financial statements referred to above. This annual report is the responsibility of the Company’s Statutory Body. Our responsibility is to express an opinion on the consistency of the annual report and the financial
statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and the related application guidelines issued by the Chamber
of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that the auditor plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the information included in the annual report describing matters that are also presented in the financial statements is, in all material
respects, consistent with the relevant financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
Since we did not audit the consolidated financial statements of ZAPA beton a.s., we are not in a position to report on the information included
in the Consolidation Section of the annual report and/or the information in respect of the consolidated group presented in the Presentation
and Financial Sections.
In our opinion, the information included in the annual report is consistent, in all material respects, with the unconsolidated financial statements referred to above.
In Prague on 22 April 2009
90
Audit firm:
Deloitte Audit s.r.o.
Certificate no. 79
Represented by:
Statutory auditor:
Stanislav Staněk, authorised employee
Stanislav Staněk, certificate no. 1674
Annual Report 2008
Zpráva o auditu Výroční zprávy
ZAPA beton a.s. 2008
Zpráva o zprávě o vztazích
Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ZAPA beton a.s. k 31. prosinci 2008, která je součástí této výroční zprávy v Konsolidační části v kapitole „Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami“. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko
k této zprávě o vztazích.
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky (ISRE) 2400 a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích
neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a
výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o
vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ZAPA beton a.s. k 31. prosinci 2008.
Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční
zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Protože jsme neověřovali konsolidovanou účetní závěrku společnosti ZAPA beton a.s., nejsme schopni se vyjádřit k informacím obsaženým
v Konsolidační části výroční zprávy, případně k údajům za konsolidační celek uvedeným v rámci Prezentační a Finanční části.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou nekonsolidovanou účetní závěrkou.
V Praze dne 22. dubna 2009
Auditorská společnost:
Deloitte Audit s.r.o.
Osvědčení č. 79
zastoupená:
Odpovědný auditor:
Stanislav Staněk, pověřený zaměstnanec
Stanislav Staněk, osvědčení č. 1674
Výroční zpráva 2008
91
Consolidation Section
92
Annual Report 2008
Konsolidační část
Výroční zpráva 2008
93
Equity Participations
of ZAPA beton a.s.
Equity Participations of ZAPA beton a.s. (as of 31.12.2008)
ZAPA beton a.s.
Beton Union Plzeň s.r.o.
71,2 %
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
50 %
EKO ZAPA beton, a.s.
50 %
Pískovny Hrádek a.s.
100 %
ZAPA beton SK s.r.o.
100 %
SONDA, s. r. o.
100%
94
Annual Report 2008
ZAPA BETON
HUNGÁRIA Kft.
100 %
Přehled majetkových účastí
ZAPA beton a.s.
Přehled majetkových účastí ZAPA beton a.s. (k 31.12.2008)
ZAPA beton a.s.
Beton Union Plzeň s.r.o.
71,2 %
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
50 %
EKO ZAPA beton, a.s.
50 %
Pískovny Hrádek a.s.
100 %
ZAPA beton SK s.r.o.
100 %
SONDA, s. r. o.
100%
ZAPA BETON
HUNGÁRIA Kft.
100 %
Výroční zpráva 2008
95
Related Party Transactions Report
Related Party Transactions Report for the period from 1st Jan 2008 to 31st Dec 2008
Compiled by: ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, Company ID No.: 25137026 (as the controlled party)
I. ZAPA beton a.s. and controlling parties
A. Direct controlling party
B. Contracts signed in 2008
C. Performance and consideration provided in 2008
D. Other legal acts and other measures in 2008
A. Indirect controlling party
B. Contracts signed in 2008
C. Performance and consideration provided in 2008
D. Other legal acts and other measures in 2008
A. Indirect controlling party
B. Contracts signed in 2008
C. Performance and consideration provided in 2008
D. Other legal acts and other measures in 2008
Dyckerhoff Aktiengesellschaft
Registered office: Wiesbaden, Germany
Company ID No.:HRB 2035 (Registration Court in Wiesbaden)
none
- reinvoicing of group insurance - ZAPA beton a.s. and its subsidiary companies
total volume of performance: CZK 2,899 thousand (in the costs of ZAPA beton a.s.)
- payment of dividends for 2007: CZK 411,641 thousand
none
Buzzi Unicem S.p.A.
Registered office: Via Luigi Buzzi, 6, 15033 Casale Monferrato, Italy
Company ID No.: 00930290044 (Registration Court in Allesandria)
none
none
none
Other controlling parties of the Dyckerhoff Aktiengesellschaft,
or Buzzi Unicem S.p.A. Concerns
(according to the Concern Overview KÜI - KÜIV (GOI - GOIV) as of 31 st Dec 2008)
none
none
none
II. ZAPA beton a.s. and parties controlled by the same controlling party
A. Party controlled by the same controlling party
Cement Hranice, akciová společnost
Registered office: : Bělotínská 288, 753 39 Hranice I - Město
Company ID No.: 15504077
purchase contracts for sale of cement + amendments
amendment to the lease contract (non-residential space, offices)
amendment to the contract for supply and consumption of drinking water and drainage of rainwater
amendment to the lease contract (telephone)
amendment to the lease contract (land)
amendment to the contract on provision of cloakroom services
contract on damage liability insurance + amendment (with AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s.)
purchase contract - CAT loader
- performance and consideration resulting from:
the contracts stated in point B.
loan contract
contract on mutual settlement of interest from cash-pooling
contract on automatic transfer of balances of cash-pooling
- other:
Cement Hranice, akciová společnost invoiced diesel and testing of material,
reinvoiced costs for road repair
total volume of performance: CZK 303,546.5 thousand (of which CZK 302,512.5 thousand in the costs
of ZAPA beton a.s. and CZK 1,034 thousand as investment by ZAPA beton a.s.)
none
Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
Registered office: Wiesbaden, Germany
Company ID No.: HRA 2878 (Registration Court in Wiesbaden)
termination of contract on lease of pumps
- performance and consideration resulting from:
contract on lease of pumps
total volume of performance: CZK 210 thousand (in the costs of ZAPA beton a.s.)
none
Other controlled parties of the Dyckerhoff Aktiengesellschaft
or Buzzi Unicem S.p.A. Concerns
B. Contracts signed in 2008
C. Performance and consideration provided in 2008
D. Other legal acts and other measures in 2008
(according to the Concern Overview KÜI - KÜIV (GOI - GOIV) as of 31 st Dec 2008)
none
none
none
A. Party controlled by the same controlling party
B. Contracts signed in 2008
C. Performance and consideration provided in 2008
D. Other legal acts and other measures in 2008
A. Party controlled by the same controlling party
B. Contracts signed in 2008
C. Performance and consideration provided in 2008
D. Other legal acts and other measures in 2008
Where amendments to contracts were concluded in the period in question (see points B.), the contracts to which these amendments relate
are also valid and performance also relates to them (points C.). Other legal acts and other measures were only executed within the bounds of
regular relations as defined by company law in the Commercial Code between companies and their shareholders and the articles of association / foundation deeds, for example the exercising of rights at the general meeting, the activity of statutory bodies, etc.
No injury ensues for the controlled party from the contracts, performance, consideration, other legal acts or other measures stated.
In Prague, on 1st March 2009
Jiří Pavlica
Managing Director and
Chairman of the Board of Directors
96
Annual Report 2008
Zpráva o vztazích
mezi propojenými osobami
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2008 do 31.12.2008
zpracovatel: ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, IČ 25137026 (jako osoba ovládaná)
I. ZAPA beton a.s. a ovládající osoby
A. Přímo ovládající osoba
B. Smlouvy uzavřené v roce 2008
C. Plnění a protiplnění poskytnutá v roce 2008
D. Jiné právní úkony a ostatní opatření v roce 2008
A. Nepřímo ovládající osoba
B. Smlouvy uzavřené v roce 2008
C. Plnění a protiplnění poskytnutá v roce 2008
D. Jiné právní úkony a ostatní opatření v roce 2008
A. Nepřímo ovládající osoba
B. Smlouvy uzavřené v roce 2008
C. Plnění a protiplnění poskytnutá v roce 2008
D. Jiné právní úkony a ostatní opatření v roce 2008
Dyckerhoff Aktiengesellschaft
Sídlo: Wiesbaden, SRN
IČ: HRB 2035 (rejstříkový soud Wiesbaden)
žádné
- přefakturace koncernového pojištění - ZAPA beton a.s. i její dceřiné společnosti
celkový objem plnění: 2 899 tis. Kč (v nákladech ZAPA beton a.s.)
- výplata dividendy za rok 2007: 411 641 tis. Kč
žádné
Buzzi Unicem S.p.A.
Sídlo: Via Luigi Buzzi, 6, 15033 Casale Monferrato, Itálie
IČ: 00930290044 (rejstříkový soud Allesandria)
žádné
žádná
žádné
Ostatní ovládající osoby koncernu Dyckerhoff Aktiengesellschaft,
resp. Buzzi Unicem S.p.A.
(dle koncernového přehledu KÜI - KÜIV (GOI - GOIV) k 31.12.2008)
žádné
žádná
žádné
II. ZAPA beton a.s. a osoby ovládané stejnou ovládající osobou
A. Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
B. Smlouvy uzavřené v roce 2008
C. Plnění a protiplnění poskytnutá v roce 2008
D. Jiné právní úkony a ostatní opatření v roce 2008
A. Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
B. Smlouvy uzavřené v roce 2008
C. Plnění a protiplnění poskytnutá v roce 2008
D. Jiné právní úkony a ostatní opatření v roce 2008
A. Osoba ovládaná stejnou ovládající osobou
B. Smlouvy uzavřené v roce 2008
C. Plnění a protiplnění poskytnutá v roce 2008
D. Jiné právní úkony a ostatní opatření v roce 2008
Cement Hranice, akciová společnost
Sídlo: Bělotínská 288, 753 39 Hranice I - Město
IČ: 15504077
kupní smlouvy na prodej cementu + dodatky
dodatek ke smlouvě o nájmu (nebytové prostory, kancelář)
dodatek ke smlouvě na dodávku a odběr pitné a odvádění dešťové vody
dodatek k nájemní smlouvě (telefon)
dodatek k nájemní smlouvě (pozemek)
dodatek ke smlouvě o poskytování služeb šatnování
smlouva o pojištění zodpovědnosti za škodu + dodatek (s AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s.)
kupní smlouva - nakladač CAT
- plnění a protiplnění vyplývající :
smluv uvedených v bodě B.
smlouvy o půjčce
smlouvy o vzájemném vyúčtování úroků z cash-poolingu
smlouvy o automatickém převádění zůstatků cash-poolingu
- ostatní:
Cement Hranice, akciová společnost vyfakturovala naftu a zkoušení materiálu,
přefakturovala náklady na opravu komunikace
celkový objem plnění: 303 546,5 tis. Kč (z toho 302 512,5 tis. Kč v nákladech ZAPA beton a.s. a 1 034 tis. Kč jako investice
ZAPA beton a.s.)
žádné
Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
Sídlo: Wiesbaden, SRN
IČ: HRA 2878 (rejstříkový soud Wiesbaden)
ukončení smlouvy o nájmu čerpadla
- plnění a protiplnění vyplývající ze:
smlouvy o nájmu čerpadla
celkový objem plnění: 210 tis. Kč (v nákladech ZAPA beton a.s.)
žádné
Ostatní ovládané osoby koncernu Dyckerhoff Aktiengesellschaft,
resp. Buzzi Unicem S.p.A.
(dle koncernového přehledu KÜI - KÜIV (GOI - GOIV) k 31.12.2008)
žádné
žádná
žádné
Pokud byly uzavřeny v daném období dodatky ke smlouvám (viz body B.), platí i smlouvy, k nimž se tyto dodatky vztahují, a plnění (body C.)
se vztahuje i na ně. Jiné právní úkony a ostatní opatření byly učiněny pouze v rámci běžných vztahů definovaných společenstevním právem
v Obchodním zákoníku mezi společnostmi a jejich akcionáři a stanovami / zakladatelskými listinami, jako např. výkon práv na valné hromadě,
činnost statutárních orgánů apod.
Ovládané osobě nevyplývá z uvedených smluv, plnění, protiplnění, jiných právních úkonů a ostatních opatření žádná újma.
V Praze, dne 1.3.2009
Jiří Pavlica
generální ředitel a
předseda představenstva
Výroční zpráva 2008
97
Fundamental Data Pertaining to Companies
Consolidated as Part of the ZAPA beton Group
Fundamental Data Pertaining to Companies Consolidated as Part of the
ZAPA beton Group (as of 31.12.2008)
Besides the company itself, the following companies belong to the consolidated entity known as ZAPA beton a.s.:
In the Czech Republic:
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Pískovny Hrádek a.s.
In the Slovak Republic:
ZAPA beton SK s.r.o.
Company name:
Registered office:
Company ID No.:
Registered capital:
Ownership structure:
Beton Union Plzeň s.r.o.
Plzeň, Chotěšovská 279, Postcode: 314 60
25225979
CZK 31,600,000
71.2 % ZAPA beton a.s.
23.74 % IJZ, s.r.o.
5.06 % Jaroslav Mareš
-purchase of goods for the purpose of their resale and sale
-production of concrete and mortar mixtures
-production of products from cement-based concrete
-mediation of trades and services
-road freight transport
Business activities:
Statutory body:
Executive director:
Executive director:
Josef Zeman
Peter Markulinec
Beton Union Plzeň s.r.o. was founded in 1998 as a joint venture of the company Dyckerhoff Transportbeton Elbe GmbH and the Czech partner PRESTOL BETON, spol. s r.o. In the coming years, after further changes in the ownership structure, ZAPA beton a.s. assumed Dyckerhoff’s
share in 2002. After its foundation, Beton Union Plzeň s.r.o. operated a concrete mixing plant in Pilsen – Zátiší, and in 1999 it purchased a
concrete mixing plant in Pilsen – Černice. Another expansion of the company occured in 2001, when it began to operate a concrete mixing
plant in Stříbro. In 2002 it entered into a long-term lease of a concrete mixing plant in Rokycany. Since 2008, the newest plant has the company in Tachov. The production of concrete by Beton Union Plzeň s.r.o. in 2008 amounted to 126,933 m 3 .
Company name:
Registered office:
Company ID No.:
Registered capital:
Ownership structure:
Business activities:
Statutory body – Board of Directors:
Chairman of the Board of Directors:
Vice-Chairman of the Board of Directors:
Member of the Board of Directors:
Member of the Board of Directors:
Supervisory Board:
Chairman of the Supervisory Board:
Member of the Supervisory Board:
Member of the Supervisory Board:
EKO ZAPA beton, a.s.
Praha 4, Kvestorská 287/2, Postcode: 140 00
25856782
CZK 1,008,000
50 % ZAPA beton a.s.
50 % EKOZIS spol. s r.o.
-purchase of goods for the purpose of their resale and sale
-production of concrete mixtures
-production of cement goods and art stone
-lease of machinery and equipment
-building structures, making changes to these structures and their removal
-road freight transport (per the extent stipulated in stipulated conditions)
Vlastimil Hanáček
Petr Blažek
Miroslav Slouka
Ivan Martinča
Marek Pelikán
Jiří Vaňourek
Helena Nusková
EKO ZAPA beton, a.s. was founded in 2000. In 2001 ZAPA beton a.s. acquired 50 % of the shares and thus ensured market coverage of the
western part of the north Moravian region. In 2008 EKO ZAPA beton, a.s. produced a total of 20,959 m 3 of concrete.
98
Annual Report 2008
Základní údaje o společnostech
konsolidujících se do skupiny ZAPA beton
Základní údaje o společnostech konsolidujících se do skupiny
ZAPA beton (k 31.12.2008)
Do konsolidačního celku ZAPA beton a.s. patří vedle společnosti samotné následující společnosti:
v České republice:
Beton Union Plzeň s.r.o.
EKO ZAPA beton, a.s.
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Pískovny Hrádek a.s.
ve Slovenské republice:
ZAPA beton SK s.r.o.
obchodní firma:
sídlo:
IČ:
základní kapitál:
vlastnická struktura:
Beton Union Plzeň s.r.o.
Plzeň, Chotěšovská 279, PSČ: 314 60
25225979
31 600 000 Kč
71,2 % ZAPA beton a.s.
23,74 % IJZ, s.r.o.
5,06 % Jaroslav Mareš
-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
-výroba betonových a maltových směsí
-výroba výrobků z cementového betonu
-zprostředkování obchodu a služeb
-silniční motorová doprava nákladní
předmět podnikání:
statutární orgán:
jednatel:
jednatel:
Josef Zeman
Peter Markulinec
Společnost Beton Union Plzeň s.r.o. byla založena v roce 1998 jako společný podnik firmy Dyckerhoff Transportbeton Elbe GmbH a českého společníka PRESTOL BETON, spol. s r.o. Po dalších změnách vlastnické struktury převzala podíl firmy Dyckerhoff v roce 2002 společnost
ZAPA beton a.s. Společnost Beton Union Plzeň s.r.o. provozovala po svém založení betonárnu v Plzni – Zátiší, v roce 1999 koupila betonárnu v Plzni – Černicích. Další expanze společnosti nastala v roce 2001, kdy začala provozovat betonárnu ve Stříbře a v roce 2002 získala do
dlouhodobého pronájmu betonárnu v Rokycanech. Nejnovější středisko se nachází od roku 2008 v Tachově. Výroba betonu společnosti Beton
Union Plzeň s.r.o. v roce 2008 činila 126 933 m3 .
obchodní firma:
sídlo:
IČ:
základní kapitál:
vlastnická struktura:
předmět podnikání:
statutární orgán – představenstvo:
předseda představenstva:
místopředseda představenstva:
člen představenstva:
člen představenstva:
dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
EKO ZAPA beton, a.s.
Praha 4, Kvestorská 287/2, PSČ: 140 00
25856782
1 008 000 Kč
50 % ZAPA beton a.s.
50 % EKOZIS spol. s r.o.
-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
-výroba betonové směsi
-výroba cementového zboží a umělého kamene
-pronájem strojů a zařízení
-provádění staveb, jejich změn a odstraňování
-silniční motorová doprava nákladní (v rozsahu stanovených podmínek)
Vlastimil Hanáček
Petr Blažek
Miroslav Slouka
Ivan Martinča
Marek Pelikán
Jiří Vaňourek
Helena Nusková
Společnost EKO ZAPA beton, a.s. vznikla v roce 2000. ZAPA beton a.s. v roce 2001 koupila 50 % akcií a tím si zajistila pokrytí trhu západní
části severomoravského regionu. Výroba betonu společnosti EKO ZAPA beton, a.s. v roce 2008 dosáhla 20 959 m 3 .
Výroční zpráva 2008
99
Fundamental Data Pertaining to Companies
Consolidated as Part of the ZAPA beton Group
Company name:
Registered office:
Company ID No.:
Registered capital:
Ownership structure:
Business activities:
Statutory body:
Executive director:
Executive director:
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Brno, Moravanská 224/98, Postcode: 619 00
25597655
CZK 20,000,000
50 % ZAPA beton a.s.
50 % PANESTR, a.s.
-production and storage of concrete mixtures
-purchase of goods for the purpose of their resale and sale
Dušan Janča
Josef Kavan
ZAPA UNISTAV, s.r.o. was founded in 2000 as a joint venture with UNISTAV a.s. The objective was to attain a better coverage of the ready
mixed concrete market in the Brno region. In 2008 ZAPA UNISTAV, s.r.o. produced a total of 47,649 m3 of concrete.
Company name:
Registered office:
Company ID No.:
Registered capital:
Ownership structure:
Business activities.
Statutory body – Board of Directors:
Chairman of the Board of Directors:
Vice-Chairman of the Board of Directors:
Vice-Chairman of the Board of Directors:
Supervisory Board:
Chairman of the Supervisory Board:
Vice-Chairman of the Supervisory Board:
Vice-Chairperson of the Supervisory Board:
Pískovny Hrádek a.s.
Hrádek nad Nisou, Václavice 2, Postcode: 463 34
25025805
CZK 12,000,000
100 % ZAPA beton a.s.
-purchase of goods for the purpose of their resale and sale (save for goods reserved in
Appendix No. 1 - 3 of Act No. 455/1991 on trades, as subsequently amended)
-mining activity in the scope of mining and processing of sand and gravel and sand mix
according to Section 2 (b), (c), (d), (e) of Act No. 61/1988 Coll., on mining activity, explosives and state mining administration, as subsequently amended
-activity performed by the mining method according to Section 3(a) of Act No. 61/1988 Coll.,
on mining activity, explosives and state mining administration, as subsequently amended, in
the scope of mining and processing of sand and gravel and sand mix
-business activity in the area of waste handling (save for hazardous wastes)
-road freight transport, transport type: national freight transport
-lease of machines and equipment
-carrying out minor handyman work
-ground work (save for activities reserved in Appendices No. 1 - 3 of Act No. 455/91 Coll.,
as subsequently amended)
-provision of services for the agricultural and horticultural industries
Stanislav Leška
Jörg Reiner Wild
Bohuslav Kučera
Ivan Martinča
Peter Markulinec
Jana Čermáková
Pískovny Hrádek a.s. was founded in 1997. ZAPA beton a.s. bought 10.6 % of the shares from its shareholder Stavební hrádecká společnost
a.s. in 2002 and another 35 % of the shares from shareholder Colorbeton, a.s. in 2003 and in 2006 – 2007 increased its shareholding through the purchase from Jiří Pavlica up to 100 %. Pískovny Hrádek a.s. sold some 824,187 tons of aggregates in 2008.
100
Annual Report 2008
Základní údaje o společnostech
konsolidujících se do skupiny ZAPA beton
obchodní firma:
sídlo:
IČ:
základní kapitál:
vlastnická struktura:
předmět podnikání:
statutární orgán:
jednatel:
jednatel:
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Brno, Moravanská 224/98, PSČ: 619 00
25597655
20 000 000 Kč
50 % ZAPA beton a.s.
50 % PANESTR, a.s.
-výroba a uložení betonových směsí
-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Dušan Janča
Josef Kavan
Společnost ZAPA UNISTAV, s.r.o. byla založena v roce 2000 jako společný podnik se společností UNISTAV a.s. Cílem bylo zejména dosažení lepšího pokrytí trhu transportbetonu v brněnském regionu. V roce 2008 vyrobila společnost ZAPA UNISTAV, s.r.o. 47 649 m3 betonu.
obchodní firma:
sídlo:
IČ:
základní kapitál:
vlastnická struktura:
předmět podnikání:
statutární orgán – představenstvo:
předseda představenstva:
místopředseda představenstva:
místopředseda představenstva:
dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
místopředseda dozorčí rady:
místopředseda dozorčí rady:
Pískovny Hrádek a.s.
Hrádek nad Nisou, Václavice 2, PSČ: 463 34
25025805
12 000 000 Kč
100 % ZAPA beton a.s.
-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhrazeného v příloze č.
1 - 3 zák. č. 455/1991, o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)
-hornická činnost v rozsahu těžby, zpracování písku a štěrkopískudle ust. § 2 písm. b), c), d),
e) zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů
-činnost prováděná hornickým způsobem dle § 3 písm. a) zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu těžby,
zpracování písku a štěrkopísku
-podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečných odpadů)
-silniční motorová doprava nákladní, druh dopravy: nákladní vnitrostátní
-pronájem strojů a zařízení
-provádění drobných řemeslných prací
-zemní práce (kromě činností vyhrazených v přílohách č. 1 - 3 zákona č. 455/91 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů)
-poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
Stanislav Leška
Jörg Reiner Wild
Bohuslav Kučera
Ivan Martinča
Peter Markulinec
Jana Čermáková
Akciová společnost Pískovny Hrádek a.s. byla založena v roce 1997. V roce 2002 koupila ZAPA beton a.s. 10,6 % akcií od jejího akcionáře
Stavební hrádecké společnosti a.s., od akcionáře Colorbeton, a.s. v roce 2003 dalších 35 % akcií a v průběhu let 2006 a 2007 navýšila svůj
akciový podíl koupí od Jiřího Pavlici až na 100 %. V roce 2008 činil prodej kameniva společnosti Pískovny Hrádek a.s. 824 187 t.
Výroční zpráva 2008
101
Fundamental Data Pertaining to Companies
Consolidated as Part of the ZAPA beton Group
Company name:
Registered office:
Company ID No.:
Registered capital:
Ownership structure:
Business activities:
Statutory body:
Executive director:
Executive director:
ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142, Bratislava, Postcode: 830 00
35 814 497
SKK 259,000,000
100 % ZAPA beton a.s.
-production and sale of concrete mixtures (ready mixed concrete)
-advertising, promotion activities
-purchase of goods for the purpose of their sale to the final consumer (retail)
-purchase of goods for the purpose of their sale to other trade operators (wholesale)
-mediation of the purchase, sale and lease of real estate
-lease of real estate and the provision of supplementary services
-administrative work
-factoring and forfaiting
-lease of motor vehicles
-mediation activity
-consulting activity per the scope of the business activities
-mining activity pursuant to Section 2 (b), (c), (d), (e) and Section 3 (s) of Act No. 51/1998
Coll. on mining activity, explosives and state mining administration, as amended by Act
No. 499/1991 Coll., Act No. 154/1995 Coll., as amended, and Act No. 58/1998 Coll., pursuant to the mining permit, issued by the Municipal Mining Office in Bratislava under No.
1004/2002 dated 17.4.2002
-domestic road freight transport
-production of building components from concrete
-production of concrete products
Rudolf Hanták
Jan Petřík
ZAPA beton SK s.r.o. was founded in 2001 as the subsidiary company of ZAPA beton a.s. in the Slovak Republic. In 2002 ZAPA beton SK s.r.o.
established a subsidiary company in Hungary called ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft., the purpose of which was to improve the supply of aggregates to its eastern Slovak concrete mixing plants. As of 31.12.2008 ZAPA beton SK s.r.o. operated 22 concrete mixing plants and 1 gravel
pit, since 2008 belongs to the Group also SONDA, s.r.o. (a subsidiary of ZAPA beton SK s.r.o.), operating one gravel pit. In 2008 the production of concrete by ZAPA beton SK s.r.o. amounted to 529,782 m3 .
102
Annual Report 2008
Základní údaje o společnostech
konsolidujících se do skupiny ZAPA beton
obchodní firma:
sídlo:
IČ:
základní kapitál:
vlastnická struktura:
předmět podnikání:
statutární orgán:
jednatel:
jednatel:
ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142, Bratislava, PSČ: 830 00
35 814 497
259 000 000 Sk
100 % ZAPA beton a.s.
-výroba a prodej betonových směsí (transportbeton)
-reklamní, propagační a inzertní činnost
-koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli
(maloobchod)
-koupě zboží za účelem jeho prodeje jiným provozovatelům živnosti
(velkoobchod)
-zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí
-pronájem nemovitostí s poskytováním doplňkových služeb
-administrativní práce
-factoring a forfaiting
-pronájem motorových vozidel
-zprostředkovatelská činnost
-poradenská činnost v rozsahu předmětu podnikání
-báňská činnost podle § 2 písm. b/, c/, d/, e/ a § 3 písm. s/ zákona č. 51/1998 Sb.
o báňské činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 499/1991 Sb.,
zákona č. 154/1995 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb. ve smyslu báňského oprávnění, vydaného
Obvodním báňským úřadem v Bratislavě č. 1004/2002 ze dne 17.4.2002
-vnitrostátní nákladní silniční doprava
-výroba stavebních prvků z betonu
-výroba výrobků z betonu
Rudolf Hanták
Jan Petřík
Společnost ZAPA beton SK s.r.o. vznikla v roce 2001 jako dceřiná společnost společnosti ZAPA beton a.s. na Slovensku. V roce 2002 založila
ZAPA beton SK s.r.o. v Maďarsku dceřinou společnost ZAPA BETON HUNGÁRIA Kft. za účelem zlepšení zásobování svých východoslovenských
betonáren kamenivem. K 31.12.2008 měla společnost ZAPA beton SK s.r.o. na Slovensku 22 betonáren a 1 štěrkovnu, od roku 2008 patří pod
hlavičku ZAPA beton SK s.r.o. také štěrkovna SONDA, s.r.o. Výroba betonu společnosti ZAPA beton SK s.r.o. v roce 2008 činila 529 782 m3 .
Výroční zpráva 2008
103
Consolidation Methology Applied to the 2008
Annual Financial Statements (Consolidation Rules)
ZAPA beton a.s.
CONSOLIDATION METHODOLOGY APPLIED TO THE 2008 ANNUAL FINANCIAL
STATEMENTS
CONSOLIDATION RULES FOR 2008
The methodology developed for and applied to the consolidation of the annual financial statements is based on the following theoretical source documents:
- Act No. 563/1991 Coll., on Accounting
- Decree No. 500/5002, which implements certain provisions of Act. 563/1991 Coll., the Accounting Act, as amended, for
accounting units that employ double-entry accounting
- Czech Accounting Standards, particularly ČÚS No. 020 – Consolidated Financial Statements
I. GENERAL PART
1. Basic definitions
Consolidated financial statements are financial statements for a group of companies controlled by a parent company, compiled as if they were
actually one company. They inform shareholders and members of the accounting unit that controls or has significant influence over the business activities of other accounting units.
Consolidated financial statements consist of a balance sheet, a profit and loss account and notes to the consolidated financial statements.
Consolidated financial statements are considered to be an independent accounting statement intended to satisfy the information needs of all
group participants. A characteristic trait is that, for the purposes of the consolidated financial statements the group is viewed as an economically united whole, or, in other words, as a single subject.
Consolidated financial statements do not establish the basis for the distribution of profits and is not a basis for any taxation that is fundamentally bound to an individual legally separate enterprise.
Also, the consolidated financial statements do not in any way prejudice the standing of the creditors of individual companies within the group,
as their claims are exclusively towards such individual companies.
Control for the purposes of the consolidation is understood to mean the power to control the financial and business policy of a certain subsidiary enterprise in such a way as to derive a benefit from its activities.
A parent company is an entity that exercises, either directly or indirectly, a decisive influence in subsidiary companies or significant influence in affiliated companies or joint influence in joint ventures.
A subsidiary company is an entity in which another company exercises, either directly or indirectly, decisive influence.
An affiliated company is an entity that exercises, either directly or indirectly, significant influence.
A joint venture is an entity in which another company exercises, either directly or indirectly, joint influence.
A group refers to the parent company and all its subsidiaries (also referred to as an association of companies, a holding or a concern).
A consolidated entity refers to the parent company and those subsidiaries, affiliated companies and joint ventures, which entered into the
consolidation process.
Decisive influence is the degree of dependence (influence) that results from:
- direct or indirect exercise of voting rights in excess of 50 % in the subsidiary company, if these voting rights entitle the
holder to control the operative and strategic policies of the subsidiary company, or
- verifiable control of the operative and strategic policies, given that the parent company is at the same time a shareholder in or member of the given company.
104
Annual Report 2008
Metodika konsolidace roční účetní
závěrky 2008 (konsolidační pravidla)
ZAPA beton a.s.
METODIKA KONSOLIDACE ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ROK 2008
KONSOLIDAČNÍ PRAVIDLA 2008
Zpracovaná metodika konsolidace roční účetní závěrky vychází z těchto teoretických podkladů:
- Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
- Vyhláška č. 500/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
- České účetní standardy, zejména ČÚS č. 020 – Konsolidovaná účetní závěrka
I. ČÁST VŠEOBECNÁ
1. Základní pojmy
Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka skupiny podniků, nad nimiž má kontrolu mateřský podnik a která je sestavena tak, jako by
šlo o jeden podnik. Slouží k informování akcionářů a společníků účetní jednotky, která kontroluje nebo uplatňuje podstatný vliv na podnikatelskou činnost jiných účetních jednotek.
Konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha ke konsolidovaným účetním výkazům.
Konsolidovaná účetní závěrka se pokládá za nezávislý účetní výkaz určený k uspokojování informačních potřeb všech účastníků skupiny.
Charakteristickým rysem je to, že pro účely konsolidované závěrky se skupina posuzuje jako ekonomicky jednotný celek, jako jediný subjekt.
Konsolidovaná účetní závěrka není základem pro rozdělování zisku a není žádným základem pro zdaňování, které je zásadně vázáno na jednotlivé právně samostatné podniky.
Rovněž postavení věřitelů jednotlivých podniků ve skupině není konsolidovanou účetní závěrkou nijak dotčeno, neboť jejich nároky směřují výlučně vůči jednotlivým podnikům.
Kontrolou se pro potřeby konsolidace rozumí moc ovládat finanční a obchodní politiku určitého dceřiného podniku tak, aby byl z jeho činnosti získán prospěch.
Mateřský podnik je subjekt, který uplatňuje buď přímo nebo nepřímo v dceřiných podnicích rozhodující vliv nebo v přidružených podnicích podstatný vliv nebo ve společných podnicích společný vliv.
Dceřiný podnik je subjekt, ve kterém jiný podnik vykonává buď přímo nebo nepřímo rozhodující vliv.
Přidružený podnik je subjekt, ve kterém jiný podnik vykonává přímo nebo nepřímo podstatný vliv.
Společný podnik je subjekt, ve kterém jiný podnik vykonává přímo nebo nepřímo společný vliv.
Skupina je mateřský podnik a všechny jeho dceřiné podniky (označovaná též jako sdružení, holding, koncern).
Konsolidační celek je mateřský podnik a ty dceřiné, přidružené a společné podniky, které vstupují do konsolidačního celku.
Rozhodující vliv je takový stupeň závislosti (vlivu), který pramení z :
- přímého nebo nepřímého uplatňování více než 50 % podílu hlasovacích práv dceřiného podniku, pokud z tohoto uplatňování vyplývá ovládání operativních a strategických politik dceřiného podniku,
- nebo z prokazatelného ovládání operativních a strategických politik a přitom mateřský podnik je současně v daném podniku akcionářem nebo společníkem.
Výroční zpráva 2008
105
Consolidation Methology Applied to the 2008
Annual Financial Statements (Consolidation Rules)
Significant influence is the influence of one accounting unit (the parent company) over another accounting unit (the affiliated company) of such
a degree of dependence (influence) that results in the parent company owning, either directly or indirectly, at least 20 % but not more than
50 %, of the exercised voting rights in this company, or if, on the basis of other facts, a significant participation in the control of the financial
and operating policies of the affiliated company ensues, provided that this is not a decisive or joint influence.
Joint influence of one accounting unit (the parent company) over another accounting unit (the joint company) is understood to refer to a situation whereby a joint venture is controlled jointly with one or more companies not included as part of the consolidation, provided that this is
not a decisive or significant influence. This joint control of the joint venture must be embedded in an agreement concluded between the companies that have joint control of the joint venture.
2. Consolidation duty
Every parent company is obliged to compile and publish consolidated financial statements on behalf of companies included as part of its consolidated entity. It is mandatory to include as part of the consolidated entity enterprises in the group, with the exception of subsidiary companies whose net turnover or equity as a share of the consolidated entity is insignificant, if the parent company so decides.
3. Consolidation methods
The full consolidation method is applied when a subsidiary company is included in the consolidated financial statements.
The equity accounting is applied when an affiliated company is included in the consolidated financial statements.
The proportionate consolidation method is applied when a joint venture is included in the consolidated financial statements.
II. SPECIAL SECTION
1. Consolidation rules for the company ZAPA beton a.s.
1.1. Organisational specification of the consolidated entity:
Parent company:
ZAPA beton a.s.
Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
Company ID No.: 25137026
Subsidiaries included in the consolidation:
Pískovny Hrádek a.s.
Václavice 2, 463 34 Hrádek nad Nisou
Company ID No.: 25025805
Share of registered capital: 100 %
ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142, 830 00 Bratislava, Slovenská republika
Company ID No.: 35814497
Share of registered capital: 100 %
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Moravanská 224/98, 619 00 Brno
Company ID No.: 25597655
Share of registered capital: 50 %
EKO ZAPA beton, a.s.
Kvestorská 287/2, 140 00 Praha 4
Company ID No.: 25856782
Share of registered capital: 50 %
Beton Union Plzeň s.r.o.
Chotěšovská 279, 314 60 Plzeň
Company ID No.: 25225979
Share of registered capital: 71.20 %
106
Annual Report 2008
Metodika konsolidace roční účetní
závěrky 2008 (konsolidační pravidla)
Podstatný vliv je vlivem jedné účetní jednotky (mateřského podniku) v jiné účetní jednotce (přidruženém podniku) v takovém stupni závislosti (vlivu), při kterém mateřský podnik vlastní přímo nebo nepřímo nejméně 20 % a nejvýše 50 % uplatňovaných hlasovacích práv v tomto podniku, nebo pokud na základě jiných skutečností vyplývá významná účast na ovládání finančních a provozních politik přidruženého podniku,
která však není vlivem rozhodujícím nebo společným.
Společným vlivem jedné účetní jednotky (mateřského podniku) v jiné účetní jednotce (společném podniku) se rozumí, že společný podnik je
ovládán společně s jedním nebo více podniky, které nejsou zahrnovány do konsolidace, a nejde ani o rozhodující nebo podstatný vliv. Toto
společné ovládání společného podniku musí být zakotveno v dohodě mezi spoluovládajícími podniky.
2. Konsolidační povinnost
Povinnost sestavit a zveřejnit konsolidovanou účetní závěrku má mateřský podnik za podniky zahrnuté do konsolidačního celku. Do konsolidačního celku povinně vstupují podniky ve skupině s výjimkou dceřiných podniků, u nichž je podíl na čistém obratu nebo na vlastním kapitálu konsolidačního celku nevýznamný, pokud tak rozhodne mateřský podnik.
3. Metody konsolidace
Metoda plné konsolidace se uplatňuje při zahrnutí dceřiného podniku do konsolidované účetní závěrky.
Metoda ekvivalenční se uplatňuje při zahrnutí přidruženého podniku do konsolidované účetní závěrky.
Metoda poměrná se uplatňuje při zahrnutí společného podniku do konsolidované účetní závěrky.
II. ČÁST ZVLÁŠTNÍ
1. Konsolidační pravidla společnosti ZAPA beton a.s.
1.1. Organizační vymezení konsolidačního celku:
Mateřský podnik:
ZAPA beton a.s.
Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
IČ: 25137026
Dceřiné podniky vstupující do konsolidace:
Pískovny Hrádek a.s.
Václavice 2, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 25025805
výše podílu na základním kapitálu: 100 %
ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142, 830 00 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 35814497
výše podílu na základním kapitálu: 100 %
ZAPA UNISTAV, s.r.o.
Moravanská 224/98, 619 00 Brno
IČ: 25597655
výše podílu na základním kapitálu: 50 %
EKO ZAPA beton, a.s.
Kvestorská 287/2, 140 00 Praha 4
IČ: 25856782
výše podílu na základním kapitálu: 50 %
Beton Union Plzeň s.r.o.
Chotěšovská 279, 314 60 Plzeň
IČ: 25225979
výše podílu na základním kapitálu: 71,20 %
Výroční zpráva 2008
107
Consolidation Methology Applied to the 2008
Annual Financial Statements (Consolidation Rules)
1.2. Consolidation methods applied
The full consolidation method has been applied in the entire consolidated entity – the reason is the decisive influence
in all subsidiaries.
1.3. Valuation methods applied in respect of assets and liabilities:
Assets:
Liabilities:
tangible assets
. . . . . . . . . . . . . .. . .
purchased inventories . . . . . . . . . . . . . . . .
inventories created from one’s own activity
(work in progress)
................
securities
. . . . . . . . . . . . .. . . . .
other financial assets . . . . . . . . . . . . . . . . .
receivables
.................
.... ........................
input price
purchase price
costs incurred in production
purchase price
nominal value
nominal value
nominal value
1.4. Particulars that the subsidiary company submits to the parent company on a monthly basis for consolidation purposes:
- balance sheet and profit and loss account
- volume of invoices issued to the parent company and its segmentation into: investments (of that: VAT), material
(of that: VAT), goods (of that: VAT), services (of that: VAT)
- unsettled receivables and payables as of the respective date: accounts 31x, 32x, 351, 361
Prague, 31.12.2008
108
Annual Report 2008
Metodika konsolidace roční účetní
závěrky 2008 (konsolidační pravidla)
1.2. Použité metody konsolidace
Na všechny společnosti konsolidačního celku byla použita metoda plné konsolidace z důvodu rozhodujícího vlivu vykonávaného ve všech dceřiných společnostech.
1.3. Způsoby oceňování majetku a závazků:
Majetek:
Závazky:
hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zásoby nakoupené . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
zásoby vytvořené vlastní činností
(nedokončená výroba) . . . . . . . . . . . . . . . .
cenné papíry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ostatní finanční majetek . . . . . . . . . . . . . .
pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................
vstupní cena
pořizovací cena
vlastní náklady
cena pořízení
nominální hodnota
nominální hodnota
nominální hodnota
1.4. Údaje, které předkládá dceřiná společnost mateřské společnosti pro účely konsolidace měsíčně :
- rozvaha a výkaz zisku a ztráty
- objem fakturace vůči mateřské společnosti a její členění na: investice (z toho DPH),
materiál (z toho DPH), zboží (z toho DPH), služby (z toho DPH)
- nevyrovnané pohledávky a závazky k příslušnému datu: účty 31x, 32x, 351, 361
Praha, 31.12.2008
Výroční zpráva 2008
109
Consolidated Financial Statements
of ZAPA beton a.s. for 2008
CONSOLIDATED BALANCE SHEET
as of 31. dec 2008
A.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
C.
I.
II.
III.
IV.
D.
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.
(in thousands of CZK)
TOTAL ASSETS:
Receivables for subscribed registered capital
Fixed assets
Intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Non-current financial assets
Positive consolidation difference
Negative goodwill on consolidation
Securities and ownership interests under equity accounting
Current assets
Inventories
Long-term receivables
Short-term receivables
Current financial assets
Other assets
TOTAL LIABILITIES & EQUITY:
Equity
Registered capital
Capital funds
Statutory funds
Retained earnings
Profit or loss for the current period without minority interests
1. Profit or loss for the current period (+/-)
2. Share in profit or loss under equity accounting (+/-)
Consolidation reserve fund
Liabilities
Reserves
Long-term liabilities
Short-term liabilities
Bank loans and overdrafts
Other liabilities
Minority equity
Minority registered capital
Minority capital funds
Minority profit funds including accumulated profits and losses brought forward
Minority profit or loss for the current period
Current period
2 333 908
Prior period
2 303 716
1 228 464
958
1 071 769
142 005
13 733
-1
1 159 013
1 039
1 130 133
9 220
18 624
-3
1 054 413
73 402
9 135
864 467
107 408
51 032
1 088 542
61 362
7 640
933 956
85 584
56 161
2 333 908
1 333 886
300 200
45 549
101 639
341 571
544 928
544 928
2 303 716
1 330 465
300 200
10 720
99 135
330 507
589 903
589 903
939 379
82 180
41 206
815 993
0
7 272
53 372
19 605
6 576
11 923
15 267
928 480
67 845
54 573
799 692
6 370
8 422
36 349
9 705
6 576
11 764
8 304
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT
as of 31. dec 2008
I.
A.
+
II.
B.
+
C.
D.
E.
III.
F.
G.
IV.+V.
H.+I.
*
VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.
J.+K.+L.+M.+N.+O.+P.
*
Q.1.
Q.2.
**
XVII.
T.+U.1.
U.2.
*
***
****
*****
110
Annual Report 2008
(in thousands of CZK)
Sales of goods
Costs of goods sold
Gross margin
Production
Purchased consumables and services
Added value
Staff costs
Taxes and charges
Depreciation of intangible and tangible fixed assets
Accounting for goodwill on consolidation (+,-)
Sales of fixed assets and material
Net book value of fixed assets and material
Change in reserves and provisions relating to operating activities and complex deferred expenses
Other operating income; transfer of operating income
Other operating expenses; transfer of operating expenses
Consolidated operating profit or loss
Financial income
Financial expenses
Consolidated financial profit or loss
Income tax on ordinary activities - due
Income tax on ordinary activities - deferred
Consolidated profit or loss from ordinary activities
Extraordinary income
Extraordinary expenses
Accounting for negative goodwill on consolidation
Accounting for goodwill on consolidation
Deferred income tax
Consolidated profit or loss from extraordinary activities
Consolidated profit or loss for the current period without the equivalence share
Profit or loss before tax
Profit or loss for the current period without minority shares
Minority profit or loss for the current period
Share in profit or loss under equity accounting
Consolidated profit or loss for the current period
Current period
54 960
53 993
967
4 971 593
3 657 661
1 314 898
471 135
13 339
111 878
4 889
65 580
49 085
26 011
46 852
85 538
665 455
55 837
17 701
38 136
155 663
-12 266
560 195
Prior period
41 348
38 071
3 277
4 425 636
3 212 395
1 216 518
424 154
9 954
-10 769
2 493
52 423
50 871
16 696
30 424
53 984
751 982
3 609
15 644
-12 035
159 396
-17 657
598 208
560 195
703 591
544 928
15 267
598 208
739 947
589 904
8 304
560 196
598 208
Konsolidovaná účetní závěrka
ZAPA beton a.s. 2008
KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA
k 31.12.2008
A.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
C.
I.
II.
III.
IV.
D.
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.
D.
I.
II.
III.
IV.
(v tis. Kč)
AKTIVA CELKEM:
Pohledávky za upsaný základní kapitál
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Kladný konsolidační rozdíl
Záporný konsolidační rozdíl
Cenné papíry a podíly v ekvivalenci
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení
PASIVA CELKEM:
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/-)
Konsolidační rezervní fond
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení
Menšinový vlastní kapitál
Menšinový základní kapitál
Menšinové kapitálové fondy
Menšinové fondy ze zisku včetně nerozděleného zisku a neuhrazené ztráty minulých let
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
běžné období
2 333 908
minulé období
2 303 716
1 228 464
958
1 071 769
142 005
13 733
-1
1 159 013
1 039
1 130 133
9 220
18 624
-3
1 054 413
73 402
9 135
864 467
107 408
51 032
1 088 542
61 362
7 640
933 956
85 584
56 161
2 333 908
1 333 886
300 200
45 549
101 639
341 571
544 928
544 928
2 303 716
1 330 465
300 200
10 720
99 135
330 507
589 903
589 903
939 379
82 180
41 206
815 993
0
7 272
53 372
19 605
6 576
11 923
15 267
928 480
67 845
54 573
799 692
6 370
8 422
36 349
9 705
6 576
11 764
8 304
běžné období
54 960
53 993
967
4 971 593
3 657 661
1 314 898
471 135
13 339
111 878
4 889
65 580
49 085
26 011
46 852
85 538
665 455
55 837
17 701
38 136
155 663
-12 266
560 195
minulé úč. období
41 348
38 071
3 277
4 425 636
3 212 395
1 216 518
424 154
9 954
-10 769
2 493
52 423
50 871
16 696
30 424
53 984
751 982
3 609
15 644
-12 035
159 396
-17 657
598 208
560 195
703 591
544 928
15 267
598 208
739 947
589 904
8 304
560 196
598 208
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
k 31.12.2008
I.
A.
+
II.
B.
+
C.
D.
E.
III.
F.
G.
IV.+V.
H.+I.
*
VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.
J.+K.+L.+M.+N.+O.+P.
*
Q.1.
Q.2.
**
XVII.
T.+U.1.
U.2.
*
***
****
*****
(v tis. Kč)
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zúčtování konsolidačního rozdílu (+,-)
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy; Převod provozních výnosů
Ostatní provozní náklady; Převod provozních nákladů
Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření
Finanční výnosy
Finanční náklady
Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná
Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená
Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu
Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu
Odložená daň z příjmu
Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez podílu ekvivalence
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menšinových podílů
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období
Výroční zpráva 2008
111
Audit Report for the Consolidated
Accounting Unit for 2008
Report of the Independent Auditor
on the audit of the consolidated financial statements as of 31st December 2008
Recipient of the report:
Company name:
ZAPA beton a.s.
with its registered office at: Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
entered in the Commercial Register,
maintained at the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 4785
Company ID No.:
25137026
Period for which the
audit was conducted:
the accounting period from 1st Jan 2008 to 31st Dec 2008
Subject and purpose
of the audit:
the consolidated financial statements for the year 2008 within the bounds of the provisions of Auditors
Act No. 254/2000 Coll. and in accordance with the International Auditing Standards and related applcation clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic.
Auditor:
Petrus & Partner, k.s.
with its registered office at: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
entered in the Commercial Register kept at the Municipal Court in Prague, Section A,
File No. 47452 Chamber of Auditors of the Czech Republic certificate number 406
Date of issue of report:
14.4.2009
Appendices:
Consolidated balance sheet
Consolidated profit and loss account
Appendix to the consolidated financial statements
We audited the enclosed consolidated financial statements as of 31st December 2008 of the company ZAPA beton a.s. as identified in these
financial statements. The management of ZAPA beton a.s. is responsible for compiling these consolidated financial statements. It is our task
to issue an opinion on these consolidated financial statements based on the audit conducted.
We conducted the audit in accordance with the Auditors Act and the International Auditing Standards and related application clauses of the
Chamber of Auditors of the Czech Republic with consideration for the consolidation regulations of ZAPA beton a.s. These standards require
that the auditor plan and conduct the audit in order that he may ensure reasonable assurance that the consolidated financial statements are
free from material misstatement. The audit includes examination, on a test basis, of evidence relevant to the completeness and conclusiveness of the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. It also includes an assessment of the accounting methods used
and significant estimates made by the management and whether the consolidated financial statements are adequately disclosed. In our opinion the audit conducted provides a reasonable base for the statement of the opinion of the auditor.
In our opinion the consolidated financial statements give in all significant aspects a true and fair view of the state of the
assets, liabilities, and financial situation of ZAPA beton a.s. as of 31st December 2008 and of the costs, revenues, and operating results for this company for the year then ended in accordance with the accounting regulations in force in the Czech
Republic.
Date: 14.4.2009
Petrus & Partner, k.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Chamber of Auditors of the
Czech Republic certificate No. 406
Auditor company
112
Annual Report 2008
Ing. Petra Petrusová
Chamber of Auditors of the
Czech Republic certificate number 1862
Responsible auditor
Zpráva o auditu konsolidované účetní
závěrky ZAPA beton a.s. 2008
Zpráva nezávislého auditora
o ověření konsolidované účetní závěrky k 31.12.2008
Příjemce zprávy:
Obchodní firma:
ZAPA beton a.s.
se sídlem Vídeňská 495, 142 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 4785
IČ:
25137026
Období, za které bylo
ověření provedeno:
účetní období 1.1.2008 - 31.12.2008
Předmět a účel auditu:
konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008 ve smyslu ustanovení zákona ČR č. 254/2000 Sb.,
o auditorech a v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními
doložkami Komory auditorů České republiky
Ověření provedl:
Petrus & Partner, k.s.
se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze,
oddíl A, vložka 47452
osvědčení KA ČR č. 406
Datum vyhotovení zprávy:
14.4.2009
Přílohy:
Konsolidovaná rozvaha
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát
Příloha ke konsolidované účetní závěrce
Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku k 31.12.2008 společnosti ZAPA beton a.s. identifikované v této konsolidované účetní
závěrce. Za sestavení této konsolidované účetní závěrky je zodpovědné vedení společnosti ZAPA beton a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky, s přihlédnutím ke konsolidačním pravidlům společnosti ZAPA beton a.s. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v konsolidované účetní závěrce. Audit též
zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv
a finanční situace společnosti ZAPA beton a.s. k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.
Datum: 14.4.2009
Petrus & Partner, k.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
osvědčení KA ČR č. 406
auditorská společnost
Ing. Petra Petrusová
osvědčení KA ČR č. 1862
odpovědný auditor
Výroční zpráva 2008
113
Kontakty skupiny ZAPA beton /
Contacts of the ZAPA beton Group
Betonárny / Concrete mixing plants
Telefon / Phone
Obchodní zástupce /
Sales representative
Kontakt /
Contact
Adresa / Address
E-mail
Ke Garážím, 142 00 Praha 4
Vídeňská 495, 142 01 Praha 4
Kolovratská ul., 251 01 Říčany
areál PSVS, 252 68 Středokluky
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
272 765 845
244 912 327
323 602 008
233 901 314
Šedinová Taťana
Pavlasová Kateřina
Pavlasová Kateřina
Haldová Šárka
602 203 119
602 490 902
602 490 902
602 688 544
Křižíkova 12/24, 256 01 Benešov u Prahy
Průmyslová, areál BSS Metaco, a.s., 250 01 Brandýs n.L.
Okružní 544, 370 04 České Budějovice
Stavební 988, 500 03 Hradec Králové
Suchdolská ul., 252 62 Horoměřice
P.O.Box 216, areál Poldi, 272 03 Kladno
K Dílnám 724, 280 02 Kolín
Řepná 993, areál SEMMELROCK Colorbeton, a.s., 460 08 Liberec
areál s.p. DHL (bývalý důl Hlubina), Záluží 1, 434 14 Litvínov
Průmyslová, 293 06 Kosmonosy
areál Spolany Neratovice, 277 11 Neratovice
Domažlická 138, 318 00 Plzeň
K Cihelnám 699, 317 06 Plzeň
Chotěšovská 279, 314 60 Plzeň
Na Práchovně 1093/II, 337 01 Rokycany
Pražská 1011, 274 01 Slaný
areál DIAMO, 471 27 Stráž pod Ralskem
Plzeňská, 349 01 Stříbro
Vožická 2604, 390 01 Tábor
Palackého 2089, 347 01 Tachov
Husova 542, areál Agile, 566 01 Vysoké Mýto
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
317 742 018
326 912 789
387 432 324
495 406 360
220 912 413
312 645 836
321 724 779
484 849 257
476 000 823
326 734 309
315 681 465
377 381 233
377 248 367
377 421 832
371 725 121
312 520 828
487 851 431
374 622 719
381 281 360
725 763 969
465 325 780
Pavlasová Kateřina
Schreib Jan
Pavlasová Kateřina
Haldová Šárka
Haldová Šárka
Šafra Martin
Pavlasová Kateřina
Schreib Jan
Šafra Martin
Schreib Jan
Schreib Jan
Šafra Martin
Zeman Dalibor
Zeman Dalibor
Jaroš Miroslav
Šafra Martin
Schreib Jan
Zeman Dalibor
Pavlasová Kateřina
Langmajer Ladislav
Haldová Šárka
602 490 902
602 462 342
602 490 902
602 688 544
602 688 544
602 256 066
602 490 902
602 462 342
602 256 066
602 462 342
602 462 342
602 256 066
602 132 857
602 132 857
602 444 195
602 256 066
602 462 342
602 132 857
602 490 902
602 193 792
602 688 544
742 81 Bravantice
Moravanská 224/98, 619 00 Brno
Za Hrází, 691 85 Dolní Dunajovice
Collo Louky 2248, 738 01 Frýdek - Místek
Baštínov, areál ACHP, 580 01 Havlíčkův Brod
Kouty 100, 539 01 Hlinsko
Průmyslová 2A/4079, 695 01 Hodonín
683 51 Holubice
Bělotínská cesta, 753 39 Hranice
Záhlinická 1284, 768 24 Hulín
Partyzánská, 583 01 Chotěboř
Nádražní 819, 563 01 Lanškroun
570 01 Moravská Třebová
Vančurova 1342, 592 31 Nové Město na Moravě
Přerovská 621, 783 81 Olomouc - Holice
Lazecká, 772 00 Olomouc - Lazce
Rataje 4, 783 46 Těšetice
Orlovská 22, 713 00 Ostrava - Heřmanice
U Řeky 594, 720 00 Ostrava - Hrabová
Starohradská, 572 01 Polička
Kojetínská 1, 796 03 Prostějov
K Moštěnici 265/8a, 750 02 Přerov VI - Újezdec
679 01 Skalice nad Svitavou
Pod Cukrovarem 730, 686 02 Staré Město
Vedle šachty Staříč II., 739 43 Staříč
Veselská cesta 746, 696 62 Strážnice
vedle areálu UNISTAD spol. s r.o., 742 01 Suchdol nad Odrou
V Zahrádkách 1, areál STAPO, 568 02 Svitavy
Školní 652, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Jesenická 43, 787 01 Šumperk
Sochorova 705, 682 01 Vyškov
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Šrámkova ul., areál PS Zlín Malenovice, 763 02 Zlín
Průmyslová 506, 582 63 Ždírec nad Doubravou
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
556 720 741
547 212 668
519 324 147
558 637 796
569 438 164
469 311 726
518 340 667
544 226 196
581 651 217
573 504 000
569 623 266
465 635 687
465 311 539
566 617 011
585 313 474
585 224 800
585 954 031
596 243 090
596 734 019
461 725 225
582 341 640
581 217 805
516 469 326
572 543 533
558 660 319
518 334 106
556 720 895
461 542 780
556 705 790
583 213 432
517 342 814
583 412 497
577 102 601
569 432 752
Pečánka Jiří
Soukupová Zuzana
Kolařík Martin
Kubín Přemysl
Pazour Tomáš
Pazour Tomáš
Janča Dušan
Kolařík Martin
Kolomazník Zdeněk
Antošová Renata
Pazour Tomáš
Čermák Pavel
Hotovec Vladimír
Pazour Tomáš
Vích Vladimír
Vích Vladimír
Vích Vladimír
Kubín Přemysl
Kubín Přemysl
Hotovec Vladimír
Vích Vladimír
Antošová Renata
Kolařík Martin
Janča Dušan
Kubín Přemysl
Janča Dušan
Kolomazník Zdeněk
Hotovec Vladimír
Kolomazník Zdeněk
Čermák Pavel
Kolařík Martin
Čermák Pavel
Antošová Renata
Pazour Tomáš
606 735 577
604 222 144
602 739 877
602 554 865
724 063 634
724 063 634
602 123 428
602 739 877
602 501 147
724 602 923
724 063 634
724 045 969
602 473 798
724 063 634
602 185 178
602 185 178
602 185 178
602 554 865
602 554 865
602 473 798
602 185 178
724 602 923
602 739 877
602 123 428
602 554 865
602 123 428
602 501 147
602 473 798
602 501 147
724 045 969
602 739 877
724 045 969
724 602 923
724 063 634
Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Cesta osloboditel'ov 203, 977 03 Brezno
Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec
Kopčianska 39, 908 51 Holíč
Jasenovská, areál Lesostavu, 066 01 Humenné
Teplárenska 2, 040 12 Košice
Novoveská cesta 38A, 054 01 Levoča
Kollárova 73, 036 01 Martin
Stavbárov 10, 071 01 Michalovce
Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave
Piešťanská 83, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Obchodná 2601/3, 921 01 Piešťany
Jesenná 12, 080 01 Prešov
Štefánikova 1476, 905 01 Senica
Vonkajší rad 3175, 926 01 Sereď
Dr. G. Schaefflera 6, 909 01 Skalica
Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
Nozdrkovce, 911 04 Trenčín
Zavarská cesta, 919 26 Zavar
Kamenná cesta 3, 010 88 Žilina
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
484 142 382
244 633 784
486 122 154
337 301 320
346 682 792
577 762 951
557 296 877
534 699 743
434 303 401
566 887 171
245 646 068-9
903 251 825
337 719 594
517 595 310
346 518 141
317 892 812
346 649 113
566 722 555
326 521 290
910 303 061
417 003 602
Tomčík Ľudovít
Jašík Alexander
Tomčík Ľudovít
Andrejkovič Peter
Andrejkovič Peter
Šimko Milan
Együdová Marta
Együdová Marta
Tomčík Ľudovít
Šimko Milan
Jašík Alexander
Andrejkovič Peter
Andrejkovič Peter
Együdová Marta
Andrejkovič Peter
Kolenič Daniel
Andrejkovič Peter
Šimko Milan
Andrejkovič Peter
Kolenič Daniel
Tomčík Ľudovít
910 987 009
903 567 314
910 987 009
903 500 853
903 500 853
903 491 833
903 778 446
903 778 446
910 987 009
903 491 833
903 567 314
903 500 853
903 500 853
903 778 446
903 500 853
903 111 361
903 500 853
903 491 833
903 500 853
903 111 361
910 987 009
Pískovna Černuc, 273 23 okres Kladno
Hrubá Voda - lom, 783 61 Hlubočky
Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave
Nebanice, 350 02 Cheb
Písková Lhota, 290 01 Poděbrady
916 26 Považany - Obora
Václavice 2, 463 34 Hrádek nad Nisou
259 01 Votice
348 15 Zadní Chodov
Béke u.6, 3897 Zsujta
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
315 761 226
585 359 046
245 646 069
602 269 350
721 519 850
903 560 064
485 140 059
317 812 295
374 782 235
46 587 430
Fitz Ladislav
Fitz Ladislav
Pomšahár Marián
Fitz Ladislav
Leška Stanislav
Lago Marek
Leška Stanislav
Fitz Ladislav
Fitz Ladislav
Monyok Tomáš
602 372 902
602 372 902
903 288 350
602 372 902
602 285 522
903 560 064
602 285 522
602 372 902
602 372 902
903 257 722
Praha / Prague
Kačerov
Písnice
Říčany
Středokluky
Čechy / Bohemia
Benešov
Brandýs nad Labem
České Budějovice
Hradec Králové
Horoměřice
Kladno
Kolín
Liberec
Litvínov
Mladá Boleslav
Neratovice
Plzeň
Plzeň - Černice
Plzeň - Zátiší
Rokycany
Slaný
Stráž pod Ralskem
Stříbro
Tábor
Tachov
Vysoké Mýto
Morava / Moravia
Bravantice
Brno
Dolní Dunajovice
Frýdek - Místek
Havlíčkův Brod
Hlinsko
Hodonín
Holubice
Hranice
Hulín
Chotěboř
Lanškroun
Moravská Třebová
Nové Město na Moravě
Olomouc - Holice
Olomouc - Lazce
Olomouc - Rataje
Ostrava - Heřmanice
Ostrava - Hrabová
Polička
Prostějov
Přerov
Skalice nad Svitavou
Staré Město
Staříč
Strážnice
Suchdol nad Odrou
Svitavy
Šenov u Nového Jičína
Šumperk
Vyškov
Zábřeh
Zlín
Ždírec nad Doubravou
Slovensko / Slovakia
Banská Bystrica
Bratislava
Brezno
Hlohovec
Holíč
Humenné
Košice
Levoča
Martin
Michalovce
Most pri Bratislave
Nové Mesto nad Váhom
Piešťany
Prešov
Senica
Sereď
Skalica
Trebišov
Trenčín
Trnava
Žilina
Ostatní provozy / Other plants
Černuc - drtírna / grinding plant
Hrubá Voda - lom / quarry
Most pri Bratislave - štěrkovna / gravel pit
Nebanice (Vrbová) - pískovna / sand pit
Písková Lhota - pískovna / sand pit
Považany - štěrkovna / gravel pit
Václavice - pískovna / sand pit
Votice - lom / quarry
Zadní Chodov - drtírna / grinding plant
Zsujta - štěrkovna / gravel pit
tel. předvolby: Česká republika (+420), Slovensko (+421), Maďarsko (+36)
phone numbers beginning with: Czech Republic (+420), Slovakia (+421), Hungary (+36)
114
Annual Report 2008
Mapa provozoven skupiny ZAPA beton /
Branch Map of the ZAPA beton Group
Česká republika / Czech Republic
Václavice
Liberec
Stráž pod Ralskem
Litvínov
Mladá Boleslav
Slaný
Nebanice (Vrbová)
Středokluky
Aš
Horoměřice
Kladno
Lanškroun
Písková Lhota
Ostrava
Ostrava - Heřmanice
- Hrabová
Suchdol n. O.
Olomouc Hrubá Voda
Frýdek
Chotěboř Hlinsko
Říčany
-Rataje
- Místek
Šenov u N. J.
Svitavy
Staříč
Olomouc-Lazce
Benešov
Ždírec n. D.
Olomouc-Holice
Polička
Havlíčkův Brod
Hranice
Prostějov
Nové Město n.M.
Votice
Skalice
Přerov
Praha Kačerov
Praha Písnice
Plzeň
Plzeň - Černice
Šumperk
Vysoké Mýto
Brandýs
Zadní Chodov
Stříbro
Hradec Králové
Neratovice
Černuc
Rokycany
Plzeň - Zátiší
Zábřeh
Moravská Třebová
Kolín
Brno
Staré Město
u U. H.
Holubice
České Budějovice
Dolní Dunajovice
Zlín
Hulín
Vyškov
Tábor
Hodonín
Strážnice
pískovny, drtírny a lomy
sand pits, grinding plants and quarries
betonárny - Čechy
concrete mixing plants - Bohemia
betonárny - Morava
concrete mixing plants - Moravia
Slovenská republika / Slovak Republic
Žilina
Prešov
Levoča
Martin
Trenčín
Nové Mesto
nad Váhom
Holíč
Skalica
Senica
Považany
Humenné
Michalovce
Košice
Brezno
Zsujta
Banská Bystrica
Trebišov
Piešťany
Bratislava
Trnava
Hlohovec
Sereď
Most pri Bratislave
betonárny
concrete mixing plants
štěrkovny
gravels pits
Výroční zpráva 2008
115
116
Annual Report 2008
Download

2008 - ZAPA beton as