www.vetropack.sk | Časopis pre zákazníkov spoločnosti Vetropack | August 2011
FÓKUS
Výhody číre ako
sklo
JUBILEUM
Verrerie de St-Prex
TR H
Individuálna �
rozmanitosť
E K OLÓGI A
Nadčasové a ľahké
2
EDITO RIÁL
V E T ROT I M E
03 FÓKUS
06 |
|
10 |
14 |
15 |
EKOLÓGIA
| Výhody číre ako sklo
| Nadčasové a ľahké
| Individuálna rozmanitosť
| Dve ceny
RETRO | Duch času v skle
TRH
O C ENEN IE
Vážené zákazníčky, vážení zákazníci,
s týmto vydaním časopisu Vetrotime sa Vám do rúk zároveň dostáva 100 rokov dejín
firmy. V máji sme oslávili okrúhle narodeniny sklárne Verrerie de St-Prex, materského
podniku skupiny Vetropack. Preto nájdete aj obrazovú reportáž uprostred tohto časopisu – pestré ohliadnutie za oslavami.
Môcť oslavovať 100-ročné jubileum nie je v dnešnom ekonomickom prostredí už
žiadnou samozrejmosťou. Príliš často čítame o prevzatí, fúziách, ale aj konkurzoch a
insolvenciách. A preto sme si neustále kládli otázku, čo sa môžeme naučiť z minulosti.
Švajčiarsky novinár Karl Lüönd našiel odpovede, ktoré si môžeme prečítať v reportáži
«Duch času v skle», strana 15 až 17. Neustále optimalizácie procesov a technológie
a rozsiahle poradenstvo pri vývoji produktov a v dizajne patrí k základným pilierom
úspechu, zistil Lüönd.
A to je správna cesta. Tento Vetrotime to znovu dokazuje: spoločne so zákazníkmi sme
navrhli a vyrobili nové obalové sklo - moderné, trendové a pre jubileum firmy Coca-Cola dokonca historické reprodukcie (pozrite stránky 18 a 19).
V porovnaní s vekom skla je spoločnosť Vetropack ešte v detských topánočkách. Ale aj
keď nás delia tisícročia: formujeme sklo a sklo formuje nás – 24 hodín denne, 365 dní
v roku. A výsledok sa prejavuje: obalové sklo, opäť a opäť nové.
Ale už dosť filozofovania, prajem Vám pri čítaní mnoho zábavy.
So srdečným pozdravom
Claude R. Cornaz
FÓK US
V E T ROT I M E
Tr va lá u držat eľn os ť
Výhody číre ako sklo
O téme «udržateľné obaly» sa v dnešnej dobe veľa hovorí – no zároveň sa zdá, že každý si pod
tým predstavuje niečo iné. Je napríklad sklo udržateľný obalový materiál? Vyhovuje kritériám pre
«bio» produkty?
Myšlienka skrývajúca sa za konceptom udržateľného
rozvoja je pomerne jednoduchá: V princípe ide o
nový druh hospodárenia, kde sa používajú prírodné
a ľudské zdroje tak, aby zostala zachovaná ich
inherentná regeneračná sila. Udržateľný rozvoj tak
zohľadňuje tú jednoduchú skutočnosť, že ekonomický rast je trvale možný iba vtedy, ak rešpektujeme hranice ekosystému našej planéty.
Kritériá udržateľného rozvoja
Vo svete predajných obalov môže mať tento koncept rôzne dôsledky, napríklad obmedzenie použitého materiálu ako aj spotreby energie pri výrobe
a preprave obalových materiálov, redukcia stopy
oxidu uhličitého (CO2 Footprint) pri obaloch alebo
opatrenia, ktoré zabraňujú prenikaniu škodlivých
chemikálií z obalov do potravín, ktoré sú v nich
zabalené. Ale ktorá z týchto formulácií skutočne
spĺňa kritériá udržateľného rozvoja? Odpoveď nie
je ťažké uhádnuť: všetky. Rozhodujúce pre koncept
udržateľného rozvoja je nepretržité zlepšovanie a
k tomu vízie o tom, kade sa majú cesty uberať. Dobrým vodidlom pritom môže byť «12 princípov pre
ekologické výrobné procesy» (12 Principles of Green
Engineering). Pritom, ako dostať pod kontrolu komplexnosť tohto v jadre jednoduchého konceptu, môže
pomôcť aj Vízia o udržateľných obaloch, publikovaná Sustainable Packaging Coalition, organizáciou
z USA nezávislou od vlády.
3
4
V E T ROT I M E
Sklo, celkom konkrétne
Pokiaľ ide konkrétne o sklo ako obalový materiál,
ponúka sa otázka: Ako je možné posudzovať jeho
rolu v diskusii o udržateľných obaloch? Predovšetkým je samozrejme známe, že výroba obalového
skla si vyžaduje veľké použitie energie hlavne
vo forme tepla a že toto teplo sa vo väčšine tovární
generuje z fosílnych palív. Výzvy pre budúcnosť
spočívajú vo zvýšení efektivity, využití prebytočného
tepla a možnom nahradení fosílnych palív
ako zdroja energie.
Ďalším aspektom, o ktorom sa často hovorí v súvislosti so sklom, je jeho hmotnosť. V porovnaní s
ďalšími rozšírenými materiálmi je ťažšie, potrebuje
preto viac energie na prepravu. Ako protiopatrenie
sa tu ponúka zníženie hmotnosti sklenených obalov
a výroba priamo v mieste, aby sa minimalizovali
prepravné trasy.
Sklo je zdravé
Ale ako to vyzerá so zdravotnými aspektami skla
ako obalového materiálu? V tomto bode môže sklo
skutočne oslniť. Je to praveký materiál – chemické
zloženie prírodného vulkánového skla a priemyselne
vyrábaného obalového skla sa takmer nelíši. Sklo,
ktoré sa v súčasnosti vyrába na balenie potravín,
stále ešte tvoria prírodné suroviny, menovite hlavne
kremenný piesok. Existuje viac dôvodov, prečo je
sklo obľúbeným materiálom pre balenie potravín a
nápojov, predovšetkým u zákazníkov, ktorí kladú
dôraz na zdravotné a ekologické aspekty:
Sklo užíva osobitný status od amerického Úradu pre
kontrolu potravín a liečiv FDA. Ako jediný obalový
materiál pre potraviny je klasifikovaný ako «zásadne
bezpečný» (Generally Recognized As Safe – GRAS).
Toto zaradenie je možné preto, že je presne známe,
z čoho sa sklo skladá. Jeho zloženie nie je nijako
FÓ K US
zvlášť komplikované a na úschovu a ochranu potravín sa používa doslova tisícky rokov. Sklo je tak
jediný veľmi rozšírený materiál v priamom kontakte
s potravinami, pri ktorom je možné zistiť presné
chemické zloženie.
Sklo je pritom jediný obal, ktorý by mohol byť podľa
noriem pre potraviny certifikovaný v USA ako «biologický» – aj keď je to trochu mätúce, pretože jeho
chemické zloženie je v skutočnosti «anorganické».
Definitívne rozhodujúce v tejto súvislosti však je, že
sklo je inertné a neumožní žiadnym umelým chemikáliám prejsť do potravín. Vďaka tomu si môžu byť
výrobcovia potravín istí, že pri sklenenom obale
sa nemôžu do ich produktov dostať ani v priamom
kontakte žiadne hormonálne aktívne látky, ako to
môže byť pri umelých materiáloch. Pre výrobcov bio
potravín je to dobrá správa, pretože títo výrobcovia
kladú veľký dôraz na to, aby ich produkty neobsahovali syntetické pesticídy a chemické hnojivá.
Spoľahlivá ochrana
Špeciálna chemická štruktúra skla má za následok,
že z jeho úzko prepojenej mriežky zlúčenín kyslíka
a kremíka nemôžu vystupovať žiadne molekuly alebo
atómy. To vedie okrem iného k tej významnej a
užitočnej výhode, že sklo je absolútne vodotesné a
plynotesné. Neprepúšťa kyslík, a pretože ako obal
nepúšťa von ani kyselinu uhličitú, nemôžu šumivé nápoje zvetrať. Potraviny vnútri skla sú tiež bezpečne
uschované, pretože zvonku nemôžu dovnútra prenikať žiadne chemikálie.
To z neho robí jedinečný materiál na balenie jedla,
nápojov a iných citlivých produktov, pretože ich
spoľahlivo ochráni pred vnikaním chemikálií.
Sklo zostáva sklom
A v neposlednom rade: obalové sklo je možné
nekonečne často recyklovať. Sklenená fľaša, ktorá
V E T ROT I M E
sa dostane do recyklačného obehu, sa s vysokou
pravdepodobnosťou opäť stane sklenenou fľašou. Vo
Švajčiarsku sa napríklad recykluje 96 percent obalového skla – hodnota, ktorú ostatné európske krajiny
musia ešte len dosiahnuť. Recyklácia skla má pritom
mnoho výhod: Uzatvára kolobeh materiálov podľa
princípu ekoefektivity («cradle-to-cradle»), tzn. čím
viac recyklovaného materiálu sa používa, tým menej
emisií oxidu uhličitého potom vzniká. Ešte lepšia je
ekologická bilancia pre vratné sklenené fľaše určené na opakované plnenie, ktoré dosahujú vysoké
obehové číslo, dopravujú sa v bezprostrednom
okolí a vykupujú sa v zálohovom systéme. Poskytujú
tak dokonalé riešenie obalov pre nápoje vyrábané
priamo na mieste.
Kvôli zdraviu a životnému prostrediu
Na záver je možné konštatovať, že sklo je v mnohých ohľadoch udržateľný obalový materiál. Aktuálne sa diskusia o udržateľnosti obalov točí predovšetkým okolo spotreby energie a emisií oxidu
uhličitého, no aspekty zdravia, chuť a recyklácia
sú rovnako dôležité. Sklo ako obalový materiál na
jedlá a nápoje je možné spojiť s víziou udržateľného
obalu najlepšie. V budúcnosti, ktorá bude preferovať
zdravotné a ekologické aspekty, sa preto stane tento
materiál pre mnoho produktov voľbou č. 1.
Použitá literatúra
(1)Brundtland
Report 1987
(2)Anastas,
P. and Zimmerman JB. (2003)
«Design Through the 12 Principles of Green Engineering»
Environmental Science and Technology 37: 94 A-101A
(3)http://www.sustainablepackaging.org/
content/?type=5&id=definition-of-sustainable-packaging
Vedkyňa v odbore prírodných
vied Dr. Jane
Muncke, autorka
tejto správy,
vyštudovala
ETH Zürich.
Žije a pracuje
vo Švajčiarsku.
5
6
EKOLÓG IA
V E T ROT I M E
Po kro k ov é
é
k
h
a
'
l
a
Ľahké fľaše pre ťažké vína
Nadčasový obalový materiál sklo rovnako zodpovedá stále rastúcim
nárokom z hľadiska kvality, efektivity i ekológie.
Oddelenia technológie a vývoja v spoločnosti Vetropack pracujú sústavne na optimalizácii sklenených
obalov. Ak má ísť o znižovanie hmotnosti bez toho,
aby sa to neovplyvnilo negatívne kvalitu, potom je
devíza jasná: odľahčené sklo.
Zachovaná kvalita
Vo vzťahu na pevnosť a stabilitu nezostávajú sklenené fľaše so zníženou hmotnosťou svojím predchádzajúcim modelom nič dlžné. Inovatívne počítačové
technológie, pri ktorých sa ešte pred výrobou vyšpecifikujú možné slabé miesta, a vycibrený výrobný
postup zabezpečujú hladký priebeh výroby, plnenia,
skladovania ako aj prepravy a manipulácie.
Lepšia efektivita
Pri úspore hmotnosti fliaš na víno sa nielen znižujú
náklady na prepravu a skladovanie, ale výhody
vyplývajú aj pre spotrebiteľa. Ak ľahší model ešte aj
zodpovedá zaužívanému dizajnu, je zaručený efekt
rozpoznania a pozície na trhu.
Pokroková ekológia
Úspory na hmotnosti znamenajú úsporu surovín.
Značne znížená spotreba materiálu a vysoký podiel
recyklovaného materiálu pri novej výrobe odľahčených fliaš prinášajú so sebou aj značnú redukciu
emisií CO2.
Osvedčené ekologické prednosti sklenených fliaš,
ich 100% recyklovateľnosť a absolútna neutrálnosť
k obsahu, zostávajú samozrejme aj pri odľahčených
fľašiach rovnako zachované.
V E T ROT I M E
Nové modely odľahčených fliaš na víno (príklady)
od mája 2011
od augusta 2011
od 2012
0,25 l Bordeaux ľahká, ústie MCA, olivová alebo zelená, hmotnosť 180 g
0,75 l Bordeaux ľahká, ústie BVS, olivová, hmotnosť 350 g
1 l Bordeaux, ústie BVS, olivová, hmotnosť 420 g
Úspory pri odľahčenom skle
0,25 l Bordeaux
Tradičné
sklo
Odľahčené
sklo
Redukcia
hmotnosti
Úspora skla
na 1 mil. ks
204 g
180 g
24 g
24 ton
Úspora CO2
na 1 mil. ks
7,6 ton
0,75 l Bordeaux
400 g
350 g
50 g
50 ton
15,8 ton
1,00 l Bordeaux
500 g
420 g
80 g
80 ton
25,3 ton
0,75 l Steiermark Weinflasche
555 g
480 g
75 g 75 ton
23,8 ton
C h ar it a s pôž i tk o m
Víno na Life Ball vo fľašiach z Vetropacku
Viedenský Life Ball je najintenzívnejšou charitatívnou akciou v Európe. V rámci spoločného projektu
sponzorovala spoločnosť Vetropack Austria pre Life Ball fľaše na víno.
Šesť vinárov z celého Rakúska, Vetropack Austria,
tlačiareň Krems a továreň na korok Kunze sa dali do
služieb dobrej veci a poskytli zdarma vína na Life
Ball 2011. Štyri biele a dve červené vína sa nalievali
počas všetkých aktivít spojených s týmto charitatívnym
podujatím. Autorom dizajnu etikiet je študentka Lena
Pointner, ktorá sa presadila v súťaži absolventských
tried «Grafikov» vo Viedni medzi približne 60 konkurentmi. Neobyčajný dizajn etikiet harmonizuje dokonale s olivovo zelenými fľašami na víno.
Od mája je v predaji šesť odrôd, stáčaných do fliaš
Magnum s obsahom 1,5 l, ako limitovaná kolekcia
v špecializovaných obchodoch a vo vyhľadávaných
gastronomických podnikoch po celom Rakúsku. Čistý
zisk z predaja ide na konto združenia AIDS LIFE.
Ako 0,75 l fľaše na víno pre Life Ball, tak aj 1,5 l fľaše
Magnum limitovanej kolekcie pochádzajú od spoločnosti Vetropack Austria.
Vinári, ich vína vo fľašiach Vetropack: Martin a Andrea Hirtl, Weinviertel (Grüner Veltliner); Franz Ilkerl,
Kremstal (Grüner Veltliner Reserve); Florian Schneeweis, Wachau (Riesling Federspiel); Kurt Fuchs, Wien
(Gemischter Satz); Günther Hautzinger, Neusiedlersee
(Cuvée LisAnna); Erwin Steinschaden, Kamptal (Zweigelt Reserve).
7
8
K VALITA
V E T ROT I M E
I nd ivi du ál ny d iz a jn f ľa š e
Zážitok pre všetky zmysly
Vinárstvo bratov Ericha a Waltera Polzovcov v Štajersku patrí vďaka početným oceneniam k popredným
vínnym pivniciam v Rakúsku. Polzove kreácie sú kompletné umelecké diela, ktoré popri pôžitku sprostredkovávajú aj spôsob života a kultúru. Preto stavajú obaja
vinári na individuálny sklenený obal, ktorý rovnako
ako ich vína nesie viditeľne ich rukopis a meno.
S nápisom a pečaťou
Komplexný nový návrh sa robil s obrovským jemnocitom. Ústredným bodom je meno Polz. Značka vinárstva a pečať akosti sú charakteristickým nápisom.
Prezentácia podniku je neprehliadnuteľná. Siaha od
vizitiek cez webovú stránku až po fľašu. Predstavuje
osobný prísľub kvality zákazníkovi, ktorý je daný
napríklad už pri prvom kontakte s fľašou.
Náročná cesta
Obal je dôležitým pilierom v komunikácii výrobku a
v dosiahnutí jeho pozície na trhu. Cesta k účinnému
individuálnemu návrhu fľaše vedie cez niekoľko
zastávok. Už v prípravnej fáze je nutné začať mnoho
vnútropodnikových úvah a robiť predbežné rozhodnutia. Tie siahajú od firemnej identity až po plánovaný
druh predaja.
Aby náročnú cestu k novému dizajnu fľaše úspešne
zdolali, spolupracovali bratia Polzovci so skúsenými
a kompetentnými partnermi: firmami Riebenbauer
Design, Flaschencenter Süd a Vetropack. Na konci
spoločnej cesty stál nový rad fliaš integrovaný do
celkového konceptu, ktorý reflektuje hodnoty a postoje vinárstva a jeho ľudí; rovnako ako individualitu
a osobnosť.
I nd ivi du ál na PRE ZENTÁ C I A n a tr hu
Od nápadu k vlastnej fľaši
Pre úspešný koncept obalu je dôležité zapojiť výrobcu už od začiatku do procesu inovácie.
Vo firme Vetropack sa vývoj dizajnu opiera buď o
vlastné návrhy a nápady zákazníka, alebo – ako v prípade vinárstva Polz – o nápady externých návrhárov
objednaných zákazníkom.
Ruka v ruke
V každom prípade nezávisle od toho, kto je autorom
nápadu, garantuje úzka spolupráca a koordinácia
medzi zákazníkom a odborníkmi z firmy Vetropack
úspešnú realizáciu.
Presné návrhy v 3D optike, ktoré zahŕňajú aj uzáver
a etiketu, uľahčujú zákazníkovi rozhodovanie o detailoch návrhu. Neskôr nasledujú modely z dreva alebo
akrylu, aby sa návrh ešte viac zdokonalil. Následná
výroba vzorky umožňuje jemné úpravy pre plniace
zariadenie.
Vetropack poskytuje podporu a poradenstvo svojim
zákazníkom od prvých nápadov cez vývoj skleneného
obalu až po optimalizáciu etikety a uzáveru.
V E T ROT I M E
Fľaše na víno od firmy Vetropack
Sklo je hladké a zároveň ušľachtilé. Individuálne
sklenené obaly získavajú stále väčší význam ako
marketingový nástroj. To platí osobitne pre víno. Stále
viac vinárov stavia na svoj osobný návrh fliaš, aby
sa zvýraznila jedinečnosť ich vína. Vinári vedia, že
vysoká kvalita obsahu v sklenených fľašiach zostane
zachovaná, a cenia si starostlivosť, ktorá charakterizuje výrobu firmy Vetropack. Dodržiavanie noriem
Presnosť namiesto príchuti korku
Nepresnosti vo vyhotovení hrdla alebo ústia fľaše
umožnia máčanie väčšej plochy korku vo víne a tým
sa umocňuje príchuť korku. S cieľom umožniť lepšie
nalisovanie korku preto firma Vetropack produkuje
pre špeciálne trhy fľaše na víno s priemerom 17,5 mm
na vstupe ústia. Súčasne je možné používať cenovo
výhodnejšie korky (priemer 24 mm). Oboje dohromady
poskytuje ekonomickú výhodu pre plničov.
a štandardov je pre firmu Vetropack rovnako samozrejmé ako kompletná kontrola kvality fliaš na víno.
Ďalšie metódy testovania
Statické kontroly postrekov za tepla a za studena patria rovnako ako kontroly tesnosti, tepelného šoku a test
na náraz k štandardným kontrolám firmy Vetropack.
Na prianie sú možné aj testy individuálne dohodnuté
so zákazníkom.
Osvedčená kvalita
Fľaše na víno firmy Vetropack prechádzajú celým
radom kontrol kvality. Tu je niekoľko príkladov: pri
ústí fliaš BVS (Bague Vin Suisse) patrí k štandardu, že
rovinnosť tesniacich plôch a vzájomná rovnobežnosť
ústia a dna sa kontrolujú plne automaticky. Aj vnútorné
vyhotovenie ústia sa dôkladne prehliada, aby bola
zaručená jeho súmernosť. To umožňuje bezproblémové
použitie plniacich rúrok pri stáčaní. Navyše sa vyrába
zakončenie hrdla s priemerom 25,5 mm. Tým je docielený najlepší možný výsledok pri otváraní skrutkového
uzáveru.
Spokojní zákazníci
Vetropack sa rozsiahlo stará o svojich zákazníkov.
Zamestnanci technickej služby pre zákazníkov dokážu poradiť vo všetkých otázkach predpisov, noriem,
štandardov a zákonných ustanovení. Poskytujú podporu nielen pri vývoji novej fľaše na víno, ale aj vtedy,
keď sa do nich prvýkrát stáča. Ale to nie je všetko:
odborníci z firmy Vetropack rýchle prídu aj priamo na
miesto, keď je potrebná ich rada alebo pomoc.
9
10
TRH
V E T ROT I M E
B e z h r a n í c
Amsterdam na Ukrajine
Pivo nepozná hraníc: Amsterdam Mariner, kultové pivo pivovaru Royal Grolsch,
Holandsko, sa od októbra 2010 varí a plní aj na Ukrajine.
Prvýkrát sa Amsterdam Mariner varí mimo územia Holandska. Spoločnosť Miller Brands
Ukrajina patriaca k spoločnosti SABMiller rovnako ako pivovar Royal Grolsch získala
licenciu na toto ľahké pivo.
Vetropack Gostomel vyrába hnedé fľaše 0,5 l, do ktorých sa plní pivo Grolsch z
Ukrajiny. Dizajn bol navrhnutý v holandskom štúdiu Claessens a prináša morskú atmosféru: sklenenú fľašu zdobia tri kríže sv. Ondreja. Vytvára dvojitú väzbu k Amsterdamu
a k morským diaľkam. Aj v Amsterdamskom mestskom znaku sa nachádzajú kríže sv.
Ondreja a všetky lode, ktoré sú registrované v hlavnom meste, nesú tento symbol na
vlajke.
Sotva sa uvarilo, už dostalo cenu
V júni 2011 získalo pivo Amsterdam Mariner spoločnosti Miller Brands Ukrajina svoje
prvé ocenenie. Medzinárodný inštitút Taste& Quality Institut (iTQi) mu v Bruseli udelil
«Superior Taste Award» za vynikajúcu kvalitu a chuť.
P o ci t oz ajst né h o ž iv ota
Bandidos – fľaša,
ktorá rozmaznáva dlaň
Trendová – tak ako obsah – je aj nová fľaša Bandidos. Miešané nápoje s obsahom piva sa tešia stále väčšej obľube u mladých konzumentov.
Ochranná známka Bandidos existuje už sedem rokov a zastupuje trendové miešané nápoje obsahujúce pivo s chuťou podobnou nápojom Tequlia, Ice a Cuba Libre.
Nová fľaša Bandidos je nápadná svojou prepracovanou gravúrou, ktorá pokrýva takmer
celú fľašu. Pritom prilieha do dlane tak dobre, že ju človek vôbec nechce pustiť. O tom
sú presvedčení aj milovníci tohto radu nápojov. Bandidos je totiž jedným z populárnych
nápojov na slovinskom trhu. Nemusí sa obávať zahraničnej konkurencie obľúbeného
alkoholu.
Bandidos sa vyrába v podniku Pivovarna Laško, najväčšom pivovare v Slovinsku. Dizajn
novej fľaše s obsahom 330 ml pochádza z agentúry Atelje Balant v Ľublane a výroba
prebehla v sklárni Vetropack Straža.
V E T ROT I M E
100 rokov Verrerie de St-Prex 12 | 13 | 14 | mája | 2011
Pohľad späť | Obrazová reportáž
11
Jacqueline de Quattro a
Claude R. Cornaz
Skl o v o sv ojej n a j l ep š ej f or m e
Vetropack oslavuje 100 rokov
V dňoch 12., 13. a 14. mája 2011 oslávila spoločnosť Vetropack okrúhle jubileum so zákazníkmi, obchodnými partnermi, úradmi, spolupracovníkmi, susedmi a hosťami, ktorí sú
fascinovaní výrobou skla. Jubileum poskytuje ideálnu príležitosť prejsť sa v duchu minulosťou,
zadokumentovať súčasnosť a nazrieť do budúcnosti. To všetko sa v týchto troch dňoch výdatne
vydarilo.
Pohľad do minulosti ukázal, ako úzko je tradícia prepojená s inováciou. Materiál sklo je toho
najlepším príkladom. Existuje už 6 000 rokov a je súčasne materiálom budúcnosti – vytvoreným pre potreby moderného človeka.
Kto sa dnes prejde závodom Verrerie de St-Prex, objaví moderný a výkonný priemyselný
podnik, ktorý ročne vyprodukuje cca 330 miliónov fliaš. Od štandardnej fľaše až po špeciálne
vytvorenú dizajnovú fľašu. V úzkej spolupráci so zákazníkmi sa vytvárajú sklenené obaly,
ktoré nielen chránia svoj obsah, ale posúvajú ho do pravého svetla.
Jedny narodeniny – troje oslavy | Stretnutie s obchodnými partnermi dňa 12. mája
predstavovalo začiatok osláv jubilea. Bolo toho na pozretie, počúvanie a obdivovanie mnoho.
Hlavným bodom programu bola «cesta do srdca výroby skla». Neobyčajná obchôdzka, ktorá
poskytla pohľad do histórie, výroby a recyklácie. Na oficiálnom slávnostnom akte uvítal hostí
Claude R. Cornaz, CEO. Radoval sa, že jubileum prišlo spoločne oslavovať toľko «priaznivcov
skla», a srdečne sa poďakoval zástupcom úradov za dobrú a konštruktívnu spoluprácu. «Urobíme to najlepšie, aby sme mohli pokračovať v písaní dejín tohto závodu ďalších 100 rokov» –
s týmito slovami odovzdal slovo členke vládnej rady Jaqueline de Quattro ako zástupkyni úradov
kantónu Waadtland. Potom nasledovalo vystúpenie známeho výskumníka budúcnosti Matthiasa
Horxa, ktorý vizionársky referoval o budúcich trendoch spoločnosti a o svete zajtrajška –
o svete, z ktorého si nie je možné obalové sklo odmyslieť.
Magické okamihy | Avšak ani zábava neprišla skrátka: slávnostný program dopĺňala živá
hudba, labužnícka hostina a magické okamihy. Waadtlandský skladateľ a perkusionista Jean
Rochat sa so svojou kapelou «Swing de Fou» postaral o jazzovú atmosféru, ktorá vyzývala k
relaxácii a diskutovaniu. Srdce aj sluch hostí potešilo pôvodné uvedenie jeho diela «Vetropack
2011», ktoré sa hralo na sklenené fľaše zo závodu Verrerie de St-Prex a ktoré umelecky zachytilo a po novom interpretovalo rytmus výrobných strojov. Na záver očarovalo publikum zoskupenie Windriders so svojím predstavením svetla a ohňa. Kúzelníci vo svetelnom háve predvádzali
kúzla prekonávajúce zákony hmoty.
Spoločné oslavy | V nasledujúcich dňoch sa konali oslavy pre zamestnancov podniku zo St-Prex a Bülachu (13. mája) a Deň otvorených dverí (14. mája). Viac ako 2 500 susedov, priateľov a záujemcov navštívilo spoločnosť Verrerie de St-Prex a zoznámilo sa s fascinujúcou výrobou
skla z prvej ruky. Obrazová reportáž na nasledujúcich stránkach poskytuje patričný náhľad
všetkých troch slávnostných aktivít.
V E T ROT I M E
Matthias Horx
Zvl á š tny dar če k k n a r od en i n á m
Pohľad do budúcnosti
Firma Verrerie de St-Prex nadelila svojím narodeninovým hosťom 12. mája zvláštny darček:
spoločne s Matthiasom Horxom nahliadli hostia do budúcnosti.
Vplyvný výskumník trendov a budúcnosti Matthias Horx sa upísal ranému rozpoznávaniu
dlhodobých vĺn trendov a megatrendov. Vo svojom referáte «Moc megatrendov» popísal,
čo nás čaká – pomaly, ale iste.
Čo sú to megatrendy? | Megatrendy, vysvetlil Horx hosťom na akcii usporiadanej k jubileu
12. mája, sú dlhodobé a všadeprítomné. Sú globálne a pomalé, «niekedy také pomalé, že ich
vôbec nespozorujeme», ale sú tiež komplexné. Také komplexné, že veľké impulzy, ktoré ich
vyvolávajú, spôsobujú vždy protipohyb. Z oscilácie medzi impulzom a protiimpulzom vzniká
«smerový vývoj megatrendov».
Glokálny – najlepší dôkaz | «Glokálny» – tento pojem sa skladá z výrazov globalizácia
(hlavný smer pohybu) a nového rešpektu lokálnosti (protipohyb). Megatrend globalizácie sa
uberá smerom bezšvových svetových trhov – cez existujúce hranice a obchodné obmedzenia.
Značne zakotvená glokalizácia však ukazuje, že nemôže ísť o predaj produktu rovnakou mierou
vo všetkých krajinách, ale adekvátne podľa jednotlivých kultúr. To znamená, že predaj musí byť
– aby bol úspešný – podoprený regionálnymi zvyklosťami a hodnotovými systémami.
Megatrendy (Down)Aging | Ľudia sa dožívajú stále vyššieho veku, takže doterajšie
modely života už nefungujú. Namiesto lineárneho priebehu sa vyvíjajú nové životné vzory, ktoré
vedú k omladeniu správania, hodnotových systémov a vnútorných postojov. Život je usporiadaný
vedomejšie a vďaka vývoju osobnosti neustále dostáva nové perspektívy. Niet divu, že v tejto
súvislosti hrá zdravie dôležitú rolu.
Zdravie ako zdroj | Megatrend zdravia ukazuje, že byť zdravý je už dlho považované nielen za vlastnosť, ale aj za zdroj. Tradičná definícia «nemať žiadne choroby» tak zahŕňa duševnú
a fyzickú integritu. Okolo tohto rozšíreného pojmu zdravia sa rozvíjajú nové trhy a svety produktov. Kľúčovými slovami sú napríklad wellness, šetrný turizmus a bioprodukty.
Ako ďalšie megatrendy uviedol Horx okrem iného: mobilitu, ženy – «stále viac kontrolujú
výdavky na domácnosť a vytvárajú tak robustnejšie spotrebiteľské trhy», individualizáciu a
vedeckú spoločnosť.
Sklo «mega» v trende | Trendy, ktoré ukázal Horx, poskytujú obalovému sklu ideálne
prostredie: sklo je glokálne, večne «mladé», zdravé, stabilné, nepriepustné, chuťovo a pachovo
neutrálne. Je hygienické, tvarovateľné, estetické, prírodné a 100% recyklovateľné.
13
12. mája 2011
| Podujatie pre partnerov
12. mája 2011
| Podujatie pre partnerov
V E T ROT I M E
13. mája 2011
| Oslava zamestnancov
16
V E T ROT I M E
14. mája 2011
| Deň otvorených dverí
17
T RH
V E T ROT I M E
N á padná
P ô s o biv é
Dobre sa vynímajúca
Rýdzi pôžitok z limonády
Minerálna voda Adelholzener – sklo chráni tento
zdravý dar prírody.
Ovocie, voda a jačmenný slad – nič viac! To je
Flüx, prvá limonáda pripravovaná podľa nemeckého zákona o čistote zloženia a plnená do
sklenených fliaš, aby vôbec nič neskalilo pôžitok
z limonády.
Minerálna voda Adelholzener pochádza z hĺbky
140 metrov z chránenej krajinnej oblasti Bergerner
Moos v nemeckom Chiemgau. Má vyvážený podiel
minerálnych látok, obsahuje málo sodíka a jeden
liter pokryje zhruba desať percent dennej potreby
vápnika a horčíka.
Minerálnu vodu chráni individuálne navrhnutá sklenená vratná fľaša s obsahom 0,75 l. Vetropack Austria vyrába fľaše z bieleho skla vybavené nápadným
reliéfom v oblasti prechodu k hrdlu exkluzívne pre
spoločnosť Adelholzener Alpenquellen. Popri charakteristickom horskom masíve, ktorý sa nachádza aj na
logu, symbolizujú vzletné
lizény vlnky vody.
Zdravá voda z �
Bavorska
Alpské pramene Adelholzener patrili k desiatim
najväčším minerálnym vrtom
v Nemecku. História prameňov siaha do dávnej minulosti: v roku 280 ich objavil
svätý Primus. V súčasnosti
patrí moderný podnik
minerálneho vrtu Kongregácii milosrdných sestier,
kmeňový závod Mníchov.
Zisky z predaja minerálnej
a liečivej vody a z osviežujúcich nápojov sa používajú
na sociálne účely, ak nie sú
nutné na investície.
Prírodné nápoje a potraviny sú obľúbené – žiadne
konzervačné látky, žiadne farbivá a žiadne umelé
aromatické látky neovplyvňujú pôvodnú príchuť. Kde
by sa také drahocennosti lepšie vynímali ako v úplne
prírodnom sklenenom obale?
Trezor chuti – sklo
Kvalitné produkty zostávajú v hygienickom a bezpečnom obale zo skla absolútne čerstvé a zachovajú
si na dlho svoju nefalšovanú chuť. Sklo je inertné a
odolné proti difúzii. Sklenený obal je ako trezor, ktorý
chráni svoj drahocenný obsah a tým poskytuje spotrebiteľom, ktorí kladú dôraz na zdravý životný štýl,
požadovanú istotu.
Prírodne vyrábaná, �
prírodne balená
Flüx – prvá limonáda, ktorú vyrába
salzburgský pivovar Stiegl podľa
požiadaviek na čistotu zloženia,
využíva prospešnosť týchto vlastností. Jej rýdzosť a prírodný pôvod
sú najlepším možným spôsobom
chránené rafinovaným obalom zo
skla. S obsahom 0,33 l, reliéfom
známych schodov v oblasti prechodu k hrdlu a nákladnou sieťotlačovou etiketou robí Flüx dojem «na
najvyššom možnom stupni».
11
12
TRH
V E T ROT I M E
Z h oda
Ľadovo studená, ako inak?
Cool v najskutočnejšom zmysle slova môžu byť sklenené obaly, ak sú
prispôsobené svojmu obsahu a tvoria s ním kompaktný celok.
Trojka Green Ice sa zakladá na skvasenej ovocnej šťave so 4,7 % alkoholu s
chuťou tropického ovocia – najlepšie ľadovo studená. Ale to sa vlastne vôbec
nemusí spomínať, pretože ten, kto uvidí fľašu, to ihneď pochopí. Obsah a
obal sú vzájomne optimálne zladené. Nová fľaša s obsahom 27,5 cl vyzerá,
akoby vyrástla z ľadovca.
Obligátna hviezda Trojky na hrdle fľaše dotvára dizajn fľaše vyrobenej v
sklárni Vetropack Austria v Pöchlarne.
R a kú sk a piv o va r n í ck a kul tú r a
Regionálna rozmanitosť
Rakúsko je krajina s neuveriteľne veľkou rozmanitosťou piva. Od mája je v predaji výber rôznych
druhov a pôvodov v balení 9 ks: stáčaných do
pivových fliaš od firmy Vetropack.
hov piva ako atraktívny balíček nápojov. Pivovary,
ktoré sa upísali heslu «Pivo, ktoré nemá priemyselnú
a masovú chuť», sú vždy zastúpené jednou špecialitou z palety produktov. V balení sa popri ležiakoch
a marcových pivách nachádza okrem iného aj jedno
kvasinkové pivo ako aj jedno biopivo.
Sklo spája
Zástupcovia «BierCultur x 9», ktorí obvykle spolu
súťažia o spotrebiteľov, sa tešia zo spolupráce a spoločného obalu: sklenených fliaš od firmy Vetropack,
ktoré chránia jedinečné vlastnosti a individuálny
charakter jačmenného sladu. Aby zostala zachovaná
pôvodná chuť presne tak, ako to zodpovedá predstavám sladovníka: nefalšovaná a prirodzene čerstvá.
Majitelia a riaditelia deviatich stredných súkromných
pivovarov so silnými koreňmi v regióne spolupracujú
celkom v zmysle rakúskych milovníkov piva: s «BierCultur x 9» prezentuje domáca kooperácia CULTURBrauer deväť mimoriadnych a individuálnych dru-
Stále dobré
Záujmové spoločenstvo stavia týmto skôr na trojicu
faktorov úspechu: rozmanitosť, regionálnosť a chuť.
Už pri príležitosti majstrovstiev sveta vo futbale 2010
bol úspešne uvedený na trh kartón s 11 pivnými
špecialitami.
V E T ROT I M E
Sl n k o v skl e
Luxus pre pery i oči
Vetropack Gostomel vyvinul a vyrobil exkluzívny dekantér pre Jatone Cognac od výrobcu Vintage Cognacs Tavria na Ukrajine.
Luxus je šikovná súhra chuti a imidžu. Jatone Cognac tieto predpoklady spĺňa.
V priehľadnom dekantéri sa zlatá farba ušľachtilého nápoja vyníma obzvlášť
dobre. Ukrajinský závod Vetropack v Gostomeli navrhol a vyrába mimoriadnu
fľašu na tento koňak špeciálne pre domáci trh. Je to fľaša spojená s tradíciou,
ktorá plne rozvíja jemnú a plnú arómu. Dve štylizované reliéfne «obruče» v
hornej a spodnej časti skleneného telesa pripomínajú sudy, v ktorých koňak
dlhé roky zrel.
Tradícia zaväzuje
Jatone Cognac je pomenovaný podľa Jeana
Jatoneho, ktorý spoločne s ďalšími kolonistami
z Francúzska a Švajčiarska založil na Ukrajine
pred 120 rokmi podnik Vintage Cognacs Tavria.
Tu našli milovníci koňaku ideálne podmienky:
vlastnosti pôdy a klíma sú podobné ako vo francúzskej oblasti v okolí mesta Cognac.
Uš ľa ch til é a p r i e z r a č n é
S novým elánom
Klásť akcenty prostredníctvom sklenených obalov – slovinskému podniku
Dana sa to úspešne podarilo.
Firma Dana, známy producent alkoholických a nealkoholických nápojov v Slovinsku, priniesla na trh na začiatku tohto roka niekoľko svojich liehovín v novo
navrhnutých fľašiach. Vlajkovou loďou medzi nápojmi «v nových šatách» je zaručene prvotriedny Williams, pálenka z najlepších hrušiek Williams Christ. Ale
aj borievkovej pálenke, vodke a rôznym likérom na výrobu kokteilov moderný
obal sluší.
S elegantným, priezračným a moderným dizajnovým tvarom prináša podnik
Dana nový podnet do ponuky liehovín v Slovinsku. Fľaša 700 ml má kónický
tvar, je veľmi štíhla a vysoká – s pôsobivým dojmom, ktorý je navyše ešte
umocnený horizontálnymi prstencami v hornej polovici fľaše.
Nové, elegantné sklenené fľaše vyrobila na objednávku firmy Dana spoločnosť
Vetropack Straža v Chorvátsku.
13
14
OCE NE NIE
V E T ROT I M E
Cr opa k 2011
Ocenenie pre Vetropack Straža
Na začiatku mája boli pri každoročnom stretnutí brandží «FEST.A CROPAK 2011»
udelené ocenenia pre chorvátsky – CROPAK – a pre regionálny trh – REGPAK.
Usporiadateľom akcie bol Inštitút pre obaly a tlač, záhrebský podnik Tectus d.o.o.
a odborný časopis Ambalaža/REGprint.
hmotnosti sú v podniku potrebné správne technológie
a skúsenosti a tiež dobrá organizácia a disciplína.
Zákazníci z toho majú viacnásobný úžitok: ľahší
obal umožňuje nielen jednoduchšiu manipuláciu, ale
znižuje aj výrobné náklady a tým nakoniec cenu za
produkt v regáloch maloobchodu. Pri vyššej kvalite
ľahších sklenených fliaš a nádob vzniká menej emisií
skleníkových plynov a znižujú sa náklady na prepravu.
V kategórii «technické služby pre obaly» bol tento
rok vyznamenaný podnik Vetropack Straža za svoju
sériu nových vratných pivových fliaš cenou CROPAK.
Ide o «ľahké» sklenené fľaše, ktorých priemerná
hmotnosť sa z roka na rok znižuje. Pre túto redukciu
V rámci tohtoročného FEST.A CROPAK sa konala aj
prehliadka firmy Vetropack Straža. Vedúci výroby
Josip Šolman ukázal návštevníkom proces výroby
odľahčených sklenených fliaš. Okrem toho si mohli
prezrieť celý výrobný závod a zariadenie na spracovanie použitého skla – teda miesto, kde sa životný
cyklus skla začína a končí a potom znovu začína.
R e cy kl áci a s kl a
Zlatá medaila pre spoločnosť Vetropack
Nemšová
Firma Vetropack Nemšová bola 23. júna 2010
vyznamenaná slovenskou zlatou medailou za kvalitu
(Mark of Quality Certificate / Slovak Gold). Podnik
získal cenu v kategórii Služby. Nezávislá porota
tak postavila komplexné aktivity sklárne týkajúce sa
recyklácie skla na zlatý stupienok.
S veľkou radosťou bude podnik Vetropack Nemšová
do budúcna používať logo «Slovak Gold» uznávané
po celej Európe.
Zľava: Ing. Zuzana Hudecová, obchodná riaditeľka,
Ing. Milan Kňážek, vedúci ekológie, Ing. Eva Vanková,
riaditeľka financií a personalistiky
R etro
V E T ROT I M E
1 00 ro ko v V errer ie d e S t- P r ex
Duch času v skle
Keď sme ochotní vziať si ponaučenie z dejín: Správna rada a manažment skupiny Vetropack boli
ochotní sa poučiť a poverili švajčiarskeho novinára Karla Lüönda, aby pri príležitosti 100. výročia
Verrerie de St-Prex spracoval dejiny podniku a v aktuálnej súvislosti s touto históriou predstavil
súčasnosť a budúcnosť.
O sklárstve nevedel syn roľníka a neskôr zakladateľ
súčasnej skupiny Vetropack Henri Cornaz pôvodne
vôbec nič. Výskyt kremenného piesku na jeho pôde
v St-Prex uprostred vinárskej oblasti pri Ženevskom
jazere ho priviedol na myšlienku vybudovať pec, taviť
v nej sklo a vyrábať fľaše na víno. Dnes sa z malého,
ale vizionárskeho podniku stala technologicky vedúca
firma, ktorá potvrdzuje svoje miesto v medzinárodnej
hospodárskej súťaži a ktorá napriek tomu ako nezávislý rodinný podnik zapustila svoje korene v tejto
krajine a u týchto ľudí.
Poučenie z dejín
Čo si môžeme vziať ako ponaučenie z dejín firmy Vetropack? Hlavne to, že vždy záleží na sile osobnosti.
Henri Cornaz bol typ podnikateľa, akého len mohlo
19. storočie vytvoriť. Bol obdarený schopnosťou nájsť
talenty, zoznamovať ľudí a vytvárať z nápadov konkrétne projekty. Henri Cornaz bol manažérom v tom
najlepšom zmysle. Zároveň bol správnym podnikateľom, pretože sa nezľakol žiadneho rizika.
Prečo bol Henri Cornaz úspešný?
Lüönd ako dôvod uvádza, že bol podnikateľom, ktorý
premýšľal komplexne a ktorý dokázal dobre zaobchádzať s flexibilnými faktormi. Pri svojom podnikaní
zostal veľmi ľudský a vedel, že iba s motivovanými
zamestnancami môže mať úspech. Preto sa pri stavbe
slušného bývania staral aj o duchovné blaho pracovníkov – ako o ich katolícky kostol, tak aj o «Salle de
la Paix», určitý druh ľudového domu so sálou, malou
knižnicou a priestormi pre spolky. Už v roku 1921 bol
verejne ustanovený «Fonds de secours en faveur des
employés et des ouvriers de la Verrerie de St.-Prex».
15
16
V E T ROT I M E
Tento fond mal pomáhať v prípade nezamestnanosti,
choroby a invalidity, ale aj v «rôznych záležitostiach»
podľa slobodného uváženia rady nadácie. Patrón sa
cítil byť zodpovedný za blaho svojich zamestnancov
– a to aj v časoch, keď šli obchody veľmi zle. Bülach
bol na pokraji krízy. Trh bol zahltený zahraničným
lacným tovarom. Značné aktíva Verrerie de St-Prex vo
Francúzsku boli zablokované. V týchto ťažkých časoch
vložil Henri Cornaz do nadácie kapitál vo výške
75 000 frankov – na vtedajšie pomery hotové imanie.
Retro
obsluhovali. Podnik v St-Prex sa sústredil na vinárstvo
a nápojový priemysel – dva sektory, v ktorých veľkú
rolu hrá stálosť, tradícia a miestne spojenie. Bülach
objavil vďaka konzervovému poháru masový marketing. Po vojne mal podnik v Bülachu vo zvýšenej
miere čo do činenia so zákazníkmi poháňanými marketingom, ktorí boli nároční a niekedy aj netrpezliví,
čoskoro aj v medzinárodnom meradle. Nejde o to
posúdiť, či je jeden lepší ako druhý. Obe charakteristické kultúry na dlhý čas posilnili spoločnú firmu.
Karl Lüönd: Zeitgeist im Glas (Duch doby v
skle). V priebehu 100 rokov premena z Verrerie de
St-Prex na Vetropack. Dynamický švajčiarsky rodinný podnik v zmenách techniky, trhu a životného
prostredia. Vydané spoločnosťou Vetropack Holding
AG pri príležitosti 100-ročného jubilea firmy Verrerie de St-Prex 2011. Nakladateľstvo: Neue Zürcher
Zeitung, Curych. ISBN: 978-3-03823-705-1.
Kniha vychádza v nemeckom a francúzskom
jazyku. Obe jazykové vydania obsahujú anglický
záver. PDF verzia na stiahnutie: www.vetropack.
com oder www.vetropack.ch.
Kniha «Zeitgeist im Glas» (Duch doby v skle) bola
predstavená akcionárom na valnom zhromaždení
spoločnosti Vetropack 11. mája 2011 v St-Prex a
potom verejnosti. Mnohí akcionári využili prítomnosť autora a nechali si knihu od neho podpísať.
Ponaučenie číslo 1 z dejín firiem St-Prex a
Vetropack:
Človek je vždy stredom záujmov.
Ponaučenie číslo 2 z dejín firiem St-Prex a
Vetropack:
Podnik formujú zákazníci.
Dualita – občas aj rivalita – medzi firmami v St-Prexe
a Bülachu, ktorá v priebehu desaťročí charakterizovala podnikovú kultúru, bola tiež podmienená veľmi
rozdielnymi okruhmi zákazníkov, ktoré obe sklárne
Ponaučenie číslo 3 z dejín firiem St-Prex a
Vetropack:
Každý podnik sa musí vyrovnať s prostredím a sociálnym poriadkom, v ktorom sa ocitne.
Počas 2. svetovej vojny to bol najprv prídelový systém. Podnik inteligentným spôsobom odpovedal na
potreby tej doby: slávnymi konzervovými pohármi,
ktoré sa stali symbolom starostlivého zaobchádzania
s potravinami.
V E T ROT I M E
Aj neskôr to bol opäť sklársky priemysel a najmä
firma Vetropack, kto skôr ako ostatní rozpoznal
požiadavky doby. Vetropack bol – predovšetkým
vďaka nápadom a tvrdošijnosti Raymonda a Jeana-Daniela Cornaza – vlastne priekopníkom myšlienky
ekologickej recyklácie vo švajčiarskom priemysle. Je
nepopierateľným faktom, že systém recyklácie použitého skla vyvinutý firmou Vetropack bol nasledovaný
v mnohých ďalších krajinách sveta.
je ešte dnes hodnotené ako odvážne a vizionárske.
Chybou však bola súdobosť. Oboje dohromady
nebolo možné zvládnuť, takže nakoniec po dlhých
vnútorných bojoch padlo rozhodnutie zostať na nových trhoch v technológii požívajúcej dôveru. Firmy
na plastické hmoty boli odmietnuté. Vetropack sa stal
medzinárodným koncernom pre obalové sklo. Zánik
pece vo Wauwile a neskôr v Bülachu bol bolestivým
ale nevyhnutným symbolom premiestnenia trhov.
Švajčiarsky novinár Karl Lüönd (1945) si
nedáva servítku pred ústa – ani keď hovorí, ani keď
píše. Písanie pre neho znamená poskytovať zrozumiteľné informácie a – novinárskymi prostriedkami
– umožniť transparentné sledovanie minulosti. Táto
práca sa začína už rešeršami, triedením a vyhodnocovaním archívnych materiálov. Ale iba s tým sa
Lüond neuspokojí. Písomné primárne a sekundárne
zdroje mu nestačia. Opiera sa pritom o «orálnu
históriu»; systematické a pripravené opytovanie
sa autorít – podľa hesla: Len ten, kto kladie hlúpe
otázky, dostane hlúpe odpovede.
Lüönd bol v roku 2007 za svoje komplexné dielo
ocenený novinárskou cenou «Zürcher Journalistenpreis».
Ponaučenie číslo 4 z dejín firiem St-Prex a
Vetropack:
Sila rodinného podniku je nezdolateľná, ak sú jasné
pomery a panuje zhoda.
Expanzia do Rakúska (od roku 1986) a do východnej Európy bola strategicky chytrou odpoveďou na
presýtenie západných trhov. Ešte niekoľko rokov
predtým však firma Vetropack tiež diverzifikovala do
oblasti plastových obalov. Toto zásadné rozhodnutie
Last but not least, ponaučenie číslo 5 z dejín
firiem St-Prex a Vetropack:
Nemusí vždy ísť o špičkovú technológiu.
Aj priemyselný podnik s tradičným produktom
dokáže vo Švajčiarsku prežiť, ak je sprevádzaný
neustálou optimalizáciou procesov a technológiou.
Patria sem tiež kompletné služby: podpora a poradenstvo pre vývoj a návrh produktov.
17
18
V E T ROT I M E
Skl enená ik ona pí š e d ej i n y
125 rokov značky Coca-Cola
«Coca-Cola-Company» oslavuje svoje 125. narodeniny. K svojmu jubileu nechala podnik vyrobiť vo
firme Vetropack štyri historické fľaše z dejín svojej firmy – na veľkú radosť fanúšikov a zberateľov.
Spoločnosť Vetropack vyrobila na objednávku firmy
Coca-Cola štyri historické fľaše. Ide pritom o modely
«Hutchinson Bottle» (1899), «Straightwall Bottle»
(1900), «Samuelson Contour Bottle» (1915) a «Historic Contour Bottle» (1916). Iba za necelé tri mesiace
bola vyrobená celková potreba pre Európu. Na tejto
špeciálnej výrobe sa podieľali závody spoločnosti Vetropack v Pöchlarne (Rakúsko), v Kyjove (Česká republika) a v Hume na Sutli (Chorvátsko). «Historické» fľaše
sa používajú v celej Európe a tešia sa veľkej obľube.
Ako sa to všetko začalo
Dejiny firmy Coca-Cola sú takmer také známe ako
samotný nápoj: Americký lekár a lekárnik John S. Pemberton vynašiel sirup proti únave a bolestiam hlavy,
ktorý sa zmiešal so sódou a vytvoril tak Coca-Colu.
Názov nápoja a jeho dodnes takmer nezmenený nápis
však vytvoril Pembertonov účtovník.
V prvom roku predal lekárnik zhruba deväť pohárov
osviežujúceho nápoja denne. V roku 1888 kúpil práva
na nápoj Coca-Cola Asa G. Candler a v roku 1892
založil «Coca-Cola Company». V roku 1894 bol nápoj
prvýkrát plnený do fliaš. Od roku 1899 získali licenciu
na plnenie nezávislí podnikatelia – a tým sa začalo
víťazné ťaženie nápoja po celom svete.
Hodina zrodenia ikony
V roku 1916, keď bola väčšina nápojov plnená do generických, hladkých fliaš, chcela spoločnosť Coca-Cola
zaviesť obal, ktorý by bolo možné ľahko identifikovať
ako fľašu Coca-Coly. «Potrebujeme fľašu, ktorú každý
spozná, a to aj v tme podľa hmatu,» znela objednávka
Candlera adresovaná sklárni Roots Glass Company v
Indiane. Mala byť evidentná a nezameniteľná, vo dne
aj v noci, dokonca aj podľa jedinej črepiny.
V prvom návrhu, ktorý Alexander Samuelson nechal
patentovať v novembri 1915, je možné ešte zreteľne
rozpoznať tvar plodu kolovníka. Vypuklý tvar tohto
prototypu sa však ešte musel zmeniť: fľaša bola príliš
nestabilná. Až v ďalšom kroku vznikli obrysy fľaše s
legendárnym pohybom bedier. Ďalším nezameniteľným identifikačným znakom bolo ryhovanie a reliéfny
nápis.
Keď spoločnosť Roots Glass Company začala fľašu
vyrábať priemyselne, získala kvôli zeleno sa trblietajúcemu sklu prezývku «Georgia Green». Piesok, ktorý sa
používal na výrobu skla, mu dodával charakteristickú
farbu.
R etro
V E T ROT I M E
Contour Bottle, 1916
Žiadané zberateľské predmety
Slávny obal je veľmi žiadaným zberateľským predmetom. Na trhu sa medzitým objavili mnohé «limitované
edície» a dizajnové rady s najrôznejšími témami a
motívmi. Navyše sa dôležité jubileá spoločnosti Coca-Cola pravidelne oslavujú samostatne navrhnutými
fľašami alebo produkciou replík.
Samuelson Contour Bottle, 1915
Straight Wall Bottle, 1900
Hutchinson Bottle, 1899
Technologické a spoločenské zmeny viedli v priebehu rokov k ďalším inováciám dizajnu fľaše. Avšak
tieto mierne modifikácie sa nikdy príliš nevzdialili od
originálu. Niet teda divu, že sa táto fľaša stala ikonou
moderného priemyselného návrhu. Tvorí – popri názve
a nápise – samostatný a nezameniteľný identifikačný
znak.
Spoločnosť Vetropack vyrobila v roku 2011 štyri retro-fľaše Coca-Cola
Výrobou jubilejných fliaš Coca-Cola preukázala
skupina Vetropack svoju kompetenciu v oblasti služieb. Nehľadiac na úlohu prispôsobiť historický dizajn
modernej výrobnej technológii, znamenala celková
koordinácia projektu a logistika zvláštnu výzvu.
Hutchinson Bottle, 1899 | retro fľaša vyrobená firmou Vetropack Moravia Glass v Českej republike | Coca-Cola sa spočiatku
čapovala iba zo sudov a predávala sa v pohároch, do fliaš sa
začala prvýkrát plniť v roku 1894. Fľaša «Hutchinson Bottle» sa
používala na plnenie Coca-Coly do roku 1900. Originálna fľaša
s nápisom Coca-Cola je jednou z tých najvzácnejších a tým aj
najžiadanejších fliaš pre zberateľov.
Cez hranice
Coca-Cola plnila fľaše od Vetropacku v Rakúsku, Českej republike a Chorvátsku v nasledujúcich siedmich
krajinách: v Taliansku, Portugalsku, Rumunsku, Bulharsku, Poľsku, Chorvátsku a Rusku. To bolo dôležitým
predpokladom pre «just in time» zásobovanie celého
európskeho trhu.
Straight Wall Bottle, 1900 | retro fľaša vyrobená firmou
Vetropack Austria v Rakúsku | «Rovné” fľaše sa používali v rokoch
1900 až 1915. Vtedy ešte neexistovali žiadne štandardizované
fľaše na Coca-Colu. Každá plnička mala svoj vlastný dizajn,
mnoho fliaš však vyzeralo podobne.
Samuelson Contour Bottle, 1915 | retro fľaša vyrobená firmou Vetropack Straža v Chorvátsku | Malá a nezameniteľná fľaša
Coca-Coly so zaobleným, veľmi ženským tvarom bola zavedená v
roku 1916. Návrh fľaše s pohybom bedier je míľnikom moderného
obalového dizajnu a stáva sa nezameniteľným znakom podniku.
Contour Bottle, 1916 | retro fľaša vyrobená firmou Vetropack
Moravia Glass v Českej republike | Vďaka originálnej fľaši s typickými obrysmi v ozajstnom pohybe je zážitok z pitia ešte štýlovejší
a pri jej uchopení fľaša takmer priľne k ruke.
19
300 sk
08/2011
Ko n t a k t n é � ad re sy
p r e da j
Švajčiarsko
Telefón +41­44 863 34 34
Fax +41­44 863 34 45
[email protected]
[email protected]
Rakúsko
Telefón +43 2757 7541
Fax +43 2757 7691
[email protected]
Česká�republika
Telefón +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
Slovenko
Telefón +421 32 6557 111
Fax +421 32 6589 901
[email protected]
Chorvátsko,�Slovinsko,�
Bosna-Hercegovina,�
Srbsko,�Čierna�Hora,�
Macedónsko
Telefón +385 49 326 326
Fax +385 49 341 154
[email protected]
Ukrajina
Telefón +380 4597 313 44
Fax +380 4597 320 77
[email protected]
Ostatné�krajiny�západnej�
Európy
Telefón +43 7583 5361
Fax +43 7583 5361 225
[email protected]
Ostatné�krajiny�východnej�
Európy
Telefón +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
Download

Vetrotime 01-2011