www.vetropack.sk
Časopis pre zákazníkov spoločnosti Vetropack | júl 2012
FÓKUS
Perfektne zabalené
DLHODOBÁ UDRŽATEĽNOSŤ
Ochrana klímy
v St-Prex
TRH
Mlieko zo sklenej fľaše
NÁHĽADY
Spokojní zákazníci
2
e dIto rIÁL
V E T ROT I M E
03
06
|
|
FÓKUS
| Perfektne zabalené
dLHodoBÁ�UdrŽateĽnosŤ
| Ochrana
klímy v St-Prex
08
16
18
24
26
|
|
|
|
|
| Nové zákaznícke modely
| Dosť dôvodov pre sklo
n Á H Ľ a dy | Spokojní zákazníci
TE C H N iKA | Investícia do budúcnosti
U m E N iE | Miniatúrna secesia
TRH
VEDA
Milé čitateľky, milí čitatelia
Tepelne tvrdené obalové sklo – táto novátorská myšlienka sa vďaka revolučnému procesu
výrobcu sklárskych strojov Emhart Glass stáva skutočnosťou. O niekoľko mesiacov začíname s priemyselnou testovacou fázou. Znamená to, že už nepôjde o prototypy a minimálne série, ale budeme vyrábať série za celkom bežných výrobných podmienok, ktoré
platia pre hromadnú výrobu obalového skla. Prednosti tepelne tvrdeného skla sú zrejmé:
buď nám umožňuje značné zvýšenie odolnosti voči rozbitiu alebo redukciu hmotnosti obalového skla. V praxi nájde uplatnenie obľúbené vyváženie oboch týchto vlastností.
A práve to budeme v blížiacej sa priemyselnej fáze v úzkej spolupráci s niektorými našimi
zákazníkmi skúmať.
Preto v súčasnosti rozširujeme výrobné zariadenia v našom závode v Pöchlarne v Rakúsku.
Základný kameň pre novú halu bol položený 22. mája. Viac o tom sa dozviete na stranách 4 a 5 toho vydania Vetrotime.
Dovoľte po tomto pohľade do budúcnosti ešte poohliadnutie späť za anketou u našich
zákazníkov na stranách 18 a 19, ktorú sme robili v uplynulom roku na niektorých našich
trhoch. Celkovo pozitívny výsledok ukazuje, že sme na správnej ceste. To na jednej strane
teší, na druhej strane motivuje k ďalšiemu zlepšovaniu.
O tom, že sa nachádzame na správnej ceste, svedčia aj mnohé vyznamenania, ktoré sme
nedávno dostali. Ktoré to boli? To zistíte rýchlo pri prelistovaní nášho časopisu.
V tomto zmysle Vám želám príjemné čítanie i objavovanie.
So srdečným pozdravom
Claude R. Cornaz
F ÓK Us
V E T ROT I M E
d reaM �t eaM
Dokonale zabalené
Príroda presne vie, ako sa to robí: Zabalí pochúťku do prírodného obalu, uchová ju čerstvú a zabráni jej kontaminácii. V našom priemyselnom svete vytvorila ľudská ruka obalový materiál, ktorý je prírode najbližší, sklo. Aby
sa však sklené nádoby stali obalom, musíme ich vedieť uzavrieť. A materiál, z ktorého sú uzávery, nemusí byť
nevyhnutne tiež zo skla.
Najbežnejšie uzávery pre sklené konzervy sú kovové závitové viečka, takzvané uzávery twist-off, ktoré nádobu vzduchotesne uzatvoria a chránia tak obsah po jeho sterilizácii.
Technické požiadavky na tieto uzávery sú vysoké: musia byť
odolné voči vysokým teplotám, musia celkom presne priliehať
k ústiu pohára, aby sa dosiahlo dokonalé utesnenie, a mali
by uchovať potraviny v čo najprírodnejšom stave. Dosiaľ tieto
požiadavky spĺňal PVC materiál tak dobre, ako sa len dalo.
Spotrebitelia, ktorí vedome chránia svoje zdravie a životné
prostredie, však nie sú z tohto materiálu príliš nadšení. Práve
týmto zákazníkom najviac vyhovuje prírodné obalové sklo so
všetkými jeho jedinečnými vlastnosťami. Ako tento paradox
vyriešiť?
V minulom roku predstavila nemecká firma Pano, ktorá okrem
iného vyrába a vyvíja uzávery na sklené konzervy, svoju
novinku: uzáver Twist-off BLUESEAL, ktorý neobsahuje
PVC. Jeho zvláštnosťou je, že v porovnaní s bežnými PVC
viečkami dosahuje stonásobnú redukciu chemickej migrácie
medzi viečkom a obsahom. Uzávery BLUESEAL sa hodia
pre produkt obsahujúci vodu alebo olej a pre potraviny sterilizované za bežných podmienok. Vcelku teda dobrá správa
pre spotrebiteľov, ktorí chcú chrániť svoje zdravie
a ktorí vďaka takým vynálezom nemusia byť tak často vystavení zbytočným syntetickým látkam.
Ďalšou inováciou, ktorá je na vzostupe a ktorá poteší ekologických spotrebiteľov, je tvrdené sklo. Bežne vyrobené sklené
obaly sa vďaka tepelnému tvrdeniu stávajú odolnejšie voči
rozbitiu a tým aj trvanlivejšie. Nová metóda sa v súčasnosti
vyvíja v partnerskej spolupráci medzi firmami Emhart Glass
a Vetropack.
Tepelne tvrdené sklo sľubuje ľahšie sklené obaly, ktoré sa
navyše pri padnutí na zem rozbijú len zriedkavo. Sú tu teda
dva aspekty, ktoré napomáhajú k zlepšeniu ohľaduplnosti
obalového skla voči životnému prostrediu. Tým sa kombinácia
uzáverov neobsahujúcich PVC a odolných sklených obalov
približuje o významný kus k cieľu - dokonalému obalu.
Prírodovedkyňa so zameraním na
ochranu životného prostredia
Dr. Jane Muncke, autorka tohto príspevku, študovala na ETH Zürich.
Žije a pracuje vo Švajčiarsku.
3
4
FÓ KUS
V E T ROT I M E
Z ákl adn ý k a m eň
Míľnik vo výrobe odolnejšieho
a ľahšieho obalového skla
22. mája 2012 bol v sklárni Pöchlarn spoločnosti Vetropack Rakúsko slávnostne položený základný kameň
pre výstavbu novej výrobnej haly, v ktorej sa bude exkluzívne po prvýkrát na svete vyrábať tepelne tvrdené
obalové sklo. Historická udalosť.
zľava: Alfred Bergner, primátor mesta Pöchlarn, Petra Bohuslav, členka hospodárskej rady, Johann Reiter, riaditeľ Vetropack Austria GMBH,
Günter Lubitz, vedúci techniky/výroby v skupine Vetropack
Už vyše 80 rokov sa tepelne tvrdí tabuľové sklo na sklo bezpečnostné. Spoločnosti Emhart Glass sa ako prvému výrobcovi zariadení na výrobu obalového skla na svete podarilo
s veľkým úsilím vyvinúť proces, ktorý dokáže využiť vlastnosti tvrdeného tabuľového skla aj pre sklo obalové.
Nová patentom chránená technológia bola vyvinutá v Emhart
Glass Research Center v USA na vlastnom zariadení na výrobu skla, ktoré sa využíva výhradne na výskumné a vývojové
ciele. Tento proces umožňuje buď značné zvýšenie odolnosti
voči praskaniu alebo redukciu hmotnosti obalového skla.
Takže cieľom je okrem iného dosiahnuť aj to, aby sa vratné
fľaše stali značne ľahšími pri rovnakom objeme plnenia.
V spolupráci so spoločnosťou Vetropack sa proces využije
v priemyselnej výrobe. Spoločne sa tak zakladá míľnik
vo výrobe pevnejšieho a ľahšieho obalového skla. Zároveň
to predstavuje aj ďalší krok k dlhodobo udržateľnej ochrane
životného prostredia. Pretože výroba sklených obalov
Bauzeit | Mai bis Dezember 2012
V E T ROT I M E
Výrobná hala pre tepelné tvrdenie skla v Pöchlarne. Doba výstavby: máj – december 2012
s výrazne zníženou hmotnosťou prispieva vysokou mierou aj
k šetreniu prírodných zdrojov surovín a k redukcii emisií.
Základný kameň položili pani Petra Bohuslav, členka hospodárskej rady spolkovej krajiny Dolné Rakúsko a primátor
mesta Pöchlarn Alfred Bergner spoločne s vedúcim odboru
techniky/výroby v skupine Vetropack Günterom Lubitzom,
a Johannom Reiterom, riaditeľom spoločnosti Vetropack
Austria GmbH a vedúcim obchodnej divízie Švajčiarsko/
Rakúsko. „Sme hrdí na to, že skupina Vetropack si vybrala
M e n ej �Č re poV
Sklo čoraz nerozbitnejšie
Pred štartom: Nová technológia na výrobu tepelne
tvrdeného obalového skla sa dostáva do sériovej
testovacej fázy (viď článok vľavo). Koncom roka sa
tento proces vyskúša aj v priemyselných výrobných
podmienkach.
Inovatívna technológia pre tvrdenie sklených obalov sa
vo Vetropacku práve veľmi dôkladne testuje v spomenutom
pilotnom projekte. Táto inovácia umožňuje vyrábať obalové
sklo odolnejšie voči rozbitiu. Testy to dokazujú: ak necháme
naplnenú tepelne tvrdenú sklenú fľašu spadnúť na tvrdý
povrch z výšky 1,5 m, len máloktorá z nich sa rozbije. Bežné
fľaše sa naopak pri tomto teste rozbijú spravidla všetky.
Sklo zostáva sklom
Ten, kto už teraz myslí dopredu a uvažuje o dopadoch
na recykláciu, môže zostať pokojný. Odolnejšie sklo sa
recykluje rovnako ako bežné obalové sklo. Jediným rozdielom je, že sa kontajner na sklo musí vyprázdňovať trochu
častejšie, pretože pri likvidácii odpadu sa menej fliaš rozbije
na črepy.
Vetropack Austria GmbH | www.vetropack.at
našu skláreň v Dolnom Rakúsku za miesto výroby s touto
revolučnou technológiou“, vyhlásil Johann Reiter. „To ešte
viac potvrdzuje dôveru v know-how, angažovanosť a výkony
našich pracovníkov ako aj nášho nadčasového podnikateľského i pionierskeho ducha, ktorý je nevyhnutný pre zavedenie novej technológie vo výrobe“.
Koncom roku 2012 bude nainštalované pilotné zariadenie
na technické tvrdenie sklených obalov, ktoré bude následne
po prvýkrát využité v priemyselnom výrobnom procese.
5
6
DL HODO BÁ U DRŽ ATE ĽNOS Ť
V E T ROT I M E
CERT IFIK OV ANÉ
Ochrana klímy v St-Prex
Spoločnosť Vetropack Švajčiarsko získala v roku 2012 opäť certifikát „Dobrovoľná ochrana klímy – ochrana
klímy z presvedčenia“ Energetickej agentúry pre ekonomiku (EnAW). Skláreň v St-Prex dokonca stanovené ciele
ešte o niečo prekročila.
„Vďaka profesionálnej spolupráci s EnAW sme
dokázali radikálne znížiť objem CO2 pri našej výrobe.
Súčasne sme výrazne zvýšili energetickú účinnosť.
Chránime klímu pre život!“
Už v roku 2003 sa firma Vetropack spojila s agentúrou
EnAW a rokovala o možnostiach zníženia emisií CO2
a zvýšenia energetickej účinnosti. Pri kontrole spotreby
energie bolo rýchlo jasné, že hlavná pozornosť sa musí
zamerať na výrobné procesy, teda na tavenie.
Prekonané ciele
Po spoločnom zisťovaní ukazovateľov a ich analýzach bol
stanovený cieľ: energetická spotreba má klesnúť o viac než
25 percent. Pretože sa v tom čase práve vymenila taviaca
vaňa, bol cieľ výrazne prekonaný. K tomu prispeli tiež rekuperácia tepla, zdokonalený systém riadenia procesu a drobnejšie opatrenia v oblasti osvetlenia, stlačeného vzduchu
a redukcie prúdových špičiek. A tak získala spoločnosť
Vetropack Švajčiarsko v roku 2004 prvýkrát certifikát
o dobrovoľnej ochrane klímy.
Neustála optimalizácia
Ale nemôžeme zaspať na vavrínoch. Každý rok sa evidujú
údaje o energii a opatreniach v monitorovacom systéme
EnAW. Vyhodnotenie ukazuje, či boli dosiahnuté nové ciele.
Ak sú ciele splnené, udelí sa certifikát znovu.
Aj v roku 2011 Vetropack nielenže splnil svoje úlohy
k úplnej spokojnosti, ale dokonca ich prekonal. Energetická
účinnosť sa zvýšila o 24 %, objem CO2 klesol o 28,5 %.
V E T ROT I M E
EnAW
Energetická agentúra pre ekonomiku je platformou služieb pre podniky. Už viac
než desať rokov úspešne sleduje cieľ - ako hospodárnymi opatreniami redukovať
energetickú spotrebu podnikov vo Švajčiarsku a objem emisií CO2. Ukazuje im,
ako môžu vďaka vyššej energetickej účinnosti ušetriť peniaze i bez veľkých nákladov. Radí firmám a podporuje ich pri realizácii ich zámerov v oblasti klimatickej
a energetickej politiky. EnAW bola poverená konfederáciou, aby realizovala
v praxi zákonom stanovené úlohy na ochranu klímy. www.enaw.ch
e xpo rt
Vyznamenanie pre Vetropack Straža
S cieľom poukázať na význam exportu a jeho prínos pre celkový rozvoj Chorvátska sa v tejto krajine udeľuje
od roku 2008 cena „Zlatý kľúč“ (Zlatni ključ). V kategórii najlepšieho vývozcu do Srbska za rok 2011 získal
toto ocenenie chorvátsky závod skupiny Vetropack v Hume na Sutli.
Vyznamenanie je výsledkom dlhoročnej práce na trhu,
ktorá začala prvou účasťou podniku na Medzinárodnom
poľnohospodárskom veľtrhu v Novom Sade. Prvé väčšie
dodávky odišli do Srbska v roku 2001 (3,3 miliónov kusov)
a odvtedy majú stúpajúcu tendenciu. V roku 2011 bolo zo
závodu Vetropack Straža dodaných do Srbska 205 miliónov
sklených obalov. Už v roku 2008 bol podnik vyznamenaný
ako najlepší exportér do Srbska.
Bakina tajna (Tajomstvo starej mamy) – poháre a fľaše
na ovocné šťavy vyvinuté a vyrobené v závode Vetropack
Straža.
Najväčšími partnermi v Srbsku sú Knjaz Miloš, Apatinska pivovara (StarBev), Heineken, Carlsberg, Swisslion, Vino Župa
alebo Rubin. Ide okrem iného o medzinárodné podniky,
ktorých výrobný štandard vyžaduje obalové sklo najvyššej
kvality.
V priebehu roka bolo vyvinutých veľa výrobkov pre srbských
zákazníkov, niektoré z nich boli dokonca vyznamenané
za dizajn. Najnovším príkladom je tento rok REGPAK pre sériu
výrobkov obchodného reťazca Foodland pod názvom
Vyznamenanie s potešením prevzal riaditeľ spoločnosti Vetropack
Straža Tihomir Premužak.
7
8
TR H
V E T ROT I M E
G RA VÍ RO V ANÉ
Nový vzhľad, osvedčený obsah
Aby pivo zaujalo na obrovskom trhu, zostáva mu jediné: musí mať
atraktívny obal.
Na „prastarom“ recepte piva Ittinger Amber určite netreba nič meniť. Vznikol
z nápadu ponúknuť ľuďom súčasnosti pivo pochádzajúce z pivovarskej a kláštornej
tradície. Nový vzhľad je však raz za čas vítaný. Ten prišiel na jar tohto roka
s nápojom obľúbeným po práci, ktorý sa varí výhradne z chmeľu vlastnej chmeľnice
Kartúzy Ittingen. Nakoniec vymenilo pivo svoje zvyčajné šaty za odev šitý na mieru.
Gravírovanie na ramenách je síce jednoduché, avšak okamžite zaujme a dodáva
produktu osobitný charakter, ktorý si zaslúži. Pre novú nevratnú fľašu boli tiež vytvorené moderné etikety.
Dizajn vznikol v spolupráci so zákazníkom vo Švajčiarsku, fľašu vyrába Vetropack
Rakúsko v Kremsmünstri.
KR ÁĽ O V S K É
Pravé bavorské
Aj na Ukrajine je možné pochutiť si na pravom bavorskom pive.
Od roku 2011 sa vyrába v pivovare „Mikulentsky Brovar“ obľúbený
Kaltenberg Spezial.
Ukrajinský pivovar získal licenciu od samotného Luitpolda, bavorského princa
a obľúbené pivo varí striktne podľa pôvodnej bavorskej požiadavky na čistotu
zloženia. „Každé pivo by malo mať vlastnú históriu“, hovorí princ Luitpold.
Pre ukrajinských zákazníkov bol v spoločnosti Vetropack Gostomel navrhnutý tiež
nový exkluzívny sklený obal. Na rozdiel od doterajších fliaš zo štandardného
sortimentu nájde teraz milovník piva elegantný tvar, ktorý svoj obsah podčiarkuje
gravírovanou korunou a slovami „Bayerisch“ (bavorské) a „Königlich“ (kráľovské).
Klasická tmavohnedá farba fľaše a etiketa s monarchistickými prvkami zo zlatej
a čiernej farby zvýrazňujú imidž tohto obľúbeného nápoja.
V E T ROT I M E
P IL OTNÝ PROJE K T
Čierne sklo – posledný výkrik módy
Spoločnosť Vetropack prvýkrát utavila vo svojom chorvátskom podniku
čierne sklo. Doposiaľ vznikali čierne fľaše prevažne lakovaním.
Čierna farba je veľmi diskutované a tým nanajvýš zaujímavé „farebné riešenie“
sklených fliaš. Treba zvládnuť predovšetkým dve výzvy: nepriepustnosť svetla
a zafarbenie sklenej taveniny. Nepriepustnosť svetla komplikuje optickú kontrolu
kvality, zafarbenie dosahujú špecialisti na sklo takzvaným farbením vo fídri.
Farebný koncentrát sa pritom primiešava až v predpecí, teda bezprostredne
pred tvarovaním sklených obalov.
Na testovanie plnenia tohto nového farebného variantu skla sme získali rakúsky
pivovar Hirt. Plnili sa fľaše z čierneho skla s objemom 0,33 l pre projekt na talianskom trhu pod názvom „tekkno trance beer“. Špeciálna prezentácia pre mimoriadny projekt.
R I S K JE Z I SK!
Hrany vytvárajú profil
To, čo začalo na začiatku roka zmenou loga, vyvrcholilo pre Staropramen
na konci marca výrobou nových fliaš.
Pražský pivovar a druhý najväčší producent piva v Českej republike, Staropramen,
ukázal svoju odvahu a po šiestich rokoch podrobil celý sortiment pivových fliaš
dôkladnej modernizácii. Po tom, čo svoje klasické zaoblené logo zmenil na moderný
nápis v priamych líniách, dostali aj fľaše viac „hrán“. Od štandardnej fľaše sa však
nelíši len novým tvarom. Komu sa dostane pivo predávané v 35 krajinách do ruky,
bude prekvapený predovšetkým razbou loga na zadnej strane fľaše a rokom založenia 1869 na prednej strane v oblasti ramien. Mimoriadne atraktívne fľaše vyrába
Vetropack Moravia Glass.
Odvážnymi zmenami reaguje Staropramen na podiel piva predávaného vo fľašiach,
ktorý v Českej republike rastie. V roku 2010 sa po prvýkrát predalo viac piva vo
fľašiach, než sa načapovalo v reštauráciách.
9
10
TR H
V E T ROT I M E
Mli e ko a s po l .
Prírodný produkt v prírodnom obale
Sklené fľaše uchovávajú chuť i výživné látky svojho obsahu tak dobre ako žiaden iný materiál. Preto sa citlivé
potraviny ako mlieko a mliečne výrobky v ideálnom prípade plnia do sklených obalov.
To, čo pochádza z prírody, chutí tiež najlepšie z prírodného
obalu. Tuhé potraviny ako ovocie a zelenina majú svoj
vlastný obal: šupku, kôru, listy atď. Tekuté prírodné produkty,
ako napríklad mlieko, potrebujú pomoc ľudskej ruky, aby ich
bolo možné v rozumných množstvách transportovať, skladovať a konzumovať. Najprírodnejším obalom je sklo. To, čo
sa skrýva vnútri tohto obalu, je vidieť na prvý pohľad:
čerstvosť produktu je očividná. Už v okamihu, keď výrobok
stojí v chladiacom regáli, vidíme, čo kupujeme a čo budeme
neskôr konzumovať. To nezaručí žiadna akokoľvek lákavá
etiketa.
Štipka nostalgie
Mlieko vo fľaši, ktoré deň čo deň dodával mliekar vždy
čerstvé, má svoj vrchol už dávno za sebou. Dokonca aj vo
Veľkej Británii je dlhoročná tradícia na ústupe. Chladničky
a jednorazové obaly zatlačili usilovných mliekarov a ich ekologické vratné fľaše do pozadia. Výrobcovia a spracovatelia
mlieka sa ale neustále utvrdzujú v tom, že cesta predávať ich
produkt v sklených fľašiach je správna. Rovnako ako ukrajinský podnik „Voloshkove pole“, ktorý si necháva vyrábať
Mlieko prospieva postave
Mlieko a mliečne produkty sú ideálnym zdrojom vápnika,
bielkovín a vitamínu D. Tieto živiny sú dôležité pre pevné kosti
a zdravé zuby. Najnovšie poznatky tiež preukázali, že mlieko
nielenže povzbudí pri únave, ale u prefíkaných labužníkov
dokáže prispieť i k štíhlej línii.
fľaše pre svoje mliečne produkty v sklárni Vetropack Gostomel. Prianie zákazníka, aby fľaša u konečného spotrebiteľa
vzbudzovala dojem domácej výroby, bolo do bodky splnené:
hladké sklené obaly s objemom 0,75 l so širokým hrdlom
a závitovým uzáverom výrazne pripomínajú nostalgické fľaše
od mliekarov.
V E T ROT I M E
do � KÁ Vy
Mlieko zo sklenej fľaše
Nová generácia kávičkárov preferuje pri príprave svojho povzbudzujúceho elixíru moderné espresso stroje. Tento trend využila
firma Maresi a vyvinula mlieko ideálne vhodné pre kávu espresso –
prirodzene v sklenej fľaši.
Nové mlieko do espresa vsádza na atraktívny vzhľad, chutný obsah
a praktickú veľkosť. To dosahuje firma Maresi vďaka sklenej fľaši s obsahom 410 g: stopercentne prírodný produkt, bez použitia génovej techniky
a umelých prísad, zostáva nefalšovaný v prírodnom sklenom obale od firmy
Vetropack Austria. Fľaša priťahuje pozornosť vďaka jednoduchému a pritom
pútavému vzhľadu. Moderný dizajn dodáva fľaši biela fólia –sleeve.
Maresi je pevnou súčasťou rakúskej kávovej kultúry. Už od roku 1955 sa tento
tradičný podnik zameriava na kvalitné rakúske mlieko zo štajerského údolia rieky
Enns. Tak ako pôvodný produkt aj mlieko do espressa sa dá kúpiť výhradne v
sklených fľašiach, čo ešte viac zdôrazňuje jeho prírodný pôvod a čerstvosť.
MLIEKO POTREBUJE SKLO.
Zdravé, chutné, dokonalé. Sklené obaly chránia svoj cenný obsah
až do okamihu konzumácie. A tá je pestrá, pretože nič neprináša na
stôl väčšiu rozmanitosť.
Mlieko potrebuje sklo – a sklo potrebuje Vetropack.
11
12
trH
V E T ROT I M E
ne ZaM en IteĽn é
Séria fliaš v nových šatách
Razba a reliéf: dva z troch charakteristických znakov, ktoré opticky
zvyšujú hodnotu liehovín firmy Mautner.
S novou sériou fliaš s obsahom 0,7 l a 0,35 l získavajú produkty firmy Mautner
celkom osobitý vzhľad. Firma Vetropack Rakúsko vyvinula a vyrobila nové šaty
podľa dizajnérskych predstáv výrobcu Stroh Austria GmbH. Vzletná značka
firmy bola vyrazená na prednú i zadnú stranu časť ramien a zaistila obalu
pre rakúsku špecialitu eleganciu a nadčasovosť. Vďaka reliéfu na sokli, ktorý sa
vinie okolo fľaše ako stuha, sa dá štíhla fľaša lepšie uchopiť. Oválny základný
tvar nakoniec završuje nový look, ktorý dodáva tradičnej špecialite Mautner
Inländer Rum ako aj Mautner Wodka nezameniteľný imidž.
In d IV IdU ÁL n e�
Od Bourgogne St-Prex
k Bourgogne Mathier
Klasický model fľaše Burgunder s moderným dizajnom, to je nová fľaša
na víno od firmy Vetropack Švajčiarsko.
Fľaša Burgunder St-Prex spĺňa hneď dve požiadavky súčasnej doby: na jednej strane
má vzhľad prémiovej fľaše, na strane druhej zaujme svojou nízkou hmotnosťou.
So svojimi 540 gramami je o niečo ľahšia než ostatné fľaše z rovnakého segmentu.
Prstenec na ústí fľaše, ktorý patrí k Bourgogne St-Prex, zdôrazňuje klasický charakter.
A práve vďaka tomuto ústiu sa dá s nízkymi nákladmi vytvoriť celkom individuálna
fľaša. Napríklad tým, že sa ozdobí menom firmy.
Individuálna rozmanitosť
Táto fľaša, ktorá sa vyrába výhradne v St-Prex, presvedčivo zapôsobila aj na Amédéeho
Mathiera, majiteľa spoločnosti Albert Mathier & Söhne AG v Salgeschi. Aby jeho
produkty predstavil na trhu po novom, rozhodol sa pre Bourgogne-St-Prex 0,75 l, avšak
nový tvar ústia nechal vyhotoviť s reliéfom „ALBERT MATHIER“.
Časový zisk
Krásny vedľajší efekt pri tomto variante individuálne prispôsobených fliaš nájdeme tiež
pri plánovaní výroby: keďže pre výrobu treba upraviť iba zmenu ústia a nie kompletného
tvaru, je možné nové fľaše uviesť na trh rýchlejšie.
V E T ROT I M E
Pútavé
Odlíšiť sa od štandardu
Výrobcovia džemov to majú ťažké, výber je pre spotrebiteľov obrovský. Najjednoduchším spôsobom, ako
sa odlíšiť od štandardu, je optická inscenácia. Nie
prehnaná, jednoducho tak akurát.
Chorvátska značka Podravka je známa nielen vďaka
produktu Vegeta, zmesi korenia v modrom obale,
obľúbenej po celej Európe. Táto firma vyrába okrem
iného aj marmelády. S cieľom dodať nový šmrnc
týmto sladkým nátierkam, rozhodol sa zákazník firmy
Vetropack Straža pre optickú modifikáciu pohárov
na džemy. Teraz sa od konkurencie v štandardných
sklených obaloch výrazne líši vďaka štíhlejším, vyšším
pohárom. Elegantným tvarom získali produkty moderný
štýl bez toho, aby pritom stratili tradičného ducha.
Séria rôznych ovocných pochúťok sa plní do pohárov
s obsahom 228, 314 a 580 ml a hermeticky sa uzatvára pomocou uzáverov deep-twist-off. Celkový imidž
optimálne dopĺňajú aj nové etikety.
Š ť av n a t é
Uzáver, ktorý vždy sedí
Nielenže pekne vyzerajú, ale sú aj ekonomické: nová séria fliaš na ovocné
šťavy Lubsad potrebuje iba jednu veľkosť otočných uzáverov.
Ovocné šťavy najlepšie chutia, keď sa vyrobia bez prísad a vychutnávajú zo sklených
obalov. V Poľsku majú ovocné šťavy zo sklenej fľaše dlhú tradíciu. Na základe stúpajúceho dopytu získala česká spoločnosť Vetropack Moravia Glass novú zákazku od firmy
Lubsad na individuálny návrh fliaš na ovocné šťavy. Vznikla tak séria sklených obalov
s objemom 300 ml, 700 ml a 1 l. Novinkou pritom je, že všetky fľaše majú rovnako veľký
otvor. Vďaka tomu stačí objednávať len jedinú veľkosť uzatváracích viečok.
Šťavy z jabĺk, hrušiek alebo malín sa získavajú z celých plodov bez toho, aby v sebe
skrývali akékoľvek prísady vrátane vody.
13
14
TRH
V E T ROT I M E
Ex kluzív n e
Limitovaná jubilejná kolekcia
Tessinská sekcia nezávislých výrobcov vín (Associazione
Viticoltori Vinificatori Ticinesi AVVT) oslávila v roku
2009 štvrťstoročie svojho trvania. Z vtedajšieho „jubilejného hrozna“ vznikla pravá dizajnérska kolekcia.
27 z celkového počtu viac než 40 podnikov asociácie
AVVT si nechalo v zálohe barikový sud svojho najlepšieho
vína jubilejného ročníka, aby mohlo vytvoriť mimoriadnu
kolekciu vína. Vznikla pôsobivá zbierka, mozaika rôznych
miest pôvodu, štýlov a vinárskych rukopisov. Skutočný šperk
pre milovníkov vína. Jemné kvapky – väčšinou rýdzeho merlotu, niekoľkých cuvées a tiež bieleho vína – boli stočené
do exkluzívnych fliaš, ktoré navrhol dizajnér spoločnosti Vetropack vo Švajčiarsku Jean-Franck Haspel a ktoré vyrobila
skláreň v St-Prex. Každé víno nesie svoju celkom osobitnú
etiketu. Tessinský maliar Gianluigi Susinno na nich podľa
nápadu Michela Bagnoliho portrétoval všetkých vinárov,
ktorí sa do projektu zapojili. Vydanie jubilejnej kolekcie je
obmedzené na 300 exemplárov à 27 fliaš. Záujemcovia
sa môžu pozrieť na webové stránky www.viticoltori.ch, aké
číslované fľaše sú ešte k dispozícii.
V E T ROT I M E
Ag ro vi n a 2 0 1 2
Odborníci medzi sebou
Každé dva roky otvára svoje brány Agrovina, švajčiarsky veľtrh pre vinárov, pestovateľov vína a ovocia, vo
francúzsky hovoriacom stredisku Martigny. Spoločnosť Vetropack privítala návštevníkov v novo vybudovanom
veľtržnom stánku – vydareného vzhľadu.
Už deviatykrát sa wallisské mestečko Martigny zmenilo
pri príležitosti veľtrhu Agrovina na „medzinárodnú metropolu
pestovania vínnej révy, vinárstva a pestovania ovocia“. Veľtrh,
ktorý sa koná každé dva roky vždy v januári, je vhodnou platformou na získavanie a výmenu informácií a zdieľanie svojho
know-how s odborníkmi z branže. Počas štvordňovej výstavy
zavítalo do Martigny približne 17 000 odborníkov, znalcov
i záujemcov.
Recyklácia vizuálne
Vskutku príťažlivým miestom bol bar – švajčiarsky unikát: pult
tvorila plochá vitrína naplnená črepmi z najrôznejších sklených
obalov. Kto sa posadil k baru, dostal sa takmer automaticky
k debate na tému recyklácia. Téma, ktorá vo firme Vetropack vždy
hrala významnú úlohu. Ďalšou ústrednou problematikou bolo odľahčené sklo. Odborné publikum dostalo vysvetlenie, že toto sklo
znižuje spotrebu surovín a energie a tiež emisií CO2 bez toho,
aby pritom utrpela kvalita.
Spoločnosť Vetropack Švajčiarsko prvýkrát realizovala nový
veľtržný koncept, platný pre celú skupinu, a prezentovala
sa vo svojom svetlom a atraktívnom stánku s plochou 99 m2.
Okrem štandardného sortimentu, ktorý zahŕňa už zhruba
100 fliaš, bolo predstavených tiež 35 naplnených a etiketovaných sklených obalov, zhotovených špeciálne pre zákazníkov a so zákazníkmi. Bolo možné obdivovať celú paletu
farieb.
Ďalšia Agrovina sa koná od 21. do 24. januára 2014.
15
16
V EDA
V E T ROT I M E
F r i e n ds of G l a s s
Vedeli ste, že…?
… vďaka recyklácii jednej jedinej sklenej fľaše by ste
mohli svoj počítač napájať elektrickým prúdom počas
25 minút? Alebo svoju práčku počas 10 minút? Ešte
málo presvedčivé dôvody, aby ste sa rozhodli pre
sklo? Tu nasledujú ďalšie.
Sklo je jediný jednovrstvový obalový materiál, ktorý nepotrebuje žiadne ďalšie vrstvy na to, aby chránil potraviny a
nápoje. V súčasnosti sú sklené obaly zhruba o 40 percent
ľahšie než pred 20 rokmi. Sklo, ktoré vyhodíte do kontajnera na staré sklo, by mohlo do 70 dní opäť stáť v regáloch.
Tieto a ďalšie argumenty pre sklo a vlastnosti a výhody skla
nájdete na webových stránkach pre priaznivcov skla www.
friendsofglass.sk.
A mimochodom…
… sklo bolo – rovnako ako množstvo geniálnych ‚vynálezov’
– objavené náhodou. Ako presne a kedy – jeho históriu
nájdete tiež na adrese www.friendsofglass.sk.
www.friendsofglass.sk
V E T ROT I M E
SPO K OJN Í A K C I ON Á RI
Valné zhromaždenie spoločnosti Vetropack Holding AG
Tohtoročné valné zhromaždenie sa konalo v Bülachu po turnusoch. Správna rada získala nového člena.
Dňa 9. mája už od desiatej hodiny prúdili prví akcionári
do budovy správnej rady v centre Rütenen v Bülachu, Švajčiarsko, kde bolo na programe tohtoročné valné zhromaždenie.
V dvojročnom rytme sa striedajú švajčiarske stanovištia Bülach
a St-Prex. Prišlo 159 akcionárov. So záujmom sledovali
prezentáciu predsedu správnej rady Hansa R. Rüegga a CEO
Clauda R. Cornaza na tému ročného a koncernového vyúčtovania. Akcionári boli s výsledkami spokojní a vystúpenia
v diskusii boli skôr vzácne.
Opätovná a nová voľba
Medzi bodmi programu bola tento rok tiež voľba správnej
rady na funkčné obdobie 2012 až 2014. Doterajší člen správnej rady Werner Degen z dôvodu pokročilého veku odstúpil.
Okrem opätovnej voľby doterajších členov tak prišla na rad
tiež voľba nového člena. Správna rada navrhla Sönkeho Bandixena (viď na menšom obrázku), diplomovaného strojného
inžiniera ETH a absolventa Business Harvard School, Boston,
USA. Do správnej rady bol zvolený jednohlasne. Všetci doterajší členovia boli vo svojej funkcii potvrdení veľkou väčšinou.
Filmová premiéra…
Prvýkrát a celkom oficiálne boli publiku mimo firmy premietnuté oba nové filmy spoločnosti Vetropack. Keď sa v animovanom filme fľaše (otec a syn) spolu bavili a predstavovali
históriu vzniku skla, bolo v miestnosti také ticho, že by sme
počuli aj špendlík na zem spadnúť. Ani pri imidžovom filme
pod názvom „Preberáme zodpovednosť“ to nebolo inak.
Veľký aplauz a neskoršie komentáre ukázali, ako dobre bola
táto filmová premiéra prijatá. K filmu zameranému na imidž
napríklad zaznelo: Také prirodzené, vôbec nie strojené
alebo prehnané….áno, to je Vetropack. Animovaný film sa
páčil najmä vďaka svojmu svojráznemu humoru – jednotlivé
scény sa postarali o zábavný námet debaty na záver zasadnutia valnej hromady. Viac o dvoch nových filmoch na strane
22 tohto vydania Vetrotime.
17
18
V E T ROT I M E
S po k o jn í ?
Vetropack pod drobnohľadom
Väčšinou máme radosť z celkom spontánnej chvály zákazníka. Skôr neradi počúvame negatívne spätné
väzby. Pre neustále zlepšovanie je ale dôležité oboje. Preto vykonáva koncern Vetropack pravidelné ankety
medzi zákazníkmi.
Spoločnosť Vetropack si v minulom roku posvietila na trhy
vo Švajčiarsku, Rakúsku, v krajinách svojho exportu v západnej
Európe a v stredoeurópskych krajinách Bosne a Hercegovine, Srbsku, Čiernej Hore, Slovinsku a Chorvátsku. Poverené
nezávislé inštitúty na prieskum trhu viedli osobné i telefonické rozhovory so zákazníkmi rôznej veľkosti. Výsledok je
zrejmý: všeobecná spokojnosť u respondentov z Rakúska
a zákazníkov firmy Vetropack Straža zostala v porovnaní
s anketou v roku 2008 stabilne na veľmi vysokej úrovni,
u zákazníkov zo Švajčiarska dokonca značne stúpla.
Partner, nie ‚iba’ dodávateľ
Zákazníci dostali podrobné otázky okrem iného ohľadne
hlavných dôvodov nákupu, postoja k spoločnosti Vetropack
a o silných a slabých stránkach v porovnaní s konkurenciou.
Ukazuje sa, že vo všetkých štyroch anketách označuje veľmi
vysoké percento respondentov spoločnosť Vetropack ako
partnera a nie iba ako dodávateľa. Tento fakt objasňujú
mnohé kladné komentáre ohľadne profesionálnej starostlivosti
o zákazníkov. Ako ďalšie podstatné body pre spokojnosť
a dôvody nákupu sú uvedené faktory ako „kompetencia,
spoľahlivosť dodávok, spoločné plánovanie, starostlivosť,
profesionalita a zemepisná blízkosť“.
Silné a slabé stránky
Zaujímavé je vždy tiež porovnanie s konkurenciou, nielen
z hľadiska ostatných výrobcov skla, ale tiež vo vzťahu k
producentom iných obalových materiálov. Silné stránky,
ktoré boli menované v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v exporte do
západnej Európy a v krajinách strednej Európy, sú: orientácia
na zákazníka / starostlivosť o zákazníka, osobný kontakt,
skúsenosti/ kompetencie, vynikajúci servis a vybavovanie
N ÁH Ľ ADY
V E T ROT I M E
Ako ste celkovo spokojní so spoločnosťou
Vetropack Švajčiarsko?
Známka 1 – mimoriadne
reklamácií. Zlepšiť by sa podľa respondentov oproti tomu
sčasti mohla tvorba cien. Uvádzané boli tiež problémy
s kvalitou výrobkov, nedostatočná presnosť dodávky, občas
nedostatočná flexibilita a príliš dlhé procesy rozhodovania.
Známka 2
Známka 3
2011
2008
2003
Známka 4
Známka 5
Známka 7
Sedemstupňová stupnica hodnotenia v %
(Známka 6 nebola udelená)
Ako ste celkovo spokojní so spoločnosťou
Vetropack Rakúsko?
Známka 1 – mimoriadne
„V zásade dobré vysvedčenie nás teší a je súčasne veľkým
impulzom“, myslí si Herbert Kühberger, vedúci marketingu
a predaja obchodnej divízie Švajčiarsko/Rakúsko. „Zaujímavé podnety zo štúdie podchytíme na ďalšie zlepšovanie
našich služieb na trhu a čo najlepšie ich využijeme.“
Skupina Vetropack ďakuje všetkým svojim zákazníkom, ktorí
spolupracovali pri anketách a poskytli nám poučné výsledky.
Vo firme Vetropack je náš zákazník vždy náš pán a urobíme
všetko pre to, aby sme splnili vysoké nároky a požiadavky
a tam, kde je to možné, sa ešte zlepšili.
Známka 2
2011
2008
2003
Známka 3
Známka 4
Známka 5
Sedemstupňová stupnica hodnotenia v %
(Známky 6 a 7 neboli udelené)
Ako ste celkovo spokojní so spoločnosťou
Vetropack Rakúsko? (Export)
Ako ste celkovo spokojní so spoločnosťou
Vetropack Straža?
Známka 1 – mimoriadne
Známka 1 – mimoriadne
Známka 2
Známka 2
Známka 3
2011
2008
Známka 4
BH
Srbsko
Slovinsko
Chorvátsko
Známka 3
Známka 4
Sedemstupňová stupnica hodnotenia v %
(Známky 5 až 7 neboli udelené)
Sedemstupňová stupnica hodnotenia v %
(Známky 5 až 7 neboli udelené)
19
20
V E T ROT I M E
Vý M e n a � ú L o H
Sponzor miesto vystavovateľa
Prvýkrát vystupuje spoločnosť Vetropack Švajčiarsko na Arvinis,
najdôležitejšom veľtrhu vína v Romandii, len ako sponzor a nie
ako vystavovateľ. Svoj stánok prenechala obchodnej firme skupiny
Vetropack Müller+Krempel.
Vždy v polovici apríla sa z waadtlandského mestečka Morges stane
hlavné mesto milovníkov vína. Až 21 000 návštevníkov sa počas šiestich dní veľtrhu stretlo s viac než stovkou vystavovateľov, ktorí ponúkajú
na degustáciu svojich 2 500 vín z celého sveta. Spoločnosť Vetropack
prezentovala mnoho rokov svoj vlastný stánok. Teraz ho prenechala
svojej sesterskej spoločnosti Müller+Krempel a sama vystupuje ako
sponzor „Espace Conférence Dégustation“, priestoru na školenie
a konferencie.
Recyklácia k tomu patrí
Sponzorstvo zahŕňa označenie a zriadenie sály. Rukopis spoločnosti
Vetropack nesie rôzne prvky ako výber štandardného sortimentu fliaš
na víno alebo dostupné palety farieb.
Kde sa rúbu stromy, tam padajú triesky, a kde sa ochutnáva víno,
tam sa skoro začnú zhromažďovať prázdne fľaše. Aby upozornila
na správnu recykláciu, poskytla firma Vetropack špeciálne nálepky
recyklácie skla, ktoré boli u vystavovateľov umiestnené na nápadných
oranžových kontajneroch.
Umelecké diela na dotyk
Jedným z mála stánkov, v ktorých sa očami, nosom, jazykom a chuťovými pohárikmi nedegustovalo víno, bol stánok obchodnej firmy Müller+Krempel, špecialistu na kvalitné obalové sklo. Tu bola poskytnutá
predovšetkým pastva pre oči. Popri časti štandardného sortimentu sa
tu vystavoval exkluzívny darčekový artikel: fľaše s číslami vnútri ako
darčeky na narodeniny alebo s motívmi ako napríklad ovocie, dokonca
aj fľaše s traktormi. Živý záujem návštevníkov presvedčil konateľa Marka
Islera o tom, že sem jeho firma príde aj budúci rok. Dodáva k tomu:
„Budeme navyše vystavovať aj výrobky z adventného a vianočného
sortimentu, napríklad fľašu rozdelenú na 24 dní“.
Originálne darčeky je možné cez rok zakúpiť v závodných predajniach
Müller+Krempel v Bülachu a St - Prex. Podrobnosti nájdete na adrese
www.mk-ag.ch.
nÁHĽ a d y
V E T ROT I M E
re CyK L ÁCIa
Najvyššie ocenenie
Po cene „Slovak Gold“ z roku 2011 za služby v odbore recyklácie skla získala spoločnosť Vetropack v Nemšovej na jar tohto
roka ešte najvyššie ocenenie „Grand Prix Slovak Gold“.
Certifikát kvality „Slovak Gold“ dostávajú podniky z rôznych odborov,
ktoré dlhodobo zaznamenávajú nielen dobré hospodárske výsledky, ale
tiež kladú do popredia ďalšie hodnoty, ako napríklad blaho zamestnancov, životné prostredie alebo investície do rozvoja. Cena „Grand Prix
Slovak Gold“ sa potom udeľuje jednému až trom podnikom s najlepším
prínosom pre kvalitu. Tento rok získala žiadané ocenenie výhradne
spoločnosť Vetropack Nemšová.
Veľké úsilie v oblasti recyklácie sa vyplatilo: na jednej strane je prínosom pre ochranu životného prostredia, na strane druhej tak bolo tiež možné vytvoriť nové pracovné miesta. Významné ocenenie prevzal 18. apríla z rúk členov prezídia nadácie Slovak Gold vedúci odboru ekológie v spoločnosti Vetropack Nemšová
Ing. Milan Kňážek.
CH V ÁLyH odn é
Vetropack ako najlepší dodávateľ v roku 2011
Skupina Vetropack bola dňa 21. mája 2012 vyznamenaná spoločnosťou Coca-Cola Hellenic ako najlepší dodávateľ v roku 2011. Coca-Cola Hellenic je najväčším výrobcom nealkoholických nápojov v Európe. Cena bola odovzdaná na slávnostnom podujatí „2011 Best Supplier of the Year Award“ (Cena pre najlepšieho dodávateľa roka
2011) v Aténach.
Ocenenie vychádza z hodnotenia všetkých dodávateľov zo všetkých oblastí a udeľuje sa tomu
podniku, ktorý dosiahol neobyčajne vysoký výkon. CocaCola Hellenic podložila svoju voľbu
pre skupinu Vetropack nasledovnými argumentmi:
– skupina hrala vedúcu a proaktívnu úlohu pri rôznych iniciatívach v oblasti odľahčeného skla
– bola vždy transparentná ohľadne vlastností výrobku
– významne podporovala úspešnú realizáciu projektu „125 rokov Coca-Coly“
– vysokou angažovanosťou v oblasti recyklácie a úsporných energetických opatrení preberá
spoločenskú zodpovednosť (Corporate Social Responsibility Programm)
– obstála v rozsiahlom audite a spĺňa v plnom rozsahu tzv. Supplier Guiding Principles
– vďaka rýchlosti a flexibilnej dynamike zodpovedá dlhodobým potrebám spoločnosti
Coca-Cola Hellenic.
Cenu prevzali v Aténach páni Claude R. Cornaz, CEO, a Marcello Montisci, vedúci marketingu/
predaja a plánovania výroby v skupine. Claude Cornaz vyjadril svoju veľkú radosť z vyznamenania slovami: „Je to nádherné uznanie práce, ktorú denne vykonávajú naši zamestnanci!“
21
22
N ÁHĽ ADY
V E T ROT I M E
Filmy
Vetropack vzbudzuje emócie
Skupina Vetropack postavila vo svojom novom filme zameranom na imidž do popredia človeka. A ako bonus
realizovala geniálny animovaný film s témou obehu skla.
Základná myšlienka nového imidžového filmu spoločnosti bola
jasná: chceme ukázať ľudí, ktorí stoja za pojmom Vetropack.
Ľudí rôzneho pôvodu s rôznymi úlohami. Takých, akí sme,
prirodzení, nestrojení a individuálni. A tiež ľudí, ktorí berú
na seba zodpovednosť. Aj keď v súčasnosti prevzali náročné
úlohy predchádzajúcich fúkačov skla veľké stroje, nájdeme
vo výrobe skla ešte stále mnoho ručnej práce, precíznej práce
v dvadsaťštyrihodinovom takte. Výroba skla fascinuje a dojíma
– dokonca i dlhoročných zákazníkov alebo zamestnancov.
V E T ROT I M E
Niesť zodpovednosť
Filmárskemu tímu sa podarili pôsobivé snímky, ktoré boli
zachytené na viacerých pracoviskách závodov firmy Vetropack. Dojmy ľudí a ich emócie, impresia žeravého skla
a jeho fascinujúci efekt. Divák vníma, že práca so sklom
je niečo zvláštne. Tento praveký materiál pochádzajúci
z prírody, ktorý je možné používať stále dookola, nenechá
chladných ani pracovníkov na „studenom konci“ linky.
Citáty rôznych osobností ako boli Dante alebo Lao Tse,
priblížené vo filme, zdôrazňujú zásadu v spoločnosti Vetropack: Preberáme zodpovednosť! Každý vo svojom odbore.
Zodpovednosť za životné prostredie, za zákazníkov,
za výrobok a za vlastnú prácu.
Viac než iba výrobca fliaš
Vetropack ručí však nielen za sklené obaly, ale tiež za recykláciu a obeh skla, za blízkosť k zákazníkovi a za individualitu, precíznosť a kvalitu.
Tím filmárov z Zürichu všetky dojmy a snímky zhromaždil,
upravil, zostrihal, doladil a na záver spojil ako jednotlivé
dieliky puzzle do celku. Film, ktorý vznikol, nezostáva
človeku nič dlžný. Môžete si ho pozrieť aj na webových
stránkach firmy Vetropack: www.vetropack.com.
Kolobeh skla slovom a obrazom
Paralelne vznikol animovaný film, v ktorom poučuje synčeka,
malú sklenú fľašu na limonádu, jeho otec, dospelá fľaša na
minerálnu vodu. Počas niekoľkých minút sa syn dozvie, ako
vlastne vznikol, aké veľkolepé vlastnosti má a čo z neho neskôr bude. Geniálnym spôsobom je sprostredkované posolstvo: „Sklo zostáva sklom“. Aj tento film si je možné pozrieť
na adrese www.vetropack.com.
23
24
V E T ROT I M E
o praV y�V an e
Zo starého nové – z dobrého lepšie
Taviaca vaňa na sklo sa využíva 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku bez prerušenia, a to
všetko až počas desiatich rokov. Potom vysoko výkonný objekt dosiahne koniec svojho životného cyklu a musí sa
podrobiť rozsiahlej revízii na oživenie. Pre niekoho krátky život, pre druhého zase dlhý, ale vždy intenzívny.
V uplynulom polroku renovovala skupina Vetropack v závode
Kremsmünster vaňu na zelené sklo a v závode Straža vaňu
na biele sklo. Obe vane dosiahli svoju desaťročnú životnosť.
Dovtedy odhodlane a nepretržite tavili sklo, z ktorého opäť
vznikalo nové sklo: od štandardného obalu až po sklený obal
hodný ceny za dizajn.
kej spotreby a na strane druhej zväčšenie taviacej plochy
a tým tiež množstva taveniny. Nová vaňa má dnes výkon
240 ton za deň. Preto sa stroje na tvarovanie skla nielen
vymenili za nové, ale tiež rozšírili o dve stanice. Zodpovedajú najnovším technológiám a dosahujú kvalitatívne lepšie
výsledky a vyššiu produktivitu.
Výnimočný stav 70 dní
Ak je stanovený termín opravy, nastaví sa vypínač na deň X
a pec sa vypne. Tekutá sklená tavenina sa vypustí chladeným
potrubím do vodnej nádrže. Tu sa rýchlo ochladí a dočasne
uloží na stanovišti črepov. Vychladené sklo sa – ako sa
na sklo sluší a patrí – pri najbližšej príležitosti opäť roztaví.
Do opätovného spustenia prevádzky to trvá v priemere
70 dní. Zákazníci firmy Vetropack nič z toho ale nepostrehnú.
Aby sa zabránilo problémom s dodávkami, vyrobia sa potrebné fľaše spravidla v predstihu, alebo časť výroby prevezmú
na seba iné závody skupiny Vetropack. A čo robia zamestnanci? Niektorí pomáhajú, iní majú dovolenku.
Opravená a dobre pripravená
V podniku Straža prebiehala revízia vane od februára
do apríla. Aj tu sa dosiahlo zníženie energetickej spotreby.
Došlo k optimalizácii geometrie vane, zdokonaleniu vyhrievacej technológie, inštalácii štyroch nových strojov a piatich nových chladiacich pecí, umiestneniu troch nových paletizátorov
a k modernizácii triediacej linky. Rozhodujúcou novinkou
je ale podrobná príprava na dodatočnú montáž zariadení
na predhrievanie taveniny. Tá sa vykonala spoločne s filtrom na dymové odpadové plyny. Hneď ako budú oba tieto
systémy aktívne, začnú sa zmes a črepy predhrievať horúcimi
odpadovými plynmi taviacej vane. Vaňa samotná tak bude
potrebovať na tavenie skla menej energie.
Vyššia kapacita
V Kremsmünstri sa na začiatku novembra začalo s výstavbou
vane. Veľkou novinkou je na jednej strane zníženie energetic-
Otázka pre profesionála
Prečo sa musí vaňa na tavenie skla opravovať v priemere každých desať rokov, vysvetľuje Günter Lubitz,
vedúci techniky/výroby skupiny Vetropack: Horúca sklená tavenina spôsobuje permanentné opotrebovanie nádrže vane. Najväčšie opotrebovanie je v línii hladiny taveniny, pretože tu sa nachádza styčná línia
povrchu sklenej taveniny s nádržou vane. Línia hladiny taveniny sa chladí a pri pokročilom opotrebovaní
sa plátuje z vonkajšej strany. To sa dá opakovať spravidla dvakrát, ale potom sa musí vaňa opraviť. S
pokročilým vekom navyše drasticky rastú náklady na údržbu a energetická spotreba. Aj technika vane sa
neustále ďalej vyvíja. Inovácie sa implementujú pri revízii vane a spôsobujú nižšiu energetickú spotrebu a
nižšie emisie NOx.
TE C H NI K A
V E T ROT I M E
FA KTY O S K L E
Prečo je sklo priehľadné?
Aby niečo mohlo byť priehľadné, musí sa svetlo neobmedzene šíriť cez látku. To sa deje pri väčšine kvapalín
a plynov. Tuhé látky sú oproti tomu priehľadné len zriedka. Sklo je tuhé a napriek tomu priehľadné, prečo?
Tuhé teleso sa skladá zo striktne usporiadaných atómov.
Tieto geometricky presné mriežky neumožňujú viditeľnému
svetlu (elektromagnetické vlny s dĺžkou vlny od 400
do 800 nanometrov) nájsť si medzierku, ktorou by cez
látku preniklo.
Rozhodujúcim bodom pri skle je jeho výrobný postup: sklo
vzniká tak, že sa okrem iného roztaví kremičitý piesok (oxid
kremičitý). Piesok ako pôvodne tuhé teleso stráca zahrievaním svoju kryštalickú štruktúru a stáva sa amorfným. To
znamená, že sa atómy začnú pohybovať a stabilná mriežka
sa rozpadne. Keď sa potom hustá hmota ochladí, aby sa
docielil konečný výrobok skla, molekuly zamrznú tam, kde
sa práve nachádzajú. To znamená, že v podchladenej
tavenine vznikne medzi jednotlivými časticami toľko miesta,
že fotóny môžu bez obmedzenia prenikať.
Tekuté a napriek tomu tuhé
Teraz si môžete povedať, že rad tuhých látok môžeme roztaviť
a napriek tomu zostanú tieto látky nepriepustné. Správne. Pri
skle za to vďačíme oxidu kremičitému. Táto stabilná chemická zlúčenina neuvoľní zo svojho atómového obalu žiadne
elektróny ani v procese tavenia. Preto sa v skle nenachádzajú
žiadne „bludné“ elektróny, ktoré by mohli kolidovať so svetlom a ktoré by svetlo pohlcovali alebo odrážali.
Preto sa sklo považuje za špeciálnu látku, ktorá je vďaka
svojmu usporiadaniu molekúl a optickým vlastnostiam priehľadná ako kvapalina, avšak vďaka mechanickým vlastnostiam tvrdá a stabilná ako pevná látka s vysokou viskozitou.
25
26
U M EN I E
V E T ROT I M E
K o n c e rt z o b r ázk ov
Poháre na džemy pod viečkom umenia
Ako možno zabaliť spolu sladké marmelády z Rakúska so štipkou Viedne? Nová edícia marmelád Hansa
Stauda ukazuje, ako na to: svoje lahôdky uzatvára so šarmom a umením do pohárov od firmy Vetropack.
Závitové uzávery zdobí 47 rôznych viedenských secesných námetov. Tie vznikli v úzkej spolupráci
s infocentrom Wien Tourismus.
Je to už tretia spolupráca infocentra Wien Tourismus
so značkou Staud’s. Prvá edícia vyšla v roku 2004 s umeleckými dielami najrôznejších epoch z Viedenského múzea.
O tri roky neskôr sa na viečkach ovocných nátierok objavili
hudobné námety.
Okúzľujúci bozk
47 motívov secesnej kolekcie ukazuje vybrané časti umeleckých diel z piatich viedenských múzeí, k tomu secesný návrh
firmy Backhausen a architektonické detaily viedenských
budov z príslušného obdobia. Samozrejme nesmie chýbať
ani „Bozk“, najslávnejší obraz Gustava Klimta.
Ten je považovaný za jedno z najvýznamnejších diel secesie. Či už „Bozk“ predstavuje autoportrét s jeho životnou
družkou Emiliou Flöge, alebo sa umelcovi ‚jednoducho’
podarilo vyjadriť symbol lásky, na tom sa nemôžu v umeleckých kruhoch zhodnúť. Viedeň oslavuje tento rok 150. narodeniny svojho významného umelca. Z tohto dôvodu je aj
15 motívov Staudovej špeciálnej edície venovaných Klimtovi.
V E T ROT I M E
Ako ďalší námet na zberateľských predmetoch nájdeme
napríklad umenie Josefa Hoffmanna (1870 – 1956). Tento
umelec navrhol rad dizajnov pre najrôznejšie predmety
dennej potreby – od stoličky až po šperky. Alebo umenie
Kolomana Mosera (1868 – 1918), ktorý navrhoval nielen
nábytok a textilné látky, ale tiež fasády a sklené okná.
Vytvorenie zbierky vítané
Exkluzívny dizajn uzáverov na poháre s džemom priamo
vyzýva na vytvorenie zbierky. Pretože viečka sú na pohároch
umiestnené celkom náhodne a nie podľa určitých príchutí,
môže najrôznejšie motívy kedykoľvek zbierať rovnako milovník jahodovej marmelády ako aj zaprisahaný odporca pomarančového džemu. Vďaka dostatočnému nákladu je možné
vytvárať zbierku aj po uplynutí Klimtovho výročia.
Foto: Staud's/foto-kittel.at
27
200 sk
07/2012
Ko n t a k tné �ad re sy
p r e da j
Švajčiarsko
Telefón +41­44 863 34 34
Fax +41­44 863 34 45
[email protected]
[email protected]
Rakúsko
Telefón +43 2757 7541
Fax +43 2757 7691
[email protected]
Česká�republika
Telefón +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
Slovensko
Telefón +421 32 6557 111
Fax +421 32 6589 901
[email protected]
Chorvátsko,�Slovinsko,�
Bosna-Hercegovina,�
Srbsko,�Čierna�Hora,�
Macedónsko
Telefón +385 49 326 326
Fax +385 49 341 154
[email protected]
Ukrajina
Telefón +380 4597 313 44
Fax +380 4597 320 77
[email protected]
Ostatné�krajiny�západnej�
Európy
Telefón +43 7583 5361
Fax +43 7583 5361 225
[email protected]
Ostatné�krajiny�východnej�
Európy
Telefón +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
Download

Vetrotime