www.vetropack.sk | Časopis pre zákazníkov spoločnosti Vetropack | November 2010
FÓKUs
odľahčené sklo
150 roKoV
Vetropack
straža
trH
Veľká rozmanitosť
trend
© Getty Images
sklo v kozmetike
2
Vetrotime
2/2010
03 |
FÓKUs | Odľahčené sklo
08 |
trH | Veľká rozmanitosť
13 |
V o F i r M e | Novinky v spoločnosti Vetropack
14 |
eU r Ópa | Spotrebitelia sú presvedčení o skle
16 |
os la V y |Jubileum spoločnosti Vetropack Straža
18 |
tr en d | Sklo v kozmetike
Milí zákazníci,
rok sa chýli ku koncu; zostáva iba pár týždňov a budeme tu mať opäť Vianoce a Silvestra.
Mnoho detí píše s rozžiarenými očami plnými očakávania svoj list s prianiami Ježiškovi. Priania
sú dôležité. Môžu zmeniť svet.
Prianie týkajúce sa ľahších sklenených obalov viedlo k technologickej zmene. Odľahčené sklo je
dnes už neodmysliteľnou súčasťou nášho sortimentu.
Nielen my zasvätení – sklársky priemysel a výrobcovia potravín a nápojov – poznáme a oceňujeme výhody skla. Aj u spotrebiteľov po celej Európe sú sklenené obaly vysoko v kurze! To
dokladajú dve nové ankety, ktoré vám predstavujeme od strany 14.
Čo nás inak ešte teší? Celkom určite 150-ročné výročie vzniku našej spoločnosti v Chorvátsku.
Spoločnosť Vetropack Straža oslávila na začiatku októbra svoje okrúhle narodeniny a zároveň
otvorila nový most, ktorý spája závod priamou cestou s jeho skladom hotových výrobkov. To je
však iba polovica príbehu, pretože tento most zároveň prekonáva – nekonvenčne a bez zbytočnej byrokracie – hranice medzi Chorvátskom a Slovinskom. Samozrejme, je vyhradený pre
firemnú prevádzku.
Prajem vám všetkým nielen mnoho zábavy pri čítaní tohto vydania časopisu Vetrotime, ale tiež
už dnes pokojné sviatky.
So srdečným pozdravom
Claude R. Cornaz
FÓKUs
Vetrotime
2/2010
od ľ aHČené sKl o
S ľahkosťou k úspechu na trhu
Sklenené fľaše a konzervové poháre sú vďaka sofistikovaným výrobným procesom stále ľahšie. Zo zníženej
hmotnosti obalu profitujú rovnakou mierou výrobcovia, obchod, spotrebitelia aj životné prostredie.
Sklo je univerzálne použiteľný a flexibilný obalový mate-
obaly sa vyznačujú rovnakou pevnosťou a stabilitou ako
riál. Používa sa už 8 000 rokov a pritom stále drží krok s
ich ťažší predchodcovia. Ani na optickom dojme sa nič
technickým pokrokom. Rovnako ako v posledných desaťro-
nezmenilo: sklenené fľaše a konzervové poháre s optimali-
čiach, keď obchod aj spotrebitelia požadovali stále ľahšie
zovanou hmotnosťou majú v predajných regáloch rovnakú
obaly.
kvalitu, aká sa očakáva od prémiových obalov. Veľké
výhody však prináša nízka hmotnosť aj pre skladovanie a
ľahšie bez straty kvality
prepravu. Nižšia hmotnosť šetrí prírodné zdroje, znižuje
Vetropack produkuje už dlho „štíhle“ obaly bez toho,
emisie a náklady a prináša spotrebiteľovi viac možností
aby pritom dochádzalo k ujme na kvalite. Ľahké sklenené
pre výrobky dennej potreby.
3
4
Vetrotime
FÓKUs
2/2010
odtučňovacia kúra vďaka menšej hrúbke stien
dennom poriadku: fľaša na pivo Ale 0,33 l (nevratná) je
Technologický prechod z tradičného procesu fúkanie - fú-
o 25 gramov ľahšia, litrová fľaša na víno dokonca o 79 g
kanie (proces BB) na úzkohrdlý liso-fúkací spôsob (proces
ľahšia.
EPB, tiež proces NNPB alebo Narrow Neck Press and
Blow Process) umožnil odtučňovaciu kúru pre sklenené
Odtučňovacie kúry sú účelné aj pri pohároch na konzervo-
fľaše. Jadro procesu EPB: aby nádoba mala pokiaľ možno
vanie. Pre tieto sklenené nádoby, ktoré sa tradične vyrá-
rovnomerné a zároveň tenké steny, vtlačí sa do tekutej
bajú metódou lisovanie – fúkanie, je možné vďaka opti-
sklenenej hmoty ešte v predbežnej forme ústnik. Štajerská
malizácii tvaru dosiahnuť ešte väčšie zníženie hmotnosti:
fľaša na víno s obsahom 0,75 l vyrobená touto metódou
Pri fazetovanom pohári 720 ml má spotrebiteľ v ruke o 60
EPB v spoločnosti Vetropack Austria stratí týmto procesom
gramov menej.
na svojej hmotnosti 75 gramov. V porovnaní so svojím náprotivkom vyrobeným metódou BB váži iba 480 gramov.
Aj v ostatných oblastiach je optimalizácia hmotnosti na
Minimálne úpravy
Ľahší obal kladie požiadavky na výrobný postup, ale aj na
predchádzajúcu fázu konceptu. Vo fáze prípravy výroby
vypočítajú návrhári skleneného obalu pomocou metódy
Finite-Elemente-Methode (FEM), na akých miestach je
nádoba vystavená zvláštnemu zaťaženiu a na akých nie.
Pritom sa rozloží celé sklenené teleso na konečné prvky
(Finite Elemente). Výhoda: správanie sa týchto prvkov je
možné opísať jednoduchšie než celého telesa. Až keď
Vetrotime
2/2010
je známe správanie konečných prvkov, vypočíta návrhár
technické know-how a presnosť zaisťuje úspech
pomocou väzobných a medzných podmienok riešenie pre
na trhu
celé teleso. S pomocou počítačových programov potom
Úspešná výroba odľahčených sklenených obalov si vy-
znázorní sklenený obal trojrozmerne so zaťaženiami, ktoré
žaduje veľkú mieru technologického know-how a jemné
treba na príslušných miestach očakávať. Toto znázornenie
ladenie – a to od tavenia skla až po povrchovú akosť
dovoľuje návrhárovi vyvinúť ľahší sklenený obal.
a balenie. Bezpečná a funkčná „nízka hmotnosť“ môže
vzniknúť iba vtedy, ak sú do plánovania zahrnuté všetky
Ťažké fľaše majú tradíciu
relevantné parametre od stáčania cez dopravu až po ma-
Odľahčené sklenené obaly neplnia svoj účel samozrejme
nipuláciu spotrebiteľa s obalom. Sklo je a zostáva kvalit-
všade rovnako. Pri fľašiach na sekt, víno alebo liehoviny
ným a ušľachtilým obalovým materiálom. Odľahčené sklo
napríklad uprednostňuje spotrebiteľ ťažšie obaly. Masívna
ručí za kvalitu v každom ohľade – a za úspešnú prezentá-
fľaša v ruke má v tomto trhovom segmente tradíciu a sym-
ciu na trhu.
bolizuje kvalitný obsah.
5
6
Vetrotime
oCenenie
2/2010
V e t r o p a C K M o r a Vi a G l a s s
Ocenenie fľa‰e na víno
Fľaša na víno vyrobená v kyjovskej sklárni pre Tereziánske
pivnice bola vyznamenaná českou cenou Obal roka 2010.
Fľaša na víno, ktorá napodobňuje karafu, získala ocenenie spolu s ďalšími 30 obalmi. Porota musela posúdiť celkom 80 prihlásených exponátov z absolútne odlišných materiálov. Ocenenie bude odovzdané
18. novembra v Prahe. Tu sa tiež oznámi, ktoré z ocenených obalov
budú prihlásené do súťaže World-Star for Packaging.
Fľaša ako karafa
Krásne zdobený stôl a karafa vína – to je stelesnenie sviatočnosti a elegancie. Kónicky sa zužujúca fľaša od spoločnosti Vetropack zachytáva
s tým spojené pocity a prenáša ich do všedného dňa: oslavovať sa smie
vždy a všade. Fľaša je – ako sa napokon na karafu sluší – z bieleho skla
zdobeného dvojitým vencom v hornej tretine. Pod tým je vyrazený znak
vínnych pivníc – tri kľúče.
V dobrej spoločnosti
Spoločnosť Vetropack Moravia Glass nezískala takúto trofej prvýkrát. Naposledy v roku 2006 boli českou cenou Obal roka ocenené dva výrobky:
pohár na med Delphi a fľaša na minerálnu vodu Szentkirályi.
prix VetropaCK 2010
Najlepšie švajčiarske „biele“
Spoločnosť Schenk SA v Rolle získala v septembri cenu Prix
Naefovi, zástupcovi rodiny Naefovcov, majiteľovi Château
Vetropack 2010 so svojím „Château de Mont-sur-Rolle 2009
de Mont-sur-Rolle.
Grand Cru Vaud AOC“. S počtom bodov 91,4 sa stal tento
výrobok najlepšie hodnoteným Chasselas súťaže a zároveň
V roku 2010 bola cena „Prix Vetropack“ prvýkrát udelená
víťazom kategórie Švajčiarske biele vína. Cena bola odo-
najlepšie hodnotenému vínu bielej švajčiarskej hlavnej od-
vzdaná pri príležitosti slávnostného soaré v Zürichu spoločne
rody po tom, čo bola táto žiadaná trofej doposiaľ vyhradená
Andrému Fuchsovi, riaditeľovi firmy Schenk SA, a Frédéricovi
červeným odrodám.
Vetrotime
2/2010
Cena za vývoj individuálneho dizajnu vrátane foriem na
výrobu dáva víťazovi opäť príležitosť predstaviť sa na trhu s
exkluzívnym modelom fľaše.
Vinárstvo Château de Mont-sur-Rolle patrí k asociácii Clos,
Domaines & Châteaux, od ktorej spoločnosť Schenk SA nakupuje veľkú časť hrozna, spracováva ho na víno a predáva na
trhu. Z tohto dôvodu venuje spoločnosť Schenk SA získanú
cenu tejto asociácii, ktorá spoločne s odborníkmi zo spoločnosti Vetropack vytvorí nový dizajn fľaše.
F ľa Ša „prix- V etr opa C K 2 0 0 8 “
Teraz v obchodoch
Keď sa podarí dosiahnuť individuálny dizajn fľaše, prichádza nadšenie a
radosť. Najmä ak z toho profituje celý región.
Na konci leta roku 2008 získal Merlot „Agra-Collina d'Oro“ od spoločnosti Azienda
Vitivinicola Pelossi & Co, Pazzallo uznávané ocenenie „Prix Vetropack“. Sacha Pelossi
umožnil participovať na svojom úspechu celému regiónu, presnejšie celej asociácii
„Associazione viticoltori vinificatori ticinesi“ (AVVT). V úzkej spolupráci s dizajnérom
spoločnosti Vetropack vo Švajčiarsku navrhol spoločnú fľašu pre celú asociáciu.
individuálna a napriek tomu jednotná
Východiskom pre návrh bola viac než 100-ročná tessinská fľaša na víno z pivníc
Pelossi a tvar Bordeaux v Európe. Spojením a ďalším vývojom oboch týchto prvkov
vznikla regionálna identita. Fľaša AVVT vo farbe cuvée sa vyznačuje svojimi čistými
a elegantnými líniami a „tessinským ústím“. Vďaka nápisu v reliéfe je nezameniteľná.
Vyčítať z neho môžeme odkaz na vinárov združených v asociácii „l’arte di coltivare
il vino“, ako aj na jej webové stránky „viticoltori.ch“. Umiestnenie gravúry v spodnej
časti fľaše ponecháva veľký priestor pre individuálnu etiketu jednotlivých vinárov.
od rysovacieho stola do pultov predajní
Od apríla 2010 stojí fľaša AVVT, plnená regionálnymi vínami, v predajných regáloch. Jej prvá veľká prezentácia sa však konala už v novembri 2009. Vtedy oslavovala asociácia svoje 25-ročné jubileum vzniku a fľaša bola prvýkrát verejnosti
predstavená v Lugane – ako sa na fľašu vína patrí: ako zlatý klinec degustácie.
7
8
Vetrotime
2/2010
Če r stV é
Limona – plná chuť
v ľahkom skle
Ovocná šťava Limona má chuť zrelých citrónov a limetiek a obsahuje
iba malé množstvo kysličníku uhličitého. Nápoj neobsahuje ani konzervačné, ani prídavné látky. Preto sa výrobca Obala Grupa v Chorvátsku rozhodol pre zelenú sklenenú fľašu so závitovým uzáverom, ktorá
nielenže chráni ovocnú šťavu, ale vďaka svojej farbe tiež symbolizuje
„prirodzenosť“.
Tvar fľaše je konštruovaný pre výrobu NNPB (strana 4). Tento postup
zaisťuje nízku hmotnosť fľaše, ktorá pri obsahu 250 ml predstavuje iba
165 gramov.
Obala Grupa distribuuje v Chorvátsku známe značky, okrem iného
Orangina, Campari Gruppo, San Pellegrino a mnoho ďalších. Od roku
2010 prináša podnik na trh aj vlastné nápoje. K nim patrí tiež ovocná
šťava Limona, ktorá sa v Chorvátsku, Slovinsku, Bosne a Hercegovine,
Srbsku a Čiernej Hore teší už teraz – krátko po zavedení – veľkej
obľube.
trH
Vetrotime
2/2010
so silnýM reVoM
Pre leva v každom mužovi
Na objednávku spoločnosti Carlsberg Srbsko definovalo viac než desaťtisíc mužov atribúty ideálnej pivovej fľaše. Výsledky tejto rozsiahlej ankety vyhodnotila a realizovala
londýnska agentúra „Design Bridge“. Vznikli dve unikátne sklenené fľaše: vratná fľaša
500 ml a nevratná fľaša 330 ml. Obe fľaše vyrobené v chorvátskej sklárni Vetropack
Straža zaručujú čistý pôžitok z piva. Vďaka ľahkému zúženému tvaru sedí fľaša perfektne v dlani. Okolo fliaš sa vinú klasy jačmeňa. Na prvý pohľad je obsah viditeľný a
citeľný: Lav Pivo (Levie pivo) – chutné Plzenské. Základná modrá farba etikety na krku a
bruchu fľaše ostro kontrastuje so zelenou farbou fľaše.
Nič, ale vôbec nič nepripomína „starý“ obal – s výnimkou dobrého a obľúbeného obsahu. „Lav“ sa na trhu objavuje už viac než 100 rokov a patrí k najpopulárnejším značkám piva v Srbsku. Aby to tak aj zostalo, to zaistil pivovar kompletne novým dizajnom
sklenenej fľaše: pretože to, čo dobre chutí, musí byť potešením aj pre oko a ruku.
la Baronie
Ušľachtilosť zaväzuje
Rovnako elegantná a kvalitná ako víno, ktoré produkujú členovia švajčiarskeho
spolku „La Baronnie du Dézaley“, je tiež nová fľaša na ich víno. Pretože ušľachtilosť
zaväzuje.
Vedomie špecifickosti a veľký potenciál dozrievania vín Dézaley Grand Cru prinútili
v roku 1995 tucet iniciatívnych švajčiarskych výrobcov vína zameraných na kvalitu
vína z kantónu Waadt k založeniu spolku „La Baronnie du Dézaley“. Jeho členovia
sa zaväzujú dodržiavať pravidlá spoločne stanovenej charty kvality. Preto je názov
„La Baronnie du Dézaley“ nepopierateľnou známkou kvality pre Chasselas ponúkané
ako „Dézaley – Grand Cru“.
Ušľachtilá kvapka v ušľachtilom skle
Už po 4 rokoch od svojho založenia v roku 1999 vyvinula spoločnosť Vetropack pre
„La Baronnie du Dézaley“ špeciálnu waadtlandskú fľašu 0,7 l vo farbe cuvée pre
ich Dézaley. Prednedávnom bola táto fľaša „modernizovaná“. Nové víno „Baronnie
Vaudoise“ má rovnako ako jeho predchodca nápis „La Baronnie du Dézaley“, ktorý
je však teraz vsadený do pásky. To opticky zosilňuje gravúru a zvyšuje jej hodnotu.
Bez toho, aby sa zmenil charakter fľaše, bolo mierne upravené aj jej ústie.
Nové víno „Baronnie Vaudoise“ sa vyrába od marca 2010 a je už v predaji v
obchodoch.
9
10
Vetrotime
trH
2/2010
Če sKá repUBl iK a
Dojčenská voda „Aqua Anna“ v sklenenej fľaši
Dojčenská voda, tak sa nazýva voda, ktorá je špeciálne vhodná na prípravu každej výživy pre dojčatá a malé
deti. V Českej republike sa teraz po ponúka značka „Aqua Anna“ opäť v sklenených fľašiach.
Karel Findejes, riaditeľ firmy Aqua Nova objasnil pre časopis Vetrotime, prečo stáča dojčenskú vodu „Aqua Anna“
(opäť) do sklenených fliaš.
Váš podnik stáča špeciálnu vodu vhodnú na
prípravu výživy pre dojčatá a malé deti do sklenených fliaš. Z akého dôvodu?
Sklo patrí už tisícročia k ideálnym obalom pre hodnotné
nápoje. Neovplyvňuje svoj obsah. Nemusíme sa preto obávať, že zo skla prejdú do našej vody akékoľvek látky. Naša
dojčenská voda bola prvá na českom trhu. Sme solídnym
výrobcom a považujeme preto za svoju povinnosť ponúknuť
zákazníkom aj solídny obal.
je „dojčenská voda“ v skle novinkou?
Nie, náš podnik začal už v roku 1993 so stáčaním do
sklenených fliaš. Zdalo sa, že je to najlepší variant, čo
potvrdzovali tiež prieskumy trhu. Bohužiaľ sa však potom
presadili iné druhy obalu.
prečo?
Z môjho pohľadu bola pre tento vývoj rozhodujúca hmotnosť. Vtedy sme zvolili sklenené fľaše s objemom 1 liter.
Skláreň Vetropack Moravia Glass v Kyjove vyrába pre
To znamená, že naplnená fľaša vážila 1,5 kg. To bolo
podnik Aqua Nova sklenené fľaše pre značku „Aqua
priveľa, pretože v tom čase neexistovali v našej krajine
Anna“. Táto dojčenská voda sa čerpá z chráneného
žiadne supermarkety. Nakupovanie bolo ešte veľmi kompli-
podzemného jazera. Vodný prameň rovnakého mena
kované: človek musel bežať do rôznych obchodov a vláčiť
je jedným z mála v Českej republike, ktorý spĺňa prísne
mnoho nákupných tašiek domov – tu hralo 1,5 kg navyše
požiadavky na vodu pre výživu dojčiat a malých detí. Viac
veľkú rolu.
než 50 rokov kontroluje a stráži štát kvôli vynikajúcemu
zloženiu tejto hlbinnej vody kvalitu prameňa. „Aqua Anna“
Čo ste si z toho vzali ako ponaučenie, alebo inak
sa pred stáčaním neupravuje: Aqua Nova dokonca upus-
povedané, čo ste teraz urobili pri novom uvedení
tila od úpravy dovoleným UV žiarením.
vody „aqua anna“ v skle inak?
Voda Aqua Anna má optimálnu mineralizáciu: 324 mg/l
vyvinuli fľašu z odľahčeného skla, ktorá má optimálny
Spoločne so spoločnosťou Vetropack Moravia Glass sme
(odporúčaných je 250 – 500 mg/l). Má ideálny obsah
pomer medzi obsahom a hmotnosťou. Naša nová fľaša
vápnika (71 mg/l) a nízky obsah sodíka (0,885 mg/l), čo
váži po naplnení sotva jeden kilogram. Celkové balenie sa
je pre dojčatá a malé deti veľmi dôležité.
skladá zo šiestich fliaš – teda dokopy necelých šesť kilogra-
Vetrotime
2/2010
mov. To je „únosné“, pretože nákupné zvyklosti sa medzi-
u nás online (www.aquaanna.cz) a nechá si dodať „Aqua
tým zmenili. Veľké nákupy sa vybavujú s autom, čo mnohé
Anna“ až do domu.
uľahčuje. A kto si praje ešte väčší komfort, objedná si vodu
Ďakujeme za rozhovor, pán Findejes.
Ča s ČajU
Pôžitok z čaju bez veľkých nákladov
Od polovice septembra nájdu rakúski milovníci čaju v regáloch supermarketov ozajstnú novinku: čajový sirup v sklenenej fľaši, ktorý zaručuje
pri každej šálke aromatický pôžitok z čaju. Vybrať si môžete z deviatich
rôznych variantov príchutí.
Spoločnosť Vetropack vyvinula pre túto inováciu
špeciálnu fľašu s obsahom 220 ml. Vďaka vynikajúcim materiálovým vlastnostiam chráni sklo
arómu čajového sirupu, vysoká kvalita zostáva
zachovaná aj po dlhšom skladovaní. Transparentné biele sklo pritom dokonale zvýrazňuje
chutné a lákavé farby rôznych príchutí.
Tirolský rodinný podnik Darbo je aj za hranicami
Rakúska preslávený svojimi kvalitnými džemami, ovocnými sirupmi, ovocnými desiatami,
kompótmi a špecialitami z medu. Čajové sirupy
sú svetovou novinkou a dokonale sa hodia do
palety výrobkov. Vysoko koncentrovaný čajový
sirup môžete dávkovať individuálne a stačí ho
iba zaliať horúcou alebo teplou vodou… A čaj je
pripravený na konzumáciu. Lúhovanie vrecúška
a čakanie, kým bude dosiahnutá ideálna teplota
na pitie, je minulosťou. Tiež už nemusíte riešiť
otázku, kam s použitým vrecúškom.
Vďaka rýchlej a jednoduchej príprave a intenzívnej chuti čaju sú čajové sirupy Darbo jedinečné. Sklenený obal od spoločnosti Vetropack zaistí, aby bol koncentrát vyrobený bez aromatických
látok, farbív a konzervačných látok uchovaný v čerstvom stave ako
v trezore.
11
12
Vetrotime
trH
2/2010
Ve n Usia
Charakter má štýl
Ten, kto doposiaľ veril, že „Venusia“ je meno
juhotalianskeho mesta, asteroidu alebo motýľa – má síce pravdu, ale ešte nepozná novú
fľašu od spoločnosti Vetropack, ktorá sa tiež
pýši týmto názvom.
Na objednávku talianskych vínnych pivníc
Cantine CECI S.p.A vyrába švajčiarsky
nevyrovná. Farba skla feuille morte zdôrazňuje rýdzu
minimalistickú úpravu fľaše. Iba samolepiaca etiketa
a decentná visačka na hrdle odkazujú na výrobcov a
opisujú perlivé víno. Viac nie je treba, pretože obal
aj obsah hovoria sami za seba!
Vínne pivnice Cantine CECI S.p.A. majú svoje
korene v roku 1938, keď si krčmár Otello
závod skupiny Vetropack St-Prex celkom
Ceci postupne získaval slávu svojím tmavým
osobitú fľašu na šumivé víno 0,75 l pre
vínom Lambrusco rosso. V priebehu času
Otello Nero di Lambrusco.
sa z malého vinárstva stal etablovaný
podnik s nespočetnými referenciami kvality.
Základ fľaše tvorí základný kvadratický
Výnimočnosť vína Lambrusco však zostala a
tvar, ktorý kónicky prechádza do zaob-
jeho charakter zdokonaľuje dizajn sklene-
lených ramien. Tým vzniká nanajvýš ele-
nej fľaše.
gantná silueta, ktorej sa len tak hocičo
Ve tropaCK Mora V ia G la s s
Rekonštruovaná taviaca vaňa na zelené a hnedé sklo
vzduch predhrieva v regeneratívnom systéme. Taviaca
plocha novej vane je 130,5 m2, kapacita tavenia 350
ton za deň. Podiel sklenených črepov môže byť viací než
40 percent. Túto vaňu dopĺňa nové zariadenie – filter na
elektrostatické odlučovanie prachu, čo prispieva ďalej k
aktívnej ochrane životného prostredia. Samozrejme, táto
príležitosť poslúžila aj na modernizáciu výrobných liniek
do najmodernejšieho technologického stavu.
Oficiálny začiatok prevádzky rekon‰truovanej taviacej
vane bol 19. októbra (po redakčnej uzávierke tohto
vydania časopisu). V súčasnosti máme preto k dispozícii
V českej sklárni bola na jeseň uvedená do prevádzky novo
iba obrazové materiály, ktoré ukazujú vaňu vo výstavbe.
rekonštruovaná regeneratívna U –plamenná taviaca vaňa
Fotografie „vane v prevádzke“ a slávnostné otvorenie
na zelené a hnedé sklo. Pre úsporu energie sa spaľovací
prinesieme v ďalšom vydaní.
Vo FirMe
Vetrotime
2/2010
„Poháňa ma vnútorný nepokoj“
Dôležitá obchodná divízia Švajčiarsko/Rakúsko má nového riaditeľa: toto vedenie prevzal od 1. novembra 2010
pán Johann Reiter. Zároveň bol tento inžinier ekonómie menovaný za člena vedenia.
Stálosť, transparentnosť, opätovná využiteľnosť a teplota
júcemu zamestnávateľovi verný 34 rokov – „ale aj za ten
– tieto slová spontánne napadnú Johanna Reitera, keď
dlhý čas som bol v pohybe!“ Pán Reiter sa vypracoval zo
počuje pojem sklo. „Sklo je fascinujúci materiál“, hovorí.
sústružníka a frézara až na inžiniera ekonómie a vedú-
Svoj doterajší profesijný život síce Johann Reiter strávil
ceho obchodného úseku a vo svojej poslednej funkcii bol
v oceliarskom priemysle, avšak medzi
oceľou a sklom je mnoho paralel: „Oba
produkty sa vyrábajú zahrievaním. To si
vyžaduje vysokú presnosť procesu – pre
dosiahnutie požadovaných materiálo-
často na cestách – v sesterskom podniku
Johann Reiter, vedúci
obchodnej divízie Rakúsko/
Švajčiarsko:
„Sklo je fascinujúci materiál.“
vých vlastností je rozhodujúce chemické
optimalizovanie prídavných látok a cielené ochladzovanie.“
v Brazílii a Švédsku aj u zákazníkov v
Číne, Rusku, USA a v Iráne. Početné kontakty spájajú Rakúšana aj so Švajčiarskom. Hovorí: „Rokovanie so Švajčiarmi
ma vždy tešilo.“ Keď to čas dovolí,
hľadá Johann Reiter kompenzáciu na horskom bicykli, na
lyžiach, motocykli, alebo pri tanci so svojou partnerkou.
Johann Reiter bol už pred svojím nástupom do tejto funkcie
presvedčený, že by sa v spoločnosti Vetropack cítil dobre.
„Vo firme Vetropack som sa zoznámil s podnikom, ktorý je
dobre štruktúrovaný a vedený, ktorému zostávajú zamestnanci dlho verní, a ktorý prezentoval skvele pripravené
ukazovatele“, spomína si na svoje prvé dojmy. V jeho
obchodnej divízii sú tri úspešne operujúce sklárne: obe
rakúske sklárne v Pöchlarne a Kremsmünstri a tiež švajčiarska skláreň v St-Prex. Pri návšteve týchto troch závodov
konštatoval pán Reiter: „Od firmy Vetropack sa môžem
naučiť veľa nového, ale môžem jej tiež odovzdať veľa
svojich skúseností!“
Vo svojich 50 rokoch má mnoho záujmov a hovorí:
„Poháňa ma vnútorný nepokoj.“ Tento výrok najprv trochu
udivuje, pretože Johann Reiter zostal svojmu predchádza-
13
14
Vetrotime
e UrÓpa
2/2010
noV á Štúdia
Sklenené obaly sú v Európe v kurze
88 % spotrebiteľov po celej Európe dôveruje obalom
zo skla, ak ide o ich zdravie. Celých 84 % navyše
energicky vyžaduje svoje právo na viac sklenených
obalov v regáloch. Avšak pri mnohých kategóriách
výrobkov nie je, bohužiaľ, hľadanie požadovaného
tovaru zabaleného do skla jednoduché, a to napriek
tomu, že takmer polovica opýtaných by bola ochotná
siahnuť hlbšie do peňaženky. Dokazujú to dve aktuálne štúdie, ktoré boli vykonané v 19 európskych
krajinách, okrem iného aj vo Švajčiarsku, Rakúsku,
na Slovensku a v Českej republike (ďalších 15 krajín
nájdete v odseku: „Štúdia a TNS“).
Absolútna väčšina európskych spotrebiteľov, konkrétne 88
%, je presvedčená, že sklenené obaly dôležitou mierou prispievajú k zdravému spôsobu života. Dve tretiny opýtaných
sa pritom rozhodli pre sklo v piatich rôznych kategóriách s
témou ekologická bezchybnosť a zdravie.
Globálne pôsobiaca spoločnosť pre prieskum trhu TNS vykonala štúdie v roku 2010 z poverenia Európskej federácie
výrobcov obalového skla (FEVE). Oslovených bolo viac než
9 500 spotrebiteľov v 19 krajinách. Výsledok je takýto: od
Belgicka po Veľkú Britániu – pri abecednom poradí krajín
– pozná spotrebiteľ výhody skla vo vzťahu k zdraviu, životnému prostrediu a chuti. Väčšina európskych spotrebiteľov sa
však zároveň sťažovala, že v regáloch nachádza príliš málo
produktov balených v skle.
čených, že sklenené fľaše a poháre najlepšie zachovajú
pôvodnú chuť potravín a nápojov a 72 % dáva prednosť
jasné výhody skla
sklu, pretože je dobré pre životné prostredie a je možné ho
Kvalita potravín nezávisí iba od samotného výrobku, ale
najlepšie recyklovať.
dôležitú rolu hrá tiež obal. Sklo tu môže bodovať veľkými
výhodami v prospech zdravia, pretože prakticky nedovolí
Viac obalového skla na zozname želaní
žiadnu interakciu s inými látkami a je pachovo a chuťovo
84 % opýtaných spotrebiteľov si praje vo svojich obchodoch
neutrálne. Sklo je vynikajúcou bariérou pre všetko, čo by
viac potravín a nápojov balených v skle a 42 % by tiež
mohlo ovplyvniť vitamíny a čerstvosť potravín. Na to sa spo-
bolo ochotných za to viac zaplatiť. Spotrebiteľom nie je obal
lieha 83 % európskych spotrebiteľov, pri ktorých na otázku,
ľahostajný. Naopak, boli by ochotní svoje požiadavky na
v akom obale najradšej zdravo uchovávajú svoje potraviny a
viac „produktov v skle“ uplatniť aj voči výrobcom, obchodom
nápoje, znela odpoveď: sklo.
a úradom.
Podľa štúdie uvádzajú konzumenti ešte ďalšie dôvody, ktoré
nothing to Hide – sklo nič neskrýva
hovoria v prospech skla: 88 % opýtaných preferuje sklo,
Pred niekoľkými týždňami spustila Európska federácia
pretože je to dobré pre životné prostredie, 87 % je presved-
výrobcov obalového skla (FEVE) kampaň „Nothing to Hide“,
Vetrotime
2/2010
napokon, vedeli ste, že…
6 ďalších zaujímavých informácií k téme obalové sklo:
– 85 % Európanov by nikdy neoslavovalo osobitnú udalosť
bez skla ako obalu pre kulinárske lahôdky.
– Sklo je jedným z veľmi mála obalových materiálov, ktoré je
možné opätovne využiť na 100 % v uzatvorenom materiálovom obehu bez akejkoľvek straty kvality.
– Dnes sú sklenené obaly zhruba o 40 % ľahšie než pred
20 rokmi.
– Použitie črepov pri výrobe skla vyžaduje o 40 % menej
energie než výroba výhradne z primárnych surovín.
– V roku 2009 sa v Európe vďaka recyklácii skla ušetrilo
pretože sklo nič neskrýva. V 12 európskych krajinách, okrem
13,8 milióna ton primárnych surovín. To znamená
iného aj vo Švajčiarsku, Rakúsku, na Slovensku a v Českej
enormné zníženie CO2 – porovnateľné so znížením CO2,
republike sa môžu záujemcovia niekoľkonásobným kliknutím
ktoré by sa dosiahlo, keby na našich cestách jazdilo o
na webových stránkach informovať o výhodách skla.
4 milióny automobilov menej.
Presvedčte sa sami, budete prekvapení. Tu sú adresy:
– Najčastejšie sú do skla balené tieto výrobky: dojčenská vý– Švajčiarsko: www.nothingisgoodforyou.ch
živa, biopotraviny, víno, pivo, likéry, džem, želé, omáčky,
– Rakúsko: www.nothingisgoodforyou.at
mlieko, šťavy a zelenina.
– Slovensko: www.nothingisgoodforyou.sk
– Česká republika: www.nothingisgoodforyou.cz
– medzinárodne: www.nothingisgoodforyou.com
Štúdia a tns
o hnutí Friends of Glass
Európsku štúdiu k obalovému sklu vykonala v auguste a
Friends of Glass je európske spotrebiteľské fórum, ktoré sa
septembri 2010 spoločnosť TNS v 19 krajinách: Belgicko,
zameriava na právo spotrebiteľov na potraviny a nápoje
Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Taliansko,
v sklenených obaloch. Združujú sa tu všetci, pre ktorých je
Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko,
sklo jasnou voľbou – pre seba, svoje rodiny a pre životné
Rakúsko, Grécko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švaj-
prostredie. Iniciatívu Friends of Glass založila v roku 2009
čiarsko, Turecko a Veľká Británia. Opýtané osoby mali
Európska federácia výrobcov obalového skla (FEVE) ako
minimálne 18 rokov a predstavovali profil naprieč obyva-
reakciu na ním objednanú štúdiu. Táto štúdia dokazuje, že
teľstvom danej krajiny.
74 % európskych spotrebiteľov preferuje sklo pre balenie
Viac informácií o medzinárodnej spoločnosti pre prieskum
svojich potravín a nápojov.
trhu TNS nájdete na adrese: www.tnsglobal.com.
15
16
Vetrotime
oslaV y
2/2010
j UBil eUM
150 rokov spoločnosti Vetropack Straža
Dňa 2. októbra 2010 oslávila spoločnosť Vetropack Straža 150-ročné jubileum a zároveň i otvorenie mosta
medzi závodom v chorvátskom Hume na Sutli a skladom hotových výrobkov v slovinskom Rogatci.
História spoločnosti Vetropack Straža je príkladom úspe-
spoločenského systému, občiansku vojnu, transformáciu a
chu. Je to príbeh ľudí, ktorí v súčasnosti stavajú mosty – a
privatizáciu, zmenu majiteľov. Podnik Straža zvládol najťaž-
to i doslova – pretože ich spája spoločné nadšenie: sklo.
šie časy, rástol a prosperoval, zväčšoval sa a modernizoval.
Začalo to pred 150 rokmi…
straža a Vetropack
V roku 1860 založil nemecký priemyselník Michael von Po-
Na konci roku 1993 uzavreli spoločnosti Straža a Vetro-
schinger na úpätí lesnatého kopca Taborsko pri riečke Sutla
pack zmluvu o spolupráci. O tri roky neskôr, v roku 1996,
lesnú skláreň. Pomenoval ju „Straža“.
prevzala spoločnosť Vetropack väčšinový podiel chorvátskej
Hoci skláreň v Hume prežívala dobré i zlé časy, neustále
zovaní odborníci – dobre zmýšľajúci a vždy srdeční. Dnes
rástla a bola od začiatku hnacím motorom ekonomického a
patrí Vetropack Straža neodmysliteľne ku skupine Vetro-
spoločenského rozvoja regiónu. Najväčší rozmach zazna-
pack. Je to skláreň, ktorá sa vo svojej technológii a kvalite
menal podnik v ostatných 20 rokoch. Počas tohto relatívne
hotových výrobkov môže porovnávať s tými najlepšími
krátkeho obdobia prežil podnik osudové udalosti: rozpad
výrobcami skla v Európe. Pokiaľ by sme firmu Vetropack
Juhoslávie, stratu trhu, osamostatnenie Chorvátska, zmenu
Straža posudzovali podľa mnohých ocenení, ktoré v predo-
sklárne. S firmou Vetropack prišli aj ľudia, dobre organi-
Vetrotime
2/2010
Po slávnostnom otvorení mosta pozdravil Dragutin Špiljak
hostí v slávnostne bielo a modro vyzdobenej továrenskej
hale. Claude R. Cornaz odovzdal pozdravy spoločnosti
Vetropack Holding a potom obaja prezidenti zablahoželali podniku k okrúhlym narodeninám. Oslava prebehla v
príjemnej atmosfére, s hudobným bluesovým sprievodom
Hrvatsko Zagorje – to bola ďalšia príležitosť na upevňovanie
šlých rokoch získala, patrí tento podnik k najúspešnejším v
dobrých a priateľských obchodných vzťahov. Nasledujúci
Chorvátsku.
deň, v nedeľu, sa otvorili brány podniku pre obyvateľstvo;
výrobu skla si nechalo predviesť viac než 1 200 ľudí.
Zdieľaná radosť – dvojnásobná radosť
Pri príležitosti oslavy 150. narodenín nadelila spoločnosť
Vetropack Straža svojmu pracovisku Hum na Sutli krásny
darček: miestna pohotovosť dostala moderné lekárske prístroje, ktoré umožňujú lepšie ošetrenie pacientov. Ďalej bol
renovovaný, rozšírený a doplnený Vetro-Park, zelený areál
obľúbený u mládeže i seniorov. Obyvatelia Humu na Sutli
oceňujú tento park ako miesto stretávania na hry a odpočinok.
sviatok s premostením
Samotná oslava jubilea sa konala 2. októbra 2010. Spoločnosť Vetropack Straža pozvala približne 500 hostí – napríklad zákazníkov a dodávateľov zo všetkých častí bývalej
Juhoslávie, z Talianska, Nemecka, Moldavska, Rakúska,
Slovenska a Českej republiky. Popri obchodných partneroch
sa oslavy zúčastnili aj zástupcovia z oblasti ekonómie a
politiky, inštitúcií a miestnej samosprávy.
Čestnými hosťami boli chorvátsky prezident Dr. Ivo Josipović
a jeho kolega zo Slovinska, Dr. Danilo Türk. Slávnostne
otvorili most cez hraničnú reku Sutla, ktorý spája podnikový
areál spoločnosti Vetropack Straža so skladom hotových
výrobkov v susednom slovinskom Rogatci. Obaja prezidenti
sa stretli uprostred mosta a prestrihli tu slávnostnú pásku.
Teraz už nie sú nutné žiadne okľuky a obchádzky, aby sa
zamestnanci dostali do svojho vlastného skladu. Posledná
cesta cez oficiálnu a verejnú hranicu sa uskutočnila v sobotu
2. októbra okolo 10. hod. Claude R. Cornaz, CEO skupiny
Vetropack, a Dragutin Špiljak, predseda predstavenstva
Vetropack Straža, si nenechali túto poslednú „jazdu cez
colnicu“ ujsť a tiež sa jej zúčastnili.
17
18
Vetrotime
tre nd
2/2010
Jemne rozomletý prášok je jemný ku koži – ale tvrdý k baktériám.
s Klo V K oZMetiK e
Pre číru pleť
Sklo je kvalitný materiál, ktorý hygienicky, chuťovo neutrálne a sympaticky obaľuje drahocenné potraviny.
Tým však nie sú možnosti jeho použitia ani zďaleka vyčerpané. Už niekoľko rokov stavia kozmetický priemysel na výhody skla: zvyšuje početné produkty so skleneným púdrom.
Sklo a pleť? Toto spojenie asociuje spontánne predo-
strane chráni kožu pred agresívnymi okolitými vplyvmi a na
všetkým nebezpečenstvo: kto si ani raz neporezal kožu
druhej strane ju ošetruje. Nanočastice zo skla pôsobia na
o sklenenú črepinu? V skutočnosti môže však byť sklo pre
kožu protizápalovo a antimikrobiálne: usmrcujú baktérie
kožu veľmi prospešné – preto pracuje kozmetický priemysel
spôsobujúce zápach bez toho, aby zaťažovali kožu. Tento
už roky na použití skla pri svojich výrobkoch.
účinok je napríklad veľmi žiaduci v dezodorantoch. Prečo
má sklo bioaktívny účinok, nie je ešte celkom vysvetlené;
sklenený púder usmrcuje baktérie
predpokladajú sa súvislosti s mechanizmami pH a osmotic-
Kombinácia skla a kozmetiky nie je ani zďaleka taká
kým tlakom.
podivná, ako by sa mohla javiť. Napokon, sklo je predsa
prírodný produkt. Vyrába sa zo surovín ako kremík, sodík,
náročná výroba
vápnik a fosfor – a každá z týchto látok sa tiež vyskytuje v
Sklo, ktoré má rozvíjať požadovaný kozmetický účinok, sa
ľudskom tele. Môžeme teda tvrdiť, že spojenie skla a ľud-
rozomelie na jemný prášok. Je biely a na dotyk je rovnaký
ského tela je celkom prirodzené. Vedci skutočne objavili, že
ako zásyp pre dojčatá. Jeho častice sú veľké päť tisícin
sa rôzne minerály v skle spájajú do zmesi, ktorá na jednej
milimetra, teda 25-krát jemnejšie než ľudský vlas. Výroba
Vetrotime
2/2010
Bioaktívny sklenený prášok posilňuje nechty a usmrcuje baktérie spôsobujúce zápach.
kozmeticky použiteľného skleneného prášku sa riadi zvlášt-
zubných výplní, ktoré sa používajú po vŕtaní kazov, obsa-
nymi pravidlami. Po prvé, musí byť zmes základných látok
huje sklenený prášok. Hneď niekoľko faktorov predurčuje
v presnej rovnováhe; po druhé, musí byť práca pri jeho
sklo ako náhradu amalgámu: je možné ho dobre farbiť, má
výrobe obzvlášť čistá, aby bol sklenený prášok chránený
enormnú odolnosť proti tlaku a je veľmi dobre znášanlivé.
pred škodlivými nečistotami.
Ľudské telo nikdy nevníma bioaktívne sklo ako cudzí materiál. To je tiež dôvod, prečo sklo pri implantátoch stále čas-
lak na nechty pre nechty tvrdé ako sklo
tejšie nahrádza titán a umelú hmotu. Sklo má teda žiarivú
Použitie skla pre kozmetické produkty je ešte v plienkach.
budúcnosť nielen v kozmetike – ale aj v medicíne.
Nová obsiahnutá látka sa testuje predovšetkým v kozmetike
na líčenie, napríklad v červeni na líca alebo očných tieňoch.
Napriek tomu sú niektoré výrobky, ktoré obsahujú sklo, už
na trhu, napríklad pleťové krémy, spevňovače nechtov a laky
na nechty. Vo výrobkoch pre starostlivosť o nechty zásobuje
sklenený prášok nechty nepretržite vápnikom. Tento účinok
už nejaký čas skúšajú čeľustní ortopédi: používajú sklenený
prášok pre urýchlenie liečby kostí a rán u svojich pacientov.
Sklo môže napríklad posilniť čeľustné kosti pred aplikáciou
zubných implantátov.
sklenené zuby
V dentálnom priemysle hrá sklo tiež ešte inú dôležitú, ale
takmer neznámu rolu: mnoho takzvaných kompozitných
Sklo a pleť – prirodzená kombinácia.
19
11/2010 300 sk
Ko n t a Kt n é ad re sy
p r e da j
Švajčiarsko
Telefón +41 44 863 34 34
Fax +41 44 863 34 45
[email protected]
[email protected]
rakúsko
Telefón +43 2757 7541
Fax +43 2757 7691
[email protected]
Česká republika
Telefón +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
slovenko
Telefón +421 32 6557 111
Fax +421 32 6589 901
[email protected]
Chorvátsko, slovinsko,
Bosna-Hercegovina,
srbsko, Čierna Hora,
Macedónsko
Telefón +385 49 326 326
Fax +385 49 341 154
[email protected]
Ukrajina
Telefón +380 4597 313 44
Fax +380 4597 320 77
[email protected]
ostatné krajiny západnej
európy
Telefón +43 7583 5361
Fax +43 7583 5361 225
[email protected]
ostatné krajiny východnej
európy
Telefón +420 518 733 111
Fax +420 518 612 519
[email protected]
Download

Vetrotime 02-2010