4 / 2011
OBSAH
SPRAVODAJSTVO, FURČIANSKE VIANOCE
1
KOMISIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
2
PYROTECHNIKA, PROJEKT SPOTs
T
3
„TRIDSIATINY“ KLUBU DÔCHODCOV, ŠPORT 4
www.kosice-dh.sk
S
TAROSTOVO BILANCOVANIE
ROKA 2011
v rámci nášho Všeobecne záväzného nariadenia. Oplotili sme výbehy medzi ulicami
Z
IMNÁ ÚDRŽBA
CIEST A CHODNÍKOV
Od 20. decembra
Kurská – Lidické námestie a Adlerova a do
2010 je starostom
ostatných sme osadili nové koše, tabule
Kopy snehu dokážu narobiť riadnu neplechu
v zimnom období, ktoré už klope na dve-
mestskej časti Ko-
a tiež sme osadili tabule so zákazom voľ-
re. Správcom všetkých komunikácií (ciest,
šice – Dargovských
ného pohybu psov. Tieto kroky si žiadali aj
chodníkov a schodov) v mestskej časti Koši-
hrdinov Mgr. Jozef
samotní občania. V rámci podpory kultúry
ce – Dargovských hrdinov je mesto Košice.
Andrejčák. Aký bol
na Furči sa v jarných mesiacoch vybudova-
Celkovú údržbu komunikácií zabezpečuje
jeho prvý rok v tej-
lo pódium v parku pri fontáne. Uskutoč-
referát dopravy Magistrátu mesta Košice pro-
to funkcii? Aj o tom
nili sa na ňom viaceré akcie ako napríklad
stredníctvom firmy Kosit. V tejto súvislosti
hovoril vo svojom monológu 31-ročný staros-
Medzinárodný deň detí, vystúpenie ume-
ponúkame občanom sumár dôležitých telefo-
ta Furče. „Napriek nepriaznivej finančnej
leckých škôl, koncert Petra Stašáka. Na bu-
nických kontaktov.
situácii sa nám tohto roku v rámci plánova-
dúci rok pripravujeme spoluprácu s tímom
ných investičných akcií podarilo zrealizovať
EHMK 2013, v rámci ktorej chceme pripra-
Referát dopravy - Magistrát mesta Košice
dvadsať parkovacích miest úpravou zelene
viť na Furči rôzne zaujímavé kultúrne akcie.
055/641 91 77
a osadením polovegetačných tvárnic na
Pravidelne komunikujeme aj s mestskými
Referát dopravy - dispečer
Maurerovej, Dvorkinovej a Tokajíckej uli-
podnikmi a odbornými referátmi Magis-
0903 602 383
ci. Pre deti sme zrekonštruovali dve ihriská
trátu mesta Košice, nakoľko práve tieto
KOSIT - nepretržitá služba
- na Krosnianskej ulici a aj na Buzuluckej
inštitúcie majú mnohé kompetencie a pod
055/727 07 81
ulici, na ktoré sme získali herné prvky z na-
ich patronát patrí napríklad starostlivosť
Stanica Východ mestskej polície
dácie Les Petite Fammes. Som rád, že sa
o všetky komunikácie. Verím, že všetky re-
055/671 61 26
nám podarilo začať s najväčšou investičnou
alizované projekty a akcie prispejú ku skva-
Miestny úrad Mestskej časti Košice –
akciou na Furči, a to výstavbou parku na
litneniu života v našej mestskej časti v pro-
Dargovských hrdinov
okrsku Dargovských hrdinov VIII v lokalite
spech čo najširšej spokojnosti občanov.“
055/671 49 53
nových bytových jednotiek na Krosnianskej
ulici v priestore medzi budovou polície a
gréckokatolíckym
kostolom.
kostolom
Realizácia
parku je v zmysle platného územného plánu
POZVÁNKA
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
a je rozvrstvená na niekoľko etáp. V tomto
Vás pozýva na
parku budú praktické chodníky, parkové
FURČIANSKE VIANOCE
osvetlenie, výsadba, detské herné prvky
a rôzne informačné tabule o našej mest-
Dňa 6. 12. 2011 /utorok/ o 16.00
v parku pri fontáne
skej časti. Túto akciu podporuje aj mesto
Košice, ktoré nám na I. etapu prispelo aj
finančne. V mesiacoch október – november
sa zrealizovala II. etapa výmeny prístreškov
mestskej hromadnej dopravy v sídliskovej
časti mestskej časti a na budúci rok sa osadia prístrešky aj na Sečovskej a Prešovskej
ceste. Zrekonštruovali sa aj výbehy pre psov
Program:
• osvetlenie vianočného stromčeka
• kultúrny program študentov konzervatória
• pozdrav a príchod Mikuláša s plným košíkom darčekov
• starostovský vianočný punč
Tešíme sa na stretnutie pri stromčeku.
Mgr. Jozef Andrejčák
starosta
1
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
4 / 2011
PREDSTAVUJEME KOMISIU NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU,
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
V našom sídliskovom časopise pokračujeme druhou časťou predstavovania jednotlivých komisií Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. O hlavných činnostiach komisie na ochranu verejného poriadku, životného
prostredia a výstavby sme hovorili s jej predsedom Ing. Marekom Bérešom.
„Našimi najdôležitejšími úlohami sú sle-
„Činnosťou komisie sa podieľame na tvorbe
dovanie verejného poriadku v mestskej
a ochrane životného prostredia i starostli-
časti, predkladanie podnetov na zabez-
vosti o verejnú zeleň, sledujeme a kontro-
pečenie poriadku, čistoty v uliciach verej-
lujeme udržiavanie a zlepšovanie stavu ži-
ných priestranstiev mestskej časti a verejne
votného prostredia na území našej mestskej
prístupných miestach, spolu s mestskou
časti, podieľame sa na aktualizácii územné-
políciou podávame podnety na ochranu
ho plánu. Prerokovávame a zaujímame sta-
majetku mestskej časti a jej občanov, navr-
noviská k investičným plánom, zámerom a
hujeme pokuty za priestupky – rušenie noč-
projektom, ktoré sú financované z rozpočtu
ného pokoja, obťažovanie hlukom, zaujatie
mestskej časti, ale aj z iných zdrojov. Po-
a znečisťovanie verejného priestranstva – a
dieľame sa na výberových konaniach, sta-
zaoberáme sa riešením podnetov, sťažností
novujeme technické špecifikácie so zame-
a priestupkov občanov. Vyjadrujeme sa aj
raním na stavebné objekty. Vyjadrujeme sa
k otváracím hodinám rôznych prevádzok
k zásadným návrhom predkladaným Dop-
v mestskej časti,“ rozhovoril sa predseda ko-
ravným podnikom mesta Košice,“ uzavrel
misie na ochranu verejného poriadku, život-
predseda komisie na ochranu verejného po-
ného prostredia a výstavby Marek Béreš.
riadku, životného prostredia a výstavby Ma-
PREDSEDA KOMISIE:
MAREK BÉREŠ
ČLENOVIA KOMISIE:
MARIÁN SIDOR
ANTON MUDRÁK
JOZEF CINKANIČ
MAREK FIRKAĽ
MARIÁN KRASNOVSKÝ
JÁN BENDŽALA
TAJOMNÍK KOMISIE:
MAREK KANDRÁČ
rek Béreš.
V
ÝBEHY PRE PSOV
a následne požiadala mesto Košice o vyčle-
Zelené trávnaté plochy s nechutnými
nenie finančných prostriedkov. „Investičný
psími exkrementami sú takmer každoden-
zámer bol schválený a v zmysle predlože-
ným dôvodom na podnety občanov, s ktorý-
ného a schváleného projektu bude oplotený
mi sa stretávajú pracovníci miestneho úradu.
výbeh Kurská – Kalinovská, zrealizovaný
V zmysle zákona o chove a držaní psov a rov-
bude pás oplotenia na Adlerovej ulici, do-
nako aj vv zmysle
zmysle zákona o
o obecnom
obecnom zriadení
plnia sa odpadkové koše,
koše lavičky a označoa označo
exkrementy do košov vo výbehoch alebo
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice
vacie tabule vo výbehoch a doplnia sa aj ta-
nádob na komunálny odpad, čím prispejú
– Dargovských hrdinov schválilo Všeobecne
bule so zákazom voľného pohybu psov. Psie
ku kultúrnemu a krajšiemu životnému pro-
záväzné nariadenie č. 3/2007, ktoré určuje
exkrementy je možné okrem košov vo výbe-
strediu v našom okolí,“ povedal Ing. Marek
práva a povinnosti vlastníkov psov, pričom aj
hoch umiestniť aj do nádob na komunálny
Kandráč, vedúci oddelenia životného pro-
presne definuje lokality, v ktorých je umožne-
odpad. Veríme, že majitelia psov budú tie-
stredia, výstavby a podnikateľských činností
ný voľný pohyb psov.
to výbehy využívať a taktiež upratovať psie
mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.
Keďže v zmysle schváleného rozpočtu mesta
VOĽNÝ POHYB PRE PSOV
Košice na rok 2011 bolo možné požiadať o fi-
•
•
•
•
•
nančné prostriedky na opravu, modernizáciu
a rekonštrukciu týchto výbehov, mestská časť
Košice – Dargovských hrdinov spracovala investičný zámer s projektovou dokumentáciou
2
lúka medzi Adlerovou ulicou a záhradkárskou oblasťou,
lúka za Clementisovou ulicou (záhradkárska oblasť),
roklina medzi obchodným centrom Torysa a obchodným centrom Ondava,
roklina medzi Kurskou ulicou a Lidickým námestím,
pás okolo muldy medzi Jaltskou a Bielocerkevskou ulicou.
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
P
YROTECHNICKÁ NEUVÁŽENOSŤ
MÔŽE VYJSŤ AŽ NA 165 EUR!
4 / 2011
ti častokrát kúpia pre svoje deti mladšie
poriadku, kde sa v § 7 píše, že na verejných
ako 18 rokov aj zábavnú pyrotechniku II.
priestranstvách je povolené používanie zábav-
Delobuchy, petardy
triedy, pričom si neuvedomujú možné ne-
nej pyrotechniky v posledný a prvý deň roka,
a iné pyrotechnické
bezpečenstvo ohrozenia zdravia a života
čiže 31. decembra a 1. januára. „Pri význam-
„bláznovstvá“ sú tra-
svojich ratolestí,“ poznamenala Magdaléna
ných akciách v iné dni je možné pyrotech-
dičným
Janičkanová, poverená zastupovaním veliteľa
nické predmety používať len na základe vo-
stanice Východ Mestskej polície v Košiciach.
pred udeleného súhlasu príslušnej mestskej
koloritom
obdobia na prelome
kalendárnych rokov.
časti, kde sa akcia bude konať. Pri nerešpek-
Naši tínedžeri sa vy-
Rovnako treba zdôrazniť, že na predaj py-
tovaní Všeobecne záväzného nariadenia
žívajú v nakupovaní
rotechniky II. triedy musí mať predavač od-
môže mestská polícia v zmysle § 47, ods.
týchto predmetov. Maloletí a mladiství do 18
bornú spôsobilosť. „Mestská polícia Východ
1, písm. ch) zákona o priestupkoch udeliť
rokov si však, žiaľ, často neuvedomujú, že zlou
bude počas sezónneho predaja zábavnej
blokovú pokutu až do výšky 33 € a v správ-
manipuláciou s pyrotechnikou môžu ohroziť
pyrotechniky kontrolovať predajcov vo svo-
nom konaní až do výšky 165 €. V prípade
svoje zdravie alebo dokonca aj život. „Zábav-
jom obvode a v prípade zistenia nedostat-
používania pyrotechnických predmetov na
ná pyrotechnika je v zmysle zákona rozde-
kov bude tieto oznamovať Slovenskej ob-
verejných priestranstvách mimo určených
lená podľa sily účinnosti do dvoch stupňov
chodnej inšpekcii,“ upozornila Magdaléna
dní sa môžu občania obrátiť telefonicky na
nebezpečenstva. Pyrotechnické predmety I.
Janičkanová.
tiesňovú linku Mestskej polície Košice, číslo
triedy môžu nadobúdať a používať aj osoby
159, alebo priamo na stanicu Východ Mest-
mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návo-
Netreba zabudnúť, že pyrotechnické predme-
skej polície v Košiciach na telefónnom čísle
de pyrotechnického predmetu zakázané.
ty nie je možné používať počas celých via-
055/6716 126,“ dodala Magdaléna Janička-
Pyrotechnické predmety II. triedy môžu
nočných sviatkov, ale len v presne vymedzené
nová, poverená zastupovaním veliteľa stanice
nadobúdať a používať iba osoby staršie ako
dni, čo upravuje Všeobecne záväzné nariade-
Východ Mestskej polície v Košiciach.
18 rokov. Rodičia možno z nevedomos-
nie mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom
S
sa v súčasnosti postupne nahrádza novými
sídlisku, zapájajú sa do spolupráce s umel-
POTs PREMENA MESTA
A SÍDLISKA
technológiami s výrazne menšími priesto-
cami. Trávia spoločne viac času a naozaj
V Košiciach za ostatné roky pribudlo mnoho
rovými nárokmi, a tak vzniká priestor
majú dosť času na rôzne dialógy. V projekte
zaujímavých miest na kultúrne a spoločen-
priamo uprostred sídliska, ktorý je vhodný
SPOTs sme nezabudli ani na aktivity, vďa-
ské aktivity. Veľa z nich sa nachádza predo-
na realizáciu spoločenských, kultúrnych a
ka ktorým ožívajú zanedbané múry, zadné
všetkým v centre mesta a omnoho menej ich
športových aktivít. Výmenníky sú miestom
strany garáží. Spoločne s divadlom Pôtoň
je v jeho okrajových častiach – teda na síd-
na stretnutia, workshopy, výtvarné dielne,
a Občianskym združením Tucet mapujeme
liskách. A ešte menej v menších mestských
výstavy, premietanie filmov, malé divadelné
život sídlisk, zaoberáme sa ich históriou
častiach. Určite si mnohí položia otázku, či je
a hudobné formy, ale aj na domové schôdze,
a kultúrnym dedičstvom. Vďaka týmto ak-
správne, aby sa všetko dialo len centre mesta,
šachové a šermiarske turnaje, vedecké ka-
tivitám vzniká takzvané dokumentárne
a možno si hneď aj odpovedia, že by bolo fajn
viarne a plánovanie zaujímavých projektov
divadlo, ktoré prináša rôzne príbehy ľudí
vymyslieť spôsob, ako prebudiť život na sídlis-
s umelcami. V projekte SPOTs sa nevenu-
a sídlisk,“ približuje Blanka Berkyová, kto-
kách nášho mesta.
jeme len aktivitám, ktoré prebiehajú vo vý-
rá potvrdila, že v roku 2012 bude do projektu
A práve preto je tu projekt SPOTs.
A práve
SPOTs Možno ho
menníkoch “ vysvetľuje Blanka Berkyová,
menníkoch,
Berkyová
SPOTs zaradená aj mestská časť Košice – DarDar
označiť za jeden z dvoch najdôležitejších pro-
manažérka projektu SPOTs.
govských hrdinov.
jektov realizovaných neziskovou organizáciou Košice 2013, ktorá je založená za účelom
V projekte SPOTs došlo k utvoreniu progra-
naplnenia projektu Košice – Európske hlavné
mov, ktoré podporujú zapájanie sa obyvateľov
mesto kultúry 2013. „Autori pôvodnej myš-
sídlisk do spolupráce s umelcami. „Venujeme
lienky projektu SPOTs vychádzali zo sku-
sa otázkam života znevýhodnených skupín
točnosti, že na sídliskách existujú budovy
obyvateľstva a prinášame informácie o prá-
zastaranej a nevyužívanej infraštruktúry,
ci neziskových organizácií a inštitúcií, kto-
ktorými sú objekty výmenníkových staníc.
ré pracujú s utečencami, bezdomovcami či
Boli postavené v 60-tych a 70-tych rokoch
väzňami. Snažíme sa vytvárať priestor pre
20. storočia a pôvodne slúžili na redistri-
dialóg a spoluprácu medzi generáciami.
búciu tepla pre byty v obytnom súbore. Za-
Seniori spoločne s mladými ľuďmi pripra-
staraná technológia výmenníkových staníc
vujú športové a spoločenské podujatia na
3
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
4 / 2011
„TRIDSIATINY“ KLUBU DÔCHODCOV
Štulajter a Mária Trpáková. Všetci sa sna-
Náš najstarší člen pán Michal Bányasz má
Október
je považovaný za mesiac úcty
žili klub dôchodcov neustále zveľaďovať,
92 rokov a do denného centra si chodí za-
k starším. Na našom sídlisku sme si v tomto
zavádzať do záujmovej činnosti čo najviac
hrať šach. Evidujeme 124 členov a 13 pria-
období pripomenuli aj jedno obzvlášť zaují-
noviniek s úmyslom neustáleho rozširova-
teľov denného centra. Jeho činnosť je naozaj
mavé jubileum – klub dôchodcov na sídlisku
nia členskej základne,“ vraví Margita Rych-
rôznorodá a riadi ju oddelenie sociálnych
Dargovských hrdinov, už pod názvom den-
táriková, vedúca oddelenia sociálnych vecí,
vecí, kultúry a športu Miestneho úradu Ko-
né centrum, totiž oslávil 30. výročie svojho
kultúry a športu mestskej časti Košice – Dar-
šice – Dargovských hrdinov pod vedením
založenia. Založili ho v roku 1981, keď bolo
govských hrdinov.
referentky oddelenia Evy Uitzovej. Snažíme
naše sídlisko nové, mladé a obývali ho rodiny
sa utvoriť dôchodcom v dennom centre čo
s malými deťmi. No aj vtedy sa našla hŕstka
Spomedzi starších členov, ktorí klub navšte-
najoptimálnejšie podmienky na spríjemne-
seniorov, ktorí cítili potrebu schádzať sa, pod-
vujú od jeho založenia až po súčasnosť, spo-
nie voľnočasových aktivít, aby naši seniori
nikať rôzne aktivity zodpovedajúce ich veku a
meňme Jána Bujnovského, Zlaticu Várackú,
prežili jeseň života príjemne v spoločnos-
hľadať si v novom prostredí nových priateľov.
manželov Antona a Gitu Dučaiovcov, manže-
ti svojich priateľov a najbližších. Členovia
„Iniciátorom myšlienky založenia takéhoto
lov Jána a Máriu Vargovcov, Valiku Kvakovú,
denného centra sa zúčastňujú aj na celo-
klubu bol František Pluskal. Prvým vedú-
Zuzanu Račkovú, Helenu Sedlákovú, Helenu
mestských
cim klubu dôchodcov bol Ondrej Kavečan-
Klemovú, Zlaticu Olšavskú, Júliusa Cvika,
Radou seniorov mesta Košice,“ zdôraznila
ský. Klub mal približne štyridsať členov, no
Evu Korpovú, Olinu Barburskú, Agnesu Jer-
Margita Rychtáriková, vedúca oddelenia so-
základňa sa postupne rozrastala. Vo fun-
govú a Jána Haľamu. „Všetci prispeli svojou
ciálnych vecí, kultúry a športu mestskej časti
kcii predsedu klubu sa neskôr objavili Má-
aktivitou a vitalitou k tomu, že denné cen-
Košice – Dargovských hrdinov.
ria Považanová, Viola Čintalanová, Štefan
trum pôsobí v našej mestskej časti dodnes.
STOLNOTENISOVÝ KLUB
STK STADEX KOŠICE
figurujú Juraj Feješ, Július Bacsó, Roman
podujatiach
organizovaných
‹
inzercia
›
‹
inzercia
›
Cisko, František Fekete, Tomáš Kukučka a
Oliver Vaňo.
Kto by mal záujem začať sa venovať stolnému
tenisu, nájde zanietencov z klubu STK Stadex
Košice v telocvični Súkromnej obchodnej
akadémie na Postupimskej 37 vždy v utorok,
štvrtok a piatok večer. Predstaviteľov klubu
môžete kontaktovať aj elektronickou poštou
na adresu [email protected] Profilové
informácie o klube STK Stadex Košice nájDetské centrum
dete na stránke www.dugi.sk.
(detské jasle)
s celodennou starostlivosťou
Na našom sídlisku pôsobí klub STK Stadex
(Pre detičky od 1. do 3. rokov)
Košice, ktorý je účastníkom stolnotenisovej
I. ligy v skupine Východ, čiže hráva v druhej
najvyššej súťaži na Slovensku. „V priestoroch Súkromnej obchodnej akadémie na
Postupimskej 37 máme utvorené výborné
tréningové podmienky. Som Furčan a viem,
že športové aktivity na našom sídlisku
boli roky zanedbávané. Mnohé sa zmenilo
po nástupe nového starostu, ktorý sa nám
snaží čo najviac pomáhať. V klube rozvíjame aj mládežnícku základňu,” vraví pre-
4
‹
inzercia
A - LADY FIT
REDUKČNÉ
REVITALIZAČNÉ
ŠTÚDIO AHA FIT
• Redukčné kurzy • Konzultácie k výžive
• Body forming • Tae-bo • Fit ball
• Pilates • Joga • Zdravotné cvičenie
• Tehuľky • Zumba • Latino-Salsa
zident a tréner seniorov STK Stadex Košice
Exnárova 10, Košice - FURČA
Cyril Vaňo. Na súpiske seniorského tímu
Info: 0907 915 584, www.ahafit.sk
›
Lidické námestie 18, Košice (Furča) areál MŠ
Sme súkromné detské centrum ktoré pracuje nezávisle od MŠ
Čo Vám ponúkame:
Celodennú starostlivosť o Vaše dieťa v čase:
Občasnú starostlivosť na dohodnutú časť dňa:
Odúčanie od nežiaducich návykov:
(plienky, cumlík, závislosť na špecifických veciach)
Na všetky vaše otázky Vám radi odpovieme:
Bc. Asztalosová Jozefína 0949 132 652
Ing. Galovičová Galina 0949 159 977
Môžete nás kontaktovať aj :
e-mail: [email protected]
Informácie o nás nájdete na :
www.kremienok-jaslicky.sk
Občasník mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov.
Výtlačky sú poskytované obyvateľom sídliska Dargovských hrdinov. Náklad 9200 ks. Objednávky inzercie v redakcii.
Osvit a tlač: BEKI design, s.r.o. Grafické spracovanie a úprava: Dávid Szabó, MassMedia, s. r. o.
Evidencia – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Evidenčné číslo periodickej tlače EV 3718/09
Adresa redakcie a administrácie:
Miestny úrad Dargovských hrdinov
Dvorkinova 7, 040 22 Košice
Telefón: 055/671 78 33
Download

4_2011 - Mestská časť KOŠICE