3 / 2011
OBSAH
VÝMENA PLYNOVODOV
1
FINANČNÁ KOMISIA
2
ULIČNÁ LIGA VO FUTBALE
3
FURČIANSKA PIESEŇ
4
ZBIERKA POUŽITÉHO ŠATSTVA
5
FUTBALISTA RÓBERT CICMAN
7
www.kosice-dh.sk
V
ÝMENA PLYNOVODOV
Od začiatku augusta sa na našom síd-
lisku začalo s realizáciou výmeny plynovodov. „Táto výmena je nevyhnutná z dôvodu
ukončenia životnosti existujúceho vedenia
z oceľových rúr a aj z dôvodu z toho vyplývajúcich častých porúch. Nové vedenia
budú z plastových potrubí so storočnou životnosťou, pričom nové potrubie je zároveň
pružnejšie a má väčšiu odolnosť voči vzniku
prasklín vplyvom nerovnomerného sadania
spôsobeného zemným podložím,“ hovorí
Ing. Marek Kandráč, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby a podnikateľských
činností mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov.
I. ETAPA
Po vykonaní zemných prác sa uloží nové ve-
ULICE: Trieda armádneho generála Ludvíka
denie plynovodu z plastových rúr. Následne
Svobodu, Maršala Koneva, Maurerova, Vyšná
po uložení nového vedenia a po jeho funkč-
úvrať, Slivník, Sečovská cesta, Svätej rodiny,
ných skúškach sa pôvodné vedenie odpojí a
Fábryho, Adlerova, Zupkova.
bude sprevádzkované nové vedenie. Po ukon-
II. ETAPA
čení prác by nemalo dochádzať k havarij-
ULICE: Kurská, Kalinovská, Lidické ná-
ným prekopávkam na plynovode, ku ktorým
mestie, Tokajícka, Benadova, Jegorovovo ná-
dochádzalo v poslednom období v mestskej
mestie, Bašťovanského.
časti pomerne často. „Vzhľadom na to, že
III. ETAPA
v tomto prípade ide o dlhší investičný a sta-
ULICE: Jaltská, Postupimská, Kapitána Jaro-
vebný proces na území našej mestskej časti,
ša, Bielocerkevská, Povstania českého ľudu,
prosíme obyvateľov o zhovievavosť a trpez-
Trasa nového vedenia bude rovnobežne ko-
Maurerova, Dvorkinova, Clementisova, Na
livosť,“ zdôraznil na záver Ing. Marek Kan-
pírovať trasu toho pôvodného, bude sa totiž
hore.
dráč, vedúci oddelenia životného prostredia,
ukladať do ryhy hneď vedľa pôvodného vede-
IV. ETAPA
výstavby a podnikateľských činností mestskej
nia. Celková výmena plynovodov bude mať
ULICE: Adlerova, Fábryho, Exnerova, Mar-
časti Košice – Dargovských hrdinov.
štyri etapy. Prvá až tretia etapa už majú prá-
šala Koneva, Krosnianska, Ovručská, Lup-
voplatné stavebné povolenie, štvrtá etapa je v
kovská, Furčianska, Charkovská, Zupkova,
stavebnom konaní.
Buzulucká.
Ing. Marek Kandráč, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby a podnikateľských činností mestskej časti
Košice – Dargovských hrdinov.
Označenie komunikácií a aj realizáciu zabezpečuje Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ako investor a vlastník predmetných
inžinierskych sietí. Realizátorom pre investora bude firma EKO-KONŠTRUKTA PZ, spol. s r.o.
1
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
3 / 2011
PREDSTAVUJEME FINANČNÚ KOMISIU MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
V našom sídliskovom časopise si postupne predstavíme aj jednotlivé komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice
– Dargovských hrdinov, ktoré je zastupiteľským zborom zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi
mestskej časti na štyri roky. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti. Zákon o obecnom
zriadení charakterizuje komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zastupiteľstva.
P
OSLANECKÉ DNI PRE OBČANOV
DO KONCA ROKA 2011
Finančná komisia má medzi komisiami zria-
uznesení miestneho zastupiteľstva a miest-
ďovanými Miestnym zastupiteľstvom mest-
nej rady, na kontrole hospodárenia s majet-
skej časti Košice – Dargovských hrdinov dôle-
kom mestskej časti a s majetkom v správe
žité postavenie, keďže financovanie všetkých
mestskej časti, na kontrole podnikateľskej
skej časti konajú každú stredu (v pracovných
činností mestskej časti je prierezovou činnos-
a investičnej činnosti mestskej časti a na
dňoch) v čase od 15.30 do 16.30 v zasadačke
ťou, ktorá sa dotýka aj činnosti odvetvových
kontrole vybavovania sťažností, oznámení a
Miestneho úradu mestskej časti Košice - Dar-
komisií – sociálnej, verejného poriadku, vý-
podnetov obyvateľov mestskej časti a inter-
govských hrdinov na Dvorkinovej ulici 7.
stavby, kultúrnej a iných. Finančná komisia
pelácií poslancov. Aj keď finančná komisia
Občania majú možnosť prísť za poslancami
je zložená z poslancov miestneho zastupiteľ-
nemá rozhodovaciu právomoc, jej činnosť,
miestneho zastupiteľstva a oboznamovať ich
stva zvolených zastupiteľstvom a pozostáva
či už ako kontrolného alebo iniciatívneho
s rôznymi podnetmi a návrhmi na činnosť
zo šiestich členov. Prevažná väčšina členov
orgánu mestskej časti je pre správne fungo-
v rôznych sférach. Občania majú možnosť v
finančnej komisie má bohaté skúsenosti - sú
vanie mestskej časti, nezastupiteľná.“
osobnom kontakte priamo informovať po-
Poslanecké dni sa pre občanov našej mest-
členmi tejto komisie už viac volebných obdo-
slancov o tom, čo by mohli prípadne zmeniť.
bí.
V nasledujúcej tabuľke ponúkame prehľad
zostávajúcich poslaneckých dní do konca ka-
Hlavné úlohy finančnej komisie zosumari-
lendárneho roka 2011.
zoval jej predseda JUDr. Ladislav Gaura:
„Hlavným záujmom finančnej komisie je
rozpočet ako základný finančný nástroj zabezpečovania ekonomickej politiky miestneho zastupiteľstva v našej mestskej časti.
Vyjadrujeme sa k návrhu rozpočtu našej
mestskej časti, k jeho zmenám, k čerpaniu
rozpočtu za obdobie jednotlivých štvrťrokov a k záverečnému účtu mestskej časti.
Vyjadrujeme sa k nakladaniu s majetkom
mestskej časti – nehnuteľnosťami i hnuteľnými vecami. Vypracovávame stanoviská k návrhom najmä z pohľadu možných
PREDSEDA KOMISIE:
dopadov na hospodárenie mestskej časti.
JUDr. LADISLAV GAURA
Vypracovávame stanoviská k materiálom
predkladaným na prerokovanie orgánom
ČLENOVIA KOMISIE:
mestskej časti k najdôležitejším otázkam
JURAJ GAJDOŠOVCI
života mestskej časti, k ekonomickej čin-
ĽUDMILA HARČÁROVÁ
nosti a investičnej činnosti mestskej časti,
ING. ROMAN KRIŽALKOVIČ
k využitiu miestnych zdrojov. Vypracová-
ING. VLADIMÍR POTEMBRA
vame návrhy a podnety na riešenie najdô-
EDUARD VALKOVSKÝ
ležitejších otázok mestskej časti, ktoré sa
2
predkladajú orgánom mestskej časti. Po-
TAJOMNÍČKA KOMISIE:
dieľame sa na kontrole spôsobu realizácie
ING. VLASTA HAUSOVÁ
14. SEPTEMBER
PhDr. Katarína Čižmáriková
21. SEPTEMBER
Bc. Marek Firkaľ
28. SEPTEMBER
Helena Furiková
5. OKTÓBER
JUDr. Ladislav Gaura
12. OKTÓBER
Ľudmila Harčárová
19. OKTÓBER
Ing. Milena Husťáková
26. OKTÓBER
MVDr. Martin Jánošík
2. NOVEMBER
Mgr. Ľubor Kalafus
9. NOVEMBER
Mgr. Marián Krasnovský
16. NOVEMBER
Ing. Roman Križalkovič
23. NOVEMBER
MVDr. Anton Mudrák
30. NOVEMBER
Ing. Vladimír Potemra
7. DECEMBER
Ing. Matúš Sedlák
14. DECEMBER
MUDr. Ján Sekáč
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
U
3 / 2011
LIČNÁ LIGA VO FUTBALE
„Každý obvod bude reprezentovať mini-
sídlisk mesta Košice, napríklad družstvo
Centrum voľného času Technik – alo-
málne jedno žiacke družstvo. Môžu v ňom
zložené zo susediacich ulíc na každom síd-
kované pracovisko Jegorovo-
byť chlapci a dievčatá, ktoré ku dňu 1. sep-
lisku alebo z dedín. V minulom školskom
vo námestie 5, mestská časť
tembra 2011 nedovŕšia pätnásť rokov. Jed-
roku sa takto zapojilo do súťaže družstvo z
Košice – Dargovských hr-
no družstvo bude tvoriť päť až osem hráčov,
obce Ďurďošík. Podmienkou štartu hráča
dinov, Mestský futbalový
počas zápasu budú môcť byť na ihrisku na-
v tejto súťaži je podanie si žiadosti o prijatie
zväz Košice a Základná
raz okrem brankára aj štyria hráči v poli.
za člena Centra voľného času Technik do 15.
škola na Postupimskej uli-
Ligová súťaž bude súčasťou krúžku uličnej
septembra,“ informuje Mgr. Ladislav Leško,
ci organizujú v školskom roku 2011/2012
ligy Centra voľného času Technik s predpí-
poverený vedením Centra voľného času Tech-
so začiatkom od septembra 2011 „ULIČNÚ
sanými mesačnými poplatkami. Účastníci
nik.
LIGU“ vo futbale detí mestskej časti Košice –
ligy dostanú bonus vo forme jednej pro-
Dargovských hrdinov a mesta Košice. Zápasy
pagačnej hodiny týždenne bez poplatku
sa budú hrať na umelých ihriskách na Exná-
v zariadení Centra voľného častu Technik
rovej ulici, v areáli Základnej školy Ľudovíta
na Jegorovovom námestí. Zúčastniť sa na
Fullu a v zime v telocvični.
tejto ligovej súťaži môžu aj družstvá z iných
NA SÍDLISKU BUDE UTVORENÝCH SEDEM OBVODOV PODĽA ULÍC
INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY
ING. JOZEF KUDERNÁČ
0907 251 196
[email protected]
OBVOD 1: Maurerova, Povstania českého ľudu, Clementisova, Dvorkinova
OBVOD 5: Adlerova, Fábryho, Exnárova
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
TECHNIK – ALOKOVANÉ
PRACOVISKO
JEGOROVOVO NÁMESTIE 5
OBVOD 6: Krosnianska, Ovručská, Lupkovská
055/671 35 01
OBVOD 2: Postupimská, Jaltská, Kapitána Jaroša, Bielocerkevská
OBVOD 3: Jegorovovo námestie, Bašťovanského, Benádova, Lidické námestie, Tokajícka
OBVOD 4: Kurská, Kalinovská
OBVOD 7: Charkovská, Buzulucká, Zupkova
N
OVÉ PARKOVACIE MIESTA
F
URČIANSKA KVAPKA KRVI
Za ostatné dva roky bolo vybudova-
ných na našom sídlisku dovedna 45 nových
Po
mimoriadne
vame všetkých obyvateľov Furče, ktorí spĺ-
vydarenej
akcii
ňajú podmienky pre darovanie a chcú sa
KVAPKA
stať darcami krvi, aby sa zapojili do II. roč-
zorganizovala
níka akcie ‚FURČIANSKA KVAPKA KRVI‘.
V závere augusta sa
mestská časť Košice - Dargov-
Informácie o podmienkach na darovanie
začali práce na ďalšom
ských hrdinov v spolupráci
nájdete na adrese www.cervenykriz-ke.sk.
so Slovenským Červeným
Veľmi radi privítame všetkých záujemcov.
parkovacích
rozširovaní
miest.
parko-
„VALENTÍNSKA
KRVI“,
vacích miest z polo-
ktorú
Národnou
Kto sa chce zapojiť, môže sa prihlásiť na te-
transfúznou
službou
lefónnom čísle 055/6712 077 alebo na e-ma-
Slovenskej
republi-
ilovej adrese sociá[email protected] Verí-
– Dargovských hrhr
ky 24. februára 2011
me že sa na tejto šľachetnej akcii zúčastní
me,
dinov pokračuje vo svojom zámere zvýšiť
v priestoroch Spoločen-
čo najviac ľudí, ktorí si plne uvedomujú vý-
počet parkovacích miest podľa schváleného
ského centra – Kultúrneho
znam tvrdenia, že ľudský život je jednou z
investičného zámeru z roku 2009, kedy sme
strediska na Jegorovovom námestí, prichá-
najbežnejších a pritom najcennejších a naj-
sa do tohto projektu pustili. Ešte do konca
dza ďalší podobný ušľachtilý projekt.
krehkejších vecí na svete,“ hovorí Margita
tohto roka sa zrealizuje výstavba pätnástich
časť Košice – Dargovských hrdinov organi-
Rychtáriková, vedúca oddelenia sociálnych
nových parkovacích miest na uliciach Dvor-
zuje v spolupráci s Národnou transfúznou
vecí, kultúry a športu mestskej časti Košice –
kinova a Maurerova - konkrétne v zelenom
službou Slovenskej republiky II. ročník kam-
Dargovských hrdinov.
vegetačných
krížom
tvárnic.
„Mestská časť Košice
a
páse oproti vchodu č. 16 a na Tokajíckej uli-
pane „FURČIANSKA KVAPKA KRVI“. Naj-
ci. V budúcich rokoch budeme pokračovať
vzácnejší dar, teda krv, môžu darovať všetci
v tomto projekte aj na ďalších uliciach,“ pre-
obyvatelia Furče v pondelok 10. októbra 2011
zradil Ing. Marek Kandráč, vedúci oddelenia
v čase od 8.00 do 12.00 už tradične v priesto-
životného prostredia, výstavby a podnikateľ-
roch Spoločenského
ských činností.
strediska na Jegorovovom námestí 5. „Vyzý-
centra – Kultúrneho
3
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
3 / 2011
PRVÝ ROČNÍK DETSKEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY
„FURČIANSKA PIESEŇ“
V koncertnej sále Súkromnej základnej umeleckej školy na Krosnianskej ulici 6 sa uskutočnil 23. júna 1. ročník detskej
speváckej súťažnej prehliadky „FURČIANSKA PIESEŇ“ pod záštitou europoslankyne Mgr. Moniky Smolkovej a starostu
mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov Mgr. Jozefa Andrejčáka. Vyhlasovateľom a organizátorom súťažnej prehliadky
boli Súkromná základná umelecká škola na Krosnianskej ulici 6 a občianske združenie Mladé talenty.
Ocenenia súťažiacim odovzdávala populárna speváčka Kristína (prvý zľava) a starosta našej mestskej časti Jozef Andrejčák
(druhý sprava).
Absolútna víťazka súťaže, 13-ročná Flávia Gerendová.
V dvoch kategóriách (6-10 rokov, 11-
Krosnianska 6. Spevácke výkony hodnotila
najväčší hit ,Horehronie‘. Tešíme sa na
15 rokov) súťažili žiaci základných škôl
odborná porota - predsedníčkou poroty
II. ročník speváckej súťažnej prehliadky
prevažne zo sídliska Dargovských hrdinov,
bola jedna z najpopulárnejších slovenských
‚FURČIANSKA PIESEŇ‘. Teraz v septembri
ale aj z iných častí Košíc. „Do finále súťaže
speváčok Kristína, členom poroty bol
sa uskutoční na pódiu v parku pri fontáne
postúpilo dvadsaťsedem súťažiacich. Žiaci
hudobný producent a skladateľ Martin
pri obchodnom stredisku Ondava koncert
súťažili s dvoma skladbami, z ktorých
Kavulič, ako aj speváčka a textárka Slávka
najúspešnejších účastníkov tejto súťaže,“
jedna bola pôvodná slovenská pieseň.
Polončáková. Hlavnú cenu a cenu poroty
zrekapituloval
Každého
doprevádzali
získala a absolútnou víťazkou sa stala
informácie o súťaži Vincent Svat, riaditeľ
–
Flávia Gerendová. V závere súťažnej
Súkromnej
prehliadky
Krosnianska 6.
profesionálni
súťažiaceho
hudobníci
učitelia
Súkromnej základnej umeleckej školy,
zaspievala
HLAVNÁ CENA POROTY
FLÁVIA GERENDOVÁ
CENA POROTY
SÚŤAŽIACI OD 6 DO 10 ROKOV: KLAUDIA KOVÁČOVÁ
SÚŤAŽIACI OD 11 DO 15 ROKOV: FLÁVIA GERENDOVÁ
CENA EUROPOSLANKYNE MGR. MONIKY SMOLKOVEJ
SÚŤAŽIACI OD 6 DO 10 ROKOV: ALEXANDRA PASTOROVÁ
SÚŤAŽIACI OD 11 DO 15 ROKOV: TIMEA MAŠČÁKOVÁ
CENA STAROSTU
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
MGR. JOZEFA ANDREJČÁKA
SÚŤAŽIACI OD 6 DO 10 ROKOV: DANIELA MELNÍKOVÁ
SÚŤAŽIACI OD 11 DO 15 ROKOV: VIKTÓRIA SOJKOVÁ
4
Kristína
svoj
všetky
základnej
najdôležitejšie
umeleckej
školy,
CENA RIADITEĽA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
NA KROSNIANSKEJ ULICI VINCENTA SVATA
SÚŤAŽIACI OD 6 DO 10 ROKOV: PETER PAUCHLÍK
SÚŤAŽIACI OD 11 DO 15 ROKOV: DOMINIKA DEMČÁKOVÁ
CENA ZA VÝBORNÝ SPEVÁCKY VÝKON
SÚŤAŽIACI OD 6 DO 10 ROKOV: MARTINA MÚDRA
SÚŤAŽIACI OD 11 DO 15 ROKOV: VIKTÓRIA VALIKOVÁ
CENA ZA DOBRÝ SPEVÁCKY VÝKON
SÚŤAŽIACI OD 6 DO 10 ROKOV: BARBORA FÜLÖPOVÁ,
SOŇA HAVRILOVÁ, SARAH TAKÁČOVÁ, BIBIÁNA VITÉZOVÁ
SÚŤAŽIACI OD 11 DO 15 ROKOV: EMA ŠAŠALOVÁ, EVA VAŇOVÁ, JESSICA OCHMANOVÁ, MICHAELA BENEDIKOVÁ,
SABÍNA BRINSKÁ, DIONÝZ FRÁTER, ANDREA ČULÁKOVÁ,
MATÚŠ FERENČUH, ADAM SKYBJAK
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
I
3 / 2011
HRISKÁ PRE NAŠE DETI
Deti na Furči majú opäť o kúsok lepšie
možnosti na šantenie a zábavu, ktorá k detskému veku nevinnosti bezprostredne patrí.
Naša mestská časť získala v spolupráci s občianskym združením Les Petites Femmes z
poskytnutého finančného príspevku Nadácie
SPP nové herné prvky. Tie boli osadené na
detské ihrisko na Buzuluckej ulici 25. Ihrisko
bude v priebehu jesene ešte oplotené a upravené bude aj okolie a pieskovisko. Rozsiahlou
rekonštrukciou prejdú v septembri detské ihriská na Krosnianskej ulici 13-15. Aj v tomto prípade dôjde k osadeniu nových herných
prvkov, k oprave pieskoviska a k osadeniu nových lavičiek. Čo sa týka celkového oplotenia
ihriska, podľa finančných možností sa tak stane možno ešte v závere tohto roka, určite však
najneskôr na budúci rok.
D
OBÍJANIE BČK V LIDLI
chodného centra LIDL. V pracovných dňoch
JUDr. Zdeňka Schramla ospravedlňuje
Po zrušení stánku na zastávke pri po-
a v sobotu je možné “nabiť si mesačníky” v
za nepríjemnosti, ktoré boli spôsobené
liklinike Východ na dobíjanie bezkontakt-
čase medzi 7.00 - 21.00, v nedeľu 9.00 - 21.00.
dočasným pozastavením dobíjacieho miesta.
ných čipových kariet (BČK) na jazdenie mest-
Vedenie Dopravného podniku mesta Košice
skou hromadnou dopravou bolo zriadené
sa prostredníctvom predsedu predstaven-
nové predajné miesto vo vstupnej hale ob-
stva a generálneho riaditeľa tejto spoločnosti
Z
BIERKA POUŽITÉHO ŠATSTVA
sa následne poskytne sociálne odkázaným
pracovníčky oddelenia sociálnych vecí, kul-
Mestská časť Košice – Dargovských hrdi-
občanom našej mestskej časti, azylovému
túry a športu na telefónnom čísle 055/6712
nov vyhlásila zbierku použitého šatstva, ktoré
domu Oáza, prípadne charite. Margita Rych-
077,“ vraví Margita Rychtáriková, vedúca
táriková, vedúca oddelenia sociálnych vecí,
oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu
kultúry a športu mestskej časti Košice – Dar-
mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.
govských hrdinov, zosumarizovala, čo môžu
občania priniesť do zbierky:
 oblečenie
na leto a zimu pre deti
i dospelých,
 lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky,
záclony,
 obuv na leto i zimu (páry zviazať spolu).
KEDY SA ZBIERKA USKUTOČNÍ?
19. septembra 2011 (pondelok)
13.00 - 18.00
20. septembra 2011 (utorok)
13.00 - 18.00
„Zároveň by som chcela darcov poprosiť
21. septembra 2011 (streda)
v mene všetkých ľudí, ktorí budú túto zbier-
13.00 - 18.00
ku organizačne a pracovne zabezpečovať,
aby boli takí láskaví a veci priniesli zaba-
KDE SA ZBIERKA USKUTOČNÍ?
lené do igelitových vriec, tašiek či krabíc.
V priestoroch I. poschodia Spoločenského
Všetkým vopred ďakujeme za pomoc. Aké-
centra v Kultúrnom stredisku na Jegoro-
koľvek informácie rady poskytnú občanom
vovom námestí 5.
5
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
3 / 2011
SPOLOČENSKÉ CENTRUM - KULTÚRNE STREDISKO
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV
Spoločenské centrum - Kultúrne stredisko bolo vytvorené pri mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov, pričom
jeho hlavnou činnosťou je usporiadavať a riadiť kultúrno-spoločenskú činnosť i kurzy. Sídli na Jegorovovom námestí 5.
Od septembra 2011 ponúka znova pestrý balík aktivít pre ľudí všetkých vekových kategórií.
PESTRÁ PONUKA KURZOV
CVIČENIE PRE SENIOROV
Pravidelné cvičenie vždy v pondelok o 14.30, prvé cvičenie je na programe 5. septembra.
ORIENTÁLNE TANCE
Zápis začiatočníkov sa bude konať 5. septembra o 16.00.
INFORMÁCIE
0907 923 685
OSOBNE
OD 5. 9. 2011
U
M STREDISK
V KULTÚRNO
Kurz mierne pokročilých sa začína 5. septembra o 16.30.
Kurz pokročilých sa začína 5. septembra o 18.30.
TAE BO – AEROBIC
Pravidelné cvičenie vždy v utorok a štvrtok o 18.00,
prvé cvičenie je na programe 6. septembra o 18.00.
ZDRAVOTNO-RELAXAČNÉ CVIČENIE
Bude prebiehať každú stredu o 17.00, prvé cvičenie je na programe 7. septembra.
JOGA
Kurz v trvaní 50 hodín pre začiatočníkov a aj pre mierne pokročilých
sa začína 7. septembra o 18.00.
NUMEROLÓGIA
Zápis sa bude konať 12. septembra o 18.00.
BUBNOVANIE NA DVOJRUČNÝCH AFRICKÝCH BUBNOCH
Termín zápisu a úvodnej ukážkovej hodiny - 13. septembra o 18.00.
PILATES
Termín zápisu a úvodnej ukážkovej hodiny cvičenia na fit lopte - 22. septembra o 19.00.
P
RETEKY
CASSOVIA DOWNTOWN
V sobotu 10. septembra sa uskutočnia preteky
v zjazde horských bicyklov naším sídliskom
LATINO ZUMBA
– CASSOVIA DOWNTOWN. Štart pretekov
Pravidelné cvičenie vždy v utorok a štvrtok o 17.00,
bude v areáli Základnej školy na Krosnian-
prvé cvičenie je na programe 27. septembra.
skej ulici 2, ďalej sa bude pokračovať po trase
týchto ulíc: Ovručská, Krosnianska, Svätej
SPOLOČENSKÉ TANCE PRE DOSPELÝCH
rodiny, obchodné centrum Ondava, Benado-
Termín zápisu a úvodnej ukážkovej hodiny - 27. septembra o 18.30.
va, pričom cieľ pretekov bude na ihrisku na
Benadovej ulici. Kvalifikácia je na programe
v sobotu 10. septembra o 11.00, finálové
preteky o 15.00.
6
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
3 / 2011
ŠPORTOVÉ OSOBNOSTI, KTORÉ VYRÁSTLI NA FURČI
FUTBALISTA RÓBERT CICMAN
iné sme azda ani nepotrebovali, aby sme
sa zabavili a aby sme príjemne strávili čas.
Čím som bol starší, futbalové povinnosti mi
to už veľmi nedovoľovali, tréningy mi zaberali čoraz viac času a ja som sa rozhodol
vydať vyslovene futbalovou cestou. Dodnes
nemám najmenší dôvod ľutovať to.”
MÁTE AJ V SÚČASNOSTI KAMARÁTOV,
S KTORÝMI STE NA FURČI VYRASTALI?
„Áno, mám. Keď si spolu zladíme naše
povinnosti a voľný čas, zájdeme si niekam
na Furči posedieť. Samozrejme, nie je to
tak často ako v časoch, keď sme boli malí
chlapci.”
AKO ČASTO SA V SÚČASNOSTI VRACIATE NA FURČU?
ČO VÁM NAPADNE AKO PRVÉ, KEĎ SA
„Práve teraz v lete nastala výrazná zmena
POVIE FURČA?
v mojom živote. Celú futbalovú kariéru
„To, že som na tomto sídlisku vždy bý-
som strávil v rodných Košiciach, no v júli
val a žil - dovedna to bolo 26 rokov až do
som prestúpil do Slavie Praha. Takže hoci
môjho júlového prestupu do Slavie Praha.
na Furči mám stále trvalé bydlisko, po-
Rovnako sa mi v pamäti vynoria spomienky
pri futbalových povinnostiach sa doma
na školské časy, keď prvé štyri ročníky som
v Košiciach počas rozbehnutej sezóny
bol žiakom Základnej školy na Krosnian-
ukážem naozaj len raz za čas. Na dlhší čas
skej ulici číslo 4. Potom som ‘prestúpil’ do
sa doma zastavím akurát na dovolenku po
futbalovej triedy na Požiarnickej ulici.”
skončení sezóny”.
KDE NA FURČI STE VYRASTALI?
KTORÉ MIESTO NA FURČI JE VAŠE
„Na Krosnianskej ulici, na ktorej som aj
NAJOBĽÚBENEJŠIE?
začínal robiť prvé futbalové kroky pod ve-
„Je to môj domov na Krosnianskej ulici.
dením známeho mládežníckeho trénera Jo-
Ale v zime som strávil veľa času aj na trati
sefa Kopejtka.”
promenádneho chodníka na Zelený dvor a
späť. Odbehal som tam nejeden kilometer v
AKO SI SPOMÍNATE NA DETSTVO
rámci kondičnej prípravy.”
RÓBERT CICMAN
 Narodil sa 3. septembra 1984.
 S futbalom začal ako osemročný, vyrástol v 1. FC Košice, za ktorý aj debutoval
v najvyššej súťaži.
 Jednu sezónu pôsobil v Ličartovciach.
 V rokoch 2006-2011 bol hráčom
základnej zostavy MFK Košice, za
ktorý odohral 144 ligových zápasov a
nastrieľal 8 gólov.
V
sezóne 2008/2009 sa stal s MFK
Košice víťazom Slovenského pohára.
 V sezóne 2009/2010 si zahral v Európskej lige UEFA aj proti slávnemu talianskemu klubu AS Rím.
 Je defenzívny univerzál, najlepšie sa cíti
na poste stopéra, neraz však už zaskakoval na pravom i ľavom kraji obrany,
ako aj v pozícii defenzívneho stredopoliara.
 Jeho najobľúbenejším futbalovým klubom je anglický Manchester United.
 V lete 2011 podpísal dvojročnú zmluvu so slávnym českým klubom Slavia
Praha.
 Vo voľnom čase rád číta knihy, je zasnúbený s partnerkou Veronikou.
VÝHODNÉ PÔŽIČKY
NAJĽAHŠIA PÔŽIČKA DO 3 000 EUR
MANŽELSKÁ PÔŽIČKA DO 7 000 EUR
HYPOPÔŽIČKA DO 50 000 EUR
HYPOPLUS NA KÚPU NEHNUTEĽNOSTI
PÔŽIČKA NA BÝVANIE - HYPOMÍNUS
DO 17 000 EUR
PREŽITÉ NA FURČI?
„Boli to veľmi pekné roky! Základom života
ČO VÁM NA FURČI NAJVIAC CHÝBA?
našej generácie bol v detských časoch je-
„Športové centrum, prípadne bowlingový
dine šport. Celé dni sme hrali vonku na
klub. Na iných sídliskách je všade vybudo-
ulici pred blokom futbal alebo hokej. Nič
vané takéto centrum.”
Obchodné zastupenie v Košiciach:
Hlavná 21 (vo dvore),
tel.: 0918 509 731
7
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
3 / 2011
SOROPIMIST CLUB KOŠICE PODPORIL TALENTOVANÉ DETI
NA ŠKOLÁCH NA NAŠOM SÍDLISKU
Prezidentka Soroptimist clubu Košice PhDr. Katarína
Čižmáriková pri podpise darovacej zmluvy s riaditeľom
Základnej školy Krosnianska 4 PaedDr. Štefanom Dzurovčákom.
eur - dva notebooky a mikroporty s príslu-
te Cambridge. Soroptimist club Košice zdru-
šenstvom. Finančný dar na zakúpenie inter-
žuje dve desiatky žien. Už pri svojom vzniku
aktívnej tabule dostala aj Materská škola na
v roku 2003 sa klub rozhodol zamerať aj na
Kalinovskej ulici, ktorá spolupracuje so Zá-
pomoc talentovaným deťom. Keďže Základná
kladnou školou na Krosnianskej ulici 4 pri
škola na Krosnianskej ulici 4 sa ako jediná (už
vyhľadávaní a príprave talentovaných detí.
od školského roku 1997/98) zaoberá intelek-
„Štedrými darkyňami sme mohli byť vďaka
tovo nadanými žiakmi, výber patronátu padol
výťažku z tomboly na plese PRO DOBRO,
práve na ňu. Členky klubu sa zúčastňujú na
ktorý každoročne organizujú košické spo-
akciách školy, okrem iného viackrát darovali
ločenské kluby. Máme rotujúci systém, kto-
žiakom drobné školské pomôcky, každý rok
rý určuje, na aký projekt a akej organizácii
Soroptimist International je medzinárod-
pozvú dvoch žiakov do nimi organizovaného
pôjde výťažok z plesu. Tento rok sme boli
né združenie žien, ktoré sa spojili v snahe
letného tábora pre umelecky talentované deti.
na rade my ‚soroptimistky‘. Samozrejme, že
nezištne pracovať v prospech celej spoločnosti.
V júni pripravili v škole malú slávnosť. „So-
sme sa rozhodli pre našu patronátnu školu,
Je to najrozsiahlejšia ženská organizácia tohto
roptimistky“ slávnostne odovzdali do mul-
ktorá realizuje projekt Škola bez kriedy,“
druhu na svete, ktorá má viac ako stotisíc
tifunkčnej učebne Základnej školy na Kros-
povedala prezidentka Soroptimist clubu Ko-
členiek v 3000 kluboch v 120 krajinách sveta.
nianskej ulici 4 skvelý dar v hodnote 2 100
šice PhDr. Katarína Čižmáriková.
A
pocit úžasnej pohody vedia vždy utvoriť večer-
NKETA
8
Hlavné sídlo organizácie je v anglickom mes-
AKÁ JE VAŠA PREDSTAVA O IDE-
né posedenia s priateľmi pri grilovačke s pohá-
ÁLNEJ DOVOLENKE? AKO STE DOVO-
rom chladného pivka.“
LENKOVALI POČAS TOHTO LETA?
VLASTA HAUSOVÁ, vedúca finančného
JOZEF ANDREJČÁK, starosta mestskej
oddelenia Miestneho úradu mestskej časti
časti Košice - Dargovských hrdinov
Košice - Dargovských hrdinov
„Podstatou mojej ideálnej dovolenky je čo naj-
„Myslím si, že je jedno, kde človek trávi dovo-
lepší oddych s rodinou a priateľmi. Pri mori
lenku. Dôležité pre mňa je, aby som mala okolo
som najradšej v tieni, tohto roku sme boli v lete
seba veľa dobrých ľudí, s ktorými sa dokážem
na Slovensku, konkrétne vo Vysokých Tatrách.“
porozprávať a zabávať. Najčastejšie svoju do-
KATARÍNA
prednostka
volenku trávim na chate pri priehrade Ružín.
Miestneho úradu mestskej časti Košice -
Je tam krásne prostredie, ticho, dobrí suse-
Dargovských hrdinov
dia a krb. Ak dovolenkujem v čase, keď rastú
„Moju ideálnu dovolenku tvorí páliace slnko
aj huby, je to pre mňa to najkrajšie, čo si
v záhrade pri chalupe, občas si rada odskočím
môžem želať. V takýto čas mi nevie pokaziť do-
schladiť sa do bazénov na Zemplínskej šírave,
volenku ani zlé počasie.“
DUDÍKOVÁ,
MASÁŽNE ŠTÚDIO
HELLA
Doprajte si pohodu
a relax
Platba možná aj Relax poukážkami:
Sodexho • Doxx plus • Vaša Slovensko
Tešíme sa na Vašu návštevu
Tokajícka 16, 040 22 Košice
info: 0908 821 277
K
ONCERT PETRA STAŠÁKA
parku pri fontáne pri obchodnom stredisku
Známy slovenský spevák Peter Stašák,
Ondava. Ľudia strednej a staršej generácie si
ktorý dlhodobo pripravoval pre Slovenskú
s radosťou v príjemnom počasí a uvoľnenej
televíziu obľúbenú hudobno-zábavnú relá-
atmosfére vypočuli známe slovenské hity
ciu Kaviareň Slávia, vystúpil 14. augusta na
a svetové evergreeny v podaní populárneho
koncerte pre obyvateľov Furče na pódiu v
61-ročného speváka.
Adresa redakcie a administrácie:
Občasník mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov.
Miestny úrad Dargovských hrdinov
Výtlačky sú poskytované obyvateľom sídliska Dargovských hrdinov. Náklad 9300 ks. Objednávky inzercie v redakcii.
Dvorkinova 7, 040 22 Košice
Osvit a tlač: BEKI design, s.r.o. Grafické spracovanie a úprava: Dávid Szabó, MassMedia s.r.o.
Tel.: 055/671 20 77, 055/671 13 29, klapka 121
Evidencia – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Evidenčné číslo periodickej tlače EV 3718/09
Download

3_2011 - Mestská časť KOŠICE