AKTUALITY
|
2
GALANTSKÉ NOVINY
Mesto získalo projekt na rozvoj
doseparovania odpadov
M
esto Galanta získalo z Operačného
programu Životné prostredie projekt
za 2,1 milióna EUR na komplexný
rozvoj separovaného zberu odpadov. Zahŕňa
zber, zvoz, dotriedenie, lisovanie a dočasné
uskladnenie zložiek: PET, plasty, kovy, papier,
sklo, kompozitné obaly (tetra pak) a biologicky rozložiteľný odpad.
Výzva
ýzva na vykonanie jarnej celoplošnej deratizácie v meste
Galanta a v prímestských častiach Hody, Javorinka, Nebojsa.
Mesto Galanta v zmysle
odborného usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
s odporučením realizácie podľa
§ 52 a § 53 zákona č. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
za účelom predchádzania vzniku
a šírenia prenosných chorôb
vyzýva občanov, podnikateľské
subjekty, t.j. fyzické osoby –
podnikateľov a právnicke osoby,
zástupcov inštitúcií, organizácií, školských a predškolských
zariadení k vykonaniu deratizácie
v objektoch určených na bývanie,
podnikanie a pod., ktorých ste
vlastníkmi, užívateľmi, prevádzkovateľmi na území mesta Galanta a v prímestských častiach
Hody, Javorinka, Nebojsa.
Prevedenie deratizačných prác
je potrebné vykonať v stanovenom jednotnom časovom intervale do 15. mája 2012 prípravkami určenými a schválenými na
tento účel. Termín je stanovený
podľa znalostí o reprodukčnom
cykle živočišných škodcov v jarných a v jesenných mesiacoch.
Informáciu - oznámenie o vykonanej deratizácii s uvedením
názvu firmy a jej sídla, miesta
a termínu vykonanej deratizácie
(okrem fyzických osôb) - zašlite
na MsÚ Galanta.
V
Projekt zahŕňa všetky prvky infraštruktúry,
ktoré sú nevyhnutné na zefektívnenie a skvalitnenie výstupu doseparovania. Umožňuje taktiež rozšíriť dotriedenie o ďalšie prvky, pričom
sa po realizácii projektu uvažuje o okamžitom
rozšírení o plastové obaly a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Zároveň rieši zber a zvoz biologicky rozložiteľné-
V záujme zabezpečenia opatrení na predchádzanie prenosných ochorení z premnoženia
živočišných škodcov vás žiadame
o aktívny prístup k danej výzve.
Ing. Ján Poľakovský
vedúci oddelenia
podnikateľskej činnosti
Oznam
ýbor mestskej časti Hody
organizuje 5. ročník „Športového dňa mestských častí
Hody, Javorinka, Nebojsa“, ktorý
sa uskutoční dňa 2. 6. 2012
so začiatkom o 12,00hod. na
futbalovom ihrisku v Hodoch.
Tešíme sa na vašu účasť,
výbor MČ
V
Jarné upratovanie
arné upratovanie mesta
a následné udržiavanie čistoty
a poriadku:
Mesto Galanta po zimnom
období ešte v mesiaci marec
2012 zahájilo jarné upratovanie
verejných preistranstiev, zelene,
čistenie chodníkov, komunikácií, parkovísk, detských ihrísk,
cintorínov. V tomto mesiaci
bol uskutočnený aj zber veľkoobjemového odpadu v meste
a v prímestkých častiach Hody,
Javorinka, Nebojsa. V procese
jarného upratovania verejných
priestanstiev mesto pokračuje
v zmysle predloženého harmonogramu prác zo strany príspevkovej organizácie mesta Technických služieb mesta Galanta.
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Galanta
o životnom prostredí sa touto
J
ho odpadu v špeciálnych zberných nádobách
z individuálnej bytovej zástavby, čo doteraz
nebolo realizované. Aplikovaná technológia
umožňuje pružne sa prispôsobovať skladbe
separátov a zlepšiť hygienu dotrieďovania.
V rámci projektu sa vybuduje hala na doseparovanie odpadov v areáli TsMG a zabezpečí technologické vybavenie, ktoré zahŕňa:
triediacu linku s kontinuálnym lisom, zberové
vozidlo s umývačom nádob, kontajnerové vozidlo s naťahovacím hákom, plastové zberné
nádoby, plastové a kovové kontajnery (1 100 l)
a veľkoobjemové kontajnery.
Ing.Tomáš Bergendi
projektový manažér MsÚ Galanta
cestou obraciame na podnikateľské subjekty, občanov, vlastníkov,
nájomcov, správcov bytových
a nebytových objektov, pozemkov s výzvou o zapojenie sa do
procesu jarného upratovania
a čistenia priľahlých priestranstiev chodníkov, spevnených
plôch a zelene, ktoré hraničia
s verejným priestranstvom.
Čistenie chodníkov pred
obchodnými a prevádzkovými
jednotkami zabezpečujú vedúci
alebo majitelia prevádzok, ktorí
sú zároveň povinní zabezpečiť
riadne označenie prevádzky
a starať sa o náležitú čistotu
v okolí prevádzky a estetickú
úpravu výkladov. Za údržbu zelene, zelených plôch zodpovedá
subjekt, ktorý je jej vlastníkom,
užívateľom alebo správcom.
Kladným prístupom k uvedenej činnosti zlepšíme nielen
čistotu v meste, ale aj kvalitu
životného prostredia v našom
okolí. To, ako naše okolie vyzerá,
je vizitka nás všetkých, ktorí
v ňom žijeme a pôsobíme.
Ing. Ján Poľakovský
vedúci oddelenia
podnikateľskej činnosti
Google nafotí aj
Galantu pre svoju
službu Street View
poločnosť Google oznámila
v zámere panoramaticky
nafotiť ulice ďalších slovenských
miest zmenu oproti pôvodne
ohlásenému zoznamu a zároveň na informačnú stránku
so zoznamom miest pribudli
S
ďalšie neohlásené mestá, medzi
ktorými sa nachádza aj Galanta.
Celkový zoznam fotených miest,
ktoré Google oficiálne potvrdil
oznámením alebo uvedením na
stránke so zoznamom miest, sa
tak rozrástol z 19 na súčasných
43 miest. Dôvodom rozšírenia
fotenia je podľa spoločnosti veľký záujem verejnosti aj zástupcov
samospráv.
Róbert Rybársky
Tender
SC vyhlásila tender na
výstavbu III. etapy obchvatu
Galanty.
Slovenská správa ciest informovala o vyhlásení tendra na
meškajúcu výstavbu päťkilometrového úseku cesty prvej triedy
vo Vestníku verejného obstarávania. Galanta po dobudovaní
tejto poslednej a zároveň však
najnáročnejšej etapy bude mať
kompletný obchvat mesta, čo
zabezpečí vylúčenie tranzitnej
a nákladnej dopravy z centra
mesta. V súčasnosti denne prechádza mestom 18- až 20-tisíc
vozidiel.
Stavebné práce na vyše päťkilometrovom cestnom úseku
majú predpokladanú cenu 45,48
mil. eur bez DPH a financované
majú byť zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava. Plánované
ukončenie prác je do dvoch
rokov. Podľa pôvodných plánov
mala stavba začať v júli minulého
roka s tým, že dokončená bude
v lete 2013.
Róbert Rybársky
S
máj 2012
3
|
AKTUALITY
9. zasadnutie mestského
zastupiteľstva
P
oslanci na aprílovom zasadnutí MsZ,
ktoré sa konalo 26. 4. 2012, hneď
v úvode vypustili bod programu „Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestom Galanta a Občianskym združením Neogotický
kaštieľ v Galante“, ktorý bude prerokovaný
na mimoriadnom zasadnutí MsZ.
Po interpelácii poslancov nasledoval bod
kontrola plnenia uznesení MsZ, v rámci
ktorého vystúpili pozvaní hostia, medzi
nimi MUDr. Július Muranský, námestník
riaditeľa Nemocnice Sv. Lukáša v Galante,
ktorý informoval poslancov MsU o súčasných problémoch nemocnice, ktoré súvisia
s platom sestričiek. Upozornil na problém
zaparkovaných vozidiel pred vchodom, ktoré často bránia príjazdu vozidiel RZP. Informoval o novom kamerovom systéme na
centrálnom príjme. V záujme bezpečnosti
v areáli nemocnice sprísnili návštevné hodiny, čo ale podľa jeho slov naráža na problém s chartou práv pacientov. Poďakoval sa
za pomoc mestu prostredníctvom mestskej
polície, ktorá pomáha riešiť problém s bezdomovcami. Poslanci sa zaujímali aj o problematiku odchodu súkromných lekárov
z priestorov nemocnice z dôvodu vyšších
nákladov na priestory.
V tomto bode ďalej v pléne vystúpil zástupca spoločnosti AVA-stav Tibor Polák, ktorý
informoval poslancov MsZ o skutočnostiach,
ktoré sa udiali okolo „hotela“ Arli od doby,
kedy poslanci MsZ svojím uznesením schválili
zmenu účelovosti stavby. Po štvormesačnom
vyjednávaní so spoločnosťou SK Hotel Senica sa podarilo spoločnosti AVA-stav získať
vlastnícke právo k rozostavanej stavbe. „Sú objednané realizačné a projektové dokumentácie,
ktoré sa týkajú zmien účelu stavby a do zhruba
4 týždňov by sme mali dostať prvé projekty,
podľa ktorých začneme realizovať túto stavbu,
aby sme termín ukončenia 30.4.2013 uvedený
v uznesení MsZ aj dodržali,“ informoval prítomných Tibor Polák. Mesto bude uloženú
pokutu podľa primátora mesta Ladislava Maťašovského vymáhať naďalej od spoločnosti
SK Hotel Senica.
Poslanci pokračovali bodom „Návrh zmien
a doplnkov Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva“, ktorý rieši súvislosti
so zavedením elektronizácie MsZ a väčšina
navrhnutých zmien súvisela s doručovaním
materiálov poslancom MsZ. Diskusiu vyvo-
lal bod, ktorým sa mal obmedziť počet a dĺžka interpelácií, na jednu interpeláciu s dĺžkou
trvania 5 minút na jedného poslanca. „Toto
nepovažujem za demokratické a je smiešne,
aby sme sa ako poslanci sami obmedzovali. Navrhujem zachovať pôvodné znenie,
ako to bolo v starom rokovacom poriadku,
a myslím si, že aj dnešné interpelácie to len
dokazujú,“ povedal poslanec Jozef Keppert.
Toto obmedzenie poslanci zamietli pozmeňovacím návrhom. V tomto bode programu
ale poslanci schválili povinnosť zverejňovať
zápisnice zo zasadnutí komisií na webovej
stránke mesta.
Po prestávke sa poslanci venovali úprave
rozpočtu, keďže mestu vznikli výdavky vyplývajúce z daňových povinností, ako aj zo
súdnych rozhodnutí, ktorých krytie doteraz
nebolo schváleným rozpočtom zabezpečené.
Krytie výdavkov sa zabezpečilo z vyšších príjmov do rozpočtu, s ktorými sa v čase schvaľovania rozpočtu nerátalo, pretože neboli
známe. Búrlivú diskusiu medzi poslancami
a vedením mesta vyvolal návrh na prehodnotenie výšky osobných príplatkov zamestnancov mesta. Niektorí poslanci počas slovnej prestrelky poukazovali na to, že nikdy
nebol taký záujem zo strany zamestnancov
MsÚ o dianie na zasadnutí MsZ ako počas
prerokovania tohto bodu programu. Navrhovanú úpravu vrátenia osobných príplatkov
z 30 na 50% sa nakoniec poslanci rozhodli
riešiť na júnovom zasadnutí. V rámci úpravy rozpočtu sa vyčlenilo 7000 € na úpravu
a elektronizáciu malej zasadačky a z návrhu
upraveného rozpočtu bola vyňatá čiastka 60
000 € a rozpočet bol schválený s prebytkom.
Na tomto zasadnutí poslanci neboli štedrí
ani pri schvaľovaní platu primátora a svoju
nespokojnosť vyjadrili znížením jeho platu.
Zákonom stanovený plat primátora bude od
1.4.2012 zvýšený o 28% oproti pôvodným
55%, a tak pôvodný plat 3015 € klesne na
2545 €.
MsZ rokovalo aj o technicko-organizačnom zabezpečení XXVIII. ročníka Galantských trhov a schválilo spoplatnenie kultúrneho programu na nádvorí neogotického
kaštieľa a v amfiteátri. Finančné prostriedky
získané z predaja vstupeniek budú použité
na obnovu nádvoria a parku neogotického
kaštieľa. Bližšie sa tejto téme budeme venovať v nasledujúcich číslach GN.
Poslanci zobrali na vedomie aj informatívnu správu k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia medzi mestom Galanta
a spoločnosťou FIN.M.O.S., a. s. Bratislava.
Prednostke mesta uložili povinnosť každoročne predložiť MsZ na vedomie náklady
na údržbu verejného osvetlenia s transparentným rozložením, v koho investorstve
boli zrealizované.
Róbert Rybársky
Foto: Róbert Rybársky
RÔZNE
|
4
GALANTSKÉ NOVINY
20. výročie Galantských novín
Dňa 19. apríla v Renesančnom kaštieli v Galante
primátor mesta Ladislav Maťašovský slávnostne
ocenil bývalých šéfredaktorov Galantských novín pri
príležitosti 20. ročníka vzniku a ich vydávania.
B
ýva dobrým zvykom pri okrúhlych
výročiach, že sa bilancuje a oslavuje.
Galantské noviny informujú o živote v meste pravidelne s mesačnou periodicitou. Od svojho vzniku prešli veľkou
zmenou a sa stále posúvajú dopredu.
„Som presvedčený, že aj v dobe internetu
majú Galantské noviny ako printové médium
svoje miesto, a dúfam, že to tak bude aj v budúcnosti,“ povedal primátor mesta Ladislav
Maťašovský.
Poďakovanie za neľahkú a zodpovednú
prácu patrilo Ladislavovi Némovi, Rudolfovi Horváthovi, Vladislavovi Kmeťovi
spolu s Ľubomírom Navrátilom a Milanovi Aľakšovi, ktorí si za svoju prácu zaslúžili udelenie ďakovných listov.
O histórii vzniku novín, ktoré vznikli
pri príležitosti 100. výročia vydávania novín v Galante, porozprával vtedajší primátor mesta a prvý predseda redakčnej rady
Ing. Zoltán Horváth.
Od roku 2010 bol poverený od bývalého primátora Ing. Alexandra Mézeša
a redakčnej rady nový šéfredaktor Galantských novín Robert Rybársky. Jeho
poďakovanie patrilo redakčnej rade, kolegom z redakcie, bývalým šéfredaktorom
a mestu Galanta, že môže tieto noviny
tvoriť s ich pomocou a podporou. Taktiež
poďakoval Jozefovi Keppertovi, ktorý bol
hlavným iniciátorom myšlienky vydávania
mestských novín.
„Keď som prijal poverenie, tak som si uvedomil, že je to obrovská zodpovednosť, ale pre
mňa zároveň aj výzva,“ uviedol vo svojom
slávnostnom príhovore súčasný šéfredaktor Róbert Rybársky.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Mikulov baví Galantu
D
ňa 14. apríla sa v estrádnej sále mestského kultúrneho strediska postaral o príjemnú atmosféru
a dobrú náladu partner a priateľ Galanty mesto Mikulov,
ktorý opäť bavil Galantu.
Tradičné podujatie a spolupráca s partnerským mestom
Mikulov pretrváva už niekoľko rokov. O bohatý kultúrny
program sa postarala moravská
cimbalová hudba Klaret, ktorá
zahrala mnohé ľudové piesne.
Pre milovníkov dobrého vína
bola pripravená degustačná
prehliadka vín z mikulovskej
vinárskej oblasti, kde mali
možnosť ochutnať zo 104 vzoriek vín z rôzneho druhu či už
červeného, bieleho alebo ružového vína.
Na podujatí a degustácii sa
zúčastnili primátor mesta Mgr.
Ladislav Maťašovský, Henrieta
Csemezová, prednostka mesta Galanta, a Ján Kolek, riaditeľ
MsKS. Z partnerského mesta nás
svojou návštevou potešil vicestarosta Mikulova Eduard Kulhavý.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
máj 2012
5
|
RÔZNE
Benefičný koncert „Chyťme
sa za ruky“
S
veľkou radosťou a mnohými zážitkami sa 22. apríla v MsKS v Galante uskutočnil 3. ročník benefičného
koncertu pre mentálne a zdravotne postihnutých z Galanty a Trnavského samosprávneho kraja.
Program uvádzal známy moderátor
SAJFA. Úvod patril už tradične Zumbe
s Vladkou, ktorú vystriedala exkluzívna
zostava umelcov Majk Spirit, Kristína, Get
Explode, Samuel Tomeček a Milkshake,
Alupalu a Kochanskí.
Pre deti boli pripravené vo vestibule ďalšie
sprievodné programy ako nafukovací hrad,
rôzne atraktívne workshopy, pútavé prezentácie exotickej Zumby, enkaustiky (maľovania
horúcim voskom), starodávnej lukostreľby,
a základy aerobiku na malých trampolínach
pod vedením inštruktorky Lucie.
Záverečnú pieseň si mentálne postihnuté deti mohli spolu zaspievať na pódiu s
charizmatickou Kristínou.
Lucia Gazddagová
Foto: Lucia Gazdagová
Noc múzeí a galérií –19. máj 2012
N
oc múzeí a galérií je celoeurópske
podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo
najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany
pri kultúrnej výmene a šírení informácií.
K takejto iniciatíve otvoriť brány múzea
a priblížiť prácu takejto inštitúcie širšej
verejnosti formou netradičných podujatí
a programov pristupujú múzeá na Slovensku už po piatykrát. Vlastivedné múzeum
v Galante sa do podujatia zapája po tretíkrát.Úspešnou sa stala myšlienka spájať
kultúrne inštitúcie v rámci mesta Galanta,naznačiť tak jednotné smerovanie kultúry a jej vplyv na spoločnosť. Vlastivedné
múzeum v Galante za podpory mesta Galanta pripravilo bohatý program, ktorý aj
v tomto roku realizuje v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante.
Program bude prebiehať v čase od 15:00
do 16:30 hod. v priestoroch múzea na Hlavnej ulici. Časť výstavy s názvom ,,Odkaz
na Pergamene“ je venovaná historickým
dokumentom a písomnostiam, ďalšia časť
výstavy je venovaná prehliadke stálych
expozícií ,,Mlynárstvo v oblasti Malého
Dunaja a dolného toku Váhu“ s premietaním fi lmu o mlynárstve a časť výstavy je
venovaná prehliadke expozície Lekáreň.
V časti mlynárstvo je možnosť ochutnať
chlieb tak, ako ho jedli staré mamy a v lekárni si namiešať elixír Immortality.
Na nádvorí múzea bude prebiehať príprava historických jedál na základe stredovekých receptov v dobových kostýmoch
a ukážka bojového umenia prostredníctvom o. z. Zele Dolné Saliby, zameraná na
obdobie 9.-10. storočia.
Tvorivé dielne sú určené pre vekovú skupinu návštevníkov do 12 rokov. Deti budú
mať možnosť vyskúšať si písanie v Scriptóriu podľa starých techník – atramentom.
Bohatý program pokračuje v severnom
krídle neogotického kaštieľa otvorením výstavy zo zbierok renesančného kaštieľa pri
príležitosti 20. výročia jeho služieb verejnosti. V čase od 16:30 do 17:30 bude prebiehať
aj prehliadka historických vozidiel v spolupráci s Veteran car clubom v Galante, ktorá
je spojená s jazdou na historických automobiloch k Renesančnému kaštieľu v Galante.
Podujatie, ktoré sa uskutoční v renesančnom kaštieli, je zamerané na 20. výročie
otvorenia Renesančného kaštieľa v Galante s nasledovným programom:
Koncert – Muchovo kvarteto – sa uskutoční o 18:00 v obradnej sieni kaštieľa, pokračovať bude otvorením obnovenej expozície Miestopisu, ktorá je venovaná histórii
Galanty. Nasledovať bude otvorenie dokumentačnej výstavy z 20-ročnej činnosti renesančného kaštieľa. Do 22:00 hod. budú
prebiehať aj nočné prehliadky kaštieľa.
Srdečne očakávame 19. mája všetkých
tých, ktorí chcú prežiť popoludnie a večer
plný zábavy, poučenia, nových poznatkov
a dobrých dojmov.
Mgr. M. Takács
RÔZNE
|
6
GALANTSKÉ NOVINY
Rodičovská akadémia 2012 ZŠ SNP
ňa 16. apríla ZŠ SNP zorganizovala
už tradičné podujatie, Rodičovskú
akadémiu, pod názvom „Filmové
návraty“, kde žiaci prvého a druhého stupňa ukázali svoju kreativitu.
„Bolo to niečo nové ako po iné školské
roky, keďže deti boli veľmi kreatívne a samé
si vytvárali dialógy a dabovali filmy vtipným
spôsobom zo školského prostredia,“ pove-
D
dala pani učiteľka Alena Tušková. Protagonistom rodičovskej akadémie bola bývalá
učiteľka, pani Júlia Róžová. Vystupovali žiaci
a žiačky od prvého do ôsmeho ročníka. Veľký
záujem zo strany žiakov nechýbal, keďže sa
sami prihlásili a šikovným spôsobom ukázali
svojim rodičom ich malé talenty.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
Chemická show na ZŠ Štefánikovej
V neposlednom rade mi nedá nespomenúť
i to, že naši žiaci sa zapájajú i do súťaží týkajúcich sa chémie. V minulom školskom roku
sa Radoslav Forro, Michal Malčovský a Lucia
Míková dopracovali do celoslovenského kola
Olympiády mladých vedcov, ktoré sa konalo
v Poprade, a žiaci tam absolvovali 3-dňové
sústredenie. Tohto roku sa opäť pokúsili zapojiť do tejto celosvetovej súťaže, zatiaľ však
prebehli len dve kolá. S napätím čakáme na
výsledky a veríme, že opäť postúpime do celoslovenského a snáď i medzinárodného kola.
Okrem iného sa Lucia Míková zapojila i do
Chemickej olympiády a v obvodnom kole sa
umiestnila na krásnom 7. mieste.
Sme veľmi radi, hrdí a vďační, že v dnešnom
uponáhľanom svete a zrýchlenom tempe života má naša mládež, naša budúcnosť, záujem i o takú náročnú, fascinujúcu a nekonečnú
vedu, akou je práve chémia.
Mgr. Monika Danišovičová,
ZŠ Štefánikova, Galanta
C
hémia, mnoho ľudí pri vyslovení tohto
slovíčka zamrazí a myšlienkami zabehnú do školských čias, spomenúc si na
úmorné a nekonečné zapamätávanie si vzorcov, chemických rovníc a výpočtov.
Ale čo to vlastne chémia je? Kedy sa človek po prvýkrát s chémiou stretáva? A prečo
je vlastne dôležité hovoriť a učiť deti všetko to,
čo sa chémie týka?
Odpovede na tieto, ale i ďalšie zvedavé
otázky sa snažíme vštepovať žiakom našej
školy formou, ktorá je pre nich motivujúca
a pútavá.
Niekoľkokrát sa nám naskytla možnosť
navštíviť tzv. „chemické predstavenia“, ktoré
usporiadali predovšetkým univerzity a múzeá na Slovensku. Možno práve to bolo príčinou, že sme sa i my rozhodli usporiadať
Chemickú show. Žiaci našej školy majú mož-
Stretnutie dvoch
generácií
ňa 25.4.2012 sa na ZŠ
Sídl. SNP v Galante stretli
žiaci 3.A a 3.D triedy so svojimi
starými mamami. Miestom
stretnutia sa stala školská kuchynka. Deti oblečené v bielych
plášťoch, zásterkách a kuchárskych čiapočkách vítali svoje
babičky. V príjemnej atmosfére
spestrenej ľudovými piesňami
privítala všetkých pani učiteľka
Mária Vrabcová. A už to mohlo
začať. Veselo sa preosievala
múka, pripravili sa misky, varešky
a staré mamy spomínali na svoje
prvé dni v škole. Múka, mlieko,
vajíčka, cukor a varešky sa len
tak mihali v rukách starých
mám i detí. Začala rozvoniavať
D
nosť navštevovať po vyučovaní mimo iných i
chemický krúžok, a preto sme boli veľmi radi,
že aj ich nadchla myšlienka predviesť to, čo
sa doposiaľ naučili a v čom sú zruční. Cieľom celej akcie bolo predovšetkým oboznámiť
s tajmi chémie žiakov nižších ročníkov. Na
podujatí plnom pokusov sa dozvedeli, ako sa
vyrábajú prskavky, ako prudko reaguje a aká je
nebezpečná každá žieravina, ako sa dajú vyrobiť zelené mince, čo je to Faraónova zmija, no
zlatým klincom programu boli tzv. bengálske
ohne. Samozrejmosťou bolo, že žiaci chemického krúžku mali ku každému pokusu krátky
komentár, a preto ich mladší rovesníci odchádzali z akcie plní dojmov a nových zážitkov.
Neoddeliteľnou súčasťou bolo i oboznámenie
všetkých prítomných s prácou s chemikáliami
a bezpečnostnými opatreniami pri manipulácii v laboratóriu.
vanilka, na panvici zaprskal olej
a maškrtné jazýčky sa tešili na
prvú palacinku. V inej miske už
bublal kvások a miešanie cesta na
lievance mohlo začať. Učiteľky Mária Vrabcová a Nataša
Forrová posmeľovali svojich
žiačikov. Starostlivé a trpezlivé babičky deťom radili, ako
miešať, natierať džem či posýpať
palacinky sladkým kakaom. Bolo
že to smiechu, keď sa deti pozreli
na seba a nošteky i líčka mali
ozdobené múkou, džemom a kde
tu i kúskami cesta!
Pri konci stretnutia pani učiteľka Vrabcová vytiahla obrovskú
varechu a každý malý kuchárik či
kuchárka boli pasovaní za kráľa
lievancov a palaciniek. Každý
nový kráľ dostal aj ďakovný list.
Svoje milé babičky p. Eliášo-
vú, p. Libaríkovú, p. Šleherovú,
p. Maťašovskú obdarovali deti
sladkým bozkom a pekným
ďakovným listom.
Akcia bola vydarená, brušká
plné a všetci budú dlho spomínať.
Mgr. Mária Vrabcová
Beseda s Jurajom
Makaiom
ňa 25. apríla 2012 navštívil
Základnú školu na Sídlisku
SNP v Galante PaedDr. Juraj
Makai. Pod záštitou žiackeho parlamentu sa uskutočnila
beseda pod názvom „ Z ciest po
svete“, ktorej sa zúčastnili vybraní
žiaci školy. Pán učiteľ Makai
vyrozprával žiakom svoje zážitky
z ciest, počas ktorých navštívil
6 kontinentov. So sebou si
D
priniesol veľké množstvo fotiek,
ktoré odprezentoval prítomným
žiakom. V závere besedy mali
možnosť žiaci klásť otázky, na
ktoré im s radosťou odpovedal.
Mgr. Lucia Reháková
Fit trpaslíci
rásny jarný slnečný deň
zažili deti z MŠ s VJM
– Óvoda Nová doba 922/11
Galanta 21. marca 2012,
kedy sa spolu s pani učiteľkami zúčastnili celoslovenskej
súťažnej prehliadky tvorivosti
detí MŠ Zlatá krajina, ktorú
organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
v spolupráci so Spoločnosťou
pre predškolskú výchovu región
Galanta a MŠ Veľké Úľany.
Táto súťažná prehliadka
K
máj 2012
7
|
RÔZNE
Výstava fotografií XL Miroslava Šimeka
V
aj portréty, svadby a ostatné, čo život prinesie. Miroslav Šimek v súčasnosti zastáva funkciu prezidenta
galantského fotoklubu. Výstava bola
vyberaná z prierezu 5-ročnej tvory
pomocou kurátora výstavy Rasťa
Čambála, ktorý je úspešný autor
a významná osobnosť slovenskej fotografie.
„Túto výstavu som si naplánoval
pred rokom, keďže som mal autorskú výstavu v Bratislave a ostal som
dlžný galantskému publiku. Pre
mňa je tento deň veľmi dôležitý,
lebo prišli sem všetci moji priatelia,
rodinní príslušníci, sponzori a známi,“ povedal Miroslav Šimek.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
severnom krídle Neogotického kaštieľa v Park galérii
v Galante sa 11. apríla uskutočnila vernisáž fotografií Miroslava Šimeka v spolupráci s MsKS
Galanta. Názov výstavy autor zvolil
zámerne, chcel, aby to bola určitá
hádanka pre divákov a návštevníkov výstavy. XL znamená niečo veľmi veľké a poskladaním latinských
písmen je to číslo 40. Práve tento
vek autor prednedávnom oslávil.
Miroslav Šimek fotí necelých 10
rokov a 7 rokov je členom Fotoklubu Galanta, ktorý mu pomáhal pri
jeho začiatkoch. Zameriava sa väčšinou na športové aktivity, ako je vodný šport, a na udalosti, kde sa niečo
deje, ako sú napr. demonštrácie, ale
Pri stíšenom svetle
V
lastivedné múzeum v Galante v spolupráci s neinvestičným fondom Pro Renovtione a za podpory mesta Galanta
pripravuje aj v roku 2012 cyklus prednášok
pod názvom Pri stíšenom svetle. Hlavnou
témou prednášok v tomto roku bude rod Esterházyovcov z pohľadu archívnych bádateľov
a reštaurátorov. Kultúrno–výchovné podujatia
- prednášky spojené s prezentáciou budú za-
tvorivosti je chápaná ako
podporná aktivita edukačného
procesu predprimárneho vzdelávania. Jej cieľom je podporiť
aktívnu a systematickú prácu
s deťmi predškolského veku.
Je tiež významnou formou
motivácie detí a usmerňovania, rozvíjania ich prirodzenej
spontánnosti, radosti z pohybovej a umeleckej činnosti.
Cvičenie na fit loptách rozvíja
psychomotorické kompetencie
detí. Naším cieľom je rozvíjať
u detí aj tvorivé myslenie cez
relaxačno-pohybové aktivity.
Deti sa tento rok reprezentovali
choregrafiou „Fit-trpaslíci“,
ktorá bola hodnotená v rámci
pohybovo-športovej kategórie, a získali krásne 1.miesto.
Tešili sa nielen z pekných cien,
čínať o 17:00 hod. v múzeu na Hlavnej ulici.
Ako prvé odznie vystúpenie Mgr. Gábora
Strešňáka dňa 6. 6. 2012 na tému Esterházyovské majetky v 17. – 18. storočí, príspevok
k dejinám Galanty. V mesiaci jún pripravujeme prednášku doc. Ivana Galamboša na
tému Reštaurovanie historických dokumentov a papiera. Podujatie bude dopĺňať výstavu
Odkaz na pergamene, inštalovanú v letných
ale zároveň spoznali kultúrne
zvyky a tradície rôznych kútov
Slovenska. Domov sme sa vrátili až popoludní, ale spokojní,
pretože sme sa nestratili v silnej
konkurencii a získali sme nové
poznatky, z ktorých budeme
čerpať v ďalšej našej činnosti.
Kolektív MŠ s VJM – Óvoda
Nová doba Galanta
Čaro slova 2012
dňoch 20. - 22. marca
2012 sa v Galante uskutočnilo okresné kolo súťaže
v umeleckom prednese poézie
a prózy „Čaro slova“, na ktorej
zaznelo vyše šesťdesiat ukážok
recitátorov z okresu Galanta.
Súťaž každoročne organizuje
Galantské osvetové stredisko.
Poslaním súťaže je viesť deti,
V
mesiacoch vo vlastivednom múzeu. Pán Galamboš spolupracoval s mestom Galanta pri
zhotovovaní kópie výsadnej listiny trhových
práv. Jesennú časť otvorí prednáška: Ako
Esterházyovci ovládli Galantu v 16. storočí.
Prednáša PhDr. Radoslav Ragač, PhD., riaditeľ Slovenského národného archívu v Bratislave. Osudu Esterházyovských majetkov
z Galanty a Tomášikova v 20. stor. bude venovaná prednáška PhDr. Veroniky Novákovej, riaditeľky Štátneho archívu Bratislava,
pobočka Šaľa.
E. Boťanská
mládež a dospelých k hlbšiemu
poznaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovať literárne hodnoty širšej
verejnosti. Jednotlivé stupne
súťaže rozširujú a prehlbujú
v súťažiacich literárne poznanie,
tvorivosť, kultivujú ich jazyk,
reč, zmysel pre rytmus, pestujú
vzťah k slovu ako kultúrnej
a umeleckej hodnote.
Súťažilo sa vo viacerých
vekových kategóriách a postup
do krajského kola, ktoré sa
uskutoční v Trnave pod názvom
Hollého pamätník 2012, získali:
Mária Baničová - ZŠ Abrahám,
Rebeka Démuthová a Denis
Miko - ZŠ Pusté Úľany, Michal
Sedláček a Karin Struhárová
- ZŠ SNP Galanta, Adriana
Krivosudská - ZŠ s MŠ Šintava,
Monika Slobodová - Obchodná
akadémia Sereď, Soňa Križanová
a Magdaléna Bírová - Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď.
V kategórii dospelých recitátorov
postup získala PaedDr. Alena
Kumprechtová z Galanty. Kategória detské recitačné kolektívy
a divadlá poézie nebýva často
obsadzovaná, preto nás veľmi
teší, že po rokoch sme si mohli
vypočuť recitačné pásmo v podaní žiakov zo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave, ktorí taktiež
postúpili do krajského kola.
Všetkým postupujúcim blahoželáme a tešíme sa, že uvedená súťaž každoročne prispieva
k vyhľadávaniu talentovaných
a nadaných žiakov a študentov
v oblasti umeleckého slova.
„ib“, GOS
RÔZNE
|
8
GALANTSKÉ NOVINY
Uctili si Karola Duchoňa
S
lávnostné odhalenie busty Karola Duchoňa v Galante sa uskutočnilo 21. apríla
pred domom na Hlavnej ulici, v ktorom
Duchoňovci bývali. Po slávnostnom príhovore
riaditeľky Matice slovenskej v Galante Zlatice
Lehotskej sa slávnostného aktu odhalenia za
účasti mnohých Galanťanov a jeho rodiny ujal
primátor mesta Ladislav Maťašovský spolu
s predsedom Matice slovenskej Mariánom
Tkáčom.
„Táto iniciatíva je už niekoľkoročná a Domu
Matice slovenskej sa to podarilo dotiahnuť do
víťazného konca. Za mesto Galanta môžem
povedať, že komisia kultúry odsúhlasila určitú
finančnú časť na pomoc zrealizovania a ďalšie finančné prostriedky prišli z Trnavského
samosprávneho kraja a z verejnej zbierky,“
povedal primátor mesta Mgr. Ladislav Maťašovský. Autorom diela je akademický sochár Ladislav Sabo, ktorý na ňom pracoval,
modeloval ho počas zimy a intenzívnejšie sa
mu začal venovať na jeseň. Hľadal jeho úsmev
a charakteristické črty z rodinného albumu,
ale aj z internetu. Umiestnenie busty architektonicky riešil Ladislav Struhár.
„Ja som strašne vďačná hlavne Matici slovenskej, že sa na to podujala. Veľmi si to cením
a samozrejme, som na to veľmi hrdá,“ poďakovala Dana Mikláš, dcéra Karola Duchoňa.
Po slávnostnom odhalení busty sa konal 12.
ročník spomienkového koncertu pod názvom
Kantiléna, ktorý vznikol z myšlienky Karolových priateľov a hlavne speváka Petra Fahna
v roku 2000 pri príležitosti 50-tych nedožitých
narodenín. Začiatok festivalu odštartoval mladý talent Samuel Kivaroth z Galanty dvoma
piesňami. V prvej časti sa súťažilo o priazeň
publika, kde vystúpilo 5 spevákov, a to: Richard
Sarközi, Marek Bednár, Monika Stanislavová,
Tomáš Václav a Peter Husárik, ktorí spievali
povinnú pieseň od Karola Duchoňa, tzv. duchoňovku, a pieseň podľa vlastného výberu.
V druhej časti programu sa predstavili nesúťažnou interpretáciou piesní. Po prestávke sa
predstavila hudobná skupina „4mation“, ktorá
celý večer sprevádzala účinkujúcich na vyso-
Marec v Galantskej knižnici
M
arec – mesiac knihy. Práve v tomto znamení sa niesol v uplynulom
mesiaci život v Galantskej knižnici.
Dňa 19. marca 2012 sa v priestoroch Galantskej knižnice – pobočka ZŠ SNP uskutočnilo
hlasné čítanie z diela Eleny Čepčekovej Meduška, ktorej okrúhle výročie sme si nedávno
pripomenuli. Po hlasnom čítaní deti nakreslili kresby a všetky boli vystavené v Galantskej
knižnici v oddelení literstúry pre deti a mládež. 22. marca 2012 sa konalo stretnutie so
spisovateľom Károlyom Fellingerom. Deťom
predstavil svoju najnovšiu knižku, čítal a recitoval z nej. Oni mu zarecitovali básničky a zaspievali pesničky. Na záver každé dieťa obdaroval svojou najnovšou knižkou a sladkosťami.
Deti si odniesli zážitok v podobe stretnutia
s ozajstným spisovateľom. 28. marca 2012 sa
uskutočnilo v pobočke Galantskej knižnice
na ZŠ SNP dramatické čítanie z diela Pavla
Dobšinského. Príjemnú hodinku pre žiakov
pripravila svojím empatickým prejavom a citom pre detskú dušu herečka divadla Jána Palárika v Trnave Barbora Bazsová.
Zavŕšením mesiaca bolo podujatie Noc
s Andersenom. Dňa 30.03.2012 sa Galantská knižnica, tak ako každoročne, zapojila do
medzinárodného podujatia na podporu detského čítania. Podujatie sa začalo vystúpením
divadelného súboru Materinky predstavením
Čerti a Kačena. Deti boli aktívne zapojené
do divadelného predstavenia, čo sa prejavilo veľkým nadšením v záverečnom tanci
predstavenia. V knižnici program pokračoval
kej úrovni
úrov a v dobrej atmosfére. Na podujatí
vystúpilo viacero umelcov, ktorí sa s Karolom
Duchoňom osobne poznali alebo interpretujú
jeho piesne, ako napríklad Terézia Pekaríková,
Monika Stanislavová, Ľudovít Kuruc či Adam
Ďurica. Viacnásobné standing ovation z nesúťažiacich interpretov patrilo krstnému synovi
Karola Duchoňa, Adriánovi Fahnovi.
Ocenenie Laureát Kantilény 2012 získala
Monika Stanislavová za svoj prínos pri interpretácii slovenskej populárnej piesne. Cenu
Karola Duchoňa odovzdala riaditeľka Domu
MS Zlatica Lehotská interpretovi Richardovi
Sarközimu so skladbou Cítim, ktorého povinná pieseň v jeho podaní očarila hlasujúcich
divákov najviac.
„Karol Duchoň bol vynikajúcim spevákom.
Od roku 2001 organizujeme spomienkový večer, ktorý sa usporadúva v mesiaci apríl, kedy
sa Karol narodil,“ povedal moderátor večera
Peter Fahn, ktorý stojí pri organizovaní Kantilény od roku 2001.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
„Andersenom“. Pripomenuli sme si veľkého
rozprávkara, na veľkej mape sme si zaznačili,
kde sa narodil, kde žil a prečítali sme si rozprávku O škaredom káčatku. Po hlasnom čítaní prišiel na rad Indián. Prednáška o živote
indiána v minulosti a dnes, ktorú viedol náš
čitateľ Ladislav Anda, veľmi zaujala malých
čitateľov, ktorí sa zapojili svojimi otázkami
a príbehmi, ktoré o indiánoch poznajú. Potom
si spolu s prednášateľom vyhotovili ozajstné
indiánske čelenky s indiánskymi motívmi, ornamentmi a pierkami, ktoré si odniesli domov.
Našu akciu podporilo i vydavateľstvo Slovart
knižným darom, a tak si deti vypočuli úryvok
z knihy Petry Nagyovej Džerengovej Klára
a mátohy. Kniha zožala veľký úspech. No a na
záver program, ktorý deti čakajú najviac – diskotéka.
Angelika Biróová
Galantská knižnica
odd. lit. pre deti a mládež
máj 2012
9
Študentský workshop
o svetových náboženstvách
S
úkromné gymnázium v Galante v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Galante zorganizovalo
dňa 4. apríla 2012 v Park galérii
Neogotického kaštieľa workshop,
ktorý bol tematicky zameraný na
svetové náboženstvá.
Myšlienka organizovať študentské workshopy sa zrodila
na našej škole pred tromi rokmi s cieľom čo najefektívnejšie
uplatňovať
medzipredmetové
vzťahy a aplikovať kompetencie
študentov nadobudnuté v rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu. Bola a dodnes je výsledkom
vzájomnej spolupráce pedagógov
a žiakov, ktorí sa aj v rámci tejto
špecifickej aktivity usilujú o permanentné skvalitňovanie vyučovacieho procesu a jeho výsledkov.
Workshop predstavuje od pr-
ZUŠ Josepha
Haydna koncertovala
v Mikulove
ňa 17.4. 2012 usporiadala
Základná umelecká škola
Josepha Haydna koncert v partnerskom meste Mikulov na
Mikulovskom zámku. Koncert
sa uskutočnil v rámci projektu
Výmenných koncertov medzi
dvomi ZUŠ, ktoré v týchto
dvoch mestách pôsobia. Konajú
sa vždy v jarných mesiacoch,
striedavo v Mikulove a v Galante a ich cieľom je spoznávanie práce kolegov a žiakov
v partnerskej škole, nadviazanie
bližších, neformálnych kontaktov, výmena skúseností a radosť
z toho, čo nás všetkých obohacuje a teší - z hudby a spoločného muzicírovania.
Do Ledníc, mestečka pár
kilometrov pred Mikulovom,
pricestovali žiaci, pedagógovia, niekoľko rodičov a pani
metodička školstva Mgr. Alica
D
votného vymedzenia témy až po
finálnu realizáciu tvorivý proces.
Počiatočná zvedavosť žiakov sa
priebežne mení na intenzívny záujem, improvizácia na tvorivú aktívnu činnosť, individuálna snaha
na spoločné úsilie odkrývať problémy, klásť zmysluplné otázky
a nachádzať uspokojivé odpovede.
Školské triedy sa počas workshopov menia na tvorivé dielne a vyučovací proces sa stáva nevšedne
inšpirujúcim. Dôležitým cieľom
workshopu je získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie nových
poznatkov a vedomostí. Domnievam sa však, že najpodstatnejší význam workshopu spočíva
Orbánová o 12.00 hod., kde
nás čakali pán riaditeľ ZUŠ
Mikulov Ing. Jiří Vrbka s pánom zástupcom . Navštívili sme
Lednický zámok, loďou sme sa
previezli po rieke Dyji, vybehli
370 schodov na vežu Minaretu,
odkiaľ bol nádherný výhľad na
celý zámocký park aj s okolitými rybníkmi.
O 15.00 hod sme sa autobusom odviezli do Mikulova, kde
nás naši priatelia odprevadili
na zámok - miesto konania
koncertu. O 17.00 hod. tu žiaci
a pedagógovia ZUŠ Josepha
Haydna potešili prítomných
pestrým hudobným programom na vysokej interpretačnej
úrovni. ZUŠ Josepha Haydna
patrí v rámci Slovenska medzi
menšie školy, čo sa týka počtu
žiakov (216), ale nesie meno
svetového velikána klasickej
hudby, čo je vzácne, zaväzujúce a potešujúce. Pedagógovia
a žiaci sa snažia svojou prácou
byť hodní veľkosti tohto mena,
čo sa im na koncerte podarilo
veľmi úspešne. Po koncerte
sme spolu s pedagógmi z Mikulova navštívili miestnu reštauráciu, kde sme spolu v družnej
debate, spokojní s koncertom
a príjemne ustatí z celého dňa,
zotrvali v priateľskej debate až
do 20.00 hod.
Vrátili sme sa do Galanty
v neskorých večerných hodinách. Verím, že podobných
podujatí ešte absolvujeme
mnoho a že aj našich kolegov
z Mikulova spoločná spolupráca
teší tak ako nás.
Riaditeľka ZUŠ
Josepha Haydna
Veľká noc
budove Vlastivedného múzea v Galante sa 31. marca
uskutočnila predveľkonočná
výstava kraslíc spojená s prezentáciou remeselníkov, ktorí
prišli z rôznych miest ukázať
svoje tvorivé dielne.
Svojím krásnym umením
vyčarili úsmev na tvári deťom,
ako aj návštevníkom tejto vý-
V
|
RÔZNE
v jeho výchovnom aspekte. Učíme
žiakov zmysluplne využívať voľný
čas, usmerňujeme ich mimoškolské aktivity a v neposlednom rade
ich vedieme k zodpovednému
prístupu voči sebe samým, ale aj
voči kolektívu.
Cieľom workshopu o svetových náboženstvách bolo prekonať tradičné stereotypy, ktoré
pramenia z neznalosti alebo
nedostatočnej informovanosti,
ako aj z rôznorodosti kultúrnych
prostredí, v ktorých ľudia jednotlivé svetové náboženstvá vyznávajú. Nešlo nám o hľadanie totálnej
jednoty, lebo tá vedie k totalite,
ktorá neposkytuje priestor pre
individuálne myslenie, hľadanie
zmysluplnosti a pravdy. Snažili
sme sa o porozumenie rozdielom
a z neho prameniacu cestu k vzájomnej tolerancii a znášanlivosti.
Verím, že sme sa tomuto cieľu
nespreneverili a poskytli sme
podnety pre sebareflexiu všetkým
zúčastneným.
Mgr. Henrieta Petrovičová
zástupkyňa riaditeľa
Foto: Lucia Gazdagová
stavy. Svoju tvorbu prezentovali
Mirjam Valkovičová, ktorá sa
prezentovala prácou s koženými šperkmi, Alžbeta Renczésová aj so svojím manželom
ukázali háčkovanie kraslíc, Reinald Kuna sa venoval drôteniu
kraslíc, Štefan Rozkoš predviedol, ako sa pletú korbáče, ktoré
počas veľkonočných sviatkov
potrebujú mladí šibači, a Mária Szabováukázala, ako zo šúpolia spracováva krásne košíky
a podnosy. Okrem prezentácií
remeselníkov a výstavy kraslíc
si deti mohli vyskúšať a naučiť
sa zapletať náramky, a tak
potešiť svojich najbližších.
„Ja sa teším, že sa tieto podujatia k významným udalostiam,
ako je Veľká noc či Vianoce,
v múzeu ujali a slúžia na to, aby
sme sa vrátili k starým tradíciám. Preto sme pozvali z regiónu mesta ľudových umelcov,
aby ukázali svoju tvorbu,“ povedal riaditeľ vlastivedného
múzea Jozef Keppert.
Andrej Popluhár
UDALOSTI
|
10
GALANTSKÉ NOVINY
Otvárame diskusiu
o architektúre mesta
polupráca mesta a univerzity ponúka
príležitosť diskutovať o architektúre
mesta. Mesto prešlo svojím vývojom,
ktorý každý môže „čítať“ na jeho obraze.
Sústredíme sa na vizuálny dojem, ktorý
vyvoláva. Argumentácie budú ekonomické a funkčné, diskusia priblíži obyvateľom
mesta nerozlučiteľnosť možností a dosiahnutých výsledkov. Budeme premýšľať o tom
či vložené investície do stavieb mesta boli
dobre pripravené a premyslené. Len diskusia
tohto zamerania „vydá“ poučenie a inšpirácie pre ďalšiu generáciu staviteľov mesta.
Pripomenieme si, že nepopierateľne náročnú investičnú prípravu každej stavby zhodnotí jej vizuálny podiel na vytváraní ducha
mesta. Každá budova najmä v centre mesta
sa na dlhé roky „zapisuje“ do jeho tváre. Pod
duchom mesta budeme rozumieť a citom
prežívať dojmy, ktoré vyvoláva. Na rozdiel
od domácich obyvateľov „prispôsobených“
prostrediu, my vnímame mesto „nezávisle“
na jeho vnútorných politických procesoch,
náš pohľad je nezaťažený a vedený konštruktívnym záujmom, výpovede študentov na
svojich výkresoch sú úprimné a dobrosrdečné, majú „zobudiť“ ducha mesta. Očakávaným argumentom našich názorov a návrhov
sú históriou a moderným svetom preverené
stimuly tvorby pekného a príťažlivého mesta. Študenti ich uplatňujú vo víziách mes-
S
ta nekompromisne, s nadšeným zaujatím.
Najčitateľnejšími sú tie, ktoré sú adresované centru mesta. Diskusia ich sprostredkuje
všetkým, ktorým na meste záleží.
Mesto Galanta je mestom kultúrno-historického odkazu vidieckeho mesta poľnohospodárskeho typu. Historické hodnoty
v obraze mesta boli zredukované vysokou
mierou novej výstavby, v minulosti neriadenej
jasnou koncepciou. Architektonický obraz
centra mesta je chaotický, evidentne v ňom
vládne bezradnosť nosnej idey o identifikácii
jeho charakteru. Mesto teraz hľadá svojho
ducha sebapoznania a regulácie výrazových
prostriedkov. Mesto očakáva od nasledujúcich diskusií znovuzrodenie kultúrno-historického ducha mesta a musí objaviť hodnoty
svojho prostredia. Pred architektúrou je úloha nastoliť a overiť prednosti malého mesta
s návratom jeho emócií - menej monumentality veľkých domov, viac útulnosti malých
uličiek a príťažlivých miest. Mesto právom
očakáva nielen efektívne využitie centra, ale
najmä impulzy a diskusiu o tom, čím sa bude
vyznačovať jeho emocionálny prínos pre život
mesta. Diskusia je neodkladná.
Invencia architektúry v podaní mladej
generácie budúcich architektov bude v službách dobrého urbanistického konceptu, ktorý
predstavuje územný plán mesta. Pred mestom je „vďačná“ úloha vytvoriť pešiu zónu,
ktorú dopravne tento plán zabezpečil. Pešia
zóna je veľkou motiváciou budúcnosti mesta.
Je to príležitosť vrátiť sem jeho kultúrnu tvár,
uplatniť väčšou mierou vplyv zachovaných
historických stavieb a parkov vo vytváraní
jeho prostredia.
Dnes tu panuje nová a silná hospodárska
základňa s výzvou zlepšiť podmienky na zvýšenie kvality života v meste. Preto aj budúcnosť
je „zviazaná“ s novou výstavbou obytných budov v znamení potrieb a predstáv moderného
života. Súčasťou toho je rozšírenie rekreačnošportovej bázy, s čím súvisí i budúcnosť založená na úrovni týchto služieb. Víziou je mesto
s prácou, s moderným bývaním, ktoré sa stane
vyhľadávaným miestom života na Slovensku, využije zdroje geotermálnej energie na
rekreačnú ponuku. Mesto tak ponúka výzvy
a inšpirácie pre architektúru, architektonické
štúdie študentov odhalia obzory budúcnosti.
Stanú sa príkladom kvalitných rozhodnutí
mestskej samosprávy.
Otvárame Salón architektúry mesta, architektúry v službách jeho vízií. Prvú výstavu doplní druhá, vízie sa zamerajú na:
• centrum mesta ako pešia zóna
• rekreácia a šport s rozšírením Galandie
• obytné súbory v znamení zeleného
a sociálne prístupného mesta
Architektonická dielňa študentov a pedagógov FA STU s informáciami predstaviteľov mesta a domácich architektov
postupne oboznámi obyvateľov o svojich
návrhoch a prestavbách. Mesto sa stane
skúškou zrelosti a odbornosti budúcich
absolventov FA STU.
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.,
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Zo zápisníka MsP – apríl 2012
bol menovaný prevedený na útvar Obvodného oddelenia PZ v Galante a odovzdaný
príslušníkom policajného zboru.
V čase 01.35 hod. hliadka mestskej
polície zaregistrovala spáchanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky. Po zastavení vozidla z neho
vystúpila osoba D.CH. z Galanty, po
ktorej bolo vyhlásené pátranie z dôvodu
podozrenia páchania rôznej trestnej činnosti. Po overení jeho údajov a aktuálnosti
pátrania bol spomínaný muž predvedený
na útvar Obvodného oddelenia, kde si ho
prevzala stála služba OOPZ.
Hliadka mestskej polície v čase o 19.00
hod. prijala oznámenie od občana z Galanty, že pri Šárde horí vinič. Po preverení
udalosti hliadka MsP oznámila skutočnosti Hasičskému zboru. Horel zanedbaný
suchý porast s rozlohou cca 3á. V blízkosti
udalosti sa nachádzali dvaja muži, ktorí sa
tvárili, že s ohňom nemajú nič spoločné.
Pri šetrení prípadu bolo zistené, že práve
oni dvaja spôsobili požiar nedbalosťou. Išlo
o L.Cs. a I.L. z Galanty, ktorí boli pod
vplyvom alkoholu. Menovaní boli riešení
v zmysle priestupkového zákona.
Po voľných dňoch a príchode školského
personálu do Základnej školy G. Dusíka
bolo prijaté oznámenie od p. riaditeľky, že
mali nechcenú návštevu školy. Po preverení
udalosti bolo zistené, že za použitia násilia
sa do školy dostal neznámy páchateľ,
ktorý si okrem potravín zo školy odniesol
počítač, dataprojektor a iné veci, ktoré mu
nepatrili. Skrátený vyšetrovateľ PZ vzniesol obvinenie proti dvom mladým osobám,
T.P. a D.V. z Galanty, ktoré boli podozrivé
zo spáchania vlámania sa do budovy a krádeže uvedených vecí.
Miroslav Grell,
náčelník MsP Galanta
podvečerných hodinách bolo prijaté
oznámenie na mestskej polícii od občana z Galanty zo sídliska Sever, že v bytovke
sa pohybuje neznámy muž, búcha na dvere
a dožaduje sa vstupu do bytov. Po príchode
hliadky bolo zistené, že sa jedná o šesťdesiatštyriročného občana F.Š. z Galanty, ktorý bol
rozrušený, dezorientovaný a komunikoval
s osobami, ktoré sa na mieste nenachádzali.
Menovaný nevedel uviesť hliadke MsP svoje
meno ani bydlisko. Hliadkou bol prevezený
do nemocnice na ošetrenie, kde bol prijatý
na hospitalizáciu.
Pri kontrole herne na sídlisku Sever
hliadka spozorovala občana P.H. z Galanty,
po ktorom Okresné riaditeľstvo policajného
zboru v Galante vyhlásilo pátranie. Mladý
muž podozrivý z trestnej činnosti sa venoval
hracím automatom. Po stotožnení osoby
V
máj 2012
11
|
UDALOSTI
Navždy nás
opustil hudobník
Eduard Čepiga
V
živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že
prídu, a predsa nás ich
príchod prekvapí. Bolestne sa
nás dotkla i smutná a nečakaná správa o smrti vynikajúceho trubkára Eduarda Čepigu. I keď ho dlhé roky trápila
choroba, nechcel sa jej poddať.
Úporne sa jej bránil, chlapsky
sa s ňou pasoval, rovnako ako
so všetkými ťažkosťami vo
svojom živote. Nepoznal únavu, nedbal na čas, bol ochotný
vždy stáť na svojom mieste, vo
svojom dôležitom mimopracovnom zadelení ako umelecký
vedúci a dirigent dychového
orchestra Galanťan. Najviac si
ho asi všetci pamätáme v spojitosti s najstarším umeleckým
súborom v našom meste, ktorým je dychový súbor založený
v roku 1920. Pod vedením Eda
Čepigu dychovka pokračovala
s menšími či väčšími pauzami
od roku 1976 dodnes.
Česť jeho pamiatke!
redakcia
foto: Jozef Keppert
Osobnosti Galanty
red 125-rokmi (4.5.1887) zomrel
v Nevidzanoch rodák z Galanty Jozef
Kubik, cirkevný spisovateľ. Teológiu a filozofiu študoval v Ostrihome. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Budmericiach,
v Kamenici nad Hronom, vo Veľkých Ludinciach, ako farár v Nevidzanoch. Svoje
poviedky, kázne a články publikoval v dobových svetských i cirkevných časopisoch.
red 130-rokmi (9.5.1882) sa narodila
v Galante Ida Michnay, nevesta francúzskeho premiéra Georgesa Clemenceau.
Bola dcérou okresného sudcu v Galante Je-
P
P
nőho Michnaya. V roku 1901 uzavrela sobáš s Michelom Clemenceau, ktorý pôsobil
ako chemický inžinier v sládkovičovskom
cukrovare. Zakrátko po sobáši sa odsťahovali do Francúzska.
red 125-rokmi (17.5.1887) sa narodil
v Sučanoch Ignác Gašparík, školský
pracovník. Študoval na učiteľských ústavoch v Kláštore pod Znievom a v Nyíregyháze. Učil v Šuranoch, od roku 1919
pracovník školského inšpektorátu v Nitre,
v rokoch 1922-1927 školský inšpektor
v Galante, potom v Bratislave. Po II. sve-
P
tovej vojne pracovník Povereníctva školstva
v Bratislave. Autor školských príručiek
a článkov v slovenských denníkoch.
red 120-rokmi (19.5.1892) sa narodil
v Tarcali František Klajník, verejný
činiteľ, pedagóg. Ako vyučený sústružník
pracoval v Budapešti, na Urale ai. V rokoch
1950-1955 postupne učiteľ na Okresnej
politickej škole v Šamoríne, Krajskej politickej škole v Sládkovičove, Ústrednej politickej škole ÚV KSS v Bratislave, predseda
Okresného výboru Csemadoku v Galante.
Z regionálnej kartotéky
osobností Galantskej knižnice
vybrala a zostavila
Mgr. Judita Kontárová
P
Smútočná spomienka
Smútočná spomienka
Dňa 10. 5. 2012 uplynulo 20 rokov, čo nás náhle a nečakane opustil manžel, otec
a dedko VOJTECH CAFÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina
Dňa 2. 5. 2012 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a
starý otec LADISLAV VÍZVÁRY.
Nikdy na teba nezabudneme!
S láskou spomína smútiaca rodina
Smútočná spomienka
Oznámenie
Dňa 10. 5. 2012 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka,
mamička, babička, sestra a švagriná
EVA NYÁRSIKOVÁ, ROD. ŠEREŠOVÁ.
S láskou spomína smútiaca rodina
Žiadame vážených občanov v meste Galanta, keď sa objaví Zilinszky Ladislav, ktorý
zbiera finančné príspevky a rôzne dary v mene svojho strýka a v mene rodinných
príslušníkov, aby to ihneď ohlásili polícii, keďže ide o podvod. Ďalej žiadame, aby
občania dávali pozor, lebo kradne.
Rodina Vanková.
OZNAM
KRONIKA
Redakcia GN oznamuje čitateľskej verejnosti,
že oznámenia narodení, sobášov a úmrtí do
spoločenskej rubriky budú uverejňované na
základe písomného súhlasu dotknutých osôb
na Matričnom úrade mesta Galanta.
Narodenia:
Zara Kriváneková · Diana Pappová · Norbert
Horváth · Alex Bartalos · Dominik Stibrányi ·
Laura Juhásová
Sobáše:
Štefan Tumma – Ing. Jana Štrpková · Roman
Blanár – Mária Mačaiová
Úmrtia:
Štefánia Kuricová, rod. Trajčeková, 80-roč. ·
František Pivko, 80-roč. · Mária Antalová, 57roč. · Mária Dzamová, rod. Kobrtková, 80-roč.
· Imrich Lörincz, 82-roč. · Gizela Šipošová,
rod. Antalovičová, 57-roč. · Margita Takáčová,
rod. Forrová, 87-roč. · Matilda Csemezová,
rod. Csemezová, 77-roč.
ŠPORT
|
12
GALANTSKÉ NOVINY
Beh
Galantou
M
esto Galanta, ako hlavný organizátor, zorganizovalo v sobotu
14. apríla 30. ročník tradičného
športového podujatia pod názvom Beh
Galantou a zároveň Beh oslobodenia,
ktorého sa zúčastnilo 365 registrovaných
pretekárov . Primátor mesta Mgr. Ladislav Maťašovský poprial pretekárom
veľa úspechov a úspešný návrat do cieľa.
„Môj kamarát, predseda športovej komisie
pán Barci, mi dnes naznačil, či by sme si
na budúci rok zabehli tých 3000 metrov,
tak verejný prísľub nedám, ale porozmýšľam nad tým,“ povedal primátor mesta
Mgr. Ladislav Maťašovský.
Úvod patril predovšetkým mladým súťažiacim, ktorí odštartovali začiatok pretekov. Kategórie boli rozdelené na beh 400
metrov,
ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky
m
ročníka 2004-2005, kategória na beh 600
metrov patril ročníku 2002-2003. Ďalšou
kategóriou bol beh na 1000 metrov pre
ročník žiakov 1999-2001 a kategória 600
metrov pre ročník žiačok 1999-2001.
Najdlhšou traťou na 1500 metrov sa popasovali žiaci a žiačky ročníka 1997-1998.
Preteky mladých súťažiacich ukončili tí
Ádám Bukor potvrdil svoju účasť na MS
juniorov v plutvovom plávaní
G
alanťan Ádám Bukor, študent gymnázia Zoltána Kodálya, trikrát vyhral s tromi slovenskými rekordmi
preteky v plutvovom plávaní v Šali na VII.
ročníku Tritón Cupe!
Dňa 21.4.2012 trikrát štartoval a v dis-
ciplíne 1500m PP prekonal svoj vlastný rekord o 35 sekúnd s novým časom 13,43.00,
a tým zaplával limit na CMAS MS juniorov v plutvovom plávaní 2012, ktorý má
hodnotu 13,55.66!
Týmto výkonom definitívne potvrdil
svoju účasť na MS juniorov 2012 v rakúskom Grazi, čo oficiálne potvrdilo aj
vedenie ZPS.
Ádám bude patriť medzi najmladších
účastníkov CMAS MS juniorov vôbec!
Tlačová správa
máj 2012
13
najmenší, v predškolskom veku, narodení
v roku 2006 na 100 metrov. Celkový počet
mladých pretekárov bol spolu 167 žiakov.
Nesúťažne si prišlo trojkilometrovú trať
zabehnúť 57 pretekárov, ktorí spoločne
odštartovali so 141 bežcami hlavnej kategórie, v behu na 10 000 metrov.V hlavnej kategórii ako prvý dobehol dvadsaťsedemročný Etiópčan s číslom 35 Erkolo
Ashenafi, ktorý v minulom roku vyhral
bratislavský ČSOB maratón. V Galante
s časom 31:37 zaostal za rekordom trate
len o 10 sekúnd. V ženskej kategórii zvíťazila Kácser Zita časom 36:39.
Kuriozitou tohtoročného behu bol bosý
bežec. Známy recesista Peter Tomič alias
„MANO“ tentokrát prekvapil divákov,
keď napriek studenému počasiu trať ab-
Úspech na MT ON
K
omárno bolo v dňoch 28.-29.
apríla dejiskom Medzinárodného turnaja olympijských nádejí
v boxe. Zúčastnili sa ho boxeri Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Litvy
a reprezentácia Slovenska. Významný
úspech na tomto podujatí dosiahol boxer Boxing Clubu Galanta Michal Takács, ktorý po bodových víťazstvách nad
Markom Čurejom/CZE/a Ramunasom
Cebanauskasom/LIT/vyhral hmotnostnú kategóriu do 52 kg, a jury ho navyše
vyhlásila za najtechnickejšieho boxera
podujatia. Michal odviedol po oba dni
vynikajúce výkony a je najhorúcejším
kandidátom reprezentačného dresu na
MEJ , ktoré sa budú konať koncom
júna v Sofii, metropole Bulharska.
Ivan Zelenák
Foto: archív
|
ŠPORT
solvoval bosý ako olympijský víťaz Abebe
Bikila.
Muži (10 km): 1. Ashenafi Erkolo 31:37
min, 2. Ondrej Puškár 32:19, 3. Áron Kiss
32:34 min. Ženy (10 km): 1. Zita Kácser
36:39 min, 2. Anisa ZsofiaBadis 39:57, 3.
Ľubomíra Maníková 38:07 min.
Lucia Gazdagová
Foto: Lucia Gazdagová
KAM V GALANTE | 14
Program MsKS
16.05.2012 09:00 hod. Let art foto
divadelná sála · 17.05.2012 16:00
hod. Deň matiek- ZŠ Z.Kodálya divadelná sála · 18.05.2012 10:00 hod. Divadlo
ARTUR„ Škola slušnosti “ DS · 19.05.2012
19:00 hod. 20 rokov renesančného kaštieľa RK
· 22.05.2012 08:00 a 10:00 hod. Divadelné
centrum Martin divadelná sála · 23.05.2012
08:00 hod. ZUŠ – výchovný koncert divadelná
sála · 26.05.2012 19:00 hod. Stretnutie nielen
pre osamelých estrádna sála · 28.05.2012
19:00 hod. Hviezdy POPU estrádna sála
· 31.05.2012 17:00 hod. Absolventský
koncert – ZUŠ divadelná sála · 01.06.2012
Medzinárodné stretnutie NK súborov v ľudovom
tanci · 02.06.2012 19:00 hod. Rockový festival
estrádna sála · 03.06.2012 Csemadok JUNIÁLES
amfiteáter · 08.06.2012 18:00 hod. Otvárací
koncert Kultúrne leto 2012 DS · 08.06.2012 SALÓN 2012 RK · 09.06.2012 Galanta v Mikulove
Mikulov · 11.06.2012 Rodičovská akadémia
– ZŠ Štefánikova DS
Program Kina DK:
1. - 2. máj (utorok - streda)
o 19:00 h. Kto ak nie my? Film:
NEM, 124 min., české titulky,
dráma Vstupné: 2,03 € MP-15 · 5. - 6.
máj (sobota - nedeľa) o 19:00 h. Lurdy
Film: FR/NEM/RAK, 96 min., české titulky,
dráma Vstupné: 2,23 € MP-15 · 8. - 9. máj
(utorok - streda) o 19:00 h. Belehradský fantóm Film: BUL/MAĎ/SRB, 82 min.,
české titulky, akčná krimi dráma Vstupné:
2,03 € MP-12 · 12. - 13. máj (sobota nedeľa) o 19:00 h. Alois Nebel Film: ČR/
SR/NEM, 87 min., česká verzia, animovaná
komiksová dráma Vstupné: 2,33 € MP-15 ·
15. - 16. máj (utorok - streda) o 19:00
h. Probudím se včera Film: ČR, 120 min.,
Program
Vlastivedného múzea
Výstavy:
19. 5. 2012 Noc múzeí a galérií
2012, výstava Odkaz na pergamene od 19.5.2012 do 15.9.2012
6. 6. 2012 Prednáška Pri stíšenom
svetle
Stála expozícia: Mlynárstvo
v oblasti Malého Dunaja a dolného toku Váhu
Podujatia
v Galantskej
knižnici
03.05.2012 13,00
hod. Tvorivé dielne Galantská knižnica –
odd. lit. pre deti a mládež · 14.05.2012
GALANTSKÉ NOVINY
Drevená 762/2 · 12.5.2012 Medicana Poštová 1599/15 · 13.5.2012
Felicita Hodská 373/38 · 14.5.2012
Klokner Hodská 385 · 15.5.2012 Centrum
GA Vajanského 909/2 · 16.5.2012 AREAL
ZDRAVIA Kpt. Nálepku727/13 · 17.5.2012
Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38,
(v poliklinike) · 18.5.2012 Klokner Hodská
385 · 19.5.2012 AREAL ZDRAVIA Kpt.
Nálepku727/13 · 20.5.2012 MEDICEN
Spektrum CVČ
Šafárikova 1531/49 · 21.5.2012 Dr. Max
15.5.2012 o 8.30 hod. – MO v atletike
Hodská 358 · 22.5.2012 Medicana Poštová
družstiev ZŠ – Štadión Galanta · 17.5.2012
o 8.30 hod. – MO vo vybíjanej 3.-4. roč. ZŠ –
1599/15 · 23.5.2012 AREAL ZDRAVIA Kpt.
ZŠ Štefánikova Galanta · 19.5.2012 o 9.30
Nálepku727/13 · 24.5.2012 Dr. Max Hodská
hod. – Zlatá palička – Športová hala Galanta
358 · 25.5.2012 MEDICEN Šafárikova
· 21.5.2012 o 11.30 hod. – Na bicykli bez1531/49 · 26.5.2012 Klokner Hodská 385
pečne – Autoškola Terkar Galanta · 24.5.2012 27.5.2012 Lekáreň Dr. Max HM TESCO,
Tel.: 031-7802797, 031-7802787,
o 8.00 hod. – Biologická olympiáda kat. D
Drevená 762/2 · 8.5.2012 Felicita Hodská
www.kino-galanta.sk,
– ZŠ Štefánikova Galanta · 30.5.2012 o 16.00 373/38 · 29.5.2012 Lekáreň sv. Lukáša
[email protected]
hod. – MDD – popoludnie plné zábavy – MŠ
Hodská 373/38, (v poliklinike) · 30.5.2012
Predpredaj vstupeniek – hodinu
Medicana Poštová 1599/15 ·
pred každým predstavením 031-7802177 Hody · 31.5.2012 o 16.00 hod. – Klub
Javorinka · 31.5.2012 o 16.00 hod. – SZČ
31.5.2012 Lekáreň SUN PHARMA OD
Nebojsa · 1.6.2012 o 8.30 hod. – Futbalový Kaufland, Esterházyho 2381 · 1.6.2012
turnaj „O pohár primátora mesta Galanta“ – ZŠ Dr. Max Hodská 358 · 2.6.2012 AREAL
Štefánikova Galanta · 1.6.2012 o 14.00 hod. ZDRAVIA Kpt. Nálepku727/13 · 3.6.2012
- Mestské oslavy MDD – nádvorie neogotického Centrum GA Vajanského 909/2 · 4.6.2012
kaštieľa Galanta · 1.-3.6.2012 – Majstrovstvá Klokner Hodská 385 · 5.6.2012 Lekáreň Dr.
Max HM TESCO, Drevená 762/2 · 6.6.2012
SR v mažoretkovom športe /účasť našich
Aktuálne výstavy:
mažoretiek/ – Sabinov · 6.6.2012 o 9.00
Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38, (v
Boris Moťovský – Obrazy
hod. – Vyhodnotenie okresných olympiád –
poliklinike) · 7.6.2012 MEDICEN Šafárikova
2. 3.5.2012 – 16.6.2012.
Noc múzeí a galérií 2012
MsÚ Galanta · 7.6.2012 o 8.30 hod. – MO vo 1531/49 · 8.6.2012 Lekáreň sv. Martina
• 18:00 Zámocký koncert – Muchovo
viacboji zdatnosti 3.-4. roč. ZŠ – ZŠ SNP Galanta Mierová 2365 · 9.6.2012 Medicana Poštová
kvarteto
1599/15 · 10.6.2012 Felicita Hodská 373/38
Bližšie informácie o našich programoch
• 18:30 Slávnostný aktív pri príležitosti 20. môžete nájsť aj na webovej stránke
· 11.6.2012 Lekáreň SUN PHARMA OD
výročia Renesančného kaštieľa v Galante www.cvcsga.edupage.org a na FB.
Kaufland, Esterházyho 2381 · 12.6.2012
• Slávnostné otvorenie obnovenej expozície
Lekáreň Dr. Max HM TESCO, Drevená 762/2
miestopisu a histórie Galanty
· 13.6.2012 Medicana Poštová 1599/15 ·
• Slávnostné otvorenie výstavy k 20-ročnej
14.6.2012 Klokner Hodská 385 · 15.6.2012
činnosti RK
MEDICEN Šafárikova 1531/49 · 16.6.2012
• Do 22:00 hod.: Nočná prehliadka kaštieľa
Lekáreň sv. Lukáša Hodská 373/38, (v po• Vstupné: zdarma
liklinike)
11.5.2012 Lekáreň Dr. Max HM TESCO,
pôvodné znenie, komédia sci-fi Vstupné:
2,53 € MP-12 · 18. - 19. - 20. máj (piatok
- sobota - nedeľa) o 19:00 h. Železná
lady Film: UK, 105 min., české titulky, biografický Vstupné: 2,23 € MP-12 · 22. - 23.
máj (utorok - streda) o 19:00 h. Koniec
Roberta Mitchuma Film: BEL/FR/NOR/
POL, 91 min., české titulky, dráma Vstupné:
2,03 € MP-15 · 26. - 27. máj (sobota nedeľa) o 19:00 h. Útek z ms-1 Film: FR,
95 min., české titulky, akčný sci-fi thriller
Vstupné: 2,23 € MP-15 · 29. - 30. máj
(utorok - streda) o 19:00 h. Kým spíš
Film: ŠP, 102 min., české titulky, thriller
horor Vstupné: 2,03 € MP-15
Zmena programu vyhradená!
3. 19.5.2012.
Otváracie hodiny
Utorok – piatok: 9:00 – 17:00 hod.
Sobota: 14:00 – 18:00 hod.
Nedeľa, pondelok: zatvorené
Renesančný kaštieľ
Pohotovosť
lekární
13,30 hod. Rozprávkové pásmo „Z rozprávky
do rozprávky“ Galantská knižnica – pobočka
ZŠ SNP · 24.05.2012 10,00 hod. Poetické
pásmo k výročiu A. Bernoláka Renesančný
kaštieľ Galanta
Galantské
osvetové
stredisko
17.5.2012 Proti škodlivým závislostiam bez
hraníc - vyhodnotenie 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže s protidrogovou
tematikou Miesto: Mestský úrad v Galante
· do 31.5.2012 HELENA GASPER LUDÍKOVÁ
Autorská výstava diel členky Klubu výtvarníkov Galantská paleta Miesto: Galantské
osvetové stredisko · každý piatok 14.30
– 17.30 Dielňa detskej dramatickej tvorivosti
Miesto: Galantské osvetové stredisko · 1.26.6.2012 Proti škodlivým závislostiam bez
hraníc - výstava z 8. ročníka medzinárodnej
výtvarnej súťaže s protidrogovou tematikou
Miesto: Inovatech Sládkovičovo · máj – jún
2012 Spoznávanie hodnôt ľudovej kultúry -
vlastivedno-poznávacie exkurzie pre žiakov
ZŠ okresu Galanta Miesto: okres Galanta ·
máj – jún 2012 Kriminalita mládeže Alkohol
a mládež Prednáškové cykly pre žiakov ZŠ
Miesto: ZŠ okresu Galanta
Informácie: tel./fax: 031/780 26 21, mobil:
0902/904 201, e-mail: [email protected]
Program DMS
28.5.2012 o 8.30 h Mladý
záhradkár - vedomostná súťaž
pre ZŠ v Dome MS Galanta ·
31.5.2012 o 9.00 Bábkové divadlo pre deti
v Dome MS Galanta · 1.6.2012 Ján Francisci
- prednášky pre školy v Dome MS Galanta
· 2.-4.7.2012 od 9.00 do 12.00 Tvorivé
dielne pre 7-14-ročné deti v Dome MS Galanta
Športové podujatia
Športová hala
BEDMINTON:
Pre verejnosť:
pondelok – piatok 10:00 – 22:00
sobota – nedeľa 7:00 – 19:00
Informácie a rezervácie na tel. číslach
780 20 19 a 0910 936 903
5.5.2012 – od 15.00 hod. – BOX –
Cena Galanty – Športová hala
Každú nedeľu: 9,00 – 13,00 Basketbal - Galantská mestská
basketbalová liga
Ubytovňa v Dome športu
Správa športových zariadení mesta Galanta poskytuje v priestoroch Domu športu ubytovňu s kapacitou 40
lôžok. Ubytovňa slúži pre turistov, návštevníkov TC Galandia, športovcov a pre všetkých, ktorí hľadajú lacné
a slušné ubytovanie v Galante. K dispozícii sú 2-,3-,4- a 5-lôžkové izby a dva komfortné apartmány pre 5 a 6
osôb. Kontakt: Recepcia športovej haly alebo tel. čísla 0910 936 903 a 031/780 2564
Galantské noviny: Vydáva mesto Galanta. Zodpovedný redaktor: Róbert Rybársky (0903 266 121). Redaktor: Lucia Gazdagová (0917 220 977). Editor: Mgr. Veronika Škultétyová. Redakčná rada: Predseda: Juraj
Stern. Členovia: Mgr. László Benkovics, Milan Bičan, MUDr. Helena Kertészová, Peter Kolek. Tlač: Jonagold, Svodin. Evidenčné číslo: EV 3076 / 09. Adresa redakcie: Galantské noviny, MsÚ, Mierové nám. 940 / 1, 924 01
Galanta č. tel.: 031 / 788 4308 http: www.galanta.sk, e–mail: [email protected] Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory čitateľov v príspevkoch nemusia odrážať
mienku redakcie. Vydavateľ GN v súlade s § 6 ods. 3 Tlačového zákona oznamuje, že mesto Galanta je 100% vlastníkom GN.
Download

Dňa - galantskenoviny.sk