ZMLUVA O ODBERE ODPADOVÝCH PLASTOV
z expandovaného polystyrénu - EPS
1. ZMLUVNÉ STRANY:
Odberateľ:
POLYFORM, s. r. o.,
Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec
v zastúpení – Ing. Jozef Vaľko, konateľ
052/43-912-14
IČO: 31 679 137
IČ DPH: SK 2020 52 55 62
Email: [email protected]
Dodávateľ:
2. PREDMET ZMLUVY – povinnosti zmluvných strán:
2.1. Predmetom zmluvy je odber odpadov z EPS do zhodnocovacieho zariadenia za účelom ich zhodnotenia – kódom
zhodnocovania R3, na základe súhlasu Obvodného úradu – odboru životného prostredia v Starej Ľubovni, udeleného
odberateľovi pod č. j. 2004/00369 Pv.
2.2. Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi dodávať iba čisté, neznečistené odpady z EPS za účelom ich materiálového
zhodnotenia.
2.3. Odberateľ sa zaväzuje pod kódom zhodnocovania R3 materiálovo zhodnotiť od dodávateľa prevzaté neznečistené
dohodnuté druhy odpadov z EPS na základe dohodnutej ceny.
Katalóg. číslo Názov odpadu
Dohodnuté
Dohodnutá cena
predpokladané
za odber odpadov
ročné množstvo
a ich zhodnotenie
odpadov
07 02 13
Odpadový plast (odpad z výroby expandovaného polystyrénu EPS)
0,07 EUR/kg
15 01 02
Obaly z plastov (odpady z použitých a vyradených obalov z EPS)
0,07 EUR/kg
17 02 03
Plasty (odpad z neznečistených zvyškov stavebných prvkov z EPS)
0,07 EUR/kg
20 01 39
Plasty (odpad z EPS zo separovaného zberu odpadov)
0,07 EUR/kg
Odberateľ vystaví dodávateľovi faktúru mesačne za predchádzajúci mesiac, po vzájomnom odsúhlasení si
jednotlivých dodávok v mesiaci, najneskôr však v posledný deň príslušného mesiaca. Faktúra je splatná v lehote
do 30 dní odo dňa jej vystavenia. Platba je považovaná za zaplatenú dňom pripísania vyúčtovanej sumy na účet
odberateľa.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať odberateľovi iba také balenia odpadov z EPS, ktoré budú riadne a viditeľne označené
etiketou, visačkou a pod. tak, aby bolo možné každé balenie identifikovať pri kontrole kvality čistoty odpadov z EPS
v danom balení. Etiketa bude obsahovať minimálne tieto údaje: Názov a adresa firmy s uvedením miesta prevádzky, ak nie
je zhodné s adresou firmy, katalógové číslo odpadu uloženého v danom balíku a množstvo v kg.
Odpad bude odobraný iba na základe riadne vyplneného dodacieho listu, kde dodávateľ je povinný uviesť celkové
množstvo odovzdávaného odpadu v kg.
Odpady z EPS budú balené v balíkoch, vreciach, big bagoch, resp väčšie kusy budú zviazané v balíkoch lepiacou páskou
a pod., tak aby bola možná bezproblémová a rýchla manipulácia s odpadom jedným človekom. Nakládku odpadu EPS
u dodávateľa zabezpečí dodávateľ v spolupráci s odberateľom.
Prepravu odpadových plastov z polystyrénu do zhodnocovacieho zariadenia zabezpečuje odberateľ sám alebo
prostredníctvom inej organizácie iba v prípade odberu viac ako 25 m3 odpadu. Dodávku odpadových plastov do firmy
odberateľa v zberovom okruhu odberateľa je dodávateľ povinný odsúhlasiť s odberateľom minimálne 5 dní vopred.
Kontakt pre odber odpadu : p. Kubis - 0905 917 827 , fax : 052 43912 16, e-mail: [email protected]
V prípade, že odpadové plasty budú znečistené, odberateľ má právo tieto odpady neprevziať.
V prípade, že až pri spracovaní prevzatých odpadov u odberateľa sa zistí, že odpady sú znečistené, odberateľ túto
situáciu zdokumentuje, bezodkladne túto skutočnosť oznámi dodávateľovi a dohodne s ním ďalší postup. Odberateľ má
právo vrátiť znečistené odpady z EPS dodávateľovi na náklady dodávateľa.
Zmluva o odbere odpadov z EPS
(revízia 2,19.8.2013)
2.10. Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť odberateľovi všetky preukázateľné náklady, ktoré odberateľovi vzniknú z titulu
zabezpečenia ďalšieho nakladania s dodanými znečistenými odpadmi v súlade s platnou legislatívou.
2.11. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade ním zabezpečeného dovozu odpadov z EPS do zariadenia odberateľa, v dôsledku
ktorého dôjde k akémukoľvek poškodenia životného prostredia alebo iného poškodenia v areáli odberateľa, okamžite túto
skutočnosť pracovníci dodávateľa oznámia odberateľovi (zistenie znečistených odpadov pri vykladaní, únik olejov alebo
iných nebezpečných kvapalín z nádrží vozidiel dodávateľa a pod.). Nahlasovanie prípadnej situácie poškodenia životného
prostredia vykoná okamžite pracovník dodávateľa na vrátnici firmy odberateľa službukonajúcemu pracovníkovi.
2.12. Ak sa preukázateľne dokáže, že k poškodeniu životného prostredia alebo k inému poškodeniu v areáli odberateľa došlo
zavinením pracovníkov dodávateľa, dodávateľ sa zaväzuje odstrániť poškodenie na vlastné náklady s uvedením
životného prostredia do pôvodného stavu, prípadne uhradiť odberateľovi náklady, ktoré mu s odstránením takéhoto
poškodenia vzniknú.
2.13. Odberateľ sa zaväzuje odovzdať na požiadanie kópiu rozhodnutia o súhlase na prevádzku zariadenia na zhodnocovanie
odpadov dodávateľovi a v prípade zmeny tohto súhlasu, týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy, oznámiť túto zmenu
dodávateľovi najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tejto zmeny.
2.14. Dodávateľ sa zaväzuje požiadať o potvrdenie o zhodnotení ním dodaných odpadov najneskôr do 31. 1. nasledujúceho
roka po roku, v ktorom boli ním dodané odpady zhodnotené v zariadení odberateľa. V opačnom prípade stráca nárok na
vystavenie potvrdenia o zhodnotení odpadov za obdobie uplynulého roka.
3.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Podpísaním tejto zmluvy strácajú platnosť a záväznosť všetky predchádzajúce dohody medzi dodávateľom a odberateľom
týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.
3.2. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve je možné dohodnúť len písomne.
3.3. Ak táto zmluva niektoré vzťahy medzi jej stranami výslovne neupravuje, platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.
3.4. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
3.5. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne, bez udania dôvodu. Zmluva v takomto prípade zaniká
uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom po doručení výpovede.
3.6. Táto zmluva začína platiť dňom jej podpísania, bola vystavená a podpísaná v dvoch exemplároch, z ktorých obe strany
obdržali po jednom exemplári.
V Podolínci, dňa:...............................
V ................................dňa: ............................
……………………………………………
odberateľ
…………………………………………
dodávateľ
Zmluva o odbere odpadov z EPS
(revízia 2,19.8.2013)
Špecifikácia kvality odpadov z expandovaného (penového) polystyrénu,
preberaných do zariadenia na zhodnocovanie odpadov prevádzkovaného firmou
POLYFORM, s. r. o. Podolínec
(bod 2.1. zmluvy o odbere)
V zmysle bodu 2.1. Zmluvy o odbere odpadových plastov z expandovaného polystyrénu – EPS sa
dodávateľ odpadov zaväzuje odberateľovi dodávať iba čisté, neznečistené odpady z EPS nasledovne:
Katalógové
číslo odpadu
Názov odpadu
Technická špecifikácia odpadov – kvalitatívne požiadavky prevádzkovateľa zariadenia
na zhodnocovanie týchto odpadov
07 02 13
Odpadový plast
15 01 02
Obaly z plastov
17 02 03
Plasty
20 01 39
Plasty
Na zhodnocovanie budú prevzaté iba odpady pochádzajúce priamo z výroby EPS alebo
z výrobkov z EPS, a to odrezky a nepodarky.
Preberané budú odpady z použitých a vyradených obalov z EPS, pochádzajúce z vybaľovania
tovarov vo veľkoskladoch a predajniach, alebo zbierané zo separovaného zberu odpadov
u obyvateľov. Jedná sa spravidla o výlisky z EPS, ktoré sú používané ako výplňový obal do
krabíc na balenie strojov, prístrojov, zariadení, elektrovýrobkov a pod. Taktiež sa jedná
o výplňový materiál vo forme malých dutiniek.
Odpad z neznečistených zvyškov stavebných prvkov z EPS. Jedná sa o odrezky z dosiek
z polystyrénu – izolačných materiálov, ktoré sa používajú v stavebníctve. Odrezky musia
pochádzať z „prípravnej fázy“, kde sa ešte nepoužitý polystyrénový blok pripravuje rezaním na
použitie. Odpady nesmú obsahovať zvyšky malty, betónu, asfaltu a pod.
Jedná sa o odpad, ktorý je takmer identický s kat. č. 150102. Prevádzkovateľ separovaného
zberu týchto odpadov musí vo svojom zariadení na dotriedenie odpadov vytriediť nepoužiteľné
časti, ktoré by mohli obsahovať nižšie uvedené nedovolené prímesi.
•
•
•
•
Odpady nesmú byť znečistené žiadnymi chemickými látkami, zvyškami syntetických farieb,
olejov, tmelov, lepidiel, zeminy, malty a pod.
Odpady nesmú obsahovať lepiace pásky, plastové alebo papierové nálepky, samolepky,
visačky, kovové a textilné časti.
Odpady nesmú byť mať charakter kompozitu (polystyrén „potiahnutý“ fóliou).
Do zariadenia nebudú prijímané odpady v drvenej podobe, iba vo forme kusov.
Zmluva o odbere odpadov z EPS
(revízia 2,19.8.2013)
Download

POLYFORM, sro