SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ
ZVÄZ
Werferova 1, Košice
www.slovakbowling.sk
E-mail:[email protected]
§ 1. Usporiadateľ
Usporiadateľom Majstrovstiev Slovenskej republiky jednotlivcov v bowlingu je Slovenský bowlingový
zväz, ďalej len SBwZ. Werferova 1 Košice.
§ 2. Vedúci súťaže
Hlavný vedúci MSRj – Tomáš Magula, 0904 993 074, [email protected]
Vedúcim súťaže MRj západ je Tomáš Magula
Vedúcim súťaže MRj východ je Vladimír Merkovský tel. 0903 712 927
Vedúcim súťaže MRj stred je Peter Minarčík tel. 0907 841 020
§ 3. Rozhodcovia
Rozhodcov pre Oblastné (OBMj), Regionálne (RMj) a Majstrovstvá SR Jednotlivcov (MSRj), určí v vo svojom dodatku
Rozhodcovská komisia.
§ 4. Termíny a miesta konania
a) Majstrovstvá jednotlivcov sa uskutočnia:





OBMj – 18.01.2015
MRj – 07.-08.03.2015
MSRj juniorov – 09.05.2015
MSRj mužov – 23.-24.05.2015
MSRj žien – 30.-31.05.2015
b) Miesta konania Oblastných majstrovstiev jednotlivcov:









Bratislava – centrum BNC Bratislava
Trnava – centrum Strike bowling Trnava
Nové Zámky – centrum BC300 Nové Zámky
Nitra – centrum Schoeller´s bowling Nitra
Zvolen – centrum Ekoma Zvolen
Žilina – centrum Element cafe & bowling, Žilina
Poprad – centrum Citybowling Poprad
Prešov – centrum Bowling pri trati Prešov
Košice – centrum Galéria bowling Košice
c) Miesta konania Majstrovstiev regiónov jednotlivcov:



Západ – Bratislava – centrum BNC Bratislava
Stred – Zvolen – centrum Ekoma Zvolen
Východ – Poprad – centrum Citybowling Poprad
d) Miesta konania Majstrovstiev Slovenskej republiky jednotlivcov:



Juniori – Nitra - centrum Schoeler´s Bowling Nitra
Muži – Bratislava - centrum Bowlingové Národné Centrum
Ženy – Zvolen – centrum Športcentrum Ekoma Zvolen
§ 5. Predpisy
a) Hrá sa podľa platných „Základných pravidiel hry“ prijatých SBwZ, pravidiel WTBA a tohto rozpisu.
b) Pokiaľ tento rozpis mení niektorú pasáž pravidiel, ustanovenia tohto rozpisu majú prednosť.
c) Všeobecne platné smernice a usmernenia SBwZ ostávajú v platnosti.
strana 1 z 7
SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ
ZVÄZ
Werferova 1, Košice
www.slovakbowling.sk
E-mail:[email protected]
§ 6. Právo účasti na majstrovstvách jednotlivcov
a) Majstrovstiev jednotlivcov sa môžu zúčastniť výhradne hráči a hráčky registrovaní v Slovenskom bowlingovom
zväze, ktorí majú zaplatený členský príspevok pre sezónu 2014/2015, alebo tak vykonajú najneskôr do 10.1.2015.
Majstrom SR a reprezentovať SR môže len hráč a hráčka so štátnym občianstvom Slovenskej republiky.
b) OBMj sa môžu zúčastniť všetci hráči podľa článku 6 písm. a, MRj sa môžu zúčastniť všetci hráči, ktorí sa zúčastnili
na OBMj. Finále MSRj sa môžu zúčastniť iba hráči, ktorí sa zúčastnili oboch častí MSRj (OBMj a MRj).
c) Neregistrovaní hráči sa Majstrovstiev SR zúčastniť nemôžu.
d) V kategórii juniori do 12 rokov sa môžu zúčastniť hráči a hráčky, ktorí do 31.8.2015 nedovŕšia vekovú
hranicu 13 rokov t.j. narodení po 01.09.2002 vrátane.
e) V kategórii juniori do 15 rokov sa môžu zúčastniť hráči a hráčky, ktorí do 31.8.2015 nedovŕšia vekovú
hranicu 16 rokov t.j. narodení po 01.09.1999 až 31.8.2002 vrátane.
f) V kategórii juniori od 15 do 18 rokov sa môžu zúčastniť hráči a hráčky, ktorí do 31.8.2015 nedovŕšia
vekovú hranicu 19 rokov t.j. narodení 01.09.1996 až 31.08.1999 vrátane.
§ 7. Poplatky
Účastníci štartujú na vlastné náklady. Prenájom bowlingového centra hradí SBwZ.
§ 8. Účastnícky príspevok
a) OBMj: každý účastník v každej kategórii uhradí štartovné vo výške 10,- EUR. Junior, ktorý má záujem štartovať v
kategórií dospelých, zaplatí jednorazový poplatok 10 EUR za príslušnú kategóriu
b) MRj: muži a ženy platia účastnícky príspevok vo výške 15,- EUR. Juniori do 18 rokov neplatia účastnícky poplatok,
platí aj pre juniorov, zúčastnených v kategórii muži a ženy.
c) MSRj: muži a ženy platia účastnícky príspevok vo výške 30,- EUR. Juniori do 18 rokov neplatia účastnícky
poplatok, platí aj pre juniorov, zúčastnených v kategórii muži a ženy.
d) Účastnícky poplatok sa hradí rozhodcovi priamo na mieste konania OBMj, MRj alebo MSRj.
e) Všetci účastníci sú povinní po úhrade príspevku, podpísať sumarizačný doklad o zaplatení.
§ 9. Prihlasovanie hráčov
a) Hráč štartuje podľa príslušnosti klubu, za ktorý je v sezóne 2014/2015 registrovaný (platí aj pre hosťujúcich
hráčov). Hráči bez oddielovej príslušnosti štartujú podľa trvalého bydliska. Platí pravidlo, že hráč si môže zvoliť herňu,
ale vždy iba v rámci svojho kraja.
Rozdelenie krajov a bowlingových centier :

Bratislavský kraj – BNC Bratislava

Trnavský kraj – Strike Bowling Centrum Trnava

Nitriansky kraj – Schoeller´s Nitra, Bowling Club 300 Nové Zámky

Žilinský kraj – Element Žilina

Banskobystrický kraj – Šport centrum Ekoma Zvolen

Prešovský kraj – Citybowling Poprad, Pri trati Prešov

Košický kraj – Galéria Bowling Košice
V prípade prihlásenia hráča z Trenčianského kraja, tento hráč odohrá OBMj v herni Schoeller´s Nitra.
Rozdelenie regiónov :

Región západ – kraj Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky

Región stred – kraj Žilinský a Banskobystrický

Región východ – kraj Prešovský a Košický
b) Hráči sa môžu na OBMj, MRj a MSRj prihlásiť prostredníctvom rezervačného systému SBwZ. V prípade väčšieho
záujmu o o všetky časti MSRj budú otvorené ďalšie rundy, po dohode s prevádzkovateľmi bowlignových centier.
c) Rezervácie pre všetky časti MSRj budú otvorené v rezervačnom systéme SBwZ, mesiac pred štartom súťaží.
d) Odhlásiť svoju účasť z OBMj, MRj a MSRj je možné u príslušných vedúcich jednotlivých regionálnych častí a to
písomnou formou - zaslaním mailu alebo telefonicky na príslušnú adresu alebo číslo.
e) Odhlásenie je možné najneskôr 4 dni pred štartom súťaží OBMJ, MRj a MSRj
f) V inej podobe je ospravedlnenie neúčasti neplatné a neúčasť hráča bude považovaná za porušenie disciplíny a
tento priestupok bude riešený podľa článku 6, odst. 1 písm. a)v nadväznosti na článok 34 odst.1 písm. b)
Disciplinárneho poriadku SBwZ.
strana 2 z 7
SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ
ZVÄZ
Werferova 1, Košice
www.slovakbowling.sk
E-mail:[email protected]
§ 10. Registrácia hráčov
a) Účastníci sa registrujú v deň konania jednotlivých hracích dní OBMj, MRj, alebo MSRj priamo v centre.
b) Pri registrácii hráč uhradí štartovné za príslušnú súťaž.
c) Každý účastník je povinný zaregistrovať sa najneskôr 15 minút pred začiatkom svojej kvalifikačnej
rundy a nenarušiť tak plynulý priebeh súťaže.
d) Hráč, ktorý sa nestihne zaregistrovať najneskôr 15 minút pred začiatkom svojej kvalifikačnej rundy,
nemusí mať oprávnenie ku hre. V takomto prípade o oprávnení ku hre rozhoduje vedúci súťaže na
základe informácie od hráča.
e) Registrácia prebieha predložením platného registračného preukazu rozhodcovi a zaplatením štartovného. V prípade
nepredloženia platného registračného preukazu, hráč predloží vedúcemu súťaže iný doklad totožnosti a bude
zaregistrovaný do súťaže. Zároveň vedúci súťaže oznámi toto previnenie disciplinárnej komisii, ktorá potrestá hráča
v zmysle Disciplinárneho poriadku SBwZ.
f) Počas registrácie dôjde aj ku kontrole, či hráč spĺňa podmienky ohľadom predpísaného oblečenia. V prípade
nevhodného oblečenia bude tento priestupok riešený vedúcim súťaže priamo na mieste konania podľa článku 6, odst.
1 písm. a) v nadväznosti na článok 34 odst.1 písm. a) Disciplinárneho poriadku SBwZ.
g) O nasadení hráčov na dráhy rozhoduje losovanie pri úhrade štartovného.
§ 11. Systém hry
11.1 systém hry pre Oblastné majstrovstvá jednotlivcov
11.1.1 Kvalifikácia :
a) Kvalifikáciu hrajú juniori spoločne s mužmi a ženami, ale hodnotenie je samostatné.
b) Štandardne sa hrá po dvoch hráčoch na dráhe. V prípade neštandardného počtu hráčov, je min. počet
hráčov na páre dráh 3 (slovom tri), maximálne 4 (slovom štyri).
c) Každý hráč odohrá v kvalifikácii 6 hier systémom Amerika. Vždy po odohratí dvoch hier sa posúva o pár dráh
doprava.
d) Pred začiatkom prvej hry majú hráči 10 minútový tréning. Ďalšie hry sa hrajú už bez skúšobných frame.
f) Konečné poradie v jednotlivých kategóriách sa určí podľa súčtu odohraných kvalifikačných hier. V prípade rovnosti
bodov rozhoduje :

súčet odohraných kvalifikačných hier

vyšší výkon z poslednej hry

vyšší výkon z predposlednej hry atď.
11.1.2 Finále :
a) Finále bude rozdelené na dve kategórie – muži a ženy. Z kategórie muži a ženy postupujú do finále 4 najlepší hráči
podľa poradia v kvalifikácii. V prípade, že postupujúci hráč nebude pred finále v bowlingovom centre prítomný, bude
oslovený ďalší hráč v poradí, podľa kvalifikácie.
b) Finále sa hrá systémom K.O. na súčet dvoch hier.
c) Pred začiatkom K.O. súbojov majú hráči právo na 10 minútový tréning. Ďalšie finálové sú už bez tréningu.
d) K.O. súboje – do prvého kola nastupujú hráči podľa poradia v kvalifikácii - 1.miesto vs. 4.miesto / 2.miesto vs.
3.miesto. Víťazi postupujú do záverečného súboja o titul oblastného majstra a majsterky, porazení/é hráči/ky vo
finále skončili, obaja hráči získajú ocenenia za tretie miesto.
e) V prípade rovnosti bodov bude K.O. súboj dohraný na jeden hod do plných kolkov. Víťazom sa stáva hráč, ktorý
dosiahne vyšší súčet zhodených kolkov v jednom hode. Ak nastane zhoda, opakuje sa hod až do zrušenia rovnosti.
f) rozdelenie K.O. súbojov :
1.kolo muži :
Dráha č.1
1.muž kvalifikácie
vs
Dráha č.2
4.muž kvalifikácie
Dráha č.3
2.muž kvalifikácie
vs
Dráha č.4
3.muž kvalifikácie
1.kolo ženy :
Dráha č.5/1*
1.žena kvalifikácie
vs
Dráha č.6/2*
4.žena kvalifikácie
Dráha č.7/3*
2.žena kvalifikácie
vs
Dráha č.8/4*
3.žena kvalifikácie
Dráha č.6/2*
Dráha č.7/3*
Víťazka ženy 1/4
vs
Dráha č.8/4*
Víťazka ženy 2/3
2.kolo finále muži / ženy :
Dráha č.5/1*
Víťaz muž zápasu 1/4
vs
Víťaz muž zápasu 2/3
strana 3 z 7
SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ
ZVÄZ
Werferova 1, Košice
www.slovakbowling.sk
E-mail:[email protected]
*dráhy pre 6 dráhové bowlingové centrá
g) O konečnom poradí OBMj rozhodnú finálové K.O. súboje.
h) Do MRj postupujú všetci zúčastnení hráči na OBMj
i) Dráhy budú namazané a upravené pred začiatkom K.O. finále
11.2 Majstrovstvá regiónov jednotlivcov :
11.2.1 Kvalifikácia :
a) Kvalifikáciu hrajú juniori spoločne s mužmi a ženami, ale hodnotenie je samostatné.
b) Štandardne sa hrá po dvoch hráčoch na dráhe. V prípade neštandardného počtu hráčov, je min. počet
hráčov na páre dráh 3 (slovom tri), maximálne 4 (slovom štyri).
c) Každý hráč odohrá v kvalifikácii 6 hier systémom Amerika, na vylosovanom páre dráh, po odohratí dvoch hier sa
hráči posúvajú o podávač doprava, krajné dráhy na pravej strane sa presunú na podávač 1 a 2.
d) Pred začiatkom prvej hry majú hráči 10 minútový tréning. Ďalšie hry, po presune sa hrajú už bez skúšobných
frameov.
e) Do celkového poradia kvalifikácie sa započítava všetkých 6 odohratých hier.
g) Celkové poradie kvalifikácie v jednotlivých kategóriách sa určí podľa:

súčet odohraných kvalifikačných hier

vyšší výkon z poslednej hry

vyšší výkon z predposlednej hry atď.
h) Do finále postupujú hráči z kategórie muži a ženy. Juniorské kategórie do finálových súbojov nepostupujú, víťazov
určí súčet 6. odohratých hier v kvalifikácii.
11.2.2 Finále :
a) Finále bude rozdelené na dve kategórie – muži a ženy. Z kategórie muži a ženy postupujú do finále 4 najlepší hráči
z každej kategórie podľa poradia v kvalifikácii. V prípade, že postupujúci hráč nebude pred finále v bowlingovom
centre prítomný, bude oslovený ďalší hráč v poradí, podľa kvalifikácie.
b) Finále sa hrá systémom K.O. na súčet dvoch hier.
c) Pred začiatkom K.O. súbojov majú hráči právo na 10 minútový tréning. Ďalšie finálové sú už bez tréningu.
d) K.O. súboje – do prvého kola nastupujú hráči podľa poradia v kvalifikácii - 1.miesto vs. 4.miesto / 2.miesto vs.
3.miesto. Víťazi postupujú do záverečného súboja o titul regionálneho/ej majstra a majsterky, porazení/é hráči/ky
v hre nepokračujú, zápas o tretie miesto sa nehrá, ocenenia získajú obaja/e hráči/ky.
e) V prípade rovnosti bodov bude K.O. súboj dohraný na jeden hod do plných kolkov. Víťazom sa stáva hráč, ktorý
dosiahne vyšší súčet zhodených kolkov v jednom hode. Ak nastane zhoda, opakuje sa hod až do zrušenia rovnosti.
f) rozdelenie K.O. súbojov :
1.kolo muži :
Dráha č.1
1.muž kvalifikácie
1.kolo ženy :
Dráha č.5
1.žena kvalifikácie
2.kolo finále muži / ženy :
Dráha č.3
vs
Dráha č.2
4.muž kvalifikácie
Dráha č.3
2.muž kvalifikácie
vs
Dráha č.4
3.muž kvalifikácie
vs
Dráha č.6
4.žena kvalifikácie
Dráha č.7
2.žena kvalifikácie
vs
Dráha č.8
3.žena kvalifikácie
Dráha č.4
Dráha č.5
Víťazka ženy 1/4
vs
Dráha č.6
Víťazka ženy 2/3
vs
Víťaz muž zápasu 1/4
Víťaz muž zápasu 2/3
g) O konečnom poradí MRj rozhodnú finálové K.O. súboje.
h) Do MSRj postupujú všetci zúčastnení hráči na MRj
i) Dráhy budú namazané a upravené pred začiatkom K.O. finále
11.3 MSRj kategória juniori
11.3.1 Rozdelenie kategórií :

Juniorky / Juniori do 10

Juniorky / Juniori do 12

Juniorky / Juniori do 15

Juniorky / Juniori do 18
rokov
rokov
rokov
rokov
strana 4 z 7
SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ
ZVÄZ
Werferova 1, Košice
www.slovakbowling.sk
E-mail:[email protected]
11.3.2 kvalifikácia :
a) V kvalifikácii hrajú všetky juniorské kategórie spoločne ale hodnotenie je samostatné. Štandardne sa hrá po 4
hráčoch na podávači, maximálne však 5 hráčov, v prípade neštandardného počtu hráčov, hrajú na jednom podávači 3
hráči. Každý hráč odohrá v kvalifikácii 5 hier systémom Amerika, bez posunu.
b) Pred začiatkom každej kvalifikačnej rundy, majú hráči nárok na 10 minútový tréning.
c) Do celkového poradia sa počíta všetkých 5 kvalifikačných hier.
d) V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodne vyšší výkon hráča, poprípade druhý vyšší výkon, až do zrušenia
rovnosti.
e) Do finále postupujú 4 najlepší hráči z každej vekovej kategórie
f) V prípade neúčasti postupujúceho hráča, bude oslovený ďalší hráč v poradí, podľa kvalifikácie
g) V prípade, že sa v juniorských kategóriách zúčastní menej ako štyria hráči, o konečnom poradí rozhodne poradie
v kvalifikácii.
11.3.3 finále :
a) Finále sa hrá systémom Round Robin a následne Position v každej kategórii samostatne.
b) Pred začiatkom finále majú hráči nárok na 10 minútový tréning.
c) O konečnom poradí rozhoduje súčet výkonov vrátane bonusov za víťazstvá a bonusov za výkony dosiahnuté vo
finále.
11.4 MSRj kategória ženy
11.4.1 kvalifikácia :
a) Štandardne sa hrá po dvoch hráčkach na dráhe, v prípade neštandardného počtu hráčok, hrajú na jednom
podávači tri hráčky.
b) Každá hráčka odohrá v kvalifikácii 12 hier (6+6), rozdelených do dvoch hracích dní, systémom Amerika, vždy po
odohratí dvoch hier, sa hráči posúvajú o podávač doprava, podľa pokynov rozhodcu.
c) Pred začiatkom každej kvalifikačnej rundy, majú hráčky nárok na 10 minútový tréning.
d) Do celkového poradia sa počíta všetkých 12 kvalifikačných hier.
e) V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodne vyšší výkon hráčky, poprípade druhý vyšší výkon, až do zrušenia
rovnosti.
f) Do finále postupuje 8 najlepších hráčok.
g) V prípade neúčasti postupujúcej hráčky, bude oslovená ďalšia hráčka v poradí, podľa kvalifikácie
11.4.2 finále :
a) Finále sa hrá systémom K.O. na súčet dvoch hier.
b) Do prvého K.O. súboja nastupujú hráčky podľa umiestnenia v kvalifikácii : 1.miesto vs 8.miesto / 2.miesto vs.
7.miesto / 3.miesto vs. 6.miesto / 4.miesto vs. 5.miesto. Víťazky postupujú do druhého kola, porazené hráčky v hre
končia a ich umiestnenie sa určí podľa výkonu vo finále. Rozdelenie zápasov a dráh pred finále je uverejnené
v poslednom bode e) tohto článku.
c) Pred začiatkom finále majú hráčky právo na 10 minútový tréning. Ďalšie finálové hry sú už bez tréningu.
d) V prípade rovnosti bodov bude K.O. súboj dohraný na jeden hod do plných kolkov. Víťazom sa stáva hráč, ktorý
dosiahne vyšší súčet zhodených kolkov v jednom hode. Ak nastane zhoda, opakuje sa hod až do zrušenia rovnosti.
e) Rozdelenie dráh pre K.O. súboje MSRj žien 2014/2015 :
1.kolo K.O.:
Dráha číslo 5
1.miesto
Vs
8.miesto
2.kolo K.O.:
Dráha číslo 5
Víťazka zápasu 1/8
3.kolo K.O. finále :
Dráha číslo 5
Víťazka 1/4
Dráha číslo 6
2.miesto
Vs
7.miesto
Dráha číslo 7
3.miesto
Vs
6.miesto
vs
Dráha číslo 6
Víťazka zápasu 4/5
vs
Dráha číslo 6
Víťazka 2/3
Dráha číslo 7
Víťazka zápasu 2/7
Dráha číslo 8
4.miesto
Vs
5.miesto
vs
f) Zápas o tretie miesto sa nehrá, ocenenia získajú obe porazené hráčky v 2.kole K.O.
g) O konečnom poradí rozhodnú výsledky v K.O. zápasoch
strana 5 z 7
Dráha číslo 8
Víťazka zápasu 3/6
SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ
ZVÄZ
Werferova 1, Košice
www.slovakbowling.sk
E-mail:[email protected]
11.5 MSRj kategória muži
11.5.1 kvalifikácia :
a) Štandardne sa hrá po dvoch hráčoch na dráhe, v prípade neštandardného počtu hráčov, hrajú na jednom podávači
traja hráči.
b) Každý hráč odohrá v kvalifikácii 12 hier (6+6), rozdelených do dvoch hracích dní, systémom Amerika, vždy po
odohratí dvoch hier, sa hráči posúvajú o podávač doprava, podľa pokynov rozhodcu.
c) Pred začiatkom každej kvalifikačnej rundy, majú hráči nárok na 10 minútový tréning.
d) Do celkového poradia sa počíta všetkých 12 kvalifikačných hier.
e) V prípade rovnosti bodov o poradí rozhodne vyšší výkon hráča, poprípade druhý vyšší výkon, až do zrušenia
rovnosti.
f) Do finále postupuje 8 najlepších hráčov.
g) V prípade neúčasti postupujúceho hráča, bude oslovený ďalší hráč v poradí, podľa kvalifikácie
11.5.2 finále :
a) Finále sa hrá systémom K.O. na súčet dvoch hier.
b) Do prvého K.O. súboja nastupujú hráči podľa umiestnenia v kvalifikácii : 1.miesto vs 8.miesto / 2.miesto vs.
7.miesto / 3.miesto vs. 6.miesto / 4.miesto vs. 5.miesto. Víťazi postupujú do druhého kola, porazení hráči v hre
končia a ich umiestnenie sa určí podľa výkonu vo finále. Rozdelenie zápasov a dráh pred finále je uverejnené
v poslednom bode 11.5.2.
c) Pred začiatkom finále majú hráči právo na 10 minútový tréning. Ďalšie finálové hry sú už bez tréningu.
d) V prípade rovnosti bodov bude K.O. súboj dohraný na jeden hod do plných kolkov. Víťazom sa stáva hráč, ktorý
dosiahne vyšší súčet zhodených kolkov v jednom hode. Ak nastane zhoda, opakuje sa hod až do zrušenia rovnosti.
e) Rozdelenie dráh pre K.O. súboje MSRj mužov 2014/2015 :
1.kolo K.O.:
Dráha číslo 1
Dráha číslo 2
Dráha číslo 5
Dráha číslo 6
1.miesto
2.miesto
3.miesto
4.miesto
Vs
Vs
Vs
Vs
8.miesto
7.miesto
6.miesto
5.miesto
2.kolo K.O.:
Dráha číslo 3
Dráha číslo 4
Dráha číslo 7
Dráha číslo 8
Víťaz zápasu 1/8
vs
Víťaz zápasu 4/5
Víťaz zápasu 2/7
vs
Víťaz zápasu 3/6
3.kolo K.O. finále :
Dráha číslo 5
Dráha číslo 6
Víťaz 1/4
vs
Víťaz 2/3
f) Zápas o tretie miesto sa nehrá, ocenenia získajú obaja porazení hráči v 2.kole K.O.
g) O konečnom poradí rozhodnú výsledky v K.O. zápasoch
§ 12. Povinnosti a práva
a) Pri prezentácii je hráč povinný predložiť platný registračný preukaz.
b) Hráč musí štartovať v predpísanom bowlingovom oblečení. Za bowlingové oblečenie sú považované polokošele s
krátkym rukávom, jednofarebné dlhé nohavice u mužov, u žien jednofarebné nohavice ľubovoľnej dĺžky alebo
jednofarebné sukne. Iné oblečenie bude považované za priestupok a hráči budú vystavení disciplinárnemu postihu na
základe disciplinárneho poriadku SBwZ.
c) Do hracieho priestoru je povolený vstup iba hrajúcim hráčom a ich trénerom, rozhodcom, vedúcemu súťaže a
technickej obsluhe.
d) V hracom priestore platí zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov a dopingových prostriedkov.
e) Do hracieho priestoru je zakázané vnášať a používať spojovaciu techniku, mobilné zariadenia a otvorené nápoje.
f) Hráč je povinný dodržiavať ustanovenia smernice SBwZ č.5 „Súťažný poriadok“ a rešpektovať rozhodnutie
rozhodcu, alebo vedúceho súťaže.
g) V prípade nerešpektovania povinností uložených týmto rozpisom, môže vedúci súťaže alebo rozhodca
uložiť hráčovi tresty v tomto poradí:
1. napomenutie
2. žltú kartu
3. červenú kartu – vylúčenie zo súťaže
strana 6 z 7
SLOVENSKÝ BOWLINGOVÝ
ZVÄZ
Werferova 1, Košice
www.slovakbowling.sk
E-mail:[email protected]
h) Hráčovi, ktorý sa previní akýmkoľvek spôsobom voči ustanoveniam tohto predpisu alebo smerníc SBwZ, bude
uložený disciplinárny trest, či už zo strany vedúceho súťaže alebo zo strany Disciplinárnej komisie podľa platného
Disciplinárneho poriadku SBwZ.
V prípade, že dôjde k previneniu, ktorého riešenie spadá do kompetencie
Disciplinárnej komisie, je rozhodca povinný túto skutočnosť bezodkladne tejto komisii nahlásiť.
§ 13. Ocenenia
kategória
muži
ženy
juniori/ky 18
juniori/ky 15
juniori/ky 12
juniori/ky 10
kategória
MRj muži
MRj ženy
OBMj
OBMj
OBMj
OBMj
OBMj
OBMj
MRj juniori všetky kat.
kategória
MSRj muži
MSRj ženy
MSRj junior všetky kat.
1.miesto
Pohár + štart na MRj
Pohár + štart na MRj
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár
1.miesto
Pohár + štart MSRj
Pohár + štart MSRj
Pohár
1.miesto
Pohár + repre. na ECC 2015
Pohár + repre. na ECC 2015
Pohár + vecné ceny
2.miesto
3.miesto
Pohár/Pohár
Pohár/Pohár
2.miesto
3.miesto
Pohár/Pohár
Pohár/Pohár
Pohár
3.miesto
Pohár/Pohár
Pohár/Pohár
Pohár + vecné ceny
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár
Pohár
2.miesto
Pohár
Pohár
Pohár + vecné ceny
§ 14. Rôzne
a) Zmeny propozícií je možné vykonať len na základe schváleného dodatku
b) Propozície vydané a platné od 17.12.2014
Vyhotovil:
Tomáš Magula
Predseda ŠTK, člen VV SBwZ
Schválil: Vladimír Merkovský
prezident SBwZ
strana 7 z 7
Download

Propozície - Slovenský Bowlingový Zväz