TISOVSKÝ
MESAČNÍK
číslo 10
október 2010
Mestské noviny
občanov Tisovca
a Rimavskej Píly
XX. ročník
cena 0.25€
Fotodokumentácia z diania v septembri
Babie leto
Motto:
Babie leto je rozlúčkovým bozkom
umierajúceho princa kráľovnej matke
Zemi.
Zástavy leta sýto zelené
stiahla už jeseň na pol žrde.
Horou sa snorivo zakráda
zvieratko žltorudé.
6.9.2010 sa uskutočnilo Otvorenie stavby
Intenzifikácia čističky odpadových vôd Tisovec
a vzdanie holdu Dr. V. Clementisovi - pri pamätníku
Aj slnko iskrivé októbrové
potkne sa o končiar tu i tu,
nevládze ako v lete zdvihnúť sa
až hore k zenitu.
Svadobný závoj jesene – mladuchy
utkaný z blýskavých pavučín...
Znie vznešená hymna matky Zeme
a ňou sa leto s nami rozlúči.
Lúči sa s nami nevšedným jasom,
zimovať ide na nebeské dvory.
Vedie ma Čierťaznou trávnatý chodníček,
vedie ma do hríborodej hory.
Slávnostné udelenie názvu Športovému areálu
Rudolfa Valenta 10.9.2010 sa konalo v telocvični ZŠ
z dôvodu nepriaznivého počasia
Tenisový turnaj štvorhier - športový areál Rudolfa
Valenta - 15.9.2010 (článok Ľ. Husanicu)
Aj nášmu stíchnutému srdcu raz
hymnu tú jesenný vetrík bude pískať,
keď trávnatým chodníkom sa budeme
uberať na večné zimoviská.
František Bábela
Z pripravovaných podujatí:
13.10.2010
Uvedenie básnickej zbierky
F. Bábelu Iba pošepky
- obradná sieň mesta - 16.00
10. septembra sa konal i Koncert obetiam represálií v
ev. kostole - na fotografii koncertný organista
Mgr. Art. Andrej Štafura
Vyhodnotenie projektu Budujeme partnerstvá,
otvorenie výstavy a stretnutie dôchodcov Tisovca a
Putnoku - 17.9.2010
15.10.2010
Inaugurácia poštových známok a
Deň mikroregiónu
Muránska planina
- kinosála MsKS 17.00
22.10.2010
Stretnutie troch generácií
- Kultúrny dom Rim. Píla - 16.00
29.10.2010
Deň seniorov
- spoločenská sála MsKS - 14.00
6.11.2010
Imrichovský jarmok
-námestie
Na Burde bolo „blaťavo“ - Diaľkový turistický
prechod Clementisovou cestou - 11.9. 2010
Fedimák 2010 - predstavenie Báči Pišta ze sálaša,
viac sa dozviete v článku Jaroslava Lacku
Štefan Sabó
7.11.2010
Stretnutie žien rimavskosobotského
seniorátu
- spoločenská sála MsKS - 15.00
OKTÓBER 2010
Konalo sa v Kultúrnom dome Rim. Píla 30. 9.
2010.
Vzalo na vedomie
- Informácie zo zasadnutí stálych komisií
Mestského zastupiteľstva v Tisovci
- list riaditeľa Základnej umeleckej školy Tisovec
zo dňa 19. 9. 2010 – Informácia o personálnom
obsadení tanečného odboru a literárnodramatického odboru v ZUŠ, z dôvodu, že vedenie
ZUŠ Tisovec nezabezpečilo personálne a
materiálne podmienky pre výučbu tanečného
odboru a literárno – dramatického odboru zrušilo
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tisovci č.
831/2010 v bode A literárno-dramatický odbor v
Základnej umeleckej škole Tisovec
- Informáciu primátora mesta o investičných
akciách a realizácii opatrení zabezpečujúcich
rozvoj hospodársko – spoločenského života m. č.
Rimavská Píla
- Správu Výboru m. č. Rimavská Píla
- Informatívnu správu o aktuálnom stave občanov
zo znevýhodneného prostredia a zabezpečovanie
sociálnych služieb v meste
- Informáciu o realizácii projektov v sociálnej
oblasti
- Informáciu o určení volebných okrskov,
volebných miestností a zapisovateľov vo voľbách
do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 a
súhlasilo s vyberaním poplatkov za prenájom
miestností v rámci predvolebnej kampane na
komunálne voľby 2010 v zmysle schváleného
cenníka
- Informácie primátora mesta Tisovec
schválilo:
- Komunitný plán sociálnych služieb mesta
Tisovec a m. č. Rimavská Píla pre r. 2010 - 2015
- ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom časti
pozemku – parc. č. CKN 2370 evidovaná ako
zastavaná plocha o celkovej výmere 14 m2 zo dňa
2
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
3. 4. 2009 dohodou zmluvných strán k 31. 8. 2010
s nájomcom Natašou ORAVCOVOU
- ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom časti
pozemkov – parc.č.CKN 2338/1 evidovaná ako
zastavaná plocha a parcela č. CKN 3101 – ostatná
plocha o celkovej výmere 30 m2 zo dňa 10.7.2008
dohodou zmluvných strán k 30.6.2010 s nájomcom
Jarmilou GRLICKOU
- prenájom časti pozemku – parc. č. CKN 2370
evidovaná ako zastavaná plocha o celkovej výmere
14 m2 pre Jaroslava HURÁKA, bytom
Štefánikova č. s. 955, 980 61 Tisovec za účelom
prevádzkovania predajného stánku – predajňa
potravín, rozličného tovaru a drogérie. Cena
prenájmu : 2,66 €/m2/rok. Doba prenájmu : od 1.
9. 2010 – 30. 6. 2012
- prenájom časti pozemkov – parc. č. CKN 2338/1
zastavaná plocha a parcely č. CKN 3101 - ostatná
plocha o celkovej výmere 30 m2 pre Igora
GRLICKÉHO, bytom Sládkovičova
č. s. 282, 980 61 Tisovec za účelom
prevádzkovania zmrzlinového stánku. Cena
prenájmu : 2,66€/m2/rok. Doba prenájmu : 1. 7.
2010 – 30. 6. 2012
- predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
pozemku v k. ú. Tisovec – časť parcely č. CKN
2252/1 o výmere 885 m2 pre Rastislava JACHA –
HYDRAL, P. Šífrika 444, 980 61 Tisovec
dodatkom č. 3 do 31. 12. 2013. Ostatné články
zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
- otvorenie prevádzky DERAVÝ SUD ROZLIČNÝ TOVAR v nebytových priestoroch
objektu č. s. 5 na ulici Vansovej v Rimavskej Píle,
ktorú bude prevádzkovať Zuzana MIHÓKOVÁ s
nasledovnými otváracími hodinami: pondelok –
sobota: 13.00 hod. - 18.00 hod. do 31. 12. 2010 s
možnosťou predĺženia od 1. 1. 2011 v prípade, že
Informácie primátora mesta za mesiac
september 2010
V priebehu mesiaca prebehli a boli zabezpečované nasledovné
akcie
- Prebehli kontrolné dni Rekonštrukcie Základnej školy Dr.
Vladimíra Clementisa;
- pre rozvoj a budúcnosť mesta sa uskutočnilo slávnostné
zahájenie rekonštrukcie - Intenzifikácia ČOV Tisovec (po
modernizácii bude mať jednoznačný prínos pre životné prostredie
a zároveň napomôže k rozvoju infraštruktúry mesta Tisovec);
- boli doložené podklady na Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR pre podpísanie zmluvy na projekt „Regenerácia sídla
mesta Tisovec“ (vo výške 911.935,17€); zmluva bola podpísaná
24. septembra 2010; predpokladané zahájenie stavby začne v
mesiaci október 2010;
V prvej polovici mesiaca sa uskutočnili viaceré podujatia
10. - 11.9.
V rámci podujatí venovaných Vladimírovi Clementisovi sa
uskutočnilo
- Slávnostný akt pomenovania športového areálu pri ZŠ Dr.
Vladimíra Clementisa po dlhoročnom učiteľovi ZŠ p. Rudolfovi
Valentovi
- Koncert venovaný obetiam represálií 50-tych rokov v
evanjelickom kostole
- 29. ročník diaľkového turistického prechodu Clementisovou
cestou Pohorelá - Tisovec
17.9. Spoločné stretnutie seniorov z partnerských miest Putnok
(MR) a Tisovec (SR)
18.9.Organizačne sa zabezpečovalo referendum
24. – 26.9. Účasť na nesúťažnom festivale ochotníckych divadiel
FEDIMÁK 2010
30.9. Výjazdové zasadnutie Mestského zastupiteľstva, v m. č.
Rimavská Píla
TISOVSKÝ MESAČNÍK
nebudú problémy s prevádzkou
- Dodatky č. 1 k nájomným zmluvám na prenájom
bytov v 30 b. j. na ulici Jesenského č.s. 1470
v Tisovci v zmysle čl. II ods. 2 nájomnej zmluvy
pre nasledovných žiadateľov :
Alena VETRÁKOVÁ, jednoizbový byt č. 14 –
doba prenájmu od 1 . 9. 2010 – 31.8.2012
Monika ŠEBEŇOVÁ, trojizbový byt č. 7
doba prenájmu od 1. 10. 2010 – 30.9.2012
Zlatica TOMIŠKOVÁ, jednoizbový byt ZŤP –
doba prenájmu od 1. 10. 2010 – 30.9.2012
Janka ĎURČOVÁ, dvojizbový byt č. 6
doba prenájmu od 1. 10. 2010- 30. 9. 2012
Štefánia IMRECZEOVÁ, jednoizbový byt č. 23 –
doba prenájmu od 1.10.2010-30.9.2012
- Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 10. 4.
2008 na prenájom pozemku parcela CKN č. 1106
o výmere 184 m2 evidovaná ako záhrada v k. ú.
Tisovec vedená na LV č. 1372 za účelom
uskladnenia mostových panelov s dobou prenájmu
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 za 33,20 €/rok t. j.
99,60 € s Evou OLÁHOVOU rod. Horváthovou a
Erikou OLÁHOVOU, bytom Tisovec,
Hviezdoslavova č. s. 334 – prenajímatelia a
ponúknuť panely pre obce postihnuté povodňami
za 1 € s podmienkou, že si ich odvezú na vlastné
náklady
- k príspevku Ing. P. Cibuliaka na webovej stránke
mesta zo dňa 20. 8. 2010 a 17. 9. 2010 ohľadne
výstavby kúpaliska žiadalo od Ing. P. Cibuliaka
späťvzatie predmetných príspevkov a verejné
ospravedlnenie mestu na webovej stránke mesta v
termíne do 6. 10. 2010 a poverilo primátora a
viceprimátora mesta Tisovec po márnom uplynutí
lehoty na vykonanie príslušných právnych úkonov
proti ohováraniu resp. šíreniu poplašnej správy a
poškodzovanie dobrého mena mesta Tisovec Ing.
P. Cibuliakom
z uznesení spracovala redakcia
Vážení predsedovia bytových domov,
domovníci, správcovia, podnikatelia a občania.
Mesto Tisovec, na základe sťažností obyvateľov, Vás vyzýva na vyčistenie svojich
nádob na komunálny odpad. Odporúčame Vám, ihneď po vývoze odpadov (v
utorok), odstrániť zbytkový odpad z vnútorných stien nádob a vydezinfikovať ich
dezinfekčným prostriedkom (napr. chlórové vápno).
Dezinfekcia nádob patrí medzi povinnosti pôvodcu odpadu, teda občanov resp.
spoločenstiev a to najmenej 2x ročne a je zakotvená i v § 5 odst. 1 písm. g). VZN
mesta o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.
Zároveň Vás žiadame o prehodnotenie počtu odpadových nádob, nakoľko pôvodca
odpadu je povinný mať ich dostatočný počet. Rodinný dom a bytový dom do 8 osôb
- najmenej 1ks 110 l nádoby, rodinný dom a bytový dom nad 8 osôb - najmenej 2 ks
110 l nádoby, bytové jednotky do 80 obyvateľov -1ks 1100 l kontajner, nad 80 osôb
- viac kontajnerov v závislosti od počtu obyvateľov v bytovom dome.
Odpadové nádoby si môžete zakúpiť prípadne objednať na SMT s.r.o. v budove
bývalého Mestského podniku na ul. Francisciho č. 818, v Tisovci (bývalé Miestne
hospodárstvo), alebo na tel. č. 047/5494548 (9).
Nádoby, ktoré sú vo vašom vlastníctve, alebo vo vlastníctve spoločenstiev,
prípadne OSBD, je potrebné udržiavať v technicky spôsobilom stave na vývoz
vrátane dezinfekcie a vykonať kontrolu, údržbu a premazanie koliesok.
Do odpadových nádob na komunálny odpad umiestňujte len odpady, ktoré tam
patria. Nevhadzujte tam odpad žieravý, horúci (popol), lieky, uhynuté zvieratá,
bioodpady, farby, iné nebezpečné látky... na ich likvidáciu je určený zber
prostredníctvom spoločnosti Detox s.r.o.
Žiadame Vás, aby ste nevypaľovali veľkoobjemové kontajnery (VOK-y)
umiestnené pri cintorínoch. Oheň sa môže rozšíriť na blízke objekty, čím sa spôsobia
značné škody na majetku. Táto činnosť je zakázaná a je v neprospech všetkých.
V poslednom období sa značne rozšírili nelegálne skládky komunálnych odpadov.
Vrecia, tašky pohodené v prírode, vo vodných tokoch alebo vedľa cesty, vytvárajú
obraz o občanoch, ktorí tu žijú. Ich likvidácia zvyšuje náklady na chod odpadového
hospodárstva na ktoré prispievame všetci. Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste
odpady umiestňovali do príslušných kontajnerov a osoby, ktoré ich umiestňujú mimo
odpadových nádob, v prírode do tokov, nahlásili na mestskú políciu (t. č. 0903
517 923). V prípade otázok sa môžete obrátiť na oddelenie výstavby, ŽP a RM na
tel. č. 5603 803.
Ing. Danka Bálintová, MsÚ
OKTÓBER 2010
3
TISOVSKÝ MESAČNÍK
Fedimák 2010 Tisovec je za nami
Aktívny Divadelný súbor Daxner v spolupráci s
Oddelením kultúry MsÚ a za podpory Ministerstva
kultúry usporiadal už 7.ročník nesúťažného
festivalu ochotníckeho divadla FEDIMÁK 2010
TISOVEC v dňoch 23. - 26.9.2010. Na festivale sa
predstavilo 8 inscenácií zo Slovenska a zo Srbska a
zúčastnilo sa ho cca 80 divadelníkov, ktorí v prajnej
divadelnej atmosfére prežili víkend plný divadla.
Oživením festivalu bola účasť našich krajanov zo
srbského Nového Sadu. Slováci zo Slovenského
kultúrno-umeleckého spolku P.J.Šafárika uviedli
monodrámu či rozprávanie miestneho autora Jána
Salčáka „Báči Pišta ze sálaša“ o živote obyčajného
Slováka v bývalej Juhoslávii v dobách minulých.
Dúfam, že priatelia z Nového Sadu odchádzali od
nás s dobrými pocitmi, pretože sa stihli zoznámiť
nielen s našimi divadelníkmi, ale aj s pravým
slovenským salašom v Jaslišťoch so syrom a
žincicou, či slovenskými dobrotami na Zbojskách.
Medzi bonbóniky festivalu patrila najnovšia
inscenácia Divadelného súboru J.Chalupku mesta
Brezno s hrou K.Mišíkovej „Zabudla som“, či
víťazná inscenácia celoštátnej prehliadky divadiel
dospelých Tlmačské činohranie - Divadlo
Hľadanie Tlmače s hrou severského autora
A.Hellsteniusa „Chvála bláznovstva alebo Elling
a Kjell Bjarne“ . Diváci na festivale si tak mohli
porovnať tvorbu iných súborov s inscenáciami
domácich súborov – Studia poetica Tisovec s
monodrámami Michala Stejskala „Muž je muž“ a
Mariany Perenčajovej Byssovej „Hájnikova
žena“, ako aj Divadelného súboru T.Vansovej
Rim.Píla a ich „Neprebudenými“.
Pravú festivalovú chuť a náladu prinášajú
každoročne študentské súbory. V tomto roku to boli
Divadlo Z.N.A.K. Z Revúcej s divadlom poézie na
motívy najnovšej básnickej zbierky Daniela Heviera
„Biela horí najdlhšie“ a Divadlo mladých
Lučenec s alternatívnou inscenáciou podľa textu
K.Mišíkovej „Kto sme? A sme vôbec?“ Študenti
si svoje sily vyskúšali aj v Tisovskom pohári
improvizácie.
Bonusom pre všetkých fajnšmekrov bol koncert
pražskej kapely Ça va s Tisovčanom Janom
Žabkom.
Festival je za nami. Organizátori si vydýchli,
súbory sa nadýchli do ďalšej činnosti a diváci sa
môžu rozhodnúť – buď budú oddychovať doma vo
svojich zavretých obývačkách alebo sa občas
vyberú nadýchať sa čerstvého vzduchu, trebárs aj
do divadla.
Ďakujem všetkým organizátorom, hlavne tým
členom DS Daxner, ktorí fungovali tri dni takmer
nonstop, zamestnancom Oddelenia kultúry MsÚ,
divákom, ktorí prišli podporiť kultúru v meste a
sponzorom, vďaka ktorým sa festival mohol
uskutočniť: Ministerstvo kultúry SR, Mestský úrad
Tisovec, Pekáreň Pod Hradovou Tisovec, Ing.
Ondrej Bindas.
O rok, na ďalšom Fedimáku, do videnia! Snáď...
J.Lacko
Príspevok do Tisovského mesačníka
Touto cestou sa chcem poďakovať, že som dostal odpoveď na môj príspevok a bolo mi odpovedané v Tisovskom mesačníku , aké boli projektované
náklady na výstavbu kúpaliska.
Potiaľ je to v poriadku až na jednu vec a to by som chcel odpoveď od stavebného dozora Ing. Ivana Kokavca vyčíslenie skutočných nákladov na jednotlivé
položky projektu.
Verím, že tento priepastný rozdiel medzi projektom a skutočnými nákladmi /ja to odhadujem na 8 mil. sk/ nebude vedieť zdokumentovať.
Tým vystavuje Tisovčanov tento rozdiel splatiť vo vyšších daniach, za nehnuteľnosti, za smeti, za psov, za nájomné...
Alebo tento stavebný dozor plnil len niekoho príkaz ?
Dokedy chceme my Tisovčania trpieť takéto šafárenie so spoločným majetkom?
Ing. Pavel Cibuliak
Redakcia sa obrátila so žiadosťou o odpoveď na Ing. Kokavca. Vzhľadom na to, že sa jedná o obšírnu odbornú agendu, je pri zameraní mesačníka a
súčasnej cene čísla nerentabilné zverejňovať ju na našich stránkach. Všetky potrebné podklady sú však k dispozícii na oddelení výstavby a ŽP MsÚ
Tisovec. (V minulosti sme podobným spôsobom riešili o. i. aj návrh Ing. Huňovej, ktorá navrhovala publikovať istý zákon v mesačníku v plnom znení. Po
dohode sme to urobili tak, že kópiu zákona zapožičiava knižnica záujemcom bezplatne.)
Štefan Sabó
Príhovor Mgr. Mariána Krivuša, evanjelického farára v Tisovci, počas – stal sa naším bohom. Akoby sme zabudli, čo sa stane, keď sa staneme
Koncertu obetiam represálií 50 - tych rokov, ktorý sa konal v ev. chráme bohmi sebe a svetu okolo nás. Výstrahou sú pre nás popísané stránky
učebníc dejepisu. Keď sa moc jednotlivca, či skupiny stane ideálom. Keď sa
10. 9. 2010
svedomie stane otrokom môjho vlastného prospechu a sám sa stanem bohom
svojho života. Áno, priatelia, vtedy sa stratí to ľudské – ľudská
Drahí priatelia;
spolupatričnosť, empatia, zdieľanie, pretože to človeka v ceste za mocou len
Opäť sa tu stretávame, aby sme si spomenuli a aby sme si
pripomenuli hrôzy minulých období. Dnes konkrétne zverstiev a tragédií 50- obmedzuje. Akoby sme zabudli, že svet je miesto aj pre ostatných. Vidieť
sny a dobro iných znamená, že sa aspoň na chvíľu budem pozerať na svet
tych rokov, komunistického Československa. Spomíname na dobu, kedy
mal ľudský život len takú hodnotu, akú určila strana, teda ľudia v nej, ktorí jeho očami a nie tými svojimi.
Drahí priatelia - história je plná nielen despotických vládcov
mali neobmedzenú moc rozhodovať o živote druhých a celej spoločnosti.
a systémov, ktoré terorizovali svet, ale sú v nej aj ľudia, ktorí tento svet
Boli akoby bohmi. A nielen v tej dobe. To isté vidíme počas inkvizície,
francúzskeho osvietenstva, nacizmu, komunistického fanatizmu. Človek sa zmenili k lepšiemu. Možno neboli tak populárni, nezožali obrovský úspech,
stal bohom. Ale zároveň sa pýtam pri spomienke na brutalitu minulosti, či sa ale priniesli niečo, čomu sa hovorí láska, porozumenie, tolerancia. Každý
jeden z nás môže byť nositeľom týchto hodnôt. Vo svojej rodine,
dnešná doba a ľudia v nej žijúci poučili. Poučili a zmenili. Či sa stali
humánnejšími a zodpovednejšími k životu? A prirodzene s úctou k nemu. Či v zamestnaní, medzi priateľmi. Môžeme meniť svet k lepšiemu, ak sa
prestaneme báť byť lepšími, ak sa prestaneme báť risknúť to s láskou
už narodenému, alebo ešte len čakajúcemu v lone matiek, o ktorých
rozhodujeme na základe vlastnej bohorovnosti, ako o niečom, čo nám patrí. k tomuto svetu. Nie všetci sme tu kresťania, ale iste všetci poznáme osobu
Ježiša Krista. Či už ako humanistu, alebo ako Syna Božieho, ktorý tento svet
Nedá mi nespomenúť a nevrátiť sa ku tragédii z minulých dní.
naplnil láskou, ktorá priniesla obeť na kríži, aby vykúpil svet z hriechu.
Streľba v Devínskej Novej Vsi, dôchodca, ktorý zastrelil najskôr svoju
Nebál sa vystúpiť proti systému. Bol Bohom, ale svoje božstvo použil
manželku a potom seba, muž, ktorý dopichal svoju blízku a potom si
podrezal hrdlo, mladý vrah, ktorý pre pár Euro utĺkol brutálnym spôsobom v službe lásky. Lásky, ktorá nezatvára do väzenia, ktorá nezabíja, ktorá
nesúdi, tak, ako to robia ľudia, ktorí majú moc.
starenku, dieťa, ktoré ukopalo psa, nezodpovedný šofér, ktorý zobral život
Tento svoj príhovor zakončím nádhernými slovami z Biblie, ktoré
trom nevinným obetiam svojej bezohľadnej jazdy. A toto a ešte omnoho
viac sa stalo za posledných pár dní. Neúcta k životu druhých, neúcta k
nás majú povzbudiť meniť svet k lepšiemu bez strachu zo zlyhania: 1 Ján
svojmu vlastnému životu.
4:18-19 V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože
Čo sa z nás stalo od 50-tych rokov 20-ho storočia, na ktoré dnes
(príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý
spomíname, ako na tragédiu? Kým sme sa stali za tých 60 rokov a aké
v láske. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.
hodnoty zastávame, ako jednotlivci a ako spoločnosť, v ktorej vyrastajú naše
Prajem nám všetkým silu a odvahu, aby sme každý jeden dokázali
deti? Aký súd nad nami zaznie z učebníc histórie o 200-to rokov?
meniť svet k lepšiemu. Či s pomocou viery v Boha, alebo s vierou v dobro
Hovoríme, že sme humánnejší, ale nerobí nám problém zobrať život
človeka, hoci nás tak často toto ľudské dobro sklamalo. Nie, svet nie je zlý,
bezbrannému nenarodenému dieťaťu, tolerujeme rasizmus, sme vulgárni
len ľudia robia zlé rozhodnutia. Nech je náš život plný dobrých rozhodnutí,
k tým, čo nám nejdú po ruke. Možno nie ako jednotlivci, ale ako spoločnosť za ktoré sa nebudeme pred budúcou generáciou hanbiť.
strácame svoju ľudskosť. Konzum a vlastné dobro – ten hedonizmus
Nech je dnešný večer nádherným duchovným zážitkom.
človeka – sa stal našim najväčším nepriateľom a zároveň čo je najsmutnejšie
OKTÓBER 2010
4
TISOVSKÝ MESAČNÍK
Kalendár výročí osobností Tisovca a Rimavskej Píly
Libuša Mináčová
85. výročie narodenia prozaičky a publicistky
Narodila sa 3.10.1925 v Rimavskej Sobote.
V rokoch 1936-1944 študovala na gymnáziách
v Tisovci, Rimavskej Sobote a v Martine. Letné
prázdniny i ostatné voľné chvíle často trávila v
Tisovci pri starej mame Oľge LupačovejTakáčovej. V rokoch 1945-1949 študovala
francúzštinu a telesnú výchovu na Filozofickej
fakulte v Bratislave, v roku 1949 na Sorbone v
Paríži. Po roku 1945 pracovala ako referentka na
Povereníctve informácií, v rokoch 1948-1949 bola
šéfredaktorkou časopisu Borba, v rokoch 19501957 bola redaktorkou a reportérkou Pravdy,
v rokoch 1957-1959 bola redaktorkou Módy,
v rokoch 1959-1962 redaktorkou Kultúrneho
života, v rokoch 1962-1963 Slovenky a v rokoch
1964-1970 bola redaktorkou Predvoja a Nového
slova. Od roku 1970 do odchodu na dôchodok
v roku 1987 bola šéfredaktorkou časopisu
Slovenka.
Debutovala knihou poviedok o ženách Červená
zástava (1964). V roku 1957 vydala knihu
cestopisných čŕt Pri brehoch Atlantiku. Do
baníckeho prostredia zasadila dej novely Kvet
v ohni (1962) a románov Úspešný muž – Úspešná
žena (1967). Jej ďalšie známe diela sú: Dvadsať
rokov v ruksaku (1965), Koniec automobilistky
(1968), Muž z obrazu (1971), Všade stretnúť
človeka (1973), Hľadám ťa, mladosť (1977),
Putovanie za nežnosťou (1974), Súcit (1998).V
roku 2006 jej vyšla kniha spomienok na detstvo
Kamienky z Rimavy. Ako novinárka napísala
množstvo článkov, reportáží a rozhovorov. Zomrela
10.7.2006 v Bratislave.
salašoch v okolí Tisovca, Muráňa, na Horehroní.
Pre krádež oviec bol väznený v Rimavskej Sobote
a odsúdený na 200 palíc. V roku 1740 zorganizoval
svoju zbojnícku družinu, ktorá mala 8 členov a do
ktorej neskôr prijal ešte 3 Poliakov. Pôsobili hlavne
na Horehroní, vydali sa i do Poľska, kde rabovali
najmä v okolí Nového Targu. Neskôr prešli na
Oravu, potom cez Liptov a Horehronie do
Novohradskej a Zvolenskej stolice. Členovia
družiny nachádzali podporu najmä medzi valachmi
a bačami. 16.9.1740 bol v bitke v krčme na
Polhore zranený a lapený. Po výsluchu a mučení
bol odsúdený na trest smrti sťatím a popravený
11.10.1740 v Brezne. Zvyšky jeho skupiny boli
zlikvidované až v lete 1741.
V ľudovej tradícii sa pokladal za jedného
z najvýznamnejších ľudových zbojníckych hrdinov
na Slovensku. Jeho pôsobenie, ako zidealizovaný
príklad protifeudálnej revolty najbiednejších
sociálnych vrstiev, sa zachovalo v ľudovej
slovesnosti, hudbe i vo výtvarnom prejave. O jeho
živote pojednáva ľudová pieseň „Surovcova mati
syna oplakáva“ a tiež historická pieseň „Pieseň o
Surovec Jakubovi, zbojníkovi“. V roku 2003 mesto
Tisovec v spolupráci s Občianskym združením
Hradová vydalo knihu Františka Kreutza Zbojstvá
Jakuba Surovca, ktorá bližšie zachytáva a podáva
fragmenty z jeho života.
Vendelín Bránsky
165. výročie narodenia a 95. výročie úmrtia
priekopníka železnorudného baníctva
Narodil sa 11.10.1845 v Banskej Štiavnici. V
rodisku absolvoval stredoškolské štúdium a
štúdium na Banskej a lesníckej akadémii, ktoré
ukončil v roku 1868. V roku 1869 nastúpil ako
banský praktikant do erárneho banského závodu
Vladimír Hajko
v Banskej Štiavnici, v roku 1872 začal pracovať
90. výročie narodenia fyzika
Narodil sa 3.10.1920 v Krompachoch. Detstvo v erárnom závode v Tisovci, odkiaľ prešiel do
služieb Rimavsko-muránskej spoločnosti. Pôsobil
prežil v Tisovci. Gymnázium absolvoval
v Rimavskej Sobote. Prírodovedeckú fakultu UK vo viacerých závodoch v Gemeri. Počas aktívneho
v Bratislave absolvoval v roku 1944. V tom istom pôsobenia zabezpečoval budovanie banských
roku sa stal pracovníkom Ústavu technickej fyziky prevádzok, významných objektov, zavádzal novú
SVŠT v Bratislave. V roku 1945 bol profesorom na techniku a nové technológie. V roku 1911 odišiel
do dôchodku. V Rožňave sa zaslúžil o vznik novej
gymnáziu v Tisovci. V rokoch 1946-1952 opäť
pracoval v Ústave technickej fyziky v Bratislave. baníckej školy a baníckeho múzea. Tu aj zomrel
V rokoch 1953-1963 bol vysokoškolským učiteľom 1.10.1915.
na vysokej škole technickej v Košiciach a v rokoch
1963-1982 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Dezider Magic
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Bol dlhoročným 90. výročie narodenia pedagóga, biológa,
predsedom Slovenskej akadémie vied (1974-1989). prírodovedca
Vo vedeckej činnosti sa zaoberal štúdiom
Narodil sa 24.10.1920 v Hrnčiarskych
magnetických vlastností feromagnetických látok. Je Zalužanoch. Základné vzdelanie získal v ľudovej
autorom a spoluautorom mnohých publikácií a
škole v rodnej obci v rokoch 1926-1933. V roku
učebníc z oblasti fyziky, napr.: Fyzika v príkladoch, 1933 začal študovať na gymnáziu v Rimavskej
Základy fyziky.
Sobote a po jeho presťahovaní v roku 1938
pokračoval v štúdiu v Tisovci, kde v roku 1940
Jakub Surovec
úspešne zmaturoval. V štúdiách pokračoval od
270. výročie úmrtia vodcu zbojníckej skupiny
roku 1940 na Slovenskej vysokej škole technickej
Narodil sa okolo roku 1715 v Tisovci. Od
v Bratislave a súčasne na Prírodovedeckej fakulte
detstva pracoval ako pastier, potom valach na
Slovenskej univerzity (od roku 1954 Univerzity
Jahoda obyčajná – lesná
Stáva sa, že si záhradkári sortiment pestovaných odrôd jahôd rozšíria o jahody
najlahodnejšej chuti – o diva rastúce jahody obyčajné. Vysádzajú ich na
hriadky aj ako ozdobu okolo ovocných stromov a pre liečebné účinky.
Trváca, desať až dvadsať centimetrov vysoká bylina s pravidelnými
päťpočetnými bielymi kvietkami a zo zloženými trojpočetnými listami vytvorí
chutné červené nažky zo zdužinatého kvetného lôžka. V prírode sa vyskytuje v
lesoch a na rúbaniskách, najmä na mierne vlhkých výživných pôdach. Znesie aj
vápencový substrát. Vedecké pomenovanie fragrans, teda voňavá.
Jahody sa už v staroveku používali aj na liečebné účely, najmä pre pacientov
so slabými pľúcami. Listy sa používajú na prípravu čaju, ktorý má čistiť krv,
lieči pečeň a zlepšuje stav človeka. Dnes sa droga pripravuje z mladých listov
Komenského), ktoré ukončil v roku 1944. Od roku
1945 pokračoval v štúdiách a v júni 1947 ukončil
lesnícke štúdium na Vysokej škole lesníckeho a
poľnohospodárskeho inžinierstva v Košiciach.
Nastúpil ako asistent do Botanického ústavu
Slovenskej univerzity, v roku 1950 začal prednášať
botanické disciplíny VŠPLI v Košiciach. V rokoch
1952-1958 prednášal na Vysokej škole drevárskej a
lesníckej vo Zvolene.
Už po príchode do Košíc sa zapojil do riešenia
problému zalesňovania pustých a kalamitných
plôch. V roku 1959 ho prijali do Lesoprojektu –
Ústavu pre hospodársku úpravu lesov vo Zvolene,
kde riešil najmä vegetačné úpravy v lesoch okolo
navrhovaných vodných nádrží. V roku 1964 prešiel
do Botanického ústavu SAV v Bratislave, kde
spolupracoval na geobotanickej mape Slovenska.
Zároveň externe prednášal na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského.
Angažoval sa tiež v oblasti ochrany prírody, bol
členom redakčnej rady časopisu Poznaj a chráň.
Vypracoval odborné podklady i posudky na
vyhlásenie niektorých veľkoplošných a
maloplošných chránených území. Ako autor a
spoluautor napísal aj vyše sto pôvodných
vedeckých prác, odborných článkov i
popularizačných príspevkov.
Matej Holko, starší
225. výročie úmrtia historika a evanjelického
farára
Narodil sa 28.3.1719 v Tisovci. V roku 1727
osirel. Vyrastal v Ochtinej, navštevoval školy
v Dobšinej, Ožďanoch, v Levoči. V roku 1741
začal študovať na univerzite vo Wittenbergu.
V roku 1743 po nariadení Márie Terézie, ktorým sa
zakazoval pobyt rakúsko-uhorským poddaným na
nemeckých univerzitách, sa musel vrátiť cez
Poľsko domov. Dal si vystaviť pas ako
kníhkupecký robotník, aby si mohol priviezť svoje
nadobudnuté knihy. V rokoch 1744-1749 bol
evanjelickým kňazom v Kobeliarove, v rokoch
1749-1754 v Hnúšti a v rokoch 1754-1783 v
Nižnom Skálniku, kde aj zomrel 28.10.1785.
Od študentských čias skladal latinské verše,
písal veršované listy a vinše, venoval sa štúdiu
dejín. zaujala ho najmä uhorská a nadovšetko
cirkevná literatúra a jej predstavitelia. Bol
kultúrnym pracovníkom a organizátorom, v roku
1767 sa so skupinou vzdelaných evanjelických
kňazov v Malohonte pokúsil založiť učenú
spoločnosť, čo sa neskôr v roku 1808 podarilo jeho
synovi Matejovi Holkovi mladšiemu.
Bol autorom katalógov spisovateľov, českých a
slovenských kníh, evanjelických farárov a
cirkevných škôl. Katalógy zostali v rukopise a
viaceré sú už nezvestné. Odpisoval historické
slovenské, latinské i maďarské piesne. Na svojich
pôsobiskách zbieral slovenskú ľudovú poéziu a
písal historické piesne, z ktorých niektoré uverejnil
Ján Kollár v Národných spievankách.
Miroslava Kojnoková
divo rastúcich jahôd bez stopiek, zberaných pod jeseň. Sušia sa v tenkých
vrstvách a droga sa má uskladňovať v uzavretých nádobách v tme. List
obsahuje predovšetkým triesloviny a vitamín C, okrem toho flavonoidy. Z lisov
pripravujeme čaj príjemnej chuti, ktorý môžeme dlhodobo konzumovať. Ako
liek sa používa pri hnačkách, obklady na mokvajúce a krvácajúce rany. Dobre
pôsobí proti zápalom, využíva sa aj ako kloktadlo a pri páchnucom dychu. V
ľudovom liečiteľstve sa používa na zlepšenie látkovej premeny, pri kataroch
žalúdka a čriev, pomáha pri chorobách obličiek a obličkových kameňoch, pri
ochorení močových ciest aj pri astme. Pôsobí upokojujúco a stimuluje tvorbu
krvi. Korene majú zvieravý účinok a plody zmierňujú reumu. Koreň obsahuje
triesloviny a sušíme aj plody, obsahujú cukry, pektín a aromatické látky.
Jaroslav Pavlikovský
OKTÓBER 2010
5
TISOVSKÝ MESAČNÍK
Spomienka na leto
Tisovec, súčasťou politickej jesene
ZO SZZP sa každoročne stretávajú na okresnej prehliadke záujmovo
– umeleckej tvorby, v pôsobnosti Okresnej rady SZZP Brezno, ktorá
túto činnosť spolu a s podporou ZO SZZP a mestských či obecných
úradov, sponzorov a ostatných dobrovoľníkov zastrešuje. Vystupujú tu
spevácke zbory, jednotlivci v speve, v hre na hudobný nástroj, či v
hovorenom slove reprodukovanom alebo vo vlastnej tvorbe z radov
členov ZO.
Tento rok zorganizovanie akcie pripadlo na našu organizáciu a tak 3
júla 2010 pre nás svitol pekný, teplý slnečný a rozospievaný deň. Od
rána sa pripravovalo občerstvenie pre účinkujúcich a všetko aby sa u
nás cítili príjemne. Káva, čaj, buchtičky či syr boli pochúťky na
privítanie. Hlavný program – vystúpenie členov sa začalo o 11,00
hodine v priestoroch kinosály MsKS, ktorá sa zaplnila spevákmi,
zástupcami organizácií i hosťami. V úvode vystúpila Mgr. Ľubica
Sabová spolu so speváčkami Zuzkou Sabovou a Paťkou Babušákovou,
za nimi nasledovali sestry – dvojčatá Malíkové z Revúcej a začal sa
hlavný program, ktorý otvorila p. Husenicová, predsedníčka OR SZZP
Brezno spolu s Ing. Petrom Mináčom, primátorom mesta. Slovom
sprevádzal konferencier p. Michal Stejskal.
Nasledovali jednotlivé vystúpenia ZO Revúca, Heľpa, Závadka,
Dolná Lehota, Podbrezová a Brezno. Za našu organizáciu vystúpil
spevácky zbor „Invalid“ pri ZO SZZP Tisovec s piesňami: Bývalo mi
dobre a Číjže si šuhajko, za jednotlivcov vystúpila Martuška
Cibuliaková s básňou Si krásna, Pavel Bútor s hrou na akordeón a
mixom ľudových piesní, Rudolf Krupa s hrou na heligónke a piesňou
Horenka, hora, Sarah Lea Tomová s piesňou Čie je to dievčatko.
Po vystúpeniach a vyhodnotení sme sa presťahovali do spoločenskej
sály, kde nás čakala perfektne pripravená tabuľa, obed, káva, zákusky a
samozrejme obsluha, ktorú zabezpečil domov dôchodcov, za čo im
patrí naše poďakovanie.
Nálada bola skvelá, speváci, harmonikári jednotlivých ZO a všetci
zúčastnení sa o ňu starali a vydržala nám do pozdných hodín.
Za veľmi dobrú úroveň vyslovujeme vďaku: MsÚ Tisovec, osobitne
Ing. Petrovi Mináčovi, Domovu dôchodcov Tisovec, sponzorom: Klára
Ďalaková, Mária Vetráková, Janka Krankušová z Rimavskej Píly, V.
Kubove – Atlas, Výboru ZO SZZP Tisovec, všetkým ženám za koláče.
Štafetu sme rukami predsedníčky OR SZZP Brezno p Husenicovej
odovzdali ZO SZZP Revúca p. Jánovi Malíkovi predsedovi
organizácie.
Nuž: „Do spievania“ 2011 v Revúcej.
Jeseň, obdobie na zber úrody, predzvesť zimy, ďakovanie za úrodu, čo dali
tisovské a piľanské polia, sady ,záhrady. Pocit chladu sa čoraz viac prejavuje,
ale chlad prichádza aj z našej vrcholovej politickej scény, hádky politikov na
obrazovkách televíznych staníc, vzájomné obviňovanie za prešustrované
milióny a pritom tu v Tisovci a na Rim. Píle počítame každé euro. Znakom
súčasnej politiky je paušalizovanie problémov riešení, zotrvačnosť. Tým sa
stráca adresná zodpovednosť a konkrétne riešenia chýbajú. Vidno to aj na
regionálnej úrovni, tu by sme to nemali pripustiť. Dejiny potvrdzujú , že malá
politika kopíruje veľkú, ale v Tisovci toto pravidlo nemusí platiť.
Z hospodárskej krízy sa nám vyvinul nebezpečný výhonok, je to dlhová kríza.
Štáty, podniky a občania sa zadlžujú a je tu živné pole pre rôzne pôžičkárne,
ktoré potom zdierajú ľudí a často občan príde o všetok majetok, zvyšuje sa aj v
Tisovci riziko chudoby. V závese je tu nárast spotreby alkoholu. Oproti
minulým rokom je nás v Tisovci menej, ale spotreba alkoholu sa zvýšila. Táto
neresť preniká aj do škôl. Nedivme sa, alkohol je až príliš dostupný. Zákon
o predaji alkoholu mladistvým , akoby neexistoval. On existuje, vyžadujme,
aby sa dodržiaval.
V Tisovci už máme aj štátnu políciu, načase. Naša mestská polícia si trocha
vydýchne, bude mať viac času na prevenciu. Na vrcholovej úrovni štátu sa už
uskutočnila politická zmena, začína sa čoraz viac hovoriť o ekonomike,
zdražovaní, štát musí šetriť. Ako to bude v Tisovci, to by sme sa mali
dozvedieť pred komunálnymi voľbami. Rozpočty rodín sa už tejto situácii
prispôsobujú, životný štandard v Tisovci sa mierne znižuje, nedosahuje však
úroveň veľkých miest a západoslovenského regiónu, kde priemerný príjem
rodiny je nad 1 000 Eur. Zvyšuje sa nám počet dôchodcov , zdravotne
postihnutých občanov a sociálne odkázaných obyvateľov, je to už štvrtina
obyvateľov Tisovca a Rim. Píly. Máme síce vybudovanú na dobrej úrovni
sociálnu sieť, komunitný systém, ale na výrazný krok vpred to nestačí.
Absentuje podpora talentov, nielen športových ale potrebujeme lídrov
v ekonomike v riadení organizácií, podnikov. Jasný príklad je Evanjelické
gymnázium v Tisovci , kde sa vyučuje aplikovaná ekonomika a každý rok sa
zakladá Študentská spoločnosť, ktorú vedú študenti, kritériom je zisk
a vyrovnaná ekonomika.
Netreba sa báť, treba hovoriť o budúcnosti o filozofii riadenia nášho mesta,
ktorej zmyslom by malo byť zdokonaľovanie prostredníctvom zmien, zelenú aj
v regionálnej ekonomike by mala mať tvorivá originalita. Zmena sa začína
uvedomením si problému, hľadaním riešení. Je na zváženie, presadia sa vo
voľbách politické záujmy, alebo sa vyberieme cestou schopností, občianskeho
a profesionálneho princípu a politika bude až na druhom mieste.
Jeseň má svoje čaro, opadá lístie, aby na jar v plnej sile príroda dala čo od
nej očakávame. Politická jeseň má to isté prirovnanie. Jar sa nám môže začať
po komunálnych voľbách.
Vladimír Pašiak
Irena Krankušová, predsedníčka ZO SZZP Tisovec
Poďakovanie za úrodu
Tisovci povedali Pánu Bohu ďakujeme. Za dary,
ktoré nám v poliach, lesoch i záhradách požehnal.
Veď v dnešnej dobe je na mnohých miestach
zeme skutočnosťou aj hladomor, či smrť z
nedostatku základných životných zdrojov. A tak
sme si pripomenuli, že nám k životu naozaj nič
Teraz Ti, Bože, ďakujem
nechýba a ak máme pocit, že áno, je to skôr preto,
za úrodu, čo v lese rastie.
že sa nevieme uspokojiť s tým čo máme.
A čo tam dáva Tvoja zem
Aj v našej krajine sa rozmohol konzumný štýl
pre detskú radosť, detské šťastie.
života a preto je samozrejmé, že v smetiakoch
končí chlieb. Má totiž pre nás čím ďalej tým
Jahody, trnky, maliny,
menšiu hodnotu, hoci jeho cena v obchode stúpa.
oriešky, hríby... Z dávien času
Zvykli sme si na prebytok a preto sme znížili aj
tam deti chodia za nimi
hodnotu darov, ktoré
a ako ovečky sa pasú.
požehnáva Hospodin na našej zemi. Je preto
dobré pripomenúť si ťaživosť životov ľudí, ktorí
nemajú nič a každodenne bojujú o holú
Deti a vtáctvo nebeské.
existenciu. Zároveň vnímať našu krajinu, ako
Veď je to všetko z Tvojho rodu.
krajinu kde nám naozaj nič k pohodlnému životu
Aj veverička na lieske
nechýba.
bez slov sa modlí za úrodu.
My sme poďakovali Hospodinu za chlieb náš
každodenný, za bohatstvo zdrojov, ktoré sú Jeho
A Ty počuješ každú tvár.
darmi pre nás, aby sme mohli žiť život v pokoji
Tebe aj nemý prehovorí.
bez strachu, že zajtra nebude čo do úst. Zároveň
A ako dobrý hospodár
nás to vyzýva k solidarite a k empatii s tými, čo sú
nasýtiš všetky Tvoje tvory.
Milan Rúfus na tom horšie. Podať skyvu chleba či pohár vody.
Tak ako v básni Milan Rúfus ďakuje Pánu Bohu Nebojme sa neubudne z nás.
Takže Bože - ďakujeme.
za všetko dobrodenie, tak isto aj kresťania v
Mgr. Marián Krivuš
Dnes boli naši v kostole
ďakovať Bohu za úrodu.
Že to, čo máme na stole,
hrial slniečkom a dal mu vodu.
Hľadáme pravdu
Hľadáme pravdu
V zabudnutých slovách
Vzdávame hold a spomíname
Na tých, ktorí tie slová písali
Nezmyselne znejú príbehy
Kde pravda musela byť vykúpená smrťou
Muži s fajkou
Koľko ich len bolo v dejinách
Pietne spomíname na muža s fajkou
S vervou odsudzujeme muža s fajkou
Hľadáme pravdu
A objavujeme príbehy obyčajných ľudí
V zvláštnej dobe, neobyčajne odvážnych
Každý rok
V inak zvláštnej dobe, kráčame
Z nohy na nohu, po kameňoch
Dotýkame sa histórie,
ktorá vypovedaná je len z časti
Sila človeka je skrytá v jeho viere
V ideály,
v to, že veci môžu byť inak, ako práve sú
Ubitý kameňom
Na poslednej prechádzke so svojím psom
Dve fajky, tabak a palica
Zostalo to čo zničiť sa nedá
Jednoducho ľudskosť...
Branislav Vilmon, Banská Bystrica
(pozn.red.: báseň odznela prvýkrát pri pomníku Dr.
V. Clementisa počas položenia kytíc pri
Clementisovej ceste z úst poslanca NR SR
Branislava Ondruša)
OKTÓBER 2010
6
TISOVSKÝ MESAČNÍK
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Tisovci
27. novembra 2010
Mestská volebná komisia v Tisovci podľa zákona NSR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že
pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
Volebný obvod č. 1 TISOVEC
P. č.
Priezvisko, meno, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
1
Bálint Štefan, Ing.
43
Riaditeľ
Tisovec Daxnerova 1176
Nezávislý kandidát (NEKA)
2
Blaško Peter
41
Mechanik
Tisovec Francisciho 816
ĽS-HZDS
3
Boháčik Róbert
34
Technik
Tisovec Francisciho 832
KDH
4
Brndiar Jaroslav
56
Zámočník
Tisovec Ľ. Štúra 1132
EDS
5
Buchta Róbert, Ing.
39
Technik
Tisovec Daxnerova 958
Koalícia politických strán SMER-SD a KSS
6
Cibuliak Pavel, Ing.
53
Banský technik
Tisovec Daxnerova 1083
Nezávislý kandidát (NEKA)
7
Čuvajová Kamila
48
Predavačka
Tisovec Podhradová 217
Nezávislý kandidát (NEKA)
8
de Buhrová Renáta
36
Podnikateľka
Tisovec Partizánska 168
Nezávislý kandidát (NEKA)
Cavarová
9
Dolinaj Dušan
41
Štátny zamestnanec
Tisovec Francisciho 833
Nezávislý kandidát (NEKA)
10
Guzma Rastislav, Ing.
41
Geológ
Tisovec Daxnerova 748
Nezávislý kandidát (NEKA)
11
Hecko Jaroslav, Ing.
50
Odborný referent
Tisovec Muránska 486
SaS
12
Hruška Karol
52
Robotník
Tisovec Francisciho 1100
Koalícia politických strán SMER-SD a KSS
13
Hujbert Ivan
41
Vedúci logistiky
Tisovec Daxnerova 1120
EDS
14
Huňová Valéria, Ing.
57
Riaditeľka DD a DDS
Tisovec Jesenského 815
Koalícia politických strán SMER-SD a KSS
15
Hutka Dušan, Ing.
56
Podnikateľ
Tisovec Malinovského 1179
SDKÚ-DS
16
Jacho Rastislav
38
Podnikateľ
Tisovec P. Šífrika 444
SaS
17
Kajba Juraj
46
Podnikateľ
Tisovec Hviezdoslavova 1588
SDKÚ-DS
18
Kajbová Marcela
54
Živnostník
Tisovec Daxnerova 1082
Nezávislý kandidát (NEKA)
19
Kekeňáková Vlasta
60
Dôchodkyňa
Tisovec Daxnerova 1121
ĽS-HZDS
20
Keleti Mário, JUDr.
37
Advokát
Tisovec Francisciho 819
Koalícia politických strán SMER-SD a KSS
21
Kojnok Dušan
46
Kníhkupec
Tisovec Daxnerova 1083
Nezávislý kandidát (NEKA)
22
Kojnoková Monika
38
Účtovník – bakalár práva
Tisovec Francisciho 808
Nezávislý kandidát (NEKA)
23
Kožiaková Anna, Ing.
41
Zástupca riaditeľa školy
Tisovec Jesenského 838
KDH
24
Krivuš Marián, Mgr.
34
Evanjelický farár
Tisovec Malinovského 3
Nezávislý kandidát (NEKA)
25
Kubíni Karol, Ing.
35
Riaditeľ Mes.lesov T.
Tisovec Francisciho 811
SZS
26
Lazák Marian
62
Hutný technik
Tisovec Francisciho 804
Nezávislý kandidát (NEKA)
27
Lopušný Marcel, Ing.
48
Živnostník
Tisovec Štefánikova 622
Koalícia politických strán SMER-SD a KSS
28
Mihálová Tatiana, Mgr.
50
Stredoškolský učiteľ
Tisovec Daxnerova 1176
Nezávislý kandidát (NEKA)
29
Milecová Irena, Mgr.
49
Sociálny pracovník
Tisovec Daxnerova 1112
Koalícia politických strán SMER-SD a KSS
30
Očovan Zdenek, Ing.
53
Manažér
Tisovec - Rim.Píla, Hlavná 250
SDKÚ-DS
31
Oravec Marian
40
Technik
Tisovec Daxnerova 1121
Koalícia politických strán SMER-SD a KSS
32
Pastýr Šimon
31
Vedúci prevádzky
Tisovec Daxnerova 760
SaS
33
Pašiak Vladimír
60
Techn.-hosp. pracovník
Tisovec Jesenského 901
Nezávislý kandidát (NEKA)
34
Petróczy Roman
34
Podnikateľ
Tisovec Francisciho 834
SaS
35
Rončáková Janka
40
Technik
Tisovec Dielik 1043
EDS
36
Rosiar Marian
50
Podnikateľ
Tisovec Muránska 559
SaS
37
Selčanová Zlata, Mgr.
48
Profesionálny rodič
Tisovec Daxnerova 668
Nezávislý kandidát (NEKA)
38
Stejskal Michal
37
Technik
Tisovec Francisciho 812
Koalícia politických strán SMER-SD a KSS
39
Suja Jaroslav
34
Poslanec NR SR
Tisovec Jesenského 1113
SaS
40
Svobodová Marta, Mgr.
48
Učiteľka
Tisovec Bakulínyho 951
Koalícia politických strán SMER-SD a KSS
41
Šajgalíková Mária
54
Samost.odbor. referent
Tisovec Francisciho 814
SZS
42
Šlajfer Milan
48
Vodič osobnej dopravy
Tisovec Štefánikova 956
Koalícia politických strán SMER-SD a KSS
43
Vetrák Ján
39
Nezamestnaný
Tisovec Hviezdoslavova 403
KDH
44
Vetrák Peter
52
Technik
Tisovec Hviezdoslavova 1106
SĽS
Volebný obvod č. 2 RIMAVSKÁ PÍLA
P. č.
Priezvisko, meno, titul
Vek
1
Kriška Ľudovít, MvDr.
57
2
Kubinská Miriam, PaedDr.
36
3
Lacko Jaroslav
49
Povolanie
Podnikateľ
Učiteľka
Technik
pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
P. č.
Priezvisko, meno, titul
Vek
Povolanie
1
Hecko Jaroslav, Ing.
50
Odborný referent
2
Hujbert Ivan
41
Vedúci logistiky
3
Mináč Peter, Ing.
54
Primátor mesta
V Tisovci, 8.10.2010
Trvalý pobyt
Tisovec - Rim. Píla, Hlavná 242
Tisovec - Rim. Píla, Dlhá 29
Tisovec - Rim. Píla, Hlavná 222
Kandidát
SDKÚ -DS
Koalícia politických strán SMER-SD a KSS
Nezávislý kandidát (NEKA)
Trvalý pobyt
Tisovec Muránska 486
Tisovec Daxnerova 1120
Tisovec Muránska 1491
Politická strana
Koalícia politických strán SaS, KDH, SDKÚ-DS
EDS
SMER-SD
Mária Blašková, predsedkyňa Mestskej volebnej komisie v Tisovci
Voľby poslancov do Mestského zastupiteľstva v Tisovci
Z dôvodu utvorenia 2 volebných obvodov pre voľbu do Mestského
zastupiteľstva v Tisovci – volebný obvod č. 1 Tisovec (počet poslancov 10)
a volebný obvod č. 2 Rimavská Píla (počet poslancov 1), za účelom lepšej
informovanosti občanov – voličov podávam nasledovné vysvetlenie:
Pre voľbu – odovzdávanie hlasov, tak ako aj v predošlých voľbách je
utvorených nasledovných 5 volebných okrskov:
Volebný okrsok č. l - HÁMOR
Miestnosť budova Mestských lesov s.r.o.Tisovec
Ulice Bánovo, Hviezdoslavova, Kľak, Kozí Chrbát, Ľavkovo, Ľadovo,
Partizánska č. l05 – l38, Podhradová, Sládkovičova, Zbojská
Volebný okrsok č. 2 – MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO (stará
časť)
Miestnosť budova MsKS, Jesenského č. s. 835, Tisovec
Ulice Bakulínyho, Nám. Dr. V. Clementisa, Francisciho, Jozeffyho
Volebný okrsok č. 3 – MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO (nová časť)
Miestnosť budova MsKS, Jesenského č. s. 835, Tisovec
Ulice Dielik, Jesenského, Malinovského, Muránska, P.Šífrika, Partizánska
č.94 – l04, l39 – l68, Štefánikova, Šťavica
Volebný okrsok č. 4 – DAXNEROV DOM
Miestnosť budova Daxnerovho domu, Daxnerova č. s. 745, Tisovec
Ulice Daxnerova, Markovo, Ľ.Štúra, Suché Doly
Volebný okrsok č. 5 – RIMAVSKÁ PÍLA
Miestnosť budova Kultúrneho domu,.Hlavná č. s .76 Rimavská Píla
Ulice Cigánska osada, Dlhá, Družstevná, Hlavná, Partizánska,Vansovej,
Železničná
Voliči, ktorí patria podľa adresy trvalého bydliska do volebného okrsku č.
1, alebo č. 2, alebo č. 3, alebo č. 4, budú môcť voliť najviac 10 poslancov
z tých zaregistrovaných kandidátov, ktorí sa rozhodli kandidovať za volebný
obvod č. 1 Tisovec.
Voliči, ktorí patria do volebného okrsku č. 5 (s trvalým bydliskom Tisovec
– m. č. Rimavská Píla), budú môcť voliť 1 poslanca z tých zaregistrovaných
kandidátov, ktorí sa rozhodli kandidovať za volebný obvod č. 2 m. č.
Rimavská Píla.
Kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva mal právo výberu
volebného obvodu, bez ohľadu na to, v ktorej časti mesta Tisovec má trvalé
bydlisko (či v Tisovci alebo v m. č. Rimavská Píla).
V zmysle §27 zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, najneskôr 25
dní pred dňom volieb, mesto zašle každému voličovi oznámenie o čase
konania volieb, volebného okrsku a miesta kde môže volič voliť.
Na oznámenie sa tiež uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
JUDr. Zuzana Kederová, zapisovateľka Mestskej volebnej komisie v Tisovci
OKTÓBER 2010
7
TISOVSKÝ MESAČNÍK
Seniori spomínali na SNP
Odpoveď na „ Uznesenie MZ č.870 / 2010 „
Tradičné stretnutie seniorov „spod Fabovej Hole“ sa tento rok prenieslo do Tisovca. Po
predchádzajúcich stretnutiach na chate Zbojská a v Pohronskej Polhore sa stretli seniori
JDS Michalová, JDS Pohronská Polhora a KD Tisovec 30. augusta 2010 v spoločenskej
sála MsKS Tisovec.
Dopoludnie bolo venované pripomienke 66 výročia SNP, potom prehliadke mesta,
pomníkov padlých, Clementisovho domu ako aj návšteve športového areálu a plaveckého
bazénu.
Popoludní po chutnom guláši nasledovalo posedenie pri hudbe, ktoré mala v réžii p.
Marta Svobodová so synom a pripravili pre seniorov príjemnú spoločenskú zábavu.
Celé podujatie sa konalo pod patronátom a sponzorskou pomocou primátora mesta Ing.
Petra Mináča, za čo mu patrí úprimná vďaka. Vďaka patrí aj pracovníkom MsKS za
poskytnutie technického vybavenia. Taktiež sa chceme poďakovať pracovníčkam DDSS
za vkusnú výzdobu spoločenskej sály a kvalitné podávanie občerstvenia.
Výbor KD Tisovec
Mestský úrad – Tisovec Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61
Tisovec
Ing. Pavel Cibuliak , bytom Tisovec, Daxnerova 1083, obdržal
som doporučený list s textom uznesenia MZ č.870 / 2010.
K predmetnému listu s uznesením, chcem dodať nasledovné:
1.
V mojich príspevkoch na webovej stránke mesta
ohľadne výstavby kúpaliska ani v jednej vete neohováram,
nešírim poplašné správy a vôbec nepoškodzujem dobré meno
mesta, píšem názor ako vidím predmetnú záležitosť.
2.
V príspevkoch vyjadrujem ako občan mesta svoj
názor, s ktorým sa nemusí každý stotožniť, nakoľko mám
zistené z niekoľkých zdrojov, aký rozsah finančných
prostriedkov je potrebný na vybudovanie takejto porovnateľnej
stavby. Z toho mi po prepočte vyšli obrovské nezrovnalosti
medzi skutočnými nákladmi stavby a tým čo deklaruje mesto.
Na doplnenie mojich tvrdení na vlastné náklady dám
prehodnotiť náklady a stavebné práce nezávislému stavebnému
znalcovi.
3.
Myslím, že na Slovensku je toto ojedinelý prípad,
aby Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením chcelo umlčať
občana mesta za jeho prejavený názor. Ja ako občan mám
podľa Ústavy Slovenskej republiky garantovanú slobodu
prejavu, názoru a myslenia. Vyjadrenie Mestského
zastupiteľstva č.870 / 2010 vnímam ako psychologický nátlak
na moju osobu a zdvihnutý prst, že pokiaľ neodvolám svoj
názor budem stíhaný súdobne. Pripadá mi to ako inkvizítorské
riešenie , ale zároveň to vnímam ako zaujímavý podnet pre
novinárov.
4.
Uznesenie č.870 / 2010 sa javí ako jediné a neomylné
riešenie postavené výsostne na pravde tých, ktorí ho
podporovali a ani len v náznaku neuvažovali o tom, či ja ako
občan mesta predsa len nemám v niečom pravdu.
5.
Zároveň chcem dodať, že po dokázaní môjho názoru
požadujem ospravedlnenie poslancov /okrem tých , ktorí boli
proti alebo sa zdržali tohto uznesenia/ na webovej stránke
mesta, v Tisovskom mesačníku a osobne. Zároveň ich vyzývam
, aby po takomto prijatí uznesenia, kde ponižujú a chcú umlčať
vlastného občana – nekandidovali do verejných funkcií mesta,
bola by to a bude to pre nich hanba.
Tisovec 5.10.2010
STRETNUTIE
Jedna pekná báseň, ako stvorená ku
okrúhlemu výročiu začína veršom: „Ako ten
čas rýchlo letí – všedných dní rad, občas
sviatky ... a zrazu tak divno je ti, keď sa
letmo obzrieš spiatky ...“.
My, náš kolektív z 8.A triedy, sme sa späť
„pozreli“ v sobotu 25.9.2010. Svorne sme
„preskočili“ 50 rokov a vrátili sme sa zase do
doby, keď sme prežívali huncútstva
a pravdaže aj ťažké chvíle pri skúšaní v našej
škole.
Stretnúť po takom čase spolužiaka či
spolužiačku, ktorého ste celý ten čas nevideli,
to Vám môžem povedať, stojí za všetky
drobné. Hádať, kto je kto, hľadať v črtách
tváre chlapca, či dievča spred rokov, to nám
prinieslo aj nejednu veselú chvíľku. Keď sme
konečne trafili na meno niektorého z nás,
bavili sa všetci.
Domáci sme so životom v Tisovci
oboznámení, ale aj našim prišelcom sme sa
mali čím pochváliť.
Privítanie a zápis do pamätnej knihy sa
každému páčil. Vďaka Mgr.Mihálovej,
Mgr.Svobodovej, p.Stejskalovi
a p.Svobodovovi Jurajovi sme v peknej
obradnej sieni prežili hodinku pri milom
posedení s programom a zopakovaní si
histórie v Tisovci od jeho založenia až po
dnešné dni.
Naša stará škola, aj keď v novom šate
a s označením EGT nás privítala, akoby sme
ju opustili len včera. Kroky už starých mám
a starých otcov po schodoch neboli také
rezké ako voľakedy, ale na mysliach
a spomienkach ten čas vôbec nebolo vidno.
Čas, ten sa podpísal na tvárach, ale šibalské
oči našim chalanom čas vôbec nezmenil.
Športový areál Rudolfa Valenta nám
pripomenul chvíle, strávené na lyžiach počas
hodín telesnej výchovy, ktoré pán učiteľ
s nami strávil a vďaka nemu nebolo medzi
nami žiaka, ktorý by sa nevedel lyžovať.
Stačili nám drevené lyže a baganče, to
všetko si mohla dovoliť kúpiť skoro každá
rodina a tí, čo na to nemali, výstroj dostali
v škole.
To, že život rýchlo uteká a každý z nás
v ňom zabehne len ten svoj úsek, nám
potvrdili aj spomienky na spolužiakov, ktorí
už nie sú medzi nami. Chýbalo nám 6
chlapcov. Smutné bolo aj to, že sme medzi
seba nemohli pozvať ani jedného pána
učiteľa, pretože aj tí nás už opustili.
V časoch, na ktorý sme spomínali sa nám
ľudia okolo štyridsiatky zdali už starí. Keď
niektorý z nich povedal, že aj nás to čaká,
skoro sme mu neverili. Teraz po prežitých
rokoch sme schopní potvrdiť tú jedinú
pravdu, že ten čas naozaj tak rýchlo letí, že
sme sa ani nenazdali, ako nám rôčky
pribúdali a už aj tie naše štyridsiatky sú
dávno za nami. Teraz štyridsiatnici sú už naše
deti.
Stretávka po 50-rokoch prešla. Bolo nás
18. Prialo nám aj počasie. Slniečko nám tiež
prispelo ku dobrej nálade. Každý sa pobral
domov za svojou rodinou. Každému z nás
v srdci zostáva spomienka a nádej, že sa
znovu stretneme a vrátime si spomienkami
do našich myslí kúsok mladosti, ktorá nás
bude držať pri sile aj v ďalších rokoch.
Krásny deň, deň spomienok sme skončili
pred večerom.
Ľuba Šoteková
Gemerské športové hry v Tisovci
Ďalšou aktivitou projektu Otvorené brány,
otvorená náruč Gemera a Malohontu v rámci
programu cezhraničnej spolupráce Maďarska
republika – Slovenská republika 2007-2013
boli Gemerské letné športové hry v Tisovci.
90 amatérskych športovcov z mesta Tisovec a Putnok sa 30.júla stretli v športovom
areály základnej školy v Tisovci aby si zmerali sily v jednotlivých športových
disciplínach. Po úvodnom nástupe športovcov, prevzatí putovného plameňa a príhovore
primátora mesta Tisovec Ing. Petra Mináča začali sa športové disciplíny Tenisti súťažili
ako jednotlivci muži a ženy, vo štvorhre mužov a miešanej štvorhre. Zaujímavým
súbojom sa stalo stretnutie mužov a žien v street bale. Nebola núdza o vzájomné súboje
hráčov ale všetko prebiehalo v športovom duchu. Tradičné zápolenie futbalových
družstiev bolo medzi dorastencami a „starými pánmi“. Futbalisti Tisovca úspešne vrátili
svojim kamarátom prehru zo vzájomné stretnutia v Putnoku. Už v roku 2009 sa
sformovali zmiešané družstvá vo volejbale. Aj teraz sa objavili v jednotlivých
volejbalových družstvách muži a ženy z Tisovca a Putnoku miešane. Príjemné bolo
sledovať súhru hráčov napriek jazykovej bariéry.
Športové zápolenie bolo ukončené vyhodnotením jednotlivých výsledkov. Ocenení boli
všetci športovci. Dúfame, že dobrá nálada, ktorá panovala počas súťaží sa prenesie aj do
ďalšieho budovania partnerstva medzi dvoma partnerskými mestami a ich obyvateľmi.
RSDr. František Szűcs
Vyjadrenie primátora mesta
V nadväznosti na vzniknutú situáciu reagujem takto:
V súvislosti so šírením poplašnej správy a poškodzovaním
dobrého mena Tisovca chcem poukázať na príspevky Ing.
Pavla Cibuliaka, týkajúce sa výstavby bazéna. V príspevku zo
17. septembra Ing. Cibuliak napísal, že verí, že priepastný
rozdiel medzi projektom a skutočnými náklady, ktoré
odhladuje na 8 mil. korún, sa nebude vedieť dať
zdokumentovať. Nie je to určite pravda. Celá stavba stála 336
087.46 eura. Na všetko sú doklady, verím, že to posúdia tí,
ktorí sa k tomu budú vyjadrovať.
Čo sa týka transparentnosti, zákon o verejnom obstarávaní
presne definuje, aký má byt postup verejného obstarávania.
Máme externého pracovníka, ktorý má oprávnenie vykonávať
verejné obstarávanie. Bola riadne schválená komisia, ktorá
posudzovala tých, ktorí sa uchádzali o výstavbu bazéna. Na
základe toho bol aj predložený návrh na rokovanie mestského
zastupiteľstva, kto bude zabezpečovať výstavbu bazéna.
Občania majú právo pýtať sa. Bolo by veľmi zle, keby sme
zasahovali do určitých kompetencií občana v našej
samospráve. Nerobili sme to a ani to nebudeme robiť.
Spoluobčan sa vyjadril, že je tu 8 mil. korún z rozpočtu mesta
neúčelne vynaložených. My tvrdíme stále a ja osobne tiež, že je
to poškodzovanie dobrého mena mesta Tisovec. Ak si niekto
na Slovensku prečíta, že my tu nehospodárne nakladáme s
finančnými prostriedkami, tak sa to musí dokázať. Dokážeme,
že finančné prostriedky boli naozaj účelne vynaložené.
Ja sám osobne sa snažím odpovedať a reagovať na príspevky,
resp. názory občanov, ktoré sú podpísané na internetovej
stránke mesta. Myslím si však, že pokiaľ je to aj nad rámec
únosnosti, nad rámec zákona, mesto má právo sa brániť, keď je
niečo medializované, o čom tvrdíme, že nie je pravda.
Ing. Peter Mináč
OKTÓBER 2010
Predám málo používaný elektrický kufríkový šijací stroj
„VERITAS“. Cena 60 €.
0904 234880
Predám chatu v Rejkove pri rybníku. Cena dohodou.
0915 823055
Kúpim jednoizbový slnečný byt s balkónom.
Predám kameninový 38 litrový súdok na kapustu.
5493535 alebo 0903 178656
Predám 4-izbový byt v Tisovci na Daxnerovej ulici. Byt sa
nachádza na 8. poschodí. V byte sú 4 izby, kuchyňa, WC,
kúpelňa, balkón a pivnica. Byt je v pôvodnom stave, bytový
dom je zateplený. Úver vám viem vybaviť! Cena: 11.000€
0918 717216
Predám domček so záhradou na Jeseského 876.
Cena: 20.000€
0908 966344
Spomienka
Dotĺklo srdiečko, prestalo biť,
skončilo svoju púť. Nechceme na
teba nikdy zabudnúť. Už niet
návratu, ani nádeje, len cestička k
hrobu nás k tebe zavedie.
Dňa 30.10.2010 uplynie rok čo
nás navždy opustil druh Ján
Palider.
S
láskou
naňho
spomínajú družka Elena s dcérou
Evkou, synom Igorom a ich deťmi Aničkou, Jakubkom,
Alexandrou a brat Marián s manželkou Monikou a s deťmi
Monikou a Mariánom.
Ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu (bez zmeny
v utorok):
V párny týždeň v mesiaci sú to ulice: Hviezdoslavova,
Partizánska,
Jesenského,
Balulínyho,
Ľ.
Štúra,
Malinovského, Námestie Dr. V. Clementisa.
V nepárny týždeň v mesiaci sú to ulice: Štefánikova,
Daxnerova, Francisciho, Muránska, P. Šífrika, Jozeffyho,
Sládkovičova a Rimavská Píla
Osobitne sa vyváža ul. Podhradová, kde sú povolené
odpadové vrecia.
– vývoz kontajnerov a zberných nádob od obytných domov
(panelákov) sa uskutočňuje každý týždeň pravidelne v
dňoch určených harmonogramom,
– vývoz odpadu od podnikateľov a od právnických osôb sa
uskutočňuje každý týždeň pravidelne v dňoch určených
harmonogramom
Ďakujeme za spoluprácu.
Ing. Danka Bálintová, MsÚ
*PESTRÁ PONUKA KALENDÁROV *
Služby mesta Tisovec, s.r.o. vo svojej predajni
KNÍHKUPECTVO INFO
ponúkajú už v predstihu *stolové a nástenné kalendáre a
diáre na rok 2011.*
Stačí prísť a vybrať si spoločníka do domácnosti na budúci
rok, pretože teraz
je ten správny čas, kedy je ponuka bez obmedzenia a je tu
možnosť výberu zo všetkých typov, žánrov a veľkostí.
Kalendáre v takomto širokom sortimente nájdete v Tisovci
iba v našej predajni.
A v takejto pestrej ponuke sú k dispozícii len do vypredania
zásob.
Súčasná ponuka predstavuje celkom až 78 druhov!
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Kníhkupectvo INFO Tisovec
8
TISOVSKÝ MESAČNÍK
PROGRAM „KINA POD HRADOVOU“ V OKTÓBRI
5.10.
utorok
19.00
Začiatok - USA, VB
12.10.
utorok
19.00
Predátori – USA
19.10.
utorok
19.00
Cesta – USA
26.10.
utorok
19.00
Shrek: Zvonec a koniec – USA
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Josph Gordon-Levitt.
Slovenské titulky.
Mysteriózny sci-fi triler, MP od 12 r., 142 min., vst. 1,85 €
Hrajú: Adrien Brody, Danny Trejo, Topher Grace... Slovenské
titulky.
Sci-fi, akčný, horor, MP od 15 r., 107 min., 1,85 €
Hrajú: Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Robert Duvall... České
titulky.
Dráma, MP od 15 r.,113 min.,vst. 1,85 €
Slovenský dabing.
Animovaná komédia, MP, 92 min., vst. 1,85€
Pripravujeme na november 2010
9.11. Salt
akčný triler
16.11. Zatiaľ spolu, zatiaľ nažive
akčná komédia
23.11. Čarodejov učeň
akčný - fantazy
30.11. Muži, ktorí nenávidia ženy krimitriler
I. ročník tenisového turnaja štvorhier Tisovec 2010
V stredu 15. 9.2010 sa na kurtoch športového areálu Rudolfa Valenta uskutočnil I. ročník
tenisového turnaja v štvorhrách neregistrovaných hráčov. Už od prvých kôl tenisti zviedli
bojovné, vyrovnané súboje plné krásnych a napínavých výmien, tvrdých podaní a
nekompromisných smečov.
Prvenstvo si napokon vybojovala dvojica Norbert Mauer – Ivan Mach, ktorá triumfovala
vo finále s bratmi Petrom a Pavlom Michalkovcami, ktorí skončili druhí a tretiu priečku
obsadila dvojica Martin Takáč – René Sirota.
Hráči mali pripravené občerstvenie v provizórnom minibufete Ivety Dianiškovej a mohli
si pochutiť na výbornom guláši, ktorý prichystal jeden z účastníkov turnaja pán Vladimír
Pašiak.
Po skončení turnaja, ktorý prebiehal v skvelej atmosfére a takmer v ideálnom počasí,
hráči vyjadrili chuť pokračovať v tradícii a zopakovať aj v budúcom roku takýto turnaj,
ktorý by si vzhľadom na svoju športovú a spoločenskú úroveň zaslúžil aj oficiálnejší punc
a mohlo sa hrať napríklad aj o pohár primátora mesta.
Ľubomír Husanica
Srdečné poďakovanie
Ťažko nájsť slová, ktoré by boli dosť dobré na to aby vyjadrili veľkosť poďakovania
všetkým pracovníkom Domova dôchodcov a sociálnych služieb v Tisovci za môj pobyt v
tomto zariadení, ktorý trval viac ako 9 mesiacov.
V tomto období mi boli vykonané dve operácie a pomoc pred a po operáciách druhou
osobou bola nevyhnutná. Bolo len v moci vašich pracovitých rúk a dobrej duše, či môj
život bude pokojnou, tichou riekou. Sú to veci, ktoré nie sú vôbec samozrejmé. Na to treba
dobré srdce a veľa trpezlivosti, lebo ona je jadrom lásky.
Každý senior, ktorý prežíva tretí vek to potrebuje, lebo aj jesenné slnko môže hriať a
stromy jesene čarokrás farieb majú.
Ďakujem celému kolektívu za každé pomocné podanie ruky, za každé teplé slovo, za
čistotu, za čas, ktorý ste mi darovali, za to, že sa znova vraciam do života. Ďakujem, želám
vám všetkým hojnosť dobrého zdravia, osobného šťastia, úspechov a trpezlivosti.
Rád a úprimne ďakuje Jaroslav Maťko.
Urbariálna spoločnosť Tisovec, pozemkové spoločenstvo
Oznamuje
Úradné hodiny pre verejnosť v IV. štvrťroku 2010 budú v nasledovných
termínoch:
29.10.2010
26.11.2010
17.12.201
Od: 15,30 do 18,30 hod v kancelárii, ul. Ľ. Štúra Tisovec
Eletronická pošta: [email protected]
Vladimír Pašiak, predseda spoločnosti
Tisovský mesačník – mestské noviny občanov Tisovca a Rimavskej Píly. Vychádzajú 12 – krát do roka. Vydáva MsÚ Tisovec.
Povol. uzn. MZ 21/1991, reg. č.SKO/4, evidenčné číslo: EV 3937/09. Redakcia: Mgr. Štefan Sabó, Juraj Brož, Miroslava Kojnoková. Tel.: 047/5493470.
www.tisovec.com, mail: [email protected] Grafická úprava a tlač: Oddelenie kultúry MsÚ Tisovec. Uzávierka posledný deň v mesiaci.
Fotografie bez označenia autora: Milan Slabej. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov.
Download

T I S O V S K Ý M E S A Č N Í K