www.rusovskenoviny.sk
Obyvatelia Maďarskej
ulice sa potešia
SAMOSPRÁVA
MÚ INFORMUJE
Čo nové v projekte
Servus Pontis
ŠKOLA
Život je veľká
popísaná kniha
Strana 2
Strana 4
Strana 6
Rusovské noviny
Noviny obyvateľov zadunajskej Mestskej časti Bratislavy - Rusoviec
Február
2013
Pochováme basu
a užijeme si zabíjačku
Foto: V. Vandrášeková
V minuloročnom veselom fašiangovom sprievode sa ukázali pestré
masky, usporiadatelia veria, ze tento rok budú ešte nápaditejšie.
TRASA SPRIEVODU:
Stretneme sa pred požiarnou
zbrojnicou, kde sa približne od
13,30 hodiny začne pravá dedinská zabíjačka aj s ochutnávkou chutných výrobkov.
O 14. hodine sa sprievod s maskami pohne cez celú Balkánsku
ulicu smerom na Jarovce, pred
koľajnicami sa otočí na Vývojovú a ďalej na Kovácsovú ulicu. V budove Kresťanskej ligy
Či v maske alebo bez nej, náš fašiangový sprievod si nenechajte ujsť! Bude sa konať v utorok 12. februára 2013 od 14.
hodiny a organizátori okrem dobrej nálady, pripomenutia
si tradičných dedinských zvykov, drobného občerstvenia
a príjemného stretnutia na záver fašiangového obdobia
sľubujú aj prekvapenie.
(red.)
bude dlhšia prestávka, po nej
sa sprievod premiestni ďalej
po Kovácsovej, pri zdravotnom
stredisku prejde na ul. Pohraničníkov a okolo Stodoly. Odtiaľ
sa vráti k požiarnej zbrojnici.
Tu pochováme basu ako symbol
končiacich sa fašiangov. Ak nestihnete účasť v sprievode, ste
srdečne vítaní v závere sprievodu na ochutnávke výbornej
zabíjačky!
Až do rána bieleho...
... sa zabávali niektorí plesajúci na 12. Rusovskom plese, na ktorom tento rok hrali do tanca
naživo dve hudobné kapely – skupina Meteor
a cimbalová muzika Ľudovka. To bola podstatná zmena oproti minulým ročníkom, a podľa odozvy zabávajúcich sa, veľmi vydarená.
„Aby sme mohli zaplatiť dve hudobné produkcie, museli sme sa vzdať úvodného kultúrneho programu. Ples sme však otvárali veľmi
dôstojne – tancom starostu Dušana Antoša
s manželkou Zlaticou,“ hovorí o novinke Mária
Jajcajová z oddelenia kultúry MÚ, ktorá má už
roky na starosti organizáciu plesu.
Foto: archív redakcie
RUS-26-Rusovske-Noviny-januar-2013-V3.indd 1
pokračovanie na strane 3
2/4/13 9:48 AM
MÚ informuje
Z ro kova n í m i e s t n e h o
zastupiteľstva
28. december 2012
Posledné rokovanie MZ v roku
2012 viedol starosta Dušan Antoš.
Prítomných bolo osem poslancov,
neprítomný R. Kalmár sa vopred
ospravedlnil.
V úvode stretnutia informoval
okrskár mestskej polície Róbert
Godžák o viacerých čiernych skládkach, ktoré v Rusovciach založil ten
istý človek. Písomne ho vyzvali, aby
do konca roka 2012 skládky odstránil.
V prvých bodoch sa poslanci venovali zmenám v rozpočtoch školy,
m. p. Ruseko a MČ. Napriek neprítomnosti zástupcu zo ZŠ poslanci
schválili navrhovanú zmenu s podmienkou, aby v budúcnosti dostávali prehľadnejšie vypracované tabuľky so sumami. Poslanci jednomyseľne schválili zmenu rozpočtu m. p. Ruseko a zmenu rozpočtu
MČ. Pri rokovaní o tomto bode sa
koncoročných odmien vzdali členovia stavebno-bytovej (prispeli nimi
na dokončenie pastoračného centra) aj finančnej komisie (prispeli
do rozpočtu na naliehavé položky).
V ďalších bodoch boli schválené:
návrh dodatku štatútu hl. mesta SR
Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti
v oblasti veterinárnej starostlivosti, návrh dodatku štatútu hl. mesta
SR Bratislavy – zmena v zmysle novely zákona o hl. meste SR, podmienky verejnej obchodnej súťaže
na prenájom nebytového priestoru
v budove bývalého MÚ na Balkánskej ul. 102, podmienky verejnej
obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v celkovej výmere 152,5 m2, k. ú. Rusovce, ako
aj žiadosť o odpustenie úhrady nájmu v zimných mesiacoch január,
február, marec 2013 za pozemok,
na ktorom je umiestnený predajný
stánok textilu.
V ďalšom bode poslanci vzali na vedomie žiadosť o prešetrenie zmlúv
č. 6/2012 a č. 9/2012 o nájme nebytových priestorov v ZŠ a MŠ. Ide
o prenájom priestorov dvom umeleckým školám za rôznych podmienok. V ďalších dvoch bodoch poslanci schválili odmeny za druhý
polrok 2012 pre miestneho kontrolóra a pre zástupcu starostu MČ.
Veronika Vandrášeková
29. január 2013
Miestne zastupiteľstvo sa na svojom prvom rokovaní v tomto roku
zišlo 29. januára. Prítomní boli
RUS-26-Rusovske-Noviny-januar-2013-V3.indd 2
všetci deviati poslanci, rokovanie
viedol starosta D. Antoš.
Úvod patril jednej z najdôležitejších tém vôbec, a to rozpočtu na
rok 2013. Po schválení rozpočtu
ZŠ s MŠ a miestneho podniku RUSEKO bol schválený aj celkový rozpočet MČ, ktorý vrátane rozpočtu
uvedených dvoch organizácií predpokladá celkové príjmy vo výške
2 624 570 eur a výdavky v rovnakej výške. MZ schválilo aj dotácie
pre šesť subjektov. Materské centrum Kukulienka získa 330, DFS
Gerulata 2 000, DHZ 100, miestny
futbalový klub 7 900, rímskokatolícka cirkev 385 a Jednota dôchodcov 335 eur.
MZ schválilo doplnenie zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ, ktorého dôvodom boli legislatívne úpravy (napr.
zánik krajského školského úradu).
Poslanci súhlasili aj s 5 % spolufinancovaním dokončenia územného plánu pamiatkovej zóny v prípade, že MK SR poskytne dotáciu na
dokončenie územného plánu (práca na ňom sa začala v roku 2012).
Poslanci schválili aj podmienky
verejnej obchodnej súťaže na prenájom jednej miestnosti v budove
pošty a prenájom pozemku vo výmere 5 m2 pod rozostavaným domom. Zo zoznamu pamätihodností vyradili dom na Balkánskej ul.
(súpisné č. 234), ktorý následkom
zlého stavebno-technického stavu
musel byť asanovaný. Pamätihodnosti majú lokálny význam a ich zoznam je spracovaný v celej Bratislave. V Rusovciach medzi ne patria
svetské aj cirkevné pamiatky, napr.
stĺp Najsvätejšej Trojice, socha Piety, budova čeľadníka, viaceré ľudové domy (všetko na Balkánskej ul.),
evanjelický a.v. kostol na Maďarskej ul., či kaplnka Laury Henckel
na Kovácsovej ulici.
V závere rokovania poslanci schváli harmonogram svojich zasadnutí
a plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na prvý polrok 2013.
Oľga Gáfriková, MÚ
Harmonogram rokovaní
MZ v roku 2013
29. januára
21. marca
23. mája
20. júna
19. septembra
14. novembra
19. decembra
Rokovanie sa koná spravidla vo
štvrtok o 16,00 hod. v kultúrnej
sále MÚ. Rokovanie MZ je voľne
prístupné verejnosti, pričom záujem o účasť nie je potrebné vopred
oznamovať.
(red.)
Obyvatelia Maďarskej
ulice sa potešia
V novoročnom rozhovore so starostom Dušanom
Antošom nás zaujímali najmä najdôležitejšie úlohy,
ktoré našu mestskú časť čakajú v tomto roku a majú –
aj vzhľadom na neľahkú finančnú situáciu v rozpočte
MČ – reálnu nádej na dokončenie.
Do akej veľkej akcie sa MČ pustí?
povolenia, podľa predpokladov by
Za významnú realizáciu pokladám
v letných mesiacoch mali začať s kon-
dobudovanie splaškovej kanalizácie
krétnou stavbou.
na Maďarskej ulici. Verím, že všetci
jej obyvatelia, ktorí sa podpísali pod
Spevnenej komunikácie by sa
petíciu so žiadosťou na vybudova-
mali dočkať aj obyvatelia Krátkej
nie kanalizácie, sa do nej aj zapoja.
Keltskej ulice.
Zákon totiž striktne neprikazuje, že
Áno, túto aktivitu plánujeme zafi-
každý dom má byť napojený na ve-
nancovať z rozpočtu mestskej čas-
rejnú kanalizáciu. V takom prípa-
ti v tomto roku. Pred dvoma rokmi
de však užívateľ musí mať čističku,
sa tu zrealizovala kompletná ka-
funkčný a udržiavaný septik alebo
nalizácia a vodovod, na jeseň sme
zaizolovanú odpadovú žumpu, ktorú
vybudovali vsakovacie jamy, čiže
pravidelne čistí. Finančne zabezpečí
práce súvisiace s rozkopávaním sú
dobudovanie kanalizácie – podľa lis-
už skončené a môžeme celý po-
tu od generálneho riaditeľa Jarosla-
vrch komunikácie dať do finálnej
va Jakaba –Bratislavská vodárenská
spevnenej podoby.
spoločnosť, a. s. V týchto mesiacoch
pracuje BVS na projektovej doku-
Obyvateľov trápi aj nedostatok
mentácii a zabezpečení stavebného
zelene na novovybudovanom ná-
Ďakujeme
za jedličku
Statná jedlička, ktorú Rusovčanom daroval Miloš Jančina
z Colníckej ulice, nám robila
radosť celé sviatky. Mohla stáť
na námestí aj vďaka firme RAKI,
ktorá ju doviezla a aj zabezpečí
odvoz, žiarila krásou aj vďaka OZ
Rusovčan, ktorého členovia darovali ozdoby a aj stromček vlastnoručne ozdobili. Všetkým, ktorí
sa pričinili o príjemnú atmosféru
na našom námestí, patrí úprimné
poďakovanie.
(red.)
Foto: red.
Pozvánka na jarné brigády
Starosta MČ Dušan Antoš, poslanci MZ, m. p. RUSEKO a zamestnanci MU pozývajú obyvateľov na dve jarné brigády:
1. vo štvrtok 28. marca 2013, o 8. hodine na konci Irkutskej ulice
smerom k jazerám (pri rampe).
2. v sobotu 20. apríla 2013, o 8,30 hodine pred budovou PONTEO.
Rukavice, vrecia na vyzbieraný odpad a jeho odvoz zabezpečí
m. p. RUSEKO; ak si prinesiete vlastné rukavice, organizátorov to
len poteší. MČ sa pokúsi nájsť sponzorov tak, aby sa brigády okrem
pocitu dobre vykonanej práce mohli zakončiť aj malým občerstvením
pre účastníkov.
MÚ
2/4/13 9:48 AM
www.rusovskenoviny.sk
SAMoSprÁVA / MÚ inforMuje
mestí. Dostane sa do plánu?
takmer všetky aktivity mestskej
Zeleň na námestí skutočne chýba,
časti. Aká je momentálna situácia?
to si uvedomujeme všetci. Možno
Som rád, že nedošlo k rapídnemu
sa chyba stala niekde úplne na za-
zhoršeniu, ktoré by vyplynulo zo
čiatku, keď obyvatelia na verejnom
zníženia z 3 % na 2 % v systéme pre-
zhromaždení týkajúceho sa vzhľa-
rozdeľovania financií v rámci men-
du námestia odmietli vybudova-
ších a väčších mestských častí. Náš
nie rímskeho parčíka v tejto časti,
rozpočet je momentálne stabilizo-
a dožadovali sa skôr parkovacích
vaný a udržateľný, no kedykoľvek
plôch. Momentálny vzhľad námes-
môže dôjsť k zmene. Preto pokla-
tia je výsledkom kompromisu, po-
dám za jednu z priorít môjho „sta-
čas realizácie sme museli meniť
rostovania“, aby sa jestvujúci šta-
projekt, pretože sa neustále okre-
tút upravil tak, aby sme nemuseli
sávali finančné možnosti... A práve
každoročne bojovať o finančné pro-
naplánovaná zeleň, lavičky a via-
striedky na mestskom zastupiteľ-
ceré menšie architektonické prv-
stve. Chcem sa zároveň poďakovať
ky museli ustúpiť. Takže úpravu so
poslancovi mestského zastupiteľ-
zeleňou a kvetmi máme v pláne na
stva Radovanovi Jenčíkovi a tak-
jednom z prvých miest.
tiež tým poslancom, ktorí podporili a hlavne pochopili princíp prerozdelenia financií a zahlasovali za
Sú na ňu aj peniaze?
Finančné prostriedky musíme in-
malé MČ. Aj vďaka nim sa tento rok
tenzívne „zháňať“, dúfam, že náj-
štatút hl. mesta BA nezmenil. Som
deme dostatok sponzorov... Roz-
však veľmi smutný, že poslanky-
počet mestskej časti je totiž veľmi
ňa za Petržalku, ktorá býva v Ru-
oklieštený, túto aktivitu z neho ne-
sovciach so svojou rodinou, nás pri
budeme môcť zavŕšiť.
hlasovaní nepodporila.
Sme pri závažnej otázke roz-
Za rozhovor ďakuje
počtu, veď od neho sa odvíjajú
Beata Vrzgulová
pokračovanie z titulnej strany
Až do rána bieleho...
„Tento rok sme sa mohli popýšiť aj nádherne osvetlenou kultúrnou sálou, čo sponzorsky zabezpečil Martin Kubánka so svojou firmou Q-99.
Tombola bola plná hodnotných darčekov, ako naschvál som však zasa
nič nevyhrala,“ dodáva s úsmevom Maja, ako ju všetci voláme. „Dúfam,
že sa zabávajúci cítili príjemne. Mrzí ma, že sme sa nezmestili všetci,
lebo záujemcov o vstupenky bolo ešte aj v posledný deň niekoľko. Žiaľ,
kapacita sály (cca 140 ľudí) „nepustí“. Ples mal úspešný a príjemný
priebeh tiež vďaka sponzorom, ktorí túto akciu aj tento rok štedro podporili. Patrí im za to úprimné poďakovanie,“ uzatvára Mária Jajcajová.
(red.)
ĎAKUJEME SPONZOROM:
Q-99 – Martin Kubánka
T.M.A, s. r. o. – Dušan Šlachtič
HMNet, s. r. o. – Miloš Hudoba
Lucia Al Jundi
Tuky Car Wasch
Starex – Ing. Dušan Švajlen
František Zúbek
Yankee Pub – Daniela Miškovič
CRA, s. r. o.
Tibor Somogyi
Roman Polakovič
Geodet Team – Július Stuparin
Transcontact medic, s. r. o.
PD Dunaj
Tibor Lang
ROT, s. r. o.
Karol Starsich
Marcel Mittendorfer
František Kormoš
Dušan Šefčík ml.
Vladislav Tomeš
Záhradníctvo Skalica – Viera Tomanová
Reštaurácia Stodola – Alena Blahovcová
Margarétka – Martina Vargová
Kvetinárstvo Klívia – Peter Warenits
Zlatica a Dušan Antošovci
Juraj Plechlo
Kvetinárstvo
Fostal – Petr Blahovec ml.
Kaderníctvo – Anna Keszeiová
Opäť nové správne poplatky
Prešlo len niekoľko mesiacov, čo
vstúpili do platnosti nové sadzby
správnych poplatkov (od októbra
2012), a od 1. januára 2013 je tu
opäť novela toho istého zákona.
S ňou, samozrejme, aj nové sadzby
správnych poplatkov, predovšetkým na úseku stavebnej správy. Poplatky, ktoré boli od októbra stanovené ako pohyblivé (záviseli napr.
od objemu obstavaného priestoru),
sa zmenili opäť na pevne stanovené
(t. j. objem obstavaného priestoru
sa už neposudzuje).
Zmien bolo podstatne viac, než sa
dá spočítať na prstoch oboch rúk
a, navyše, novela zákona bola zverejnená v Zbierke zákonov až 28.
decembra 2012, čo je neskoro na to,
aby sa nový stav dal bez problémov
aplikovať od nového roku.
Aktuálne sadzby správnych poplatkov od 1. januára 2013 sú k dispozícii na miestnom úrade a na webovej
stránke MČ, v sekcii Úradná tabuľa.
Oľga Gáfriková, MÚ
Ospravedlnenie za technické
problémy
Miestny úrad sa ospravedlňuje za
problémy, ktoré vznikli na prelome rokov pri vyrubovaní poplatkov
a ich platbe. Miestami až kritická
situácia bola spôsobená dvoma faktormi: po prvé, prechodom technických systémov z roku 2012 na
rok 2013; po druhé, novým programom, ktorý spracovala spoločnosť
Datalan, a. s., pre oblasť miestnych
daní a poplatkov na základe novely
príslušného zákona.
Aj keď problémy nevznikli našou vinou, cítime povinnosť ospravedlniť
sa za ne a poďakovať sa občanom,
ktorí v tom čase potrebovali vybaviť
svoje záležitosti na miestnom úrade za to, že boli trpezliví, ústretoví
a chápaví. Ďakujeme a spolu s nimi
veríme, že „technickí škriatkovia“ už
prestanú účinkovať a že v budúcnosti budeme môcť poskytovať služby
rýchlo a bez zdržania.
Oľga Gáfriková, MÚ
Osobné doručenie zásielok
Slovenská pošta, a. s., upravila od
1. januára 2013 ceny univerzálnych
poštových služieb v tuzemskom
styku. Znamená to, že sa značne
zvýšia náklady MČ na doručovanie písomností. Mestská časť zasiela mnohé zásielky obyčajne, mnohé tzv. obyčajne doporučene, ale
mnohé musí – keďže ide o správne konanie a zákon predpisuje formu doručenia – zasielať na tzv. do-
ručenku na meno. Za celý rok ide
o stovky podaní a stovky až tisíce
eur na poštovné. Vzhľadom na uvedené zvýšené poplatky chce naša
MČ vyskúšať osobné doručovanie
poštových zásielok obyvateľom Rusoviec. Zatiaľ ide o skúšku a overenie nového postupu, predovšetkým
pri doručovaní rozhodnutí o výške
dane za psa a pri doručení zásielok,
ktoré sa týkajú poradovníka na nájomné byty.
Hoci sa to na prvý pohľad nezdá,
doručovanie zásielok nemusí byť
až také jednoduché – adresátov treba navštevovať vo večerných hodinách, zásielku nemožno nechať jednoducho v schránke, ba v niektorých prípadoch ju nemôžu prebrať
ani rodinní príslušníci. Preto počkáme na prvé skúsenosti a podľa
nich budem hľadať prípadné ďalšie riešenia.
Doručovateľky budú mať preukaz/
poverenie starostu MČ Bratislava
– Rusovce, aby si občania mohli
kedykoľvek overiť ich totožnosť.
Všetkých obyvateľov MČ prosíme
o ústretovosť a spoluprácu.
Daniela Plišňáková, MÚ
Budúcnosť výcvikového
strediska
V decembri 2012 sa uskutočnilo
krátke pracovné rokovanie medzi
predstaviteľmi Policajného zboru
SR a MČ Bratislava – Rusovce o problémoch výcvikového
strediska, nachádzajúceho sa
v katastri Rusoviec.
Prezident PZ SR Tibor Gašpar
oznámil starostovi MČ Dušanovi Antošovi, že MV SR sa rozhodlo
výcvikové stredisko postupne uzavrieť. S najväčšou pravdepodobnosťou k tomu pristúpia v priebehu roka 2013. Rezort má záujem
záležitosť komplexne doriešiť čo
najskôr, avšak presný dátum uzavretia výcvikového priestoru v Rusovciach v tejto chvíli stanoviť nemožno.
Výcvik jednotiek MV SR bude presunutý na inú lokalitu v blízkosti
Bratislavy; možno pôjde aj o spoločné výcvikové stredisko vybratých zložiek MV SR a MO SR. Navrhované riešenie je prerokované
s ministrom vnútra SR a možno ho
považovať za záväzné.
Oľga Gáfriková, MÚ
Kozmetika – Jolana Likierová
SAMoSprÁVA / MÚ inforMuje
RUS-26-Rusovske-Noviny-januar-2013-V3.indd 3
02 / 03
2/4/13 9:48 AM
Čo nové v projekte Servus Pontis
Tlačová beseda
kúskych obcí zúčastnených na
a ďalších zaujímavostiach. Ak-
Altánok
Tesne pred Vianocami sa na miest-
projekte, informovali o nových
tivity projektu boli na rakúskej
P r e d budovou M Ú pr ibudol
nom úrade uskutočnila tlačová
cyklistických prepojeniach, kul-
strane úplne skončené v roku
v rámci projektu oddychový altá-
beseda o projekte Servus Pon-
túrnych podujatiach, ktoré pro-
2012. Na slovenskej strane bola
nok so stolom a lavičkami, ako aj
tis, na ktorej sa zúčastnili pred-
jekt podporil, o spoločných troj-
zavŕšená drvivá väčšina napláno-
trojrozmerný pútač – bicykel. Ve-
stavitelia slovenskej aj rakúskej
jazyčných brožúrkach a letákoch,
vaných aktivít, ostáva ešte dokon-
ríme, že pre viacerých cyklistov
strany.
ktoré boli vytvorené po prvý raz
čenie stavebnej časti – II. etapy
sa stane príťažlivým prvkom spo-
Starosta Dušan Antoš v mene
v histórii, o nových orientačno-
vybudovania cyklotrasy na Kop-
mienkových fotografií.
MČ ako vedúceho partnera a Ha-
-turistických tabuliach, o spo-
čianskej ul. v Petržalke, ktorá je
rald Ladich v mene siedmich ra-
ločnej webovej stránke projektu
tiež účastníkom projektu.
Nové turistické tabule
mie Sysľovské polia; drop fúza-
Infocentrum
špecialit y – „šmorny“, ako aj
V mestskej časti pribudlo v decem-
tý, jeho význam a popis; predsta-
Vďaka projektu sa zrodili šty-
letáčik s cyklomapkou. Všetky
bri 2012 vďaka tomuto projektu
venie 11 samospráv zo Slovenska
ri jedinečné publikácie: regi-
materiály sú trojjazyčné (slo-
šesť nových veľkoplošných orien-
a z Rakúska, ktoré sa zúčastnili
onálny turistický sprievodca,
ve nč i n a , nemč i n a , a ng l ič t i-
tačno-turistických tabúľ. Prvá
na projekte; príroda (lužné lesy,
k tor ý predstav uje pr ihranič-
na) a sú bezplatne k dispozícii
z nich je umiestnená pri PZ SR,
jazerá, ryby a rybolov); gastronó-
ný región a zúčastnené obce,
v novom informačnom centre
ďalšie sú na Vývojovej ulici, v al-
mia a reštaurácie a napokon boha-
kultúrny kompas, ktor ý popi-
projektu na MÚ, kde získate aj
tánku na Irkutskej ulici a štvrtá
tá história (rímsky vojenský tábor
suje v ybraté kultúrne poduja-
ďalšie informácie o projekte.
je pri napojení na Dunajskú cyk-
Gerulata, kaštieľ a park v Rusov-
tia na oboch stranách hraníc,
Oľga Gáfriková, MÚ
lotrasu. Tabule sú venované tým-
ciach, Kostol sv. Márie Magdalény
gastrobrožúrka, ktorá vás na-
Foto: Zuzana Červenáková
to témam: chránené vtáčie úze-
a Kostol sv. Víta).
učí prípravu jedinečnej sladkej
a Ľubomír Fajta, MÚ
INZERCIA
Predaj stavebného pozemku
MČ Bratislava - Rusovce oznamuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže na
predaj stavebného pozemku s výmerou 867 m2, v k. ú. Rusovce (Vývojová ul.).
Podmienky verejnej súťaže je možné si vyzdvihnúť v MÚ, Vývojová 8, 851 10
Bratislava, tel. č. 02/68 20 70 31 v lehote do 15. 3. 2013. Minimálna kúpna
cena je 162 190 eur.
Text a foto: Janette Kubicová, MÚ
RUS-26-Rusovske-Noviny-januar-2013-V3.indd 4
Pohľad na stavebný pozemok v jeho súčasnom stave
2/4/13 9:48 AM
MÚ informuje
www.rusovskenoviny.sk
Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2013
Mesiac
Február
Marec
Apríl
Dátum
12. 2.
16. 3.
28. 3.
23. 3.
20. 4.
spresníme
spresníme
3. 5.
4. 5.
11. 5.
Jún
1. 6.
1. 6.
polovica júna
22. 6.
29. 6.
Júl
spresníme
22. – 26. 7.
25. 6.
August
29. 8.
31. 8.
September 7. 9.
7. 9.
Máj
spresníme
spresníme
Október 5. 10.
5. 10.
spresníme
spresníme
spresníme
November 9. 11.
14. – 15. 11.
23. 11.
26. 11.
27. 11.
December 6. 12.
?
13. – 22. 12.
15. 12.
31. 12.
Podujatie
Fašiangový sprievod
Lárom-fárom po Gerulate
Prvá jarná brigáda
Vítanie jarného slniečka
Druhá jarná brigáda
Jarný branný pretek družstiev detí v lesoparku
(termín podľa počasia)
Deti zeme
Stavanie mája
Majáles
Oslava Dňa matiek
MDD
MDD v SĽUK-u
Zadunajskí seniori
Deň otvorených dverí v Chránenej dielni, Kresťanská liga
XIII. ročník wmedzinárodnej súťaže Na kanáli
Hody
Detský tábor múz
Kvartálne stretnutie seniorov (70 a viac, 1. a 2. kvartál)
3. ročník petangového turnaja SNP
Deň Rusoviec a vatra
Rímske hry (jubilejný 15. ročník)
XXVI. ročník medzinárodnej súťaže
s historickou technikou v parku
Medzinárodná súťaž hasičov
Dostihy v Petržalke
Jesenná sobotná brigáda
Šarkaniáda
Oberačkový FOLKCOOL
Mesiac úcty k starším pre členov Klubu dôchodcov
Jesenný branný pretek družstiev detí v lesoparku
Lampiónový sprievod
Gerulata cup 2013 – XIV. ročník – stolný tenis
XIII. Pravá hasičská Katarínska zábava
Kvartálne stretnutie seniorov (70 a viac, 3. a 4. kvartál)
Vianoce pre rusovských seniorov
Mikuláš pre rusovské deti
Vianoce so SĽUK-om
Vianočné trhy
Živý Betlehem
Silvester v Rusovciach
MÚ informuje
RUS-26-Rusovske-Noviny-januar-2013-V3.indd 5
Organizátor
MČ Bratislava – Rusovce, DHZ Rusovce, OZ Rusovčan
Múzeum mesta Bratislavy
MČ Bratislava – Rusovce
OZ Kukulienka
MČ Bratislava – Rusovce
DHZ Rusovce
Kresťanská liga
MČ, DFS Gerulata, OZ Rusovčan
MČ Bratislava – Rusovce
OZ Kukulienka
MČ Bratislava – Rusovce, OZ Rusovčan
SĽUK
MČ Rusovce, Petržalka, Jarovce, Čunovo
Kresťanská liga
DHZ Rusovce
MČ Bratislava – Rusovce + MFK Rusovce
SĽUK
MČ Bratislava – Rusovce + DFS Gerulata
MČ Bratislava – Rusovce + šport. klub Slopak
MČ Bratislava – Rusovce
Múzeum mesta Bratislavy
DHZ Rusovce
DHZ + MČ Bratislava – Rusovce
Závodisko Petržalka a MČ Bratislava – Rusovce
MČ Bratislava – Rusovce
OZ Kukulienka
SĽUK
Kresťanská liga
DHZ Rusovce
OZ Kukulienka
Kresťanská liga
DHZ Rusovce
MČ Bratislava – Rusovce
MČ Bratislava – Rusovce
MČ Bratislava – Rusovce
SĽUK
MČ Bratislava – Rusovce + OZ Rusovčan
OZ Kukulienka
MČ Bratislava – Rusovce
04 / 05
2/4/13 9:48 AM
Právo na zdravú výživu
To bola téma, ktorú si v rámci zážitkového vyučovania
osvojili naši deviataci a prispeli ňou k aktivitám pri
príležitosti Dňa ľudských práv, ktoré prebiehali v decembri 2012 v našej základnej škole.
Foto: archív ZŠ
Žiaci vytvorili dve rodiny: jed-
li však pri nákupe použiť žiadne
mácnili jedna bohatá a jedna chu-
každé dieťa má právo na dôstojný
nu „chudobnú“ a druhú „bohatú“.
iné zdroje. Postup každej rodiny
dobná rodina. Obe sa predstavili
život a zdravú výživu.
Členovia každej rodiny prevzali na
sa dôsledne kontroloval. „Domác-
žiakom 2. stupňa, oboznámili ich
Je pravda, že práva sú priznáva-
seba konkrétne úlohy, aby sa spo-
nosti“ si pripravili reálne rodinné
s rodinnými rozpočtami a tým, čo
né všetkým deťom bez rozdielu,
ločne dopracovali k cieľu: pripra-
rozpočty, aby mohli podrobne po-
sa im z rodinných peňazí podari-
no mnohé z nich sa často nedo-
viť spoločný obed pre „svoju“ ro-
písať svoje postupy a zažiť finanč-
lo uvariť.
držiavajú. Rozhodli sme sa teda
dinu. Začínali rozpočtom, pokra-
nú situáciu svojej rodiny. Po náku-
Naším cieľom bolo porovnaním
v tento deň lepšie zamerať aspoň
čovali nákupom všetkých potreb-
pe mala každá rodina hodinu a pol
rozpočtov poukázať na nespravod-
na dve z nich.
ných potravín, pričom museli mi-
na prípravu obeda a stolovania.
livosť dotýkajúcu sa detí z nema-
Mgr. Andrea Lengyelová,
núť celý obsah peňaženky. Nesme-
Uprostred vestibulu školy sa udo-
jetných rodín a najmä zdôrazniť, že
ZŠ s MŠ Rusovce
Život je veľká popísaná kniha
V októbri 2012 sa žiaci našej ZŠ zapojili už do ôsmeho
ročníka súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej
knižnice, ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická
knižnica. Téma medzinárodného dňa školských knižníc
znela Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti.
Do podujatia sa zapojilo množstvo
druhá v ríši starodávnych kníh
žiakov, každý sa usiloval pripraviť
a tých najväčších inšpirovali kni-
čo najlepšie. Vyhľadávali sa infor-
hy z rôznych oblastí. Iluminácia
sa zahrali na rešeršné pracovisko.
dali, ako to vyzeralo, keď tu oni
mácie, zháňali knižné publikácie,
sa stala pre nich kľúčom k minu-
Zapísali všetky prinesené knihy
ešte neboli. Hovorili aj o svojich
vytvárali pozvánky a malé darčeky
losti. Žiaci 3. ročníka hľadali kľúč
v tento deň. Na vlastnej koži po-
predstavách a túžbach a získané
pre starých rodičov, spisovali otázky
k prítomnosti v čitateľskom ma-
cítili náročnosť a zodpovednosť
poznatky použili v hre.
na besedu so spisovateľom, vytvára-
ratóne v knihe Ohňostroj pre de-
knihovníckej práce. Nadobudnuté
Tento deň sme ukončili programom
li rekvizity pre dramatizáciu.
duška. Do prítomnosti si preniesli
zručnosti v katalogizácii kníh boli
pre starých rodičov a krstom kni-
Dvadsiaty druhý október sa začal
vône vanilky i babičkinej bubla-
prínosom pre celú školu.
hy od šiestačky Sandy Minďášovej
imatrikuláciou. Prváčence boli pa-
niny. Štvrtáci dali hlavy dokopy
Žiaci druhého stupňa sa stretli so
(na fotografii). Do života ju uvied-
sované aj do stavu čitateľa v knižnici.
a na svete bola „búrka nápadov“.
spisovateľom – historikom, auto-
la riaditeľka školy Marta Bičano-
Sľúbili, že knižky nebudú ničiť, trhať,
Ako bude vyzerať kniha o päťde-
rom knihy o Rusovciach Jozefom
vá. Naše deti prejavili k jeseni ži-
čarbať do nich..., ale budú ich čítať
siat rokov? Nevedeli sa zhodnúť na
Mallineritsom. Deti upútalo roz-
vota úctu, lásku a vďaku spevom,
a ochraňovať. Po vyslovení formul-
odpovedi. Ak by však knihy pre-
právanie o minulosti Rusoviec,
básničkami, hrou na flautu a dra-
ky: „Si pasovaný na čitateľa školskej
stali existovať, ich vôňa by väčšine
dozvedeli sa aj o ďalších plánoch
matizáciou divadelného diela. Na
knižnice“ dostali čitateľské preukazy.
chýbala. Rozhodli sa vytvoriť ne-
autora. Úlohou siedmakov bolo
tvárach starých rodičov sa strie-
Potom sa naši najmenší spolu učiteľ-
všedný grafický návrh obalu kni-
vytvoriť v skupinách postery. Žia-
dal úsmev so slzami dojatia. Celý
kami ponorili do sveta dinosaurov
hy, aby aj v budúcnosti bola atrak-
ci siahli po klasickej, ako aj moder-
projekt v nás zanechal hlboké po-
a spoločne vytvorili plagát.
tívna. Mladší žiaci druhého stup-
nej svetovej a slovenskej literatúre.
znanie, že ľudský život predstavuje
Druháčikovia si s deviatakmi vy-
ňa diskutovali o význame kníh pre
Ôsmaci zdramatizovali poviedku
jednu veľkú popísanú knihu.
skúšali, ako sa vyrába kniha. Jed-
človeka, hľadali v nich minulosť,
Ako je svet zariadený. Navštívili
Mgr. Tatiana Lacková,
na trieda sa ocitla vo vtáčej ríši,
prítomnosť i budúcnosť. Šiestaci
starých rodičov, aby sa povyzve-
ZŠ s MŠ Rusovce
Páčil sa žiakom takýto tematický deň?
Mne sa najviac páčilo, že sme sa inak učili.
Emka Vyrvová, 2. B
Takýto deň by ešte mohol byť.
Lenka Strapcová, 2. B
Ochutnávali sme bubliny, čítali sme, vystupovali pred starkými, krstili sme knihu. Bol
to super deň.
Nina Tahy, 3. A
RUS-26-Rusovske-Noviny-januar-2013-V3.indd 6
Foto: archív ZŠ
Mne sa páčilo, ako sme maľovali a ochutnávali babičkinu bublaninu.
Stella Hupková, 3. A
Páčili sa mi staré detské knižky – leporelá,
ktoré máme od starej mamy.
Patrícia Várošová, 4. A
Dnešný deň bol iný ako zvyčajne. Najviac ma
bavilo navrhovanie obrázku na obal knihy.
Ľuboš Kundrát, 4. A
Uvedomila som si, že pracovať s knihami
nie je vôbec jednoduché. Zapisovali sme ich,
rátali, museli sme si dávať pozor, aby sme
sa nepomýlili.
Nicol Hátasová, 6. A
Dozvedela som sa veľa informácií, ako vyzerali knižky v minulosti.
Barbora Poláková, 4. A
2/4/13 9:48 AM
www.rusovskenoviny.sk
Šport
Vo dvore sa nám sušilo naraz
aj sedemdesiat dresov
Stali ste sa aj fanúšičkou futba-
ich pozošívať či inak poupravovať.
Samozrejme, ako mama som fan-
Ešteže som mala pomocníkov.
Nedávno ste od MFK prevzali
dila svojim trom chlapcom, aj os-
čestné uznanie za dlhoročnú prá-
tatným mužstvám z Rusoviec. Pra-
cu v klube.
vidlá poznám len zbežne a veru,
Nesmierne milo ma prekvapilo,
dnes už na futbal nechodím, uži-
že si na mňa aj po toľkých rokoch
la som si ho dostatok, veď celých
spomenuli. Viete, moja každo-
dvadsať rokov v sezóne som bola
denná práca nebola taká viditeľná
každý víkend na štadióne.
Čo bolo najťažšie
ako góly na ihrisku, ale myslím si,
vého klubu?
v práci vo futbalovom
chod klubu a dúfam, že som aj ja
Môj syn Július hrával za žiakov
klube?
prispela k dobrému športu u nás
a začal mi nosiť domov na vypratie
Keďže som mala na sta-
aj dresy od kamarátov. Bez prob-
rosti aj vlastnú domác-
v Rusovciach.
Rodinka sa vám stále rozširu-
lémov som ich vyprala, ale keď ich
nosť so štyrmi chlapmi,
je, tešíte sa nielen z vnukov, ale
už bolo priveľa, zamestnala som sa
nebolo ľahké to všetko
aj z pravnukov...
vo futbalovom klube. Futbalistické
skĺbiť, najmä keď prá-
Samozrejme, teším sa z každého
dresy som právala doma, každú so-
ca na ihrisku bola cez
dňa, z toho, že mi zdravie ako tak
botu sa u nás sušilo niekedy až 70
víkendy. Spomínam si,
žičí, starám sa o domácnosť a vždy
dresov, k tomu trenírky aj štulpne.
že pre mňa ako ženu
som rada, keď prídu moji najbliž-
To však nebola jediná práca v klu-
doslova najťažším bolo
ší a môžeme byť spolu. Moji vnuci
be, robila som všeličo, okrem vy-
vešanie sietí na bránky.
a vnučky sú už tiež dospelí, zakla-
Pred zápasmi sme ich
dajú si rodiny, a tak mi teraz silu
museli zavesiť, po zá-
do života dodávajú najmä najmen-
Na prvý pohľad sa zdá, že futbal je čisto mužská
záležitosť. Opak je však pravdou. Dôkazom môže
byť aj pôsobenie Kristíny Poórovej, ktorá dvadsať
rokov pracovala pre náš futbalový klub.
Ako ste sa dostali do futbalo-
dávania dresov napríklad aj „lajnovala“ ihrisko... Pomáhal mi man-
lu, poznáte futbalové pravidlá?
Pani Kristíne Póorovej odovzdáva čestné uznanie staronový prezident MFK Peter Golej.
že bola veľmi dôležitá pre pokojný
šie pravnúčatá.
žel, neskôr aj traja synovia – Július,
ní vojenčiny už v súťažnom futbale
pasoch zasa zvesiť, aby ich niekto
Peter a Jozef –, ktorí tiež ako mladí
nepokračovali. Ja som však v MFK
neukradol alebo inak neznehodno-
Za rozhovor ďakuje
aktívne hrávali futbal. Po odkrúte-
vydržala celých dvadsať rokov.
til. Keď sa prederavili, museli sme
Beata Vrzgulová
Voľby MFK
ce uskutočnila voľba prezidenta
Peter Golej. V závere stretnutia
Kristína Poórová,
našich futbalistov. Po úvodnom
sa konala milá slávnosť. Členovia
Teodor Fodor,
ch
Dvojročné volebné obdobie pre-
slove Petra Goleja a jeho spo-
klubu sa rozhodli oceniť siedmich
Dušan Ševčík,
né
zidenta Miestneho futbalové-
lupracovníkov z MFK nasledo-
bývalých aj súčasných členov čest-
Vojtech Pupák,
ho klubu Bratislava – Rusovce
valo hlasovanie. Najvyšší počet
ným uznaníma soškou futbalistu
Franci Fógl,
om
uplynulo začiatkom roka 2013.
hlasov získal súčasný prezident,
s loptou za dlhoročnú prácu pre
Jozef Karácsony
ni-
V sobotu 12. januára 2013 sa
a tak aj v nasledujúcich dvoch
MFK. Slová poďakovania a uzna-
a Branislav Straka.
vej
v priestoroch požiarnej zbrojni-
rokoch bude stáť na čele MFK
nia si vypočuli a cenu prevzali:
Veronika Vandrášeková
oni
ed-
no-
ži-
m,
Hokejová športová hala nebude
ra-
hokejista a re-
Na
prezentant SR
ie-
Zdeno Cíger,
elý
ktorý prišiel
mä financovanie tohto ojedinelé-
zickým osobám.) Po niekoľkých ro-
po-
s myšlienkou
ho zariadenia. Štúdia jednoduchej,
kovaniach sa vlastníci rozhodli od-
uje
postaviť v Ru-
technicky nenáročnej stavby (nie
mietnuť výstavbu športovej haly
sovciach špor-
megalomanský projekt) predpokla-
a priľahlých športovísk; čo je ško-
vá,
tovú halu pre
dala výstavbu športovej haly v areáli
da najmä pre mladých Rusovča-
ce
hokejovú ško-
základnej školy, kde sú však dotknu-
nov. Jednak by spomedzi nich mož-
lu. Na ha lu
té pozemky vo vlastníctve fyzických
no mohla vyrásť budúca hokejová
malo nadvä-
osôb. Vzťahy s nimi by boli riešené
hviezda, ale najmä sa nepodarí obo-
zovať multi-
prostredníctvom nájomných zmlúv.
hatiť Rusovce o nové športovisko,
f u n kčné i h-
(Na vysvetlenie dodajme, že školský
ktoré mohlo v dnešnej dobe nedo-
Naša mestská časť sa stala domo-
risko a nová bežecká dráha, s mož-
areál spolu s budovami patrí mest-
statku takýchto priestorov poskyt-
vom viacerých známych ľudí –
nosťou rozvoja ďalších športových
skej časti, ale pozemky sú majet-
núť miesto na zmysluplné trávenie
umelcov, vedcov, športovcov. K po-
aktivít. Slávny hokejista ponúkol
kovoprávne nevysporiadané, resp.
voľného času našich detí a mládeže.
sledne menovaným patrí aj bývalý
mestskej časti spoluprácu, ale naj-
patria viacerým vlastníkom – fy-
Pavol Suran, MÚ
Šport
RUS-26-Rusovske-Noviny-januar-2013-V3.indd 7
06 / 07
2/4/13 9:48 AM
ruSeKo inforMuje
Boj so snehovou perinou
Bleskové interview s riaditeľom m. p. RUSEKO
Ing. Branislavom Strakom
Odhŕňanie snehu však nejde
kosti križovatiek, na zúžených
ľahko. Čo vám najväčšmi sťažu-
cestách pri ostrovčekoch a v zá-
je prácu?
krutách. Neraz sa stretávame
Pri odhŕňaní snehu nám veľ-
s hnevom občanov, keď im na-
mi komplikujú prácu odstave-
hrnieme sneh, kde si to oni neže-
V polovici januára spôsobila bo-
Akú techniku na sprístupňovanie
né motorové vozidlá. Vodiči si
lajú. Tiež nie je ojedinelé, že ob-
hatá snehová nádielka takmer ka-
komunikácií môžete využívať?
zrejme neuvedomujú, že radlica
čania hádžu sneh na cestu a pri
lamitný stav aj v Rusovciach. Ako
K dispozícií máme nákladné vo-
a odhŕňaný sneh majú svoju šír-
náhlom oteplení vznikajú kolaje,
ste bojovali?
zidlo IVECO a traktor TYM s rad-
ku, ktorá je oveľa väčšia než aké-
ktoré zamrznú a spôsobujú ďal-
S obrovským množstvom náhle
licou. Len pre zaujímavosť, IVE-
koľvek osobné auto. Množstvo
šie problémy. Nie je jednoduché
napadnutého snehu sme sa pa-
CO počas viacnásobných zásahov
nahrnutého snehu na radlici ne-
pri takejto nádielke popasovať
sovali za pomoci našej techni-
za deň najazdilo a odhrnulo až 120
umožňuje zastavenie zásahové-
sa s cca 17 km ciest, niekoľkými
ky a techniky PD DUNAJ, ako
km, traktor TYM desiatky motoho-
ho vozidla a v prípade manév-
kilometrami chodníkov a par-
sme len moh li. Z chod ní kov
dín, naši pracovníci sa tiež niekoľ-
rovania a následného zastavenia
kovacími plochami v našej MČ.
sme prednostne odhŕňali mies-
kokrát za deň vracali na opätovne
sa komplikuje situácia a sneh sa
Zimné obdobie je komplikované
ta so zvýšeným pohybom chod-
zasnežené chodníky. Chcel by som
musí ručne odhadzovať. Také-
pre všetkých. Ak by nám obča-
cov. Sústredili sme sa na lokali-
oceniť ochotu PD DUNAJ, ktorého
to problémy vznikajú najmä na
nia viac vychádzali v ústrety, si-
ty okolia základnej a materskej
zamestnanci nezištne pomáhali pri
Laténskej, Bronzovej, Kovácso-
tuácia by bola prehľadnejšia. Na
školy, nákupného a zdravotného
odhŕňaní snehu na ceste vedúcej
vej a Keltskej ulici. Aj touto ces-
druhej strane ďakujem aj za mo-
strediska, na chodníky k zastáv-
k PZ Rusovce, na širších cestách,
tou chceme všetkých oby vate-
jich pracovníkov všetkým tým,
kam MHD na Gaštanovej aleji
ktoré máme v našej mestskej časti,
ľov požiadať, aby autá parkovali
ktorí to chápu a pomáhajú.
a Pieskovom hone, a až neskôr
a starali sa aj o cestu I. triedy sme-
na svojich pozemkoch. Takisto
na ostatné chodníky v správe
rom do Jaroviec a Čunova. Prácu
chceme upozorniť na bezohľad-
(red.)
mestskej časti.
sme si spoločne koordinovali.
ne zaparkované vozidlá v blíz-
Foto: m. p. Ruseko
Rešpektujte dopravné značky!
V našej mestskej časti sa nachá-
dičov upozorňujeme najmä na do-
diel zakázané, ak dopravnou znač-
dzajú aj tieto dopravné značky:
držiavanie rýchlosti, ktorá je sta-
kou nie je určené inak. Pozor aj pri
IP28a – obytná zóna a IP28b – ko-
novená na 20 km/h, pričom vodič
výjazde z obytnej zóny: vodič je
niec obytnej zóny. Vyznačujú ob-
v žiadnom prípade nesmie ohro-
povinný dať prednosť v jazde vo-
lasť, kde platia zvláštne ustanove-
ziť chodcov ani na ceste. V obytnej
zidlu idúcemu po ceste.
nia o premávke v obytnej zóne. Vo-
zóne je podľa zákona státie vozi-
RUSOVSKÉ NOVINY, dvojmesačník
1/2013 (január - február), ročník vydávania: 13.
Evidenčné číslo periodickej tlače pridelené MK SR: 3333/09
ISSN 1338-7561
Vydáva MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava – Rusovce, IČO 00304611
RUS-26-Rusovske-Noviny-januar-2013-V3.indd 8
(red.)
REDAKČNÁ RADA:
Oľga Gáfriková, Marta Kováčiková, Beata Vrzgulová, Peter Golej a Róbert Kalmár.
REDAKTORKY:
PhDr. Beata Vrzgulová, [email protected] / print
Mgr. Veronika Vandrášeková, [email protected] / web
SEKRETARIÁT MÚ:
Zuzana Červenáková, [email protected], 02/68 20 70 16
Dizajn a obsahovú štruktúru novín pripravila PhDr. Henrieta Hrubá
v spolupráci s grafickým štúdiom Triad.
2/4/13 9:48 AM
Download

pdf verzia - Rusovské noviny