2/11
magazín
INFORMAČNÝ OBČASNÍK ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI MPC CESSI a. s. • ROČNÍK III. • December
Zaostrené
na výživu
str. 4
náš chlieb sa krája
Najrýchlejšie
Nové nutričné
označovanie
Zo života závodov
str. 8 - 9
MPC CESSI
Vianoce v závodoch
pekáreň A Cukráreň
Naši zamestnanci
DARCOVIA KRVI
V ROKU 2011
USTANOVILI SME REKORD:
str. 11
Spoločnosť MPC CESSI sa podieľala na ďalšom slovenskom rekorde.
V polovici októbra sa v obchodnom centre Madaras uskutočnil pokus
o nový slovenský rekord v rýchlosti krájania chleba. Naša spoločnosť
bola hlavným partnerom rekordu.
Po pokuse o rekord v rýchlosti jedenia
taniera cestovín, o ktorom sme informovali v predchádzajúcom Cessi magazíne, naša spoločnosť podporila ďalší
ustanovujúci slovenský rekord. Do súťaže v rýchlosti krájania chlebového
bochníka sa 16. októbra zapojilo desať
dobrovoľníkov. Hoci zadanie úlohy, v čo
najkratšom čase nakrájať bochník chle-
ba, sa zdalo na prvý pohľad jednoduché,
súťažiaci to však nemali ľahké. Podmienkou pri krájaní chleba bolo dodržanie
hrúbky chlebových krajcov. Tie mali
mať hrúbku maximálne 1,5 cm. Hrúbka
plátkov bola odborným okom sledovaná, presný čas meraný stopkami. Tie sa
spustili pri prvom záreze do chleba, zastavili pri prekrojení ostatného krajca.
(pokračovanie na str. 10)
aktuality
Potravinová pomoc
znevýhodňuje ďalších
účastníkov trhu
Prebiehajúca štátna potravinová pomoc dodáva na slovenský trh tretinu celoročnej spotreby. V uplynulom mesiaci bolo na trhu zadarmo
rozdaných takmer dvetisíc ton pomoci, čo je celomesačná spotreba cestovín a múky.
Potravinovú pomoc Európskej únie
v podobe múky a cestovín sprevádzajú problémy. Obce i mestá upozorňujú
na chaos a nedostatok informácií. Sys-
tém potravinovej pomoci kritizovalo aj
Združenie miest a obcí Slovenska. Samosprávy sa sťažujú, že viazne komunikácia, chýbajú presné termíny a sľúbená
pomoc mešká. Ako prvé potravinovú
pomoc dostali detské domovy a domovy dôchodcov. Nárok na ňu majú
dôchodcovia s dôchodkom nižším ako
305 eur a ľudia v hmotnej núdzi. Jednotlivci, ktorých sa to týka dostávajú od
štátu zadarmo 20 kíl cestovín a múky.
Ako informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, potravinovú pomoc doteraz dostalo vyše
200-tisíc sociálne odkázaných ľudí.
Podľa rezortného ministra na takúto
distribúciu neboli charitatívne organizácie pripravené. Potravinová pomoc
tak bude rozdávaná ešte aj začiatkom
nového roka.
Redizajn obalov má za cieľ
posilniť pozíciu na trhu
Tendra na štátnu potravinovú pomoc sa zúčastnila aj naša spoločnosť
MPC CESSI. Skončili sme na druhom mieste. Oneskorenie dodávok pomoci negatívne ovplyvnilo aj nás.
„Pravdou je, že termíny dodávky mali
byť už dávno splnené. Rozdávanie po­
travinovej pomoci sa oneskorilo. V tých­
to mesiacoch sa pomoc realizuje vo
veľkých vlnách. Jednoducho povedané,
celomesačná spotreba bola zadarmo
rozdaná na trh. Ovplyvňuje to i nás, ako
ďalšieho účastníka trhu,“ zdôrazňuje
obchodný riaditeľ Mgr. Patrik Petrik. Tejto skutočnosti sa dá iba ťažko
konkurovať či prijímať opatrenia. Dôsledky sa budú viesť až do polovice
budúceho roka. Poklesli najmä privát-
2
december 2011
ne značky a odrazilo sa to na ich celkovej spotrebe.
V súvislosti s vyššie uvedenou skutočnosťou bude v nasledujúcich mesiacoch ťažké uplatniť sa na trhu. Spoločnosť MPC CESSI pracuje na opätovnom
posilnení trhovej pozície. Na jar budúceho roka, kedy bude štátna potravinová výpomoc doznievať, naplánovala
spoločnosť redizajn obalov. „Cieľom na­
šej aktivity je zachytiť opätovný nástup
zákazníkov späť na trh. Čaká nás zmena
všetkých obalov. Začneme s najštandard­
nejším obalom bezvaječných cestovín.
Postupne príde na rad vaječný i grahamo­
vý sortiment. Plánujeme i kompletnú re­
štrukturalizáciu semolínového segmentu.
Prinesieme nový typ balenia tzv. balenie
v brixe,“ vysvetľuje P. Petrik. Pôjde o prémiový produkt, ktorý by mal zákazníkov
viac prilákať. Ako zdôrazňuje obchodný
riaditeľ, semolína je v súčasnosti vo svete trendom v oblasti cestovín. „Z dlho­
dobého hľadiska v tomto produkte vidí­
me budúcnosť cestovín aj na Slovensku.
Napr. tradičné talianske cestoviny sú iba
semolínové.“ Grafický návrh nových
obalov je už na svete. Cestoviny Cessi
v novom obale si na pultoch zákazníci
nájdu už na jar 2012.
rozhovor
Rok 2011 v Pekárni:
Rozhovor s riaditeľkou závodu
Ing. Zuzanou Bobulovou
Osobne som teraz spokojná a spokojní
sú i odberatelia. Vo februári sa spúšťa
predajňa Tesco u nás v Spišskej Novej Vsi.
Už teraz sa pripravujeme na dodávky aj
do tejto predajne. Budeme tam dodávať
gro výrobkov. Dá sa povedať, že to bude
naša najväčšia vizitka, ale aj dennodenná previerka kvality našich výrobkov
zo strany našich spoluobčanov.“
Končiaci sa rok 2011 bol v spoločnosti MPC CESSI a. s. v závode
Pekáreň rôznorodý. Kým v prvom polroku klesá objem predaja
pekárenských výrobkov, v tom druhom získal závod Pekáreň nového odberateľa a od leta dodáva do predajní obchodného reťazca Tesco. O hodnotení tohto roka sme sa zhovárali s riaditeľkou
závodu Ing. Zuzanou Bobulovou.
Čo podstatné sa v oblasti výroby
a predaja v tomto roku uskutočnilo?
„V prvom rade by som chcela zdôrazniť,
že za posledné dva roky sa nám vďaka
rôznym opatreniam podarilo elimino­
vať stratu vo výrobe, resp. ju znížiť na
minimum. Strata sa však presunula
na oddelenie expedície. Predajné ceny
v obchodných reťazcoch nepostačujú
vykryť naše náklady. Počas roka sme za­
znamenali všeobecný pokles predaja,
mimoriadny nastal v súvislosti so stra­
tou odberateľa COOP Jednota Liptov­
ský Mikuláš. Majetkovo sa spoločnosť
prepojila s pekárňou Tatrapeko, cez
ktorú si realizuje závozy svojich predaj­
ní. Zatiaľ ešte 30 % závozov sa uskutoč­
ňuje prostredníctvom nás. Poklesol nám
i predaj v predajniach CBA, kde je zasa
hlavným dodávateľom Penam. Ako
pozitívum hodnotím spustenie výroby
čerstvého chleba a rožkov už aj cez ví­
kend. Zákazníci si tak na pultoch nájdu
čerstvý sortiment v sobotu aj v nedeľu.“
Ako je to s predajom obchodným
reťazcom?
„Gro predaja sme mali pre obchodný
reťazec Kaufland. Začal však vo veľkom
rozpekať vlastnými pekárňami čoraz
väčší sortiment zamrazeného pečiva,
čo sa odrazilo najmä na nižšom predaji
nášho bežného a jemného pečiva. Na
druhej strane sme získali nových odbe­
rateľov, ďalší obchodný reťazec: Tesco.
V júli sme začali zásobovať predajne
Tesco v Poprade a Kežmarku. V no­
vembri sme spustili dodávky do Tesca
v Smižanoch. Môžem konštatovať, že
po úvodných komplikáciách a problé­
moch s požadovanou kvalitou sa nám
podarilo dodávky úspešne rozbehnúť.
V uplynulom období došlo v závode k určitým zmenám organizácie práce. Aká je aktuálna situácia
v personálnom zabezpečení?
„Aj tento rok sme upravili počty kmeňo­
vých zamestnancov. Začiatkom roka
naša zamestnankyňa z expedície prešla
na oddelenie obchodu. Máme nového
technológa výroby. Obsadiť tento post
sme sa snažili v rámci výberového ko­
nania. Bohužiaľ, uchádzači nespĺňali
podmienku praxe, čo pre nás bolo veľ­
mi dôležité. Preto sme sa rozhodli vziať
človeka z vnútra, z výroby, ktorý rozumie
technológii. Ku koncu roka nám odchá­
dza vedúci mrazenia. Na jeho miesto
nastúpi jeden zo smenových majstrov.
Momentálne je situácia v personálnej
oblasti stabilizovaná, avšak počet za­
mestnancov závodu je na úrovni pokry­
tia toho času požadovanej výroby v sú­
lade s plánovanou produktivitou práce.
Tá nám oproti uplynulým dvom rokom
narástla, čím sa zvýšila efektivita práce
našich zamestnancov.“
Aké sú plány v budúcom roku?
„V roku 2012 neplánujeme nárast výroby
oproti tomuto roku. Nebudeme sa púšťať
ani do veľkých investícií. Určite však uva­
žujeme o paletizácii chleba a elektro­
nickej expedícii. Dôležité a už aj potreb­
né je zmodernizovať nákladku, najmä
v súvislosti s dodávkami do obchodných
reťazcov. Tie majú počas dňa tri závozy,
preto ich musíme zabezpečiť nepretr­
žitou výrobou i expedíciou, k čomu má
prispieť spomínaná elektronizácia.“
Ďakujeme za rozhovor.
www.cessi.sk
3
zaostrené na výživu
Nové nutričné označovanie –
spotrebiteľom
V spoločnosti s neustále narastajúcim
percentom populácie postihnutej kardiovaskulárnymi chorobami, obezitou alebo
alergiami, je viac ako potrebné mať k dispozícii informácie o zložení toho, čo konzumujeme. Cieľom snáh spoločných záujmov
európskych producentov potravín a nápojov, t. j. Konfederácie výrobcov potravín
a nápojov krajín EÚ (CIAA), ktorá zastupuje
najväčších prispievateľov do ekonomiky
EÚ, najvýznamnejších exportérov a tiež najvýznamnejších zamestnávateľov v rámci
EÚ (napr. Nestlé, Coca-cola, Hellmanns, Danone, Kraft, Mars, Nestlé, Pepsi atď. ) a akademickej obce a Európskeho parlamentu
v poslednom období bolo poskytnúť spotrebiteľovi nielen prehľadné a jednotné informácie o potravinách, ale aj umožniť mu
slobodne sa rozhodnúť, ktorému výrobku
dá prednosť.
Výsledkom je vydanie nového Nariadenia
EÚ o označovaní potravín, ktorého realizáciou sa umožní sprístupnenie čo najväčšieho množstva užitočných informácii, ktoré
pomôžu spotrebiteľovi ľahšie sa zorientovať v tom, čo nakupuje a čo teda ovplyvňuje aj jeho zdravie.
Európska únia (EÚ) v tomto Nariadení
stanovuje pravidlá označovania potravín,
aby pomohla všetkým európskym spotrebiteľom kvalifikovane sa pri nákupoch
rozhodovať. Európska komisia (EK) nemá
záujem rozdeľovať potraviny na „dobré“
a „zlé“. Chce vzdelávať spotrebiteľa o zdra-
vých a nezdravých stravovacích návykoch.
Cieľom je dosiahnutie zmeny postoja obyvateľov k zdravej výžive, pričom spotrebiteľ
bude mať k dispozícií pomerne zložité údaje poskytované efektívnym a ľahko pochopiteľným spôsobom.
Povinnosť označovať potraviny vyplýva
výrobcom, distribútorom a predajcom potravín z platnej európskej a aj slovenskej
legislatívy. Nové pravidlá by mali začať platiť až o päť rokov – v roku 2016. Na prijatie potrebných opatrení má potravinársky
priemysel tri roky a ďalšie dva roky má na
uplatnenie samotnej legislatívy v praxi.
Na základe spomínaného Nariadenia EÚ
budú potraviny označované detailnejšie.
Napr. na obale výrobku bude musieť byť
uvedený v jednej tabuľke zoznam živín
s najvýznamnejším vplyvom na zdravie
človeka:
• energetický obsah (v kilokalóriách
- kcal, resp. aj v kilojouloch - kJ);
• množstvo tuku a nasýtených mastných kyselín;
• sacharidy a cukry;
• bielkoviny;
• soľ.
Ďalšie zmeny
Zmeny sa ďalej týkajú aj označovania krajín pôvodu. Označovanie krajiny pôvodu bude povinné pre výrobky z čerstvého
bravčového, ovčieho, kozieho a hydinové-
ho mäsa. Nové pravidlá zavádzajú povinnosť uviesť informácie o alergénoch aj
pri nebalených potravinách, čo sa dotkne
predovšetkým reštaurácií a jedální. V prípade balených potravín budú musieť byť alergény zvýraznené v rámci zoznamu prísad.
Čo vyjadrujú
jednotlivé ukazovatele?
Energia – vyjadruje množstvo kilokalórií
(resp. kilojoulov), ktoré potravina konzumáciou poskytne. Ak sa denne prijíma väčšie
množstvo energie ako ľudský organizmus spotrebuje, jedinec priberá. S cieľom
schudnúť je potrebné denne prijímať menej energie ako ľudský organizmus vydá
pri svojej činnosti. Pri udržiavaní telesnej
hmotnosti prijímaná energia musí byť vyvážená s vydanou energiou.
Bielkoviny – sa skladajú z aminokyselín
a sú nevyhnutné na rast a obnovu telových
tkanív. Medzi najvýznamnejšie zdroje bielkovín patria mäso a výrobky z mäsa, ryby,
vajcia, mlieko a výrobky z mlieka, strukoviny, obilniny.
Sacharidy – zabezpečujú organizmu energiu. Potravinám dávajú sladkú chuť. Rozdeľujeme ich na zložené sacharidy (škroby)
a jednoduché sacharidy (cukry). Zdrojmi
škrobu sú chlieb, zemiaky, výrobky z obilnín
vrátane cestovín. Zdrojom cukru je napr.
Ochrana pred požiarmi
Priestor vyhradený pre oblasť
BOZP v tomto občasníku tentokrát
vyplním informáciami o organizácii ochrany pred požiarmi v MPC
CESSI a. s.
V našej firme je zriadená hasičská jednotka
– Závodný hasičský zbor. Práca Závodného hasičského zboru je rozdelená na celý
rok. Náplňou je napr. kontrola nadzemných a podzemných hydrantov, kontrola
požiarnej dokumentácie na pracoviskách,
kontrola stavu a vybavenosť v požiarnej
zbrojnici, praktické odskúšanie techniky
a prístroja, kontrola únikových východov,
stav a umiestnenie ručných hasiacich prístrojov.
4
december 2011
BOZP a ŽP
efektívna pomoc
ovocie, ale tiež cukrovinky.
Tuky – sú zdrojom energie a esenciálnych mastných kyselín. Tuk je nosičom
vitamínov rozpustných v tuku (A, D, E, K)
a je nevyhnutný na zabezpečenie správnej funkcie buniek. Skladá sa z mastných
kyselín. Mastné kyseliny môžu byť nasýtené a nenasýtené (mononenasýtené a
polynenasýtené). Zdrojom nasýtených
mastných kyselín sú potraviny živočíšneho pôvodu (mäso, syry, mlieko, maslo, vaječný žĺtok, bravčová masť), ktoré zvyšujú
hladinu cholesterolu v tele.
Zdrojom nenasýtených mastných kyselín
sú produkty rastlinného pôvodu (rastlinné oleje, orechy a olejnaté semená, tučné
ryby), ktoré chránia pred artériosklerózou
a prispievajú k znižovaniu hladiny LDL
(škodlivého) cholesterolu a zvyšovaniu
„dobrého“ HDL cholesterolu. Pri potrebe
upraviť hladinu cholesterolu je nutné znížiť spotrebu potravín s vyšším obsahom
nasýtených MK a zvýšiť podiel potravín
s obsahom nenasýtených MK.
Vláknina – pomáha udržiavať zdravú tráviacu sústavu. Predpokladá sa, že ovplyvňuje aj chuť do jedla. Vláknina môže byť
rozpustná a nerozpustná. Obidve formy
sú zdraviu prospešné. Zdrojom rozpustnej vlákniny je najmä ovocie, zelenina
a strukoviny.
Zdrojom nerozpustnej vlákniny sú najmä celozrnné cereálie (raňajkové cereáDalo by sa povedať, že tento zbor je akýsi
náš ochranca pred požiarmi, vždy pripravený v pohotovosti. Hasičskú jednotku
tvorí veliteľ jednotky Ján Berčo a členovia Pavol Wagner, Milan Kavoň, Marián Svetkovský, Vincent Pollák, Ján
Kapalko, Štefan Bogus, Dušan Mikolaj
a Ján Opremčák. Pre prípad požiaru alebo cvičného požiarneho poplachu majú
k dispozícii požiarnu techniku PS 8 – prívesnú prenosnú motorovú striekačku. Napriek tomu, že v našej firme nikdy nedošlo k požiaru, verím, že členovia zboru by
nebezpečnú udalosť zvládli bez väčších
problémov, čo oceňujú i zástupcovia firmy a vyslovujú úprimnú vďaku za ich dobrovoľnú, ale záslužnú činnosť.
To, že máme k dispozícii takúto hasičskú jednotku ale neznamená, že ostatní
zamestnanci sa nemajú podieľať na zabezpečení ochrany pred požiarmi. Každý
pracovník je povinný správať sa na praco-
lie, celozrnné pečivo), strukoviny, ovocie
a zelenina.
Sodík – je zložkou kuchynskej soli
a v mnohých potravinách sa vyskytuje
prirodzene. Surové potraviny majú obyčajne nízky obsah sodíka (ovocie, zelenina, čerstvé mäso, mlieko, huby), zatiaľ
čo spracované potraviny sú jeho hlavným zdrojom (mäsové výrobky, konzervy,
sterilizované výrobky a pod.)
Soľ – je veľmi potrebná pre ľudské telo.
Soliť je potrebné vždy podľa stavu organizmu a situácie. Norma soli je 5 až 15
gramov denne. Pri vysokom krvnom tlaku len 1 gram denne. V lete, pri značnom
potení sa, je potreba soli väčšia, rovnako
aj pri vysokom fyzickom zaťažení.
Príznakmi nadbytku soli sú: vysoký krvný
tlak, choroby obličiek, žalúdočné problémy.
Jej zdrojmi sú: kuchynská soľ, chlieb, hrach,
mäso morských rýb, syry, maslo, mrkva,
červená repa, špenát, hovädzie mäso.
Záver
Odborníci veria, že spotrebiteľ získa viac
informácií a vedomostí o potravinách,
ktoré ho budú podporovať pri zmene
stravovania vo vzťahu k svojmu zdravotnému stavu. Tieto informácie mu zároveň
uľahčia rozhodovací proces pri výbere zo
širokej ponuky potravín. Budú mať lepší prehľad najmä o príjme energie, čo
visku tak, aby nezapríčinil vznik požiaru,
je povinný dodržiavať predpisy, zákazy
a príkazy o OPP, nepoškodzovať a udržiavať trvalo prístupné požiarno-technické
zariadenia, udržiavať trvalo voľné únikové
cesty a únikové východy, dodržiavať zákaz
používania elektrických spotrebičov, ktoré
nie sú v MPC CESSI a. s. evidované. Pred
odchodom z pracoviska je povinný vypnúť
všetky elektrospotrebiče, ktorých prevádzka v čase ich neprítomnosti nie je nutná
a samozrejme bez zbytočného odkladu
hlásiť vznik každého požiaru svojmu nadriadenému alebo na ohlasovni požiaru:
vrátnici - klapka 234. Správajme sa aj na
pracovisku tak zodpovedne, ako aj doma!
Pretože ak vám dnes vaše pracovisko zhorí,
zajtra nebudete mať kde nastúpiť!
Ak hovorím o domácnosti a ochrane pred
požiarmi, tak sa mi núka myšlienka upozorniť vás na blížiace sa vianočné sviatky.
Myslím, že je bežné mať doma vianočný
je prvý krok k ozdraveniu stravovania
a k zdravému životnému štýlu.
V prípade, že máte záujem o zmenu
svojich stravovacích návykov, navštívte
odborné špecializované web-stránky.
Rovnako pre dobrú orientáciu odporúčam pozrieť si on-line potravinovú databázu (www.pbd-online.sk), kde nájdete
údaje o výživových hodnotách množstva
potravín, ktoré za celý rad rokov nazbieral
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave. Daná téma je podrobne rozpracovaná aj v účelovom periodiku MP SR Trendy
v potravinárstve č. 4/2007.
Ing. Beata Beňová
manažérka kvality
stromček, či už živý alebo umelý, ale asi nie
je u každého samozrejmé skontrolovať si
svietiacu techniku. Pri dnešných výrobkoch
na trhu je skôr pravdepodobné, že táto
technika je vyrobená z materiálov, ktoré vyžadujú kontrolu stavu počas celého obdobia, na ktoré nám slúžia. Pravidelne počas
alebo po vianočných sviatkoch vidieť v televízií reportáže o požiaroch v domácnostiach, ktoré sú zapríčinené svietiacou technikou na stromčekoch. Preto, ak nechcete,
aby nasledujúce sviatky boli vaše posledné,
dbajte, prosím, aj na takéto záležitosti hodné patričnej zodpovednosti.
Krásne sviatky!
Erika Ondovová
autorizovaný bezpečnostný technik
a technik požiarnej ochrany
Na snímke veliteľ hasičského
družstva Ján Berčo.
www.cessi.sk
5
naše predajne
Predstavujeme: Podniková predajňa
Potraviny AB láka čerstvou vôňou
Podniková predajňa AB sa nachádza priamo v areáli našej spoločnosti. Stáli zákazníci ju poznajú
podľa príjemnej vône čerstvého
pečiva i chleba. Ponúka široký
sortiment našich výrobkov v pravidelných akciových cenách. Zákazníci si tu nájdu svoje obľúbené
pečivo i rôzne novinky.
hodin
SNV
V predajni pracuje trojčlenný kolektív.
Vedúcou je Marcela Balúchová, pracovníčkami Anna Pastvová a Ľudmila
Rimbalová. „Ponúkame predovšetkým širo­
ký sortiment našich výrobkov, teda pekár­
ske, cestovinárske a cukrárenské výrobky
a múku. Okrem toho máme v ponuke zá­
kladný potravinársky sortiment. Sme auto­
rizovanou predajňou MILK AGRO s mlieč­
nymi výrobkami ich vlastnej značky SABI.
Keďže predajňa sa nachádza
iba 50 metrov od pekárne,
y
,
racie
á
nská 22 ela Balúchov
y
Otvvá
l
M
B
A
c
r
y
a
n
i
M
ca:
Potra
á vedú
n
d
e
v
2
o
Zodp
214 99
7
0
9
0
:
0
t
0 - 16.3
Kontak
.30 12.0
k
Pondelo
k
Utoro
Streda Štvrtok
Piatok
Sobota
ľa
e
d
Ne
0
1
5.30 - 1 0 12.00 - 16.3
.3
0
1
.3
1
6
0-1
5.30
.30 12.0 - 16.30
1
1
0
5.3
.00
0
1.30 12
5.30 - 1 0 12.00 - 16.3
.3
1
1
5.30 1.00
7.00 - 1 é
n
Zatvore
u
návštev
u
š
a
v
a
sa n
Tešíme edajni!
pr
v našej
6
december 2011
k zákazníkovi sa pečivo i chlieb dostanú
ešte teplé. Záujem o čerstvé výrobky je vždy
a zákazníci si ich veľmi pochvaľujú,“ hodnotí M. Balúchová.
Predajňa ponúka pravidelné akciové ceny
rôznych výrobkov MPC CESSI a každý si
tu nájde to svoje. Ako prezradila vedúca predajne, aj ona má svojho sladkého
favorita. „Osobne mám najradšej naše
sladké výrobky. Konkrétne je to teraz no­
vinka, cereálna pľundra so slivkovým lek­
várom.“
deň na oddelení
Expedícia závodu Cestovináreň:
O cestoviny je dobre postarané
Sklad hotových výrobkov a expedícia závodu Cestovináreň je ostatnou zástavkou všetkých vyrobených cestovín. Jedenásťčlenný kolektív pod vedením vedúcej skladu expedície Anny Širillovej dohliada
na ich príjem, evidenciu, správne uskladnenie a nakoniec aj na cestu
k odberateľovi.
V expedícií okrem Anny Širillovej pracuje i Anna Fabiánová, Helena Kapalková a Beáta Volčková. Tie majú na starosti
kompletnú evidenciu všetkých cestovín.
Musia poznať rôzne údaje ako množstvá,
druhy, dátumy výroby jednotlivých ces-
tovín atď. Tieto poznatky využívajú pri
vybavovaní objednávok, ktoré plnia ich
hlavnú náplň práce. Expedícia prijíma
objednávky z odbytu alebo aj priamo
cez elektronický systém od odberateľa.
Do objednávky zapíšu dátum, s ktorým
Recept zamestnanca
Mäkké medovníčky
pečie A. Širillová
Najkrajšie sviatky v roku sa už tradične spájajú so sladkou medovou vôňou. Medovníky sú neodmysliteľnou
súčasťou vianočnej tabule. Nebudú
chýbať ani na stole Anny Širillovej vedúcej skladu expedície závodu Cestovináreň, ktorá ponúka už osvedčený
recept na mäkké medovníčky.
Na prípravu medovníčkov potrebujeme:
• 500 g kryštálového cukru,
• 250 ml vody,
• ½ lyžičky sódy bikarbóny,
• 1 kg hladnej múky,
• 2 vajcia,
• 160 g medu,
zásielku cestovín posielajú odberateľovi,
vypíšu dodací list, faktúru a siedmi chlapi sa postarajú o naloženie a vyexpedovanie objednávky. „Podľa dátumu vieme,
aká výroba, s akým dátumom išla tomuktorému odberateľovi. Každú cestovinu tak
vieme v prípade potreby rýchlo vysledovať,“
vysvetľuje vedúca expedície.
V expedícií pracujú na dve smeny. Prvá od
6. do 14. hodiny, druhá od 14. do 22. hodiny. V prípade skrátenej smeny pracujú do
19. hodiny. Objednávky na expedovanie
sú rôznorodé. Niekedy vyexpedujú 20 ton,
inokedy 50, ale aj viac ton cestovín denne.
Nakladanie cestovín prebieha v novom
expedičnom sklade, ktorý umožňuje jednoduchšiu nakládku z vozíka priamo na
auto pristavené k rampe. Odpadá tak nutnosť voziť tovar na vozíkoch vonku, mimo
skladu, čo spĺňa aktuálne platné normy.
Dodajme, že mužskou posilou v cestovinárskom sklade sú: Peter Kubus, Tomáš
Medvec, Milan Regec, Štefan Slanina,
Jozef Sova, Ján Šaršan a Vladimír Uličný. Spoločnosť MPC CESSI využíva aj logisticko-distribučný sklad v Senci. Tento
sklad zásobuje odberateľov v Bratislave
a okolí. O správny chod tohto skladu sa
starajú pracovníci expedície. Vďaka modernej technológii sa i na diaľku postarajú
o dopĺňanie jeho zásob a komplexnú dokumentáciu s odberateľom.
Tip: Aby sa
perníčky nel
ámali, po up
ečení ich n
echáme vych
ladnúť a z ple
chu ich zbie
rame studen
é.
Hneď ako per
níč
me sú príjem ky naplníne mäkké.
• 40 g slivkového lekváru,
• ½ balíčka kypriaceho
prášku do perníkov,
• 10 g salajky,
• 250 ml oleja (alebo
100 g tuku na pečenie).
Na plnku: 1/5 upečeného cesta, 250 ml vody,
4 lyžice džemu.
Postup: Vodu s cukrom si uvaríme. Múku
preosejeme, zmiešame ju so sódou bikarbónou, kypriacim práškom, salajkou. Prilejeme
do nej pripravený sirup, tekutý med, rozšľahané vajcia a vypracujeme vláčne cesto. Uložíme ho na 12 hodín do chladničky. Zhruba
1
/5 cesta oddelíme, rozvaľkáme, upečieme
a odložíme (na plnku). Zvyšné cesto rozvaľkáme na hrúbku cca 0,5 cm a formičkami vy-
krajujeme kolieska, poprípade iné ľubovoľné
tvary. Do polovice urobených koliesok vykrojíme v strede malý otvor a perníčky upečieme
na vymastenom plechu.
Plnku si pripravíme nasledovne: Upečené
odložené cesto rozmrvíme, zalejeme vriacou
vodou, pridáme džem a spolu dôkladne vymiešame. Plné a dierkované perníčky pospájame plnkou. Spojené ich môžeme ozdobiť
čokoládovou alebo cukrovou polevou.
Dobrú chuť!
www.cessi.sk
7
zo života závodov MPC CESSI
Cestovináreň: Obaly Cestovín
Cessi prejdú redizajnom
V oblasti výroby i obchodu v závode MPC CESSI – Cestovináreň zaznamenali v tomto roku, v porovnaní s vlaňajším, mierny pokles. Výraznou
mierou sa pod to podpísala aj práve prebiehajúca štátna potravinová
výpomoc. Pre udržanie pozície v závode naštartovali viaceré kroky. Najväčšou novinkou bude redizajn obalov našej vlastnej značky cestovín
CESSI.
Dodávky potravín v rámci pomoci EÚ
postihli najviac lacné značky cestovín na
trhu. U nás pokles zaznamenala hlavne
výroba vlastnej značky cestovín pre Coop
Jednotu a výroba pre spoločnosť NESTLÉ.
Predaj cestovín Cessi poznačil len mierny pokles. „Napriek všetkým negatívnym
okolnostiam na trhu sa snažíme rozšíriť
portfólio zákazníkov pre cestoviny CESSI.
Podľa slov riaditeľa závodu Cestovináreň
Ing. Jána Mesarčíka, cestoviny v novom
šate sa na pultoch objavia na jar budúceho roka. Redizajn prinesie nové obaly,
nové tvary, ako aj nové brixové balenia
cestovín pre semolínový segment. Pôjde
o luxusnejšiu radu cestovín pre náročnejších zákazníkov - konzumentov. „Čo
sa týka klasických bezvaječných cestovín
očakávame, že nám naši verní zákazníci
ostatnú verní i naďalej. Novým trendovým
obalom chceme prilákať aj nových zákaz­
níkov. Máme rozbehnuté i iné aktivity v sú­
vislosti s novým odberateľom, pre ktorého
budeme vyrábať cestoviny. Po dotiahnutí
niektorých detailov by výroba mala byť
spustená v novom roku. To sú naše hlavné
činnosti na zlepšenie výrobných i obchod­
ných výsledkov,“ dodáva riaditeľ závodu
Cestovináreň.
Mlyn rozširuje portfólio
odberateľov
Ceny obilnín na slovenskom trhu
po tohtoročnej žatve poklesli.
Podpísala sa pod to hlavne nepriazeň počasia a dovozy obilia.
Odrazilo sa to i na predaji závodu
Mlyn.
Podľa slov riaditeľky Mlyna RNDr. Evy
Volčkovej, na juhu Slovenska stihli pokosiť ešte pred dažďom, čím získali kvalitné
obilie. Obilie na severe, ktorý sužovali mesačné dažde, bola podpriemerná resp. až
krmná, nevhodná pre potravinárske spracovanie.
Napriek tomu, že košický mlyn prestal vyrábať, miesto pre ďalších slovenských dodávateľov sa neuvoľnilo. Obsadili ho múky
dovážané z Maďarska, ktoré zvýhodňuje
kurz forintu voči euru. Ako zdôraznila
E. Volčková, spoločnosť MPC CESSI, aby
znížila pokles predaja, pristúpila k rozšíreniu portfólia odberateľov aj o iných odberateľov. Ide o oblasti ako Čadca a Dolný
Kubín, ktoré doposiaľ neboli našimi ob-
lasťami predaja. „Snažíme sa podchytiť aj
drobnejších odberateľov v oblasti Revúcej
a Rimavskej Soboty. Ale i tam narážame na
prítomnosť maďarských odberateľov,“ dodáva E. Volčková.
Pekáreň: Rozbehli dodávky
Organizačné opatrenia za dva roky v závode MPC CESSI a. s. - Pekáreň
viedli k eliminovaniu straty vo výrobe alebo ju minimalizovali. Strata sa
však premietla do oddelenia expedície v dôsledku nízkych predajných
cien obchodným reťazcom. V závode pristúpili k zmenám organizácie
práce, upravili sa počty kmeňových zamestnancov.
Závod Pekáreň v poslednom štvrťroku
tohto roka negatívne zasiahlo ukončenie
spolupráce v rámci dodávok pekárenských výrobkov zo strany COOP Jednota
8
december 2011
Liptovský Mikuláš, na druhej strane pekári
získali ďalší obchodný reťazec a rozbehli dodávky do predajní Tesco v Poprade,
Kežmarku a Smižanoch. Poklesol i predaj
v sieti CBA, kde sa hlavným dodávateľom
stal Penam. K poklesu objemu predaja
došlo aj u jemného pečiva v obchodnom
reťazci Kaufland. Dôvodom je skutočnosť,
že Kauflandy začali vo veľkom rozpekať
vlastnými pekárňami široký sortiment.
„Predpokladáme, že predaj v tomto pred­
vianočnom období porastie. Obchodné
reťazce v tomto období spúšťajú rôzne ak­
cie na pekárenské výrobky: rožky, veky, aj
chlieb. Čo hodnotím veľmi pozitívne je fakt,
VIANOCE V ZÁVODOCH:
Cukrári majú plné ruky práce
Prípravy na vianočné sviatky sú
v plnom prúde i v stredisku MPC
Cessi - Cukráreň. Intenzívna príprava odštartovala už začiatkom
mesiaca. Každý jeden kus sladkej
dobroty prejde šikovnými rukami
cukrárok. Vianoce sú v stredisku
najnáročnejším obdobím, preto
tu využívajú aj brigádnickú výpomoc.
„Neplnené koláče si robíme vopred, aby
sme to vo veľkom týždni všetko stihli. Ide
o obdobie od 19. do 23. decembra, kedy sa
venujeme iba mäkkej cukrárine – šľaháme a
plníme. Hotové výrobky, aby sa čerstvé do­
stali na sviatočné stoly, rozvážame od 21. do
23. decembra,“ približuje vedúca strediska
Gabriela Madayová. Každé Vianoce sa
musia obracať. Veď v bežnom mesiaci vyrobia 2-3 tony koláčov, počas sviatkov 5 až
6 ton. Pritom ide o výsostne ručnú výrobu
sladkých dobrôt. Počas našej návštevy pripravovali šikovné cukrárky punčové rezy,
rolády, orechovo-medové venčeky, všetky
v rodinných baleniach. Tradičným vianočným koláčom sú medovníčky. Na tie sa-
mozrejme nezabúdajú. Aj tieto obľúbené
koláče sa dostanú i počas tohtoročných
vianočných sviatkov k zákazníkom.
Pekári začali s vianočnými
opekancami
Pracovníci závodu Pekáreň aj počas vianočných sviatkov budú
piecť chlieb i rožky. Ešte na Štedrý
deň rozvezú do obchodov čerstvé
výrobky. A nové už budú piecť
v prvý sviatok vianočný. Vianočné
predzásoby pripravujú už v týchto
dňoch.
„Už pečieme tradičné vianočné opekance,
o ktoré je každý rok veľký záujem. Vlani sme
predali takmer sedem tisíc balíčkov opekan­
cov. Postupne si ich pripravujeme, predaj začal
už prvým decembrom,“ zdôrazňuje riaditeľka
závodu Ing. Zuzana Bobulová. V pekárni nabehli aj na výrobu výrobku: veka na chlebíčky.
O tú je spolu s opekancami cez sviatky tiež
veľký záujem. V minulom roku počas dvoch
dní pred Silvestrom jej predali viac ako 10.000
kusov. „Vyrábame ju ručne a aby sme to stihli,
veku mrazíme. Chystáme už aj jemné pečivo,
ako sú záviny makový a orechový. Rovnako aj
tie mrazíme a tesne pred Vianocami rozpeká­
me. K ďalšiemu vianočnému sortimentu pat­
ria štoly, zemplínske koláče a mazance. Naj­
väčšie objemy vianočnej výroby však budú
chlieb a rožky,“ dodáva Z. Bobulová.
chleba, čo je 900 gramový pšenično-ražný
chlieb. Tesco požadovalo aj iné výrobky,
novinkou bola výroba tvarohového závi­
nu. S počiatočnými problémami sme sa po­
pasovali a v novembri sme začali dodávať
aj do Tesco Smižany. Myslím si, že sa nám
to momentálne rozbehlo celkom úspešne.
Som spokojná a spokojný je i odberateľ,“
konštatuje riaditeľka závodu.
Už v týchto dňoch sa Pekáreň pripravuje aj na dodávky do predajne Tesco
v Spišskej Novej Vsi, ktorá by mala odštartovať vo februári budúceho roka.
Čo sa týka objemu výroby, v roku 2012
pekári nepočítajú s jeho veľkým nárastom. Neplánujú ani veľké investície, aby
prežili očakávaný ťažký rok. I keď k určitým, potrebným zmenám by malo
dôjsť, najmä na oddelení expedície, kde
sa uvažuje o zriadení elektronickej expedície. Tá by mala viesť k modernizácii
nákladky.
pre Tesco
že naše predajne sa ‚pochlapili‘. Došlo tu
k nárastu obratu, čo nás veľmi teší,“ hodnotí riaditeľka závodu Pekáreň Ing. Zuzana Bobulová. Veľkým pozitívom je
získanie nových odberateľov, nového
obchodného reťazca Tesco. Súvisí to
s nárastom výroby a prerozdelením energetickej náročnosti a režijných nákladov
vo výrobe. So zásobovaním popradskej
a kežmarskej predajne začali pekári v lete
tohto roka. „Ide tam najmä o dodávky TOP
www.cessi.sk
9
o nás
USTANOVILI SME REKORD:
náš chlieb sa krája Najrýchlejšie
(pokračovanie zo str. 1)
Každý z účastníkov rekordu zvolil inú taktiku, aby čo najrýchlejšie skrájal pridelený
bochník.
Sily s mužskými kolegami si zmerali i štyri
ženy. Prvým odvážlivcom bol Novovešťan
František Leško. Kilový bochník nakrájal za
minútu a tri sekundy. Hoci jeho čas nebol rekordný, na chlieb od spoločnosti MPC CESSI
nedá dopustiť. „Kupujem si väčšinou iba tento
chlieb. Veľmi mi chutí. Bochník, ktorý som krájal,
bol výborne mäkký. Chlieb mám najradšej na­
tretý maslom s paradajkou,“ prezradil.
Medzi ženskými súťažiacimi bola najrýchlejšia Štefánia Dovčíková, rovnako zo Spišskej
Novej Vsi. Avšak ani jej čas nebol rekordným.
Ako matka v domácnosti, ak chce, aby stihla
všetko potrebné, musí sa poriadne obracať.
Nakrájať chlieb na raňajky pre svoje ratolesti jej trvá iba chvíľku. S chlebom sa jej spája
i zaujímavé motto. „Držím sa kréda, kto si nevie
chlieb nakrájať, nevie si naň ani zarobiť.“ Ako
aj ona prezradila, chlieb od spoločnosti MPC
CESSI má najradšej, rovnako tak aj rožky či
jemné pečivo, na ktorom si najviac pochutnávajú jej deti.
Svoje želiezko v ohni mala i naša spoločnosť
v osobe zamestnanca Petra Rouska. Práve on
sa stal najrýchlejším krájačom chleba. Čerstvý
bochník sa mu podarilo nakrájať za 34 sekúnd.
Rekord ustanovil
náš zamestnanec
Peter Rousek
„Tento chlieb veľmi dobre poznám. Stretávam
sa s ním denno-denne. Ide o chutný a skutočne
kvalitný chlieb. Bol mäkkučký a dobre sa mi krá­
jal. Ani som nečakal, že budem najrýchlejší, ale
potešilo ma to,“ zhodnotil rekordér. So šesťsekundovým oneskorením, na druhom mieste
skončil Jozef Suchý z Granč-Petroviec, tretiu
priečku obsadil Marek Ali zo Spišskej Novej
Vsi. Chlieb nakrájal za 46 sekúnd. A hoci víťaz
je len jeden, spoločnosť MPC CESSI však v závere rekordného pokusu, obdarila všetkých
desať účastníkov. Prví traja najrýchlejší krájači
si odniesli cestoviny Cessi i darčekové predmety od našej spoločnosti. Dodajme, že pokus bol oficiálne uznaný za nový ustanovujúci
slovenský rekord.
Zboristka: Sopránistka
D. Kukurová našla pokoj v duši
Vianoce sú obdobím pokoja a rodinnej pohody. Atmosféru najkrajších sviatkov v roku si pripomenul
aj mestský zmiešaný spevácky
zbor Chorus Iglovia. Na vianočnom koncerte Tichá noc v Redute
so zborom vystúpila i Dana Kukurová z Útvaru financií. Tá je v zbore dlhoročnou sopránistkou.
Dana Kukurová začala so spevom už
ako dieťa. Zúčastňovala sa rôznych speváckych súťaží, aktívne spievala na strednej škole, neskôr sa venovala populárnej
hudbe. Časom však prišli iné hodnoty.
Rodina u nej bola na prvom mieste, koníčky museli ísť na čas bokom. Za návratom k spevu stojí jej dcéra, ktorá v zbore tiež spieva. „Hoci to nie je populárna
hudba, ale tento žáner mi veľmi vyho­
vuje. Bola som sama sebou prekvapená,
že mi vážna hudba dáva oveľa viac, ako
populárna. Viac ma napĺňa a inšpiruje.
10
december 2011
Spievanie v zbore je o pocite, že ste stále
potrebný, aby to dobre znelo musia sa
zapojiť všetky hlasy, a to je na tom krás­
ne,“ prezrádza Dana.
So zborom cestuje po súťažiach a vystúpeniach nielen po Slovensku, ale aj
iných krajinách Európy. Najviac si spomína na účinkovanie v Rakúsku, v Čechách,
v Poľsku. „Spev mi prináša osobné uspo­
kojenie, pokoj v duši. Kým budem vládať
budem sa tomu venovať ďalej,“ uvádza.
Počas vianočného koncertu zbor predviedol dvojité vystúpenie. „Myslím si, že
koncert v divákoch zanechal dojem a aj
takto si pripomenuli najkrajšie sviatky
v roku.“
naši zamestnanci
DARCOVIA KRVI V ROKU 2011
Anna Povecová je čerstvou držiteľkou
striebornej Jánskeho plakety
Spoločnosť MPC Cessi a. s. sa angažuje i v spoločenskej zodpovednosti,
ku ktorej vedie a podporuje aj svojich zamestnancov. Tí sa i v tomto roku
zapojili do bezplatného darovania krvi. Životadarnú tekutinu darovalo
spolu 27 dobrovoľníkov – zamestnancov spoločnosti.
Čerstvou držiteľkou striebornej Jánskeho plakety sa v polovici novembra stala
Anna Povecová, pracovníčka v závode
Mlyn. Ocenenie jej udelil Slovenský Červený kríž za 20 bezplatných odberov. Anna
si na svoju dobrovoľnícku premiéru veľmi
dobre spomína. „Mala som 18 rokov a niekto
v našej rodine potreboval krv. Neváhala som
a išla darovať krv spolu so svojimi príbuzný­
mi. O šesť mesiacov som išla na odber znova.
Chodievala som pravidelne. Prišli však deti,
rodina, nejaké zdravotné problémy, tak som
na čas s darovaním krvi prestala. Keď som sa
už cítila lepšie, k darovaniu som sa vrátila,“
spomína si Anna. Dnes sa cíti dobre a na
odbery chodí každý štvrťrok. „Človek nikdy
nevie, kedy to bude on či jeho rodina potre­
bovať. Kiežby k tomu nikdy nedošlo. No je to
akási záloha a zároveň i pomoc ľuďom, ktorí
krv potrebujú. Aspoň takto môžem pomôcť,“
zamýšľa sa.
Strieborná plaketa našla svoje miesto v Aniných dokladoch, vedľa bronzovej. S darovaním krvi však neplánuje prestať. „Ak mi
to bude zdravie dovoľovať, budem chodiť
na odbery pravidelne. Je to aj istá prevencia,
idem na vyšetrenie a viem, že som v poriad­
ku. Lepšie, ako chodiť po lekároch,“ dopĺňa
Anna. Zdá sa, že dobrovoľníctvo má v jej
rodine zelenú. Darcami sú i jej dcéra, dvaja
švagrovia - nositelia diamantovej plakety,
sestra má zlatú.
Dobrovoľné darcovstvo krvi je humánny čin, ktorý si zaslúži našu úctu a
vďaku. Preto veľká vďaka patrí i týmto
dobrovoľníkom, z radov zamestnancov našej spoločnosti, ktorí darovali
krv v roku 2011:
Balážová Marcela
Balla Jozef
Balla Jozef ml.
Berčo Ján
Bogus Štefan
Fabiánová Anna
Franko Matúš
Gbur Juraj
Geletová Jana
Haľamček Milan
Hardoňová Viera
Jaseňák Marcel
Just Ladislav
Klubert Mikuláš
Kučera Miroslav
Madayová Gabriela
Mulík Vladimír
Novotná Terézia
Ondovová Erika
Oravec Marián
Petrik Patrik
Plačko Peter
Povecová Anna
Stanislav Peter
Širillová Anna
Tremko Marek
Vargušková Jarmila
Simulovaný požiar
zvládli naši hasiči na výbornú
Koncom novembra v závode MPC CESSI a. s. - Cestovináreň, v sklade hotových výrobkov, vypukol simulovaný požiar. Na paletách horeli prázdne kartóny i kartóny s hotovými výrobkami. Na miesto vyrážalo 9-členné hasičské družstvo MPC CESSI a. s., ktorého úlohou bola likvidácia
požiaru. K slovu sa dostala i závodná striekačka. V priebehu niekoľkých
minút bol požiar zlikvidovaný.
Firma je povinná raz za rok vyhlásiť cvičný poplach na niektorom z pracovísk.
V tomto roku padlo rozhodnutie pre
závod Cestovináreň. Na požiar v sklade
upozornila pracovníkov Erika Ondovová – autorizovaný bezpečnostný technik v spoločnosti MPC CESSI a. s. Pracovník od vozíkov o požiari informoval
vedúcu expedície. Tá nahlásila požiar
na ohlasovni požiarov na vrátnici, rovnako tak informovala riaditeľa závodu
Ing. Jána Mesarčíka. „Našou úlohou bolo
uhasiť požiar v sklade cestovinárne. Na
miesto sme prišli s prenosnou motoro­
vou striekačkou. Zistili sme, že evakuácia
osôb už prebehla, mohli sme likvidovať
požiar. Hadicu sme napojili na najbliž­
ší podzemný hydrant, o pár minút bol
oheň uhasený. S priebehom akcie sme
boli spokojní, myslím si, že všetko pre­
behlo hladko,“ komentuje akciu veliteľ
hasičského družstva Ján Berčo.
So zásahom bola spokojná aj E. Ondo­
vová. „Hoci boli pracovníci trocha pre­
kvapení, reagovali veľmi dobre. Aj čo
sa týka ohlásenia požiaru, zabezpeče­
nia evakuácie osôb i rýchla likvidácia
požiaru. Hodnotím to ako veľmi dobrý
zásah. Je to výborná prevencia pre prí­
pad, ak by došlo ku skutočnému požiaru,
k reálnym problémom. Zásah ukázal, že
sme pripravení. Je dobré, že sa jednotlivé
závody, pracoviská striedajú,“ dodáva
E. Ondovová.
www.cessi.sk
11
šport
M. Hlebový:
Zimu využije na ostrý tréning
Tohtoročnú motokrosovú sezónu má náš kolega Marek Hlebový za sebou. Hoci umiestnenie v prvej desiatke
súťaže Východoslovenského pohára neobhájil, už dnes sa pripravuje na ďalšiu sezónu.
Uplynulá sezóna podľa pretekára nedopadla najlepšie. Zo šesťdesiatky pretekárov skončil na 36. mieste. Zo štyroch
pretekov odjazdil len polovicu, z toho
jeden pre zdravotné problémy. „Práve
domáci okruh v Levoči, ako ho zvyknem
nazývať, mi nevyšiel. Večer som dostal
črevnú virózu, ráno prišla teplota a na
štart som už nenastúpil. Druhý pretek sa
konal práve v čase rodinnej dovolenky,“
vysvetľuje motorkár, jazdiaci na stroji
YAMAHA 450 cm³. Tú už Marek „zazimoval“ a čaká pripravená na ďalšiu sezónu.
Zima je pre M. Hlebového prípravou
na budúcoročné preteky. „V piatok
a cez víkendy to bude hokej na zimáku.
V období od Vianoc až do konca januá­
ra. Bude to taká pohodička. Od februára
už začne tvrdý tréning, ostrá príprava.“
V ďalšej sezóne má Marek jasný cieľ.
Odjazdiť všetky preteky Východoslovenského pohára a vrátiť sa späť do
prvej desiatky, prípadne vyššie. Spýtali
sme sa, či s novou sezónou nevymení
aj svoj stroj. „Osvedčil sa mi, nebudem ho
meniť. Motorku si viem naladiť, nastaviť
a upraviť sám, čo mi veľmi vyhovuje. Na­
koniec má najazdených len 100 motoho­
dín, čo je prakticky len taký slabší zábeh,“
dodáva.
Spoza zelených stolov
Stolní tenisti MPC CESSI v štvrtej, piatej i šiestej lige majú za
sebou osem úvodných zápasov.
V týchto dňoch sú v polovici sezóny. Výsledky hodnotí Juraj
Benček.
12
december 2011
Podľa Juraja Benčeka, hráča IV. ligy Spiš –
Gemer, sa nateraz dá hovoriť o striedavých
úspechoch. „Nachádzame sa asi v polovici
tabuľky. Bilancia zápasov je tak na tretinu:
tretina výhier, tretina prehier i remíz. Na po­
stup tohto roku nemáme. Predpokladáme
umiestnenie v prvej polovici tabuľky. Určite
zabojujeme. Ťažších súperov už máme za
sebou,“ konštatuje J. Benček. Do sezóny
nastúpilo A, B i C mužstvo bez nových
posíl. Vsadili na starší, už osvedčený káder. Začiatkom roka ich čaká turnaj o Pohár primátora mesta v tradičnom januárovom termíne.
Klubertovci:
V rodine sa kolky
dedia po praslici
i po meči
Mikuláš Klubert je operátorom energetických zariadení. Vo svojom voľnom čase hráva kolky. Tomuto športu sa aktívne venuje už vyše 20 rokov. Súťažne hráva za TJ Tatran Spišská Nová Ves v slovenskej extralige.
Predchádzajúcu sezónu hodnotí výborne, v rozbehnutej má družstvo za
sebou desať odohratých kôl.
V máji skončila predchádzajúca sezóna. TJ Tatran sa umiestnil na výbornom
treťom mieste. „Sezóna bola úspešná,“
krátko hodnotí Mikuláš. V novej sezóne nateraz odohrali hosťujúce kolá.
V jarnej časti ich čakajú domáce. „Táto
sezóna je trocha komplikovanejšia. Na­
stupujú nové typy kolkární, naša už ne­
vyhovuje, preto domáce jarné zápasy
odohráme inde. Čo sa týka doterajšej
bilancie, máme niekoľko výhier i remíz,“
približuje.
Ako sme sa dozvedeli Mikuláš nie je jediným v rodine, ktorý podľahol kolkárskemu čaru. Doma má dokonca dvoch
svetových kolkárskych majstrov. Dcéra
Dana (18) má na svojom konte niekoľko
slovenských i svetových ocenení, rovnako tak i syn Dávid (16). Dana je dokonca majsterkou sveta. Syn má
medailové ocenenia z dorasteneckých majstrovstiev. Zdá
sa, že obe deti podedili talent
po otcovi. Ako však Mikuláš
priznal, deti sú po mame.
„Manželka hrala kolky oveľa
skôr ako ja. Sme však typická
kolkárska rodina,“ poznamenáva. Pre neho sú kolky relax, záľuba
i uspokojenie, že niečo dokáže. Zaujímalo nás, čo robí dobrého kolkára. „Nie
je to o sile. Hlavná je rozvaha a sústrede­
nie. Dá sa to prirovnať k streľbe. Dôležité
je však i dobré myslenie,“ dodáva.
Dana Klubertová
Dávid Klubert
www.cessi.sk
13
zaujímavosti
zázrak
z tvrdej
pšenice
Štatistika uvádza, že priemerný Slovák ročne skonzumuje päť kíl cestovín. Zo širokej ponuky rôznych
druhov cestovín si môžeme vybrať
aj podľa toho, či máme chuť na vaječné alebo bezvaječné cestoviny.
Pravdou je, že zdravšie sú bezvaječné cestoviny. Zasýtia na dlhšiu
dobu. Takouto zdravšou alternatívou sú i semolinové cestoviny. Slováci buď o nich ešte nepočuli alebo
sa len o ne menej zaujímajú.
CESSI - zlaté semolinové
bezvaječné cestoviny
Sú vyrobené zo špeciálnej cestovinárskej múky tzv. semoliny z tvrdej
pšenice. Múka pochádza z vlastného
mlyna. Vďaka prísnej kontrole kvality
vstupnej suroviny vieme zabezpečiť
špičkovú kvalitu našich cestovín, ktoré sa nerozvárajú, nelepia a dokonale
držia svoj tvar.
Prečo ich
konzumovať?
• Znižuje vysoký krvný tlak;
• napomáha predchádzať vzniku
cukrovky (vďaka vláknine);
• pôsobia preventívne proti rakovine (najmä hrubého čreva),
• upravujú hladinu cukru a cholesterolu v krvi;
• podporujú trávenie, čím zvyšujú
obranyschopnosť organizmu;
• organizmu dodáva energiu, pričom zvyšuje fyzickú výkonnosť;
• prirodzene upravuje hormonálnu
nerovnováhu;
• pozitívne ovplyvňuje činnosť srdcovo-cievneho systému;
• využívajú sa proti vzniku vývojových
ochorení (preto sa ich konzumácia
odporúča tehotným ženám);
• odvodňuje a pôsobí proti vzniku
dny.
Čo sú
semolinové
cestoviny?
Semolinové cestoviny patria k tým
najzdravším druhom cestovín. Je to
vďaka vysokému obsahu bielkovín a úplnej absencii cholesterolu. Obsahujú skutočné výživové
bohatstvo.
Sú zdrojom vitamínov B skupiny – vysoký podiel vitamínu B1,
B2, B3, B6 a B9. Práve komplex
týchto vitamínov je nevyhnutný
pre správne pracujúci nervový
systém, ale taktiež zvyšuje imunitu a podporuje zdravý metabolizmus. Nutrične hodnotné je
aj zastúpenie minerálnych látok
- predovšetkým horčíka a fosforu, ktorý zvyšuje účinnosť horčíka
ako jedného z najvšestrannejšieho
minerálu. V menšom množstve sa
v semolinových cestovinách nachádza aj železo, vápnik, draslík
či zinok.
14
december 2011
Semolina
trend
vo svete
Hoci semolina ako produkt tvrdej
pšenice je ľudstvu známy už od čias
starovekého Ríma, dodnes mnohí
uprednostňujú vaječné cestoviny
pred semolínovými. V USA sa semolínové cestoviny stali základom tzv.
Americkej redukčnej diéty, v afrických
štátoch je semolína hlavnou zložkou
typického pokrmu – kuskusu a v Indii
z nej pripravujú chutné sladké jedlá.
Rozmáhajúci trend semolinových
cestovín, ktorý zasiahol aj Švédsko,
Turecko či Rusko, sa šíri aj k nám.
krížovka
Veľa veľkých rožkov Cessi... (Pokračovanie v tajničke.)
Na smíke: Erik Turek
Výhercovia krížovky 1/2011
Mária Sendrejová, cestovináreň
Bdžoch Ľubomír, mlyn
Mária Ledecká, správa
Správne znenie: Jedzte chlieb a pečivo
z celozrnnej múky
Výhercom srdečne blahoželáme!
Znenie tajničky nám spolu s menom, názvom závodu a oddelenia odovzdajte
do konca leta a to do firemnej schránky
„CESSI MAGAZÍN“ s heslom na obálke „krížovka“. Mená troch výhercov uverejníme
v nasledujúcom CESSI magazíne. Výhercovia získajú vecné ceny.
„Chlebové kôročky
kto jedáva, ten
červené líčka dostáva.“
www.cessi.sk
15
relax
Životné jubileá
„60-tka“
august
október
Peter Petrisko
Jozef Balla
Michal Medvec
„50-tka“
júl
september
október
november
Bc. Dana Kukurová
Anna Dobrovičová
Mulík Vladimír
Terézia Novotná
Helena Širillová
2
1
0
2
Pf
Pracovné jubileá
„35-ka“
júl
august
október
Emil Jasečko
Vladimír Majerčák
Vladimír Choma
„30-tka“
júl
august
Ľudmila Jasečková
Ing. Zdenka Kolářová
Štefan Vrábeľ
Mária Bakošová
Peter Matiašovský
„25-ka“
júl
august
november
december
Dana Duračinská
Iveta Kočišová
Anna Širillová
Michal Guoth
Milan Krajňák
Ľubomír Bdžoch
Jozef Palušák
Mária Školníková
„20-ka“
september
október
december
Milan Haľamček
Milan Mingáč
Jozef Tomiskin
Peter Rousek
Erika Ondovová
Srdečne blahoželáme!
NEPREHLIADNITE!
Tešíme sa na ďalšie tipy, podnety a články o vašich záľubách a zručnostiach.
Tie môžete zasielať e-mailom
na [email protected]
alebo doručiť na Útvar obchodu a marketingu Marekovi Tremkovi
(tel: +421 908 906 008).
magazín
INFORMAČNÝ OBČASNÍK ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI MPC CESSI a. s.
Vydáva: MPC CESSI a. s. • Redakčná rada: Bc. Marek Tremko, Ing. Marek Sitko.
Výroba a grafická úprava: Progrup, s. r. o. • Foto: archív • Náklad: 450 ks
Download

Číslo 1/2011 - MPC CESSI as