Štvrtčan
Štvrtčan
1
Číslo 3
september
2 0 1 4
Štvrťročník pre obyvateľov Plaveckého Štvrtka • Číslo 3 • Ročník 8.
Pred voľbami
Vážení občania,
o niekoľko dní si budeme voliť našich zástupcov
do samosprávnych orgánov našej obce, a to starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Voľby
sú príležitosťou na to, aby sme zvážili, do akých
rúk vložíme našu dôveru, kto bude najbližšie roky
riadiť našu obec a kto bude za nás rozhodovať
o závažných veciach týkajúcich sa každého z nás.
Kandidáti sú dnes známi a teraz je našou úlohou vybrať si tých, ktorým najviac veríme. Chcel
by som oceniť ich odhodlanie a odvahu zobrať na
svoje plecia osud našej obce v najbližších štyroch
rokoch. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že
v súčasnej dobe sú na obce zo strany štátu prenášané veľké povinnosti cez rad zákonov a ich novelizácií.
Takmer v každom zákone sa objavuje množstvo zodpovednosti pre obce, ale bez finančného
zabezpečenia technických a personálnych zdrojov.
Implementácia týchto zmien si vyžaduje mnoho
Hodové slávnosti sa opäť
vydarili
Tohtoročné hodové slávnosti sa uskutočnili
v sobotu 16. augusta. Na príprave hodov sa začalo
pracovať ešte v jarnom období, kedy kultúrna
komisia pri obecnom zastupiteľstve zostavila kultúrny program. Snažili sme sa pripraviť ho tak, aby
si každý mohol prísť na svoje.
Vlastné hodové slávnosti sa začali už slávnostnou
svätou omšou, ktorej slávnostný charakter po
dohode s pánom farárom dali členovia Občianskeho združenia Štvrtčan a členovia dobrovoľného
hasičského zboru v našej obci. Deti a mladí ľudia
na čele so starostom obce sa predstavili v našich
štvrteckých krojoch. Pridali sa aj seniorky z klubu
Nezábudka, ktoré pripravili obetné dary, a, samozrejme, tradične nechýbali naši hasiči vo svojich
uniformách, ktorí sa
ujali aj úlohy vlajkonosičov. Nechýbal ani
spevácky zbor Glória
zo Zohoru, ktorý svojou interpretáciou
piesní počas omše zvýraznil jej slávnostnú
atmosféru. Veriacich
potešila prítomnosť
prof. Jozefa Krajčího,
ako aj d.p. Ivana
Ružičku, ktorí spolu
s naším pánom farárom Ondrejom Slávikom celebrovali svätú
omšu. Profesor Krajčí
krásnym a výstižným
príhovorom zhodnotil
súčasnú situáciu
v našej farnosti.
úsilia, vytrvalosti, neraz zvládať stresové situácie a schopnosť komunikovať s ľuďmi na
rôznych úrovniach. Okrem
toho je v súčasnom období
mimoriadne dôležité hľadať
zdroje na financovanie
potrieb obce, pripravovať
zmysluplné projekty
a v neposlednom rade vedieť
osloviť tých správnych ľudí,
či otvoriť tie správne dvere.
Určite sa budeme pred
rozhodnutím, komu dáme
hlas, zaujímať o jeho doterajšie pôsobenie v obci, ako sa
prejavoval v komunálnej politike, ako je vnímaný verejnosťou, aký má charakter a osobnostné predpoklady pre vykonávanie verejnej funkcie. Budeme posudzovať každého podľa toho, ako
vie vystupovať na verejnosti, ako vie komunikovať
s ľuďmi, ako je zorientovaný vo všetkých problémoch komunálnej politiky a v problémoch a potrePopoludňajší program bol situovaný do centra
našej obce a začal sa ako vždy krojovaným sprievodom. V ňom sa prezentovali okrem našich aj deti
z DFS Klnka a sprevádzala ho dychová hudba
Cyrilka z moravského Podivína. Na čele ako vždy
išli hasiči s vlajkami. Sprievod mal dve zastávky,
a to pred pohostinstvami podnikateľov Mariana
Nemca a Miroslava Lisého, kde účastníci dostali
hojné občerstvenie, za čo im patrí srdečná vďaka.
Program otvoril starosta obce Ing. Ivan Slezák
a potom ho nechal celý pod moderátorskou taktovkou herca Michala Jánoša. Na vynovenom
pódiu sa vo viac ako šesťhodinovom programe
vystriedali všetci účinkujúci. Začali naše folklórne
súbory Štvrtčánek a Štvrtčan, pokračoval DFS
Klnka a deti z DFS Lábjanek zo susednej obce Láb.
Milovníkov dychovej hudby potešil koncert DH
Cyrilka. Potom už folklór vystriedala všetkými očakávaná skupina Duo Yamaha s otcom a synom
Kotvanovcami, známymi zo Šlágr TV.
bách našej obce. A je toho
oveľa viac, podľa čoho sa
budeme rozhodovať pred tým,
než vložíme volebný lístok do
urny.
Verím, že v Plaveckom
Štvrtku sú múdri ľudia, ktorí
si všímajú všetko, čo sa v obci
deje, vedia si vyhodnotiť
svoje poznatky a informácie
a správne sa rozhodnúť. Prajem teda všetkým občanom,
ktorí prídu 15. novembra
k volebným urnám, aby urobili to najlepšie rozhodnutie
a zvolili toho najlepšieho starostu a najlepších poslancov.
Pozývam vás všetkých
k voľbám, je dôležité, aby nás
prišlo čo najviac, aby mandáty zvolených funkcionárov mali čo najväčšiu váhu.
Ing. I va n S l e z á k
starosta obce
Neodmysliteľným účastníkom našich hodových
slávností je každoročne mladý tanečník Dominik
Sipos. Nebolo tomu inak ani tento rok, len s tým
rozdielom, že sa predstavil s novou partnerkou. Ich
predvedenie spoločenských tancov sa divákom ako
vždy páčilo, čo dali najavo búrlivým potleskom.
Skôr narodeným bol určený koncert známej
hudobnej skupiny AC+ z Malaciek. Záver osláv bol
príležitosťou pre našich rómskych spoluobčanov,
ktorí pobavili prítomných koncertom novozaloženej hudobnej skupiny Terne Čáve.
Návštevníci odchádzali podvečer spokojní po príjemne strávenom popoludní za prítomnosti priateľov a hostí, ako aj našich rodákov, ktorí žijú mimo
našej obce a prichádzajú každoročne na hody
navštíviť svojich príbuzných. Veď hody boli vždy
príležitosťou na takéto stretnutia, ako aj na návštevu našej obce, plnej dobrých a veselých ľudí.
Nakoniec vydržalo aj počasie, i keď miestami slabý
dážď sa snažil narušiť sviatočnú pohodu.
Hlboké uznanie patrí všetkým občanom, ktorí sa
pričinili o bezchybnú prípravu a priebeh hodov,
najmä pracovníkom obecného úradu, členom OZ
Štvrtčan, dobrovoľným
hasičom a členom kultúrnej komisie. Na záver
treba ešte poďakovať sponzorom – spoločnostiam
Nafta, a. s., prostredníctvom Nadácie SPP a Esko,
spol. s r. o., keďže bez ich
finančnej a inej podpory
by sa takéto podujatie
mohlo len ťažko uskutočniť.
Ing. I va n S l e z á k
starosta obce
2
Štvrtčan
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku rokovalo dňa 19. júna 2014
Z uznesení vyberáme:
• OZ schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za r. 2013 bez
výhrad. Prebytok v hospodárení v sume 49 912,29 € bol použitý na tvorbu
rezervného fondu.
• OZ schválilo zvýšenie platu starostu o 50 % v zmysle § 4 ods.2 zákona č.
253/1994 v znení neskorších predpisov.
• OZ schválilo investičný zámer výstavby bytových domov na základe
ponuky fy ARTICEL SK, s.r.o.
• OZ schválilo odpredaj pozemkov pre občanov Milana Lachkoviča
a Ľudmily Lachkovičovej, Dane Chalúpkovej a Ing. Lýdii Zajíčkovej.
• OZ schválilo začatie procesu zmien a doplnkov územného plánu obce.
• OZ schválilo zvýšenie platu hlavnej kontrolórky o 15 %.
Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom Štvrtku rokovalo dňa 28. augusta 2014
Z uznesení vyberáme:
• OZ schválilo zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.2/2014.
• OZ schválilo podmienky pre volebnú kampaň do orgánov samosprávy obcí
pre voľby dňa 15.11.2014.
Kandidáti pre voľby starostu obce
1.Katarína Adamovičová, 39 r., účtovník/mzdár, Plavecký Štvrtok 177,
nezávislý kandidát.
2.Radoslav Benkovič, 38r., podnikateľ, Plavecký Štvrtok 87, nezávislý
kandidát.
3.Michal Klubník, Ing., 27 r., stavebný technik, Plavecký Štvrtok 116,
nezávislý kandidát.
4.Peter Profota, 58 r., živnostník, Plavecký Štvrtok 148, nezávislý kandidát.
5.Ivan Slezák, Ing., 66 r., strojný inžinier, Plavecký Štvrtok 134, SMERsociálna demokracia.
Kandidáti pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva
1.Adamovičová Katarína, 39 r., účtovník/mzdár, Plavecký Štvrtok 177,
nezávislý kandidát.
2.Benkovič Radoslav, 38 r., živnostník, Plavecký Štvrtok 87, nezávislý
kandidát.
3.Emília Czagaňová, Mgr., 60 r., učiteľka, Plavecký Štvrtok 579, SMERsociálna demokracia.
4.Radoslav Dynka, Ing., 28 r., stavebný technik, Plavecký Štvrtok 118,
nezávislý kandidát.
5.Michal Chmela, 31 r., robotník, Plavecký Štvrtok 361, HLAS –
Demokratická aliancia Slovenska.
6.Michal Klubník, Ing., 27 r., stavebný technik, Plavecký Štvrtok 116,
nezávislý kandidát.
7.František Lipár, 69 r., technik, Plavecký Štvrtok 554, SMER- sociálna
demokracia.
8.Miroslav Lisý, 63 r., dôchodca, Plavecký Štvrtok 339, Hnutie za
demokraciu.
9.Monika Nerádová, Mgr., 31 r., učiteľka, Plavecký Štvrtok 697, Hnutie
za demokraciu.
10.Zuzana Ondriašová, Mgr., 40 r., ekonomická Office managerka, Plavecký Štvrtok 247, nezávislý kandidát.
11.Pavel Oravec, 53 r., živnostník, Plavecký Štvrtok 131, nezávislý kandidát.
12.Marian Sirota, 42 r., vedúci údržby a mechanizácie ŽV, Plavecký Štvrtok 357, nezávislý kandidát.
13.Jaroslav Sochor, 60 r., mechanik -údržbár, Plavecký Štvrtok 9, SMER
– sociálna demokracia.
14.Martin Zajíček, Ing., 30 r., stavebný inžinier, Plavecký Štvrtok 27,
HLAS – Demokratická aliancia Slovenska.
15.Soňa Zajíčková, Ing., 26 r., účtovníčka, Plavecký Štvrtok 119, HLAS
– Demokratická aliancia Slovenska.
• OZ schválilo vstup obce do Občianskeho združenia Dolné Záhorie.
Uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva sú uverejnené na webovej
stránke obce www.obecplaveckystvrtok.sk (EMa)
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Dňa 15. 11. 2014 sa konajú voľby do orgánov samosprávy obcí, v ktorých
budeme voliť starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Kandidáti na starostu a poslancov OZ mali termín na odovzdanie kandidátnych listín 21.9.2014 do 24,00 h. Zapisovateľka miestnej volebnej komisie
p. Sofková, prijala päť kandidátnych listín na starostu obce a desať kandidátnych listín na poslancov OZ . Kandidátne listiny predložili tri politické strany
a osem nezávislých kandidátov. Miestna volebná komisia v zložení: p. Ing.
Pavol Ruža – predseda komisie, p. Marián Nemec – podpredseda komisie,
a členovia komisie: p. Pavol Čech, p. Mária Ort-Šnepová a p. Daniela Švajdlenková, na svojom prvom zasadnutí dňa 25.9.2014, zaregistrovala všetky
predložené kandidátne listiny. Zoznam zaregistrovaných kandidátov si
môžete pozrieť na konci článku.
Plavecký Štvrtok tvorí pre voľby do orgánov samosprávy obcí jeden volebný
obvod, v ktorom budeme voliť 9 poslancov. Tak, ako pri všetkých doterajších
voľbách sú v obci zriadené dva volebné okrsky. Okrsok č. 1 je vo vestibule
obradnej siene a volia v ňom občania od čísla 0 po 403. Okrsok číslo 2 je v zasadacej miestnosti obecného úradu a volia v ňom občania bývajúci od č. 403 vyššie. Začiatok volieb je ráno o 7,00 h a ukončenie o 20,00 h. Do 21.10.2014 bude
všetkým voličom doručené oznámenie o mieste a čase konania volieb, ako aj
poučenie pre voliča. Občania, ktorým nebude doručené toto oznámenie, môžu
prísť skontrolovať na obecný úrad, či sú zapísaní v zozname voličov, prípadne sa
do zoznamu doplnia. Voličom v týchto voľbách je každý obyvateľ obce, ktorý je
prihlásený v obci na trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšil vek 18 rokov.
Občania, ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov prísť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky. O túto
formu voľby môžu občania požiadať aj telefonicky ešte pred voľbami na čísle
034/7793132.
Štvrtčan
3
Minúta po minúte
Tak ako veľa ľudí na Slovensku, aj ja pomerne často sledujem dianie vo svete
okrem televíznych správ aj cez internetovú stránku denníka Sme. Obyčajne ak
sa doma alebo v zahraničí deje niečo mimoriadne, objavuje sa na webe Sme.sk
rubrika Minúta po minúte. Pozoruje sa v nej aktuálna situácia práve prebiehajúceho problému alebo významnej udalosti.
Aj keď sledujem dianie vo svete rád a úprimne sa teším z toho, že dnes
máme prístup k mnohým informáciám, predsa len, nie vždy mi spoznané
udalosti prinesú do srdca radosť a pokoj. Tých niekoľko svetlých správ obyčajne začiernia vojnové konflikty, tragédie, nespravodlivosti, politické hry
a honba za senzáciami. Keď sa k tomu pridajú osobné zápasy a prežívania, je
udivujúce, ako rýchlo sa z mojej duše dokáže vytratiť pokoj a radosť.
Keď svätý apoštol Pavol poslal okolo roku 60 list kresťanskému spoločenstvu do Filíp v Macedónsku, povzbudil ich: „Ustavične sa radujte v Pánovi!
Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko.“ (Flp 4,4-5) Táto jeho výpoveď bola
umocnená situáciou, v ktorej sa nachádzal. List plný optimizmu totiž písal
z väzenia. Svoje obľúbené spoločenstvo veriacich, ktoré založil ako prvé na
európskej pôde, vyzýva: „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží
pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle
v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4,6-7) Predpokladám, že duchovný otec tohto spoločenstva nepovzbudzoval svoje deti k radosti a pokoju náhodne a bezúčelovo.
Určite aj oni prežívali svoje mnohé osobné ťažkosti aj spoločenské napätia
a tragédie.
Minútu po minúte sledoval minulý rok denník Sme nielen rezignáciu
mimoriadne múdreho pápeža Benedikta XVI., ale aj voľbu toho Nového.
Nového som v tomto prípade napísal veľkým písmenom zámerne, pretože
pápež František sa k nám prihovára novým spôsobom. Vo svojom apoštol-
skom liste Radosť evanjelia nás zrozumiteľným jazykom, tak, ako svätý Pavol,
povzbudzuje k radosti a pokoju.
Píše v ňom: „Sú kresťania, ktorých život je ako pôst bez Veľkej noci. Uvedomujem si, že radosť nemožno žiť rovnakým spôsobom vo všetkých etapách
a okolnostiach života, pretože tieto okolnosti niekedy bývajú veľmi zložité.
Radosť sa prispôsobuje a premieňa, ale vždy zostáva prítomná – aspoň ako
lúč svetla, ktorý sa rodí z vnútornej istoty, že sme nekonečne nadovšetko
milovaní. Chápem, že ľudia sú náchylní na smútok pre veľké ťažkosti, ktorým
musia čeliť, ale kúsok po kúsku musíme dať priestor radosti z viery – ako
skrytej, ale istej dôvere aj uprostred najhorších trápení.“ (EG 6)
Minútu po minúte, kúsok po kúsku zápasíme v realite života. Našli by sme
veľa sťažností a výhovoriek, prečo nemáme dôvod k prežívaniu radosti.
Napriek tomu ju každý z nás vytrvalo hľadá. Tisícimi spôsobmi dobývame
radosť a toľko isto ráz bývame sklamaní, že ju nenachádzame natrvalo, alebo
nachádzame len čiastočne. Kniha Žalmov dáva odpoveď na toto naše životné
snaženie: „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ (Ž 37,4)
Svätý otec rozširuje túto radu žalmistu, keď píše: „Pozývam každého kresťana, nech už sa nachádza na akomkoľvek mieste a v akejkoľvek situácii, na
nové osobné stretnutie s Ježišom Kristom, alebo aspoň ochotne nechať sa
stretnúť; na každodenné, neprestajné hľadanie Krista. Niet dôvodu na to, aby
si niekto myslel, že takéto stretnutie nie je preňho, pretože nikto nie je vylúčený z radosti, ktorú daruje Pán. Toho, kto je ochotný riskovať, Pán nesklame,
a keď niekto čo len malým krôčikom vykročí ku Kristovi, zistí, že on ho už
očakával s otvoreným náručím.“ (EG 3)
Aj ja pozývam všetkých, ktorým sa dostal do rúk aktuálny Štvrtčan, aby
sme sa minútu po minúte nenechali ovplyvňovať len dianím okolo nás. Ale
aby sme zariskovali a malými krokmi, kúsok po kúsku kráčali ku Kristovi
a zverili mu dianie v nás, svoj život. On je blízko, On nesklame.
Ondr e j S l ávik , farár
(ISO)
POĎAKOVANIE
Chceli by sme vyjadriť úprimné poďakovanie Dobrovoľnému hasičskému
zboru Plavecký Štvrtok, predovšetkým Michalovi a Andrejovi Klubníkovcom, za nezištnú pomoc pri odstraňovaní následkov silných prívalových
dažďov, ktoré v septembri zasiahli aj našu obec.
rodiny Švajdlenková a Petríková
Robert Haček oslávil 80 rokov ďalšou výstavou
Pri príležitosti svojej osemdesiatky
a v rámci hodových osláv v obci
inštaloval výstavu obrazov zo svojej
tvorby pre verejnosť náš rodák
Robert Haček. V sále Ekocentra
sme mohli vidieť jeho obrazy
z minulosti našej obce, z prírody jej
okolia a jeho obľúbeného Záhoria,
ako aj starej Bratislavy a iných častí
Slovenska. Touto výstavou pokračoval v tradícii viacerých výstav
z minulosti s cieľom prispieť k vyššej úrovni hodových osláv v našej
obci.
Robert Haček sa narodil 10. júla
1934 v Plaveckom Štvrtku. Po
vyštudovaní vyššej školy umeleckého priemyslu v roku 1955 pracoval ako grafik. Navrhol a realizoval
desiatky muzeálnych a mestských
expozícií v mnohých mestách Slovenska, ale aj v zahraničí. V polovici
90. rokov sa intenzívnejšie začal
venovať maliarskej tvorbe, predovšetkým zachytávaním záberov
z prírody v našej obci, Záhoria
Veľ ká kytica, 2003
i ďalších vzdialenejších regiónov
Slovenska na plátno. Na svojich
výstavách sa prezentuje aj obrazmi
z iných krajín, dokonca až z ďalekej
Kanady či Japonska.
Ďakujeme za jeho aktivity v našej
obci a do ďalších rokov mu prajeme
pevné zdravie a veľa tvorivých síl
v maliarskej tvorbe.
r e dakcia
4
S po l o č ensk á
kronika
NARODILI SA
v mesiacoch júl – august 2014
Matej Galbavý
Tomáš Danihel
Izmael Ján Olah
Martin Kujan
Timea Kevélyová
Martin Vajarský
Vanessa Singhoferová
Rút Bihariová
Rodičom a ich dieťaťu želáme veľa šťastia.
NAŠI JUBILANTI
v mesiacoch júl – september 2014
Viera Juricová
Mária Glivjaková
Eleonóra Brunovská
Anna Bartalská
Marta Ščepánová
František Jakubec
PaedDr. Leopoldína Trutzová
Ján Klíma
Ján Kadlíček
Amália Vítezová
Róbert Haček
Pavol Čech
Milan Štefek
Jozef Fila
Jubilantom srdečne blahoželáme a želáme
veľa zdravia, spokojnosti a pohody.
ZOSOBÁŠILI SA
v mesiacoch júl – september 2014
Lýdia Putíková a Adam Klamo
Lucia Morávková a Michal Ort-Krajčír
Na spoločnej ceste životom želáme veľa
lásky a porozumenia.
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
v mesiacoch júl – august 2014
Albína Caunerová
Jozef Hedbávny
Marián Vrablic
Miroslav Zedek
Anna Kovárová
Helena Filová
Pavol Dulák
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
(EMa)
Štvrtčan
Štvrtčan
5
Kto viedol ľud štvrtecký
V novembri tohto roka nás čakajú opäť komunálne voľby, v ktorých budeme voliť poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce. V tomto vydaní obecných novín vás chcem informovať, ktorí
naši občania boli na čele našej obce v minulosti. V tej dávnejšej pre informáciu a z tej nedávnej akoby
na pripomenutie, kto bol naším starostom, richtárom či predsedom miestneho národného výboru.
Mená starostov z dávnejšej minulosti uvádzam z podkladov Štátneho archívu v Modre, a to od
roku 1852, ďalej z obecných kroník. Chcem však upozorniť, že z obdobia od začiatku 20. storočia do
konca 30. rokov môžu byť niektoré údaje v zozname nesprávne alebo neúplné, pretože boli ťažko zistiteľné. Podľa štátneho archívu boli v dávnejšej minulosti v našej obci títo starostovia:
Funkčné obdobie
Imrich Petrovič
1852 – 1856
František Danihel
1856 – 1860
Ján Kadlíček
1860 – 1866
Imrich Petrovič
1866 – 1869
Michal Chmela
1869 – 1871
Jozef Chmela
1871 – 1872
Ján Novák
1872 – 1876
Pavel Ort
1876 – 1881
Imrich Danihel
1881 – 1886
Jozef Krajčír
1886 – 1889
Rudolf Thebery
1889 – 1906
Pavol Ort-Mertl
1906 – 1911
Ján Ščepán
1911 – 1916
Štefan Danihel
1916 – 1918
Andrej Danihel
1918 – 1919
Ján Rohaj necelý rok 1919
Martin Blažek
1919 – 1923
1923 – 1928
Andrej Danihel
1928 – 1938
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
Počas trvania Slovenského štátu boli zvolení do čela obce dvaja občania, a to:
Ján Ort
jún – október 1938
starosta
Michal Zajíček
október 1938 – apríl 1945
vládny komisár
Ján Ort po zvolení narukoval na vojenskú službu a keď sa vrátil, v obci bol už stanovený vládny komisár Michal Zajíček.
V období rokov 1852 až 1938 boli starostovia vo funkcii zvyčajne menej ako päť rokov, štyria jedno
päťročné volebné obdobie. Najdlhšie boli starostami Rudolf Thebery, Andrej Danihel a Martin Blažek.
Počet členov obecnej rady, obecného výboru či zastupiteľstva bol v týchto rokoch rôzny. Uvediem
len zopár príkladov. V roku 1919 (prvý výbor po vojne) existoval starosta, podstarosta, štyria prísažní
a desaťčlenný obecný výbor. Po ďalších voľbách boli zvolení starosta, podstarosta, pokladník, štyria
členovia obecnej rady a dvanásťčlenný obecný výbor. Od roku 1923 zastávali funkcie starosta, podstarosta, štyria členovia obecnej rady a jedenásťčlenný obecný výbor.
V tomto období boli do vedenia obce navrhovaní a volení členovia vtedajších politických strán,
napríklad Československá sociálna demokracia, Slovenská ľudová strana, Hlinkova slovenská ľudová
strana, republikáni a agrárnici.
Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945
nastali v celej spoločnosti viaceré podstatné
zmeny. Týkali sa oblasti riadenia, a to na všetkých
stupňoch. Orgány Komunistickej strany Slovenska ovládli všetky zodpovedné vedúce miesta
svojimi členmi. Tak aj v našej obci už veľmi
krátko po skončení vojny, dňa 30. mája 1945,
bol ustanovený akčný výbor na čele s predsedom Martinom Ivanišom. Onedlho v zmysle
skvalitnenia riadiacej práce bola ustanovená
Dočasná miestna správa komisie (DMSK).
V období rokov 1947 až 1948 boli
v tejto komisii vynútené ďalšie zmeny.
V júni roku 1948 bol do čela deväťčlennej
komisie zvolený Jozef Bartek. S odstupom času bola komisia potvrdená Povereníctvom vnútra v novom zložení.
Predsedom sa stal Ján Chmela, podpredsedom Jozef Brichta a členmi boli
František Havlík, Ján Bartek, Štefan
Zajíček, Damian Hoffer, Ján Jurica, Štefan
Foto: obec Plavecký Štvrtok, CBS fotomapy
Adamovič, Štefan Haramia, Cyril Cauner, Alojz Danihel a Jozef Klačka.
Od roku 1949 bol Ján Chmela premenovaný na predsedu miestneho
národného výboru.
Postupne boli do čela obce volení nasledovní občania:
Martin Ivaniš
1945 – 1946
predseda akčného výboru
Jozef Bartek
1946 – 1948
predseda DMSK
Ján Chmela
1948 – 1949
predseda DMSK, potom MNV
Jozef Chomucký
18.12.1949 – 1951 predseda MNV
Jozef Bartek
13.12.1951 – 1954 predseda MNV
Vojtech Sheer
16.05.1954 – 1955 predseda MNV
Štefan Trutz
1955 – 1957
predseda MNV
19.05.1957 – 1960 predseda MNV
Ferdinand Studenič 12.06.1960 – 1964 predseda MNV
Alfonz Munclinger 14.06.1964 – 1971 predseda MNV
26.11.1971 – 1976 predseda MNV
JUDr. Joachim Kovár 23.10.1976 – 1981 predseda MNV
František Filípek
06.06.1981 – 1986 predseda MNV
23.05.1986 – 1990 predseda MNV
Eduard Petrík
23.11.1990 – 1991 starosta obce
Ing. Margita Fischerová 1.2.1992 – 1994 zastupujúci starosta,
starosta
24.11.1994 – 1998 starosta
18.12.1998 – 2002 starosta
06.11.2002 – 2006 starosta
PhDr. Milan Paíček 02.12.2006 – 2008 starosta
Ing. Ivan Slezák
01.05.2008 – 22.11.2008 zastupujúci starosta
22.11.2008 – 2010
starosta
27.11.2010 – dodnes
starosta
Po zmenách v riadení štátu i obce v novembri 1989 boli ustanovené
štvorročné volebné obdobia pre komunálne voľby starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva. Tieto boli v našej obci dvakrát nútene narušené. Koncom roku 1990 náhle zomrel vtedajší starosta Eduard Petrík
a v doplňujúcich voľbách v novembri 1992 bola za starostku obce zvolená Ing. Margita Fischerová. V roku 2008, necelé dva roky po zvolení,
odstúpil z funkcie starostu obce zo zdravotných dôvodov PhDr. Milan
Paíček. V doplňujúcich voľbách 22. novembra 2008 bol za starostu zvolený Ing. Ivan Slezák.
Pokiaľ ide o počty poslancov volených do obecného zastupiteľstva,
v 70. a 80. rokoch ich bolo až 31. Títo sa vyberali z radov inteligencie,
robotníkov, zastúpené boli ženy, mladí občania, ale aj predstavitelia
národnostných menšín (v našom prípade Rómov). Potom sa počet
poslancov znížil na 18 a následne od roku 2002 až na súčasných
deväť.
V roku 1998 bolo do obecného zastupiteľstva zvolených 12 poslancov, v rokoch 2002, 2006 a 2010 po deväť poslancov, spolu ich teda
bolo 39.
Z nich boli v troch volebných obdobiach zvolení Ing. Štefánia Gazdová, Ing. Tibor Koleník a Stanislav Sofka. V dvoch volebných obdobiach boli zvolení Jana Klubníková a Ing. Pavol Ruža. V jednom volebnom období boli zvolení títo poslanci: Helena Belošičová, Radoslav
Benkovič, Mgr. Emília Czagaňová, Jaromíra Dankovičová, Milan Foltýn, Ing. Mária Gajdošová, Ing. Petronela Grelíková, Dušan Havlík,
Miloš Chmela, Augustín Chmela, Viera Juricová, Ing. Vladimír Jurkovič, Jozef Kleštinec, MUDr. Anna Koleníková, Mgr. Zlatica Kolesíková, PaedDr. Milada Kristínová, František Lipár, Jozef Mešťánek,
Branislav Novotný, PhDr. Milan Paíček, Ing. Miloš Sládeček, Ing. Ivan
Slezák, Mgr. František Vajarský, Ing. Ivan Valovič, Dagmar Vaškorová,
Mgr. art. Pavel Zajáček.
V rokoch 1998 aj 2002 bola za starostku obce zvolená Ing. Margita
Fischerová, v roku 2006 PhDr. Milan Paíček a v roku 2010 Ing. Ivan
Slezák.
Na záver tohto pohľadu do volieb v minulosti chcem vyjadriť nádej,
že občania, ktorí budú v novembrových voľbách zvolení za starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva, si budú svoje povinnosti plniť
čestne a zodpovedne, aby sa po skončení volebného obdobia mohli
s čistým svedomím pozrieť spoluobčanom do očí s vedomím, že pre
nich a pre našu obec urobili kus poctivej práce.
V O J TE C H Z A J Í Č E K
kronikár
6
Štvrtčan
Deň otvorených dverí na farme First Farms
Dňa 12. júna sme s deťmi z materskej školy navštívili farmu First Farms. Keďže sa tejto akcie zúčastnili všetky tri triedy a cesta je značne dlhá, prišiel
po nás autobus.
Pred farmou nás privítali jej pracovníci. Ujal sa
nás veľmi milý pán, ktorý nás sprevádzal počas
celého pobytu. Ako prvé deti uvideli mladé
teliatka, ktoré odpočívali. Každé teliatko bolo
vo vlastnej búdke, kde malo svoju nádobku,
z ktorej dostáva počas kŕmenia mlieko. Teliatka
sa tu zdržia len dva mesiace a potom putujú na
predaj do Talianska.
V ďalšej časti boli umiestnené mladé,
dospievajúce jalovičky, ktoré nás udiveným
pohľadom vítali. Po dospievajúcich plemenách nás svojím hlasným bučaním vítali
dospelé kravy, ktoré si nás zvedavo obzerali.
Veľmi na nás zapôsobila veľká dojáreň, kde
disciplinovane stáli dospelé kravy v kruhu
nazývanom kolotoč, kde im pracovníčka
umyla a dezinfikovala vemeno a nasadila na
dojacie struky dojací prístroj. Tento proces absolvujú kravy trikrát do dňa a priemerne za deň vydojí
jedna krava asi 50 litrov mlieka.
Nedalo nám nenazrieť do pre nás zaujímavej
časti – pôrodnice, kde odpočívali teľné kravy. Ďalej
sme sa dozvedeli všetko o správnej výžive, čo
vlastne kravy konzumujú i to, čo už mnohí zabudli
– že krava má štyri žalúdky.
Na voľnom priestranstve deti čakalo mnoho
veľkých traktorov, sejačiek a iných strojov, ktoré sú
Rozlúčka s predškolákmi
Je sobota, 21. júna 2014 – krásny slnečný deň na
krásnu príležitosť. Na tú sa práve chystali deti,
ktoré teraz opúšťajú materskú školu a v septembri
si po prvýkrát zasadnú do školskej lavice.
Slávnostná rozlúčka predškolákov sa uskutočnila
na obecnom úrade za účasti starostu obce Ing. Ivana
Slezáka. V dopoludňajších hodinách sa deti v sprievode svojich rodičov, starých rodičov a známych
postupne schádzali v sobášnej miestnosti. Vyobliekané, s dobrou náladou a kyticami kvetov sa pripravovali prevrátiť list svojej životnej etapy a krok za
krokom opustiť bezstarostný svet hier a zábav.
Za sprievodu skladby „Take it to the limit“ vkráčali do siene postupne všetci predškoláci. Učiteľka
Alena Haringová privítala hostí, pedagógov, rodičov a najmä deti. Odovzdala slovo učiteľke Dagmar
Gombárovej, ktorá vo svojom príhovore spomenula onen prvý deň, kedy deti po prvýkrát prešli
školskou bránou so slzami v očiach. Tie sa však
s pribúdajúcimi dňami a zážitkami osušili, keď deti
zistili, ako im je v materskej škole dobre. Učiteľka
sa lúčila s deťmi za všetkých pedagógov, kuchárku
a školníčku. Lúčila sa i za kamarátov, ktorých zanechávajú v škole. Pripomenula chvíle, keď učiteľky
nahrádzali deťom mamy, utierali slzy či boľavé
kolienko.
potrebné k práci na farme. Deti sa na chvíľu vžili
do role traktoristov, krútili volantom a bolo ťažké
ich dostať dolu. Už značne unavení a plní krásnych
nových zážitkov sme sa presunuli k stánkom
s chutnými zákuskami a malinovkami.
Štvrtčan
7
hody
Kolobežka rýchlo bežká...
... správne, bezpečne a hlavne podľa pravidiel
dopravnej výchovy, s ktorými nám pomohli policajti.
Nové kolobežky, dopravné značky, semafor
– obnovené dopravné ihrisko stále priťahuje záujem detí. O to viac, že celú dopravu riadili policajti. To bola hádam najzaujímavejšia časť celého
dopoludnia. Hoci samotné úlohy, či už vedomostné, alebo zručnostné, deti veľmi bavili, najviac sme dbali na ich bezpečnosť.
Takto sme sa snažili prakticky pripraviť deti
na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej
premávke a tiež pomocou reflexných viest uplatňovať zásadu „vidieť a byť videný“.
Keď červená zabliká, nepohnem sa z chodníka. Iba farba zelená, voľnú cestu znamená.
Tieto slová zneli zo šťastných detských tvárí.
Ďakujeme.
uči t e ľ k y m š
Aby toho nebolo málo, každé dieťa dostalo balíček so sladkosťami. Ešte pred odchodom do škôlky
sme boli pozvaní na jazdu na poníkoch. Postupne
sa vystriedali všetky deti. K dispozícii sme mali aj
dva veľké koníky.
Sme veľmi radi, že sme sa zúčastnili tejto akcie
a pomocou zážitkového učenia si deti priamo
z farmy odniesli veľa nových vedomostí a zážitkov.
L e nka K ar m an o vá
učiteľka materskej školy
Po príhovore sa pristúpilo k slávnostnému odovzdávaniu zelených stužiek a pamätného listu.
Triedne učiteľky pripli deťom stužku s vyšitým
menom a rokom ukončenia predprimárneho vzdelávania a odovzdali pamätný list.
Alena Haringová odovzdala slovo riaditeľke
materskej školy Mgr. Monike Masarovičovej.
V krátkej reči poďakovala rodičom a pedagógom za
úsilie vychovať svoje deti čo najlepšie a pripraviť
ich na život. Spoločným úsilím odovzdávame do
základných škôl opäť jednu šikovnú triedu. Správne
vykročenie na novej ceste, usilovnosť a pracovitosť
zaželal deťom aj starosta. Prizval ich k slávnostnému zápisu do pamätnej knihy a kroniky obce.
Deti, ktoré už vedia písať, sa zapísali do pamätného
zápisu.
Po oficiálnej časti sa deti predstavili krátkym
programom s básňami a piesňami, ktoré vyjadrujú
čas hier a zábav.
Za tónov piesne „Take it easy“ deti s poklonou
opúšťali obradnú sieň a v sprievode rodičov sa presunuli do reštaurácie na malé pohostenie. Po slávnostnom prípitku sa s chuťou pustili do pizze
a zmrzlinových pohárov. Srdečná pohoda a vrava
boli umocnené darčekmi v podobe pohára s podobizňou každého dieťaťa, ktoré darovali deťom rodičia Brennerovci.
Dúfame, že táto pekná slávnosť sa vryje do
pamäti našich detí a zelená stužka im bude
navždy pripomínať bezstarostné detstvo, čas hier
a zábav.
My však vieme, že všetko sa mení,
nezostane všetko navždy tak.
Lebo raz ráno v jeseni, všetko sa zasa premení,
keď tieto deti v školskej predsieni
stanú si ako žiačka, a či žiak.
D . G o m b á r o vá , A . H aring o vá
triedne učiteľky
Rozlúčka s letom
Či sa nám to páči, a či nie, leto je neodmysliteľne
za nami. Slnko vystiera svoje jemné lúče pomedzi oblaky a nechce sa vzdať svojej sily. Chvíle
letnej pohody, prázdnin a dovoleniek pripomínajú len fotografie v rámikoch a kamerové zábery. Tie nám jasne hovoria, že s letom sa treba
rozlúčiť. Posledné opekačky, stretnutia a družné
rozhovory s priateľmi či letné športy zostávajú
akousi bodkou za ukončenou sezónou.
I v našej materskej škole sa už tradične lúčime s letom stretnutím rodičov pri poslednej opekačke. Tá je spojená s vyrezávaním a zdobením
tekvíc najrozmanitejšieho tvaru a výmyslu. Keďže
nám počasie tento rok neprialo a ukázalo svoju
neprívetivú tvár, zišli sa rodičia so svojimi deťmi
v školskej jedálni.
Piatkový, hoci daždivý deň však nič nepokazil
na tvorivosti a nálade. Nadšenie a fantázia veru
nikomu nechýbali. Pod šikovnými rukami
o chvíľu vyrastali šašovia, Číňania, strašidlá,
a dokonca aj autobus. Hotové postavičky si mohli
všetci poobzerať a vyfotografovať. Potom sme ich
spoločne vyniesli na školský dvor a zaspievali im.
Po zaslúženej práci prišla na rad sladká odmena
nielen pre deti, ale aj pre dospelých.
Ani by sme nepostrehli, ako ten čas beží, ale
chlad a zmrákanie nám pripomenuli, že je čas
rozlúčiť sa. Krásny a pohodový deň nám však
budú pripomínať naši tekvicoví kamaráti – pokiaľ im to príroda a jej zákony dovolia.
D ag m ar G o m b á r o vá
učiteľka materskej školy
Hody 2014
Hodový sprievod s dychovou hudbou Cyrilka
FS Štvrtčan
Dominik Sipos s partnerkou
Čo nové v škole
Problém verzus tajomstvo
Problém. Oni boli, či stále sú problém. Žiaci Základnej školy v Plaveckom Štvrtku, ktorú navštevujú väčšinou Rómovia, sú jednoducho problém.
A problém treba predsa riešiť. Pľujú, nadávajú,
správajú sa neslušne, sú nevychovaní, drzí, bijú
sa, sú hluční... Je ťažké s nimi žiť, lebo sú problém. Poďme tento problém riešiť. Príde nové
vedenie, je tam dobrý pedagogický zbor, nové
občianske združenia. Problém by sa mal najlepšie
vyriešiť tak, že sa odstráni.
Čo ak nie je „problém“ to správne pomenovanie? Čo ak sa základná škola rozhodla tento rok
pozerať na danú situáciu inak? Ako na žiakov
Základnej školy v Plaveckom Štvrtku, ktorí nie sú
„problém“, ale „tajomstvo“.
Ale ak sa problém rieši tak, že sa odstraňuje,
čo sa robí s tajomstvom? Tajomstvo sa objavuje.
Pre tajomstvo sa nadchýna. Pre tajomstvo ste
ochotní dať sto percent zo seba, aby ste ho pocho-
pili, a tak mohli uchopiť všetku krásu a potenciál,
čo v sebe ukrýva. Zoči-voči tajomstvu sa možno
cítite malí a uvedomujete si, že to bude ťažké, ale
ste ochotní bojovať, lebo viete, že to má význam.
A tak sa tento rok rozhodla Základná škola v Plaveckom Štvrtku objavovať tajomstvo. Ako?
Tak, že podnecuje žiakov k tomu, čo ich baví,
k tomu, v čom sa dokážu sebarealizovať a prispôsobujú im k tomu podmienky. Nadchýna sa tak,
že bojuje za svojich žiakov aj pred ľuďmi, ktorí zo
zlých skúseností už túto nádej nemajú. Rieši krízové situácie tým, že skúma, kde je zárodok
nedostatku.
Zaujíma sa o svojich žiakov napríklad tak, že
sa riaditeľka spolu s učiteľmi a žiakmi vyberie
priamo k žiakom domov, aby zistili dôvod nízkej
dochádzky. Spoločne si pomáhajú a motivujú sa
so žiakmi k lepšiemu správaniu, výletmi a pozitívnymi motiváciami. Ukazujú si možnosti, bez
ktorých si žiak nevie predstaviť, že existuje aj
niečo iné ako to, čo doteraz zažil. Poznávajú ich
potenciál prostredníctvom realizácie predstavení,
vedených aj profesionálmi, aby ho využili tam,
kde vie byť najviac užitočný. Veria im a učia ich,
že môžu dokázať viac, ak sa pre to rozhodnú
a budú na tom tvrdo pracovať.
Škola otvára svoje priestory aj pre všetky deti
z obce. A preto od 15. októbra bude krúžková
činnosť v poobedňajších hodinách vyhradená pre
deti a mládež z Plaveckého Štvrtka. Zoznam aktivít bude vyvesený na webovej stránke obce.
Nie sú problém, sú tajomstvo. Je to ťažká,
dobrodružná, možno až bláznivá cesta za objavovaním, ale na konci tejto cesty je ešte neobjavená
krása, ktorá sa skrýva v každom dieťati.
A.M.
učiteľka Základnej školy Plavecký Štvrtok
8
Štvrtčan
Quo vadis, obec naša?
Populárnu otázku z antických dejín „quo vadis“ som si dovolil požičať ako
nadpis ku krátkej úvahe pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami.
Slovenský preklad z dejín známej populárnej otázky „quo vadis“ je „kam
kráčaš“, modifikovane by sa to dalo interpretovať a vyjadriť aj ako „ktorým
smerom ideš, chceš ísť, akú cestu máš pred sebou, čo je tvojím cieľom“
a podobne. Takto uvažovať pred voľbami je legitímne, ba čo viac, malo by byť
povinnosťou každého občana našej obce, ktorému nie je jedno, ako sa bude
život v našej obci ďalej do budúcna vyvíjať.
Samozrejme, tieto úvahy sú podmienené aj zamyslením sa nad tým, čo sa
udialo v našej obci doteraz. Som, sme spokojní s tým, čo sa pre skvalitnenie
života v obci uskutočnilo? Čakali sme toho viac? Splnilo sa to, v čo sme dúfali?
A tak ďalej.
Konečne je v obci adekvátne osvetlenie. Odbočka z hlavnej cesty na Plavecký Štvrtok je označená a osvetlená, takže kto hľadá našu obec, neprefrčí
okolo nej a neskončí v Malackách, ako sa to stávalo nielen náhodným návštevníkom, ale aj tým, čo tu už roky bývajú. Centrum obce je vynovené, upravené.
Moji častí návštevníci z cudziny, ktorí tu boli pred rokmi a teraz ma po
rokoch prišli znova navštíviť, sú príjemne prekvapení.
Veľa sa toho v dedine zmenilo k dobrému. Deti sa môžu na ihriskách
vyšantiť. Autobusové zastávky sú pekné, upravené, zodpovedajúce svojmu
účelu. Zberný dvor odpadu funguje. Kultúrne podujatia v obci sú zaujímavé
nielen organizačne, ale aj obsahom a kvalitné vďaka amatérskym či profesionálnym umelcom, ktorým spôsobuje potešenie urobiť radosť občanom
a účastníkom týchto podujatí.
Nuž, dalo by sa toho vymenovať ešte viac, čo bolo, čo sa zmenilo, čo spravilo našu obec krajšou a úhľadnejšou. Nechcem však, aby vznikol dojem agitácie pre niekoho, len pre určitú skupinu občanov, ktorí sa doteraz angažovali.
Skôr je to úmysel motivovať občanov zamyslieť sa nielen nad tým, čo bolo, ale
aj nad tým, čo ešte môže byť, čo bude.
Zmyslom volieb je, aby sa aj občania svojím hlasom vyjadrili, pomohli
k prosperite, k spokojnosti v obci, v ktorej žijú, aby sami boli aktívni. A keď sa
ich niekto 15. novembra opýta „quo vadis“, teda kam ideš, aby mohli s úsmevom odpovedať: No predsa voliť.
Mravenec 2014 splnil
očakávania organizátorov
Tohtoročný detský folklórny festival Mravenec sa
konal po prvýkrát v sobotu 6. septembra priamo
v obci Plavecký Štvrtok a ukázalo sa, že to bolo
správne rozhodnutie. Prvých päť ročníkov sa totiž
konalo v amfiteátri na Kamennom Mlyne, kde sa
mali najmä starší občania obce problém dostať,
a byť tak účastní tohto vynikajúceho podujatia.
Organizátori z Občianskeho združenia Štvrtčan sa
preto rozhodli priniesť kultúru k občanom priamo
do centra obce.
Toto rozhodnutie podporila aj skutočnosť, že
v Plaveckom Štvrtku sa v posledných rokoch
Dr. Phil., Lic. Theol. I va n L e hotsk ý
DFS Štvrtčánek
Dialóg
Mal som šťastie poznať vzácnych ľudí, ktorí sa v živote osvedčili a ktorých
nadšenie vyžarovalo ďaleko do budúcnosti. Nielen svojou prácou, dielom, ale
aj charakterom, nielen vzdelaním, ale aj srdcom. Mnoho takých som spoznal
pred rokmi, takých spoznávam aj v súčasnosti.
Presvedčil som sa o tom, že o mnohých veciach treba hovoriť, vysvetľovať
ich, aktualizovať, áno aj opakovať, pretože ľudia si kladú náročné, rovnaké
alebo veľmi podobné otázky.
Prirodzene, dialóg s ľuďmi má svoj zmysel, lebo sa hovorí o veciach spoločenských, o veciach týkajúcich sa každého z nás a všetkých.
V tom je zaiste aj ich sila vzhľadom k dnešku. Keby sme mali určiť charakter týchto úvah a rozhovorov, so zreteľom na prichádzajúce komunálne voľby,
ktoré majú pre mnohých neobyčajne veľký význam, no pre niektorých neznamenajú nič, ba pre niekoľkých ich ani nezaregistrujú, no aj tak, pre väčšinu sú
plodné a podnecujúce, sú zdrojom zveľaďovania našej obce a jej vzostupu.
Pokiaľ ide o moje vlastné skúsenosti, môžem uviesť tu teraz jednu –
jedinú, ktorá mi prichádza na myseľ. S neutíchajúcim záujmom sledujem premenu centra našej obce, významný zástoj Plaveckého Štvrtka na celom
Záhorí. Práve preto sa ma zmocnilo isté potešenie, keď som sa dozvedel, že
v najbližšom čase sa uskutoční úprava prostredia pri železničnej stanici, formuluje a aktualizuje sa výstavba bytov, domu dôchodcov i ďalšie snahy
v oblasti kultúry a umenia na skvalitnenie medziľudských vzťahov.
A v súčasnosti konštatujeme vcelku vyššiu úroveň materiálneho života než
kedysi, často sa stretávame aj s prípadmi úsilia iba o hmotný blahobyt. Ľudia
majú nesporne širší praktický i politický rozhľad aj väčšie vzdelanie. Ich spoločnou črtou musí byť uvažovanie o vzájomnom prelínaní minulosti a prítomnosti Plaveckého Štvrtka, ako aj spoločné objasňovanie si, prečo zmyslom
života je to najlepšie, čo vyviera z hlbín života našej obce a čo má perspektívny význam. Súčasnosť tak rôznorodá kladie veľa nástojčivých otázok. Čo
môže byť zaujímavejšie, ale aj potrebnejšie, než hľadať na ne odpovede?
I VA N S C H U R M A N N
Štvrtčan
vytvorili vhodné podmienky na organizovanie
takýchto regionálnych podujatí. Lokalita v centre
obce s trvalým pódiom na asfaltovej ploche pred
obchodným centrom Jednota, v blízkosti ktorej sa
nachádza detský park, kultúrny dom, Ekocentrum
i reštaurácia, je priam predurčená na logistické
zvládnutie celodenného kultúrneho programu
s veľkým počtom účinkujúcich, ako aj väčšieho
počtu návštevníkov.
Na tohtoročnom festivale sa zúčastnilo celkom
deväť folklórnych súborov z rôznych regiónov Slovenska a Česka. Viac ako 300 účastníkov predviedlo svoje folklórne tance, zvyky a piesne
a odprezentovalo krásu ľudových krojov. Veľmi
pôsobivý nástup všetkých súborov očaril prítomných divákov svojou masovosťou, farebnosťou
a pestrosťou krojov,
ako aj radosťou
a spontánnosťou detských tanečníkov.
Potom už nasledovala päťhodinová
nepretržitá ukážka
ľudového umenia detí
z Plaveckého Štvrtka
(DFS Štvrtčánek), Bratislavy (DFS Dolina),
Modry (DFS Magdalénka), Dubnice nad
Váhom (DFS Kolíska),
Bratislavy – Dúbravky
(DFS Klnka), Hodonína (DFS Polajenka)
a Šakvíc (DFS Hanýsek), ako aj súbor
dospelých z Plavec-
9
kého Štvrtka (FS Štvrtčan). O záver celého
programu sa postaral FS Karpaty z Bratislavy.
Moderovanie podujatia veľmi dobre zvládla
Michaela Adamovičová a réžiu mala na starosti
Ingrid Saňková.
Je treba taktiež vysoko oceniť členov OZ Štvrtčan a pracovníkov obecného úradu Plavecký Štvrtok za celoročnú prípravu a bezchybnú organizáciu
festivalu. Samozrejme, nemožno opomenúť sponzorov podujatia – spoločnosť Nafta, a. s., prostredníctvom Nadácie SPP a Malokarpatské osvetové
stredisko v Modre, keďže bez ich významnej finan­
čnej podpory by ho nebolo možné zorganizovať.
Na záver je potrebné konštatovať, že návštevníci odchádzali podvečer nadmieru spokojní,
spontánne vyzdvihli úroveň a kvalitu festivalu, ako
aj prostredie, v ktorom sa konal. Organizátori prisľúbili, že budúci siedmy ročník Mravenca bude
opäť na tomto mieste a vynasnažia sa, aby bol ešte
úspešnejší ako tento.
I n g . I va n S l e z á k
starosta obce
Dovidenia na 7. ročníku Mravenca
Okienko do
Nezábudky
Reakcie účastníkov festivalu:
Ako som písal
v minulom čísle
Štvrtčana, 30. júna
sme mali klubovú
schôdzu v rybárskej
chate na pieskovni.
Schôdza bola spojená
s guláš partiou. Pri
dobrom guláši
a nálade sme sa
rozišli v neskorých
večerných hodinách. Týmto chcem
poďakovať rybárom za zapožičanie
chaty.
V júni sme oslávili životné jubileum – 80 rokov Márie Klačkovej.
V mesiaci júl sme mali posedenie so
zástupcom firmy ORIN, ktorý nám
predstavil ich výrobky.
Na požiadanie starostu obce naše
členky upratovali v dome smútku.
Podieľali sme sa na príprave a prie-
Prvú septembrovú sobotu sa zúčastnil detský folklórny súbor Dolina
z Bratislavy 6. ročníka folklórneho festivalu Mravenec v Plaveckom
Štvrtku. Tradíciu festivalu založilo Občianske združenie Štvrtčan. Vďaka
iniciatíve organizátorov ožili v obci ľudové tradície. Ľudové piesne a tance
nám pripomínajú naše korene a takéto milé stretnutia s folklórom pomáhajú k uchovávaniu a šíreniu nášho kultúrneho dedičstva. V príjemnom
prostredí a v priateľskej atmosfére sme strávili popoludnie s ľudovými
hudbami a temperamentnými tancami účinkujúcich folklórnych súborov
zo Slovenska aj susedného Česka. Milými tanečnými kreáciami nás potešili najmladší tanečníci, ale aj seniori sa zvŕtali na pódiu ako v mladosti.
Šikovné ruky členiek OZ napiekli vynikajúce pagáčiky a pripravili občerstvenie pre účinkujúcich.
Ďakujeme Občianskemu združeniu Štvrtčan za pozvanie na účinkovanie
v programe a prajeme veľa úspechov pri organizovaní 7. ročníka festivalu
Mravenec.
NAĎA ČERMÁKOVÁ, vedúca folklórneho súboru Dolina
Oživené folklórne tradície v Plaveckom Štvrtku
behu hodových slávností. Anička
Kocíková zorganizovala 20. augusta
vlakový zájazd na termálne kúpalisko
v Dunajskej Strede. Dňa 25. augusta
sme oslávili životné jubileum – 80
rokov Pavla Čecha.
Začiatkom septembra sa konal
Za soubor Polajenka z Hodonína děkujeme všem pořadatelům za pozvání
VI. ročník DF festivalu Mravenec,
na festival Mravenec. Jsme moc rádi, že jsme se mohli zůčastnit. Byla tam
pri ktorom sme sa podieľali na príperfektní organizace a krásný program. Moc děkujeme za pozvání a přeprave i samotnom priebehu. Boli
jeme hodně úspěchů do dalších ročníků. Ať to všem pořád tak krásně
sme nápomocní na príprave výstavy
zpívá a tancuje.
obrazov skupiny výtvarníkov GeneNIKOL KORDULOVÁ, za DFS Polajenka
sis z Holíča a pána Kopču z Plaveckého Štvrtka.
Dobrý den Vám přeji a děkujeme Vám za pozvání k Vám na festival. Moc
Dňa 12. septembra sme sa
se nám u Vás líbilo a nemáme k Vám žádné výhrady. Vydařil se krásný
zúčastnili zájazdu do Viedne, ktorý
den, s příjemnými lidmi, v pěkném prostředí a výbornými organizátory.
usporiadala obec. Okrem týchto
Všechno u Vás klapalo, pěkně jste se o nás postarali, společně jsme si se
akcií sa pravidelne stretávame každý
členy souboru povykládali, popili i zazpívali. Vystoupení ostatních soupondelok v Ekocentre. Od 1. októbra
borů bylo pěkné a festival se Vám vydařil. sa budeme stretávať každý pondelok
Jinak Vám ještě jednou děkuji za pěkné odpoledne a těším se zase někdy
a stredu o 15. hodine. a někde na shledanou.
Za Hanýsek Vám mnoho štěstí, úspěchů a radosti přeje IVANA
F ran t iš e k Lipá r
HOLÁSKOVÁ. Foto: autor
10
Štvrtčan
Štvrtčan
Boli na Vampíle „vampíri“?
Odkiaľ pochádzate? Z akého dôvodu ste sa rozhodli žiť v Plaveckom
Štvrtku?
Pochádzam z Chrenovca, dedinky pri Prievidzi, kde som prežila rané detstvo.
Neskôr som žila v Handlovej a v Prievidzi. Po ukončení štúdia v Košiciach
som odišla za prácou do Bratislavy, ako veľa iných absolventov, kde som získala prax v odbore. Ale veľkomestský život ma nenapĺňal, a tak som hľadala
malebnú dedinku na Záhorí, odkiaľ by bolo blízko do hlavného mesta kvôli
práci. Plavecký Štvrtok bol jednou z možností a sme radi, že sme si ho zvolili.
Do mesiaca som sa tu rozhodla podnikať a prácu v Bratislave som ukončila.
Z histórie známej lokality našej obce
Môj nebohý priateľ a bývalý spolužiak, s ktorým som chodil do jednej triedy
vo „štvrteckej základke“ a s ktorým sme boli dlhé roky i novinárski kolegovia
– „Jožka Cecil“ Kľačka, ma už dávnejšie nahováral, aby sme spolu napísali článok o histórii Vampílu. „Mjeuo by sa ňeco o tem našém Vampíli napísat, šak
už za chvílečku tu nebude nigdo, do by si na to šecko pamatovau a do by sa na
to šikeu lepší jak ty? Šaks tam vyrosteu a aj ked byus štvrt storočá paščikár, sas
tam nakonec vráciu a už tam zas dvacet rokú žiješ. Pjekňe si sedneme, dáme
si huteček a bude sa nám spomínat jedna radost.“
Napokon som mu to sľúbil, ale žiaľ, nestihli sme to... Jožko nás nešťastne
a nečakane opustil a náš spoločne plánovaný zámer pomaly zapadal prachom.
Zapadal, ale nezapadol. Prednedávnom ma totiž oslovila Eva Matlovičová
z tunajšieho obecného úradu a pripomenula mi sľub kamarátovi. Je mi jasné,
že s „Jóžinkem“ by sa mi spomínalo „lepší a veselejší“, ale čo už človek narobí.
Tak tu teda sedím na Vampíle, dávam si s ním symbolicky spomínaný „huteček“ a v hlave sa mi začína odvíjať film môjho detstva, a tak vlastne i vampílskeho príbehu.
Prvýkrát som o Vampíle (vtedy sa ešte nazýval Valchovňa) počul ako
deväťročný niekedy v roku 1955, keď môj otec, ktorý sa vrátil z komunistického žalára s poriadne rozbitou psychikou, tu v záhoráckych lesoch, bokom
od ľudí, našiel svoj azyl. Spoločne s Ernestom Kočišom, ktorý ešte pred komunistickým prevratom pôsobil v spolku, čo na mieste bývalého mlyna „U Petráša“ (to bol dlhé roky i viac-menej oficiálny názov tejto usadlosti) plánoval
spustiť výrobu smoly. To sa však podarilo až v polovici 50. rokov, a tak našej
lokalite prischol i názov „Na smolárni“.
Vtedy tu ešte nebolo prakticky nič. Bývala tu len naša rodina, rodina
Harantovcov, pani Zámečníková, rodina Merczovcov, Haramiovcov a vdova
po známom trnavskom vydavateľovi a údajne aj autorovi prvej slovenskej
detektívky G. A. Bežovi. Práve k nemu sa viaže smutný, no zaujímavý príbeh.
Keď ho komunisti po tzv. Víťaznom februári obrali o všetko a keď sa pokúšal vo svojej záhrade ukryť aspoň posledné zvyšky svojich cenností, ostražití
eštebácki súdruhovia ho, zrejme na základe udania, prichytili priamo pri čine.
Nikto dnes nevie, ako sa mu to podarilo, ale vraj na pár sekúnd využil ich
nepozornosť a na poschodí svojej vilky sa zastrelil. Ktovie, možno mu
„pomohli“ aj samotní ochrancovia socialistického vlastníctva – nik totiž nevedel, koľko mu toho vtedy vlastne zhabali.
Na dvore u Bežovcov stála kôlňa, veľká asi tri na štyri metre a vysoká do
troch metrov, až po strechu plná rovnakých debničiek. Podaktoré už nejakí
„nenechavci“ otvorili, a tak bolo vidieť, že je v nich olovená sadzba a „štočky“
na tlač obrázkov. Chudák pán Bežo tam mal uložené kompletné vydania všetkých dielov najúspešnejšej knihy svojho vydavateľstva „Zo života zvierat“ od
Alfreda E. Brehma. Dozaista dúfal, že komunistov čoskoro vezmú čerti, a tak
chcel mať nachystané niečo na opätovný štart svojej firmy. Za zmienku
možno stojí fakt, že dnes by už na to nijakú veľkú kôlňu nepotreboval – stačilo by mu necelé „dévédéčko“.
Na Vampíle, ktorému sa vtedy hovorilo „U Petráša“, zreštauroval môj otec
a jeho ľudia murované pece na suchú destiláciu dreva, tzv. „retorty“. Už ich
však nepoužívali na výrobu smoly, ale pod hlavičkou „Terpena“ na výrobu terpentínu, ktorý sa údajne dovtedy do Československa len dovážal. Potom však
nejaká múdra hlava v Bratislave rozhodla, že keďže ide o lokalitu vzdialenú od
bežných obydlí, bude ideálnym miestom na výrobu rybacej múčky, ktorá sa
mala využívať na výrobu krmív pre socialistickú živočíšnu produkciu. Na
Vampíl sa začali zvážať pokazené rybacie zásielky z celej republiky, a tak to tu
11
Ako sa vám v obci pracuje? Poznáte už miestnych obyvateľov?
Musím povedať, že som tu spokojná a pracuje sa mi dobre. Mnoho Štvrtčanov
už poznám a, samozrejme, aj ich zvieratká.
S čím sa na vás najčastejšie obracajú majitelia zvieratiek v Plaveckom
Štvrtku?
S bežnou prevenciou, ako sú vakcinácia, ošetrenie proti kliešťom, odčervenie,
ako aj so všetkým, čo si vyžaduje veterinárne ošetrenie. Najčastejšie sú to
kožné ochorenia, choroby uší, krívanie, ale aj onkologické choroby a hormonálne poruchy.
Najnovšia vampílska atrakcia – hotel Spark – si svojimi perfektnými interiérmi vrátane reštaurácie, sáun, fitnesu a krytého bazéna, krásne upraveným okolím a vynikajúcou ponukou jedál získal pravidelných klientov nielen zo Záhoria, ale jeho
dobré meno sa rozšírilo už i do susedného Rakúska a Maďarska. (Foto autor).
aj vyzeralo. Ľudia cestujúci vlakom, znalí pomerov, zatvárali okná hneď za
Malackami a otvárali ich až tesne pred Plaveckým Štvrtkom. Bol zázrak, že
sme my, prinútení žiť v tom strašidelnom smrade, nedostali choleru alebo
nejakého iného zrádnika. Našťastie sa čoskoro zistilo, že mäso zvierat kŕmených touto „úžasnosťou“ smrdí rovnako ako ich krmivo. Takto sa, chvalabohu,
pomerne skoro skončila jedna neslávna vampílska éra a rybacinu odvialo do
prepadliska dejín. Dúfam, že tam putovali aj autori celého projektu.
Potom môj otec, ktorý pred svojím zatknutím založil a viedol hydinársku
farmu na Tomkoch pri Borskom Svätom Jure, aj tu založil hydináreň, ktorá
viac-menej funguje až doteraz a k nej v súčasnosti pribudol hotel Spark.
Môj otec bol tvor neposedný, ktorý mal rád okolo seba šikovných a múdrych ľudí. Patrili medzi nich novinári, známi športovci, maliari, spisovatelia,
herci a podobne. Všetkým sa naša lokalita veľmi páčila, a tak sa tu s predbežným súhlasom Miestneho národného výboru v Plaveckom Štvrtku začali
počiatkom 60. rokov minulého storočia stavať prvé chaty. Prvá dokončená
chata patrila vtedy veľmi známemu slovenskému cyklistovi Vlastimilovi
Ružičkovi, po ňom nasledovali redaktor denníka Šport Juraj Ohríval, predseda
Strany slobody Michal Žákovič, redaktor a spisovateľ A. B. Herceg, profesor
Ján Nágel a po nich ďalší a ďalší. Okrem iných osobností tu posledné takmer
dve desiatky rokov života strávil i jeden z najvýraznejších slovenských hercov,
úžasný človek a kamarát Vlado Müller.
Ako sa osada rozrastala, začínala sa čoraz viac stupňovať vzájomná nevraživosť medzi chatármi a socialistickým podnikom Naftové doly, ktorého
podaktorí vtedajší predstavitelia vynakladali enormné úsilie o totálnu likvidáciu osady. To ale bolo asi príliš (už tu stálo vyše 60 objektov a medzi ich vlastníkov patrili niektoré známe osobnosti) aj pre vtedajších komunistických predákov, a tak sa chatári združení v chatárskom spolku, na čele ktorého stál
Július Varga a zopár ďalších šikovných ľudí, napokon náporu ubránili.
V tých časoch sa tiež začal pre našu lokalitu používať názov Vampíl.
Možno predpokladať, že ho začali používať ako prví „naftári“ podľa najvyššie
položeného bodu v okolí – pieskovej duny rovnakého mena. Prečo má ale toto
meno ťažko povedať – čert ho vie, možno (keďže voľakedy televízia neexistovala) si niekto v krčme vymyslel
hororový príbeh o našom kopčeku, na ktorý vo svojej fantázii
usadil rodinku „vampírov“ (upírov) a keďže ráčkoval, tak povedal
namiesto „vampír“ „vampíl“, a už
to bolo. A možno to bolo úplne
inak.
Vampíl sa medzičasom ďalej
rozrastal, veľa ľudí tu dnes už žije
natrvalo a počet chát výrazne
prekročil stovku. Stal sa tak pevnou súčasťou Plaveckého Štvrtka
a poskytuje tunajším chatárom
a ich rodinám miesto pre odpočinok i relax v našich krásnych
borovicových lesoch.
Hádam jediný zachovaný obrázok z „praveku“ Vampílu. Napravo je vidieť „retorty“, v ktorých prebiehala suchá destilácia dreva
a naľavo starý mlyn „U Petráša“. (Obraz je z rodinného archívu Ivana Kočiša).
Ľu b o m í r
S omo l á n yi
Ak by ste im mohli odporučiť, čo by nemali pri starostlivosti o svoje zvieratko zanedbávať?
Z veterinárneho hľadiska prevenciu – najmä vakcináciu, ktorá ho chráni pred
vážnymi infekčnými chorobami a pri ktorej sa zvieratko celé vyšetrí a niektoré
problémy sa podchytia včas. Každý majiteľ pozná svoje zvieratko najlepšie,
a ak sa mu niečo nevidí, vždy odporúčam radšej prísť na vyšetrenie. Hlavne
mláďatká sú citlivejšie a prípadný problém treba riešiť čo najskôr. Majitelia sú
rôzni, väčšinou sa o svoje zvieratko dobre starajú, ale nájdu sa aj tí menej zodpovední. Naozaj nerada vidím, ak nechávajú svoje zvieratko trpieť.
Obecná veterinárka:
Moje zamestnanie je viac poslanie ako
povolanie
Ako trávite voľný čas?
Mojou vášňou sa stala záhrada a, samozrejme, moje zvieratká. Rada chodím
do prírody, či už na koni, na bicykli alebo so psíkom. Posledný rok ma oslovilo
aj divadlo.
O zvieratká miestnych obyvateľov sa MVDr. Veronika Rencešová stará od leta
minulého roka. Ich majitelia by podľa nej nemali zanedbávať prevenciu.
r e dakcia
Odkedy v obci pôsobíte ako veterinárka? Ako ste sa k tejto práci
dostali?
Ako veterinárka v obci pôsobím od
augusta 2013, odkedy sme sa prisťahovali. Predtým som pracovala tri
roky na klinike v Bratislave.
Kontakt:
Veterinárna starostlivosť pre spoločenské zvieratá
– psy, mačky, hlodavce
MVDr. Veronika Rencešová
Plavecký Štvrtok 279, 900 68
Telefón: +421 902 689 338
Ordinačné hodiny: Po – Pi: 9:00 – 19:00
Prečo ste si zvolili veterinárne
lekárstvo za svoje povolanie?
Moja voľba sa uskutočnila už v detstve, pretože som vyrastala medzi
zvieratami a venovala sa im. Od detstva som jazdila na koňoch. Na gymnáziu som inklinovala k biológii
a chémii. A na univerzite sa mi môj
výber iba potvrdil. Moje zamestnanie je viac poslanie ako povolanie.
Služby:
- prevencia – vakcinácia, odčervenie, hygiena uší,
análnych vačkov
- diagnostika a terapia interných ochorení
- biochemické a hematologické vyšetrenie krvi,
moču, koprologické vyšetrenie trusu
- kastrácia, sterilizácia, bežné chirurgické zákroky
- čipovanie, vystavenie pasu
- predaj krmív, prípravkov proti ekto- a endoparazitom
Kvety verzus mäso
Kvety sú krása. Sú symbolom lásky, vďaky, úcty. Stretávame sa s nimi od
narodenia až po hrob. Žiadna slávnostná životná udalosť sa bez nich nezaobíde. Pre bežné potešenie si dáme do vázy kytičku z narezaných kvetov
v záhradke, alebo pôvabné divé kvety z lúky či lesa. Na slávnostné príležitosti si nechávame uviazať honosnejšie kytice v kvetinárstve. V tom našom
nám vždy vyšli v ústrety a uviazali nám kyticu podľa našich želaní. Nikdy
tam nebýval rad, takže spokojnosť bola na oboch stranách.
Začiatkom decembra 2013 v obci „dočasne“ zatvorili jedinú predajňu
mäsa. Bol to veľmi nevhodný čas, pretože sa blížili vianočné a novoročné
sviatky. A priznajme si, že my, Slovač, si sviatočný stôl nevieme predstaviť bez
dobrej hovädzej polievky s pečeňovými knedličkami, šťavnatých rezníkov,
dobrej sviečkovej či toho od susedov – vepřa, knedla, zela. Všetko sa to sťažilo
najmä starým a chorým ľuďom. Veď vydržíme, po Novom roku otvoria.
Lenže prešli mesiace, prešiel polrok a predajňa bola stále „dočasne“
uzavretá. Trpezlivosť pomaly dochádzala, a tu prišiel nový šok. V miestnom
rozhlase vyhlásili, že v bývalej predajni mäsa bude otvorená nová predajňa
kvetov.
Jedna predajňa mäsa a jedna predajňa kvetov sú na takúto obec tak akurát. Ale dve predajne kvetov v obci, kde sa neoplatí mať mäsiara, je priveľa.
I tá najkrajšia kytica na slávnostne prestretom stole stratí svoj „šmrnc“, keď
je na tanieri špenát s volským okom.
Blížia sa komunálne voľby. Sme zvedaví, čo nám budú noví kandidáti na
predvolebných zhromaždeniach sľubovať. Budú riešiť aj tento problém?
Pred rokmi sa veľa hovorilo aj o tom, že v obci bude bankomat. Ten dodnes
nie je, ale už sa o tom ani nehovorí.
Dúfajme len, že predvolebné zhromaždenia sa nebudú niesť v duchu:
Nikto vám nemôže toľko dať, koľko vám ja môžem sľúbiť. Tak uvidíme.
Možno aj tá predajňa mäsa bude. Ale kde?
Z uzana R o s k o pf o vá
Štvrtčan
12
Súkromné detské centrum Mravček
„Vieme, že keď sú šťastné deti, sú spokojní aj rodičia.“
Dňa 2. septembra 2014 sa v Plaveckom Štvrtku otvorilo Súkromné detské
centrum. Mravček je detské opatrovateľské centrum s celodennou, poldennou
a hodinovou celoročnou prevádzkou. Nachádzame sa v budove Podnikateľského centra v Plaveckom Štvrtku. Poskytujeme starostlivosť pre deti vo veku
od 1,5 roka do 4 rokov. Malý kolektív detí umožňuje, aby bolo o vaše dieťa
naozaj postarané.
Dieťa vnímame ako aktívny subjekt, ktorý sa uplatňuje v interakcii s vrstovníkmi a dospelými, komunikuje s nimi, s prostredím a celým okolitým svetom. Pri práci s deťmi kladieme hlavný dôraz na prirodzenosť, spoľahlivé a
vyvážené napĺňanie potrieb a na vytváranie mnohostranných príležitostí k
získavaniu skúseností vo všetkých oblastiach osobnostného rozvoja – sociálneho, intelektuálneho, fyzického a emocionálneho. Rešpektujeme hodnotu
osobne prežívanej skúsenosti a poznanie dieťaťa, jeho individualitu i hranice
jeho možností.
Naše detské opatrovateľské centrum vzniklo z dôvodu potreby zosúladenia
rodinného a pracovného života zamestnaných rodičov. Rané detstvo považujeme za rozhodujúce obdobie pre ďalší vývin a formovanie osobnosti dieťaťa,
práve preto je dôležité, aby toto obdobie dieťa prežilo v podnetnom a láskavom prostredí.
Mir o s l ava I hnač á k o vá
Noviny občanov obce Plavecký Štvrtok
ŠTVRTČAN, štvrťročník, Vydavateľ: Obec Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 172, 900 68, IČO: 00305049,
ISSN 1338–9114, Evidenčné číslo: EV 3008/09. Šéfredaktor Ing. Ivan Slezák. Redakčná rada Eva Matlovičová,
Ing. Peter Pavlík, Andrea Vyšváderová, Vojtech Zajíček. Tlač a realizácia: FO ART, s.r.o. Bratislava,
[email protected], www.obecplaveckystvrtok.sk.
Redakčná rada nezodpovedá za obsah jednotlivých článkov, príspevky neprešli jazykovou úpravou
Download

Štvrčan 3/2014 - Obec Plavecký Štvrtok