www.rusovskenoviny.sk
SAMOSPRÁVA
MÚ informuje
ŠKOLA
Ako pokračuje
rekonštrukcia
na Keltskej ulici?
Hlavné priority rozpočtu
MČ Bratislava - Rusovce
Na Chate u Daniela
bolo super
Strana 2
Strana 2
Strana 6
Rusovské noviny
Noviny obyvateľov zadunajskej Mestskej časti Bratislavy - Rusoviec
Február
2014
Kaštieľ v Rusovciach by mohol byť nielen
našou pýchou, ale celého Slovenska. Tento nádherný objekt v našej mestskej časti
však vyše dve desaťročia chátra. Nadchádzajúcu jar by sa malo všetko podstatne
zmeniť – slovenskej vláde sa podarilo získať časť financií potrebných na radikálnu
obnovu kaštieľa. Oslovili sme generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky a technickej správy Úradu vlády SR Norberta Parta, aby nám priblížil priebeh prác.
Kaštieľ
čakajú veľké
zmeny
Foto: Úrad vlády SR
Zatiaľ sa podarilo získať päť miliónov eur,
no radikálna oprava si vyžaduje podstatne viac
financií. Budú?
Národná kultúrna pamiatka v správe Úradu
vlády SR, ktorá je majetkom Slovenskej republiky, je v havarijnom stave a vyžaduje si veľkú rekonštrukciu. Ak ju neopravíme, hrozí nebezpečenstvo totálnej asanácie objektu. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie bola stanovená podľa prepočtov zhotoviteľa projektu na
cca 33 000 000 eur bez DPH. Je dôležité povedať, že Úrad vlády SR rieši otázku financovania
v úzkej súčinnosti s Ministerstvom financií SR,
pričom inštitúcie by mali zabezpečiť aj prípadné
predfinancovanie a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Zdroje by teda mali byť tri – prvý:
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný
mechanizmus, druhý: štátny rozpočet a tretí: iné
zdroje. Malo by ísť o kombináciu všetkých spomenutých zdrojov.
pokračovanie na strane 4
Masky, zábava, zabíjačka a veľa veselosti
čaká všetkých, ktorí prídu podporiť fašiangové tradície
4. marca 2014
Stretneme sa v maskách o 14,30 hodine pred
MÚ, vydáme sa po uliciach mestskej časti,
spoločne pochováme basu a na záver sa vytancujeme na minidiskotéke v maskách pred
úradom alebo neskôr večer v kultúrnej sále na
fašiangovej zábave. Nebudú chýbať ani čer-
stvé zabíjačkové špeciality. Zabíjačka sa začína od 13,30 hodiny. Trasu sprievodu včas
upresníme.
Príďte všetci, lebo po veselých fašiangoch nás až do Veľkej noci čaká prísny
pôst! (red.)
Foto: Veronika Vandrašeková
Samospráva / MÚ informuje
MÚ informuje
Z rokovania Miestneho
zastupiteľstva
19. decembra 2013
Niekoľko dní pred Vianocami sa konalo
ďalšie rokovanie miestneho zastupiteľstva, prítomní boli siedmi poslanci. Poslanec Michal Tulek bol vopred ospravedlnený, poslankyňa Katarína Badalová sa
vzdala mandátu. Vymenovanie náhradného poslanca prebehne až na prvom zasadaní roku 2014. Rokovanie viedol starosta Dušan Antoš.
Jednoznačne najspornejšími bodmi rokovania sa stala zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2013 a správa o
kontrole na ZŠ a MŠ.
K úprave rozpočtu MČ došlo po tom, ako
sa niektoré komisie aj ich predsedovia
vzdali svojich odmien. K bodu sa následne spustila diskusia, ktorú vyvolal p. M.
Mančík. Ten navrhol, aby bolo 50 percent
z odmien všetkým poslancom odobratých
a aby sa tieto finančné prostriedky presunuli do rozpočtu na chod MŠ a vysadenie
zelene v obci. Starosta ako aj p. Karácsony podotkli, že nemožno nikoho nútiť,
ako má zaobchádzať s peniazmi, ktoré mu
patria. Je to každého osobné rozhodnutie
a každý poslanec sa môže svojich odmien
zriecť kedykoľvek v priebehu roka. Nútiť
poslancov k takémuto gestu tri dni pred
kalendárnym koncom roka preto považujú za zvláštne a neefektívne. Do diskusie sa zapojil aj p. Kalmár, ktorý poznamenal, že obdobný návrh zastupiteľstvo
rieši vždy tesne pred koncom roka, keď
prostriedky nie je možné efektívne využiť. Preto považuje zo strany p. Mančíka
toto navrhované gesto skôr ako „vianočnú hru“ alebo populizmus pred blížiacimi sa voľbami. K názoru p. Kalmára sa
priklonil aj p. Jenčík, ktorý sa zaujímal o
vysádzanie zelene. Ako člen OZ Rusovčan, ktoré zabezpečuje zazelenanie námestia pred budovou obchodného centra,
len na ilustráciu doplnil, že prvý zasadený
strom na námestí stál OZ 900 eur. Tým
chcel poukázať na skutočnosť, že za pár
desiatok eur, ktoré by tvorilo navrhovaných 50 percent z poslaneckých odmien,
by sa žiadna efektívna výsadba zelene nezrealizovala. Najskôr sa hlasovalo za nový
návrh p. Mančíka, ktorý podporil iba on
sám. Štyria poslanci sa zdržali a p. Golej
bol proti. Keďže návrh podporu nedostal,
hlasovalo sa opäť o pôvodnom návrhu ponechať poslanecké odmeny. Ten podporilo šesť poslancov a p. Mančík sa zdržal.
Návrh prešiel.
Spolu so správou o kontrole vykonanej na
MŠ a ZŠ sa prediskutovával tiež postup
pri investičných a nákupných zámeroch
ZŠ a MŠ na Vývojovej ulici. Svoju správu
o vykonanej hĺbkovej kontrole za rok 2012
v príjmoch a výdavkoch ZŠ a MŠ priblížil
miestny kontrolór. Z nej vyplýva, že p. riaditeľka Bičanová sa ako štatutárny orgán
v prípade ZŠ dopustila viacerých aktivít,
pri ktorých mohlo dôjsť k porušeniu zákonov. Konkrétne išlo v stručnosti o tieto
zistené úkony:
- Subjekt verejnej správy, ktorým je ZŠ,
poskytol preddavky vopred v zmluve
o dodávke výkonov a tovarov, a to viac
ako na obdobie troch mesiacov.
- K zmluve o dielo na stavbách objednávateľa bol podpísaný dňa 11. 1. 2012
dodatok č. 1., v ktorom sa mení u objednávateľa bankové spojenie na Prima banka, a. s. V uvedenej zmluve
o dielo z dňa 21. 10. 2010 objednávateľ
uvádza bankové spojenie číslo účtu:
9402675001/5600. Prima Banka, a. s,.
ako uvedená finančná inštitúcia však
vznikla transformáciou z Dexia banky
až k 1. 1. 2012.
- Kontrolovaná organizácia hradila
stavebné úpravy z bežného rozpočtu.
Podľa uvedenej povahy výdavkov ide
o kapitálový výdavok.
- Dňa 24. 1. 2011 uzavrela ZŠ rámcovú
zmluvu na dodávku elektrickej energie
so spoločnosťou Energetické centrum,
a. s. V zmluve nie je vyznačené obdobie
trvania zmluvy.
- Kontrolovaná organizácia priamym
zadaním nakupovala stavebné práce, materiál, účtovnícke služby, počítačové vybavenie s príslušenstvom a
nábytok.
- K faktúram za IT služby nie je dodaný rozpis poskytnutých služieb. Nie je
zrejmé, aké služby boli vykonané.
- Predmetom zmluvy sú bližšie nešpecifikované nebytové priestory v budove ZŠ. Cena nájmu je dohodnutá v
sume 1,00 euro za celý predmet nájmu.
- Vo všetkých nájomných zmluvách
uzavretých na prenájom priestorov v
správe ZŠ nie je vyšpecifikovaný predmet nájmu.
- Zamestnancom ZŠ boli vyplatené
osobné príplatky, resp. mzdové prostriedky nad rámec oprávnenia.
Miestny právnik vyjadril názor, že z aktuálne predloženej kontroly nevie robiť
jednoznačné závery, či išlo o porušenia
zákonov. K tomu bude potrebovať vidieť všetky kontrolované sporné dokumenty, zmluvy, atď. Poslanci sa zhodli,
aby bola v ZŠ a MŠ vykonávaná kontrola sústavne, najbližšie za hospodárenie v roku 2013. Po dlhej rozprave
boli napokon body 13. a 14 (keďže na
seba priamo nadväzovali) stiahnuté z
rokovania a presunuté na najbližšie rokovanie v roku 2014. Vtedy sa budú, v
prípade jasne zadefinovaných porušení
zákonov, vyvodzovať následky a taktiež
prijímať preventívne opatrenia.
O zvyšných bodoch miestne zastupiteľstvo hlasovalo bez väčších nezhôd.
Hlavné priority rozpočtu
MČ Bratislava – Rusovce
na rok 2014
1.
Výstavba tzv. krátkej Keltskej
ulice s predpokladanou celkovou sumou približne 99 tisíc eur.
2.
Rekonšt r ukcia pov rchov ko munikácie pri tzv. trojuholníku
na Balkánskej ulici a vjazdu k
Ternu spolu s doplnením zelene pri fontáne s predpokladanou
sumou približne 20 tisíc eur.
3.
je približne 71 tisíc eur. Projekt
má byť prevažne financovaný zo
zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu
SR (spolu 95 %).
6.
4.
8.
Podaný projekt na Environmentálny fond SR s cieľom nákupu
traktora pre m. p. Ruseko s príslušenstvom.
9.
Menšie rekonšt r ukcie budov
a objektov našej MČ.
5.
Veronika Vandrašeková
10.
V spolupráci s hl. mestom SR
Bratislav y v ýstavba svetelnej
k r i ž ovat k y (sig na l i zácia pre
c ho dc ov) s pr e dp ok l ad a nou
sumou 25 tisíc eur vrátane projektovej dokumentácie.
Pavol Holúbek, MÚ
Daň za psa v roku 2014
Mestská časť Bratislava – Rusovce vyberá daň za psa na základe zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti č. 7/2012 o miestnych daniach v
znení dodatku.
Daňovníkom dane za psa, ktorí sú v
evidencii mestskej časti, bude daň za
psa na rok 2014 vyrúbená a doručená rozhodnutím v priebehu februára.
Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti doručeného
rozhodnutia.
Predmetom dane za psa je pes
starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa
vlastní.
Daňová povinnosť vzniká prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom v ktorom
sa pes stal predmetom dane, a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom
pes prestal byť predmetom dane.
Horúca otázka
starostovi
Môžete priblížiť, ako pokračuje rekonštrukcia Keltskej ulice?
Odpovedá starosta Dušan Antoš:
Som nesmierne rád, že po niekoľkých rokoch sa nám podarilo vyčleniť finančné prostriedky a túto nespevnenú komunikáciu upraviť. V rámci riadneho
verejného obstarávania sa dodávateľom stavby stala spoločnosť
DU V YSTAV, s. r. o., a celková
suma za vybudovanie tejto komunikácie, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie
je 98 560,30 eura.
Vzhľadom na to, že nie sú mrazy, rekonštrukcia krátkej Kelt-
skej ulice prebieha úspešne. Komunikácia prepojí aj peší koridor
medzi novou a starou časťou Rusoviec. Toto prepojenie bude obstarané odnímateľným stĺpikom,
lebo táto ulica je priechodná, a nie
prejazdná. Práce sa týkajú nielen
vybudovania komunikácie, ale aj
rozšírenia verejného osvetlenia.
Keďže asfaltové povrchy sa nedajú robiť v zimných mesiacoch,
predpokladáme, že termín ukončenia prác bude apríl 2014.
(red.)
Priznanie k dani za psa daňovník
podáva pri:
- vzniku daňovej povinnosti v lehote
najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku
tejto povinnosti. V priebehu roka potom
správca dane vyrubí pomernú časť dane
začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla
daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
- zániku daňovej povinnosti najneskôr
do 30 dní odo dňa, keď daňovník prestal byť vlastníkom psa. Na základe
čiastkového priznania o zániku daňovej povinnosti má daňovník nárok na
vrátenie pomernej časti dane, ak nepodá čiastkové daňové priznanie, nárok na
vrátenie mu zaniká.
Sadzba dane na rok 2014 sa nezme-
nila, za jedného psa na kalendárny rok
v našej MČ je 15,00 eur. Takto určená
sadzba dane platí za každého ďalšieho
psa u toho istého daňovníka.
Osamelí dôchodcovia s trvalým pobytom v našej MČ budú platiť daň vo výške
3,50 eura, avšak len ak dosiahli vek 65
rokov a nežijú v spoločnej domácnosti s
inými zárobkovo činnými osobami. Pre
držiteľov preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby sa vzťahuje oslobodenie
od platenia dane na jedného psa v držbe.
Všetky tlačivá potrebné na prihlásenie
psa sú daňovníkom k dispozícií na MÚ,
ako aj na našej webovej stránke.
Informácie pre voličov
Zoznam kandidátov
VOĽBA PREZIDENTA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
2014
7.
Príspevok na rekonštrukciu povrchu Maďarskej ulice po v ýstavbe kanalizácie – predpokladaná suma 15 tisíc eur.
Projekt elektronizácie služieb
samosprávy s cieľom realizovať
spojenie informačných systémov
mestských častí Bratislavy a hl.
mesta SR Bratislavy (magistrátu) a umožniť plne elektronické
služby občanom, predpokladaná
suma pripadajúca na našu MČ
Aj keď uplynuli takmer dva mesiace, čo nový bytový
dom na Starorímskej ulici v Rusovciach zachvátil požiar,
obyvatelia časti B svoje byty aj naďalej využívať nemôžu. V objekte nejde elektrina, plyn ani ostatné inštalácie nevyhnutné na život. Napriek tomu firma, ktorá na
bytovke zabezpečuje sanačné práce, považuje medializované informácie o polročnej neobývateľnosti domu
za prehnané.
Nákup úžitkového multifunkčného automobilu pre m. p. Ruseko s predpokladanou sumou
52 tisíc eur.
Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií so sumou približne 14 tisíc eur.
Obstarávanie územného plánu pamiatkovej zóny Rusovce a
územného plánu obchvatu Rusoviec spolu v r. 2014 v predpokladanej výške približne 54 tisíc eur.
Mrazy môžu spomaliť
obnovu vyhoretej bytovky
www.rusovskenoviny.sk
Foto: Veronika Vandrašeková
Obyvatelia sa museli vyrovnať s veľkými ťažkosťami, keď náhle stratili zázemie a išlo im o holý život. Aj starosta Rusoviec Dušan Antoš poskytol v núdzi pomocnú ruku a tesne po nebezpečnom požiari poskytol
ubytovanie jednej z rodín najviac zničeného bytu.
Od siedmeho januára 2014, keď
bol vo večerných hodinách nahlásený rozsiahly požiar v garážových
priestoroch obytného domu v Rusovciach, prebieha policajné vyšetrovanie, ktoré má objasniť príčiny
jeho vzniku. Vylúčené nie je ani cudzie zavinenie, no definitívne stanovisko bude známe až v priebehu nasledujúcich mesiacov. „Príčiny vzniku tejto udalosti sú v štádiu riešenia, pretože vzhľadom na rozsah
požiaru bola vymenovaná expertízna skupina a spracúva sa expertíza, ktorej závery ešte nemáme k
dispozícii,“ reagovala Beata Janatová z Hasičského a záchranného
útvaru hl. mesta SR.
Až čo určí statik...
Na o čosi skorší termín to však vyzerá v prípade samotnej rekonštrukcie bytovky, ktorá je v plnom prúde.
„Naša firma zabezpečuje v objekte sanačné práce. Na obhliadke bol
statik a v najbližších dňoch by mal
predložiť výsledky svojho šetrenia.
Následne sa začne finančné hodnotenie škôd a ihneď, ako začne poisťovňa s vyplácaním úhrad, verím,
že celková rekonštrukcia objektu B
už nebude trvať dlho,“ ozrejmil situáciu Michal Straka zo spoločnosti
SANAC, s. r. o., ktorý je pri sanácii
domu hlavným zodpovedným. „Momentálne je najdôležitejšie obnoviť
do budovy prívod elektriny, plynu
– všetkých energií, ktorých prívody
boli požiarom zničené. V náš neprospech aktuálne hrá zima, pretože
ak aj statik určí, že isté opravy nemožno realizovať pri mínusových
teplotách, napríklad pod päť stupňov Celzia, budeme musieť čakať.
Napriek tomu nepredpokladám,
že bytový dom nebude obývateľný
pol roka. To je prehnané,“ dodal M.
Straka jednoznačne, čím možno aspoň trochu upokojil poškodených
obyvateľov.
Starosta Dušan Antoš ďakuje Dobrovoľnému hasičskému
zboru, zvlášť našej jednotke OHZ v Rusovciach pod vedením
Petra Filagu, ktorí sa medzi prvými zúčastnili pri zásahu
a pomáhali profesionálnym hasičom pri požiari.
Veronika Vandrašeková
Samospráva / MÚ informuje
Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa bude konať na území celého
Slovenska v sobotu dňa 15. 3. 2014
od 7. do 22. hodiny. Ak ani jeden z
kandidátov nezíska nadpolovičnú
väčšinu hlasov, uskutoční sa 2. kolo
volieb v sobotu 29. 3. 2014 od 7. do
22. hodiny.
Občania MČ Bratislava - Rusovce budú
voliť aj v týchto voľbách podľa ulíc, ktoré budú začlenené do troch volebných
okrskov. Miestom konania voľby prezidenta 2014 bude kultúrna sála na Vývojovej 8, kde budú okrsok č. 1 a okrsok č. 2.
Každý bude mať vlastný vchod s označením čísla okrsku a prislúchajúceho vchodu. Okrsok č. 3 bude umiestnený tak ako
v predošlých voľbách v materskej škole
s vchodom z Kovácsovej ulice.
Volebný okrsok č. 1
volebná miestnosť:
v budove MÚ, prízemie, kultúrna sála,
s označením VCHOD č. 1
prislúchajúce ulice: Antická, Attidova,
Auréliova, Balkánska, Dolichénska, Domiciánova, Firmova , Hadriánova, Ilýrska,
Kananefatská, Laténska, Longobardská,
Septimiova, Severovcov, Starorímska, Tibériova, Trajánova, Valentiniánova
zapisovateľka: Jana Hlušeková, pracovníčka MÚ
Volebný okrsok č. 2
volebná miestnosť:
v budove MÚ, prízemie, kultúrna sála,
s označením VCHOD č. 2
prislúchajúce ulice: Bronzová, Colnícka, Druidská, Fláviovská, Hájenka, Hájová, Irkutská, Keltská, Lesnícka, Mínešská,
Pri Gaštanovej aleji, Pri žrebčíne, Svébska,
Švajčiareň, Pri vodnej veži, Vývojová + občania prihlásení na obec, Zdravotnícka
zapisovateľka: Mária Jajcajová, pracovníčka MÚ
Volebný okrsok č. 3
volebná miestnosť:
v budove MŠ, Kovácsova 102, hala, prízemie (vchod z Kovácsovej), s označním
VCHOD č. 3
prislúchajúce ulice: Ágosta Sötéra, Gerulatská, Jána Dekana, Kovácsova, Lónyaiová, ĽudmilyKraskovskej, Maďarská, Pohraničníkov, Radoslava Hošeka
zapisovateľka: Diana Petrovičová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
Jana Hlušeková, MÚ
Bude uverejnený na vývesných tabuliach
MČ a taktiež na webovej stránke www.
bratislava-rusovce.sk. Podrobnejšie
informácie budú aj na webovej stránke
MV SR www.civil.gov.sk, sekcia verejnej
správy, voľby a referendum, voľba prezidenta SR.
Poučenie pre voliča
Každému voličovi bude osobne doručené
oznámenie o čase a mieste konania volieb
s poučením o spôsobe hlasovania. Zoznam
oprávnených voličov sa stále aktualizuje a
v prípade pripomienok sa občania môžu v
úradných hodinách dostaviť na MÚ, kde
budú ich námietky vybavené.
Kontakty: 02/68 20 70 12 p. Plišňáková;
02/68 20 70 26 p. Zrneková; 02/68 20 70
27 p. Komorowska.
Voličské preukazy
Pre voličov, ktorí sa nebudú zdržiavať v
čase volieb v mieste trvalého bydliska, sa
budú vydávať voličské preukazy v dňoch
od 17. 2. do 14. 3. 2014 v úradných hodinách. Posledný deň pred voľbami, v piatok
14. 3. 2014, sa z organizačných dôvodov
budú vydávať len do 10. hodiny. Voličský
preukaz oprávňuje voliča voliť v ktoromkoľvek okrsku SR.
Volič, ktorý sa v deň volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti požiadať zo
závažných, najmä zdravotných dôvodov,
môže osobne alebo telefonicky aj v predstihu miestny úrad, aby mohol v deň volieb hlasovať mimo volebnej miestnosti.
Toto oprávnenie majú len tí občania
Rusoviec, ktorí sa v čase volieb zdržujú na území našej mestskej časti.
Ako hlasovať?
Každý volič sa preukáže preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo voličský
preukaz) a komisia mu vydá jednu prázdnu obálku a jeden hlasovací lístok, na
ktorom budú uvedení kandidáti na voľbu prezidenta SR. Volič hlasuje tak, že pri
vybranom kandidátovi urobí značku „X“ v
rámčeku umiestnenom pred priezviskom
kandidáta, za ktorého hlasuje. Hlasovací
lístok vloží do prázdnej obálky a zalepenú
obálku vloží do volebnej schránky.
Celý rok 2014 sa nesie v znamení volieb.
Okrem voľby prezidenta SR nás tento rok
čakajú voľby do Európskeho parlamentu – v sobotu 24. 5. 2014 Koncom roka sa
budú konať ešte voľby do samosprávy obcí,
budeme voliť starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva našej MČ a primátora
a poslancov mestského zastupiteľstva hl.
mesta SR Bratislavy.
Daniela Plišňáková, MÚ
02 / 03
MÚ informuje
Kaštieľ
a ktoré by slúžili na ubytovanie zahraničných návštev na najvyššej
úrovni.
Súčasťou objektu kaštieľa je aj
tzv. čeľadník. Ráta sa aj s jeho rekonštrukciou? Na čo by mal slúžiť?
Už som spomínal, že tam bude múzeum Rusoviec a komunitné centrum. Môžem byť konkrétnejší –
takže v rámci múzea sa zriadi trvalá
expozícia o histórii kaštieľa, expozícia o kultúrnom dedičstve Európy s prepojením na Gerulatu, infopanel s previazanosťou na neďalekú
cyklotrasu nadnárodného významu
a miestne prírodné atrakcie ekosystému ramien Dunaja a priľahlých
čakajú veľké zmeny
pokračovanie z titulnej strany
mokradí – Dunajské luhy, čo je územie zaradené do siete Natura 2000.
Átrium (nádvorie) sa bude využívať
na kultúrne akcie, či krátkodobé tematické akcie, napr. vianočné trhy,
kvetinové víkendy, rytierske víkendy, MDD a podobne. Pre mestskú
časť bude určite zaujímavé mať tam
obradnú sieň.
Rusovčania majú veľmi radi rusovský park, ktorý je súčasťou
areálu kaštieľa. Dreviny v ňom už
majú svoje roky – dočkajú sa aj tieto historické záhrady obnovy?
Určite áno. Všetci vieme, aké príjemné je prechádzať sa v parku plnom
zelene a zdravých stromov. Preto
rozpočet
Iné zdroje Grant EHP Štátny
(spolufinancovanie)
Spolu
2014
11,325
11,325
0,375
14,2
2015
13,3
13,3
0,3
15,6
2016
9,125
9,125
0,075
9,7
SPOLU
s DPH:
33,75
33,75
0,75
39,5
Aký postup pri investovaní zvolíte, ktoré časti kaštieľa sa prednostne opravia?
Ako prvé v poradí by sa mali sanovať stropy, narušené časti a kaštieľ
by sa mal staticky zabezpečiť. Samozrejme, popritom by sa mali vybudovať inžinierske siete. V roku
2014 by sme chceli tiež vyčistiť viac
ako 13-hektárový park a začnú sa
HSV práce v kaštieli a čeľadníku.
To však bude len začiatok.
Je teda už istou realitou, že sa na
jar začne s prácami?
Všetko má svoju postupnosť. S prácami sa môže začať po aktualizácii
projektu, vydaní stavebného povolenia, uskutočnení výberového konania na zhotoviteľa prác formou verejnej súťaže a po podpísaní zmluvy
s úspešným uchádzačom. Toto všetko by sme chceli zrealizovať v priebehu tohto roka.
Prvé peniaze sú poskytnuté z
Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.
Je výhľad, že sa z týchto zdrojov
podarí získať aj zvyšnú sumu? Vidíte aj iné možnosti na získanie potrebných zdrojov? Aké?
Áno, vďaka týmto fondom sme získali 5 miliónov eur na opravu čeľadníka a časti historických záhrad.
Musíme však zabezpečiť 15 % spolufinancovanie zo štátneho rozpoč-
tu. Aktuálne prebiehajú rokovania,
aby časť, alebo aj celý vykurovací
systém v rámci kaštieľa v Rusovciach mohol byť tiež financovaný z
prostriedkov Nórskeho finančného
mechanizmu – v rámci projektov
na prenos ich know-how v oblasti
tepelných čerpadiel.
Zo štátneho rozpočtu sa budú hradiť nevyhnutné výdavky na predfinancovanie. V tomto roku však vláda
konsoliduje verejné financie – inými
slovami, šetrí sa na výdavkoch štátu, a preto nie je priestor na vyčlenenie ďalších zdrojov na rekonštrukciu
kaštieľa zo štátneho rozpočtu. Preto
bude potrebné zapojiť aj iné zdroje financovania, a to je už úloha pre
ministerstvo financií. To predpokladá financovanie z darov od nadácií,
občianskych združení či podnikateľských subjektov. Tieto prostriedky budú účelovo viazané iba na rekonštrukciu kaštieľa, ktorý aj naďalej zostane v majetku štátu, v správe
Úradu vlády SR.
V akom časovom horizonte
sa uvažuje o celkovej realizácii
prác? Hovorí sa, že reprezentačné
priestory by mohli poslúžiť počas
európskeho predsedníctva Slovenska v roku 2016. Je to reálne?
Veľmi by sme si to želali a urobíme všetko preto, aby sa to podarilo.
Každý člen EÚ sa totiž počas svojho
Foto: Úrad vlády SR
Vizualizácia kaštieľa
a priestorov parku
po rekonštrukcii.
Obrázok vľavo hore:
Vizualizácie múzea
a priľahlých priestorov
po rekonštrukcii
predsedníctva v Rade EÚ snaží využiť toto obdobie na čo najlepšiu prezentáciu svojej krajiny v zahraničí.
Počas 6 mesiacov predsedníctva sa
uskutočňuje množstvo stretnutí na
politickej a expertnej úrovni. Kaštieľ
v Rusovciach a jeho areál by bol dôstojným stánkom aj na stretnutia
a návštevy na najvyššej úrovni. Určite by to všetko malo pozitívny dosah
na imidž krajiny a podporilo by to
cestovný ruch na celom Slovensku.
Časový horizont opráv je vytýčený
na roky 2014 až 2016. To, čo by sme
chceli urobiť v tomto roku, som už
povedal. V roku 2015 by sme potom
pokračovali ďalšími HSV prácami
v kaštieli a čeľadníku, v hrubých
stavbách, urobili by sa rozvody.
V parku sa začne s výsadbou nových
súborov, park sa oplotí, upraví sa
aj vodné rameno. No a v roku 2016
už dokončíme PSV práce v interiéri
kaštieľa aj v čeľadníku, prišli by na
rad aj reštaurátorské práce, interiér
sa vybaví mobiliárom. Dokončili by
sa komunikácie v parku, vysadil by
sa trávnik a iná výsadba. Potom nás
bude čakať už len skúšobná prevádzka a kolaudácia.
Je aj mestská časť Bratislava Rusovce zainteresovaná na týchto
prácach? Ako?
Vzhľadom na finančnú, organizačnú a koordinačnú náročnosť re-
konštrukcie kaštieľa v Rusovciach,
na ktorej bude participovať hneď
niekoľko rôznych inštitúcií, vedúci Úradu vlády SR zriadil 15. 11.
2013 riadiaci výbor pre rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu. Jeho členom je aj zástupca MČ Bratislava – Rusovce;
prostredníctvom neho bude mestská časť informovaná o postupe rekonštrukcie. A nielen to – členovia
riadiaceho výboru, odborníci z rôznych oblastí, môžu vyjadrovať svoje
názory, pripomienky a kontrolovať
rekonštrukciu tak, aby bola v súlade
so zákonom, aby sa dodržiavali termíny, zmluvy a pod. Nie je žiadnym
tajomstvom, že Rusovciam by aktívne využívanie kaštieľa pomohlo
k ďalšiemu rozvoju, kaštieľ by sa stal
turistickým lákadlom.
Nestane sa po rekonštrukcii objekt kaštieľa i priľahlých priestorov
nedostupný pre verejnosť?
Určite nie. Naopak. Napríklad, podmienkou poskytnutia financií z fondov EHP bolo aj využitie čeľadníka
a parku verejnosťou v rámci rôznych
kultúrnych podujatí, na voľnočasové
aktivity, v čeľadníku bude dokonca
múzeum Rusoviec a komunitné centrum. Zároveň má kaštieľ po rekonštrukcii poskytovať vhodné reprezentatívne priestory, ktoré by mohli
využívať najvyšší ústavní činitelia
súčasťou chystaných rekonštrukčných prác je aj komplexná obnova
historického parku, to znamená, že
okrem ozdravenia stromov nás čaká
úprava nádvoria, oprava fontány,
oplotenia. Mal by sa rozšíriť pôvodný amfiteáter so vstupnou pergolou,
vlajkoslávou, či záhradným pavilónom. Vybuduje sa polievací vodovod,
nové osvetlenie parku a kaštieľa, komunikácie a chodníky, či napojenie
parku na blízku cyklotrasu spojenú
s obnovou japonskej záhrady.
Pred niekoľkými rokmi ste sa stali obyvateľom Rusoviec. Ovplyvnila táto skutočnosť vzťah k tomuto
projektu? Prečo ste si zvolili práve
túto mestskú časť za svoj nový domov? Čo sa vám tu páči, čo by sa,
naopak, mohlo zlepšiť?
(smiech) ... tak spojenie mňa, ako
obyvateľa Rusoviec, s týmto projektom je náhodná záležitosť. Vyplýva
z môjho pracovného pôsobenia na
úrade vlády. Ale musím povedať, že
ak by sa to všetko podarilo urobiť
tak, ako sme to naplánovali, budem
len rád. Vážim si minulosť a pamiatky, ktoré ju dokumentujú a pripomínajú. Je našou povinnosťou sa o ne
starať a zachovávať ich.
Za rozhovor ďakuje
BEATA VRZGULOVÁ
Cyklochodníky Servus Pontis a Eurovelo6, ktoré Rusovciam závidí väčšina iných bratislavských mestských častí,
sú v prevádzke iba od roku 2012. Napriek tomu ich už stihli
vandali na viacerých úsekoch značne poškodiť. Následky
nemalých škôd, ktoré pravidelne spôsobujú bezohľadní
ľudia, pritom musíme zakaždým znášať my všetci...
Časový harmonogram financovania (v mil. eur)
Roky
www.rusovskenoviny.sk
Cyklotrasy
pod paľbou
vandalov
Plánovaný výrub v lesoparku
V priebehu uplynulých týždňov
obyvateľom i návštevníkom Rusoviec istotne neunikol masívny
výrub stromov v lesoparku, ktorý
sa začína pri náučnom chodníku
a pokračuje k horárni až smerom
na Čunovské jazerá. „Ide o vopred
plánovanú aktivitu štátneho podniku Lesy SR, ktorá je už takmer
dokončená. Cieľom bolo preriedenie hustého porastu a odstránenie chorých stromov. V priebehu krátkeho času budú dreviny z
lesa vyvezené, čím bude táto práca ukončená,“ objasnil zámer, ktorý mohol neinformovaných obyvateľov mierne znepokojovať, zodpovedný lesník Peter Ševčík. Zároveň
podotkol, že v prípade vzniknu-
Zničené informačné tabule, polámané navigačné cedule či sprejermi popísaný chodník, už nie sú ničím výnimočným pri zdolávaní cyklotrás, ktoré vedú cez našu mestskú
časť. Aj keď by sme na takéto prospešné medzištátne projekty ako
Rusovčania mali byť právom hrdí,
očividne sa nájdu jednotlivci, ktorí
cyklotrasy ničia, ako sa len dá.
„Opravy znáša MČ Bratislava – Rusovce zo
svojho rozpočtu, pričom
sa opravy musia vykonávať pravidelne. Cyklotrasy Servus Pontis aj
Eurovelo6 totiž musia
fungovať aj po skončení projektu,“ reagoval na
otázku o riešení vznik-
nutých škôd ekonóm MÚ Pavol
Holúbek. Ten zároveň konkretizoval sumy, na ktoré sa pre pár delikventov musíme pravidelne finančne skladať, takpovediac, my
všetci. „Jedna veľká informačná
tabula s montážou stojí približne
500 eur, malé tabule stoja od 20
do 80 eur podľa ich veľkosti a náročnosti montáže. Ďalšie financie
stoja prípadne zničené stĺpiky. Aktuálne škody zatiaľ nemáme presne vyčíslené, no pracovníci m. p.
Ruseko odniesli všetko poškodené,
čo sa ešte dalo zachrániť,“ upresnil
Pavol Holúbek, podľa ktorého sa
budú všetky nútené opravy zničených súčastí cyklochodníkov realizovať v priebehu jarných mesiacov.
Text a foto:
Veronika Vandrašeková
tých holín po vypílených starých
stromoch budú vysadené nové,
malé stromčeky.
Veľký výrub chorých stromov sa
začína pri rampe smerom na rusovský bager. Už v najbližších týždňoch by mal byť dokončený a spílené dreviny odstránené.
Na miestach, kde vzniknú holiny, budú v ysadené mladé
stromčeky.
MÚ informuje
Text a foto:
Veronika Vandrašeková
04 / 05
MÚ informuje
Zaspomínajme si na koncoročné sviatkovanie
www.rusovskenoviny.sk
Starmania
roztancovala
celý „kulturák“
Námestie sa premenilo na miesto
príjemných predvianočných stretnutí
O tom, že Rusovský ples sa každoročne teší čoraz väčšej obľube, svedčí
najmä fakt, že ten aktuálny bol do
posledného miesta vypredaný už
dlho vopred. Dokonca sa desiatkam
záujemcov lístky z kapacitných dôvodov jednoducho neušli.
A tí mali rozhodne čo ľutovať.
Foto: Veronika Vandrašeková
Foto: Archív
Foto: archív ZŠ
Srdečný dar
Stáva sa už krásnou tradíciou, že členovia OZ Kukulienka pripravia živý
betlehem. Ani tento rok nesklamali,
a ich betlehem sa tešil veľkému obdivu:
nechýbali typické postavičky z histórie ako Ježiško, Panna Mária či Jozef.
Foto: Veronika Vandrašeková
Je to už v iac ako desaťročie,
čo sa každoročne stretávame v
predvianočnom období na pôde
ZŠ s MŠ v Rusovciach pri dobrej káv ičke, čajíku a v ianočných koláčikoch v našej „Predvianočnej cukrárni“. Tešíme sa
spoločne na sviatky, bilancujeme a dobrým slovom, úsmevom, drobnosťou, prípadne finančným darom robíme nieko-
mu veľkú radosť. Takúto radosť
máme aj my z nových stolnotenisových stolov, ktoré sme kúpili vďaka vám všetkým, ktorí ste
našu cukráreň navštívili. Milé
stretnutie tak dostáva vždy iný
zmysel. Ešte raz srdečne ďakujeme za nezištnú pomoc a krásny
darček pod stromček, ktorý budeme môcť využívať počas nasledujúceho obdobia.
(ZŠ s MŠ)
Úvodný tanec a otvorenie plesu
patrilo už tradične manželom
Antošovcom.
Na Chate
u Daniela
Zato Rusovčania, ktorí si zadovážili lístky na tohtoročný ples
v dostatočnom predstihu, mali
možnosť stráviť hodnotný slávnostný večer. Podujatie organizované MČ Bratislava – Rusovce
sa už tradične začalo symbolickým úvodným tancom starostu Dušana Antoša s manželkou.
Nechýbala chutná večera a následne bohatý program, ktorý
azda najviac rozprúdilo hudobné v ystúpenie kapely Starmania. „Jedlo bolo výborné a keď
vystúpila skupina Starmania,
všetci začali tancovať. Hrali vynikajúco,“ zhodnotila Mária Jajcajová z MÚ, ktorá má už roky na
pleciach organizáciu podujatia.
Ani tento rok nesklamala tombola – bola bohatá a plná lákavých
a hodnotných cien. Veď kto by
nechcel vyhrať telefón, práčku,
televízor či mnohé ďalšie ceny?
Nezúfali však ani tí, čo nevyhrali, veď v tento slávnostný večer
bola oveľa dôležitejšia príjemná
atmosféra, priateľské stretnutia, šarmantné dámy i elegantní
páni, ako aj dobrá hudba, ktorá
sprevádzala celým večerom. Aj
preto zavŕšenie Rusovského plesu 2014 nemohlo prísť skôr než
hlboko po polnoci, keď hral tým
najvytrvalejším hosťom do tanca DJ Jogi.
Veronika Vandrašeková
Organizátori ďakujú sponzorom, bez ktorých pomoci by podujatie nebolo možné usporiadať:
ROT, s. r. o. ● Q-99, Ing. Martin Kubánka ● Transkontakt Medic, s. r. o. ● Ing. Juraj Plechlo ● Stolárstvo, Jozef Löffler ● František Lošonský ●
Radovan Jenčík ● Regulaterm Control, s. r. o., Mgr. Ján Flamík ● Jozef Paučin ● Martin Kohút ● GEO-TEAM SLOVAKIA, s. r. o., Július Stuparin ● Mgr. Roman Polakovič ● TMA, s. r. o., Dušan Šlachtič ● Ing. Imrich Ličko ● Dušan Antoš, starosta ● Rusovský penzión, ZADA GROUP,
s. r. o., Zlatica Antošová, Dušan Antoš ml. ● František Zubek ● AUTOOPRAVY, Marcel Mittendorfer ● LUWE – kozmetika ● Reštaurácia STODOLA, Alena Blahovcová ● YANKEE PUB, Dana Miškovičová ● Ing. Anton Vráb ● Pavol Bendel ● Kvetinárstvo Margarétka, Martina Vargová ●
Moja Samoška, Vladimír Tomeš ● Kafé bar, Peter Blahovec ml. ● Kvetinárstvo Klívia, Peter Warenits ● PD Dunaj ● Karol Starsich ● záhradkári
bolo super
V pondelok 13. januára 2014 okolo siedmej ráno sa pred školou
začalo združovať príliš veľa ľudí.
Päťdesiatšesť žiakov 1.- 4. ročníka
sa rozhodlo vymeniť každodennú
starostlivosť mamy a ocka za spoločný pobyt v škole v prírode so
svojimi spolužiakmi. I keď sa dnes
už nechodí do školy v prírode na
mesiac, aj tých šesť dní jednoznačne stálo za to.
Plakalo sa v prvý aj posledný deň
nášho pobytu. Prvý deň niekomu
prišlo smutno za domovom, posledný už viacerým za týždňom
plným zážitkov. A hlavne o tie
išlo. Na krásnej Chate u Daniela
uprostred Štiavnických vrchov sa
nám dostalo skvelej starostlivosti
od celého personálu. O program sa
spolu s učiteľmi starali animátori,
V tombole boli naozaj lákavé ceny,
žrebovanie otvárajú Mária Jajcajová a Dušan Antoš.
Do tanca plesajúcim Rusovčanom hrala skupina Starmania.
a bol taký pestrý, že sa naši žiaci
nemali možnosť nudiť. Navštívili
sme miestnu farmu s množstvom
zaujímavostí, pani včelárka nám
porozprávala veľa nepoznaného
o živote včiel, kúpali sme sa v termálnych prameňoch v Sklených
Tepliciach, vystúpili sme k zámku Marcus. Vyučovanie prebiehalo zážitkovou formou. Môžem po-
Plán kultúrnych a spoločenských podujatí na prvý polrok 2014
vedať, že žiaci si zodpovedne plnili
svoje úlohy aj mimo školy a domova. Nezabudnem pridať vyhlásenie
tiet kuchárok: „Tak dobre ako jedia
rusovské deti, nejedia žiadne iné.“
Za krásny týždeň sa treba poďakovať rodičom, že dôverovali učiteľom a hlavne svojim deťom,
a taktiež učiteľom, že obetovali
svoj čas pre dobrú vec. Veľké ďa-
kujem patrí aj personálu chaty za
vynikajúcu starostlivosť počas celého týždňa. Najväčšia vďaka patrí
žiakom, ktorí dokázali vytvoriť jeden kolektív. Týždeň bez rodičov
a moderných technológií spôsobil,
že sa začali viac rozprávať, stávali
sa samostatnejšími a prehlbovali
svoje priateľstvá.
Ondrej Struhár, triedny učiteľ 3. A
Dátum
Podujatie
Organizátor
4. 3.
marec
marec
5. 4.
apríl
apríl
apríl
30. 4.
3. 5.
máj
31. 5 . alebo 1. 6.
jún
jún
24. 6.
jún
Fašiangový sprievod + zabíjačka
MČ Bratislava - Rusovce, DFS Gerulata, DHZ Rusovce, OZ Rusovčan
Lárom-fárom po Gerulate
Múzeum mesta Bratislava
Prvá jarná brigáda
MČ Bratislava - Rusovce
Vítanie jarného slniečka
Druhá jarná brigáda (sobota)
Jarný branný pretek družstiev detí v lesoparku
Deti zeme
OZ Kukulienka
MČ Bratislava - Rusovce
DHZ Rusovce
Kresťanská liga
Stavanie mája
MČ Bratislava - Rusovce, DFS Gerulata, OZ Rusovčan
Majáles
Oslava Dňa matiek
MDD
MDD v SĽUK-u
Zadunajskí seniori
stretnutie seniorov (1. a 2. kvartál)
XIII. ročník medzinárodnej súťaže Na kanáli
MČ Bratislava - Rusovce
OZ Kukulienka
MČ Bratislava - Rusovce, OZ Rusovčan
SĽUK
MČ Rusovce, Petržalka, Jarovce, Čunovo
MČ Bratislava - Rusovce
DHZ Rusovce
MÚ informuje
06 / 07
RUSEKO informuje
Pomáhali sme pri rekonštrukcii dlažby v bývalej jedálni v MÚ a obkladoch stien v kultúrnej
sále a jedálni.
Opravili sme dlhé roky nefungujúce osvetlenie
pozdĺž vstupu do základnej školy.
Po odkanalizovaní telocvične pri ZŠ sme riešili
ďalší problém – nefunkčné WC. Problém spôsobil cudzí predmet vhodený cez vetrací otvor
na streche. Riešenie spočívalo v zisťovaní, kamerovaní a rozbíjaní armatúr a následnom
uvedením do pôvodného stavu.
Drveným betónom sme spevňovali poľnú cestu
pozdĺž záhradkárskej osady na Colníckej ulici.
Koncom roka 2013 sa nám podarilo zrealizovať úpravu terénu pozdĺž priechodovej chodby
pri ZŠ a chodník, ktorý uľahčí prechod žiakov
k multifunkčnému ihrisku.
Po konzultáciach s oddelením koordinácie dopravných systémov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a za pomoci Radovana Jenčíka pracujeme na úprave priechodu pre chodcov na konci Balkánskej ulici v smere do Jaroviec a dávame podnety na dopravné cyklistické značenia na našich
vedľajších cestách.
Pripravili: Branislav Straka a Katarína Strapcová, m. p. RUSEKO
Podporte VITUS
Príďte si zatrénovať!
Od začiatku decembra máme v
Rusovciach vďaka OZ Rusovčan,
podpore hl. mesta SR, Bratislavského samosprávneho kraja a v
spolupráci so spoločnosťou Gravel Slovex -Trans, s .r. o., našou
mestskou časťou a m. p. Ruseko
tzv. tréningovú workout konštrukciu. Je to systém bradiel a hrázd
určený na posilňovanie vlastnou
hmotnosťou. Uvedená konštrukcia vo verejnom parku v blízkosti
futbalového areálu je k dispozícii
všetkým bez ďalších časových a finančných obmedzení.
Tak do toho, malí aj veľkí Rusovčania, blíži sa jar,
dostaňte svoje telá do formy!
František Lošonský, OZ Rusovčan
RUSOVSKÉ NOVINY, dvojmesačník
1/2014 (január, február), ročník vydávania: 14.
Evidenčné číslo periodickej tlače pridelené MK SR: 3333/09
ISSN 1338-7561
Vydáva MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava – Rusovce, IČO 00304611
Občianske združenie VITUS bolo obnovené v roku 2013 miestnym farárom
J. M. Prachárom. Hlavnými zámermi
tohto OZ sú podporovať rekonštrukcie
kostolov v Rusovciach (Kostol sv. Víta
a Kostol sv. Márie Magdalény), starostlivosť o pastoračné centrum, stretávanie
detí a mládeže a organizovanie rôznych
kultúrno-spoločenských akcií pre všetky vekové skupiny. Spomenuté činnosti
môžete podporiť darovaním 2 percent zo
zaplatenej dane. Tlačivá sú k dispozícií
v Kostole sv. Márie Magdalény a pastoračnom centre, ako aj v elektronickej podobe
na stránke www.farnostrusovce.sk.
(red.)
REDAKČNÁ RADA:
Oľga Gáfriková, Marta Kováčiková, Beata Vrzgulová, Peter Golej a Róbert Kalmár.
redaktorky:
PhDr. Beata Vrzgulová, [email protected] / print
Mgr. Veronika Vandrášeková, [email protected] / web
Sekretariát MÚ:
Zuzana Červenáková, [email protected], 02/68 20 70 16
Dizajn a obsahovú štruktúru novín pripravila PhDr. Henrieta Hrubá
v spolupráci s grafickým štúdiom Triad.
Download

pdf verzia - Rusovské noviny