I. Jazyk a komunikácia
Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia ţiaci nadobúdajú schopnosti,
vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby
slovenského jazyka, vyučovacích jazykov a cudzích jazykov. Jazyková komunikácia
vedie ţiakov k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom
jasného, presného a zrozumiteľného vyjadrovania.
Ţiaci nadobúdajú zručnosti na základe vlastných schopností, napr. dokázať
porovnávať javy, ich vzájomné podobnosti a odlišnosti, triediť ich podľa určitých
hľadísk a napokon dospieť k ich zovšeobecneniu. Vhodnou motiváciou dokáţu
informácie získavať, poznávať a porovnávať.
Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia tvoria vyučovacie predmety:
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Taliansky jazyk
Učebný plán pre Školský vzdelávací program v 5. – 9. ročníku
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk a
komunikácia
Predmety
Počet hodín
5. ročník
Počet hodín
6. ročník
Počet hodín
7. ročník
Počet hodín
8. ročník
Počet hodín
9. ročník
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
Slovenský
jazyk
a literatúra
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
1.cudzí
jazyk ANJ
3
5
3
4
3
3
3
3
3
3
2.cudzí
jazyk
NEJ/TAJ
-
-
1
2
1
2
1
2
1
2
I/1
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Školský vzdelávací program Enviráčik
ZŠ, Lehota 144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Stupeň
vzdelania
Forma
štúdia
Vyučovací
jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
5. ročník
6. ročník
7. ročník
5 hod./týţdeň
165 hod./rok
4 hod./týţdeň
132 hod./rok
4 hod./týţdeň
132 hod./rok
8. ročník
9. ročník
5 hod./týţdeň 5 hod./týţdeň
165 hod./rok 165 hod./rok
ISCED 2
denná
slovenský
CHARAKTERISTIKA
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania
centrálne postavenie, pretoţe vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích
predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom v Slovenskej republike a pre väčšinu obyvateľov
SR národným jazykom s dlhou históriou, je pestrým, vnútorne bohato štruktúrovaným
médiom, ktoré mu umoţňuje komunikovať o najrozmanitejších javoch ľudského bytia
a vedomia. Úroveň poznania a praktického ovládania slovenského jazyka je tak zároveň
zrkadlom kaţdého príslušníka slovenského národa. Kultivované ovládanie slovenčiny
zabezpečuje občanom tejto republiky nielen úspešné zvládnutie školského vzdelávania, ale
následne aj ich plnohodnotné uplatnenie v pracovnom zaradení.
Jazyk je fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý
ţivot. Tvorí integrálnu zloţku jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho
i vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov a nálad, pomáha vnímať
krásu umeleckého diela. Zároveň reprezentuje svojich nositeľov, predovšetkým ich
intelektuálnu, citovú a mravnú vyspelosť.
Jazykové znalosti, štylistické a komunikatívne
zručnosti a čitateľské a literárne zručnosti ako súčasť jazykovej kultúry predstavujú základné
znaky vyspelosti absolventa základného vzdelania. Schopnosti, ktoré ţiaci získajú v predmete
slovenský jazyk a literatúra sú potrebné nielen pre kvalitné jazykové vzdelávanie, ale sú
dôleţité aj pre úspešné osvojovanie si poznatkov v ďalších oblastiach vzdelávania. Ovládanie
slovenského jazyka a literatúry či v ústnej a písomnej forme umoţňuje ţiakom nielen poznať
a pochopiť spoločensko-kultúrny vývoj našej spoločnosti, orientovať sa v prostredí, v ktorom
ţijú, vnímať okolie i seba, vytvárať predpoklady k efektívnej medziľudskej komunikácii,
interpretovať svoje reakcie a pocity a dokázať pochopiť svoje postavenie v rozličných
I/2
komunikatívnych situáciách. Vzdelávací obsah SJL tvoria tri oblasti: Jazyková komunikácia,
Komunikácia a sloh a Čítanie a literatúra.
V oblasti Jazyková komunikácia ţiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti
a kompetencie potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka.
V oblasti Komunikácia a sloh sa ţiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové
informácie, čítať s porozumením, kultivovane písať, rozprávať a na základe prečítaného alebo
počutého textu samostatne rozhodovať , nadobúdajú kompetencie text analyzovať a kriticky
hodnotiť, napr. vyuţívať prvky environmentálnej výchovy pre zdravý štýl ţivota.
V literárnom vzdelávaní na druhom stupni základnej školy sa ţiak prostredníctvom
literárnych ukáţok zoznamuje s literatúrou všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi.,
literárnymi ţánrami, kompozíciou literárnych diel , štylistikou literárneho textu, získava
informácie o autoroch, ich ţivote a ďalších dielach. Postupne nadobúdajú čitateľské zručnosti,
schopnosti reprodukovať prečítaný literárny text a samostatne tvoriť nový umelecký text.
Ţiaci sa oboznamujú s významnými slovenskými predstaviteľmi tvorby pre deti a mládeţ.
Ţiaci nadobúdajú poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, ţivotnú
hodnotovú orientáciu, empatiu, prosociálne správanie, obohacujú ich duchovne a nadobúdajú
etické kompetencie.
CIELE
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy je viesť ţiakov
k spoznávaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých
rovinách jazykového
systému, zameriavať sa na vyuţitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných
a ústnych prejavov. Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky ţiakov, aby získali kvalitnú
jazykovú kompetenciu. Pestovať v ţiakoch lásku k materinskému jazyku a spolupatričnosti
s inými etnikami. Viesť ich k spoznávaniu histórie vlastného národa a prehlbovať estetické
cítenie a tak im umoţniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova či diela. Rozvíjať etické
cítenie ţiakov zaloţené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu, aby si
dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt. Viesť ich od základnej gramotnosti
k získaniu čitateľských návykov, orientovať sa na knihu, aby nadobudli sebavedomie pri
vystupovaní na verejnosti a kultivovaný prejav ako prostriedok presadenia samého seba.
Na druhom stupni základných škôl sa výchovno-vzdelávací proces slovenského jazyka
a literatúry člení na 3 oblasti:
I. Jazyková komunikácia
II. Komunikácia a sloh
III. Literatúra
I/3
VZDELÁVACIE STRATÉGIE SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH
kognitívne kompetencie
učiť sa sám aj v skupine
Ţiak sa formulovať a riešiť problémy
naučí
kriticky myslieť
tvorivo myslieť a uplatniť jeho výsledky
kompetencie k celoţivotnému učeniu sa
ţiak sa uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
naučí
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie
naučí tvoriť, prijať a spracovať informácie
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
ţiak sa správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt
naučí
vyhľadávať a odosielať informácie
formulovať svoj názor a argumentovať
vyjadriť vôľu a city, verbálne a neverbálne
interpersonálne a intrapersonálne kompetencie
akceptovať skupinové hodnoty
ţiak sa tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín
naučí
kooperácii a empatii
reflektovať vlastnú identitu, vyvárať vlastný hodnotový systém
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
pouţívať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty
ţiak sa vyhľadávať, spracúvať a pouţívať informácie z literárnych prameňov a internetu
komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
naučí
vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu
verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor
kompetencie poznávacie a rečové
dodrţiavať pri ústnom prejave správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
ţiak sa
uplatňovať pri ústnom prejave primerané, mimojazykové prostriedky
naučí
reprodukovať umelecký aj vecný text
pamäťové, klasifikačné a aplikačné kompetencie
zapamätať si potrebné fakty a vedieť demonštrovať ich znalosť
vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi
ţiak sa
odvodiť a zovšeobecniť definície nových javov
naučí
usporiadať známe javy do tried a systémov
aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty
aplikovať pri písomnom prejave pravopisnú normu
analytické a syntetické kompetencie
uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém
ţiak sa
odlíšiť umelecký a vecný text
naučí
odlíšiť texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov a ţánrov
tvorivé kompetencie
vytvoriť vlastný text na základe dodrţiavania stanoveného slohového útvaru,
postupu, jazykového štýlu
ústne prezentovať vlastný text
ţiak sa
naučí
napísať krátky príbeh, vlastný alebo vymyslený
dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo
zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text
I/4
VZDELÁVACIE STRATÉGIE LITERÁRNEJ VÝCHOVY
kognitívne kompetencie
pouţívať kognitívne kompetencie
učiť sa sám aj v skupine
ţiak
formulovať a riešiť problémy
bude
schopný kriticky myslieť
tvorivo myslieť a uplatniť jeho výsledky
kompetencie k celoţivotnému učeniu sa
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
ţiak sa
naučí
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
komunikačné a sociálno-interakčné kompetencie
tvoriť, prijať a spracovať informácie
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt
ţiak sa
naučí
vyhľadávať a odosielať informácie
formulovať svoj názor a argumentovať
vyjadriť vôľu a city, verbálne a neverbálne
interpersonálne a intrapersonálne kompetencie
akceptovať skupinové hodnoty a rozhodnutia
tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín
ţiak sa
naučí
kooperácii a empatii
reflektovať vlastnú identitu, vytvárať vlastný hodnotový systém
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici
pracovať s kniţným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe
ţiak sa
naučí
vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu
budovať si vlastnú kniţnicu
kompetencie poznávacie a čitateľské
dodrţiavať pri čítaní správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
recitovať prozaické a básnické diela
ţiak sa
naučí
rešpektovať básnický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu
dramatizovať text postavy, modulovať hlas podľa zmyslu textu
pamäťové, klasifikačné a aplikačné kompetencie
zapamätať si potrebné fakty a vedieť demonštrovať ich znalosť
vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi
ţiak sa
usporiadať známe javy do tried a systémov
naučí
aplikovať literárnovedné vedomosti na umelecké texty
aplikovať pri písomnom prejave pravopisnú normu
analytické a interpretačné kompetencie
prerozprávať obsah prečítaného diela
odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty
ţiak sa
naučí
vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová
určiť hlavné a vedľajšie postavy diela
I/5
abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku diela, vrátane lyrickej básne
analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke,
interpretovať význam diela
sformulovať vlastné hodnotenie diela a doloţiť svoje stanovisko argumentmi
tvorivé kompetencie
napísať kratší prozaický útvar, básnický text, scenár
ţiak sa
inscenovať kratší dramatický text
naučí
zdramatizovať básnický alebo prozaický text,
ilustrovať umelecký text
I/6
OBSAH VYUČOVANIA
Jazyková komunikácia v 5. ročníku
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Úvod
1
Úvodná hodina
Zvuková rovina jazyka
a pravopis
12
Delenie hlások, interpunkcia,
spojovník, pomlčka,
spodobovanie, výslovnosť,
prízvuk, melódia
Spojovník, pomlčka
Významová / lexikálna
rovina
14
Spisovný jazyk, nárečia
Slang, slangové slová
28
Ţiak dokáţe čítať plynule, správne.
Slovná zásoba, slovníky
Ţiak sa dokáţe vyjadrovať v spisovnom
jazyku,
Tvorenie slov predponami,
skladaním
Ţiak si rozvíja slovnú zásobu a dokáţe
správne .pouţívať gramatické javy.
Podstatné mená, všeobecné,
vlastné Skloňovanie, pádové
otázky
Skloňovanie prídavných
mien vzor pekný a cudzí
Zámená , ich rozdelenie
Osobné, základné,
INF,
OSR, MV, TPPZ
Pouţívanie slovníkov je pre ţiaka
samozrejmosťou;
ţivotnosť, neţivotnosť,
Určovať gramatické kategórie, vzory.
Utvrdiť gramatické
kategórie, oboznámiť so
vzormi, upevniť učivo
Prídavné mená Akostné
Gramatické kategórie S
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR, MEV, TPPZ
Frazeologizmy
Tvarová/morfologická
rovina jazyka
Výkonový štandard
OSR,
TPPZ, OŢZ
gramatické kategórie vzor
pekný a cudzí
Určovať gramatické kategórie, vzory.
Zámená
Rozlíšiť druhy zámen
I/7
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
privlastňovacie
Pojem
Číslovky- základné, radové
11
GEO, DEJ,
OSR, OŢZ
Základné a radové číslovky
Sloveso byť, gramatické
kategórie
Sloveso byť
Rozlišovať plnovýznamové a
neplnovýznamové slovesá, určovať
gramatické kategórie
Príslovky
Rozlíšiť druhy prísloviek.
Slovosled
Tvoriť jednoduchú vetu.
Vety podľa obsahu
Tykanie a vykanie
I/8
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vedieť rozlíšiť základné a radové
číslovky
Slovesá- plnovýznamové,
neplnovýznamové
Príslovky, druhy prísloviek,
Syntaktická/ skladobná
rovina
Výkonový štandard
BIO,
Komunikácia a Sloh v 5. ročníku
Tematický celok
Rozprávanie
Opis
Vecné texty
Reprodukcia
Časová
dotácia
8
8
8
9
Obsahový štandard
Téma
Výkonový štandard
Pojem
Ţiak vie vytvoriť vlastný príbeh
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
DEJ,
Jednoduché rozprávanie.
osnova
Rozprávanie s prvkami opisu
časová postupnosť
Opis pracovného postupu
Opis pracovného postupu
Dokáţe opísať ústne aj písomne pracovný
postup
OSR
Opis osoby a ţivočícha
Opis osobya ţivočícha
Dokáţe opísať ústne aj písomne obľúbenú
postavu
BIO,
OSR
SMS, e-mail, súkromný list,
pohľadnica
SMS, e-mail, súkromný list,
pohľadnica
Vedieť komunikovať so známymi
Pozvánka, vizitka, plagát,
inzerát, reklama
Pozvánka, vizitka, plagát,
inzerát, reklama
Informovať sa včas a správne
Reprodukcia textu
Poznámky, konspekt
Ţiak vie reprodukovať prečítaný text.
VYV,
MEV, OSR
VYV,
ENV
Čítať s porozumením
I/9
ENV
Literatúra v 5. ročníku
Tematický celok
Rozprávka
Povesť
Časová
dotácia
35
12
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Téma
Pojem
Ľudová rozprávka
Spoznať hlavnú postavu.
Autorská rozprávka
Vedľajšia postava
Oddeliť odsek, viesť dialóg.
Rozprávky iných národov
Hlavná postava vedľajšia
postava
Vedieť dokončiť príbeh.
Rozprávka bábková
Dejstvá, obrazy, maňušky,
marionety, javajkové
divadlo
Vedieť pracovať s hlasom, artikulovať,
vcítiť sa do myslenia postavy.
Filmová a televízna rozprávka
Obraz, reč, hudba, zvukové
efekty
Vedieť pretransformovať reč postáv.
Literárny scenár
Scenár
Vedieť čítať scenár.
Autorská povesť, rozdelenie
povestí
Povesť
Dramatizácia.
Ľudová povesť
Ľudová a autorská povesť
Vedieť rozlíšiť druhy povestí.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
DEJ
MUV, MEV
VYV, DEJ,
MEV
OSR
OSR
MEV
DEJ, GEO, REV
Legendy
6
Príbehy zo ţivota svätých
Legenda
Vedieť určiť príbeh z obdobia stredoveku.
Komiks
4
Kreslený seriál
Komiks
Vedieť doplniť text k obrázkom.
Piesne
4
Ľudové piesne
Pieseň
REV
Zľudovené piesne
Zľudovená pieseň
Poznať a interpretovať slovenské ľudové
piesne.
Vyjadriť emócie v piesni.
Náučná literatúra
Encyklopédia
Vedieť pracovať s encyklopédiou.
INF
Encyklopédie
4
I / 10
DEJ
MEV, MUV
OSR
Jazyková komunikácia v 6. ročníku
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Úvod
1
Úvodná hodina
Zvuková rovina jazyka
a pravopis
12
Delenie hlások, interpunkcia,
spojovník, pomlčka,
spodobovanie, výslovnosť,
prízvuk, melódia
Spojovník, pomlčka
Významová / lexikálna
rovina
14
Spisovný jazyk, nárečia
Slang, slangové slová
28
Ţiak dokáţe čítať plynule, správne
Slovná zásoba, slovníky
Ţiak sa dokáţe vyjadrovať v spisovnom
jazyku;
Tvorenie slov predponami,
skladaním
Pouţívanie slovníkov je pre ţiaka
samozrejmosťou;
Skloňovanie, pádové
otázky
určovať gramatické kategórie, vzory
Prídavné mená, akostné,
vzťahové a privlastňovacie
Gramatické kategórie
Skloňovanie prídavných mien
vzor otcov, páví, matkin
Gramatické kategórie vzor
otcov, páví, matkin
určovať gramatické kategórie, vzory
Zámená
Zámená
Slovesá- plnovýznamové,
neplnovýznamové, zvratné a
nezvratné
INF,
OSR, MUV, TPPZ
Ţiak si rozvíja slovnú zásobu a dokáţe
správne pouţívať gramatické javy.
Rozvíjať slovnú zásobu,
vedieť správne pouţívať
gramatické javy
Osobné, základné,
privlastňovacie
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR, MEV, TPPZ
Frazeologizmy
Tvarová/morfologická
rovina jazyka
Výkonový štandard
OSR, TPPZ, OŢZ
Rozlíšiť druhy zámen
Zvratné a nezvratné
slovesá
I / 11
Rozlišovať plnovýznamové a
neplnovýznamové slovesá, zvratné a
nezvratné slovesá určovať gramatické
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Téma
Sloveso byť, gramatické
kategórie
Pojem
Sloveso byť
Príslovky, druhy prísloviek,
ich stupňovanie
Stupňovanie prísloviek
Rozlíšiť druhy prísloviek
Vokalizácia predloţiek
Pouţívať predloţky a spojky, poznať
citoslovcia
Predloţky
Spojky
Citoslovcia
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
kategórie
BIO, GEO, DEJ,
Interpunkcia
I / 12
OSR, OŢZ
Komunikácia a Sloh v 6. ročníku
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Pojem
Úvodná hodina
1
Aktivizácia vedomostí
Opisný slohový postup
8
Opis - rozdelenie
Opisný slohový postup,
ţánre, prostriedky a útvary
Dokáţe opísať ústne aj písomne obľúbenú
postavu
OSR
Dynamický slohový opis
Dynamický slohový
postup, ţánre, prostriedky a
útvary
Dokáţe opísať ústne aj písomne pracovný
postup
BIO,
Rozprávací slohový postup,
znaky, prostriedky
Časová postupnosť,
jazykové prostriedky...
Vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému
rozprávanie.
Rozprávanie s vyuţitím
priamej reči
Priama reč, vety podľa
obsahu...
Vyuţiť v rozprávaní priamu reč.
Rozprávací slohový
postup
8
I / 13
ENV
VYV, MEV, OSR
VYV,
ENV
Literatúra v 6. ročníku
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový
štandard
Úvodná hodina
1
Organizačné pokyny
Ľudová slovesnosť
4
Príslovia
Príslovia
Vysvetliť dôvod vzniku
Porekadlá
Porekadlá
Vie vysvetliť rozdiel medzi príslovím a
porekadlom
Pranostiky
Pranostiky
Dodrţiavanie rytmusu a rýmov
Hádanky
Hádanky
Vie vytvoriť obrazné pomenovanie
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Zopakovanie z. 5. ročníka
DEJ
MUV, MEV
VYV, DEJ,
MEV
Anekdoty
Anekdoty
Dokáţe pochopiť pointu
OSR
6
Básne
Rým, vonkajšia stavba
básne, metafora
Vie určiť rým, vyhľadať umelecké
prostriedky - metaforu
MEV
4
Piesne
Pieseň, populárna pieseň,
evergreen
Vie vyhľadať epiteton
9
Balady
Balada
8
Bájky
Bájka
Vyhľadať a pochopiť hlavnú myšlienku,
určiť prirovnanie
Charakterizovať hlavnú postavu, vyhľadať
mravné ponaučenie
8
Báje
Báj, bájoslovie, mytológia
Zo ţivota detí
10
Poviedka, román
On- rozprávanie, jarozprávanie, hlavná postava
Určiť úvod, zápletku, vyvrcholenie, obrat,
rozuzlenie
Určiť hlavnú postavu, prerozprávať dej v ja
- rozprávaní
Dobrodruţná literatúra
5
Umelecké jazykové
prostriedky ,fantastika
Dobrodruţstvo
Dokáţe vyhľadať kľúčové slová
Poézia
Rozprávanie vo veršoch
i v próze
I / 14
DEJ
MEV,MUV
INF
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Detektívna literatúra
6
Pátranie po páchateľovi
Dejovosť, kompozícia,
alibi, kontrast záporných
a kladných postáv
Dramatické umenie
3
Literárno-dramatický ţáner
Dramatizácia, dialógy
I / 15
Výkonový
štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Slovenský jazyk v 7. ročníku
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Úvod a opakovanie
učiva 6. roč.
1
Úvodná hodina
Zvuková rovina jazyka
a pravopis
9
Výslovnosť cudzích slov výslovnosť slabík de, te, ne,
le, di, ti, ni, li v cudzích
slovách
výslovnosť
Významová (lexikálna)
rovina
10
členenie slovnej zásoby podľa
častosti pouţívania, významu,
spisovnosti, podľa pouţívania
v istých jazykových štýloch –
fixácia poznatkov
Slovná zásoba
Podstatné mená:
pomnoţné podstatné mená
Tvarová (morfologická)
rovina
28
Rozdelenie prídavných mien,
vzory, stupňovanie, pravopis.
akostné a vzťahové
prídavné mená
Zámená
Vie artikulovať a spisovne vyslovovať
slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li; dodrţiavať
správnu dĺţku slabík a pravidlá
spodobovania.
OSR, MEV, TPPZ
Ţiak vie vybrať správnu jazykovú príručku,
poznať rozdiel medzi archaizmom,
historizmom a zastaraným slovom osvojí si
termín neologizmus.
INF,
Vysvetliť a identifikovať, určiť ich rod a
vysvetliť ich funkciu v texte.
Vie vysvetliť a identifikovať zvieracie a
privlastňovacie prídavné mená, určiť vzory
páví, matkin, otcov a vysvetliť ich funkciu
v texte.
Dokáţe identifikovať zámená v texte,
dokáţe rozlíšiť druh zámena, ovláda
skloňovanie.
definícia zámen a ich
charakteristika
Číslovky
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Organizačné pokyny, oboznámenie sa
s obsahom učiva 7. ročníka.
- definícia – určenie
pomnoţného pod. mena
Prídavné mená:
Výkonový štandard
definícia
Vie vysvetliť a identifikovať násobné
číslovky, vysvetliť ich funkciu v texte.
základné a radové číslovky,
ich pravopis, rozlíšenie,
I / 16
OSR, MUV, TPPZ
MAT, INF,
OSR, TPPZ, OŢZ
MAT, INF, BIO,
MUV, MEV, OSR,
ENV, OŢZ
DEJ, VYV,INF,
MUV, MEV, REV,
ENV, OSR, TPPZ
MAT, INF, BIO,
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
skloňovanie,
Pojem
Výkonový štandard
- určité – neurčité číslovky,
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MEV, OSR, REV,
TPPZ
- vymedzenie termínu násobné
číslovky,
- násobné číslovky so zloţkou
-raz,- krát,
-násobný, s príponou itý,
pravopis a skloňovanie
Syntaktická
(skladobná) rovina
Záverečná hodina
17
Slovesá - slovesný spôsob,
časovanie slovies, pomocné
slovesá, časovanie slovesa
dokonavý a nedokonavý
vid
Rozlíšiť dokonavé a nedokonavé slovesá,
zmeniť vidovú formu slovesa, ovládať
a určiť GK slovies.
Príslovky -druhy prísloviek
Príslovky miesta, času,
spôsobu, príčiny
Vie identifikovať príslovky miesta, času,
spôsobu a príčiny a vysvetliť ich funkciu
a funkciu stupňovania v texte.
Predloţky - väzba predloţiek
s pádmi, spisovná pádová
väzba.
Väzba predloţiek s pádmi
Určiť pád a poznať správne spisovné
pádové väzby.
Spojky - frekventované spojky
definícia
Ovládať pravopis čiarky pred spojkami.
Vety oznamovacie,
opytovacie, rozkazovacie
a ţelacie
Veta dvojčlenná a
jednočlenná
Na základe identifikácie podmetu
a prísudku určiť dvojčlennú vetu, vytvoriť
obidva typy dvojčlennej vety.
Hlavné vetné členy.
Rozlíšiť jednočlennú vetu slovesnú
Dvojčlenná veta: Vetný základ
ako hlavný vetný člen
a neslovesnú a určiť slovný druh, ktorým je
vyjadrený vetný základ.
Vyhodnotenie činnosti a aktivity ţiakov
1
I / 17
INF, MEV, OSR,
REV, TPPZ
Sloh v 7. ročníku
Obsahový štandard
Tematický celok
Časová
dotácia
Úvod a opakovanie
učiva 6. roč.
1
Úvodná hodina
Pravidlá komunikácie
6
Formulovanie názoru,
argumenty a protiargumenty.
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Organizačné pokyny, oboznámenie sa
s obsahom učiva 7. ročníka.
Komunikácia
Komunikovať a vystupovať asertívne pod
vedením vyučujúceho,
Efektívna komunikácia.
OSR, MEV, TPPZ
Nácvik modelových situácií.
Asertívna komunikácia.
Rétorika
Rétorika
Poznať termín asertivita a asertívne
správanie, - správne vyslovovať po krátkej
príprave samostatne vytvoriť príhovor,
- Príhovor - téma, cieľ, adresát,
odosielateľ, prostriedky.
Opisný slohový
postup
Zameranie školských
slohových prác
11
Charakteristika opisného
slohového postupu,
prostriedky.
Charakteristika
umeleckého opisu,
výrazové prostriedky
a štylistika
Charakteristika osoby
Dynamický opis
I / 18
INF,
OSR, MEV, TPPZ
Porovnať a odlíšiť statický opis, dynamický
opis, jednoduchý opis,
Rozlíšiť opisný a rozprávací slohový
postup, sformulovať text – stručný opis
vzhľadu
OSR, TPPZ, OŢZ
Literatúra v 7. ročníku
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Úvod a opakovanie
učiva 6. roč.
1
Úvodná hodina
Umelecká literatúra
v poézii
19
Anekdoty
Pojem
Umelecká literatúra
v próze
32
Vysvetliť termín anekdota, ovládať
definíciu, rozlíšiť anekdotu, ovládať termín
pointa.
Anekdota
Odlíšiť poéziu a prózu, poznať termíny
verš, rým, strofa, refrén, zdrobnenina, idea,
epiteton, personifikácia, prirovnanie.
Populárna pieseň
Určiť ţáner populárna pieseň, poznať
predstaviteľov, témy a odlišnosti spôsobu
vyjadrenia.
Detský hrdina v literatúre
Poviedka
Dobrodruţná literatúra
Dobrodruţstvo
Fantasy literatúra
Fantázia
Pod vedením učiteľa analyzovať text.
Detektívka
Zápletka
Vedieť odhaliť logické postupy poznať
princíp výstavby textu detektívky,
charakterizovať hrdinov.
Western
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Organizačné pokyny, oboznámenie sa
s obsahom učiva 7. ročníka.
Poézia
Pieseň
Výkonový štandard
OSR, MEV, TPPZ
OSR, MEV, TPPZ
HUV,
OSR, TPPZ, OŢZ
Ovládať charakteristiku ţánru.
SJL, DEJ, VYV,
MEV, REV, OSR,
TPPZ
Vysvetliť termín western, charakterizovať
hrdinov.
Western
I / 19
DEJ, INF
INF,
MEV, OSR, REV,
TPPZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Robinsonáda
Dramatické umenie
12
Záverečný prehľad
a utvrdenie
získaných vedomostí.
1
Zhodnotenie činnosti
1
Pojem
Robinsonáda
Dráma, dramatické ţánre
Výkonový štandard
Vysvetliť princípy ţánru robinsonáda,
reprodukovať text.
Osvojiť základné informácie o histórii
filmu, filmové ocenenie Zlatý glóbus,
Oscar, poznať začiatok národnej
kinematografie.
Film, filmové umenie
Ovládať pojem scenár, rozlíšiť literárny
a technický scenár.
Povesť, literárny scenár,
technický scenár
Vysvetliť princíp a odlišnosť filmu,
rozhlasovej a televíznej hry.
Upevniť a systematizovať získané
vedomosti a zručnosti.
Zhodnotenie činnosti ţiakov z pohľadu
učiteľa ţiaka.
I / 20
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MUV, MEV, REV
HUV, INF
HUV,
MEV
OSR
OSR
Slovenský jazyk v 8. ročníku
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Úvodná hodina
1
Organizačné pokyny,
oboznámenie sa s obsahom
učiva v 8. ročníku
Zvuková rovina
jazyka a pravopis
4
Opakovanie a utvrdenie učiva
z niţších ročníkov
Intonácia a interpunkcia
Pojem
Utvrdiť a aktívne vyuţívať doterajšie
poznatky z niţších ročníkov (výslovnosť,
suprasegmentálne javy, interpunkcia..)
Dĺţka, mäkčeň, vokáň
Významová
(lexikálna rovina)
21
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR
Poznať interpunkciu, oslovenie v texte.
Vysvetliť pojem skratky a jej vytvorenie.
skratky
Pravopis a jeho zdôvodnenie
Výkonový štandard
Náuky o jazykovede
Opakovanie a utvrdenie učiva
z niţších ročníkov
Náuka o slove
Frazeologický slovník
Priame a nepriame
pomenovania
Jednoslovné a viacslovné
pomenovania
I / 21
Samostatne, formou tichého čítania
skontrolovať svoj text i text iného ţiaka
s cieľom identifikovať chyby a následne ich
opraviť- vyuţiť nadobudnuté znalosti
z pravopisu, lexikológie, morfológie,
syntaxe a slohu.
MUV
MUV
Vyuţiť, vyhľadať, určiť druh a vysvetliť
lexikálny význam frazeologizmov –
prísloví, porekadiel, pranostík a prirovnaní.
Vyuţiť a orientovať sa vo frazeologickom
slovníku. Vymenovať nepriame
pomenovania, určiť, prečo sa poţívajú,
vysvetliť ich. Analyzovať lexikálnu stránku
textu a vysvetliť štylistický význam
a funkciu jazykových prostriedkov v texte.
GEO,
OSR, MEV
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Spôsoby obohacovania slovnej
zásoby, tvorenie slov,
preberanie slov
Tvorenie slov
odvodzovaním,
skracovaním a skladaním
Vysvetliť pojmy: tvorenie slov
odvodzovaním, prípona, slovotvorný
základ, základové slovo, odvodené slovo,
tvorenie slov skladaním .
Slová cudzieho pôvodu –
pravopis, výslovnosť,
predpony a prípony
Slová podľa pôvodu
Charakterizovať spôsoby obohacovania
slovnej zásoby a tieto postupy identifikovať
v texte.
Ovládať pravopis a výslovnosť cudzích
slov.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MUV
ENV
Poznať význam predpôn a prípon v cudzích
slovách a vedieť ich pouţiť.
Tvarová
(morfologická)
rovina
23
Aktivizácia vedomostí z
tvaroslovia
Ohybný slovný druh
Vie aplikovať vedomosti o skloňovaní
podstatných mien.
OŢZ
Zvieracie podstatné mená
muţského rodu
Zvieracie podstatné mená
muţského rodu
Identifikovať v texte zvieracie podstatné
mená muţského rodu, pouţiť ich
v správnom tvare a vysvetliť ich pravopis.
ENV
Podstatné mená muţského
rodu zakončené na –l a -r
Podstatné mená muţského
rodu zakončené na –l a -r
Identifikovať v texte neţivotné podstatné
mená muţ. rodu, zakončené na –l a –r.
OSR
Skloňovanie podstatných mien
cudzieho pôvodu
Cudzie nesklonné podstatné
mená
Vedieť určiť vzory, skloňovanie a pravopis
podstatných mien cudzieho pôvodu.
MUV, MEV
Zámená - druhy
Ohybný slovný druh
Nájsť v texte zámená, určiť ich druh,
základný tvar .
REV, DOV
Skloňovanie a gramatické
kategórie zámen
Delenie zámen
Určiť gramatické kategórie zámen.
Číslovky - skupinové, druhové
Ohybný slovný druh
Ovládať pravopis a skloňovanie čísloviek.
I / 22
DOV
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Slovesá - aktivizácia
vedomostí o vide slovies, rod
slovies
Ohybný slovný druh
Predloţky – prvotné, druhotné
Neohybný slovný druh
Častice
Syntaktická
( skladobná) rovina
10
Pojem
Neohybný slovný druh
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Určiť gramatické kategórie slovies,
oboznámiť sa s kategóriou slovesného rodu,
ovládať spôsoby tvorenia slovies v činnom
a trpnom rode.
MEV
Vyhľadať v texte predloţky a odlíšiť ich od
iných slovných druhov.
BIO,
Definovať slovný druh častice a nájsť ich
vo vetách.
Aktivizácia vedomostí zo
syntaxe
Určiť vo vete hlavné a vedľajšie vetné
členy.
Jednoduchá veta
Určiť hlavné a vedľajšie vetné členy
a zdôvodniť ch významovú a gramatickú
funkciu.
Holá a rozvitá veta
Rozvitá s viacnásobným
vetným členom
Hlavné vetné členy
Sklady
Vedľajšie vetné členy
Určovací, priraďovací sklad
Predmet, prívlastok,
príslovkové určenie,
prístavok
I / 23
ENV
Ovládať pojem vedľajší vetný člen a vedieť
ich vymenovať.
OSR
INF,
OŢZ
GEO,
MUV
Poznať vzťah medzi hlavným a vedľajším
vetným členom – prisudzovací sklad.
OSR
Identifikovať vo vete predmet a prívlastok
a určiť, ku ktorému hlavnému vetnému
členu sa viaţu
INF
Identifikovať vo vete príslovkové určenie
a určiť ku ktorému hlavnému vetnému
členu sa viaţe – poznať druhy
príslovkových určení
BIO,
OŢZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Jednoduché súvetie
Druhy súvetí
Výkonový štandard
Identifikovať jednoduché súvetia a chápať
ich vyuţitie v umeleckom i vecnom texte
Podraďovacie, priraďovacie
súvetie
Určiť druh súvetia – priraďovacie,
podraďovacie.
7
Záverečný prehľad a utvrdenie
získaných vedomostí podľa
výkonového štandardu
I / 24
OSR
Tvoriť jednoduché súvetia, správne
pouţívať interpunkciu.
Vedieť určiť vzťah medzi vetami v súvetí
Záverečné
opakovanie
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
INF
Komunikácia a sloh v 8. ročníku
Tematický celok
Úvodná hodina
Obsahový štandard
Časová
dotácia
1
Komunikácia
8
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Aktívne vyuţívať prozodické vlastnosti
reči v ústnom prejave, vhodne vyuţívať vo
svojom prejave poznatky z lexikológie a
morfológie
OSR
Oboznámenie s a s obsahom
učiva 8. ročníka
Aktivizácia vedomostí
z niţších ročníkov
Debata
Vedieť definovať debatu, poznať pravidlá,
ktoré vedú k úspešnej komunikácii.
Debata
MUV
Uskutočniť debatu o aktuálnom probléme
Dôkaz, objektívne podloţenie
argumentov
Dôkaz
Rétorika a jej zákonitosti
Rétorika
Odosielateľ a prijímateľ
Sloh
23
Vhodne vyuţiť informácie alebo jazykové
výrazové prostriedky z rôznych
informačných zdrojov
MEV, INF
Objektívne poloţiť pravdivosť vlastných
argumentov
OSR
Ako odosielateľ tvoriť vhodné ústne
i písomné prejavy s prihliadnutím na
adresáta
OSR
Aktivizácia vedomostí o
jednotlivých slohových
útvaroch
Aplikovať nadobudnuté poznatky v
slohových útvaroch.
Zhustený obsah textu - výťah
Utvoriť výťah z aktuálneho textu dennej
tlače
Vybrať a posúdiť texty z obsahového
i formálneho hľadiska
I / 25
MEV
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Prihláška
Pojem
Prihláška
Výkonový štandard
Na základe analýzy textov identifikovať
systematizovať a zovšeobecniť poznatky
o slohových útvaroch.
Definovať prihlášku a správne vyplniť
formulár prihlášky v elektronickej i
papierovej podobe
Úradný a štruktúrovaný
ţivotopis
Ţivotopis
Slávnostný príhovor
Príhovor
Slohové postupy
Informačný, rozprávací,
opisný, výkladový
Aktivizácia vedomostí o
vnútornej kompozícii diela
Transformácia textu
Napísať úradný ţivotopis, poznať
zákonitosti potrebné na vytvorenie
úradného ţivotopisu.
Vytvoriť slávnostný príhovor a dokázať ho
odprezentovať
I. školská slohová práca výťah
II. školská slohová práca –
úradný ţivotopis
1
OSR, MEV
Určiť rozdiel medzi ţivotopismi.
Identifikovať spoločné kompozičné znaky
slohových útvarov: slávnostný príhovor,
prejav, výklad.
Transformovať text z jedného slohového
ţánru do druhého.
Záverečná hodina
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Zhodnotenie práce podľa
výkonového štandardu
I / 26
OŢZ
REV
TPPZ
Literatúra v 8. ročníku
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Úvodná hodina
1
Organizačné pokyny,
oboznámenie sa s obsahom
učiva v 8. ročníku
Opakovanie
Vie pomenovať základné literárne druhy
Poézia
12
Ľúbostná poézia
Pieseň, ľudová pieseň
Vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
poézia
Poloľudová pieseň
Poloľudová pieseň, presah,
symbol
Vie vyhľadať básnické umelecké
prostriedky
Prírodná poézia
Lyrická báseň, lyrický hrdina
Porovnávať vonkajšiu a vnútornú
kompozíciu
Modlitba
Krátka náboţenská skladba
Určiť znaky lyrickej poézie, vedieť
rozdiel medzi liturgickou a autorskou
modlitbou
Lyrická poézia
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OŢZ
ENV
Epická poézia
8
Lyrickoepická poézia
Vonkajšia kompozícia,
kolektívny hrdina
Vie odlíšiť lyrickú časť od epickej
Próza
26
Zo ţivota mladých ľudí
Lyrizovaná próza
Vedieť akú úlohu majú básnické trópy v
próze
OSR
Dievčenský román
Monológ, dialóg
Dokáţe charakterizovať hlavnú postavu,
nájsť hlavnú myšlienku
OSR
Dobrodruţná literatúra
Dramatickosť, príbehovosť
Vie vypísať kľúčové slová,
charakterizovať hlavnú a vedľajšiu
postavu
Vedecko-fantastická literatúra
Fantázia, vedeckosť, vtip,
humor, absurdita
Pochopiť a vysvetliť vedecké a technické
výrazy
I / 27
OSR
OSR
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Záverečné
opakovanie
Téma
Výkonový štandard
Pojem
Denník
Časový sled, ja – rozprávanie
dielo
Pochopiť hlavnú postavu
9
Vedecko-populárna literatúra
Vedeckosť .Definícia
populárno-vedeckej literatúry
Kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu, jeho
myslenie, konanie z vlastného pohľadu,
argumentovať.
9
Literatúra faktu
Literatúra faktu
Vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu
literatúra faktu a identifikovať
charakteristické znaky.
1
Záverečný prehľad a utvrdenie
získaných vedomostí podľa
výkonového štandardu
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
DEJ, GEO
Opakovanie
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – environmentálna výchova
MEV – mediálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
OŢZ – ochrana ţivota a zdravia
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
REV – regionálna výchova
Medzipredmetové vzťahy:
BIO – biológia
GEO – geografia
HUV – hudobná výchova
CHE – chémia
MAT– matematika
FNG – finančná gramotnosť
DEJ – dejepis
SJL – slovenský jazyk a literatúra
I / 28
INF – informatika
VYV – výtvarná výchova
DEJ
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňovej triedy, počítačovej učebni. Pri
voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu ţiakov
a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov
pre daný predmet.
Pri výučbe vyuţívame najmä:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
výklad učiteľa
problémovú metódu (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
5. ročník
Počet a zameranie klasifikovaných ţiackych prác:
Diktáty: 1. úvodný diktát – opakovanie zo 4. ročníka ( neklasifikovaný)
2. podstatné mená
3. prídavné mená
4. slovesá
5. výstupný
Slohová práce: rozprávanie s prvkami opisu
6. ročník
Počet a zameranie klasifikovaných ţiackych prác:
Diktáty: 1. úvodný diktát – opakovanie z 5. ročníka ( neklasifikovaný)
2. tvorenie slov
3. zvieracie a privlastňovacie prídavné mená
4. slovesá
5. záverečný diktát – zhrnutie učiva 6. ročníka
Slohové práce:
1. opis statický
2. rozprávanie s vyuţitím priamej reči
7. ročník
Počet a zameranie klasifikovaných ţiackych prác:
Diktáty: 1. úvodný diktát – opakovanie zo 6. ročníka ( neklasifikovaný)
2. cudzie slová
3. privlastňovacie prídavné mená
4. číslovky
5. záverečný diktát – zhrnutie učiva 6. ročníka
Slohové práce:
1. dynamický opis
2. umelecký opis
8. ročník
Počet a zameranie klasifikovaných ţiackych prác:
Diktáty: 1. úvodný diktát – opakovanie zo 7. ročníka ( neklasifikovaný)
2. zvieracie podstatné mená muţského rodu
3. cudzie podstatné mená
I / 29
4. jednoduché súvetie
5. záverečný diktát – zhrnutie učiva 8. ročníka
Slohové práce:
1. slávnostný prejav
2. beletrizovaný ţivotopis
3. charakteristika.
UČEBNÉ ZDROJ:
Učebnica:
5. ročník
PaedDr.Krajčovičová,J.,mim.prof.doc. PaedDr. Kesselová, J .,PhD., PhDr. Sedláková,M.,
PhD., Mgr. Hirschnerová,Z., PhD., Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ. Slovenské pedagogické
nakladateľstvo( schválilo MŠ SR rozhodnutím č. CD-2009-32323/31706-1:911). ISBN 97880-10-01787-4.
PaedDr. Krajčovičová, J., Mgr. Krajčovičová, J.,Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ. Vydalo
Zdruţenie EDUCO 2010. (Schválilo MŠ SR pod č. MŠSR – 2010-1427/4149-4:919). ISBN
978-80-89431-09-0.
6. ročník
PaedDr. Krajčovičová, J., mim.prof.doc. PaedDr. Kesselová, J .,PhD., Literárna výchova pre
6. ročník ZŠ. SPN Bratislava , 1. vydanie, 2009. ( Schválilo MŠ SR rozhodnutím č. CD –
2009-38153/44141-5:919).ISBN 978-80-10-01800-0.
Mgr. Petríková, D. Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ. Zdruţenie EDUCO 2010. 1. vydanie
2010. ( Schválilo MŠ SR pod č. 2010-18901/48722:42-919). ISBN 978-80-89431-15-1.
7. ročník
PaedDr. Krajčovičová, J., mim.prof.doc. PaedDr. Kesselová, J .,PhD. Slovenský jazyk pre 7.
ročník ZŠ. Vytlačil Polygraf print, spol. s.r.o., Prešov. ISBN 978-80-10-01840-6.
Mgr. Petríková, D., Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií
s osemročným štúdiom. Vydalo Zdruţenie EDUCO 2011. ( Schválilo MŠ SR pod č. 20116095/18655:4-919). ISBN 978-80-89431-17-5.
8. ročník
PaedDr. Krajčovičová,J., doc. PaedDr. Kesselová, J. Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ 3.
ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Vydavateľstvo SPN Bratislava, 1. vydanie, 2011.
( schválilo MŠ SR pod č. 2011-6554/20301:4-919) ISBN 978-80-10-02039-3.
Dočasne moţno vyuţívať učebnicu:
Mgr. Petríková,D., PaedDr. Trutz,R., Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl. OG Vydavateľstvo Poľana, spol. s r.o. Bratislava 2001.( schvaľovacia doloţka MŠ SR 1142/200141). ISBN 80-89002-28-5.
Slovníky:
prof.PhDr.Horecký,j.,DrSc., PhDr. Krupa V.,DrSc. Pravidlá slovenského pravopisu, VEDA
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2000, ISBN 80-224-0655-4
PhDr. Pisárčiková,M., prom.fil.Michaulus, Š., Malý synonymický slovník, SPN Bratislava
1983
PhDr. Ivanová-Šalingová,M., CSc.,Ing. arch. Maníková Z., Slovník cudzích slov, SPN 1990,
ISBN 80-08-00006-6
PhDr. Kačala, J., DrSc., Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA vydavateľstvo SAV
Bratislava 1987
Vyuţívanie školskej i obecnej, či mestskej kniţnice.
I / 30
IKT zdroje:
Výučbové zdroje Didakta
LUMI . sk, animovaný slovenský jazyk Ţiaci budú hodnotení známkou podľa
hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie
ţiakov základnej školy a priebeţne slovne.
HODNOTENIE ŢIAKOV:
Ţiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom
MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy a priebeţne slovne. Súčasťou
hodnotenia budú aj projekty na vybranú tému.
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný): ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie
ich pohotovo vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach.
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny,
výstiţný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ originálne.
Stupeň 2 (chválitebný): ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a
vie ich pohotovo vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti
a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí
samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má
občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý): ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti
podľa učebných osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové
kompetencie, ktoré vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach
s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie
nepresnosti dokáţe s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má
častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický.
Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný): ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia
poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich vyuţívaní. Pri riešení
teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú
podstatné chyby. Je nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny
aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite
výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne
nedostatky dokáţe ţiak s pomocou učiteľa opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný): ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými
osnovami, má v nich závaţné medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických
a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je
nesamostatný pri vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani
na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov
I / 31
jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani
s pomocou učiteľa.
Stupnica hodnotenia diktátov:
0 – 1 chyba = 1
2 – 3 chyby= 2
4 – 7 chýb = 3
8 – 10 chýb = 4
11 a viac = 5
Vstupné a výstupné previerky budeme hodnotiť podľa nasledujúcej tabuľky:
dosiahnutý počet bodov v %
známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
I / 32
ANGLICKÝ JAZYK
Školský vzdelávací program Enviráčik
ZŠ, Lehota144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Anglický jazyk
5.roč.
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9.roč.
5 hod./týţdeň
165 hod./rok
4 hod./týţdeň
132 hod./rok
3 hod./týţdeň
99 hod./rok
3 hod./týţdeň
99 hod./rok
3 hod./týţdeň
99 hod./rok
Stupeň
ISCED 2
vzdelania
Forma
denná
štúdia
Vyučovací
slovenský
jazyk
CHARAKTERISTIKA
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré
presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom.
Cudzie jazyky poskytujú ţivý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov
v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov pomáha ţiakovi prekonávať bariéry
a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom ţivote, v ďalšom štúdiu a napokon
uplatnením sa na trhu práce.
Cudzie jazyky umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich
odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Poţiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného
Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích
jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2. cudzom
jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2 (podľa spoločného Európskeho referenčného rámca
pre jazyky). Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov
vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa
jazyková kultúra ţiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia
a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre podporu mobility v rámci Európskej
únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom
z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej
miere podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu
I / 33
sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zloţkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre ţivot“ umoţňuje kaţdému jedincovi ţiť podľa
vlastných predstáv a uspokojenia.
Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je pouţívateľ základného jazyka (independent
learner), čo predpokladá, ţe učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umoţňuje
opisovať kaţdodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah
výpovede obmedziť a hľadať slová. Poţiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho
uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umoţňuje učiacemu sa,
aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti
pouţívať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
Spoločný názov pre úroveň B1 a B2 je samostatný pouţívateľ jazyka, čo predpokladá, ţe
učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale
i prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci samoštúdia) v zhode so svojimi
osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Poţiadavky, ktoré sa kladú na učiaceho sa
predpokladajú, ţe bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto
koncepcia mu umoţňuje, aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol, do akej miery bude
cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať.
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri pouţívaní a učení
sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa vyuţíva všeobecné kompetencie, ale aj celý
rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch
a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma
texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa
aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré
umoţňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:
1.dokázal riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine
2.dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí
hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si
učiaci sa osvojuje
3.viac a lepšie chápal spôsob ţivota a myslenia iných národov a ich kultúrne
dedičstvo.
I / 34
CIELE
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:
•podpore sebadôvery kaţdého ţiaka;
•k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umoţnia vzdelávať
sa po celý ich ţivot a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a
kultúrnom ţivote;
•príprave všetkých ţiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými
podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej
otvorenosti;
•zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých ţiakov;
•pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu,
v ktorom sa odráţa historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný
zjednocujúci
činiteľ
národného
spoločenstva
a ako
dôleţitý
prostriedok
celoţivotného vzdelávania;
•vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho
prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných
postojov a názorov;
•zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho
prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej
komunikácie;
•nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
záţitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom
umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych
a estetických cítení a vnímaní;
•pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej
príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy
spisovného jazyka viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych
ústnych i písomných jazykových prejavov.
I / 35
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
všeobecné kompetencie
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka
opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a pouţívať
ţiak bude pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku
schopný
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s uţ osvojeným učivom,
systematizovať ich a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,
udrţať pozornosť pri prijímaní informácií, pochopiť zámer zadanej úlohy,
kompetencie k celoţivotnému učeniu sa
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
pri samostatnom štúdiu vyuţívať dostupné materiály,
ţiak sa
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti
naučí
svojho rozvoja,
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie
efektívne vyuţívať dostupné informačno-komunikačné technológie
ţiak sa
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
naučí
správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt
interpersonálne a intrapersonálne kompetencie
pochopiť zámer zadanej úlohy
ţiak sa
naučí
vyuţiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových aktivitách
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
pouţívať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým
ţiak sa
prostredím
naučí
vyuţívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií
kultúrne kompetencie
ţiak sa
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
naučí
kompetencia riešiť problémy
navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov
ţiak sa
naučí
byť otvoreným k získavaniu a vyuţívaniu rôznych postupov
pracovné kompetencie
vyuţívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh
ţiak sa
naučí
byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny
pragmatické kompetencie
sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyţadovanou stratégiou (zámer, téma,
logická následnosť),
funkčne vyuţívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na
jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túţby, zámeru, uspokojenia, záujmu,
ţiak sa
prekvapenia, rozčarovania, strachu,
naučí
vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
pouţiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udrţanie a ukončenie
krátkeho rozhovoru,
I / 36
pouţívať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet
potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.
sociolingvistické kompetencie
komunikovať v beţných spoločenských situáciách,
jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr.
ţiak sa
výmena informácií, ţiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov
naučí
a postojov, pozvanie, ospravedlnenie atď.,
udrţiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom
jednoduchších beţných výrazov.
jazykové kompetencie
beţné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých
komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,
základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach
prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov,
ţiak sa
vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov
naučí
pokrývajúcich predvídateľné základné komunikačné situácie,
osvojiť slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v kaţdodennom konaní, ktoré sa
týka známych situácií a tém,
niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy
dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť
Komunikačné zručnosti
Počúvanie s porozumením
naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,
porozumieťl slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na beţné oblasti
kaţdodenného ţivota,
porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch,
ţiak sa
v ktorých sa hovorí o predvídateľných kaţdodenných záleţitostiach,
naučí
vedieť identifikovať tému vypočutej diskusie,
porozumieť základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
pochopiťvety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.
Čítanie s porozumením
napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
napísať jednoduché osobné listy,
zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, ţe môţe poţiadať o jeho
ţiak sa
zopakovanie a preformulovanie,
naučí
stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).
Ústny prejav - dialóg
zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
pouţívať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
ţiak sa
naučí
sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
povedať, čo sa mu páči a čo nie,
I / 37
poţiadať o rôzne jednoduché informácie, sluţby a veci, alebo ich poskytnúť.
Ústny prejav - monológ
v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,
jednoduchým spôsobom sa rozprávať o kaţdodenných praktických otázkach,
komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s pouţitím
ţiak sa
jednoduchých slovných spojení a viet,
naučí
vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, záţitkov
zo školy a voľno časových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
opísať svoje plány a osobné skúsenosti.
Písomný prejav
napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
napísať jednoduché osobné listy,
zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, ţe môţe poţiada o jeho
Ţiak sa
zopakovanie a preformulovanie,
naučí
stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).
I / 38
OBSAH VYUČOVANIA
Anglický jazyk v 5. ročníku
Tematický celok
Úvod
Časová
dotácia
20
Obsahový štandard
Téma
Vzdelávanie a práca
Rodina a spoločnosť
Multikultúrna
spoločnosť
Výkonový štandard
Pojem
Pozdravy („Hi, Hello“), neurčitý
člen, predstavenie niekoho,
reagovanie na predstavenie („My
name is“, „How do you say“),
rozkazovací spôsob (Don′t do it“),
opis vecí v triede, mnoţné číslo
podstatných mien, väzba „there is,
there are“. ....
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vypočuť a zachytiť telefónne čísla,
rozumieť beţným pokynom učiteľa,
predstaviť sa, pozdraviť a rozlúčiť sa,
pomenovať veci v triede, počítať do 1000
a pracovať s číslami, hláskovať slová,
MAT, INF,
OSR, TPPZ, FNG
popísať miesta, predstavovať sa navzájom.
Projekt: Moje obľúbené veci
Priatelia a
rodina
28
Rodina a spoločnosť
Vzdelávanie a práca
Multikultúrna
spoločnosť
Upútanie pozornosti, sloveso „to
be“ („I am, I′ m),
Porozumieť hlavným informáciám z počutého
rozhovoru ,
predstavenie sa,
Porozumieť krátkemu kreslenému príbehu,
kladné a záporné vety, („we are
not“, „are they?“, no I′ m not“),
informácie o sebe, pýtať sa na
iných („Where is he?“, How old is
she?“), privlastňovacie zámená ,
privlastňovací pád („Who′s that?“),
opytovacie zámená („What′s
this?“)....
pomenovať dni v týţdni,
opýtať sa na základné informácie o osobe,
privlastniť rôzne veci osobám,
vymenovať svetové štáty,
Opýtať sa vo dvojici na základné informácie
o tretej osobe.
Projekt: Moja rodina
I / 39
GEO,INF,
OSR, MUV, MEV,
DOV, TPPZ
Tematický celok
Môj svet
Časová
dotácia
30
Obsahový štandard
Téma
Voľný čas a záľuby
Vzdelávanie a práca
Multikultúrna
spoločnosť
Človek a príroda
Výkonový štandard
Pojem
Informovanie sa o fungovaní
v škole.., zostavenie si rozvrhu,
sloveso „have got“ a jeho pouţitie,
tvorenie záporu a otázky („ I′ve got,
„he′s got“, hasn′t she got“,
blahoţelanie k narodeninám
(„Happy birthday“), postavenie
prídavného mena vo vete („When is
her birthday?“). .....
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Porozumieť hlavným bodom z krátkeho textu k
narodeninách,
porozumieť školskému rozvrhu,
BIO, HUV,
pomenovať beţné predmety vlastnej potreby v
škole,
MAT,
pomenovať školské predmety a hovoriť o ich
obľube , opýtať sa čo má ţiak v škole,
OSR, MUV,
pomenovať farby, popísať dva obrázky a
povedať o rozdieloch,
INF,
TPPZ
rozprávať sa o obľúbených predmetov v škole.
Projekt: Moja škola
Čas
28
Voľný čas a záľuby
Vzdelávanie a práca
Multikultúrna
spoločnosť
Informovanie sa o čase („What′s
the time?“), predloţky spojené
s časom „at, on“, When...?,
It´s...o´clock, hovorenie o svojom
beţnom dni, rozprávanie sa
s kamarátom o záľubách, obyčajný
prítomný čas, zápor („I don´t ..., He
doesn´t..., I like...,I don´t like...“),
predstavenie kamaráta („She comes
from..., In her free time ....“).
Porozumieť prečítanému textu o voľnom čase
tretej osoby,
porozumieť krátkemu príbehu o voľnom čase, v
počutom texte rozpoznať údaje o čase
a aktivitách,
opýtať sa na čas, na podobnú otázku odpovedať,
opýtať sa kamaráta čo v ktorom čase robí,
porozprávať o tom, čo robí ţiak počas dňa.
Projekt: Dotazník
I / 40
HUV, MAT,
INF, OSR, MUV,
TPPZ, FNG
Tematický celok
Miesta
Časová
dotácia
29
Obsahový štandard
Téma
Rodina a spoločnosť
Domov a bývanie
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna.
spoločnosť
Výkonový štandard
Pojem
Informovanie sa o veciach, kde sa
nachádzajú, predloţky spojené
s opisom miesta („ It is in/on
/under/next to /in front of /behind/
opposite/between“), vyjadrenie
vedomostí, väzba “there is/ , there
are”, informovanie o tom, ako sa
býva, sloveso “can” “viem,
dokáţem („I can read, Can you
play?, We can´t turn“), zahranie si
hry („Can you follow the rules?“)....
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Porozumieť hovorenému textu o opise izby v
byte,
porozumieť hovorenému textu o opise mesta budovy, obchody a ich umiestnenie,
porozumieť informáciám o výlete,
opísať izbu a umiestniť nábytok, opísať mesto,
pomenovať kde sa čo nachádza,
DEJ, GEO
INF, OSR, MUV
TPPZ
komunikovať s kamarátom o miestach v meste,
opýtať sa kamaráta, čo vie robiť.
Projekt: Moje mesto
Ľudia
30
Rodina a spoločnosť
Ľudské telo
Oblečenie a móda
Multikultúrna
spoločnosť
Identifikácia vecí, („This is ...“),
Slovesá “to be, to have” pri popise
osoby, opis situácie, deja,
Priebehový prítomný čas, tvorenie
otázky („What are you doing?,
We´re making a poster“), ţiadanie
niekoho o niečo („How much is
it?“), kombinácia obyčajného a
priebehového času. ......
Porozumieť popisu osoby z počutého text,
rozumieť obsahu prečítanej scénky,
rozlíšiť jednoduchý prítomný čas od
priebehového času,
porozumieť bájke – rôzne formy,
MUV, INF,
gramaticky správne opísať svoj beţný deň,
TPPZ, FNG
opísať, čo máme na sebe,
zahrať bájku,
reagovať na obraz, či sa páči alebo nie a prečo.
Projekt: Opis obrazu
I / 41
VYV, BIO, SJL,
Anglický jazyk v 6. ročníku
Tematický celok
Úvod
Časová
dotácia
18
Môj ţivot
Téma
Obsahový štandard
Pojem
Výkonový štandard
Rodina a spoločnosť
Pozdravy v rôznych situáciách
Zachytiť známe informácie v počutom texte,
Vzdeláv. a práca
Good morning.
vyhľadať v texte osobné údaje,
Domov a bývanie
Situačné dialógy zo ţivota
rozpoznať dátumy a názvy mesiacov v roku,
Multikult. spoločnosť
Hi, How are you? Fine ....
His name´s…
vyhľadať informácie v texte, pochopiť hlavnú
myšlienku ,
I´m from...
hovoriť kamarátovi o dennom reţime,
I am interested…
hovoriť o dianí spojenom s konkrétnym
dátumom,
Prítomný čas jednoduchý,
otázky, áno/nie odpovede
Frekvenčné príslovky.....
Radové číslovky
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MUV, OSR, TPPZ,
FNG
pomenovať rôzne domáce práce a hovoriť o
svojich skúsenostiach z denného ţivota,
rozprávať sa s kamarátom o dennom reţime,
rozprávať sa o domácich prácach a beţnom
týţdeň.
Projekt: Rok v mojom ţivote
Zvieratá
22
Človek a príroda
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna
spoločnosť
Čo musíme robiť tento víkend
(I must, we must),
rozprávať o výlete(prít. Prieb.čas)
Prít. Prieb.
Čas porovnaný s obyčajným
Zámeno ako predmet vety
Hovoriť o obľúbenom zvieratku
Čo sa mi páči( I like/ him / her/ it/
them....
I / 42
Vyhľadať špecifické informácie v prečítanom
texte, rozumieť hlavnej myšlienke prečítaného
príbehu,
pomocou obrázku pomenovať exotické
zvieratká, ktoré moţno vidieť v ZOO,
informovať o tom, ktoré zvieratká má ţiak rád a
ktoré nemá,
simulovať telefónny rozhovor s kamarátom a
opýtať sa, čo robí.
Projekt: Opis obľúbeného zvieraťa
BIO,
ENV, MUV,
TPPZ
Tematický celok
Prázdniny
Časová
dotácia
26
Téma
Obsahový štandard
Pojem
Výkonový štandard
Doprava a cestovanie
Rozprávať sa o prázdninách
situácie, činnosti
Rozumieť info z e-mailu, porozumieť hlavným
informáciám, zachytiť dej v minulosti,
Voľný čas a záľuby
(min. čas slovesa „ to be“ – I was/
not, We weren´t
reagovať na vizuálny podnet,
Multikultúrna
spoločnosť
min. čas pravidelných a
nepravidelných slovies),
hovoriť o moţnosti cestovania(
I must, we must)
napísať pozdrav z prázdnin.....
rozumieť obsah krátkeho listu, rozumieť deju
kresleného príbehu a napodobniť rozpráv,
opýtať sa kamaráta, kde bol v predošlých dňoch,
beţné dopravné prostriedky, miesta spojené
s cestovaním,
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
DEJ, INF
DOV, MUV,
TPPZ
informovať o inej osobe , porozprávať sa s
kamarátom o dianí v uplynulých dňoch alebo na
prázdninách .
Projekt: Napísanie pohľadnice z prázdnin.
Potraviny
21
Stravovanie
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna
spoločnosť
Počítatelné a nepočítatelné
podstatná, neurčité zámená(a, an,
some, the
Rozumieť pojmom spojené s jedlom a zachytiť
ich v texte, rozumieť kľúčovým bodom v texte
komisku,
Riešiť nákupný zoznam (Can I
have...?,
rozumieť postupu príprav jedla, zapísať nákupný
zoznam podľa počutých informácií,
otázka na mnoţstvo How much?
How many?
porozprávať o jedlá a nápojoch hodnotíme aj
gramatiku, pracuje s obrázkom, pýtať sa na
mnoţstvá jedla a pitia,
Písanie receptu........
GEO,
MUV, TPPZ, FNG
dramaticky predviesť prečítaný text
o lakomstve, rozhovor v beţnej reštaurácii.
Projekt: Jedlo v našej krajine
Svet
23
Človek a príroda
Multikultúrna
spoločnosť
Tvorenie otázky pomocou
„How...?
Pomenovať geografické názvy spojené s mestom
a dedinou, porozumieť textu o GB,
stupeň príd. mien,
porozumieť popisu počasia, rôzne ročné
obdobie,
porovnanie „ than“,
I / 43
GEO,
MUV, TPPZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Téma
Obsahový štandard
Pojem
Výkonový štandard
3. stupeň príd. Mien
tvorenie otázok na počasie.....
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
rozumieť kresleného seriálu, opísať typické
počasie vo vlastnej krajine,
porovnať vzhľad, kvalitu a vlastností vecí,
rozumieť zadaniu, odpovedať na kvíz,správne
vyriešiť, gramaticky správne zaradiť slová o
kvalite do kontextu,
dramatizovať kreslený seriál, rôzne dialógy
o počasí.
Projekt: Naša krajina
Zábava
22
Vzdelávanie a práca
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna
spoločnosť
Vyjadrenie budúcnosti pomocou „
going to“
Počúvať rozhovor kamarátov a o tom, čo budú
robiť večer,
Zaujímať sa o zábavu, Are you
going to...?, Yes, I am, No, I am
not,
porozumieť hlavnej myšlienky ţivej scény z
filmového štúdia,
Why don´t we...?
prídavné mená, príslovky, nácvik
„have to“........
gramaticky správne vyjadriť, čo nemoţno a aké
sú povinnosti,
porozumieť príbehu zápletke, vyvrcholeniu a
rozuzleniu, pomenovať typy programov a ktoré
sú obľúbené,
chronologicky zostaviť scény z príbehu, hovoriť
o filmových ţánroch, s kamarátom sa rozprávať
o plánoch čo zamýšľajú robiť.
Projekt: Zábava
I / 44
DEJ,
MUV, TPPZ,
FNG
Anglický jazyk v 7. ročníku
Tematický celok
Úvod
Môj ţivot
Budúcnosť
Časová
dotácia
10
14
19
Obsahový štandard
Téma
Človek a spoločnosť
Domov a bývanie
Rodina a Spoločnosť
Voľný čas a záľuby
Šport
Výkonový štandard
Pojem
Predstaviť niekoho( This is...,It´s
her...)
Jednoduchý prít.čas,
Informovať sa a odpovedať....
Do you like…?
Yes, I do.
No, I don´t.
Predstaviť čo mám a nemám
rád“Does he like?
No, he doesn´t.
Hi! We are just talking .
Súhlasiť, nesúhlasiť s názorom,
situáciou
Sorry, I can´t.
Pravidelné a nepravidelné
slovesá......
Veda a technika
v sluţbách ľudstva
Vyjadrenie budúcnosti pomocou
“will”
Mládeţ a ich svet
Pouţitie “will” na vyjadrenie
rozhodnutia, vyjadriť svoje
presvedčenie,informovať sa čo sa
deje čo sa udeje....
Doprava a cestovanie
Predstaviť sa , pýtať sa iných osôb čo majú radi,
podľa počutého vedieť zaradiť informáciu.
MUV, OSR
Menovať etapy ţivota,
porozumieť ţivotopis známej osobnosti,
hľadať špecifické informácie v čítanom text,
precvičovať správnu výslovnosť,
opýtať sa, čo sa dialo minulý týţdeň, víkend,
informovať o aktivitách, ktoré radi robíme,
BIO
MUV, TPPZ
predstaviť nového kamaráta, diskusia v triede o
rozdieloch ţivota rodín u nás a v iných krajinách.
Projekt: Rodina
Pomenovať podľa obrázku vesmírne telesá,
pochopiť text vedcov o budúcnosti,
pochopiť a reagovať na rozhovor, zápletku,
pochopiť príbeh a reagovať na obsah , vyjadriť
svoj názor na vývoj a výskum v dobývaní vesmíru,
vyjadriť názor na veci, kde sa robia prognózy,
I / 45
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MUV, DOV,
TPPZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Výkonový štandard
Pojem
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
pouţívať beţné spoločenské frázy,
napísať štruktúru , prípravu na projekt,
reagovať na výsledok dotazníka, predvídať
budúcnosť.
Projekt: Budúcnosť
Čas a miesta
10
Krajiny mestá a miesta
Človek a príroda
Voľný čas a záľuby
Multikultúrna
spoločnosť
Priebehový minulý čas
Menovať známe štáty sveta,
-tvorenie otázky a záporu a krátke
gramaticky správne opísať situáciu v minulosti,
odpovede ( It was..., She
wasn´t...., What did you do?
opísať situáciu v kriminálnom príbehu , pýtať sa
osoby, čo robila v minulosti a odpovedať na
Rozdiel medzi priebehovým a
podobné otázky,
obyčajným minulým časom(
What were you doing?
pomenovať prírodné katastrofy, podať konkrétnu
Vyjadriť prekvapenie, opísať
informáciu, vyjadriť varovanie pred nešťastím,
situáciu, dej......
napísať text o Slovensku, diskutovať o minulých
dejoch, precvičovať gramatické pravidlá.
GEO,
MUV, TPPZ
Projekt: Krajina
Londýn
11
Cestovanie a doprava
Vzdelávanie a práca
Pouţívanie členov
- “the” s miestami
- “the” a “a/an”......
Opísať obrázky o Londýne na základe textu,
rozlíšiť komunikáciu o výlete osôb, pochopiť
a definovať body detektívneho príbehu,
Kultúra a umenie
vedieť sa opýtať na cestu a odpovedať na
podobné otázky,
navrhnúť čo by bolo moţné robiť vo veľkomeste,
I / 46
DEJ,
DOV, MUV,
TPPZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Výkonový štandard
Pojem
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
rozprávať sa o ţivote a zaujímavostiach vo
veľkomeste.
Projekt: Dôleţité mesto
Skúsenosti
19
Voľný čas a záľuby
Šport
Človek a príroda
Predprítomný čas
Tvorenie otázky
Pouţitie “ever” a “never”
Vyjadriť svoje ţelanie......
Kultúra a umenie
Vedieť správne pouţívať výrazy spojené so
záţitkami, spájanie obrázkov s textom, správne
formulovať vety, porozumieť obrázkovému
príbehu, pochopiť náučný text a vyjadriť sa k
obsahu,
rozumieť rozprávaniu populárneho príbehu a
neobvyklých príbehoch,
Vzory a ideály
HUV,
MUV, TPPZ
rolová úloha, interview so športovcom,
diskutovať o národných hrdinoch a osobnostiach.
Projekt : Známa osobnosť
Problémy
16
Mládeţ a jej svet
Človek a spoločnosť
Starostlivosť o zdravie
Cestovanie
Multikultúrna
spoločnosť
Pouţitie “should” a “shouldn´t”
“must”
“mustn´t”
“don´t have to”
I feel sick
I am hungry
I am cold
Have you got a headache
What´s up
I am tired
you must do
you don´t have to, you ustn´t.......
I / 47
Pochopiť zápletku kresleného príbehu,
vedieť vymenovať pravidlá spojené so školou, pri
počúvaní reagovať na obrázky k textu,
pomenovať ľahké ochorenia, nevoľnosť a vedieť
sa na ne pýtať inej osoby,
vedieť prerozprávať príbeh, pomenovať hlavné
body príbehu,
zaradiť do komunikácie výrazy beţnej
komunikácii.
Projekt Záchranný systém na Slovensku
BIO,
TPPZ
Anglický jazyk v 8. ročníku
Tematický celok
Úvod
Obsahový štandard
Časová
dotácia
8
Téma
Mládeţ a jej svet
Človek a spoločnosť
Vzdelávanie a práca
Minulosť a
prítomnosť
17
Človek a príroda
Oblečenie
Mládeţ a ich svet
Obchod a sluţby
Sláva a šťastie
16
Umenie a kultúra
Vzory a ideály
Zamestnanie
-kariéra
Multikultúrna
spoločnosť
Technika v sluţbách
Výkonový štandard
Pojem
Upútanie pozornosti, pozdravy,
predstavenie sa („What´s your
name? „What do you usually
do?“), časy vyjadrujúce
prítomnosť, statívne slovesá, („I
want…, I like …,I need …“),
vypočutie a začlenenie informácie
(„What are you going to do for
…, It will be boring anyway“)......
Čítať text s porozumením,
zachytiť hlavné body v interwiev, podľa
počutého reagovať na obrázok,
reagovať na text a vedieť povedať, o čom bol,
OSR, MUV
pripraviť krátke interview.
Zaujímanie sa o niečo,
Priebehový a jednoduchý minulý
čas, vyjadrenie, čo sa udialo
v minulosti („What is the
difference between…?What did
people do.., ? How did ..?“),
pouţitie “used to” („,We used to
be rivals“),vyjadrenie súhlasu
alebo nesúhlasu s informáciou,
too/enough („It´s too short, It´s
big enough.........
Porozumieť prečítanému náučnému textu a
predstaviť hlavné body,
Informovanie sa, začlenenie
informácie, odpovedanie,
predprítomný čas vyjadriť
skúsenosti a nedávne udalosti
(„He´s been here since 7..30, I´ve
been here for half an hour“),
pouţitie predprítomného a
minulého času , “for/since”, výber
z ponuky obľúbených („In any
Pochopiť hlavné body čítaného textu o
kaskadéroch,
I / 48
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
z počutého porozumieť príbeh o dobe kamennej ,
hovoriť o tom, ako sa náš ţivot zmenil,
reagovať na kreslený príbeh, pouţiť neformálne
výrazy v komunikácii, nácvik písania
rolová úloha, v obchode.
DEJ, BIO,
MUV, INF, OSR,
TPPZ, FNG
Projekt: Dôleţitá udalosť v dejinách Slovenska
pochopiť počutý text, hlavné body o populárnych
programoch TV,
vedieť povedať, čo je úlohou kaskadéra a vykoval
podľa obrázku,
reagovať na dej v kreslenom seriály,
VYV, INF,
MUV, OSR, MEV,
TPPZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
človeka
Zdravie a
bezpečnosť
16
Ľudské telo,
starostlivosť o zdravie
Vzdelávanie a práca
Mládeţ a ich svet
Stravovanie
Hrdinovia
14
Človek a spoločnosť
Kultúra a umenie
Voľný čas a záľuby
Výkonový štandard
Pojem
case ..According to my
inform…“), vyjadrenie svojich
vedomostí na vykonanú činnosť
(„What books do you read? Has
downloaded something…She
saved it“).......
prerozprávať príbeh známej osobnosti,
Vyjadrenie príkazu, zákazu („I
don´t like.., Neither do I“),
tvorenie vzťaţných súvetí
(People that look after their
body...This is the band that I like
to listen“), vyjadrenie súhlasu,
nesúhlasu, presvedčenia („I
can…So can I...Ican´t…“),
pouţívanie výrazov : It´s
bleeding, It´s painful, It´s swollen,
I feel…. sloveso: Should / might...
Pomenovať časti tela,
Záujem o niečo, Slovesné tvary –
gerundium alebo neurčitok,
vyjadrenie prekvapenia,
identifikácia, opis, potvrdenie („I
want to know.. He did not forget
to say“), vyjadrenie svojho
presvedčenia, gramatické javy
„There´s someone, something +
ing, See/hear omething+ing“.....
Pochopiť hlavné body prečítaného textu, hľadať
špecifickú informáciu v texte,
napísať svoj ţivotopis, diskusia o čítaní kníh
medzi osobami.
Projekt: Ţivotopis hudobnej, športovej, alebo
filmovej hviezdy
rozumieť textu o zdravom jedení a zachytiť
hlavné body,
vedieť poradiť v prípade nejakého problému,
vedieť poradiť pri správnej výţive,
napísať zoznam pravidiel správnej výţivy,
BIO, TSV, INF,
OSR, MUV, OŢZ,
TPPZ
rolová úloha, u lekára, diskusia o správnej výţive
Projekt: Leták zdravia tínejdţera
vypočuť si text a zachytiť špecifické informácie,
opísať dej, ktorý sa uskutočnil,
opísať hrdinu našej histórie,
hovoriť o tom, čo je typické pre hrdinu a prečo je
tak označený
Projekt: Opis legendárneho hrdinu, hrdinky
z histórie našej krajiny
I / 49
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
VYV, DEJ,
INF, OSR, MUV,
TPPZ
Tematický celok
Naše ţivotné
prostredie
Časová
dotácia
14
Obsahový štandard
Téma
Človek a príroda
Veda a technika
v sluţbách človeka
Cestovanie
Kultúra a umenie
Výkonový štandard
Pojem
Vyjadrenie svojho ţelania
a plánov, trpný rod v prítomnom
čase („Fossil fuels are burnt by
power stations“), začlenenie
informácie, trpný rod – vyjadrenie
v rôznych časoch („The forests
were destroyed, The award has
been presented, The thieves will
be arrested“), vyjadrenie nádeje,
uspokojenia („What shall
I…?“)........
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Reagovať na hlavné body k problému
globalizácia,
prečítať text a vybrať hlavné body textu,
vedieť rozprávať o najväčších problémoch v
globálnom svete so ţivotným prostredím,
úvaha, ako moţno prispieť k zmierneniu situácie
vo svete,
napísať aké sú problémy a kde je moţné pomôcť
ţivotnému prostrediu,
BIO, INF
ENV, OSR, OŢZ,
TPPZ
diskusia o moţnostiach pomoci ţivotnému
prostrediu.
Projekt: Plagát o ľubovoľnom environmentálnom
probléme
Vzťahy
14
Rodina a spoločnosť
Mládeţ a jej svet
Voľný čas a záľuby
Podanie alternatívy k poţiadavke,
prvá podmienková veta („If I run
away the lion will not catch me. If
I don´t look after it somebody will
steal it“), aplikácia frázových
slovies do viet, potvrdenie
a začlenenie informácie,
vyjadrenie svojho presvedčenia,
vedľajšie vety časové („John will
have something to eat after he
plays tenis. As soon as I get
home, I will…“), vyjadrenie
radosti a sympatie. .....
I / 50
Čítať text o priateľstve a vybrať špecifické
informácie,
v počutom texte rozlíšiť kto nám čo poradil,
vedieť charakterizovať čím sú priatelia zaujímaví
pre nás,
OBN, ETV, INF,
reagovať na počutý text a vedieť zachytiť dôleţité
informácie,
OSR, MUV, MEV,
TPPZ
opísať svojho priateľa,
diskusia o programe, ktorý pomáha osobám riešiť
ich problémy.
Projekt: Riešenie vzťahových problémov v triede
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – environmentálna výchova
MEV – mediálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
OŢZ – ochrana ţivota a zdravia
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
REV – regionálna výchova
Medzipredmetové vzťahy:
BIO – biológia
INF – informatika
GEO – geografia
HUV – hudobná výchova
ETV – etická výchova
TSV – telesná a športová výchova
MAT - matematika
SJL – slovenský jazyk a literatúra
DEJ - dejepis
VYV – výtvarná výchova
OBN – občianska náuka
FNG – finančná gramotnosť
I / 51
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa,
jazyková učebňa.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na
individualitu
ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie
ţiakov pre daný predmet.
Pri výučbe vyuţívame najmä:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
UČEBNÉ ZDROJE:
Učebnica:
5. ročník: T. Hutchinson: Project 1 3rd edition (Student′s book), vyd. Oxford 2008, ISBN
978-0-19-476300-4
6.ročník: T. Hutchinson: Project 2 3rd edition (Student′s book), vyd. Oxford 2008, ISBN 9780-19-476305-9
7.ročník: T. Hutchinson: Project 33rd edition (Student′s book), vyd. Oxford 2008, ISBN 9780-19-476310-3
8.ročník: T. Hutchinson: Project 4 3rd edition (Student′s book), vyd. Oxford 2009, ISBN 9780-19-476315-8
Pracovné zošity:
Project 1 3rd edition (Activity book), vyd. Oxford 2008, ISBN 978-0-19-476388-2
Project 2 3rd edition (Activity book), vyd. Oxford 2008, ISBN 978-0-19-476389-9
Project 3 3rd edition (Activity book), vyd. Oxford 2008, ISBN 978-0-19-476390-5
Project 4 3rd edition (Activity book), vyd. Oxford 2009, ISBN 978-0-19-476391-2
Slovníky:
Anglicko – slovenský, Slovensko – anglický vreckový slovník, SPN
Anglicko – slovenský ilustrovaný dvojjazyčný slovík, vyd. Slovart
Longman Contemporary English, vyd. Longman
Anglicko – slovenský, slovensko – anglický slovník, E. Haraksimová,
R. Mokrá, D. Smrčinová
Doplnková literatúra:
- časopisy: podľa ponuky
I / 52
- UFIN – angličtina pre deti, vydáva O.R.A.Z. SLOVAKIA, s.r.o.
-Project communicative activities, vyd. Oxford 2006, ISBN 0-19-476325-0
-Project culture and cross-curriculum activities, vyd. Oxford 2007, ISBN 978-0-19-476326-4
IKT zdroje:
- edukačné CD-ROM – Didakta Angličtina, DVD zo školských zdrojov, Dobrodruţná
angličtina
- edukačný free-softvér/ cvičenia, testy
- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor
-Project audio class CDs 1, vyd. Oxford 2008, ISBN 978-0-19-476304-2, tretie vydanie
-Project audio class CDs 2, vyd. Oxford 2008, ISBN 978-0-19-476309-7, tretie vydanie
-Project audio class CDs 3, vyd. Oxford 2008, ISBN 978-0-19-476314-1, tretie vydanie
-Project audio class CDs 4, vyd. Oxford 2009, ISBN 978-0-19-476319-6, tretie vydanie
HODNOTENIE ŢIAKOV:
Ţiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom
MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy a priebeţne slovne.
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný)
Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh,
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstiţný. Grafický
prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ originálne.
Stupeň 2 (chválitebný)
Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych,
motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne
a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas
nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných
osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré
I / 53
vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáţe
s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky
v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho
činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný)
Ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa
učebných osnov ako aj v ich vyuţívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri
vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti,
presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú
omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne nedostatky dokáţe ţiak s pomocou učiteľa
opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný)
Ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými osnovami, má v nich závaţné
medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri
vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa.
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností
a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani s pomocou
učiteľa.
Priebeţné hodnotenie formou päťminútoviek za účelom kontroly slovnej zásoby
a gramatických javov. Z troch päťminútoviek bude ţiak hodnotený výslednou známkou.
Vstupné a výstupné previerky budú hodnotené percentuálne. Samostatné krátke písomné
práce budú po prebratí kaţdého tematického celku.
Pri samostatných prácach a projektoch budeme vychádzať z hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v %
známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
I / 54
NEMECKÝ JAZYK
Školský vzdelávací program Enviráčik
ZŠ, Lehota144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Stupeň
vzdelania
Forma
štúdia
Vyučovací
jazyk
Nemecký jazyk
5. roč.
6. roč.
2 hod./týţdeň
66 hod./rok
7. roč.
2 hod./týţdeň
66 hod./rok
8. roč.
2 hod./týţdeň
66 hod./rok
9. roč.
2 hod./týţdeň
66 hod./rok
ISCED 2
denná
slovenský
CHARAKTERISTIKA
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré
presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom.
Cudzie jazyky poskytujú ţivý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov
v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov pomáha ţiakovi prekonávať bariéry
a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom ţivote, v ďalšom štúdiu a napokon
uplatnením sa na trhu práce.
Cudzie jazyky umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich
odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch.
Poţiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného
Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích
jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2. cudzom
jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2 (podľa spoločného Európskeho referenčného rámca
pre jazyky). Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov
vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa
jazyková kultúra ţiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia
a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre podporu mobility v rámci Európskej
únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom
z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej
miere podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu
I / 55
sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zloţkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre ţivot“ umoţňuje kaţdému jedincovi ţiť podľa
vlastných predstáv a uspokojenia.
Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je pouţívateľ základného jazyka, čo
predpokladá, ţe učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umoţňuje opisovať
kaţdodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah
výpovede obmedziť a hľadať slová. Poţiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho
uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umoţňuje učiacemu sa,
aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti
pouţívať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri pouţívaní a učení
sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa vyuţíva všeobecné kompetencie, ale aj celý
rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch
a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma
texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa
aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré
umoţňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:
1.dokázal riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine
2.dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí
hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si
učiaci sa osvojuje
3.viac a lepšie chápal spôsob ţivota a myslenia iných národov a ich kultúrne
dedičstvo.
CIELE
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:
•
podpore sebadôvery kaţdého ţiaka;
•
k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umoţnia vzdelávať
sa po celý ich ţivot a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom
ţivote;
I / 56
•
príprave všetkých ţiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými
podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej
otvorenosti;
•
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých ţiakov;
•
pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu,
v ktorom sa odráţa historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný
zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôleţitý prostriedok celoţivotného
vzdelávania;
•
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho
prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných
postojov a názorov;
•
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho
prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej
komunikácie;
•
nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
záţitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom
umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych
a estetických cítení a vnímaní;
•
pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej
príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy
spisovného jazyka viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych
ústnych i písomných jazykových prejavov.
I / 57
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
všeobecné kompetencie
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a pouţívať,
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s uţ osvojeným učivom,
systematizovať ich a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,
ţiak bude udrţať pozornosť pri prijímaní informácií, pochopiť zámer zadanej úlohy,
schopný
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,
vyuţívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho
rozvoja,
získavať uvedomelo nové vedomosti a zručnosti
kompetencie k celoţivotnému učeniu sa
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
pri samostatnom štúdiu vyuţívať dostupné materiály,
ţiak sa
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho
naučí
rozvoja
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie
ţiak sa
efektívne vyuţívať dostupné informačno-komunikačné technológie
naučí
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt
interpersonálne a intrapersonálne kompetencie
ţiak sa
pochopiť zámer zadanej úlohy
naučí
vyuţiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových aktivitách
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
ţiak sa
pouţívať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým prostredím,
naučí
vyuţívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií.
kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia
ţiak sa
pouţívať matematické modely priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely,
naučí
štatistika, blokdiagramy, grafy, tabuľky),
kultúrne kompetencie
ţiak sa
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
naučí
kompetencia riešiť problémy
ţiak sa
navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov,
naučí
byť otvoreným k získavaniu a vyuţívaniu rôznych postupov.
pracovné kompetencie
ţiak sa
vyuţívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh,
naučí
byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny
pragmatické kompetencie
spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích
výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
ţiak sa
zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú
naučí
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov,
na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.
I / 58
sociolingvistické kompetencie
ţiak sa
nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, ţe pouţije najjednoduchšie spôsoby
naučí
vyjadrenia zdvorilosti: naučí sa pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať,
ospravedlniť sa atď.
jazykové kompetencie
porozumieť známym kaţdodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom
je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáţe pouţívať,
predstaviť seba aj iných, dokáţe klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, o
ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,
dokáţe sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe partner v komunikácii
rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť,
pouţíva iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov
ţiak sa
a potrieb konkrétneho typu,
naučí
má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich
sa na dané konkrétne situácie,
prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré
sú súčasťou osvojeného repertoáru,
ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení
zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,
dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo
inštrukcie, názvy kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a beţne pouţívané ustálené
spojenia,
dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.
Komunikačné zručnosti
Počúvanie s porozumením
rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho
rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
ţiak sa
porozumieť, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na
naučí
pochopenie zmyslu,
porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáţe
porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.
Čítanie s porozumením
porozumieť známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,
ţiak sa
rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota,
naučí
urobiť si predstavu o obsahu pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych,
jednoduchých opisoch , najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.
Ústny prejav - dialóg
komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe jeho partner v komunikácii je
pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom tempe reči, a ţe
mu pomôţe sformulovať, čo sa pokúša povedať,
klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na
známe témy,
ţiak sa
pouţívať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho
naučí
ako sa má,
porozumieť kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých
konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa
dozvie,
porozumieť otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo
poţiadať a niekomu niečo oznámiť.
Ústny prejav - monológ
ţiak sa
dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde
naučí
ţije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.
I / 59
OBSAH VYUČOVANIA
Nemecký jazyk v 6. ročníku
Tematický celok
Časová
dotácia
Úvod do jazyka
2
Obsahový štandard
Téma
Úvodná hodina
Pojem
Nemecký jazyk
Výkonovýštandard
Ovládať pozdravy v nemeckom jazyku –
formálne aj neformálne,
poznať, identifikovať a správne reagovať na
zautomatizované pokyny pouţívané počas
vyučovania v triede.
Ahoj
8
Predstavenie sa, poďakovanie,
poloha mesta v krajine, vek,
Pozdravy,
otázka „Odkiaľ pochádzate?“
Základné farby,
Nemecká abeceda,
Názvy krajín,
Časovanie slovies v
prítomnom čase,
osobné zámená
v nominatíve,
základné číslovky 0-20
Škola
8
SLJ,
MUV, REV,
ENV, INF, OSR,
MEV
Tvoriť otázku a predstaviť sa, ovládať
nemeckú abecedu.
Vyjadriť poďakovanie, pýtať sa na bydlisko
vysvetliť polohu v krajine.
Pýtať sa na vek, poznať čísla 0-20.
Zástavy,
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
GEO, DEJ, INF,
Ovládať základné farby, poznať zástavy
nemecky hovoriacich krajín.
GEO, SLJ, GEO,
MAT,
OSR, REV, MUV,
INF, TPPZ
Ovládať názvy krajín v nemčine.
Ţiak vie vypracovať a prezentovať projekt
„To som ja...“
Určenie polohy
Učebné pomôcky,
Pomenovať učebné pomôcky,
MAT, INF,
Tvorba jednoduchých otázok
a odpovedí
cena, zariadenie triedy,
vyjadriť cenu a opýtať sa na cenu,
INF, OSR,
Vyučovacie predmety,
rozvrh hodín, dni
v týţdni ,
pomenovať predmety v triede a určiť polohu
v priestore,
Číslovky 21 a viac,
I / 60
pomenovať vyučovacie predmety a popísať
rozvrh hodín,
MEV, MAT,
TPPZ
Tematický celok
Rodina
Časová
dotácia
8
Obsahový štandard
Téma
Otázky: „Kto je to?, Koľko
máš rokov?, Aký je?“
Výkonovýštandard
Pojem
Určitý a neurčitý člen,
tvoriť otázky a odpovede na tému škola.
Časovanie slovesa
„mať“
Ţiak vie vypracovať a prezentovať projekt
„Moja škola“
Členovia rodiny,
Domáce zvieratá,
Rozprávať o členoch rodiny – pomenovať
ich, vyjadriť ich vek,
Farba,
poznať niektoré domáce zvieratá,
Veľkosť,
opísať vlastné domáce zviera,
Temperament
napísať list o svojej rodine.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
BIO,
INF, OSR,
TPPZ
Ţiak vie vypracovať a prezentovať projekt:
„Moja rodina“
Narodeniny
8
Uvádzanie presného dátumu
Oslava narodenín
Mesiace, ročné
obdobia,
Vedieť uviesť presný dátum, pomenovať
mesiace a ročné obdobia.
Činnosti, jedlá, nápoje,
blahoţelanie,
Zablahoţelať ústne a písomne.
BIO, MAT,
Dokáţe krátko rozprávať o oslave narodenín
ENV, MEV,
Radové číslovky,
Ţiak vie vyrobiť pohľadnicu s blahoţelaním
k narodeninám.
INF, TPPZ
Predloţky,
Úvod do perfekta
minulého času.
Záľuby
8
Výslovnosť sch, sp, st
Opis záľuby, športu
Rozprávanie o zbierke
Záľuby, šport,
hudobné nástroje,
obľúbené
a neobľúbené činnosti,
Predmet v akuzatíve,
Rozvíjanie holej vety
I / 61
Vedieť rozprávať o záľubách.
Pomenovať druhy športov; hudobné nástroje,
zbierky.
Správne vyslovovať spoluhláskové skupiny
sch, sp, st.
Ţiak vie vypracovať a prezentovať projekt:
“Moje záľuby“
TSV, BIO,
OŢZ, OSR,
TPPZ
Tematický celok
Televízia
Časová
dotácia
8
Obsahový štandard
Téma
Určenie preferencií
a frekvencie
Druh televízneho
programu, obľúbená
postava zo športu,
televízie alebo
spoločenského diania
Vedieť vyjadriť preferenciu a frekvenciu.
Tvorenie poradia dôleţitosti,
určenie polohy
Formy a prostriedky
komunikácie,
Vedieť pomenovať prostriedky a formy
komunikácie.
Pýtanie a dávanie telefónneho
čísla
telefonický rozhovor,
Vytvoriť a prezentovať svoje poradie
dôleţitosti.
Určovanie času-24 hodinový
čas
Otázka:“ Koľko je hodín?,
Ako dlho to trvá?“
Komunikácia
8
Pojem
Výkonovýštandard
Písanie krátkych odkazov
Písanie listu po nemecky
Blahoţelania
a pozdravy,
Príslovkové určenie
miesta
Správne udávať čas, dokázať tvoriť otázky
a odpovede na čas a trvanie nejakej činnosti.
Ţiak vie vypracovať a prezentovať projekt:
„Moja obľúbená/ý (herec, herečka,
športovec, športovkyňa, spevák, speváčka)“
Ovládať číslovky, poţiadať a dať telefónne
číslo.
Napísať blahoţelanie a pozdrav.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
BIO, GEO,
ENV, MEV,
TPPZ
MAT,
MEV, OSR,
MUV
TPPZ
Napísať list po nemecky.
Ţiak vie napísať list kamarátovi.
Prázdniny
8
Rozprávanie o prázdninách
Určovanie vzdialenosti
Kontinenty, mestá,
ubytovanie, počasie,
spôsoby cestovania,
dopravné prostriedky,
batoţina,
vysnívané prázdniny
Číslovky 100 a viac
I / 62
Vedieť pomenovať jednotlivé kontinenty.
GEO, MAT,
Popísať počasie, pomenovať dopravné
prostriedky, určiť vzdialenosť, rozprávať
o batoţine, ubytovaní, popísať svoje
vysnívané prázdniny.
OSR, MUV, REV,
Ţiak vie zhotoviť a prezentovať projekt
o svojich vysnívaných prázdninách.
DOV, MEV, OSR,
TPPZ
Nemecký jazyk v 7. ročníku
Tematický celok
Bývanie, adresa, v
meste
Obsahový štandard
Časová
dotácia
8
Téma
Aká je tvoja adresa?
Výkonový štandard
Pojem
Tvorenie otázok
a odpovedí,
Vedieť povedať svoju adresu, kde býva –
v meste, na dedine – v akom dome.
V meste
Poloha, opis domu,
a miestnosti v ňom,
Kde je to?
Predloţky s datívom,
Pomenovať miestnosti a nábytok. Aké sú
izby? Samostatne porozprávať: Aká je
jeho izba a čo v nej robieva.
Slovesá v minulom čase
(perfektum),
Ţiak vie vypracovať a prezentovať projekt
„Tu bývam.“
Aký je tvoj dom?
Vymenovanie hlavných budov
v meste
Veľká Noc
Vitajte v olympijskom parku
Inštrukcie o smere cesty
Opis budovy, orientácia,
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
GEO,
ENV, OSR, DOV,
Príslovky určovania
smeru rechts, links,
geradeuas,
TPPZ, MUV
Sviatky, tradícia,
Časti parku, areál
predloţky
Jedlo
8
Kedy raňajkuješ?
Jedálny lístok,
Čo jedávaš na desiatu?
Druhy jedál,
Čo obeduješ?
Časovanie nepravidelného
slovesa „essen“ ,
Pri stole
Čo rád jedávaš?
Nepriamy slovosled vo
vete,
Určovanie času
(upevnenie)
I / 63
Vedieť porozprávať, čo jedáva na obed.
Ktoré je jeho obľúbené jedlo. Čo mu
chutí-nechutí, čo jedáva. Či je vegetarián.
Vedieť pouţívať základné frázy pri
stolovaní: ponúknuť, spýtať sa, čo komu
chutí, ospravedlniť sa, odmietnuť jedlo,
poďakovať sa za jedlo a pod.
Rozumieť nemecky písaným receptom.
Napísať jeho obľúbený recept.
MUV, ENV, OSR,
TPPZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Výkonový štandard
Pojem
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Ţiak vie zhotoviť a prezentovať projekt
„Čo najradšej jem.“
Nákupy
8
Máš so sebou peniaze?
Cena, mnoţstvo,
Viesť dialogickú reč k téme:
Kde čo nájdem?
Tvorba jednoduchých
otázok a odpovedí,
Nakupovanie.
Čo to môţe byť?
Nechceš zmrzlinu?
Oddelenia v obchodnom
dome,
V supermarkete
Poschodie, prízemie,
Posluchové cvičenia
Euro- mena Európskej
únie,
Konštrukcia: Im ersten
Stock,
Modálne slovesá: mögen,
wollen v prítomnom čase
(mögen
v podmieňovacom
spôsobe
Vedieť pomenovať oddelenia
v obchodnom dome, na ktorom poschodí
sa čo nachádza.
Viesť rozhovor s predavačom
a s čašníkom v reštaurácii, v kaviarni.
Vedieť si objednať jedlo a nápoje,
zaplatiť.
Viesť skupinový rozhovor – dramatizácia.
MAT,
OSR, MUV, TPPZ,
FNG
Ţiak vie vypracovať a prezentuje projekt
„Čo najradšej nakupujem.“
Určitý, neurčitý člen
Móda
8
Koľko stojí tá bunda?
Ako sa ti páči tá farba?
Čo nosíš najradšej?
Nevidela si moje tričko?
Osobné a ukazovacie
zámená v nominatíve,
Vedieť pomenovať oblečenie.
Prídavné mená
v prívlastku v nominatíve,
Vyjadriť názor, čo sa mu páči - nepáči.
GEO, HUV,
Porozprávať, čo najradšej nosí, aká je jeho
obľúbená farba, čo je „in“ a čo „out“.
OSR, TPPZ,
Spýtať sa na cenu a farbu oblečenia.
Rozprávka: Popoluška
Príslovky gern a am
liebsten,
Vianoce
Perfektum slovesa sein,
Zoznámenie sa so zvykmi
a tradíciami v nemecky
Spýtať sa a odpovedať, kde sa nachádzajú
veci.
Predloţkové väzby
Dramatizovať modernú rozprávku
I / 64
MEV, MUV, FNG
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Téma
hovoriacich krajinách
Pojem
s datívom.,
O Popoluške.
Posluch kolied
Predloţky s datívom
i akuzatívom,
Ţiak vie vypracovať a prezentovať projekt
„Čo si obliekam do školy a čo na šport.“
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Pozdrav k Vianociam
a Novému roku
Doprava
8
Ako prichádzaš do školy?
Dopravné prostriedky,
Cestuješ autobusom?
časti bicykla,
Chodíš na bicykli?
udanie smeru, cestovný
poriadok, cestovný lístok,
Ako rád cestuješ?
Šťastnú cestu!
Karneval
Deň sv. Valintína
Čítanie s porozumením
Konštrukcie s datívommit der Bahn, mit dem
Bus,
Časovanie slovies- fahren
,gehen, kommen
v prítomnom i minulom
čase,
Vedieť porozprávať, ako chodí do školy,
ako je to ďaleko.
Prečo tak chodí/cestuje?
Vedieť podať informáciu o dopravnom
prostriedku na stanici, kúpiť si cestovný
lístok, orientovať sa v cestovnom
poriadku, porozprávať o svojom bicykli –
jeho súčastiach, o bezpečnom
bicyklovaní.
DOV, OSR,
OŢZ, TPPZ, MUV
Ţiak vie vypracovať projekt „Môj
najobľúbenejší dopravný prostriedok.
Násobné číslovky,
Vetné konštrukcie so
spojkou „weil“
Ţivotné prostredie
8
Príroda
Ročné obdobia,
Ekologicky v škole?
Počasie,
Správaš sa ekologicky?
Ekológia v škole,
Školská akcia
Vetné konštrukcie s „es“:
Es ist windig,
Čo robíš pre ţivotné
prostredie?
Zloţené slová. Rod
zloţených podstatných
I / 65
Vedieť pomenovať beţne rastúce stromy,
kvety, zvieratá, vtáctvo, porozprávať
o ročných obdobiach, o počasí.
Porozprávať o ekologickom správaní
v škole i v beţnom ţivote.
Porozprávať, z čoho pozostáva odpad
a kam patrí.
Vysvetliť slová „Umwelt“,
ENV, OŢZ, OSR,
TPPZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Výkonový štandard
Pojem
mien,
„umweltfreundlich“.
Zámeno „kein“
v akuzatíve,
Ţiak vie vypracovať a prezentovať plagát
na nástenku o triedení odpadu.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Mnoţné číslo podstatných
mien.
Školská oslava
8
Čo prinesieš so sebou?
Čo si oblečieš na večierok?
Ako sa dostanem najlepšie...?
Aký bol školský večierok?
Oslava, pozvánka na
párty,
Vedieť porozprávať o oslave, napísať
pozvánku na párty.
Látkové mená: eine Tüte,
Chips, eine Flasche Cola
a pod.
Porozprávať, kto čo prinesie, aké bude
pohostenie, výzdoba, čo sa nosí na párty.
Prídavné mená
v akuzatíve vo funkcii
prívlastku.
Sny
8
Čo robíš večer?
Reţim dňa, sny, strach,
Máš zlé sny?
Vetné konštrukcie so
spojkami: zuerst, dann,
danach,
Kto je tvoj vysnívaný typ?
Čo by si chcel robiť?
Rozprávka: Princezná na
hrášku.
Rámcové konštrukcie so
spojkou bevor,
Vyjadriť: Ich habe Angst
vor... Predloţka „vor“
s datívom,
Perfektum nepravidelných
slovies: zerbrechen,
verlieren, vergessen.
I / 66
Ţiak vie vypracovať a prezentovať projekt
„Pozvánka na party.“
OSR, TPPZ
Vedieť porozprávať, ako prebieha jeho
deň, aký mám reţim dňa, čo robí ráno....
Porozprávať o svojich zlých snoch, o tom,
čoho sa kto bojí.
Čítať s porozumením: Čo robia deti
večer?
Ţiak vie vypracovať a prezentovať projekt
„O čom snívam.“
OSR, TPPZ
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – environmentálna výchova
MEV – mediálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
OŢZ – ochrana ţivota a zdravia
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
REV – regionálna výchova
Medzipredmetové vzťahy:
BIO – biológia
INF – informatika
GEO – geografia
HUV – hudobná výchova
MAT - matematika
SJL – slovenský jazyk a literatúra
DEJ - dejepis
TSV – telesná a športová výchova
FNG – finančná gramotnosť
I / 67
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa,
jazyková učebňa.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na
individualitu
ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie
ţiakov pre daný predmet.
Pri výučbe vyuţívame najmä:
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov)
výklad učiteľa
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
UČEBNÉ ZDROJE:
6. ročník:
Učebnica: Projekt Deutsch 1, Oxford University press, 1993, ISBN 0 19 912151 6
Pracovné zošit: Projekt Deutsch 1
časopisy podľa ponuky,
slovník: Nemecko-slovenský, Slovensko-nemecký školský slovník, Príroda, s.r.o., 2005,
ISBN 80-07-01307-5
7. ročník:
Učebnica: Projekt Deutsch 2, Oxford University press, 1994, ISBN 0 19 912152
Pracovný zošit: Projekt Deutsch 2
časopisy podľa ponuky,
slovník: Nemecko-slovenský, Slovensko-nemecký školský slovník, Príroda, s.r.o., 2005,
ISBN 80-07-01307-5
školské pramene
IKT zdroje:
-
interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor
-
edukačné CD-ROM – Didakta Nemčina
-
virtuálna kniţnica (www.zborovňa.sk)
-
kazrta 1 a 2, Projekt Deutsch 1 Neu, kazeta 1 a 2, Projekt Deutsch 2 Neu
I / 68
HODNOTENIE ŢIAKOV:
Ţiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom
MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy a priebeţne slovne.
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný)
Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh,
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstiţný. Grafický
prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ originálne.
Stupeň 2 (chválitebný)
Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych,
motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne
a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas
nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných
osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré
vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáţe
s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky
v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho
činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný)
Ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa
učebných osnov ako aj v ich vyuţívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri
vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti,
presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú
I / 69
omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne nedostatky dokáţe ţiak s pomocou učiteľa
opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný)
Ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými osnovami, má v nich závaţné
medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri
vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa.
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností
a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani s pomocou
učiteľa.
Vstupné a výstupné previerky budú hodnotené percentuálne.
Samostatné krátke písomné práce budú po prebratí kaţdého tematického celku.
Pri samostatných prácach a projektoch budeme vychádzať z hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v %
známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
I / 70
TALIANSKY JAZYK
Školský vzdelávací program Enviráčik
Základná škola, Lehota 144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Taliansky jazyk
5. roč.
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9.roč.
2 hod./týţdeň
66 hod./rok
2 hod./týţdeň
66 hod./rok
2 hod./týţdeň
66 hod./rok
2 hod./týţdeň
66 hod./rok
2 hod./týţdeň
66 hod./rok
Stupeň
ISCED 2
vzdelania
Forma
denná
štúdia
Vyučovací
slovenský
jazyk
CHARAKTERISTIKA
Taliansky jazyk bude vyučovaný ako druhý cudzí jazyk a cieľom je dosiahnuť
u ţiakov počas 4 - ročného štúdia úroveň A2, ktorá je definovaná ako počiatočná fáza
vyuţívania základných komunikačných nástrojov.
Poţiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného
Európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je pouţívateľ základného jazyka (independent
learner), čo predpokladá, ţe učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umoţňuje
opisovať kaţdodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah
výpovede obmedziť a hľadať slová. Poţiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho
uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umoţňuje učiacemu sa,
aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti
pouţívať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
Vo vyučovaní talianskeho jazyka sa vyuţívajú prierezové témy a medzipredmetové
vzťahy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť vzdelávania. Dôleţitou a neoddeliteľnou súčasťou
vyučovania je aj začlenenie prvkov globálnej výchovy.
CIELE
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k podpore sebadôvery kaţdého ţiaka, k osvojeniu si
vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umoţnia vzdelávať sa po celý ich ţivot
a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom ţivote, príprave všetkých
I / 71
ţiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji
demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti, zaručeniu
rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých ţiakov, pochopeniu vzdelávania
v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom sa odráţa historický
a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného
spoločenstva a ako dôleţitý prostriedok celoţivotného vzdelávania, vnímaniu a postupnému
osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu
informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, zvládnutiu základných pravidiel
medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu
k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým
dielam, k vlastným čitateľským záţitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre
a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich
emocionálnych a estetických cítení a vnímaní, pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti
k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami,
prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej
kultúry ich verbálnych, ústnych i písomných jazykových prejavov.
I / 72
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
Všeobecné kompetencie
získavať uvedomelo nové vedomosti a zručnosti
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka
opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a pouţívať
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným,
Ţiak
systematizovať ich a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot
dokáţe
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti
svojho rozvoja
udrţať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií
pochopiť zámer zadanej úlohy
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách
aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk
vyuţívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
Jazyková kompetencia
pouţívať beţné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie
jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru
pouţívať základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach
ţiak
prostredníctvom naučených slovných spojení a výrazov
bude
pouţívať vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov
schopný
pokrývajúcich predvídateľné základné komunikačné situácie
pouţívať osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v kaţdodennom
konaní, ktoré sa týka známych situácií a tém
pouţívať niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa
niekedy dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť
Sociolingvistická kompetencia
komunikovať v beţných spoločenských situáciách
jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr.
ţiak sa
výmena informácií, ţiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov,
naučí
pozvanie, ospravedlnenie atď.
udrţiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom
jednoduchších beţných výrazov.
Pragmatická kompetencia
sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyţadovanou stratégiou (zámer, téma,
logická následnosť)
funkčne vyuţívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na
jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túţby, zámeru, uspokojenia, záujmu,
ţiak
prekvapenia, rozčarovania, strachu
dokáţe
vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií
pouţiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udrţanie a ukončenie
krátkeho rozhovoru,
pouţívať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet
potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede
I / 73
OBSAH VYUČOVANIA
Taliansky jazyk v 6. ročníku
Tematický celok
Úvod do jazyka
Na cestách
Časová
dotácia
1
16
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Pozdravy, pokyny v triede Buongiorno, arrivederci, per favore,
scusi, grazie, alzatevi, sedetevi,
aprite i vostri libri, chiudete i vostri
libri, pronti, ascoltate, guardate,
leggete, scrivete, ...
Hláskovanie, výslovnosť
Ako sa voláš, odkiaľ si?
Som študent
Tvorenie otázok, zápor
Taliansko
Projekt „Di dove sono“
Výkonový štandard
Naučiť sa pokyny v triede, formálne
a neformálne pozdravy, reagovať na
pokyny v talianskom jazyku.
Alfabeto italiano, le lettere, „come
si dice?“
Zvládnuť hláskovanie, výslovnosť. prideliť
správny člen k podstatnému menu.
Scusa/scusi, E tu? E Lei? Piacere,
zámená „io, tu, lui, lei“, , národnosti
„inglese, brasiliano, francese, turco,
spagnolo, cinese, russo, giapponese,
marocchino, tedesco, portoghese,
italiano, slovacco, americano...“,
pozdravy, „Di dove?, „ Come?“
slovesá „essere, studiare,
chiamarsi“ v singulári, no, non,
slovosled v otázke a zápornej
oznamovacej vete ,
Predstaviť sa, pozdraviť. Spýtať sa na
národnosť, meno. Poďakovať, ospravedlniť
sa, poţiadať o zopakovanie povedaného.
Colosseo, Torre pendente,
campanile, piazza, duomo, arena,
città,capitale, mare, montagne,...
Poznať hlavné pamiatky Talianska, práca
s turistickými informáciami.
I / 74
Poznať jednotné číslo prídavných mien,
rozlišovať rody podľa koncovky.
Zoznámiť sa s princípom tvorenia
jednoduchého prítomného času niektorých
slovies.
Vedieť vytvoriť oznamovaciu, opytovaciu
vetu a zápor.
Vypracovať a prezentovať projekt na tému
Odkiaľ som.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR, MUV
GEO, DEJ,
MUV, TPPZ,
OSR, OBN
Tematický celok
Na stanici
Časová
dotácia
16
Obsahový štandard
Téma
Cestovanie, krajiny,
hlavné mestá
Jednoduchý prítomný čas
Dove é?
Mnoţné číslo
Číslovky 0-20
Pojem
Austria, Italia, Slovacchia, Polonia,
Russia, Repubblica Ceca, Ucraina,
Ungheria, Spagna, Francia,
Germania, Croazia, Svizzera,
Grecia, Inghilterra, Irlanda,
Portogallo, centro, strada, via,
campagna, città, mare, montagna,
casa, mondo, tempo, terra, fiume,
lago, paese, nazione, bosco, isola,
chiesa, qui, qua, lì, là, antico,
moderno
„studiare, avere, prendere, restare“,
slovné spojenie „c´é, ci sono“
„ perché, cosa, quando, quanti, qual
é“, nuovo, vecchio, bello, grande,
piccolo, brutto , čísla od 0 do 20
Jednoduché predloţky
miesta – a, in
caffé, pizza, gealto, carta di credito,
lettera, francobollo,acqua minerale,
Úvod do privlastňovacích soldi, biglietto del treno, pasta,
cartolina, ristorante, banca, ufficio
zámen – „il tuo“
Taliansko – fyzická mapa, postale, stazione ferroviaria
il mio, il tuo, il nostro, il vostro
regióny a ich hlavné
mestá, najľudnatejšie
carta, geografia, regione,
mestá
capoluogo, aspetto, popolazione, ...
Projekt Talianske mesto
Výkonový štandard
Poznať názvy jednotlivých krajín v
talianskom jazyku.
GEO
Ovládať prítomný jednoduchý čas slovies:
„studiare, avere, prendere, restare“,
pouţitie slovného spojenia „c´é, ci sono“
Opýtať sa na polohu a lokalitu, opýtať sa
na termín akcie, opísať miesto, vyjadriť
neznalosť odpovedať na otázku a na výzvu.
Vedieť tvoriť mnoţné číslo prídavných
mien končiacich na –o, -a, jednotné
a mnoţné číslo podstatných mien
muţského a ţenského rodu končiacich na –
o, -a
Poznať číslovky 0-20
Správne pouţívať jednoduché predloţky
miesta – a, in.
Pouţívať vo vetách privlastňovacie
I / 75
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MAT, INF,
OSR, TPPZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Výkonový štandard
Pojem
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
zámená.
Poznať jednotlivé kraje Talianska, ich
hlavné mestá a vedieť ich ukázať na mape.
Vypracovať a prezentovať projekt na tému
talianske mesto.
Škola a práca
16
Mi presento
Prítomný jednoduchý čas
Predloţky in, a, per
Opytovacie zámená
Určité členy
Dotazník, formulár
Projekt
Titolo di studio, patente, stato
civile, sposato, medico,
parrucchiera, meccanico, casalinga,
contadino, muratore, taxista,
poliziotto, studente, commessa,
insegnante, macellaio, impiegato,
pizzaiolo, responsabile, gondoliere,
operaio, agricoltura, industria,
trasporti, comunicazioni,
commercio, albergo, ristorante,
servizi, slovesné triedy, essere,
fare studiare, capire, scrivere,
parlare, ascoltare, lavorare, dovere,
in, a, per „che?, che cosa?, cosa?,
dove?, che tipo di?, cosa vuol dire?
Il, lo, l´, la, settore, numero di ore,
Predstaviť sa formálnym spôsobom,
predstaviť inú osobu formálnym
spôsobom, spýtať sa na stav, vysvetliť
význam, opýtať sa a odpovedať na cudzie
jazyky, ktorými ţiak hovorí, opýtať sa
a odpovedať na zručnosti, prácu, vedieť
časovať slovesá essere, fare.
Vedieť časovať slovesá podľa slovesnej
triedy, do ktorej patria.
Pouţívať vhodné predloţky in, a, per – na
označenie trvania.
Tvoriť otázky pomocou opytovacích
zámen.
Pouţívať určité členy v jednotnom čísle.
Vyplniť jednoduchý formulár.
Vypracovať a prezentovať projekt.
I / 76
GEO,
OSR, MUV TPPZ,
ONV
Tematický celok
Rodina
Časová
dotácia
16
Obsahový štandard
Téma
Členovia rodiny
Opis osoby
Pozvanie
Určité členy v mnoţnom
čísle
Pojem
Nome, cognome, indirizzo, via, età,
compleanno,uomo, donna, ragazzo,
ragazza,signora/ signorina/ signore,
famiglia, genitori,padre, madre,
fratello, sorella, bambino, zio,zia,
nonno, nonna, cugino, cugina,
figlio, figlia, nazionalità, straniero,
firma, Alto, basso, magro, grasso,
giovane, vecchio, carino, piccolo,
questo/a/e/, posso, piacere,
andiamo, scusate, per piacere,
perché non..., i, gli, le, ...
Výkonový štandard
Pomenovať členov rodiny, vyjadriť rodinné
vzťahy.
Urobiť jednotuchý opis osoby.
Pozvať a podať návrh, prijať pozvanie,
predstaviť iné osoby.
Časovať sloveso andare, pouţívať správnu
predloţku pri vyjadrení smeru. Opýtať sa
na priebeh a kladne odpovedať, orientovať
sa v priestore,
Rodina v Taliansku
mio, mia, miei, mie, tuo, tua, tuoi,
tue, suo, sua, suoi, sue...
Projekt Moja rodina
Čísla 21-99
Časovať nepravidelné slovesá potere,
sapere.
Nepravidelné slovesá
Privlastňovacie zámená
Číslovky
Matrimonio, civile, religioso,
patriarcale, moderno, convivenza,
sposato, vivere,...
Rozprávať o vlastníctve, opýtať sa na
vlastníka, poloţiť zdvorilostnú otázku,
opýtať sa na zdravotný stav a odpovedať na
otázku.
Poznať typy rodín v Taliansku.
Vypracovať a prezentovať projekt na tému
Moja rodina.
Zhodnotenie
činnosti
1
Zhodnotenie činnosti
z pohľadu učiteľa a ţiaka.
I / 77
OSR, MUV
Tvoriť mnoţné číslo určitých členov.
Andare, andare in, andare a...potere,
sapere, vivere, chiamarsi, avere,
essere + pravidelné slovesá
presentare, chiedere, regalare
Sloveso andare
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MAT, INF,
TPPZ, FNG
Taliansky jazyk v 7. ročníku
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Úvod do jazyka
1
Dom
16
Téma
Výkonový štandard
Pojem
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vyuţiť doposiaľ naučené, správne pouţiť
prítomný čas, predstaviť sa, pýtať sa iných
osôb čo majú radi, podľa počutého zaradiť
informáciu.
Opis domu
Lokalizácia predmetov
v priestore
Dátum – mesiac a deň
Predloţky s členom
Nepravidelné podstatné
mená
Nepravidelné slovesá
„venire da“ a „dire“
Inzerát
Projekt Môj dom
numero, indirizzo, strada, via,
casa,appartamento, condominio,
paese, città,camera, stanza,
corridoio, soggiorno, sala da
pranzo, studio, cucina, bagno,
camera da letto, letto, poltrona,
divano, garage, giardino, porta,
finestra, parete, piccolo, grande,
luminoso, scuro, tavolo, sedia,
frigorifero, televisione, lampada,
bello, brutto, vicino a, lontano da,
davanti a, di fianco a, di fronte a,
dietro, su, giù, sopra, sotto, fra/tra,
lavandino, libreria, specchio,
armadio, quadro, doccia, vasca,
vivere, abitare, chiudere, aprire,
entrare, uscire, girare ,
Urobiť jednoduchý opis domu a miestností
v ňom, pomenovať predmety v priestore.
Gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, gugno, luglio, agosto,
settembre, ottobre, novembre,
dicembre, primavera, estate,
autunno, inverno..., predloţky: a,
da, di, in, su v spojení s určitým
členom; abbastanza, molto, foto,
moto, auto, radio, cinema, venire
Vypracovať a prezentovať projekt na tému
Môj dom.
I / 78
OSR, MUV
Rozoznať smer (doprava, doľava).
Vedieť pomenovať základné farby.
Vedieť pomenovať dni v týţdni a mesiace
v roku; vedieť povedať dátum.
Správne pouţívať predloţky s určitým
členom.
BIO, GEO
Poznať niektoré nepravidelné podstatné
mená a tvorenie ich mnoţného čísla.
Vyčasovať a vo vetách pouţiť slovesá
venire da a dire.
Čítať autentický text, napísať krátky inzerát
do novín
INF,
TPPT
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Výkonový štandard
Pojem
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
da, dire, ...
Kaţdodenný ţivot
16
Aktivity počas dňa
Určovanie času a dátumu
Príslovky času
Fare la doccia, svegliarsi, finire di
studiare, alzarsi, studiare, guardare
la TV, pranzare, fare colazione,
andare a letto, lavarsi, cenare
Zvratné slovesá a sloveso
uscire
Jedlo
16
Rozprávať o svojich zvykoch, pravidelných
a obľúbených činnostiach.
Vedieť tvoriť otázky a odpovede na čas
a dátum.
Quarto, mezza, che ora é? A che
ora?, mezzanotte, mezzogiorno,
giorno, mattina, sera, notte,
Privlastňovacie zámená
settimana, lunedí, martedí,
Ukazovacie zámená questo, mercoledí, giovedí, venerdí, sabato,
quello, bello
domenica, sempre, quasi sempre, di
Andare a, andare in
solito, spesso, a volte, raramente,
quasi mai, mai, alzarsi, chiamarsi,
Otváracie hodiny
lavarsi, svegliarsi, uscire, mio, miei,
Projekt Môj deň
mia, mie, tuo, tuoi, tua, tue,
suo,suoi, sua, sue, nostro, nostri,
nostra, nostre, vostro, vostri, vostra,
vostre, loro, perché non... , ti va
di..., orario, apertura, chiusura,
aperto, chiuso, tutto il giorno, ...
Pouţívať vo vetách príslovky času.
Potraviny, jedlá počas dňa
Pomenovať základné potraviny a jedlá
počas dňa.
V reštaurácii
Carne, bistecca, pollo, pesce, frutti
di mare, riso, colazione, pranzo,
posate, cucchiaino, cucchiaio,
coltello, forchetta, cena, menu,
piatto, bicchiere, tovaglia, dessert,
fragola, funghi, mozzarella, acqua
naturale/gassata, gelato, bottiglia,
conto, caffè, amaro, pasta,
dolce, prosciutto, minestra,
I / 79
Časovať zvratné slovesá v prítomnom čase.
Tvoriť mnoţné číslo privlastňovacích
zámen.
Tvoriť správne tvary ukazovacích zámen na
základe začiatočného písmena podstatného
mena.
OSR, TPPZ,
INF
Pouţívať slovné zvraty v beţnej
komunikácii.
Vedieť pomenovať otváracie hodiny
obchodov a inštitúcií.
Vypracovať a prezentovať projekt Môj deň.
Poţiadať a poďakovať, ponúknuť. Časovať
sloveso volere.
OSR, OŢZ, FNG
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Vyjadrenie mnoţstva
Radové číslovky
Nepravidelné tvorenie
mnoţného čísla
Talianska kuchyňa
Projekt Talianska kuchyňa
Výkonový štandard
Pojem
formaggio, salame, oliva, zuppa,
pastasciutta, minestrone, verdura,
patata, pomodoro, carota, zucchina,
spinaci, cipolla, aglio, insalata,
basilico, sale, pepe, purè di patate,
patate fritte/ al forno/ bollite, primo
piatto, secondo piatto, mela, pera,
banana, kiwi, limone, prugna,
melone, frutti di bosco, ciliegia,
macedonia, pompelmo, latte,
cioccolata, litro, zucchero, olio,
aceto, burro, pane, cereali, acqua,
acqua
minerale, succo di frutta, spremuta
d’arancia,bibita gassata, aranciata,
birra, vino bianco/rosso, mangiare,
bere, pagare, menu, ordinare, avere
bisogno, scegliere, conto, volere,
chilo, etto, litro, bottiglia, bichiere,
scatola, pacchetto, partitivo, re,
citta, virtu, caffé, uomo, autobus,
bar, computer, film, sport, analisi,
crisi, sintesi, amico, amica, medico,
psicologo, esempio, figlio,
macellaio, zio, merendina, lo
spuntino, espresso, cappuccino,
macchiato, caffé lungo, caffé
corretto, pasta, pizza, tiramisu,
dolci...
I / 80
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vyjadriť mnoţstvo potravín. Pouţívať
delivý člen.
Poznať tvorenie radových čísloviek.
Poznať tvary mnoţného čísla pri
podstatných menách s jeho nepravidelným
tvorením.
Poznať talianske špeciality, vedieť povedať
jednoduchý recept.
Vypracovať projekt Talianska kuchyňa.
INF,
TPPZ
Tematický celok
Voľný čas
Časová
dotácia
16
Obsahový štandard
Téma
Výkonový štandard
Pojem
Voľnočasové aktivity
Pomenovať činnosti vykonávané vo
voľnom čase.
Minulý čas passato
prossimo pravidelných
a nepravidelných slovies
Naučiť sa tvoriť minulý čas passato
prossimo pravidelných a nepravidelných
slovies; vedieť rozprávať o udalostiach
v minulosti
Určovanie času: mesiac,
ročné obdobie, rok;
storočie
Pochopiť spôsob trávenia voľného času
v Taliansku.
Taliani a voľný čas
1
OSR, OŢZ
GEO, INF,
TPPZ, ENV
Vypracovať a prezentovať projekt Môj
voľný čas
Projekt Môj voľný čas
Zhodnotenie
činnosti
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Zhodnotenie činnosti
ţiakov z pohľadu učiteľa
a ţiaka
OSR
I / 81
Taliansky jazyk v 8. ročníku
Tematický celok
Obchod, peniaze
Obsahový štandard
Časová
dotácia
16
Téma
V obchode
Dal/in, číslovky 100 –
1 000000
Stare + gerundium,
sloveso dovere
Nepravidelné slovesá
Poco, troppo, molto
Projekt
Pojem
Negozio, supermercato, vetrina,
albergo, camera, mezza pensione,
pensione completa, telefono,
telefonino/cellulare, servizio, bar,
vacanza, cliente, ospite, libero,
passaporto, carta d’identità,
documento, banca, bancomat, soldi,
moneta, lettera, francobollo, carta,
messaggio, cabina, internet, fax,
numero, aperto/ chiuso, comprare,
prenotare, inviare, mandare,
ricevere, telefonare
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Pomenovať obchody a predmety v nich.
Rozlíšiť pouţitie predloţky da a in
v spojení s miestom/osobou.
Pýtať sa a odpovedať na cenu.
Poznať čísla od 100 do 1 milióna.
Intonovať správne pri vyjadrení hnevu.
MAT, INF
Pouţívať ustálené vetné štruktúry.
TPPZ, FNG
Časovať nepravidelné slovesá.
Pouţívať príslovky poco, troppo, molto, un
po´di v spojení s podstatnými menami,
prídavnými menami a príslovkami.
Dal, in, Quanto costa?, stare,
dovere, conoscere, dare, preferire,
finire, dormire, poco, troppo, molto, Vypracovať projekt V obchode.
un po´di, ...
Škola
16
Škola a trieda
Classe, scuola elementare, scuola
media, maturità, università, lezione,
leggere, romanzo, libro, storia,
geografia, matematica, studente,
studentessa, ginnastica, musica,
disegno, lingua straniera, lingua
materna, compagno, professore,
insegnante, pronuncia, lessico,
grammatica, banco, gesso, spugna,
penna, registratore, sedia, cartina
geografica, gomma, lavagna,
cattedra, matita, televisore,
quaderno, esame, compito, lavoro,
I / 82
Pomenovať jednotlivé predmety v škole,
zariadenie.
OSR
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
giusto, sbagliato, vero, falso,
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
studiare, capire, scrivere, parlare,
ascoltare, lavorare, dovere
Ukazovacie zámená
questo, quello
Neprízvučné osobné
zámená
Per , dalle... alle
Formulár
Questo, quest´, questi, questa,
queste, quello, quell´, quei, quella,
quelle, mi, ti , ci, vi , lo, la, li, le; ce
l´ho, Per + dôvod, dalle, alle, dall´,
spiegare, pronunciare, frequentare,
tipi di scuole, educazione, ...
Školský systém
v Taliansku a na
Slovensku
Správne pouţívať jednotlivé tvary
ukazovacích zámen v závislosti od
podstatného mena.
Opýtať sa a odpovedať, určiť a ukázať na
predmet.
Vyjadriť súhlas, nesúhlas, prekvapenie.
Intonovať správne pri vyjadrení
prekvapenia.
INF,
OŢZ, OSR, TPPZ,
Vyjadriť trvanie, koniec, príčinu.
Vyplniť prihlášku na školu.
Projekt – Moja škola
Pochopiť rozdiely v školskom systéme na
Slovensku a v Taliansku.
Vypracovať a prezentovať projekt.
Oblečenie a farby
16
Oblečenie, farby
Veľkosti a čísla
Páči sa ti to?
Nepriame neprízvučné
osobné zámená
Taliansko vo farbách
Projekt – Móda
Moda, vestito, vestito sportivo/
elegante, camicia, maglia, giacca,
pantaloni, gonna, camicetta, jeans,
pantaloncini, maglietta, scarpe,
calze,calzini, scarpe da tennis,
lungo, corto, vecchio, nuovo, alla
moda, fuorimoda, sandale, stivale,
borsa, costume da bagno, cappello,
maglione,vestirsi, mettersi,
cambiarsi, portare, colori blu,
I / 83
Pomenovať jednotlivé časti odevu
a činnosti spojené s obliekaním.
Opísať odev osoby.
Opýtať sa a odpovedať na veľkosť,
poţiadať.
Vyjadriť preferenciu.
Porozprávať o oblečení, o farbách,
o modeloch pre oblečenie.
Poznať tvary neprízvučných zámen
a pouţiť ich v jednoduchej oznamovacej
INF, MAT,
OSR, TPPZ,
OSR
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
bianco, rosso, giallo, viola, verde,
rosa, grigio, marrone, colore
chiaro/scuro ..., taglia, mi sta bene,
non mi sta bene, troppo,
abbastanza..., sloveso piacere,
dunque...
neprízvučné zámená, nerejné
dopravné prostriedky, telefonát,
národné farby Talianska,...
Prázdniny
17
Prázdniny, dovolenka
Vacanza, cliente, ospite, libero,
passaporto, carta d’identità,
documento, banca, bancomat, soldi,
moneta, lettera, francobollo, carta,
messaggio, cabina, internet, fax,
numero, aperto/ chiuso,
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
vete a otázke.
Poznať pomenovania verejných
dopravných prostriedkov.
Viesť jednoduchý telefonický rozhovor.
Vyjadriť koniec činnosti, ktorá trvá.
Vypracovať a prezentovať projekt na tému
Móda.
Rozprávať o prázdninách. Vyjadriť
spokojnosť a obdiv.
GEO,
OSR, OŢZ
comprare, prenotare, inviare,
mandare, ricevere, telefonare,
partire, arrivare, comprare,...
Aké boli prázdniny?
Lo, la, li le, zhoda príčastia,
Passato prossimo – zhoda s cartolina, francobollo, scrivere,
inviare, ricevere, ufficio postale,
avere
Passato prossimo – zvratné entrata, uscita, valigia, aeroporto,
soggiorno,...
slovesá
Opýtať sa a rozprávať o preţitých
prázdninách.
Pohľadnica
Vedieť tvoriť minulý čas zvratných slovies.
Taliani a dovolenka
Napísať jednoduchú pohľadnicu
I / 84
Rozprávať o udalostiach v minulosti.
Pouţívať správne tvary príčastia v spojení
s lo, la, li, le.
INF, GEO,
OSR, MUV,
TPPZ,
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Projekt Moje prázdniny
Výkonový štandard
Pojem
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
z prázdnin.
Porovnať rôzne spôsoby trávenia prázdnin.
Vypracovať a prezentovať projekt na tému
Moje prázdniny.
Zhodnotenie
činnosti
1
Zhodnotenie činnosti
ţiakov z pohľadu učiteľa
a ţiaka.
OSR
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
ENV – environmentálna výchova
MEV – mediálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
OŢZ – ochrana ţivota a zdravia
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
REV – regionálna výchova
Medzipredmetové vzťahy:
MAT - matematika
INF – informatika
GEO – geografia
DEJ – dejepis
ING – finančná gramotnosť
I / 85
STRATÉGIA VYUČOVANIA
Komunikačný kontext sa realizuje formou jednoduchého dialógu alebo súvislého
monológu s uplatnením hovorového štýlu. Učiteľ si vyberá z nasledujúcich ţánrov:
jednoduchá spoločenská komunikácia, stručné komentáre, dialógy, jednoduché rozprávanie,
rozprávanie príbehu, oznámenie, opis udalostí a činností, jednoduché osobné listy, broţúry,
úryvok z rozprávky, komiks, poznámky a odkazy, pohľadnice, plagáty, letáky, ilustrované
opisy, katalógy, ilustrované rozprávky, reklama, krátka ţiadosť, poďakovanie, pozvánka.
Písomný prejav: napísať súvislý text opisujúci záľuby alebo postoje voči prostrediu,
opis vzťahu voči ľuďom z okolia, veciam – jednoduchý osobný list, reagovať na preţité
situácie a záţitky v minulosti – jednoduchý osobný list, hovorový štýl.
UČEBNÉ ZDROJE:
Učebnica:
6. ročník: Mezzadri M. a kol.: Rete Junior Parte A. Guerra Edizioni, 1. vyd., Perugia, 2005,
ISBN: 88-7715–771-2
7. ročník: Mezzadri M. a kol.: Rete Junior Parte A. Guerra Edizioni, 1. vyd., Perugia, 2005,
ISBN: 88-7715–771-2
8. ročník: Mezzadri M. a kol.: Rete Junior Parte B. Guerra Edizioni,1. vyd., Perugia, 2005,
ISBN: 88-7715-770-4
Pracovné listy: ţiacke pracovné listy vytvorené učiteľom
Doplnková literatúra:
- časopisy: Azzurro, Ciao, Ragazzi, ...
- Cremonesi G. a kol.: I come Italia, ELI s.r.l., Recanati, 2007, ISBN: 978-80-7240-687-6
- Cozzi N. a kol.: Caffé Italia, ELI s.r.l., Recanati, 2005, ISBN: 978-88-536-0144-5
- Koňuchová-Gryczová: Taliansko-slovenský a Slovensko-Taliansky slovník, Kniha spoloč
ník, 2000, ISBN: 80-88814-11-1
-Sehnalová – Sehnal: Veľký taliansko-slovenský frazeologický slovník, Kniha spoločník,
2005, ISBN: 80-88814-43-X
IKT zdroje:
- CD Rete Junior Parte A
- CD Rete Junior Parte B, ISBN: 88-7715-783-6
- PC s pripojením na internet, dataprojektor
I / 86
HODNOTENIE ŢIAKO:
Ţiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom
MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy a priebeţne slovne.
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný)
Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh,
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstiţný. Grafický
prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ originálne.
Stupeň 2 (chválitebný)
Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych,
motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne
a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas
nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných
osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré
vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáţe
s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky
v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho
činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný)
Ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa
učebných osnov ako aj v ich vyuţívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri
vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti,
presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú
I / 87
omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne nedostatky dokáţe ţiak s pomocou učiteľa
opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný)
Ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými osnovami, má v nich závaţné
medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri
vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa.
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností
a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani s pomocou
učiteľa.
Ţiaci budú počas roka vypracovávať projekty, ktoré budú hodnotené známkou. Napíšu
polročný a koncoročný test hodnotený známkou. Vstupný a výstupný test bude vyhodnotený
percentuálne a bude slúţiť na diagnostiku vedomostí.
Pri samostatných prácach a projektoch budeme vychádzať z hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v %
známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
I / 88
Download

I. Jazyk a komunikácia - Základná škola, Lehota 144