Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
951 08 Golianovo
Školský vzdelávací program materskej školy
„Vzdelanosť a ľudskosť“
Stupeň vzdelania:
Vyučovací jazyk:
Druh školy:
Forma výchovy a vzdelávania:
Dátum schválenia:
Platnosť od:
Predkladateľ:
Názov školy:
Adresa:
IČO:
Riaditeľka školy:
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
Koordinátorka ŠkVP:
Tel. / Fax:
Kontakt:
Zriaďovateľ:
Adresa:
Telefón:
ISCED 0
slovenský
Základná škola s materskou školou
celodenná
26.08.2009
01.09.2009
Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
Golianovo 60, 951 08 Golianovo
37865251
PaedDr. Jana Ferenczyová
Mgr. Jana Valachová
Mgr. Jana Valachová
037/658 11 63
www.zsgolianovo.eu
[email protected]
Obec Golianovo
Golianovo 400, 951 08 Golianovo
037/658 11 31
PaedDr. Jana Ferenczyová
riaditeľka školy
1
Platnosť
revidovanie
Platnosť
ŠkVP
revidované
Platnosť
ŠkVP
revidované
Dátum
od
Zaznamenanie inovácie, zmeny, opravy apod.
01.09.2009
28.02.2011
Metódy a prostriedky hodnotenia, požiadavky na kontinuálne
vzdelávanie pg. zamestnancov, doplnenie učebných osnov
01.09.2011
Platnosť
ŠkVP
revidované
Platnosť
ŠkVP
revidované
Platnosť
ŠkVP
revidované
2
I.
Všeobecná charakteristika materskej školy
1. Veľkosť materskej školy
Materská škola je plno organizovaná škola pre deti od 3 – 6 rokov. V materskej škole sú 2
triedy. Materská škola sa nachádza v areáli pri základnej škole. Materská škola má spoločnú
budovu so školskou jedálňou. Deti z MŠ využívajú spolu so ZŠ parkový areál, športové
ihrisko, multifunkčné ihrisko, telocvičňu a odborné učebne v ZŠ.
2. Charakteristika žiakov
Materskú školu navštevujú predovšetkým deti z obce Golianovo. Žiakom
s individuálnymi potrebami, či zdravotným postihnutím je poskytnutá pomoc v zmysle
platných metodických pokynov a právnych predpisov (vyhlášok). Pedagogickí zamestnanci
spolupracujú s logopedickými poradňami, so zdravotníckym zariadením v Golianove a inými
odbornými pracoviskami. Dosahované výsledky u týchto žiakov veľmi závisia od spolupráce
rodičov, učiteľov a odborných pracovníkov.
3. Charakteristika pedagogického zboru
V materskej škole pracujú štyri kvalifikované učiteľky. Jedna má vzdelanie rozšírené
o špeciálnu pedagogiku. Jedna učiteľka má ukončené vysokoškolské štúdium II.st., 1
učiteľka si rozširuje svoje vzdelanie o štúdium cudzích jazykov a navštevovaním
počítačového kurzu. V materskej škole nepracujú odborní zamestnanci, nakoľko si to
podmienky vzdelávania nevyžadujú. Všetky učiteľky sa zúčastňujú kontinuálneho
vzdelávania. Pri práci využívajú estetické a umelecké cítenie. Veľkým prínosom sú ich
komunikačné schopnosti, tvorivosť a športové skúsenosti, ktoré zvyšujú efektivitu práce.
Pedagogický zbor je stabilizovaný, čo prispieva k efektívnej a systematickej práci
s deťmi.
4. Organizácia prijímacieho konania
Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú
predloží zástupkyni pre materskú školu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave
dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Kritéria
prijímacieho konania určuje zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou školy. Písomné
rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka dostane
zákonný zástupca najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
5. Dlhodobé projekty
Materská škola je zapojená do projektu Školy podporujúce zdravie, zdravotného projektu
„Evička nám ochorela“, interného projektu Environmentálnej výchovy a do projektu „Deň
mlieka a zdravej výživy – mliečny deň“.
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami
V materskej škole je veľmi dôležitá spolupráca s rodinou. Spolupráca s rodičmi prebieha
denne najmä osobnými rozhovormi pri preberaní a odovzdávaní detí medzi rodičmi a
pedagogickými pracovníčkami. Spolupráca prebieha aj na rodičovských združeniach a na
organizovaní spoločných akcií detí s rodičmi v materskej škole – najmä tvorivých dielní:
spoločné vyrezávanie tekvíc, zdobenie veľkonočných vajíčok, Mikulášska besiedka, kultúrne
3
programy a karneval. Materská škola spolupracuje s obecným úradom v Golianove, obecnou
knižnicou, Zdravotným strediskom v Golianove, s Policajným zborom SR, s Farským
úradom Veľký Lapáš, s metodickým centrom v Nitre, logopedickými poradňami
a materskými školami v okolí Golianova.
7. Priestorové a materiálno-technické podmienky materskej školy
Priestorové členenie:
Materská škola: 2 herne,
2 spálne,
1 sociálne zariadenie: počet umývadiel 8 ks, počet WC 10 ks, 1 sprcha
2 šatne,
zborovňa,
sklad,
chodba.
MŠ sa nachádza v parkovom areáli so základnou školou v centre Golianova. MŠ so
školskou jedálňou je samostatne stojaca budova. Školská jedáleň slúži pre celú základnú
a materskú školu. Materská škola využíva športové a multifunkčné ihriská v areáli školy.
Materská škola sídli v novo dostavenej budove pri školskej jedálni.
Materská škola vlastní 2 televízory, 2 DVD prehrávače, 2 CD prehrávače a video.
Vybavenie skladu s didaktickými pomôckami sa sústavne dopĺňa novými.
8. Materská škola ako životný priestor
- Výzdobu prostredia materskej školy sa pedagogické pracovníčky snažia vždy
esteticky a tvorivo, ale najmä aktuálne obnovovať tak, aby sa deti v materskej škole
cítili čo najpríjemnejšie. Často pri výzdobe tried a šatní pomáhajú aj deti, ktoré si tak
rozvíjajú estetické cítenie. Nástenky v šatni slúžia na výstavu detských prác a na
informácie pre rodičov o oznamoch, prípadne rôznych aktivitách v materskej škole.
O úpravu a čistotu okolia materskej školy sa starajú prevádzkový pracovníci.
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Materská škola zabezpečuje bezpečné, bezbariérové a zdraviu vyhovujúce podmienky vo
všetkých priestoroch v materskej škole. Deti sú pravidelne poučené o bezpečnosti pri hrách,
ale najmä pri pobytoch vonku. Zamestnanci materskej školy navštevujú pravidelné školenia
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Zamestnanci sa riadia vnútornými
smernicami (pracovný poriadok, organizačný poriadok, politika BOZP, prevádzkový
poriadok), deti a rodičia detí sa riadia vnútorným poriadkom pre materskú školu.
10. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa realizuje v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.
Každý
pedagogický zamestnanec má možnosť ďalej sa vzdelávať za rovnakých podmienok za predpokladu jeho
záujmu a potrieb školy. Konkrétne požiadavky na kontinuálne vzdelávanie sú aktualizované vždy
k 1.septembru daného školského roka v Pláne kontinuálneho vzdelávania.
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je zamerané na nasledovné oblasti:
- obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií učiteľov
- získavanie poznatkov z oblasti riadenia škôl a školských zariadení (funkčné vzdelávanie)
- príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej atestácie
- sprostredkovanie najnovších poznatkov a inovácií v didaktike, pedagogike, psychológii a iných
príbuzných vedách
- príprava pedagogických zamestnancov na prácu s výpočtovou a multimediálnou technikou
4
-
zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej praxe, podnecovanie
a rozvíjanie tvorivosti pedagógov
sprostredkovanie aktuálnych odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho
informačného systému
Analýza súčasného stavu:
A) Analýza zloženia pedagogických zamestnancov materskej školy
Pedagogickí zamestnanci spolu:
- z toho učitelia MŠ
Odborní zamestnanci
Nekvalifikovaní zamestnanci
Stupne získaného vzdelania:
- úplné stredné odborné
- úplné stredné odborné + pomaturitné
- VŠ I. stupňa
- VŠ II. stupňa
B) Analýza podľa kariérového stupňa
Kariérový stupeň
Začínajúci
Učiteľ MŠ
0
Samostatný
4
4
4
0
0
1
2
0
1
S I. atestáciou
0
C) Analýza podľa kariérovej pozície
Špecialista:
- triedny učiteľ
- vedúci MZ
Vedúci pedagogický zamestnanec:
- zástupca riaditeľa pre MŠ
S II. atestáciou
0
2
1
1
D) Aktuálne požiadavky na kontinuálne vzdelávanie
Funkčné
1
Prípravné atestačné 4
Inovačné
4
11. Organizačné usporiadanie denných činností v materskej škole
Usporiadanie denných činností sa spracúva vo forme denného poriadku. Denný poriadok je
dostatočne pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Poskytuje priestor na
pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.
Pri usporiadaní denných činností sa:
zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové
prostredie),
dodržiavajú zásady zdravej životosprávy (zdravý životný štýl),
vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa,
dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu,
Súčasťou denného poriadku sú:
hry a hrové činnosti,
pohybové a relaxačné cvičenia,
pobyt vonku,
5
odpočinok,
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie).
Hry a hrové činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí.
Súčasťou hier a hrových aktivít sú vopred plánované edukačné aktivity. Hry a hrové
činnosti sa môžu v rámci zostavovania denného poriadku zaradiť aj 2 – 3 krát v
dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.
Pohybové a relaxačné cvičenia obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia.
Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad (pred
jedlom/zásadne nie hneď po jedle, vo vyvetranej miestnosti, príp. vonku). Patria k vopred
plánovaným aktivitám.
Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity, atď. V záujme
zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa neodporúča vynechávať pobyt vonku.
Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické
podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných
mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa
2 krát počas dňa, v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách.
Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút.
Činnosti zabezpečujúce životosprávu sa realizujú v pevne stanovenom čase. Odporúča sa
dodržať trojhodinový interval medzi podávaním jedla. Čas podávania jedla sa stanovuje
podľa podmienok prevádzky materskej školy.
Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke
rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, a
preto ich pedagogicky usmerňujú kvalifikovaní učitelia predprimárneho vzdelávania.
Denný poriadok v MŠ
Čas
6.15
8.45 – 9.15
9.15
11.30
14.30 – 15.00
15.00– 16.30
Činnosti
Otvorenie MŠ a schádzanie detí,
Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí
Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
Pohybové a relaxačné cvičenie
Edukačné aktivity
Osobná hygiena, desiata
Edukačné aktivity- zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno
– pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej oblasti
Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor
Osobná hygiena, obed
Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok
Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant
Hry a hrové činnosti– individuálne, skupinové, priamo i nepriamo
usmernené hodnotenie dňa
Edukačné aktivity
12. Osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
6
Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať deťom špecifické
podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych
výchovnovzdelávacích potrieb.
Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dieťa, u ktorého je potrebné
zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívnej výchovy a vzdelávania. Pod „ďalšími
zdrojmi“ rozumieme podmienky, ktoré je potrebné zabezpečiť navyše okrem typických
podmienok pre vzdelávanie detí.
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u dieťaťa diagnostikované školským zariadením
výchovnej prevencie a poradenstva.
Špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na úpravu podmienok (obsahu,
foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní pre dieťa. Špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo
vývinu dieťaťa v sociálne znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí
rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj
dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.
Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:
a) dieťa so zdravotným znevýhodnením
dieťa so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým
postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou
komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými
poruchami, s viacnásobným postihnutím), dieťa v hraničnom pásme mentálnej
retardácie,
dieťa choré alebo zdravotne oslabené,
dieťa s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s oneskoreným alebo
nerovnomerným psychomotorickým vývinom);
b) dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
c) dieťa s nadaním, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie
diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
Ďalšie zdroje sú rôzneho druhu, predovšetkým:
zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní – včasná špeciálno-pedagogická,
psychologická, medicínska diagnostika, výchova a vzdelávanie podľa individuálneho
výchovno-vzdelávacieho programu, individuálna a skupinová práca s dieťaťom,
používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, zaradenie špecifického obsahu,
špecifický postup v hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov, aplikácia
alternatívnych foriem komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa
individuálnej potreby konkrétneho dieťaťa, vyplývajúcej z odbornej diagnostiky,
materiálne, ktoré zahŕňajú špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky,
prístroje, úpravy prostredia (napr. bezbariérový prístup) a iné;
personálne – špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, logopéd, terapeut,
asistent učiteľa, školský psychológ, nižší počet detí v triede, v prípade integrovaného
vzdelávania zníženie počtu detí v triede, vzdelávanie učiteľov a iné,
finančné na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych
podmienok.
Vzdelávacie štandardy sú spoločné pre výchovu a vzdelávanie všetkých detí. Vo vzťahu k
deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa ich realizovanie prispôsobuje v
7
maximálnej miere špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám a rozvojovým možnostiam
detí. Tak ako aj vo vzťahu k deťom, ktoré nemajú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
učitelia vytvárajú podmienky na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa, hru, učenie,
komunikáciu.
a) Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných
cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné
kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali
tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.
Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v triedach alebo
výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi materskej školy, ak má takéto dieťa
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávané podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu, ktorý vypracúva materská škola v spolupráci so školským
zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Zákonný zástupca dieťaťa má právo sa s
týmto programom oboznámiť.
Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:
• základné informácie o dieťati a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces,
• požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy,
• modifikáciu obsahu vzdelávania,
• aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,
• špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,
• požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok,
• zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga,
psychológa, logopéda a iných.
Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby
zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho dieťaťa.
Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva učiteľ v spolupráci so špeciálnym
pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby.
Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, učiteľ, špeciálny
pedagóg a zákonný zástupca dieťaťa.
Individuálny výchovno-vzdelávací program sa môže upravovať a doplňovať podľa
aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa. Zmeny je potrebné
konzultovať so všetkými zainteresovanými odborníkmi a zákonným zástupcom dieťaťa.
b) dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou)
– definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky
nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca,
nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre
rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a
citový rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto dôvodov považujeme za osobu so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
8
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie
podmienok, organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali
osobitostiam dieťaťa, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od
štandardného vývinu.
b) Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou)
– definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky
nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca,
nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre
rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a
citový rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto dôvodov považujeme za osobu so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie
podmienok, organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali
osobitostiam dieťaťa, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od
štandardného vývinu.
Sociálne znevýhodnené prostredie (ďalej SZP) je pre dieťa rodina:
– ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného
minima,
– v ktorej aspoň jeden z rodičov (alebo opatrovník) patrí do skupiny znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie,
– v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov
nemá ukončené základné vzdelanie,
– ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky.
Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP)
Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania detí zo SZP je prostredníctvom eliminácie alebo
odstránenia hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (komunikačné
schopnosti, kultúrne a sociálne vylúčenie, hygienické návyky...) dosiahnuť primeraný rozvoj
ich schopností tak, aby boli pripravení na školské vzdelávanie.
V rámci vzdelávacieho programu je dôležité:
– motivovať k zvýšenej účasti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predškolskej
príprave už od veku 4 rokov (odôvodnenie: včasnou predškolskou prípravou sa dosiahne
potrebná pripravenosť na vstup detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, čím sa
eliminujú riziká školskej neúspešnosti a dieťa získa základné sociálne a spoločenské návyky
potrebné pre jeho plynulé a bezproblémové začlenenie do procesu vzdelávania),
– zabezpečiť povinnú predškolskú prípravu 5–ročných detí a následne postupne zvoliť
uplatnenie dočasných vyrovnávacích opatrení pre výchovu 4-ročných detí,
– zabezpečiť asistenta učiteľa, ktorý v prípade detí zo zmiešaného národnostného prostredia
ovládajú aj ich materinský jazyk,
– realizovať programy orientované na zlepšenie spolupráce rodičov rómskych detí s
materskými školami,
9
– zabezpečiť spoluprácu s neformálnymi komunitnými centrami, ktoré sa zaoberajú
vzdelávaním detí vrátane materských centier pre budúce matky a matky s deťmi,
– pred prechodom na školské vzdelávanie zabezpečiť testovanie školskej spôsobilosti
výlučne pedagogicko-psychologickými poradňami na základe sociálno-kultúrne nezávislých
testov školskej spôsobilosti pre 6 – 7-ročné deti, ktoré rešpektujú špecifiká v oblasti poznania
a skúseností detí so sociálne znevýhodneného prostredia, najmä u detí z prostredia
národnostných menšín.
Výchova a vzdelávanie detí so sociálne znevýhodneného prostredia sa uskutočňuje
–
v materských školách v bežných triedach alebo výchovných skupinách spolu s
ostatnými deťmi materskej školy.
Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávané podľa individuálneho
výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva materská škola v spolupráci so
školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca dieťaťa má
právo sa s týmto programom oboznámiť.
Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:
– základné informácie o dieťati a vplyve sociálneho a kultúrneho prostredia na výchovnovzdelávací
proces,
– požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy,
– modifikáciu obsahu vzdelávania,
– aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,
– špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,
– požiadavky na zabezpečenie vhodných pomocných učebných pomôcok,
– zabezpečenie servisu odborníkov – asistenta učiteľa, špeciálneho pedagóga, psychológa a iných
špecialistov.
Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú na individuálnej báze tak, aby
zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho dieťaťa. Individuálny
výchovnovzdelávací program vypracováva pedagóg v spolupráci s asistentom učiteľa a so
špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi a podľa
možnosti aj rodičmi (zákonnými zástupcami) detí podľa potreby. Individuálny výchovnovzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca
dieťaťa. Individuálny výchovno-vzdelávací program sa môže upravovať a doplňovať podľa
aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa. Zmeny je potrebné
konzultovať so všetkými zainteresovanými odborníkmi a zákonným zástupcom dieťaťa.
Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa realizuje v
súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní (školským zákonom). Pre výchovu a vzdelávanie
týchto detí materské školy vytvárajú individuálne podmienky v školských vzdelávacích
programoch. Individuálnymi podmienkami sú:
• vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu,
• úprava organizácie výchovy a vzdelávania,
• úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje,
• využitie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania.
10
c) Dieťa s nadaním
Výchova a vzdelávanie nadaných detí v materskej škole si vyžaduje špecifický prístup,
metódy, formy i obsah.
Výchova a vzdelávanie detí s nadaním sa uskutočňuje v materských školách (podľa
školského zákona) so zameraním na rozvoj:
a) intelektového nadania (všeobecného intelektového nadania; špecifického intelektového
nadania),
b) umeleckého nadania,
c) športového nadania,
d) praktického nadania.
Intelektovým nadaním detí sa rozumejú vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie
schopnosti v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Deti so všeobecným
intelektovým nadaním sú deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na
základe diagnostiky vykonanej zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.
Umelecké nadanie detí sa prejavuje v niektorej z umeleckých oblastí, a to najmä vo
výtvarnej, hudobnej, literárno-dramatickej, tanečnej.
Športové (alebo všeobecné pohybové) nadanie detí sa prejavuje v niektorej z oblastí
individuálneho alebo kolektívneho športu.
Praktické nadanie detí sa prejavuje vysokou úrovňou manuálnych zručností v konkrétnych
praktických činnostiach.
Výchova a vzdelávanie detí s nadaním sa uskutočňuje prostredníctvom vzdelávacích
programov zameraných na príslušné nadanie.
V materských školách so zameraním podľa druhu nadania sa vytvárajú podmienky pre
rozvoj príslušného nadania detí s uplatňovaním špecifických výchovných a vzdelávacích
metód a organizačných foriem výchovy a vzdelávania.
Pre rozvíjanie nadania vytvárajú inštitucionálne podmienky zriaďovatelia, individuálne
podmienky materské školy. Individuálne podmienky pre rozvíjanie nadania sa deťom s
nadaním vytvárajú tým, že sa im umožní: vzdelávať sa v predmetoch alebo oblastiach
vzdelávacieho programu základnej školy v materskej škole alebo prijatie do základnej školy
pred dosiahnutím šiesteho roku veku.
11
II.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov detí v škole je poskytnúť dieťaťu a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo danú problematiku, v čom má nedostatky,
kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej
práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Metódy a prostriedky hodnotenia detí:
1. Metóda verbálnych výpovedí dieťaťa s analytickým
zámerom- cieľom je získať prehľad o úrovni vedomostí
dieťaťa, rozumových operácií a schopností aplikácie
myšlienkových operácií, detských prekonceptoch, výslovnosti
a reči dieťaťa.
2. Metóda grafického vyjadrenia- zameraná na uskutočnenie
diagnostiky grafomotoriky dieťaťa , znázornenia matematickej
a priestorovej
predstavivosti,
na analýzu
poznatkov
a porozumenia inštrukciám, výkonom so zameraním na
predgrafické zručnosti.
3. Metóda kreativity a umeleckého vyjadrenia- zameraná na
analýzu obsahu skrytej výpovede o prežívaní dieťaťa,
diagnostika výtvarného nadania.
4. Metóda telovýchovných a pohybových zručností- zameraná
na to ako je vyvinutá hrubá a jemná motorika, koordinácia
pohybov a zmyslových receptorov, pohybové nadanie.
5. Metóda pracovnej zručnosti a pohotovosti v práci
s materiálom- zameraná na koordináciu pohybov rúk
a zmyslových orgánov, vzťah k pracovným činnostiam,
sebadisciplíne, porozumeniu inštrukciám, výtvarné nadanie.
6. Pozorovanie dieťaťa- má za cieľ poznávať schopnosti
dieťaťa, osobnostné vlastnosti, psychické stavy, sociálne
vzťahy, ostatné prejavy, ktoré dieťa charakterizujú ako
osobnosť.
7. Pozorovanie triedy ako sociálnej skupiny- má za cieľ
poznávať verbálne kontakty detí medzi sebou, k učiteľke,
pohyb všetkých detí po triede, sociálne postavenie jednotlivcov
v rámci skupiny.
8. Sociometrické metódy- zamerané na zisťovanie sociálnych
vzťahov.
9. Rozhovory s dieťaťom alebo skupinou detí- môže byť
individuálny, skupinový, voľný, riadený, kombinovaný,
diagnostický.
10. Rozhovory s rodičmi a konzultácie s odborníkmi
11. Anamnéza- fakty a informácie o predošlom vývine dieťaťa.
12. Dotazník- formou získavania údajov od rodičov detí / údaje
o rodine, domáce prostredie a jeho podmienky rozvoja,
anamnestické údaje o dieťati, postoje a názory rodičov.../.
13. Rozbor procesu učenia- využitie didaktických hier a testov.
12
14. Štúdium pedagogickej dokumentácie
15. Analýza vlastnej pedagogickej aktivity
16. Portfóliá
17. Pozorovacie hárky
18. Hodnotenie
19. Sebahodnotenie
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov prebieha na základe:
pozorovania,
hospitácie,
ankety,
rozhovoru,
dotazníka,
diskusie,
výsledkov detí, ktoré učiteľka dosiahne vo výchovno –vzdelávacom procese,
sledovania pokroku detí,
hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho
vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti,
hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy,
vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a
„otvorené hodiny“),
hodnotenia učiteľov deťmi a rodičmi.
V závere školského roka prebieha hodnotenie pedagogických zamestnancov školy
priamym nadriadeným podľa hodnotiacich hárkov, ktoré zohľadňujú dva pohľady:
sebahodnotenie zamestnanca a hodnotenie zamestnanca nadriadeným.
Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je, aby rodičia detí získali dostatočné a hodnoverné informácie o
tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola
dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom
vzdelávacom programe,
- posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe,
- oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie
výsledky, včítane návrhov a opatrení.
-
Monitorujeme pravidelne:
podmienky na vzdelanie
spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
prostredie – klíma školy
priebeh výchovno – vzdelávacieho procesu, metódy a formy vyučovania
úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
výsledky edukačného procesu detí
riadenie školy
13
- úroveň výsledkov práce materskej školy
Kritériom pre nás je:
- spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
- kvalita výsledkov
Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
- dotazníky pre rodičov
- ústna anketa medi deťmi
- SWOT analýza
14
III.
Charakteristika školského vzdelávacieho programu
Pri tvorbe cieľov výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme vychádzali z cieľov
predprimárneho vzdelávania v štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 a vlastného
zamerania školy.
Ciele výchovy a vzdelávania
napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi,
uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie,
podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
rozvíjať samostatnosť detí s ohľadom na individuálne zvláštnosti
rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa
v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu,
k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti,
tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými
skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami,
naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné
vzdelávanie,
naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú
zodpovednosť
rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie detí
Vlastné špecifické ciele:
rešpektovať potreby a záujmy dieťaťa
podporovať nadanie, osobnosť a záujmy dieťaťa,
rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí, bezchybnú výslovnosť, individuálne
pristupovať k deťom s poruchami výslovnosti v úzkej spolupráci s logopédom,
naučiť sa rešpektovať základné etické hodnoty
rozvíjať predmatematické myslenie a predčitateľskú gramotnosť,
prebúdzať enviromentálne cítenie,
implementovať prvky dramatickej výchovy a ľudových tradícií z nášho regiónu,
dosiahnuť elementárnu gramotnosť v IKT,
vytvárať u detí záujem a kladný vzťah k cudziemu jazyku so zreteľom na schopnosti
a možnosti detí,
naučiť sa chrániť svoje zdravie , zdravo sa stravovať a chrániť životné prostredie,
podporovať telesný rozvoj a zdravie dieťaťa, pozitívne postoje k zdraviu a zdraviu
iných,
podporovať rozvoj pohybových a manipulačných zručností a pohybovej kultúry
Zameranie školy:
Prioritným zámerom výchovného pôsobenia a filozofiou materskej školy je:
zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí a dopĺňať rodinnú výchovu a výchovno –
vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno
15
–emocionálny rozvoj, fyzický a intelektový rozvoj v súlade s individuálnymi a
vekovými osobitosťami dieťaťa,
prostredníctvom predprimárneho vzdelávania pripraviť dieťa na povinnú školskú
dochádzku,
podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou
Zameranie materskej školy je postavené na skúsenostiach školy a jej vybavení:
Práca s počítačom: viesť deti k osvojovaniu elementárnych základov práce s počítačom,
priblížiť deťom prácu s počítačom s edukačnými programami.
Počítačový krúžok: sa realizuje 2 krát v mesiaci v Základnej škole v učebni IKT, kde má
každé dieťa samostatne k dispozícii počítač.
Práca s počítačom v triede: oboznamovanie prebieha počas hrových činností, pričom každé
dieťa je vedené k určitému harmonogramu podľa ktorého proces prebieha. S počítačom sa
majú možnosť oboznámiť aj deti z II. triedy.
Anglický jazyk: vytvárať u detí záujem a kladný vzťah k cudziemu jazyku so zreteľom na
schopnosti a možnosti detí.
Krúžok anglického jazyka: deti sa za pomoci pani učiteľky hravou formou oboznamujú
s anglickým jazykom, realizuje sa 2 krát v mesiaci.
Ľudové tradície:: implementovať prvky dramatickej výchovy a ľudových tradícií z nášho
regiónu.
Obec Golianovo má bohaté kultúrne dedičstvo, udržiava ľudové tradície , ktoré si pri každej
príležitosti pripomíname aj v našej materskej škole. Sú to napr. vianočné zvyky a tradíciepečenie a zdobenie medovníkov, Fašiangy, Morena- hádzanie Moreny do potoka, stavanie
mája...
Pohybové aktivity: rozvíjať pohybovú a telesnú zdatnosť a športové schopnosti detí, viesť
deti k pohybovým aktivitám v školskom i mimoškolskom prostredí.
V školskom areáli máme k dispozícií multifunkčné ihrisko, ktoré nám umožňuje realizovať
rozmanité športové aktivity .Veľkým prínosom v rozvíjaní pohybových schopností detí je
možnosť využitia telocvične ZŠ s telovýchovným náradím aj náčiním. Máme možnosť
oboznamovať deti aj s netradičnými druhmi športu – triatlon, korčuľovanie. Realizujeme
nadštandardné pohybové aktivity – cvičenie jogy rodičov s deťmi.
Predčitateľská gramotnosť: rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí sa v našej materskej
škole realizuje počas každodenných činností. Využívame možnosť návštevy knižnice v obci
Golianovo.
V materskej škole sa plnia tieto projekty:
Škola podporujúca zdravie – rozpracované úlohy sú súčasťou plánu práce školy. Cieľom
projektu je podporovanie zdravého spôsobu života a životného štýlu, k zvýšeniu psychickej
a fyzickej pohody. Odbúravaniu stresu zo života, predchádzaniu obezity a k podpore šport.
Enviromentálna výchova – interný projekt. Projekt prebieha počas celého roka a sú doň
zapojené obidve triedy. Úlohy sú rozpracované a zaraďované počas celého školského roka.
Cieľom projektu je chápať potrebu ochrany životného prostredia, získavať pozitívne postoje
k ochrane a tvorbe životného prostredia.
16
Evička nám ochorela- cieľom je poskytnúť prvú pomoc vzhľadom na vek dieťaťa
emotívnou hrou. Naučiť deti , čo je zdravý spôsob života, ochrana zdravia a prvá pomoc,
získavať poznatky a praktické zručnosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci.
Predchádzať úrazom a ochoreniam detí v materskej škole. V spolupráci s rodinou prispieť
k ochrane telesného a duševného zdravia.
Deň mlieka a zdravej výživy , mliečny deň – sa uskutočňuje tretí májový utorok. Cieľ
tohto dňa spočíva v ustavičnom pripomínaní mimoriadnej biologickej hodnoty mlieka a
mliečnych výrobkov a opodstatnenosti ich konzumácie každý deň, a to v záujme udržania aj
upevnenia zdravia človeka
Stupeň vzdelania ISCED 0
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania
je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola.
Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
Dĺžka dochádzky dieťaťa do materskej školy je niekoľkoročná. Na predprimárne
vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov, deti
s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou
dochádzkou. Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie. V prípade
záujmu rodičov poskytuje poldennú formu výchovy a vzdelávania.
Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu
o získanom vzdelaní
Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.
augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Predškolské vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale
podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku /
predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov /.
Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho
vzdelávania v základnej škole a na ďalší život v spoločnosti. Na získanie profilu
absolventa predrimárneho vzdelávania je potrebné, aby dieťa dosiahlo v závere
predškolského veku základy kľúčových kompetencií. Odovzdávanie osvedčenia o získaní
predprimárneho vzdelania sa uskutoční na akcii školy „ rozlúčka s predškolákmi“.
Profil absolventa ISCED 0
Na získanie profilu absolventa predprimárneho vzdelania je potrebné, aby dieťa
dosiahlo v závere predprimárneho vzdelávania základy kľúčových kompetencií.
Formovanie základov kľúčových kompetencií v predprimárnom vzdelávaní je
smerovaním, ktorého cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť a získať základy pre
rozvíjanie schopností učiť sa a vzdelávať sa po celý život.
17
V materskej škole sa rozvíjajú tieto kompetencie:
1. Psychomotorické kompetencie
2. Osobnostné ( intrapersonálne) kompetencie
a) Základy sebauvedomenia
b) Základy angažovanosti
3. Sociálne ( interpersonálne) kompetencie
4. Komunikatívne kompetencie
5. Kognitívne kompetencie
a) Základy riešenia problémov
b) Základy kritického myslenia
c) Základy tvorivého myslenia
6. Učebné kompetencie
7. Informačné kompetencie
Kompetencie (spôsobilosti) dieťaťa predškolského veku
1. Psychomotorické
kompetencie
(spôsobilosti)
2.Osobnostné
(intrapersonálne)
kompetencie
a) Základy
sebauvedomenia
b) Základy angažovanosti
Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania:
– používa v činnosti všetky zmysly,
– ovláda pohybový aparát a telesné funkcie,
– prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa,
– ovláda základné lokomočné pohyby,
– používa osvojené spôsoby pohybových činností
v nových, neznámych, problémových situáciách,
– využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných
a umelých prekážok,
– prejavuje grafomotorickú gramotnosť,
– správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu
iných,
– prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému
štýlu
– uvedomuje si vlastnú identitu,
– prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným,
– vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny
citový stav,
– odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti,
– správa sa sebaisto v rôznych situáciách,
– uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na
iné osoby
– presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých,
– obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným
znevýhodnením, slabých a bezbranných,
– zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole
bezprostrednom okolí
18
3. Sociálne
(interpersonálne)
kompetencie
4. Komunikatívne
kompetencie
5. Kognitívne
kompetencie
a) Základy riešenia
problémov
– pozerá sa na svet aj očami druhých,
– správa sa empaticky k svojmu okoliu,
– správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských
pravidiel a noriem,
– hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve,
– plánuje, organizuje a hodnotí činnosť,
– zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju,
– preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť
skupiny,
– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom
kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické
vzťahy,
– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
– pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne,
– akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a
dospelých,
– prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu
– vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s
deťmi i dospelými,
– počúva aktívne a s porozumením myšlienky
a informácie z rôznych médií,
– vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory,
– reprodukuje oznamy, texty,
– volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie
vzhľadom na situáciu,
– komunikuje osvojené poznatky,
– prejavuje predčitateľskú gramotnosť,
– chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú
aj inými jazykmi
– hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými
informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri
riešení problému,
– rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v
osobnej a spoločenskej rovine,
– rieši jednoduché problémové úlohy,
– uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické
myslenie
19
b) Základy kritického
myslenia
– porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov,
osôb, atď.,
– odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje
jednoduché úsudky,
– hodnotí spontánne a samostatne vo svojom
bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je
správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach,
osobách, názoroch
c) Základy tvorivého
myslenia
– uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov,
– nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia,
– objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo
myšlienok, uvedomuje si ich zmeny,
– objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom
alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstraňuje
prípadnú chybu
6. Učebné kompetencie
– prejavuje zvedavosť a spontánny záujem
o spoznávanie nového,
– využíva primerané pojmy, znaky a symboly,
– pozoruje, skúma, experimentuje,
– objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými
skúsenosťami a poznatkami,
– aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané
poznatky a skúsenosti,
– kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo
obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov,
– učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne
(pod učiteľovým vedením),
– vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti,
– prekonáva prekážky v učení,
– plánuje a organizuje si optimálne prostredie na
činnosť,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom
učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov,
uznáva aj výkon druhých,
– zvláda základy učenia sa na základe osobnej
motivácie,
– naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými
pomôckami,
– sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú
riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť
20
7. Informačné
kompetencie
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania
informácií aj mimo materskú školu (od osôb v okolitom
prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií,
prostredníctvom informačno-komunikačných technológií,
z rôznych médií)
Vzdelávacie oblasti
Štátny vzdelávací program pre materské školy má názov Dieťa a svet.
Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov:
Ja som
Ľudia
Príroda
Kultúra
Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:
1. perceptuálno – motorickú,
2. kognitívnu,
3. sociálno – emocionálnu.
Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sa interaktívne prepájajú.
Vzdelávacie oblasti zahŕňajú podoblasti:
pohybovú
jazykovú
komunikatívnu
etickú
vlasteneckú
informačnú
umelecko – expresívnu
pracovnú
prierezové témy
Začlenenie prierezových tém
Prierezové témy sú začlenené do tematických okruhov podľa svojho obsahu a uvedené sú
v učebných osnovách k jednotlivým témam. Sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania, ktoré
sa spravidla prelínajú cez obsahové vzdelávacie oblasti.
Prierezové témy:
osobnostný a sociálny rozvoj,
ochrana života a zdravia,
dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke,
environmentálna výchova,
mediálna výchova,
multikultúrna výchova,
21
výchova k tvorivosti,
informačno – komunikačné technológie
Prierezová téma
Osobnostný a sociálny rozvoj
Ochrana života a zdravia
Dopravná výchova
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Výchova k tvorivosti
Informačno – komunikačné
technologie
Tematický okruh
Téma
Ja som; Ľudia; Kultúra; Vitajte v MS; Nie som tu
Príroda;
sám; Zázračné Vianoce;
Kniha – najlepší priateľ
človeka; Moja rodina;
Ja som; Príroda;
Čo dokáže vietor; Čo mi
škodí, čo prospieva;
Chodím, behám, lozím,
športujem; Športujeme
v zime; Voda- zdroj
života; Športujeme v lete;
Ja som; Ľudia;
Cesta do MS; Dopravné
prostriedky- cestovanie;
Príroda
Plody jesene; Babičkina
záhrada; Aj strom žije; Čo
rozprávalo kŕmidlo; Od
semienka k rastlinke;
Voda – zdroj života; Deň
Zeme;
Ja som; Kultúra
Tvoríme si časopis –
komunikačné médiá;
Ľudia; Kultúra;
Vianočné ľudové tradície;
Fašiangy, Turice; Morena,
Morena;
Ja som; Ľudia; Príroda; - všetky témy
Kultúra;
Ja som;
- práca s počítačom
v informatickej učebni;
Osobnostný a sociálny rozvoj
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál detí, poskytuje
deťom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Napomáha utvárať základy
osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia a správania a harmonického spolunažívania
s deťmi a dospelými. Prostredníctvom osobnostného a sociálneho rozvoja dieťa nadobúda
osobné a sociálne spôsobilosti a osobnostné kvality, ktoré pozitívne pôsobia aj na jeho
kognitívny rozvoj. Je dôležité, aby sa hry a iné výchovno – vzdelávacie činnosti zaradovali
tak, aby sa rozvíjala sebaúcta, sebadôvera, sebareflexia a prevzatie zodpovednosti za svoje
správanie. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam a
rodinnej výchove.
Téma sa prelína všetkými tematickými okruhmi, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do
úvahy aktuálne potreby detí.
22
Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia sa sústreďuje najmä na utváranie pozitívnych postojov k svojmu
organizmu, zdraviu i zdraviu iných. Dieťa sa učí vnímať svoj stav zdravia i choroby. Učí sa
vyjadrovať dospelému pocity z vlastného ochorenia a učí sa na elementárnej úrovni pomôcť
druhým pri úraze, alebo ochorení. Ďalšou obsahovou náplňou tejto témy je rozvíjať návyky
správnej hygieny, zdravého životného štýlu, uskutočňovanie pravidelných pohybových
aktivít. Snahou je dieťa pripraviť na život v prostredí, v akom sa nachádza. Nezastupiteľnou
súčasťou je budovanie adekvátnych reakcií detí na situácie ohrozujúce zdravie ako aj
upozornenie na možné riziká pri vzniku živelných pohrôm a ekologických havárií. Je
potrebné rozvíjať schopnosť sebaochrany v simulovaných života ohrozujúcich situáciách
a tým pripraviť dieťa na zvládnutie skutočných okamihov, ktoré im môže život priniesť.
Dopravná výchova
Deti sa už v predškolskom veku stávajú účastníkmi cestnej premávky najčastejšie ako chodci,
cyklisti, korčuliari, ale aj ako cestujúci v osobnej i hromadnej doprave.
Cieľom dopravnej výchovy v materskej škole:
pripraviť deti na budúci samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke
v súlade s etickými princípmi,
v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej
premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca,
spolujazdca, cyklistu, korčuliara.
Environmentálna výchova
V rámci prierezovej témy je dôležité utvárať a rozvíjať environmentálne cítenie a správanie
v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním, ktoré smeruje k trvalo udržateľnému rozvoju
a k zachovaniu života na Zemi a prispievať k ochrane rastlinnej a živočíšnej ríše.
Cieľ environmentálnej výchovy v materskej škole:
chápať a hodnotiť vzťahy medzi ním a životným prostredím v jeho okolí,
chápať potrebu ochrany životného prostredia,
získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia.
Mediálna výchova
Média ovplyvňujú už deti preškolského veku a to pozitívnym (napr. detské časopisy,
rozprávky) i negatívnym spôsobom( napr. agresívne filmy). Deti ešte nevedia rozlišovať
fikciu od reality a nedokážu sa brániť agresivite, ktorej ich vystavujú filmy. Mimovoľne
preberajú negatívne modely správania bez toho, aby si uvedomovali následky svojho
správania. Média sú jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich
správanie, postoje a hodnoty dieťaťa. Mediálna výchova smeruje ku kompetentnému
zaobchádzaniu s médiami.
Cieľ mediálnej výchovy v materskej škole:
primerane veku sa orientovať v mediálnom svete,
dokázať chápať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich hodnotné a pozitívne
formujúce informácie pre ich osobný rast,
uvedomovať si negatívne vplyvy, ktoré určité mediálne posolstvá prinášajú.
23
Multikultúrna výchova
Prierezová téma multikultúrna výchova je integrovanou súčasťou obsahu výchovy
a vzdelávania. Už od predprimárneho veku je potrebné utvárať povedomie o tradičnom
slovenskom kultúrnom prostredí, v ktorom po stáročia nažívali príslušníci rôzneho etnického,
národného, náboženského a kultúrneho pôvodu.
Multikultúrna výchova je zaradená do výchovno – vzdelávacej činnosti vzhľadom na to, že
v súvislosti s globalizáciou sveta a migráciou sa v školách stretávajú deti rôznych kultúr. Je
predpoklad , že sa čoraz viac aj v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a
bude potrebné aby boli pripravení na ich rozdielnosť. Preto cieľom je výchovné pôsobenie
zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj
medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v
mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr. Napomáha eliminovať negatívne
správanie s prvkami neznášanlivosti, rasizmu a xenofobie.
Výchova k tvorivosti
Dieťa predškolského veku sa vyznačuje obrovskou dávkou fantázie, obrazotvornosti
a tvorivosti. Výchova k tvorivosti je zakomponovaná do všetkých tematických okruhov
a všetkých vzdelávacích oblastí. Ide o to, aby sa položili základy používania
divergentného(rozbiehavého) myslenia prostredníctvom kladenia otvorených otázok a úloh
divergentného charakteru umožňujúceho produkovať rozmanité riešenia.
Treba sa sústrediť na rozvíjanie oblastí psychiky:
na rozvoj fluencie,
na rozvoj flexibility,
na rozvoj originality,
na rozvoj fantázie.
Informačno – komunikačné technológie
IKT je úzko prepojená s mediálnou výchovou. Deti budú pracovať v informatickej učebni
s cieľavedome a obsahovo presne zameranými edukačnými a interaktívnymi hrami
a programami( napr. maľovanie pre deti, Alík). Cieľom týchto edukačných hier je
podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností a rozvoj príčinného a tvorivého
myslenia.
Program rešpektuje:
rodinu dieťaťa predškolského veku,
vývinové špecifiká,
možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa predškolského
veku,
individuálne potreby, schopnosti, záujmy a postoje dieťaťa predškolského veku,
prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa,
špecifiká predškolskej výchovy a vzdelávania,
vzájomné integrované prepájanie jednotlivých tematických okruhov
a vzdelávacích oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa,
činnostný, hrový charakter pedagogického procesu, vykonávaného
prostredníctvom hier a výchovno – vzdelávacích činností,
nutnosť cieľavedomého a systematického pozorovania, diagnostikovania,
potrebu evalvovania pedagogického procesu ( hodnotenie detí, učiteľov,
autoevalváciu materskej školy).
24
Vzdelávacie štandardy
Učebné osnovy – obsahové celky ŠkVP
Mesiac
Obsahové celky
IX.
Kto som ja a kto si ty
X.
Čo skrýva jeseň
XI.
Žijeme zdravo
XII.
Rozprávka Vianoc
I.
Radosti zimy
II.
Ja v krajine zázrakov
III.
Tajomstvo kníh
IV.
Zázraky prírody
V.
Moja vlasť – Slovensko
VI.
Kamaráti, poďme sa hrať
Témy
Vitajte v materskej škole
Nie som tu sám
Každá vec má svoje miesto
Kto sa o nás stará
Cesta do materskej školy (DV)
Plody jesene
Babičkina záhrada
Počasie v jeseni
Pracovné profesie
Lesné a voľne žijúce zvieratá
Čo dokáže vietor
Čo mi škodí a čo prospieva
Chodím, behám, lozím, športujem
Aj strom žije (Env. v.)
Príde Mikuláš
Vianočné ľudové tradície
Zázračné Vianoce
Časové vzťahy
Počasie v zime
Športujeme v zime
Čo rozprávalo kŕmidlo
Predmety a ich vlastnosti
Fašiangy, Turíce
Veselá ceruzka
Hviezdy a planéty
Hráme rozprávku
Kniha – najlepší priateľ človeka
Tvoríme si časopis – komunikačné média
Morena, Morena
Veľká noc
Od vajíčka ku kuriatku
Od semienka k rastlinke
Voda – zdroj života
Deň Zeme
Moja rodina – Deň matiek
Ja som Slovák, ty Slovenka
Moja rodná obec
Záhradné a lúčne kvety
Deň detí
Zvieratá a ich mláďaťa
Dopravné prostriedky – cestovanie
Športujeme v lete
25
6.1 Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu JA SOM
Perceptuálno-motorická oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy
(špecifické ciele)
– kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie,
– prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú
lateralitu,
Svalové napätie a dýchanie.
– vedieť udržať rovnováhu,
Uplatnenie laterality v pohybe.
– orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej
Hrubá motorika.
osobe),
Rovnováha.
– ovládať základné lokomočné pohyby,
Orientácia v priestore.
– zaujať rôzne postavenia podľa pokynov,
Základné lokomočné pohyby (chôdza,
– poznať názvy základných polôh, postojov a
beh, skok, lezenie, hádzanie
pohybov,
a chytanie).
– napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach
Základné polohy, postoje a pohyby
(s náčiním, na náradí),
(stoj, sed, ľah, kľak, atď.).
– pohybovať sa okolo osi vlastného tela (obraty,
Manipulácia s náčiním.
kotúle),
Pohyb na náradí.
– manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca.
(rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť,
Pohyb ako prostriedok upevňovania
podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať,
zdravia.
driblovať, balansovať),
– dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať,
rešpektovať ostatných,
– zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým
aktivitám
– zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať
sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.) a návyky
správneho stolovania (jesť s príborom, udržiavať
čistotu
pri jedle, atď.),
Pracovné návyky.
– zachovať v pracovných a technických činnostiach
návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať
si pozor na odev,
26
Jemná motorika.
Práca s rôznym materiálom.
Pracovné techniky.
Technická tvorivosť.
Elementárne základy práce
s počítačom.
Obsahové štandardy
Vizuomotorika.
Grafomotorika.
Základné grafické tvary.
– zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť,
tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom
technickú tvorivosť,
– zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z
rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až
po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa
predlohy, zvládnuť na základe nápodoby
a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej
úrovni prácu s počítačom – pracovať s detskými
edukačnými programami
ť sa - učiť sa pomocou multimediálnych učební,
výukových hier a primeraných poznávacích aktivít
zamerať sa na osvojenie a precvičenie základných
znalostí a zručností
- využívať, interpretovať a trvalo zapisovať rôzne
informácie (diktafón, video, PC, MP3)
Perceptuálno-motorická oblasť
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
– sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri
kreslení na stole,
– využívať koordináciu zraku a ruky,
– kresliť veľkými grafickými pohybmi,
– kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo,
– držať správne grafický materiál a používať
primeranú intenzitu tlaku na podložku pri
používaní rôznych techník,
– znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie,
mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia (vertikálne
línie, horizontálne línie, krivky, slučky) a
pohybu dlane a prstov (horný a dolný oblúk,
lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne
písmo)
27
Kognitívna oblasť
Obsahové štandardy
Meno a priezvisko dieťaťa.
Rodina a jej členovia.
Postoje k členom rodiny.
Orientácia v bezprostrednom okolí
domova a materskej školy.
Postoje k domovu.
Ľudské telo.
Umelecké stvárnenie ľudskej postavy.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
– predstaviť sa menom i priezviskom,
– rozlíšiť a pomenovať členov rodiny,
– zaujať postoj k členom rodiny, vrátane
novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov
– orientovať sa v tesnej blízkosti domova materskej
školy,
– rozlíšiť dominanty svojho bydliska,
zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom
rôznych
umeleckých
výrazových prostriedkov
- vyjadriť vzťah k svojmu mestu / dedine a
k tradíciám, ktoré sa zachovávajú v danom
regióne
– určiť na základe viaczmyslového vnímania časti
tela a jednoduchým spôsobom opísať ich
funkciu,
– vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré životne dôležité orgány (srdce, pľúca, mozog,
atď.),
– prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a
vyjadriť
ich
prostredníctvom
rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov,
– aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní
a vytváraní ľudskej postavy (s uplatnením
rôznych výtvarných a pracovných techník)
Kognitívna oblasť
Obsahové štandardy
Zdravotný stav, postoje k zdraviu.
Zásady ochrany vlastného zdravia.
Riešenie krízových situácií
ohrozujúcich
zdravie.
Ochrana proti drogám.
Možnosti poškodenia zdravia.
Zdravé potraviny.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
– rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne
opísať stav zdravia a stav choroby,
– dodržať zásady ochrany zdravia (s pomocou
dospelých),
– zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i
k zdraviu iných a vyjadriť ich prostredníctvom
rôznych umeleckých výrazových prostriedkov,
– privolať pomoc dospelého v krízových situáciách,
v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne
zdravie iných,
– uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami (odmietnuť sladkosti od
neznámych osôb, vnímať to ako nebezpečenstvo
28
Bezpečnosť cestnej premávky.
ohrozenia zdravia),
– rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva
a poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii
s niektorými predmetmi, napr. s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, elektrospotrebičmi, ale aj
neznámymi prírodninami,
– poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny
– zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej
premávky vzhľadom na bezpečnosť,
– poznať základné dopravné značky, riadiť sa
podľa nich,
– prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením
starších osôb
Sociálno-emocionálna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy
(špecifické ciele)
– pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc,
– komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a
negatívne emócie a vyjadriť pocity,
Komunikácia emócií.
– uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a
Vlastná jedinečnosť a jedinečnosť iných.
vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných
Obhajovanie vlastného stanoviska v
detí v skupine,
konflikte.
– obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade
Sebaregulácia.
vzniku konfliktu,
Rozhodovanie sa.
– prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách
Sebahodnotenie.
– konať s ohľadom na seba a druhých,
Základné pravidlá kultúrneho správania. – rozhodovať sa pre určitú činnosť,
– hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych
činnostiach,
– uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho
správania a spoločenských pravidiel
Kontakt v komunikácii.
Počúvanie s porozumením.
Pasívna a aktívna slovná zásoba.
Zmysluplnosť rečového prejavu.
Artikulácia hlások a hláskových skupín.
Spisovná reč.
Tvorivosť v rečovom prejave.
Analyticko-syntetické činnosti so slovami.
– nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými
deťmi a dospelými,
– predstaviť seba a svojho kamaráta,
– počúvať s porozumením,
– rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu,
– uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový
kontext (zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch,
zážitkoch, dojmoch),
– vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky v slove,
ich kvalitu a lokalizáciu,
– vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a
hláskové skupiny,
– uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka,
– používať synonymá, antonymá a homonymá, vytvárať
rýmy,
29
– uplatňovať schopnosť analytickosyntetických hier a
činností so slovami
6.2 Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu ĽUDIA
Perceptuálno-motorická oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy
(špecifické ciele)
– dodržať pravidlá hudobno-pohybových hier,
Pravidlá a spolupráca v hudobno
– uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobnopohybových
pohybovej alebo hudobnodramatickej hre,
hrách.
– zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobnoSúlad pohybu, hudby a textu hry.
pohybovej hre,
– stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry
Kognitívna oblasť
Obsahové štandardy
Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie.
Význam práce.
Farby, farebná rozmanitosť vo
vlastných
produktoch.
Dopravné prostriedky.
Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie,
zostavovanie podľa kritérií.
Číselný rad.
Základné počtové úkony v číselnom
rade od 1 do 10.
Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec
a obdĺžnik) a priestorové geometrické
tvary (guľa, kocka, kváder, valec).
Plošná a priestorová tvorivosť.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
– poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité ľudské činnosti,
– poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov,
– pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činností,
– riešiť interaktívne úlohy v detských edukačných
programoch
– poznávať a pomenovať remeslá, ktoré sa rozvíjali
v našom regióne a vysvetliť ich význam pre život
našich predkov
– priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách,
– uplatňovať individuálne farebné videnie,
– uplatňovať na základe vlastného pozorovania
farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných
i technických produktoch
– poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné
prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda,
vzduch)
– priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
kritérií (farba, tvar, veľkosť),
– určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v
skupine,
– počítať minimálne od 1 do 10,
– priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov
od 1 do 10,
– vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1
do 10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo
hračkami),
– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
rovinné geometrické tvary,
30
– poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
priestorové geometrické tvary,
– zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek
alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa
fantázie, predlohy a slovných inštrukcií
Kognitívna oblasť
Obsahové štandardy
Počúvanie s porozumením.
Neslovné reakcie (pohyby, gestá,
mimika).
Pasívna a aktívna slovná zásoba v
štátnom – slovenskom jazyku a
v cudzom jazyku (angličtina, nemčina,
atď.).
Spisovná podoba jazyka.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
– počúvať s porozumením,
– reagovať neslovne na otázky a pokyny,
– reagovať slovne na jednoduché otázky
jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo
jednoduchou frázou,
jednoduchými
vetnými
–
komunikovať
konštrukciami v štátnom – slovenskom jazyku
a v cudzom jazyku,
– používať spisovnú podobu štátneho –
slovenského alebo cudzieho jazyka
Poznámka: komunikácia v štátnom jazyku sa
vzťahuje na deti navštevujúce materské školy s
iným vyučovacím jazykom a na deti iných
národností (vrátane cudzincov); komunikácia v
cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti
navštevujúce materské školy, ktorých rodičia o
to prejavia záujem.
Sociálno-emocionálna oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy
(špecifické ciele)
– rozlišovať pozitívne i negatívne emócie druhých
osôb,
Orientácia v emóciách iných osôb.
– rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému,
Delenie, pomoc, obdarovanie.
– nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom/deťmi,
Riešenie konfliktov.
dohodnúť sa na kompromise,
– vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k
správaniu iných
– komunikovať otvorene bez bariéra predsudkov,
Otvorená komunikácia.
– prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú
Akceptácia názorovej odlišnosti
odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať
svoje vlastné názory
31
Rozmanitosť ľudských vlastností.
Základy empatie.
– hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne
charakterové vlastnosti ľudí na základe
reálnych i fiktívnych situácií,
– zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým,
osobám so zdravotným postihnutím, starým
ľuďom, multikultúrnej a socioekonomickej
rozmanitosti ľudstva
6.3 Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu PRÍRODA
Perceptuálno-motorická oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy
(špecifické ciele)
– pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad,
voda) bez strachu a zábran,
– otužovať sa prostredníctvom vody, snehu,
Pohyb v prírode.
vetra, slnka,
Umelá lokomócia.
– modifikovať pohyb v zmenených podmienkach
Otužovanie.
alebo v problémových situáciách,
Pohyb s rôznymi pomôckami.
– pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi
Špeciálne pohybové zručnosti
prírodnými alebo umelými prekážkami,
a schopnosti (kĺzanie, bobovanie, hry
– využívať na pohyb rôzne pomôcky,
s vodou, atď.).
– zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne
pohybové zručnosti a schopnosti,
– zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho
prírodného okolia
Výtvarná, pracovná a technická
tvorivosť.
– prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri
vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník
.
Kognitívna oblasť
Obsahové štandardy
Ročné obdobia.
Rastlinná a živočíšna ríša.
Význam prírodného prostredia.
Zvieratá a živočíchy.
Domáce zvieratá
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
– rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia,
– určiť niektoré pozorovateľné spojitosti
medzirastlinnou a živočíšnou ríšou,
– zdôvodniť význam prírodného prostredia na
základe pozorovania a zážitkov z prírody
– poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho
alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré
domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a
voľne žijúce živočíchy,
– zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat,
– zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši,
32
–
Kvety.
Starostlivosť o rastliny.
Stromy a kríky.
Huby.
poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z
dotýkania sa neznámych zvierat
– poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety,
– uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam
starostlivosti o rastliny,
– poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a
zdôvodniť ich odlišnosť,
– vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé
- poznávať charakteristickú flóru a faunu v našej
oblasti a význam ich ochrany pre nasledujúce
generácie,
Kognitívna oblasť
Obsahové štandardy
Živá a neživá príroda.
Počasie.
Elementárne predstavy o zemi.
Elementárne predstavy o slnku.
Elementárne predstavy o mesiaci
a hviezdach.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
– poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody,
– poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy
ovplyvnené počasím,
– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami vlastné predstavy o zemi získané
pozorovaním a z rôznych médií,
– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami predstavy o slnku získané
pozorovaním a z rôznych médií,
– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami predstavy o mesiaci a hviezdach
získané pozorovaním a z rôznych médií
Sociálno-emocionálna oblasť
Výkonový štandard
Obsahový štandard
(špecifické ciele)
– citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a
jedinečnosť,
– hodnotiť prírodné prostredie,
– prejaviť vzťah a ochranárske postoje k
prírodnému prostrediu a stvárniť ich
Krásy prírody.
prostredníctvom rôznych umeleckých
Hodnotenie prírodného prostredia.
výrazových prostriedkov,
Ochranárske postoje k prírode.
– prakticky uplatniť návyky starostlivosti o
prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie,
atď.),
– rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti
o prírodu a zobraziť ich
6.4 Obsahové a výkonové štandardy v tematickom okruhu KULTÚRA
Perceptuálno-motorická oblasť
Výkonové štandardy
Obsahové štandardy
(špecifické ciele)
33
– rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, ¾ takt
pri rôznych postojoch, chôdzi, behu,
– pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného
sprievodu,
– vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom,
– uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky,
poskočný krok, otočky, úklony),
– uplatňovať získané schopnosti v pohybovej
improvizácii podľa hudby
Kognitívna oblasť
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
– vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo
svojom okolí,
– vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z
rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar,
farbu, veľkosť, atď.
– orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa,
týždňa a roka v spojení s konkrétnymi
činnosťami a prostredníctvom rozlišovania
podstatných znakov,
– rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo,
včera, čo bude, zajtra
Rytmizácia hrou na telo pri postojoch,
chôdzi, behu.
Reakcie na zmenu tempa hudby.
Pohybové stvárnenie charakteru
hudby.
Tanec a pohybová improvizácia.
Obsahové štandardy
Hračky a predmety.
Časové vzťahy
Bydlisko.
Mestá a obce.
Moja rodná vlasť
Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich
oslavy.
Umelecké stvárnenie prežívania
sviatkov.
Rozmanitosť sveta.
Umelecké stvárnenie dojmov
z pozorovania sveta.
– pomenovať miesto svojho bydliska,
– vymenovať niektoré názvy ďalších miest
a obcí,
– vedieť, že naša vlasť je Slovenská republika,
– vedieť, že hlavným mestom je Bratislava,
– poznať niektoré miestne a štátne symboly
– zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a
spoločenských udalostí vrátane udržiavania
ľudových tradícií,
– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv
sviatkov
– využívať ľudové piesne a zvyky na prezentáciu
školy pri verejných oslavách a vystúpeniach
– overiť si z detských encyklopédií a iných médií,
že svet je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov,
morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej
zvieracej ríše, atď.),
– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania
sveta, príp. zážitky z návštevy zahraničia
34
Sociálno-emocionálna oblasť
Obsahové štandardy
Emocionalita v hre.
Sociabilita v hre.
Rôznorodosť hier.
Tvorivosť v hre.
Plánovanie, realizácia a
hodnotenie
hry.
Rytmizácia riekaniek a piesní.
Spev piesní.
Vyjadrenie charakteru piesne na
detských hudobných nástrojoch
a dramatickými výrazovými
prostriedkami.
Hudobná tvorivosť.
Počúvanie piesní a hudby.
Umelecké stvárnenie pocitov
z počúvania hudby.
Experimentovanie s farbami.
Výtvarná tvorivosť.
Kreslenie, maľovanie,
modelovanie.
Výtvarné techniky.
Plošné a priestorové výtvarné
stvárňovanie.
Kompozičné celky.
Hodnotiace postoje k
umeleckým
dielam.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
– prejavovať radosť z hry,
– zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v
nej,
– chápať rôznorodosť hier,
– začať, rozvíjať a dokončiť hru,
– uplatňovať tvorivosť v hre,
– plánovať, realizovať a hodnotiť hru
– uplatňovať prvky tvorivej dramatiky pri každodenných
činnostiach
– rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé
piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho
inštrumentára,
– spievať v rozsahu kvinty (c1 – g1) – sexty (relatívne
intonačne čisto), v prípade hudobného nadania aj v
rozsahu oktávy (c1 – c2) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou,
– vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných
nástrojoch,
– stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými
prostriedkami,
– počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním,
– stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými umeleckými
výrazovými prostriedkami (výtvarnými, dramatickými,
atď.),
– využívať hry z ľudovej tvorby
– použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tematikou
– oboznamovať deti s piesňami našich predkov, ktoré sa
uchovali ľudovým podaním
– experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich
tvorivé variácie,
– pokryť celú plochu rozmanitými farbami,
– kresliť, maľovať, modelovať v rôznych polohách (ľah,
kľak, stoj, sed),
– kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému,
– kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami,
tvorivo a s použitím rôzneho materiálu,
– kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo
zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu,
– používať tvorivo rôzne výtvarné techniky,
– tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky,
– vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel,
– hodnotiť postupne umelecké diela, architektonické
riešenia významných budov
35
Knihy, písmená a číslice.
Detská, ľudová a autorská
poézia
a próza.
Prednes literárnych útvarov.
Voľná reprodukcia literárnych
textov.
Literárno-dramatická tvorivosť.
Umelecké stvárnenie obsahu
literárnych a dramatických diel.
„Čítanie“ a „písanie“
jednoduchého
príbehu.
– prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v
knihách,
– počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním
detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy,
– vnímať s citovým zaangažovaním bábkové divadlo a iné
detské divadlo (činohru, spevohru),
– zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr.
riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.,
– reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky a
príbehy,
– vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
(výtvarne, hudobne, dramaticky, hudobno-dramaticky)
pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla,
– „čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál,
– „písať“ obrázkový list
36
II.
Učebné osnovy
Učebné osnovy sú spracované na školský rok vo forme desiatich obsahových celkov
na jednotlivé mesiace. Každý z nich je zložený zo 4-5 týždenných tém. Obsahové celky
sú navrhnuté v logickej postupnosti podľa ročných období a s tým súvisiacich zmien
v prírode, zohľadňujúce kultúrne tradície pri slávení sviatkov v našej spoločnosti.
Výkonové štandardy sú totožné so vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho
programu ISCED 0. Obsahové štandardy, prostriedky vzdelávania detí sú záväzkom pre
učiteľku. Obsahové celky sme tvorili tak, aby v sebe integrovali všetky tri vzdelávacie
oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa (perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálnoemocionálnu). Zastúpené sú všetky štyri tematické okruhy (ja som, ľudia, príroda,
kultúra). Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sa interaktívne prepájajú.
Metódy predprimárneho vzdelávania:
Metódy slovné – monologické, dialogické, metóda práce s knihou
Metódy názorné - demonštrovanie, pozorovanie, exkurzia
Praktické metódy – ( práca s papierom, textilom,drevom), metódy praktických
pestovateľských a chovateľských prác
Z hľadiska logiky –
a. Analyticko – syntetická metóda
b. Induktívna metóda
c. Deduktívna metóda
d. Porovnávacia metóda
Podľa charakteru poznávacej činnosti detí:
a. Informačnoreceptívna metóda
b. Reproduktívna metóda
c. Problémový výklad
d. Heuristická metóda
e. Výskumná metóda
Podľa fáz vyučovania:
a. Motivačné metódy
b. Expozičné metódy
c. Fixačnémetódy
d. Diagnostickémetódy
Diagnostické metódy – skúšky verbálnych výpovedí dieťaťa, grafického vyjadrenia,
kreativity a umeleckého vyjadrenia, telovíchovných a pohybových zručností, pracovnej
zručnosti a pohotovosti v práci s materiálom, pozorovanie dieťaťa, pozorovanie triedy jako
sociálnej skupiny, sociometrické metódy, rozhovory s rodićmi a konzultácie s odborníkmi,
37
anamnéza, dotazník, rozbor procesu učenia, štúdium pedagogickej dokumentácie, analýza
vlastnej pedagogickej aktivity, portfóliá, pozorovacie hárky.
Metódy rozvíjania reči
Metódy socio – emocionálnej výchovy
Aktivizujúce metódy
Metóda riešenia problémov
Ditor
Brainstorming
Situačná metóda
Inscenačná metóda
Projektová metóda
Metóda tvorivej dramatiky
Metóda hrania rolí
Metóda konceptuálneho mapovania
Metóda hlasného uvažovania
Argumenty „za a proti“
Metóda diskutovania
Metóda zážitkového učenia
Metódy rozvíjania tvorivosti
Učebné osnovy
September
Obsahov
ý celok
Tém
a
Kto som
ja a kto
si ty
Kto
som
ja
a kto
si ty
Nie
som
tu
sám
Kompetencie
Oblasti
Obsahové
Výkonové
štandardy štandardy
Tematic
ký
okruh
Psychomotorick Perceptuálno Svalové
é
napätie a
motorická
dýchanie.
Kontrolovať pri
pohybe svalové
napätie
a dýchanie.
Ja som
Psychomotorick Perceptuálno Uplatnenie
é
laterality v
motorická
pohybe.
Prejaviť
v rôznych
pohybových
činnostiach
vlastnú lateralituchôdza.
Ja som
Psychomotorick Perceptuálno Pracovné
é,
návyky.
sociálne
motorická
Zvládnuť
sebaobslužné
som
činnosti(oblieka
ť sa, obúvať sa,
umývať sa,
čistiť si zuby)
Zvládnuť
návyky
som
správneho
stolovania (jesť
s príborom,
udržovať
Každ Psychomotorick Perceptuálno Pracovné
á vec é,
návyky.
má
sociálne
motorická
svoje
miest
o
38
Ja
Ja
čistotu pri
jedle).
Kto
sa
o nás
stará
Psychomotorick Perceptuálno Vizuomotorik
é
a.
Cesta
motorická
do
MŠ
Kognitívne,
Kognitívna Meno a
komunikatívne
priezvisko
Kognitívne,
učebné
Obsahový
celok
Téma Kompetencie
Kognitívne
Kognitívna
Oblasti
Kognitívna
dieťaťa.
Bezpečnosť
cestnej
premávky.
Obsahové
štandardy
Orientácia v
bezprostrednom
okolí
domova a
materskej
školy.
Osobnostné,
SociálnoKontakt v
sociálne,
-emocionálna
komunikácii.
Kto
som ja základy
a kto sebauvedomovania
si ty
Kto som
ja a kto si Nie
som tu
ty
sám
Osobnostné,
sociálne
Každá
vec
Kognitívne,
má
svoje učebné
miesto
SociálnoKontakt v
-emocionálna komunikácii.
Perceptuálno- Pravidlá a
motorická
spolupráca
v hudobno
pohybových
hrách.
Kto sa
39
Sedieť správne
a dodržiavať
sklon papiera
pri kreslení na
stole.
Predstaviť sa
menom
a priezviskom.
Prechádzať
bezpečne cez
cestu pod
vedením
starších osôb.
Výkonové
štandardy
Orientovať
sa v tesnej
blízkosti
domova
a materskej
školy.
Ja
som
Ja
som
Ja
som
Tematický
okruh
Ja
som
Nadviazať
Ja
neverbálny som
a verbálny
kontakt
s inými
deťmi
a dospelými.
Predstaviť
Ja
seba
som
a svojho
kamaráta.
Dodržať
pravidlá
Ľudia
hudobno –
pohybových
hier.
Učebné,
kognitívne,
základy
Cesta riešenia
do MŠ problémov
Učebné,
kognitívne,
základy
riešenia
problémov
o nás
stará
Obsahov
ý celok
Kompetencie
Kognitívna
Kognitívna
Oblasti
Téma
Kto
som
ja
Kto som a kto
ja a kto si si ty
Priradiť
predmety
Ľudia
podľa
určitých
kritérií.
Triediť
a usporiadať Ľudia
predmety
podľa
určitých
kritérií.
Obsahové
Výkonové
štandardy štandardy
Tematick
ý okruh
Kognitívne
Kognitívna
Počúvať
Počúvanie s
porozumením s porozumením Ľudia
.
.
Sociálne
Kognitívna
Neslovné
reakcie
(pohyby,
gestá,
mimika).
Komunikatívne,
kognitívne
ty
Nie
som
tu
sám
Každ
á vec
má
svoje
miest
o
Priraďovanie,
triedenie,
usporadúvanie,
zostavovanie
podľa kritérií.
Priraďovanie,
triedenie,
usporadúvanie,
zostavovanie
podľa kritérií.
Osobnostné,
sociálne
Kognitívna
Pasívna a
aktívna
slovná zásoba
v
štátnom –
slovenskom
jazyku
a v cudzom
jazyku (ang.,
nem., atď.).
SociálnoOrientácia v
emóciách
emocionálna iných osôb.
Reagovať
neslovne na
otázky
a pokyny.
Reagovať
slovne na
jednoduché
otázky
jednoslovnou,
viacslovnou
odpoveďou
alebo
jednoduchou
frázou.
Ľudia
Ľudia
Rozlišovať
pozitívne
Ľudia
i negatívne
emócie
druhých osôb.
Kto
Komunikatívne Sociálno –
Komunikovať
sa
Otvorená
o nás
komunikácia. otvorene bez
Ľudia
emocionálna
bariér
stará
a predsudkov.
Cesta Psychomotorick Perceptuáln Pohyb v
Pohybovať sa
é
odo
prírode.
v rôznom
Príroda
motorická
MŠ
prostredí bez
strachu
a zábran.
40
Osobnostné,
sociálne
Obsahov
ý celok
Tém
a
Kto som
ja a kto
si ty
Kompetencie
Sociálno –
Emocionalita
v hre.
emocionálna
Oblasti
Obsahové
štandardy
Osobnostné,
sociálne
SociálnoSociabilita v hre.
emocionáln
a
Kognitívne,
učebné,
informačné
Sociálno – Rytmizácia
riekaniek a
emocionáln piesní.
a
Prejavovať
radosť z hry.
Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
Zapojiť sa do
skupinovej hry Kultúra
a vedieť v nej
spolupracovať.
Rytmizovať
ľudové
riekanky
Kto
a detské ľudové
som
a umelé piesne
ja
hrou na tele
a kto
alebo
si ty
prostredníctvo
m Orffovho
Nie
inštrumentára.
som Psychomotorick Sociálno – Experimentovan Experimentova
tu
é, kognitívne,
ť
ie s farbami.
sám učebné
s vlastnosťami
emocionáln
farieb
a
Každ
a uplatňovať
á vec
tvorivé
má
variácie.
svoje Kognitívne,
Sociálno – Detská, ľudová Počúvať
s
miest učebné,
porozumením
a autorská
o
informačné
emocionáln poézia
a citovým
a
zangažovaním
a próza.
Kto
detskú ľudovú
sa
rozprávku.
o nás Osobnostné,
Sociálno – Plánovanie,
Uplatňovať
stará Sociálne,
prvky tvorivej
realizácia a
psychomotorick emocionáln hodnotenie
dramatiky pri
Cesta é
a
každodenných
hry.
do
činnostiach.
MŠ
Kognitívne,
Sociálno – Elementárne
Vedieť sa učiť
učebné,
pomocou
základy práce
informačné
emocionáln s počítačom.
multimediálnyc
a
h učební.
Psychomotorick Perceptuáln Základné
Ovládať
é
o
- lokomočné
základné
motorická pohyby.
lokomočné
pohybychôdza.
41
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Ja
som
Ja
som
Obsahov
Tém
ý celok
a
Kto som
ja a kto
si ty
Kto
som
ja
a kto
si ty
Nie
som
tu
sám
Kompetencie
Obsahov
é
Cesta
do
MŠ
Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
štandard
y
Psychomotorick Kognitívn Krásy
Vedieť precítiť
é, kognitívne,
zmyslami
a
prírody.
Príroda
učebné
(vidieť, počuť,
ovoňať,
ohmatať)
prírodu.(čistý
potôčik,vôňu
čerstvej trá-vy, kôry
stromu,machu,
slamy,kvetín).Pozna
ť prí- rodu okolo
vodných tokov.
Kognitívne,
učebné
Každ
á vec
má
svoje
miest
o
Kto
sa
o nás
stará
Oblasti
Učebné,
sociálne,
základy
angažovanosti
Vychádzka pri
Golianovský
Rybník.
Kognitívn Bezpečnos „Moja bezpečná cesta
Ja
ť cestnej
do škôlky“.Poznať,
a
som
premávky. opísať cestu do MŠ
(dopravné značky,
významné miesta,
budovy).
Vytvoriť projekt„Moja bezpečná cesta
do škôlky.
Starostlivosťou o živé
Kognitívn Zvieratá
a živočíchy zvieratko v MŠ
a
Príroda
.
zaujať pozitívne
postoje k zvieracej
ríši, rozvíjať pocit
zodpovednosti u detí
od útleho veku.
CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU :
Cieľ: Zoznámiť sa s najbližším spoločenským prostredím.
Deti sa prostredníctvom vybratých tém zoznamujú so svojim najbližším okolím
v MŠ.. Oboznamujú sa s novým prostredím, s jednoduchými pravidlami spoločenského
spolužitia, s novými hračkami, knihami, s vonkajším prostredím, náradím na školskom dvore,
s rôznami pohybovými hrami.Oboznamujú sa so zamestnancami MŠ,ich menami,profesiami ,
42
spoznávajú mená svojich kamarátov,svoje značky.Spoznávajú svoju cestu do MŠ, významné
budovy, miesta a dopravné značky.
Stratégie výchovno- vzdelávacej činnosti :
- pohybové a relaxačné cvičenia
- turistická vychádzka do najbližšieho okolia
- grafomotorické cvičenia
- kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie
- čítanie rozprávky
- artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami
- dramatizácia
- počúvanie príbehu z CD nahrávky
- námetové, konštruktívne a didaktické hry
- hudobno – pohybové hry
- recitovanie básní
- spevácke činnosti
- slovné hry
- prezeranie, „čítanie kníh“
Učebné zdroje :
Pre učiteľky :
- odborná literatúra
- metodické listy
- Predškolská výchova
- Pohybový program pre deti MŠ / Rokus/
- Peter Nagy deťom
- Magnetofón
- Počítač
- Logopedické pomôcky
- Interaktívne DVD: Vševedkova farma
- Detské encyklopédie
- Viktor 1,2,3
Pre deti :
-
didaktické a učebné pomôcky
pracovné listy
obrázkové súbory
dopravné značky
edukačné programy
bábky
Veľká kniha predškoláka / Fragment/
Piesne, hry a riekanky / SPN/
Včielka
Našim deťom / SPN/
Stavebnice
Veľká encyklopédia prírody /Matys/
Metódy a prostriedky hodnotenia : analýza produktov detských činností, rozhovory,
diskusie
43
Október
Obsahov
ý celok
Téma
Kompetencie
Oblasti
Obsahové
štandardy Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
Psychomotorick Perceptuáln Rovnováha.
é
omotorická
Psychomotorick Perceptuáln Orientácia v
é
opriestore.
motorická
Plody
jesene
Vedieť
Ja
udržať
som
rovnováhu.
Orientovať
Ja
sa v priestore som
( vo vzťahu
k vlastnej
osobe).
Psychomotorick Perceptuáln Vizuomotorik Využívať
Ja
é
okoordináciu
som
a.
motorická
zraku a ruky.
Čo skrýva Babičkin
Sociálne, učebné Perceptuáln Pracovné
jeseň
a
o–
návyky.
záhrada
motorická
Zachovať
v pracovnýc
ha
technických
Počasie
činnostiach
v jeseni
návyky
poriadku a
Pracovné
čistoty(
profesie
upratať po
sebe, dávať
Lesné a
si pozor na
voľne
odev).
žijúce
Učebné, základy Perceptuáln Práca s
Zhotoviť
zvieratá
tvorivého
o–
výtvory
rôznym
myslenia,
motorická
z rozmanitéh
materiálom.
psychomotorick
o materiálu
é
( strihať,
lepiť),
uplatňovať
pri tom
technickú
tvorivosť.
Psychomotorick Perceptuáln Grafomotorika Kresliť
o–
veľkými
é, kognitívne,
.
motorická
grafickými
učebné
pohybmi.
Psychomotorick Kognitívna Zdravé
Poznať, a
é, kognitívne,
vyberať si
potraviny.
základy
zdravé
kritického
potraviny.
myslenia
44
Ja
som
Ja
som
Ja
som
Ja
som
Obsahov
ý celok
Oblasti
Téma
Obsahové
Kompetencie
Sociálne,
komunikatívne
Sociálno emocionáln
a
Plody
jesene
Čo skrýva Babičkin Komunikatívne Sociálno jeseň
a záhrada
emocionáln
a
Počasie
v jeseni
Komunikatívne Kognitívna
Pracovné , kognitívne,
profesie
učebné
Lesné a
voľne
žijúce
zvieratá
Komunikatívne Kognitívna
, kognitívne,
učebné
Komunikatívne Kognitívna
, kognitívne,
učebné
Komunikatívne Kognitívna
, kognitívne,
učebné,
informačné
Obsahov
ý celok
Téma
Kompetencie
štandardy
Vlastná
jedinečnosť
a jedinečnos
ť iných.
Uvedomovať
si a
uplatňovať
vlastnú
jedinečnosť a
vlastné
nápady zo
zreteľom na
jedinečnosť
iných detí
v skupine.
Pasívna a
Rozširovať si
aktívna slovná pasívnu a
zásoba.
aktívnu
slovnú
zásobu.
Poznať,
Ľudské
činnosti a ich slovne opísať
a umelecky
umelecké
stvárniť
stvárnenie.
rozmanité
ľudské
činnosti.
Poznať
a
Ľudské
v
hrách
činnosti a ich
napodobniť
umelecké
prácu
stvárnenie.
rodičov.
Tematick
ý okruh
Ja
som
Ja
som
Ľudia
Ľudia
Pochopiť
význam práce Ľudia
na základe
rozmanitých
pracovných
činností.
Priradiť,
Farby,
rozoznať a
Ľudia
farebná
pomenovať
rozmanitosť farby na
vo vlastných obklopujúcic
produktoch. h reáliách.
Význam
práce.
Oblasti
Obsahové
štandardy
45
Výkonové
štandardy
Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
Základy
tvorivého
myslenia,
učebné,
kognitívne
Sociálne
Plody
jesene
Kognitívna
Rovinné a
priestorové
geometrické
tvary
Poznať,
rozlíšiť a určiť Ľudia
niektoré
rovinné
geometrické
tvary.
Sociálno – Delenie,
Rozdeliť sa,
emocionáln pomoc,
obdarovať
Ľudia
a
obdarovanie niekoho a
pomôcť inému.
.
Čo skrýva Babičkin
Psychomotorick Perceptuáln Pohyb v
jeseň
a
oprírode.
záhrada é, sociálne,
motorická
učebné
Počasie
v jeseni
Učebné, základy Perceptuáln Výtvarná,
Pracovné
tvorivého
opracovná a
profesie
myslenia,
motorická
technická
psychomotorick
tvorivosť.
Lesné a
é
voľne
žijúce
zvieratá
Obsahov
ý celok
Téma
Komunikatívne,
učebné,
kognitívne
Kognitívna
Sociálne
Kognitívna
Sociálne,
psychomotorick
é
Kognitívna
Kompetencie
Oblasti
Ročné
obdobia.
Zvieratá a
živočíchy.
Zvieratá a
živočíchy.
Obsahové
štandardy
46
Zvládnuť
turistickú
vychádzku do
blízkeho
prírodného
okolia.
Prejaviť
zručnosti a
praktickú
tvorivosť pri
vytváraní
produktov
z prírodnín
prostredníctvo
m využitia
rôznych
výtvarných
techník.
Rozlíšiť podľa
typických
znakov ročné
obdobia.
Zaujať
pozitívne
postoje
k zvieracej ríši.
Poznať
nebezpečenstv
o vyplývajúce
z dotýkania sa
neznámych
zvierat.
Výkonové
štandardy
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Tematick
ý okruh
Komunikatívne, Kognitívna Zvieratá a
učebné,
živočíchy.
kognitívne,
informačné
Plody
jesene
Čo
skrýva
jeseň
Poznať, rozlíšiť a
určiť na základe Príroda
priameho alebo
sprostredkované
ho pozorovania
niektoré domáce
živočíchy.
Psychomotorick Sociálno – Rôznorodos Chápať
é, osobnostné,
emocionáln ť hier.
rôznorodosť hier. Kultúra
sociálne
a
Babičkin Komunikatívne, Kognitívna Význam
učebné,
práce.
a
kognitívne,
záhrada
informačné
Poznávať
a pomenovať
Ľudia
remeslá, ktoré sa
rozvíjali v našom
regióne
Počasie
a vysvetliť ich
v jeseni
význam pre život
našich predkov.
Pracovné
Komunikatívne,
Perceptuáln
Pomocou
Technická
Ja
profesie
učebné,
ovýukových
hier
a
tvorivosť.
som
primeraných
motorická
Lesné a kognitívne,
psychomotorick
poznávacích
voľne
aktivít sa
é
žijúce
zamerať na
zvieratá
osvojenie
a precvičenie
základných
znalostí
a zručností.
Psychomotorick Sociálno – Tvorivosť v Začať, rozvíjať a
é, osobnostné,
emocionáln hre.
dokončiť hru.
Kultúra
sociálne
a
Psychomotorick Sociálno – Výtvarná
é, učebné,
emocionáln tvorivosť
kognitívne
a
Obsahov
ý celok
Téma
Kompetencie
Oblasti
Obsahov
é
Pokryť celú
plochu
rozmanitými
farbami.
Výkonové
štandardy
štandard
y
Psychomotorick Sociálno – Počúvanie Počúvať detské
é, osobnostné,
emocionáln piesní a
hudobné skladby
sociálne
a
s citovým
hudby.
zaangažovaním.
Psychomotorick Perceptuáln Základné Ovládať základné
é
olokomočn lokomočné
motorická
é pohyby pohyby-beh.
47
Kultúra
Tematic
ký
okruh
Kultúra
Ja
som
Plody
jesene
Čo skrýva
Babičkin
jeseň
a
záhrada
Kognitívne,
učebné,
komunikatívne
Sociálno – Prednes
Zapamätať si a
emocionáln literárnyc prednášať
a
h útvarov. krátke literárne
útvary, napr.
riekanky,
hádanky,
vyčítanky,
krátke detské
básne.
Počasie
v jeseni
Pracovné Komunikatívne, Kognitívna
profesie učebné,
kognitívne,
Lesné a informačné
voľne
žijúce
zvieratá
Kognitívne,
učebné,
sociálne
Obsahový
celok
Téma
Kultúra
Kompetencie
Kognitívna
Zvieratá a Poznať, rozlíšiť a
živočíchy. určiť na základe Príroda
priameho alebo
sprostredkovanéh
o pozorovania
niektoré lesné
zvieratá a voľne
žijúce živočíchy.
V
rámci exkurzie
Zvieratá a
Príroda
živočíchy. na SOŠ
Veterinárnej
pozorovať
a poznávať rôzne
druhy zvierat,
rozoznávať ich
podľa miesta
výskytu.
Oblasti
Psychomotorické, Kognitívna
základy
kritického
myslenia
Plody
jesene
Čo skrýva Babičkina
jeseň
záhrada
Počasie
v jeseni
Pracovné
profesie
Lesné a
48
Obsahové Výkonové
štandardy
štandardy
Na základe
Zdravé
potraviny. pozorovania
poznávať
jesenné
druhy ovocia
a zeleniny
vypestované
v záhradách.
(Vedieť,
poznať,
doniesť
jesenné
druhy ovocia
a zeleniny
vypestované
doma
v záhrade).
„Výstava
jesenného
ovocia
a zeleniny.“
Tematický
okruh
Príroda
voľne
žijúce
zvieratá
Psychomotorické, Perceptuálno Výtvarná,
základy tvorivého -motorická pracovná
myslenia,
a technická
učebné
tvorivosť.
Prejaviť
zručnosť
Príroda
a technickú
tvorivosť pri
vyrezávaní
a ozdobovaní
tekvíc.
CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU:
Cieľ: Oboznámiť sa s prírodou na jeseň.
Obsahový celok nesie názov ročného obdobia, v ktorom deti charakterizujú znaky
jesennej prírody s typickou farebnosťou.
Je zaradený na mesiac október, ktorý ponúka viditeľné krásy jesennej prírody, ktoré deti
môžu vnímať všetkými zmyslami. Či už zrakom, chuťou, hmatom pri plodoch jesene;
sluchom, zrakom, čuchom pri vnímaní chladnejšieho, veterného jesenného počasia. Deti
budú určovať charakteristické znaky jesenného počasia, ako sa správne obliekať vzhľadom
na počasie. Oboznamujú sa s pracovnými profesiami. Zároveň deti bližšie spoznajú nielen
život vtákov a ostatných lesných a voľne žijúcich zvierat, ale aj potrebnú ochranu
a starostlivosť človeka o živočíchov, ktorý u nás prezimujú v ťažkých prírodných
podmienkach.
Statégie výchovno – vzdelávacej činnosti:
- kreslenie, maľovanie, modelovanie ovocia a zeleniny
- čítanie rozprávky
- hra. Zdravé – nezdravé potraviny
- rozprávanie o návšteve starej mamy
- hudobno-pohybové hry s tematikou ovocia a zeleniny, záhrady
- obrázkové čítanie – „ na strome“
- pohybové a relaxačné cvičenia
- grafomotorické cvičenia
- hry s pexesom
- ekohry
- vyrezávanie tekvíc
- exkurzia
Učebné zdroje:
Pre učiteľky:
- metodické listy
- Od pedagogiaky k didaktike MŠ / Rokus/
- Pedagogická diagnostika v MŠ
- Magnetofón
- Kazety so zvukmi zvierat
- Počítač
- www.zvedavéslniecka.sk
- enviromentálne hry
- Piesne, hry a riekanky
- Odborná literatúra
- DVD :príroda
49
Pre deti:
-
pracovné zošity-Svet predškoláka, Písanka predškoláka,
predškoláka, Chrobáčik
makety ovocia a zeleniny
obrázkový materiál ovocia a zeleniny
výtvarný, prírodný, odpadový materiál
puzzle ovocie, zelenina, pracovné profesie, príroda
Šikovníček
Farebný atlas zvierat / Fortuna print/
Detské hudobné nástroje orfovho inštrumentára
DVD zvieratá v ZOO, v divočine
Edukačný program- vševedko na vidieku
Maňušky, čiapky zvierat
telovýchovné náradie
-
Matematika
Metódy a prostriedky hodnotenia: pozorovanie, sociometrické metódy, portfólium
November
Obsahov
ý celok
Kompetencie
Oblasti
Obsahové
Výkonové Tematic
štandardy
ký okruh
štandardy
Základné
polohy,
postoje a
pohyby
Zaujať rôzne
postavenia
podľa
pokynov.
Psychomotorické Perceptuáln
,
osociálne
motorická
Pohyb ako
prostriedok
upevňovani
a
zdravia.
Zaujať
adekvátne
postoje
k pohybu a
športovým
aktivitám.
Čo mi
Psychomotorické Perceptuáln
škodí a čo
oprospieva
motorická
Základné
lokomočné
pohyby
Chodím,
behám,
lozím,
športuje
m
Jemná
motorika.
Ovládať
Ja
základné
som
lokomočné
pohyby-skok
Zhotoviť
Ja
výtvory zo
som
skladačiek a
stavebníc
z rôzneho
materiálu
postupne od
väčších
dielcov až po
drobné
dieliky
podľa
vlastnej
Téma
Psychomotorické Perceptuáln
omotorická
Čo
dokáže
vietor
Žijeme
zdravo
Učebné, základy Perceptuáln
tvorivého
omyslenia,
motorická
psychomotorické
Aj strom
žije
(env.v.)
50
Ja
som
Ja
som
fantázie a
podľa
predlohy.
Psychomotorické Perceptuáln
omotorická
Obsahov
ý celok
Téma
Sociálne,
komunikatívne,
kognitívne,
učebné
Kognitívna
Kompetencie
Oblasti
Držať
Ja
správne
som
grafický
materiál a
používať
primeranú
intenzitu
tlaku na
podložku pri
používaní
rôznych
techník.
Zdravotný Rozlíšiť a
Ja
stav, postoje jednoduchý som
m spôsobom
k zdraviu.
intuitívne
opísať stav
zdravia a
stav
choroby.
Základné
grafické
tvary.
Obsahové
Výkonové
štandardy
Tematic
ký
okruh
štandardy
Psychomotorick Kognitívna Umelecké
é, osobnostné
stvárnenie
ľudskej
postavy.
Čo
dokáže
vietor
Žijeme
zdravo
Čo mi
škodí a
čo
Sociálne,
komunikatívne,
kognitívne,
učebné
Kognitívna Zásady
ochrany
vlastného
zdravia.
51
Prejaviť
Ja
pozitívne
som
postoje
k svojmu telu a
vyjadriť ich
prostredníctvom
rôznych
umeleckých
výrazových
prostriedkov.
Dodržať zásady
Ja
ochrany zdravia som
( s pomocou
dospelých).
prospiev
a
Chodím,
behám,
lozím,
športuje
m
Sociálne,
komunikatívne,
kognitívne,
učebné,
informačné
Aj strom
žije
(env.v.)
Osobnostné,
sociálne
Osobnostné,
komunikatívne,
kognitívne
Sociálne,
komunikatívne,
kognitívne,
učebné
Obsahov
ý celok
Téma
Kognitívna Zásady
Zaujať
Ja
pozitívne
ochrany
som
postoje
vlastného
k svojmu
zdravia.
zdraviu i
k zdraviu
iných a
vyjadriť ich
prostredníctvo
m rôznych
umeleckých
výrazových
prostriedkov.
Sociálno – Rozhodovani Rozhodovať sa
Ja
emocionáln e sa.
pre určitú
som
a
činnosť.
Sociálno – Pasívna a
Uplatniť
Ja
emocionáln aktívna slovná aktívnu slovnú som
a
zásoba.
zásobu
vzhľadom na
obsahový
kontext
(zmysluplne
rozprávať o
svojich
pocitoch,
zážitkoch,
dojmoch).
Zdôvodniť
Kognitívna Význam
význam
prírodného
Príroda
prírodného
prostredia.
prostredia na
základe
pozorovania a
zážitkov
z prírody.
Oblasti
Kompetencie
Obsahové
Výkonové
štandardy
štandardy
Osobnostné,
Sociálno – Otvorená
Komunikovať
komunikatívne, emocionáln komunikácia otvorene bez
kognitívne
a
bariér
.
Tematick
ý okruh
Ľudia
a predsudkov.
Čo
dokáže
vietor
Žijeme
Sociálne,
Kognitívna Stromy a
komunikatívne,
kríky.
kognitívne,učeb
- né,
informačné
Psychomotorick Perceptuáln Otužovanie.
é
o-
52
Poznať, opísať
a rozlíšiť
Príroda
stromy a kríky
a zdôvodniť
ich odlišnosť.
Otužovať sa
prostredníctvo Príroda
motorická
zdravo
Čo mi
škodí a
čo
prospiev
a
Komunikatívne, Kognitívna
kognitívne,
učebné,
informačné
Sociálne,
komunikatívne,
kognitívne,
učebné
Kognitívne,
učebné,
Aj strom informačné
žije
(env.v.)
Chodím,
behám,
lozím,
športuje
m
Základy
tvorivého
myslenia,
učebné
Obsahov
ý celok
Téma
m vody, snehu,
vetra, slnka.
Živá a
neživá
príroda.
Poznať,
rozlíšiť zložky
živej a neživej
prírody.
Príroda
Sociálno – Krásy
emocionáln prírody.
a
Citlivo vnímať
krásy prírody, Príroda
jej čaro
a jedinečnosť.
Sociálno – Detská,
Počúvať
s
Ja
emocionáln ľudová a
porozumením som
a
a citovým
autorská
zaangažovaní
poézia
m detskú
a próza.
autorskú
rozprávku.
Kognitívna Priraďovanie, Učiť rovnaké
triedenie,
alebo rozdielne Ľudia
usporadúvani množstvo
e,
prvkov
zostavovanie v skupine.
podľa kritérií.
Oblasti
Kompetencie
Obsahové
Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
štandardy
Učebné,
Perceptuáln Výtvarná,
základy
opracovná a
tvorivého
motorická technická
myslenia,
tvorivosť.
psychomotorick
é
Čo
dokáže
vietor
Žijeme
zdravo
Čo mi
škodí a
čo
prospiev
a
Prejaviť
zručnosti
Príroda
a praktic- kú
tvorivosť pri
vytváraní
produktov
z prírodnín
prostredníctvom
využitia rôznych
pracovných a
výtvarných
techník.
Psychomotorick Sociálno – Kreslenie,
Kresliť
é, učebné,
emocionáln maľovanie, v rôznych
Kultúra
kognitívne
a
modelovani polohách.
e.
Komunikatívne, Kognitívna Zvieratá a
Chodím,
učebné,
živočíchy.
behám,
kognitívne,
lozím,
informačné
športuje
m
53
Poznať, rozlíšiť
a určiť na
základe
priameho alebo
sprostredkované
ho pozorovania
Príroda
niektoré exotické
zvieratá.
Aj strom
žije
(env.v.)
Základy
Sociálno – Ochranársk
angažovanosti, emocionáln e postoje
základy riešenia a
k prírode.
problémov,
sociálne
Triediť odpadky
do odpadkových Príroda
kontajnerov
podľa materiálu.
„ Separovaný
zber odpadkov.“
Psychomotorick Perceptuáln Pohyb ako Oboznamovať
Ja
é, učebné,
oprostriedok deti
som
komunikatívne motorická upevňovani s netradičnými
druhmi športua zdravia.
triatlon.
CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU:
Cieľ: Poznať zásady ochrany zdravia, zdravého životného štýlu a uplatňovať ich
v každodennom živote.
V tomto obsahovom celku venujeme zvýšenú pozornosť prevencii a ochrane zdravia
v súvislosti s jesenným chrípkovým ochorením. Deti sa oboznamujú so zásadami ochrany
zdravia, snažia sa rozlíšiť stav zdravia a stav choroby. Chápu, že pre zdravie človeka je
okrem správneho stravovania veľmi dôležitý pohyb a šport. Oboznamujú sa aj
s netradičnými druhmi športu. Poznávajú a rozlišujú živú a neživú prírodu a citlivo
vnímajú jej čaro a jedinečnosť. Učia sa separovane triediť odpad. V tomto tem. celku
nezabúdame aj na predčitateľskú gramotnosť, ktorú si deti rozvíjajú tvorbou vlastných
knižiek.
Stratégie výchovno- vzdelávacej činnosti :
-
vychádzka do prírody
ochutnávka zdravých potravín
grafomotorické cvičenia
kreslenie , maľovanie , modelovanie
čítanie rozprávky
edukačné hry
pohybové hry
športové aktivity
vystrihovanie makiet
dramatické činnosti
enviromentálne hry
zostrojovanie knihy
Učebné zdroje:
Pre učiteľky:
54
-
metodické listy
Stimulácia sociomorálneho vývinu v MŠ / Rokus/
Pohybový program pre deti v MŠ / Rokus/
Pedagogická diagnostika v MŠ
Magnetofón
Počítač
Logopedické pomôcky
Svet okolo nás
Obrázkový materiál
DVD:triatlon
-
pracovné zošity
obrázkový materiál – príroda, šport
športové náradie
stavebnice, skladačky
potreby pre doktorov
pexeso – športové disciplíny
veľká kniha pre malých majstrov /Ikar/
Encyklopédia predškoláka
CD deťom / Podhradská, Čanaky/
Interaktívne DVD
Výtvarný materiál
Grafický materiál
Edukačné programy: Perníková chalúpka, Šípková Ruženka
Príroda okolo nás /SPN/
Pre deti:
Metódy a prostriedky hodnotenia: pracovné listy, produkty detí, záznamy pedagogickej
diagnostik
December
Obsahov
ý celok
Kompetencie
Oblasti
Téma
Obsahové
štandardy
Psychomotorické Perceptuáln Základné
,
opolohy,
učebné
motorická
postoje
a pohyby.
Príde
Mikuláš
Rozprávk
a Vianoc
Osobnostné,
sociálne,
komunikatívne
Sociálno – Komunikáci
emocionálna a emócií.
Vianočn
é ľudové
55
Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
Poznať názvy
Ja
základných
som
polôh,
postojov
a pohybov.
Komunikova
Ja
ť prijateľným som
spôsobom
pozitívne
a negatívne
emócie
a vyjadriť
pocity.
Komunikatívne,
kognitívne,
Zázračn učebné
é
Vianoce Komunikatívne,
kognitívne,
učebné, základy
tvorivého
myslenia
tradície
Obsahový
celok
Kognitívna
Rodina a jej
členovia.
Sociálno – Artikulácia
emocionálna hlások a
hláskových
skupín.
Psychomotorické Perceptuáln
,
oučebné
motorická
Súlad
pohybu,
hudby a
textu hry.
Kognitívne,
učebné, základy
tvorivého
myslenia
Farby,
farebná
rozmanitosť
vo vlastných
produktoch.
Téma
Kognitívna
Kompetencie
Psychomotorické
Príde Mikuláš
Rozprávka
Vianoc
Vianočné ľudové
tradície
Zázračné Vianoce
Rozlíšiť
a pomenovať
členov
rodiny.
Vedieť
sluchom
rozlišovať
jednotlivé
hlásky
v slove, ich
kvalitu
a lokalizáciu.
Zladiť
pohybovú
a hudobnú
stránku
v hudobno –
pohybovej
hre.
Uplatňovať
individuálne
farebné
videnie.
Ja
som
Ja
som
Ľudia
Ľudia
Oblasti
Obsahové
štandardy
Perceptuálno Základné
-motorická
lokomočné pohyby
Kognitívne,
učebné, základy
tvorivého
myslenia
Kognitívna
Psychomotorické,
učebné
Perceptuálno Rytmizácia hrou na
-motorická
telo pri postojoch,
Komunikatívne,
Kognitívna
kognitívne, učebné
Osobnostné,
učebné,
informačné
Kognitívna
Kognitívne,
učebné
Sociálno –
emocionálna
56
Plošná a priestorová
tvorivosť.
chôdzi, behu.
Časové vzťahy.
Výkono
Ovládať zák
lokomočné p
Zostaviť z p
rozstrihanýc
obrazce a út
fantázie.
Rytmizovať
na telo 2/4 t
postojoch.
Orientovať s
vzťahoch je
Kultúrne dedičstvo, Zapojiť sa a
sviatky a ich oslavy. prípravy osl
a spoločensk
Rytmizácia
riekaniek a piesní.
Rytmizovať
a umelé pies
prostredníct
inštrumentá
Psychomotorické,
učebné
Sociálno –
emocionálna
Výtvarné techniky.
Psychomotorické,
učeb.,kognitívne
Sociálno –
emocionálna
Kreslenie, maľovanie,modelovanie.
December
Obsahov
ý celok
Téma
Kompetencie
Oblasti
Výkonové
Obsahové štandardy
štandard
y
Komunikatívne, Sociálno – Literárnokognitívne,
emocionáln dramatick
informačné
a
á
tvorivosť.
Sociálne,
Sociálno – Počúvanie
učebné,
emocionáln piesní a
kognitívne
a
hudby.
Príde
Mikuláš Základy
tvorivého
Rozprávk Vianočn
myslenia,
a Vianoc é
učebné,
ľudové kognitívne
tradície
Osobnostné,
učebné,
Zázračn
informačné
é
Vianoce
Kognitívna
Kognitívna
Psychomotorick Perceptuáln
é,
oučebné,
motorická
sociálne
Psychomotorick Perceptuáln
é,
oZáklady
motorická
tvorivého
myslenia,
informačné
57
Tematick
ý okruh
Vnímať s
citovým
Kultúra
zaangažovaním
bábkové divadlo.
Oboznamovať deti
s piesňami našich Kultúra
predkov, ktoré sa
uchovali ľudovým
podaním.
Rovinné a Priradiť a triediť
priestorové niektoré rovinné
Ľudia
geometrick geometrické tvary.
é
tvary.
Kultúrne
Na základe
dedičstvo, besiedky so starším Kultúra
sviatky
občanom
a ich
Golianova
oslavy.
poznávať vianočné
zvyky a tradície
v Golianove.
Jemná
Zhotoviť výtvory
Ja
motorika. z cesta, uplatňovať som
pri tom technickú
tvorivosť.
„ Pečenie,
ozdobovanie
vianočných
medovníčkov.“
Elementárn Zvládnuť na
Ja
e základy
základe náposom
s počítačo doby a slovných
m.
inštrukcií
dospelého vytvoriť
na počítači
pohľadnicu(obrázo
k) so
zimným motívom.
Maľovať rôz
technikami s
rôzneho mat
Modelovať
polohách.
CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU:
Cieľ: Oboznámiť sa s tradíciami rodiny, zvykmi našich predkov.
Vôňa medu a vanilky nám ale i deťom pripomína azda najkrajšie sviatky roka –
Vianoce. Deti pečú spolu s učiteľkami medovníky a pripravujú ozdoby na vianočný
stromček, ku ktorému im Mikuláš donesie darčeky. Samozrejme sa k týmto sviatkom viažu
rôzne zvyky, tradície, ktoré deťom priblížime piesňami, básňami, výtvarnými a inými
prácami, ktorými spolu zdobíme celú MŠ. Potešíme sa návšteve staršieho občana , ktorý nám
svojím zaujímavým rozprávaním priblíži zvyky a tradície v našej obci.
Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti:
- námetové, dramatizujúce, didaktické hry
- hudobno – pohybové hry
- inštrumentálne činnosti na orfových nástrojoch
- počúvanie, dramatizácia vianočného príbehu
- príprava vianočnej výzdoby
- pečenie medovníkov
- kreslenie, maľovanie vianočných ozdôb
- čítanie rozprávky
- počúvanie vianočných kolied
- slovné hry
- recitovanie básní
Učebné zdroje:
Pre učiteľky:
- zvukové nahrávky, vianočné koledy
- magnetofón
- melodický hudobný nástroj
- odborná literatúra
- jazyková a literárna gramotnosť
- Svet okolo nás/Verbová, Černý/
- Pedagogická diagnostika
Pre deti:
-
detské hudobné nástroje
pexeso
puzzle
bábky,makety
CD vianočné koledy
edukačné hry - perníková chalúpka, snehulienka
Potreby na pečenie medovníkov
Múdra kniha pre škôlkarov a malých školákov / Matys/
Piesne, hry a riekanky
Pracovné zošity
Šikovníček
Obrázkové mapy
Pracovné listy
Počítač
Vykrajovačky medovníčkov
58
Metódy a prostriedky hodnotenia: pracovné listy, hodnotiace hárky
Január
Obsahov
ý celok Téma
Oblasti
Kompetencie
Psychomotoric Perceptuál
ké
no učebné
motorická
Radosti
zimy
Obsahové
Výkonové Tematick
štandardy štandardy
ý okruh
Manipulácia s Manipulovať
s rôznymi
náčiním.
predmetmi,
náčiním
/rukami,
nohami,
kolenami,
hlavou,
zdvíhať, nosiť,
Časové
podávať,
vzťahy
gúľať,
pohadzovať,
Počasie
odrážať,
v zime
kopať,
driblovať,
Športuje
balansovať/.
me v zime
Osobnostné,
Kognitívna Riešenie
Privolať
Čo
sociálne,
pomoc
krízových
rozprával psychomotoric
dospelého
situácií
o kŕmidlo ké
ohrozujúcich v krízových
situáciách,v
zdravie.
ktorých je
ohrozené jeho
zdravie,
prípadne
zdravie iných.
Osobnostné,
Sociálno – Obhajovanie
Obhajovať
sociálne,
emocionáln vlastného
nenásilne
komunikatívne a
vlastné
stanoviska v
stanovisko
konflikte.
v prípade
vzniku
konfliktu.
Osobnostné,
Sociálno – Sebahodnoteni Hodnotiť svoje
sociálne,
emocionáln e.
vlastné
komunikatívne a
schopnosti
v rôznych
činnostiach.
Osobnostné,
Sociálno – Riešenie
Nenásilne
sociálne,
emocionáln konfliktov.
riešiť konflikt
komunikatívne a
s iným
dieťaťom/deť
mi, dohodnúť
sa na
kompromise.
59
Ja
som
Ja
som
Ja
som
Ja
som
Ľudia
Osobnostné,
sociálne
Obsahov
ý celok
Téma
Sociálno – Krásy prírody. Citlivo vnímať
emocionáln
krásu prírody,
a
jej čaro
a jedinečnosť.
Oblasti
Kompetencie
Výkonové
Obsahov štandardy
é
štandard
y
Psychomotorick Perceptuáln Umelá
Modifikovať
é
olokomóci pohyb
motorická a.
v zmenených
Komunikatívne, Kognitívna
kognitívne,
informačné,
učebné
Počasie
Komunikatívne, Kognitívna
v zime
kognitívne,
informačné,
Športujem učebné
e v zime
Časové
vzťahy
Radosti
zimy
Čo
rozprávalo Komunikatívne, Kognitívna
kŕmidlo
kognitívne,
informačné,
učebné
Psychomotorick Perceptuáln
é
omotorická
Komunikatívne, Kognitívna
kognitívne,
informačné,
učebné
60
Ročné
obdobia.
podmienkach
alebo
v problémových
situáciách.
Rozlíšiť podľa
typických znakov
ročné obdobia.
Zvieratá a Poznať, rozlíšiť
živočíchy. a určiť na
Počasie.
Reakcie
na zmenu
tempa
hudby.
Časové
vzťahy.
Príroda
Tematick
ý okruh
Príroda
Príroda
Príroda
základe
priameho alebo
sprostredkovanéh
o pozorovania
niektoré vtáky.
Poznať, opísať,
Príroda
rozlíšiť prírodné
javy ovplyvnené
počasím.
Pohotovo
reagovať na
Kultúra
zmenu tempa
hudobného
sprievodu.
Orientovať sa
v časových
vzťahoch
jedného dňa,
týždňa a roka
v spojení
s konkrétnymi
činnosťami
a prostredníctvo
m rozlišovania
podstatných
znakov.
Kultúra
Obsahov
Téma
ý celok
Kompetencie
Oblasti
Obsahové
Komunikatívne, Kognitívna
kognitívne,
informačné,
učebné
Časové
vzťahy
Radosti
zimy
štandardy
Časové
vzťahy.
Psychomotorick Sociálno – Kreslenie,
é, učebné
emocionáln maľovanie,
a
modelovani
Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
Rozlíšiť
časové
Kultúra
vzťahy – čo
je teraz, dnes,
čo bolo
včera, čo
bude zajtra.
Maľovať na
tému.
Kultúra
e.
Počasie
v zime
Psychomotorick Sociálno – Výtvarné
é, učebné
emocionáln techniky.
Športujem
a
e v zime
Čo
rozprávalo
Komunikatívne, Sociálno –
kŕmidlo
kognitívne,
emocionáln
učebné,
a
informačné
Komunikatívne, Kognitívna
kognitívne,
učebné,
informačné
Voľná
reprodukcia
literárnych
textov.
Elementárne
základy
práce
s počítačom.
Kresliť
rôznymi
Kultúra
technikami,
s použitím
rôzneho
materiálu.
Reprodukova
ť voľne
Kultúra
autorské
rozprávky
a príbehy.
Využívať,
Ja
interpretovať som
a trvalo
zapisovať
rôzne
informácie
/diktafón,
video, PC,
MP3/.
Psychomotorick Perceptuáln Pohyb v
é
oprírode.
motorická
Sociálne,
učebné,
informačné
Obsahov
ý celok
Téma
Kompetencie
Pohybovať
sa v rôznom Príroda
prostredí
(sneh, ľad,
voda) bez
strachu
a zábran.
Sociálno – Ochranárske Zhotoviť
emocionáln postoje
kŕmidlo pre Príroda
a
k prírode.
vtáky
v zime.
Oblasti
Obsahové Výkonové
61
Tematick
ý okruh
štandardy
štandardy
Psychomotorické Perceptuáln Špeciálne
, sociálne,
opohybové
motorická
osobnostné
zručnosti.
Radosti
zimy
Zvládnuť na
elementárne Príroda
j úrovni
špeciálne
pohybové
zručnosti
a schopnosti
pri
Časové
korčuľovaní
vzťahy
.
Psychomotorické
Perceptuáln
Počasie
Pracovná Prejaviť
,
oPríroda
v zime
a technick zručnosť
motorická
osobnostné,
o praktickú
á
Športujem základy
tvorivosť, tvorivosť a
e v zime
kritického
otužovanie Podporiť
myslenia
otužovanie
.
Čo
detí
rozprávalo
pri
vytváraní
produktov
zo snehu.
Vytvoriť zo
snehu
„Ľadovú
krajinu“.
kŕmidlo
CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU:
Cieľ: Priblížiť deťom znaky zimy.
So začiatkom nového roka a so zimnou náladou nasleduje obsahový celok Radosti
zimy. Deti sa oboznamujú s typickými znakmi zimy, ktoré môžu v tomto období vnímať.
Oboznamujú sa so zimnými športmi, niektoré si môžu vďaka našim podmienkam v materskej
škole vyskúšať ( sánkovanie, bobovanie, korčuľovanie). Spoznávajú časové vzťahy, aj
62
zákonitosti striedania ročných období. Preukazujú ochranárske postoje k prírode a spolu
s pani učiteľkami zhotovujú kŕmidlo pre vtáky.
Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti :
-pohybové a relaxačné cvičenia
- pohybové hry
- spevácke a hudobné činnosti
- konštruktívne a grafické činnosti
- kreslenie, maľovanie, nalepovanie, vystrihovanie
- hry podporujúce tvorivosť, predstavivosť, fantáziu
- hry s pexesom
- vychádzka do prírody
- prirodzené poznávanie rozdielností prírody
- plošné a priestorové zostrojovanie
- recitovanie básní
Učebné zdroje :
Pre učiteľky :
-
www.zvedaveslniecka.sk
Odborná literatúra
Pohybový program pre deti v MŠ
Detské encyklopédie
Zvukové nahrávky
1000 zázrakov prírody / Perfekt/
Pestrá príroda / Mladé letá/
Melodický hudobný nástroj
Múdra kniha /Matys/
Pre deti :
- detské encyklopédie
- Orfove nástroje
- Pracovné listy a zošity
- Pexeso so zimnými obrázkami
- Stavebnice
- Obrázkový materiál – ročné obdobia, časové vzťahy
- Výtvarný, technický , odpadový materiál
- Obrázkové mapy
- CD Peter Nagy deťom, Deťom – Podhradská, Čanaky
- Interaktívne DVD – Kocúr v čižmách, Vták ohnivák
- Šikovníček
- Veľká kniha pre malých majstrov /Ikar/
- Našim deťom /SPN/
Metódy a prostriedky hodnotenia : pracovné listy, pracovné zošity, hodnotiace hárky
63
Február
Obsahov
ý celok
Téma
Kompetencie
Oblasti
Obsahové
Výkonové Tematick
štandardy
ý okruh
štandardy
Psychomotorické Perceptuáln Základné
opolohy,
motorická
postoje
a pohyby.
Pohybovať sa
Ja
okolo osi
som
vlastného tela (
obraty, kotúle).
Psychomotorické Perceptuáln Pravidlá
Uplatňovať
,
oa spoluprá- spoluprácu
učebné
motorická
v skupinovej
ca
Predmet
v hudobno- hudobno – poy a ich
hybovej, alebo
pohyvlastnost
v hudobnoJa
bových
i
dramatickej
v krajine
hrách.
hre.
zázrakov Fašiangy Psychomotorické Perceptuáln Práca s
Zhotoviť
– Turice
výtvory
,
orôznym
učebné
motorická
materiálom z rozmanitého
Veselá
materiálu,
.
ceruzka
vrátane
odpadového,
Hviezda
rôznymi
a planéty
technikami (
strihať, lepiť,
tvarovať).
Osobnostné,
Kognitívna Možnosti
Rozlíšiť
sociálne,
poškodenia príčiny
kognitívne,
možného
zdravia.
učebné
nebezpečenstv
a a poškodenia
zdravia pri
zakázanej
manipulácií
s niektorými
predmetmi (
s ostrými
predmetmi
a neznámymi
prírodninami).
Psychomotorické Kognitívna
Uplatňovať na
Farby,
,
základe
farebná
učebné, základy
vlastného
rozmanitos pozorovania
tvorivého
ť vo
myslenia
farebnú
vlastných
rozmanitosť
produktoch vo výtvarných
.
produktoch.
Kognitívne,
Kognitívna Číselný rad. Počítať
učebné
minimálne od
64
Ľudia
Ja
som
Ja
som
Ľudia
Ľudia
1 do 10.
Obsahov
ý celok
Téma
Kompetencie
Oblasti
Obsahové
Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
štandardy
Kognitívne,
učebné,
informačné
Kognitívna
Plošná a
priestorová
tvorivosť.
Predmet Psychomotorick
y a ich
é
vlastnost
i
Perceptuáln Umelá
olokomócia.
motorická
– Turice
Komunikatívne,
kognitívne,
učebné,
informačné
Kognitívna
Psychomotorick
é,
učebné
Perceptuáln Rytmizácia
ohrou na telo
motorická
pri
Ja
v krajine
zázrakov Fašiangy
Veselá
ceruzka
Hviezda
a planéty
Kognitívne,
učebné,
komunikatívne
Kognitívna
65
Elementárn
e predstavy
o mesiaci
a
hviezdach.
postojoch,
chôdzi,
behu.
Hračky a
predmety.
Zostaviť
z geometrickýc Ľudia
h tvarov
obrazce
a útvary podľa
predlohy
a slovných
inštrukcií.
Pohybovať sa
rôznymi
Príroda
spôsobmi medzi
prírodnými
alebo umelými
prekážkami.
Vyjadriť
rôznymi
Príroda
umeleckými
výrazovými
prostriedkami
predstavy
o zemi,
mesiaci
a hviezdach
získané
pozorovaním
a z rôznych
médií.
Rytmizovať
samostatne
Kultúra
hrou na telo ¾
takt pri chôdzi
a behu.
Vnímať
a rozoznať, že Kultúra
hračky
a predmety sú
z rôzneho
materiálu,
ktorý má
rôzny povrch,
tvar, farbu,
veľkosť.
Kognitívne,
učebné
Obsaho
vý celok Téma
Sociálno – Spev
emocionáln piesní.
a
Obsahové
štandardy
Kompetencie Oblasti
Osobnostné,
sociálne,
kognitívne,
učebné
Kognitívn
a
Predme
ty a ich
vlastnos
Ja
ti
Psychomotoric Sociálno –
ké,
emocionál
v krajin
Fašiang
učebné
na
e
zázrako y –
Turice
v
Veselá
ceruzka
Kognitívne,
učebné
Plošné a
priestorové
výtvarné
stvárňovanie.
Kognitívn Základné počtové
úkony v číselnom
a
Hviezda
a
planéty
Kognitívn Rovinné a
priestorové
a
geometrické tvary.
Komunikatív
ne,
kognitívne,
učebné,
informačné
Kognitívn Elementárne
a
predstavy o zemi.
66
Kultúra
Výkonové Tematic
štandardy
ký okruh
Zapojiť sa
Kultúrne
dedičstvo, sviatky aktívne do
prípravy
a ich oslavy.
rade od 1 do 10.
Kognitívne,
učebné
Spievať
v rozsahu
kvinty až
sexty
(relatívne
intonačne
čisto).
Kultúra
osláv,
sviatkov
a spoločenský
ch udalostí
vrátane
udržiavania
ľudových
tradícií.
Kresliť plošne
zvieraciu
Kultúra
postavu.
Vykonávať
jednoduĽudia
ché operácie
v číselnom rade od
1 do 10
(v spojitosti
s manipuláciou
s predmetmi
alebo
hračkami).
Priradiťa
triediť
Ľudia
niektoré
rovinné
geometrické
tvary.
Vyjadriť
rôznymi
Príroda
umeleckými
výrazovými
prostriedka
mi vlastné
predstavy
o zemi
získané
pozorovaní
m
a z rôznych
médií.
Psychomotoric Sociálno – Kreslenie,maľova
ké,
emocionál nie, modelovanie.
učebné
na
Obsahov
ý celok
Kompetencie
Oblasti
Téma
Obsahové
Maľovať
ľudskú
postavu.
Kultúra
Výkonové Tematick
štandardy
ý okruh
štandardy
Psychomotorick
é
Predmet
y a ich
vlastnosti
Komunikatívne,
kognitívne,
učebné,
informačné
Ja
v krajine Fašiangy Základy
tvorivého
zázrakov – Turice myslenia
Veselá
ceruzka
Hviezda
a planéty
Psychomotorick
é
Perceptuáln Základné
Ovládať
o -motorická lokomočné základné
lokomočné
pohyby.
pohybyhádzanie.
Sociálno –
Reprodukova
Voľná
emocionálna reprodukci ť voľne
ľudové
a
literárnych rozprávky
a príbehy.
textov.
Sociálno –
Tvorivosť
emocionálna v hre.
Uplatňovať
tvorivosť
v hre.
Sociálno –
Špeciálne
emocionálna pohybové
Zvládnuť na
elementárnej
úrovni
špeciálne
pohybové
zručnosti
a schopnosti.
zručnosti
a
schopnosti
(kĺzanie,
bobovanie,
atď.).
Komunikatívne, Kognitívna Pasívna a
kognitívne,
aktívna
učebné,
slovná
zásoba v
štátnom –
slovenskom
jazyku a
v cudzom
jazyku
67
Vytvoriť za
pomoci
dospelého
slovenskoanglické
pexeso.
Ja
som
Kultúra
Kultúra
Príroda
Ľudia
Kognitívne,
učebné,
Sociálno –
Spev
emocionálna piesní.
Poznať
ľudovú
pieseň, ktorá
sa spieva pri
fašiangových
slávnostiach.
Kultúra
CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU :
Cieľ : Rozvíjať elementárne poznatky o fungovaní našej planéty, jej zákonitostiach.
Zaradenie tohto obsahového celku súvisí s tradíciou prežívania fašiangov v našej obci.
Deti zakúsia radosť a veselosť fašiangového obdobia prostredníctvom prípravy na
Karneval – od výroby masiek, cez výzdobu triedy, prípravu občerstvenia, tancovačku,
súťaže... Oboznamujú sa s predmetmi a ich vlastnosťami. Vytvárajú si predstavy o zemi,
mesiaci a hviezdach .Oboznamujú sa s anglickým jazykom, pokúsia sa vytvoriť
slovensko – anglické pexeso.
Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti :
- hudobno – pohybové hry a pohybové improvizácie
- kreslenie maľovanie, vystrihovanie, modelovanie
- zhotovovanie masiek na karneval
- zhotovovanie výtvorov z rôznych ,materiálov
- nácvik piesní
- počúvanie hudby
- zostavovanie obrazcov z puzzle
- grafické napodobňovanie symbolov, čísel
- rozvíjanie matematických predstáv pri manipulácii s predmetmi
- konštruktívne a grafické činnosti
- práca s encyklopédiou
- vychádzka do prírody
- pohybové a relaxačné cvičenia
Učebné zdroje :
Pre učiteľky.
- obrázkový materiál
- zvukové nahrávky
- melodický hudobná nástroj
- Ľudové tance / Šimoneková/
- Prosociálna výchova v MŠ /Rokus/
- Detská encyklopédia / Bohumil Říha/
- www.virtuálnaknižnica.sk
- Magnetofón
- Počítač
- Interaktívne DVD
Pre deti :
-
predmety dennej potreby
karnevalové masky
výtvarný, prírodný, odpadový materiál
68
- detské hudobné nástroje
- číslice
- puzzle
- pexeso
- obrázkový materiál o zemi,mesiaci, hviezdach
- časti odevu
- stavebnice
- rovinné geometrické tvary
- magnetická tabuľa
- paravan, maňušky
- pracovné zošity
- 1000 zázrakov prírody / Perfekt/
- Úlohy pre predškolákov/ Svojtka /
Metódy a prostriedky hodnotenia: skúšky verbálnych výpovedí, grafického vyjadrenia,
telovýchovných a pohybových zručností.
Marec
Obsahov
ý celok Téma
Hráme
rozprávku
Tajomstv Kniha –
o kníh
najlepší
priateľ
človeka
Oblasti
Psychomotoric
ké,
učebné
Perceptuál
no motorická
Psychomotoric
ké,
učebné
Perceptuál
no motorická
Komunikatívne Perceptuál
, kognitívne,
no učebné,
motorická
informačné
Tvoríme si
časopiskomunikač
né médiá
Morena,
Morena...
Veľká noc
Obsahové
Kompetencie
Psychomotoric
ké,
učebné
Perceptuál
no motorická
69
štandardy
Manipulácia
s náčiním.
Výkonové Tematick
štandardy
ý okruh
Napodobňova
Ja
ť pohyb
som
v rôznych
podmienkach
s náčiním..
Napodobňova
Ja
ť pohyb
som
v rôznych
podmienkach
na náradí.
Elementárne Zvládnuť na
Ja
základy práce základe
som
s počítačom. slovných
inštrukcií
dospelého na
elementárnej
úrovni prácu
s počítačom,
pracovať
s detskými
edukačnými
programami.
Grafomotorik Kresliť
Ja
uvoľnenou
a.
som
rukou,
plynulo
a smelo.
Pohyb na
náradí.
Obsahov
ý celok
Osobnostné,
sociálne,
kognitívne,
učebné
Sociálno –
emocionál
na
Základné
pravidlá
kultúrneho
správania
Uplatňovať
Ja
a rešpektovať som
návyky
kultúrneho
správania
a spoločenský
ch pravidiel.
Kognitívne,
učebné,
komunikatívne
Sociálno –
emocionál
na
Artikulácia
hlások a
hláskových
skupín.
Psychomotoric
ké
Perceptuál
no motorická
Pohyb s
rôznymi
pomôckami.
Vyslovovať
správne
a zreteľne
všetky hlásky
a hláskové
skupiny.
Využívať na
pohyb rôzne
pomôcky.
Téma
Oblasti
Kompetenci
e
Kognitívne,
učebné
Obsahové
štandardy
Kognitívna Základné
počtové úkony
v číselnom
rade
od1 do 10.
Hráme
rozprávku
Tajomstv
o kníh
Kniha –
najlepší
priateľ
človeka
Tvoríme si
časopiskomunikačn
é médiá
Príroda
Tematick
ý okruh
Priradiť číslo
( nie číslicu) Ľudia
k danému
počtu
predmetov
od 1 do 10.
Osobnostné,
sociálne
Sociálno – Riešenie
emocionáln konfliktov.
a
Vyjadriť
elementárne
hodnotiace
postoje
k správaniu
iných.
Osobnostné,
sociálne,
kognitívne,
učebné
Kognitívna Umelecké
Kognitívne,
učebné
Sociálno – Vyjadrenie
emocionáln charakteru
a
piesne na
Vyjadriť
rôznymi
Kultúra
umeleckými
výrazovými
prostriedkam
i pocity,
dojmy
a zážitky
z osláv
sviatkov.
Vyjadriť
charakter
Kultúra
piesne
stvárnenie
prežívania
sviatkov.
Morena,
Morena...
Veľká noc
Výkonové
štandardy
Ja
som
detských
hudobných
nástrojoch.
70
hrou na
detských
hudob-
Ľudia
ných
nástrojoch.
Kognitívne,
učebné
Kognitívne,
učebné
Sociálno – Vyjadrenie
emocionáln charakteru
a
piesne
Stvárniť
detské piesne Kultúra
dramatickým
i výrazovými
a
dramatickým prostriedkam
i.
i výrazovými
prostriedkam
i.
Sociálno – Kompozičné Tvoriť
emocionáln celky.
s využitím
a
Obsaho
vý celok Téma
Hráme
rozprávku
Tajomst
vo kníh
Kniha –
najlepší
priateľ
človeka
Kompetenci
e
Kultúra
fantázie
kompozičné
celky.
Oblasti
Obsahové
štandardy
Výkonové
štandardy
Tematic
ký
okruh
Komunikatívn Sociálno – Knihy, písmená a
e, kognitívne, emocionál číslice.
učebné,
na
informačné
Prejaviť
záujem
Kultúra
o knihy,
písmená,
číslice,
orientovať
sa v knihách.
Komunikatívn Sociálno –
e, kognitívne, emocionál
učebné,
na
informačné,
psychomotoric
ké
Vyjadriť
rôznymi
Kultúra
umeleckými
prostriedkam
i (
výtvarne,
hudobne,
dramaticky,
hudobno –
dramaticky)
pocity a
dojmy
z rozprávok,
príbehov
a divadla.
Umelecké
stvárnenie obsahu
literárnych a
dramatických
diel.
Tvoríme si
časopiskomunikač
né médiá
Morena,
Morena...
Veľká noc
Kognitívne,
Sociálno – „Čítanie“a
psychomotoric emocionál „písanie“
ké,
na
jednoduchého
71
„Písať“
obrázkový
list.
Kultúra
učebné
Kognitívne,
učebné,
informačné
príbehu.
Sociálno – Detská, ľudová a
autorská poézia
emocionál a próza.
na
Počúvať
s
porozumení Kultúra
m
a citovým
zaangažovan
ím detskú
autorskú
poéziu.
Psychomotoric Sociálno – Kreslenie,maľova Modelovať
ké, učebné
emocionál nie, modelovanie. podľa
na
vlastnej
fantázie,
predstáv.
Psychomotoric Sociálno – Kreslenie,maľova Maľovať
ké, učebné,
emocionál nie, modelovanie. v rôznych
kognitívne
na
polohách.
Obsahov
ý celok
Téma
Oblasti
Kompetencie
Obsahové
Výkonové
štandardy
Kultúra
Kultúra
Tematick
ý okruh
štandardy
Hráme
rozprávku
Komunikatívne, Sociálno – Spisovná
kognitívne,
emocionáln reč.
učebné
a
Uplatňovať
Ja
spisovnú
som
podobu
materinského
jazyka.
Komunikatívne, Sociálno –
základy
emocionáln
tvorivého
a
myslenia,
učebné
„Čítanie“a
„písanie“
jednoduchéh
o
príbehu.
Vytvorením
Kultúra
vlastných
knižiek
rozvíjať
predčitateľsk
ú
gramotnosť
detí.
Osobnostné,
učebné,
informačné
Pochopiť
Kultúra
dedičstvo,
význam
sviatky a ich hádzania
oslavy.
Moreny.
Hádzanie
Moreny do
potoka
v Golianove.
Tajomstv Kniha –
o kníh
najlepší
priateľ
človeka
Tvoríme si
časopiskomunikač
né médiá
Kognitívna Kultúrne
Morena,
Morena...
Veľká noc
72
Komunikatívne, Sociálno – Knihy,
základy
emocionáln písmená,
kritického
a
číslice.
myslenia,
učebné
Návštevou
knižnice
v obci
podporiť
záujem detí
o knihy.
Psychomotorick Perceptuáln Základné
é, učebné,
olokomočné
sociálne
motorická pohyby.
Ovládať
Ja
základné
som
lokomočné
pohyby pri
športových
a súťaživých
hrách
v telocvični.
Kultúra
CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU :
Cieľ: : Viesť deti k samostatnému získavaniu poznatkov, utvrdeniu a využitiu poznatkov.
Vedomosti nie sú ukryté iba v knihách, ale v tomto mesiaci sa na ne zameriame oveľa
viac. Navštívime obecnú knižnicu, priblížime deťom všetko to, čo kniha pre mnohých
znamená. Klasické ľudové ale i autorské rozprávky deti počúvajú v priebehu celého roka
a v téme Hráme rozprávku si ich zopakujú v rôznych edukačných aktivitách. Odchod zimy
nám pripomenie tradičný zvyk v našej obci a to hádzanie Moreny do miestneho potoka.
Predčitateľskú gramotnosť rozvíjame tvorbou vlastných knižiek.
Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti:
- grafomotorické cvičenia
- prezeranie detských kníh, časopisov, encyklopédií
- počúvanie , dramatizácia rozprávky
- nácvik a prednes riekaniek, básní
- práca smaľovanou abecedou
- obťahovanie písmen
- maľované čítanie
- kreslenie, maľovanie rozprávky
- beseda o knihách
- práca s edukačným origramom
- návšteva knižnice
- spev piesní
- hudobno- pohybové hry
- pohybové a relaxačné cvičenia
- spoločenské hry, pexeso
Učebné zdroje:
Pre učiteľky:
- Pedagogická tvorivosť učiteliek v materskej škole
- Piesne, hry a riekanky
- Jazyková aliterárna gramotnosť
- Veľká kniha premalých mejstrov / Ikar/
73
-
Detské encyklopédie
Maľovaná abeceda
Skupinové hry pre život /Portál/
Zvonček
CD – Deťom
Interaktívne DVD
-
pracovné zošity
detské knihy, časopisy, detské encyklopédie
CD / počuvanie rozprávok/
Bábky, maňušky, čiapky zvierat
Hračky
Detské rytmické nástroje
CD- Deťom
Obrázkový materiál
Puzzle
Výtvarný materiál
Grafický materiál
Pre deti :
Metódy a prostriedky hodnotenia : pozorovanie dieťaťa, pozorovanie triedy ako sociálnej
skupiny, rozhovor s dieťaťom
Apríl
Obsahov
ý celok
Téma
Kompetencie
Oblasti
Obsahov
é
štandard
y
Psychomotorické Perceptuáln Základné
, učebné
opolohy,
motorická
postoje
a pohyby.
Zázraky
prírody
Od
vajíčka
ku
kuriatku
Psychomotorické Sociálno –
emocionáln
a
Od
semienka
k rastlink
Komunikatívne,
e
kognitívne,
učebné
Voda –
zdroj
Kognitívna
74
Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
Poznať názvy
Ja
základných
som
polôh postojov
a pohybov.
Základné
grafické
tvary.
Znázorňovať
Ja
graficky
som
motivovaný
pohyb
vychádzajúci
z ramenného
kĺbu, zápästia
a pohybu dlane
a prstov.
Ľudské
telo.
Určiť na
Ja
základe
som
viaczmyslovéh
o vnímania
časti tela
a jednoduchým
spôsobom
opísať ich
funkciu.
života
Deň Zeme
Obsahov
ý celok
Téma
Komunikatívne,
kognitívne,
učebné
Kognitívna
Ľudské
telo.
Osobnostné,
sociálne,
kognitívne.
Kognitívna
Ochrana
proti
drogám.
Komunikatívne,
kognitívne,
učebné,
informačné
Sociálno –
emocionáln
a
Tvorivosť Používať
v rečovom synonymá,
Ľudia
prejave.
antonymá
a homonymá,
vytvárať rýmy.
Oblasti
Kompetencie
Sociálne,
kognitívne,
učebné
Zázraky
prírody
Základy
Od
kritického
vajíčka ku myslenia
kuriatku
Obsahové
Kognitívna
Kognitívna
Od
semienka
k rastlink
e
Voda –
75
štandardy
Význam
práce.
Základné
počtové
úkony v
číselnom
rade od 1 do
10.
Vnímať a určiť
Ja
viacerými
som
zmyslami
niektoré
životne
dôležité orgány
( srdce, mozog,
pľúca).
Uvedomiť si
Ja
nebezpečenstv som
o kontaktu
s neznámymi
osobami.
Výkonové Tematick
štandardy
ý okruh
Pochopiť
význam práce
na základe
rozmanitých
pracovných
činností.
Ľudia
Vykonávať
jednoduché
Ľudia
operácie
v číselnom
rade od 1 po
10 (
v spojitosti
s manipulácio
u s predmetmi
alebo
hračkami).
Sociálno – Rozmanitos Hodnotiť
emocionáln ť ľudských a rozlišovať
pozitívne
a
vlastností.
i negatívne
Deň Zeme
charakterové
vlastnosti na
základe
reálnych
i fiktívnych
situácií.
Komunikatívne Kognitívna Rastlinná a Určiť niektoré
, kognitívne,
pozorovateľné
živočíšna
učebné,
spojitosti
ríša.
informačné
medzi
rastlinnou
a živočíšnou
ríšou.
Kognitívne,
Kognitívna Huby.
Vedieť, že
učebné
huby sú jedlé
a nejedlé.
Komunikatívne Kognitívna Elementárne Vyjadriť
, kognitívne,
predstavy o rôznymi
učebné
umeleckými
slnku.
informačné
prostriedkami
predstavy
o slnku
získané
pozorovaním
a z rôznych
médií.
zdroj
života
Obsahov
ý celok
Téma
Osobnostné,
sociálne,
kognitívne
Kompetencie
Oblasti
Obsahové
Ľudia
Príroda
Príroda
Príroda
Výkonové Tematick
štandardy
ý okruh
štandardy
Zázraky
prírody
Od
vajíčka
ku
kuriatku
Sociálne,
kognitívne
Sociálno – Hodnotenie Hodnotiť
emocionáln prírodného prírodné
a
prostredia. prostredie.
Sociálne,
kognitívne,
komunikatívne
Sociálno – Hodnotenie Rozprávať
emocionáln prírodného pocity, zážitky, Príroda
a
prostredia. dojmy zo
starostlivosti
o prírodu
a zobraziť ich.
Psychomotorick Perceptuáln Pohybové
Od
é,
ostvárnenie
semienka kognitívne,
motorická
charakteru
k rastlink učebné
hudby.
76
Vyjadriť
náladu piesne
a hudby
prirodzeným
Príroda
Kultúra
kultivovaným
pohybom.
e
Voda –
zdroj
života
Deň
Zeme
Komunikatívne, Kognitívna
kognitívne,
učebné
Časové
vzťahy.
Komunikatívne, Kognitívna
kognitívne,
učebné
informačné
Rozmanitos Overiť si
z detských
ť sveta.
Psychomotorick Sociálno – Výtvarné
é,
emocionáln techniky.
kognitívne
a
Obsahov
ý celok Téma
Oblasti
Kompetencie
Psychomotoric
ké,
kognitívne,
učebné
Zázraky
prírody
Od
Sociálne,
vajíčka
kognitívne,
ku
učebné
kuriatku
Od
semienka
k rastlin
ke
Osobnostné,
sociálne
Voda –
zdroj
Orientovať sa
v časových
Kultúra
vzťahoch
jedného roka
prostredníctvo
m rozlišovania
podstatných
znakov.
Kultúra
encyklopédií
a iných médií,
že svet je
rozmanitý (
pozostáva aj
z oceánov,
morí, riek,
pohorí,
zvieracej ríše).
Používať
tvorivo rôzne Kultúra
výtvarné
techniky.
Výkonové
Obsahové štandardy
Tematick
ý okruh
štandardy
Sociálno – Umelecké
emocionál stvárnenie
na
pocitov
z
počúvania
hudby.
Stvárniť pocity
z počúvania hudby Kultúra
aj inými
umeleckými
výrazovými
prostriedkami (
výtvarnými,
dramatickými)..
Kognitívna Starostlivo Poznávať
charakteristickú
Príroda
sť o
flóru a faunu
rastliny.
v našej oblasti
a význam ochrany
pre nasledujúce
generácie.
Sociálno – Akceptácia Prijať v rozhovore
emocionál názorovej s inými deťmi
na
odlišnosti názorovú
odlišnosť.
77
Ľudia
života
Deň
Zeme
Komunikatívne, Kognitívna Kvety.
kognitívne,
učebné
Informačné,
učebné,
základy
tvorivého
myslenia
Obsahový
celok
Téma
Poznať, opísať
a rozlíšiť niektoré
kvety.
Príroda
Kognitívna Zvieratá
Kompetencie
Samostatnou
Príroda
a živočíchy prácou
.
s encyklopédiami
, obráz.
Materiálom,
básňami,
kresbami
a enviromentálny
mi hrami
poznávať
a rozlišovať
druhy vtákov.
Deň vtákov- 1.4.
Oblasti
Obsahové
Výkonové
štandardy
Tematický
okruh
štandardy
Psychomotorické, Kognitívna Význam
sociálne,
prírodného
učebné
prostredia.
Zázraky
prírody
Od
vajíčka ku
kuriatku
Vypestovať
u detí
Príroda
ochranárske
postoje. Pri
príležitosti „
Dňa Zeme“
vytvoriť
dielo
s tematikou
životného
prostredia.
„ Deň
Zeme“- 22.4.
Od
semienka
k rastlinke Psychomotorické, Kognitívna Bezpečnosť Uplatniť
kognitívne
cestnej
pravidlá
Voda –
premávky. cestnej
zdroj
premávky
života
pri jazde na
bicykli,
kolobežke...
Pohybovodopravná
Deň Zeme
78
Ja
som
súťaž.
CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU :
Cieľ: Rozvíjať environmentálne cítenie.
Obsahový celok Zázraky prírody sa nesie v mesiaci apríl. Už v prvý deň mesiaca
rozvíjame environmentálne cítenie detí pri príležitosti „Dňa vtákov„ , kedy sa deti
oboznamujú s rôznymi druhmi vtákov a o spôsobe, kde a ako žijú. Ochrane životného
prostredia sa viac ako inokedy venujeme na „ Deň Zeme“, kedy deti vytvárajú dielo
s tematikou životného prostredia. Príchod ďalšieho ročného obdobia – jari, deti
charakterizujú nielen na kvetoch a ostatných znakoch prebúdzajúcej sa prírody, ale aj vzniku
nového života- vo vývoji hlavne domácich zvierat, ktoré máme možnosť pozorovať u
domácich chovateľov. Neodmysliteľnou súčasťou tohto mesiaca sú veľkonočné sviatky. Deti
sa oboznamujú s ľudovými tradíciami,učia sa „vinšovačky“, maľujú veľkonočné vajíčka.
Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti :
- prezeranie a „ čítanie“ z encyklopédií
- enviromentálne hry
- edukačné programy – vtáky, vševedko na farme
- počúvanie inštrumentálnych skladieb so zvukmi zvierat, vtákov
- hra s pexesom vtákov, domácich zvierat
- tvorenie diela s tematikou životného prostredia
- vychádzka do dediny k domácim chovateľom
- hudobno – pohybové hry a pohybové inmprovizácie s veľkonočnou tematikou
- inštrumentálne činnosti
- artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami
- kreslenie veľkonočných kraslíc na pracovné listy
- maľovanie kraslíc voskovkou, temperovými farbami
- nácvik ľudových piesní , riekaniek a povedačiek
- príprava veľkonočných dekorácií
- počúvanie, dramatizácia príbehu O veľkonočnom vajíčku
Učebné zdroje :
Pre učiteľky:
- detské encyklopédie
- Ľudové tance
- Pohybový program pre deti v MŠ
- Edukačné programy
- CD nahrávky s jarnou tematikou, so zvukmi vtákov a zvierat
- Magnetofón
- Internet
- Svet okolo nás / L. Veberová, Ján Černý/
- Predškolská výchova
- Hudobné nástroje
- Enviromentálne hry
79
Pre deti :
- DVD austrálske papgáje
- Svet okolo nás / Veberová, Černý/
- Farebný atlas zvierat / Fortuna print/
- Encyklopédia zvierat / Junior/
- Encyklopédia pre zvedavých predškolákov / Svojták/
- Veľká encyklopédia prírody / Matys/
- Interaktívne DVD – vták ohnivák, vševedkova farma
- CD nahrávky zvuky vtákov, zvierat
- Obrázkový materiál vtákov, zvierat
- UP kalendér počasia
- Detské hudobné nástroje
- Výtvarný a grafický materiál
- Telovíchovné náradie
- Makety vtákov a zvierat
- Ľudové kroje
- Vajíčka, korbáče
- Pracovné listy
Metódy a prostriedky hodnotenia : pozorovacie hárky, portfóliá, rozbor procesu učenia
Máj
Obsahov
ý celok
Téma
Oblasti
Kompetencie
Obsahové
Výkonové Tematick
štandardy štandardy
ý okruh
Psychomotorick Perceptuáln Rovnováha.
é
omotorická
Psychomotorick Kognitívna Postoje k
é,
členom
kognitívne,
rodiny.
učebné
Moja
vlasť Slovensk
o
Vedieť udržať
Ja
rovnováhu.
som
Zaujať postoj
Ja
k členom
som
rodiny vrátane
novonarodené
Moja
ho člena
rodina –
rodiny
Deň
a vyjadriť ho
matiek
prostredníctvo
m rôznych
Ja som
umeleckých
Slovák, ty
výrazových
Slovenka.
prostriedkov.
..
Komunikatívne, Kognitívna Orientácia v
Rozlíšiť
Ja
kognitívne,
dominanty
bezprostredno
som
Moje
učebné
svojho
m
okolí
mesto
informačné
bydliska.
domova a
materskej
školy.
Záhradné
a lúčne
kvety
80
Sociálne,
základy
tvorivého
myslenia
Osobnostné,
sociálne,
kognitívne
Obsahov
ý celok
Téma
Kompetencie
Kognitívna Postoje k
Zaujať postoj
Ja
k
svojmu
domovu.
som
domovu
a vyjadriť ho
prostredníctvo
m rôznych
umeleckých
výrazových
prostriedkov.
Sociálno – Sebaregulácia. Prejaviť
Ja
emocionáln
sebareguláciu som
a
v hrách
a iných
aktivitáchkonať
s ohľadom na
seba
a druhých.
Oblasti
Obsahové
Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
štandardy
Komunikatívne,
učebné
Moja
vlasť Slovensko
Moja
rodina –
Deň
matiek
Ja som
Slovák, ty
Slovenka..
.
Moje
mesto
Sociálno –
emocionáln
a
Spisovná reč. Uplatňovať
Ja
spisovnú
som
podobu
materinského
jazyka.
Psychomotorické Perceptuáln Súlad
,
opohybu,
učebné
motorická
hudby a
textu hry.
Základy
tvorivého
myslenia
Kognitívna
Základy
kritického
myslenia
Kognitívna
Komunikatívne,
kognitívne
Kognitívna
Záhradné
a lúčne
kvety
81
Ľudské
činnosti a
ich
umelecké
stvárnenie.
Stvárniť
hudobno –
dramaticky
textovú časť
hry.
Riešiť
interaktívne
úlohy
v detských
edukačných
programoch.
Ľudia
Ľudia
Rovinné a
priestorové
geometrické
tvary.
Poznať
niektoré
priestorové
geometrické
tvary.
Pasívna a
aktívna
slovná
zásoba v
štátnom –
Komunikova
ť
Ľudia
jednoduchým
i vetnými
konštrukciam
i v štátnom –
Ľudia
slovenskom slovenskom
jazyku a v a v cudzom
jazyku.
cudzom
jazyku
Komunikatívne,
kognitívne,
učebné
Kognitívna
Sociálne, učebné Sociálno –
emocionáln
a
Obsahov
ý celok
Kompetencie
Starostlivos Uvedomiť si
ť o rastliny. a vedieť
Ochranársk
e postoje k
prírode.
Oblasti
Téma
Obsahové
zdôvodniť
význam
starostlivosti
o rastliny.
Prakticky
uplatniť
návyky
starostlivosti
o prírodu (
nezahadzova
ť odpadky,
hrabať
lístie...).
Príroda
Príroda
Tematick
Výkonové ý okruh
štandardy
štandardy
Psychomotorick Perceptuáln Tanec a
é
o -motorická pohybová
Moja
vlasť Slovensko
Moja
rodina –
Deň
matiek
Komunikatívne,
kognitívne,
učebné
Ja som
Slovák, ty Komunikatívne,
Slovenka.. kognitívne,
.
učebné
Moje
mesto
Komunikatívne,
kognitívne,
Záhradné učebné
a lúčne
kvety
Kognitívna
Kognitívna
Kognitívna
82
Uplatňovať
tanečné
Kultúra
improvizácia prvky (
cvalové
.
poskoky,
poskočný
krok,
úklony).
Vedieť,
že
Moja rodná
naša vlasť Kultúra
vlasť.
je
Slovenská
republika.
Mestá a
obce.
Vedieť,
hlavným
mestom je
Bratislava.
Moja rodná
vlasť
Poznať
niektoré
miestne
a štátne
symboly.
Kultúra
Kultúra
Komunikatívne,
kognitívne,
učebné
Kognitívna
Vymenova
ť niektoré
názvy
ďalších
miest
a obcí.
Kognitívne,
učebné, základy
angažovanosti
Sociálno –
Spev piesní.
emocionálna
Sociálne
Sociálno –
Hodnotiace
emocionálna postoje k
Mestá a
obce.
umeleckým
dielam.
Obsahov
ý celok
Téma
Moja
vlasť Slovensko
Moja
rodina –
Deň
matiek
Ja som
Slovák, ty
Slovenka..
.
Kompetencie
Oblasti
štandardy
Postoje k Vyjadriť vzťah
k svojej dedine
domovu.
Kognitívna
Sociálne,
kognitívne,
učebné
Sociálno – Hudobná
emocionáln tvorivosť.
a
Psychomotorick Kognitívna
é,
základy
angažovanosti
Moje
mesto
83
Spievať
v prípade
Kultúra
hudobného
nadania aj
v rozsahu
oktávy,
s radosťou
a primerane
charakteru
detskej
ľudovej
a umelej
piesni
s rôznou
tematikou.
Vnímať
a pozorova Kultúra
ť krásu
umeleckýc
h diel.
Výkonové
Obsahové štandardy
Sociálne,
kognitívne,
učebné
Zdravé
potraviny.
Kultúra
Tematick
ý okruh
Ja
som
a k tradíciám,
ktoré sa
zachovávajú
v danom
regióne.
Využívať hry
z bohatej
Kultúra
klenotnice
ľudovej tvorby.
Pri príležitosti
Ja
„Dňa mlieka“ som
zhotoviť
mliečny
produkt
spojený
s ochutnávkou
aj iných
mliečnych
produktov.
Záhradné
a lúčne
kvety
Obsahový
celok
Téma
Psychomotorick Perceptuáln Práca
é,
os rôznym
Základy
motorická
materiálom
kritického
.
myslenia,
sociálne
Zhotoviť
Ja
výtvory
som
z odpadového
materiálu
z mliečnych
výrobkov pri
príležitosti
„Dňa mlieka“.
Osobnostné,
učebné,
informačné
Zapojením sa
Kultúra
do oslavy
„Stavania
mája“
spoznávať
kultúrne
dedičstvo
našich
predkov,
Oboznámiť sa
s golianovský
m krojom
a piesňami.
Kompetencie
Kognitívna
Kultúrne
dedičstvo,
sviatky
a ich
oslavy.
Oblasti
Obsahové
Tematický
Výkonové okruh
štandardy
štandardy
Psychomotorické, Kognitívna Starostlivosť Zvládnuť
kognitívne,
samostatne
o rastliny.
sociálne
Moja
vlasť Slovensko
Moja
rodina –
Deň
matiek
Sociálne,
základy
angažovanosti,
učebné
Príroda
zasadiť
rastliny
a starať sa
o ne.
Kognitívna Zdravotný
Ja
Prehlbovať
stav, postoje praktickou som
k zdraviu.
činnosťou
základné
prvky
prvej
pomoci pri
drobných
úrazoch.
Ja som
Slovák, ty
Slovenka...
Moje
84
„Evička
nám
ochorela“.
mesto
Záhradné
a lúčne
kvety
CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU :
Cieľ: Uvedomovať si národnosť a posilňovať lásku k rodnej vlasti
Uvedomenie si svojej národnosti a posilňovanie lásky k rodnej vlasti je podstatou
obsahového celku – Moja vlasť – Slovensko. Deti sa zoznamujú a spoznávajú svoju
krajinu,ale tiež aj svoju rodnú obec- jej dominanty, miestne symboly,významné
budovy.Zapojením sa do oslavy „stavania mája „ spoznávajú kultúrne dedičstvo našich
predkov v obci, oboznamujú sa s golianovským krojom, piesňami.Návštevou obecného úradu
získavajú starobylé fotografie z minulosti obce. Vystúpením básničiek a pesničiek si
pripomenú svoje najdrahšie osoby – mamy.V téme Záhradné a lúčne kvety deti poznávajú,
opisujú a rozlišujú niektoré kvety. Zdôvodňujú význam starostlivosti o rastliny.Pokúšajú sa
samostatne zasadiť rastlinky a starať sa o ne. V mesiaci máj si pripomenieme aj „ Deň
mlieka“ – deti zhotovia za pomoci pani učiteliek produkt z mliečnych výrobkov, ktorý potom
aj s inými mliečnymi výrobkami ochutnajú.Ďalej sa pokúsia zhotoviť výtvory z odpadového
materiálu z mliečnych výrobkov. Nezabudneme na deň , keď uskutočníme projekt- „ Evička
nám ochorela“ – kde si deti praktickou činnosťou prehlbujú základné prvky prvej pomoci pri
drobných úrazoch.
Stratégie výchovno- vzdelávacej činnosti :
- spevácke činnosti
- dramatizácia rozprávky
- kreslenie,maľovanie, vystrihovanie, modelovanie
- hudobné hry
- recitácia básní
- pracovné činnosti spojené so starostlivosťou rastlín
- vychádzka na lúku
- zhotovovanie produktu z mliečnych výrobkov
85
-
plošné a priestorové zostrojovanie
prezeranie a „čítanie“ z encyklopédi
slovné hry
ošetrovanie drobných úrazov
manipulácia s predmetmi
Učebné zdroje :
Pre učiteľky:
- magnetofón
- CD nahrávky – Podhradská Čanaky, Peter Nagy deťom, uspávanky, hymna
slovenskej republiky
- Viktor 1, 2 ,3
- Obrázkový materiál – Slovensko, DVD o Slovensku
- Obecný úrad
- Fotografie
- Encyklopédia rastlín, diafilmy rastlín
- Obrázkový materiál
- Internet, počítač
- Odborná literatúra
Pre deti :
- CD nahrávky
- Pracovné listy a zožity
- Obrázkový materiál – Slovensko
- Fotografie obce
- Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku
- Prehrávač
- Predmaty dennej potreby
- Obrázkový materiál – kvety, rastliny
- Výtvarné námety pre štyri ročné obdobia
- Paravan, maňušky
- Telovýchovné náradie
- Obrázkový materiál-mliečne výrobky
- Konkrétne mliečne výrobky
- Detská encyklopédie / Bohumil Říha/
- Pestrá príroda /Mladé letá/
Metódy a prostriedky hodnotenia: pracovné listy, pracovné zošity, produkty detí
Jún
Obsahov
ý celok
Téma
Kompetencie
Oblasti
Obsahové
Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
štandardy
Osobnostné,
sociálne
Perceptuáln Pravidlá,
Dodržiavať
Ja
orešpektovani zvolené
som
motorická e a
pravidlá,
spolupráca. spolupracova
ť,
rešpektovať
ostatných.
86
Deň detí
Kamarát Zvieratá
i, poďme a ich
mláďatá
sa hrať
Dopravné
prostriedk
y–
cestovanie
Psychomotorick Kognitívna
é,
kognitívne,
učebné
Umelecké
stvárnenie
ľudskej
postavy.
Komunikatívne, Kognitívna
kognitívne,
učebné
Bezpečnosť
cestnej
premávky.
Komunikatívne, Kognitívna
kognitívne,
učebné
Bezpečnosť
cestnej
premávky.
Komunikatívne, Sociálno –
kognitívne,
emocionáln
psychomotorick a
é
Analytickosyntetické
činnosti so
slovami.
Základy
kritického
myslenia
Dopravné
prostriedky.
Športujem
e v lete
Kognitívna
Psychomotorick Sociálno – Rôznorodos
é,
emocionáln ť hier.
sociálne
a
Obsahov
ý celok
Téma
Kompetencie
Oblasti
87
Obsahové
štandardy
Aplikovať
Ja
poznatky
som
o svojom tele
pri
zobrazovaní
a vytváraní
ľudskej
postavy (
s uplatnením
rôznych
výtvarných
a pracovných
techník).
Zdôvodniť
Ja
význam
som
dodržiavania
pravidiel
cestnej
premávky
vzhľadom na
bezpečnosť.
Poznať
Ja
základné
som
dopravné
značky, riadiť
sa podľa
nich.
Uplatňovať
schopnosť
Ľudia
analyticko –
syntetických
hier so
slovami.
Poznať a
rozlíšiť
Ľudia
dopravné
prostriedky
podľa miesta
pohybu (zem,
voda,
vzduch).
Chápať
rôznorodosť Kultúra
hier.
Výkonové
štandardy
Tematic
ký okruh
Základy
kritického
myslenia
Kognitívna Dopravné
prostriedky.
Priradiť
a triediť
Ľudia
dopravné
prostriedky
podľa miesta
pohybu (zem,
voda,
vzduch).
Deň detí
Kamará Zvieratá
ti,
a ich
poďme mláďatá
sa hrať
Učebné, základy Kognitívna Rovinné a
tvorivého
priestorové
myslenia
geometrické
tvary.
Dopravné
prostried
ky –
Komunikatívne, Kognitívna Spisovná
cestovanie kognitívne
podoba jazyka.
Športuje
me v lete
Triediť
a určiť
niektoré
priestorové
geometrické
tvary.
Ľudia
Používať
spisovnú
Ľudia
podobu
štátneho slovenského,
alebo
cudzieho
jazyka.
Základy
Sociálno – Základy
Prijateľným
sebauvedomova emocionál sebauvedomovan spôsobom
Ľudia
nia
na
ia.
obhajovať
svoje vlastné
názory.
Psychomotorick Perceptuál Pohyb v
é
no prírode.
motorická
Zvládnuť
turistickú
vychádzku
do blízkeho
prírodného
okolia.
Komunikatívne, Kognitívna Domáce
kognitívne
zvieratá.
Zdôvodniť
úžitok
Príroda
niektorých
domácich
zvierat.
Poznať
nebezpečenst Príroda
vo
vyplývajúce
z dotýkania
sa
neznámych
zvierat.
Komunikatívne, Kognitívna Zvieratá a
kognitívne,
živočíchy.
osobnostné
88
Príroda
Obsahov
Téma
ý celok
Kompetencie
Oblasti
Obsahové
Komunikatívne, Kognitívna
kognitívne
Deň detí
Kamaráti Zvieratá
, poďme a ich
mláďatá
sa hrať
Dopravné
prostriedk
y–
cestovanie
štandardy
Zvieratá a
živočíchy.
Výkonové
štandardy
Zaujať
pozitívne
postoje
k zvieracej
ríši.
Tematick
ý okruh
Príroda
Psychomotorick Perceptuáln Tanec a
é,
opohybová
základy
motorická
improvizáci
tvorivého
a.
myslenia
Uplatňovať
získané
Kultúra
schopnosti
v pohybovej
improvizácií
podľa
hudby.
Psychomotorick Kognitívna
é,
základy
tvorivého
myslenia
Vyjadriť
rôznymi
Kultúra
umeleckými
výrazovými
prostriedkam
i pocity,
dojmy
z pozorovani
a sveta,
prípadne
zážitky
z návštevy
zahraničia.
Športujem
e v lete
Umelecké
stvárnenie
dojmov
z
pozorovania
sveta.
Psychomotorick Sociálno – Plánovanie,
é,
emocionáln realizácia
sociálne
a
a hodno-
tenie hry.
Psychomotorick Sociálno – Hudobná
é,
emocionáln tvorivosť.
sociálne,
a
kognitívne
Plánovať,
realizovať
a hodnotiť
hru.
Použiť
v hrách
riekanky,
vyčítanky
s rôznou
tematikou.
Psychomotorick Sociálno – Kreslenie,
Kresliť
é,
emocionáln maľovanie, podľa
učebné
a
modelovanie vlastných
.
89
predstáv.
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Obsahov
Téma
ý celok
Kompetencie
Oblasti
Obsahové
Výkonové
štandardy
Tematick
ý okruh
štandardy
Základy
kritického
myslenia
Sociálno – Hodnotiace
emocionáln postoje k
a
umeleckým
dielam.
Hodnotiť
postupne
Kultúra
umelecké
diela,
architektonick
é riešenia
významných
budov.
„Čítanie“ a
„písanie“
jednoduchéh
o
príbehu.
„Čítať“
kreslený
príbeh
a obrázkový
seriál.
Význam
prírodného
prostredia.
Spoznávať a
pomenovať Príroda
niektoré
druhy
rastlín.
Zhotoviť
herbár.
Deň detí
Kamarát Zvieratá
i, poďme a ich
mláďatá
sa hrať
Komunikatívne, Sociálno –
kognitívne,
emocionáln
učebné,
a
infornačné
Dopravné
prostriedk
y–
cestovanie Komunikatívne, Kognitívna
kognitívne,
Športujem učebné
e v lete
Kultúra
Komunikatívne, Kognitívna
sociálne
Zvieratá
Upevňovať
a živočíchy. citový vzťah Príroda
k prírode cez
praktickú
činnosť.
- vozenie na
koňoch
Psychomotorick Perceptuáln Pohyb ako
Ja
Zaujať
é,
osom
prostriedok adekvátne
sociálne
motorická upevňovania postoje
zdravia.
k pohybu
a športovým
aktivitám
v detskej
olympiáde.
CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU:
Cieľ: Vytvárať priestor pre pohybové aktivity detí s cieľom zlepšiť ich vzťah k športu.
90
Obsahový celok má názov „ Kamaráti, poďme sa hrať“ a súvisí so sviatkom všetkých
detí – „ Dňom detí“, ktorý oslávime zábavou, športovými aktivitami detí, zábavnonáučnými súťažami a rôznymi pohybovými a hudobno – pohybovými hrami. Deti sa
oboznámia so zvieratami a ich mláďatami, spoznajú úžitok niektorých domácich zvierat,ale
aj nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat. Vyskúšajú si jazdu na
koňoch, ktoré nás prídu do materskej školy navštíviť. Budú poznávať, rozlišovať, priraďovať
a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu a utvrdia si základné dopravné značky,
pokúsia sa riadiť podľa nich. V nadväznosti na predchádzajúci mesiac sa zameriame na
spoznávanie a pomenovanie niektorých liečivých rastlín. Za pomoci detí a pani učiteliek si
vytvoríme herbár. V rámci športu sa pokúsime zvládnuť vychádzku do blízkeho prírodného
okolia. V detskej olympiáde sa deti budú snažiť zaujať adekvátne postoje k pohybu a
športovým aktivitám.
Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti :
- pohybové a hudobno- pohybové hry
- športové aktivity
- zábavno – náučné súťaže
- jazda na koňoch
- grafomotorické cvičenia
- poćúvanie rozprávky
- maľované čítanie
- edukaćné hry
- zbieranie rastlín
- vychádzka do okolia
- hry s pexesom
- hry s puzzle
- poćúvanie hudby
- námetové, konštruktívne, didaktické hry
Učebné zdroje :
Pre učiteľky :
- metodické listy
- metodika na tvorbu ŠVP
- pedagogická diagnostika v MŠ
- pohybový program pre MŠ
- od pedagogiky k didaktike MŠ
- www.virtuálnaknižnica.sk
- počítač
- magnetofón
- obrázkovo pojmová mapa
- obrázkový materiál rastlín
- atlas rastlín
Pre deti:
- pracovné listy
- výtvarný,prírodný ,odpadový materiál
- pexeso dopravné značky
- stolové hry detí, domino
- detské hudobné nástroje
- molitanová stavebnica rôznych geometrických tvarov
- obrázkový materiál zvierat
91
- obrázkový materiál dopravných značiek
- dopravné značky
- edukačné programy – vševedko na vidieku, na ceste
- Veľká encyklopédia prírody/Matys/
- včielka
- Svet okolo nás /Veberová, Černý/
- Veľká kniha predškoláka/ Fragment/
- Encyklopédia zvierat
- Encyklopédia rastlín
Metódy a prostriedky hodnotenia:.pozorovanie, záznamy pedagogickej diagnostiky,
produkty detí.
92
Download

Školský vzdelávací program materskej školy