Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA
Mes.
Týž.
Tematick
ý celok
Informačná spoločnosť
2.
Téma
Rozvíjajúce ciele
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupy
(výstupný štandard)
Úvodná hodina.
Oboznámiť sa s poriadkom
počítačovej učebne a BOZP
Pravidlá bezpečeného správania sa v
počítačovej učebni. Potreba
informatického vzdelávania sa ako súčasť
modernej výchovy človeka.
Pozná pravidlá správania sa v PC učebni.
Pozná využitie IKT v bežnom živote a
znalostnej spoločnosti.
Legálnosť použitia
obrázkov a textov z
internetu
Rešpektovať intelektuálne
vlastníctvo a autorstvo
informatických produktov,
systémov a aplikácií. pochopiť
sociálne, etické a právne
aspekty informatiky.
Získať základné zručnosti
práce s tvorbou prezentácií
Legálnosť použitia obrázkov a textov z
internetu
Rozlíšuje voľne šíriteľné obrázky uvoľnené
nekomerčnému použitiu, obrázky s
copyrightom. Vie vyhľadať www stránky s
free aj platenými obrázkami.
Powerpoint – základné nastavenie
dokumentu, práca s textom, kreslenie,
vkladanie obrázkov, jednoduchá animácia.
Powerpoint – zvuky a video
Nastavuje formát odkumentu podľa
požiadavok, vloťiž text, obrázok, vie nastaviť
jednoduchú animáciu.
Vie vložiť do prezentácie zvuk, nastaviť jeho
prehrávanie podľa požiadaviek. Vložiť do
prezentácie video. Vie nastaviť prehliadanie
obrázkov ako sekvenciu.
Vie nastaviť vlastnosti objektu, pracovať s
rôznymi typmi objektov.
3.
Powerpoint – opakujeme,
čo už vieme
1.
Powerpoint – zvuky a
video
Poznať nástroje na tvorbu
prezentácie a vedieť ich
efektívne využívať.
Powerpoint – práca s
objektami
Poznať nástroje na tvorbu
prezentácie a vedieť ich
efektívne využívať.
Powerpoint – práca s objektami
Powerpoint – vlastná
prezentácia s komentárom
Vedieť pracovať samostatne
s využitím nadobudnutých
vedomostí a zručností.
Powerpoint – prezentácia Kultúrne a
historické pamiatky v mojej obci,
okresnom meste.
Vie vytvoriť vlastnú prezentáciu na zadanú
tému s využitím práce so zvukmi, objektami,
animáciami, videami, komentárom.
2.
Zásady správneho
prezentovania
MS PowerPoint
Zásady správneho prezentovania
Pozná pravidlá správneho prezentovania
- vie komprimovať obrázky
3.
Úprava, usporiadanie a
triedenie fotografií
Vedieť pracovať samostatne
s využitím nadobudnutých
vedomostí a zručností,
prezentačné schopnosti žiaka.
Vedieť pracovať s digitálnym
fotoaparátom.
Fotografie – sťahovanie z fotoaparátu,
mobilu.
Vie stiahnuť fotografie z mobilu a fotoaparátu
pomocou kábla, pomocou čítačky kariet.
2.
3.
4.
Informácie okolo nás
Október
September
1.
Inf
or
m
áci
e
ok
ol
o
ná
s
1.
November
Ročník: deviaty
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Úprava, usporiadanie a
triedenie fotografií
1.
Fotoalbumy
2.
1.
2.
3.
1.
Február
2.
Komunikácia prostredníctvom IKT
December
Január
4.
3.
Poznať nástroje na úpravu
fotografie a vedieť ich
efektívne využívať.
Poznať programy na internete
na vytváranie fotoalbumov.
Fotografie – sťahovanie z fotoaparátu,
mobilu, hromadná úprava veľkosti pre
web.
Fotoalbumy – vytvorenie fotoalbumu
(Facebook, Picasa, Google +), úprava
albumu, zdieľanie albumu.
Zvuk
Vedieť pracovať s virtuálnym
diktafónom, upravovať zvk.
Zaznamenávanie, prehrávanie a úprava
zvuku
Video
Poznať program a jeho
funkcie na prácu s videom
Vytváranie a prehrávanie videa
Windows Movie Maker
nástroje pre úpravu videa, filmu
Vie vyhľadať a prehrať video. Poznať rôzne
typy obrazových formátov a prehrávačov
videí.
Vytvorí a upraví krátke video alebo film
Tvorba webovej stránky
pomocou webových
serverov
Poznať freeweb, poznať
možnosti nástrojov na tvorbu
vlastnej stránky
freeweb, nástroje na
tvorbu vlastnej
webstránky, zadanie projektu
sites.google.com
www.weblahko.sk
PROJEKT: Vytvor si
webovú stránku
Vedieť pracovať samostatne
s využitím nadobudnutých
vedomostí a zručností
Prezentačné schopnosti žiaka
Vedieť pracovať a používať
textový editor.
práca s freewebom
vie sa zaregistrovať na freewebe, tvorí vlastnú
webovú stránku
vie rozlíšiť medzi jednoduchými
prezentačnými www stránkami a stránkami
využívajúcimi databázy. Pozná
poskytovateľov free web stránok, vie sa
orientovať v ich možnostiach a podmienkach.
vie vytvoriť webstránku pre svoju triedu
Opakovanie Wordu, formátovanie,
tabuľky, odseky, odstavce, odrážky
a číslovanie, tlačenie
Vie vytvoriť viacstranový wordovský
dokument s využitím nadobudnutých
poznatkov.
Získať základné zručnosti
práce v tabuľkovom editore
Opakovanie Excelu, formátovanie buniek,
podmienené formátovanie, tabuľky
Vie vytvoriť v exceli 3-listový dokument s
využitím nadobudnutých poznatkov.
Marec
1.
2.
3.
Informácie okolo
nás
4.
MS Word
MS Excel
Vie hromadne upraviť veľkosť fotografií pre
zverejnenie na webe.
Vie vytvoriť fotoalbum na niektorom zo
serverov Facebook, Picasa/Google+, odovzdať
fotografie, mazať fotografie, nastaviť atribúty
albumu - názov, umiestnenie, označenie osôb,
viditeľnosť.
Pozná a rozlíšuje rôzne druhy zvukových
formátov. Vie zaznamenať, prehrať a upraviť
zvuk.
Oboznámiť sa so základnými
nástrojmi práce s tabuľkami.
a orámovanie, jednoduché vzorce,
zamknutie bunky, tabuľky, ukotvenie
priečky.
http://www.gympd.sk/~jaro/informatika/ex
cel/start.html
Vie nastaviť podmienené formátovanie
vybraných buniek podľa zadaných
požiadaviek. Vie zamknúť bunku, zamknúť
tabuľku. Vie ukotviť priečky.
Vedieť využiť tabuľkový
editor v praktických úlohách,
medzipredmotové vzťahy s
matematikou
Vedieť pracovať samostatne
s využitím nadobudnutých
vedomostí a zručností
Prezentačné schopnosti žiaka
Tvora grafov a diagromov – stĺpcové,
kruhové, atď, jednoduché vzorce,
štatistika.
Vie vytvoriť graf zo zadaných údajov,
štatisticky spracovať danú preblematiku.
MS Office Word
MS Office Excel
prieskum, hypotéza, graf, tabuľka,
štatistické funkcie (sum, max, average,
count)
Imagine
programovací jazyk,
príkaz, algoritmus, procedúra, cyklus
http://edi.fmph.uniba.sk/~pekarova/kurzIm
agine/
Vie realizovať jednoduchý prieskum v svojej
triede, sformulovať hypotézu, vyhodnotiť
odpovede, zobraziť pomocou tabuliek a grafov
Apríl
1.
2.
MS Excel v matematike
3.
1.
PROJEKT: Prieskum
Máj
3.
4.
Postupy, riešenie
problémov, algoritmické
myslenie
2.
Jún
Princípy
fungovania IKT
1.
Informácie
okolo nás
2.
Základné príkazy,
procedúra, cyklus
(opakovanie)
rozvíjať svoje algoritmické
myslenie - vedieť zapísať
postup riešenia, etapy riešenia
problémov
Parametre, premenná
poznať programovací jazyk,
vedieť používať elementárny
príkaz
Imagine
Parametre, premenná
Vyhľadávanie praktických
informácií
na internete
Pochopiť spôsob a
mechanizmy vyhľadávania
informácií a on-line služieb na
internete.
PROJEKT: Zaujalo ma
Vedieť pracovať samostatne
s využitím nadobudnutých
vedomostí a zručností
Prezentačné schopnosti žiaka
- Vyhľadávanie užitočných informácií
pomocou chatu a z diskusných fór a
blogov
http://www.facebook.com/
http://wordpress.com/
http://blog.sme.sk/
http://www.qwiki.com/
zadanie projektu, práca s ľubovoľným
programom na tvorbe dokumentu
Námety: princíp
fungovania GPS,
hologramy, výskum Marsu, stavby sveta,
CERN, ... http://veda.sme.sk/
Demonštruje v detskom
programovacom prostredí riešenie úloh s
opakovaním nejakých činností, zapamätávanie
výpočtov do premenných,
zoskupovanie častí
riešenia do procedúr
Vie získať potrebné
informácie a pracovať s nimi.
Vytvorí dokument
o zaujímavej novinke z o sveta vedy a
techniky IT
Tematický výchovno-vzdelávací plán je otvorený dokument, ktorý sa upravuje podľa organizácie školského roku, zamerania školy a záujmov
žiakov. Počty hodín pre jednotlivé celky sú len orientačné, vyučujúci si ich upravuje podľa potreby, s ohľadom na zaujímavosť a praktickosť
učiva. Ciele si vyučujúci stanovuje podľa schopností a záujmov žiakov triedy. Podľa možností vyučujúci môže zaradiť do plánov projektové
vyučovanie, zážitkové vyučovanie, prácu s internetom a pod.
Download

Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA Ročník: deviaty 1 hodina