Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA
Mes.
Týž.
Tematick
ý celok
Téma
Rozvíjajúce ciele
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupy
(výstupný štandard)
Úvodná hodina.
Oboznámiť sa s ukážkami
využitia informačných
a komunikačných
technológií v bežnom
živote a v znalostnej
spoločnosti.
BOZP, správne zapnutie, vypnutie
počítača, základné pojmy z hardvéru a
softvéru, diskusia o oblastiach použitia
počítačov
Poznať využitie IKT v bežnom živote
(digitálne zariadenia v domácnosti, mobil...) a
v znalostnej spoločnosti (architektúra,
doprava, zdravotníctvo...)
softvér/hardvér, vstupné a výstupné
zariadenia, operačný systém, práca s
výučbovými CD/DVD
Internet. História vzniku internetu, sieť,
webová adresa, prostredie prehliadača,
známe webové stránky, web v bežnom
živote
vedieť pomenovať základné časti hardvéru na
"rozobranom" PC, vedieť rozlíšiť vstupné a
výstupné zariadenia
vedieť si samostatne nájsť a prečítať
informáciu na internete,
vyhľadávače (www.google.sk),
vyhľadávanie stránok pre použitie v praxi:
stránka školy, a pod.
vedieť posielať a prijať e-maily
používať jednoduché zásady písania e-mailov
Opakovanie -od
mechanizácie k
informačnej spoločnosti.
Základná zostava PC,
rozšírená zostava PC.
Opakovanie – počítačové
siete, svetová počítačová
sieť – internet, e-mail
Práca v textovom editore
– MS Word
Informácie okolo nás
3.
chápať, ako IKT slúži na
sprostredkovanie
informácií medzi ľuďmi,
vedieť využívať IKT na
vlastné učenie sa
September
2.
Informačná spoločnosť
1.
Ročník: siedmy
1 hodina týždenne, spolu 32 vyučovacích hodín
zvládnuť základné IKT
ako nástroje na
komunikáciu
získať základné zručnosti
písania a úpravy textov
v textovom editore
používať nástroje na
úpravu textov
vkladať obrázky do textu
cez schránku
nájsť informáciu na
internete a vložiť ju do
textu
prijímanie a odosielanie e-mailov
textová informácia, zásady správneho
písania klávesnicou (medzera za slovami,
veľké písmená, malé písmená, dĺžne,
mäkčene)
nástroje na formátovanie textu (veľkosť
písma, typ písma, farbu písma, farba,
efekty),
úprava textu – kopírovanie, mazanie,
presúvanie textu
formátovanie odseku (zarážky,
riadkovanie) a nastavenie strany (okraje,
orientácia strany)
- obrázky v texte – vloženie obrázka do
textu, úprava obrázka (zmena veľkosti,
poznať riziká používania internetu,
vedieť pracovať v prostredí jednoduchého
textového editora,
samostatne napísať, prepísať jednoduchý text,
samostatne text uložiť a otvoriť,
poznať a dodržiavať základné zásady písania
textu,
ovládať jednoduché formátovanie textu,
kombinovať text a obrázok
MS Word - tabulátory
2.
MS Word – jednoduchá
tabuľka
vedieť využívať
formátovanie dokumentu
pomocou tabulátora
vedieť vytvárať
a upravovať dokumenty
s tabuľkami
formátovať jednoduchšie
aj zložitejšie tabuľky
žiak dokáže vytvoriť a upravovať jednoduchú
tabuľku
vedieť pracovať v prostredí jednoduchého
tabuľkového editora
Projekt - životopis
vedieť pracovať
samostatne s využitím
nadobudnutých vedomostí
a zručností
4.
Prezentácia projektov životopis
vedieť pracovať
samostatne s využitím
nadobudnutých vedomostí
a zručností
1.
Práca v tabuľkovom
editore – MS Excel
získať základné zručnosti
práce v tabuľkovom
editore
MS Excel – popis prostredia
MS Excel – úprava
a formátovanie hárku
používať nástroje na
úpravu buniek
meniť názov hárku, pridávať a uberať
hárky, zmena farby hárku
vkladať údaje do buniek
presúvanie, kopírovanie a odstraňovanie
hárkov
úprava výšky a šírky riadkov a stĺpcov
2.
vedieť vytvárať a odstraňovať odseky, vedieť
ich formátovať
vytváranie jednoduchých tabuliek
zmena farby, veľkosti a štýlu písma
výplň buniek
druhy a štýl čiar
– tvorba, editovanie, úprava
a formátovanie
vyhľadanie informácií, vytvorenie obsahu
a jeho stvárnenie, formátovanie textu
a obrázkov,
vytvorenie hlavičkového papiera,
štruktúrovaný životopis
vyhľadanie informácií, vytvorenie obsahu
a jeho stvárnenie, formátovanie textu
a obrázkov,
3.
Informácie okolo nás
Október
November
1.
orezanie, obtekanie textu)
Hlavička a päta strany, číslovanie strán
Odrážky a číslovanie
Pravopis a gramatika, automatické opravy,
hľadať, nahradiť
tabulátory a ich nastavenie, typy záražiek,
odstraňovanie záražiek
vie formátovať tabuľku
samostatnosť a schopnosť prezentovať svoju
prácu
samostatnosť a schopnosť prezentovať svoju
prácu
tabuľkový kalkulátor
vedieť určiť adresu bunky
vedieť vkladať údaje do bunky
vedieť upraviť si hárok podľa svojich
vlastných potrieb
vedieť meniť veľkosť riadkov a stĺpcov
December
3.
MS Excel – formátovanie
buniek
vedieť základné funkcie
bunky ako základného
prvku tabuľkového editora
zarovnanie textu bunky,
nastavenie typu a veľkosti písma,
nastavenie úpravy textu v bunke,
zlučovanie a rozdeľovanie buniek
vie si meniť veľkosť, farbu a typ textu
v bunke,
vie zlučovať a rozdeľovať bunky
4.
MS Excel – jednoduché
vzorce
vedieť použiť základné
vzorce – súčet, priemer
prepojenie s matematikou
vie používať vzorce k základným
matematickým operáciám
1.
MS Excel - grafy
vedieť použiť vhodné
grafy a tvoriť jednoduché
grafy
jednoduché vzorce suma, priemer
rôzne typy predvolených grafov
vie vytvoriť jednoduché grafy k daným
úlohám
2.
MS Excel – grafy a vzorce
vedieť použiť vhodné
grafy a tvoriť jednoduché
grafy
vedieť použiť základné
vzorce – súčet, priemer
vedieť pracovať
samostatne s využitím
nadobudnutých vedomostí
a zručností
jednoduché vzorce suma, priemer
rôzne typy predvolených grafov
prepojenie s matematikou
vie používať vzorce k základným
matematickým operáciám
vie vytvoriť jednoduché grafy k daným
úlohám
vyhľadanie informácií o počte žiakov v
triedach, vytvorenie tabuľky a príslušnému
grafu k tejto tabuľke
samostatnosť a schopnosť prezentovať svoju
prácu
Február
Január
1.-2.
Projekt
Počty žiakov ZŠ s MŠ
v Trenčianskej Turnej v
grafe
3.
Prezentácia projektov
vedieť pracovať
samostatne s využitím
nadobudnutých vedomostí
a zručností
vyhľadanie informácií, vytvorenie obsahu
a jeho stvárnenie, formátovanie textu
a obrázkov, využitie a tvorba grafov,
tabuliek v tabuľkovom procesore
samostatnosť a schopnosť prezentovať svoju
prácu
1.
Internet – opakovanie,
bezpečnosť na internete
chápať, ako IKT slúži na
sprostredkovanie
informácií medzi ľuďmi,
vedieť využívať IKT na
vlastné učenie sa,
riziká používania internetu
registrácia na verejnom portáli,
poskytujúcom e-mailové služby,
pravidlá pre e-mailovú komunikáciu,
neetiketa,
vedieť si samostatne nájsť a prečítať
informáciu na internete,
poznať riziká používania internetu
vedieť posielať a prijať e-maily
používať jednoduché zásady písania e-mailov,
3.
Informácie okolo nás,
Komunikácia prostredníctvom
IKT, Informačná spoločnosť
2.
2.
Princípy
fungovania IKT
Marec
1.
Informačná spoločnosť
4.
E-mail
rešpektovať autorské
práva, zvládnuť základné
IKT ako nástroje na
komunikáciu
otvorenie a odoslanie prílohy
–odosielanie a prijatie e-mailov,
preposielanie mailu a editácia mailu,
posielanie príloh
poznať nebezpečenstvo zverejňovania
vlastných údajov
vytvoriť svoj vlastný adresár kontaktov
Synchronná interaktívna
komunikácia –
NetMeeting, Skype,
Pokec, Facebook
oboznámiť žiakov
s rôznymi formami
synchronnej interaktívnej
komunikácie – chat,
internetové volanie,
videotelefón
založenie konta, testovanie hlasovej
komunikácie, pridávanie a vyhľadávanie
kontaktov, odstraňovanie kontaktov,
vytvorenie profilu, telefonovanie cez
Skype, kamera, video
žiak si vie vytvoriť vlastné konto, pridávať
a vyhľadávať kontakty, upravovať vlastnosti
konta,
dokáže si vybrať ľubovoľnú formu
komunikácie
Legálnosť použitia
obrázkov a textov
z internetu
Autorské práva
Freeware, shareware,
softvér, download hudby
z internetu –
legálnosť/nelegálnosť
vedieť o nebezpečenstvách
na internete
rešpektovať autorské práva
čo môže spôsobiť
legálnosť použitia
obrázkov a textov
z internetu
spoznať rozdiel
v používaní a šírení
rôznych programov
z pohľadu legálnosti
vedieť o nebezpečenstvách
na internete
rešpektovať autorské práva
vedieť kto, prečo a ako
pácha počítačovú
kriminalitu
riziká používania internetu, nevhodné a
nespoľahlivé www stránky (nielen textové
informácie, ale aj multimédiá, hry a pod.)
práca s portálom www.hoax.cz,
www.bezpecnenainternete.sk
zásady bezpečnosti
licencie programov, legálnosť používania,
freeware, sharewar
platnosť/správnosť informácií, nebezpečný
obsah
vie o nebezpečenstvách na internete, pozná
zásady bezpečnosti
žiak rešpektuje autorské práva
dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných
informácií
pozná rozdiel v používaní a šírení programov
s rôznymi stupňami licencií
Počítačová kriminalita,
zásady bezpečnosti
www.bezpecnenainternete.sk
vie o nebezpečenstvách na internete, pozná
zásady bezpečnosti,
pozná riziko počítačovej kriminality a jej
dopady
vedieť zálohovať
informácie na rôzne druhy
médií,
oboznámiť žiakov so
základnými funkciami
digitálneho fotoaparátu,
ukladanie do priečinku, disku, CD, usb,
archív,
fotenie digitálnym fotoaparátom,
prepojenie fotoaparátu s PC, download
fotografií do PC,
pozná ukladanie informácií na rôzne média,
vedel porovnať kapacitu
vie zálohovať informácie na rôzne druhy
médií
dokáže ovládať digitálny fotoaparát
sťahuje fotografie do PC
Počítačová kriminalita
a jej dopady
Ukladanie informácií na
rôzne média, porovnanie
kapacít a rýchlosti
ukladania
3.
Apríl
1.-2.
Digitálny fotoaparát –
komunikácia s PC,
download, správa
fotografií, tlač
vedieť prenášať fotografie
z digitálneho fotoaparátu
do PC a prehliadať ich
tlač fotografií
vie si ich prehliadať a tlačiť
Digitálna fotografia,
správa a úprava fotografií
oboznámiť žiakov s
funkciami softvéru na
úpravu fotografií
úprava fotografií – jas a kontrast, farba,
orezanie, otočenie a prevrátenie,
odstránenie červených očí, zmena veľkosti
dokáže upravovať fotografie – meniť veľkosť,
natočenie
vedieť pracovať
samostatne s využitím
nadobudnutých vedomostí
a zručností
oboznámiť žiakov
s algoritmickým myslením
vyhľadanie informácií, vytvorenie obsahu
a jeho stvárnenie, formátovanie fotografií
samostatnosť a schopnosť prezentovať svoju
prácu
postup riešenia, formálny zápis riešenia,
etapy riešenia problémov.
dokáže zapisovať a interpretovať postupy do
formálneho zápisu (napríklad zápis
matematických algoritmov, algoritmus na
jednoduché zašifrovanie textu)
- programovacieho jazyka, spustenie,
prostredie
- grafika, príkazy, procedúry - opakuj a
pomenuj
- postupnosť, cyklus, procedúra,
parametre, premenná, hodnota, priradenie,
zložitosť riešenia problému.
dokáže pracovať v programovacom jazyku
Imagine a vie vytvoriť jednoduchý program
s použitím elementárnych príkazov
uholníky, kružnice a oblúky, hviezdy.
v programe Imagine vie vytvoriť uholníky,
kružnice, oblúky, hviezdy
udalosť – reakcia, príkazy, automatické
ťahanie.
dokáže zapisovať a interpretovať postupy do
formálneho zápisu, demonštruje v detskom
programovacom prostredí riešenie úloh
s opakovaním nejakých činností, dokáže
porovnať čas trvania rôznych riešení problému
Projekt a prezentácia
projektu – dig.fotografia
1.
Postupy, riešenia
problémov
Máj
2.
3.
4.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
3.
Imagine
Imagine – popis
rozvíjať svoje algoritmické
myslenie - vedieť zapísať
postup riešenia, etapy
riešenia problémov,
Stavebnice príkazov
Udalosti v programovaní
poznať programovací
jazyk, vedieť používať
elementárny príkaz
vie zosvetliť a dofarbiť fotografie, odstrániť
efekt červených očí
Informačná spoločnosť
2.
Informácie okolo nás,
Jún
1.
Aplikácia IKT do iných
predmetov – projekt a
prezentácia projektu pred
spolužiakmi
- vedieť pracovať
samostatne s využitím
nadobudnutých vedomostí
a zručností
- zvolenie témy, vyhľadanie informácií,
vytvorenie obsahu a jeho stvárnenie,
formátovanie textu a obrázkov,
- samostatnosť a schopnosť prezentovať svoju
prácu
- záverečná prezentácia, hodnotenie práce
- prezentačné schopnosti
žiaka
Tematický výchovno-vzdelávací plán je otvorený dokument, ktorý sa upravuje podľa organizácie školského roku, zamerania školy a záujmov
žiakov. Počty hodín pre jednotlivé celky sú len orientačné, vyučujúci si ich upravuje podľa potreby, s ohľadom na zaujímavosť a praktickosť
učiva. Ciele si vyučujúci stanovuje podľa schopností a záujmov žiakov triedy. Podľa možností vyučujúci môže zaradiť do plánov projektové
vyučovanie, zážitkové vyučovanie, prácu s internetom a pod.
Download

Rozpis učiva predmetu: INFORMATIKA Ročník: siedmy 1 hodina