PROFIL PRACOVISKA PRE VÝKON PRAXE ŠTUDENTA FSVaZ UKF Nitra
Názov a adresa pracoviska
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Odbor sociálnych vecí a rodiny, Štefániková 88 Nitra
Typ klientely
Klienti v hmotnej a sociálnej núdzi
Ciele práce
Riešenie hmotnej a sociálnej núdze klientov, poskytovanie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi, poskytovanie štátnej sociálnej podpory, poskytovanie náhradného
výživného, dotácii na stravu a školské potreby, posúdenie nepriaznivého zdravotného stavu pre účely
kompenzácií a ŤZP, ŤZP/S, parkovacieho preukazu, opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, poskytovanie sociálnej a psychologickej pomoci, poskytovanie sociálneho
poradenstva, súčinnosť s mimovládnymi organizáciami, školstvom, orgánmi činnými v trestnom
konaní.
Metódy práce s klientom
Metódy sociálnej práce, supervízia, mediácia, sociálne poradenstvo, terénna sociálna práca,
poradensko-psychologické služby, vyhľadávanie, sprostredkovanie a zabezpečenie náhradnej
rodinnej starostlivosti na úrovni okresu a kraja.
Ponuka práce pre študenta na praxi
(čo bude študent robiť, čo si môže vyskúšať, osvojiť, naučiť sa,...)
Oboznámenie sa s klientelou, poskytovanie sociálneho poradenstva, voľba metód sociálnej práce,
poskytovanie sociálnej pomoci. Administrácia plánov sociálnej práce, oboznámenie sa s platnou
právnou legislatívou, aplikácia v praxi, oboznámenie sa s metodikami aplikácie sociálnych zákonov.
Špecifické požiadavky na študenta na praxi
Nie sú
Kapacita študentov na 1 deň
10 študentov / semester
3 študenti / deň
Štatutárny zástupca + kontakt
Mgr. Stanislav Ivanička
[email protected]
Sprievodca praxe pre študenta + kontakt
PhDr. Bronislava Pekárová, 037/2440500
KONTAKTNÝ EMAIL:
[email protected]
Odporúčania na 2 ďalšie pracoviská s kontaktom
Pracovisko Zlaté Moravce, Mgr. Denisa Uhrínová, 037/2443350
Pracovisko Vráble, Ing. Viera Uhrínová, 037/2442650
Download

Odbor sociálnych vecí a rodiny