Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Internetový link: www.upsvar.sk/po.html?page_id=240482
Kontakt:
ÚPSVaR Prešov
Slovenská 87
080 28 Prešov
Tel.: 051 2440999
Fax: 051 2440109
email: [email protected]
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Internetový link: http://www.upsvar.sk/bj.html?page_id=239918
Kontakt:
ÚPSVaR Bardejov
Dlhý rad 17
085 01 Bardejov
Fax: +421 54 4748 980
email: [email protected]
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Internetový link: http://www.upsvar.sk/he.html?page_id=232127
Kontakt:
ÚPSVAR Humenné
Kukorelliho 1,
066 70 Humenné
spojovateľka - informácie: 057/2440999
fax: 057/2440109
mail: [email protected]
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
Internetový link: http://www.upsvar.sk/kk.html?page_id=232232
Pracovisko - Kežmarok
Dr.Alexandra č. 61 Tel: 052/2442111 - podatelňa
060 01, Kežmarok
052/2442600 - kontaktné miesto,
Fax:052/4524035
Pracovisko - Spišská Belá
SNP č. 2522
Tel:052/2445804
059 01, Spišská Belá Fax:052/2445100
Pracovisko - Spišská Stará Ves
Štúrová 251/64
Tel: 052/2443802
061 01, Spišská Stará Ves fax: 052/2443100
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Internetový link: http://www.upsvar.sk/pp.html?page_id=231992
ÚPSVR Poprad:
Hraničná 667/13, tel.: 052 / 2440 101
058 01 Poprad
fax: 052 / 2440 109
e-mail: [email protected]
Pracovisko Levoča:
Námestie Majstra Pavla 59, služby zamestnanosti, tel.: 053 / 2446 933
054 01 Levoča
referát sociálnych vecí a rodiny, tel.: 053 / 2446 955
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Internetový link:http://www.upsvar.sk/sl.html?page_id=240710#
ÚPSVAR Stará Ľubovňa
Farbiarska 57
064 01 Stará Ľubovňa
Fax: 052/2446 109, 4322 466
e-mail: [email protected]
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Internetový link: http://www.upsvar.sk/sp.html?page_id=240739
ÚPSVAR
Stropkov,
Hlavná 26,
tel.: 054 / 2444 101, fax: 054 / 742 3617
Medzilaborce, Dobrianskeho 89, tel.: 057 / 2442 999, fax: 057 / 732 2198
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Internetový link: www.upsvarvranov.sk, www.upsvar.sk/vt.html?page_id=240936
ÚPSVAR Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
Ústredňa tel.: 057/244 5 999
ÚPSVAR VYSUNUTÉ PRACOVISKO HANUŠOVCE n. T.
Zámocká 153
094 31 Hanušovce nad Topľou
Odbor služieb zamestnanosti (OSZ) tel.: 057/244 4 329
Odbor sociálnych vecí (OSV)
tel.: 057/244 4 505
Download

Adresár ÚPSVaR Prešovský samosprávny kraj