Potvrdenie
o hľadaní zamestnania
Priezvisko, meno, titul uchádzača o zamestnanie:
Trvale bytom
Číslo OP:
Záujem uchádzača o zamestnanie o pracovnú pozíciu:
U zamestnávateľa:
Kontaktná osoba:
telef.číslo:
Stanovisko zamestnávateľa:
a, mám záujem o prijatie uchádzača o zamestnanie
b, nemám záujem o prijatie uchádzača o zamestnanie
c. iné (uviesť)
…............................................................................................................
…............................................................................................................
…............................................................................................................
Potvrdzujem, že menovaný/á sa dňa …................... uchádzal/a
o prijatie do zamestnania
Pečiatka a podpis zamestnávateľa
Potvrdenie o hľadaní zamestnania sa vydáva pre účely ÚPSVaR
Download

Potvrdenie o hľadaní zamestnania