Úrad vlády Slovenskej republiky
Tlačový a informačný odbor
PREHĽAD
ústredných orgánov štátnej správy
a iných úradov
Slovenskej republiky
Bratislava august 2010
OBSAH
KANCELÁRIA PREZIDENTA SR .............................................................. 5
NÁRODNÁ RADA SR ................................................................................. 7
ÚRAD VLÁDY SR ..................................................................................... 12
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR ....................................... 17
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA A VÝSTAVBY SR ...................... 25
MINISTERSTVO OBRANY SR ................................................................. 30
MINISTERSTVO VNÚTRA SR ................................................................. 32
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR ................................................................ 35
MINISTERSTVO KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU SR .............. 42
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR ................................................ 45
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR ........ 49
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR ... 52
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR ................................................ 60
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA, ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR .............................. 65
MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR ....... 70
ÚSTAVNÝ SÚD SR ................................................................................... 75
NAJVYŠŠÍ SÚD SR ................................................................................... 75
GENERÁLNA PROKURATÚRA SR ......................................................... 76
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR ...................................................... 76
PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR .............................................................. 77
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ............................................... 77
ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ ........................... 78
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR ......................................................................... 78
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR ...................... 79
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU
A SKÚŠOBNÍCTVO SR ............................................................................. 79
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR ................................ 79
ÚRAD JADROVÉHO DOZORU ................................................................ 80
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR ..................................... 80
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE SR ................................................. 81
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR................................ 81
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA .......................................................... 82
FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SR ...................................................... 82
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD ...................................................... 83
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ .............................. 83
VEREJNÝ OCHRÁNCA PRÁV ................................................................. 83
TLAČOVÁ AGENTÚRA SR – SLOVAKIA ............................................ 84
SLOVENSKÝ ROZHLAS ........................................................................... 84
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA ......................................................................... 84
KANCELÁRIA PREZIDENTA SR
Štefánikova 2, P. O. Box 128, 810 00 Bratislava 1
Internet: www.president.sk
E-mail: informá[email protected]
doc. JUDr. Ivan GAŠPAROVIČ, CSc. T: 5441 57 75 F: 5443 0683
- prezident Slovenskej republiky
5441 57 56
*****
prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc., Dr. h. c. T: 5788 8200
-
vedúci kancelárie prezidenta SR
e-mail: [email protected]
Marcela TÁNCZOSOVÁ
-
riaditeľ odboru vnútornej politiky
e-mail: [email protected]
- riaditeľ odboru komunikácie
-
riaditeľka odboru legislatívy a milostí
e-mail: [email protected]
Ing. Zuzana GRANCOVÁ
- riaditeľka odboru ekonomiky a správy
-
F: 5443 0683
T: 5788 8173
F: 5441 7010
T: 5788 8126
5788 8146
F: 5441 6634
T: 5788 8155
5788 8133
F: 5788 8103
T: 5788 8118
5788 8117
F: 5788 8102
T: 5788 8114
5788 8115
F: 5788 8104
e-mail:
JUDr. Mária DRENINOVÁ
-
T: 5933 3319
5933 3374
vedúca Osobného úradu
e-mail: [email protected]
Ing. Boris SOPIRA
-
F: 5441 7010
e-mail: [email protected]
Mgr. Otília SOKOLOVÁ
-
T: 5788 8135
sekretariát vedúceho Kancelárie prezidenta SR
RSDr. Marián PARKÁNYI
- riaditeľ sekretariátu prezidenta republiky
-
F: 5441 7010
e-mail: [email protected]
5
Ing. Peter PRIPUTEN, PhD.
-
riaditeľ odboru protokolu
e-mail: [email protected]
JUDr. Ján ŠOTH
- riaditeľ odboru zahraničnej politiky
-
F: 5441 7588
T: 5788 8137
5788 8165
F: 5441 7028
T: 5933 3355
F: 5788 8359
e-mail: [email protected]
Ing. Marek TRUBAČ
-
T: 5933 3318
5933 3339
hovorca prezidenta SR
e-mail: [email protected]
Oddelenie styku s verejnosťou
pracovisko Košice
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
T: 055/622 9620 F: 055/622 9619
055/622 9617
Mgr. Oto SABO
-
e-mail: [email protected]
Oddelenie styku s verejnosťou
pracovisko Banská Bystrica
Lazovná 9, 974 01 Banská Bystrica
T: 048/415 6157 F: 048/415 6156
048/415 6158
T: 5443 0864
5788 8157
plk. Ing. Marián ÁČ, PhD.
-
náčelník vojenskej KP SR
e-mail: [email protected]
6
F: 5443 2378
NÁRODNÁ RADA SR
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 02/5972 1111
02/5972 1112
Internet: www.nrsr.sk
Ing. Richard SULÍK
-
Ing. Milan HORT
-
F: 5441 5428
T: 5441 1603
F: 5441 6252
T: 5441 5385
F: 5441 6245
T: 5441 2088
F: 5441 4047
podpredseda NR SR
e-mail: [email protected]
doc. JUDr. Robert FICO, CSc.
-
T: 5441 6528
podpredseda NR SR
e-mail: [email protected]
Ing. Béla BUGÁR
-
F: 5441 5460
podpredseda NR SR
e-mail: [email protected]
JUDr. Pavol HRUŠOVSKÝ
-
T: 5441 5601
predseda NR SR
e-mail: [email protected]
podpredseda NR SR
e-mail: [email protected]
*****
Mag. Michal NIŽŇAN
-
-
T: 5441 4781
F: 5441 5460
T: 5441 2049
F: 5441 6307
T: 5972 2460
F: 5441 9529
osobná tajomníčka predsedu NR SR
e-mail: [email protected]
Mgr. Beáta SKYVOVÁ
-
F: 5441 3281
vedúci Kancelárie NR SR
e-mail: [email protected]
Mgr. Tatiana TÓTHOVÁ
-
T: 5441 1524
vedúca oddelenia komunikácie
s médiami a verejnosťou
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
7
JUDr. Ján KNAPP
-
-
-
F: 5441 5468
T: 5441 2223
F: 5441 5324
T: 5441 3580
F: 5441 6281
riaditeľ odboru zahraničných vzťahov
a protokolu
e-mail: [email protected]
Jaroslav SPODNIAK, PhD.
-
T: 5441 2704
riaditeľ úseku legislatívy
a aproximácie práva
e-mail: [email protected]
PhDr. Bruno HROMÝ
-
F: 5441 5249
riaditeľ organizačného odboru
e-mail: [email protected]
JUDr. Peter KUKLIŠ, CSc.
-
T: 5441 2109
riaditeľ osobného úradu
e-mail: [email protected]
*****
Výbory Národnej rady SR
Mandátový a imunitný výbor NR SR
-
T: 5972 1490
F: 5441 8519
T: 5972 1490
F: 5441 8519
predseda: Ing. Ivan ŠTEFANEC, PhD. MBA T: 5972 1683
tajomníčka: Mgr. Katarína Kokavcová
e-mail: [email protected]
[email protected]
F: 5443 0691
predseda: Mgr. Gábor GÁL
e-mail: [email protected]
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
-
-
predsedníčka: JUDr. Renáta
ZMAJKOVIČOVÁ
tajomníčka: PhDr. Zuzana Tureničová
e-mail: [email protected]
Výbor NR SR pre európske záležitosti
-
-
Ústavnoprávny výbor NR SR
-
predseda: doc. JUDr. Radoslav
PROCHÁZKA, PhD.
tajomníčka: JUDr. Magdaléna Šuchaňová
e-mail: [email protected]
T: 5972 1452
8
F: 5441 8520
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
T: 5972 1453
F: 5441 8533
Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
- predseda: Ing. Stanislav JANIŠ
T: 5972 1478
- tajomníčka: Ing. Gabriela Prokopčáková
F: 5441 5284
-
-
-
predseda: Ing. Jozef KOLLÁR, PhD.
tajomník: Ing. Vladimír Tóth
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
- predsedníčka: Ing. Mária SABOLOVÁ
T: 5972 1454
- tajomník: Ing. Milan Lukáč
-
e-mail: [email protected]
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
- predseda: Ing. Igor CHOMA
T: 5972 1455
- tajomníčka: JUDr. Ivana Jalčová
-
F: 5441 8521
F: 5441 8522
e-mail: [email protected]
Výbor NR SR pre sociálne veci
-
-
predseda: Ing. Július BROCKA
tajomník: JUDr. Jozef Eštočin
e-mail: [email protected]
T: 5972 1691
F: 5443 0649
T: 5972 1456
F: 5441 8523
T: 5972 1457
F: 5441 8534
T: 5972 1458
F: 5441 8532
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
-
-
predseda: MUDr. Viliam NOVOTNÝ
tajomníčka: JUDr. Iveta Hudzíková
e-mail: [email protected]
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
-
-
predseda: Mgr. Martin FEDOR, MEconSc.
tajomník: Ing. Ludovít Fridrich
e-mail: [email protected]
Zahraničný výbor NR SR
-
-
predseda: PhDr. František ŠEBEJ, CSc.
tajomníčka: Mgr. Mária Krošláková
e-mail: [email protected]
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
-
-
predseda: doc. PhDr. Dušan
ČAPLOVIČ, DrSc.
tajomníčka: JUDr. Michaela Šikulová
e-mail: [email protected]
T: 5441 1459
9
F: 5441 8535
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
-
-
T: 5441 1460
predseda: Mgr. Dušan JARJABEK
tajomníčka: Ing. Eva Discantiny
e-mail: [email protected]
F: 5441 8542
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
-
-
predsedníčka: RNDr. Anna
BELOUSOVOVÁ
tajomníčka: prom. fil. Eleonóra Sándor
e-mail: [email protected]
T: 5972 1697
F: 5443 0681
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Národného
bezpečnostného úradu
- predseda: Ing. Marián SALOŇ
T: 5972 1533
F: 5441 8202
5441 5187
- tajomníčka: Mgr. Katarína Šestáková
-
e-mail: [email protected]
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej
služby
- predseda: JUDr. Robert KALIŇÁK
T: 5972 1687
F: 5441 5421
-
tajomníčka: Mgr. Katarína Šestáková
e-mail: [email protected]
Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského
spravodajstva
- predseda: Ing. Peter ŽIGA
T: 5972 1689
F: 5441 6711
- tajomník: Ing. Vladimír Kmec, CSc.
-
e-mail: [email protected]
Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného
úradu
- predsedníčka: JUDr. Jana LAŠŠÁKOVÁ
T: 5972 1350
F: 5441 1822
T: 5972 1349
- tajomníčka: JUDr. Jana Malankevičová
-
e-mail: [email protected]
*****
Kluby poslancov Národnej rady SR
Klub poslancov NR SR za SDKÚ – DS
-
F: 5972 1348
T: 5972 1347
F: 5441 6337
e-mail: [email protected]
Klub poslancov NR SR za SaS
-
T: 5972 1348
e-mail: [email protected]
10
Klub poslancov NR SR za KDH
-
e-mail: [email protected]
Klub poslancov NR SR za SMER – SD
-
T: 5972 1565
5972 1552
F: 5972 1552
T: 5972 1396
F: 5441 4255
T: 5972 1732
F: 5972 1732
e-mail: [email protected]
Klub poslancov NR SR za SNS
-
F: 5972 1523
e-mail: [email protected]
Klub poslancov NR SR za MOST – HÍD
-
T: 5972 1523
e-mail: [email protected]
11
ÚRAD VLÁDY SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 02/57295 111
Fax: 02/5249 7595
Internet: www.vlada.gov.sk
E-mail: [email protected]
prof. PhDr. Iveta RADIČOVÁ, PhD.
-
T: 5729 5111
F: 5441 5484
predsedníčka vlády SR
*****
T: 5729 5337
F: 5441 5484
T: 5729 5151
F: 5249 2603
- riaditeľka Tlačového a informačného odboru
- e-mail: [email protected]
T: 5729 5248
F: 5249 7625
Rado BAŤO
T: 5729 5248
F: 5249 7625
T: 5729 5318
F: 5249 1647
T: 5729 5241
F: 5249 1647
T: 5729 5186
F: 5249 1647
T: 5729 5131
5244 4757
F: 5249 2603
PhDr. Katarína VAJDOVÁ
-
kancelária predsedu vlády SR
PhDr. Marián BALÁZS
-
predseda zboru poradcov predsedu vlády SR
Mgr. Ľubica PILZOVÁ
-
hovorca predsedníčky vlády SR
e-mail: [email protected]
[email protected]
doc. PhDr. Rudolf CHMEL, DrSc.
-
-
-
podpredseda vlády SR pre ľudské práva
a menšiny
riaditeľ kancelárie podpredsedu vlády SR
hovorca podpredsedu vlády SR
- e-mail: [email protected]
Ing. Viktor NIŽŇANSKY
-
vedúci Úradu vlády SR
T:
Mgr. Jaroslav PILÁT
-
riaditeľ kancelárie vedúceho Úradu vlády SR
a zástupca VÚV
12
JUDr. Martin KUCBEL
-
vedúci Služobného úradu
Ing. Jana SESTRIENKOVÁ, CSc.
-
T: 5729 5181
5729 5477
F: 5249 7121
T: 5729 5163
F: 5249 7090
T: 5729 5190
F: 5249 2795
riaditeľka odboru hospodárskej politiky
Mgr. Júlia HURNÁ
poverená zastupovaním
- riaditeľ odboru zahraničných vzťahov a protokolu
Ing. Tatiana PALKOVÁ
-
T: 5729 5450
F: 5249 2823
T: 5729 5460
5249 4151
F: 5249 2305
T: 5729 5612
F: 5441 3909
T: 5729 5213
F: 5249 2305
T: 5729 5389
F: 5249 2305
T: 5729 5611
F: 5441 3909
T: 5729 5165
5729 5183
F: 5249 5424
5249 5424
riaditeľka osobného úradu
JUDr. Štefan GRMAN, CSc.
-
generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy
JUDr. Peter ROHAĽ
-
riaditeľ odboru aproximácie práva
JUDr. Jiřina FISCHEROVÁ
-
riaditeľka odboru verejného práva
JUDr. Pavel KANKA
-
riaditeľ odboru súkromného práva
JUDr. Mária KROŠLÁKOVÁ
-
riaditeľka odboru technickej podpory
PhDr. Milica JANČULOVÁ, PhD.
-
generálna riaditeľka sekcie ľudských práv
a menšín
T:
-
riaditeľ odboru ľudských práv a menšín
RNDr. Ľubica ZAJACOVÁ
- riaditeľka odboru koordinácie projektov
T: 5729 5311
F: 5249 5424
Ing. Pavel HOLÍK, CSc.
T: 5729 5505
F: 5443 4730
T: 5729 5503
F: 5443 3838
-
generálny riaditeľ sekcie európskej politiky
a vedomostnej spoločnosti
Mgr. Daniel ORSZÁG
-
riaditeľ odboru pre európske záležitosti
13
Ing. Ladislav ŠIMKO
- riaditeľ odboru vedomostnej spoločnosti
T:
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY
T: 5729 5500
F: 5443 4730
T: 5729 5516
F: 5443 0056
T: 5729 5537
F: 5729 5553
-
generálny riaditeľ sekcie riadenia
a implementácie zahraničnej finančnej pomoci
Ing. Marcela JAROŠINCOVÁ
-
riaditeľka odboru riadenia a implementácie
technickej pomoci OPIS
Mgr. Denisa
VASARABOVÁ-KUTYOVÁ
-
riaditeľka odboru riadenia
a implementácie pomoci ES
T:
Ing. Martina SZABÓOVÁ
-
riaditeľa odboru riadenia a implementácie
finančného mechanizmu EHP a NFM
T:
Ing. Ivan IVANČIN
-
riaditeľ odboru riadenia a implementácie ŠFM
RNDr. Ivan ZEMKO
-
PhDr., Bc. Zuzana MIKOVÁ, MPH.
-
T: 5729 5700
F: 5729 5751
T: 5729 5715
F: 5729 5752
T: 5729 5712
F: 5729 5751
T: 5729 5717
F: 5729 5751
poverená riadením odboru kontroly
výkonu štátnej správy
Ing. Jarmila TRNOVSKÁ
-
F: 5729 5759
riaditeľka Odboru ochrany finančných
záujmov Európskej únie a boja proti korupcii
JUDr. Eva ŠKVARENINOVÁ
-
T: 5729 5746
generálny riaditeľ sekcie kontroly
a boja proti korupcii
JUDr. Eva ŠKVARENINOVÁ
-
F: 5729 5553
riaditeľka Generálneho sekretariátu Výboru
ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog
Ing. Milan JEŽO
-
T: 5729 5537
riaditeľ odbor regionálnej politiky
a monitorovania zahraničnej finančnej pomoci
riaditeľka odboru petícií a sťažností
14
Ing. Ladislav ŠUBA
-
-
-
-
-
T: 5729 5170
F: 5729 5128
T: 5729 5222
F: 5249 4158
T: 5729 5251
F: 5729 5296
riaditeľ odboru informatiky
a elektronických služieb
T:
Ing. Erna DOHNÁLIKOVÁ
generálna riaditeľka Riadiaceho orgánu
pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
T:
Ing. Kornália ČAJKOVÁ
F: 5443 4730
riaditeľka Odboru koordinácie a riadenia
Operačného programu Informatizácia spoločnosti
T:
Mgr. Marek ČANECKÝ
riaditeľ Odboru regionálnych expozitúr
Operačného programu Informatizácia spoločnosti
Ing. Oľga KOLESÁROVÁ
T: 5729 5488
F: 5249 2662
T: 5998 1527
F: 5998 1576
T: 5729 5833
F: 5729 5816
T: 5729 5679
F: 5729 5816
riaditeľka Správy zariadení Úradu vlády SR
Ing. Jozef MITOŠINKA
-
F: 5729 5107
riaditeľka ekonomického odboru
Ing. Jakub ČECH
-
T: 5729 5189
riaditeľka odboru vládnej agendy
Ing. Alena VIDOVÁ
-
F: 5249 6759
riaditeľ odboru krízového manažmentu
a bezpečnosti štátu
Ing. Jana IZAKOVIĆOVÁ
-
T: 5729 5188
riaditeľ kancelárie Bezpečnostnej rady SR
Ing. Pavel TUREK
-
F: 5729 5786
riaditeľ odboru finančnej kontroly
PaedDr. Igor URBAN, PhD.
-
T: 5729 5723
riaditeľ Účelového zariadenia hotela Bôrik
Splnomocnenci vlády SR
RNDr. Miroslav POLLÁK
-
splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
PhDr. Elena BUKSOVÁ
-
riaditeľka odboru stratégie a regionálnej
politiky ÚSVpRK
15
T: 5729 5770
Ing. Štefan ADAMEC
-
riaditeľ odboru koordinácie horizontálnej priority
marginalizované rómske komunity ÚSVpRK
T: 5729 5234
-
splnomocnenec vlády SR pre šport a mládež
T: 5949 4213
Mgr. Roland SILL
-
splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť
T:
-
F: 5729 5816
splnomocnenec vlády SR pre diaľnice
a rýchlostné komunikácie
16
F: 5249 7530
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Tel. ústredňa: 02/5978 1111
Fax: 02/5978 3999
Diplomatická služba: 5978 2211, 5978 2215
Internet: www.mzv.sk
www.mfa.sk
E-mail: [email protected]
[email protected]
T: 5978 3001
5978 3002
Ing. Mikuláš DZURINDA, CSc.
- minister zahraničných vecí SR
-
F: 5978 3009
e-mail: [email protected]
******
Mgr. Viktória JANČOŠEKOVÁ
-
-
-
F: 5978 3109
T: 5978 3301
F: 5978 3309
T: 5978 3303
F: 5978 3309
T: 5978 3010
F: 5978 3019
riaditeľ kancelárie vedúceho služobného
úradu (R-KAVE)
e-mail: [email protected]
Mgr. Peter STANO
-
T: 5978 3205
vedúci služobného úradu (VEDÚ)
e-mail: [email protected]
Ing. Jaroslav AUXT
-
F: 5978 3109
riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka
(R-KAŠT)
e-mail: [email protected]
Mgr. Martin MARUŠKA
-
T: 5978 3201
štátny tajomník (štatutárny zástupca, ŠTAT)
e-mail: [email protected]
Mgr. Lucia KLAPÁKOVÁ
-
F: 5978 3009
riaditeľka kancelárie ministra (R-KAMI)
e-mail: [email protected]
JUDr. Milan JEŽOVICA
-
T: 5978 3004
hovorca MZV SR
e-mail: [email protected]
17
T: 5978 3060
Ing. Katarína KOROMHÁZOVÁ
-
vnútorná audítorka (VAUD)
e-mail: [email protected]
PhDr. Peter HOLÁSEK
- veľvyslanec, riaditeľ odboru analýz
-
-
-
-
-
-
-
T:5978 3901
F: 5978 3909
T: 5978 3960
F: 5978 3989
T: 5978 3921
F: 5978 3929
T: 5978 3981
F: 5978 3989
riaditeľka odboru verejnej diplomacie
(R-OVDI)
e-mail: [email protected]
riaditeľka konzulárneho odboru (R-KONZ)
e-mail: [email protected]
RNDr. Igor SKOČEK
-
F: 5978 3089
veľvyslanec, generálny riaditeľ sekcie
verejnej diplomacie a služby občanom
(GR-SVDS)
e-mail: [email protected]
RNDr. Anna JURÍKOVÁ
-
T: 5978 3080
T: 5978 3310
Mgr. Elena MALLICKOVA
-
F: 5978 3079
vedúca oddelenia podpory vnútorného
riadenia služobného úradu (OPVR)
e-mail: [email protected]
Ing. Vasil GRIVNA
-
T: 5978 3071
veľvyslanec, riaditeľ odboru krízového
manažmentu (R-OKRM)
e-mail: [email protected]
Zsuzsanna CIGÁŇOVÁ
-
F: 5978 3049
riaditeľ odboru generálnej inšpekcie
(R-GEIN)
e-mail: [email protected]
JUDr. Alexander IĽAŠČÍK
-
T: 5978 3041
veľvyslanec, riaditeľ diplomatického
protokolu (R-DIPL)
e-mail: [email protected]
Ing. Ivan ŠKORUPA
-
F: 5978 3029
a stratégie (R-ANAP)
e-mail: [email protected]
Mgr. Ivan SURKOŠ
-
T: 5978 3021
riaditeľ tlačového odboru (R-TLAČ)
e-mail: [email protected]
18
PhDr. Oto KOČI
-
-
-
-
T: 5978 3990
-
-
-
-
T: 5978 356
F: 5978 3539
T: 5978 3571
F: 5978 3579
T: 5978 3511
F: 5978 3519
T: 5978 3541
F: 5978 3559
veľvyslanec, riaditeľ odboru štátov Západnej
a Južnej Európy (R-1TEO)
e-mail: [email protected]
JUDr. Jozef ADAMEC
-
F: 5978 3509
riaditeľ odboru všeobecných záležitostí
a vzťahov s inštitúciami EÚ (R-OVZI)
e-mail: [email protected]
JUDr. Ján GÁBOR
-
T: 5978 3501
riaditeľka odboru európskych
politík EÚ (R-EUPO)
e-mail: [email protected]
JUDr. Drahoslav ŠTEFÁNEK
-
F: 5978 4499
veľvyslanec, generálny riaditeľ sekcie
európskych záležitostí (GR-SEZA)
e-mail: [email protected]
Ing. Ingrid BROCKOVÁ
-
T: 5978 3995
veľvyslanec, vedúci oddelenia strediska
pomoci a služieb občanom (SPSO)
e-mail: [email protected]
PhDr. František RUŽIČKA
-
F: 5978 3979
veľvyslanec, vedúci oddelenia honorárnych
konzulátov (OHOK)
e-mail: [email protected]
JUDr. Jozef CIBUĽA
-
T: 5978 3971
riaditeľka odboru kultúrnej
diplomacie (R-OKUD)
e-mail: [email protected]
Ing. Ivan ZACHAR
-
F: 5978 3959
riaditeľ odboru archívu a knižnice (R-ARAK)
e-mail: [email protected]
Ing. Jana TOMKOVÁ
-
T: 5978 3951
veľvyslanec, riaditeľ odboru štátov
Strednej a Severnej Európy a susedských
vzťahov (R-2TEO)
e-mail: [email protected]
19
JUDr. Radomír BOHÁČ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F: 5978 3809
T:5978 3831
F: 5978 3849
T: 5978 3601
F: 5978 3609
T: 5978 3611
F: 5978 3659
T: 5978 3621
F: 5978 3629
veľvyslanec, riaditeľ odboru pre OSN
a odborné organizácie systému OSN
(R-OSNO)
e-mail: [email protected]
Ing. Milan CIGÁNIK
-
T: 5978 3820
veľvyslankyňa, generálna riaditeľka sekcie
globálnych výziev, ľudských práv,
OSN a MO (GR-SVLP)
e-mail: [email protected]
JUDr. Ján VARŠO, CSc.
-
F: 5978 3869
veľvyslanec, riaditeľ odboru Ázie,
Afriky, Latinskej Ameriky a štátov
Perzského zálivu (R-6TEO)
e-mail: [email protected]
PhDr. Mária KRASNOHORSKÁ
-
T: 5978 3861
riaditeľka odboru rozvojovej
a humanitárnej pomoci (R-ORPO)
e-mail: [email protected]
JUDr. Vladimír HALGAŠ
-
F: 5978 3869
veľvyslanec, riaditeľ odboru medzinárodných
ekonomických organizácií (R-OMEO)
e-mail: [email protected]
Ing. Karla WURSTEROVÁ
-
T: 5978 3811
riaditeľ odboru ekonomickej diplomacie
(R-OEKD)
e-mail: [email protected]
Mgr. Michal KOTTMAN
-
F: 5978 3809
veľvyslanec, generálny riaditeľ sekcie
hospodárskej spolupráce a rozvojovej
pomoci (GR-SHSR)
e-mail: [email protected]
Ing. Tomáš BIČAN
-
T: 5978 3801
riaditeľ odboru pre kontrolu zbrojenia,
odzbrojenia a globálne výzvy (R-OZOG)
e-mail: [email protected]
20
Ing. Veronika LOMBARDINI
-
-
-
-
-
-
-
-
T: 5978 3730
F: 5978 3709
T: 5978 3401
F: 5978 3409
T: 5978 3411
F: 5978 3419
T: 5978 3481
F: 5978 3499
T: 5978 3451
F: 5978 3439
riaditeľ odboru bezpečnostnej politiky
(R-OBEP)
e-mail: radovan.javorčí[email protected]
Ing. Anton PINTER
-
F: 5978 3729
riaditeľ odboru spoločnej zahraničnej
bezpečnostnej politiky (R-SZBP)
e-mail: [email protected]
Ing. Radovan JAVORČÍK
-
T: 5978 3720
generálny riaditeľ sekcie politického
riaditeľa (GR-POLS)
e-mail: [email protected]
Ing. Ľubomír ČAŇO
-
F: 5978 3729
vedúci oddelenia legislatívy
a právnych služieb (LEPS)
e-mail: [email protected]
Mgr. Ľubomír REHÁK, PhD.
-
T: 5978 3711
riaditeľ odboru práva EÚ (R-OPEU)
e-mail: [email protected]
JUDr. Peter HLOBEŇ
-
F: 5978 3709
riaditeľ odboru medzinárodného práva
(R-MEPO)
e-mail: [email protected]
JUDr. Peter LYSYNA
-
T: 5978 3701
generálna riaditeľka sekcie právnej
(GR-PRAV)
e-mail: [email protected]
JUDr. Igor BARTHO
-
F: 5978 3649
riaditeľka odboru ľudských práv, RE, OBSE
a národnostných menšín (R-OĽPR)
e-mail: [email protected]
JUDr. Barbara ILLKOVÁ, PhD.
-
T: 5978 3641
veľvyslanec, riaditeľ odboru štátov
severnej Ameriky, Austrálie,
Blízkeho a Stredného Východu (R-5TEO)
e-mail: anton.pinter@mzv.sk
21
Ing. Marián JAKUBÓCZY
-
-
-
-
-
-
-
-
T: 5978 2120
F: 5978 2109
T: 5978 2130
F: 5978 2109
T: 5978 2140
F: 5978 2109
T: 5978 2801
F: 5978 2809
T: 5978 2810
F: 5978 2829
veľvyslanec, generálny riaditeľ sekcie
ekonomiky a všeobecnej správy (GR-SEVS)
e-mail: peter.sopko@mzv.sk
Ing. Tibor KRÁLIK
-
F: 5978 2109
veľvyslankyňa, riaditeľka odboru
diplomatickej akadémie (R-AKAD)
e-mail: viera.stupakova@mzv.sk
Ing. Peter SOPKO
-
T: 5978 2110
riaditeľka odboru personálnej
a mzdovej politiky pre zahraničie (R-OPMZ)
e-mail: olga.benova@mzv.sk
PhDr. Viera ŠTUPÁKOVÁ
-
F: 5978 2109
riaditeľka odboru personálnej
a mzdovej politiky pre ústredie (R-OPMÚ)
e-mail: emilia.sramkova@mzv.sk
Ing. Oľga BEŇOVÁ
-
T: 5978 2101
veľvyslanec, riaditeľ odboru rozvoja
ľudských zdrojov (R-ORĽZ)
e-mail: julius.hauser@mzv.sk
Ing. Emília ŠRÁMKOVÁ
-
F: 5978 3419
veľvyslanec, generálny riaditeľ osobného
úradu (GR-OSUR) a zástupca vedúceho
služobného úradu
e-mail: juraj.machac@mzv.sk
Ing. Július HAUSER, CSc.
-
T: 5978 3441
riaditeľ odboru štátov Juhovýchodnej
Európy (R-4TEO)
e-mail: peter.michalko@mzv.sk
Ing. Juraj MACHÁČ
-
F: 5978 3439
riaditeľ odboru štátov východnej Európy,
južného Kaukazu a strednej Ázie (R-3TEO)
e-mail: marián.jakuboczy@mzv.sk
Mgr. Peter MICHALKO
-
T: 5978 3431
riaditeľ finančného odboru (R-FINO)
e-mail: tibor.kralik@mzv.sk
22
Ing. Roman NAVRATIL
-
-
-
-
-
-
-
T: 5978 2001
F: 5978 2009
T: 5978 2030
F: 5978 200
T: 5978 2050
F: 5978 3333
T: 5978 2022
F: 5978 2029
vedúci oddelenia riadenia bezpečnosti
(ORBE)
e-mail: peter.rezo@mzv.sk
riaditeľ odboru bezpečnosti, utajovaných
skutočností a registratúry (R-OBUR)
e-mail: martin.kalinka@mzv.sk
Ing. Radek MATZENAUER
-
F: 5978 2889
riaditeľ odboru prevádzky ITK (R-OIKT)
e-mail: milos.buday@mzv.sk
Mgr. Martin KALINKA
-
T: 5978 2891
T: 5978 2070
Ing. Peter REŽO
-
F: 5978 2879
veľvyslanec, generálny riaditeľ sekcie
bezpečnosti a spracovania informácií
(GR-SBPI)
e-mail: vladimir.gracz@mzv.sk
Mgr. Miloš BUDAY
-
T: 5978 2851
riaditeľ odboru verejného obstarávania
(R-ODVO)
e-mail: vladimir.curny@mzv.sk
Mgr. Vladimír GRÁCZ
-
F: 5978 2879
riaditeľ odboru služieb (R-SLUŽ)
e-mail: stanislav.lipovsky@mzv.sk
Ing. Vladimír ČURNÝ
-
T: 5978 2851
riaditeľ odboru investično-prevádzkového
(INPO)
e-mail: rene.pavlovic@mzv.sk
Ing. Stanislav LIPOVSKÝ
-
F: 5978 2729
riaditeľ odboru ekonomických informácií
a majetku (R-EIMO)
e-mail: roman.navratil@mzv.sk
Ing. René PAVLOVIČ
-
T: 5978 2700
vedúci oddelenia informačnej bezpečnosti
(INBE)
e-mail: radek.matzenauer@mzv.sk
23
T: 5978 2016
Ing. Aleš PAUER
-
vedúci oddelenia disponentúry
a správy majetku (ODSM)
e-mail: ales.pauer@mzv.sk
T: 5920 5711
Ing. Milan TANCÁR
-
veľvyslanec, riaditeľ Správy služieb
diplomatickému zboru (R-SSDZ)
T: 5935 4116
JUDr. Roman PALDAN
-
veľvyslanec, riaditeľ Správy účelových
zariadení (R-SÚZA)
24
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
A VÝSTAVBY SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Tel. ústredňa: 4854 1111, 4854 1112
Fax: 4333 7827
Internet: www.mhv.sk
T: 4854 7002
PhDr. Juraj MIŠKOV
-
F: 4342 3949
minister hospodárstva a výstavby SR
e-mail: vladulovicova@mhv.sk
rakova@mhv.sk
******
Ing. Martin CHREN
-
-
-
T: 4854 7073
F: 4858 7971
T: 4854 7015
F: 4333 9141
T: 4854 1406
F: 4333 6482
T: 4854 7016
F: 4854 3306
vedúci komunikačného odd.
e-mail: chuguryan@mhv.sk
Mgr. Monika BARTOVIČOVÁ
-
F: 4342 3949
vedúca oddelenia vládnej a parlamentnej
agendy
e-mail: klestincova@mhv.sk
PhDr. Vahram CHUGURYAN, PhD.
-
T: 4854 7012
hovorkyňa ministra
e-mail: pirselova@mhv.sk
Ing. Viera KLEŠTINCOVÁ
-
F: 4854 3315
dočasne preložená na funkciu
riaditeľky kancelárie ministra
e-mail: fondrkova@mhv.sk
Mgr. Daniela PIRŠELOVÁ
-
T: 4854 7106
vedúci služobného úradu
e-mail: jesensky@mhv.sk
Mgr. Martina FONDRKOVÁ
-
F: 4333 6489
štátny tajomník
e-mail: chren@mhv.sk
JUDr. Peter JESENSKÝ
-
T: 4854 7104
riaditeľka osobného úradu
e-mail: bartonova@mhv.sk
25
Ing. Dušan BRATH
-
-
-
F: 4854 3128
T: 4854 7007
F: 4854 5002
T: 4854 7038
F: 4854 3141
T: 4854 7025
F:4854 3604
generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva
e-mail: gaisbacher@mhv.sk
T: 4854 7037
JUDr. Milan ORSÁRY
-
T: 4854 7218
riaditeľka odboru financovania ministerstva
e-mail: baginova@mhv.sk
JUDr. Jozef GAISBACHER, PhD.
-
F:
riaditeľka odboru rozpočtu a projektov EÚ
e-mail: smrigova@mhv.sk
Ing. Marta BAGÍNOVÁ
-
T: 4854 2175
generálny riaditeľ sekcie rozpočtu
a financovania
e-mail: bagin@mhv.sk
Ing. Marcela SMRIGOVÁ
-
F: 4342 3916
riaditeľka odboru riadenia obchodovania
s citlivými tovarmi
e-mail: horváthova@mhv.sk
Ing. Peter BAGIN
-
T: 4854 7122
riaditeľ odboru kontroly a vládneho auditu
e-mail: koppan@mhv.sk
Mgr. Silvia HORVÁTHOVÁ
-
F: 4342 3920
riaditeľ odboru bezpečnosti a krízového
riadenia
e-mail: brath@mhv.sk
Ing. Ľudovít KOPPAN
-
T: 4854 1019
riaditeľ odboru legislatívy
e-mail : orsary@mhv.sk
Mgr. Miroslava PACELTOVÁ
- riaditeľka odboru právnych služieb
- e-mail: paceltova@mhv.sk
T: 4854 1812
Ing. arch. Dezider PRIKLER
T: 4854 7030
F: 4329 3384
T:4854 7229
F: 4854 3613
-
riaditeľ odboru správy majetku štátu
e-mail: prikler@mhv.sk
Ing. Lucia GOCNÍKOVÁ
-
generálna riaditeľka sekcie stratégie
e-mail: gocnikova@mhv.sk
26
Ing. Jozef HUDÁK
-
-
-
T: 4854 1508
-
F: 4854 3116
T: 4854 2421
F: 4854 3420
T: 4854 2514
F: 4854 3818
T: 4854 2520
F: 4854 1627
T: 4854 7024
F: 4333 9287
T: 4854 7070
F: 4854 3918
riaditeľ odboru ochrany spotrebiteľa
a vnútorného trhu
e-mail: csiba@mhv.sk
Ing. Dženšída VELIOVÁ
- vedúca Európskeho spotrebiteľského centra
-
T : 4854 7010
riaditeľ odboru medzinárodného obchodu
e-mail: benacka@mhv.sk
Ing. Mgr. Imrich CSIBA
-
F: 4854 3421
riaditeľ odboru obchodnej politiky
e-mail: kubinec@mhv.sk
Ing. Miloslav BEŇAČKA
-
T: 4854 7023
generálna riaditeľka sekcie obchodu
a ochrany spotrebiteľa
e-mail: szaboova@mhv.sk
JUDr. Stanislav KUBINEC
-
F: 4333 3595
riaditeľka odboru strategických investícií
e-mail: jassova@mhv.sk
Ing. Eva SZABÓOVÁ
-
T: 4854 7142
dočasne preložený na funkciu riaditeľa
odboru priemyslu a inovácií
e-mail: velebny@mhv.sk
Ing. Mgr. Karin JAŠŠOVÁ, PhD.
-
F: 4854 3502
riaditeľ odboru podnikateľského prostredia
e-mail: hudak@mhv.sk
Ing. Jozef VELEBNÝ
-
T: 4854 7058
e-mail: veliova@mhv.sk
Ing. Ján PETROVIČ
generálny riaditeľ sekcie energetiky
- E-mail: petrovic@mhv.sk
Ing. Miroslav JARÁBEK
-
riaditeľ odboru energetickej a surovinovej
politiky
e-mail: jarabek@mhv.sk
27
T: 4854 7044
Ing. Alena ŽÁKOVÁ
-
riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov
v energetike
e-mail: zakova@mhv.sk
T: 4854 1911
RNDr. Milan DUBNIČKA
-
riaditeľ odboru palív a energetiky
e-mail: dubnicka@mhv.sk
T: 5936 4200
Ing. arch. Elena SZOLGAZOVÁ
-
-
dočasne preložená na funkciu generálnej
riaditeľky
sekcie stavebníctva a bytovej politiky
e-mail: szolgayova@mhv.sk
T: 5936 4258
Ing. Alena OHRADZANSKÁ
-
riaditeľka odboru stavebníctva
e-mail: ohradzanska@mhv.sk
T: 5936 4200
Ing. Viera HLAVÁČOVÁ
-
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa
odboru bytovej politiky a mestského rozvoja
e-mail: hlavacova@mhv.sk
Ing. Jana SERMEKOVÁ
-
Ing. Iveta PABIŠOVÁ
-
-
-
F: 4854 5010
T: 4854 7055
F: 4854 3579
T:4854 2513
F: 4854 5036
riaditeľ odboru interregionálnej
a bilaterálnej spolupráce
e-mail: hajduk@mhv.sk
PhDr. Emil PÍCHA
- riaditeľ odboru kontroly OP, monitorovania,
-
T: 4854 7121
riaditeľ odboru riadenia operačných
programov a metodiky
e-mail: morvay@mhv.sk
PhDr. Marek HAJDUK, PhD.
-
F: 4854 170
generálna riaditeľka sekcie podporných
programov
e-mail: pabisova@mhv.sk
Ing. Boris MORVAY
-
T: 4854 2518
riaditeľka odboru záležitostí EÚ
e-mail: sermekova@mhv.sk
hodnotenia a publicity ŠF
e-mail: picha@mhv.sk
28
T: 4854 7075
T: 4858 7039
Ing. Zoltán OROS
-
riaditeľ odboru informatiky
e-mail: oros@mhv.sk
T: 4858 7017
Mgr. Marek GOCNÍK
-
riaditeľ odboru hospodárskej správy
e-mail: gocnik@mhv.sk
29
F: 4342 3929
MINISTERSTVO OBRANY SR
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
Tel. ústredňa: 4425 0320, 0960 112 233
Internet: www.mosr.sk
T: 4425 8861
Mgr. Ľubomír GALKO
-
F: 4425 8904
minister obrany SR
e-mail: zdenka.kovacova@mod.gov.sk
*****
PhDr. Róbert ONDREJCSÁK, PhD.
-
-
F: 4425 8864
0960 312 500
T: 4425 8885
F: 4425 3242
generálny riaditeľ sekcie majetku a infraštruktúry
e-mail: viliam.jankech@mod.gov.sk
T: 0960 311 701 F: 4425 3242
hovorca MO
e-mail: richard.sumeghy@mod.gov.sk
T: 4425 8774
Ing. Róbert RADIČ
-
T: 4425 8864
T: 0960 312 155 F: 0960 312 155
Mgr. Richard ŠŐMEGHY
-
F: 0960 312 531
riaditeľ komunikačného odboru
e-mail: tibor.demmer@mod.gov.sk
Ing. Viliam JANKECH
-
T: 4425 8790
vedúci služobného úradu
e-mail: marta.niscakova@mod.gov.sk
JUDr. Tibor DEMMER
-
F: 0960 312 521
riaditeľka kancelárie MO SR - dočasne preložená
e-mail: petra.michalekova@mod.gov.sk
JUDr. Peter PLUČINSKÝ
-
T: 4445 5054
náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR
e-mail: maria.repanova@mil.sk
PhDr. Margaréta CEHLÁRIKOVÁ
-
F: 4425 9946
e-mail: ivana.kacenakova@mod.gov.sk
gen. Ing. Ľubomír BULÍK, CSc.
-
T: 4425 9946
generálny riaditeľ sekcie obranného plánovania
a manažmentu zdrojov MO SR
národný riaditeľ pre vyzbrojovanie
e-mail: zdena.tomanova@mod.gov.sk
30
F: 0960 317 505
PhDr. Jaroslav NAĎ
-
-
-
-
F: 0960 312 506
T: 4425 8911
F: 0960 312 502
T: 4425 8860
F: 0960 312 6 35
generálny riaditeľ sekcie kontroly- Inšpekcie
ministra obrany SR
e-mail: marian.majer@mod.gov.sk
Miroslav WIEDEMANN
-
T: 4425 6243
0960 313 343
generálna riaditeľka sekcie ekonomiky
a finančného manažmentu MO SR – dočasne preložená
e-mail: mikusovaj@mod.gov.sk
Mgr. Marián MAJER, PhD.
-
F: 0960 312 574
generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky,
medzinárodných vzťahov a legislatívy MO SR
e-mail: margita@bobittalova@mod.gov.sk
Ing. Jarmila MIKUŠOVÁ
-
T: 4425 8781
vedúci oddelenia vládnej a parlamentnej
dokumentácie – zástupca riaditeľky
Kancelárie ministra obrany SR
e-mail: miroslav.wiedemann@mod.gov.sk
31
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Tel. ústredňa: 509 11111, 0961 011 111
Ministerstvo: www.minv.sk
e-mail: tokmv@minv.sk
Polícia: www.policiasr.sk
e-mail: prezid@minv.sk
Verejná správa: www.civil.gov.sk
e-mail: oo.svs@mvsr.vs.sk
Hasiči: www.hazz.sk
e-mail: oo@hazz.gov.sk
Civilná ochrana: www.uco.sk
e-mail: skcivpro@uco.sk
T: 5292 3659
JUDr. Daniel LIPŠIC
- minister vnútra SR
- e-mail: minister@minv.sk
F: 5296 7746
*****
JUDr. Maroš ŽILINKA
T: 5094 4401
F: 5094 4016
T: 5094 4216
F: 5296 2222
T: 5094 4225
F: 5292 5292
T: 5094 4228
5094 4559
F: 5094 4397
T: 5094 4419
F: 0961 044 008
T: 5094 4111
F: 0961 044 006
štátny tajomník
e-mail: maros.zilinka@minv.sk
-
Ing. Martin ČATLOŠ
-
vedúci služobného úradu MV SR
e-mail: martin.catlos@minv.sk
plk. JUDr. Jozef HLINKA
-
poverený vedením kancelárie ministra vnútra
e-mail: jozef.hlinka@minv.sk
riaditeľ komunikačného odboru KMV SR
e-mail:
-
Ing. Eva UHLIARIKOVÁ
-
poverená vedením sekcie ekonomiky MV SR
e-mail: eva.uhliarikova@minv.sk
plk. JUDr. Anna KRÁĽOVÁ
-
generálna riaditeľka sekcie riadenia
ľudských zdrojov MV SR
e-mail: anna.kralova@minv.sk
32
plk. JUDr. Milan JONIS
-
poverený vedením sekcie kontroly
a inšpekčnej služby MV SR
e-mail: skis@minv.sk; milan.jonis@minv.sk
T: 0961 050 005 F: 0961 059 061
plk. JUDr. Jaroslav SPIŠIAK
-
prezident Policajného zboru
e-mail: prezid@minv.sk
T: 0961 050 008 F: 0961 059 127
pplk. Mgr. Martin KORCH
-
hovorca Prezídia Policajného zboru
e-mail: martin.korch@minv.sk
Ing. Jozef LIŠKA
-
-
-
-
F: 4333 3691
F: 4341 4759
T: 0961 050 700 F: 0961 059 074
riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej
polície MV SR
e-mail: uhcp@minv.sk
robert.zaplatilek@minv.sk
T: 0961 059 501 F: 0961 059 509
0961 059 500
riaditeľ úradu pre ochranu ústavných
činiteľov a diplomatických misií MV SR
e-mail: uouc@uouc.minv.sk
T: 4859 3222
plk. Mgr. Roman ŠMAHOVSKÝ
-
T: 4859 3429
T: 4825 4105
plk. Mgr. Milan MARKO
-
F: 4333 3691
riaditeľ migračného úradu MV SR
e-mail: priecel@mumvsr.sk
plk. Mgr. Róbert ZAPLATÍLEK
-
T: 4859 3401
hovorkyňa Prezídia hasičského a záchranného zboru
e-mail: alena.bucekova@hazz.gov.sk
Ing. Bernard PRIECEL
-
F: 4333 4395
prezident Hasičského a záchranného zboru
e-mail: prezident@hazz.gov.sk
pplk. PhDr. Alena BUČEKOVÁ
-
T: 4859 2100
generálny riaditeľ sekcie verejnej
správy MV SR
e-mail: svs@mvsr.vs.sk
pplk. Mgr. Alexander NEJEDLÝ
-
T: 0961 051 310 F: 5564 1705
0961 051 312
generálny riaditeľ sekcie krízového
manažmentu a civilnej ochrany MV SR
e-mail: smahovsr@minv.sk
33
F: 4859 3340
T: 5094 4464
JUDr. Lenka HMÍROVÁ
-
generálna riaditeľka sekcie legislatívy
a vonkajších vzťahov MV SR
e-mail: lenka.hmirova@minv.sk
T: 0961 057 500 F: 0961 059 058
plk. Ing. Ondrej LACIAK
-
F: 5094 4001
riaditeľ Kriminalistického a expertízneho
ústavu Policajného zboru
e-mail: keupz@minv.sk
T: 0961 057 402 F: 0961 059 053
- rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave 0961 057 000
gen. prof. JUDr. Jozef KURIL, CSc.
-
e-mail: jozef.kuril@minv.sk
T: 0961 044 131 F: 0961 044 024
Ing. Ľudmila VELŠMIDOVÁ
-
poverená vedením sekcie informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
e-mail: suit@minv.sk
T: 5094 4181
Ing. Monika ŠIMOVÁ
-
generálna riaditeľka sekcie systemizácie
a mzdovej politiky MV SR
e-mail: simovam@minv.sk
34
F: 5094 4053
MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Tel. ústredňa: 02/5958 1111
Internet: www.finance.gov.sk
T: 5958 2201
5958 2247
Ing. Ivan MIKLOŠ
-
podpredseda vlády a minister financií SR
F: 5249 3531
******
T: 5958 2100
5958 2101
5958 2102
5249 8087
F: 5249 8065
T: 5958 2300
5958 2301
F: 5958 2354
F: 5958 3251
vedúca služobného úradu
e-mail: sekr_vu@mfsr.sk
T: 5958 3210
5958 3211
5249 4083
Mgr. Eva ŠTRICOVÁ
T: 5958 2210
F: 5249 1471
T: 5958 2208
F: 5249 3531
T: 5958 2203
F: 5249 3531
T: 5958 3226
5958 3227
F: 5958 3267
Ing. Vladimír TVAROŠKA
-
-
štátny tajomník
štátny tajomník
Ing. Jana ČERVENÁKOVÁ
-
-
riaditeľka kancelárie ministra
e-mail: eva.stricova@mfsr.sk
Ing. Mikuláš GERA
-
vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou
e-mail: mikulas.gera@mfsr.sk
-
poradca ministra pre médiá – hovorca ministra
e-mail:
Ing. Zdenko KRAJČÍR
-
-
riaditeľ Inštitútu finančnej politiky
e-mail: zdenko.krajcir@mfsr.sk
T: 5958 3225
Ing. Mgr. Martina KOBILICOVÁ
-
riaditeľka odboru makroekonomických
analýz a prognóz (v súčasnosti MD)
e-mail: martina.kobilicova@mfsr.sk
35
T: 5958 3224
Ing. Juraj FRANEK
-
poverený zastupovaním riaditeľa odboru
makroekonomických analýz a prognóz)
e-mail: juraj.franek@mfsr.sk
T : 5958 3222
Ing. Viktor NOVYSEDLÁK
-
riaditeľ odboru daňových príjmov
a fiškálnych analýz
e-mail: viktor.novysedlak@mfsr.sk
Ing. Štefan KIŠŠ
-
T : 5958 3223
riaditeľ odboru štrukturálnych politík
e-mail: stefan.kiss@mfsr.sk
JUDr. Irma GBÚROVÁ
-
JUDr. Vlasta FILOVÁ
-
riaditeľka osobného úradu
e-mail: emilia.tomasovicova@mfsr.sk
Ing. Jozef ZAŤKO
-
riaditeľ odboru rozpočtu a riadenia
organizácií kapitoly a platobnej jednotky
e-mail: jozef.zatko@mfsr.sk
-
vymenovaná na zastupovanie GR sekcie
správy majetku a služieb
e-mail: elena.krausova@mfsr.sk
T: 5958 2410
F: 5958 3251
T: 5958 2019
5958 2018
F: 5958 2077
T: 5958 3234
5958 3233
F: 5958 2115
T: 5958 2012
Ing. Eva SASÁKOVÁ
-
F: 5958 3251
T: 5958 2123
5958 2125
JUDr. Elena KRAUSOVÁ
-
T: 5958 2040
riaditeľka útvaru vnútorného auditu
e-mail: helena.vikova@mfsr.sk
JUDr. Emília TOMAŠOVIČOVÁ
-
F: 5958 3251
vedúca samostatného odd. správneho konania
e-mail: vlasta.filova@mfsr.sk
Ing. Helena VIKOVÁ
-
T: 5958 2306
vedúca samostatného oddelenia právneho
e-mail: irma.gburova@mfsr.sk
riaditeľka odboru hospodárskej správy
e-mail: eva.sasakova@mfsr.sk
36
F: 5958 2083
Ing. Marián MRAVÍK
-
riaditeľ odboru financovania úradu
e-mail: marian.mravik@mfsr.sk
Ing. Dáša PALÁKOVÁ
- riaditeľka odboru pre centrálne verejné
-
-
generálna riaditeľka sekcie štátneho
výkazníctva
e-mail: katarina.kaszasova@mfsr.sk
Ing. Miriam MAJOROVÁ, PhD.
-
riaditeľka odboru legislatívy
a súhrnného výkazníctva štátu
e-mail: miriam.majorova@mfsr.sk
Ing. Andrej HAJDÚCH
-
-
riaditeľ odboru správy a účtovania
špecifických. operácií štátu
e-mail: andrej.solar@mfsr.sk
Ing. Radovan MAJERSKÝ
-
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej
politiky
e-mail: radovan.majersky@mfsr.sk
Ing. Miloš NOSÁL, CSc.
- riaditeľ odboru financovania verejných
-
riaditeľka odboru rozpočtovej regulácie
e-mail: alena.nemcova@mfsr.sk
Ing. Alexander CIRÁK
-
F: 5958 2369
T: 5958 3215
5958 3217
F:59583216
T: 5958 3242
5958 3241
F: 5958 3259
T: 5958 3208
F: 5958 3216
T: 5958 2043
5958 2042
F: 5958 2196
T: 5958 2114
5958 2113
F: 5958 2158
T: 5958 2220
5958 2218
F: 5958 2256
T: 5958 2313
5958 2312
F: 5958 2447
T: 5958 2315
F: 5958 2358
výdavkov
e-mail: milos.nosal@mfsr.sk
Ing. Alena NEMCOVÁ
-
T: 5958 2351
riaditeľ odboru metodiky systému
štátnej pokladnice
e-mail: andrej.hajduch@mfsr.sk
Ing. Andrej SOLÁR
-
F: 5958 2197
obstarávanie
e-mail: dasa.palakova@mfsr.sk
Ing. Katarína KASZASOVÁ
-
T: 5958 2108
5958 2107
riaditeľ odboru rozpočtu verejnej správy
e-mail: alexander.cirak@mfsr.sk
37
Ing. Ján MIKULÍK
-
riaditeľ odboru rozpočtových analýz
e-mail: jan.mikulik@mfsr.sk
Mgr. Marcela ZUBRICZKÁ
-
generálna riaditeľka sekcie európskych
a medzinárodných záležitostí
e-mail: marcela.zubriczka@mfsr.sk
-
Ing. Mário VIRČÍK
-
T: 5958 2311
5958 2310
F: 5958 2370
T: 5958 3332
5958 3333
F: 5958 3353
T: 5958 3326
F: 5958 3347
T: 5958 3312
F: 5958 2418
T: 5958 3311
5958 3310
F: 5958 2594
T: 5958 3341
F: 5958 3399
T: 5958 2233
F: 5958 3243
T: 5958 2593
5958 2521
F: 5958 2555
T: 5958 2524
5958 2523
F: 5958 3543
T: 5958 2526
5958 2527
F: 5958 2597
T: 5958 2544
5958 2545
F: 5958 2559
riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov
e-mail: mario.vircik@mfsr.sk
Ing. Erika BOCKOVÁ
-
riaditeľka odboru certifikácie
e-mail: erika.bockova@mfsr.sk
Ing. Antónia MAYEROVÁ
-
riaditeľka odboru platieb
e-mail: antonia.mayerova@mfsr.sk
Mgr. Juraj HATRÍK
-
riaditeľ odboru koordinácie finančného
riadenia
e-mail: juraj.hatrik@mfsr.sk
-
Ing. Katarína VALLOVÁ
-
riaditeľka odboru systémových analýz
a účtovníctva
e-mail: katarina.vallova@mfsr.sk
-
Ing. Jana DUBEŇOVÁ
-
generálna riaditeľka sekcie finančného trhu
e-mail: jana.dubenova@mfsr.sk
Mgr. Ján FOLTÁN
-
riaditeľ odboru kapitálového trhu
a poisťovníctva
e-mail: jan.foltan@mfsr.sk
-
Ing. Alena HALÁSOVÁ
-
riaditeľka odboru správy finančného trhu
e-mail: alena.halasova@mfsr.sk
-
odbor bankovníctva
e-mail:
38
- odbor ochrany finančného spotrebiteľa
-
-
generálny riaditeľ sekcie daňovej
a colnej
e-mail: adrian.belanik@mfsr.sk
Ing. Mária BIELIKOVÁ
-
riaditeľka odboru správy daní
a cenovej legislatívy
e-mail: maria.bielikova@mfsr.sk
Ing. Daniela KLUČKOVÁ
-
riaditeľka odboru priamych daní
e-mail: daniela.kluckova@mfsr.sk
Ing. Adriana PLEŠKOVÁ
-
riaditeľka odboru nepriamych daní
e-mail: adriana.pleškova@mfsr.sk
Ing. Viera LASZOVÁ
-
riaditeľka odboru pre legislatívu
a metodiku účtovníctva
e-mail: viera.laszova@mfsr.sk
Ing. Dagmar MORAVČÍKOVÁ
-
riaditeľka odboru colného
e-mail: dagmar.moravcikova@mfsr.sk
JUDr. Viera GAJDOŠOVÁ
-
generálna riaditeľka sekcie legislatívnej
a majetkovoprávnej
e-mail: viera.gajdosova@mfsr.sk
JUDr. Dušan KOZLÍK
-
riaditeľ odboru legislatívneho
e-mail: dusan.kozlik@mfsr.sk
JUDr. Branislav POKORNÝ
-
F: 5958 3543
T: 5958 3461
5958 3462
F: 5958 3458
T: 5958 3471
5958 3470
F: 5958 3458
T: 5958 3469
5958 3468
F: 5958 3458
T: 5958 3502
5958 3491
F: 5958 3458
T: 5958 3499
5958 3498
F: 5958 3244
T: 5958 3487
5958 3486
F: 5958 3444
T: 5958 3431
5958 3432
5958 3433
F: 5958 3457
T: 5958 3425
5958 3426
F: 5958 3457
T: 5958 3440
5958 3439
F: 5958 3455
e-mail:
Ing. Adrián BELÁNIK
-
T: 5958 2523
riaditeľ odboru majetkovoprávneho
e-mail: branislav.pokorny@mfsr.sk
39
Ing. Valéria KUKUČKOVÁ
-
riaditeľka odboru štátnej pomoci
e-mail: valeria.kukuckova@mfsr.sk
JUDr. Jaroslava ZÁNYIOVÁ
-
generálny riaditeľ sekcie stratégie
e-mail: marek.lendacky@mfsr.sk
Ing. Ingrid BENKOVÁ
-
riaditeľka odboru koordinácie
strategických projektov
e-mail: ingrid.benkova@mfsr.sk
Ing. Jana KOLESÁROVÁ
-
riaditeľka odboru partnerských projektov
e-mail: jana.kolesarova@mfsr.sk
Mgr. Miroslav KUKUČKA
-
poverený riadením sekcie
informatizácie spoločnosti
e-mail: miroslav.kukucka@mfsr.sk
Ing. Miroslava ŠEVČOVICOVÁ
-
-
-
T: 5958 2513
5958 2512
F: 5958 2598
T: 5958 2505
5958 2512
F: 5958 2598
T: 5958 2515
5958 2512
F: 5958 2598
T: 5958 2429
5958 2428
F: 5958 2498
T: 5958 2422
F: 5958 2498
T: 5958 2427
F: 5958 2498
T: 5958 2455
F: 5958 2498
T: 5958 2421
F: 5958 2491
riaditeľ odboru informatizácie verejnej správy
e-mail: marian.grotkovsky@mfsr.sk
JUDr. Denisa ŽILÁKOVÁ
-
F: 5958 3456
riaditeľ odboru legislatívy, metodiky, štandardov
a bezpečnosti informačných systémov
e-mail: jan.hochmann@mfsr.sk
Ing. Marián GROTKOVSKÝ
-
T: 5958 3434
riaditeľka odboru stratégie informatizácie
spoločnosti a medzinárodnej spolupráce
e-mail: miroslava.sevcovicova@mfsr.sk
Ing. Ján HOCHMANN
-
F: 5958 3457
riaditeľka odboru zahranično-právneho
e-mail: jaroslava.zanyiova@mfsr.sk
Ing. Marek LENDACKÝ
-
T: 5958 3411
5958 3410
riaditeľka odboru riadenia Operačného
programu Informatizácia spoločnosti
e-mail: denisa.zilakova@mfsr.sk
40
Ing. Katarína KALAŠOVÁ
-
generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly
e-mail: iveta.turcanova@mfsr.sk
Ing. Vladimíra GALIŠOVÁ
-
riaditeľka odboru plánovania a metodiky
e-mail: vladimira.galisova@mfsr.sk
Ing. Gabriel CSANYI
-
riaditeľ odboru medzinárodných zdrojov
e-mail: gabriel.csanyi@mfsr.sk
Ing. Daniela KRATOCHVÍLOVÁ
-
riaditeľka odboru vlastných zdrojov
a štátneho dozoru
e-mail: daniela.kratochvilova@mfsr.sk
-
T: 5958 2145
5958 2146
F: 5958 3146
T: 5958 2135
5958 2136
F: 5958 3146
T: 5958 3130
5958 3131
F: 5958 3146
T: 5958 3107
5958 3106
F: 5958 3146
T: 5958 3122
Ing. Ján KOHÚTIK
-
F: 5958 2491
riaditeľka odboru implementácie Operačného
programu Informatizácia spoločnosti
e-mail: katarina.kalasova@mfsr.sk
Ing. Iveta TURČANOVÁ
-
T: 5958 2452
vedúci samostatného oddelenia sťažností
a petícií
e-mail: jan.kohutik@mfsr.sk
41
MINISTERSTVO KULTÚRY
A CESTOVNÉHO RUCHU SR
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 2048 2111
Internet: www.culture.gov.sk
www.mkcrsr.gov.sk
T: 2048 2105
Mgr. Daniel KRAJCER
-
F: 5441 9670
minister kultúry a cestovného ruchu SR
e-mail: ministerkultury@culture.gov.sk
daniel.krajcer@culture.gov.sk
*****
Mgr. art. Natália CEHLÁRIKOVÁ
-
-
F: 5441 9670
T: 2048 2110
F: 5441 9670
T: 2048 2121
F: 2048 2174
T: 2048 2303
F: 2048 2375
generálna riaditeľka sekcie médií,
audiovízie a autorského práva
e-mail: sma@culture.gov.sk
natasa.slavikova@culture.gov.sk
Mgr. Peter KOVÁČ
-
T: 2048 2105
hovorkyňa ministra
e-mail: hovorca@culture.gov.sk
eva.chudinova@culture.gov.sk
PhDr. Nataša SLAVÍKOVÁ
-
F: 2048 2271
riaditeľka kancelárie ministra
e-mail: km@culture.gov.sk
miriam.grofova@culture.gov.sk
PhDr. Eva CHUDINOVÁ
-
T: 2048 2203
vedúca služobného úradu
e-mail: kvsu@culture.gov.sk
sona.filipkova@culture.gov.sk
Ing. Miriam GRÓFOVÁ
-
F: 2048 2171
štátna tajomníčka
e-mail: kst@culture.gov.sk
natalia.cehlarikova@culture.gov.sk
Ing. Soňa FILÍPKOVÁ
-
T: 2048 2101
generálny riaditeľ sekcie umenia
e-mail: su@culture.gov.sk
peter.kovac@culture.gov.sk
42
Mgr. Branislav REZNÍK
-
-
-
T: 2048 2708
F: 2048 2372
T: 2048 2501
F: 2048 2571
T: 2048 2221
T: 2048 2212
F: 2048 2275
T: 2048 2542
F: 2048 2572
e-mail: ou@culture.gov.sk
JUDr. Ján JURAN
-
F: 5441 5534
riaditeľ odboru rezortnej kontroly
e-mail: ork@culture.gov.sk
jan.oleriny@culture.gov.sk
Osobný úrad
-
T: 2048 2314
riaditeľ odboru legislatívy a práva
e-mail: olp@culture.gov.sk
marek.mihalik@culture.gov.sk
JUDr. Ján OLERÍNY
-
F: 2048 2474
orgánu rezortu kultúry
e-mail: sork@culture.gov.sk
jaroslav.mendel@culture.gov.sk
JUDr. Marek MIHÁLIK, PhD.
-
T: 2048 2444
generálna riaditeľka sekcie medzinárodnej spolupráce
e-mail: sms@culture.gov.sk
silvia.salanska@culture.gov.sk
Ing. Jaroslav MENDEL
- generálny riaditeľ sprostredkovateľského
-
F: 2048 2573
generálna riaditeľka sekcie menšinových
a regionálnych kultúr
e-mail: smark@culture.gov.sk
jana.kresakova@culture.gov.sk
Mgr. Silvia SALANSKÁ
-
T: 2048 2514
generálna riaditeľka sekcie ekonomiky
a projektového riadenia
e-mail: se@culture.gov.sk
viera.soltysova@culture.gov.sk
PhDr. Jana KRESÁKOVÁ
-
F: 2048 2476
generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva
e-mail: skdmk@culture.gov.sk
branislav.reznik@culture.gov.sk
Ing. Viera ŠOLTÝSOVÁ
-
T: 2048 2414
riaditeľ cirkevného odboru
e-mail: co@culture.gov.sk
jan.juran@culture.gov.sk
43
T: 2048 2404
Ing. Iveta KODOŇOVÁ
-
riaditeľka pamiatkovej inšpekcie
e-mail: pi@culture.gov.sk
iveta.kodonova@culture.gov.sk
T: 2048 2341
Ing. Viera BELÁŇOVÁ
-
riaditeľka odboru informatizácie
e-mail: oi@culture.gov.sk
viera.belanova@culture.gov.sk
T: 2048 2207
Ing. Magdaléna DANILLOVÁ
-
F: 2048 2473
referát krízového riadenia
e-mail: magdalena.danillova@culture.gov.sk
44
F: 2048 2207
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Limbová 2, P.O. Box 52, 837 52 Bratislava
Tel. ústredňa: 5937 3111
Internet: www.health.gov.sk
T: 5937 3347
MUDr. Ivan UHLIARIK
-
F: 5477 7934
minister zdravotníctva SR
e-mail: minister@health.gov.sk
*****
doc. MUDr. Ján PORUBSKÝ, CSc.
-
-
-
F: 5477 7983
T: 5937 3203
F: 5937 3167
T: 5937 3445
F: 5477 2958
T: 5937 3133
F: 5477 6075
T: 5937 3281
F: 5477 7673
riaditeľka odboru kontroly, vládneho auditu
a sťažností
e-mail: jana.ihnatova@health.gov.sk
doc. Ing. Jarmila BOŽÍKOVÁ, PhD.
-
T: 5937 3416
vnútorný audítor
e-mail: zuzana.podhradayova@health.gov.sk
Ing. Jana IHNÁTOVÁ
-
F: 5477 7934
F: 5477 7507
koordinátor projektovej koordinačnej jednotky
e-mail: gregor.gbelsky@health.gov.sk
Ing. Zuzana PODHRADAYOVÁ
-
T: 5937 3376
riaditeľka komunikačného odboru,
hovorkyňa ministerstva
e-mail: zuzana.cizmarikova@health.gov.sk
Ing. Gregor GBELSKÝ
-
F: 5477 7943
riaditeľka kancelárie ministra
e-mail: dagmar.uvacekova@health.gov.sk
Mgr. Zuzana ČIŽMÁRIKOVÁ
-
T: 5937 3113
vedúci služobného úradu
e-mail: veduci.uradu@health.gov.sk
JUDr. Dagmar UVAČEKOVÁ
-
F: 5477 7950
štátny tajomník
e-mail: statny.tajomnik@health.gov.sk
MUDr. Marian FAKTOR
-
T: 5937 3126
riaditeľka Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
e-mail: jarmila.bozikova@health.gov.sk
45
Ing. Peter KAŽÍK
-
-
F: 5478 8247
T: 5937 3123
F: 5477 6034
T: 5937 3161
F: 5937 3400
T: 5937 3364
F: 5477 2958
T: 5937 3269
F: 5478 9321
T: 5937 3273
F: 5477 7552
riaditeľ odboru ekonomiky a prevádzky úradu
e-mail: ladislav.gonczol@health.gov.sk
MUDr. Adam HOCHEL, MPH
-
T: 5937 3302
riaditeľka osobného úradu – vymenovaná na zastupovanie
e-mail: beata.mojtova@health.gov.sk
Ing. Ladislav GÖNCZÖL
-
F: 5477 7984
riaditeľka odboru zahraničných vzťahov
e-mail: gabriela.tamasova@health.gov.sk
JUDr. Beáta MOJTOVÁ
-
T: 5937 3343
generálna riaditeľka sekcie medzinárodných vzťahov
e-mail: eleonora.branska@health.gov.sk
Mgr. Gabriela TAMÁŠOVÁ
-
F: 5478 8247
riaditeľ odboru právneho – vymenovaný
na zastupovanie
e-mail: anton.kucharik@health.gov.sk
Ing. Eleonóra BRÁNSKA
-
T: 5937 3341
riaditeľ odboru legislatívneho
e-mail: mario.frano@health.gov.sk
JUDr. Anton KUCHARIK
-
F:5477 7997
generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej
e-mail: eva.polkova@health.gov.sk
Mgr. Mário FRAŇO
-
T: 5937 3357
riaditeľ odboru krízového manažmentu
e-mail: anton.tencer@health.gov.sk
JUDr. Eva POLKOVÁ
-
F: 5478 8219
riaditeľ odboru informatiky – vymenovaný
na zastupovanie
e-mail: peter.kazik@health.gov.sk
Ing. Anton TENCER
-
T: 5937 3409
generálny riaditeľ sekcie zdravia
e-mail: adam.hochel@health.gov.sk
doc. MUDr. Adriána LIPTÁKOVÁ, PhD. T: 5937 3330
-
riaditeľka odboru zdravotnej starostlivosti
e-mail: adriana.liptakova@health.gov.sk
46
F: 5937 3403
RNDr. Jozef SLANÝ, CSc.
-
T: 5937 3153
F: 5477 6048
T: 5937 3224
F: 5477 6048
T: 5937 3171
F: 5937 3400
T: 5937 3121
F: 5477 6051
T: 5937 3141
F: 5477 6051
T: 5937 3274
F: 5477 6012
T: 5937 3518
F: 5937 3435
T: 5937 3268
F: 5937 3205
T:
F: 5937 3386
T: 5937 3572
F: 5937 3386
riaditeľ odboru farmácie
e-mail: jozef.slany@health.gov.sk
MUDr. Adam HLÔŠKA
- riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby
a liekovej politiky
- e-mail: adam.hloska@health.gov.sk
doc. PhDr. Zuzana
SLEZÁKOVÁ, PhD., MPH
-
riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania
e-mail: zuzana.slezakova@health.gov.sk
Ing. Iveta KLIMOVÁ
-
generálna riaditeľka sekcie financovania
e-mail: iveta.klimova@health.gov.sk
Ing. Martina VEREŠOVÁ
-
riaditeľka odboru verejných výdavkov
a hospodárenia rezortu
e-mail: martina.veresova@health.gov.sk
Ing. Peter SALON
-
riaditeľ odboru poisťovníctva
a makroekonomiky zdravotníctva
e-mail: peter.salon@health.gov.sk
Ing. Marek VANKO, MBA
-
generálny riaditeľ sekcie európskych
programov a projektov
e-mail: marek.vanko@health.gov.sk
Mgr. Edmund ŠKORVAGA
-
riaditeľ odboru programov EÚ
e-mail: edmund.skorvaga@health.gov.sk
Ing. Dušan DUFFEK
-
riaditeľ odboru posudzovania projektov
e-mail: dusan.duffek@health.gov.sk
Ing. Richard KRCHŇÁK
-
riaditeľ odboru implementácie projektov
e-mail: richard.krchnak@health.gov.sk
47
T: 5937 3131
Ing. Anna JAKUBÍKOVÁ
-
vedúca platobnej jednotky
e-mail: anna.jakubikova@health.gov.sk
48
F: 5937 3220
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SR
Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
Tel. ústredňa: 2046 1111
Internet: www.employment.gov.sk
T: 2046 1713
RNDr. Jozef MIHÁL
-
F: 5292 1258
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
e-mail: minister@employment.gov.sk
*****
T: 2046 2712
Lucia NICHOLSONOVÁ
-
štátna tajomníčka
e-mail: lucia.nicholsonová@employment.gov.sk
T: 2046 2313
JUDr. Milan KOZICKÝ
-
T: 2046 2118
riaditeľka osobného úradu
e-mail: danka.stahulova@employment.gov.sk
Ing. Renáta KRAJČÍROVÁ
-
-
T: 2046 2415
F: 2046 2424
T: 2046 1113
F: 20461001
T: 2046 2154
F: 2046 1002
riaditeľ odboru správy a prevádzky
e-mail: Juraj.Buzinkai@ employment.gov.sk
Ing. Igor KMETÍK
-
F: 2046 2310
riaditeľ odboru organizačno-právneho
e-mail: pavol.juhos@ employment.gov.sk
Ing. Juraj BUZINKAI
-
T: 2046 2311
riaditeľka odboru rozvoja ľudských zdrojov
e-mail: renata.krajcirova@employment.gov.sk
Mgr. Pavol JUHOS
-
F: 2046 2310
vedúci služobného úradu
e-mail: milan.kozicky@employment.gov.sk
PhDr. Danka SŤAHULOVÁ
-
F: 20462730
riaditeľ odboru informačno-komunikačných
technológií
e mail: igor.kmetik@ employment.gov.sk
49
T: 2046 1710
Ing. Jozef ZIMA
-
zast. GR kancelárie ministra
e-mail: jozef.zima@employment.gov.sk
T: 2046 1835
Mgr. Bibiana ŠARIŠSKÁ
-
zast. riaditeľka odboru pre komunikáciu
a styk s verejnosťou
e-mail: bibiana.sarisska@employment.gov.sk
T: 2046 1808
Mgr. Andrea DEVÁNOVÁ
-
zast. riaditeľka mediálneho odboru
e-mail: andrea.devánová@employment.gov.sk
JUDr. Marián ŠMIHLA
-
-
-
T: 2046 1212
F: 2046 1231
T: 2046 1219
F: 2046 1238
T: 2046 1914
F: 5296 6160
T: 2046 1054
F: 2046 1075
T: 2046 2197
F: 2046 1075
GR sekcie sociálnej a rodinnej politiky
e-mail: nadezda.sebova@employment.gov.sk
Mgr. Lýdia BRICHTOVÁ
-
F: 2046 1233
GR sekcie sociálneho poistenia
a dôchodkového sporenia
e-mail: simona.rudavska@employment.gov.sk
Mgr. Nadežda ŠEBOVÁ
-
T: 2046 1214
riaditeľka odboru štátnej služby
e-mail: viera.mrazova@employment.gov.sk
Mgr. Simona RUDAVSKÁ
-
F: 5292 0487
riaditeľka odboru pracovných vzťahov
e-mail: maria.buchtova@employment.gov.sk
JUDr. Viera MRÁZOVÁ CSc.
-
T: 2046 3212
generálna riaditeľka sekcie práce
e-mail: janusova@employment.gov.sk
JUDr. Mária BUCHTOVÁ
-
F: 2046 2224
riaditeľ odboru krízového manažmentu
a bezpečnosti
e-mail: jan.hudak@employment.gov.sk
Ing. Mária JANUŠOVÁ, PhD.
-
T: 2046 2215
riaditeľ odboru kontroly a štátneho dozoru
e-mail: smihla@employment.gov.sk
Ing. Ján HUDÁK , PhD.
-
F: 5292 1258
riaditeľka odboru sociálnych služieb
e-mail: brichtova@employment.gov.sk
50
JUDr. Vlasta HUSÁRIKOVÁ
-
F: 5296 1046
T: 2046 1614
F: 5975 1623
T: 2046 2160
F: 5296 4312
T: 2046 2914
F: 2046 2913
zast. GR sekcie ekonomiky
e-mail: anna.jostiakova@employment.gov.sk
Ing. Ján ROUSEK
-
T: 2046 1513
zast. GR sekcie medzinárodných vzťahov
e-mail: michal.istvan@employment.gov.sk
Ing. Anna JOŠTIAKOVÁ
-
F: 2046 1433
riaditeľka odboru súhrnnej legislatívy
e-mail: daniela.pachova@employment.gov.sk
Mgr. Michal IŠTVÁN
-
T: 2046 1409
riaditeľka odboru sociálnej legislatívy
e-mail: eleonora.novotna@employment.gov.sk
JUDr. Daniela PACHOVÁ
-
F: 2046 1433
GR sekcie legislatívy
e-mail: vlasta.husarikova@employment.gov.sk
Mgr. Eleonóra NOVOTNÁ
-
T: 2046 1414
zast. GR sekcie riadenia ESF
e-mail: jan.rousek@employment.gov.sk
51
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel. ústredňa: 5937 4111
Internet: www.minedu.sk
T: 5477 2427
- minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
5937 4315
Ing. Eugen JURZYCA
-
F: 5937 4333
e-mail: kancmin@minedu.sk
*****
T: 5477 2348
Mgr. Miriam ŽIAKOVÁ
-
hovorkyňa ministra školstva, vedy, výskumu a športu
e-mail: miriam.žiakova@minedu.sk
Mgr. Jaroslav IVANČO
-
štátny tajomník
e-mail: jaroslav.ivanco@minedu.sk
Ing. Miroslav SIVÁČEK, MBA
-
F: 59374333
T: 5937 4440
F: 5937 4400
T: 5937 4523
F: 5937 4335
T: 5937 4523
F: 5937 4335
T: 5937 4342
F: 5937 4345
5937 4344
pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou
e-mail: irena.galbava@minedu.sk
RNDr. Ľubomír ZAMIŠKA
-
T: 5937 4420
pracovisko pre komunikáciu s verejnosťou
e-mail: andrej.hazucha@minedu.sk
Mgr. Irena GALBAVÁ
-
F: 5937 4225
5937 4397
riaditeľka odboru masmediálnej politiky
e-mail: miriam.žiakova@minedu.sk
Mgr. Andrej HAZUCHA
-
T: 5477 4211
riaditeľka kancelárie ministra
e-mail: katarina.majerova@minrdu.sk
Mgr. Miriam ŽIAKOVÁ
-
F: 5477 4454
5477 3977
vedúci služobného úradu
e-mail: miroslav.sivacek@minedu.sk
Mgr. Katarína MAJEROVÁ
-
T: 5937 4355
5937 4474
riaditeľ osobného úradu
e-mail: lubomir.zamiška@minedu.sk
52
Ing. Jarmila BELEŠOVÁ
-
riaditeľ legislatívneho odboru
e-mail: rudolf.lobotka@minedu.sk
Mgr. Klaudia BOŽIKOVÁ
-
-
generálna riaditeľka sekcie financovania
a rozpočtu
e-mail: eva.bizonova@minedu.sk
-
T: 5937 4256
riaditeľ odboru kapitálových výdavkov
e-mail: jozef.kosar@minedu.sk
T: 5937 4389
riaditeľ odboru financovania vysokých škôl
e-mail: peter.viest@minedu.sk
T: 5937 4479
riaditeľka odboru financovania
regionálneho školstva
e-mail: jana.sladeckova@minedu.sk
T: 5937 4269
Ing. Viera HONZOVÁ
-
F: 5937 4231
T: 5937 4432
Ing. Jana SLÁDEČKOVÁ
-
F: 5937 4464
riaditeľka odboru rozpočtu kapitoly
e-mail: alzbeta.svecova@minedu.sk
doc. Ing. Peter VIEST, CSc.
-
T: 5937 4308
T: 5937 4221
5937 4340
Ing. Jozef KOSÁR-DANČ
-
F: 5937 4423
T: 5937 4326
Ing. Alžbeta ŠVECOVÁ
-
T: 5937 4401
5937 4274
riaditeľ odboru krízového manažmentu
e-mail: stefan.palatka@minedu.sk
Ing. Eva BIZOŇOVÁ
-
F: 5937 4345
riaditeľka právneho odboru
e-mail: klaudia.bozikova@minedu.sk
Ing. Štefan PALAŤKA
-
T: 5937 4336
riaditeľ organizačného odboru
e-mail: michal.gasparovic@minedu.sk
JUDr. Rudolf LOBOTKA
-
F: 5937 4345
riaditeľka personálneho odboru
e-mail: jarmila.belesova@minedu.sk
Michal GAŠPAROVIČ
-
T: 5937 4452
riaditeľka odboru financovania
priamo riadených organizácii
e-mail: viera.honzova@minedu.sk
53
F:5937 4455
T: 5937 4476
Ing. Artur KOTTNER
-
vedúci oddelenia metodiky účtovníctva
a výkazníctva
e-mail: artur.kottner@minedu.sk
T: 5937 4369
prof. Ing. Peter PLAVČAN, CSc.
-
T: 5937 4439
Mgr. Jozef JURKOVIČ
-
riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania
e-mail: jozef.jurkovic@minedu.sk
Mgr. Jozef MACULÁK
-
-
riaditeľka Strediska na uznávanie dokladov
o vzdelávaní
e-mail: eva.kaczova@minedu.sk
-
generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva
e-mail: peter.juras@minedu.sk
-
-
F: 5937 4208
T: 5937 4368
F: 5937 4229
T: 5937 4330
F:5937 4458
T: 5937 4489
F: 5937 4309
riaditeľ odboru stredných odborných škôl
e-mail: marko.vojsovic@minedu.sk
Mgr. Ján JARABA
-
T: 5937 4312
riaditeľka odboru gymnázií
e-mail: dana.culakova@minedu.sk
PaedDr. Marko VOJSOVIČ
-
F: 5937 4383
riaditeľ odboru základných škôl
a školských zariadení
e-mail: ladislav.haas@minedu.sk
RNDr. Dana ČULÁKOVÁ
-
T : 5937 4240
T: 5937 4413
PhDr. PaedDr. Ladislav HAAS
-
F: 5937 4350
riaditeľka Kancelárie Akreditačnej komisie
e-mail: maria.holicka@minedu.sk
Mgr. Eva KACZOVÁ
-
T : 5937 4351
riaditeľ odboru vedy a techniky na VŠ
e-mail: jozef.maculak@minedu.sk
RNDr. Mária HOLICKÁ
-
F: 5937 4383
generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl
e-mail: peter.plavcan@minedu.sk
vedúci oddelenia škôl s vyučovacím jazykom
národnostných menšín a vzdelávania rómskych komunít
e-mail: jan.jaraba@minedu.sk
54
T:
Mgr. Vladimír KVAŠŠAY
-
vedúci oddelenia siete škôl
a školských zariadení
e-mail: vladimir.kvassay@minedu.sk
odbor odborných škôl
ThLic. PaedDr. Ing. Mária
PARÁKOVÁ
-
T: 5937 4468
vedúca oddelenia súkromných
a cirkevných škôl
e-mail: maria.parakova@minedu.sk
T: 5937 4282
PaedDr. Mária TEKELOVÁ
-
-
riaditeľka odboru špeciálnych škôl,
špec. výchovných zariadení a poradenských
zariadení
e-mail: maria.tekelova@minedu.sk
T:5937 4366
Ing. Ján MATULA
-
vedúci oddelenia koncepcií financovania
regionálneho školstva
e-mail: jan.matula@minedu.sk
T: 59374347
PhDr. Viera HAJDÚKOVÁ
-
F: 5937 4208
vedúca oddelenia materských škôl
a školských zariadení
e-mail: viera.hajdukova@minedu.sk
T: 5937 4294
PhDr. Tatiana POLIAKOVÁ, PhD.
-
vedúca oddelenia edičnej činnosti
e-mail: tatiana.poliakova@minedu.sk
-
vedúci oddelenia pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
e-mail:
F:5937 4458
T:
-
Ing. Ivan HRUBINA
-
F: 5937 4448
T: 5937 4297
5937 4337
F: 5937 4292
riaditeľ odboru učtárne a styku
so Štátnou pokladnicou
e-mail: ivan.hrubina@minedu.sk
Viola ŠTOFOVÁ
-
T: 5937 4304
riaditeľka odboru hospodárskej správy
e-mail: viola.stofova@minedu.sk
55
T: 5937 4226
Rudolf PETRE
-
vedúci oddelenia správy majetku
e-mail: rudolf.petre@minedu.sk
T: 5937 4406
Vladimír DANIŠ
-
vedúci oddelenia prevádzky
e-mail: vladimir.danis@minedu.sk
T: 5937 4384
Ing. Pavel KIČIN
-
riaditeľ odboru pre verejné obstarávanie
e-mail: pavel.kicin@minedu.sk
T:
Ing. Marián HAJDUCH
-
zastupujúci generálny riaditeľ
sekcie informatiky
e-mail: marian.hajduch@minedu.sk
T: 5937 4218
Ing. Daniela ŠIPOŠOVÁ
-
riaditeľka odboru informatiky a informatizácie
e-mail: daniela.siposova@minedu.sk
T: 5937 4220
Mgr. Martin HORŇÁK
-
vedúci oddelenia Centrálneho informačného
systému
e-mail: martin.hornak@minedu.sk
T: 5937 4341
Mgr. Martin MACKO
-
vedúci oddelenia prevádzky IS
e-mail: martin.macko@minedu.sk
T: 5937 4403
Ing. Marián HAJDUCH
-
F: 5937 4237
vedúci oddelenia riadenia projektov
e-mail: marian.hajduch@minedus.sk
Černyševského ul.
Mgr. Boris SLOBODA
-
-
F: 59374 4655
T: 5937 4668
F:59374 4655
generálny riaditeľ sekcie pre celoživotné
vzdelávanie
e-mail: boris.sloboda@minedu.sk
Ing. Jaroslav JURIGA
-
T: 5937 4658
vedúci oddelenia európskych vzdelávacích
politík a programov
e-mail: jaroslav.juriga@minedu.sk
56
PhDr. Ivan PEŠOUT
-
T: 5937 4664
F:59374 4655
T: 4910 6303
F: 4910 6325
riaditeľ odboru stratégie celoživotného
vzdelávania
e-mail: ivan.pesout@minedu.sk
Budyšínska ul. 3
Ing. Anna HAVRÁNKOVÁ, CSc.
-
riaditeľka odbory kontroly
e-mail: anna.havrankova@minedu.sk
T: 4910 6310
JUDr. Vladimír VAŠKEBA
-
vedúci oddelenia vnútornej kontroly
a výkonu štátneho dohľadu
e-mail: vladimir.vaskeba@minedu.sk
T: 4910 6312
Ing. Ivan HARGAŠ
-
vedúci oddelenia následnej finančnej kontroly
e-mail: ivan.hargaš@minedu.sk
T: 4910 6320
Ing. Janka MITOŠINKOVÁ, CSc.
-
vedúca oddelenia finančnej kontroly
a výkonu vládneho auditu prostriedkov EÚ
e-mail: janka.mitosinkova@minedu.sk
Hanulova ul. č. 3
PhDr. Miriam KOVÁČIKOVÁ
-
PhDr. Martina ŠIMOVÁ
-
-
-
T: 5937 4544
F: 5937 4509
T: 5937 4566
F: 5937 4509
T: 5937 4592
F: 5937 4568
riaditeľ odboru pre Operačný program
Výskum a vývoj
e-mail: peter.mravec@minedu.sk
Ing. Helena FATYKOVÁ
-
F: 5937 4509
riaditeľka odboru pre Operačný program
Vzdelávanie
e-mail: martina.simova@minedu.sk
Mgr. Peter MRAVEC
-
T: 5937 4531
generálna riaditeľka sekcie európskych
záležitostí
e-mail: miriam.kovacikova@minedu.sk
generálna riaditeľka sekcie ekonomiky
pre štrukturálne fondy EÚ
e-mail: helena.fatykova@minedu.sk
57
Ing. Miroslav KLIMEK
-
-
-
-
generálny riaditeľ sekcie štátnej
starostlivosti o šport
e-mail: pavol.macko@minedu.sk
Ing. Pavol SWIEC
-
-
F: 5937 4568
T: 5937 4141
5937 4142
F: 5937 4145
T: 5937 4143
F: 5937 4157
T: 5937 4144
F: 5937 4157
T: 5937 4143
F:
T: 5910 2612
5910 2611
F: 5910 2620
T: 5910 2616
F: 5910 2622
riaditeľ odboru športu
e-mail: anton.novosad@minedu.sk
Ing. Elena MALÍKOVÁ
-
T: 5937 4524
riaditeľ odboru financovania športu
e-mail: pavol.swiec@minedu.sk
Ing. Anton NOVOSAD
-
F: 5937 4568
riaditeľ odboru metodiky, technickej
asistencie, štátnej pomoci a vykazovania
e-mail: jan.bruncko@minedu.sk
Mgr. Pavol MACKO
-
T: 5937 4595
riaditeľ odboru pre oprávnenosť výdavkov
štrukturálnych fondov EÚ
e-mail: marian.mikula@minedu.sk
Ing. Ján BRUNCKO
-
F: 5937 4579
riaditeľ odboru pre financovanie
štrukturálnych fondov EÚ
e-mail: miroslav.klimek@minedu.sk
Mgr. Marián MIKULA
-
T: 5937 4597
riaditeľka odboru vzdelávania
a medzinárodnej spolupráce v športe
e-mail: elena.malikova@minedu.sk
Lamačská ul. 8
prof. Ing. Mikuláš ŠUPÍN, CSc.
-
generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky
e-mail: mikulas.supin@minedu.sk
Ing. Róbert SZABÓ
-
riaditeľ odboru implementácie štátnej
podpory výskumu a vývoja
e-mail: robert.szabo@minedu.sk
58
RNDr. Marta CIMBÁKOVÁ
-
-
F: 5910 2620
T: 5910 2615
F: 5910 2621
T: 5923 8101
F: 5292 5169
T:5010 9624
F: 5010 9666
riaditeľka odboru štátnej a európskej
politiky vo VaT
e-mail: marta.cimbakova@minedu.sk
Mgr. Andrea DANKOVÁ
-
T: 5910 2614
riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce
vo výskume a vývoji
e-mail: andrea.dankova@minedu.sk
Búdková cesta 2
Ing. Róbert EISNER
-
riaditeľ odboru detí a mládeže
e-mail: robert.eisner@minedu.sk
Levická ul.
JUDr. Dagmar HUPKOVÁ
-
generálna riaditeľka sekcie medzinárodnej
spolupráce
e-mail: dagmar.hupkova@minedu.sk
T: 5010 9623
RNDr. Mária SLUGEŇOVÁ, CSc.
-
riaditeľka odboru bilaterálnej a multilaterálnej
spolupráce a programov
e-mail: maria.slugenova@minedu.sk
T: 5010 9618
Ing. Milena MASICOVÁ
-
vedúca oddelenia služieb medzinárodnej
spolupráce
e-mail: milena.masicova@minedu.sk
T: 5010 9643
Ing. Oľga LAJČIAKOVÁ, MBA
-
riaditeľka odboru akademických mobilít
a krajanov
e-mail: olga.lajciakova@minedu.sk
59
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 5935 3111
Fax: 5935 3600
Internet: www.justice.sk
doc. JUDr. Lucia ŽITŇANSKÁ, PhD.
-
T: 5935 3204
F: 5935 3601
ministerka spravodlivosti SR
e-mail: minister@justice.sk
*****
Mgr. Mária KOLÍKOVÁ
-
-
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa
kancelárie ministra
e-mail: jana.kviecinska@justice.sk
-
riaditeľ tlačového a informačného odboru
e-mail: tlacove@justice.sk
Ing. Mária HASSANOVÁ
-
-
T: 5935 3254
F: 5935 3601
T: 5935 3513
F: 5935 3607
T: 5935 3590
F: 5935 3393
T: 5935 3423
F: 5935 3576
T: 5935 3512
F: 5935 3198
zástupca SR pred ESĽP
e-mail: marica.pirosikova@justice.sk
JUDr. Beatrix RICZIOVÁ
-
F: 5935 3603
vedúca oddelenia kontroly a sťažností
e-mail: maria.hassanova@justice.sk
JUDr. Marica PIROŠÍKOVÁ
-
T: 5935 3274
vedúci služobného úradu
e-mail: michal.luciak@justice.sk
ms.kvsu.sek@justice.sk
Jana KVIEČINSKÁ
-
F: 5935 3602
štátna tajomníčka
e-mail: maria.kolikova@justice.sk
Mgr. Michal LUCIAK
-
T: 5935 3229
zástupca SR v konaní pred súdmi EÚ
e-mail: beatrix.ricziova@justice.sk
60
T:
-
zástupca vlády SR v konaní pred
Ústavným súdom SR
e-mail:
JUDr. Martin MALIAR
-
Mgr. Božena KOTRBANCOVÁ
-
-
-
-
-
-
T: 5935 3248
F: 5935 3605
T: 5935 3202
F: 5935 3611
T: 5935 3106
F: 5935 3608
T: 5244 2845
F: 5244 2853
T: 5935 3442
F: 5935 3613
T: 5935 3564
F: 5935 3190
vymenovaný na zastupovanie
generálneho riaditeľa sekcie legislatívy
e-mail: juraj.palus@justice.sk
generálny riaditeľ sekcie edičných činností
e-mail: jan.svak@gtinet.sk
Ing. Miroslav GÁBORČÍK
-
F: 5935 3616
generálny riaditeľ sekcie rozvoja, ekonomiky
a správy
e-mail:
prof. JUDr. Ján SVÁK, CSc.
-
T: 5935 3510
generálny riaditeľ sekcie
medzinárodného a európskeho práva
e-mail: peter.banas@justice.sk
JUDr. Juraj PALÚŠ
-
F: 5935 3608
vymenovaná na zastupovanie generálneho
riaditeľa sekcie trestného práva
e-mail: bozena.kotrbancova@justice.sk
Peter BÁŇAS
-
T: 5935 3106
vymenovaný na zastupovanie generálneho
riaditeľa sekcie civilného práva
e-mail: martin.maliar@justice.sk
vymenovaný na zastupovanie
generálneho riaditeľa sekcie justičnej
informatiky a štatistiky
e-mail: miroslav.gaborcik@justice.sk
riaditeľ odboru obchodného a exekučného práva
e-mail:
61
T: 5935 3472
Ing. Peter MALÍK, PhD.
-
riaditeľ odboru občianskeho
a správneho práva
e-mail: peter.malik@justice.sk
T: 4445 0385
Mgr. Igor MIŠÍK
-
riaditeľ odboru rehabilitácií
a odškodňovania
e-mail: igor.misik@justice.sk
T: 5935 3234
Mgr. Božena KOTRBANCOVÁ
-
riaditeľka odboru dohľadu nad trestným
súdnictvom a milostí
e-mail: bozena.kotrbancova@justice.sk
T: 5935 3110
JUDr. Oto LOBODÁŠ
-
-
F: 59353614
vymenovaný na zastupovanie vedúceho
oddelenia dohľadu nad výkonom odňatia
slobody a výkon väzby
e-mail: oto.lobodas@justice.sk
T:
-
riaditeľ odboru kriminológie
a prevencie kriminality
e-mail:
T: 5935 3349
JUDr. Miloš HAŤAPKA
-
riaditeľ odboru medzinárodného práva
súkromného a procesného
e-mail: milos.hatapka@justice.sk
T: 5935 3240
Mgr. Dagmar FILLOVÁ
-
riaditeľka odboru justičnej spolupráce
v trestných veciach
e-mail: dagmar.fillova@justice.sk
T: 5935 3473
Mgr. Jana VNUKOVÁ
-
riaditeľka odboru zahraničných stykov
a ľudských práv
e-mail: jana.vnukova@justice.sk
T: 5935 3366
JUDr. Martin URMINSKÝ
-
vedúci oddelenia komunitárnych programov
a bilaterálnej spolupráce
e-mail: martin.urminsky@justice.sk
62
F: 5935 3604
Mgr. Anna HESKOVÁ
-
-
-
-
-
F: 5935 3456
T: 5935 3412
F: 5935 3606
T: 5935 3145
F: 5935 3609
T: 5935 3461
T: 5244 2813
F: 5244 2853
T: 5249 1062
F: 5244 2853
šéfredaktor redakcie Zbierky zákonov SR
e-mail: roman.makara@justice.sk
JUDr. Miloš MATÚŠEK
-
T: 5935 3392
riaditeľ odboru všeobecnej legislatívy
e-mail: juraj.palus@justice.sk
Mgr. Roman MAKARA
-
F: 5935 3594
riaditeľ odboru legislatívy trestného práva
a väzenstva
e-mail: matej.sudor@justice.sk
JUDr. Juraj PALÚŠ
-
T: 5935 3316
riaditeľ odboru legislatívy občianskeho
a obchodného práva
e-mail: vladimir.kitta@justice.sk
JUDr. Matej SUDOR
-
F: 5935 3594
riaditeľka osobného úradu
e-mail: maria.horvatova@justice.sk
JUDr. Vladimír KITTA
-
T: 5935 3166
riaditeľka odboru investično-prevádzkového
e-mail: zdenka.mikova@justice.sk
JUDr. Mária HORVÁTOVÁ
-
F: 5935 3615
vymenovaná na zastupovanie riaditeľa
odboru ekonomiky a financovania
e-mail: silvia.borovska@justice.sk
Ing. Zdena MIKOVÁ, PhD.
-
T: 5935 3396
riaditeľka odboru rezortných stratégií,
rozpočtu a správy
e-mail: zita.rosulkova@justice.sk
Bc. Silvia BOROVSKÁ
-
F: 5935 3612
riaditeľka odboru rozvoja rezortných
ľudských zdrojov
e-mail: anna.heskova@justice.sk
Ing. Zita ROSŮLKOVÁ
-
T: 5935 3307
vedúci oddelenia JASPI
e-mail: milos.matusek@justice.sk
63
T: 5244 2819
JUDr. Zuzana KAMENSKÁ
-
šéfredaktor redakcie Obchodného vestníka
e-mail: zuzana.kamenska@justice.sk
T: 5935 3233
Ing. Peter ŽITŇANSKÝ
-
vymenovaný na zastupovanie riaditeľa
odboru stratégie a rozvoja informačných systémov
e-mail: peter.zitnansky@justice.sk
T: 5935 3244
Ing. Miroslav GÁBORČÍK
-
riaditeľ odboru prevádzky
centralizovaných informačných systémov
e-mail: miroslav.gaborcik@justice.sk
T: 5935 3570
Ing. Ladislav BODOR
-
vedúci oddelenia rezortnej štatistiky
a výkazníctva
e-mail: ladislav.bodor@justice.sk
T: 5935 3205
Ing. Mariana BALOGOVÁ
-
vedúca oddelenia informačných systémov
ministerstva
e-mail: mariana.balogova@justice.sk
T: 2083 1105
Plk. Ing. Miloš DRGO
-
F: 52442853
poverený zastupovaním generálneho riaditeľa
Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
e-mail: sekretariatgr@zvjs.sk
64
F: 2083 1698
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA,
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A REGIONÁNEHO ROZVOJA SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Tel. ústredňa: 02/5926 6111
Fax: 02/5296 3871
Internet: www.mpsr.sk
T: 5292 2150
5926 6241
Ing. Zsolt SIMON
-
minister pôdohospodárstva SR
F: 5296 3871
- e-mail: zsolt.simon@land.gov.sk
*****
MVDr. Gabriel CSICSAI, PhD.
-
-
vedúca služobného úradu
e-mail: zdenka.marcekova@land.gov.sk
JUDr. Eva SCHWARCZOVÁ
-
F: 5296 1834
T: 5926 6301
F: 5296 3871
T: 5926 6493
F: 5296 3871
T: 5296 6481
5296 8574
F: 5296 1363
T: 5926 6204
F: 5926 6206
riaditeľ odboru vládnej a parlamentnej agendy
e-mail: lubomir.kuban@land.gov.sk
Ing. Zdenka MARČEKOVÁ
-
T: 5926 6308
hovorkyňa ministra
e-mail: katarina.durica@land.gov.sk
Ing. Ľubomír KUBÁN
-
F: 5296 5428
riaditeľka kancelárie ministra
e-mail: ingrid.slimakova@land.gov.sk
Mgr. Katarína ĎURICA
-
T: 5296 1258
štátny tajomník
e-mail: martin.ruzinsky@land.gov.sk
JUDr. Ingrid SLIMÁKOVÁ
-
F: 5296 5463
štátny tajomník
e-mail: gabriel.csicsai@land.gov.sk
RNDr. Martin RUŽINSKÝ, PhD.
-
T: 5296 4042
riaditeľka osobného úradu
e-mail: eva.schwarczova@land.gov.sk
65
T: 5926 6483
F: 5296 1208
T: 5926 6163
- riaditeľ odboru hospodárskej správy a služieb
5292 3265
F: 5926 6161
Ing. Anna TÓTHOVÁ
-
riaditeľka odboru organizačného
e-mail: anna.tothova@land.gov.sk
Ing. Roman OSIKA
-
e-mail: roman.osika@land.gov.sk
T: 59266478
JUDr. Anna UŠKERTOVÁ
-
vedúca oddelenia mzdového a evidencie zmlúv
e-mail: anna.uskertova@land.gov.sk
Mgr. Juraj MITOŠINKA
-
riaditeľ odboru krízového riadenia
e-mail: juraj.mitosinka@land.gov.sk
JUDr. Karol GERHÁT
-
riaditeľ odboru kontroly a vnútorného auditu
e-mail: karol.gerhat@land.gov.sk
Ing. Marta ĎURKOVIČOVÁ
-
-
-
F: 5926 6475
T: 5926 6473
F: 5926 6475
T: 5926 6471
F: 5926 6753
vedúca oddelenia vnútorného auditu
e-mail: eva.kostolanyiova@land.gov.sk
T: 5926 6178
F: 5926 6122
T: 5926 6344
5292 3124
F: 5926 6346
riaditeľ odboru informatiky
e-mail: peter.herc@land.gov.sk
Ing. Ľubomír PARTIKA
-
T: 5926 6488
T: 5926 6535
Ing. Peter HERC
-
F: 5296 4407
vedúci oddelenia kontroly podpôr EÚ
e-mail: julius.lukac@land.gov.sk
Ing. Eva KOSTOLÁNYIOVÁ
-
T: 5926 6354
52967 009
poverený zastupovaním vedúceho oddelenia
finančnej kontroly
e-mail: stefan.barkoci@land.gov.sk
Ing. Július LUKÁČ
-
F: 5926 6157
vedúca oddelenia vnútornej kontroly
e-mail: marta.durkovicova@land.gov.sk
Ing. Štefan BARKOCI, PhD.
-
T: 5926 6156
5296 1769
generálny riaditeľ sekcie pôdohospodárskej
politiky a rozpočtu
e-mail: lubomir.partika@land.gov.sk
66
T: 5926 6216
F: 5922 1077
T: 5926 6225
- riaditeľka odboru rozpočtu a záverečného účtu
5296 7773
F: 5926 6223
Ing. Peter DANKO
-
riaditeľ odboru finančného riadenia SPP
a technickej pomoci
e-mail: peter.danko@land.gov.sk
Ing. Eva VAVROVÁ
-
e-mail: eva.vavrova@land.gov.sk
T: 5926 6139
Ing. Mária ŠARMÍROVÁ
-
poverená zastupovaním riaditeľa odboru finančného
e-mail: maria.sarmirova@land.gov.sk
Ing. Alexander ČARNÝ
-
-
riaditeľ odboru štátnej pomoci
a národných podpôr
e-mail: alexander.carny@land.gov.sk
generálny riaditeľ sekcie legislatívy
e-mail:
JUDr. Pavol ŇUŇUK
-
-
-
F: 5926 6232
T: 5926 6365
5292 1239
F: 5926 6367
T: 5926 6413
F: 5926 6759
T: 5926 6426
F: 5926 6490
T: 5926 6419
5292 1098
F: 5926 6271
T: 5926 6292
5296 8561
F: 5296 3602
T: 5926 6506
5296 4479
F: 5926 6757
riaditeľ odboru právneho
e-mail: pavol.bielik@land.gov.sk
Ing. Jozef VANEK
-
T: 5926 6234
5296 8205
riaditeľ odboru legislatívy
e-mail: pavol.nunuk@land.gov.sk
JUDr. Pavol BIELIK
-
F: 5926 6153
riaditeľ odboru pozemkových úprav
e-mail: jozef.vanek@land.gov.sk
riaditeľ odboru zahraničnej koordinácie
e-mail:
generálny riaditeľ sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva
e-mail:
67
T: 5926 6518
F: 5926 6517
T: 5926 6523
- riaditeľ odboru lesného majetku a poľovníctva
52964 248
F: 5926 6752
Ing. Pavel TOMA
-
riaditeľ odboru riadenia lesného hospodárstva
e-mail: pavel.toma@land.gov.sk
Ing. Marián ONDREJČÁK
-
e-mail: marian.ondrejcak@land.gov.sk
T: 5926 6503
Ing. Igor MRVA
-
vedúci oddelenia spracovania dreva
e-mail: igor.mrva@land.gov.sk
MVDr. Soňa SUPEKOVÁ, PhD.
-
Ing. Zuzana BÍROŠOVÁ, CSc.
-
-
generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka
e-mail: marek.kodada@land.gov.sk
Ing. Ján BEŇADIK
-
F: 5926 6389
T: 5926 6339
F: 5926 6338
T: 5926 6286
T: 5926 6274
5296 5134
F: 5926 6585
T: 5926 6540
F: 5926 6586
T: 5926 6434
F: 5292 6380
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
e-mail: jan.benadik@land.gov.sk
Ing. Rudolf TREBATICKÝ
-
T: 5296 6580
vedúca oddelenia obchodného dozoru
e-mail: katarina.miticka@land.gov.sk
Ing. Marek KODADA
-
F: 5926 6704
poverený zastupovaním riaditeľa odboru obchodu
e-mail: milan.paksi@land.gov.sk
Ing. Katarína POPIKOVÁ-MITICKÁ
-
T: 5926 6571
poverený zastupovaním riaditeľa odboru
potravinárskeho priemyslu
e-mail: jan.hascik@land.gov.sk
Ing. Milan PAKŠI
-
F: 5926 3738
riaditeľka odboru bezpečnosti potravín a výživy
e-mail: zuzana.birosova@land.gov.sk
Ing. Ján HAŠČÍK
-
T: 5926 6567
generálna riaditeľka sekcie potravinárstva,
výživy a obchodu
e-mail: sona.supekova@land.gov.sk
riaditeľ odboru environmentálnych činností
e-mail: rudolf.trebaticky@land.gov.sk
68
Ing. Juraj KOŽUCH
-
-
riaditeľka odboru rastlinnej výroby
e-mail: jana.vargova@land.gov.sk
Ing. Andrea HRDÁ
-
T: 5926 6350
F: 5292 6855
T: 5926 6360
5292 5052
F: 5926 6358
T: 5926 6231
F: 5926 6750
poverená zastupovaním generálneho riaditeľa
sekcie poľnohospodárstva a služieb
e-mail: maria.pohankova@land.gov.sk
Ing. Jana VARGOVÁ, PhD.
-
F: 5926 6232
riaditeľ odboru priamych platieb
a akreditácie PP
e-mail: juraj.kozuch@land.gov.sk
RNDr. Mária POHANKOVÁ
-
T: 5926 6236
riaditeľka odboru živočíšnej výroby
e-mail: andrea.hrda@land.gov.sk
69
MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT
A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR
Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Tel. ústredňa: 02/5949 4111
Fax: 02/5249 4794
Internet: www.telecom.gov.sk
T: 5273 1438
Ing. Ján FIGEĽ
-
F: 5273 1440
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
e-mail: minister@telecom.gov.sk
*****
Ing. Ivan ŠVEJNA
-
Ing. Ján HUDACKÝ
-
F: 5249 9489
T: 5249 8756
F: 5273 1440
T: 5949 4815
F: 5244 2201
T: 5249 9640
F: 5244 2201
T: 5273 1455
F: 5249 9667
riaditeľka odboru komunikácie
e-mail: eva.benesova@telecom.gov.sk
PhDr. Jiřina HORŇÁKOVÁ
-
T: 5249 4862
poradca a hovorca ministra
e-mail: martin.krajcovic@telecom.gov.sk
Ing. Eva BENEŠOVÁ
-
F: 5273 1449
riaditeľka kancelárie ministra
e-mail: zuzana.rafajdusova@telecom.gov.sk
Mgr. Bc. Martin KRAJČOVIČ
-
T: 5273 1462
vedúci služobného úradu
e-mail: peter.mach@telecom.gov.sk
Ing. Zuzana RAFAJDUSOVÁ
-
F: 5244 2270
štátny tajomník
e-mail: jan.hudacky@telecom.gov.sk
RNDr. Peter MACH
-
T: 5244 2301
štátny tajomník
e-mail: ivan.svejna@telecom.gov.sk
generálna riaditeľka osobného úradu
e-mail: jirina.hornakova@telecom.gov.sk
70
Ing. Iveta ŠIMONOVIČOVÁ
-
-
-
-
-
T: 5273 1439
F: 5249 9648
T: 5273 1453
F: 5249 9646
T: 5273 1447
F: 5245 1002
T: 5273 1446
F: 5273 1456
T: 5949 4547
F: 5244 2256
T: 5949 4426
F: 5244 2274
generálna riaditeľka sekcie stratégie,
záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov
e-mail: silvia.kuncova@telecom.gov.sk
riaditeľ odboru stratégie
e-mail: jan.krak@telecom.gov.sk
Mgr. Pavel KRAVEC
-
F: 5249 9819
riaditeľ odboru zakladateľských funkcií
a privatizácie
e-mail:
Ing. Ján KRAK
-
T: 5949 4266
riaditeľ odboru krízového riadenia
e-mail: ivan.bursa@telecom.gov.sk
Mgr. Silvia KUNCOVÁ
-
F: 5244 2330
riaditeľ odboru kontroly, štátneho dozoru
a dohľadu
e-mail: zoltan.takacs@telecom.gov.sk
Ing. Ivan BURSA
-
T: 5273 1450
vedúca odd. vnútorného auditu
e-mail: daniela.hrabinova@telecom.gov.sk
Ing. Zoltán TAKÁCS
-
F: 5249 9667
riaditeľka odboru vládnej a parlamentnej agendy
e-mail: andrea.raffayova@telecom.gov.sk
Ing. Daniela HRABINOVÁ
-
T:
riaditeľ odboru odmeňovania
e-mail: jozef.less@telecom.gov.sk
Ing. Andrea
NEMCOVÁ-RAFFAYOVÁ, PhD.
-
F: 5249 9667
riaditeľka odboru ľudských zdrojov
a organizačného
e-mail: iveta.simonovicova@telecom.gov.sk
Ing. Jozef LEŠŠ
-
T: 5273 1454
generálny riaditeľ sekcie železničnej
dopravy a dráh
e-mail: pavel.kravec@telecom.gov.sk
71
JUDr. Mária HRČKOVÁ
-
-
generálna riaditeľka sekcie civilného letectva
a vodnej dopravy
e-mail: radmila.valickova@telecom.gov.sk
-
riaditeľ odboru civilného letectva
e-mail:
Ing. Matej VANÍČEK
-
-
generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy
a pozemných komunikácií
e-mail: peter.matuska@telecom.gov.sk
-
riaditeľ Štátneho dopravného úradu
e-mail:
Ing. Jozef TISOVSKÝ, PhD.
-
T: 5949 4457
F: 5273 1470
T: 5949 4287
F: 5273 1470
T: 5949 4675
F: 5273 1445
T: 5949 4717
F: 5249 2720
T: 5949 4659
F: 5244 2202
T: 5949 4728
F: 5244 2005
T: 5949 4645
F: 5273 1451
T: 5949 4362
F: 5244 2277
generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov
e-mail: milan.mecar@telecom.gov.sk
Ing. Tomáš PAULEN
-
F: 5273 1470
riaditeľ odboru pozemných komunikácií
e-mail: peter.stefany@telecom.gov.sk
Ing. Milan MEČÁR
-
T: 5273 1457
riaditeľ odboru cestnej dopravy
e-mail: jozef.tisovsky@telecom.gov.sk
Ing. Peter ŠTEFÁNY
-
F: 5244 2274
riaditeľ odboru vodnej dopravy
Ing. Peter MATÚŠKA
-
T: 5949 4539
riaditeľ odboru železničnej dopravy
e-mail: vladimir.dlhopolcek@telecom.gov.sk
Ing. Radmila VALÍČKOVÁ
-
F: 5244 2274
riaditeľka odboru dráh
e-mail: maria.hrckova@telecom.gov.sk
Ing. Vladimír Jozef DLHOPOLČEK
-
T: 5949 4504
riaditeľ odboru koordinácie projektov EÚ
e-mail: tomas.paulen@telecom.gov.sk
72
Ing. Miroslava TEREKOVÁ
-
-
-
-
-
F: 5273 1458
T: 5273 1459
F: 5273 1471
T: 5949 4776
F: 5273 1471
T: 5949 4793
F: 5273 1471
T: 5273 1443
F: 5273 1452
T: 5949 4750
F: 5273 1452
T: 5949 4481
F: 5249 6952
generálny riaditeľ sekcie rozpočtu
a vnútornej správy
e-mail: frantisek.perutka@telecom.gov.sk
riaditeľ odboru rozpočtu a financovania
e-mail: jan.matejka@telecom.gov.sk
Veronika BIELIKOVÁ
-
T: 5273 1448
riaditeľ odboru právneho
e-mail: robert.goral@telecom.gov.sk
Ing. Ján MATEJKA
-
F: 5273 1437
riaditeľka odboru legislatívy
e-mail: slavka.saganova@telecom.gov.sk
Ing. František PERUTKA
-
T: 5273 1436
generálna riaditeľka sekcie legislatívnej
a právnej
e-mail: martina.pastyrikova@telecom.gov.sk
JUDr. Robert GORAL
-
F: 5273 1437
riaditeľka odboru pošty
e-mail: jarmila.brichtova@telecom.gov.sk
Mgr. Slávka SAGANOVÁ
-
T: 5273 1434
riaditeľ odboru telekomunikácií
e-mail: viliam.podhorsky@telecom.gov.sk
JUDr. Martina PASTÝRIKOVÁ
-
F: 5273 1451
generálna riaditeľka sekcie pošty
a telekomunikácií
e-mail: michaela.janosikova@telecom.gov.sk
Ing. Jarmila BRICHTOVÁ
-
T: 5949 4799
riaditeľ odboru projektov železničnej
infraštruktúry
e-mail:
Ing. Viliam PODHORSKÝ
-
F: 5273 1451
riaditeľ odboru projektov cestnej infraštruktúry
e-mail: miroslava.terekova@telecom.gov.sk
JUDr. Michaela JÁNOŠÍKOVÁ
-
T: 5949 4279
riaditeľka odboru financovania úradu
e-mail: veronika.bielikova@telecom.gov.sk
73
Vladimír Alexander CINTULA
-
-
-
-
-
T: 5949 4777
F: 5273 1460
T: 5949 4562
F: 5273 1460
T: 5949 4508
F: 5273 1460
riaditeľka odboru metodického riadenia projektov
e-mail: martina.svorenova@telecom.gov.sk
T: 5949 4424
F: 5273 1460
T: 5949 4468
F: 5273 1442
riaditeľ odboru projektového riadenia projektov
e-mail: peter.brocka@telecom.gov.sk
Ing. Maroš JANČULA
-
F: 5244 2312
riaditeľ odboru technickej realizácie projektov
e-mail:
JUDr. Peter BROČKA
-
T: 5273 1461
generálny riaditeľ sekcie projektov
verejno-súkromného partnerstva
e-mail: vladimir.ziarny@telecom.gov.sk
JUDr. Martina SVOREŇOVÁ
-
F: 5249 4794
riaditeľ odboru podporných informačných
služieb
e-mail: peter.back@telecom.gov.sk
Ing. Vladimír ŽIARNÝ
-
T: 5949 4228
riaditeľ odboru správy majetku
e-mail: igor.machac@telecom.gov.sk
Ing. Peter BÄCK
-
F: 5249 9818
riaditeľ odboru vnútornej správy
e-mail: vladimir.cintula@telecom.gov.sk
Mgr. Igor MACHÁČ
-
T: 5949 4290
riaditeľ útvaru odborného vyšetrovania
leteckých nehôd
e-mail: maros.jancula@telecom.gov.sk
e-mailová pošta: krstné meno.priezvisko@telecom.gov.sk
74
ÚSTAVNÝ SÚD SR
Hlavná 110, Mäsiarska 59, P. O. Box E-35, 042 65 Košice 1
Tel. ústredňa: 055/7207 211
E-mail: info@concourt.sk
Internet: www.concourt.sk
T: 055/6227 610 F: 055/6227 639
JUDr. Ivetta MACEJKOVÁ
-
predsedníčka Ústavného súdu SR
e-mail: ivetta.macejkova@concourt.sk
predsednicka@concourt.sk
T: 055/6227 668 F: 055/6227 732
JUDr. Milan ĽALÍK
-
podpredseda ÚS SR
e-mail: milan.lalik@concourt.sk
podpredseda@concourt.sk
T: 055/7207 231 F: 055/7207 259
Ing. Ivan MIKUŠ, PhD.
-
vedúci Kancelárie ÚS SR
e-mail: ivan.mikus@concourt.sk
T: 055/7207 205 F: 055/6227 639
Mgr. Ľubica MACKOVIČOVÁ
-
riaditeľka Kancelárie predsedníčky
a podpredsedu ÚS SR
e-mail: lubica.mackovicova@concourt.sk
NAJVYŠŠÍ SÚD SR
Župné námestie 13, 814 90 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 5935 3111
Internet: www.nsud.sk
T: 5935 3495
JUDr. Štefan HARABIN
-
predseda Najvyššieho súdu SR
e-mail: predseda@nsud.sk
T: 5935 3215
Ing. Ján HURBAN
-
riaditeľ správy súdu Najvyšší súd SR
e-mail: jan.hurban@nsud.sk
75
F: 5441 1535
GENERÁLNA PROKURATÚRA SR
Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 02/5953 2505
Internet: www.genpro.gov.sk
JUDr. Dobroslav TRNKA
-
T: 5953 2646
F: 5413 1224
T: 5953 2539
F: 5953 2605
prvý námestník generálneho prokurátora
e-mail: ladislav.tichy@genpro.gov.sk
JUDr. Ctibor KOŠŤÁL
-
F: 5292 6596
generálny prokurátor SR
e-mail: generalna.prokuratura@genpro.gov.sk
JUDr. Ladislav TICHÝ
-
T: 5296 4152
námestník generálneho prokurátora
e-mail: ctibor.kostal@genpro.gov.sk
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Podateľňa: 02/5011 4911
Internet: www.nku.gov.sk
E-mail: info@nku.gov.sk
Dr. h. c. doc. Ing. Ján JASOVSKÝ, PhD. T: 5011 4402
-
predseda
e-mail: jan.jasovsky@nku.gov.sk
Ing. Zora DOBRÍKOVÁ
-
-
F: 5556 6129
T: 5011 4502
F: 5556 6126
podpredseda
e-mail: emil.kocis@nku.gov.sk
T: 5011 4409
Mgr. Lenka NOSÁĽOVÁ
-
T: 5011 4313
podpredsedníčka
e-mail: zora.dobrikova@nku.gov.sk
Ing. Emil KOČIŠ
-
F: 5542 3005
riaditeľka odboru komunikácie
a styku s verejnosťou
e-mail: lenka.nosalova@nku.gov.sk
76
Sekcia predsedu
Sekcia stratégie
Sekcia špeciálnych odvetví a činností
Sekcia EU fondov
Sekcia finančná a daňová
Sekcia hospodárskych odvetví
kl. 408
kl. 415
kl. 202
kl. 301
kl. 615
kl. 102
Expozitúra Bratislava
Expozitúra Banská Bystrica
Expozitúra Nitra
Expozitúra Žilina
Expozitúra Trenčín
Expozitúra Košice
Expozitúra Prešov
Expozitúra Trnava
T: 02/5025 5476
T: 048/472 8611
T: 037/693 3832
T: 041/509 9001
T: 032/748 4979
T: 055/790 1101
T: 051/708 2441
T: 033/598 3611
PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR
Drieňová 24, 826 03 Bratislava 29
Tel. ústredňa: 4829 7111
Fax: 4333 3572
Internet: www.antimon.gov.sk
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk
T: 4333 7305
Ing. Danica PAROULKOVÁ
-
F: 4829 7365
predsedníčka úradu
e-mail: danica.paroulkova@antimon.gov.sk
doc. Ing. Daniela ZEMANOVIČOVÁ, CSc. T: 4333 1126 F: 4333 1126
-
podpredsedníčka úradu
-
e-mail: daniela.zemanovicova@antimon.gov.sk
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24
Internet: www.uvo.gov.sk
Ing. Roman ŠIPOŠ
-
T: 5296 6161
predseda úradu
e-mail: roman.sipos@uvo.gov.sk
77
F: 5296 6162
Ing. Marek VLADÁR
-
F: 5296 6163
T: 5026 4216
F: 5026 4205
podpredseda úradu
e-mail: marek.vladar@uvo.gov.sk
JUDr. Marta BUDIŠOVÁ
-
T: 5026 4102
vedúca služobného úradu
e-mail: marta.budisova@uvo.gov.sk
ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ
Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15
Tel.: 00421 – 2 – 5720 0511
Fax: 00421 – 2 – 5720 0555
E-mail: uszz@uszz.gov.sk
URL: www.uszz.sk
PhDr. Vilma PRÍVAROVÁ
-
F: 5720 0555
T: 5720 0523
F: 5720 0555
predsedníčka úradu
e-mail: vilma.privarova@uszz.gov.sk
PaedDr. Igor KOVÁČ
-
T: 5720 0511
odbor tlačový a informačný
e-mail: igor.kovac@uszz.gov.sk
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Tel. ústredňa: 5023 6111
Internet: www.statistics.sk
PhDr. Ľudmila BENKOVIČOVÁ, CSc. T: 5542 5802
-
T: 5542 5783
Ing. Štefan CONDÍK, CSc.
-
F: 5542 4587
predsedníčka úradu
e-mail: ludmila.benkovicova@statistics.sk
podpredseda
e-mail: stefan.condik@statistics.sk
78
F: 5542 4047
ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRA SR
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Tel.: 2081 6100
Fax: 4342 8130
Internet: www.geodesy.gov.sk
JUDr. Štefan MOYZES
-
Ing. Patrik HENSEL
-
T: 2081 6021
F: 4342 8123
T: 2081 6111
F: 4342 8130
T: 2081 6016
F: 4342 8130
vedúca služobného úradu
e-mail: jaroslava.tomasovicova@skgeodesy.sk
Janka RASLAVSKÁ
-
F: 4342 8130
podpredseda
e-mail: patrik.hensel@skgeodesy.sk
JUDr. Jaroslava TOMAŠOVIČOVÁ
-
T: 2081 6002
predseda
e-mail: stefan.moyzes@skgeodesy.sk
sekretariat@skgeodesy.sk
tlačový tajomník
e-mail: janka.raslavska@skgeodesy.sk
ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU
A SKÚŠOBNÍCTVO SR
Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15
Tel. ústredňa: 5249 6847, 5249 8030
Internet: www.normoff.gov.sk
T: 5249 1085
prof. Ing. Jozef MIHOK, PhD.
-
F: 5249 1050
predseda úradu
e-mail: predseda@normoff.gov.sk
SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR
Pražská 29, 812 63 Bratislava 1
Vrátnica: 5727 8201
Internet: www.reserves.gov.sk
T: 5727 8290
Ing. Marián ČAKAJDA
-
predseda SŠHR SR
e-mail: marian.cakajda@reserves.gov.sk
79
F: 5249 6143
ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SR
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
Tel. ústredňa: 5822 1111
Internet: www.ujd.gov.sk
Ing. Marta ŽIAKOVÁ, CSc.
-
F: 5822 1166
T: 58 22 1140
F: 58 22 1166
predsedníčka úradu
e-mail: helena.chrienova@ujd.gov.sk
RNDr. Karol JANKO
-
T: 5822 1111
podpredseda úradu
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR
Ul. Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4
Tel. ústredňa: 048/4300 111
Internet: www.indprop.gov.sk
T: 048/4300 117 F: 048/4300 402
Ing. Darina KYLIÁNOVÁ
-
predsedníčka úradu
e-mail: darina.kylianova@indprop.gov.sk
T: 048/4300 115 F: 048/4300 403
Ing. Zdena HAJNALOVÁ
-
podpredsedníčka úradu
e-mail: zdena.hajnalova@indprop.gov.sk
T: 048/4300 112
Ing. Ľubica BENICKÁ
-
vedúca služobného úradu
e-mail: lubica.benicka@indprop.gov.sk
Pracovisko v Bratislave
T: 5958 3023
Kýčerského 1, 817 82 Bratislava 1
80
NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE
Masarykova 10, 040 01 Košice
Tel.: 055/7979 902
Fax: 055/7979 904
Internet: www.ip.gov.sk
E-mail: nip@ip.gov.sk
JUDr. Alena MIROSSAYOVÁ
-
generálna riaditeľka
e-mail: alena.mirossayova@ip.gov.sk
- sekretariát GR:
T: 055/7979 902 F: 055/7979 904
Pracovisko v Bratislave
T: 02/4924 7205 F: 02/4924 7205
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SR
Odborárske námestie 3, 817 60 Bratislava 15
Internet: www.uoou.sk
Mgr. Gyula VESZELEI
-
Ing. Marián PLACHÝ
-
T: 5023 9418
F: 5023 9441
T: 5023 9413
F: 5023 9440
T: 5023 9413
F: 5023 9440
T: 5023 9417
F: 5023 9441
sekretariát vrchného inšpektora
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Mgr. Libuša STAŇOVÁ
-
F: 5023 9441
vrchný inšpektor
e-mail: lubos.stankoviansky@pdp.gov.sk
Vlasta KRALJIK
-
T: 5023 9431
sekretariát predsedu úradu
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Mgr. Ľuboš STANKOVIANSKY
-
F: 5023 9441
podpredseda úradu
e-mail: podpredseda@pdp.gov.sk
Janka GREGOROVÁ
-
T: 5023 9418
predseda úradu
e-mail: predseda@pdp.gov.sk
tlačová tajomníčka
e-mail: libusa.stanova@pdp.gov.sk
81
Ing. Natália KOČÁROVÁ
-
T: 5023 9408
F: 5023 9440
T: 5023 9402
F: 5023 9441
odbor prešetrovania oznámení a analýz
e-mail: jarmila.durjancikova@pdp.gov.sk
Mgr. Tomáš MIČO
-
F: 5023 9441
odbor vnútornej správy a osobný úrad
e-mail: natalia.kocarova@pdp.gov.sk
JUDr. Jarmila ĎURJANČÍKOVÁ
-
T: 5023 9416
odbor legislatívno-právny a registra IS
e-mail: tomas.mico@pdp.gov.sk
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 5787 1111
Internet: www.nbs.sk
E-mail: info@nbs.sk
doc. Ing. Jozef MAKÚCH, PhD.
-
guvernér NBS
Ing. Viliam OSTROŽLÍK, MBA
-
T: 5787 2020
F: 5787 1104
T: 5787 2142
F: 57871190
T: 5787 2168
F: 5787 1190
hovorkyňa NBS
PhDr. Jana KOVÁČOVÁ
-
F: 5787 1100
viceguvernér NBS
Ing. Petra PAUEROVÁ
-
T:5787 2011
5787 2012
vedúca tlačového a edičného oddelenia
FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SR
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Tel. ústredňa: 322 82 701, -702,- 703
Internet: www.natfund.gov.sk
T: 322 82 706
Ing. Anna BUBENÍKOVÁ
-
predsedníčka Výkonného výboru FNM SR
e-mail: predseda@natfund.gov.sk
82
F: 322 82 799
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD
Budatínska 30, 850 07 Bratislava
Pošta: P. O. BOX 16, 850 07 Bratislava
Tel. ústredňa: 6869 1111
Internet: www.nbusr.sk
gen. mjr. Ing. František BLANÁRIK
-
riaditeľ NBÚ
e-mail: info@nbusr.sk
PhDr. Ivan GOLDSCHMIDT
-
riaditeľ kancelárie NBÚ
e-mail: ivan.goldschmidt@nbusr.sk
T: 6869 2334
6869 2315
F: 6382 1700
T: 6869 2318
6869 2314
F: 6382 4005
ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, Bratislava 2
P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27
Tel. ústredňa: 5810 0411
Fax: 5810 0479
Internet: www.urso.gov.sk
E-mail: urso@urso.gov.sk
T: 5810 0418
Ing. Jozef HOLJENČÍK
-
F: 5810 0474
predseda Rady pre reguláciu, vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu
E-mail: holjencik@urso.gov.sk
VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV
Adresa sídla: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava-Ružinov
Korešpondenčná adresa: P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24
Internet: www.vop.gov.sk
T: 4828 7239
4363 4904
doc. JUDr. Pavel KANDRÁČ, CSc.
-
verejný ochranca práv
e-mail: sekretariat@vop.gov.sk
83
F: 4828 7203
TLAČOVÁ AGENTÚRA SR – SLOVAKIA
Pribinova 25, 819 28 Bratislava 111
Tel. ústredňa: 02/5921 0444
Internet: www.tasr.sk
T: 02/5921 0401 F: 02/5296 3405
PhDr. Jaroslav REZNÍK
-
generálny riaditeľ
e-mail: jaroslav.reznik@tasr.sk
T: 02/5921 0301 F: 02/5296 3405
Mgr. Marián KOLÁR
-
šéfredaktor TA SR
e-mail: marian.kolar@tasr.sk
SLOVENSKÝ ROZHLAS
Mýtna 1, P. O. Box 55, 817 55 Bratislava 15
Tel. ústredňa: 5727 3111
Internet: www.slovakradio.sk
T: 5727 3501
PhDr. Miloslava ZEMKOVÁ
-
generálna riaditeľka
e-mail: zemkova@rozhlas.sk
Mgr. Alexandra ŠTULLEROVÁ-KOREŇOVÁ
-
F: 5727 3559
T: 5727 3612
komunikácia s verejnosťou
e-mail: korenova@rozhlas.sk
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
Mlynská dolina 28, 845 45 Bratislava 41
Tel. ústredňa: 6061 1111
Internet: www.stv.sk
T: 6061 3004
Mgr. Štefan NIŽŇANSKÝ
-
generálny riaditeľ STV
e-mail: stefan.niznansky@stv.sk
T: 6061 3057
Martina BRYCHTOVÁ, MBA
-
vedúca útvaru komunikácie
e-mail: martina.brychtova@stv.sk
84
F: 6061 4400
Download

ZOZNAM 201008.pdf