PEDAGOGICKÁ FAKULTA
CENTRUM CELOŢIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ruţomberok
www.ccvpfku.sk , tel.: +421 44 432 68 42,kl. 1426, mobil: +421 917 918 704, e-mail:[email protected]
Tematické okruhy k záverečným skúškam I. a II. atestácie
Rok 2015
Okruhy pre pedagogického zamestnanca :
I. atestácia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Klasifikácia všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania
Zhodnotenie problematiky taxonómie cieľov
Špecifikácia vzdelávacích štandardov
Identifikácia jednotlivých zloţiek systému vyučovania
Didaktické zásady
Organizačné formy vzdelávania
Učebné pomôcky a didaktická technika
Súčasné trendy v skúšaní a hodnotení
Evalvácia a autoevalvácia vo vyučovacom procese
II. atestácia
1. Identifikácia jednotlivých kategórií didaktickej skladby vyučovania z hľadiska
systémov a princípov riadenia kvality výchovy a vzdelávania
2. Formulácia a hodnotenie konkrétnych cieľov, princípov vyučovania
3. Zásady výberu a realizácie učebných činností
4. Program vyučovania, učebné osnovy
5. Vzdelávacie štandardy
6. Modulové usporiadanie učiva
7. Moderné koncepcie vyučovacieho procesu
8. Učebné štýly a metódy vyučovacieho a výchovného procesu
9. Didaktické zásady a organizačné formy vzdelávania
10. Uplatňovanie nástrojov evalvácie kvality a riadenia vyučovacieho procesu
11. Súčasné trendy v skúšaní a hodnotení
12. Indikátory kvality vyučovania
Okruhy pre odborného zamestnanca :
I. atestácia
1.
2.
3.
4.
5.
Poradenské pôsobenie v oblasti vzdelávacieho vývinu
Poradenské pôsobenie v oblasti osobnostného vývinu
Poradenské pôsobenie v oblasti sociálneho vývinu a prevencie
Poradenské pôsobenie v oblasti profesijnej orientácie a kariérového vývinu
Poradenské pôsobenie v oblasti raného poradenstva
II. atestácia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Diagnostika
Terapia
Preventívne programy
Metodika a supervízia
Poradenstvo
Práca s rodinou
Download

Tematické okruhy k záverečným skúškam I. a II. atestácie