Systémové riešenia pre kvalifikovanú, odbornú a
flexibilnú regionálnu pracovnú silu
Road Show
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Košice, 16.október 2013
Silná a stabilná spoločnosť
■ Založenie: 1985
■ Počet zamestnancov: cca 70,000 (2012)
■ Obrat: cca € 1 mld. (2012)
■ Viac ako 300 pobočiek v 19 krajinách
Európy
■ Vedúce postavenie na trhoch v Rakúsku,
Maďarsku a tiež v oblasti Čierneho mora
■ Viac ako 15,000 klientov
AT
CZ
PL
BG
DE
RO
TR
SI
HU
HR
RS
ME
SK
MK
BA
GR
LIE
AL
CH
■ Člen skupiny Droege od roku 2011
3
Sme členmi a partnermi








Združenie pre rozvoj investícií ISA
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Slovensko – rakúska obchodná komora
Slovensko – nemecká obchodná komora
Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí SR
SARIO Bratislava
Únia klastrov Slovenskej republiky
Partnerstvo pre prosperitu P3
Prečo tento projekt?

Ľudský zdroj a ľudská osobnosť a zručnosť je základom úspechu každej jednej spoločnosti.

Chceme využiť existujúci vedomostný a zručnostný potenciál na jeho nasmerovanie do
oblastí, kde vidíme budúcnosť, sociálnu istotu a trvalo udržateľný rozvoj.

Pilotní projekt nie je možný bez partnerov, a preto kladieme veľký dôraz na spoluprácu s
rozvojovými agentúrami, úradmi práce, samosprávnymi krajmi, štátnou správou, odborným
školstvom a v neposlednom rade so zamestnávateľmi a podnikateľmi.
Trenkwalder myslí na budúcnosť a chce byť bezkonkurenčným partnerom našim súčasným
a budúcim klientom v oblasti kvalifikovanej pracovnej sily, jej flexibility a zručnosti.
Z akého dôvodu tento projekt ?






odborné vzdelávanie stráca svoju kredibilitu a postavenie,
potreba doplnenia existujúceho systému vzdelania,
kvantita má prednosť pred kvalitou,
demotivácia, sociálna neistota, postavenie v rebríčku spoločenských hodnôt
a nízky záujem zamestnávateľov podporiť školstvo,
nie všade dostatočné pedagogické odborné vzdelanie,
chýbajúce hodnotenie škôl v nadväznosti na uplatniteľnosť študentov na trhu.
Cieľ projektu









Zvýšiť atraktivitu odborného školstva integrovanou spoluprácou medzi súkromným
sektorom, zamestnávateľmi, školstvom a rodičmi.
Získať viac disponibilnej pracovnej sily pre potreby našich klientov.
Podporiť školy zamestnávateľmi pre odborný rast a vytvoriť predpoklad pre získavanie
odbornej pracovnej sily z dlhodobého časového horizontu.
Rekvalifikovať ľudí, ktorí sa potácajú na pracovnom trhu z dôvodu zlého výberu školy
a nedostatkami systému školstva.
Vychovávať odborníkov pre potreby trhu, nie pre úrady práce.
Zmeniť legislatívne podmienky v oblasti stimulov pre zamestnávateľov, študentov a
rodičov.
Systematicky a plánoviane riešiť ponuku a dopyt a flexibilitu dostupnej pracovnej sily.
Poskytnúť sociálnu istotu a profesionálny rast.
Vytvoriť možnosť zabezpečenia potreby našich klientov aj prostredníctvom študentov
a vytvoriť aj im tak zvýšiť možnosť budúceho uplatnenia.
Ako to chceme dosiahnut?
Zamestnávateľ a škola






analýza pracovných „ zlatých „ pozícií“ pre
rast a generačnú výmenu,
vzájomná spolupráca medzi školami,
univerzitami a podnikateľmi pre výchovu
odborníkov pre trh práce,
pilotné projekty pre „ zlaté pozície „ vrátane
nadstavbových štúdií,
rekvalifikácia a dovzdelávanie disponibilnej
pracovnej sily,
technické škôlky a Skills centrá,
vzájomná výpomoc pre nadbytočné
pracovné pozície medzi zamestnávateľmi.
HR centrum
HR centrum









In house centrum zriadené priamo v regióne alebo priemyselnej
zóne,
jednotný systém riadenia ľudských zdrojov pre jestvujúcich a nových
investorov a plánované riadenie ľudských zdrojov,
One stop shop – riešenie personálnej agendy pre investorov na
jednom mieste,
Zvýšenie flexibility a optimalizácie riadenia ľudských zdrojov,
odborné stáže a odborné praxe , absolventský študentský nábor,
Outside office manager – riadenie agendy pod jednou strechou,
On line databáza –medzinárodný nábor v 19 štátoch siete
Trenkwalder,
Payroll centrum – mzdová a účtovná agenda,
spolupráca s klastrami v oblasti strojárenstva, výroby plastov a
obchodu a služieb.
Exchange portál
Trenkwalder
 súčasť HR centra,
 databáza pracovných
pozícií,
 koordinácia a riadenie,
 implementácia projektu,
 cezhraničná spolupráca s
klastrami EU,
 portál pre inovácie a
vzdelávanie.
ISA, zamestnávateľ, škola, klaster
 atraktivita pre investorov,
 plánované riadenie ľudských zdrojov a
potrieb ľudských zdrojov,
 v priamom kontakte s potrebami trhu
práce.
Úrad práce , VUC
 efektívne umiestňovanie ľudí bez
práce, rekvalifikácia a vzdelanie,
 efektívne riadenie so
zamestnávateľmi a ponuka
voľných disponibilných
pracovných pozícií.
Celoživotné vzdelávanie





Trenkwalder tréningové centrum,
vzdelávanie stredného a vrcholového
manažmentu v oblasti práce a
metodiky s ľudskými zdrojmi,
vzdelávanie HR manažérov pre
potreby pracovného trhu, metodológia,
informačné metódy,
poskytovanie expertov pre
zamestnávateľov,
praktická výučba na inovatívne
projekty v oblasti H&R






zamestnávatelia,
plánovanie vzdelávania
stredného a vrcholového
manažmentu,
spolupráca pri rekvalifikácií,
podpora talentov,
spolupráca na dovzdelávaní,
spolupráca s úradmi práce pre
dlhodobo nezamestnaných.
Štatistika nezamestnaných
Lekárske vedy; 6,6%
IT; 6,8%
Ekonomika, obchod a
služby; 34,5 %
Učitelstvo; 6,0%
Vedy telesnej kultúre;
23,9%
Pedagogické vedy; 4,9%
Psychologické vedy;
19,6%
Geologické vedy; 23,8%
Poľnohospodárstvo;
21,8%
Odborné stáže a praxe



prostredníctvom HR centra v spolupráci
so zamestnávateľmi umiestňovanie
žiakov na Dohodu o vykonaní práce
študenta a Trojstrannej dohody medzi
školou, zamestnávateľom a Trenkwalder
100% obsadenie,
motivácia a štipendijný systém,
vytvorenie regionálneho fondu na
podporovanie atraktivity odborného
školstva prostredníctvom VÚC, klastrov a
zamestnávateľov.

Medzinárodné stáže - networking
cez 19 krajín siete Trenkwalder
International a spolupráca s
odbornými školami a
zamestnávateľmi v týchto krajinách.

Pilotný projekt IQ TEAM LEADER
– stáž a prax pre odborných
pedagógov a pre rekvalifikovaných
pedagógov pre odborné vzdelanie.
Ďakujeme za Vašu pozornosť
Ing.Peter Beck
Trenkwalder, a.s. Slovakia
Business developer manager
811 06 Bratislava, Námestie 1. mája
T: +421 902 942 416
T: +421 257 108 300
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Ing.Pavol Boroš
Chief of Expert Staffing Business Unit
T: +421 257 108 300
E-mail: [email protected]
Download

9 Trenkwalder PROJEKT.pdf