KVANTOVINY
Vnútroremný elektronický spravodaj
Apríl 2014
TOINPKY
Vážení kolegovia , kolegyne!
Minulý mesiac sme vydali prvé číslo nášho
mesačníka KVANTOVINY. Reakcie boli rôzne...niektorých sme príjemne prekvapili, iných možno trochu
zaskočili. V každom prípade sme vďační za prvé ohlasy
a pevne veríme, že sa stanete aj Vy aktívnymi spolutvorcami našich budúcich čísel.
V aprílovom vydaní Vám predstavíme projekt
ŠIOV, ďalej si niečo povieme o projekte Zážitkového
centra vedy v Bratislave, pozrieme sa na výstavu
CONECO a nebudú chýbať ani ďalšie užitočné informácie a rady.
A keďže nás v tomto mesiaci čaká niekoľko
voľných dní, prajeme Vám, aby ste si počas veľkonočných sviatkov oddýchli od pracovných povinností
a stresových situácií a prežili ich v pokojnej a pohodovej atmosfére v kruhu rodiny a priateľov.
NOV
V našom KVANT tíme sme privítali
Helgu Zimmermann Michala Hančáka
oddelenie špeciálnej techniky
Príjemné veľkonočné sviatky Vám želá
redakčná rada !
oddelenie exportu
Janu Paškovú
oddelenie laboratórnej
a meracej techniky
© KVANT spol. s r.o.
1
PROJEKT ŠIOV_alebo ako to celé zacalo...
Aj vy ste mali v posledných mesiacoch pocit, že
z každého kúta firmy vyskakuje na Vás projekt ŠIOV?
A že Vám už trošku lezie na nervy? Áno aj...ale nebojte
sa, už sa gúľame z kopca...do konca apríla to nejako
vydržíme a bude po ňom (teda oficiálne). Nejaké
nadväzujúce aktivity určite budú pokračovať. A to je
dobre. Lebo je to v celej histórii firmy KVANT najväčší
a najkomplexnejší projekt pre školy. Zaujíma Vás ako
sa to celé začalo?
Obyčajným, nenápadným telefonátom niekedy
v máji v roku 2012. Riaditeľka jednej bratislavskej školy,
ktorej sme dodali fyzikálne laboratórium, zavolala a chcela
vedieť, či môže dať kontakt na našu firmu svojej bývalej
kolegyni, zástupkyni, ktorá aktuálne pracuje na Ministerstve
školstva. Prebehlo osobné stretnutie, z ktorého vyplynulo, že
niekoľko ľudí z odboru materských škôl, základných škôl,
základných umeleckých škôl a školských zariadení Sekcie
regionálneho školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky dostalo za úlohu vypracovať
pre pána ministra projekt na rekonštrukciu fyzikálnych
a chemických laboratórií a dielní pre technické vyučovanie.
Krásne zadanie, škoda len, že na jeho vypracovanie
boli dva dni a vstupné informácie alebo predstava
„zadávateľa“ boli skoro nulové. Takže sme poskytli
Ministerstvu školstva naše vypracované projekty a rozpočty
pre fyzikálne a chemické laboratória a odložili sme to „na
ľad“ ako ďalší projekt, ktorý skončí niekde v šuplíku. O to
väčšie prekvapenie bolo, keď sa nám v decembri 2012 dostali
„naše“ podklady späť, ale už z úplne iného zdroja. Dostali
sme ich na korekciu, ako zatiaľ „pripravovaný projekt“, ktorý
je potrebné prekopať, učesať a spripomienkovať. Takže sme
sa do toho pustili a pomaly začali veriť, že by z toho predsa
len mohlo niečo byť.
Úplne reálne kontúry začal projekt naberať minulú
jar. To už spod Ministerstva školstva prešiel pod Štátny
inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a do jeho prípravy sa
zapájali metodici zo Štátneho pedagogického ústavu,
predmetári a ďalší odborníci. No a svojou nenápadnou, ale
podstatnou účasťou aj my – hlavne vo fáze prípravy
rozpočtu.
Ďalší postup už je viac-menej štandardný – prebehli
prieskumy trhu, zverejnenie vo Vestníku, príprava cenovej
ponuky, aukcia...a podpis zmluvy – november 2013.
49 Základných škôl na Slovensku dostane od
ŠIOV-u interiérové vybavenie (nábytok) a materiálovo
technické vybavenie (učebné pomôcky) na zriadenie nových
alebo doplnenie existujúcich učební na Fyziku, Techniku
a Biochémiu. V každom zo 7 krajov Slovenska (okrem
Bratislavy) dostane toto vybavenie 7 škôl. Vybavenie pre
Techniku a Fyziku dostane všetkých 49 škol, vybavenie pre
Biochémiu len 28 škôl.
Cieľom celého projektu, ktorý má názov: Podpora
profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami je to, aby sa žiaci Základných
škôl, vďaka získaným praktickým zručnostiam, mohli
rozhodovať o svojom budúcom povolaní už pri výbere
Strednej odbornej školy...teda inými slovami, aby nešli všetci
študovať len na gymnázia bez predstavy, čo ďalej.
A chcete vedieť, ako prebiehala realizácia projektu
a aké sú reakcie zo škôl? Tak o tom nabudúce...
Beáta Zbiteková
© KVANT spol. s r.o.
2
ZÁŽITKOVÉ CENTRUM VEDY_BRATISLAVA
Rastúca obľúbenosť detských vedeckotechnických centier vo svete, potreba vzdelávania
zábavnou formou a prvé pokusy aj na Slovensku, zrejme
konečne vyvolali dôslednejšie venovanie pozornosti
iniciatíve podobného projektu aj v Bratislave.
Koncom uplynulého roka (2013) Centrum vedeckotechnických informácií SR vypísalo výberové konanie na
„súťaž návrhov“. Koncepčnú myšlienku p. Macha rozvinul
do autorskej realizácie náš dlhoročný spolupracovník
p. Chorvát. Vybraný kolektív vlastného realizačného tímu
pripravil pomerne rozsiahly projekt. Aj vďaka účasti
externistov vznikli nápady, ktoré vec posunuli nielen do
hĺbky, ale často aj do šírky. Keďže myšlienok bolo viac ako
času a kapacít, vo finále sa intenzívne pracovalo aj cez víkend.
Dnes ešte nevieme, ako dopadla súťaž, a čo všetko
z návrhu dospeje až k realizácii. Z predloženého však
vyplýva, že pri zachovaní koncepčného riešenia sa nielen
bratislavské deti majú na čo tešiť. Podrobne spracované
a pútavo navrhnuté, navzájom sa prelínajúce expozície
matematiky, chémie, fyziky rozvinutej v mechanike, elektrike,
optike, akustike, ako aj pozornosť venovaná ekológii,
mechatronike, hydromechanike, to všetko podčiarknuté
moderným infotainmentom, pri použití integrovaných
zábavných a experimentálnych prvkov s presahom do
bádania v domácom prostredí, vyzerajú veľmi zaujímavo.
KVANT sa chystá na realizáciu ďalšieho z extrémne
náročných projektov. Pod značným tlakom dispozičného
času, požiadaviek, technických i finančných možností, bude
musieť efektívne zúročiť mnohoročné vlastné skúsenosti,
vedomosti, zručnosti, hravosť, tvorivosť i organizačné
schopnosti svojho personálneho potenciálu. Spolu
s o sved čen ým i i d n es ešte l en l etm o z n á mym i
spolupracovníkmi stojí pred načrtnutým projektom stavby
chrámu vedy a techniky, ktorý má ambíciu otvoriť mysle
a inšpirovať najdôležitejších, najmladších členov ľudského
spoločenstva v túžbe za poznaním a vedením.
Marián Dubina
© KVANT spol. s r.o.
3
CONECO A NAŠA ŠPECIÁLNA TECHNIKA
Ako každoročne, aj tento rok sme nevynechali
možnosť predstaviť našu fir mu KVANT ako
spoľahlivého partnera a to na výstave CONECO
v Bratislave, ktorá sa konala v dňoch 26. – 29.3.2014.
Ako členovia Zväzu stavebných podnikateľov
Slovenska sme sa nachádzali priamo v pavilóne D, v stánku
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska). Spolu
s ostatnými členmi sme vystavovali naše produkty v oblasti
stavebníctva, obnoviteľnej energie a materiálového
výskumu.
Tento rok s nami v stánku vystavovala aj Slovenská
akadémia vied. SAVka ukázala potenciálne využitie
penového hliníka na výhrev, alebo chladenie budov vďaka
hliníkovým panelom. Termokamerami sme videli tento dej
v priamom prenose na veľkej LCD, čo pritiahlo veľa
zvedavých očí.
Predstavili sme novinky v oblasti termografie, ako
aj v oblasti materiálového výskumu Slovenskej akadémie
vied. Vzhľadom na väčšiu účasť návštevníkov ako minulý
rok, hodnotím tento ročník CONECA kladne.
František Močiliak
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Každý z nás aspoň raz počul alebo sa stretol
so zneužitím identity a ukradnutím osobných údajov. Tí, čo si
to zažili na vlastnej koži, vedia koľko nepríjemných situácií
a horúcich chvíľ zažili. Navyše boli v situácii, ktorú nie vždy
spôsobili oni, ale skôr osoby, či organizácie, ktorým údaje
poskytli za úplne iným účelom napr. lekári, poisťovne,
operátori a v neposlednom rade aj zamestnávatelia.
Možnosti ich obrany boli pomerne dosť obmedzené
a zdĺhavé, navyše nemali podporu v platnej legislatíve. Práve
z týchto dôvodov bol prijatý Zákon č. 122/2013 Z.z.
O ochrane osobných údajov, ktorý vstúpil do platnosti
1.júla 2013.
V zákone sa dáva dôraz hlavne na zvýšenie ochrany
osobných údajov u fyzických osôb, ktoré sú chápané ako
dotknuté osoby. Hovorí sa aj o rozsahu poskytovaných
osobných údajov dotknutých osôb.
Čo všetko môže byť chápané ako osobný údaj?
Nie sú to len základné údaje (dátum narodenia, číslo OP,
adresa trv. pobytu), ale ako osobné údaje sú chápané aj
akékoľvek údaje týkajúce sa fyzickej osoby, na základe
ktorých je možné priamo alebo nepriamo určiť identitu
(sociálnu, fyzickú, psychickú, ekonomickú alebo aj kultúrnu).
Napríklad meno a priezvisko v spojení so zamestnávateľom
a e-mailovou adresou sú jasne vymedzujúce údaje, ktoré
dokážu identifikovať fyzickú osobu.
Tiež je uzákonené, že akékoľvek poskytnutie
osobných údajov v rámci firiem a organizácii, musí byť
potvrdené písomným súhlasom dotknutej osoby, v ktorom
musí byť jasne vyšpecifikované na aký účel, komu a tiež
v akom informačnom systéme budú údaje spracovávané.
Zákon sa snaží zamedziť neriadenému a nekontrolovateľnému šíreniu osobných údajov aj tým, že zavádza
pojem oprávnená alebo zodpovedná osoba. Ide o vyšpecifikovanie osôb, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb za účelom ich spracovania, archivácie.
Vyslovene zakazuje poskytovanie osobných údajov na iný
účel ako boli pôvodne získané.
V prípade, že by ste chceli vedieť o tomto zaujímavom a dôležitom zákone viac, rada uspokojím váš hlad po
informáciách.
Miriam Slobodová
© KVANT spol. s r.o.
4
PERSONÁLNA POLITIKA A MOTIVÁCIA
S nárastom počtu zamestnancov v našej
spoločnosti pociťujeme potrebu skvalitniť našu
personálnu prácu. Potrebujeme riešiť motiváciu
a osobný rozvoj každého nášho kolegu. To je úloha pre
vedenie a pre všetkých vedúcich oddelení našej
spoločnosti.
Vždy ma mrzí, keď sa musíme s niekým rozlúčiť bez
ohľadu na to, z ktorej strany k tomu rozhodnutiu prišlo. Do
určitej miery je to aj naše pochybenie, nakoľko sme zlyhali
buď pri výbere alebo pri ďalšej komunikácii v rámci
vnútrofiremného odborného rozvoja...
Sú to veľké straty pre spoločnosť. Zaučiť niekoho na jeho
pozíciu trvá minimálne 3 mesiace a skúsenosti sa získavajú
rokmi...
Niekedy však je potrebná zmena a vtedy musíme riešiť nové
výberové konania.
Úplne prvým bodom skvalitnenia našej personálnej
práce je výber vhodného uchádzača o pracovnú pozíciu. Tu
sme sa za posledné 2 roky naozaj výrazne posunuli a výber
sme nechali na externého profesionála Ing. Kováča.
Pohovory prebiehajú približne tak, že zo všetkých
životopisov po vytriedení, pozve na testy p. Kováč 50
záujemcov na danú pozíciu. Testami prejde možno 20
záujemcov a po ústnych pohovoroch s p. Kováčom vyberie
cca 3–5 záujemcov na ústny pohovor s vedením spoločnosti
a vedúcim oddelenia, pre ktoré výber realizujeme. Aj pri
takomto postupe sa veľakrát výberové konanie opakuje,
nakoľko každý z nás nemá rovnako silný a vyvážený písomný
aj ústny prejav. Priamy rozhovor s uchádzačom často
poodhalí jeho celkový prejav voči okoliu, silné a slabé stránky,
čo môže pri teste ostať neodhalené.
Poprosím preto Vás všetkých o otvorenosť
a konštruktívne návrhy pri pohovoroch, tak aby sme ich
vedeli aj zrealizovať a pomohli každému posunúť sa
k jasnejšej vízii kam chce smerovať.
Za vedenie spoločnosti Ľubomír Mach
Naše najväčšie rezervy sú v ďalšej personálnej
práci a komunikácii.
V najbližších mesiacoch prebehnú u nás pohovory
vedenia spoločnosti s každým kolegom, kde budeme riešiť
jeho individuálny plán vzdelávania, motiváciu a osobný
rozvoj s jasnou víziou, kam a v akom časovom horizonte sa
chce posunúť. Z týchto pohovorov vzídu úlohy pre
všetkých: pre vedenie spoločnosti, pre vedúceho oddelenia,
ktorý bude priamo zodpovedný za napĺňanie týchto
individuálnych úloh v personálnej práci. Tieto pohovory
chceme realizovať pravidelne 1x ročne s bilancovaním
splnenia minulých úloh.
Hodinky fungujú, keď všetky jeho časti
vzájomne komunikujú
a sú na správnom mieste.
© KVANT spol. s r.o.
5
NÁŠ VOZOVÝ PARK
Tento môj krátky príspevok sa bude týkať
firemných áut, ich využívania a stavu.
Neviem, či vidím do systému prideľovania
firemných áut správne, ale firemné autá majú predovšetkým
vedúci pracovníci, vedúci oddelení a obchodní zástupcovia,
čo je samozrejme pochopiteľné a správne. Pre obchodných
zástupcov je auto prostriedok, bez ktorého sa nezaobídu pri
získavaní zákaziek, sú drvivú väčšinu v teréne u zákazníka
a pod. Pre vedúcich oddelení je auto benefitom k pozícii,
ktorú vedúci vykonáva. Toľko by na úvod stačilo, skôr by
som chcel prejsť k jadru veci. Firemné auto je síce benefitom,
ale myslím si, že prináša so sebou okrem práva na používanie
aj isté povinnosti.
Vozový park tejto spoločnosti je dosť pestrý
z hľadiska veku vozidiel, ale aj značiek. Samozrejme, nie
každý užívateľ firemného auta je asi spokojný a prijal by
novšie, prípadne výkonnejšie alebo vo väčšej výbave, ale či už
sa pre daného vedúceho zakúpi nové, je na rozhodnutí
vedenia. Tu by som sa zastavil a chcel by som povedať, že
chápem, že každý by chcel mať novšie vozidlo, ale súčasné
nie sú ešte v stave „do šrotu“, tak by bolo možno vhodné
udržiavať ich aspoň v obstojnom a ako tak reprezentatívnom
stave.
Nakoľko v tejto spoločnosti chodia zamestnanci na
služobné cesty, na stretnutia so zákazníkmi, prípadne
s dodávateľmi, autá by mali byť v dobrom technickom stave
a relatívne čisté. Nechceme si predsa urobiť pred
dodávateľom zo zahraničia alebo potenciálnym zákazníkom
hanbu, že by sa nám auto počas cesty pokazilo a ostali by sme
visieť niekde na krajnici, alebo že by sme si ho usadili do
špinavého auta. Nemyslím si, že by to urobilo dobrý dojem.
Toto je však na jedincoch, ktorí majú zodpovednosť za
pridelené auto.
Ďalej ma občas zaráža stav, keď sa naozaj firemné
auto potrebuje využiť na účely, ktoré má v prvom rade
firemné auto spĺňať. Neraz sa stalo, že aj napriek pestrému
a dosť veľkému vozovému parku KVANTu zrazu nie je
k dispozícii žiadne služobné auto a tak nastávajú komplikácie.
Dôvody, prečo nie sú k dispozícii žiadne autá sú rôzne.
Osobne som sa ďalej stretol aj s neochotou požičiavať
služobné auto na účely, na ktoré v prvom rade slúži, čo je pre
mňa dosť nepochopiteľné. Nastali už aj situácie, kedy som
bol nútený ísť na služobnú cestu súkromným autom,
prípadne voziť tovar súkromným autom. Musím uznať, že
dosť ma to naštvalo, ba až demotivovalo k práci, keď
argumenty na to, prečo nemôžu požičať služobné auto na
firemné účely boli ehm, chabé. Žiaľbohu, aj s takouto
neochotou sa stretávame napriek tomu, že sme celkom dobrý
kolektív.
B o l by s o m r á d , ke by b o l t e n t o č l á n o k
konštruktívnym a zvýšil by mieru empatie užívateľov
firemných áut voči kolegom, ktorí občas tieto autá tiež
potrebujú využiť, aby mohli plniť úlohy, ktoré im boli
pridelené. Ako sa často hovorí v tejto spoločnosti, treba
určovať priority. To platí aj v oblasti služobných áut. Myslím
si, že v prvom rade prioritou využívania služobných áut sú
služobné účely.
Tomáš Čajda
© KVANT spol. s r.o.
6
WINDOW MATA POHÁNKU_KLÁVESOVÉ SKRATKY
Milé kolegyne, kolegovia, prajem Vám všetkým
pekný deň a teším sa, že sa budeme na tomto mieste
pravidelne stretávať. Priestor, ktorý som dostal v našich
„KVANTOVINÁCH“ budem využívať striedavo
k prezentácii užitočných informácií z oblasti IT pre
našu prácu (a jej zefektívnenie) a k odborným tipom
a zamysleniam z mojej pôvodnej profesie (psychológ)
pre zlepšenie nášho fungovania vo vzájomných
vzťahoch.
Dnes sa pozrieme na niečo, čo v každodennej práci
s PC môže našu prácu výrazne zjednodušiť a zrýchliť. Ak
trávite pri počítači väčšinu svojho pracovného času, určite sa
Vám oplatí venovať pár minút, aby ste sa zoznámili
s užitočnými klávesovými skratkami. Je ich veľmi veľa, preto
sa do nich nepúšťajte naraz vo veľkom, ale radšej si osvojte
zopár základných a postupne k nim pridávajte nové tak, aby
sa stali Vašimi pomocníkmi a nie nepriateľmi.
Ctrl+C, Ctrl+V, alebo Ctrl-X poznáme (dúfam)
všetci... Možno aj Ctrl+B (zmena formátu označeného textu
na tučné a späť), Ctrl+I (zmena formátu označeného textu
na kurzívu a späť) a Ctrl+U (zmena formátu označeného
textu na podčiarknutý a späť), ale čo tak „CTRL + koliesko
myši“. Skúste a hneď nemusíte hľadať myškou v každom
programe ZOOM alebo možnosti zväčšenia/zmenšenia
obrazu. Takže najskôr zopár všeobecných:
Alt+Tab: prepínanie medzi aktívnymi oknami
otvorenými vo Vašom PC; Ctrl+Tab: prepínanie medzi
jednotlivými kartami v prehliadačoch (Firefox, Chrome, IE);
Ctrl+T: otvorenie novej karty (Firefox, Chrome, IE);
Ctrl+N: otvorenie nového okna (Firefox, Chrome, IE)
Ctrl+F: vyhľadávanie v texte (aktívnom okne) a ak Vám
nestačí len vyhľadávať, ale chcete rovno nahrádzať
vyhľadané slová (v dokumentoch Office), skúste Ctrl+H =
nahradiť zadaný vyhľadaný text.
Kombinácia klávesov, pri čom prvý z nich je kláves
CTRL je vcelku obľúbeným a užitočným prvým krokom
k preniknutiu do sveta používania klávesových skratiek.
Verte mi, keď ich raz okúsite a začnete ich používať, bude sa
Vám pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. Pracujete často
v Exceli? Ako sa presúvate medzi jednotlivými bunkami?
Šípkami alebo myšou? A čo takto skúsiť kombináciu
klávesov? Stlačením kombinácie klávesov Ctrl+kláves so
šípkami sa presúva na okraj aktuálnej oblasti údajov
v pracovnom hárku. Stlačením kombinácie klávesov
Shift+kláves so šípkami sa výber buniek rozšíri o jednu
bunku. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl+Shift+kláves
so šípkami sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku,
ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci, alebo
riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa
rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna. Toto isté
platí aj pre textový editor Word, kde namiesto buniek,
budeme hovoriť o písmenách, resp. slovách.
Na začiatok toho bolo dosť a preto odporúčam
otvoriť si čo najskôr akýkoľvek dokument Word alebo Excel
a začať skúšať používať skratky, ktoré ste sa naučili. Pre tých
z Vás, ktorým sa máli a všetky vyššie uvedené skratky poznajú
a aktívne používajú rád odporučím navštíviť napr:
support.microsoft.com/kb/126449/sk. Uvedený odkaz
zámerne nie je aktívny a nedá sa otvoriť kliknutím myši. Tí,
čo si pozorne prečítali vyššie uvedené tipy určite budú vedieť
ako si uvedenú stránku otvoriť rýchlejšie ako „len“ použitím
myši...
(Malá pomoc: Ctrl+Shift+kláves so šípkami; Ctrl+C;
Alt+Tab; Výber otvoreného okna prehliadača, ktorý používate;
Ctrl+T; Ctrl+V; Enter...)
Svoj priestor v tomto čísle som si už vyčerpal, preto
na záver len malá rada. Pred každým odchodom od Vášho
stola / počítača, kedy nebudete mať kontrolu nad tým čo sa
s ním deje, nezabúdajte na jednu jednoduchú klávesovú
skratku „Kláves WIN+L“. Zamknete si tak Váš počítač
a bez Vášho prístupového hesla doň nebude môcť vstúpiť
nikto nepovolaný. Pozn. Kláves WIN je druhé tlačidlo vľavo od
medzerníka.
© KVANT spol. s r.o.
7
ZMENA V ZLOŽENÍ PROTIPOŽIARNEJ HLIADKY
Od 15. 4. 2014 nastala zmena v zložení PPH:
> predseda
Mojmír KRATOCHVÍĽA
> 1. člen
Michal ČORDÁŠ
Y
M
A
N
OZ
> 2. člen
RNDr. Jozef HORVÁTH
REDAKCNÁ RADA
šéfredaktor_Miriam SLOBODOVÁ
redaktori_Lubomír MACH
_Tomáš CAJDA
gracká úprava_Marcela OLŠAVSKÁ
príspevky posielajte na adresu:
[email protected]
do predmetu správy uvádzajte:
KVANTOVINY
© KVANT spol. s r.o.
8
Download

Bez názvu - 1