Volební program Naše Město - komunální volby 2014
Vážení spoluobčané, pokud se zajímáte o dění ve městě, ve kterém žijete
a rozhodli jste se jít k volbám, určitě vás budou zajímat představy a vize
volebních stran a hnutí. Po pravdě, většina čte jen nadpisy programů, ale do
hloubky jde málokdo. Rozhodují většinou tváře a značky, na texty není nikdo
moc zvědavý. Přesto jsme si dovolili napsat poněkud obšírnější text, protože
chceme jít k podstatě problému a přiblížit Vám příští volební období a
budoucnost města z našeho pohledu.
Narovnání kursu správným směrem
Na úvod je nutno podotknout, že Magistrát města F-M nechal zpracovat
na zakázku v roce 2011 několik základních programových dokumentů Strategický plán rozvoje města F-M, Akční plán atd., které podrobně popisují
rozvoj města Frýdek-Místek na období 2011- 2025 včetně Finančního plánu na
dané období a Vize města 2025. Bohužel většina obyvatel zřejmě vůbec netuší,
že něco takového existuje:
„Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku“ – viz oficiální stránky
města F-M :
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 5. 12. 2011 schválilo
Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku (v příloze). Tento klíčový strategický
dokument vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období 2012-2025 a umožňuje městu
komplexní identifikaci hlavního potenciálu rozvoje.
Schválením Strategického plánu rozvoje přejímá město Frýdek-Místek základní principy procedur
regionální politiky EU, když jedním z těchto základních principů je princip programování. Principem
programování je soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů
zainteresovanými subjekty na vymezeném území. Střednědobé a dlouhodobé cíle jsou stanoveny v
rozvojových dokumentech, jako je např. Strategický plán rozvoje.
Na Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku bezprostředně navazuje další klíčový
dokument, tzv. Akční plán, což je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority
realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a
rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku.
Akční plán by měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr
naplňování platného strategického plánu rozvoje města.
Pokud budete mít dostatek síly a trpělivosti přečíst si všechny tyto
dokumenty s odborníkem na danou problematiku, zjistíte, že se na jeho tvorbě
podíleli odborníci, úředníci, politici, ředitelé škol a dalších organizací atd., a je
zde popsán rozvoj města F-M v horizontu následujících 11 let. Součástí těchto
dokumentů je i finanční plán a návrh na zapracování opatření a cílů do
územního plánu města.
Strategický plán rozvoje (dále jen SPR) byl schválen 5. 12. 2011 většinou
politických subjektů zastupitelstva města a je jasné, že v zájmu kontinuálního
vývoje města by měl být respektován i budoucími politickými stranami a
hnutími, které vzejdou z těchto voleb. Strany, které jsou alespoň trochu
městotvorné, by měly, při zpracovávání svých volebních programů, tento
schválený Strategický plán rozvoje (SPR) respektovat!
Bohužel, jak praví klasik, vše je trochu jinak. Strategický plán rozvoje
města F-M trpí zásadním nedostatkem. Není v něm obsažen fakt, že došlo ke
schválení záměru v roce 2009 a 2010 postavit megalomanské obchodní
centrum v centru města. Zpracovatelé SPR nedostali zadání v následujících
letech tvorby SPR (2010-2011) zapracovat vznik nového Obchodního centra
Frýda (dále jen OCF) do SPR, tak důležitého plánovacího dokumentu.
Nové Obchodní centrum Frýda je pro město hrozbou, o které zatím nevíme, jak
se projeví, ale ulice plné prázdných domů, v sousedství nového OC Karolína,
v nedaleké Ostravě už dávají tušit…
Schválení převodu pozemků pro výstavbu OC bylo schváleno na dvou
zastupitelstvech (koalice ČSSD a KSČM) – 20. zasedání, bod 5d, dne 29. 6. 2009
a 24. zasedání, bod 3a, dne 8. 2. 2010, oba materiály pod názvem
„Majetkoprávní úkony v souvislosti s projektem výstavby Nové haly a
Multifunkčního centra ve F-M„.
Z důvodu častých spekulací a nepřesných dohadů na téma, jak se vlastně
hlasovalo o hale a novém OC, se zde můžete podívat, jak kdo hlasoval. Možná
Vás překvapí, že až na výjimky, všechny tehdejší politické strany hlasovaly pro.
Ta vstřícnost je velmi zarážející. V prvním hlasování část klubu zastupitelů ODS
nehlasovala a část opustila jednací sál. Lze jen spekulovat, co je k tomuto
neobvyklému kroku vedlo, nicméně ani po hlasování nezazněla k novému OC ze
strany klubu ODS žádná kritika.
Hlasování obou zastupitelstev:
Rychle odsouhlasit, všechno ututlat, hlavně ať to neví veřejnost. Developer
zatím láká klienty - nájemce na pochybnou výhodu – vysoký počet aut
projíždějících městem po průtahu (a obchvat leží na stole k řešení)…
Pokud došlo ke schválení záměru výstavby OC Frýda v roce 2010, je
zvláštní, že se tak zásadní stavba nedostala do Strategického plánu rozvoje
(SPR) v roce 2011. Zde je vyjádření jednoho ze zpracovatelů Ing. Nehyby
k dotazu, proč není v SPR řešen dopad nového OC na město F-M:
Dobrý den,
předně děkuji za dotazy. Tvorba SP proběhla před necelými třemi lety. Pokud se dobře pamatuji, tak o
OC Frýda nebyla řeč. Možná, že se ten projekt ani tak nenazýval, nicméně v té době se řešila spíše
hala Polárka (prohlášení či neprohlášení staré haly za památku, demolice/nedemolice,
výstavba/rekonstrukce). Na diskuzi o obchodním centru v této lokalitě se nepamatuji. Ostatně ani ve
SWOT analýze se mezi hrozbami ani příležitostmi neobjevuje.
To, že projekt tohoto charakteru hýbe částí veřejnosti, úplně chápu. Jedna věc je, pokud revitalizujete
brownfield, který je v centru města a přebudujete ho na nákupní centrum (viz např. brněnská
Vaňkovka, která si myslím, přestože ji nenavštěvuji, byla dobrým počinem a rekonstrukcí industriální
architektury oživila širší centrum města), výstavba úplně nového komplexu je věc druhá.
Jedním z cílů SP Frýdku-Místku je rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a přitahovat nové nejen
zahraniční investice. Každý SP bývá do určité míry zobecněním zájmů, které město má. Následně
v akčním plánu se záměry konkretizují a zde již bývá větší vliv politického rozhodování.
Každopádně zmiňovaný projekt výstavby OC by měl být v rámci aktualizace strategického plánu
zapracován nebo minimálně prodiskutován v pracovní skupině, která by řešila tematickou oblast 3
(Podnikání, doprava, technická infrastruktura a životní prostředí). V této fázi, kdy je projekt před
dokončením, tak diskuzí o dopadech tohoto projektu a návrzích řešení. Třeba by vzešly jen pozitiva
projektu. Nevím, neznám místní poměry (např. byl zjišťován názor veřejnosti, byla vytvořena analýza
přínosů a nákladů apod.?)
Rozhodnutí o výstavbě OC je čistě v gesci města, stejně jako pokyn k aktualizaci SP. Dle
odsouhlaseného postupu by impuls pro aktualizaci, nebo alespoň svolání pracovní skupiny, která by se
projektem zabývala, měla dát Řídicí skupina (primátor, radní, někteří vedoucí odborů). Doporučoval
bych téma otevřít s primátorem, nebo v úřednické rovině s vedoucím oddělení ekonomického rozvoje,
panem Osinou.
S pozdravem
Ing. Lukáš Nehyba
vedoucí oddělení ekonomiky a plánování
S tímto názorem se můžeme z velké části ztotožnit a není pochyb, že
nové OC Frýda (dále jen OCF) bude mít mnoho negativních dopadů na většinu
oblastí života města. Od likvidace celých rodin živnostníků, úbytku pracovních
míst v obchodě a službách, zavlečení zvýšené dopravy do centra, ostudného
vzhledu, až po dopady na oblast sociální, promarněnou příležitost mít relaxační
zónu se sportovišti, naučnou stezkou a zooparkem přímo v centru města atd.
Rovněž v některých dalších závěrech a opatřeních je SPR v rozporu s realitou.
Z tohoto důvodu by mělo být prvním krokem nového zastupitelstva revize SPR a souvisejících dokumentů a následné zapracování dopadů OCF,
pokud tento dokument má mít nějakou váhu a pokud skutečně chceme vědět,
jak tato stavba ovlivní život ve městě.
Negativní dopady nových Obchodních center například v Ostravě vidíme i bez
nákladné studie. Části města se mění v oblasti duchů. Proto bychom se měli
s odborníky ze všeho nejdřív zabývat tím, jak zabránit devastaci celých čtvrtí ve
F-M…
Současně s problémem nového OC není v SPR dostatečně akcentován
problém společnosti Slezan. Jeho nemovitosti tvoří historicky významné části
města. Likvidací činnosti společnosti Slezan vznikl nadbytek prostor, které se
dají široce využít, od bytů až po novou výrobu. V této situaci stavět jakékoli
nové objekty na zelené louce je doslova hřích.
Zbývající části SPR, přes tento nedostatek, pokrývají téměř všechny
oblasti působnosti města s konkrétními výstupy a návrhy řešení (zejména Akční
plán SPR), s kterými se lze ve větší míře ztotožnit a které můžeme podporovat.
V příštím volebním období bude muset vedení města řešit problémy se
stále klesajícím počtem obyvatel, odchodem mladých lidí, s trvající tranzitní
dopravou středem města, vylidňováním center, poklesem kupní síly v důsledku
útlumu činnosti společnosti OKD, dopady nového OCF, kriminalitou,
chátrajícími budovami, nedořešeným podnikem Slezan s jeho mnoha
budovami, špatným ovzduším, lidmi, kteří necítí sounáležitost s městem a
nevnímají ho, jako svůj domov, porušováním veřejného pořádku, vznikajícími
ubytovnami z bytů RPG, vyloučenými lokalitami atd.
Taky je dobré zmínit, že město další obchody nepotřebuje, zejména tzv. řetězce
doslova udusí místní živnostníky. Lidé potřebují především práci a ne chrámy
konzumu a zábavy. Město musí ustoupit od této populistické politiky a věnovat
energii podpoře vzniku nových pracovních příležitostí…
Přelomovým obdobím v hospodářské oblasti města F-M je rok 2008, kdy
zahájila svou výrobu nová automobilka společnosti Hyundai v Nošovicích. Tato
továrna se stala nejvýznamnějším zaměstnavatelem v celém regionu včetně
města F-M. Díky příchodu této významné automobilky dorazil do frýdeckomísteckého regionu celý konvoj subdodavatelských firem a Frýdek-Místek začal
existovat na hospodářské mapě světa. Tyto firmy dle údajů Hospodářských
novin vytvořily bezmála 5 500 přímých pracovních míst a odhaduje se, že
dalších cca 10 000 pracovních míst následných.
Vybudování Průmyslové zóny Nošovice bylo velmi prozíravým krokem,
umožnilo příchod společnosti Hyundai a dalších firem se sofistikovanou
výrobou s velkým počtem pracovních míst. To bylo v době likvidace Slezanu pro
F-M téměř spásou…
Určitě by se hodila ještě jedna nadregionální průmyslová zóna jako v
Nošovicích. Ve spolupráci s okolními svazky obcí to je reálné…
Pro budoucí kvalitní fungování města je prioritní věcí dokončit dopravní
infrastrukturu spojenou s obchvatem města. Obchvat má pro město F-M
zásadní význam. Je součástí všech nejvýznamnějších plánovacích dokumentů od
Územního plánu VÚC (vyšší územní celek) Beskydy a Ostravsko, Strategický plán
rozvoje města F-M a Územního plánu. Jeho realizací se velmi uleví městu,
protože se napraví chyba z minulosti, kdy byl schválen brutální tzv. průtah
městem. Tento průtah půlí město, je rychlostní komunikací s kapacitou téměř
40 tis. aut denně a o jeho dalších negativních dopadech ani netřeba dále psát.
Obchvat vrátí městu z části jeho původní tvář.
Již v roce 1994 byl schválen zastupitelstvem města F-M obchvat města –
tzv. jižní varianta. Tehdejší opozice ČSSD a KSČM byly tvrdě proti. Prosazovaly
severní variantu, která se později ukázala nereálnou, protože vedla zastavěným
územím průmyslových podniků tehdejších Válcoven plechu a dalších
společností. Z tohoto důvodu byla vypracována další tzv. superseverní varianta
ve 3 podvariantách, jejíž proveditelnost byla rovněž problematická a nakonec
se proti ní postavily obce Sviadnov a Staříč a zablokovaly její realizaci ve svých
územních plánech. Shody na jižní variantě trasy obchvatu bylo dosaženo až po
cca deseti letech. Nyní v roce 2014 se začíná stavět stavba, schválená v roce
1994 a její realizace bude kvůli postupné urbanizaci území velmi bolestná. Díky
váhání a neshodám nás v realizaci podobných staveb už předstihlo mnoho
jiných měst. Budiž poučením, že neshody a sváry ve strategickém rozhodování
nás, jako město velmi oslabují.
Město FM má velký potenciál, od pěkné přírody, příznivé geografické
polohy, historických budov přes kulturní a sportovní zázemí, schopné lidi,
patrioty až po úspěšné podnikatele a živnostníky a fungující podniky nejen
subdodavatelů automobilového průmyslu.
Je jasné, že se budoucí reprezentace musí urychleně shodnout na
strategii řízení města, musí přehodnotit všechny plánovací dokumenty od SPR
až po Územní plán, aby předešlo živelnému vývoji, který může mít nedozírné
následky vedoucí k úpadku města. Je čas čelit hrozbám, které jsou součástí
vývoje v Evropě (vylidňování měst, útlum průmyslu, stárnutí obyvatelstva,
pokles porodnosti) a hrozbám, které jsme si vytvořili v rámci naší celostátní
politiky (stále neřešený problém - byznys s bídou na ubytovnách, hazard, lichva,
špatná legislativa umožňující takzvaným šmejdům ekonomicky likvidovat lidi,
stále neřešené vyloučené lokality, nedostatečná právní ochrana památek a
historických budov atd.) a konečně problémy, které nám zanechali někteří
populisté v podobě třeba nového OC. Šance řešit tyto hrozby vyžaduje schopné
a zkušené lidi, kteří se budou umět domluvit.
Je čas strategických rozhodnutí, každé zaváhání nás může stát vysokou cenu,
tou je ztráta perspektivy města Frýdku-Místku a jeho odsun na periferii, kdy zde
může být jedna velká vyloučená lokalita s obrovskou ubytovnou u řeky…
Cílem a smyslem našeho snažení by mělo být vytvořit takové životní
podmínky, aby město F-M bylo atraktivním místem pro život v nejširším pojetí.
Aby se všichni cítili ve F-M doma, aby dbali o veřejný prostor jako o svůj vlastní.
Aby mladí lidé neodcházeli žít jinam, aby se po zkušené ve světě vraceli zpět.
Proto musí být práce, nabídka dostupných bytů, sportovní a kulturní vyžití ve
zdravém, bezpečném a kulturním prostředí. K tomu chceme přispět svou prací,
svými schopnostmi, svou energií.
Nejsme žádná partaj řízená pražskou centrálou, jsme místní patrioti,
a
chceme udělat vše pro lepší domov. Náš domov!
Volební program:
Strategický plán rozvoje města:
1) Revize SPR v důsledku nutnosti vyhodnocení dopadů OC Frýda (dále jen
OCF) do SPR s návrhem opatření na jejich odstranění či zmírnění
2) Doplnit Akční plán o nové skutečnosti v důsledku vývoje společnosti Slezan
a OCF viz předchozí bod
Územní plán, územní rozvoj města, ochrana památek, kultivace veřejného
prostoru:
- revize a přepracování ÚP v důsledku nového OCF a jeho dopadů
grémiem urbanistů a architektů s cílem odvrátit hrozby úpadku
městských částí (jako např. v Ostravě nebo F-M ul. TGM atd.),
- cílem změn v územním plánu je dosáhnout poptávky po revitalizaci
volných průmyslových objektů Slezanu a dalších nevyužitých a
chátrajících areálů především v centru města,
- zavedeme pravidelnou diskusi s odbornou veřejností, zejména
architekty, urbanisty i s poučenými laiky formou poradního orgánu
vedení města, o akutních problémech, městských stavbách, územním
plánu a urbanistických záměrech,
- zastavíme zástavbu dalších zelených ploch, budeme chránit půdu pro
příští generace,
- vyloučíme možnost výstavby dalšího obchodního centra či
superhypermarketu, kromě využití stávajících brownfields,
- prioritou bude dostavba chátrajících areálů, opuštěných ploch v centru,
- budeme prosazovat další revitalizaci a dostavbu center,
- upřednostníme kamenné obchody před prodejními budkami, které
většinou hyzdí veřejný prostor,
- pomůžeme hledat využití pro budovy, které chátrají, včetně prázdných
budov Slezanu,
- v centrálních částech města budeme prosazovat výstavbu bytů a změnu
ÚP z průmyslového využití na obytnou zónu,
- urychlíme dostavbu rozpracovaných projektů v MPZ,
- nebudeme povolovat změnu zemědělské půdy na stavební pozemky,
- budeme podporovat ochranu historických budov a technických
památek,
- finančně podpoříme údržbu kulturních památek,
- ÚP musí plnit potřeby občanů a ne představy developerů,
- developeři a investoři budou respektovat zájmy města,
- provedeme veškerá opatření proti tzv. sídelní kaši (směšování obytné
zóny s průmyslovou atd.),
- navrhneme změnu územního plánu ve využití areálu (bývalý Slezan)
Lembergovy tkalcovny na ul. Hálkova na obytnou zónu,
- finančně podpoříme záchranu kulturních památek a revitalizaci kulturní
památky – Židovský hřbitov na Slezské,
- město se nemůže rozšiřovat na úkor centrálních částí,
- budeme preferovat stavby, které svým vzhledem přispějí ke kultivaci
veřejného prostoru,
- budeme usilovat o kvalitní moderní architekturu v podobě
architektonických soutěží na významné stavby,
- podpoříme diskuzi o možnosti vyvlastnění chátrajících domů – kulturních
památek majitelům, kteří se o tyto památky nestarají (viz stav dřívější
Zastavárna na frýdeckém náměstí).
Podnikání, pracovní místa, investice:
- pracovní místa jsou naší prioritou,
- úzkou spoluprací se společností Slezan najdeme investory pro vhodné
využití budov pro vznik nových pracovních míst,
- budeme cíleně prezentovat a propagovat investiční příležitosti ve městě,
- s okolními svazky obcí budeme iniciovat vytvoření nové nadregionální
průmyslové superzóny jako v Nošovicích,
- investičně připravíme další parky pro drobné investory,
- budeme podporovat místní zaměstnavatele,
- podaná ruka malým kamenným obchodům ve městě
- budeme iniciovat a prosazovat vytvoření městského orgánu, který bude
spolupracovat s investorem při výstavbě obchvatu pro jeho urychlené
dokončení,
- systémem drobných zakázek povzbudíme poptávku místních firem,
- zvýšíme dohled nad kvalitou zakázek adekvátním stavebním dozorem,
- budeme dbát na kvalitní přípravu a realizaci všech městských staveb,
- stavitel bude prezentovat veřejnosti všechny městské stavby ovlivňující
vzhled města či ovlivňující kvalitu veřejného prostoru již ve fázi studie,
- chceme tvořit, ne bořit, odmítáme bourání jakýchkoli historických
objektů,
- budeme iniciovat vytvoření technického muzea s vazbou na historii
města (textilní, dřevařský a hutní průmysl) ve spolupráci s Muzeem
-
-
Beskyd p. o., popř. jinými institucemi zaměřenými odborně na konkrétní
problematiku - Technické muzeum v Brně, VŠB – Ostravská Univerzita,
Muzeum Těšínska atd.,
podpoříme v rámci zvýraznění identity města propagaci podnikatelů
věnujících se výrobě místních produktů (řezbáři, místní gastronomické
speciality a jiní),
navrhneme úpravu vyhlášky o snížení poplatků za pronájem a zábor
veřejného prostranství živnostníkům,
budeme prosazovat snížení poplatků za reklamu živnostníkům na
veřejných prostranstvích,
nabídneme propagaci a reklamu zdarma všem místním podnikatelům
v propagačních materiálech města.
Doprava, životní prostředí:
- neprodleně vyřešíme kosení dělících pásů na průtahu, současná situace
je neúnosná,
- zrevidujeme všechny dopravně nebezpečné úseky ve městě,
- provedeme revizi dopravního značení a následnou redukci,
- provedeme efektivní úpravu parkovacích ploch na sídlištích,
- upravíme chodníky pro pěší v městských památkových zónách pro ženy
formou vydlážděných přechodů, aby zde mohly chodit na podpatcích,
- zlepšíme formou dopravních značek informace o technických a
historických zajímavostech u příjezdových cest (památková zóna Frýdek,
památková zóna Místek, Bazilika Minor Navštívení Panny Marie),
- budeme usilovat o to, aby děti do 12 let neplatily za odpad (do doby
zlepšení ovzduší, tyto děti trpí nejvíce a s jejich léčbou jsou spojeny
největší náklady),
- budeme podporovat rozvoj městské cyklistiky na úkor aut,
- navrhneme vyšší postih za černé skládky,
- budeme iniciovat postihy za spalování nebezpečných látek v lokálních
topeništích,
- budeme podporovat vznik Zooparku a aktivity Faunaparku,
- podpoříme dotace na moderní formy vytápění,
- budeme usilovat o vrácení autobusového stanoviště na původní místo
do Místku
- hypermarkety a OC využívající MHD budou platit adekvátní úhrady
městu za přepravu občanů,
- nové AS bude využito jako nový Dopravní podnik,
- budeme usilovat o větší pěší dostupnost všech částí města – tohle město
zatím není pro pěší,
- dohlédneme na kvalitní opravy chodníků a cest,
- v případě malé poptávky či nezájmu o využití chátrajících pozemků ve
městě, navrhneme jeho využití na městskou zeleň (nevíš-li, co
s pozemkem, zasaď stromy),
- podpoříme vytvoření nového Dopravního podniku z důvodu lepšího
přehledu financí do MHD a vlastní dopravní politiky.
Bezpečnost občanů, ochrana a pomoc občanům v nouzi:
- nulová tolerance problémovým ubytovnám,
- budeme iniciovat zpětné navýšení počtu policistů Policie ČR, Městská
policie nebude suplovat činnost státu,
- modernizace a rozšíření kamerového dohledu,
- slušný člověk se nesmí ve městě bát,
- vyšší počet strážníků ve městě,
- využijeme všechny prostředky v boji proti šmejdům, vandalům a všem
narušitelům veřejného pořádku,
- zřídíme bezplatnou právní kancelář APP (akutní právní pomoci) na obou
náměstích pro nemajetné občany v nouzi,
- bezdomovci se nebudou válet na lavičkách a pít alkohol na veřejnosti,
- budou se dodržovat vyhlášky města a veřejný pořádek, chraňme si svůj
životní prostor,
- budeme dbát na eliminaci produkce podniků, které narušují noční klid,
- budeme podporovat registr přestupků a evidenci osob opakovaně
porušujících zákon,
- budeme podporovat změnu zákona a úmyslně způsobené škody
(krádeže, podvody) do 5000,-Kč budou opět trestným činem,
- budeme podporovat zpřísnění trestů za krádeže barevných kovů.
Školství, kultura, sport, čistota města, veřejný prostor, volný čas:
- školství se musí přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů a praxe,
- školní docházka bude od 8.40 h, pokud se na tom dohodnou rodiče a
ředitelé škol,
- budeme iniciovat vznik Automobilové průmyslové školy,
- basketbalové koše na každý volný plácek,
- místo heren, herny stolního tenisu,
-
-
-
-
podpoříme malé divadelní formy,
veřejné sportoviště v přírodě,
obnovíme a rozšíříme městský mobiliář,
postavíme repliku kašny na místeckém náměstí,
podpoříme všechny sportovní aktivity dětí,
znásobíme úklid a čištění města s cílem snížit množství prachu v ovzduší,
denně se budou uklízet centrální části města a budou postihováni
původci nepořádku,
budeme spolupracovat s Muzeem Beskyd na společném městském
kulturním programu,
při podporování kulturních a sportovních akcí se zaměříme především na
následující:
a. mají dopad na dobré jméno města v krajském, celostátním či
mezinárodním měřítku,
b. mají dlouhodobě široký pozitivní ohlas u veřejnosti,
c. aktivně se zapojuje co nejvíce občanů našeho města,
budeme prosazovat zavedení nebo rozšíření výuky témat s regionální
problematikou do učebních osnov základních škol (historie, památky,
významní sportovci, kulturní činovníci atd., a to včetně žijících osob,
které mohou F-M reprezentovat na celostátní nebo i mezinárodní úrovní
– např. hokejista Kubina a další),
podpoříme modernější formu a obsah Zpravodaje rady města,
podpoříme, aby v něm měla prostor i opozice, aby to byl Zpravodaj
zastupitelstva F-M,
podpoříme prezentaci města jako „Mariánského poutního místa“,
„Frýdek – mariánské poutní místo“,
budeme pokračovat v podpoře úrokově zvýhodněných půjček na
rekonstrukce obytných domů, především na modernizaci vzhledu fasád.
Sociální oblast, zdravotnictví:
- pomůžeme lidem, kteří budou mít skutečně zájem změnit svou tíživou
situaci, začlenit se zpátky do společnosti,
- budeme finančně podporovat Frýdeckou nemocnici,
- podpoříme zvyšování úrovně sociálních služeb,
- budeme preferovat výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny.
Finance, majetek města:
- nebudeme zbytečně utrácet,
- nepodpoříme další růst mandatorních výdajů a navrhneme limitování
těchto výdajů,
- snížíme zadlužení města,
- otevřeme diskuzi o únosnosti výše daně z nemovitostí.
Chlebovice:
- pomůžeme získat velký společenský sál - plesy, pohřby,
- vybudování dětského hřiště - vhodné místo u obchodu Coop,
- zpřístupnění přímé cesty k rozhledně + obnovení činnosti chátrající chaty
u bývalého vleku,
- opravení cest - hlavně v ulici u Fojtství,
- podpoříme rozvoj Muzea včelařství jako turistické atraktivity celostátní
úrovně.
Lískovec:
- oprava komunikace centrem obce včetně opravy chodníků kolem
obchodu a školy,
- vybudování chodníku z obce směrem na Řepiště až k zastávce Elis,
- oprava komunikace - místní část Na kavčonkách,
- odizolování hasičské zbrojnice, kde jsou pronajaté prostory pro
restauraci, poštu a kadeřnictví, kde je vlhko a prostory plesniví.
Skalice:
- zrevidujeme stav silnic, zejména v úseku kulturní dům – Kamenec,
- komplexní revitalizace kulturního domu, výtah pro seniory, zlepšení
tech. stavu budovy atd.
Download

Úplný volební program - Naše město Frýdek