Integrované tematické vyučovanie.
ŠZŠ Klenovec.
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre učiteľa.
Školský rok : 2012 / 2013
Celoročná téma : „ Ročné obdobia“ – pracovný názov pre učiteľa
Ciele : podľa učebných osnov
Tematické časti : časovo upravené podľa aktuálnej témy
Vzdelávacia oblasť
Predmet / ročník
Počet hodín
Hlavný predmet :
Príroda a spoločnosť
VLA Vecné učenie / 4. roč.
3 hod.
Integrované predmety :
Jazyk a komunikácia
CTN
Čítanie / 4. roč.
3 hod.
GRM
Gramatika / 4. roč.
2 hod.
SLO
Sloh / 4. roč.
1 hod.
PXS
Písanie / 4.roč.
1 hod.
LTW
Literárna výchova / 4.roč.
1 hod.
Matematika a práca
s informáciami
MAT
Matematika / 4. roč.
4 hod.
Človek a svet práce
PVC
Pracovné vyučovanie / 4. roč.
4 hod.
Umenie a kultúra
VYV
Výtvarná výchova / 4. roč.
1 hod.
Umenie a kultúra
HUV
Hudobná výchova / 4. roč.
1 hod.
Zdravie a pohyb
TEV
Telesná výchova / 4. roč.
3 hod.
CSP
Čarujeme s počítačom / 4. roč.
1 hod.
Návrh pracovnej celoročnej témy pre učiteľa na mesiace
Učíme sa zaujímavosti.
IX.
X.
Škola a život v nej
Príroda okolo nás - jeseň
XI.
Rodina. Domov, obec
XII.
Príroda okolo nás - zima
I.
Orientácia v čase. Človek v prírode
II.
Človek
III.
Príroda okolo nás - jar
IV.
Živočíchy
V.
Rastliny
VI.
Príroda okolo nás - leto
Školský rok 2012/ 2013
Návrh celoročnej témy pre deti na mesiace
V krajine zázrakov
IX.
Bola raz jedna trieda...
X.
Jeseň pani bohatá....
XI.
Moja rodina, môj domov
XII.
I.
II.
III.
V krajine zázrakov
Keď kráľ času panuje
Moje úžasné ľudské telo
Slniečko sa zobudilo.....
IV.
Naša zem je guľatá, žijú na nej zvieratá...
V.
Kríky,stromy kvety, spoznajte ich deti
VI.
Oj leto, leto horúce leto...
Čarovný školský rok
Mesačná téma s podtémami :
SEPTEMBER
Opäť v škole
Po stopách
tajnej mapy
Bola raz
jedna
trieda...
Naše malé
kráľovstvo
Trinásta
komnata
I. týždeň
Opäť v škole
VLA – Moje práva a povinnosti
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Spoznávame nové, opakujeme známe
VLA
oboznámenie sa s predmetom a učebnicou,
práva a povinnosti žiakov, školský
poriadok, ľudské práva, práva dieťaťa
CTN
oboznámenie sa s učebnicou, Do školy,
Prvý školský deň
GRM
oboznámenie sa s učivom gramatiky,
opakovanie učiva 3. roč.– veľké a malé
písmená
PXS
opakovanie - písanie malých písmen
abecedy
SLO
oboznámenie sa s témami, moje zážitky z
prázdnin
LTW
počúvanie najobľúbenejšej rozprávky
podľa výberu žiakov a jej následná
reprodukcia
MAT
opakovanie a prehlbovanie učiva 3. ročníka
- čísla 0-20, sčitovanie v obore do 20 bez
prechodu cez základ
Poznámky :
Spoznávame nové, opakujeme známe
PVC
oboznámenie sa so zásadami bezpečnosti
a hygieny pri práci na hodinách
pracovného vyučovania, osobná hygiena,
hygiena v domácnosti, obaľovanie učebníc
VYV
maľba - môj najkrajší zážitok z prázdnin
HUV
opakovanie piesní z predchádzajúceho
ročníka
TEV
oboznámenie sa s cieľom a obsahom
predmetu a s pravidlami správania sa na
hodinách telesnej výchovy,
poradové cvičenia – základný postoj pozor,
pohov, rozchod
CSP
pravidlá, bezpečnosť, počítačová zostava úvodná hodina, pravidlá práce a
bezpečnosť v počítačovej učebni,
počítačová zostava, zapnutie a vypnutie PC
II. týždeň
Trinásta komnata
VLA – Škola a život v nej
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLH- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Orientácia v priestoroch školy
VLA
názov školy, miesto a názov miestností v
škol. budove, orientácia v škol.budove,
vyhľadávanie špeciálnych základných škôl
v našom regióne prostredníctvom
internetu
CTN
Bola raz jedna trieda, Ako sa lúčia
lastovičky, Lastovičky
GRM
opakovanie – veľké písmená, malé
písmená
PXS
písanie písmena l, ĺ, ľ
SLO
práca s obrázkami – rozprávanie podľa
obrázkov
LTW
Poézia od detských autorov Ľ.Podjavorínska a M.R.Martáková Do školy
MAT
opakovanie a prehlbovanie učiva 3.
ročníka - sčitovanie a odčitovanie v obore
do 20 s prechodom cez základ
Poznámky :
Staráme sa o okolie školy
PVC
práce na školskom pozemku – zber úrody,
odburiňovanie,
úprava okolia školy
VYV
škrobová technika - môj obal na výtvarné
práce
HUV
Kohútik jarabí – nácvik piesne
TEV
poradové cvičenia – nástup družstva do
radu, dvojradu, zástupu, dvojstupu, obraty
na mieste, poradové cvičenia – pochod
podľa hudby, pochod so spevom
CSP
práca s grafickým editorom Revelation
Natural Art - otvorenie a spustenie
programu, práca so známymi nástrojmi,
krok späť, nový obrázok, vytvorenie
jednoduchého obrázka s využitím
známych nástrojov, ukončenie programu
III. týždeň
Naše malé kráľovstvo
VLA – Naša trieda
VLA - 3h.
CTN - 2h.
GRM - 2h.
PXS - 2 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Život v našej triede
VLA
názov triedy, meno triednej učiteľky, mená
spolužiakov, rozdelenie úloh v triede,
exkurzia ZŠ V.Mináča v Klenovci
CTN
Gaštan, O plti
GRM
malé tlačené a písané písmená, veta
PXS
písanie písmena b
SLO
naša trieda
LTW
Poézia od detských autorov - Krista
Bendová - Bola raz jedna trieda
MAT
opakovanie učiva z geometrie z 3. roč. –
body ležiace a neležiace na úsečke
Poznámky :
Život v našej triede
PVC
vychádzka do prírody,
práca s papierom – výroba dosiek na práce
pracovnej výchovy,
práca s papierom - záložka do knihy,
šarkan
VYV
zapúšťanie do mokrého podkladu - dúha
HUV
skladby na počúvanie - E. Suchoň: Maličká
som
TEV
cvičenia s využitím behu – beh vzad, cval
stranou, štarty, rýchly beh na 20 m po
priamej dráhe
CSP
práca s grafickým editorom Skicárotvorenie, spustenie a oboznámenie sa s
prostredím programu, práca s nástroj
ceruzka, štetec, sprej, výplň, výber farby
guma, krok späť, nový obrázok
IV. týždeň
Po stopách tajomnej mapy
VLA – Opakovanie
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Po stopách tajomnej mapy
VLA
zopakovanie, upevnenie učiva z
tematického celku – vytvorenie
orientačného plánu školy, vyhľadávanie
okolitých miest a obcí na mape, v ktorých
sa nachádzajú ŠZŠ
CTN
Ani – Ani – Anička, Kohútik Červený
hrebienok
GRM
veta
PXS
písanie písmena h, k
SLO
formy spoločenského styku - pozdrav
LTW
Poézia od detských autorov - Daniel
Hevier - výber z jeho tvorby so školskou
tematikou (napr.Päťka z nudy, Xaver s
nohami do X)
MAT
opakovanie- násobenie v obore do 20
(pamäťový nácvik)
Poznámky :
Po stopách tajomnej mapy
PVC
vychádzka do prírody – zbieranie lesných
plodov (gaštany, šípky, trnky),
výroba panáčikov z lesných plodov,
návrh a výroba tekvicového panáka
VYV
kombinovaná technika - záložka
HUV
Maličká som – nácvik piesne
TEV
rýchly beh na 20 m po slalomovej dráhe,
cvičenia s krátkym švihadlom – opakované
preskoky znožmo, jednonož, striedavonož
cvičenia s dlhým švihadlom - preskoky,
podliezanie, podbiehanie
CSP
práca s grafickým editorom Skicárotvorenie, spustenie a oboznámenie sa s
prostredím programu, čiara, hrúbka čiary,
geometrické tvary, výber farby guma, krok
späť, nový obrázok
Mesačná téma s podtémami :
OKTÓBER
Paleta plná
farieb
Čarovné jedlá
Jeseň, pani
bohatá...
Čarovná
záhrada
Tajomné
vitamíny
I. týždeň
Paleta plná farieb
VLA – Príroda na jeseň
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Farby jesene
VLA
charakteristické znaky jesene, počasie
na jeseň, odlietanie vtákov, kalndár
prírody, vychádzka - pozorovanie
znakov jesene, Juraj Jánošík - slovenský
zbojník, dolapený v Klenovci
CTN
Lišiak a myška, Klop – klop – klop
GRM
oznamovacia veta
PXS
písanie písmena h, k
SLO
v prírode na jeseň
LTW
básničky, riekanky na tému jeseň,
ilustrácia básničky Jeseň, pani bohatá
MAT
numerácia v obore 100 – určovanie
počtu predmetov počítaním po
desiatkach a po jednotkách, čítanie
a písanie číslic
Poznámky :
Farby jesene
PVC
osobná hygiena – umývanie, česanie,
čistota odevu,
koláž – triedenie, nalepovanie listov
podľa vlastností,
práca s papierom – vystrihovanie podľa
predkresleného tvaru
VYV
vychádzka do prírody - zber prírodného
materiálu
HUV
My sme malí muzikanti – hudobno –
pohybová hra
TEV
cvičenia s využitím lana – preťahovanie
družstiev, pohybová hra, základné
činnosti športových hier – vybíjaná
(nadhadzovanie, chytanie, podávanie,
prihrávka lopty)
CSP
práca s textový editorom MS Word a
práca so súborom - Vytvoriť súbor,
otvoriť a uložiť súbor, premenovať
názov súboru, vytvoriť súbor, otvoriť a
uložiť súbor, panel nástrojov – nástroj
WordArt – vytváranie nadpisov
II. týždeň
Tajomné vitamíny
VLA – Jeseň v ovocnom sade
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Čarovný sad
VLA
jesenná úroda zo sadu - poznávanie a
pomenovanie ovocných stromov(jabloň,
hruška, slivka, čerešňa) a ich plodov,
využitie ovocia a jeho význam pre zdravie,
konzervovanie a uskladnenie ovocia,
Vladimír Mináč - návšteva jeho pamätnej
izby v ZŠ V.Mináča
CTN
Žltá jeseň,Ako spinkajú ruže
GRM
opytovacia veta
PXS
písanie písmena f
SLO
jeseň – dopĺňanie neúplných viet
LTW
nácvik vnímania rytmu verša, rýmu tvorenie rýmovačiek na tému jeseň, plody
jesene...
MAT
číselný rad 0 – 100, čísla na číselnej osi,
usporiadanie čísel, porovnávanie na
číselnej osi, zápis pomocou znakov,
riešenie slovných úloh na porovnávanie
čísel
Poznámky :
Čarovný sad
PVC
príprava jednoduchého pokrmu - ovocný
alebo zeleninový šalát,
prestieranie stola na raňajky a obed,
práca s drobným materiálom - jesenný
strom
VYV
kresba kriedovým pastelom - jesenné
ovocie
HUV
počúvanie rómskych piesní
TEV
základné činnosti športových hier –
vybíjaná (nadhadzovanie, chytanie,
podávanie, prihrávka lopty), turistika –
chôdza, beh, lezenie
CSP
práca s textový editorom MS Word a práca
so súborom - Vytvoriť súbor, otvoriť a
uložiť súbor, premenovať názov súboru,
vytvoriť súbor, otvoriť a uložiť súbor,
panel nástrojov – nástroj WordArt –
vytváranie nadpisov
III. týždeň
Čarovná záhrada
VLA – Jeseň v záhrade
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Plody z jesennej záhrady
VLA
zber plodov v záhrade - druhy zeleniny,
triedenie zeleniny podľa častí, pre ktoré sa
pestujú (koreň, stonka, list, plod),
konzervovanie a uskladňovanie zeleniny,
kvety v jesennej záhrade poznávanie a
pomenovanie,
Karol Pajer - bojovník proti fašizmu,
záchranca detí z koncentračných táborovnávšteva MŠ Karola Pajera
CTN
Vítko, Ach ako sme sa narobili, Zelenina
GRM
rozkazovacia veta
PXS
písanie písmena t, ť
SLO
púšťanie šarkana
LTW
Medovníkový domček - počúvanie a
reprodukcia rozprávky, charakterizovanie
rozprávkových bytostí, správanie postáv,
ich vlastnosti, kladné a záporné postavy
MAT
desiatky a jednotky v dvojcifernom čísle rozklad čísel na jednotky a desiatky
Poznámky :
Záhrada si musí oddýchnuť
PVC
práca na pozemku – príprava pôdy na zimu
(teória),
konštrukčné práce so stavebnicou,
práca so slaným cestom – vytváranie
ovocia, zeleniny, maľovanie, zdobenie,
VYV
maľba temperou - šarkan
HUV
U susedov tam je topoľ – nácvik piesne
TEV
pohybové hry na školskom dvore,
vytrvalostný beh do 12 minút
CSP
výukový program Alík - prihlásenie sa do
programu, oboznámenie sa s prostredím a
práca v samotnom programe, numerické
hry a počtové hry v obore do 100,
pracovný zošit v obore do 100
IV. týždeň
Čarovné jedlá
VLA – Jeseň na poli
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRAM - 2h.
PXS - 1 h.
SLOH- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Čarovné jedlá
VLA
zber plodov na poli - spôsob zberu a druhy
poľnohospodárskych plodín, príroda
odpočíva, príprava jednoduchého
(ovocného alebo zeleninového šalátu)
pokrmu významné osobnosti Klenovca
rómskeho pôvodu - Adam Cibuľa, Imrich
Oláh - Dróto
CTN
Opytovák a vykrikovák, Chlapec a lopta,
Dá sa to vydržať?
GRAM
zvolacia veta
PXS
písanie číslic 1,4, 7
SLOH
formy spoločenského styku –
ospravedlnenie
LTW
kuchárska kniha - vyhľadávanie receptov v
kuchárskych knihách a na internete
MAT
opakovanie prebratého učiva
Poznámky :
Čarovné jedlá
PVC
práca s plastelínou- modelovanie ovocia a
zeleniny,
výroba pexesa – geometrické tvary,
práca s drevom- oboznámenie sa s názvami
a funkciou pracovných nástrojov,
nacvičovanie zákl.prác s drevom - rezanie
a opracovanie dreva - geometrické tvary a
telesá
VYV
frotáž - farby jesene
HUV
piesne na počúvanie -ľudové piesne
TEV
kondičné cvičenia s plnými loptami –
nosenie, prenášanie, gúľanie, podávanie na
mieste aj v pohybe, striedavé behy v
prírode, súťaživé hry na školskom dvore
CSP
výukový program Detský kútik 2 oboznámenie sa s prostredím, ikony
jednotlivých hier, výber a spustenie hier,
rozprávky, omaľovánky k daným
rozprávkam
Mesačná téma s podtémami :
NOVEMBER
Pod Ostrou je
malá
dedinôčka
Na potulkách
Klenovcom
Moja rodina,
môj domov
Lolo bicykli
K vašim
službám,
pane...
I. týždeň
Pod Ostrou je malá dedinôčka...
VLA – Príbuzenské vzťahy v rodine a
základné informácie oobci
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
U nás doma v Klenovci
VLA
moja rodina - vymenovanie členov a
príbuzných rodiny, rodostrom, deľba práce
v domácnosti, starostlivosť o estetické
prostredie domova,
naša obec Klenovec - základné informácie,
rodisko, domov, sídlo školy a bydliska,
život v meste a na dedine
CTN
Svet pod lavicou, Mená nášho Zdena, Hory
GRM
tvorenie viet
PXS
písanie písmena u, ú, U
SLO
moja rodina
LTW
Jánošík - legendárny príbeh o slovenskom
ľudovom hrdinovi - pozeranie filmu
MAT
sčitovanie prirodzených čísel v obore do
100 bez prechodu cez základ (30+40)
Poznámky :
Moja rodina
PVC
modelovanie - rodina,
práce v domácnosti – utieranie prachu,
čistenie nábytku, umývanie umývadla,
papierové divadielko na paličke - členovia
rodiny
VYV
kašetáž (odtláčanie korkovou zátkou) strapec hrozna
HUV
Čierne oči choďte spať – nácvik piesne
TEV
rytmizované chôdza pri hudbe, hádzanie,
vrhanie predmetu do diaľky, turistika –
chôdza po nerovnom teréne,
CSP
výukový program Detský kútik 3 oboznámenie sa s prostredím, ikony
jednotlivých hier, výber a spustenie hier,
Druháčik
II. týždeň
K vašim službám, pane...
VLA – Služby obyvateľstvu v obci
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Služobníček
VLA
oboznámenie sa s činnosťou
zdravotníckeho zariadenie, lekárne, pošty,
polície, hasičského útvaru, služby
obyvateľstvu v obci,
vychádzka - významné objekty v obci,
obchodná sieť
CTN
Prefíkaný lišiak a múdra kačička, Hádanky
GRM
opakovanie o vetách
PXS
písanie písmena i, í, r, ŕ
SLO
moje bydlisko
LTW
dramatizácia život. situácií - u lekára, v
lekárni, v obchode, hlásenie požiaru a
nehody...
MAT
odčitovanie čísel ktoré sú násobkom čísla
10 (70-40)
Poznámky :
K vašim službám, pane...
PVC
otláčanie drobného materiálu do plastelíny,
práca s kožou a koženkou oboznamovanie sa s vlastnosťami
spracovávaného materiálu, strihanie,
rezanie podľa kovového pravítka,
prebíjanie dutým priebojníkom. – ozdobné
predmety z kože
VYV
kresba uhlíkom - kreslenie predmetu podľa
skutočnosti
HUV
Zlatá brána – rečňovanky
TEV
posilňovacie cvičenia – dolné končatiny,
pohybové hry, cvičenie s použitím debny preliezanie a podliezanie prekážok
CSP
detský programovací program Cirkus šaša
Tomáša - riešenie jednoduchých
algoritmických úloh
III. týždeň
Lolo bicykli...
VLA – Pozorovanie prírodných javov v
miestnej krajine a dopravná
výchova
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Lolo bicykli...
Lolo bicykli...
VLA
krajina, poloha obce v krajine,
vodné toky, mosty, nádrže vody, využitie
spojenie obce s okolím, doprava, jazda na
bicykli, dopravné značky,
CTN
Kotrmelec a kotrmelec, Semafor ktorého
boleli oči, Kolobežka
GRM
slová s rovnakým a opačným významom
PXS
písanie písmena m, n, ň
SLO
mesto a dedina
LTW
poviedky o prírode, zvieratách a deťoch Rudo Moric - Rozprávky z lesa
MAT
pričítanie jednociferného čísla k číslu,
ktoré je násobkom čísla 10 (30+7)
PVC
práca s drevom - výroba domčeka zo
špajdlí,
montážne a demontážne práce konštrukčné práce so stavebnicou,
práca s papierom - výrobky na kampaň
Červené stužky
VYV
modelovanie - užitkové nádoby
HUV
počúvanie rómskych piesní
TEV
gymnastické cvičenia s loptou, cvičenie s
plnou loptou 1 – 2 kg - súťaživé hry,
hádzanie, vrhanie predmetu do diaľky
CSP
výukový program Autoškola pre deti otvorenie, spustenie a oboznámenie sa s
prostredím programu, oboznámenie a práca
s tlačidlami, pohyb v menu, ukončenie
menu, spustenie a zastavenie animácie,
animácia na celú obrazovku
Poznámky :
IV. týždeň
Na potulkách po Klenovci
VLA – Opakovanie
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Na potulkách po Klenovci
VLA
zopakovanie, upevnenie učiva z
tematického celku – práca s plánom obce,
vychádzka
CTN
Balón a kohút, Moja knižnica, Múdra kaša
GRM
slová podľa významových okruhov,
spisovné a nespisovné slová
PXS
písanie písmena v, V
SLO
u lekárky
LTW
rozprávky a rozprávkové dobrodužstvá J.C.Hronský - Sokoliar Tomáš - film
MAT
odčítanie jednociferného čísla od dvojcif.
čísla tak, aby rozdiel bol násobkom čísla
10 (37-7)
Poznámky :
Na potulkách po Klenovci
PVC
práca s kovom - mäkkým drôtom vyrovnávanie, ohýbanie, strihanie, pílenie,
začisťovanie koncov - šperky z drôtu,
šitie – spájanie látky jednoduchým zošitímvýroba Mikulášskej čižmičky
VYV
práca s prírodným materiálom - ježko
HUV
koledy – počúvanie
TEV
prvá pomoc – prenos raneného, ošetrovanie
povrchových poranení,relaxačné cvičenia
pri hudbe, rytmická gymnastika –
rytmizácia jednoduchých pohybov rúk, nôh
a trupu podľa riekaniek a piesní
CSP
vyhľadávanie a práca s detskými
webovými stránkami - otvorenie a práca s
prostredím webovej stránky
Mesačná téma s podtémami :
DECEMBER
Ľadová
kráľovna
Od Kračuna
do Troch
kráľov
V krajine
zázrakov
Na kolotoči
fantázie
Sniežik sa nám
chumelí
I. týždeň
Ľadová kráľovna
VLA – Príroda v zime, Mikuláš
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Už je zima, už je tu
Už je zima, už je tu
VLA
príroda v zime - charakteristické znaky,
počasie, kalndár prírody, porovnávanie
ročných období, zimné činnosti, športy
detí, bezpečnosť, vhodné oblečenie,
Mikuláš
CTN
Meduškine kapčeky, O popoluške
GRM
opakovanie o slovách
PXS
písanie písmena Y, w, W
SLO
príroda v zime
LTW
nácvik básničiek, koledy a programu na
vianočný večierok
MAT
opakovanie: sčitovanie a odčitovanie
prirodzených čísel v obore do 100 bez
prechodu cez základ
PVC
šitie - práca s gombíkami – triednie podľa
vlastností, porovnávanie, navliekanie na
niť, prišívanie gombíka na látku,
práca s papierom - výroba adventného
kalendára
VYV
vystrihovanie - snehová vločka
HUV
Nesiem vám noviny – nácvik piesne
TEV
rytmická gymnastika – rytmizácia
jednoduchých pohybov rúk, nôh a trupu
podľa riekaniek a piesní, jógové cvičenia,
stavanie snehuliaka, zimných stavieb zo
snehu
CSP
vyhľadávanie a práca s detskými
webovými stránkami - otvorenie a práca s
prostredím webovej stránky
Poznámky :
II. týždeň
Sniežik sa nám chumelí...
VLA – Pozorovanie znakov zimy v
prírode
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Sniežik sa nám chumelí...
VLA
pojmy - mráz, sneh, ľad, pozorovanie
vody, snehu a ľadu za mrazu v prírode a v
teplej miestnosti spoločné a rozdielne
vlastnosti snehu a ľadu,
rastliny a zvieratá v zime,
vyvhádzka - pozorovanie znakov zimy v
prírode
CTN
Prvý sneh, O vianočných
darčekoch,Vianočné medovníčky
GRM
slovo – slabika – hláska – písmeno, delenie
slov, rozdeľovanie jednoslabičných slov
PXS
písanie písmena c, č, C, Č
SLO
zimné športy
LTW
nácvik básničiek, koledy a programu na
vianočný večierok
MAT
opakovanie učiva geometrie (3. ročník),
priamka, úsečka – rysovanie, označovanie,
body ležiace a neležiace na priamke
Poznámky :
Tichá noc
PVC
práca s papierom – výroba vianočných
pozdravov a ozdôb,
estetická úprava triedy - vianočná výzdoba
VYV
práca s rozličným materiálom - vianočné
ozdoby
HUV
Tichá noc – počúvanie a spev piesne
TEV
hry na snehu, hádzanie snehovou guľou na
cieľ, hry podľa výberu žiakov (Sochy,
Húsky, húsky, Obor – trpaslík, ....)
CSP
práca s grafickým editorom Revelation
Natural Art - otvorenie, spustenie a
oboznámenie sa s prostredím programu,
čiara, hrúbka čiary, geometrické tvary,
výber farby guma, krok späť, nový obrázok
III. a IV. týždeň
Na kolotoči fantázie
VLA – Vianoce a Silvester
VLA - 6h.
CTN - 6h.
GRM - 4h.
PXS - 2 h.
SLO- 2h.
LTW - 2h.
MAT - 8h.
PVC - 8h.
VYV - 2h.
HUV - 2h.
TEV - 6h.
CSP - 2h.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Veselé Vianoce a šťastný nový rok
VLA
vianočné tradície, zvyky, Silvester a nový
rok, nebezpečenstvo požiaru, úrazu pri
zapaľovaní sviečok, svetlíc a delobuchov,
vianočné zvyky v našom regióne
CTN
Vianočný stromček a novoročné
vinšovačky, O sánkovačke
GRM
slová a slabiky s písmenami ĺ, ŕ
PXS
písanie písmena ch, Ch, A,a
SLO
Vianoce, vianočné zvyky a tradície,
Silvester a nový rok
LTW
nácvik básničiek, koledy a programu na
vianočný večierok
MAT
rôznobežné priamky, priesečník
rôznobežiek, rôznobežné a rovnobežné
priamky, opakovanie
PVC
modelovanie zo snehu,
otláčanie drobného materiálu do platelíny snehuliak, zimná krajina,
príprava jednoduchého pokrmu - varenie
zemiakov v šupke, ošúpanie zemiakov
VYV
kombinovaná technika - vianočný
stromček
HUV
skladby na počúvanie - Hymna SR
TEV
cvičenia s využitím lavičky – chôdza, beh,
lezenie, nosenie ľahkého predmetu,
výskoky, zoskoky, vystupovanie,
zostupovanie
CSP
práca s grafickým editorom Skicár otvorenie, spustenie a oboznámenie sa s
prostredím programu, čiara, hrúbka čiary,
geometrické tvary, výber farby guma, krok
späť, nový obrázok
Poznámky :
Mesačná téma s podtémami :
JANUÁR
Dvanásť
mesiačikov
Soľ nad zlato
Keď kráľ
času panuje
Remeslo má
zlaté dno
Koľko bije na
veži?
I. týždeň
Dvanásť mesiačikov
VLA – Orientácia v čase
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Dvanásť mesiačikov
Dvanásť mesiačikov
VLA
rok- kalendárny rok, školský rok, názvy
mesiacov a ročných období,
názvy dní v týždni, časti dňa - činnosti detí
v jednotlivých častiach dňa,
známe hrady v našom regióne - Krásna
Hôrka (Betliar), Muráň
CTN
Rok, Macko a Mráz, Dedo mráz
GRM
hlásky, rozdelenie hlások
PXS
prepis tlačeného textu
SLO
vznik Slovenskej republiky
LTW
jednoduchá reprodukcia obsahu rozprávky
podľa otázok - Princezná na hrášku
MAT
opakovanie - numerácia v obore do 100 určovanie počtu predmetov počítaním po
desiatkach, čítanie a písanie číslic, číselný
rad 0- 100 po jednotkách a desiatkach,
porovnávanie čísel, riešenie nerovníc
PVC
práce v domácnosti - úprava triedy,
upratovanie hračiek, čistenie lavíc,
poriadok s učebnicami,
pestovateľské práce -ošetrovanie izbových
rastlín,
príprava jednoduchého pokrmu - príprava
raňajok, balenie desiaty,
práca s papierom - zostavovanie skladačky
z papiera
VYV
radenie prvkov odtláčaním - ornamentálna
tvorba – návrh na dekoračnú látku
HUV
Snehuliak – nácvik piesne
TEV
posilňovacie cvičenia, akrobacie – kotúľ
vpred do drepu spojeného, predpažiť, kotúľ
vpred a výskok
CSP
práca s textovým editorom MS Word a
prídavné zariadenie PC zostavy - tlačiareň
- výber, otvorenie dokumentu a práca v
dokumente, kopírovanie textu pomocou
pravého tlačidla myši, zapnutie a vypnutie
tlačiarne, tlačenie dokumentu - panel
nástrojov – tlačiť
Poznámky :
II. týždeň
Koľko bije na veži?
VLA – Hodiny
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Ja som budík, budíček
Šijem, šijem pomaličky
VLA
určovanie času - malá a veľká hodinová
ručička, celé hodiny a polhodiny,
ľudové trdície v Klenovci- tradičné
remeslá, folklór, klenovský kroj
CTN
Studená návšteva, Prosba vtáčkov, Hladná
sýkorka
GRM
samohlásky a, á, ä
PXS
písanie písmena e, é, E
SLO
formy spoločenského styku – požiadanie,
poďakovanie
LTW
čítanie z detských časopisov
MAT
opakovanie - numerácia v obore do 100 rozklad čísel na desiatky a jednotky,
desiatky a jednotky v dvojcifernom čísle,
riešenie jednoduchých slovných úloh
PVC
šitie - zošívanie látky predným a zadným
stehom do jednoduchého švíka - ihelníček,
práca s kožou a koženkou – strihanie,
rezanie podľa kovového pravítka,
prebíjanie dutým priebojníkom - výroba
ozdôb na ruku z kože
VYV
tlač z kartónovej matrice - zachytenie
reality – môj dom
HUV
Sniežik sa nám chumelí – nácvik piesne
TEV
akrobacie – kotúľ vzad, florball
CSP
práca s textovým editorom MS Word a
prídavné zariadenie PC zostavy - tlačiareň
- výber, otvorenie dokumentu a práca v
dokumente, kopírovanie textu pomocou
pravého tlačidla myši, zapnutie a vypnutie
tlačiarne, tlačenie dokumentu - panel
nástrojov – tlačiť
Poznámky :
III. týždeň
Remeslo má zlaté dno
VLA – Opakovanie
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Remeslo má zlaté dno
Remeslo má zlaté dno
VLA
zopakovanie a upevnenie učiva z
tematického celku- vytvorenie denného
režimu podľa hodín,
ľudové tradície v našom regióne - tradičné
remeslá, kyjatické hračky
CTN
Mišo,Tri medvede
GRM
samohlásky e, é, i, í
PXS
písanie písmena o, ó, ô, O
SLO
denný režim – práca a odpočinok
LTW
pozeranie a reprodukcia rozprávky
Popoluška
MAT
opakovanie - sčitovanie a dočitovanie
prirodzených čísel v obore do 100 bez
prechodu cez základ
PVC
sebaobslužné činnosti - osobná hygiena,
umývanie rúk toaletným mydlom, čistenie
nechtov kefkou,
háčkovanie – nacvičovanie retiazkových
očiek,
práca s drevom – oboznámenie sa s
názvami a funkciou pracovných nástrojov,
brúsenie a vŕtanie
VYV
maľba - ilustrácia rozprávky
HUV
Sniežik sa nám chumelí – muzikomaľba
TEV
základné činnosti športových hier – stolný
tenis (držanie raketky, odbíjanie loptičky),
hra
CSP
práca s webovým prehliadačom Google vyhľadávanie obrázkov prostredníctvom
kľúčového slova, vyhľadávanie informácií
prostredníctvom kľúčového slova
Poznámky :
IV. týždeň
Soľ nad zlato
VLA – Živá a neživá príroda
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Poklady z jaskyne
VLA
príroda okolo nás - živá a neživá príroda,
vplyv človeka na prírodu,
jaskyne v našom regióne - Krásnohorská,
Domica, Ochtinská aragonitová, Dobšinská
CTN
Zimná radosť, Hádanky, Tóno a Tonka,
Kukuľka
GRM
samohlásky i, í, o, ó
PXS
písanie písmena a, á, ä
SLO
moja najobľúbenejšia hračka
LTW
pozeranie a reprodukcia rozprávky Soľ
nad zlato
MAT
opakovanie - sčitovanie a dočitovanie
prirodzených čísel v obore do 100 bez
prechodu cez základ, geometria
Poznámky :
Ja som malý snehuliačik
PVC
práce v domácnosti – stolovanie prestieranie stola na obed,
práca s odpadovým materiálom snehuliak,
stavanie zimných stavieb zo snehu
VYV
vychádzka do prírody - panoráma krajiny
HUV
Tancuj, tancuj – nácvik piesne a tanca
TEV
relaxačné cvičenia pri hudbe, posilňovacie
cvičenia
CSP
práca s webovým prehliadačom Google vyhľadávanie obrázkov prostredníctvom
kľúčového slova, vyhľadávanie informácií
prostredníctvom kľúčového slova
Mesačná téma s podtémami :
FEBRUÁR
Úsmev,
prosím...
Tajomní
ochrancovia
zdravia
Moje úžasné
ľudské telo
Pozrime sa do
vnútra
Hlava,
ramená,
kolená, palce...
I. týždeň
Úsmev, prosím..
VLA – Ľudská tvár a zmysly
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Vidím, počuje, cítim
VLA
ľudská tvár a zmysly - pomenovanie,
určovanie na sebe, na obrázku a na
spolužiakovi,
významné osobnosti regiónu - Pavol
Dobšinský, Ivan Krasko
CTN
Aký som, O telvíznych žabkách, Ententiky
GRM
samohlásky u, ú, y, ý
PXS
písanie písmena g, G, q, Q
SLO
pravidlá cestnej premávky
LTW
jednoduchý opis spolužiaka
MAT
sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel
v obore do 100 s prechodom cez základ sčítanie dvojciferného čísla
s jednociferným pri vytváraní násobkov
čísla 10 (43+7), odčitovanie
jednociferného čísla od násobkov čísla 10
(40-6)
Poznámky :
Valentín
PVC
práca s rôznym druhom materiálu Valentínky,
práca s kovom - mäkkým drôtom vyrovnávanie, ohýbanie, strihanie, pílenie,
začisťovanie koncov - šperky z drôtu
VYV
kresba uhlíkom- portrét spolužiaka
HUV
Orffov inštrument - hra na hudobné
nástroje
TEV
soft tenis, akrobacie – sviečka, kolíska
CSP
detský programovací program Cirkus šaša
Tomáša - riešenie jednoduchých
algoritmických úloh
II. týždeň
Hlava, ramená, kolená, palce...
VLA – Ľudské telo
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Fašiangy, Turíce
Fašiangy, Turíce
VLA
pomenovanie a určovanie častí ľudského
tela na sebe a na obrázku, pomenovanie a
určovanie častí hornej a dolnej končatiny,
Fašiangy - zvyky a tradície v našom
regióne
CTN
Ťažká hádanka, NaĎa
GRM
opakovanie – samohlásky
PXS
písanie písmena d, ď, písanie číslic 2,7
SLO
na križovatke
LTW
Encyklopédie - čítanie literárno-náučných
textov o ľudskom tele
MAT
sčítanie dvojciferného čísla
s jednociferným číslom s prechodom cez
základ (45+8), určovanie počtu
znázornených predmetov
PVC
práca s rôznym druhom materiálu - výroba
fašiangových masiek
VYV
montáž - karnevalová maska
HUV
Fašiangy, Turíce – nácvik piesne
TEV
rytmická gymnastika – rytmizovaná
chôdza, beh s využitím priestoru
a zmenami v tempe, prísunný krok so
zmenami v tempe, relaxačné cvičenia pri
hudbe
CSP
výukový program Moje úžasné ľudské telo
- otvorenie, prihlásenie sa do programu a
oboznámenie sa s prostredím programu,
oboznámenie sa s nástrojom obsah, späť a
ukonči, oboznámenie a práca s menu Ja a
môj deň
Poznámky :
III. týždeň
Pozrime sa do vnútra
VLA – Vnútorné orgány
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Pozrime sa do vnútra
Pozrime sa do vnútra
VLA
mozog, srdce, pľúca, žalúdok, obličky určenie miesta v tele, funkcia a význam pre
človeka,
významné osobnosti regiónu - Janko
Francisci Rimavský, Terézia Vansová
CTN
Kamarátka, Náš otecko, Starý otec a vnuk
GRM
dvojhlásky
PXS
písanie písmena dz, dž
SLO
v obchode
LTW
príprava žiakov na recitačnú súťaž
MAT
sčítanie dvojciferného čísla
s jednociferným číslom s prechodom cez
základ, počítanie pomocou rozkladu
PVC
šitie - háčkovanie – precvičovanie
retiazkových očiek - náramky
montážne a demontážne práce zostavovanie modelov z konštrukčnej
stavebnice, spájanie maticami, skrutkami stavebnica Merkur, drevená stavebnica
VYV
montáž - ľudská postava
HUV
E. Suchoň – Riekanky – počúvanie piesne
TEV
rytmická gymnastika – polkový krok,
ľudový tanec, moderný tanec
CSP
výukový program Moje úžasné ľudské telo
- otvorenie, prihlásenie sa do programu a
oboznámenie sa s prostredím programu,
oboznámenie sa s nástrojom obsah, späť a
ukonči, oboznámenie a práca s menu Ja a
môj deň
Poznámky :
IV. týždeň
Tajomní ochrancovia zdravia
VLA – Život človeka
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Tajomní ochrancovia zdravia
Tajomní ochrancovia zdravia
VLA
starostlivosť o zdravie - hygiena, práca a
odpočinok, ochrana pred úrazmi,
zopakovanie a upevnenie učiva, významé
osobnosti regiónu - Matej Hrebenda,
Prof.Štefan Pasiar
CTN
Vyčítanky, Bratia Somárikovia, O
rozprávkach
GRM
spoluhlásky
PXS
písanie písmena j, p, y
SLO
ako správne telefonovať
LTW
príprava žiakov na recitačnú súťaž
MAT
odčitovnaie jednociferného čísla od
dvojciferného s prechodom cez základ,
počítanie pomocou rozkladu
PVC
práca s odpadovým materiálom - mestečko,
dopravné prostriedky, práca s papierom servítková technika – oboznámenie žiakov
s vlastnosťami servítkového papiera,
zdobenie krabíc, výroba obrázkov
VYV
práca so sadrou - sadrový odliatok
HUV
Na dvore býva sliepočka naša – nácvik
piesne
TEV
športová hra - minibasketbal - základné
činnosti športovej hry – nahadzovanie,
chytanie, podávanie, dribling, prihrávka,
gymnastické cvičenia s loptou, švihadlom,
kruhom
CSP
výukový program Detský kútik 3 oboznámenie sa s prostredím, ikony
jednotlivých hier, výber a spustenie hier,
Pesničky
Poznámky :
Mesačná téma s podtémami :
MAREC
Príroda sa
prebúdza
Šibi, ryby,
mastné ryby
Slniečko sa
zobudilo...
Jarné práce
Naša zem je
krásna zjari,
lastovičky letia
z diali
I. týždeň
Príroda sa prebúdza
VLA – Príroda na jar
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Pošteklilo slnko zem
VLA
charakteristické znaky jari, počasie na jar,
kalndár prírody,
vychádzka - pozorovanie znakov jari,
športy v našej obci - badminton, futbal,
hokej
CTN
Bol raz jeden kráľ, Snehulienka a sedem
trpaslíkov
GRM
tvrdé spoluhlásky – k, h, ch, g
PXS
písanie písmena H,K, I, J
SLO
príroda na jar, jarne kvety
LTW
básničky a riekanky o jari, príprava žiakov
na recitačnú súťaž
MAT
odčitovnaie jednociferného čísla od
dvojciferného s prechodom cez základ,
riešenie príkladov a slovných úloh
Poznámky :
Pošteklilo slnko zem
PVC
práca s papierom - vystrihovanie podľa
predkresleného vzoru, lepenie – jarné
kvety, používanie dierkovača – kvetinkový
záves, krčenie, tvarovanie papiera - obraz z
krepu
VYV
práca so sadrou - sadrový odliatok
HUV
Ej už sa k jari blíži – nácvik piesne
TEV
pohybové hry na školskom dvore (skákanie
škôlky, gumy), cvičenia s využitím lavičky
– výskoky, zoskoky, vystupovanie,
vyliezanie, vybiehanie, akrobacie – zo
stoja na lopatkách oporou v bokoch –
pádom vpred skrčmo
CSP
výukový program Detský kútik 2 Spievame sa so škriatkom
II. týždeň
Naša zem je krásna zjari,
lastovičky letia z diali
VLA – Vtáky a rastliny na jar
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Jarné žienky - lastovičky a snežienky
VLA
vtáky na jar - škovránok, škorec,
lastovička, bocian,
jarné kvety - snežienka, podbeľ,
prvosienka, fialka, liečivé rastliny,
športy v našom regióne - futbal,
teakwondo, volejbal
CTN
Červená Karkulka, O medovníkovom
domčeku
GRM
tvrdé spoluhlásky – d, t, n, l
PXS
písanie písmena x, X, číslic 8,4
SLO
jarné práce na poli a v záhrade – odpovede
na otázky
LTW
príprava žiakov na recitačnú súťaž
poviedky o prírode, zvieratách a deťoch M. Jančová - Rozprávky starej matere
MAT
sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel
a násobkov čísla 10, riešenie jednoduchých
slovných úloh
Poznámky :
Jarné žienky - lastovičky a snežienky
PVC
práca s papierom - lepenie, strihanie,
prepletanie - výroba veľkonočného
pozdravu,
vychádzka do prírody – prúty z vŕby na
korbáče
VYV
práca na PC - hra s písmom
HUV
hudobno pohybová hra – Cip, cip,
cipovička
TEV
atletika – rýchly beh na 30 – 50 m bez a s
preskakovaní nízkych (20 cm) pravidelne
rozostavaných prekážok, vybíjaná
CSP
výukový program Alík - prihlásenie sa do
programu, oboznámenie sa s prostredím a
práca v samotnom programe, numerické
hry a počtové hry v obore do 100,
pracovný zošit v obore do 100
III. týždeň
Jarné práce
VLA – Jar v záhrade a na poli
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Jarné práce
VLA
jarné práce v záhrade a na poli pomenovanie činností v záhrade a na poli,
vymenovanie zeleniny, ktorá sa pestuje na
jar,
tanečné skupiny a telesá v našom
regióne(Bzučo, Echo, folklŕne súbory)
CTN
O nepodarených kozliatkach, Deti Slnka
GRM
tvrdé spoluhlásky – precvičovanie,
opakovanie
PXS
písanie písmena P, B, R
SLO
veľkonočné sviatky – rozprávanie podľa
obrázkov
LTW
Marec – mesiac knihy, príprava žiakov na
recitačnú súťaž
MAT
násobenie a delenie v obore do 30 opakovanie násobilky čísla 2, násobenie
číslami 0 a 1
Poznámky :
Jarné práce
PVC
pestovateľské práce - presádzanie rastlín
v kútiku živej prírody, príprava školského
pozemku, vysádzanie zeleniny,
poľnohospodárskych plodín na školskom
pozemku (hrach, reďkovka, fazuľa)
VYV
lavírovaná kresba - jarné kvety
HUV
Kukulienka kde si bola – nácvik piesne
TEV
floorball, cvičenia s fitloptami, relaxačné
cvičenia pri hudbe
CSP
bezpečnosť počítača, riziká - bezpečné
správanie na internete
IV. týždeň
Šibi, ryby, mastné ryby...
VLA – Jar v sade
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Veľká noc
Veľká noc
VLA
jarné práce v sade, stromy v sade - čerešňa,
jabloň, obyvatelia sadov a záhrad,
zopakovanie a upevňovanie učiva,
veľkonočné tradície v našom regióne
CTN
Ako sa húsatkám nechcelo na svet, Pred
kúpačkou, Ako zajko šibal
GRM
mäkké spoluhlásky – dž, č, š, ž
PXS
písanie písmena T, Ť, F
SLO
písanie veľkonočného pozdravu
LTW
rozprávanie o Veľkej noci, vinšovačky
MAT
násobenie číslom 3, dopĺňanie znamienok
+, x, riešenie príkladov a slovných úloh
PVC
práca s drevom -rezanie prútu nožom na
menšie časti, delenie pomocou zárezov,
zaobľovanie a zahrocovanie koncov pletenie korbáčov a veľkonočného
venčeka, šitie - vyšívanie veľkonočného
obrúska
VYV
mramorovanie - veľkonočné vajíčko
HUV
skladby na počúvanie – E. Suchoň Zahrajte mi muzikanti
TEV
turistika - prekonávanie terénnych
prekážok, skok do diaľky z miesta a
skrčmo z rozbehu
CSP
práca s grafickým editorom Revelation
Natural Art - výber a spustenie
samostatného programu, práca so známymi
nástrojmi, vytvorenie jednoduchého
obrázka s využitím známych nástrojov,
ukončenie programu
Poznámky :
Mesačná téma s podtémami :
APRÍL
Pracovití ako
včeličky
Máme v škole
zverinec
Naša zem je
guľatá, žijú
na nej
zvieratá...
Naša mačka
strakatá...
Čarovala
ryba...
I. týždeň
Pracovití ako včeličky
VLA – Život živočíchov, hmyz
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Človek a zvieratá
Pracovití ako včeličky
VLA
život živočíchov - životné prejavy zvierat,
vzťah človeka k zvieratám,
hmyz -poznávanie a pomenovanie
hlavných predstaviteľov, vývoj hmyzu,
hlavné časti tela,
živočíšstvo v našom okolí (dôraz na kunku
žltobruchú a norika muránskeho)
CTN
Budkáčik a Dubkáčik, Jarný deň
GRM
mäkké spoluhlásky – c, dz, j
PXS
písanie číslic 3,5,8 a písmena S, s
SLO
na pošte
LTW
poviedky o prírode, zvieratách a deťoch Maša Haľamová - Mechúrik Koščúrik počúvanie rozprávky a reprodukcia
MAT
delenie v obore do 30 – názorné objasnenie
podstaty delenia, znak: ,delenie v obore do
30, riešenie slovných úloh
PVC
príprava jednoduchého pokrmu - puding,
pestovateľské práce práca na školskom
políčku, práca s papierom - strihanie,
lepenie, skladanie, použitie toaletných
roliek - motýľ, včela
VYV
odkrývacia technika - moje obľúbené
zvieratko
HUV
Zahrajte mi muzikanti – nácvik piesne
TEV
Bedminton - hra, súťaž vo dvojiciach
CSP
práca s grafickým editorom Skicár vytvorenie jednoduchého obrázka s
využitím známych nástrojov, ukončenie
programu, práca so známymi nástrojmi
Poznámky :
II. týždeň
Čarovala ryba...
VLA – Ryby a vtáky
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Čarovala ryba
VLA
ryby, vtáky - život a vývoj, hlavné časti
tela, poznávanie a pomenovanie hlavných
predstaviteľov,
vyhľadávanie informácií o živočíchoch
nášho regiónu v encyklopédiách a na
internete
CTN
O psíkovi a mačičke, ako umývali dlážku,
Snežienky
GRM
mäkké spoluhlásky – precvičovanie,
opakovanie
PXS
písanie písmena š, Š
SLO
písanie listu kamarátovi
LTW
poviedky o prírode, zvieratách a deťoch Mechúrik Koščúrik - dramatizácia
rozprávky
MAT
opakovanie- násobenie a delenie v obore
do 30
Poznámky :
Čarovala ryba
PVC
práca s papierom - strihanie, lepenie,
skladanie, používanie zošívačky - rybičky
z tanierikov, vtáčik,
práca s rôznym druhom materiálu akvárium
VYV
odkrývacia technika - farebný papagáj
HUV
skladby na počúvanie – I. Hurník Uspávanka
TEV
štafetové hry na školskom dvore, hod
kriketovou loptičkou
CSP
práca s grafickým editorom Skicár vytvorenie jednoduchého obrázka s
využitím známych nástrojov, ukončenie
programu, práca so známymi nástrojmi
III. týždeň
Naša mačka strakatá...
VLA – Cicavce
VLA - 3h.
CTN - 2h.
GRM - 2h.
PXS - 2 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Pozorujeme zvieratká
VLA
cicavce - charakteristické znaky, život
cicavcov, hlavné časti tela, poznávanie,
pomenovanie a vyhľadávanie hlavných
predstaviteľov na internete a v
encyklopédiách,
vychádzka - pozorovanie a pomenovanie
živočíchov v miestnej krajine
CTN
Nezábudky, Prečo bolo srnčiatku smutno
GRM
súhrnné opakovanie – mäkké a tvrdé
spoluhlásky
PXS
písanie písmena L, Ľ,
SLO
domáce zvieratá
LTW
poviedky o prírode, zvieratách a deťoch R. Moric - Rozprávky z lesa
MAT
geometria - jednotky dĺžky, druhy
meradiel, meranie dĺžky úsečky
Poznámky :
Pozorujeme zvieratká
PVC
práca s rôznym druhom materiálu - plagát s
tematikou lesa,
šitie - zošívanie látky zadným stehom,
navliekanie šnúrky - vrecúško
VYV
OP ART - moja ruka
HUV
Spi dieťatko, spiže – nácvik piesne
TEV
basketbal – hra na jeden kôš, člnkový beh,
chôdza a beh
CSP
práca s textovým editorom MS Word výber, otvorenie dokumentu a práca v
dokumente, panel nástrojov – práca so
známymi nástrojmi na úpravu textu,
základné zásady písania textu
IV. týždeň
Máme v škole zverinec
VLA – Opakovanie
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Máme v škole zverinec
Máme v škole zverinec
VLA
zopakovanie a upevňovanie učiva
prostredníctvom veľkého posteru,
vyhľadávaním informácií o živočíšnej ríši
na internete a v encyklopédiách,
rekreačné oblasti v našom regióne - Vodná
nádrž Teplý Vrch, Kúpele Číž, Kokava
Línia, Tornaľa
CTN
Hádanky, Krava, Zahrajme sa s Vladkom
a Katkou
GRM
súhrnné opakovanie – mäkké a tvrdé
spoluhlásky
PXS
písanie písmena D, Ď
SLO
moje obľúbené zvieratko
LTW
poviedky o prírode, zvieratách a deťoch R.Moric - Z poľovníckej kapsy
MAT
rysovanie úsečky, slovné úlohy na
rysovanie a meranie úsečiek, opakovanie priamka, úsečka
PVC
práca s papierom - strihanie, lepenie,
skladanie - ovečka, zajačik, kuriatka,
pestovateľské práce - práce na školskom
políčku
VYV
koláž doplnená kresbou - naša planéta
HUV
skladby na počúvanie – detské moderné
piesne
TEV
hod loptičkou do diaľky a na cieľ, loptové
hry zamerané na hádzanie, chytanie a hry
spojené s rýchlym behom, turistika chôdza a beh v teréne k cieľu vzdialenému
2 km
CSP
práca s textovým editorom MS Word výber, otvorenie dokumentu a práca v
dokumente, panel nástrojov – práca so
známymi nástrojmi na úpravu textu,
základné zásady písania textu
Poznámky :
Mesačná téma s podtémami :
MÁJ
Aj rastliny
majú telo
Kytica života
Kríky,
stromy,
kvety,
spoznajte ich
deti
Poklady z lesa
...na hlavičke
žlté vlasy,
lúčina je plná
krásy
I. týždeň
Aj rastliny majú telo
VLA – Rozdelenie rastlín a ich časti tela
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Aj rastliny majú telo
Aj rastliny majú telo
VLA
byliny, dreviny (kry, stromy),
pomenovanie a určovanie častí tela rastlín koreň, stonka, list, kvet, plod,
rastlinstvo v našom okolí(dôraz na lykovec
muránsky a rumenicu turniansku)
CTN
Lúka je činžiak, Lodička, Svrček a mravec
GRM
súhrnné opakovanie - veta
PXS
písanie písmena Dz, Dž
SLO
formy spoločenského styku – blahoželanie
LTW
práca s textom- úprava textu s
poprehadzovanými vetami
MAT
opakovanie - násobenie v obore do 30,
riešenie slovných úloh
PVC
práca s drevom - meranie, rezanie,
opracovanie, brúsenie - ozdobné paličky,
práca s rôznym druhom materiálu odliatky zo sadry, maľovanie a zdobenie
odliatkov
VYV
modelovanie - zvieracie figúry
HUV
hudobno – pohybová hra – Čížiček, čížiček
TEV
základné činnosti športových hier dribling v pohybe pravou i ľavou rukou,
prihrávka obojruč trčením na mieste v
dvojiciach alebo proti stene.
CSP
výukový program Moje úžasné ľudské telo
- otvorenie, prihlásenie sa do programu a
oboznámenie sa s prostredím programu,
oboznámenie a práca s menu Z čoho som
vytvorený
Poznámky :
II. týždeň
...na hlavičke žlté vlasy, lúčina
je plná krásy
VLA – Lúčne a záhradné rastliny
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Aké kvietky poznáš?
Srdiečko pre mamičku
VLA
poznávanie niektorých záhradných a
lúčnych kvetov - klinček, sedmokráska,
púpava, margarétka, ruže, pivonky,
vychádzka - vyhľadávanie a pozorovanie
lúčnych a záhradných kvetvov v okolí,
vyhľadávanie informácií o rastlinách nášho
regiónu v encyklopédiách a na internete
CTN
Básničky o púpave, O bránu, Pomoc
GRM
súhrnné opakovanie - veta
PXS
písanie písmena z, Z, ž, Ž
SLO
formy spoločenského styku - krátky odkaz
LTW
nácvik básničky o mame, k jej sviatku
MAT
opakovanie - delenie v obore do 30,
riešenie slovných úloh
PVC
práca s papierom - strihanie, skladanie,
lepenie, používanie dierkovača- srdiečka
pre mamičku, kvety z krepového papiera,
pestovateľské práce - úprava okolia školy,
práce na školskom pozemku
VYV
priestorové vytváranie z rozličného
materiálu - more
HUV
Ovce, moje ovce – nácvik piesne
TEV
skok do diaľky z miesta a skrčmo z
rozbehu, fotbal , turistika - vybiehanie a
zbiehanie krátkeho svahu, preliezanie a
podliezanie prekážky
CSP
práca s grafickým editorom Revelation
Natural Art - vytvorenie jednoduchého
obrázka s využitím známych nástrojov,
ukončenie programu
Poznámky :
III. týždeň
Poklady z lesa
VLA – Lesné plody
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Poklady z lesa
Poklady z lesa
VLA
poznávanie lesných plodov, ich zber a
zužitkovanie - lesné jahody, čučoriedky,
ostružiny, huby - jedlé, jedovaté,
vychádzka - pozorovanie a pomenovanie
rastlín v miestnej krajine
CTN
Ktože mi, Stará jabloň, Vstalo slnko,
Šťastie
GRM
súhrnné opakovanie – slová
PXS
písanie písmena N, Ň
SLO
môj spolužiak - jednoduchý opis
LTW
čítanie povestí
MAT
opakovanie - sčítanie a odčítanie násobkov
čísla 10(30+40) , (70-40), pričítanie
jednociferného čísla k číslu ktoré je
násobkom čísla 10 (30+7)
PVC
práca s rôznym druhom materiálu postavičky a zvieratká zo štipcov,
vychádzka - hľadanie vhodných
kamienkov na maľovanie,
práca s rôznym druhom materiáluzvieratká maľované na kamienkoch a z
papiera
VYV
kresba rudkou - zátišie
HUV
vyhľadávanie obľúbených pesničiek na
internete
TEV
atletika – príprava žiakov na športovú
súťaž
CSP
práca s grafickým editorom Revelation
Natural Art - vytvorenie jednoduchého
obrázka s využitím známych nástrojov,
ukončenie programu
Poznámky :
IV. týždeň
Kytica života
VLA – Opakovanie
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Čo vieme o rastlinách?
VLA
život rastlín, význam zelených rastlín,
zopakovanie a upevňovanie učiva z
tematického celku
CTN
Kuriatko a obláčik, Chlieb, Čo deťom
k šťastiu chýba
GRM
súhrnné opakovanie – slabiky
PXS
písanie interpunkčných znamienok
SLO
Medzinárodný deň detí
LTW
čítanie povestí
MAT
opakovanie - odčítanie jednociferného čísla
od dvojciferného čísla, aby rozdiel bol
násobkom čísla 10 (37-7), riešenie
jednoduchých slovných úloh
Poznámky :
Prvá pomoc
PVC
sebaobslužné činnosti - ošetrenie bodnutia
hmyzom a malej popáleniny,
práca s kožou - strihanie a zapletanie kože
- kľúčenka - rybička,
práca s rôznym druhom materiálu panáčikovia z kartónu, kúskov látky a vlny
VYV
vitráž - farebné obrazy
HUV
triedna Super Star
TEV
loptové hry na školskom dvore,
vybíjaná,soft tenis
CSP
práca s grafickým editorom Skicár - výber
a spustenie samostatného programu, práca
so známymi nástrojmi, vytvorenie
jednoduchého obrázka s využitím známych
nástrojov, ukončenie programu
Mesačná téma s podtémami :
JÚN
Slnko, slnko,
poď na naše
líčko...
Hurá,
prázdniny!
Oj leto, leto
horúce leto...
Chráňme si
prírodu
Voda nás stále
láka
I. týždeň
Slnko, slnko, poď na naše
líčko...
VLA – Príroda v lete
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Keď začne byť horúco
VLA
charakteristické prejavy počasia a prírody
v lete, počasie v lete, kalndár prírody,
žatva - poznávanie druhov obilia (raž,
pšenica, jačmeň, ovos) a ich význam,
poľnohospodárske práce v našom regióne
CTN
Pozdrav, Na lúke, Medový hrnček
GRM
súhrnné opakovanie – samohlásky,
dvojhlásky
PXS
písanie malých a veľkých písmen abecedy
SLO
moje vysnívané prázdniny
LTW
čítanie detských časopisov
MAT
opakovanie - sčitovanie a odčitovanie
prirodzených čísel v obore do 100 bez
prechodu cez základ (35+4) , (37-4)
Poznámky :
Keď začne byť horúco
PVC
práce v domácnosti - príprava
jednoduchého pokrmu,
vychádzka – poznávanie liečivých rastlín,
práca s rôznym druhom materiálu strihanie a lepenie, kúskov látky a vlny na
výkres - šašo
VYV
monotypia - farebné obrazy
HUV
Orffov inštrument - hra na hudobné
nástroje
TEV
štafetový beh, basketbal – hra na jeden kôš,
cvičenia s fitloptami
CSP
práca s textovým editorom MS Word výber, otvorenie dokumentu a práca v
dokumente, panel nástrojov – práca so
známymi nástrojmi na úpravu textu,
základné zásady písania textu
II. týždeň
Voda nás stále láka
VLA – Letné športy
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Voda nás stále láka
VLA
letné športy, užitočné rady pri kúpaní a
slnení sa, správanie pri vode a v lese z
hľadiska bezpečnosti (aj počas prázdnin),
vychádzka k miestnemu potôčiku,
chránené oblasti v našom regióne - NP
Muránska planina, NP Slovenský kras
CTN
Tomáš objavuje prírodu, Na
čučoriedkach,Rodná zem, Slovenský spev
GRM
súhrnné opakovanie – mäkké spoluhlásky
PXS
písanie malých a veľkých písmen abecedy
SLO
v lete a letné športy
LTW
básničky, pesničky a riekanky o lete
MAT
opakovaniesčitovanie a odčitovanie
prirodzených čísel v obore do 100
s prechodom cez základ (46+7) , (53-7)
Poznámky :
Voda nás stále láka
PVC
práca s kovom - vyrovnávanie klincov,
práca s papierom - strihanie, lepenie,
skladanie - slniečko, práca s rôznym
druhom materiálu - lietajúci balón z CD,
modelovanie - súťaž o najkrajší hrad z
piesku
VYV
farebný tuš - chrobák v kameni
HUV
hra na telo
TEV
drobné pohybové hry, futbal, pohybové hry
na ŠD podľa výberu žiakov (skrývačky,
slepá baba, sochy...)
CSP
práca s webovým prehliadačom Google a
vyhľadávanie a práca s detskými
webovými stránkami - vyhľadávanie
obrázkov a informácií prostredníctvom
kľúčového slova, otvorenie a práca s
prostredím webovej stránky
III. týždeň
Chráňme si prírodu
VLA – Chránené oblasti
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Chráňme si prírodu
Chráňme si prírodu
VLA
chránené oblasti a ich význam, ochrana
prírody,
zopakovanie a upevňovanie učiva z
tematického celku,
chránené oblasti v našom regióne - CHKO
Cerová vrchovina, Drienčansky kras
CTN
Potrestané košele, čítanie
najzaujímavejšieho textu v čítanke podľa
výberu žiakov
GRM
súhrnné opakovanie – tvrdé spoluhlásky
PXS
prepis písaného textu
SLO
opakovanie jednotlivých slohových tém
LTW
pozeranie rozprávky podľa výberu žiakov
MAT
opakovanie - násobenie a delenie v obore
do 30, geometria – priamka, úsečka
PVC
práce v domácnosti - čistenie školských
lavíc, lepenie a čistenie učebníc,
pestovateľské práce - úprava okolia školy
VYV
kolorovaná kresba - ilustrácia zo života
detí - výlet
HUV
spievanie pesničiek podľa výberu žiakov
TEV
relaxačné cvičenia pri hudbe, loptové hry
na školskom dvore, turistika - cvičenie
rovnováhy na prírodných prekážkach
CSP
práca s webovým prehliadačom Google a
vyhľadávanie a práca s detskými
webovými stránkami - vyhľadávanie
obrázkov a informácií prostredníctvom
kľúčového slova, otvorenie a práca s
prostredím webovej stránky
Poznámky :
IV. týždeň
Hurá, prázdniny!
VLA – Opakovanie
VLA - 3h.
CTN - 3h.
GRM - 2h.
PXS - 1 h.
SLO- 1h.
LTW - 1h.
MAT - 4h.
PVC - 4h.
VYV - 1h.
HUV - 1h.
TEV - 3h.
CSP - 1h.
Zvládli sme to!
VLA
zrekapitulovanie a zopakovanie
celoročného učiva, najzaujímavejšie témy,
učivo počas škol.roka,
vychádzka do okolitej prírody
CTN
Kôň so zelenou hrivou, Tak veľmi, čítanie
najzaujímavejšieho textu v čítanke podľa
výberu žiakov
GRM
súhrnné opakovania učiva 4. ročníka
PXS
prepis tlačeného textu podľa výberu žiakov
SLO
čo budem robiť cez prázdniny
LTW
čítanie najobľúbenejšej rozprávky podľa
výberu žiakov
MAT
súhrnné opakovanie učiva 4. ročníka
Poznámky :
Hurá, prázdniny!
PVC
pestovateľské práce - práce na školskom
pozemku,
modelovanie - modelovanie podľa
predlohy - písmená a čísla,
príprava jednoduchého pokrmu - ovocný
pohár,
práce v domácnosti - upratovanie triedy,
skrinky, rozdelenie práce
VYV
prezentácia výrobkov
HUV
triedna discotéka
TEV
stolný tenis, bedminton - hra, bezpečnosť
pri letných športoch
CSP
zhodnotenie práce žiakov na vyučovaní
Download

Integrované tematické vyučovanie. ŠZŠ Klenovec. Tematický